CÍMKE: 'románia'

Borzasztó hideget mértek, mínusz 31 fok volt a szomszédban

Borzasztó hideget mértek, mínusz 31 fok volt a szomszédban

Hoz­zánk már meg­ér­ke­zett a ta­vasz, a ro­má­niai he­gyek­ben azon­ban ret­te­ne­tes fa­gyok van­nak. Nap­köz­ben is.

Halálos kór szedi áldozatait a magyar határ mellett

Halálos kór szedi áldozatait a magyar határ mellett

Már 16 ha­lá­los ál­do­zata van Ro­má­ni­á­ban a ta­valy kez­dő­dött ka­nya­ró­jár­vány­nak.

FRISS HÍREK

Súlyos leckét kaptak Romániától a magyar kézisek

Súlyos leckét kaptak Romániától a magyar kézisek

Esély sem volt a pont­szer­zésre.

A lá­nyok pén­te­ken ra­gyogó já­ték­kal ver­ték Mon­te­neg­rót, most esé­lyük sem volt a pont­szer­zésre.

Gyilkos járvány pusztít Romániában: Gyerekek az áldozatok

Gyilkos járvány pusztít Romániában: Gyerekek az áldozatok

Már ti­zen­ha­tan meg­hal­tak Ro­má­ni­á­ban a ka­nya­ró­jár­vány miatt. A cse­cse­mők van­nak leg­in­kább ve­szély­ben!

Már ti­zen­ha­tan meg­hal­tak Ro­má­ni­á­ban a ka­nya­ró­jár­vány miatt.

Különös anomália jelent meg Románia felett

Különös anomália jelent meg Románia felett

Min­denki csak ta­lál­gat, mi le­he­tett...

Ér­de­kes videó ke­rült fel az in­ter­netre. Ha hin­nénk a Mi­ku­lás­ban, akkor azt mon­da­nánk, hogy az ő szánja hú­zott kon­denz­csí­kot az égen Ro­má­nia fe­lett...

Tolvajtempó a román autópálya-építésben

Tolvajtempó a román autópálya-építésben

A za­va­ros­ban ha­lá­szó kül­földi cégek csak a pénzre men­nek.

A za­va­ros­ban ha­lá­szó kül­földi cégek csak a pénzre men­nek. Hi­he­tet­le­nül ala­csony áron vál­lal­ják be a mun­kát, fel­ve­szik az elő­le­get, aztán fél­kész és élet­ve­szé­lyes sztrá­dá­kat hagy­nak maguk után.

Eb-t nyerünk? A válogatott csodakapusa már bátran álmodik

Eb-t nyerünk? A válogatott csodakapusa már bátran álmodik

A Mon­te­negro el­leni tel­je­sít­mény ala­po­san fel­tü­zelte a csa­pa­tot.

A Mon­te­negro el­leni tel­je­sít­mény ala­po­san fel­tü­zelte a csa­pa­tot.

Megtört a tettes, fény derült a borzalmas anyagyilkosságra

Megtört a tettes, fény derült a borzalmas anyagyilkosságra

A férfi egy pap­nak val­lotta be tet­tét. Ál­lí­tása sze­rint any­ját meg­szállta az ördög, ezért kel­lett meg­hal­nia...

A férfi egy pap­nak val­lotta be tet­tét. Ál­lí­tása sze­rint any­ját meg­szállta az ördög, ezért kel­lett meg­hal­nia...

Botrány Romániában, petárda robbant a Bayern klasszisa mellett

Botrány Romániában, petárda robbant a Bayern klasszisa mellett

Bot­rá­nyos vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőt Bu­ka­rest­ben, ha ezért nem kap­nak zárt­ka­put, akkor sem­mi­ért.

Tudósok szerint nem is létezhetne ez a 250 ezer éves tárgy!

Majd 50 éve nem jöttek rá a tudósok, mi lehet ez a rejtélyes tárgy

A kora és az anyag­össze­té­tele alap­ján nem is lé­tez­hetne az a kü­lö­nös tárgy, amely a vizs­gá­la­tok sze­rint 250 ezer éves!

Ítéletidő a szomszédban: balkonok szakadnak le a hóviharban!

Ítéletidő a szomszédban: balkonok szakadnak le a hóviharban!

Ro­má­nia és Uk­rajna ma­gyar­lakta tér­sé­ge­i­ben áram­ki­ma­ra­dá­sok van­nak.

Ro­má­nia és Uk­rajna ma­gyar­lakta tér­sé­ge­i­ben áram­ki­ma­ra­dá­so­kat oko­zott a hó­vi­har. Ná­lunk Nyu­gat-Ma­gyar­or­szá­gon van­nak gon­dok.

Hátba szúrás, megcsalta a magyarokat a román kapitány

Hátba szúrás, megcsalta a magyarokat a román kapitány

A spa­nyol edző dön­té­sén ren­ge­te­gen fel­há­bo­rod­tak.

A spa­nyol edző dön­té­sén ren­ge­te­gen fel­há­bo­rod­tak. Ta­valy még ő is azt mondta, hogy ilyet nem tenne ve­lünk.

Nocsak! Kerítést építenének román polgármesterek a szerb határon

Nocsak! Kerítést építenének román polgármesterek a szerb határon

A ma­gyar min­tát kö­vet­nék a nö­vekvő mig­rán­sára­dat meg­ál­lí­tá­sára a szerb határ menti román me­gyék pol­gár­mes­te­rei is.

Váratlan fordulat Nagy Feró rendőrségi ügyében!

Váratlan fordulat Nagy Feró rendőrségi ügyében!

Pár hete kezd­tek vizs­gá­lódni el­lene.

A Be­at­rice front­em­bere né­hány hete oko­zott bot­rányt egy kon­cert­jén, most a Ri­post meg­tudta az igaz­sá­got!

Nyíregyházi gyilkosság: üvöltözött a bíróság előtt a román orvos

Nyíregyházi gyilkosság: üvöltözött a bíróság előtt a román orvos

Most újra meg­hosszab­bí­tot­ták Ko­lozs­vá­ron az elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát.

Most újra meg­hosszab­bí­tot­ták Ko­lozs­vá­ron az elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát. Éve­kig is el­hú­zód­hat a ki­ada­tása, ha Ro­má­ni­á­ban el­íté­lik til­tott fegy­ver­vi­se­lé­sért. Már­pe­dig van erre esély...

Nem akárkinek gratulált Orbán Viktor levélben

Nem akárkinek gratulált Orbán Viktor levélben

Eddig nem kér­hette a ma­gyar ál­lam­pol­gár­sá­got a vívó. A csa­lád­ban is ma­gya­rul be­szél­tek az édes­apja miatt.

Eddig nem kér­hette a ma­gyar ál­lam­pol­gár­sá­got a vívó. A csa­lád­ban is ma­gya­rul be­szél­tek az édes­apja miatt. Szá­mára egy­ér­telmű volt, hogy mi­lyen kö­szön elő­ször.

A székben ülve is elszédülsz, ha ezt megnézed

A székben ülve is elszédülsz, ha ezt megnézed

Fé­lel­me­tes gya­kor­la­to­kat mutat be a román srác, ame­lyet egy szé­dítő vi­de­ó­ban oszt meg a vi­lág­gal.

Fé­lel­me­tes gya­kor­la­to­kat mutat be a román srác, ame­lyet egy szé­dítő vi­de­ó­ban oszt meg a vi­lág­gal.

Az Iszlám Állam miatt kerülhet börtönbe Nagy Feró!

Az Iszlám Állam miatt kerülhet börtönbe Nagy Feró!

A nem­zet csó­tá­nya nagy bajba ke­rült.

A nem­zet csó­tá­nya nagy bajba ke­rült egy ko­lozs­vári kon­cert miatt.

Kiderült: Itt bujkált a 46 éves magyar férfi kegyetlen gyilkosa!

Kiderült: Itt bujkált a 46 éves magyar férfi kegyetlen gyilkosa!

Ököl­lel verte össze ál­do­za­tát.

Az ag­resszív gya­nú­sí­tott még jú­ni­us­ban vég­zett kis­kő­rösi ál­do­za­tá­val, ököl­lel annyira össze­verte, hogy a férfi ké­sőbb be­le­halt sé­rü­lé­se­ibe.

Terroristákat felfegyverző bűnbanda Romániában!

Terroristákat felfegyverző bűnbanda Romániában!

Szu­per­tit­kos bú­vó­he­lyen ké­szí­tett róluk vi­deót a Sky News. A Ma­gyar­or­szágra be­szi­vár­gó­kat is el­lát­hat­ják lő­fegy­ver­rel.

Sosem találnád ki, miért imádja Románia ezt a magyar srácot

A romániai Got Talentben egy magyar rapper a sztár

Min­den­kit ámu­latba ej­tett.

A Nagy­vá­rad­ról ér­kező Kiss Gyula olyat mu­ta­tott a román te­het­ség­ku­ta­tó­ban, amely min­den­kit ámu­latba ej­tett.

Így még biztos nem láttad a legnagyobb magyar színészeket!

Így még biztos nem láttad a legnagyobb magyar színészeket!

Egy igen­csak kü­lön­le­ges kép ju­tott la­punk bir­to­kába a leg­is­mer­tebb hazai elő­adó­mű­vé­szek­ről.

Egy igen­csak kü­lön­le­ges kép ju­tott la­punk bir­to­kába a leg­is­mer­tebb hazai elő­adó­mű­vé­szek­ről.

Repült egy fociválogatott az Európa-bajnokságról!

Repült egy fociválogatott az Európa-bajnokságról!

Nincs to­vább, cso­ma­gol­hat­nak.

Nincs to­vább, szá­mukra véget ért a torna. Dics­te­le­nül kö­szön­tek el a kon­ti­nens­tor­ná­tól. Máris cso­ma­gol­hat­nak szom­szé­da­ink.

Elképesztő bomba, ezekkel a gólokkal rajtolt az Eb

Elképesztő bomba, ezekkel a gólokkal rajtolt az Eb

Ilyen nyi­tány­ról ál­mod­tak a fran­ciák.

Ilyen nyi­tány­ról ál­mod­tak a fran­ciák. Az Eb há­zi­gaz­dái hiába ve­zet­tek Ro­má­nia ellen, úgy tűnt, Kas­sai Vik­tor meg­pe­csé­telte a sor­su­kat. Innen is fel­áll­tak.

Kizárták egyik szomszédunkat az Eurovíziós Dalfesztiválról!

Kizárták egyik szomszédunkat az Eurovíziós Dalfesztiválról!

Az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lok ed­digi 61 éve során ilyen még nem tör­tént.

Az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lok ed­digi 61 éve során ilyen még nem tör­tént.

Ilyet még nem láttál: matekozni tanítanak a focisták!

Ilyet még nem láttál: matekozni tanítanak a válogatott focisták!

Trük­köz­tek a mez­szá­mok­kal. A szám­tan fon­tos­sá­gára hív­ták föl a gye­re­kek fi­gyel­mét.

Trük­köz­tek a mez­szá­mok­kal. A szám­tan fon­tos­sá­gára hív­ták föl a gye­re­kek fi­gyel­mét.

Halálos fertőzéseket okozott a román juhsajt! Riadóztat az EU

Halálos fertőzéseket okozott a román juhsajt! Riadóztat az EU

Ha pi­a­con, nagy­áru­ház­ban juh­saj­tot ven­nél, ala­po­san nézd meg a szár­ma­zási he­lyét.

Drakulát választanák román elnöknek!

Drakulát választanák román elnöknek!

Csa­kis tör­té­nelmi sze­mé­lyi­sé­gek vol­tak a je­löl­tek kö­zött.

Csa­kis tör­té­nelmi sze­mé­lyi­sé­gek közül le­he­tett vá­lasz­tani egy friss köz­vé­le­mény-ku­ta­tás során. El­gon­dol­kod­tató az ered­mény.

Ekkorát még sztár nem bakizott! Snoop Dogg összekeverte Romániát Kolumbiával

Ekkorát még sztár nem bakizott! A rapper összekeverte Romániát Kolumbiával

Me­g­ár­tott a ko­lum­biai le­vegő.

Me­g­ár­tott a ko­lum­biai le­vegő Snoop Dogg­nak, mert azt sem tudta, hol jár.

Dániából vásárolnak spermát a romániai nők

Dániából vásárolnak spermát a romániai nők

Szom­szé­da­ink­nál nincs sper­ma­bank és egy éven belül dup­lá­jára nőtt a ke­res­let a dán on­dó­sej­tek iránt.

Szom­szé­da­ink­nál nincs sper­ma­bank és egy éven belül dup­lá­jára nőtt a ke­res­let a dán on­dó­sej­tek iránt.

Micsoda leánykérés, több ezren tapsoltak a párnak

Micsoda leánykérés, több ezren tapsoltak a párnak

Meg­adta a mód­ját a le­ány­ké­rés­nek.

Meg­adta a mód­ját a le­ány­ké­rés­nek egy román rög­bi­já­té­kos, aki a Wemb­ley Sta­di­on­ban je­gyezte el ba­rát­nő­jét. Csa­pata és a kö­zön­ség taps­sal kö­szön­tötte.

Botrány: Élőben ütötte barátnőjé

Mulatós botrány: Élő adásban ütötte barátnőjét

Óri­ási zűr a román bu­li­báró csa­lád­já­ban.

Óri­ási zűr a román bu­li­báró csa­lád­já­ban. Ni­co­lae Guta té­vé­mű­sor­ban tudta meg, hogy ter­hes ba­rát­nője le­fe­küdt Guta por­nó­sztár mos­to­hafi­á­val.

Feketébe borult Kelet-Európa!

Feketébe borult Kelet-Európa!

Orosz­or­szág­ban mára, Ro­má­ni­á­ban három napra ren­del­tek el nem­zeti gyászt. Az egész Eu­ró­pát meg­rázó két hét­végi tra­gé­di­á­nak eddig össze­sen 253 ál­do­zata van.

Orosz­or­szág­ban mára, Ro­má­ni­á­ban három napra ren­del­tek el nem­zeti gyászt. Az egész Eu­ró­pát meg­rázó két hét­végi tra­gé­di­á­nak eddig össze­sen 253 ál­do­zata van.

Kémek a sasfészekben

Kémek a sasfészekben

Rekop György (hu­mo­rista, TrollFoci) írása a ri­post.hu-nak. Blog­ge­rünk ez­út­tal a Nem­zeti Sport On­line egyik cik­ké­ben sze­replő in­for­má­ciók alap­ján mondja el a vé­le­mé­nyét a FARE nevű szer­ve­zet­ről.

Rekop György (hu­mo­rista, TrollFoci) írása a ri­post.hu-nak. Blog­ge­rünk ez­út­tal a Nem­zeti Sport On­line egyik cik­ké­ben sze­replő in­for­má­ciók alap­ján mondja el a vé­le­mé­nyét a FARE nevű szer­ve­zet­ről. Az ő je­len­té­sük alap­ján az UEFA úgy dön­tött, üres le­lá­tók előtt kell meg­ren­dezni a Fe­röer el­leni Eb-se­lej­te­zőt.

Figyelem! Így kell románokat verni

Figyelem! Így kell románokat verni

El­ké­pesztő módon ju­tott ki az Eu­rópa-baj­nok­ságra a ma­gyar fut­sal­vá­lo­ga­tott. Te­rem­ben már le tud­juk győzni a ro­má­no­kat, nagy­pá­lyán 34 éve vá­runk erre.

El­ké­pesztő módon ju­tott ki az Eu­rópa-baj­nok­ságra a ma­gyar fut­sal­vá­lo­ga­tott. Te­rem­ben már le tud­juk győzni a ro­má­no­kat, nagy­pá­lyán 34 éve vá­runk erre.

Dárdai elment, maradt Storck és sokk

Dárdai elment, maradt Storck és a sokk

Dár­dai Pál­lal min­den szép és jó volt a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­nál.

Dár­dai Pál­lal min­den szép és jó volt a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­nál. Eu­rópa-baj­noki sze­rep­lés­ről ál­mod­tunk, tá­vo­zása óta azon­ban csős­tül jön a baj.

Megint csak a magyar szurkolóknak csap oda az UEFA

Megint csak a magyar szurkolóknak csap oda az UEFA

Három be­ki­a­bá­lás miatt bün­tet­nek?

Három ro­mán­el­le­nes be­ki­a­bá­lás miatt zárt­ka­pus meccs? Mu­tat­juk a bi­zo­nyí­ték­ként csa­tolt vi­de­ó­kat - és azt is, hogy mit néz­tek el ta­valy a ro­má­nok­nak.

A román határon is épülhet kerítés

A román határon is épülhet kerítés

A hár­mas ha­tár­tól a Ma­ro­sig tart­hat majd a fi­zi­kai ha­tár­zár.

Ha a kor­mány úgy látja szük­sé­gét, a hár­mas ha­tár­tól a Ma­ro­sig tart­hat majd a fi­zi­kai ha­tár­zár a román ha­tá­ron.

Dárdai szíve megszakadt, utódja lélekben sörfesztiválon járt

Dárdai szíve megszakadt, utódja lélekben sörfesztiválon járt

A Her­tha edzője ha­za­jött a ma­gyar-ro­mánra, azon­ban nem bírt ki­menni a sta­di­onba. In­kább ma­gá­nyo­san nézte a tévét.

Korrupció gyanújával vették őrizetbe Bukarest főpolgármesterét

Korrupció gyanújával vették őrizetbe Bukarest főpolgármesterét

A vád­ha­tó­ság va­sár­napra vir­radó éjjel csa­pott le Sorin Op­res­cura.

A vád­ha­tó­ság va­sár­napra vir­radó éjjel csa­pott le Sorin Op­res­cura.

Van hova fejlődni, Király a gólt hiányolta

Van hova fejlődni, Király a gólt hiányolta

Az el­len­fél ka­pu­jára gya­kor­la­ti­lag ve­szély­te­len volt a ma­gyar csa­pat.

Habár a ma­gyar vá­lo­ga­tott nem ka­pott gólt Ro­má­nia ellen, az el­len­fél ka­pu­jára gya­kor­la­ti­lag tel­je­sen ve­szély­te­len volt. Ki­rály Gábor sze­rint van hova fej­lődni.

Teljesült Storck vágya, de mire megyünk vele?

Teljesült Storck vágya, de mire megyünk vele?

Elé­ge­dett volt a ma­gyar ka­pi­tány.

Elé­ge­dett volt a já­té­ko­sok tel­je­sít­mé­nyé­vel Ro­má­nia ellen a ma­gyar vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya. Habár a to­vább­ju­tás­hoz nem ke­rül­tünk kö­ze­lebb.

Tőzsér leszólta a románokat, nyerni kellett volna

Tőzsér leszólta a románokat, nyerni kellett volna

Nem si­ke­rült gólt sze­rez­nie a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak Ro­má­nia ellen a bu­da­pesti Eb-se­lej­te­zőn.

Nem si­ke­rült gólt sze­rez­nie a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak Ro­má­nia ellen a bu­da­pesti Eb-se­lej­te­zőn.

Egymást verik a románok a Fradi-stadionban! - videó

Egymást verik a románok a Fradi-stadionban! - videó

Balhé már volt az utcán, most megy a sta­di­on­ban is. Akár­csak ta­valy, ez­út­tal ismét a ro­má­nok estek egy­más­nak.

Balhé már volt az utcán, most megy a sta­di­on­ban is. Akár­csak ta­valy, ez­út­tal ismét a ro­má­nok estek egy­más­nak.

Erdélyből jön a magyar válogatott végzete?

Erdélyből jön a magyar válogatott végzete?

Két ma­gya­ros fo­cista az el­len­fél­nél.

Akár a mi vá­lo­ga­tot­tunk­ban is sze­re­pel­het­né­nek, pén­tek este mégis a román szí­ne­kért har­col­nak. A ven­dég ke­ret­ben két ma­gyar nevű já­té­kost ta­lál­ha­tunk.

Nincs kifogás, nem számít a múlt, le kell nyomni a románokat!

Nincs kifogás, nem számít a múlt, le kell nyomni a románokat!

Op­ti­mis­tán vár­juk az ősi ri­vá­list.

Habár a ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­ko­sok zöme hetek óta nem kap le­he­tő­sé­get klub­já­ban, Sti­eber Zol­tán és Tő­zsér Dá­niel még­sem keres ki­fo­gá­so­kat.

Nem kell nekünk Szalai!

Nem kell nekünk Szalai!

A ma­gyar vá­lo­ga­tott három gól­erős csa­tár­ral ké­szül a ro­má­nok ellen. És a meccs nél­küli Sza­lai Ádám­mal. Nem vitás, kinek kell ki­ma­rad­nia!

A ma­gyar vá­lo­ga­tott három gól­erős csa­tár­ral ké­szül a ro­má­nok ellen. És a meccs nél­küli Sza­lai Ádám­mal. Nem vitás, kinek kell ki­ma­rad­nia!

Drukkerek csapnának össze menekültekkel

Drukkerek csapnának össze menekültekkel

Ko­moly balhé lehet a Ke­leti pá­lya­ud­var­nál. A ma­gyar-román fo­ci­meccset boj­kot­táló "ke­mény mag" a le­fú­jás után tün­tetne a me­ne­kül­tek ellen.

Ko­moly balhé lehet a Ke­leti pá­lya­ud­var­nál. A ma­gyar-román fo­ci­meccset boj­kot­táló "ke­mény mag" tün­tetne a me­ne­kül­tek ellen.

Dzsudzsákék magyar zenésszel bulizhatnak a román meccs után

Dzsudzsákék magyar zenésszel bulizhatnak a román meccs után

Közös va­cso­rá­val han­gol­tak a fo­cis­ták.

Közös va­cso­rá­val han­golt a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott a ro­má­nok el­leni Eb-se­lej­te­zőre. Re­mél­jük, az ét­vá­gyuk csak meg­nőtt a pén­teki csúcs­meccs előtt.

Rendőri megszállás a focimeccs miatt

Rendőri megszállás a focimeccs miatt

Fo­ko­zott rend­őri el­len­őr­zés lesz csü­tör­tök­től szom­ba­tig.

Ma­gyar­or­szág ke­leti ré­szén fo­ko­zott rend­őri el­len­őr­zés lesz csü­tör­tök­től szom­ba­tig. Az iga­zol­ta­tá­sok során a pén­teki Eb-se­lej­te­zőre tartó druk­ke­re­ket vizs­gál­ják át.

Nyeretlen játékosokkal vernénk a románokat?

Nyeretlen játékosokkal vernénk a románokat?

A vé­del­men kívül a kö­zép­pá­lyán sem ró­zsás a hely­zet a ma­gyar-román meccs előtt. Rá­adá­sul a leg­erő­sebb em­be­rünk ki is hagyja a meccset.

A vé­del­men kívül a kö­zép­pá­lyán sem ró­zsás a hely­zet a ma­gyar-román meccs előtt. Rá­adá­sul a leg­erő­sebb em­be­rünk ki is hagyja a meccset.

Bukott bíró vezeti a magyar-románt - videó

Bukott bíró vezeti a magyar-románt - videó

A német sporin két éve az egész világ rö­hö­gött. A sze­zon vic­cét pro­du­kálta, most pedig ko­mo­lyan ő kapta meg a ma­gyar-ro­mánt.

A német sporin két éve az egész világ rö­hö­gött. Akkor a Bun­des­li­gá­ban egy olyan hely­zet után ítélt gólt, ami­kor még a tá­madó is csak bosszan­ko­dott a ki­ha­gyott hely­zet miatt. Brych a sze­zon vic­cét pro­du­kálta, most pedig ko­mo­lyan ő kapta meg a ma­gyar-ro­mánt.

Az MLSZ tart a románoktól?

Az MLSZ tart a románoktól?

Egy ko­rábbi hazai meccs előtt kez­dik el árulni az ok­tó­beri je­gye­ket.

Amire még nem volt példa, a szö­vet­ség egy ko­rábbi hazai meccs előtt kezdi el árulni egy se­lej­te­zőre a je­gye­ket. Vajon attól tar­ta­nak, hogy a ro­má­nok el­leni mér­kő­zés után el­megy a kedv a Fe­röer-szi­ge­tek­től?

Németországból súgnak a magyar kapitánynak

Németországból súgnak a magyar kapitánynak

Storck ott­hon­ról kap se­gít­sé­get.

A német Bernd Storck ha­zá­já­ból is kap se­gít­sé­get, hogy si­ker­rel vívja meg az év meccsét, a ro­má­nok el­leni sors­döntő csa­tát.

50 évesen is játszana a magyarok ellen a román legenda

50 évesen is játszana a magyarok ellen a román legenda

Pá­lyára lépne pén­te­ken Bu­da­pes­ten.

Habár már 50 éves, még min­dig jó for­má­ban érzi magát Ghe­or­ghe Hagi. A le­gen­dás román klasszis pá­lyára lépne pén­te­ken a ma­gyar vá­lo­ga­tott ellen.

Az utak is olvadnak az eszeveszett hőségben!

Már az utak is olvadnak az eszeveszett hőségben!

Ka­mi­on­sto­pot ve­zet­tek be Ro­má­ni­á­ban.

Ka­mi­on­sto­pot ve­zet­tek be Ro­má­nia egyes ré­szein, mert az óri­ási for­ró­ság­ban fel­pu­hul­tak az utak!

Dögunalmas román csapat jön, mégis esélyesebb

Dögunalmas román csapat jön, mégis esélyesebb

Klasszi­sok nél­küli, át­la­gos ké­pes­ségű román csa­pat ér­ke­zik Bu­da­pestre a pén­teki, sors­döntő Eb-se­lej­te­zőre.

Klasszi­sok nél­küli, át­la­gos ké­pes­ségű román csa­pat ér­ke­zik Bu­da­pestre a pén­teki, sors­döntő Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőre.

Magyar pokoltól tartanak a románok

Magyar pokoltól tartanak a románok

Román té­vé­sek fel­tér­ké­pez­ték a Gro­u­pama Aré­nát.

Más­fél hét­tel a bu­da­pesti Eu­rópa-baj­noki se­lej­tező előtt román té­vé­sek fel­tér­ké­pez­ték a Gro­u­pama Aré­nát. Le­nyű­gözte őket a sta­dion fel­sze­relt­sége.

Egymást hergeli a két tábor az év meccse, a magyar-román előtt

Egymást hergeli a két tábor az év meccse, a magyar-román előtt

Mi lesz itt szep­tem­ber 4-én?

A ro­má­nok egyen­pó­ló­ban jön­nek, de már transz­pa­ren­sen is üzen­tek. Úgy tűnik, a ma­gyar oldal sem marad adós. Mi lesz itt szep­tem­ber 4-én?