CÍMKE: 'óbuda'

Komoly döntés született a Szentendrei úti tragédia kapcsán

Komoly döntés született a Szentendrei úti tragédia kapcsán

Janza Ri­chárd és Deli Bá­lint ha­lála rá­döb­ben­tette a ha­tó­sá­go­kat is.

Ámokfutó ölte meg a két vétlen fiatalt a Szentendrei úton

Ámokfutó ölte meg a két vétlen fiatalt a Szentendrei úton

Bor­zal­mas bal­eset­ben halt meg két fi­a­tal szom­bat haj­nal­ban Óbu­dán.

Bármikor beszakadhat a Budapest alatt fekvő egykori város teteje

Bármikor beszakadhat a Budapest alatt fekvő egykori város teteje

Óbuda alatt, szint­úgy, mint Bu­da­pest egyéb te­rü­le­tei alatt, komp­lett vá­ros­ré­szek rej­tőz­nek a föld alatt.

Mi jön még? Tükörjég borítja Óbudát

Mi jön még? Tükörjég borítja Óbudát

Egyre több­ször önti el a víz a fő­vá­rosi ke­rü­le­tet.

Egyre több­ször önti el a víz a fő­vá­rosi ke­rü­le­tet. A ha­tal­mas tó­csák, és ned­ves te­rü­le­tek pedig meg­fagy­tak a mí­nu­szok­ban, jég­pá­lyává va­rá­zsolva Óbu­dát.

Ezért lopódzott haza titokban babájával Liptai Claudia

Ezért lopódzott haza titokban babájával Liptai Claudia

Majd' ki­csat­ta­nak az egész­ség­től.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető ugyan csá­szár­met­szés­sel szült, mégis korán ha­za­en­ged­ték a kór­ház­ból. Má­so­dik gyer­meke, Pa­taki Mar­cell Ádám jól van.

Péniszét lengetve üldözte a szatír az Óbudán túrázót

Péniszét lengetve üldözte a szatír az Óbudán túrázót

A rej­té­lyes sza­tír már évek óta ret­te­gés­ben tartja a Róka-hegy kör­nyéki tú­rá­zó­kat.

A rej­té­lyes sza­tír már évek óta ret­te­gés­ben tartja a Róka-hegy kör­nyéki tú­rá­zó­kat. Mos­ta­ná­ban sokan össze­fu­tot­tak vele.

Óbudán csapott le az afrikai migráns! Gyanútlan anyát zaklatott!

Óbudán csapott le az afrikai migráns! Gyanútlan anyát zaklatott!

A szo­má­liai me­ne­kült hir­te­len be­ug­rott a bu­da­pesti nő ko­csi­jába, és nem volt haj­landó ki­szállni.

Előzetesbe került a tűzijáték alatt történt halálos baleset okozója

Előzetesbe került a tűzijáték alatt történt halálos baleset okozója

A férfi mint­egy há­rom­száz mé­tert ve­ze­tett tel­je­sen ré­sze­gen...

A férfi mint­egy há­rom­száz mé­tert ve­ze­tett tel­je­sen ré­sze­gen, ekkor oko­zott ha­lá­los bal­ese­tet Óbu­dán. Most rács mögé küldte a bí­ró­ság...

Késsel ölt az éjjel az óbudai gyilkos!

Késsel ölt az éjjel az óbudai gyilkos!

A rend­őr­ség el­fogta a fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tőt, je­len­leg is tart a tör­tén­tek ki­vizs­gá­lása. Annyi már ki­de­rült, hogy szó­vál­tás után tör­tént a tra­gi­kus eset.

A rend­őr­ség el­fogta a fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tőt, je­len­leg is tart a tör­tén­tek ki­vizs­gá­lása. Annyi már ki­de­rült, hogy szó­vál­tás után tör­tént a tra­gi­kus eset.

Indul az Óbudai Nyár!

Indul az Óbudai Nyár!

A ren­dez­vényre lá­to­ga­tó­kat nívós kul­tu­rá­lis prog­ra­mok, kül­földi és hazai fel­lé­pők kon­cert­jei, gyer­mek­mű­so­rok, ki­ál­lí­tá­sok, szín­házi elő­adá­sok vár­ják.

A ren­dez­vényre lá­to­ga­tó­kat évről-évre nívós kul­tu­rá­lis prog­ra­mok, kül­földi és hazai fel­lé­pők sza­bad­téri kon­cert­jei, gyer­mek­mű­so­rok, ki­ál­lí­tá­sok, szín­házi elő­adá­sok és film­ve­tí­té­sek vár­ják, és ez idén sem lesz más­ként!

Exkluzív fotók az óbudai lakástűzről!

Exkluzív fotók az óbudai lakástűzről!

Ki­gyul­ladt egy tíz­eme­le­tes pa­nel­ház egyik la­kása csü­tör­tök dél­után.

Ki­gyul­ladt egy tíz­eme­le­tes pa­nel­ház egyik la­kása csü­tör­tök dél­után, a Szent­end­rei úton. A la­kó­kat az ut­cára me­ne­kí­tet­ték, sze­ren­csére hamar si­ke­rült el­ol­tani a lán­go­kat.

Lakótelepi fekete: Ilyet egyetlen trendi kávézó sem tud!

Lakótelepi fekete: Ilyet egyetlen trendi kávézó sem tud!

Fo­gad­junk, hogy ilyen ár­fek­vésű kávét sehol nem ta­lálsz! Bu­da­pest bel­vá­ro­sá­ban akár a tíz­sze­re­sét is kifi­zet­he­ted a menő ká­vé­cso­dá­kért.

Fo­gad­junk, hogy ilyen ár­fek­vésű kávét sehol nem ta­lálsz az or­szág­ban! Bu­da­pest bel­vá­ro­sá­ban akár a tíz­sze­re­sét is kifi­zet­he­ted a mos­ta­ná­ban menő ká­vé­cso­dá­kért. A la­kó­te­le­pen per­sze min­den más...

Felháborító: Így lopják el a köztéri virágokat Óbudán!

Felháborító: Így lopják el a köztéri virágokat Óbudán!

Éles szer­szám­mal irt­ják ki a vil­la­mos­sí­nek mel­lett nyíló le­ven­du­lát, hogy ké­sőbb jó pén­zért el­ad­ják!

Éles szer­szám­mal irt­ják ki a vil­la­mos­sí­nek mel­lett nyíló le­ven­du­lát, hogy ké­sőbb jó pén­zért el­ad­ják! A fel­há­bo­rító je­len­ség­ről egy III. ke­rü­leti lakos szá­molt be a Fa­ce­boo­kon.

Óriási dugó várható, baleset Óbudán!

Óriási dugó várható, baleset Óbudán!

Egy mo­to­ros szen­ve­dett bal­ese­tet, a Fló­rián téri fe­lül­já­rón va­ló­szí­nű­leg le­zár­ják a fél sávot. Lát­ha­tóan nem tör­tént na­gyobb baj.

Egy mo­to­ros szen­ve­dett bal­ese­tet, a Fló­rián téri fe­lül­já­rón va­ló­szí­nű­leg le­zár­ják a fél sávot. Lát­ha­tóan nem tör­tént na­gyobb baj.

Aggódva keresi gazdája az eltűnt Gyurcsány Ferikét!

Aggódva keresi gazdája az eltűnt Gyurcsány Ferikét!

Egy macs­ká­nak ve­szett nyoma.

Nem, nem a po­li­ti­kus­ról, hanem egy há­zi­ál­lat­ról van szó: egy macs­ká­nak ve­szett nyoma Óbu­dán.

Invázió: Cserebogarak lepték el Óbudát!

Invázió: Cserebogarak lepték el Óbudát!

Tö­me­ge­sen raj­zot­tak ki a har­ma­dik ke­rü­let­ben.

Tö­me­ge­sen raj­zot­tak ki a cse­re­bo­ga­rak Csil­lag­he­gyen és a Római-part kör­nyé­kén. Az ut­cá­kat és a HÉV-meg­ál­lót is bo­gár­te­te­mek bo­rít­ják. A szo­kat­lan in­vá­zió oka min­den bi­zonnyal a hir­te­len jött fel­me­le­ge­dés.

Betörtek a devizahitelesek az OTP-be! Sátrat vertek!

Betörtek a devizahitelesek az OTP-be! Sátrat vertek!

Sát­rat ver­tek, és el­fog­lal­ták az OTP Fló­rián téri bankfi­ók­ját a Nem adom a há­za­mat moz­ga­lom ak­ti­vis­tái.

Brutális baleset a Bécsi úton: Terepjáró gázolta halálra a férfit

Brutális baleset a Bécsi úton: Terepjáró gázolta halálra a férfit

Az 1-es vil­la­mos­nak üt­kö­zött, majd ha­lálra gá­zolta az egyik vá­ra­ko­zót egy autó hét­főn reg­gel.

Az 1-es vil­la­mos­nak üt­kö­zött, majd ha­lálra gá­zolta az egyik vá­ra­ko­zót egy autó hét­főn reg­gel.

Jön a giccsadó! Átalakul Óbuda?

Jön a giccsadó! Átalakul Óbuda?

Akár évi fél­mil­liót is fi­zet­het, aki­nek in­gat­lana esz­té­ti­ka­i­lag ki­fo­gá­sol­ható.

Meg­sza­vazta a har­ma­dik ke­rü­leti ön­kor­mány­zat a te­le­pü­lés­kép-vé­delmi te­le­pü­lési adó­ról szóló ren­de­le­tet, vagy ahogy min­denki hívja, a giccs­adót.

Feljelentés után: rendelhet-e kutyájával a gyermekorvos?

Rendelhet-e kutyájával a gyermekorvos?

Nem fél­nek a gye­re­kek a szu­ri­tól.

Más­fél éve van dr. Varga Ká­roly mel­lett Rex, a né­met­ju­hász, a gye­re­kek nagy örö­mére. Ám nem­ré­gi­ben va­laki fel­je­len­tette a dok­tor urat a kutya miatt...

Fegyverrel akart boltot rabolni Óbudán: üldözi a rendőrség - videó

Fegyverrel akart boltot rabolni Óbudán: üldözi a rendőrség - videó

Rend­őrök ke­re­sik azt a férfit, aki egy­élel­mi­szer­üz­let el­adó­já­tól fegy­ver­rel fe­nye­ge­tőzve kö­ve­telte a be­vé­telt.

Rend­őrök ke­re­sik azt a férfit, aki egy rüz­let el­adó­já­tól fegy­ver­rel fe­nye­ge­tőzve kö­ve­telte a be­vé­telt.

Túl giccses a háza? Jöhet a giccsadó

Túl giccses a háza? Jöhet a giccsadó

Évi fél­mil­lió fo­rin­tos kü­lön­adót vet­het­nek ki a III. ke­rü­let olyan épülő há­za­ira, amik ext­ra­va­gáns ki­né­ze­tük­kel ki­lóg­ná­nak a hely össz­ké­pé­ből. Jól gon­dold meg, mit épí­tesz!

Évi fél­mil­lió fo­rin­tos kü­lön­adót vet­het­nek ki a III. ke­rü­let olyan épülő há­za­ira, amik ext­ra­va­gáns ki­né­ze­tük­kel ki­lóg­ná­nak a hely össz­ké­pé­ből.

Fiatal, szőke nő lopkod rendszeresen Óbudán

Fiatal, szőke nő lopkod rendszeresen Óbudán

A 35 év kö­rüli nő vissza­térő tol­vaj.

A 35 év kö­rüli nő vissza­térő tol­vaj, a Fló­rián téri üz­let­ház­ból már több al­ka­lom­mal lo­pott. A rend­őr­ség is nagy erők­kel ke­resi, most a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri.

Rejtélyes homok kupacok az Óbudai Fő téren!

Rejtélyes homok kupacok az Óbudai Fő téren!

Va­lami na­gyon ké­szül Óbu­dán.

Va­lami na­gyon ké­szül Óbu­dán. Az előző évek ta­pasz­ta­la­tai alap­ján a gye­re­kek örül­nek majd neki a leg­job­ban!

Ez a férfi csalt ki egymillió forintot Óbudán - Fotó

Ez a férfi csalt ki egymillió forintot Óbudán - Fotó

Egy 30 év kö­rüli férfit keres a rend­őr­ség, aki egy óbu­dai nőnek lánya is­me­rő­se­ként mu­tat­ko­zott be és bal­esetre hi­vat­kozva kész­pénzt kért tőle.

Egy 30 év kö­rüli férfit keres a rend­őr­ség, aki egy óbu­dai nőnek lánya is­me­rő­se­ként mu­tat­ko­zott be és bal­esetre hi­vat­kozva kész­pénzt kért tőle.

Ide temetik Göncz Árpádot! - Exkluzív fotó

Ide temetik Göncz Árpádot! - Exkluzív fotó

Gőz­erő­vel zaj­la­nak az elő­ké­szü­le­tek az Óbu­dai te­me­tő­ben, egy óri­ási szín­pa­dot ál­lí­ta­nak fel a mun­ká­sok.

Gőz­erő­vel zaj­la­nak az elő­ké­szü­le­tek az Óbu­dai te­me­tő­ben, egy óri­ási szín­pa­dot ál­lí­ta­nak fel a mun­ká­sok a 16-os par­cel­lá­nál.

Kiskapu, így parkolj ingyen Óbudán

Kiskapu, így parkolj ingyen Óbudán

Két hétig még in­gyen vá­ra­koz­hatsz a har­ma­dik ke­rü­let­ben.

Két hétig még in­gyen vá­ra­koz­hatsz a har­ma­dik ke­rü­let­ben. Óbu­dán már jú­li­us­ban ki­épí­tet­ték az órá­kat, azon­ban van, ahol no­vem­ber 1-ig még sza­ba­don par­kol­ha­tunk.

Kiderült, hol és mikor temetik Göncz Árpádot

Kiderült, hol és mikor temetik Göncz Árpádot

Óbu­dán he­lye­zik végső nyu­ga­lomra.

A volt köz­tár­sa­sági el­nö­köt 2015. no­vem­ber 6-án, dél­után 3 óra­kor he­lye­zik végső nyu­ga­lomra az Óbu­dai te­me­tő­ben.

Így gyászolják Göncz Árpádot régi szomszédai

Így gyászolják Göncz Árpádot régi szomszédai

Gyászba bo­rult az óbu­dai tár­sas­ház, ahol ko­ráb­ban év­ti­ze­de­kig la­kott a nem­rég el­hunyt egy­kori ál­lamfő.

Gyászba bo­rult az óbu­dai tár­sas­ház, ahol ko­ráb­ban év­ti­ze­de­kig la­kott a nem­rég el­hunyt egy­kori ál­lamfő.

Idős embereket vert át két nő Óbudán

Idős embereket vert át két nő Óbudán

Az el­múlt hó­na­pok­ban négy al­ka­lom­mal ju­tot­tak be kü­lön­böző óbu­dai la­ká­sokba, és csak­nem egy­mil­lió fo­rint ér­ték­ben tu­laj­do­ní­tot­tak el pénzt és ér­ték­tár­gya­kat.

Az el­múlt hó­na­pok­ban négy al­ka­lom­mal ju­tot­tak be kü­lön­böző óbu­dai la­ká­sokba, és csak­nem egy­mil­lió fo­rint ér­ték­ben tu­laj­do­ní­tot­tak el pénzt és ér­ték­tár­gya­kat.

Mától megbüntet a parkolóőr a III. kerületben, ha elfelejtesz fizetni

Mától megbüntet a parkolóőr a III. kerületben, ha elfelejtesz fizetni

A ke­rü­le­tiek két autót tart­hat­nak in­gyen az utcán.

Ti­zen­két­ezer par­ko­ló­helyre kell fi­gyel­ned, a ke­rü­le­tiek két autót tart­hat­nak in­gyen az utcán.

Oszlopnak ütközött és meghalt az autós Óbudán

Oszlopnak ütközött és meghalt az autós Óbudán

Ha­lá­los ki­me­ne­telű köz­le­ke­dési bal­eset tör­tént a fő­vá­ros III. ke­rü­le­té­ben, hétfő haj­nal­ban.

Az utast megmentették, a sofőr meghalt Óbudán

Az utast megmentették, a sofőr meghalt Óbudán

Pad­kára fu­tott az autó.

Ha­lá­los bal­eset tör­tént va­sár­nap kora haj­nal­ban a III. ke­rü­let­ben. Az autó elő­ször pad­kára fu­tott.

Kiraboltak egy óbudai trafikot, kést rántott a tolvaj

Kiraboltak egy óbudai trafikot, kést rántott a tolvaj

Kés­sel a ke­zé­ben és sí­maszk­ban fe­nye­gette meg a do­hány­bolt el­adó­ját a férfi. A rend­őrök egy órán belül el­kap­ták a 25 éves fiút.

Kés­sel a ke­zé­ben és sí­maszk­ban fe­nye­gette meg a do­hány­bolt el­adó­ját a férfi szom­ba­ton. A tel­jes be­vé­telt ma­gá­val vitte, de na­gyon hamar le­bu­kott. A rend­őrök egy órán belül el­kap­ták a 25 éves bu­da­pesti fiút. A do­hány­bolt­ból ra­bolt pénz még hi­ány­ta­la­nul meg­volt.

Mécsesek és virágok az óbudai baleset helyszínén

Mécsesek és virágok az óbudai baleset helyszínén

Az egész ház gyá­szolja a férfit.

A ti­ze­dik eme­let­ről esett le a két­gyer­me­kes csa­lád­apa szü­lei la­kás­nak ab­la­ká­ból, az egész ház gyá­szolja a férfit.

A szomszédok mentették meg az óbudai bácsit - Videó

A szomszédok mentették meg az óbudai bácsit - Videó

Ki­gyul­ladt egy négy­eme­le­tes óbu­dai ház egyik la­kása, a benne élő idős ember a szom­szé­dok se­gít­sé­gé­nek kö­szön­heti az éle­tét.

Ki­gyul­ladt egy négy­eme­le­tes óbu­dai ház egyik la­kása, a benne élő idős ember a szom­szé­dok se­gít­sé­gé­nek kö­szön­heti az éle­tét.

A redőnyt javította, így zuhant ki a tizedikről

A redőnyt javította, így zuhant ki a tizedikről

Szü­lei la­ká­sá­nak ab­la­ká­ból esett ki.

Az óbu­dai Kór­ház utca lakói azt mond­ják, biz­tos nem lett ön­gyil­kos a szent­end­rei férfi, aki szü­lei la­ká­sá­nak ab­la­ká­ból esett ki ked­den este.

Szeptember 1-től büntetnek a parkolóőrök Óbudán!

Szeptember 1-től büntetnek a parkolóőrök Óbudán!

Jú­lius 31. óta fi­ze­tős a 3. ke­rü­let nagy része, a teszt­idő­sza­kot szep­tem­ber 1-ig ki­tol­ták.

Jú­lius 31. óta fi­ze­tős a 3. ke­rü­let nagy része, a teszt­idő­sza­kot szep­tem­ber 1-ig ki­tol­ták. Már kint van­nak a par­ko­ló­au­to­ma­ták és jár­ják az ut­cá­kat a par­ko­lóőrök, de még nem bün­tet­nek sen­kit. 3 hét múlva vi­szont már sú­lyos ez­re­sekbe ke­rül­het, ha nem ve­szel cé­du­lát a ke­rü­let­ben.

Szülei lakásából ugrott a mélybe

Szülei lakásából ugrott a mélybe Óbudán

Ked­den este a ti­ze­dik­ről ug­rott le egy férfi Óbu­dán.

Ked­den este a ti­ze­dik eme­let­ről ug­rott le egy férfi, mi­köz­ben szü­lei ott­hon sem vol­tak. A lakók sze­rint csa­ládi prob­léma áll­ha­tott a hát­tér­ben.