CÍMKE: 'labdarúgás'

Újabb világszenzációra készül a magyar válogatott

Újabb világszenzációra készül a magyar válogatott

Por­tu­gá­li­á­val óri­ási meccset ját­szot­tunk a ta­va­lyi Eu­rópa-baj­nok­sá­gon, azóta sok csere volt a csa­pat­ban. Ettől még nem let­tünk esély­te­le­nek.

Meztelen szurkoló balhézott a német focisztár búcsúmeccsén

Meztelen szurkoló balhézott a német focisztár búcsúmeccsén

Bot­rá­nyo­san vi­sel­ke­dett az egész angol tábor a dort­mundi sta­di­on­ban, erre tett rá egy la­pát­tal az egyik fa­na­ti­kus.

Jósolt a portugálok beépítette embere, ebben bízhatunk?

Jósolt a portugálok beépítette embere, ebben bízhatunk?

A Deb­re­cen ve­ze­tő­edzője ki­emelte, hogy a por­tu­gál fo­ci­vá­lo­ga­tott­ban jobb já­té­ko­sok van­nak, mint a ma­gyar­ban.

A Deb­re­cen ve­ze­tő­edzője ki­emelte, hogy a por­tu­gál fo­ci­vá­lo­ga­tott­ban jobb já­té­ko­sok van­nak, mint a ma­gyar­ban. Vi­szont bajba ke­rül­het­nek, ha nem lőnek gyor­san gólt.

Durva vallomás, elhanyagolta családját a sztáredző

Durva vallomás, elhanyagolta családját a sztáredző

Ő sem gon­dolta volna, hogy ez lesz.

A Man­ches­ter Uni­ted le­gen­dás skót mes­tere 27 éven ke­resz­tül irá­nyí­totta a csa­pa­tot. Nem csoda, hogy sok­szor nem ma­radt ideje a gye­re­ke­ire.

Beckhamék a rák ellen küzdenek

Beckhamék a rák ellen küzdenek

Az an­go­lok ko­rábbi vi­lág­klasszisa is fel­ve­szi a har­cot a gyil­kos kór­ral.

Az an­go­lok ko­rábbi vi­lág­klasszisa is fel­ve­szi a har­cot a gyil­kos kór­ral.

Gyász, otthonában hunyt el a csapatkapitány

Gyász, otthonában hunyt el a csapatkapitány

A baj­no­kit még vé­gig­ját­szotta, majd ott­ho­ná­ban el­hunyt a 27 éves já­té­kos. Más csa­pat­ban nem ját­szott...

A baj­no­kit még vé­gig­ját­szotta, majd ott­ho­ná­ban el­hunyt a 27 éves já­té­kos.

Döntött Storck, nekik kell csodát tenniük Ronaldóék ellen

Döntött Storck, nekik kell csodát tenniük Ronaldóék ellen

Négy újonc is be­ke­rült a ma­gyar vá­lo­ga­tott 23 fős utazó ke­re­tébe. Jövő hét szom­ba­ton ját­szunk fon­tos meccset.

Négy újonc is be­ke­rült a ma­gyar vá­lo­ga­tott 23 fős utazó ke­re­tébe. Jövő hét szom­ba­ton ját­szunk fon­tos meccset az Eb-győz­tes ellen.

Szenzáció, Nikolics világklasszis csapattársat kaphat

Szenzáció, Nikolics világklasszis csapattársat kaphat

Már nyá­ron lét­re­jö­het az üzlet.

A német vá­lo­ga­tott ko­rábbi kö­zép­pá­lyása kevés le­he­tő­sé­get ka­pott eddig Man­ches­ter­ben, most bru­tá­lis fi­ze­té­sért köl­töz­het Ame­ri­kába.

Újabb botrányt kavart a magyar sztárbíró - videó

Újabb botrányt kavart a magyar sztárbíró - videó

Hall­ga­tott a part­jel­ző­jére Kas­sai.

Hall­ga­tott a part­jel­ző­jére Kas­sai Vik­tor, ezért eggyel ke­ve­sebb gólt szer­zett az olasz sztár­csa­pat. Ez a to­vább­ju­tá­sukba ke­rül­he­tett.

Gyász, szörnyű halála volt a fiatal focistának

Gyász, szörnyű halála volt a fiatal focistának

A 19 éves já­té­kost egy kro­ko­dil tá­madta meg, mi­köz­ben az egyik folyó part­ján fu­tott. Két ba­rátja is szem­ta­núja volt ennek, de se­gí­teni nem tud­tak.

A 19 éves já­té­kost egy kro­ko­dil tá­madta meg, mi­köz­ben az egyik folyó part­ján fu­tott. Két ba­rátja is szem­ta­núja volt ennek, de se­gí­teni nem tud­tak.

Újabb csoda a BL-ben, kiütötték az angol sztárcsapatot

Újabb csoda a BL-ben, kiütötték az angol sztárcsapatot

Hiába a hat gól, a mil­li­ók­ból össze­ra­kott csa­pat­nak Eu­rópa leg­jobb nyolc csa­pata közé sem si­ke­rült be­jut­nia.

Hiába a hat rú­gott gól, a mil­li­ók­ból össze­ra­kott csa­pat­nak Eu­rópa leg­jobb nyolc csa­pata közé sem si­ke­rült be­jut­nia. Gu­ar­diola ilyen korán még soha nem esett ki a so­ro­zat­ból.

Kedvenceink esküdtek fel a válogatottra

Kedvenceink esküdtek fel a magyar válogatottra

Hi­va­tali úton erő­sí­tett a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott.

Hi­va­tali úton erő­sí­tett a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott. A Vi­deo­ton két já­té­kosa is ma­gyar ál­lam­pol­gár lett, kö­zü­lük Paulo Vi­ní­cius akár már Por­tu­gá­li­á­ban is bi­zo­nyít­hat.

Újabb csapás érte a magyar focit, fájhat Storck feje

Újabb csapás érte a magyar focit, fájhat Storck feje

Még egy fi­a­talt ve­szí­tett el a ka­pi­tány.

Már a má­so­dik fi­a­tal já­té­ko­sát ve­szíti el a szö­vet­ségi ka­pi­tány a Por­tu­gá­lia el­leni sors­döntő meccs előtt. A Vasas fut­bal­lis­tája 3-4 hét múlva edz­het újra.

Elképesztő 2017! A sportban nincs lehetetlen

Elképesztő 2017! A sportban nincs lehetetlen

Soha ne add fel a sport­ban! Erre ta­ní­tott min­ket a New Eng­land Pat­ri­ots és a Bar­ce­lona cso­dája.

Soha ne add fel a sport­ban! Erre ta­ní­tott min­ket a New Eng­land Pat­ri­ots és a Bar­ce­lona cso­dája.

Megdöbbentek a fociszurkolók: azonnal kirúgták a sztáredzőt!

Megdöbbentek a fociszurkolók: azonnal kirúgták a sztáredzőt!

Cla­u­dio Ra­ni­eri ta­valy még cso­dát csi­nált, idén meg­bu­kott.

Ta­valy még cso­dát csi­nált, idén meg­bu­kott.

Messi és Ronaldo is szabadon doppingolhatott

Messi és Ronaldo is szabadon doppingolhatott

Senki nem el­len­őrzi a fo­cis­tá­kat.

A spa­nyol baj­nok­ság­ban senki nem el­len­őrzi a fo­cis­tá­kat. Ag­gó­dik a Nem­zet­közi Dop­ping­el­le­nes Ügy­nök­ség, hogy mikor szü­le­tik végre meg­ol­dás.

Nagy a baj, további mélyrepülésben Dárdaiék

Nagy a baj, további mélyrepülésben Dárdaiék

Ismét ve­re­sé­get szen­ve­dett a Her­tha.

Ismét ve­re­sé­get szen­ve­dett a Her­tha Ber­lin, rá­adá­sul a jövő héten a Bayern Mün­chen lesz a ber­li­niek el­len­fele. A Herhta vissza­csúsz­hat a he­te­dik helyre.

Gyász, meghalt a holland focilegenda

Gyász, meghalt a holland focilegenda

Há­rom­szor is nyert a BEK-ben, az Ajax szí­ne­i­ben 189 gólt lőtt.

Há­rom­szor is nyert a BEK-ben, az Ajax szí­ne­i­ben 189 gólt lőtt. Hol­lan­dia vá­lo­ga­tott­já­ban is sze­re­pelt. Piet Keu­tzer 73 éve­sen tü­dő­rák­ban hunyt el. Egy­per­ces gyá­sz­ünet­tel em­lé­kez­nek rá.

Óriási siker, Dzsudzsák a BL-ben folytathatja

Óriási siker, Dzsudzsák a BL-ben folytathatja

Végig a pá­lyán volt a mér­kő­zé­sen.

Csa­pata a se­lej­te­ző­ben ma­ga­biz­tos győ­zel­met ara­tott. A ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kosa végig a pá­lyán volt a sors­döntő mér­kő­zé­sen.

Agyontaposták egymást, 17 halott a stadionban

Agyontaposták egymást, 17 halott a stadionban

Sú­lyos ka­taszt­rófa tör­tént egy af­ri­kai csa­pat meccsén. Több száz sé­rült, az ál­do­za­tok kö­zött gye­re­kek is van­nak.

Sú­lyos ka­taszt­rófa tör­tént egy af­ri­kai csa­pat meccsén. Több szá­zan meg­sé­rül­tek, az ál­do­za­tok kö­zött gye­re­kek is van­nak. A mér­kő­zést le­ját­szot­ták.

Szegénységben lakik az Aranycsapat utolsó élő tagja

Szegénységben lakik az Aranycsapat utolsó élő tagja

Alig kap 100 ezer fo­rint nyug­dí­jat.

Tóth II Jó­zsef alig kap 100 ezer fo­rint­nyi nyug­dí­jat. A fo­cis­tá­nak el­lop­ták az 1954-es vi­lág­baj­nok­sá­gon szer­zett ezüst­ér­mét is. Gólt lőtt a vébén.

Nagy a baj, hoppon maradhatnak a magyar focidrukkerek

Nagy a baj, hoppon maradhatnak a magyar focidrukkerek

Cup­pog­nak a pá­lyák.

Cup­pog­nak a pá­lyák, kér­dé­ses, hogy hány mér­kő­zést tud­nak meg­ren­dezni a hét­vé­gén a Ma­gyar Ku­pá­ban.

Tömegverekedés a szuperrangadón

Tömegverekedés a szuperrangadón

A Boca Ju­ni­ors és a River Plate egy fel­ké­szü­lési meccset sem tud le­ját­szani anél­kül, hogy ne törne ki a balhé. Há­rom­szor vil­lant a piros lap.

A Boca Ju­ni­ors és a River Plate egy fel­ké­szü­lési meccset sem tud le­ját­szani anél­kül, hogy ne törne ki a balhé. Há­rom­szor vil­lant a piros lap.

Gyászos állapotok, szomorú hír a magyar foci szerelmeseinek

Gyászos állapotok, szomorú hír a magyar foci szerelmeseinek

Olyan rosszul si­ke­rült a Szu­sza Fe­renc sta­dion fel­újí­tása, hogy az Új­pest-Fe­renc­vá­ros Kecs­ke­mé­ten lehet.

Olyan rosszul si­ke­rült a Szu­sza Fe­renc fel­újí­tása, hogy az Új­pest-Fe­renc­vá­ros Kecs­ke­mé­ten lehet.

Furcsa testrészre gerjed a magyar válogatott védője

Furcsa testrészre gerjed a magyar válogatott védője

Neki ez is fon­tos egy nőben.

Ju­hász Ro­nald el­árulta, hogy mi fon­tos sze­rinte egy nőben. Kev­sebb mint egy éve bol­dog kap­cso­lat­ban él a mű­sor­ve­ze­tő­vel, Lip­csei Bet­tá­val.

Itthon is tarolt Hosszú

Itthon is tarolt Hosszú Katinka

Ki­osz­tot­ták az Év spor­to­lója gálán a leg­job­bak­nak járó dí­ja­kat. So­ro­zat­ban ne­gye­dik al­ka­lom­mal kapta meg az el­is­me­rést az Iron Lady.

Ki­osz­tot­ták az Év spor­to­lója gálán a leg­job­bak­nak járó dí­ja­kat. So­ro­zat­ban ne­gye­dik al­ka­lom­mal kapta meg az el­is­me­rést az Iron Lady. Szil­ágyi Áron elő­ször nyert.

Terroristának nyilvánították a focilegendát

Terroristának nyilvánították a focilegendát

A vissza­vo­nult já­té­kost azzal vá­dol­ják, hogy anya­gi­lag tá­mo­gatta a Musz­lim Test­vé­ri­sé­get.

A vissza­vo­nult já­té­kost azzal vá­dol­ják, hogy anya­gi­lag tá­mo­gatta a Musz­lim Test­vé­ri­sé­get. A szer­ve­zet­hez köt­hető volt el­nö­köt tény­leg tá­mo­gatta.

A Barca sztárjai magyar családon segítettek

A Barca sztárjai magyar családon segítettek

Több száz­ezer fo­rint gyűlt össze egy ét­te­rem ár­ve­ré­sén. Olyan csa­lád­hoz ke­rült a pénz, akik heten élnek együtt.

Több száz­ezer fo­rint gyűlt össze egy spa­nyol­or­szági ét­te­rem ár­ve­ré­sén. Olyan csa­lád­hoz ke­rült a pénz, akik heten élnek egy más­fél szo­bás la­kás­ban.

Brutális, a fél bolygót meg kellett kerülnie egy focicsapatnak

Brutális, a fél bolygót meg kellett kerülnie egy focicsapatnak

Több mint 10 ezer ki­lo­mé­tert uta­zott a fran­cia együt­tes, amely a Fran­cia Ku­pá­ban a Lille együt­te­sé­vel ta­lál­ko­zott. Ki­kap­tak, de a be­csü­let­gólt meg­rúg­ták.

Micsoda? Koreába igazolt válogatott csatárunk

Micsoda? Koreába igazolt válogatott csatárunk

Je­len­tős össze­get ka­szált a Vi­deo­ton.

Fe­c­ze­sin Ró­bert olyan helyre ke­rült, ahol ma­gyar lab­da­rúgó még nem igen járt. Je­len­tős össze­get ka­szált a Vi­deo­ton a csa­tár el­adá­sá­ból.

Kvíz 2017 legfontosabb sporteseményeiről

Kvíz 2017 legfontosabb sporteseményeiről

Ha azt hit­ted, hogy pá­rat­lan évben semmi nem tör­té­nik a sport vi­lá­gá­ban, akkor na­gyot té­vedsz. Tesz­teld tu­dá­so­dat 2017 sport­ese­mé­nye­i­ről!

Ha azt hit­ted, hogy pá­rat­lan évben semmi nem tör­té­nik a sport vi­lá­gá­ban, akkor na­gyot té­vedsz. Tesz­teld tu­dá­so­dat 2017 sport­ese­mé­nye­i­ről!

Súlyos, négyéves eltiltást kaphat a manchesteri sztár

Súlyos, négyéves eltiltást kaphat a manchesteri sztár

Ha ki­de­rül Samir Nas­ri­ról, hogy vé­tett a dop­ping­sza­bá­lyok ellen, akkor jó ideig nem lát­hat­juk a pá­lyán. Olyan ke­ze­lést ka­pott, ami tilos.

Ha ki­de­rül Samir Nas­ri­ról, hogy vé­tett a dop­ping­sza­bá­lyok ellen, akkor jó ideig nem lát­hat­juk a pá­lyán. Olyan ke­ze­lést ka­pott, ami tilos a spor­to­lók­nál.

Dzsudzsák Hollandiába szerződése újra téma

Dzsudzsák Hollandiába szerződése újra téma

A leg­na­gyobb sztá­rok­kal ke­rült egy lis­tára. Óri­ási meg­tisz­tel­te­tés érte, a hol­land baj­nok­ság­ban nem fe­lej­tet­ték a ma­gyar vá­lo­ga­tott lab­da­rú­gót.

Óri­ási meg­tisz­tel­te­tés érte, a hol­land baj­nok­ság­ban nem fe­lej­tet­ték a ma­gyar vá­lo­ga­tott lab­da­rú­gót.

Luxusnyaralás miatt rúgták ki a focistát?

Luxusnyaralás miatt rúgták ki a focistát?

Cz­vit­ko­vics Pé­tert ka­rá­csony­kor bo­csá­totta el a Vasas.

Cz­vit­ko­vics Pé­tert ka­rá­csony­kor bo­csá­totta el a Vasas. A já­té­kos sze­rint neki kel­lett el­mon­da­nia német edző­jé­nek, hogy már nem a csa­pat fo­cis­tája. A ve­zető re­a­gált.

Überciki kép került elő Dárdairól és Királyról

Ciki kép került elő Dárdairól és Királyról

Az év képét tette ki a Her­tha Ber­lin a két ma­gyar lé­gi­ós­ról.

Az év képét tette ki a Her­tha Ber­lin a két ma­gyar lé­gi­ós­ról. A retró fotó 2002-ben ké­szült, és aligha lehet majd ennél mó­ká­sabb képet elő­kapni az ar­chí­vum­ból.

Íme, a világ leggyorsabb büntetője

Ez a világ leggyorsabb büntetője

Ke­ve­sebb mint 7 má­sod­perc kel­lett ahhoz, hogy össze­hoz­zák.

Egy de­cem­beri angol FA Trophy ta­lál­ko­zón si­ke­rült ke­ve­sebb mint 7 má­sod­perc alatt össze­hozni egy ti­zen­egyest. A bün­tető ugyan ki­ma­radt, de így is tör­té­nelmi re­kord szü­le­tett.

Itt az év műesése

Itt az év legnagyobb műesése

Olyan ütem­ké­sés­sel ho­mo­rí­tott a Hull City já­té­kosa a Man­ches­ter City ellen, hogy ga­ran­tál­tan el­rö­hö­göd magad.

Olyan ütem­ké­sés­sel ho­mo­rí­tott a Hull City já­té­kosa a Man­ches­ter City ellen, hogy ga­ran­tál­tan el­rö­hö­göd magad. Sem a rú­gá­sért, sem a szi­mu­lá­lá­sért nem jött sárga.

Dér Heninek szurkol a magyar fociedző

Dér Heninek szurkol a magyar fociedző

Olyan he­lyen buk­kant fel Mé­szöly Géza, ahol rit­kán lát­hat­juk. Na­gyon tet­szett neki, amit lá­tott, egész csa­ládja a hely­szí­nen él­vezte a mű­sort.

Olyan he­lyen buk­kant fel Mé­szöly Géza, ahol rit­kán lát­hat­juk. Na­gyon tet­szett neki, amit lá­tott, egész csa­ládja a hely­szí­nen él­vezte a mű­sort.

75 éves a legendás edző

75 éves a legendás edző

Annyi re­kor­dot ál­lí­tott fel, hogy meg­szá­molni is nehéz.

A Man­ches­ter Uni­ted volt edzője éle­té­nek több mint a har­ma­dát egyet­len csa­pat­nál töl­tötte, annyi re­kor­dot ál­lí­tott fel, hogy meg­szá­molni is nehéz. Szil­vesz­ter­kor dup­lán ün­ne­pel.

Válogatott focisták dubajoznak Dzsudzsáknál

Válogatott focisták dubajoznak Dzsudzsáknál

Varga és Pris­kin is ki­ruc­cant.

Varga Ro­land és Pris­kin Tamás is együtt bu­li­zott az arab vá­ros­ban a tá­ma­dó­val. Elég magas az egy négy­zet­mé­terre eső te­to­vá­lá­sok száma.

Magyar a világ legjobb bírója

Magyar a világ legjobb bírója

Kul­csár Ka­ta­lin 32 éve­sen lett a leg­jobb női bíró a lab­da­rú­gók közt. Kas­sai Vik­tor is elő­kelő he­lyen sze­re­pel a rang­lis­tán. A női síp­mes­ter egy re­kor­dot is fel­ál­lí­tott.

Kul­csár Ka­ta­lin 32 éve­sen lett a leg­jobb női bíró a lab­da­rú­gók közt. Kas­sai Vik­tor is elő­kelő he­lyen sze­re­pel a rang­lis­tán. A női síp­mes­ter egy re­kor­dot is fel­ál­lí­tott.

Tömegverekedés a bajnoki döntőn

Tömegverekedés a bajnoki döntőn

A me­xi­kói lab­da­rúgó-baj­nok­ság őszi fél­sze­zon­ját drá­mai kö­rül­mé­nyek közt nyerte a Tig­res. A já­té­ko­sok nem csak a fo­ci­pá­lyán meg­szo­kott esz­kö­zök­kel csap­tak össze.

A me­xi­kói lab­da­rúgó-baj­nok­ság őszi fél­sze­zon­ját drá­mai kö­rül­mé­nyek közt nyerte a Tig­res. A já­té­ko­sok nem csak a fo­ci­pá­lyán meg­szo­kott esz­kö­zök­kel csap­tak össze.

Ezt nézd bejgli evés közben

Ezt nézd bejgli evés közben

A meccs­né­zés­hez min­den adott, hi­szen a spor­to­lók nem pi­hen­nek.

A meccs­né­zés­hez min­den adott az ün­ne­pek alatt, hi­szen a spor­to­lók nem pi­hen­nek. Lab­da­rú­gás, ko­sár­labda, ame­ri­kai foci és darts is lesz. Rang­adó rang­adót követ.

Szerelmes karácsony Kabát Péteréknél

Szerelmes karácsony Kabát Péteréknél

Kabát Péter ka­rá­csonyra és es­kü­vőre ké­szül sze­rel­mé­vel.

Kabát Péter ka­rá­csonyra és es­kü­vőre ké­szül sze­rel­mé­vel. A fo­cista és Róka Ad­ri­enn vé­gig­utazza az ün­ne­pe­ket, köz­ben pedig már a kö­zelgő jeles napot ter­ve­zik.

Fél éve ért véget az éjjel

Fél éve ért véget az éjjel

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott fe­led­he­tet­len él­ménnyel aján­dé­kozta meg a ma­gyar szur­ko­ló­kat 2016-ban. Ke­re­ken fél éve a Bel­gium el­leni meccsen ért véget a nagy me­ne­te­lés.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott fe­led­he­tet­len él­ménnyel aján­dé­kozta meg a ma­gyar szur­ko­ló­kat 2016-ban. Ke­re­ken fél éve a Bel­gium el­leni meccsen ért véget a nagy me­ne­te­lés. Ma­gyar­or­szág a 13. he­lyen vég­zett a kon­ti­nens­tor­nán.

Megható fotóval búcsúznak a magyar focistától

Megható búcsú a magyar focistától

Kedd este hi­va­ta­lossá vált, hogy az ame­ri­kai Chi­cago Fire fo­cis­tája lett Ni­ko­lics Ne­manja.

Kedd este hi­va­ta­lossá vált, hogy az ame­ri­kai Chi­cago Fire fo­cis­tája lett Ni­ko­lics Ne­manja. A len­gyel gól­ki­rály­tól klubja meg­ható fo­tó­val bú­csú­zott Fa­ce­boo­kon.

Lenyűgöző stadionok, te hányat ismersz fel?

Lenyűgöző stadionok, te hányat ismersz fel?

Össze­szed­tük a világ leg­nép­sze­rűbb és leg­szebb sta­di­on­jait.

Össze­szed­tük a világ leg­nép­sze­rűbb és leg­szebb sta­di­on­jait. A világ min­den táján épül­nek ilyen sport­lé­te­sít­mé­nyek, és Ma­gyar­or­szá­gon is egyre több sta­dion áll a fo­cis­ták ré­szére.

Mesterhármassal búcsúzott Nikolics

Mesterhármassal búcsúzott Nikolics

A ma­gyar csa­tár az utolsó mér­kő­zé­sét ját­szotta a Legia War­szawa szí­ne­i­ben.

A ma­gyar csa­tár min­den bi­zonnyal az utolsó mér­kő­zé­sét ját­szotta a Legia War­szawa szí­ne­i­ben. Rej­tély, hogy hol foly­tatja a tá­madó, több aján­lata is van.

Kevésen múlt a magyar edző élete Berlinben

Kevésen múlt a magyar edző élete Berlinben

A Her­tha ma­gyar ka­pus­edzője kis híján a hely­szí­nen volt. A tra­gé­dia el­le­nére a baj­noki ta­lál­ko­zót nem ha­laszt­ják el.

A Her­tha ma­gyar ka­pus­edzője kis híján a hely­szí­nen volt. A tra­gé­dia el­le­nére a baj­noki ta­lál­ko­zót nem ha­laszt­ják el. Ti­zen­két ha­lá­los ál­do­za­tot kö­ve­telt a ter­ror­tá­ma­dás, egy­előre nincs in­for­má­ció arról, hogy a ber­lini klub­ból bár­ki­nek is baja esett volna.

C. Ronaldo mentette meg a Real Madridot

C. Ronaldo mentette meg a Real Madridot

A klub­vi­lág­baj­nok­sá­gok tör­té­ne­té­ben elő­ször ju­tott ázsiai csa­pat a fi­ná­léba, és majd­nem meg­tré­fálta a Baj­no­kok Li­gája győz­te­sét. Cris­ti­ano Ro­naldo trip­lá­zott.

A klub­vi­lág­baj­nok­sá­gok tör­té­ne­té­ben elő­ször ju­tott ázsiai csa­pat a fi­ná­léba, és majd­nem meg­tré­fálta a Baj­no­kok Li­gája győz­te­sét. Cris­ti­ano Ro­naldo trip­lá­zott.

Sporttörténelem, Kassai használta a videóbírót

Sporttörténelem, Kassai használta a videóbírót

A ma­gyar bíró a klub­vi­lág­baj­nok­sá­gon ho­zott he­lyes dön­tést, elő­ször ju­tott Ázsia leg­jobbja a dön­tőbe.

A ma­gyar bíró a klub­vi­lág­baj­nok­sá­gon ho­zott he­lyes dön­tést, elő­ször ju­tott Ázsia leg­jobbja a dön­tőbe, ahol a Real jöhet.

Döbbenet, ekkor vonulhat vissza Gera

Döbbenet, ekkor vonulhat vissza Gera Zoltán

A ma­gyar já­té­kos célba veszi Ki­rály Gábor re­kord­ját.

A ma­gyar já­té­kos célba veszi Ki­rály Gábor re­kord­ját. A fo­cista édes­apja el­árulta azt is, hogy kit a tart a Fradi-já­té­kos leg­na­gyobb ki­hí­vó­já­nak.

Búcsúzik az NB I, itt a magyar focikvíz

Búcsúzik az NB I, itt a magyar focikvíz

A héten véget értek a ma­gyar lab­da­rúgó él­vo­nal küz­del­mei.

A héten, 19 for­du­lót kö­ve­tően véget értek a ma­gyar lab­da­rúgó él­vo­nal küz­del­mei. Tesz­teld a Ri­post leg­újabb kví­zé­vel, hogy mennyit tudsz az NB I 2016/17-es őszi sze­zon­já­ról!

Nikolics a Bajnokok Ligája nagy vesztese

Nikolics a Bajnokok Ligája nagy vesztese

A ma­gyar csa­tár álma va­lóra vált, de alig ka­pott le­he­tő­sé­get a so­ro­zat­ban.

A ma­gyar csa­tár álma ugyan va­lóra vált, de alig ka­pott le­he­tő­sé­get a so­ro­zat­ban. Az Eu­rópa-li­gá­ban ja­vít­hat, ha addig nem iga­zol el. Egy gólt lőtt, a Dort­mund­nak ta­lált be.

Óriási botrány, börtön várhat Cristiano Ronaldóra

Óriási botrány, börtön várhat Cristiano Ronaldóra

150 mil­lió eurót rej­tett el.

150 mil­lió eurót rej­tett el kü­lön­böző adó­pa­ra­di­cso­mok­ban. Nem csak a por­tu­gál érin­tett, va­ló­szí­nű­leg di­rekt az El Clá­sicó előtt rob­bant a bomba.

Már csak egyszer ül Doll a Fradi kispadján?

Már csak egyszer ül Doll a Fradi kispadján?

A Me­ző­kö­vesd el­leni ve­re­ség miatt le­csú­szott a Fe­renc­vá­ros a do­bo­gó­ról. A német szak­em­ber el­til­tás miatt nem le­he­tett ott a pálya szé­lén, kér­dés, hány­szor lát­juk még.

A Me­ző­kö­vesd el­leni ve­re­ség miatt le­csú­szott a Fe­renc­vá­ros a do­bo­gó­ról. A német szak­em­ber el­til­tás miatt nem le­he­tett ott a pálya szé­lén.

Dárdai csodacseréje dobogót ér

Dárdai csodacseréje dobogót ér

A ma­gyar edző elő­húzta a Jo­kert a pak­li­ból, meg­for­dí­tot­ták a ta­lál­ko­zót.

A ma­gyar edző elő­húzta a Jo­kert a pak­li­ból, meg­for­dí­tot­ták a Wolfs­burg el­leni ta­lál­ko­zót. Nem elő­ször vál­toz­ta­tott cél­ra­ve­ze­tően a Her­tha Ber­lin edzője. Jövő héten foly­ta­tód­hat a si­ker­sztori.

Brutális belépő az argentin sztártól, azonnal piros

Brutális belépő az argentin sztártól, azonnal piros

El­sza­kadt a cérna a tá­ma­dó­nál.

A nap egyik rang­adó­ján el­sza­kadt a cérna a zse­ni­á­lis tá­ma­dó­nál. Agü­ero len­dü­let­ből be­le­szállt el­len­fe­lébe, azon­nal me­he­tett az öl­tö­zőbe.

Nagyon rossz hír Király Gábor jövőjéről

Nagyon rossz hír Király Gábor jövőjéről

Sú­lyo­sabb volt a sé­rü­lése, mint ami­lyenre szá­mí­tot­tak. Hiába jött rendbe a mac­kó­nad­rá­gos le­genda, to­vábbra is fáj­dal­mat érez. Mé­szöly Géza már csak egy do­log­ban bízik.

Sú­lyo­sabb volt a sé­rü­lése, mint ami­lyenre szá­mí­tot­tak. Hiába jött rendbe a mac­kó­nad­rá­gos le­genda, to­vábbra is fáj­dal­mat érez.

Csalódott a magyar csatár, mégis Angliába igazol?

Csalódott a magyar csatár, mégis Angliába igazol?

Ni­ko­lics 187 per­cet ka­pott a BL-ben.

Ni­ko­lics csak 187 per­cet ka­pott a Baj­no­kok Li­gá­já­ban, de így is elé­ge­dett tel­je­sít­mé­nyé­vel. Hal­lott az angol aján­lat­ról, de egy­előre bi­zony­ta­lan a jö­vője.

Csillaghullás a magyar fociban

Csillaghullás a magyar fociban

Ma ki­esett a Ku­pá­ból három él­vo­nal­beli klub, pa­rá­déz­tak a kis csa­pa­tok.

Ma ki­esett a Ma­gyar Ku­pá­ból három él­vo­nal­beli együt­tes, pa­rá­déz­tak a kis csa­pa­tok. Öt NB I-es klub már biz­tos, hogy nincs ott a leg­jobb 16-ban, még három ta­lál­kozó hátra van.

A benzin miatt zuhant le a halálgép

A benzin miatt zuhant le a halálgép

A re­pü­lőn utaz­tak a Cha­pe­co­ense bra­zil lab­da­rú­gó­csa­pat já­té­ko­sai. Fon­tos meccset ját­szot­tak volna, a mér­kő­zés hely­szí­nén több tíz­ez­ren gyá­szol­tak.

A re­pü­lőn utaz­tak a Cha­pe­co­ense bra­zil lab­da­rú­gó­csa­pat já­té­ko­sai. Fon­tos meccset ját­szot­tak volna, a mér­kő­zés hely­szí­nén több tíz­ez­ren gyá­szol­tak, a sta­di­on­ban be­szé­det is mond­tak.

Hihetetlen forduló, ilyen még nem történt a magyar fociban

Hihetetlen forduló, ilyen még nem történt a magyar fociban

Ha va­laki erre fo­ga­dott, akkor na­gyon jól járt. Óri­ási nulla volt a 17. for­duló első fél­ideje.

Ha va­laki erre fo­ga­dott, akkor na­gyon jól járt. Óri­ási nulla volt a 17. for­duló első fél­ideje.

Ennyit ér a magyar edzőtársadalom?

Ennyit ér a magyar edzőtársadalom?

Több ma­gyar csa­pat­sport is olyan si­ke­re­ket ért el, amelyre rég vár­tunk.

Több ma­gyar csa­pat­sport is olyan si­ke­re­ket ért el, amelyre már na­gyon rég vár­tunk. Saj­ná­la­tos módon a ma­gyar szak­em­be­rek­nek nem sok közük volt ehhez.

Dolgok, amiket biztos nem tudtál Király Gáborról

Dolgok, amiket biztos nem tudtál Királyról

Ér­de­kes­sé­gek a vá­lo­ga­tott ka­pu­sá­ról.

Ki­rályt sokan azo­no­sít­ják a szürke mac­kó­nad­rág­gal, de a kapus ennél jóval szí­ne­sebb egyé­ni­ség. Ér­de­kes­sé­gek, té­nyek a ma­gyar vá­lo­ga­tott le­gen­dá­já­ról.

Életveszélyes foci, ne ütközz a világ legfélelmetesebb kapusával

Életveszélyes foci, ne ütközz a világ legfélelmetesebb kapusával

Ez kü­lö­nö­sen akkor igaz, ha a kapus egy óri­ási mar­koló.

Az au­tós­foci na­gyon lát­vá­nyos, de ugyan­ak­kor nem élet­biz­to­sí­tás a lab­da­rú­gás ezen faj­tá­ját ját­szani. Ez kü­lö­nö­sen akkor igaz, ha a kapus egy óri­ási mar­koló.

Őrült popógaléria a magyar bombázóról

Őrült popógaléria a magyar bombázóról

A vi­lág­sztár fo­cista ba­rát­nője olyan szexi kerek hát­sót vil­lan­tott, hogy mu­száj volt össze­szedni a leg­jobb fo­tó­kat a tö­ké­le­tes test­rész­ről.

A vi­lág­sztár fo­cista ba­rát­nője olyan szexi kerek hát­sót vil­lan­tott, hogy mu­száj volt össze­szedni a leg­jobb fo­tó­kat a tö­ké­le­tes test­rész­ről. Meg­te­kin­tés szi­go­rúan csak saját fe­le­lős­ségre.

Meglepő jegyárak Királyék búcsúmeccsén

Meglepő jegyárak Királyék búcsúmeccsén

Két­szer olyan drága volt az An­dorra el­leni meccs, mégis kri­ti­kán aluli az ér­dek­lő­dés.

Két­szer olyan drága volt az An­dorra el­leni meccs, mégis kri­ti­kán aluli az ér­dek­lő­dés. Ez lesz a ma­gya­rok idei utolsó ta­lál­ko­zója.

Szívtelen Storck, nem játszhat a saját búcsúmeccsén a védő

Szívtelen Storck, nem játszhat a saját búcsúmeccsén a védő

Vanc­zák sze­re­tett volna ját­szani.

Nem csak Ki­rály Gábor és Ju­hász Ro­land­tól kö­szön el a csa­pat. Vanc­zák sze­re­tett volna ját­szani, de a szö­vet­ségi ka­pi­tány ki­vé­te­lez az Eb-hő­sök­kel.

Bizarr kiállítás, levetkőztette ellenfelét a focista

Bizarr kiállítás, levetkőztette ellenfelét a focista

Utána ki­tört a balhé a pá­lyán.

Utána ki­tört a balhé a pá­lyán, pedig már addig is elég fe­szült volt a han­gu­lat. A görög szur­ko­lók az el­len­fél tör­té­nelmi tra­gé­di­á­ján gú­nyo­lód­tak.

Andorrai bombázótól félhet a magyar válogatott

Andorrai bombázótól félhet válogatottunk

Svájc­nak ha­tal­mas gólt rúg­tak.

Aki azt hiszi, hogy a mi­ni­ál­lam fo­cis­tái nem tud­nak ját­szani, az téved. Svájc­nak ak­kora gólt rúg­tak, hogy majd­nem ki­sza­kadt a háló. Arc­pi­rító lenne, ha gólt kapna Ma­gyar­or­szág.

Botrány Romániában, petárda robbant a Bayern klasszisa mellett

Botrány Romániában, petárda robbant a Bayern klasszisa mellett

Bot­rá­nyos vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőt Bu­ka­rest­ben, ha ezért nem kap­nak zárt­ka­put, akkor sem­mi­ért.

Ronaldo minden nap vehetne egy panellakást

Ronaldo minden nap vehetne egy panellakást

Fé­lel­me­tes összegű szer­ző­dést ka­pott Cris­ti­ano Ro­naldo, a Real Mad­rid fo­cis­tája.

Fé­lel­me­tes összegű szer­ző­dést ka­pott Cris­ti­ano Ro­naldo, a Real Mad­rid fo­cis­tája. A já­té­kos öt­éves szer­ző­dést írt alá.

Storck rossz hírt hozott Gera Zoltánról

Storck rossz hírt hozott Gera Zoltánról

A ma­gyar szö­vet­ségi ka­pi­tány be­je­len­tette, hogy mely já­té­ko­sokra szá­mít.

Ma be­je­len­tette a ma­gyar szö­vet­ségi ka­pi­tány, hogy mely já­té­ko­sokra szá­mít az an­dor­rai és svéd meccsen. Lehet, hogy a Fradi já­té­kosa nem lép pá­lyára.

Így osztogatja az ingyenjegyeket válogatottunk sztárja

Így osztogatja az ingyenjegyeket válogatottunk sztárja

El­szállt árak mel­lett ez nem csoda.

Ilyen el­szállt árak mel­lett ez nem csoda. Né­meth Krisz­ti­án­tól né­hány ra­jongó az Ins­tag­ram-ol­da­lon kért be­lé­pőt, a csa­tár pedig se­gí­tett.

Kész horror, elborult árak Andorra ellen

Kész horror, elborult árak az Andorra ellen

Már csak ezer jegy ma­radt, de fé­lel­me­tes, hogy az MLSZ hány fo­rin­tért árulja a je­gye­ket a világ egyik leg­gyen­gébb csa­pata ellen. Megér ennyit az, hogy élő­ben lát­hasd Dzs­u­dzsá­ké­kat?

Már csak ezer jegy ma­radt, de fé­lel­me­tes, hogy az MLSZ hány fo­rin­tért árulja a je­gye­ket a világ egyik leg­gyen­gébb csa­pata ellen.

Visszaszólt az újságírónak a magyar válogatott csatár

Visszaszólt az újságírónak a magyar válogatott csatár

Ni­ko­lics Ne­manja nem hagyta magát.

Ni­ko­lics Ne­manja a ta­va­lyi remek év után idén ke­vésbé van jó for­má­ban. A len­gyel sajtó szóvá tette, hogy nagy meccsen nem vil­log a ma­gyar.

Dárdai ezért nem vezette ki a Herthát Európába?

Köpött a maci, Dárdai ezért nem vezette ki a Herthát Európába?

Van egy fur­csa szo­kása az edző­nek.

Van egy fur­csa szo­kása a ma­gyar edző­nek, ez za­var­hatta meg az álmát. A hét­vé­gén meccset ját­szik egy BL-részt­vevő csa­pat­tal, nem nézte végig a meccset.

Szakadék a magyar és a sztárbajnokságok között

Félelmetes szakadék a magyar és a sztárbajnokságok között

A hét­vé­gén olyan ke­ve­sen vol­tak kint az NB I-es for­du­ló­ban, mint az idei sze­zon­ban soha. Min­den a szur­ko­lók ellen van.

A hét­vé­gén olyan ke­ve­sen vol­tak kint az NB I-es for­du­ló­ban, mint az idei sze­zon­ban soha. Min­den a szur­ko­lók ellen van: rossz idő­já­rás, ide­ig­le­nes sta­di­o­nok és gyenge szín­vo­nal.

Óriási meglepetések, kiket hívott meg a keretbe Bernd Storck?

Kiket hívott meg a keretbe Bernd Storck?

An­dorra ellen fog vi­lág­baj­noki-se­lej­te­zőt ját­szani a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

An­dorra ellen fog vi­lág­baj­noki-se­lej­te­zőt ját­szani a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott. Nem csak a mi­ni­ál­lam ellen lép­nek pá­lyára.

Dárdai lemondott a legnagyobb magyar tehetségről

Dárdai lemondott a legnagyobb magyar tehetségről

Az edző másik baj­nok­sá­got ja­va­solt.

Bár a Her­tha Ber­lin le­iga­zolta volna a nagyra tar­tott fo­cis­tát, végül kútba esett az üzlet. A ma­gyar sztár­edző másik baj­nok­sá­got ja­va­solt.

Magyar vert magyart a Bundesligában

Magyar vert magyart a Bundesligában

Ritka pil­la­nat a német baj­nok­ság­ban. Gu­lá­csi és Kle­in­heis­ler ta­lál­ko­zott.

Ritka pil­la­nat a német baj­nok­ság­ban. Gu­lá­csi Péter és Kle­in­heis­ler László a pá­lyán ta­lál­ko­zott. Hi­he­tet­len, de úgy tűnik, hogy egy újonc csa­pat lesz a Bayern leg­na­gyobb el­len­fele.

Kitálal a bennfentes, itt a kegyetlen igazság Storckról

Kitálal a bennfentes, itt a kegyetlen igazság Storckról

Sz­tan­csik Tamás ok­tó­ber ele­jén tá­vo­zott az MLSZ-től, most el­mondta mit gon­dol a német edző­ről.

Sz­tan­csik Tamás ok­tó­ber ele­jén tá­vo­zott az MLSZ-től, most el­mondta mit gon­dol a német edző­ről. Sze­rinte a szö­vet­ségi ka­pi­tány job­ban ha­son­lít Pin­térre, mint Dár­da­ira. El­árulta azt is, hogy kit sze­re­tett volna utód­já­nak Dár­dai.