CÍMKE: 'család'

Házassága alatt talált rá a boldogság Nagy Ervinre!

Házassága alatt talált rá a boldogság Nagy Ervinre!

A Kin­csem sztárja pró­bálta meg­men­teni a kap­cso­la­tát, de be­le­sze­re­tett egy szí­nész­nőbe, és most bol­do­gabb, mint va­laha.

Újra összehozta a családi tragédia Janza Katát és Pintér Tibort!

Újra összehozta a családi tragédia Janza Katát és Pintér Tibort!

A szí­nésznő és csa­ládja tra­gi­kus kö­rül­mé­nyek kö­zött el­hunyt uno­ka­öccsét gyá­szolja!

Gyászol a Schumacher család, újabb sorscsapás

Gyászol a Schumacher család, újabb sorscsapás

Nem akar véget érni a tra­gé­diák sora.

Az au­tó­ver­senyző le­genda fa­mí­li­á­já­ban csős­tül jön a baj. Nem akar véget érni a Schu­mi­é­kat sújtó tra­gé­diák sora.

Áll a bál az egykori alelnök családjánál

Áll a bál az egykori alelnök családjánál

Csa­lá­don be­lüli pár­vál­tás, dro­gok és pros­ti­tu­ál­tak...

Csa­lá­don be­lüli pár­vál­tás, dro­gok és pros­ti­tu­ál­tak - mint egy bra­zil szap­pan­opera! Pedig ez a rideg va­ló­ság.

Őszintén beszélt a megcsalásról Pápai Joci!

Őszintén beszélt a megcsalásról Pápai Joci!

Csa­lád­ján kívül nem vá­gyik másra.

A Dal 2017 győz­tese bol­do­gan él fe­le­sé­gé­vel és két gyer­me­ké­vel, a ze­né­lé­sen kívül pedig egy­ál­ta­lán nem vá­gyik másra.

Nem hiszed el, mire készül Majka, ez mindenkit sokkolt

Nem hiszed el, mire készül Majka, ez mindenkit sokkolt

A mű­sor­ve­zető töb­bek kö­zött an­gol­nyelv-tan­fo­lyamra is jár. Most pedig egy hó­napra Las Ve­gasba köl­töz­nek.

A mű­sor­ve­zető an­gol­tan­fo­lyamra is jár. Majka vá­gyai közt sze­re­pel, hogy Las Ve­gasba köl­töz­ze­nek csa­lád­já­val.

Bréking! Első gyermekével várandós a magyar szár

Bréking! Első gyermekével várandós a magyar szár

Nyá­ron kel egybe sze­rel­mé­vel Fresh Wiki, aki csak a baba szü­le­tése után áll oltár elé.

Nyá­ron kel egybe sze­rel­mé­vel Fresh Wiki, aki csak a baba szü­le­tése után áll oltár elé.

Halála előtt kibékülne fiával Hajdú Péter nagybeteg édesapja

Halála előtt kibékülne fiával Hajdú Péter nagybeteg édesapja

Nyolc éve nem be­szél­nek egy­más­sal.

A nyolc­van­nyolc éves, be­te­ges­kedő Hajdú Jó­zsef­nek egyet­len vágya ma­radt, mi­előtt vég­leg tá­vo­zik.

Riasztórendszerrel védi otthonát és családját Kóbor János!

Riasztórendszerrel védi otthonát és családját Kóbor János!

Kor­szerű vé­delmi tech­no­ló­gia...

Kor­szerű vé­delmi tech­no­ló­gi­á­val sze­relte fel ott­ho­nát! A Kos­suth-díjas éne­kes sze­retné meg­vé­deni ér­té­keit és csa­lád­ját!

Anyából apa, fiúból lány - nemet váltott a fél család

Anyából apa, fiúból lány - nemet változtatott a fél család

Meg­döb­bentő tör­té­net: az anya és fia egy­mást tá­mo­gatva dön­tött úgy, hogy át­ope­rál­tat­ják ma­gu­kat.

Meg­döb­bentő tör­té­net: az anya és fia egy­mást tá­mo­gatva dön­tött úgy, hogy át­ope­rál­tat­ják ma­gu­kat.

Családja érdekében visszavesz a tempóból Majka

Családja érdekében visszavesz a tempóból Majka

Majka drasz­ti­kus dön­tést ho­zott.

Majka drasz­ti­kus dön­tést ho­zott: le­las­sí­tott, és mos­tan­tól meg­vá­lo­gatja, mi­lyen fel­ké­résre mond igent.

Családi dráma: Eltiltották imádott testvérétől Aradszky Lászlót!

Családi dráma: Eltiltották imádott testvérétől Aradszky Lászlót!

A 81 éves éne­kes ször­nyű meg­pró­bál­ta­tá­son ment ke­resz­tül! Az élet távol so­dorta tőle imá­dott test­vé­rét.

Vérfagyasztó videó, rémálomba illő pók lapult a család kamrájában

Vérfagyasztó videó, rémálomba illő pók lapult a család kamrájában

A mit sem sejtő lakók szinte sok­kot kap­tak a lát­vány­tól!

A mit sem sejtő lakók szinte sok­kot kap­tak a lát­vány­tól! Azon­nal hív­ták az ál­lat­vé­dő­ket...

Dévényi Tibor megrázó bejelentése: Megírtam a végrendeletem!

Dévényi Tibor megrázó bejelentése: Megírtam a végrendeletem!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető feb­ru­ár­ban töl­tötte be 70. élet­évét.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető feb­ru­ár­ban töl­tötte be 70. élet­évét. Na­gyon za­varja az öre­ge­dés, és úgy érezte, nem vár­hat to­vább: meg­fo­gal­mazta vég­aka­ra­tát! El­árulta, miért érezte ilyen sür­gős­nek, hogy pa­pírra vesse ha­gya­ték­kal kap­cso­la­tos gon­do­la­tait.

Nem hiszed el, ki tartja fiatalon Bálint gazdát

Nem hiszed el, ki tartja fiatalon Bálint gazdát

A 97 éves ker­tész­mér­nök bár a mai napig aktív, tisz­tá­ban van a ter­mé­szet tör­vé­nye­i­vel.

A 97 éves ker­tész­mér­nök bár a mai napig aktív, tisz­tá­ban van a ter­mé­szet tör­vé­nye­i­vel. De 27 évvel fi­a­ta­labb a fe­le­sége.

Hihetetlen fotókat készítettek Budapesten Cicciolináról!

Hihetetlen fotókat készítettek Budapesten Cicciolináról!

A 65 éves díva ha­zánkba lá­to­ga­tott: iz­gal­mas csa­ládi fo­tó­kat kül­dött la­punk­nak a kü­lön­le­ges uta­zás­ról!

Megtörte a csendet Bajor Imre gyászoló fia: Nem mentem ki a temetőbe!

Megtörte a csendet Bajor Imre gyászoló fia: Nem mentem ki a temetőbe!

Hat­van­éves lenne a szí­nész, akit csend­ben gyá­szol­nak sze­ret­tei. Fia el­árulta, mi­lyen ér­zé­sek ka­va­rog­nak benne a tra­gé­dia óta!

Döntött Liptai Claudia: Nem tér vissza a képernyőre!

Döntött Liptai Claudia: Nem tér vissza a képernyőre!

Hiába vár­ják a nézők.

Hiába vár­ják a nézők, a csa­lád az első a két­gyer­me­kes mű­sor­ve­ze­tő­nek! Egye­lőre biz­to­san nem lát­hat­juk a TV2-n!

Így engedte el családja Torgyán József szellemét!

Így engedte el családja Torgyán József szellemét!

Végső bú­csút vet­tek a po­li­ti­kus­tól.

Ja­nuár 22-i ha­lála után a csa­lád és a ba­rá­tok meg­ható szer­tar­tás ke­re­tein belül vet­tek vég­leg bú­csút a po­li­ti­kus­tól.

Sarka Kata mellé állt Hajdú Péter édesanyja!

Sarka Kata mellé állt Hajdú Péter édesanyja!

Kata azt kéri az asszony­tól, hogy a Bá­lint An­tó­nia ellen ví­vott bo­szor­kány­per­ben áll­jon mellé. Elő­ször ugyanis vele be­szélt a jósnő.

Kata azt kéri az asszony­tól, hogy a Bá­lint An­tó­nia ellen ví­vott bo­szor­kány­per­ben áll­jon mellé. Elő­ször ugyanis vele be­szélt a jósnő.

Schobert Norbi elkíséri a lányát a randikra!

Schobert Norbi elkíséri a lányát a randikra!

Lara ti­zen­há­rom éves lett.

A fit­nesz­guru lánya, Lara, ti­zen­há­rom éves lett, és egyre több ud­var­lója akad, aki­ket Norbi min­dig le­el­len­őriz.

Öt éve ismerte meg testvéreit a magyar színésznő

Öt éve ismerte meg testvéreit a magyar színésznő

Még ta­nulja a nővér sze­re­pet...

Anikó szá­mára a leg­fon­to­sabba a sta­bil és sze­re­tet­tel­jes csa­ládi hát­tér. Éppen ezért na­gyon bol­dog volt, ami­kor 2012-ben vá­rat­la­nul fel­ke­res­ték fél­test­vé­rei.

Marsi Anikó férje elköltözött a gyerekekkel

Marsi Anikó férje elköltözött a gyerekekkel

A TV2 Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője a hírek sze­rint év eleje óta egye­dül él Ma­gyar­or­szá­gon.

A TV2 Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője a hírek sze­rint év eleje óta egye­dül él Ma­gyar­or­szá­gon.

Család konfliktus: Mi lesz a neve Horváth Éva kisfiának?

Család konfliktus: Mi lesz a neve Horváth Éva kisfiának?

Min­den kis­mama éle­té­ben el­ér­ke­zik a pil­la­nat, ami­kor mu­száj dön­tést hoz­nia gyer­meke nevét il­le­tően!

Min­den kis­mama éle­té­ben el­ér­ke­zik a pil­la­nat, ami­kor mu­száj dön­tést hoz­nia gyer­meke nevét il­le­tően!

50 napig vezekel Gesztesi, hogy visszakapja a lányát

50 napig vezekel Gesztesi, hogy visszakapja a lányát

Dep­ressziós idő­sza­kon van túl.

Gesz­tesi Ká­roly rövid, de annál in­ten­zí­vebb de­pressziós idő­sza­kon ment ke­resz­tül az utóbbi két hó­nap­ban.

Exkluzív: Deák Kristóf édesanyja sírva fakadt az Oscar-győzelem láttán!

Exkluzív: Deák Kristóf édesanyja sírva fakadt az Oscar-győzelem láttán!

Itt­honi idő sze­rint hétfő haj­nal­ban újabb óri­ási si­kert érte Ma­gyar­or­szá­got a film­gyár­tás te­rü­le­tén.

Ez a sármos férfi Győrfi Pál legnagyobb fia!

Ez a sármos férfi Győrfi Pál legnagyobb fia!

Nem esett messze az alma a fá­já­tól! A sár­mos szó­vi­vő­nek még sár­mo­sabb a fia!

Nem esett messze az alma a fá­já­tól! A sár­mos szó­vi­vő­nek még sár­mo­sabb a fia!

Hosszú évek után békét kötött Zámbó Jimmy anyja és Edit asszony!

Hosszú évek után békét kötött Zámbó Jimmy anyja és Edit asszony!

A Ki­rály édes­anyja sze­rint az élet túl rövid a ha­rag­tar­tás­hoz.

A Ki­rály édes­anyja sze­rint az élet túl rövid a ha­rag­tar­tás­hoz, ezért úgy dön­tött, ki­bé­kül egy­kori me­nyé­vel.

Belestünk Kemény Dénes otthonába

Belestünk Kemény Dénes otthonába

A ma­gyar ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott le­gen­dás szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya...

A ma­gyar ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott le­gen­dás szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya, Ke­mény Dénes látta ven­dé­gül a HELLO! ma­ga­zin stáb­ját le­ány­fa­lui álom­ott­ho­ná­ban.

Egymásra találtak az özvegyek

Mint a mesében: egymásra találtak az özvegyek

Ha­sonló tra­gé­dia érte, majd hozta össze Crys­talt és Je­remyt.

Ha­sonló tra­gé­dia érte, majd hozta össze Crys­talt és Je­remyt. Elő­ször mind­ket­tő­jük­nek majd' meg­sza­kadt a szíve tár­suk ha­lála miatt.

Bűn rosszak Sági Szilárd ikrei

Bűn rosszak Sági Szilárd ikrei

A gaszt­ro­ki­bic őszin­tén me­sélt az apa­ság vidám ol­da­la­i­ról, il­letve a meg­lepő hely­ze­tek­ről, ame­lyek­ből bőven ki­ju­tott már neki.

A gaszt­ro­ki­bic őszin­tén me­sélt az apa­ság vidám ol­da­la­i­ról, il­letve a meg­lepő hely­ze­tek­ről, ame­lyek­ből bőven ki­ju­tott már neki.

Megőrült a net ezektől a posztoktól, ilyen pasi nincs is!

Megőrült a net ezektől a posztoktól, ilyen pasi nincs is!

Ennek a férfi­nak négy 10 év alatti lánya van. Na­ponta posz­tol vic­ces fo­tó­kat éle­tük­ről.

Ennek a férfi­nak négy 10 év alatti lánya van. Na­ponta posz­tol vic­ces fo­tó­kat éle­tük­ről. Nézd, így pró­bál szu­per apu­ka­ként több-ke­ve­sebb si­ker­rel helyt állni!

Folyamatos felügyelet alatt áll L.L. Junior beteg kisfia!

Folyamatos felügyelet alatt áll L.L. Junior beteg kisfia!

A rap­per nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül, hi­szen kisfia be­teg­sége tel­je­sen ki­szá­mít­ha­tat­lan.

A rap­per nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül, hi­szen kisfia be­teg­sége tel­je­sen ki­szá­mít­ha­tat­lan.

Gyönyörű menyasszony lesz! Liptai Claudia oltár elé állhat

Gyönyörű menyasszony lesz! Liptai Claudia hamarosan oltár elé állhat

Cla­u­dia ra­gyog a bol­dog­ság­tól: ha­ma­ro­san pedig össze­há­za­sod­hat sze­rel­mé­vel!

Kitálalt Istenes Bence:ezért megy el az országból

Kitálalt Istenes Bence:ezért megy el az országból

Tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

A mű­sor­ve­zető most tiszta vizet ön­tött a po­hárba, el­árulta, mit akar va­ló­já­ban.

Teljesen elfordult a lánya Oszter Sándortól!

Teljesen elfordult a lánya Oszter Sándortól!

A szí­nész nehéz idő­sza­kot él át.

A szí­nész nehéz idő­sza­kot él át, de a baj­ban nem szá­mít­hat a leg­na­gyobb kin­csére, a lá­nyára.

Bármikor jöhet a következő Bangó-dédunoka?

Bármikor jöhet a következő Bangó-dédunoka?

Tina és Emi­lio új ott­honba köl­töz­nek.

Tina és Emi­lio új ott­honba köl­töz­nek, ahol sok­kal több hely jut majd az egész csa­lád­nak.

Újabb csapás érte Oszter Sándort

Újabb csapás érte Oszter Sándort

Mintha nem lenne elég baja a be­fo­lyás­sal való üzér­ke­dés­sel vá­dolt, Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas mű­vész­nek! Még lá­nyá­val is össze­ve­szett.

Mintha nem lenne elég baja a be­fo­lyás­sal való üzér­ke­dés­sel vá­dolt, Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas mű­vész­nek! Még lá­nyá­val is össze­ve­szett.

Kiderült, miért utazott Király Linda New Yorkba

Kiderült, miért utazott Király Linda New Yorkba

Kis­baba szü­le­tik a Ki­rály csa­lád­ban.

Az éne­kesnő alig várta, hogy meg­ér­kez­zen vő­le­gé­nyé­vel Ame­ri­kába. A csa­ládi ta­lál­ko­zó­nak az az ap­ro­pója, hogy Beni fe­le­sége feb­ruár 13-ára van ki­írva.

Így ünnepli szülinapját az új életet kezdő Stohl András!

Így ünnepli szülinapját az új életet kezdő Stohl András!

Ha­ma­ro­san be­tölti az ötö­dik ik­szet.

A nép­szerű szí­nész­nek egyre in­kább fel­felé ívelő kar­ri­erje mel­lett bőven jut ideje ma­gán­éle­tére is!

Itt a bizonyíték: Családjával szökött Amerikába Polgár Kriszta

Itt a bizonyíték: Családjával szökött Amerikába Polgár Kriszta

A gyö­nyörű mo­dell a kö­zös­ségi profil­ján bu­kott le.

A gyö­nyörű mo­dell a kö­zös­ségi profil­ján bu­kott le.

Szörnyű titokra derült fény: Megerőszakolták Gábor Zsazsát!

Szörnyű titokra derült fény: Megerőszakolták Gábor Zsazsát!

A vi­lág­hírű szí­nésznő em­lék­ira­tai bor­zal­mas dol­go­kat rej­tet­tek! Hi­he­tet­len dolog tör­tént Zsa­zsá­val!

A vi­lág­hírű szí­nésznő em­lék­ira­tai bor­zal­mas dol­go­kat rej­tet­tek! Hi­he­tet­len dolog tör­tént Zsa­zsá­val!

Tóth Gabi elárulta, mi segítette őt győzelemhez A Dalban!

Tóth Gabi elárulta, mi segítette őt győzelemhez A Dalban!

Az éne­kesnő rend­kí­vül jól tel­je­sí­tett a szom­bati meg­mé­ret­te­té­sen, és olyan sok di­csé­re­tet ka­pott, hogy a könnye­i­vel küsz­kö­dött.

Nem hiszed el, kik szurkolnak Tóth Gabinak A Dalban!

Nem hiszed el, kik szurkolnak Tóth Gabinak A Dalban!

Az éne­kes­nőt sze­ret­tei is el­kí­sér­ték.

Az éne­kes­nőt sze­ret­tei is el­kí­sér­ték a szom­bat esti meg­mé­ret­te­té­sére.

Családi tragédiáról vallott Rudolf Péter!

Családi tragédiáról vallott Rudolf Péter!

A szí­nész fi­á­nak olyan sze­ren­csét­le­nül sé­rült meg a keze, hogy fel kel­lett adnia zenei kar­ri­er­jét! Ször­nyű csa­ló­dás ez min­denki szá­mára...

A szí­nész fi­á­nak olyan sze­ren­csét­le­nül sé­rült meg a keze, hogy fel kel­lett adnia zenei kar­ri­er­jét!

Nyitott kapcsolatban él Pásztor Anna!

Nyitott kapcsolatban él Pásztor Anna!

Nyi­tott kap­cso­lat­ban élnek, és egy­ál­ta­lán nem za­varja őket, ha néha má­so­kat is be­en­ged­nek az éle­tükbe, az ágyukba!

Nyi­tott kap­cso­lat­ban élnek, és egy­ál­ta­lán nem za­varja őket, ha néha má­so­kat is be­en­ged­nek az éle­tükbe, az ágyukba!

Kitálalt Bebe: Nem írja alá a válási papírokat

Kitálalt Bebe: Nem írja alá a válási papírokat

Még nem tett hi­va­ta­lo­san pon­tot a há­zas­sága vé­gére.

Még nem tett hi­va­ta­lo­san pon­tot a há­zas­sága vé­gére.

Meztelenre vetkőzik Dundika, ha meglát egy pókot

Meztelenre vetkőzik Dundika, ha meglát egy pókot

Fó­bi­ák­ról be­szél­ge­tett Ma­jo­ros Péter.

Az 50 mil­liós játszma mű­sor­ve­ze­tője, Ma­jo­ros Péter pénz­pa­kol­ga­tás köz­ben fó­bi­á­ik­ról kér­dezte a já­té­ko­sait, egyi­kük­ről ki­de­rült, ir­tó­zik a pó­kok­tól.

Mi történt? Elmenekült a világ elől Gregor Bernadett!

Mi történt? Elmenekült a világ elől Gregor Bernadett!

Élete egyik leg­meg­ha­tá­ro­zóbb hely­szí­nére vitte csa­lád­ját a szí­nésznő!

Élete egyik leg­meg­ha­tá­ro­zóbb hely­szí­nére vitte csa­lád­ját a szí­nésznő! Ren­ge­teg emlék fűzi Bo­zsok­hoz, ko­moly ter­vei van­nak a fa­lu­val kap­cso­lat­ban!

Kitálalt Klapka lánya: Feszülten várják a hagyatéki tárgyalást!

Kitálalt Klapka lánya: Feszülten várják a hagyatéki tárgyalást!

Több mint három hét telt el az üz­let­em­ber ha­lála óta, a csa­lád­ban egyre nő a fe­szült­ség! Exk­lu­zív rész­le­te­ket tud­tunk meg a je­len­legi hely­zet­ről!

Több mint három hét telt el az üz­let­em­ber ha­lála óta, a csa­lád­ban egyre nő a fe­szült­ség! Exk­lu­zív rész­le­te­ket tud­tunk meg a je­len­legi hely­zet­ről! Az el­hunyt vál­lal­kozó lánya, Sandy val­lott a Ri­post­nak!

91 éves édesanyjával töltötte születésnapját a szingli Kicska László!

91 éves édesanyjával töltötte születésnapját a szingli Kicska László!

Imádja édes­any­ját az EDDA ze­né­sze, aki csak na­gyon rit­kán moz­dul el az asszony mel­lől!

Az EDDA ze­né­sze csak na­gyon rit­kán moz­dul el az asszony mel­lől!

Szandi otthagyott csapot-papot, hogy boldog legyen

Szandi otthagyott csapot-papot, hogy boldog legyen

Az éne­kesnő jól dön­tött...

Szandi 22 éve egy­sze­rűen fa­kép­nél hagyta csa­lád­ját, hogy sze­rel­mé­vel le­hes­sen. Az akkor 18 éves éne­kesnő jól dön­tött...

Szívszorítóan nyilatkozott a busztragédiában elhunyt fiú édesapja

Szívszorítóan nyilatkozott a busztragédiában elhunyt fiú édesapja

A 15 éves Bo­ton­dot az egész or­szág gyá­szolja, nem csak szü­lei, akik ma­gukra te­to­vál­tat­ták a fiuk nevét.

Sarka Kata váratlan vallomása: Négyen élünk együtt az új otthonunkban!

Sarka Kata váratlan vallomása: Négyen élünk együtt az új otthonunkban!

Az a hír járja, két gyer­me­kén kívül van egy har­ma­dik sze­mély, aki oda­köl­tö­zött hoz­zá­juk az új la­kásba! Ki­de­rült: a hír igaz!

Tehetetlenek a rendőrök, bekamerázta a házát Schobert Norbi

Tehetetlenek a rendőrök, bekamerázta a házát Schobert Norbi

Si­ke­re­sek, bol­do­gok és pél­dás csa­ládi éle­tet élnek, mégis bi­zo­nyos körök rend­sze­re­sen tá­mad­ják a Scho­bert csa­lá­dot.

Nikolics bánata, szomorú napok várnak a csatárra

Nikolics bánata, szomorú napok várnak a csatárra

A ma­gyar vá­lo­ga­tott fo­cista meg­kezdte az edzé­se­ket Chi­ca­gó­ban. Öröme még egy­ál­ta­lán nem tel­jes.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott fo­cista meg­kezdte az edzé­se­ket Chi­ca­gó­ban. Öröme még egy­ál­ta­lán nem tel­jes.

Kitört a háború Zalatnay Cini családjában!

Kitört a háború Zalatnay Cini családjában!

Za­lat­nay Cini lánya nyílt le­ve­let írt.

Za­lat­nay Cini lánya nyílt le­ve­let írt ne­ve­lő­ap­já­nak, mely­ben töb­bek kö­zött fel­so­rolta az el­múlt idő­szak­ban őt ért sé­rel­me­ket is.

Exkluzív interjú: magánéletéről mesél Alec Baldwin!

Exkluzív interjú: magánéletéről mesél Alec Baldwin!

Be­pil­lan­tást en­ged­tek az ott­ho­nukba.

A há­zas­pár be­pil­lan­tást en­ge­dett New York-i ott­ho­nukba, ahol három közös gyer­me­kük­kel élnek.

Meggyógyult a cukorbetegségből Boggie!

Meggyógyult a cukorbetegségből Boggie!

Az éne­kesnő és is kis­ba­bája egész­sé­ges, Bog­gie él­vezi az anya­ság nyúj­totta örö­mö­ket.

Az éne­kesnő és is kis­ba­bája egész­sé­ges, Bog­gie él­vezi az anya­ság nyúj­totta örö­mö­ket.

Veronai busztragédia: "Fogd meg a kezét, ha még teheted!"

Veronai busztragédia: "Fogd meg a kezét, ha még teheted!"

Mind­össze né­hány perc, amely min­dent meg­vál­toz­tat.

Mind­össze né­hány perc, amely min­dent meg­vál­toz­tat.

Kiderült: Ez történt Zámbó Jimmy halálának napján!

Kiderült: Ez történt Zámbó Jimmy halálának napján!

Ször­nyű dolog ke­rült nap­vi­lágra...

Az el­hunyt éne­kes fia meg­szó­lalt! Ször­nyű dolog ke­rült nap­vi­lágra a Ki­rály ha­lá­lá­val kap­cso­lat­ban!

Ezért utazott haza a Chile ellen védő kapus

Ezért utazott haza a Chile ellen védő kézikapus

Mikler Ro­land egy nap alatt vissza­tért Fran­cia­or­szágba.

Mikler Ro­land egy nap alatt vissza­tért Fran­cia­or­szágba. A ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott ka­pusa így ré­szese volt a Chile el­leni si­ker­nek.

Ennél cukibb ma már nem lesz: Nézd meg ezt a kisfiút!

Ennél cukibb ma már nem lesz: Nézd meg ezt a kisfiút!

Szü­lei vi­de­óra vet­ték az első per­ce­ket, ami­kor kisfiuk egy hal­ló­ké­szü­lék se­gít­sé­gé­vel elő­ször hall­hatta őket. Meg­ható pil­la­na­tok kö­vet­kez­nek!

A sú­lyos hal­lási ká­ro­so­dás­sal szü­le­tett kisfiú egy­ál­ta­lán nem hall­hatta szü­leit. Szü­lei vi­de­óra vet­ték az első per­ce­ket, ami­kor kisfiuk egy hal­ló­ké­szü­lék se­gít­sé­gé­vel elő­ször hall­hatta őket. Meg­ható pil­la­na­tok kö­vet­kez­nek!

Újra rettegésben él Lajcsi családja

Újra rettegésben él Lajcsi családja

Bé­ké­ben töl­töt­ték Laj­csiék az ün­ne­pe­ket, kezd­tek be­gyó­gyulni a sebek.

Nyu­god­tan, bé­ké­ben töl­töt­ték Laj­csiék az ün­ne­pe­ket, kezd­tek be­gyó­gyulni a fáj­dal­mas sebek, ami­ket a ze­nész elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tása és meg­vá­do­lása oko­zott.

Szomorú: Orvosa eltiltotta lányától Zalatnay Cinit!

Szomorú: Orvosa eltiltotta lányától Zalatnay Cinit!

Csak ké­sőbb ta­lál­koz­hat gyer­me­ké­vel!

Az éne­kesnő szá­mí­tá­sait ke­resztbe húzta a be­teg­ség. Saj­nos csak ké­sőbb ta­lál­koz­hat gyer­me­ké­vel, akit már rég­óta nem lá­tott!

Reagált a kínos pletykára Kamarás Iván: Darvas Iván az apja?

Reagált a kínos pletykára Kamarás Iván: Darvas Iván az apja?

Most végre el­árulta, mi az igaz­ság! Év­ti­ze­dek óta ke­ring a pletyka!

Most végre el­árulta, mi az igaz­ság! Év­ti­ze­dek óta ke­ring a pletyka, amit eddig nem tu­dott tisz­tázni!

Ezért vállal kevesebb fellépést Balássy Betty

Ezért vállal kevesebb fellépést Balássy Betty

Bár ter­mé­keny éven van túl, mégis el­dön­tötte, hogy las­sít. A Ri­post­nak val­lott arról, miért vett vissza a tem­pó­ból!

Bár ter­mé­keny éven van túl, mégis el­dön­tötte, hogy las­sít. A Ri­post­nak val­lott arról, miért vett vissza a tem­pó­ból!

Meglepő kijelentést tett magánéletéről Dolhai Attila

Meglepő kijelentést tett magánéletéről Dolhai Attila

A nép­szerű mu­si­cal­éne­kes őszin­tén me­sélt csa­lád­já­ról és eddig elért si­ke­re­i­ről.

A nép­szerű mu­si­cal­éne­kes őszin­tén me­sélt csa­lád­já­ról és eddig elért si­ke­re­i­ről.

Elhagyja családját Bárdosi Sándor

Elhagyja családját Bárdosi Sándor

Évek óta ké­szül egy négy­he­tes Ázsia-tú­rára olim­piai ezüst­ér­mes bir­kó­zónk.

Évek óta ké­szül egy négy­he­tes Ázsia-tú­rára olim­piai ezüst­ér­mes bir­kó­zónk, aki áp­ri­lis­ban lesz negy­ven éves. Szü­le­tés­napi kí­ván­ság­ként arra vá­gyik, hogy végre a ba­rá­ta­i­val át­él­jék ezt a túrát.

Sokkoló: így nézett ki 34 évvel ezelőtt Majka

Sokkoló: így nézett ki 34 évvel ezelőtt Majka

Meg­lepő fotót mu­ta­tott ma­gá­ról a rap­per. A csa­ládi fotó na­gyon retro.

Meg­lepő fotót mu­ta­tott ma­gá­ról a rap­per. A csa­ládi fotó annyira retro, hogy el sem hi­szed... A pi­zsama és az au­tós­kár­tya min­dent visz!

Retro: szeretettel ölelte egymást Pécsi Ildikó és Pártos Csilla

Retro: szeretettel ölelte egymást Pécsi Ildikó és Pártos Csilla

Már csak a bí­ró­sá­gon ta­lál­koz­nak.

Régen le­gen­dá­san jó volt köz­tük a vi­szony, ma már csak a bí­ró­sá­gon ta­lál­koz­nak.

Az interneten árulja a bútorait Bangó Margit

Az interneten árulja a bútorait Bangó Margit

Egy­kori ott­ho­nát már meg is vá­sá­rol­ták, most köl­töz­köd­nek.

A Kos­suth-díjas éne­kesnő egy­kori ott­ho­nát már meg is vá­sá­rol­ták, most köl­töz­köd­nek.

Meglepő bejelentést tett Szandi, nem korai ez még?

Meglepő bejelentést tett Szandi, nem korai ez még?

Ké­szen áll a nagy vál­to­zásra!

Bár a dögös éne­kesnő még csak 40 éves, máris ké­szen áll a nagy ma­gán­életi vál­to­zásra!

Családját félti a terrortól Palotás Petra

Családját félti a terrortól Palotás Petra

Az egy­kori mű­sor­ve­zető évek óta Né­met­or­szág­ban él.

Az egy­kori mű­sor­ve­zető évek óta Né­met­or­szág­ban él, de már nem érzi magát biz­ton­ság­ban.

Családjával együtt hagyja el az országot Polgár Kriszta

Családjával együtt hagyja el az országot Polgár Kriszta

Min­den­kit meg­le­pett a hír! Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő a Ri­post­nak val­lott elő­ször a mi­ér­tek­ről!

Min­den­kit meg­le­pett a hír! Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő a Ri­post­nak val­lott elő­ször a mi­ér­tek­ről!

Kiderült: Ezért nem költözik haza családjával Gombos Edina

Kiderült: Ezért nem költözik haza családjával Gombos Edina

Egye­lőre esze ágá­ban sincs vissza­térni Ma­gyar­or­szágra. Ki­de­rült, miért!

Egye­lőre esze ágá­ban sincs vissza­térni Ma­gyar­or­szágra. Ki­de­rült, miért!

Ez történik most a bőnyi rendőrgyilkos családjával

Ez történik most a bőnyi rendőrgyilkos családjával

Szinte senki sem látja a csa­lá­dot.

Bár ok­tó­ber végén még ha­tal­mas volt a fel­for­du­lás Bőny­ben, mára csönd honol. Szinte senki sem látja a rend­őr­gyil­kos csa­lád­ját.

Magányra és pihenésre van szüksége Gregor Bernadettnek!

Magányra és pihenésre van szüksége Gregor Bernadettnek!

A szí­nésznő meg­ál­lás nél­kül dol­go­zott az el­múlt esz­ten­dő­ben, nem csoda, hogy el­fá­radt.

Újévi kívánság: Sosem látott testvéreit szeretné megtalálni

Újévi kívánság: Sosem látott testvéreit szeretné megtalálni

Éjt nap­pallá téve ke­resi sosem lá­tott ro­ko­nait a 38 éves Nor­bert. A férfi apa nél­kül nőtt fel, így nem is­mer­hette meg 4 fél­test­vé­rét.

Éjt nap­pallá téve ke­resi sosem lá­tott fél­test­vé­reit Nor­bert. A férfi apa nél­kül nőtt fel, édes­apja már szü­le­tése előtt el­hagyta őket. Hiába telt el 38 év, Norbi nem nyug­szik: sze­retné meg­ta­lálni 4 test­vé­rét, és ma­gá­hoz ölelni őket.

Bárdosi Sanyi: Kislányunk lesz!

Bárdosi Sanyi: Kislányunk lesz!

A Bár­dosi csa­lád­nál egy­szerre jött a jó és a rossz hír. Az olim­pi­kon éle­té­ben min­dig is a sport volt az első, amit saj­nos térde ko­mo­lyan meg­síny­lett.

A Bár­dosi csa­lád­nál egy­szerre jött a jó és a rossz hír. Az olim­pi­kon éle­té­ben min­dig is a sport volt az első, amit saj­nos térde ko­mo­lyan meg­síny­lett.

Megrázó: Kirabolták Ihos Józsefet!

Megrázó: Kirabolták Ihos Józsefet!

A neves hu­mo­ris­tára rájár a rúd az utóbbi évek­ben!

A neves hu­mo­ris­tára rájár a rúd az utóbbi évek­ben: egyik csa­pás után éri a másik! El­ké­pesztő, mi­lyen hig­gad­tan vi­seli a ne­he­zebb­nél ne­he­zebb hely­ze­te­ket!

Kupadöntő helyett Maldív-szigetek. Így pihen világbajnok kapusunk

Kupadöntő helyett Maldív-szigetek. Így pihen világbajnok kapusunk

Nagy Vik­tor iga­zol­tan hi­ány­zik az év­záró ta­lál­ko­zó­ról. Csa­lád­já­val a messzi tá­vol­ban pihen.

Dundika kitálalt: "Akaratos férfiakkal élek"

Dundika kitálalt: "Akaratos férfiakkal élek"

Dun­dika a Ri­post­nak el­árulta, Ma­rián nem­csak kül­ső­leg, de tu­laj­don­sá­ga­i­ban is Maj­kára ütött.

Dun­dika a Ri­post­nak el­árulta, néha úgy érzi, könnyebb lenne vi­lággá men­nie, ugyanis nagyfia, Ma­rián nem­csak kül­ső­leg, de tu­laj­don­sá­ga­i­ban is Maj­kára ütött.