CÍMKE: 'felfedezés'

Tudományos áttörés: Embereken tesztelik a visszafiatalító gyógyszert!

Tudományos áttörés: Embereken tesztelik a visszafiatalító gyógyszert!

Egy auszt­rál egye­tem olyan fel­fe­de­zést tett, amire még a NASA is egy­ből le­csa­pott.

Óriási felfedezés: rézkori kincsleletre bukkantak a régészek

Óriási felfedezés: rézkori kincsleletre bukkantak a régészek

Nagy­szerű fel­fe­de­zést tet­tek a ré­gé­szek a ké­szülő M67-es gyors­for­galmi út pró­ba­fel­tá­rá­sai alatt.

Döbbenetes videó szivárgott ki, elsápadtak a régészek

Döbbenetes videó szivárgott ki, elsápadtak a régészek

Nagy vi­hart ka­vart a fel­vé­tel.

A ku­ta­tók már kezd­tek be­le­tö­rődni abba, hogy az 1912-ben fel­fe­de­zett le­le­tek örökre el­tűn­tek, ám egy eddig nem lá­tott fel­vé­tel meg­old­hatja a rej­télyt.

Borzalmas emberi maradványokra bukkantak, elsápadtak a tudósok

Borzalmas emberi maradványokra bukkantak, elsápadtak a tudósok

A szak­em­be­rek már rég­óta vé­gez­tek ása­tá­so­kat a kör­nyé­ken...

A szak­em­be­rek már rég­óta vé­gez­tek ása­tá­so­kat a kör­nyé­ken...

Megdöbbentő felfedezés, át kell írni a történelmet?

Megdöbbentő felfedezés, át kell írni a történelmet?

El­ké­ped­tek a ku­ta­tók!

El­ke­re­ke­dett sze­mek­kel néz­tek egy­másra a ta­pasz­talt ku­ta­tók!

A tudósok is beleborzongtak, amikor rájöttek, mit fedeztek fel a Marson

A tudósok is beleborzongtak, amikor rájöttek, mit fedeztek fel a Marson

Szá­mos el­mé­let ke­ring az in­ter­ne­ten egy év­ti­ze­dek óta zajló tit­kos űr­prog­ram­ról...

Megdöbbentő lelet az Antarktiszon, elsápadtak a kutatók

Megdöbbentő lelet az Antarktiszon, elsápadtak a kutatók

Soha ehhez ha­son­lót még nem ta­lál­tak a leg­dé­libb kon­ti­nens je­gébe fagyva! Nem csoda, hogy meg­le­pőd­tek.

Soha ehhez ha­son­lót még nem ta­lál­tak a leg­dé­libb kon­ti­nens je­gébe fagyva!

Hatezer éves piramist találtak Kazahsztánban

Hatezer éves piramist találtak Kazahsztánban

Szen­zá­ciós fel­fe­de­zést tet­tek a ré­gé­szek. Ré­gebbi, mint az egyip­tomi pi­ra­mi­sok!

Szen­zá­ciós fel­fe­de­zést tet­tek a ré­gé­szek Ka­zahsz­tán­ban, a semmi kö­ze­pén.

Itt a bizonyíték! Tudósok állítják: Tényleg van élet a halál után!

Itt a bizonyíték! Tudósok állítják: Tényleg van élet a halál után!

A szak­ér­tők va­lódi át­tö­rés­nek tart­ják a meg­lepő ered­ménnyel vég­ződő kí­sér­le­tet.

Szex válás után: íme a legnagyobb különbségek

Szex válás után: íme a legnagyobb különbségek

Vár­nak az új él­mé­nyek!

Attól, hogy el­vál­tál, még nem kell, hogy bú­csút mondj a sze­xu­a­li­tás­nak! Sőt, a válás utáni szex akár új fel­fe­de­zé­sekre is al­kal­mat adhat.

A csillagászok különös kisbolygót fedeztek a Neptunuszon túl

A csillagászok különös kisbolygót fedeztek a Neptunuszon túl

A Nap­rend­sze­rünk ha­tár­vi­dé­kén, a Nep­tu­nusz pá­lyá­ján túl, kü­lö­nös égi­test ke­ring.

Annak el­le­nére, hogy már a Föld­höz ha­sonló ex­o­boly­gókra va­dá­szunk a több fény­év­nyi tá­vol­ság­ban lévő csil­la­gok körül, a saját há­zunk táját szinte alig is­mer­jük. Ismét ki­de­rült va­lami ér­de­kes...

Hihetetlen: Három nap kering a bizarr óriásbolygó körül!

Hihetetlen: Három nap kering a bizarr óriásbolygó körül!

Még a csil­la­gá­szo­kat is meg­lepte!

A Föld­től kö­rül­be­lül 320 fény­év­nyire ta­lál­ható égi­test leg­alább 16 mil­lió éves. Lé­te­zése még a leg­ta­pasz­tal­tabb csil­la­gá­szo­kat is meg­lepte!

Szenzációs felfedezés a Marson! Különös dologra bukkantak!

Szenzációs felfedezés a Marson! Különös dologra bukkantak!

A Cu­ri­o­sity mars­járó va­lami olyasmi mel­lett ment el a vörös boly­gón, amire bárki fel­kapta volna a fejét, a NASA azon­ban oda se ba­gó­zott!

Hihetetlen felfedezés: Megfejtették Leonardo da Vinci lapszéli firkáit

Hihetetlen felfedezés: Megfejtették Leonardo da Vinci lapszéli firkáit

Eddig csak fir­ká­nak hit­ték a jegy­zet­fü­zet szé­lén ta­lál­ható áb­ráka...

Eddig csak egy­szerű fir­ká­nak hit­ték a ku­ta­tók Le­o­nardo da Vinci jegy­zet­fü­ze­té­nek szé­lén ta­lál­ható áb­rá­kat, most vi­szont ki­de­rült, for­ra­dalmi fel­fe­de­zést ve­tett a lap­szélre a re­ne­szánsz po­li­hisz­tor.

Szenzáció: minden titok lehullhat az ősi piramisokról!

Szenzáció: minden titok lehullhat az ősi piramisokról!

4500 évnek kel­lett el­tel­nie ahhoz, hogy fel tud­juk tér­ké­pezni az ősi pi­ra­mi­sok tel­jes belső szer­ke­ze­tét...

4500 évnek kel­lett el­tel­nie ahhoz, hogy fel tud­juk tér­ké­pezni az ősi pi­ra­mi­sok tel­jes belső szer­ke­ze­tét. Ku­ta­tók egy cso­portja be­je­len­tése sze­rint akár már a kö­vet­kező év ele­jén vi­lá­gos lehet min­denki szá­mára, hogy mit rej­te­get­nek az ősi ókori épít­mé­nyek.

A NASA felfedezte: Mostantól két Hold kering a Föld körül!

A NASA felfedezte: Mostantól két Hold kering a Föld körül!

Ész­re­vet­tek egy olyan asz­te­ro­i­dát, amely úgy tűnik, hogy a kö­vet­kező pár száz évben a Föld körül fog ke­rin­geni.

Ész­re­vet­tek egy olyan asz­te­ro­i­dát, amely úgy tűnik, hogy a kö­vet­kező pár száz évben a Föld körül fog ke­rin­geni.

NASA: Valami különös történik a Marson, de nem tudjuk, hogy mi!

NASA: Valami különös történik a Marson, de nem tudjuk, hogy mi!

Vá­rat­lan dol­got ta­lált a Cu­ri­o­sity.

Vá­rat­lan dol­got ta­lált a Cu­ri­o­sity nevű mars­járó, olyas­mit, amire a tu­dó­sok egy­ál­ta­lán nem szá­mí­tot­tak. Tel­jes az iz­ga­lom a ku­ta­tók kö­ré­ben...

Különös dolgot találtak Petrában, a tudósok is meglepődtek

Különös dolgot találtak Petrában, a tudósok is meglepődtek

Kü­lön­le­ges tech­ni­ká­val buk­kan­tak rá arra a va­la­mire, ami­ről még nem tud­ják biz­to­san, hogy mi célt szol­gált.

Megtalálták a legrégebbi egyiptomi piramist!

Megtalálták a legrégebbi egyiptomi piramist!

Újra kell írni a tan­köny­ve­ket?

Újra kell írni a tan­köny­ve­ket?

Döbbenetes módszerrel gyógyíthatják a csonttöréseket

Döbbenetes módszerrel gyógyíthatják a csonttöréseket

Ka­pasz­kodj meg: híg ce­men­tet fecs­ken­dez­nek a tö­rött és szét­csú­szott csont kö­zötti hé­zagba.

Elveszett maja várost fedezett fel Közép-Amerikában egy 15 éves fiú

Elveszett maja várost fedezett fel Közép-Amerikában egy 15 éves fiú

A ta­nult ré­gész pro­fesszo­rok­nak is tátva marad a szá­juk...

A ta­nult ré­gész pro­fesszo­rok­nak is tátva marad a szá­juk...

Eszméletlen felfedezést jelentett be Észak-Korea, megszédülsz!

Eszméletlen tudományos felfedezést jelentett be Észak-Korea, megszédülsz!

Ha iga­zak a hírek, fel­fe­dez­tek egy olyan al­ko­holt, ami­től fo­gyasz­tója nem lesz más­na­pos.

10 lenyűgöző régészeti szenzáció 2015-ből!

10 lenyűgöző régészeti szenzáció 2015-ből!

A ta­va­lyi, a hi­he­tet­len fel­fe­de­zé­sek éve volt. Ezek­ből vá­lo­gat­tunk!

A ta­va­lyi, a hi­he­tet­len fel­fe­de­zé­sek éve volt. El­süllyedt ókori hajók, újabb me­ga­li­ti­kus kövek, érin­tet­len ősi sírok, el­ve­szett vá­ro­sok, mesés kin­csek...

Itt a bizonyíték: 2015 az elképesztő tudományos felfedezések éve volt

Itt a bizonyíték: 2015 az elképesztő tudományos felfedezések éve volt

Év­ti­ze­dek óta ku­ta­tott kér­dé­sekre kap­tak vá­laszt az em­be­rek.

Év­ti­ze­dek óta ku­ta­tott kér­dé­sekre kap­tak vá­laszt az em­be­rek.

Új bolygót fedeztek fel a naprendszerünkben!

Új bolygót fedeztek fel a naprendszerünkben!

El­ké­pesztő, hogy mos­ta­nig ho­mály fedte a lé­te­zé­sét. Egy eddig is­me­ret­len boly­gót fe­dez­tek fel, ami a mi na­punk körül ke­ring.

El­ké­pesztő, hogy mos­ta­nig ho­mály fedte a lé­te­zé­sét. Egy eddig is­me­ret­len boly­gót fe­dez­tek fel, ami a mi na­punk körül ke­ring.

Itt az újabb űrszenzáció! Idegen civilizáció nyomaira bukkanhattak

Itt az újabb űrszenzáció! Idegen civilizáció nyomaira bukkanhattak

Egy csil­la­gász­cso­port sze­rint "me­ga­épít­mé­nyek" le­het­nek egy rej­té­lyes csil­lag körül, tő­lünk 1500 fény­év­nyire.

Műanyagfaló kukacot találtak! Megmentheti a Földet!

Műanyagfaló kukacot találtak! Megmentheti a Földet!

Fel­fe­dez­tek egy olyan ku­ka­cot, amely vígan meg­eszi és le­bontja a mű­anyag hul­la­dé­ko­kat.

Zseniális felfedezés! Vége a szürke hályognak?

Zseniális felfedezés! Vége a szürke hályognak?

Egyet­len kiút volt eddig: a drága és ve­szé­lyes műtét. Na, ennek most vége!

Az idős­kori vak­ság fő oka vi­lág­szerte a szürke há­lyog. 50, 60, 70 fö­lött szürke pacák úsz­nak be a lá­tó­me­zőbe, majd, ahogy fol­tok össze­ér­nek, beáll a vak­ság. Töb­bet nem lát a beteg szem, sö­tét­ségbe borul a világ. Egyet­len kiút volt eddig: a drága és ve­szé­lyes műtét. Na, ennek most vége!

Pliocén-kori ősbaktériummal lövi magát az őrült orosz tudós!

Pliocén-kori ősbaktériummal lövi magát az őrült orosz tudós!

3,5 mil­lió éves bak­té­ri­u­mot fecs­ken­de­zett ma­gába az orosz ku­tató.

3,5 mil­lió éves bak­té­ri­u­mot fecs­ken­de­zett ma­gába az orosz ku­tató. Hiszi, hogy az ős­or­ga­niz­mus hosszú éle­tet és szu­per egész­sé­get adott neki.

Megnézheted, ahogy dobog a szíved

Új felfedezés: belülről is megnézheted, ahogy dobog a szíved

Most már te is meg­néz­he­ted, ho­gyan dol­go­zik a szí­ved.

Egy percre sem áll le, ha meg­tenné meg­hal­nánk. Most már te is meg­néz­he­ted, ho­gyan dol­go­zik a szí­ved. Ezzel pedig meg­tud­ha­tod med­dig fogsz élni.

Hoppácska, itt az olvadásmentes fagyi!

Hoppácska, itt az olvadásmentes fagyi!

Tu­dó­sok fel­fe­dez­tek egy fe­hér­jét, ami­től las­sab­ban olvad, és talán egész­sé­ge­sebb is lesz a fagy­lalt. Ennek talán az anyu­kák örül­nek a leg­job­ban, mert ke­ve­seb­bet kell majd mosni.

Tu­dó­sok fel­fe­dez­tek egy fe­hér­jét, ami­től las­sab­ban olvad, és talán egész­sé­ge­sebb is lesz a fagy­lalt. Ennek talán az anyu­kák örül­nek a leg­job­ban, mert ke­ve­seb­bet kell majd mosni.

Kifejlesztették az óvszert, amire mindannyian vártunk

Kifejlesztették az óvszert, amire mindannyian vártunk

Az új ta­lál­mány fi­gyel­mez­tet, ha nemi be­teg­sé­get ész­lel! El­ké­pesztő!

A NASA felfedezett egy második Földet! Élet is lehet rajta!

A NASA felfedezett egy második Földet! Élet is lehet rajta!

A NASA nagy be­je­len­tése: fel­fe­dez­ték a Föld uno­ka­test­vé­rét, me­lyen akár élet is lehet. Soha nem ta­lál­tak még a Föld­höz ennyire ha­son­lító boly­gót.

A NASA nagy be­je­len­tése: fel­fe­dez­ték a Föld uno­ka­test­vé­rét, me­lyen akár élet is lehet. Soha nem ta­lál­tak még a Föld­höz ennyire ha­son­lító boly­gót.

Felgyorsítja a fogyást az 5. íz

Felgyorsítja a fogyást az 5. íz

Egy új fel­fe­de­zés sze­rint, ha ál­landó éh­ség­ér­zet­tel küz­desz, akkor va­ló­já­ban az ötö­dik íz, vagyis az umami hi­ány­zik az éle­ted­ből. Amint ele­gendő umami kerül a tá­nyé­rodra, sok­kal könnyeb­ben megy a diéta.

Egy új fel­fe­de­zés sze­rint, ha ál­landó éh­ség­ér­zet­tel küz­desz, akkor va­ló­já­ban az ötö­dik íz, vagyis az umami hi­ány­zik az éle­ted­ből. Amint ele­gendő umami kerül a tá­nyé­rodra, sok­kal könnyeb­ben megy a diéta.