CÍMKE: 'sztárok'

Magyar sztárok döntötték el, melyik norvég énekes megy az Eurovízióra!

Magyar sztárok döntötték el, melyik norvég énekes megy az Eurovízióra!

Mol­nár Fe­renc Ca­ra­mel és A Dal ta­va­lyi győz­tese, Fred­die is Os­lóba uta­zott.

Mol­nár Fe­renc Ca­ra­mel és A Dal ta­va­lyi győz­tese, Fred­die is Os­lóba uta­zott a meg­mé­ret­te­tésre.

Palvin Barbi, vagy Sarka Kata? Esetleg Zimány? Szavazz!

Palvin Barbi, vagy Sarka Kata? Esetleg Zimány? Szavazz!

Az or­szág tesztje foly­ta­tó­dik!

Az or­szág tesztje foly­ta­tó­dik! Most ki­de­rül, ki az a ma­gyar sztár, aki­ért a férfiak több­sége fel­ál­dozná ön­ma­gát. A kér­dés egyet­len éj­sza­kára vo­nat­ko­zik.

Szavazz, melyik magyar sztárral bújnál ágyba?

Szavazz, melyik magyar sztárral bújnál ágyba?

Az or­szág tesztje!

Egy mat­ra­co­kat gyártó cég adott meg­bí­zást egy ügy­nök­ség­nek, hogy de­rít­sék ki, kik azok a sztá­rok, akik­kel szí­ve­sen ágyba búj­ná­nak az em­be­rek. Itt a ma­gyar...

Egy kis nosztalgia: 2016-ban ezektől a fenekektől őrültek meg a pasik

Egy kis nosztalgia: 2016-ban ezektől a fenekektől őrültek meg a pasik

Tö­ké­le­tes női ido­mok­ból 2016-ban sem volt hiány.

Tö­ké­le­tes női ido­mok­ból 2016-ban sem volt hiány. A férfiak leg­na­gyobb örö­mére!

Hopp! Újabb sztárokat igazolt a TV2!

Hopp! Újabb sztárokat igazolt a TV2!

Nem akár­mi­lyen vál­to­zá­sok­nak le­szünk majd a szem­ta­núi né­hány héten belül - ami a TV2 mű­so­rait és mű­sor­ve­ze­tőit il­leti. Volt RTL-es és csi­nos höl­gyek is ér­kez­nek.

Nem akár­mi­lyen vál­to­zá­sok­nak le­szünk majd a szem­ta­núi né­hány héten belül - ami a TV2 mű­so­rait és mű­sor­ve­ze­tőit il­leti.

Így készültek az iskolakezdésre a honi sztárok és gyermekeik

Így készültek az iskolakezdésre a honi sztárok és gyermekeik

Újra be­csön­get­tek az is­ko­lá­sok­nak.

A ma­gyar sztár­vi­lág­ban is be­csön­get­tek csü­tör­tö­kön a gye­re­kek­nek.

80/20: minden korábbinál hatékonyabb az új diéta

80/20: minden korábbinál hatékonyabb az új diéta

Sze­ret­nél egy olyan di­é­tát kö­vetni, ame­lyik egész­sé­ges, fo­gyaszt, és még­sem tar­tal­maz til­tott éte­le­ket?

HELLO! Ennyi gyönyörű nőt egy helyen még sosem láttál!

HELLO! Ennyi gyönyörű nőt egy helyen még sosem láttál!

Csak kap­kod­tuk a fe­jün­ket, vagyis a ka­me­rán­kat szom­bat este.

Csak kap­kod­tuk a fe­jün­ket, vagyis a ka­me­rán­kat szom­bat este a HELLO! ma­ga­zin exk­lu­zív pa­ri­ján, ahol az egy főre jutó de­kol­tá­zsok ará­nya ma­ga­san a leg­na­gyobb volt idén.

Sztárok hada lép fel Fásy Ádám szépségversenyén

Sztárok hada lép fel Fásy Ádám szépségversenyén

A nép­szerű üz­let­em­ber tíz év után tér vissza a szép­ség­iparba. Ismét ha­tal­mas mű­sort ígér.

A nép­szerű üz­let­em­ber tíz év után tér vissza a szép­ség­iparba. Ismét ha­tal­mas mű­sort ígér.

Íme 5 szemrevaló sztárcici!

Íme 5 szemrevaló sztárcici!

Ter­mé­sze­tes, szil­ikon, kicsi vagy nagy? Lás­suk azo­kat pom­pás keb­le­ket.

Ter­mé­sze­tes, szil­ikon, kicsi vagy nagy? Lás­suk azo­kat pom­pás keb­le­ket.

A Riposton köszöntik édesanyjukat a magyar sztárok

A Riposton köszöntik édesanyjukat a magyar sztárok

Ér­zel­mes kép­so­rok kö­vet­kez­nek!

Május első va­sár­nap­ján min­den az édes­anyák­ról szól. Ki­rály Vik­tor, Scho­bert Norbi és Ganxsta Zolee ná­lunk is kö­szön­tik anyu­ká­ju­kat.

Így búcsúztak Bud Spencertől a magyar sztárok!

Így búcsúztak Bud Spencertől a magyar sztárok!

A hazai ce­le­bek a kö­zös­ségi ol­da­la­i­kon si­rat­ják min­denki gyer­mek­kori hősét, Bud Spen­cert.

A hazai ce­le­bek a kö­zös­ségi ol­da­la­i­kon si­rat­ják min­denki gyer­mek­kori hősét,.

Sztárok, akik a pornóiparban kezdték

Sztárok, akik a pornóiparban kezdték

Ez az 5 hol­ly­woodi sztár fel­nőttfil­mek­ben ala­pozta meg a si­ke­rét. Il­lú­zió­rom­boló az igaz­ság. Meg fogsz döb­benni, kik­ről van szó!

Ez az 5 hol­ly­woodi sztár fel­nőttfil­mek­ben ala­pozta meg a si­ke­rét. Il­lú­zió­rom­boló az igaz­ság. Meg fogsz döb­benni, kik­ről van szó!

Tovább gyűrűzik a Bochkor-botrány: innen már nincs visszaút!

Tovább gyűrűzik a Bochkor-botrány: innen már nincs visszaút!

Mol­nár Anikó, Soma Ma­ma­gésa és Kö­kény Atilla mondta el vé­le­mé­nyét.

Mol­nár Anikó, Soma Ma­ma­gésa és Kö­kény Atilla mondta el vé­le­mé­nyét.

10 sztár, aki pontosan úgy néz ki, mint egy cuki állat

10 sztár, aki pontosan úgy néz ki, mint egy cuki állat

Elég egy te­kin­tet, vagy egy pici szőr­pa­macs, hogy fel­fe­dez­zük a ha­son­ló­sá­got a ké­pe­ken.

Sztárfotók a fa mellől, C. Ronaldo az ágyban ünnepelt

Sztárfotók a fa mellől, C. Ronaldo az ágyban ünnepelt

Így ka­rá­cso­nyoz­nak a sztá­rok.

Ho­gyan ka­rá­cso­nyoz­nak a leg­na­gyobb fut­ball­sztá­rok? A kö­zös­ségi ol­da­lak­nak kö­szön­he­tően immár mi is be­kuk­kant­ha­tunk hoz­zá­juk.

Öt világklasszis operaénekes is Mága Zoltán sztárvendége lesz

Öt világklasszis operaénekes is Mága Zoltán sztárvendége lesz

A he­ge­dű­mű­vész VIII. Bu­da­pesti Újévi Kon­cert­jén sztár­ven­dé­gek sora lép fel.

A he­ge­dű­mű­vész VIII. Bu­da­pesti Újévi Kon­cert­jén sztár­ven­dé­gek sora lép fel, szí­ne­sítve az amúgy is fer­ge­te­ges elő­adást

Majka tudja, mi hiányzik a magyar focistákból

Majka tudja, mi hiányzik a magyar focistákból

A rap­per nem is tit­kolja vé­le­mé­nyét.

Nem vi­seli jól ked­venc csa­pata po­csék ered­mé­nyeit Majka. A rap­per a ma­gyar sztá­rok­ról is vé­le­ményt for­mált.

Ilyen az ideális test a nők és a férfiak szerint

Ilyen az ideális test a nők és a férfiak szerint

Egy fel­mé­rés során 500 férfit és 500 nőt kér­tek meg, hogy rak­ják össze az ide­á­lis férfi és női tes­tet híres em­be­rek test­ré­sze­i­ből.

Egy fel­mé­rés során 500 férfit és 500 nőt kér­tek meg, hogy rak­ják össze az ide­á­lis férfi és női tes­tet híres em­be­rek test­ré­sze­i­ből. Az ered­mény meg­lepő, bár az is tény, hogy a férfiak vá­lasz­tá­sai meg­le­pően közel áll­tak a szte­reo­tí­pi­ák­ból is­mert test­idá­lok­hoz.

Futótűzként terjed a papa-pocak

Futótűzként terjed a papa-pocak

Ki­csit la­zíts! Az idei sze­zonba még az úszó­gumi is be­le­fér!

Ki­csit la­zíts! Nem ér­de­mes foly­ton gyö­tör­nöd magad az edző­te­rem­ben! Az idei sze­zonba még az úszó­gumi is be­le­fér!

Sztárok voltak itthon, civilek lettek külföldön

Sztárok voltak itthon, civilek lettek külföldön

Fu­tó­tűz­ként ter­jedt el a hír, hogy a nép­szerű mű­sor­ve­zető, Gom­bos Edina el­köl­tö­zik az or­szág­ból. De nem ő az egyet­len, aki emig­rált.

Fu­tó­tűz­ként ter­jedt el a hír, hogy a nép­szerű mű­sor­ve­zető, Gom­bos Edina Flo­ri­dá­ban kezd új éle­tet, de nem ő az egyet­len a ce­le­bek kö­zött, aki kül­föl­dön pró­bált sze­ren­csét. Marsi Anikó és Palik László Auszt­rá­lia után most Ar­gen­tí­ná­ban él, Nosz­ály Sán­dor pedig Los An­ge­les­ben.

Sztárok meztelenkedtek a múzeumban

Sztárok meztelenkedtek a múzeumban

Hová tűnt a bugyi és a mell­tartó a New York-i di­vat­gá­lá­ról? Pőrén ha­gyott intim test­ré­szek­ből, vil­lan­tá­sok­ból nem volt hiány a nem­zet­közi di­vat­gá­lán, a MET-en.

Hová tűnt a bugyi és a mell­tartó a New York-i di­vat­gá­lá­ról? Pőrén ha­gyott intim test­ré­szek­ből, vil­lan­tá­sok­ból nem volt hiány a nem­zet­közi di­vat­gá­lán, a MET-en. Nézd meg a leg­ki­hí­vóbb ru­há­kat!