CÍMKE: 'karambol'

Ennyi marad egy Ladából egy karambol után

Ennyi marad egy Ladából egy karambol után

Bru­tá­lis fotók az üt­kö­zés­ről, né­gyen is meg­sé­rül­tek.

Tömegkarambol az Erzsébet hídon, kilométeres a dugó

Tömegkarambol az Erzsébet hídon, kilométeres a dugó

A RIPOST ol­va­sója sze­rint több autó ka­ram­bo­lo­zott szom­bat dél­után az Er­zsé­bet hídon.

FRISS HÍREK

Kiderült: alig két hónapja vette a haláljárgányt a salgótarjáni fiatal

Kiderült: alig két hónapja vette a haláljárgányt a salgótarjáni fiatal

A Ri­post meg­ta­lálta az autó előző tu­laj­do­no­sát. Szinte szó­hoz sem ju­tott a Volks­wa­gent fel­tun­in­goló férfi...

Autóbalesetek érik Fábián Anitát...

Sorozatos autóbalesetek érik Fábián Anitát

Mintha nyo­má­ban ott járna a bal­sze­ren­cse!

Mintha Fá­bián Anita nyo­má­ban fo­lya­ma­to­san ott járna a bal­sze­ren­cse!

Borzalmas fotók: Szörnyű balesetben hunyt el két sofőr a 8-as úton

Borzalmas fotók: Szörnyű balesetben hunyt el két sofőr a 8-as úton

Két autó fron­tá­li­san üt­kö­zött, mi­u­tán az egyik át­sza­kí­totta a két ol­dalt el­vá­lasztó sza­lag­kor­lá­tot szom­bat dél­után.

Karambolozott Bereczki Zoltán, összetört az autója

Karambolozott Bereczki Zoltán, összetört az autója

A Sz­tár­ban sztár zsű­ri­tagja cse­re­au­tó­val kény­te­len köz­le­kedni.

A Sz­tár­ban sztár zsű­ri­tagja cse­re­au­tó­val kény­te­len köz­le­kedni.

Fekete hétvége: Szörnyű balesetek hazánk útjain!

Fekete hétvége: Szörnyű balesetek hazánk útjain!

Szom­bat éjjel 3 autó üt­kö­zött fron­tá­li­san az M5-ös au­tó­pá­lyán, va­sár­nap pedig szin­tén 3 ro­hant egy­másba.

Szom­bat éjjel 3 autó üt­kö­zött fron­tá­li­san az M5-ös au­tó­pá­lyán, va­sár­nap pedig szin­tén 3 ro­hant egy­másba.

Friss: Durva fotók a brutális budapesti karambolról!

Friss: Durva fotók a brutális budapesti karambolról!

Egy ember élet­ve­szé­lye­sen meg­sé­rült.

Tel­je­sen össze­ron­cso­ló­dott az a két autó, ame­lyik va­sár­nap reg­gel üt­kö­zött fron­tá­li­san az Üllői úton.

Életveszélyesen megsérült a sofőr a csepeli horrorbalesetben

Életveszélyesen megsérült a sofőr a csepeli horrorbalesetben

Va­sár­nap reg­gel ka­ram­bo­lo­zott egy te­her­autó és egy sze­mély­gép­ko­csi.

Va­sár­nap reg­gel ka­ram­bo­lo­zott egy te­her­autó és egy sze­mély­gép­ko­csi.

Szörnyű karambol: Életéért küzd az ifjú szépségkirálynő

Szörnyű karambol: Életéért küzd az ifjú szépségkirálynő

Né­hány napja még a nem­zeti szép­ség­ki­rálynő-vá­lasz­tá­son pó­zolt, most pedig az in­ten­zív fek­szik.

Né­hány napja még a nem­zeti szép­ség­ki­rálynő-vá­lasz­tá­son pó­zolt, most pedig az in­ten­zív osz­tá­lyon fek­szik élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban.

Így reagáltak Pártos Csilla bocsánatkérésére az elgázolt biciklisek!

Így reagáltak Pártos Csilla bocsánatkérésére az elgázolt biciklisek!

A gyö­nyörű jó­ga­ok­tató több mint két évvel ez­előtt szen­ve­dett és oko­zott bal­ese­tet.

Sokkoló fotó a budapesti horrorbalesetről!

Sokkoló fotó a budapesti horrorbalesetről!

Három autó ro­hant egy­másba.

Három autó ro­hant egy­másba va­sár­nap dél­után a fő­vá­ros XIV. ke­rü­le­té­ben, a Fü­redi út és a Szent­mi­há­lyi út ke­resz­te­ző­dé­sé­nél.

Balesetbe keveredett a magyar szépségkirálynő

Balesetbe keveredett a magyar szépségkirálynő

Igaz, hogy egy ideje saját el­ha­tá­ro­zá­sá­ból ke­rüli a mé­diát, de hi­va­ta­los kö­zös­ségi ol­da­lát azért meg­tar­totta arra az esetre, ha köz­len­dője akadna.

Igaz, hogy egy ideje saját el­ha­tá­ro­zá­sá­ból ke­rüli a mé­diát, de hi­va­ta­los kö­zös­ségi ol­da­lát azért meg­tar­totta arra az esetre, ha köz­len­dője akadna. Hát most akadt és mind­járt fo­tó­zott is.

Átok ül a magyar sztárvilágon? Sorra baleseteznek a celebek!

Átok ül a magyar sztárvilágon?

Egyre több hí­res­ség­ről ér­ke­zik a ré­misztő hír, hogy ka­ram­bo­lo­zott.

Az utóbbi idő­ben dur­ván meg­sza­po­rod­tak a bal­ese­tek!

Bárdos András elismerte: ő okozta a tömegkarambolt!

Bárdos András elismerte: ő okozta a tömegkarambolt!

5 autó üt­kö­zött össze teg­nap dél­után abban a bal­eset­ben, ami Bár­dos And­rás fi­gyel­met­len­sége miatt tör­tént.

5 autó üt­kö­zött össze teg­nap dél­után abban a bal­eset­ben, ami Bár­dos And­rás fi­gyel­met­len­sége miatt tör­tént.

Karambolozott olimpiai bajnok vízilabdázónk!

Karambolozott olimpiai bajnok vízilabdázónk!

Mik­ro­buszba haj­tott.

A spor­toló a ké­zi­labda-szö­vet­ség mik­ro­bu­szába haj­tott bele ame­ri­kai au­tó­já­val.

Durva fotók a budai balesetről! Kukásautóval ütközött a busz!

Durva fotók a budai balesetről! Kukásautóval ütközött a busz!

Hét sé­rültje van annak a bal­eset­nek, ami szerda reg­gel tör­tént a fő­vá­ros II. ke­rü­le­té­ben. Ket­ten sú­lyo­san meg­se­be­sül­tek.

Rohammentő szállította kórházba karambolja után az Omega zenészét

Rohammentő szállította kórházba karambolja után az Omega zenészét

Benkő László még hétfő este szen­ve­dett au­tó­bal­ese­tet Bu­da­pes­ten. Sza­bály­ta­la­nul for­dult meg, be­le­ro­han­tak há­tul­ról.

Újabb karambolt okozott a vezetés közben maszturbáló idős férfi

Újabb karambolt okozott a vezetés közben maszturbáló idős férfi

A 63 éves férfi kü­lö­nös per­ver­zi­ója, hogy au­tó­ve­ze­tés köz­ben elé­gíti ki sze­xu­á­lis vá­gyait.

Megrázó részletek a magyar énekesnő súlyos balesetéről!

Megrázó részletek a magyar énekesnő súlyos balesetéről!

A kór­ház­ból ro­han­tak au­tó­bal­ese­tük után a gyu­lai szín­padra a Turay Ida Szín­ház mű­vé­szei.

A kór­ház­ból ro­han­tak au­tó­bal­ese­tük után a gyu­lai szín­padra a Turay Ida Szín­ház mű­vé­szei.

Mezítelenül táncolt az autóján

Meztelenül kezdett táncolni egy nő az autópályán

Ka­ram­bo­lo­zott, ezért me­zí­te­le­nül tán­colni kez­dett az au­tó­pá­lyán.

Ka­ram­bo­lo­zott, ezért bá­na­tá­ban pu­cé­ran tán­colni kez­dett az au­tó­pá­lyán, a ka­mi­onja te­te­jén egy texas-i asszony.

Nem tudtak magukról a fradisták

Véres történet! Nem tudtak magukról a fradisták

Pár száz euró, ki­hí­vott ba­rátnő, balhé a men­tő­sök­kel.

Pár száz euró, ki­hí­vott ba­rátnő, balhé a men­tő­sök­kel. Egy taxis be­szélt arról, mi tör­tént Varga Ro­land­dal és Busai At­ti­lá­val bal­ese­tük után.

A Föld valójában két bolygóból áll!

A Föld valójában két bolygóból áll!

Cirka 4,5 mil­li­árd évvel ez­előtt a Föld és egy Theia nevű kis­bolygó koz­mi­kus ka­ram­bolt szen­ve­dett. Az üt­kö­zés kö­vet­kez­té­ben szü­le­tett meg boly­gónk ma is­mert kül­alakja, és a Hold is.

Cirka 4,5 mil­li­árd évvel ez­előtt a Föld és egy Theia nevű kis­bolygó koz­mi­kus ka­ram­bolt szen­ve­dett. Az üt­kö­zés kö­vet­kez­té­ben szü­le­tett meg boly­gónk ma is­mert kül­alakja.

Őszinte interjú, megszólalt a karambolozó fradista

Megszólalt a karambolozó fradista

Elő­áll tör­té­ne­té­vel Varga Ro­land. Végre meg­tud­hat­juk, miért ült it­ta­san a vá­lo­ga­tott fo­cista a volán mögé.

Két hét­tel bal­esete után elő­áll tör­té­ne­té­vel Varga Ro­land. Végre meg­tud­hat­juk, miért ült it­ta­san a vá­lo­ga­tott fo­cista a volán mögé.

Varga Roland ellen folytathatnak eljárást

Varga Roland ellen folytathatnak eljárást

Kettő vagy három fra­dista ka­ram­bo­lo­zott va­sár­nap haj­nal­ban?

Kettő vagy három fra­dista ka­ram­bo­lo­zott va­sár­nap haj­nal­ban? A klub köz­le­mé­nye sze­rint a sofőr Varga Ro­land mel­lett csak Busai At­tila ült, de el­kép­zel­hető, hogy volt egy har­ma­dik, vá­lo­ga­tott tár­suk is.

Ők karamboloztak az FTC-ből

Nem titok, ők ketten karamboloztak a Fradiból

Varga Ro­land és Busai At­tila szen­ve­dett au­tó­bal­ese­tet.

Varga Ro­land és Busai At­tila szen­ve­dett au­tó­bal­ese­tet. A Fe­renc­vá­ros sú­lyo­san meg­bün­teti a két fo­cis­tát, akik ittak a ka­ram­bol előtt.

Nem ülhetett a volán mögé a fradista

Nem ülhetett a volán mögé a karambolozó fradista

Végre lát­hat­juk, mi tör­tént a Fradi bal­ese­tet szen­vedő fo­cis­tá­i­val. Varga és Busai ott van­nak a tö­rök­or­szági edző­tá­bor­ban. Míg egyi­kük fo­ci­zik, a másik egé­szen más kö­zeg­gel is­mer­ke­dik.

Végre lát­hat­juk, mi tör­tént a Fradi bal­ese­tet szen­vedő fo­cis­tá­i­val. Varga és Busai ott van­nak a tö­rök­or­szági edző­tá­bor­ban. Míg egyi­kük fo­ci­zik, a másik egé­szen más kö­zeg­gel is­mer­ke­dik.

Kecskemétiek figyelem, járhatatlan a 44-es főút

Kecskemétiek figyelem, járhatatlan a 44-es főút

Ha­tal­mas bal­eset tör­tént, le­zár­ták a Bé­kés­csaba felé az utat. Ha, ked­ves az éle­ted, más­felé mész.

Ha­tal­mas bal­eset tör­tént, le­zár­ták a Bé­kés­csaba felé az utat.

Mentősök szenvedtek balesetet a 42-esen - Fotó

Mentősök szenvedtek balesetet a 42-esen - Fotó

Egy ember meg­halt, négy meg­sé­rült.

Két autó fron­tá­li­san össze­üt­kö­zött Be­rettyó­új­falu és Ár­tánd kö­zött va­sár­nap éjjel, egy ember meg­halt, négy meg­sé­rült a ka­ram­bol­ban.

Súlyos karambol Pest megyében, hét sérülttel - Fotó

Súlyos karambol Pest megyében, hét sérülttel - Fotó

Kis­busz és kis­te­her­autó üt­kö­zött.

Eddig tisz­tá­zat­lan okból és kö­rül­mé­nyek kö­zött üt­kö­zött össze egy kis­busz és egy kis­te­her­autó Bugyi te­le­pü­lé­sen.

Terhes asszony életét mentette meg az Omega dobosa saját karamboljával

Terhes asszony életét mentette meg az Omega dobosa saját karamboljával

Sok­kot ka­pott, hi­szen majd­nem be­le­halt a bal­esetbe...

Sok­kot ka­pott, hi­szen majd­nem be­le­halt a bal­esetbe, csak az nyug­tatja, hogy szen­ve­dé­se­i­ért cse­rébe egy vá­ran­dós nő ma­rad­ha­tott élet­ben.

Súlyos karambol több sérülttel a 82-es úton, teljes útzár!

Súlyos karambol több sérülttel a 82-es úton, teljes útzár!

Va­sár­nap dél­után üt­kö­zött össze három autó a 82-es főúton Nyúl köz­ség előtt, a men­tés ide­jére tel­jes szé­les­sé­gé­ben le­zár­ták ezt az út­sza­kaszt.

Va­sár­nap dél­után üt­kö­zött össze három autó a 82-es főúton Nyúl köz­ség előtt, a men­tés ide­jére tel­jes szé­les­sé­gé­ben le­zár­ták ezt az út­sza­kaszt.

Zebrán gázolták halálra a gyalogost Óbudán

Zebrán gázolták halálra a gyalogost Óbudán

Tra­gi­kus ki­me­ne­telű bal­eset­ben ve­szí­tette éle­tét egy férfi az éj­szaka Óbu­dán.

Tra­gi­kus ki­me­ne­telű bal­eset­ben ve­szí­tette éle­tét egy férfi az éj­szaka Óbu­dán.

Súlyos baleset Gyálon: egy ember beszorult a roncsba

Súlyos baleset Gyálon: egy ember beszorult a roncsba

Több ember is meg­sé­rült.

Több em­bert is sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel szál­lí­tot­tak kór­házba, va­sár­nap dél­után Gyá­lon üt­kö­zött össze két autó.

Frontális karambol a 8-ason, félpályás lezárás!

Frontális karambol a 8-ason, félpályás lezárás!

Több sé­rült­ről ér­ke­zett je­len­tés.

Több sé­rült­ről ér­ke­zett je­len­tés, a pét­für­dői el­ága­zás­nál ka­ram­bo­lo­zott két autó. Rend­őrök irá­nyít­ják a for­gal­mat.

Újabb csúnya frontális baleset! Kettévált az autó - Fotó!

Újabb csúnya frontális baleset! Kettévált az autó - Fotó!

Egy sze­mély­autó ment át a szem­közti sávba, és ka­ram­bo­lo­zott. A vét­len sofőr éle­tét vesz­tette.

Négyes karambol az M7-esen!

Négyes karambol az M7-esen!

Még min­dig kor­lá­to­zott a for­ga­lom!.

Még min­dig kor­lá­to­zott a for­ga­lom, el­sőd­le­ges in­for­má­ci­ó­ink sze­rint az eset során senki nem sé­rült meg.

Óvakodj a szerelmes őzektől! Egymillióba is kerülhet az ütközés

Óvakodj a szerelmes őzektől! Egymillióba is kerülhet az ütközés

Jú­lius vé­gé­től egé­szen au­gusz­tus kö­ze­péig tart az úgy­ne­ve­zett őz­nász.

Dzsudzsák egy csapatban Maradonával, C. Ronaldóval és Rooneyval!

Dzsudzsák egy csapatban
C. Ronaldóval és Rooneyval!

A gáz­pe­dál nem labda: 11 fut­ball­sztár, akik porrá zúz­ták a szu­per­ver­dá­i­kat.