CÍMKE: 'halálos baleset'

Komoly döntés született a Szentendrei úti tragédia kapcsán

Komoly döntés született a Szentendrei úti tragédia kapcsán

Janza Ri­chárd és Deli Bá­lint ha­lála rá­döb­ben­tette a ha­tó­sá­go­kat is.

Véletlenül felakasztotta magát a kisfiú

Véletlenül felakasztotta magát a 4 éves kisfiú

A pró­ba­fül­ké­ben akadt bele az akasz­tóba. Meg­ful­ladt.

A hasz­nált­ruha-ke­res­ke­dés pró­ba­fül­ké­jé­ben akadt bele a ru­hája a ru­ha­akasz­tóba. Meg­ful­ladt.

Brutális baleset a Szentendrei úton

Brutális baleset a Szentendrei úton, két halott

Ket­ten vesz­tet­ték éle­tü­ket a hely­szí­nen.

Ket­ten vesz­tet­ték éle­tü­ket a hely­szí­nen.

Ámokfutó ölte meg a két vétlen fiatalt a Szentendrei úton

Ámokfutó ölte meg a két vétlen fiatalt a Szentendrei úton

Bor­zal­mas bal­eset­ben halt meg két fi­a­tal szom­bat haj­nal­ban Óbu­dán. Az egyi­kük a 21 éves Janza Ri­chárd.

Bor­zal­mas bal­eset­ben halt meg két fi­a­tal szom­bat haj­nal­ban Óbu­dán. Az egyi­kük a 21 éves Janza Ri­chárd vi­lág­baj­nok ka­ja­kos.

Szörnyű részletekre derült fény: részeg sofőr okozta a kajakos halálát

Szörnyű részletekre derült fény: részeg sofőr okozta a kajakos halálát

Janza Ri­chárd, és ba­rátja szom­bat éjjel ve­szí­tet­ték éle­tü­ket, ami­kor egy autó álló ko­csi­jukba csa­pó­dott.

Összetörve emlékeznek a kajakos mellett tragikusan elhunyt fiúról

Összetörve emlékeznek a kajakos mellett tragikusan elhunyt fiúról

Szom­bat haj­nal­ban szen­ve­dett vég­ze­tes bal­ese­tet a vi­lág­baj­nok ka­ja­kozó és ba­rátja.

Szörnyű tragédia! Horgászni indult, sosem ért oda

Szörnyű tragédia! Horgászni indult, sosem ért oda

Ha­lálra gá­zol­ták a bi­cik­list a 7-es főúton, Tár­nok kül­te­rü­le­tén. Már nem tud­tak se­gí­teni rajta.

Ha­lálra gá­zol­ták a bi­cik­list a 7-es főúton, Tár­nok kül­te­rü­le­tén. Már nem tud­tak se­gí­teni rajta.

Minisztériumi dolgozó halt meg a szörnyű budapesti balesetben

Minisztériumi dolgozó halt meg a szörnyű budapesti balesetben

Két autó ka­ram­bo­lo­zott a Nép­li­get­nél.

Két autó ka­ram­bo­lo­zott a Nép­li­get­nél, a bal­eset­ben egy fi­a­tal nő ve­szí­tette éle­tét, aki az Em­beri Erő­for­rá­sok Mi­nisz­té­ri­u­má­ban dol­go­zott.

Halálos baleset a 84-es úton: Gyilkos autóst keresnek

Halálos baleset a 84-es úton: Gyilkos autóst keresnek

Egy har­ma­dik autós lehet a fe­le­lős.

A Nagy­cenk­nél tör­tént ha­lá­los ka­ram­bolt egy har­ma­dik, a hely­szín­ről el­hajtó sofőr okoz­hatta. A rend­őrök egy sötét színű jár­mű­ről gyűj­te­nek in­for­má­ci­ó­kat.

Gyilkos leállósáv: Ez vezethetett az elgázolt rendőrnő halálához

Gyilkos leállósáv: Ez vezethetett az elgázolt rendőrnő halálához

Az M5-ös au­tó­pá­lya le­ál­ló­sáv­já­ban iga­zol­ta­tott egy so­főrt az a fi­a­tal rend­őrnő, akit el­gá­zolt egy ka­mi­o­nos.

Az M5-ös au­tó­pá­lya le­ál­ló­sáv­já­ban iga­zol­ta­tott egy so­főrt az a fi­a­tal rend­őrnő, akit el­gá­zolt egy ka­mi­o­nos. A ha­lá­los bal­eset kö­rül­mé­nyeit még vizs­gálja a rend­őr­ség, nem tudni, hogy miért ál­lí­tot­ták meg az autót a ve­szé­lyes sáv­ban.

Borzalmas fotók a kiskunfélegyházi halálos balesetről!

Borzalmas fotók a kiskunfélegyházi halálos balesetről!

Vonat és sze­mély­autó üt­kö­zött össze, egy 16 éves lány a hely­szí­nen meg­halt hét­főn.

Vonat és sze­mély­autó üt­kö­zött össze, egy 16 éves lány a hely­szí­nen meg­halt hét­főn. A vo­na­lon órá­kig szü­ne­telt a for­ga­lom.

Rács, és nem volán mögött kellett volna ülnie a gyilkosnak

Rács, és nem volán mögött kellett volna ülnie a gyilkosnak

Egy 35 éves nő ha­lá­lát okozta.

Egy olyan férfi ve­zette it­ta­san az autót, akit té­ve­dés­ből en­ged­tek ki a bör­tön­ből - egy 35 éves nő ha­lá­lát okozta.

Tragikus balesetben halt meg Szegeden egy fiatal lány

Tragikus balesetben halt meg Szegeden egy fiatal lány

Át­esett egy kor­lá­ton Kla­u­dia.

A 27 éves Kla­u­dia egy tár­sa­ság­gal bu­li­zott, és át­esett egy kor­lá­ton. Azon­nal men­tőt hív­tak hozzá, ám a kór­ház­ban három nap­pal ké­sőbb meg­halt.

Brutális fotó a halálos balesetről: ilyen durván összetört az autó

Brutális fotó a halálos balesetről: ilyen durván összetört az autó

Pén­tek haj­nal­ban tör­tént sú­lyos bal­eset Bu­da­pes­ten.

Pén­tek haj­nal­ban tör­tént sú­lyos bal­eset Bu­da­pes­ten, a Határ úti fe­lül­já­ró­nál, egy ember meg is halt.

Diáktársai gyászolják az M3-ason történt balesetben elhunyt kisfiút

Diáktársai gyászolják az M3-ason történt balesetben elhunyt kisfiút

Gyer­tyát gyúj­tot­tak volt is­ko­lá­já­ban a 12 éves Ákos em­lé­kére.

Ötre emel­ke­dett a szom­bat éj­szaka tör­tént busz­bal­eset ha­lá­los ál­do­za­ta­i­nak száma, egyi­kük egy 12 éves deb­re­ceni kisfiú, aki­ért gyer­tyát gyúj­tot­tak volt is­ko­lá­já­ban.

Májátültetésre várt az M3-ason történt baleset halálos áldozata

Májátültetésre várt az M3-ason történt baleset halálos áldozata

Hár­man a hely­szí­nen, egy ne­gye­dik utas a kór­ház­ban ve­szí­tette éle­tét.

Hár­man a hely­szí­nen meg­hal­tak, egy ne­gye­dik utas a kór­ház­ban ve­szí­tette éle­tét.

Gyász: Ez a fiatal lány az M3-ason történt baleset egyik áldozata...

Gyász: Ez a fiatal lány az M3-ason történt baleset egyik áldozata...

Hár­man hal­tak meg va­sár­napra vir­radó haj­nal­ban az M3-as au­tó­pá­lyán, az egyik ál­do­zat egy 22 éves lány.

Arathat ma a halál az utakon: ne engedd

Arathat ma a halál az utakon: ne engedd

Az éj­sza­kai ha­lá­los busz­bal­eset után újabb ka­ram­bo­lok­ról ér­ke­zett hír!

Az éj­sza­kai ha­lá­los busz­bal­eset után újabb ka­ram­bo­lok­ról ér­ke­zett hír! A rend­ör­ség min­den­kit fi­gyel­mez­tet, or­szág­szerte jég­pá­lyává vál­toz­tak az utak.

Sokkoló: Képek a mezőkövesdi buszbalesetről

Sokkoló: Képek a mezőkövesdi buszbalesetről

Ad­venti vá­sár­ról tar­tott haza a busz.

Ad­venti vá­sár­ról tar­tott haza az a busz, ame­lyen a mos­tani in­for­má­ciók sze­rint hár­man meg­hal­tak és ren­ge­te­gen meg­sé­rül­tek az M3-ason.

Miatta halhatott meg a rimóci polgármester, megdöbbentő dolgot mondott

Ő miatta halhatott meg a rimóci polgármester, megdöbbentő dolgot mondott

A ri­móci pol­gár­mes­tert csü­tör­tö­kön te­me­tik, Szé­csény és Rimóc kö­zött halt meg, mert ki­ke­rült egy ré­szeg bi­cik­list, ezért fron­tá­li­san üt­kö­zött. A bi­cik­lis, most rész­le­te­sen be­szélt arról, hogy sze­rinte mi tör­tént.

Borzalmas fotók: Szörnyű balesetben hunyt el két sofőr a 8-as úton

Borzalmas fotók: Szörnyű balesetben hunyt el két sofőr a 8-as úton

Két autó fron­tá­li­san üt­kö­zött, mind­két sofőr meg­halt.

Két autó fron­tá­li­san üt­kö­zött, mind­két sofőr meg­halt.

Rémálommá vált az esküvő, szörnyethalt a menyasszony

Rémálommá vált az esküvő, szörnyethalt a menyasszony

Ször­nyű dolog tör­tént a nagy napon.

A 32 éves nő iz­ga­tot­tan ké­szült élete leg­szebb nap­jára. Né­hány perc­cel a bol­do­gító igen előtt azon­ban vég­ze­tes dolog tör­tént.

Tragédia: Így gyászolják a horrorbalesetben elhunyt fiatalt

Tragédia: Így gyászolják a horrorbalesetben elhunyt fiatalt

Össze­üt­kö­zött egy busz és két autó Sal­gó­tar­ján kül­te­rü­le­tén hét­főn.

Össze­üt­kö­zött egy busz és két autó Sal­gó­tar­ján kül­te­rü­le­tén hét­főn, mind­két kocsi ve­ze­tője meg­halt.

Egyre durvább dolgok derülnek ki a salgótarjáni horrorbalesetről

Egyre durvább dolgok derülnek ki a salgótarjáni horrorbalesetről

A két Volks­wa­gen so­főrje ver­seny­zett egy­más­sal, tövig nyom­ták a gázt.

A két Volks­wa­gen so­főrje ver­seny­zett egy­más­sal, tövig nyom­ták a gázt, csak arra fi­gyel­tek, hogy ki hajt gyor­sab­ban a má­sik­nál. Mind a ket­ten meg­hal­tak.

Sokkoló videó: Ártatlan kisbaba zuhant a halálba a plázában

Sokkoló videó: Ártatlan kisbaba zuhant a halálba a plázában

A két­gye­re­kes anyuka és a nagy­mama a moz­gó­lép­csőre akar­tak ráállni, ami­kor a 4 hó­na­pos babát tartó idős nő meg­bot­lott.

Durva fotók a budapesti halálos balesetről, esélye sem volt a férfinak

Durva fotók a budapesti halálos balesetről, esélye sem volt a férfinak

Az autós a Fe­ri­he­gyi rep­térre ve­zető gyors­for­galmi út ele­jén csa­pó­dott neki egy osz­lop­nak.

Gyászolják a borzalmas balesetben elhunyt polgármestert

Tragédia: Így gyászolják a borzalmas balesetben elhunyt polgármestert

Besz­kid Andor egy ta­lál­ko­zóra si­e­tett szom­ba­ton, ami­kor fel­buk­kant előtte egy ki­vi­lá­gí­tat­lan bi­cik­lis...

Besz­kid Andor egy ta­lál­ko­zóra si­e­tett szom­ba­ton, ami­kor fel­buk­kant előtte egy ki­vi­lá­gí­tat­lan bi­cik­lis. El­rán­totta a kor­mányt, emi­att fron­tá­li­san üt­kö­zött egy másik au­tó­val. A kór­ház­ban halt meg.

Tündéri kisgyermekek édesapja halt meg a brutális fehérvári balesetben

Tündéri kisgyermekek édesapja halt meg a brutális fehérvári balesetben

Bor­zal­mas bal­eset tör­tént szer­dán, vil­lany­osz­lo­pot dön­tött ki egy autó.

Bor­zal­mas bal­eset tör­tént szer­dán, vil­lany­osz­lo­pot dön­tött ki egy autó.

Otthagyta halott testvérét az út szélén

Otthagyta halott testvérét az út szélén a somogyi férfi

It­ta­san ve­ze­tett, ha­lá­los bal­ese­tet oko­zott, majd ha­za­ment...

It­ta­san ve­ze­tett, ha­lá­los bal­ese­tet oko­zott, majd ha­za­ment... Csoda, hogy né­gyen túl­él­ték, az autó tel­je­sen össze­tört.

Kamionnal együtt szakadt a sofőr nyakába a felüljáró

Kamionnal együtt szakadt a sofőr nyakába a felüljáró

Durva bal­ese­tet oko­zott a sú­lyos ka­mion alatt le­sza­kadó fe­lül­járó: egy ember ször­nyet­halt, töb­ben kór­házba ke­rül­tek.

Durva bal­ese­tet oko­zott a sú­lyos ka­mion alatt le­sza­kadó fe­lül­járó: egy ember ször­nyet­halt, töb­ben kór­házba ke­rül­tek.

Kislánya tartja a lelket a Zuglóban halálra gázolt férfi szerelmében

Kislánya tartja a lelket a Zuglóban halálra gázolt férfi szerelmében

A nő a saját éle­tét is oda­adná, hogy vissza­hoz­hassa pár­ját.

Nem zá­rult még le a nyo­mo­zás abban pén­teki ha­lá­los bal­eset­ben, mely­ben két ka­ram­bo­lozó autó gá­zolt el egy vét­len gya­lo­gost Bu­da­pes­ten. A férfi sze­relme a saját éle­tét is oda­adná, hogy vissza­hoz­hassa pár­ját.

Három tündéri gyermeke gyászolja a Zuglóban halálra gázolt édesapát

Három tündéri gyermeke gyászolja a Zuglóban halálra gázolt édesapát

Ka­ram­bo­lozó autók so­dor­tak el egy gya­lo­gost pén­tek haj­nal­ban.

Ka­ram­bo­lozó autók so­dor­tak el egy gya­lo­gost pén­tek haj­nal­ban.

Döbbenetes dologra szánta el magát a Gödöllőn meggyilkolt Zsófi édesanyja

Döbbenetes dologra szánta el magát a Gödöllőn meggyilkolt Zsófi édesanyja

Az anya so­káig várta, de senki sem kért tőle bo­csá­na­tot lánya ha­lá­láért. Zsófit Gö­döl­lőn gá­zolta ha­lálra a ré­szeg au­tó­tol­vaj.

Tragédia: Szörnyű balesetben hunyt el az ismert magyar politikus fia

Tragédia: Szörnyű balesetben hunyt el az ismert magyar politikus fia

A szü­le­tés­nap­ján szen­ve­dett bal­ese­tet Gur­mai Zita 27 éves fia, aki a Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia mun­ka­társa volt.

Küzdenek a borzalmas balesetben megsérült magyar egyetemista életéért

Küzdenek a borzalmas balesetben megsérült magyar egyetemista életéért

Fának csa­pó­dott egy autó Sá­ros­pa­ta­kon még szom­bat haj­nal­ban. A kocsi egyik utasa a hely­szí­nen ször­nyet­halt.

Tragédia: Borzalmas balesetben hunyt el a fiatal magyar egyetemista!

Tragédia: Borzalmas balesetben hunyt el a fiatal magyar egyetemista!

Több szá­zan gyá­szol­ják azt a 20 éves fi­a­talt, aki Sá­ros­pa­ta­kon halt meg.

Több szá­zan gyá­szol­ják azt a 20 éves fi­a­talt, aki Sá­ros­pa­ta­kon halt meg egy bal­eset­ben.

Szomorú visszatérés, Bianchira emlékezik a Forma-1

Szomorú visszatérés, Bianchira emlékezik a Forma-1

Két éve tör­tént a ször­nyű bal­eset.

Két évvel ez­előtt szen­ve­dett sú­lyos bal­ese­tet a fran­cia ver­senyző, amibe ki­lenc hó­nap­pal ké­sőbb halt bele. Nem fe­led­kez­tek el a ször­nyű tra­gé­di­á­ról Ja­pán­ban.

Ezek a tündéri kisfiúk az érsekvadkerti baleset áldozatai

Ezek a tündéri kisfiúk az érsekvadkerti baleset áldozatai

Édes­any­juk ve­zette az autót.

Édes­any­juk ve­zette az autót, ami ne­ki­ment egy busz­nak. Az ér­sek­vad­kerti csa­lá­dot az egész kör­nyék si­ratja...

Fekete hétvége: Szörnyű balesetek hazánk útjain!

Fekete hétvége: Szörnyű balesetek hazánk útjain!

Szom­bat éjjel 3 autó üt­kö­zött fron­tá­li­san az M5-ös au­tó­pá­lyán, va­sár­nap pedig szin­tén 3 ro­hant egy­másba.

Szom­bat éjjel 3 autó üt­kö­zött fron­tá­li­san az M5-ös au­tó­pá­lyán, va­sár­nap pedig szin­tén 3 ro­hant egy­másba.

Durva képek az 51-es úton történt tragédiáról!

Durva képek az 51-es úton történt tragédiáról!

Egy ha­lá­los ál­do­zata, és egy sú­lyos sé­rültje van annak a bal­eset­nek, amely pén­tek éjjel tör­tént.

Egy ha­lá­los ál­do­zata és egy sú­lyos sé­rültje van annak a bal­eset­nek, amely pén­tek éjjel tör­tént Jak­ab­szál­lás és Kecs­ke­mét kö­zött.

Mentés közben zuhant le a helikopter

Borzalom: mentés közben zuhant le a helikopter

Há­rom­fős sze­mély­zet és egy 38 éves beteg volt a gépen.

Há­rom­fős sze­mély­zet és egy 38 éves beteg volt a gépen - egyi­kük sem élte túl a zu­ha­nást.

Nagykállói iskolabusz-tragédia: videó a helyszínelésről

Nagykállói iskolabusz-tragédia: dermesztő videó a helyszínelésről

Két ha­lot­tat kö­ve­telt a bal­eset.

Még a leg­ru­ti­no­sabb men­tő­sö­ket és tűz­ol­tó­kat is pró­bára tette a bal­eset lát­vá­nya.

Tragédia: Forgatás közben halt meg a népszerű tévésztár!

Tragédia: Forgatás közben halt meg a népszerű tévésztár!

Hiába ki­ál­tott se­gít­sé­gért, min­denki azt hitte, hogy ha­lál­tu­sája a je­le­net része. Fe­le­sége és három gyer­meke mel­lett az egész szakma gyá­szolja.

Hiába ki­ál­tott se­gít­sé­gért, min­denki azt hitte, hogy ha­lál­tu­sája a je­le­net része. Fe­le­sége és három gyer­meke mel­lett az egész szakma gyá­szolja.

Szívszorító! Mindenki szörnyethalt a rejtélyes légi balesetben

Szívszorító! Mindenki szörnyethalt a rejtélyes légi balesetben

Ezt a tra­gé­diát senki nem élte túl... A ha­tó­sá­gok csak ron­cso­kat ta­lál­tak.

Ezt a tra­gé­diát senki nem élte túl... A ha­tó­sá­gok csak ron­cso­kat ta­lál­tak.

Kiderült, ki okozta az Oktogonnál történt halálos balesetet!

Kiderült, ki okozta az Oktogonnál történt halálos balesetet!

Szom­ba­ton tör­tént a tra­gé­dia.

El­gá­zolt két já­ró­ke­lőt egy autó szom­bat haj­nal­ban az Ok­to­gon­nál, az egyik gya­lo­gos a hely­szí­nen meg­halt. Akkor még nem le­he­tett tudni, ki volt a vét­kes.

Fotók az Oktogonnál történt halálos balesetről

Fotók az Oktogonnál történt halálos balesetről

Ha­lá­los ki­me­ne­telű köz­le­ke­dési bal­eset tör­tént a fő­vá­ros­ban az Ok­to­gon­nál pén­tek­ről szom­batra vir­radó éjjel.

Borzalmas tragédia: bennégett autójában a fiatal anyuka

Borzalmas tragédia: bennégett autójában a fiatal anyuka

Az asszony egye­dül ne­velte nyolc­éves kisfiát, aki már hiába várja haza édes­any­ját.

Az asszony egye­dül ne­velte nyolc­éves kisfiát, aki már hiába várja haza édes­any­ját.

Előzetesbe került a tűzijáték alatt történt halálos baleset okozója

Előzetesbe került a tűzijáték alatt történt halálos baleset okozója

A férfi mint­egy há­rom­száz mé­tert ve­ze­tett tel­je­sen ré­sze­gen...

A férfi mint­egy há­rom­száz mé­tert ve­ze­tett tel­je­sen ré­sze­gen, ekkor oko­zott ha­lá­los bal­ese­tet Óbu­dán. Most rács mögé küldte a bí­ró­ság...

Felháborító részletek a tűzijáték alatt történt halálos balesetről

Felháborító részletek a tűzijáték alatt történt halálos balesetről

Au­gusz­tus 20-án két autó üt­kö­zött egy­más­nak Bu­da­pes­ten, az egyik ko­csi­ban egy férfi éle­tét vesz­tette.

Au­gusz­tus 20-án két autó üt­kö­zött egy­más­nak Bu­da­pes­ten, az egyik ko­csi­ban egy férfi éle­tét vesz­tette.

Felfoghatatlan tragédia! Horrorrá vált a családi nyaralás

Felfoghatatlan tragédia! Horrorrá vált a családi nyaralás

Az apa ször­nyet­halt a va­ká­ción...

Az apa ször­nyet­halt a tra­gi­kus va­ká­ción, kis­lá­nya éle­tért pedig még küz­de­nek az or­vo­sok... Két gye­rek apa nél­kül ma­radt...

Tragédia: Kómában a szülők, két gyerek maradhat árván

Tragédia: Kómában vannak a szülők, két gyerek maradhat árván

Kisfiuk a hely­szí­nen meg­halt...

A ne­ve­lő­szü­lők egy ka­ram­bol­ban élet­ve­szé­lye­sen meg­sé­rül­tek. Kisfiuk a hely­szí­nen meg­halt...

Felismerhetetlen roncs maradt a csütörtöki halálos baleset után

Felismerhetetlen roncs maradt a csütörtöki halálos baleset után

Fának üt­kö­zött egy autó csü­tör­tök haj­nal­ban Mo­son­ma­gyar­óvár és Be­ze­nye kö­zött.

Fának üt­kö­zött egy autó csü­tör­tök haj­nal­ban Mo­son­ma­gyar­óvár és Be­ze­nye kö­zött.

Megrázó videó: Élőben közvetítették, ahogy belehalt a fejesbe a műugró

Megrázó videó: Élőben közvetítették, ahogy belehalt a fejesbe a műugró

A spor­toló húsz mé­ter­ről ve­tette bele magát a fo­lyóba, de a kö­zön­ség ová­ci­ója köz­ben meg­halt...

Friss: Ezért halt meg a csúszdázó kisfiú

Friss: Ezért halt meg a csúszdázó kisfiú

A fiú a Ni­a­gara-víz­esés­nél is ma­ga­sabb csúsz­dá­ról a vég­ze­tébe sik­lott...

A po­li­ti­kus tíz­éves kisfia a Ni­a­gara-víz­esés­nél is ma­ga­sabb csúsz­dá­ról a vég­ze­tébe sik­lott... Ki­de­rült, hogy mások is meg­sé­rül­tek az óri­ási hor­ror­csúsz­dán. A rend­őr­ség nyo­moz!

Így gyászolják szerettei az M3-ason halálra gázolt magyar élsportolót

Így gyászolják szerettei az M3-ason halálra gázolt magyar élsportolót

Ha­lá­los bal­eset tör­tént az M3-as au­tó­pá­lyán jú­lius 30-án.

Ha­lá­los bal­eset tör­tént az M3-as au­tó­pá­lyán jú­lius 30-án. A fi­a­tal ka­ra­tést ren­ge­te­gen gyá­szol­ják.

Magyar élsportolót és barátnőjét gázolta halálra egy kamion az M3-ason

Magyar élsportolót és barátnőjét gázolta halálra egy kamion az M3-ason

Ka­ra­te­mes­tert és ba­rát­nő­jét gá­zolta ha­lálra egy ka­mion az M3-ason.

Fe­kete öves, Eu­rópa-baj­noki ezüst­ér­mes ka­ra­te­mes­tert és ba­rát­nő­jét gá­zolta ha­lálra egy ka­mion.

Borzalmas baleset az M1-en: szörnyethaltak az utasok

Borzalmas baleset az M1-en: szörnyethaltak az utasok

Meg­pör­dí­tette a sza­lag­kor­lát a sza­bály­ta­la­nul szá­guldó gép­ko­csit, majd a jármű fej­jel le­felé csa­pó­dott az árokba.

Döbbenetes képek a Budán történt borzalmas balesetről

Döbbenetes képek a Budán történt borzalmas balesetről

A mo­to­ros azon­nal meg­halt.

A mo­to­ros éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni, a hely­szí­nen meg­halt.

Egyéves ikrek kaptak hőgutát a forró kocsiban

Egyéves ikrek kaptak hőgutát a forró kocsiban

A gye­re­kek biz­ton­sági öve még min­dig be volt kötve, mikor meg­ta­lál­ták őket a szom­szé­dok.

A gye­re­kek biz­ton­sági öve még min­dig be volt kötve, mikor meg­ta­lál­ták őket. Hiába hű­töt­ték a szom­szé­dok a ki­csi­ket, a kór­ház­ban meg­hal­tak. Egyre több ál­do­zata van a szü­lői fe­le­lőt­len­ség­nek, sok­szor a szü­lők meg­fe­led­kez­nek a ko­csi­ban ha­gyott gye­re­kük­ről.

Tragédia: Átbulizott éjszaka után zuhant a halálba a dögös modell!

Tragédia: Átbulizott éjszaka után zuhant a halálba a dögös modell!

A 27 éves szép­ség egy első eme­leti ab­lak­ból esett ki, ön­tu­dat­lan ál­la­pot­ban.

A 27 éves szép­ség egy első eme­leti ab­lak­ból esett ki, ön­tu­dat­lan ál­la­pot­ban.

Erre senki nem számított: meghalt a robotpilótás autók első áldozata!

Erre senki nem számított: meghalt a robotpilótás autók első áldozata!

Még­sem lé­te­zik szu­per-biz­ton­ság! Bor­zal­mas bal­eset­ben vesz­tette éle­tét a férfi, aki a ro­botra bízta magát.

Meggyalázták a Hortobágyon elhunyt tűzszerészek emlékét

Meggyalázták a tűzszerészek emlékét

Miért megy tűz­sze­rész­nek egy csa­lád­apa? Ilyen és ehhez ha­sonló kér­dé­se­ket tesz­nek fel a Fa­ce­book em­lé­kező ol­da­lán ke­gye­let­sértő hoz­zá­szó­lók...

Borzalmas baleset Keszthelynél: Halálra égett az autós!

Borzalmas baleset Keszthelynél: Halálra égett az autós!

Ka­mi­on­nal üt­kö­zött, majd ki­gyul­ladt egy sze­mély­autó kedd dél­után a 71-es főúton, Keszt­hely tér­sé­gé­ben. Az autó so­főrje a hely­szí­nen ször­nyet­halt...

Ka­mi­on­nal üt­kö­zött, majd ki­gyul­ladt egy sze­mély­autó kedd dél­után a 71-es főúton, Keszt­hely tér­sé­gé­ben. Az autó so­főrje a hely­szí­nen ször­nyet­halt...

Valódi horror: egy másik autót is meg akart szerezni az összeégett férfi!

Valódi horror: egy másik autót is meg akart szerezni az összeégett férfi!

Mi­u­tán ki­men­tet­ték, to­vább­haj­tott a ha­lálba.

Mi­u­tán ki­men­tet­ték, to­vább­haj­tott a ha­lálba. Szem­ta­núk me­sél­nek a bor­za­lom­ról!

Tucatnyian ülhetnek a halálos riói bringaút miatt

Tucatnyian ülhetnek a halálos riói bringaút miatt

A bra­zil rend­őr­ség vád­eme­lést ja­va­sol ti­zen­négy em­ber­rel szem­ben. Ők te­het­nek a ke­rék­párút le­om­lá­sá­ról.

A bra­zil rend­őr­ség vád­eme­lést ja­va­sol ti­zen­négy em­ber­rel szem­ben. Ők te­het­nek a ke­rék­párút le­om­lá­sá­ról.

Elképesztő magyarázatot adott tettére a győri halálos baleset okozója!

Elképesztő magyarázatot adott tettére a győri halálos baleset okozója!

Vád­eme­lést ja­va­sol a rend­őr­ség egy eger­vári férfi ellen, aki ka­mi­on­já­val el­ütött egy ke­rék­pá­rost a 83-as úton.

Felborult autó, roncsok: durva képek a debreceni halálos balesetről

Felborult autó, roncsok: durva képek a debreceni halálos balesetről

Tra­gi­kus volt a va­sár­nap két sze­mély­autó uta­sai szá­mára. Ha­lá­los kö­vet­kez­mé­nyek­kel járt a fron­tá­lis üt­kö­zés.

Borzasztó hiba, ezért halt szörnyet a sportoló a pályán

Borzasztó hiba, ezért halt szörnyet a sportoló a pályán

Ki­de­rült, mi okozta a tra­gé­diát.

Ki­de­rült, mi okozta a tra­gé­diát. Esé­lye sem volt a túl­élésre a te­het­sé­ges fi­a­tal ver­seny­ző­nek, hiába tet­tek meg min­dent az or­vo­sok.

Brutális képek a Zsámbéknál történt halálos balesetről

Brutális képek a Zsámbéknál történt halálos balesetről

Két autó üt­kö­zött össze szerda este.

Két autó üt­kö­zött össze szerda este Zsám­bék és Páty kö­zött. Egy sofőr a hely­szí­nen meg­halt, két utast pedig sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel vit­tek kór­házba.

Durva fotók a szarvas okozta halálos csapodi karambolról

Durva fotók a szarvas okozta halálos csapodi karambolról

Két gép­jármű is el­ütötte azt a szar­vast, ame­lyik az or­szág­útra fu­tott Csa­pod­nál.

Két gép­jármű is el­ütötte azt a szar­vast, ame­lyik az or­szág­útra fu­tott Csa­pod­nál.

Halálos motorbaleset Békés megyében!

Halálos motorbaleset Békés megyében!

Tart a hely­szí­ne­lés Oros­há­zá­nál, ahol egy mo­to­ros üt­kö­zött egy au­tó­val.

Még tart a hely­szí­ne­lés Oros­há­zán, ahol egy mo­to­ros üt­kö­zött egy sze­mély­au­tó­val. Egy ember a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette. Egye­lőre nem lehet tudni, hogy ki volt a hibás.

Horrorbalesetben halt meg két magyar tizenéves Ausztráliában!

Horrorbalesetben halt meg két magyar tizenéves Ausztráliában!

Az auszt­rá­liai Mel­bourne-ben vesz­tette éle­tét egy 17 és egy 19 éves ma­gyar fiú, ami­kor ne­ki­üt­köz­tek egy te­rep­já­ró­nak.

Halálos gázolás: felfüggesztett a Népszabi volt főszerkesztőjének!

Halálos gázolás: felfüggesztett a Népszabi volt főszerkesztőjének!

A lap ko­rábbi fő­szer­kesz­tője ta­valy so­dort el ko­csi­já­val egy ke­rék­pá­rost.

A lap ko­rábbi fő­szer­kesz­tője ta­valy so­dort el ko­csi­já­val egy ke­rék­pá­rost.

Ketten is meghaltak a 4-es úton a balesetben

Ketten is meghaltak a 4-es úton a balesetben

Egy sze­mély­autó és egy kis­te­her­autó üt­kö­zött össze teg­nap éjjel Püs­pök­la­dány kö­ze­lé­ben. A tra­gé­di­á­ban ket­ten ve­szí­tet­ték éle­tü­ket.

Egy sze­mély­autó és egy kis­te­her­autó üt­kö­zött össze teg­nap éjjel Püs­pök­la­dány kö­ze­lé­ben. A tra­gé­di­á­ban ket­ten ve­szí­tet­ték éle­tü­ket.

Meghalt egy motoros Budapesten

Meghalt egy motoros Budapesten

A hely­szí­nen ször­nyet­halt, mi­u­tán te­her­au­tó­val üt­kö­zött.

A hely­szí­nen ször­nyet­halt az a mo­to­ros, aki egy te­her­au­tó­val üt­kö­zött kedd este a fő­vá­ros­ban. Fi­gye­lem! Meg­rázó képek!

Brutális, halálos baleset képekben!

Brutális, halálos baleset képekben!

Azon­nal ször­nyet­halt haj­nali au­tó­bal­eset el­szen­ve­dett férfi.

Azon­nal ször­nyet­halt haj­nali au­tó­bal­eset el­szen­ve­dett férfi. Két tár­sát kór­házba szál­lí­tot­ták. Az autó a fel­is­mer­he­tet­len­sé­gig össze­tört. A kö­rül­mé­nye­ket még vizs­gál­ják.

Halálra gázolta egy autó Gyurcsány Ferikét!

Halálra gázolta egy autó Gyurcsány Ferikét!

Ag­gódva ke­reste gaz­dája azt a macs­kát, ame­lyi­ket a volt mi­nisz­ter­el­nök­ről ne­vez­tek el. Óbu­dán ve­szett nyoma a négy­lá­bú­nak.

Ag­gódva ke­reste gaz­dája azt a macs­kát, ame­lyi­ket a volt mi­nisz­ter­el­nök­ről ne­vez­tek el. Óbu­dán ve­szett nyoma a négy­lá­bú­nak, leg­utóbb pedig az MTV-szék­ház­nál lát­ták. A RIPOST-ot a gaz­dája ér­te­sí­tette, hogy el­ütöt­ték az ál­la­tot.

Igazáért küzd a halálos baleset áldozatának családja!

Igazáért küzd a halálos baleset áldozatának családja!

Ba­le­se­tet szen­ve­dett egy ma­gyar autós Auszt­ri­á­ban, akkor úgy tűnt, az oszt­rák sofőr a hibás.

Ba­le­se­tet szen­ve­dett egy ma­gyar autós Auszt­ri­á­ban, akkor úgy tűnt, az oszt­rák sofőr a hibás.

Friss információk a horvát horrorbaleset magyar áldozatairól

Friss információk a horvát horrorbaleset magyar áldozatairól

Ször­nyű bal­ese­tet szen­ve­dett három ma­gyar férfi a Kar­lo­vac és Ri­jeka kö­zötti au­tó­pá­lyán. Ket­ten még kór­ház­ban van­nak, a har­ma­dik utas meg­halt.

Rommá tört autók: Brutális fotók az Ácsnál történt halálos balesetről

Rommá tört autók: Brutális fotók az Ácsnál történt halálos balesetről

Ba­le­set tör­tént Ács vá­ro­sá­ban kedd éj­szaka, az autó utasa azon­nal meg­halt, a so­főrt kór­házba kel­lett szál­lí­tani.

Halálos baleset: Ennyi maradt a Győrnél összetört autóból

Halálos baleset: Ennyi maradt a Győrnél összetört autóból

Te­her­autó üt­kö­zött egy sze­mély­gép­ko­csi­val hétfő haj­nal­ban Győr­ben, az 1-es főút Csip­ke­gyári út és Nép utca kö­zötti sza­ka­szán.

Te­her­autó üt­kö­zött egy sze­mély­gép­ko­csi­val hétfő haj­nal­ban Győr­ben, az 1-es főút Csip­ke­gyári út és Nép utca kö­zötti sza­ka­szán.