CÍMKE: 'rák'

Műtét közben derült ki: gyilkos kór támadta meg Galla Miklós testét

Műtét közben derült ki: gyilkos kór támadta meg Galla Miklós testét

Erős fáj­dal­mat ér­zett: tudta, hogy va­lami nin­csen rend­ben, ezért or­vos­hoz for­dult.

Beckhamék a rák ellen küzdenek

Beckhamék a rák ellen küzdenek

Az an­go­lok klasszisa is fel­ve­szi a har­cot a gyil­kos kór­ral.

Az an­go­lok ko­rábbi vi­lág­klasszisa is fel­ve­szi a har­cot a gyil­kos kór­ral.

Betegsége mellékhatásaitól szenved Cinthya Dictator

Betegsége mellékhatásaitól szenved Cinthya Dictator

Varga Vik­tor ked­ve­sé­nek fog­sora sokat rom­lott az utóbbi évek­ben, ezért fog­or­vosi ke­ze­lé­sekre kény­sze­rül járni.

Döbbenetes eredmény: beteggé tesz a gluténmentes étrend

Döbbenetes eredményre jutottak a kutatók: a gluténmentesség rossz

A ku­ta­tók sze­rint több kárt okoz a meg­vo­nás.

Bár egyre töb­ben igye­kez­nek glu­tén­men­te­sen ét­kezni, a ku­ta­tók most arra az ered­ményre ju­tot­tak, hogy több kárt okoz a meg­vo­nás.

Az orvosok sem segíthettek, belehalt a rákba Görbe Nóra férje

Az orvosok sem segíthettek, belehalt a rákba Görbe Nóra férje

Élete leg­ne­he­zebb idő­sza­kán megy ke­resz­tül a Linda című ma­gyar si­ker­so­ro­zat egy­kori sztárja.

Kórházba került: Harcol a rák ellen a magyar politikus!

Kórházba került: Harcol a rák ellen a magyar politikus!

Évek óta kép­te­len fel­épülni...

Évek óta kép­te­len fel­épülni a sú­lyos be­teg­ség­ből az egy­kori pénz­ügy­mi­nisz­ter! Újra kór­ház­ban ápol­ják!

Két éve tart a gyász: 61 éves lenne Pap Vera!

Két éve tart a gyász: 61 éves lenne Pap Vera!

Áp­ri­lis­ban lesz két éve, hogy a Kos­suth-díjas szí­nésznő el­hunyt! Pá­lya­tár­sai, ba­rá­tai és csa­ládja azóta sem tud­ták meg­emész­teni a tra­gé­diát!

Áp­ri­lis­ban lesz két éve, hogy a Kos­suth-díjas szí­nésznő el­hunyt! Pá­lya­tár­sai, ba­rá­tai és csa­ládja azóta sem tud­ták meg­emész­teni a tra­gé­diát!

Elégtételt nyert Demcsák Zsuzsa

Elégtételt nyert Demcsák Zsuzsa

Em­be­rek ezrei, köz­tük Dem­csák Zsu­zsa is fel­há­bo­ro­dott a Ma­gyar Rák­el­le­nes Liga sokat vi­ta­tott kam­pányfilm­jén.

Em­be­rek ezrei, köz­tük Dem­csák Zsu­zsa is fel­há­bo­ro­dott a Ma­gyar Rák­el­le­nes Liga sokat vi­ta­tott kam­pányfilm­jén.

Műteni kell a rákos fiatal focistát

Műteni kell a rákos fiatal focistát

A 21 esz­ten­dős Yeray Ál­va­rez he­ré­jé­ben ta­lál­tak da­ga­na­tot.

A 21 esz­ten­dős Yeray Ál­va­rez he­ré­jé­ben ta­lál­tak da­ga­na­tot. Sür­gő­sen meg kell mű­teni a baszk lab­da­rú­gót.

Jó hír: hazamehet karácsonyra a kórházból Michael Bublé rákos kisfia

Jó hír: hazamehet karácsonyra a kórházból Michael Bublé rákos kisfia

Mi­chael Bublé rákos meg­be­te­ge­dés­sel küzdő kisfia ott­hon tölt­heti a ka­rá­csonyt csa­lád­já­val.

A kamerák okozhatták a legendás magyar tévés halálát

A kamerák okozhatták a legendás magyar tévés halálát

Ta­mási Esz­tert egy­kor egy or­szág fi­gyelte nap mint nap, hi­szen ő volt a te­le­ví­zi­ó­zás hős­ko­rá­nak első be­mon­dó­nője.

Ta­mási Esz­tert egy­kor egy or­szág fi­gyelte nap mint nap, hi­szen ő volt a te­le­ví­zi­ó­zás hős­ko­rá­nak első be­mon­dó­nője. Ha­lá­lát agy­da­ga­nat okozta 25 évvel ez­előtt.

Élet a halál után? Lefagyasztották a rákos tinédzser testét

Élet a halál után? Lefagyasztották a rákos tinédzser testét

Csak akkor ol­vaszt­ják fel a lány tes­tét, ha meg­ta­lál­ják a rák gyógy­mód­ját - lehet, hogy több száz évet kell vár­nia.

Csak akkor ol­vaszt­ják fel a lány tes­tét, ha meg­ta­lál­ják a rák gyógy­mód­ját - lehet, hogy száz évet kell vár­nia.

Újabb hírek Michael Bublé súlyos beteg kisfiáról

Újabb hírek Michael Bublé súlyos beteg kisfiáról

Máj­rák­kal küzd a kis Noah.

A nép­szerű éne­kes a múlt héten tudta meg, hogy há­rom­éves fia rák­kal küzd.

Sokkot kapott a fotós, amikor észrevette mi rejtőzött a stég alatt

Sokkot kapott a fotós, amikor észrevette mi rejtőzött a stég alatt

Ter­mé­sze­te­sen le­fo­tóz­ták...

Vajon el­ké­pesz­tően jó ha­mi­sít­vány, vagy tény­leg igaz? A ha­tal­mas vízi lény a ki­kötő mó­ló­ján ját­szó gye­re­kek­től pár mé­terre buk­kant ki a víz­ből...

Elképesztő jelenség tűnt fel az elhunyt tinilány utolsó fotóján

Elképesztő jelenség tűnt fel az elhunyt tinilány utolsó fotóján

A gyá­szoló anyuka biz­tos benne, hogy rák­be­teg lá­nyára az égiek vi­gyáz­tak, mi­előtt szer­ve­zete fel­adta a küz­del­met...

A gyá­szoló anyuka biz­tos benne, hogy rák­be­teg lá­nyára az égiek vi­gyáz­tak, mi­előtt szer­ve­zete fel­adta a küz­del­met...

Borzalmas hír: rákos a sztárszakács 2 hónapos kisfia

Borzalmas hír: rákos a sztárszakács 2 hónapos kisfia

Tra­gi­kus dol­got kö­zöl­tek az or­vo­sok Jean-Ch­ri­stop­her No­vel­li­vel és meny­asszo­nyá­val.

Tra­gi­kus dol­got kö­zöl­tek az or­vo­sok Jean-Ch­ri­stop­her No­vel­li­vel és meny­asszo­nyá­val.

Felháborodtak az orvosok Pataky Attila rákosoknak adott tanácsán

Felháborodtak az orvosok Pataky Attila rákosoknak adott tanácsán

Pa­taky At­tila "cso­dás" gyó­gyu­lása nem csak a köz­vé­le­ményt boly­gatta fel...

Pa­taky At­tila "cso­dás" gyó­gyu­lása nem csak a köz­vé­le­ményt boly­gatta fel...

Elképesztő, amit Pataky Attila állít a rákról!

Elképesztő, amit Pataky Attila állít a rákról!

De vajon nem ve­szé­lyes ez?

Napok óta ol­vas­ható szinte min­den­hol, hogy Pa­taky At­tila a ha­gyo­má­nyos or­vos­lást meg­ta­gadva, egy másik úton járva gyó­gyult ki rák­já­ból.

Kollégája megerősítette: Rákban szenved Val Kilmer

Kollégája megerősítette: Rákban szenved Val Kilmer

Ré­góta sut­tog­ták, hogy az 56 éves sztár sú­lyos beteg, ő azon­ban ha­tá­ro­zot­tan ta­gadta a plety­ká­kat...

Gyilkos focipályák: százával szedik áldozataikat!

Gyilkos focipályák: százával szedik áldozataikat!

Vi­lág­szerte áll a bál a műfű miatt.

Vi­lág­szerte áll a bál a mű­fü­ves pá­lyák miatt. Spor­to­lók szá­za­i­nak oko­zott már rákot? Ez a hely­zet itt­hon.

Meghalt Darth Vader felesége

Meghalt
Darth Vader felesége

A hí­res­ség a MacGy­ver­ben és az Es­küdt el­len­sé­gek­ben is sze­re­pelt.

A hí­res­ség a MacGy­ver­ben és az Es­küdt el­len­sé­gek­ben is sze­re­pelt. A rákot azon­ban nem győz­hette le...

Pataky Attila megdöbbentő vallomása: Megtudtam, rákos vagyok!

Pataky Attila: Megtudtam, rákos vagyok!

Ta­valy de­cem­ber­ben nagy fáj­dal­mak­ról és élet­menő mű­tét­ről be­szélt Pa­taky At­tila, de senki sem gon­dolta, hogy ek­kora a baj.

Nem tudtak segíteni a pólósok a kisfiún

Szörnyű tragédia, nem tudtak segíteni a pólósok a kisfiún

Biros Péter gá­la­meccsé­nek be­vé­te­lét egy rákos gye­rek ke­ze­lé­sére szán­ták.

Biros Péter gá­la­meccsé­nek tel­jes be­vé­te­lét egy rákos gye­rek ke­ze­lé­sére szán­ták. Tamás Mar­cell bár hő­si­e­sen küz­dött, de két hét­tel a ta­lál­kozó után meg­halt.

Megrázó családi titkokról vallott Vitányi Judit

Megrázó családi titkokról vallott Vitányi Judit

Nehéz idő­sza­kon van túl.

Élete egyik leg­ne­he­zebb idő­sza­kán van túl a csi­nos mű­sor­ve­zető...

Kiderült: Majka édesanyja újra a rettegett kórral küzd

Kiderült: Majka édesanyja újra küzd a rákkal! Így viseli...

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője mos­ta­ná­ban gyak­ran volt le­tört. Nem is csoda, hi­szen az anyu­kája sú­lyos beteg...

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője mos­ta­ná­ban gyak­ran volt le­tört. Nem is csoda, hi­szen az anyu­kája sú­lyos be­teg­ség­gel küzd!

Bizarr élőlényeket fotóztak a Marson, igaz lehet a legenda?

Bizarr élőlényeket fotóztak a Marson, igaz lehet a legenda?

Nem ez az első eset, hogy el­ké­pesztő le­letre buk­kan­nak a vörös boly­gón a lel­kes ufó­hí­vők.

Nem ez az első eset, hogy el­ké­pesztő le­letre buk­kan­nak a vörös boly­gón a lel­kes ufó­hí­vők.

Fájdalmas vallomás: Kivetette prosztatáját Ben Stiller!

Fájdalmas vallomás: Kivetette prosztatáját Ben Stiller!

Meg­törte a csen­det a szí­nész...

Az öt­ven­éves sztár két év hall­ga­tás után törte meg a csen­det sú­lyos be­teg­sé­gé­ről.

Íme az ital, ami legyőzte a kávét! Ezt kellene innod minden reggel

Íme az ital, ami legyőzte a kávét! Ezt kellene innod minden reggel

Mit szól­nál, ha ezen­túl a reg­geli ká­vé­dat egy sok­kal egész­sé­ge­sebb italra cse­rél­néd? A zöld tea az éle­te­det meg­ment­heti!

Tragédia! Rákban elhunyt édesanyját gyászolja a híres magyar focista

Tragédia! Rákban elhunyt édesanyját gyászolja a híres magyar focista

A lab­da­rú­gásba me­ne­kül a fáj­da­lom elől az egyik leg­is­mer­tebb já­té­ko­sunk.

A lab­da­rú­gásba me­ne­kül a fáj­da­lom elől az egyik leg­is­mer­tebb já­té­ko­sunk. A világ másik felén, a sok­szo­ros vá­lo­ga­tott vi­lág­járó csa­lád­tag is gyá­szol.

Sorsdöntő napok várnak Majka édesanyjára

Sorsdöntő napok várnak Majka édesanyjára

Ibo­lya néni tü­rel­me­sen vár...

Ibo­lya néni tü­rel­me­sen várja, hogy a ke­mo­te­rá­pia után szer­ve­zete ismét erőre kap­jon. Lé­lek­ben már szep­tem­ber 23-ára ké­szül...

A nők csaknem fele nem is tudja, pontosan hol keresse a vagináját

A nők csaknem fele nem is tudja, pontosan hol keresse a vagináját

Egy mos­tani fel­mé­rés azt mu­tatja, hogy a nők több­sége nincs tisz­tá­ban saját ana­tó­mi­á­já­val. Ez sok­szor az éle­tükbe is ke­rül­het...

Egy nappal esküvője előtt halt meg a rákos nő

Egy nappal esküvője előtt halt meg a rákos nő

Be­te­gen is­merte meg vő­le­gé­nyét, aki min­dent vál­lalt érte, még a biz­tos öz­vegy­sé­get is. De a sors más­hogy akarta.

Be­te­gen is­merte meg vő­le­gé­nyét, aki min­dent vál­lalt érte, még a biz­tos öz­vegy­sé­get is. De a sors más­hogy akarta.

Tetovált mellét posztolta az Instagramra, számos rajongója lett

Tetovált mellét posztolta az Instagramra, számos rajongója lett

A mell­rák­ból ki­gyó­gyult nő fény­képe rend­kí­vüli nép­sze­rű­ségre tett szert.

A mell­rák­ból ki­gyó­gyult nő fény­képe rend­kí­vüli nép­sze­rű­ségre tett szert az in­ter­ne­ten. A fotó egy csu­pasz női mel­let áb­rá­zol, az Ins­tag­ram még­sem tá­vo­lít­hatja el...

Újabb hírek Majka édesanyjáról

Újabb hírek Majka édesanyjáról

Ibo­lya néni az utolsó ke­ze­lés után várta a ta­lál­ko­zást, de...

Ibo­lya néni úgy ter­vezte, hogy az utolsó ke­ze­lés utáni he­tek­ben végre meg­lá­to­gatja négy hó­na­pos uno­ká­ját, akit a be­teg­sége miatt eddig nem lát­ha­tott. Saj­nos még vár­nia kell...

Gáspár Laci segített az édesanyjának túlélni a halálos betegséget

Gáspár Laci segített az édesanyjának túlélni a halálos betegséget

So­káig nem volt biz­tos, hogy fel­épül.

Az éne­kes édes­anyja sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, so­káig nem volt biz­tos, hogy fel­épül a sú­lyos kór­ból.

Gyönyörű kollégája tartja a lelket a súlyos beteg Shannen Dohertyben!

Gyönyörű kollégája tartja a lelket a súlyos beteg Shannen Dohertyben!

A mell­­rák­­kal küzdő sztár meg­­ható Ins­­tag­­ram-fo­­tó­­val kö­­szönte meg pá­lya­tár­sá­nak, hogy mel­lette áll.

Ennél szomorúbb fotót keresve sem találsz! Bajor, Somló, Komár...

Ennél szomorúbb képet keresve sem találsz!

Túl sok jó ember ment el az utóbbi évek­ben. Ki­hu­nyó­ban egy le­gen­dás kor­szak nagy alak­ja­i­nak fénye. Ők hár­man már csak kép­ről mo­so­lyog­nak ránk.

Sorstársainak üzent Majka édesanyja! Túl van a nehezén

Sorstársainak üzent Majka édesanyja! Túl van a nehezén

Ibo­lya néni túl van az utolsó ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lé­sen. Már csak vár­nia kell az ered­ményre.

Ibo­lya néni túl van az utolsó ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lé­sen. Már csak vár­nia kell az ered­ményre, de tíz nap múlva meg­lá­to­gatja má­so­dik uno­ká­ját.

Megnevezte a rosszakaróit Stadler József

Megnevezte a rosszakaróit Stadler József

El­árulta, sze­rinte kik ár­ta­nak neki.

A vál­lal­kozó a Mok­ká­ban árulta el, sze­rinte kik ár­ta­nak neki.

Gyász! Meghalt Roger Moore lánya!

Gyász! Meghalt Roger Moore lánya!

Sa­ját­ja­ként sze­rette mos­to­ha­lá­nyát a le­gen­dás szí­nész.

Noha Ch­ris­tina nem a vér sze­rinti gyer­meke volt a le­gen­dás szí­nész­nek, mégis sa­ját­ja­ként sze­rette őt.

Könnyfakasztó: Súlyos betegségéről vallott Shannen Doherty!

Könnyfakasztó: Súlyos betegségéről vallott Shannen Doherty!

Élete leg­­­ke­­mé­­nyebb küz­­del­mé­ről me­sélt a Bű­­bá­­jos bo­­szor­­kák egy­­kori sztár­ja.

Élete leg­­­ke­­mé­­nyebb küz­­del­mé­ről me­sélt a Bű­­bá­­jos bo­­szor­­kák egy­­kori sztár­ja.

Már évekkel ezelőtt megváltoztatta a rák Somló Tamás életét

Már évekkel ezelőtt megváltoztatta a rák Somló Tamás életét

Az éne­kes min­den­kit óva in­tett a ci­ga­ret­tá­tól, főleg azok után, hogy el­vesz­tette a leg­jobb ba­rát­ját.

Az éne­kes min­den­kit óva in­tett a ci­ga­ret­tá­tól, főleg azok után, hogy el­vesz­tette a leg­jobb ba­rát­ját.

Megrázó fotók a rákban szenvedő amerikai színésznőről!

Megrázó fotók a rákban szenvedő amerikai színésznőről!

Egy éve di­ag­nosz­ti­zál­ták a kórt.

Egy éve di­ag­nosz­ti­zál­ták a kórt.

Így gyászolják a súlyos betegségben elhunyt Paja-G-t!

Így gyászolják a súlyos betegségben elhunyt Paja-G-t!

Szer­ve­zete fel­adta a har­cot...

A te­het­sé­ges rap­per évek óta har­colt a gyil­kos kór­ral, a rák­kal. Szer­ve­zete pén­te­ken adta fel a har­cot. 27 éves volt.

Majka nagybeteg édesanyja már készül fia lagzijára

Majka nagybeteg édesanyja már készül fia lagzijára

Ibo­lya né­ni­vel be­teg­sége el­le­nére is ma­da­rat lehet fo­gatni, mióta tudja, hogy fia meg­kérte Hajni kezét, és ké­szül­nek az es­kü­vőre.

Ibo­lya né­ni­vel be­teg­sége el­le­nére is ma­da­rat lehet fo­gatni, mióta tudja, hogy ko­ráb­ban csa­po­dár éle­tet élő fia meg­kérte Hajni kezét, és a két­gyer­me­kes pár ko­mo­lyan ké­szül az es­kü­vőre. Az idős asszony ígéri, lát­ják őt még táncra per­dülni Majka lag­zi­ján.

Ezért tiltották el unokájától Majka édesanyját

Ezért tiltották el unokájától Majka édesanyját

Majka édes­anyja több­ször állt már nye­résre a rák­kal ví­vott hosszú évek óta tartó küz­delme során.

Majka édes­anyja több­ször állt már nye­résre a rák­kal ví­vott hosszú évek óta tartó küz­delme során és most megint van re­mény.

Szívszorító: magára tetováltatta kisfia rémes sebét az apuka

Szívszorító: magára tetováltatta kisfia rémes sebét az apuka

Meg­in­dító tör­té­net kö­vet­ke­zik.

A kisfiút több­ször is mű­töt­ték már agy­da­ga­nata miatt, s a be­avat­ko­zás nyo­mai lát­ha­tóak a ko­po­nyá­ján.

Mellbimbókat tetovál a mellrák túlélőire a tetoválóművész

Mellbimbókat tetovál a mellrák túlélőire a tetoválóművész

Az ön­bi­zal­mat sze­retné visszadani.

Mell­bim­bók te­to­vá­lá­sá­val sze­retné vissza­adni a be­teg­ség­ből fel­épült nők ön­bi­zal­mát a mű­vész.

Tragédia: Súlyos betegségben halt meg a fiatal szépségkirálynő

Tragédia: Súlyos betegségben halt meg a fiatal szépségkirálynő

A 22 éves szép­ség 2014-ben har­ma­dik lett a Miss World dön­tő­jé­ben.

A 22 éves szép­ség 2014-ben har­ma­dik lett a Miss World dön­tő­jé­ben. A ver­seny után de­rült ki, hogy agy­da­ga­nata van. Szer­ve­zete két év után adta fel a küz­del­met.

Majka élete legnehezebb Duettjén van túl

Majka élete legnehezebb Duettjén van túl

Va­sár­nap este még Lip­tai Cla­u­dia göm­bö­lyödő po­cakja sem volt elég, hogy el­vonja a fi­gyel­met Maj­ká­ról, aki édes­any­jáért ag­gó­dik.

Va­sár­nap este még Lip­tai Cla­u­dia göm­bö­lyödő po­cakja sem volt elég, hogy el­vonja a fi­gyel­met Maj­ká­ról, aki elő­ször állt ka­mera elé, mióta csü­tör­tö­kön ki­de­rült, édes­anyja rosszul áll a rák­kal ví­vott küz­del­mé­ben.

Tragédia árnyékolja be Eva Mendes terhességét

Tragédia árnyékolja be Eva Mendes terhességét

A hol­ly­woodi bom­bázó bátyja, a két­gyer­me­kes Juan Car­los Men­dez el­vesz­tette a har­cot a rák ellen.

A hol­ly­woodi bom­bázó bátyja, a két­gyer­me­kes Juan Car­los Men­dez el­vesz­tette a har­cot a rák ellen.

Legyőzte a tumort a Szomszédok presszósa!

Legyőzte a tumort a Szomszédok presszósa!

Epres At­ti­lát ős­szel mű­töt­ték, már a szín­padra is vissza­tért a sú­lyos be­teg­ség után.

Kiderült! Ezért halt meg a legendás autóversenyző

Kiderült! Ezért halt meg a legendás autóversenyző

Fer­jáncz At­tila évek óta beteg volt.

Fer­jáncz At­tila évek óta küz­dött sú­lyos be­teg­sé­gé­vel, de szer­ve­zete szom­bat haj­nal­ban vég­leg föl­adta a har­cot. Csa­ládja kö­ré­ben, kór­házi ágyán érte a halál.

Felesége rákbetegségéről vallott Deák Bill Gyula!

Felesége rákbetegségéről vallott Deák Bill Gyula!

Rákot di­ag­nosz­ti­zál­tak Ma­ri­ká­nál...

Ma­ri­ká­nál évek­kel ez­előtt rákot di­ag­nosz­ti­zál­tak az or­vo­sok... Ki­de­rült, hogy van azóta!

Ennyire megviseli a kezelés Majka súlyos beteg édesanyját

Ennyire megviseli a kezelés Majka súlyos beteg édesanyját

Hő­si­e­sen küzd az idős asszony.

Meg­kez­dő­dött Ibo­lya néni ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lése, ami na­gyon meg­vi­seli az asszonyt, de hő­si­e­sen állja a meg­pró­bál­ta­tá­so­kat.

Feleségét gyászolja Tom Jones

Feleségét gyászolja Tom Jones

Lady Me­linda Rose Wo­od­ward szer­ve­zete fel­adta a har­cot a sú­lyos kór ellen. Rövid, de in­ten­zív küz­de­lem­ben alul­ma­radt a rák­kal szem­ben.

Lady Me­linda Rose Wo­od­ward szer­ve­zete fel­adta a har­cot a sú­lyos kór ellen. Rövid, de in­ten­zív küz­de­lem­ben alul­ma­radt a rák­kal szem­ben.

Súlyos tragédia árnyékolja be Hugh Hefner születésnapját

Súlyos tragédia árnyékolja be Hugh Hefner születésnapját

El­vesz­tette imá­dott öccsét.

A Play­boy atyja meg­ren­dül­ten tu­datta ra­jon­gó­i­val a Twit­te­ren, hogy el­hunyt sze­re­tett öccse, Keith. Rá­adá­sul épp a saj­tó­mág­nás 90. szü­le­tés­nap­ján!

Súlyos beteg felesége miatt nem lép fel Tom Jones

Súlyos beteg felesége miatt nem lép fel Tom Jones

Min­den­képp neje mel­lett akar lenni.

El­ma­rad­nak Tom Jones rég­óta várt áp­ri­lisi kon­cert­jei. A le­gen­dás éne­kes fe­le­sége, Linda sú­lyos beteg, meg­tá­madta szer­ve­ze­tét a rák.

Súlyos betegség miatt mondhatta le turnéját Janet Jackson

Súlyos betegség miatt mondhatta le turnéját Janet Jackson

Ag­gód­nak a ra­jon­gók Janet Jack­so­nért! Az éne­kes­nő­nek év ele­jén egy tu­mort ta­lál­tak a tor­ká­ban.

Ag­gód­nak a ra­jon­gók Janet Jack­so­nért! Az éne­kes­nő­nek év ele­jén egy tu­mort ta­lál­tak a tor­ká­ban.

Hallgatott fájdalmas titkáról! Ebbe halt bele Andai Györgyi!

Hallgatott fájdalmas titkáról! Ebbe halt bele Andai Györgyi!

68 éves ko­rá­ban hunyt el a szí­nésznő!

68 éves ko­rá­ban hunyt el a Já­szai Mari- és Aase-díjas szí­nésznő, aki­nek csak leg­kö­ze­lebbi hoz­zá­tar­to­zói tud­ták: évek óta sú­lyos be­teg­ség­ben szen­ved.

Czeizel Endre előre sejtette súlyos betegségét

Czeizel Endre előre sejtette súlyos betegségét

So­káig szá­mí­tott rá, hogy rákos lesz

A ta­valy el­hunyt ge­ne­ti­kus rég­óta szá­mí­tott rá, hogy rákos lesz, hi­szen csa­lád­já­ban már több­ször is fel­ütötte fejét a gyil­kos kór.

Ezért nem merték látogatni barátai a rákban elhunyt Andai Györgyit!

Ezért nem merték látogatni barátai a rákban elhunyt Andai Györgyit!

Három évig szen­ve­dett a gyil­kos kór­tól, ször­nyű fáj­dal­mak kí­noz­ták.

Három évig szen­ve­dett a gyil­kos kór­tól, ször­nyű fáj­dal­mak kí­noz­ták. Több is­me­rőse is úgy gon­dolta, ha nem tud­nak neki semmi biz­ta­tót mon­dani, akkor in­kább nem is lá­to­gat­ják meg.

Drámai részletek: Ezért halt meg az ismert magyar humorista

Drámai részletek: Ezért halt meg az ismert magyar humorista

Lehr Fe­ren­cet feb­ruár 24-én érte a halál.

Lehr Fe­ren­cet, az egyik leg­nép­sze­rűbb ma­gyar ne­vet­te­tőt feb­ruár 24-én érte a halál.

Egy tartósítószer, ami megöli a rákos sejteket! Ez lenne az ellenszer?

Egy tartósítószer, ami megöli a rákos sejteket! Ez lenne az ellenszer?

Eddig min­denki szidta az élel­mi­sze­rekbe ada­golt tar­tó­sí­tó­sze­re­ket, mert kü­lön­féle mel­lék­ha­tá­so­kat tu­laj­do­ní­tot­tak nekik.

Megrázó vallomás a rákkal küzdő olimpiai bajnoktól

Megrázó vallomás a rákkal küzdő olimpiai bajnoktól

Át­ér­té­kelte az ed­digi éle­tét.

Át­ér­té­kelte az éle­tét, de a riói sze­rep­lés­ről nem mon­dott le. Ugya­n­ak­kor azzal is tisz­tá­ban van, hogy már nem csak rajta múlik, si­ke­rül-e vissza­tér­nie.

20 milliárdos bírságot szabtak ki egy rákkeltő hintőpor miatt

20 milliárdos bírságot szabtak ki egy rákkeltő hintőpor miatt

Egy utóbb rák­ban el­hunyt ame­ri­kai nő és csa­ládja pe­relte be a vi­lág­cé­get.

Egy ta­valy, pe­te­fé­szek­rák­ban el­hunyt ame­ri­kai nő csa­lád­já­nak 72 mil­lió dol­lá­ros kár­té­rí­tést ítél­tek, mert a bí­ró­ság egy vi­lág­cég ba­ba­hin­tő­po­rát ta­lálta fel­le­lős­nek a ha­lá­láért!

Génmódosított sejtekkel a rák ellen? Biztatóak az első eredmények!

Génmódosított sejtekkel a rák ellen? Biztatóak az első eredmények!

Va­lódi át­tö­rést hoz­hat az or­vos­tu­do­mány­ban az új te­rá­pia.

Va­lódi át­tö­rést hoz­hat az or­vos­tu­do­mány­ban az az új te­rá­pia, ami gén­mó­do­sí­tott vér­sej­tek­kel veszi fel a küz­del­met a rák ellen. A spe­ci­á­lis ke­ze­lést el­ső­ként egy brit kis­ba­bán al­kal­maz­ták si­ke­re­sen, ha­ma­ro­san azon­ban vi­lág­szerte be­vet­he­tik.

Késsel támadt a primitív lény az emberre, ilyet még nem láttál!

Késsel támadt a primitív lény az emberre, ilyet még nem láttál!

Egy esz­köz­hasz­náló rák kés­sel vé­de­ke­zett egy em­ber­rel szem­ben.

Egy esz­köz­hasz­náló rák kés­sel vé­de­ke­zett tá­ma­dó­já­val, azaz egy em­ber­rel szem­ben.

Hátborzongató ízeltlábúra bukkantak az őserdőben, sci-fi élőben!

Hátborzongató ízeltlábúra bukkantak az őserdőben!

A dzsun­gel­ben ki­rán­dulva ta­lált a férfi a gi­gan­ti­kus kó­kusz­rákra. Ez a ritka faj a leg­na­gyobb mé­retű ízelt­lábú a Föl­dön!

Ezért kelt el áron alul Bajor Imre fülei birtoka!

Ezért kelt el áron alul Bajor Imre fülei birtoka!

Ki­de­rült, mi áll­hat a hát­tér­ben...

Re­kord­idő alatt kelt el a 2014-ben el­hunyt szí­nész vil­lája Fülén, igaz, a több­szo­bás há­zért csu­pán be­csült ér­té­ké­nek har­ma­dát fi­zet­ték.

Rákos kedvese miatt lett kopasz a futballsztár

Rákos kedvese miatt lett kopasz a futballsztár

Ez ám a meg­ható sze­relmi val­lo­más!

Ez ám a meg­ható sze­relmi val­lo­más! Le­nyí­ratta a haját a fo­cista, aki­nek a ba­rát­nő­jét meg­tá­madta a gyil­kos kór.

Veszélyes kortyok! Kiderült, mit okozhat napi egy pohár bor

Veszélyes kortyok! Kiderült, mit okozhat napi egy pohár bor

Ag­gasztó ered­ményt ho­zott a ku­ta­tás.

Ag­gasztó ered­ményt ho­zott egy brit ku­ta­tás, a tu­dó­sok sze­rint ugyanis már napi egy pohár bor el­kor­tyo­lása is je­len­tő­sen nö­veli a rák ki­ala­ku­lá­sá­nak koc­ká­za­tát.

Újabb tragédia készülődik! Celine Dion testvére is haldoklik...

Újabb tragédia készülődik! Celine Dion testvére is haldoklik...

73 éves volt René An­ge­lil, az éne­kesnő férje, ami­kor a gyil­kos kór miatt a na­pok­ban el­hunyt.

73 éves volt René An­ge­lil, az éne­kesnő férje, ami­kor a gyil­kos kór miatt a na­pok­ban el­hunyt.

Elképesztő felfedezés! Világító rákos sejt mentheti meg a betegeket

Elképesztő felfedezés! Világító rákos sejt mentheti meg a betegeket

Flu­o­resz­ká­lóvá te­heti a da­ga­na­tos sej­te­ket az a szer, amit je­len­leg is tesz­tel­nek az ame­ri­kai Duke Uni­ver­sity szak­em­be­rei.

Gyászol a zenészvilág! Elhunyt David Bowie

Gyászol a zenészvilág! Elhunyt David Bowie

Más­fél évig küz­dött a rák­kal, a be­teg­ség a vi­lág­hírű ze­nész ha­lá­lát okozta.

Más­fél évig küz­dött a rák­kal, a be­teg­ség végül a vi­lág­hírű ze­nész ha­lá­lát okozta.

Cukorstop nélkül ugrásszerűen nőni fog a rákos megbetegedések száma!

Cukorstop nélkül ugrásszerűen nőni fog a rákos megbetegedések száma!

Vi­lág­hírű tu­dó­sok mond­ják.

Egy angol és egy ame­ri­kai egye­temi ku­ta­tás is erre a kö­vet­kez­te­tésre ju­tott.

18 évig őrizte becsomagolva megölt férje testét

18 évig őrizte becsomagolva megölt férje testét

Hát­bor­zon­gató eset tör­tént Wales­ben. Az asszony ha­lála után de­rült fény a bru­tá­lis igaz­ságra.

Hát­bor­zon­gató eset tör­tént Wales­ben. Az asszony ha­lála után de­rült fény a bru­tá­lis igaz­ságra. Soha sem je­len­tet­ték be férje el­tű­né­sét.

Haldokló kisfiúért hozta előre a karácsonyt egy kanadai város

Haldokló kisfiúért hozta előre a karácsonyt egy kanadai város

Evan Le­vers­age utolsó kí­ván­sá­gát több ezren tel­je­sí­tet­ték. Meg­ren­dítő tör­té­nete be­járta az egész vi­lá­got.

Támad a gyilkos por! 14 ezer embert veszítünk el évente

Támad a gyilkos por! 14 ezer embert veszítünk el évente

Ott­hon sem va­gyunk biz­ton­ság­ban.

Évről évre egy kis­vá­ros­nyi ember hal meg a szálló por okozta be­teg­sé­gek miatt Ma­gyar­or­szá­gon. Nap mint nap be­lé­le­gez­zük a port a le­ve­gő­vel együtt.

Az Év Levele: Így üzent a túlvilágról egy anya a szeretteinek

Az Év Levele: Így üzent a túlvilágról egy anya a szeretteinek

Az Év Levele: Így üzent a túlvilágról egy anya a szeretteinek

A mell­rák­ban el­hunyt fi­a­tal szív­szo­rító üze­nete hi­he­tet­len se­bes­ség­gel ter­jed a neten.

A mell­rák­ban el­hunyt fi­a­tal nő még csak 36 éves volt, de le­győzte őt a ha­lá­los kór. Heat­her McMa­namy tíz­éves há­zas­sá­got és sze­rel­mük gyü­möl­csét, egy kisfiút ha­gyott maga után. Utolsó nap­ja­i­ban arra kérte fér­jét, hogy ha ő már nem lesz, gé­pelje le so­rait, és gon­do­la­tait ossza meg a Fa­ce­boo­kon.

Legyőzte a gyilkos kórt a szexi világbajnok

Legyőzte a gyilkos kórt a szexi világbajnok

Más­fél éve méh­nyak­rá­kot di­ag­nosz­ti­zál­tak a két­sze­res vb-arany­ér­mes pá­lya­ke­rék­pá­ros­nál, Becky James-nél. A brit hölgy azóta fel­épült a be­teg­ség­ből.

Más­fél éve méh­nyak­rá­kot di­ag­nosz­ti­zál­tak a két­sze­res vb-arany­ér­mes pá­lya­ke­rék­pá­ros­nál, Becky James-nél.

Hadat üzent a ráknak a legendás focista

Hadat üzent a ráknak a legendás focista

Vidám és op­ti­mista: biz­tos benne, hogy meg­nyeri ezt a meccset is.

Az Ajax és a Bar­ce­lona ikon­já­nak a tü­de­jét tá­madta meg a gyil­kos kór. Mégis vidám és op­ti­mista: biz­tos benne, hogy meg­nyeri ezt a meccset is.

Életeket menthet a szellentés

Életeket menthet a szellentés

A kén­hid­ro­gén kis mennyi­ség­ben se­gít­het a rák el­leni küz­de­lem­ben.

Brit tu­dó­sok sze­rint a szel­len­tés jel­leg­ze­te­sen büdös sza­gát adó kén­hid­ro­gén kis mennyi­ség­ben se­gít­het az olyan sú­lyos be­teg­sé­gek el­leni küz­de­lem­ben, mint pél­dául a rák és a szív­ro­ham.

16 mindennapi étel, ami rákot okoz! Kerüld őket!

16 mindennapi étel, ami rákot okoz! Kerüld őket!

Mu­tat­juk, me­lyek azok az éte­lek, ame­lyek­kel csín­ján kell bán­nunk, mert elő­se­gí­tik a rák ki­ala­ku­lá­sát!

Tö­münk ma­gunkba min­dent, amit az élel­mi­szer­ipar elénk tesz! Pedig ha tud­nánk, hogy me­lyek azok az éte­lek, ame­lyek­kel csín­ján kell bán­nunk, mert elő­se­gí­tik a rák ki­ala­ku­lá­sát, un­do­rodva tol­nánk ar­rébb őket! Mu­tat­juk, mely éte­lek mennyi­sé­gét csök­kentsd az ét­ren­ded­ben, ha egész­sé­ges akarsz ma­radni!