CÍMKE: 'halál'

Nem hajlandó tudomást venni a halálról Kóbor János!

Nem hajlandó tudomást venni a halálról Kóbor János!

Má­jus­ban tölti be 74. élet­évét a Kos­suth-díjas mű­vész, aki tele van ter­vek­kel!

Újra összehozta a családi tragédia Janza Katát és Pintér Tibort!

Újra összehozta a családi tragédia Janza Katát és Pintér Tibort!

A szí­nésznő és csa­ládja tra­gi­kus kö­rül­mé­nyek kö­zött el­hunyt uno­ka­öccsét gyá­szolja!

Gyászol a Schumacher család, újabb sorscsapás

Gyászol a Schumacher család, újabb sorscsapás

Nem akar véget érni a tra­gé­diák sora.

Az au­tó­ver­senyző le­genda fa­mí­li­á­já­ban csős­tül jön a baj. Nem akar véget érni a Schu­mi­é­kat sújtó tra­gé­diák sora.

Tíz éve hunyt el váratlanul Kaszás Attila!

Tíz éve hunyt el váratlanul Kaszás Attila!

A szín­mű­vész egy elő­adása előtt lett rosszul, na­pok­kal ké­sőbb pedig agy­vér­zés kö­vet­kez­té­ben el­hunyt.

A szín­mű­vész egy elő­adása előtt lett rosszul, na­pok­kal ké­sőbb pedig agy­vér­zés kö­vet­kez­té­ben el­hunyt.

Felesége halála csődtömeggé tette a futballsztárt

Felesége halála csődtömeggé tette a futballsztárt

Párja ha­lála után az ital­hoz me­ne­kült.

Párja ha­lála óta egye­dül ne­veli három gyer­me­két a Man­ches­ter Uni­ted egy­kori klasszisa.

Meghalt a Sportszelet csokiikonja

Meghalt a Sportszelet csokiikonja

Disz­kosz­ve­tés­ben Eu­rópa-csúcs­tartó volt.

Disz­kosz­ve­tés­ben Eu­rópa-csúcs­tartó volt, az 1960-as olim­pián a ne­gye­dik he­lyen vég­zett. Ké­sőbb pro­fesszor­ként ta­ní­tott a Test­ne­ve­lési Egye­te­men.

Gyász, otthonában hunyt el a csapatkapitány

Gyász, otthonában hunyt el a csapatkapitány

A baj­no­kit még vé­gig­ját­szotta, majd ott­ho­ná­ban el­hunyt a 27 éves já­té­kos. Más csa­pat­ban nem ját­szott...

A baj­no­kit még vé­gig­ját­szotta, majd ott­ho­ná­ban el­hunyt a 27 éves já­té­kos.

Életveszélybe sodorhat a kézkrémed, gyúlékony anyagot kevernek bele

Életveszélybe sodorhat a kézkrémed, gyúlékony anyagot kevernek bele

Az el­múlt tíz évben egyre több ember ha­lá­lát okoz­ták a kré­mek.

Az el­múlt tíz évben egyre több ember ha­lá­lát okoz­ták az ek­céma és pik­kely­sö­mör el­leni kré­mek.

Elhunyt a Rock and Roll legenda!

Elhunyt a Rock and Roll legenda!

Az ott­ho­ná­ban esett össze.

Az ott­ho­ná­ban esett össze.

Tragédia, elhunyt a legendás bajnok

Tragédia, elhunyt a legendás bajnok

Gyá­szol a sport­vi­lág, le­gen­dás győz­tes ha­gyott itt min­ket. Éle­té­nek 77. évé­ben el­hunyt Roger Pin­geon, aki ke­rék­pá­rozó volt.

Gyá­szol a sport­vi­lág, le­gen­dás győz­tes ha­gyott itt min­ket. Éle­té­nek 77. évé­ben el­hunyt Roger Pin­geon, aki ke­rék­pá­rozó volt.

Gyász, szörnyű halála volt a fiatal focistának

Gyász, szörnyű halála volt a fiatal focistának

A 19 éves já­té­kost egy kro­ko­dil tá­madta meg, mi­köz­ben az egyik folyó part­ján fu­tott. Két ba­rátja is szem­ta­núja volt ennek, de se­gí­teni nem tud­tak.

A 19 éves já­té­kost egy kro­ko­dil tá­madta meg, mi­köz­ben az egyik folyó part­ján fu­tott. Két ba­rátja is szem­ta­núja volt ennek, de se­gí­teni nem tud­tak.

Halála előtt kibékülne fiával Hajdú Péter nagybeteg édesapja

Halála előtt kibékülne fiával Hajdú Péter nagybeteg édesapja

Nyolc éve nem be­szél­nek egy­más­sal.

A nyolc­van­nyolc éves, be­te­ges­kedő Hajdú Jó­zsef­nek egyet­len vágya ma­radt, mi­előtt vég­leg tá­vo­zik.

Gyász, meghalt a legendás magyar sportvezető

Gyász, meghalt a legendás magyar sportvezető

Új­sá­got is ve­ze­tett a ko­rábbi elnök.

Óri­ási ér­de­mei vol­tak a test­épí­tés nép­sze­rű­sí­té­sé­ben és el­fo­gad­ta­tá­sá­ban Ma­gyar­or­szá­gon. Új­sá­got is szer­kesz­tett amel­lett, hogy a ma­gyar baj­nok­sá­go­kat is szer­vezte.

Kitálalt a család, ez okozhatta valójában Mohaman halálát

Kitálalt a család, ez okozhatta valójában Mohaman halálát

A név­te­len­sé­get kérő rokon sze­rint meg le­he­tett volna men­teni a tra­gi­kus sorsú éne­kest.

A név­te­len­sé­get kérő rokon sze­rint meg le­he­tett volna men­teni a tra­gi­kus sorsú éne­kest.

Kiderült, mikor nyitják ki Klapka György végrendeletét!

Kiderült, mikor nyitják ki Klapka György végrendeletét!

Az is fo­kozza a csa­lád­ta­gok­ban a stresszt, hogy ha­ma­ro­san ki­de­rül a te­he­tős vál­lal­kozó vég­aka­rata.

Az Arany­em­ber fe­le­sé­gét, Má­riát az utóbbi he­tek­ben kór­ház­ban ápol­ták. Annyira meg­vi­selte férje el­vesz­tése, hogy or­vosi se­gít­ségre volt szük­sége. Rá­adá­sul az is fo­kozza a csa­lád­ta­gok­ban a stresszt, hogy ha­ma­ro­san ki­de­rül a te­he­tős vál­lal­kozó vég­aka­rata.

Gyász, meghalt a legendás csapat első pilótája

Gyász, meghalt a legendás csapat első pilótája

A si­ke­rek el­ke­rül­ték a ver­seny­pá­lyá­kon, még a do­bo­góra sem si­ke­rült fel­áll­nia.

A si­ke­rek el­ke­rül­ték a ver­seny­pá­lyá­kon, még a do­bo­góra sem si­ke­rült fel­áll­nia. Ké­sőbb le­gen­dák sora kö­vette őt a brit is­tál­ló­nál.

Itt a teljes igazság, kiderült Diana hercegnő legsötétebb titka

Itt a teljes igazság, kiderült Diana hercegnő legsötétebb titka

Sosem ta­lál­nád ki, mit mű­velt a tra­gi­kus sorsú her­cegnő a Kens­ing­ton-pa­lota kert­jé­ben!

Ez borzasztó! Tragédiák sora éri a magyar színészt

Ez borzasztó! Tragédiák sora éri a magyar színészt

Ba­lázs Péter csen­de­sen ün­ne­pelt...

Ba­lázs Péter csen­de­sen ün­ne­pelte szü­le­tés­nap­ját a kö­zel­múlt­ban...

Dévényi Tibor megrázó bejelentése: Megírtam a végrendeletem!

Dévényi Tibor megrázó bejelentése: Megírtam a végrendeletem!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető feb­ru­ár­ban töl­tötte be 70. élet­évét. Na­gyon za­varja az öre­ge­dés!

Megtörte a csendet Bajor Imre gyászoló fia: Nem mentem ki a temetőbe!

Megtörte a csendet Bajor Imre gyászoló fia: Nem mentem ki a temetőbe!

Hat­van­éves lenne a szí­nész, akit csend­ben gyá­szol­nak sze­ret­tei. Fia el­árulta, mi­lyen ér­zé­sek ka­va­rog­nak benne a tra­gé­dia óta!

Nem hiszed el, ki tartja fiatalon Bálint gazdát

Nem hiszed el, ki tartja fiatalon Bálint gazdát

A 97 éves ker­tész­mér­nök bár a mai napig aktív, tisz­tá­ban van a ter­mé­szet tör­vé­nye­i­vel.

A 97 éves ker­tész­mér­nök bár a mai napig aktív, tisz­tá­ban van a ter­mé­szet tör­vé­nye­i­vel. De 27 évvel fi­a­ta­labb a fe­le­sége.

Tragédia, a lelátón halt meg a focidrukker

Tragédia, a lelátón halt meg a focidrukker

Ször­nyű tra­gé­dia tör­tént.

Ször­nyű tra­gé­dia tör­tént a szom­bati RB Le­ip­zig-Wolfs­burg meccsen a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Gyászol Eszenyi Enikő: Mély fájdalmáról vallott!

Gyászol Eszenyi Enikő: Mély fájdalmáról vallott!

Ha­tal­mas vesz­te­ség!

A Víg­szín­ház igaz­gató asszo­nya na­gyon szo­morú a ha­tal­mas vesz­te­ség miatt! Egy or­szág gyá­szol vele együtt!

Magyarországon fog meghalni Lagzi Lajcsi!

Magyarországon fog meghalni Lagzi Lajcsi!

A trom­bi­ta­mű­vész­nek esze ágá­ban sincs kül­földre köl­tözni, bár a bol­dog­asszony­pusz­tai bir­to­kát még min­dig árulja.

A trom­bi­ta­mű­vész­nek esze ágá­ban sincs kül­földre köl­tözni, bár a bol­dog­asszony­pusz­tai bir­to­kát még min­dig árulja.

Gyász, szörnyű balesetben elhunyt a világbajnok sportoló

Gyász, szörnyű balesetben elhunyt a világbajnok sportoló

Edzés köz­ben ve­szí­tette éle­tét An­thony Del­halle vi­lág­baj­nok mo­to­ros. A bukás után azon­nal ször­nyet­halt.

Edzés köz­ben ve­szí­tette éle­tét An­thony Del­halle vi­lág­baj­nok mo­to­ros. A bukás után azon­nal ször­nyet­halt.

Kiszivárgott a végakarata Berek Katalinnak, a Nemzet Színészének!

Kiszivárgott a végakarata Berek Katalinnak, a Nemzet Színészének!

Egy or­szág gyá­szolja az el­hunyt mű­vész­nőt! A Ri­post meg­tudta, már jó előre fel­ké­szült a ha­lálra!

Kórházba került Klapka György özvegye!

Kórházba került Klapka György özvegye!

Kór­házba kel­lett szál­lí­tani!

Két hó­nap­pal a tra­gé­dia után rosszul lett az asszony, akit azon­nal kór­házba kel­lett szál­lí­tani.

Ma lenne 60 éves Bajor Imre

Ma lenne 60 éves Bajor Imre

Még min­dig hi­he­tet­len­nek tűnik, de már két és fél éve nincs kö­zöt­tünk Bajor Imre, aki ma ün­ne­pelné ke­re­ken 60. szü­le­tés­nap­ját.

Még min­dig hi­he­tet­len­nek tűnik, de már két és fél éve nincs kö­zöt­tünk Bajor Imre, aki ma ün­ne­pelné ke­re­ken 60. szü­le­tés­nap­ját.

Halála előtt született gyermeke Mohamannak!

Halála előtt született gyermeke Mohamannak!

A rap­per épp élete leg­bol­do­gabb idő­sza­ká­ban hunyt el vá­rat­la­nul, három gyer­mek ma­radt utána árván.

A rap­per épp élete leg­bol­do­gabb idő­sza­ká­ban hunyt el vá­rat­la­nul, három gyer­mek ma­radt utána árván.

Így engedte el családja Torgyán József szellemét!

Így engedte el családja Torgyán József szellemét!

Végső bú­csút vet­tek a po­li­ti­kus­tól.

Ja­nuár 22-i ha­lála után a csa­lád és a ba­rá­tok meg­ható szer­tar­tás ke­re­tein belül vet­tek vég­leg bú­csút a po­li­ti­kus­tól.

Drámai vallomást tett Erőss Zsolt édesanyja

Drámai vallomást tett Erőss Zsolt édesanyja

A tra­gi­kus sorsú ma­gyar hegy­má­szó ked­den ün­ne­pelné 49. szü­le­tés­nap­ját.

A tra­gi­kus sorsú ma­gyar hegy­má­szó ked­den ün­ne­pelné 49. szü­le­tés­nap­ját. Gyá­szoló anyu­kája éve­kig tartó hall­ga­tás után törte meg a csen­det.

Kiderült, mi okozta valójában George Michael halálát

Kiderült, mi okozta valójában George Michael halálát

Végre ki­de­rült a tel­jes igaz­ság a ta­valy ka­rá­csony­kor el­hunyt vi­lág­sztár ha­lá­lá­val kap­cso­lat­ban!

Végre ki­de­rült a tel­jes igaz­ság a ta­valy ka­rá­csony­kor el­hunyt vi­lág­sztár ha­lá­lá­val kap­cso­lat­ban!

Kábítószer és magány: így csúszott le Mohaman a lejtőn

Kábítószer és magány: így csúszott le Mohaman a lejtőn

Sze­rette volna fel­pör­getni ha­nyatló kar­ri­er­jét, pedig ele­inte fé­nyes jövő állt előtte.

Sze­rette volna fel­pör­getni ha­nyatló kar­ri­er­jét, pedig ele­inte fé­nyes jövő állt előtte.

Megrázó részletek Mohaman váratlan haláláról

Megrázó részletek Mohaman váratlan haláláról

A 90-es évek si­ker­csa­pa­tá­nak ala­pí­tója tele volt ter­vek­kel, min­den ener­gi­á­já­val a vissza­té­ré­sére ké­szült.

A 90-es évek si­ker­csa­pa­tá­nak ala­pí­tója tele volt ter­vek­kel, min­den ener­gi­á­já­val a vissza­té­ré­sére ké­szült. Az élet azon­ban más­képp hozta...

6 tonnás pornógyűjteménye miatt halt meg a perverz pasas

6 tonnás pornógyűjteménye miatt halt meg a perverz pasas

Egy ma­gá­nyos japán férfi­nak az a gi­gan­ti­kus por­nó­gyűj­te­mény okozta a vesz­tét, ami­ben a meg­nyug­vást ke­reste!

Valami történt Mohamannal, amiről nem akart beszélni!

Valami történt Mohamannal, amiről nem akart beszélni!

Ze­nész­társa sze­rint rég­óta baj volt.

A rap­per szív­elég­te­len­ség kö­vet­kez­té­ben vesz­tette éle­tét, volt ze­nész­társa sze­rint rég­óta gon­dok vol­tak.

Ez okozta Mohaman váratlan halálát!

Ez okozta Mohaman váratlan halálát!

Meg­ment­het­ték volna az éle­tét? Ma min­denki ezt ta­lál­gatja.

Meg­ment­het­ték volna az éle­tét? Ma min­denki ezt ta­lál­gatja. Akik is­mer­ték, tud­ták, évek óta küz­dött a dé­mo­na­i­val. A ha­lá­lát még­sem ez okozta, hi­szen imádta az éle­tet...

Gyászol a futballvilág, meghalt a britek legendája

Gyászol a futballvilág, meghalt a britek legendája

Hosszú ideje be­te­ges­ke­dett.

Hosszú be­teg­ség­gel küz­dött az egy­kori védő, aki na­gyon fon­tos gólt szer­zett az Inter el­leni 1967-es BEK-dön­tő­ben.

Bréking! Meghalt a fiatal magyar popsztár!

Bréking! Meghalt a fiatal magyar popsztár!

Bár­csak ne lenne igaz - még pár órája is re­mény­ked­tek a ra­jon­gók...

Bár­csak ne lenne igaz - még pár órája is re­mény­ked­tek a ra­jon­gók...

Gyászol a futballvilág, meghalt Puskás Ferenc csapattársa

Gyászol a futballvilág, meghalt Puskás Ferenc csapattársa

Egy­szer az Arany­lab­dát is meg­kapta.

Há­rom­szor nyerte meg a Real Mad­rid­dal a leg­ran­go­sabb ku­pa­so­ro­za­tot, a fran­cia vá­lo­ga­tot­tal vi­lág­baj­noki bronz­ére­mig ju­tott. Egy­szer az Arany­lab­dát is meg­kapta.

Te jó ég! Élve kezdték el hamvasztani a gyönyörű fiatal lányt.

Te jó ég! Élve kezdték el hamvasztani a gyönyörű fiatal lányt.

Ha­tal­mas mág­lyát rak­tak...

Az or­vo­sok sze­rint a 21 éves ál­do­zat tü­dő­baj­ban vesz­tette éle­tét, egye­sek azon­ban más­hogy lát­ták a hely­ze­tet.

Gyászol az opera világa, elment a játékmester

Gyászol az opera világa, elment a játékmester

Hosszan tartó sú­lyos be­teg­ség után el­hunyt az Ope­ra­ház egyik kulcsfi­gu­rá­ja­ként is­mert ifj. Pal­csó Sán­dor.

Hosszan tartó sú­lyos be­teg­ség után el­hunyt az Ope­ra­ház egyik kulcsfi­gu­rá­ja­ként is­mert ifj. Pal­csó Sán­dor já­ték­mes­ter.

Meghatották az apját elveszítő magyar kapust

Meghatották az apját elveszítő magyar kapust

Bel­gi­um­ból üzen­tek a já­té­kos­nak, aki az Ins­tag­ra­mon mon­dott kö­szö­ne­tet a szur­ko­lók­nak.

Bel­gi­um­ból üzen­tek a já­té­kos­nak, aki az Ins­tag­ra­mon mon­dott kö­szö­ne­tet a szur­ko­lók­nak. Azt írta, ott­hon­ról is hal­lotta a tá­mo­gató han­go­kat.

Pontosan egy éve ment el: Így emlékezünk Psota Irénre

Pontosan egy éve ment el: Így emlékezünk Psota Irénre

2016. feb­ruár 25-én éle­té­nek 87. évé­ben, hosszas be­teg­ség után szív­elég­te­len­ség­ben hunyt el.

Egyre többször gondol a halálra Stohl András

Egyre többször gondol a halálra Stohl András

A szí­nész ma ün­nepli 50. szü­le­tés­nap­ját, és el­gon­dol­ko­dott...

A szí­nész ma ün­nepli 50. szü­le­tés­nap­ját, és bár a kora nem fog­lal­koz­tatja, az el­mú­lás gon­do­lata gyak­ran kí­sérti meg mos­ta­ná­ban.

Miért kell a fogamat megmosnom, ha úgyis fűbe harapok? - Könnyfakasztó kérdések haldokló gyerekek szájából

Miért kell a fogamat megmosnom, ha úgyis fűbe harapok? - Könnyfakasztó kérdések haldokló gyerekek szájából

Miért kell a fogamat megmosnom, ha úgyis fűbe harapok? - Könnyfakasztó kérdések haldokló gyerekek szájából

Fel­fogni a ha­lált egy fel­nőtt­nek sem könnyű. Hát, még ha egy gye­rek­nek kell szem­be­néz­nie saját élete vé­gé­vel, az még fáj­dal­ma­sabb.

Ezért zaklatták telefonon a férjét gyászoló Görbe Nórát

Ezért zaklatták telefonon a férjét gyászoló Görbe Nórát

Fo­lya­ma­to­san üzen­get­nek a Linda című ma­gyar si­ker­so­ro­zat egy­kori sztár­já­nak.

Fo­lya­ma­to­san üzen­get­nek a Linda című ma­gyar si­ker­so­ro­zat egy­kori sztár­já­nak.

Gyászol az ország: meghalt Burger Barna

Gyászol az ország: meghalt Burger Barna

51 éves ko­rá­ban feb­ruár 21-én, ked­den haj­nal­ban hunyt el.

51 éves ko­rá­ban feb­ruár 21-én, ked­den haj­nal­ban hunyt el.

Az orvosok sem segíthettek, belehalt a rákba Görbe Nóra férje

Az orvosok sem segíthettek, belehalt a rákba Görbe Nóra férje

Élete leg­ne­he­zebb idő­sza­kán megy ke­resz­tül a Linda című ma­gyar si­ker­so­ro­zat egy­kori sztárja.

Ezért hihetetlenül veszélyes a lakásod!

Ezért hihetetlenül veszélyes a lakásod!

Szek­szár­don ab­lak­pu­co­lás köz­ben esett ki egy néni a nyol­ca­dik eme­let­ről. Senki nem gon­dolná, de a ház­tar­tás ve­szé­lye­sebb, mint a köz­le­ke­dés!

Szek­szár­don ab­lak­pu­co­lás köz­ben esett ki egy néni a nyol­ca­dik eme­let­ről. Senki nem gon­dolná, de a ház­tar­tás ve­szé­lye­sebb, mint a köz­le­ke­dés!

Tragédia, elhunyt a világcsúcstartó legenda

Tragédia, elhunyt a világcsúcstartó legenda

Egyéni leg­jobb­ját az öt­ka­ri­kás já­té­ko­kon érte el, három éven át tar­totta a vi­lág­re­kor­dot a le­gen­dás spor­toló.

Egyéni leg­jobb­ját az öt­ka­ri­kás já­té­ko­kon érte el, három éven át tar­totta a vi­lág­re­kor­dot a le­gen­dás spor­toló.

Megrendítő vallomást tett Eszenyi Enikő: Ha más volnék, élne az apám

Megrendítő vallomást tett Eszenyi Enikő: Ha más volnék, élne az apám

Esze­nyi Enikő féltve őrzi ma­gán­éle­tét, nagy rit­kán mesél ér­zé­se­i­ről.

Esze­nyi Enikő féltve őrzi ma­gán­éle­tét, nagy rit­kán mesél ér­zé­se­i­ről.

Halálra verték társai a 14 éves hokis tehetséget

Halálra verték társai a 14 éves hokis tehetséget

Bor­zal­mas tra­gé­dia tör­tént.

Bor­zal­mas tra­gé­dia tör­tént Orosz­or­szág­ban, ahol egy ho­ki­öl­tö­ző­ben estek egy­más­nak a gye­re­kek.

Gyászol a magyar focista, ezért hagyta ott a csapatát

Gyászol a magyar focista, ezért hagyta ott a csapatát

Az együt­tese a Twit­te­ren üzent neki.

Nem szak­mai okból hagy­ták ki a csa­pat­ból a 32 éves ka­pust, aki édes­apja miatt tért vissza Ma­gyar­or­szágra. Az együt­tese a Twit­te­ren üzent neki.

Tragédia, elhunyt a kétszeres olimpiai bajnok

Tragédia, elhunyt a kétszeres olimpiai bajnok

Vá­rat­lan hir­te­len­ség­gel el­hunyt...

Vá­rat­lan hir­te­len­ség­gel el­hunyt a 48 éves klasszis, aki két olim­piai arany­ér­met nyert kar­ri­erje során.

A Kossuth téren őrzik Torgyán József hamvait!

A Kossuth téren őrzik Torgyán József hamvait!

Az urnát biz­ton­sá­gos he­lyen tart­ják!

Az állam in­tézi az el­hunyt po­li­ti­kus bú­csúz­ta­tó­ját! A Ri­post meg­tudta: a ham­vasz­tás meg­tör­tént, az urnát pedig biz­ton­sá­gos he­lyen tart­ják!

Szörnyű dolgot árult el a veronai busztragédia áldozatának édesapja

Szörnyű dolgot árult el a veronai busztragédia áldozatának édesapja

Az apa na­ponta két­szer meg­si­ratja a 15 éves fiát, bár ki­felé nem mu­tatja mér­he­tet­len fáj­dal­mát.

Az apa na­ponta két­szer meg­si­ratja a 15 éves fiát.

Gyász, meghalt a holland focilegenda

Gyász, meghalt a holland focilegenda

Há­rom­szor is nyert a BEK-ben, az Ajax szí­ne­i­ben 189 gólt lőtt.

Há­rom­szor is nyert a BEK-ben, az Ajax szí­ne­i­ben 189 gólt lőtt. Hol­lan­dia vá­lo­ga­tott­já­ban is sze­re­pelt. Piet Keu­tzer 73 éve­sen tü­dő­rák­ban hunyt el. Egy­per­ces gyá­sz­ünet­tel em­lé­kez­nek rá.

Titkos hangfelvétel: Ezek voltak George Michael halálának körülményei

Titkos hangfelvétel: Ezek voltak George Michael halálának körülményei

Elő­ke­rült egy te­le­fon­hí­vás, amin az éne­kes párja kér se­gít­sé­get, mi­u­tán rá­ta­lált sze­rel­mére.

Szörnyű titokra derült fény: Megerőszakolták Gábor Zsazsát!

Szörnyű titokra derült fény: Megerőszakolták Gábor Zsazsát!

A vi­lág­hírű szí­nésznő em­lék­ira­tai bor­zal­mas dol­go­kat rej­tet­tek! Hi­he­tet­len dolog tör­tént Zsa­zsá­val!

A vi­lág­hírű szí­nésznő em­lék­ira­tai bor­zal­mas dol­go­kat rej­tet­tek! Hi­he­tet­len dolog tör­tént Zsa­zsá­val!

Gyászol a Real Madrid, fájdalmas veszteség

Gyászol a Real Madrid, fájdalmas veszteség

El­hunyt a ki­rá­lyi gárda ko­rábbi el­nöke, aki 2006-ban dol­go­zott a csa­pat mel­lett. Ha­lála meg­rázta a Real Mad­rid csa­lád­ját.

El­hunyt a ki­rá­lyi gárda ko­rábbi el­nöke, aki 2006-ban dol­go­zott a csa­pat mel­lett. Ha­lála meg­rázta a Real Mad­rid csa­lád­ját.

Friss! Öngyilkos lett az ismert magyar fotós!

Friss! Öngyilkos lett az ismert magyar fotós!

Ha­lála sok­kolta a ce­leb­vi­lá­got. Ma­gya­rá­zat egy­előre nincs a tet­tére.

Ha­lála sok­kolta a ce­leb­vi­lá­got. Ba­rátja, volt kol­lé­gája, Ham­vai PG nem tit­kolta, órák óta po­tyog­nak a könnyei. A fi­a­tal­em­ber ha­lá­lára még nincs ma­gya­rá­zat.

Ezért lehetett öngyilkos az ismert magyar sportoló

Ezért lehetett öngyilkos az ismert magyar sportoló

Az edzője írt róla meg­em­lé­ke­zé­sé­ben.

Az edzője írt róla hosszas meg­em­lé­ke­zé­sé­ben, ebből ki­de­rül, hogy már ko­ráb­ban is meg­pró­bált véget vetni az éle­té­nek a saját ke­zé­vel.

Felvásárolja a magyar politikus Harangozó Teri hagyatékát!

Felvásárolja a magyar politikus Harangozó Teri hagyatékát!

Töb­ben fel­há­bo­rod­tak a híren, mi­sze­rint a 2015 szep­tem­be­ré­ben el­hunyt éne­kesnő erek­lyé­i­ből ki­áru­sí­tást tar­tot­tak az örö­kö­sök!

Töb­ben fel­há­bo­rod­tak a híren, mi­sze­rint a 2015 szep­tem­be­ré­ben el­hunyt éne­kesnő erek­lyé­i­ből ki­áru­sí­tást tar­tot­tak az örö­kö­sök! A ba­rá­tok bíz­nak abban, hogy még nem kelt el min­den érték fil­lé­re­kért, és meg tud­ják men­teni a ha­gya­ték nagy ré­szét!

Megtörte a csendet Máté Péter özvegye: Megemésztette férje halálát!

Megtörte a csendet Máté Péter özvegye: Megemésztette férje halálát!

Szív­szo­rító per­ce­ket élt át a fi­a­ta­lon el­hunyt éne­kes­le­genda csa­ládja!

Szív­szo­rító per­ce­ket élt át a fi­a­ta­lon el­hunyt éne­kes­le­genda csa­ládja!

A színpadon halt szörnyet a táncos, a nézők csak tapsoltak

A színpadon halt szörnyet a táncos, a nézők csak tapsoltak

Azt hit­ték, az elő­adás része!

Meg vol­tak róla győ­ződve, hogy a mű­vész ha­lál­tu­sája az elő­adás része!

Rejtélyes cetlikre írta le félelmeit Michael Jackson, most előkerültek

Rejtélyes cetlikre írta le félelmeit Michael Jackson, most előkerültek

A vi­lág­sztár ba­rátja bi­zo­nyí­tani is tudja, Jack­son attól ret­te­gett, hogy meg akar­ják ölni.

Mi történt? Elmenekült a világ elől Gregor Bernadett!

Mi történt? Elmenekült a világ elől Gregor Bernadett!

Élete egyik leg­meg­ha­tá­ro­zóbb hely­szí­nére vitte csa­lád­ját a szí­nésznő!

Élete egyik leg­meg­ha­tá­ro­zóbb hely­szí­nére vitte csa­lád­ját a szí­nésznő! Ren­ge­teg emlék fűzi Bo­zsok­hoz, ko­moly ter­vei van­nak a fa­lu­val kap­cso­lat­ban!

Újabb csapás - Gyászol Lajsz András

Újabb csapás - Gyászol Lajsz András

A kok­tél­ki­rályt sze­ren­csét­len­sé­gek so­ro­zata éri, vá­lása után most gyá­szolni kény­sze­rül, el­vesz­tette sze­re­tett öccsét, Csa­bát.

A kok­tél­ki­rályt sze­ren­csét­len­sé­gek so­ro­zata éri, vá­lása után most gyá­szolni kény­sze­rül, el­vesz­tette sze­re­tett öccsét, Csa­bát.

Kikészült a kínos vádak miatt Klapka György gyászoló családja!

Kikészült a kínos vádak miatt Klapka György gyászoló családja!

Ke­gye­let­sér­tés, ami tör­tént! Alig van két hete, hogy el­te­met­ték Klap­kát!

Ke­gye­let­sér­tés, ami tör­tént! Alig van két hete, hogy el­te­met­ték az üz­let­em­bert!

Gyászol Ungár Anikó

Gyászol Ungár Anikó

Kül­föl­dön tar­tóz­ko­dott, ami­kor a tra­gé­dia tör­tént - nem akar­ták, hogy to­vább szen­ved­jen

Kitálalt Klapka lánya: Feszülten várják a hagyatéki tárgyalást!

Kitálalt Klapka lánya: Feszülten várják a hagyatéki tárgyalást!

Három hét telt el a ha­lál­eset óta!

Több mint három hét telt el az üz­let­em­ber ha­lála óta, a csa­lád­ban egyre nő a fe­szült­ség! Exk­lu­zív rész­le­te­ket tud­tunk meg a je­len­legi hely­zet­ről!

Reagált a hírekre Torgyán József özvegye: Én fizetem a síremléket!

Reagált a hírekre Torgyán József özvegye: Én fizetem a síremléket!

Az el­hunyt po­li­ti­kus gyá­szoló fe­le­sége nem en­gedi ki a ke­zé­ből a sír­em­lék meg­ter­ve­zé­sét!

Két éve tart a gyász: 61 éves lenne Pap Vera!

Két éve tart a gyász: 61 éves lenne Pap Vera!

Pén­te­ken volt a szü­le­tés­napja!

Áp­ri­lis­ban lesz két éve, hogy a Kos­suth-díjas szí­nésznő el­hunyt! Pá­lya­tár­sai, ba­rá­tai és csa­ládja azóta sem tud­ták meg­emész­teni a tra­gé­diát!

Újabb durva dolog derült ki Szita Bence gyilkosáról

Újabb durva dolog derült ki Szita Bence gyilkosáról

Polcz Erika, aki az or­szág egyik leg­utál­tabb em­bere volt, sosem szá­molt el tet­té­vel, ami a ne­vé­hez fű­ző­dik...

Polcz Erika, aki az or­szág egyik leg­utál­tabb em­bere volt, sosem szá­molt el tet­té­vel, ami a ne­vé­hez fű­ző­dik...

Szita Bence apja kimondta: így akarta halálba küldeni a kisfiú gyilkosát

Szita Bence apja kimondta: így akarta halálba küldeni a kisfiú gyilkosát

"Saj­ná­lom, hogy nem ta­lál­koz­hat­tam vele, és nem mond­hat­tam el neki, amit sze­ret­tem volna" - mondta.

Klapka György özvegyét felemészti a magány: Egyedül maradt a kutyákkal!

Klapka György özvegyét felemészti a magány: Egyedül maradt a kutyákkal!

Ja­nuár 20-án kí­sér­ték utolsó út­jára a Far­kas­réti te­me­tő­ben az üz­let­em­bert, aki 88 éves ko­rá­ban, ál­má­ban hunyt el.

Megrázó: Ő örököl Paudits Béla után!

Megrázó: Ő örököl Paudits Béla után!

A nagy­be­teg szí­nész még idő­ben ren­del­ke­zett arról, mi le­gyen va­gyo­ná­val ha­lála után! Egész­ségi ál­la­pota nem javul!

A nagy­be­teg szí­nész még idő­ben ren­del­ke­zett arról, mi le­gyen va­gyo­ná­val ha­lála után! Egész­ségi ál­la­pota nem javul!

Jóbarátai sem mentek el Klapka György temetésére!

Jóbarátai sem mentek el Klapka György temetésére!

Pén­te­ken kí­sér­ték utolsó út­jára...

Pén­te­ken kí­sér­ték utolsó út­jára az üz­let­em­bert, aki­nek bú­csúz­ta­tó­jára sok­kal több em­bert vár­tak a hoz­zá­tar­to­zók.

Megtörte a csendet Torgyán József özvegye: Nem temetjük el Jóskát!

Megtörte a csendet Torgyán József özvegye: Nem temetjük el Jóskát!

Ha­tal­mas a fáj­da­lom és az űr Ma­rika szí­vé­ben! Va­sár­nap vá­rat­la­nul el­hunyt a po­li­ti­kus...

Váratlan fordulat: Így temetik el Torgyán Józsefet!

Váratlan fordulat: Így temetik el Torgyán Józsefet!

A gyá­szoló öz­vegy egy te­le­fon­hí­vás ha­tá­sára meg­vál­toz­tatta dön­té­sét: férje ál­lami te­me­tést kap.

A gyá­szoló öz­vegy egy te­le­fon­hí­vás ha­tá­sára meg­vál­toz­tatta dön­té­sét: ál­lami te­me­tést kap az egy­kori po­li­ti­kus.

Gyorshír: most jelentették, hogy elhunyt a népszerű színész

Gyorshír: most jelentették, hogy elhunyt a népszerű színész

A neves mű­vész 75 éve­sen vesz­tette éle­tét. A szí­nész­vi­lág gyászba bo­rult.

A neves mű­vész 75 éve­sen vesz­tette éle­tét. A szí­nész­vi­lág gyászba bo­rult.

Gyász: Meghalt Torgyán József

Gyász: Meghalt Torgyán József

Ott­ho­ná­ban halt meg Tor­gyán Jó­zsef, az FKGP volt el­nöke. 85 éves volt.

Ott­ho­ná­ban halt meg Tor­gyán Jó­zsef, a Füg­get­len Kis­gaz­da­párt egy­kori ve­ze­tője. 85 éves volt.

Gyászol a futballvilág, elhunyt a brazilok korábbi kapitánya

Gyászol a futballvilág, elhunyt a brazilok korábbi kapitánya

Ott­ho­ná­ban érte a halál.

Belo Ho­ri­zonte-i ott­ho­ná­ban el­hunyt a bra­zil lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott egy­kori szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

Klapka György felesége összeomlott a temetésen!

Klapka György felesége összeomlott a temetésen!

Az öz­vegy so­káig tar­totta magát, de a sír­hoz egye­dül már kép­te­len volt oda­menni.

Az öz­vegy so­káig tar­totta magát, de a sír­hoz egye­dül már kép­te­len volt oda­menni.