CÍMKE: 'botrány'

Óriási botrány: Klapka végrendeletében tagadja meg fiát

Óriási botrány: Klapka végrendeletében tagadja meg fiát

Min­denki iz­ga­tot­tan várta Klapka György vég­aka­ra­tá­nak tar­tal­mát, de erre nem szá­mí­tot­tak.

Törött bordák, kivert fogak, megtámadták a magyar szurkolókat

Törött bordák, kivert fogak, megtámadták a magyar szurkolókat

Aljas tá­ma­dás érte a veszp­rémi druk­ke­re­ket, töb­ben kór­ház­ban kö­töt­tek ki.

Forrong a dühtől Pataky Attila, nem engedték fel a színpadra!

Forrong a dühtől Pataky Attila, nem engedték fel a színpadra!

Az Edda front­em­bere ugyan­úgy járt, mint nem­ré­gi­ben Zol­tán Erika.

Az Edda front­em­bere telt házas kon­cer­tet adott volna, azon­ban ugyan­úgy járt, mint nem­ré­gi­ben Zol­tán Erika.

Így alázta meg Puzsér Róbert Kiszel Tündét

Így alázta meg Puzsér Róbert Kiszel Tündét

A kri­ti­kus nem áll le. Újabb hazai hí­res­ség mun­kás­sá­gát becs­mé­relte.

A kri­ti­kus nem áll le. Újabb hazai hí­res­ség mun­kás­sá­gát becs­mé­relte.

Újabb botrányt kavart a magyar sztárbíró - videó

Újabb botrányt kavart a magyar sztárbíró - videó

Hall­ga­tott a part­jel­ző­jére Kas­sai.

Hall­ga­tott a part­jel­ző­jére Kas­sai Vik­tor, ezért eggyel ke­ve­sebb gólt szer­zett az olasz sztár­csa­pat. Ez a to­vább­ju­tá­sukba ke­rül­he­tett.

Ismét veszélyben Hujber Feri élete

Ismét veszélyben Hujber Feri élete

Még min­dig sokan mo­so­lyog­tak Huj­ber Fe­renc sok­koló sze­rep­lé­sén, pedig meg­le­het, hogy nagy a baj, és ko­moly men­tá­lis prob­léma hú­zó­dik meg a hát­tér­ben.

Még min­dig sokan mo­so­lyog­tak Huj­ber Fe­renc sok­koló sze­rep­lé­sén, pedig meg­le­het, hogy nagy a baj, és ko­moly men­tá­lis prob­léma hú­zó­dik meg a hát­tér­ben.

Juhász Péter bármi áron botrányt akar március 15-én

Juhász Péter bármi áron botrányt akar március 15-én

A rend­őr­ség meg­pró­bálja szét­vá­lasz­tani a két ren­dez­vényt, a mél­tó­ság­tel­jes ün­ne­pet és a bot­rány­kel­tő­ket.

A rend­őr­ség meg­pró­bálja szét­vá­lasz­tani a két ren­dez­vényt, a mél­tó­ság­tel­jes nem­zeti ün­ne­pet és a bot­rány­kel­tők ran­da­lí­ro­zá­sát.

Ezt gondolja Pachmann Péter a Hujber-botrányról

Ezt gondolja Pachmann Péter a Hujber-botrányról

A Mokka ven­dége volt a szí­nész.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője szak­mai dön­tést ho­zott, ami­kor kedd reg­gel fél­be­sza­kí­totta a part­ta­lanná vállt be­szél­ge­tést Huj­ber Fe­renc­cel.

Kimenekült a Mokkából Hujber Feri

Kimenekült a Mokkából Hujber Feri

Nin­cse­nek sza­vak arra, amit Huj­ber pro­du­kált kedd reg­gel a Mok­ká­ban.

Nin­cse­nek sza­vak arra, amit Huj­ber Feri pro­du­kált kedd reg­gel a Mokka stú­di­ó­já­ban. Gya­kor­la­ti­lag össze­vissza be­szélt, és azt sem hal­lotta, hogy a mű­sor­ve­ze­tők meg­pró­bál­ták vissza­rán­gatni a va­ló­ságba.

Reagált a súlyos vádakra Som Lajos: Meghalnék, ha innék!

Reagált a súlyos vádakra Som Lajos: Meghalnék, ha innék!

Azt ál­lít­ják, újra vissza­esett, ismét az ital­hoz nyúlt, ezért vi­sel­ke­dik ilyen fur­csán.

A 69 éves ze­nészt azzal vá­dol­ják: vissza­esett. al­ko­ho­liz­mus­sal vá­dol­ják is­me­rő­sei! Azt ál­lít­ják, ismét az ital­hoz nyúlt, ezért vi­sel­ke­dik ilyen fur­csán.

Ezt miért? Utcára teszik a gyámügy ellen pert nyerő fiút

Ezt miért? Utcára teszik a gyámügy ellen pert nyerő fiút

Hor­váth Leon azzal vált is­mertté né­hány hó­nap­pal ez­előtt, hogy pert nyert a gyám­hi­va­tal ellen.

Hor­váth Leon azzal vált is­mertté né­hány hó­nap­pal ez­előtt, hogy pert nyert a gyám­hi­va­tal ellen, ami­ért ál­lami gon­do­zott­ként egy spe­ci­á­lis ott­honba dug­ták más­fél évre.

Újra focizhat a barátnője holttestét a kutyával megetető gonosztevő

Újra focizhat a barátnője holttestét a kutyával megetető gonosztevő

Vi­lág­bot­rány, máris sza­ba­dult a 22 évre le­csu­kott lab­da­rúgó. Egy­ből ta­lált ma­gá­nak új csa­pa­tot is.

Sarka Kata mellé állt Hajdú Péter édesanyja!

Sarka Kata mellé állt Hajdú Péter édesanyja!

Kata azt kéri az asszony­tól, hogy a Bá­lint An­tó­nia ellen ví­vott bo­szor­kány­per­ben áll­jon mellé.

Dévényi Tibor megrázó bejelentése: Megírtam a végrendeletem!

Dévényi Tibor megrázó bejelentése: Megírtam a végrendeletem!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető feb­ru­ár­ban töl­tötte be 70. élet­évét.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető feb­ru­ár­ban töl­tötte be 70. élet­évét. Na­gyon za­varja az öre­ge­dés, és úgy érezte, nem vár­hat to­vább: meg­fo­gal­mazta vég­aka­ra­tát! El­árulta, miért érezte ilyen sür­gős­nek, hogy pa­pírra vesse ha­gya­ték­kal kap­cso­la­tos gon­do­la­tait.

Ágaskodó cicik miatt áll a bál a Bayern Münchennél

Ágaskodó cicik miatt áll a bál a Bayern Münchennél

Ki­hívó fotó okozta a bot­rányt. Sze­xista rek­lám, vagy csak egy ár­tal­mat­lan poén?

Ki­hívó fotó okozta a bot­rányt. Sze­xista rek­lám, vagy csak egy ár­tal­mat­lan poén? Meg­szó­lal a balhé mu­ta­tós fő­sze­rep­lője is.

Itt a vége: Megszólalt Schobert Norbi ügyében az Akadémia professzora

Itt a vége: Megszólalt Schobert Norbi ügyében az Akadémia professzora

Nor­bit ren­ge­teg tá­ma­dás érte, mi­köz­ben őt csak a se­gítő szán­dék ve­zérli, de most pont ke­rül­het a bot­rá­nyok vé­gére.

Perhadjáratot indított családja védelmében Lagzi Lajcsi!

Perhadjáratot indított családja védelmében Lagzi Lajcsi!

Bí­ró­ság­hoz for­dult a mu­la­tós ze­nész!

Bí­ró­ság­hoz for­dult a mu­la­tós ze­nész, mert meg­elé­gelte, hogy lép­ten-nyo­mon le akar­ják já­ratni!

Nótár Mary veszített: Nem lesz per L.L. Junior ellen!

Nótár Mary veszített: Nem lesz per L.L. Junior ellen!

De­cem­ber­ben bal­héz­tak össze.

Az éne­kesnő egy de­cem­beri bot­rány során ug­rott neki a rap­per­nek, si­ker­te­le­nül.

Havas Henrik porig alázta Stohl Andrást és Sváby Andrást

Havas Henrik porig alázta Stohl Andrást és Sváby Andrást

Min­den­kibe be­le­köt, aki él és mozog.

Havas Hen­rik min­den­kibe be­le­köt, aki él és mozog. Most Sváby And­rást és Stohl And­rást sér­te­gette a Fa­ce­book-ol­da­lán.

Pisibotrány, nappaliban könnyítenek magukon a fociszurkolók

Pisibotrány, nappaliban könnyítenek magukon a szurkolók

Balhé a világ egyik leg­jobb baj­nok­sá­gá­ban Min­den­ki­nek fönt a slicce?

Balhé a világ egyik leg­jobb fo­ci­baj­nok­sá­gá­ban. Min­den­ki­nek fönt van a slicce?

Új botrány a baloldalon: Az MSZP-sek kifütyülték Juhász Péteréket

Új botrány a baloldalon: Az MSZP-sek kifütyülték Juhász Péteréket

Ju­hász Péter annyira szí­vére vette a dol­got, hogy nyílt le­ve­let írt a Ma­gyar Szo­ci­a­lista Párt­nak.

Ilyen durván korhatáros jelenetet még nem láttál élő adásban

Ilyen durván korhatáros jelenetet még nem láttál élő adásban

A mű­sor­ve­zető ki­csit sokat kép­zelt ma­gá­ról! Nem csoda, hogy most áll a bál a nép­szerű té­vé­csa­tor­ná­nál!

Csonka Andrásnál betelt a pohár, kiáll Gesztiék mellett

Csonka Andrásnál betelt a pohár, kiáll Gesztiék mellett

A szí­nész dör­ge­del­mes poszt­ban fej­tette ki vé­le­mé­nyét a fa­nyal­gók­ról. Na­gyon igaza van!

A szí­nész dör­ge­del­mes poszt­ban fej­tette ki vé­le­mé­nyét a fa­nyal­gók­ról, akik­nek nem si­ke­rült meg­ér­te­niük a hét­végi dupla Rap­ülők kon­cert lé­nye­gét.

Botrány az Oscar-gálán: Így csalt az egyik jelölt

Botrány az Oscar-gálán: Így csalt az egyik jelölt

Meg­sér­tette a film­aka­dé­mia kam­pá­nyo­lási sza­bály­za­tát. Vissza­von­ták a je­lö­lést!

Meg­sér­tette a film­aka­dé­mia kam­pá­nyo­lási sza­bály­za­tát. Vissza­von­ták a je­lö­lést!

A nap, amikor Baukó Éva anyázott egy szépet

A nap, amikor Baukó Éva anyázott egy szépet

VV Éva eddig tűrte...

VV Éva eddig tűrte, hogy másod-, sőt har­mad­osz­tá­lyú ce­leb­ként em­le­ges­sék bi­zo­nyos fó­ru­mo­kon. Most el­gu­rult a gyógy­szere, és elő­vette régi stí­lu­sát...

Hatalmas vita alakult ki Berki Krisztián és Pintér Tibor között

Hatalmas vita alakult ki Berki Krisztián és Pintér Tibor között

Ahogy mon­dani szok­ták: két dudás nem fér meg egy csár­dá­ban. Jelen eset­ben szín­ház­ban.

Beszóltak Katinkának, helytelenül cselekedett

Beszóltak Hosszú Katinkának, helytelenül cselekedett

Egy másik úszó­klasszis em­lé­ke­zett vissza arra, ho­gyan élte meg a sport­ágat érintő bot­rányt.

Egy másik úszó­klasszis em­lé­ke­zett vissza arra, ho­gyan élte meg a sport­ágat érintő bot­rányt. Azt is be­val­lotta, hogy sport­pszi­cho­ló­gusra van szük­sége.

Botrány, le kellett fogni a Barca edzőjét

Botrány, le kellett fogni a Barca edzőjét a szégyenteljes vereség után

Ál­lí­tó­lag három em­berre volt ehhez szük­ség.

Ál­lí­tó­lag három em­berre volt ehhez szük­ség az­után, hogy a csa­pa­tát na­gyon meg­ver­ték Pá­rizs­ban. Nem elő­ször húzta ki a gyu­fát a ri­por­ter a ka­ta­lán tré­ner­nél.

Kemény szavakkal üzent Pécsi Ildikó barátnője

Kemény szavakkal üzent Pécsi Ildikó barátnője

Pécsi Il­di­kó­nak már kedve sincs be­szélni az őt ért mél­tat­lan meg­hur­co­lás­ról, de egy kö­zeli is­me­rőse nem tesz la­ka­tot a szá­jára...

Pécsi Il­di­kó­nak már kedve sincs be­szélni az őt ért mél­tat­lan meg­hur­co­lás­ról, de egy kö­zeli is­me­rőse nem tesz la­ka­tot a szá­jára, és el­mondja vé­le­mé­nyét a szí­nész­nőre váró per­ről.

Durván kiakadt Liptai Claudia

Durván kiakadt Liptai Claudia

Rá­adá­sul jo­go­san, hi­szen egy ál­lí­tó­la­gos is­me­rő­sé­től fur­csa nyi­lat­ko­za­tot kö­zölt az egyik na­pi­lap. Cla­u­dia dühös poszt­ban tett ren­det.

Rá­adá­sul jo­go­san, hi­szen egy ál­lí­tó­la­gos is­me­rő­sé­től fur­csa nyi­lat­ko­za­tot kö­zölt az egyik na­pi­lap. Cla­u­dia dühös poszt­ban tett ren­det.

Ezt árulta el Stohl András múltjáról Sebestyén Balázs

Ezt árulta el Stohl András múltjáról Sebestyén Balázs

A nagy­szájú rá­diós már ko­ráb­ban is sokat pisz­kálta a nép­szerű szí­nészt. Most ismét ki­tá­lalt..

A nagy­szájú rá­diós már ko­ráb­ban is sokat pisz­kálta a nép­szerű szí­nészt. Most ismét ki­tá­lalt..

Pszichológushoz fordult a megalázott műsorvezető

Pszichológushoz fordult a megalázott magyar műsorvezetőnő

Óri­ási port ka­vart...

Óri­ási port ka­vart a cikk, mely­ben össze­gyűj­töt­ték az Al­föld Te­le­ví­zió mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek, Me­gyeri Csil­lá­nak ba­ki­jait.

Rémálom a stúdióban, élő adásban omlott össze a dögös időjós

Rémálom a stúdióban, élő adásban omlott össze a dögös időjós

Azóta min­denki róla be­szél!

Meg­szé­gye­nülve sé­tált ki a ka­me­rák ke­reszt­tü­zé­ből, mi­u­tán a csa­torna ve­ze­tő­sége azon­nal meg­sza­kí­totta az adást!

Schobert Norbinak elege lett, durván helyre tette Fördős Zét

Schobert Norbinak elege lett, durván helyre tette Fördős Zét

Norbi és Zé Ba­lázs­ék­nál ví­vott hét­fői csör­téje sem ve­ze­tett ered­ményre a Benke Laci bá­csit érintő vi­tá­ban.

Fésűs Nelly és lánya között nagy a feszültség...

Fésűs Nelly és lánya között nagy a feszültség

Szi­go­rúan ne­veli lá­nyát.

Szi­gorú sza­bá­lyok kö­zött ne­veli a szí­nésznő 14 éves lá­nyát, Csen­gét.

Hihetetlen magyarázatot adott tettére a verekedő magyar énekes

Hihetetlen magyarázatot adott tettére a verekedő magyar énekes

Vi­ta­min, a Happy Gang éne­kese eddig sehol nem be­szélt a ta­va­lyi bal­hé­já­ról.

Vi­ta­min, a Happy Gang éne­kese eddig sehol nem be­szélt a ta­va­lyi bal­hé­já­ról.

Kitálaltak a művészek: le a haszontalan celebekkel!

Kitálaltak a művészek: le a haszontalan celebekkel!

Bod­rogi Gyula nagy port ka­vart...

A na­pok­ban nagy vi­hart ka­vart Bod­rogi Gyula nyi­lat­ko­zata arról, hogy egyre job­ban el­ér­ték­te­le­ne­dik a mű­vész­szakma.

Norbi úgy hallotta, üzleti érdek miatt került kórházba Benke Laci bácsi

Norbi úgy hallotta, üzleti érdek miatt került kórházba Benke Laci bácsi

Norbi sze­rint egy étel­fu­tár cég miatt ke­rült kór­házba az idős sztár­séf, akit az el­múlt he­tek­ben fo­lya­ma­to­san tá­mad­tak.

Mocskolódó hozzászóló miatt törölték Zámbó Krisztián oldalát!

Mocskolódó hozzászóló miatt törölték Zámbó Krisztián oldalát!

Jimmy leg­idő­sebb fia csak a rész­vé­tét sze­rette volna ki­fe­jezni.

Jimmy leg­idő­sebb fia csak a rész­vé­tét sze­rette volna ki­fe­jezni, de saj­nos min­den rosszul sült el.

Kivizsgálta a rendőrség Fodor Zsóka prostiügyét!

Kivizsgálta a rendőrség Fodor Zsóka prostiügyét!

Az a hír ka­pott szárnyra, hogy a nép­szerű szí­nész­nőt őri­zetbe vet­ték, mert bor­dély­há­zat üze­mel­te­tett.

Az a hír ka­pott szárnyra, hogy a nép­szerű szí­nész­nőt őri­zetbe vet­ték, mert bor­dély­há­zat üze­mel­te­tett.

Benke Laci bácsi elárulta, kik juttatták kórházba

Benke Laci bácsi elárulta, kik juttatták kórházba

Sokan űztek vic­cet be­lőle.

A sztár­séf az­után ke­rült kór­házba, hogy el­ha­ra­pó­dzott vele szem­ben a fo­lya­ma­tos gya­láz­ko­dás. Sokan csi­nál­tak vic­cet mun­kás­sá­gá­ból.

Tehetetlenek a rendőrök, bekamerázta a házát Schobert Norbi

Tehetetlenek a rendőrök, bekamerázta a házát Schobert Norbi

Si­ke­re­sek, bol­do­gok és pél­dás csa­ládi éle­tet élnek, mégis bi­zo­nyos körök rend­sze­re­sen tá­mad­ják a Scho­bert csa­lá­dot.

Újabb botrány a levegőben: Havas Henrik nem ereszti Hajdú Pétert

Újabb botrány a levegőben: Havas Henrik nem ereszti Hajdú Pétert

Nem csil­la­pod­tak a ke­dé­lyek a Tanár úr és a tévés mű­sor­ve­zető kö­zött..

Csil­la­pod­tak-e a ke­dé­lyek a Tanár úr és a tévés mű­sor­ve­zető kö­zött? A vá­lasz: nem! Havas ismét ne­ki­ment Haj­dú­nak!

Lebukott: minősíthetetlen stílusban beszélt egy nővel Zámbó Tihamér!

Lebukott: minősíthetetlen stílusban beszélt egy nővel Zámbó Tihamér!

Uno­ka­öccsét védte a fel­bő­szült nagy­bá­csi.

Uno­ka­öccsét védte a fel­bő­szült nagy­bá­csi.

Durván kiakadt Sarka Kata: Azonnal tüntessék el ezt a videót

Durván kiakadt Sarka Kata: Azonnal tüntessék el ezt a videót

Sarka Kata fel­há­bo­ro­dott üze­net­ben kö­ve­teli: tün­tes­sék el azt a vi­deót, amit a Ma­gyar Rák­el­le­nes Liga ké­szí­tett.

Kelemen Annát már nem érdekli a hírnév

Kelemen Annát már nem érdekli a hírnév

An­nácska 12 éve tűnt fel mé­di­á­ban, ami­kor play­mate-nek je­löl­ték.

An­nácska 12 éve tűnt fel mé­di­á­ban, ami­kor play­mate-nek je­löl­ték. Már akkor is imádta a sze­rep­lést!

Sokkoló videó: főztjével vakította meg a szakács a reklamáló vendéget!

Sokkoló videó: főztjével vakította meg a szakács a reklamáló vendéget!

Nem íz­lett a ven­dég­nek az étel, erre a sza­kács dü­hé­ben csi­lit ön­tött rá.

Nem íz­lett a ven­dég­nek az étel, erre a sza­kács dü­hé­ben csi­lit ön­tött az ar­cába. A férfi po­koli kí­no­kat élt át, mi­alatt el­vesz­tette a lá­tá­sát.

Emilio és Tina új házukban harcolnak

Emilio és Tina új házukban harcolnak

Az Édes Élet sztár­jai új ki­hí­vá­sok elé néz­nek a kö­vet­kező he­tek­ben. Emi­lio és fe­le­sége, Je­li­nek Tina a na­pok­ban fi­zette ki 150 négy­zet­mé­te­res új há­zu­kat.

Az Édes Élet sztár­jai új ki­hí­vá­sok elé néz­nek a kö­vet­kező he­tek­ben. Emi­lio és fe­le­sége, Je­li­nek Tina a na­pok­ban fi­zette ki 150 négy­zet­mé­te­res új há­zu­kat.

Kiderült, mi lesz Havas Henrik adósságával

Kiderült, mi lesz Havas Henrik adósságával

Meg­nyu­god­tak végre a We­ker­le­­te­le­pen élők, hi­szen a Tanár úr el­adta ti­zen­két éve el­ha­gya­tot­tan álló in­gat­la­nát, az egy­kori Ady mozit.

Meg­nyu­god­tak végre a We­ker­le­­te­le­pen élők, hi­szen a Tanár úr el­adta ti­zen­két éve el­ha­gya­tot­tan álló in­gat­la­nát, az egy­kori Ady mozit.

Pataky Attila zenésztársainak szerez munkát...

Pataky Attila zenésztársainak szerez munkát

Pa­taky At­tila sze­ren­csés­nek mond­hatja magát, hi­szen ze­ne­ka­rá­val tö­ret­len a si­ke­rük, idén 43 éve­sek lesz­nek.

Csalással vádolják A Dal 2017 esélyeseit!

Csalással vádolják A Dal 2017 esélyeseit!

Három rend­kí­vül esé­lyes éne­kest is meg­pró­bál­tak be­fe­ke­tí­teni.

Három rend­kí­vül esé­lyes éne­kest is meg­pró­bál­tak be­fe­ke­tí­teni, sze­ren­csére si­ker­te­le­nül.

Kitálalt az ügyvéd: Újabb botrány Pártos Csilláék válása körül!

Kitálalt az ügyvéd: Újabb botrány Pártos Csilláék válása körül!

Közel három éve tart csa­ládi bot­rány!

Közel három éve tart csa­ládi bot­rány Pécsi Il­dikó fia és a gyö­nyörű tánc­mű­vész kö­zött a ne­héz­kes válás miatt.

Hagyatéki botrány: Némedi Mari nővére beperelte Terry Blacket!

Hagyatéki botrány: Némedi Mari nővére beperelte Terry Blacket!

A busás ha­gya­ték miatt azóta is ha­da­koz­nak a le­het­sé­ges örö­kö­sök. Egyre bot­rá­nyo­sabb a hely­zet!

Nem hiszed el, mire kérték a romák Szabó Zsófit

Nem hiszed el, mire kérték a romák Szabó Zsófit

Ren­ge­teg rasszista tá­ma­dás érte az­után, hogy ki­de­rült: egy roma szár­ma­zású férfit sze­ret.

Ren­ge­teg rasszista tá­ma­dás érte az­után, hogy ki­de­rült: egy roma szár­ma­zású férfit sze­ret.

Kínos: Porig alázta hazánk legismertebb mulatósait Havas Henrik

Kínos: Porig alázta hazánk legismertebb mulatósait Havas Henrik

A Tanár úr, leg­újabb szo­kása sze­rint, hi­va­ta­los Fa­ce­book-profil­ján alázza a hí­res­sé­ge­ket.

Eltitkolt szerelmeiről mesélt a színésznő

Eltitkolt híres szerelmeiről mesélt a színésznő

Fodor Zsóka le­rán­totta a lep­let ed­digi pár­kap­cso­la­ta­i­ról.

Fodor Zsóka le­rán­totta a lep­let ed­digi pár­kap­cso­la­ta­i­ról.

Curtis exfelesége munkanélküli lett

Curtis exfelesége munkanélküli lett

Cur­tis és fe­le­sége, Kar­dos Csilla kap­cso­la­tá­nak bé­ké­ben vége lett...

Cur­tis és fe­le­sége, Kar­dos Csilla kap­cso­la­tá­nak, a két ünnep kö­zött, bé­ké­ben vége lett, amit je­len­leg Csilla egye­dül pró­bál fel­dol­gozni.

Titokban műtötték meg Gesztesi Károlyt

Titokban műtötték meg Gesztesi Károlyt

A szí­nészre most egy hónap lá­ba­do­zás vár, mi­u­tán meg­mű­töt­ték szer­dán.

A szí­nészre most egy hónap lá­ba­do­zás vár, mi­u­tán meg­mű­töt­ték szer­dán.

Sebestyén Balázs lenyomta Bochkor Gábort

Sebestyén Balázs lenyomta Bochkor Gábort

A Class Fm át­ala­ku­lása óta meg­vál­to­zott a hazai rá­diós piac.

A Class Fm át­ala­ku­lása óta meg­vál­to­zott a hazai rá­diós piac.

Kulcsár Edina összeveszett párjával

Kulcsár Edina összeveszett párjával

Edina tel­je­sen ki­bo­rult. Párja szív­hez szóló meg­le­pe­tés­sel en­gesz­telte. Akár­mek­kora is a sze­re­lem, bi­zony min­den kap­cso­lat­ban elő­for­dul­nak ki­sebb-na­gyobb össze­zör­re­né­sek, ve­sze­ke­dé­sek.

Edina tel­je­sen ki­bo­rult. Párja szív­hez szóló meg­le­pe­tés­sel en­gesz­telte.

Újabb felhők Győzike feje felett?

Újabb felhők Győzike feje felett?

Még 2011-ben in­dult nyo­mo­zás Győ­zike és fe­le­sége után adó­csa­lás miatt.

Még 2011-ben in­dult nyo­mo­zás Gás­pár Győző és fe­le­sége után adó­csa­lás miatt.

Klapka: Botrányokkal tarkított utolsó évek

Klapka: Botrányokkal tarkított utolsó évek

Klapka György nem ide­gen­ke­dett a ce­lebség­től sem.

Klapka György volt az egyet­len olyan hazai mil­li­ár­dos, aki nem ide­gen­ke­dett a ce­lebség­től sem, annak min­den ve­le­já­ró­já­val el­fo­gadta és hasz­nálta a bul­várt.

A nős Lajsz András beismerte: Közeledett a fiatal lányhoz!

A nős Lajsz András beismerte: Közeledett a fiatal lányhoz!

Egyre dagad a bot­rány a sztár­sza­kács ál­lí­tó­la­gos fél­re­lé­pése körül! Kínos dol­gok ke­rül­tek nyil­vá­nos­ságra!

Egyre dagad a bot­rány a sztár­sza­kács ál­lí­tó­la­gos fél­re­lé­pése körül! Kínos dol­gok ke­rül­tek nyil­vá­nos­ságra!

Zámbó Krisztián kifakadt: "Nem apám jogdíjaiból élek!"

Zámbó Krisztián kifakadt:
"Nem apám jogdíjaiból élek!"

A Ki­rály leg­idő­sebb fia sze­rint vér­lá­zító, hogy töb­ben élős­kö­dő­nek tart­ják őt.

A Ki­rály leg­idő­sebb fia sze­rint vér­lá­zító, hogy töb­ben élős­kö­dő­nek tart­ják őt.

Újabb, kabaréba illő botrány a Jobbikban, vetkőznek és lehallgatnak

Újabb, kabaréba illő botrány a Jobbikban, vetkőznek és lehallgatnak

Vona he­lyet­tese, az év végén mez­te­lenre vet­kő­zött a saját iro­dá­já­ban....

Az újabb job­bi­kos po­li­ti­kai ka­baré úgy kez­dő­dött, hogy a párt al­el­nöke, Vona he­lyet­tese, az év végén mez­te­lenre vet­kő­zött a saját iro­dá­já­ban....

Fenyő Iván kiakadt a sztárvilágra

Fenyő Iván kiakadt a sztárvilágra

Nem tudni miért, de az is­mert szí­nész eléggé fel­dü­hí­tette magát...

Nem tudni miért, de az is­mert szí­nész eléggé fel­dü­hí­tette magát, amit Fa­ce­book profil­ján ke­resz­tül adott ki ma­gá­ból..

Szomszédai hívtak rendőrt Bochkor Gáborra!

Szomszédai hívtak rendőrt Bochkor Gáborra!

Szó sze­rint túl­lőtt a célon.

Az Ön­in­dító há­zi­gaz­dája szó sze­rint túl­lőtt a célon szil­vesz­ter este.

Itt a vége, Hajdú Péter beadta a válókeresetet

Itt a vége, Hajdú Péter beadta a válókeresetet

Sarka Kata nem akar há­bo­rúzni.

Sarka Kata azt mondja, nem akar há­bo­rúzni. Már nincs visszaút!

Egyre több a kérdőjel Zsazsa temetése körül!

Egyre több a kérdőjel Zsazsa temetése körül!

Mikor he­lye­zik nyu­ga­lomra a dívát?

Vajon mikor és ho­gyan he­lye­zik végső nyu­ga­lomra a dívát?

Megint kizártak valakit A Dalból

Megint kizártak valakit A Dalból

Idő előtt ke­rült nyil­vá­nos­ságra az il­lető klipje. ár napja még az egy­kori Anti Fit­ness Club front­em­ber állt ér­tet­len­kedve a tör­tén­tek miatt...

Idő előtt ke­rült nyil­vá­nos­ságra az il­lető klipje. ár napja még az egy­kori Anti Fit­ness Club front­em­ber állt ér­tet­len­kedve a tör­tén­tek miatt...

Törvénytelenséggel gyanúsítják Kapócs Zsókát!

Törvénytelenséggel gyanúsítják Kapócs Zsókát!

Egyre dagad a bot­rány!

Egyre dagad a bot­rány! A csi­nos sztár meg­men­tette egy állat éle­tét, mégis sú­lyos vá­dak­kal il­le­tik!

Őrjöngött Puzsér, a mikrofont is a közönséghez vágta

Őrjöngött Puzsér, a mikrofont is a közönséghez vágta

Nem tudni, mi tör­tén­he­tett.

Nem tudni, mi tör­tén­he­tett a meg­mon­dó­em­ber­rel, aki ha­tal­mas tömeg előtt kez­dett el őr­jön­geni.

Újabb antiszemita botrány a Jobbikban

Újabb antiszemita botrány a Jobbikban

Eti­kai vizs­gá­la­tot in­dí­tott a Job­bik a párt ve­csési szer­ve­zete ellen, mert "esze­ment öt­let­nek" ne­vez­ték, hogy üd­vö­zöl­jék ha­nuka al­kal­má­ból a zsi­dó­sá­got.

Eti­kai vizs­gá­la­tot in­dí­tott a Job­bik a párt ve­csési szer­ve­zete ellen, mert "esze­ment öt­let­nek" ne­vez­ték, hogy üd­vö­zöl­jék ha­nuka al­kal­má­ból a zsi­dó­sá­got.

Nyilvánosan szólalkozott össze Hajdú Péter és Sarka Kata!

Nyilvánosan szólalkozott össze Hajdú Péter és Sarka Kata!

Az év utolsó nap­ja­i­ban min­den ke­se­rű­ség ki­öm­lött be­lő­lük.

Nem bír­ták to­vább, az év utolsó nap­ja­i­ban min­den ke­se­rű­ség ki­öm­lött be­lő­lük.

Az ünnepek sem múlnak el olimpia botrány nélkül

Az ünnepek sem múlnak el olimpia botrány nélkül

A téli já­té­ko­kat is fe­lül­vizs­gálja a NOB.

A téli já­té­ko­kat is fe­lül­vizs­gálja a A Nem­zet­közi Olim­piai Bi­zott­ság. Szo­csi után most Van­cou­ve­ren a sor.

Halott a kórház vécéjében: Sajnáljuk, de nem hibáztunk!

Halott a kórház vécéjében: Sajnáljuk, de nem hibáztunk!

Le­zá­rult a vizs­gá­lat..

Le­zá­rult a vizs­gá­lat a Dél-pesti kór­ház­ban a hol­tan ta­lált nő ügyé­ben. Nem tud­hat­tak róla.

Tolvai Reni durva stílusban szólt be a rajongóinak!

Tolvai Reni durva stílusban szólt be a rajongóinak!

Szent­este estek neki az éne­kes­nő­nek, mi­u­tán ki­pa­kolta a mel­leit.

Szent­este estek neki az éne­kes­nő­nek, mi­u­tán ki­pa­kolta a mel­leit.

Megható fotó: örömhírt kürtölt világgá Rio botrányhőse

Megható fotó: örömhírt kürtölt világgá Rio botrányhőse

Ki­vé­te­le­sen nem a vi­lág­sztár Play­boy-mo­dell ked­vese a fő­sze­replő a képen.

Ki­vé­te­le­sen nem az úszó vi­lág­sztár Play­boy-mo­dell ked­vese a fő­sze­replő a képen.

Válási dráma: Milliókkal eladósodott Pécsi Ildikó fia!

Válási dráma: Milliókkal eladósodott Pécsi Ildikó fia!

Egyre dagad a bot­rány!

Egyre dagad a bot­rány! Ko­moly pénz­ügyi ha­da­ko­zás fo­lyik az egy­kori há­zas­pár tag­jai kö­zött!

Elege lett! - Nótár Mary nem bocsát meg Juniornak

Elege lett! - Nótár Mary nem bocsát meg Juniornak

Tel­jes a káosz Nótár Mary körül.

Tel­jes a káosz - talán így le­hetne jel­le­mezni mind­azt, ami az el­múlt he­tek­ben tör­té­nik Nótár Mary körül. A bí­ró­sá­gon foly­ta­tó­dik az ügy.

Újabb váddal ált elő D. Nagy Lajos állítólagos fia

Újabb váddal ált elő D. Nagy Lajos állítólagos fia

A férfi évek óta ki­tar­tóan ál­lítja, hogy ő az éne­kes el­tit­kolt fia. Erre sosem tu­dott bi­zo­nyí­té­kot fel­mu­tatni, de nem adja fel...

A férfi évek óta ki­tar­tóan ál­lítja, hogy ő az éne­kes el­tit­kolt fia. Erre sosem tu­dott bi­zo­nyí­té­kot fel­mu­tatni, de nem adja fel...