CÍMKE: 'munka'

Szombaton dolgoztathatják le a szabad nagypénteket

Ennyit a húsvétról, szombaton dolgoztathatják le a szabad nagypénteket

A Té­nyek által meg­kér­de­zett mun­ka­jo­gász sze­rint ez bár nem túl eti­kus, a cégek ve­ze­tői mégis meg­te­he­tik.

Átterjedt a gyulladás L.L. Junior másik szemére is!

Átterjedt a gyulladás L.L. Junior másik szemére is!

A rap­per ren­ge­te­get dol­go­zik, be­teg­sége miatt nem akarja cser­ben­hagyni a ra­jon­góit.

FRISS HÍREK

Erre nem számítottunk, döbbenetes vallomás Zimány Lindától

Erre nem számítottunk, döbbenetes vallomás Zimány Lindától

Mos­tan­tól nem titok, hogy Zi­mány Linda is sze­re­pel az áp­ri­lis 2-án in­duló A Nagy Du­ett­ben.

Ez a pofonegyszerű ötlet véget vet az irodai lábzsibbadásnak!

Ez a pofonegyszerű ötlet véget vet az irodai lábzsibbadásnak!

Nap­hosszat asz­tal mel­lett ülve dol­gozni egy­sze­rűen egész­ség­rom­boló.

Nap­hosszat asz­tal mel­lett ülve szá­mí­tó­gé­pen dol­gozni egy­sze­rűen egész­ség­rom­boló. Ez majd segít!

Durva, ezért szakított párjával a magyar sztár

Durva, ezért szakított párjával a magyar sztár

Két év után lett vál­tak el egy­más­tól.

Két év után lett vál­tak el egy­más­tól.

Bizarr munkák, amikért jól fizetnek

Bizarr munkák, amikért jól fizetnek!

Egyre több fur­csa mun­ka­kör jön létre a nö­vekvő igé­nyek miatt.

Egyre több fur­csa mun­ka­kör jön létre azért, hogy az újabb­nál újabb igé­nye­ket ki le­hes­sen elé­gí­teni. Akik pedig be­vál­lal­ják eze­ket, sokat ke­res­het­nek velük!

Családja érdekében visszavesz a tempóból Majka

Családja érdekében visszavesz a tempóból Majka

Majka drasz­ti­kus dön­tést ho­zott: le­las­sí­tott, és mos­tan­tól meg­vá­lo­gatja, mi­lyen fel­ké­résre mond igent.

Majka drasz­ti­kus dön­tést ho­zott: le­las­sí­tott, és mos­tan­tól meg­vá­lo­gatja, mi­lyen fel­ké­résre mond igent.

Álommeló: sörözve kereshetsz milliókat

Álommeló: sörözve kereshetsz milliókat

Je­lent­kezni már­cius 24-ig lehet. Három sze­ren­csést fog­nak ki­vá­lasz­tani, akik­nek a fel­adata az lesz, hogy sört kós­tol­gas­sa­nak utaz­ga­tá­saik köz­ben.

Je­lent­kezni már­cius 24-ig lehet. Három sze­ren­csést fog­nak ki­vá­lasz­tani, akik­nek a fel­adata az lesz, hogy sört kós­tol­gas­sa­nak utaz­ga­tá­saik köz­ben.

Megunta a jogi karrierjét, ezért luxusprostinak állt

Megunta a jogi karrierjét, ezért luxusprostinak állt

Né­hány éve még menő ügy­véd volt...

A 34 éves nő né­hány éve még egy menő ügy­védi iro­dá­nál dol­go­zott, de be­le­unt az ot­tani mun­ká­jába, és pros­ti­tu­ált­nak állt.

Íme a 10 álomszakma, ami tényleg jól fizet

Íme a 10 álomszakma, ami tényleg jól fizet

Gon­dol­kod­tál már azon, hogy ál­lást vál­toz­tass?

Gon­dol­kod­tál már azon, hogy ál­lást vál­toz­tass? Ha igen, mu­ta­tunk 10 olyan álom­szak­mát, amely nem­csak iz­gal­mas, hanem jól is fizet!

Döntött Liptai Claudia: Nem tér vissza a képernyőre!

Döntött Liptai Claudia: Nem tér vissza a képernyőre!

Hiába vár­ják a nézők, a csa­lád az első a két­gyer­me­kes mű­sor­ve­ze­tő­nek! Egye­lőre biz­to­san nem lát­hat­juk a TV2-n!

Hiába vár­ják a nézők, a csa­lád az első a két­gyer­me­kes mű­sor­ve­ze­tő­nek! Egye­lőre biz­to­san nem lát­hat­juk a TV2-n!

Csak a fia adott munkát Gesztesinek

Csak a fia adott munkát Gesztesinek

Nem áraszt­ják el fel­ké­ré­sek­kel a szí­nészt, csak fia film­jé­ben fog sze­re­pelni. Addig is test­edzésre for­dítja az ide­jét.

Nem áraszt­ják el fel­ké­ré­sek­kel a szí­nészt, csak fia film­jé­ben fog sze­re­pelni. Addig is test­edzésre for­dítja az ide­jét.

Akár te is jelentkezhetsz a világ egyik legjobb munkájára!

Akár te is jelentkezhetsz a világ egyik legjobb munkájára!

Gye­rek­ként sokan gon­dol­tuk azt, hogy ilyen lehet a tö­ké­le­tes munka, és most nyi­tott a po­zí­ció.

Így juthatsz el a világ legszebb tájaira ingyen!

Így juthatsz el a világ legszebb tájaira teljesen ingyen!

Vál­lalj mun­kát kül­föl­dön!

Nincs pén­zed utazni, de kí­ván­csi vagy a vi­lágra? Ne add fel ál­ma­i­dat, hi­szen szá­mos le­he­tő­ség kí­nál­ko­zik arra, hogy in­gyen utaz­hass. Vál­lalj mun­kát kül­föl­dön.

Bombázóriadó: Együtt pózol Weisz Fanni és Dundika

Bombázóriadó: Együtt pózol Weisz Fanni és Dundika

Nem tudni, mire ké­szül­het a két szép­ség, de bármi is sül ki be­lőle, csak jó lehet!

Nem tudni, mire ké­szül­het a két szép­ség, de bármi is sül ki be­lőle, csak jó lehet!

Beteges vágyak: 150.000 forintért letapizhatod Berki Krisztiánt

Beteges vágyak: 150.000 forintért letapizhatod Berki Krisztiánt

Több száz szó­ra­ko­zó­hely fi­ze­tett már, hogy fél­pu­cé­ran mu­to­gassa magát.

A tévés celeb újabb el­fog­lalt­sá­gára de­rült fényt. Ki­de­rült, hó­na­pok óta több száz szó­ra­ko­zó­hely fi­ze­tett már neki azért, hogy fél­pu­cé­ran mu­to­gassa magát a kö­zön­ség­nek.

Autókereskedőnek állt a népszerű énekes

Autókereskedőnek állt a népszerű énekes

Régi álma tel­je­sült az éne­kes­nek, ugyanis min­dig is ra­jon­gott az au­tó­kért, és azt ál­lítja, már most jö­ve­del­mező az új cége.

Régi álma tel­je­sült az éne­kes­nek, ugyanis min­dig is ra­jon­gott az au­tó­kért, és azt ál­lítja, már most jö­ve­del­mező az új cége.

Ezen kattog esténként Zimány Linda

Ezen kattog esténként Zimány Linda

Ma már jog­gal hív­hat­juk Dr. Szö­szi­nek az egy­kori mo­dellt.

Ma már jog­gal hív­hat­juk Dr. Szö­szi­nek az egy­kori mo­dell, aki­nek a fo­tó­zá­sok he­lyett a jogi ügyek kötik le hét­köz­nap­jait.

Ezért retteg a betegségektől Fodor Zsóka

Ezért retteg a betegségektől Fodor Zsóka

Be­tart min­den or­vosi elő­írást.

Bár ki­tűnő gé­nek­kel ren­del­ke­zik, mégis be­tart min­den or­vosi elő­írást, ne­hogy meg­be­te­ged­jen!

Máris visszatér a képernyőre Liptai Claudia?

Máris visszatér a képernyőre Liptai Claudia?

Pénzre van szük­sége.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek pénzre van szük­sége az álmai meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz, ezért le­het­sé­ges, hogy vál­toz­nak a ter­vei.

Csoda történt Rubint Réka hajléktalanjával

Csoda történt Rubint Réka hajléktalanjával

Sokan ké­tel­ked­tek abban, hogy Ru­bint Réka se­gít­sége si­ke­res lesz.

Sokan ké­tel­ked­tek abban, hogy Ru­bint Réka se­gít­sége si­ke­res lesz, de Józsi bácsi rá­cá­folt a rossz­in­du­latú meg­jegy­zé­sekre, és Ti­szad­adán marad.

Aprócska bikinibe bújtatta hibátlan testét Kárpáti Rebeka

Aprócska bikinibe bújtatta hibátlan testét Kárpáti Rebeka

Lát­vá­nya megér egy misét!

A dögös szí­nésznő tö­ké­le­tes ido­ma­i­val káp­ráz­tatta el az in­ter­ne­tet! Lát­vá­nya min­den­kép­pen megér egy misét!

Munkát keresel? Ezt mindenképp töltsd le

Munkát keresel? Ezt mindenképp töltsd le

El­ké­szült az ál­lá­sok "Tin­dere". Nin­csen sor­ban állás, se ön­élet­rajz.

El­ké­szült az ál­lá­sok "Tin­dere". Nin­csen sor­ba­ál­lás, se ön­élet­rajz kül­döz­ge­tés.Há­rom­ezer állás pá­lyáz­ható azon­nal.

Súlyos betegséggel küzd Havas Henrik

Ijesztő diagnózis: Súlyos betegséggel küzd Havas Henrik

A nép­szerű mű­sor­ve­zető be­val­lotta, jó ideje tudja már, mi a baj, még­sem ke­zel­teti magát. In­kább a mun­kába me­ne­kül.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető jó ideje tudja, mi a baj, még­sem ke­zel­teti magát. In­kább a mun­kába me­ne­kül.

Mindenkit átvert Damu Edina?

Mindenkit átvert Damu Edina?

Damu Ro­land fe­le­sége nagy baj­ban van.

Damu Ro­land fe­le­sége nagy baj­ban van, min­den jel arra mutat, hogy nem mon­dott iga­zat.

Intim kérdések az állásinterjún! Te válaszolnál?

Intim kérdések az állásinterjún! Te válaszolnál?

Arc­pi­rító kér­dé­se­ket tesz­nek fel...

Arc­pi­rító kér­dé­se­ket tesz­nek fel a mun­kál­ta­tók! Te mit csi­nál­nál, ha a ma­gán­éle­ted­ben váj­kál­ná­nak? Oly­kor hi­he­tet­len túl­zá­sokba esik a le­endő főnök...

Váratlan fordulat: nem hiszed el, mit tett Rékasi az első színpadra lépésekor

Váratlan fordulat: nem hiszed el, mit tett Rékasi az első színpadra lépésekor

A ne­he­zen gyó­gyuló szí­nész min­den­kit meg­le­pett a leg­újabb hú­zá­sá­val.

A sú­lyos mo­tor­bal­ese­té­ből ne­he­zen gyó­gyuló szí­nész min­den­kit meg­le­pett a leg­újabb hú­zá­sá­val.

Az anyagi csőd elől menekül Rékasi Károly

Az anyagi csőd elől menekül Rékasi Károly

Min­den ér­te­lem­ben élet­mentő szá­mára a munka, hi­szen pénz­ügyi­leg és men­tá­li­san is pró­bára tette az el­múlt idő­szak.

Min­den ér­te­lem­ben élet­mentő szá­mára a munka, hi­szen pénz­ügyi­leg és men­tá­li­san is pró­bára tette az el­múlt idő­szak.

Őszinte vallomás: csalódásai után új életet kezdett Dobó Kata

Őszinte vallomás: csalódásai után új életet kezdett Dobó Kata

Már nem ke­resi min­den­áron a sze­rel­met, kis­lá­nya és a mun­kája a leg­fon­to­sabb az éle­té­ben.

Hoppá: Fizet a meztelenkedésért a magyar egyetem!

Hoppá: Fizet a meztelenkedésért a magyar egyetem!

Egész jó óra­bé­rért cse­rébe.

Pla­ká­to­kon hir­deti a Ma­gyar Kép­ző­mű­vé­szeti Egye­tem: olya­nok je­lent­ke­zé­sét várja, akik bát­ran le merik dobni a ruhát ide­gen em­be­rek előtt.

Ha ilyen az önéletrajzod, biztos behívnak állásinterjúra!

Ha ilyen az önéletrajzod, biztos behívnak állásinterjúra!

Egy jó CV-vel nyílt utad van az ál­lás­in­ter­júkra - mu­tat­juk, ho­gyan írd meg!

Sok mun­ka­ke­reső már a je­lent­ke­zés­nél el­bu­kik, mert az ön­élet­rajza hi­á­nyos, át­lát­ha­tat­lan, vagy éppen min­den­ről szól, csak a lé­nyeg­ről nem. Egy jó CV-vel vi­szont nyílt utad van az ál­lás­in­ter­júkra - mu­tat­juk, ho­gyan írd meg!

Végre egy igazán jó hír Rékasi Károlyról!

Végre egy igazán jó hír Rékasi Károlyról!

A szí­nész­ről jó ideje csak ag­gasztó hírek ke­ring­tek a saj­tó­ban, me­lyek több­sége lég­ből ka­pott ta­lál­ga­tá­sokra ala­pult. Az iga­zán jó hírt most ő maga kö­zölte...

A szí­nész­ről jó ideje csak ag­gasztó hírek ke­ring­tek a saj­tó­ban, me­lyek több­sége lég­ből ka­pott ta­lál­ga­tá­sokra ala­pult. Az iga­zán jó hírt most ő maga kö­zölte...

Bereczki Zoltánnak alig van ideje a lányára

Bereczki Zoltánnak alig van ideje a lányára

Él­vezi az agg­le­gény­éle­tet.

Sok a mun­kája, és bár él­vezi az agg­le­gény­éle­tet, néha úgy érzi, jó lenne va­la­ki­hez ha­za­men­nie.

Téged is bántottak már? Ezek a szakmák a legveszélyesebbek

Téged is bántottak már? Ezek a szakmák a legveszélyesebbek

Te ta­pasz­tal­tál ha­son­lót?

A Ri­post össze­gyűj­tötte azo­kat a szak­má­kat, ame­lyek­ben gya­ko­riak a tá­ma­dá­sok... Te ta­pasz­tal­tál már ha­son­lót a mun­ka­he­lye­den?

Bajod van a főnököddel? Itt kérhetsz ingyen segítséget

Bajod van a főnököddel? Itt kérhetsz ingyen segítséget

Nem akarja kifi­zetni a tel­jes mun­ka­bé­red a fő­nö­köd, mert ilyen-olyan in­dok­kal levon? Most in­gye­nes ta­ná­cso­kat kap­hatsz.

Csobot Adél a munkába menekül a depresszió elől

Csobot Adél a munkába menekül a depresszió elől

Is­te­nes Bence se­gí­tett neki.

Az éne­kes­nő­nek ked­vese, Is­te­nes Bence se­gí­tett át­vé­szelni az anya­ság kez­deti idő­sza­kát.

Unokaöccsében született újra Pflum Orsi elhunyt édesapja

Unokaöccsében született újra Pflum Orsi elhunyt édesapja

Saját gyer­me­ke­ként sze­reti a kisfiút.

Az éne­kesnő ma már hír­ol­va­só­ként dol­go­zik, de a csa­lád ugyan­úgy rend­ívül fon­tos sze­re­pet ját­szik az éle­té­ben.

Így űzd el a stresszt egy pár herével

Így űzd el a stresszt egy pár herével

Ennél vic­ce­sebb stressz­űző egész biz­to­san nem lé­te­zik.

Ennél vic­ce­sebb stressz­űző egész biz­to­san nem lé­te­zik. Íme egy meg­ol­dás azok­nak, akik sze­re­tik a lé­nye­gük­nél meg­ra­gadni a dol­go­kat!

Csődöt mondtak a németek: ennyi migránst foglalkoztat a német állam

Csődöt mondtak a németek: ennyi migránst foglalkoztat a német állam

A német bel­ügy­mi­nisz­té­rium el­árulta, hogy hány mig­ránst fog­lal­koz­tat­nak.

A német bel­ügy­mi­nisz­té­rium el­árulta, hogy hány mig­ránst fog­lal­koz­tat­nak.

Sosem pihen: óriási pocakkal is teljes gőzzel dolgozik Liptai Claudia!

Sosem pihen: óriási pocakkal is teljes gőzzel dolgozik Liptai Claudia!

Bár sokan tá­mad­ták azért, mert sokat vál­lal, ő nem áll le.

A mű­sor­ve­zető csak úgy ra­gyog, és bár sokan tá­mad­ták azért, mert sokat vál­lal, ő nem áll le.

Újabb nagy dobásra készül a várandós Liptai Claudia!

Újabb nagy dobásra készül a várandós Liptai Claudia!

Sosem volt még ilyen bol­dog.

A mű­sor­ve­zető Ádám mel­lett végre meg­ta­lálta a bol­dog­sá­got, szak­ma­i­lag pedig újabb mű­faj­ban fog ki­tel­je­sedni.

Wow: itt a világ legjobb állása: fizetnek azért, hogy fél évig igyál

Wow: itt a világ legjobb állása: fizetnek azért, hogy fél évig igyál

Az ember el sem hiszi, hogy mások mi­lyen könnyen tud­nak pénzt ke­resni. Egy sze­ren­csés hét­mil­liót ke­res­het a sem­mi­vel.

Csaló álláshirdetések: íme a lista!
Ha ide jelentkezel, biztosan becsapnak

Csaló álláshirdetések: íme a lista!
Ha ide jelentkezel, biztosan becsapnak

Újra ter­jed­nek az át­ve­rős ál­lás­hir­de­té­sek. Nem le­hetsz elég szem­fü­les.

Újra ter­jed­nek az át­ve­rős ál­lás­hir­de­té­sek. Nem le­hetsz elég szem­fü­les, bár­mi­kor be­le­sza­lad­hatsz a csa­lókba. Mi össze­szed­tük, hogy mégis mire ér­de­mes fi­gyel­ned, hogy ne nul­lá­zód­jon le a bank­szám­lád, még mi­előtt mun­kába áll­nál.

Hujber Ferenc érzi, hogy valami ismét nincs rendben vele

Hujber Ferenc érzi, hogy valami ismét nincs rendben vele

A szí­nész túl­hajtja magát, de ahe­lyett, hogy las­sí­tana, újabb fába vágja a fej­szé­jét.

A szí­nész túl­hajtja magát, de ahe­lyett, hogy las­sí­tana, újabb fába vágja a fej­szé­jét.

Hihetetlen biznisz: luxusprostikat képez ki a kiöregedett escortos

Hihetetlen biznisz: luxusprostikat képez ki a kiöregedett escortos

A 41 éves szex­mun­kás most abból él, hogy má­sok­nak adja át kur­zus­sze­rűen a ta­pasz­ta­la­tait, és köny­vet is ír.

Prostibotrány: dúsgazdag török rendelte meg a magyar szépséget

Prostibotrány: dúsgazdag török rendelte meg a magyar szépséget

Be­val­lotta a rend­őrök­nek, hogy va­ló­ban pén­zért tett a ked­vére egy férfi­nak.

Sosem találod ki, kivel ebédel a budapesti luxushotelben Zimány Linda!

Sosem találod ki, kivel ebédel a budapesti luxushotelben Zimány Linda!

Újabb vi­lág­sztár ér­ke­zik Ma­gyar­or­szágra.

Újabb vi­lág­sztár ér­ke­zik Ma­gyar­or­szágra.

Vigyázz sündisznókra havi 700 ezerért!

Vigyázz sündisznókra havi 700 ezerért!

Ab­szurd ál­lá­sok­ból sok van, na de amit egy brit vad­vé­delmi szer­ve­zet ajánl most, az egé­szen el­ké­pesztő. A fel­adat nem­csak fura, hanem fon­tos is.

Ab­szurd ál­lá­sok­ból sok van, na de amit egy brit vad­vé­delmi szer­ve­zet ajánl most, az egé­szen el­ké­pesztő. A fel­adat nem­csak fura, hanem fon­tos is.

Váratlan bejelentést tett Berki Krisztián!

Váratlan bejelentést tett Berki Krisztián!

Az izom­ce­leb új szak­mát vá­lasz­tott ma­gá­nak, ezt a Fa­ce­boo­kon kö­zölte a ra­jon­gó­i­val. Nem gon­dol­tad volna róla...

Az izom­ce­leb új szak­mát vá­lasz­tott ma­gá­nak, ezt a Fa­ce­boo­kon kö­zölte a ra­jon­gó­i­val. Nem gon­dol­tad volna róla...

Titkokat árult el a szüléséről a TV2 sztárja

Titkokat árult el a szüléséről a TV2 sztárja

Őszin­tén val­lott ál­dott ál­la­po­tá­ról.

Őszin­tén val­lott ál­dott ál­la­po­tá­ról.

Meglepő fotó került elő Liptai Claudia és Tilla múltjából

Meglepő fotó került elő Liptai Claudia és Tilla múltjából

Fel­is­me­red a mű­sor­ve­ze­tő­ket?

Fel­is­me­red a mű­sor­ve­ze­tő­ket?

Egy hajszálon múlt Bud Spencer házassága

Egy hajszálon múlt Bud Spencer házassága

Köny­vé­ben me­sélt az okok­ról.

A le­gen­dás szí­nész­óriás az ön­élet­rajzi köny­vé­ben me­sélte el, nem sok vá­lasz­totta el attól, hogy vég­leg sza­kít­son fe­le­sé­gé­vel. Azt is el­árulta, miért.

Szerinted mit csinál Réka és Norbi édes kettesben az irodájukban?

Szerinted mit csinál Réka és Norbi édes kettesben az irodájukban?

Meg­van­nak a hát­rá­nyai és az elő­nyei is annak, ha va­laki ugyan­an­nál a vál­la­lat­nál dol­go­zik, mint a párja.

Túlhajszolja magát Nótár Mary!

Túlhajszolja magát Nótár Mary!

Még édes­apja ápo­lása mel­lett sem ha­gyott fel kö­te­le­zett­sé­ge­i­vel. Az éne­kesnő meg­ál­lás nél­kül dol­go­zik, pi­he­nésre sin­csen semmi ideje.

Még édes­apja ápo­lása mel­lett sem ha­gyott fel kö­te­le­zett­sé­ge­i­vel. Az éne­kesnő meg­ál­lás nél­kül dol­go­zik, pi­he­nésre sin­csen semmi ideje.

Nem találod ki, hol tölti Sarka Kata a nyarat!

Nem találod ki, hol tölti Sarka Kata a nyarat!

Moz­gal­mas nyara lesz a Hajdú-Sarka csa­lád­nak, rá­adá­sul fon­tos vál­to­zás kö­vet­ke­zik be a csa­lád­juk­ban is.

Ki nem találnád, hol kezdhet új életet Tvrtko!

Ki nem találnád, hol kezdhet új életet Tvrtko!

A TV2-től ki­rú­gott sztár­té­vés ide­haza is több aján­la­tot ka­pott, de kül­föl­dön is van rá igény.

A TV2-től ki­rú­gott sztár­té­vés ide­haza is több aján­la­tot ka­pott, de kül­föl­dön is van rá igény.

Istenes Bence újra nemet mondott a TV2-nek

Istenes Bence újra nemet mondott a TV2-nek

A mű­sor­ve­zető el­is­merte, hogy már nem elő­ször ke­reste őt meg a TV2, de most is nemet mon­dott a fel­ké­résre.

A mű­sor­ve­zető el­is­merte, hogy bár már nem elő­ször ke­reste őt meg a TV2, de most is nemet mon­dott a fel­ké­résre.

Ennek a férinak az a munkája, hogy női mellekre fest! Még jó, hogy élvezi - Videó

Ennek a férinak az a munkája, hogy női mellekre fest! Még jó, hogy élvezi - Videó

Da­niel Gill női mel­lekre fest áb­rá­kat, majd róluk ké­szít vá­szonra le­nyo­ma­tot. A részt­ve­vők is él­ve­zik a dol­got.

Dagad a botrány: Ezért dolgozhatott a börtön után Kiss László!

Dagad a botrány: Ezért dolgozhatott a börtön után Kiss László!

Egy fe­le­lős tiszt­ség­vi­selő árulta el, hogy a tette után miért foly­tat­hatta za­var­ta­la­nul a mun­ká­ját Kiss.

Sokkoló pletyka: Demcsák Zsuzsa otthagyja a TV2-t?

Sokkoló pletyka: Demcsák Zsuzsa otthagyja a TV2-t?

A plety­kák sze­rint a TV2 ber­ke­i­ben az a hír járja, hogy Dem­csák Zsu­zsa a sztár­gá­zsi el­le­nére sem marad a Mokka mű­sor­ve­ze­tője.

A plety­kák sze­rint a TV2 ber­ke­i­ben az a hír járja, hogy Dem­csák Zsu­zsa a sztár­gá­zsi el­le­nére sem marad a Mokka mű­sor­ve­ze­tője. El­kép­zel­hető, hogy már csak né­hány adás­ban lát­hat­juk?

Botrányos múltjuk miatt mellőzik Szabó Győzőt és Stohl Andrást!

Botrányos múltjuk miatt mellőzik Szabó Győzőt és Stohl Andrást!

A két szí­nész sok he­lyen nem lát­ják szí­ve­sen.

A két szí­nész sok he­lyen nem lát­ják szí­ve­sen, hi­szen ko­ráb­ban nem éltek pél­da­mu­tató éle­tet.

Nem hiszed el, miből akar megélni Dopeman!

Nem hiszed el, miből akar megélni Dopeman!

A rap­per ebbe vá­gott bele.

A rap­per je­len­leg nem az or­szág leg­fel­ka­pot­tabb elő­adója, ezért a ze­né­lés mel­lett mu­száj volt va­lami más ke­re­seti for­rás után néz­nie.

A kilátástalanságból mentették ki az RTL Klub sztárját!

A kilátástalanságból mentették ki az RTL Klub sztárját!

Élete le­he­tő­sé­gét kapta meg Ti­tusz!

Egyik nap­ról a má­sikra rúg­ták ki Ró­zsa­he­gyi Ti­tuszt ál­lá­sá­ból, ám A Kony­ha­fő­nök sztár­ját most egy gaszt­ro­suli ka­rolta fel. A séf büsz­kén me­sélt új ál­lá­sá­ról.

Nem kapkodnak a munkaadók Kárász Róbert után!

Nem kapkodnak a munkaadók Kárász Róbert után!

A Mokka ko­rábbi mű­sor­ve­ze­tője pén­te­ken tudta meg, hogy nem szá­mí­ta­nak rá to­vább a TV2-nél. Úgy tűnik, egy­előre tévés munka nél­kül marad.

A Mokka ko­rábbi mű­sor­ve­ze­tője pén­te­ken tudta meg, hogy nem szá­mí­ta­nak rá to­vább a TV2-nél. Úgy tűnik, egy­előre tévés munka nél­kül marad.

Ennyi pénzt keresnek a pornósok igazából!

Ennyi pénzt keresnek a pornósok igazából!

Mit gon­dolsz mennyi pénzt lehet le­akasz­tani egy-egy fel­nőttfil­mes for­ga­tás­sal? Cik­künk­ből a szí­né­szek ke­re­sete mel­lett a stáb többi tag­já­nak gá­zsija is ki­de­rül.

Mit gon­dolsz mennyi pénzt lehet le­akasz­tani egy-egy fel­nőttfil­mes for­ga­tás­sal? Cik­künk­ből a szí­né­szek ke­re­sete mel­lett a stáb többi tag­já­nak gá­zsija is ki­de­rül. Tes­sék meg­ka­pasz­kodni, mert az össze­gek na­gyok lesz­nek. Főleg a szí­né­szek fi­ze­tése lesz magas, de azt te­gyük hozzá, hogy ezért a pén­zért tel­je­sí­te­niük is kell.

Jakupcsek Gabriella meglepő kijelentésére senki sem számított!

Jakupcsek Gabriella meglepő kijelentésére senki sem számított!

A mű­sor­ve­ze­tő­nek konk­rét el­kép­ze­lé­sei van­nak a jö­vő­jé­vel kap­cso­lat­ban. El­árulta, mit sze­retne.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek konk­rét el­kép­ze­lé­sei van­nak a jö­vő­jé­vel kap­cso­lat­ban. El­árulta, mit sze­retne.

Súlyos gondok a Tescónál. Rengeteg állás veszélyben

Súlyos gondok a Tescónál. Rengeteg állás veszélyben

Ezt írja egy belső do­ku­men­tum.

A Tesco vizs­gálja annak le­he­tő­sé­gét, hogy al­kal­ma­zot­ta­kat bo­csás­son el, derül ki egy belső fel­hasz­ná­lásra ké­szült do­ku­men­tum­ból.

Kirúgásveszély! A jövőben robotok dolgoznak helyetted

Kirúgásveszély! A jövőben robotok dolgoznak helyetted

A jövő a ro­bot­mun­ká­soké.

Lehet ki­néz­ted ma­gad­nak az álom­mun­kád, de még­sem vesz­nek fel, mert a mun­kát már fá­rad­ha­tat­lan mun­ka­erő el­vál­lalta. A jövő a ro­bot­mun­ká­soké.

Nem tudta eltartani gyermekeit, ezért fétismodell lett

Nem tudta eltartani gyermekeit, ezért fétismodell lett

Be is kö­szön­tött a jólét.

Az anyuka annyira sze­reti gyer­me­keit, hogy anyagi ne­héz­sé­geit kevés ru­há­ban, fé­tis­mo­dell­ként ol­dotta meg. Régen ru­hára sem, ma már vi­deó­já­tékra is telik.

Rékasi Károly visszakapta a régi munkáját

Rékasi Károly visszakapta a régi munkáját

Ez­út­tal nem koc­káz­tatja egész­sé­gét.

Ré­kasi ismét for­ga­lomba ke­rült, ez­út­tal vi­szont nem koc­káz­tatja egész­sé­gét.

Kiderült, mit csinál valójában Izraelben Gesztesi Károly!

Kiderült, mit csinál valójában Izraelben Gesztesi Károly!

A szí­nész végre pon­tot tett a ta­lál­ga­tá­sok vé­gére, és el­árulta, miért hagyta el az or­szá­got.

A szí­nész végre pon­tot tett a ta­lál­ga­tá­sok vé­gére, és el­árulta, miért hagyta el az or­szá­got. Őszin­tén me­sélt dön­tése oka­i­ról és ké­sőbbi ter­ve­i­ről.

Így lesz a munkahelyed drónversenypálya!

Így lesz a munkahelyed drónversenypálya!

Né­hány ame­ri­kai mun­kás szá­guldó cir­kuszt ren­de­zett egy rak­tár­épü­let­ben...

Ébredjen a világ legabszurdabb szolgáltatásával!

Ha nehezen ébred, használja a világ legabszurdabb szolgáltatását!

Kel­jen fel csengő hangú japán is­ko­lás­lá­nyok te­le­fon­hí­vá­sára, ha tet­szik az ötlet.

Kel­jen fel csengő hangú japán is­ko­lás­lá­nyok te­le­fon­hí­vá­sára, ha tet­szik az ötlet.

Megbetegít a rugalmas munkaidő?

Megbetegít a rugalmas munkaidő?

Sokan vágy­nak ru­gal­mas mun­ka­időre, ott­hon­ról vé­gez­hető mun­kára, rész­mun­ka­időre, pedig a ha­gyo­má­nyos­tól el­térő be­osz­tás nem ve­szély­te­len.

Sokan vágy­nak ru­gal­mas mun­ka­időre, ott­hon­ról vé­gez­hető mun­kára, rész­mun­ka­időre, pedig a ha­gyo­má­nyos­tól el­térő be­osz­tás nem ve­szély­te­len.

Néha máshol éjszakázik Szinetár Dóra férje

Néha máshol éjszakázik Szinetár Dóra férje

Mak­ran­czi Zalán ren­ge­te­get dol­go­zik.

Mak­ran­czi Zalán ren­ge­te­get dol­go­zik, vi­déki mun­kái miatt pedig sok időt töl­te­nek külön fe­le­sé­gé­vel.

Kiváló lehetőség: szállás, kaja, utazás és némi zsebpénz az EU kontójára!

Kiváló lehetőség: szállás, kaja, utazás és némi zsebpénz az EU kontójára!

Az Eu­ró­pai Ön­kén­tes Szol­gá­lat fizet min­dent. Ez nem egy pénz­szóró szol­gál­ta­tás, hanem be­fek­te­tés az em­be­rekbe.

Ezek lesznek 2016 sikerszakmái!

Ezek lesznek 2016 sikerszakmái!

Gon­dolta volna, hogy ha­zánk­ban bi­zo­nyos szak­mák tudói nem is ke­res­nek mun­kát, hanem őket ke­re­sik a cégek? Van né­hány meg­ta­nu­landó dolog, és ön is lehet ilyen.

Gon­dolta volna, hogy ha­zánk­ban bi­zo­nyos szak­mák tudói nem is ke­res­nek mun­kát, hanem őket ke­re­sik a cégek? Nem fel­tét­le­nül kell önnek munka után men­nie, ha a munka is jöhet önhöz. Van né­hány meg­ta­nu­landó dolog, és ön is lehet ilyen. Meg­mu­tat­juk, mik azok.

Ha ügyesen taktikázol, még idén megduplázhatod a szabadnapjaidat

Ha ügyesen taktikázol, még idén megduplázhatod a szabadnapjaidat

Meg­mu­tat­juk, ho­gyan ér­de­mes ki­venni a sza­bit.

Meg­mu­tat­juk, ho­gyan nyújt­ható egé­szen hosszúra a ka­rá­cso­nyi szü­net.

Titkos projekten dolgozik Kulcsár Edina és Cinthya Dictator

Titkos projekten dolgozik Kulcsár Edina és Cinthya Dictator

A szép­ség­ki­rálynő egy­előre nem árulta el ter­vét, de az biz­tos, hogy rossz dolog nem sül­het ki a páros együtt­mű­kö­dé­sé­ből.

Nem találni munkást Magyarországon

Munka van, de munkást nem találni Magyarországon

Napi 5-9000 Ft-ért nem men­nek el nap­szá­mos­nak a ma­gya­rok.

Napi 5-9000 fo­ri­nért nem men­nek el nap­szá­mos­nak a ma­gya­rok.

Álommunka: dolgozz te is a NASA-nál évi 19 millióért

Álommunka: dolgozz te is a NASA-nál évi 19 millióért

Űr­ha­jó­so­kat ke­res­nek a NASA-nál, de­cem­ber 14-től lehet je­lent­kezni. A fi­ze­tés ki­váló, és sokak sze­rint ez Ame­rika egyik leg­jobb mun­ka­he­lye.

Űr­ha­jó­so­kat ke­res­nek a NASA-nál, de­cem­ber 14-től lehet je­lent­kezni. A fi­ze­tés ki­váló, s a nem­zeti űr­ku­tató in­té­zet sze­rint ez Ame­rika egyik leg­jobb mun­ka­he­lye. Itt a le­he­tő­ség, hogy akár újra egy ma­gyar is el­jus­son az űrbe. Né­hány do­log­nak kell csak meg­fe­lelni, és máris je­lent­kez­hetsz.