CÍMKE: 'orvosok'

Döbbenetes eredmény: beteggé tesz a gluténmentes étrend

Döbbenetes eredmény: beteggé tesz a gluténmentes étrend

Bár sokan di­vat­ból kö­ve­tik ezt az ét­ren­det, a ku­ta­tók sze­rint ár­ta­nak ma­guk­nak.

Három orvos elutasította: meghalt a féléves kislány

Három orvos is elutasította: nagymamája karjai közt halt meg a féléves kislány

Két orvos ellen el­já­rás in­dult.

Az ügy­ben két orvos ellen is el­já­rás in­dult, az egyi­kü­ket fel­men­tet­ték, a má­si­kuk pénz­bír­sá­got ka­pott, most újra kell tár­gyalni az ügyü­ket.

24 órás felügyelet alatt Liptai babája!

24 órás felügyelet alatt Liptai babája!

Ag­gó­dik a mű­sor­ve­zető, de gon­dos­kodó anya­ként meg­ol­dást is ta­lált.

Lip­tai Cla­u­di­á­nál gyö­nyö­rűbb kis­ma­mát ke­resve sem le­hetne ta­lálni, a TV2 leg­na­gyobb sztárja a na­pok­ban osz­totta meg azt is a vi­lág­gal, egy kisfiút hord a szíve alatt.