CÍMKE: 'boldogság'

Új párkapcsolatáról vallott az elvált Árpa Attila

Új párkapcsolatáról vallott az elvált Árpa Attila

Közel egy évvel azt kö­ve­tően, hogy zá­tonyra fu­tott a há­zas­sága, ismét bol­dog új ked­vese mel­lett.

Egy korszak véget ért, eldőlt a sorsa Tahi Tóth Lászlónak

Egy korszak véget ért, eldőlt a sorsa Tahi Tóth Lászlónak

Nagy a bol­dog­ság a Tahi Tóth csa­lád­ban. Végre ott­hon gyó­gyul­hat a le­gen­dás szí­nész.

FRISS HÍREK

Váratlan fordulat: Lerántja a leplet szerelmi életéről Baukó Éva

Váratlan fordulat: Lerántja a leplet szerelmi életéről Baukó Éva

Sze­re­lem­től ittas Baukó Éva, aki­nek bol­dog­sá­gát csak te­tézi, hogy ked­vese egy egész világ előtt fel­vál­lalta kap­cso­la­tu­kat.

Házassága alatt talált rá a boldogság Nagy Ervinre!

Házassága alatt talált rá a boldogság Nagy Ervinre!

A Kin­csem sztárja be­le­sze­re­tett egy szí­nész­nőbe, és most bol­do­gabb, mint va­laha.

A Kin­csem sztárja pró­bálta meg­men­teni a kap­cso­la­tát, de be­le­sze­re­tett egy szí­nész­nőbe, és most bol­do­gabb, mint va­laha.

Bréking! Első gyermekével várandós a magyar szár

Bréking! Első gyermekével várandós a magyar szár

Ne­gye­dik hó­nap­ban van Fresh Wiki.

Nyá­ron kel egybe sze­rel­mé­vel Fresh Wiki, aki csak a baba szü­le­tése után áll oltár elé.

Tatár Csilla elárulta, ez a boldogsága kulcsa

Tatár Csilla elárulta, ez a boldogsága kulcsa

A mű­sor­ve­zető olyan, mintha tel­je­sen ki­cse­rél­ték volna.

A mű­sor­ve­zető olyan, mintha tel­je­sen ki­cse­rél­ték volna. El­mondta, hogy mitől lett ennyire laza.

Boldoggá tette rajongóit Hajdú Péter

Boldoggá tette rajongóit Hajdú Péter

Hajdú Péter hi­va­ta­los profil­ját el­árasz­tot­ták a gra­tu­lá­ciók, mi­u­tán ra­jon­gói ész­re­vet­ték, Pé­tert szinte ki­cse­rélte az új sze­re­lem.

Hajdú Péter hi­va­ta­los profil­ját el­árasz­tot­ták a gra­tu­lá­ciók, mi­u­tán ra­jon­gói ész­re­vet­ték, Pé­tert szinte ki­cse­rélte az új sze­re­lem.

Bűn rosszak Sági Szilárd ikrei

Bűn rosszak Sági Szilárd ikrei

A gaszt­ro­ki­bic őszin­tén me­sélt az apa­ság vidám ol­da­la­i­ról, il­letve a meg­lepő hely­ze­tek­ről, ame­lyek­ből bőven ki­ju­tott már neki.

A gaszt­ro­ki­bic őszin­tén me­sélt az apa­ság vidám ol­da­la­i­ról, il­letve a meg­lepő hely­ze­tek­ről, ame­lyek­ből bőven ki­ju­tott már neki.

Mondj nemet a kétségekre! - Íme a boldogabb jövőd titka

Mondj nemet a kétségekre! - Íme a boldogabb jövőd titka

Tedd félre az ag­go­dal­ma­kat! Hagy a hátad mö­gött a fé­lel­me­ket! Ha ezt a 7 lé­pést be­tar­tod, nem marad előt­ted aka­dály, és bár­mit el­ér­hetsz.

Szandi otthagyott csapot-papot, hogy boldog legyen

Szandi otthagyott csapot-papot, hogy boldog legyen

Az éne­kesnő jól dön­tött...

Szandi 22 éve egy­sze­rűen fa­kép­nél hagyta csa­lád­ját, hogy sze­rel­mé­vel le­hes­sen. Az akkor 18 éves éne­kesnő jól dön­tött...

Négy évvel fiatalabb kézissel jár Kiss Ramóna

Négy évvel fiatalabb kézissel jár Kiss Ramóna

El­szo­mo­rod­hat­nak a so­ro­zat­sztár férfi ra­jon­gói, hosszú idő után újra sze­rel­mes a szí­nésznő.

El­szo­mo­rod­hat­nak a so­ro­zat­sztár férfi ra­jon­gói, hosszú idő után újra sze­rel­mes a szí­nésznő. Kiss Ra­móna nem akár­ki­vel jött össze, hanem a fran­cia­or­szági ké­zi­labda-vi­lág­baj­nok­ság ma­gyar hő­sé­vel, Lékai Má­té­val jár. A sze­rel­me­se­ket az sem za­varja, hogy a férfi négy évvel fi­a­ta­labb ked­ve­sé­nél.

Hoppá, itt az új szerelme Nádai Anikónak

Hoppá, itt az új szerelme Nádai Anikónak

Nehéz idő­sza­kon van túl a mű­sor­ve­zető, aki pár hete sza­kí­tott kisfia édes­ap­já­val.

Nehéz idő­sza­kon van túl a mű­sor­ve­zető, aki pár hete sza­kí­tott kisfia édes­ap­já­val. A kisfiú igazi kis ener­gia bomba, nem hagyja, hogy anyu­kája unat­koz­zon.

Tedd fel magadnak ezeket a kérdéseket, és boldogabb leszel!

Tedd fel magadnak ezeket a kérdéseket, és boldogabb leszel!

Jól érzed magad az éle­ted­ben?

Biz­tos, hogy azt az éle­tet éled, amit sze­ret­nél? És ha nem, ho­gyan tud­nál ja­ví­tani a hely­ze­ten? Meg­mu­tat­juk, mi­lyen kér­dé­se­ket te­gyél fel ma­gad­nak.

Nagy Feró: Rendben van a kis unokám szerszáma!

Nagy Feró: Rendben van a kis unokám szerszáma!

Már három hó­na­pos a pici!

Már három hó­na­pos az éne­kes uno­kája! Feró nem is gon­dolta volna, hogy ilyen nagy bol­dog­sá­got fog majd okozni neki a csöpp­ség szü­le­tése!

Elsírta magát a győzelemtől Sipos Peti kis társa

Elsírta magát a győzelemtől Sipos Peti kis társa

Vas­taps­sal ju­tal­mazta a kö­zön­ség az Irigy Hón­alj­mi­rigy sztár­ját és kicsi part­ne­rét, Sz­tojka Va­nes­szát.

Vas­taps­sal ju­tal­mazta a kö­zön­ség az Irigy Hón­alj­mi­rigy sztár­ját és kicsi part­ne­rét, Sz­tojka Va­nes­szát. Pedig nehéz dol­guk volt, a le­gen­dás éne­kesnő, Cser­háti Zsu­zsa és Char­lie Szá­gul­dás, Por­sche, sze­re­lem című dalát kel­lett elő­ad­niuk, le­utá­noz­niuk du­ett­jü­ket. Ez olyan jól si­ke­rült, hogy nyer­tek is vele.

Angelina Jolie régen volt ilyen vidám

Angelina Jolie régen volt ilyen vidám

Mi­köz­ben Brad Pitt ma­gá­nyo­san töl­tötte az ün­ne­pe­ket, fe­le­sége és a gye­re­keik vígan sí­el­tek, és nyoma sem volt a csa­ládi drá­má­nak.

Mi­köz­ben Brad Pitt ma­gá­nyo­san töl­tötte az ün­ne­pe­ket, fe­le­sége és a gye­re­keik vígan sí­el­tek, és nyoma sem volt a csa­ládi drá­má­nak.

Boldog akarsz lenni 2017-ben? Akkor ezeket ne csináld!

Boldog akarsz lenni 2017-ben? Akkor ezeket ne csináld!

Sze­ret­nél bol­do­gab­ban élni az új évben? Akkor ér­de­mes pár rossz szo­kást ki­gyom­lálni a na­pi­ren­ded­ből.

Sze­ret­nél bol­do­gab­ban élni az új évben? Akkor ér­de­mes pár rossz szo­kást ki­gyom­lálni a na­pi­ren­ded­ből.

Ettől lehetsz 2017-ben boldogabb, mint valaha! Lépd meg és oszd meg! EZO

Ettől lehetsz 2017-ben boldogabb, mint valaha! Lépd meg és oszd meg!

Ettől lehetsz 2017-ben boldogabb, mint valaha! Lépd meg és oszd meg!

Le­gyen ez az éved jobb min­den ed­di­gi­nél! És hogy mi a biz­tos módja ennek? El­mond­juk!

Ha ezt a 6 lépést betartod, mindent elérhetsz 2017-ben! EZO

Ha ezt a 6 lépést betartod, mindent elérhetsz 2017-ben!

Ha ezt a 6 lépést betartod, mindent elérhetsz 2017-ben!

Higgy ma­gad­ban! Higgy a vál­to­zás­ban és abban, hogy te­hetsz a saját bol­dog­sá­go­dért! Ke­zed­ben van a le­he­tő­ség, csak bíz­zál ön­ma­gad­ban és élj vele!

Ne ess vissza a régi nagy hibába, idén karácsonykor légy boldog!

Ne ess vissza a régi nagy hibába, idén karácsonykor légy boldog!

Már most ag­gódsz a vár­ható sok fe­szült­ség és csa­ládi ve­sze­ke­dés miatt? Meg­mu­tat­juk, mit tesz­nek az iga­zán bol­dog em­be­rek.

Mi a teljes és boldog élet titka? - II. ÉletMiNŐség Fesztivál

Mi a teljes és boldog élet titka? - II. ÉletMiNŐség Fesztivál

A II. ÉletMiNŐ­ség Fesz­ti­vál a nők és férfiak har­mo­ni­kus együtt­mű­kö­dé­sé­nek elő­moz­dí­tá­sát tűzte ki célul.

Megmutatta rejtélyes szerelmét a válófélben lévő Pintér Tibor

Megmutatta rejtélyes szerelmét a válófélben lévő Pintér Tibor

A szív­tipró szí­nész bol­do­gabb, mint va­laha. Úgy érzi, meg­ta­lálta élete sze­rel­mét.

A szív­tipró szí­nész bol­do­gabb, mint va­laha. Úgy érzi, meg­ta­lálta élete sze­rel­mét.

Árulkodó fotó: új szerelméhez költözött Bálint Antónia?

Árulkodó fotó: új szerelméhez költözött Bálint Antónia?

Ismét rá­ta­lált a bol­dog­ság.

Úgy tűnik, az egy­kori szép­ség­ki­rálynő élete a meg­pró­bál­ta­tá­sok után végre egye­nesbe jött.

Elárulta az örök fiatalság titkát Zoltán Erika

Elárulta az örök fiatalság titkát Zoltán Erika

Év­ti­ze­de­ket is le­ta­gad­hatna ko­rá­ból.

Az öt­ven­négy éves éne­kesnő év­ti­ze­de­ket is le­ta­gad­hatna ko­rá­ból. Jobb for­má­ban van, mint va­laha.

Ez gyorsan ment: máris túltette magát a szakításon Iszak Eszter!

Ez gyorsan ment: máris túltette magát a szakításon Iszak Eszter!

Min­den jel arra mutat, hogy már egy­ál­ta­lán nem is bán­kó­dik a sza­kí­tás miatt.

Min­den jel arra mutat, hogy már egy­ál­ta­lán nem is bán­kó­dik a sza­kí­tás miatt.

Élete legboldogabb időszakát éli a frissen szakított Tóth Vera

Élete legboldogabb időszakát éli a frissen szakított Tóth Vera

A TV2 egy­kori sztárja három év után újra szingli, de volt ked­ve­sé­vel ugyan­úgy tart­ják a kap­cso­la­tot, ahogy eddig.

A TV2 egy­kori sztárja három év után újra szingli, de volt ked­ve­sé­vel tart­ják a kap­cso­la­tot.

Rátalált a szerelem Nótár Maryre!

Rátalált a szerelem Nótár Maryre!

Még rej­te­geti a ti­tok­za­tos férfit, mert fél, hogy el­ki­a­bálná a bol­dog­sá­gát.

So­káig csak ke­reste a bol­dog­sá­got, mi­u­tán a férfiak csak a dívát lát­ták benne, most vi­szont újra bol­dog.

Depressziója után újra boldog Mádai Vivien

Depressziója után újra boldog Mádai Vivien

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja nyárra le­köl­tö­zött a Ba­la­tonra.

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja nyárra le­köl­tö­zött a Ba­la­tonra, két­éves fia imádja a ma­gyar ten­gert.

Láttad már Hosszú Katinkát menyasszonyként? Ünnepel a bajnoknő

Láttad már Hosszú Katinkát menyasszonyként? Ünnepel a bajnoknő

Az olim­pia után is van mire em­lé­kez­nie a világ leg­jobb úszó­nő­jé­nek.

Az olim­pia után is van mire em­lé­kez­nie a világ leg­jobb úszó­nő­jé­nek, aki ma jeles napra éb­redt.

Újra rátalált a boldogság a ValóVilág egykori finalistájára

Újra rátalált a boldogság a ValóVilág egykori finalistájára

A csi­nos dj után ren­ge­teg férfi ácsin­gó­zott, de már jó ideje nem sza­bad a szíve.

A csi­nos dj után ren­ge­teg férfi ácsin­gó­zott, de már jó ideje nem sza­bad a szíve.

Így készíts szexnaptárt, és tökéletes lesz a gyönyör

Így készíts szexnaptárt, és tökéletes lesz a gyönyör

Dél­ben meg­be­szé­lés, ket­tő­kor ebéd, hat­kor fod­rász, fél ki­lenc­kor szex! Miért ne?

Kiderült az igazság Németh Kristóf esküvői képeiről!

Kiderült az igazság Németh Kristóf esküvői képeiről!

A Ri­post meg­tudta az igaz­sá­got.

A szí­nész­ről és pár­já­ról a na­pok­ban két­ér­telmű fotók je­len­tek meg, most a Ri­post meg­tudta az igaz­sá­got.

Így élte túl a legnagyobb tragédiákat Csepregi Éva

Így élte túl a legnagyobb tragédiákat Csepregi Éva

Őszin­tén val­lott arról, ho­gyan vé­szeli át a leg­ne­he­zebb élet­hely­ze­te­ket is.

Őszin­tén val­lott arról, ho­gyan vé­szeli át a leg­ne­he­zebb élet­hely­ze­te­ket is.

Élete fontos állomásához érkezett Szinetár Dóra

Élete fontos állomásához érkezett Szinetár Dóra

Óri­ási a bol­dog­ság a szí­nész­nő­nél. Ennek pedig a Fa­ce­book-ol­da­lán is han­got adott.

Óri­ási a bol­dog­ság a szí­nész­nő­nél. Ennek pedig a Fa­ce­book-ol­da­lán is han­got adott.

26 évvel fiatalabb férfit szeret Nastassja Kinski!

26 évvel fiatalabb férfit szeret Nastassja Kinski!

Ko­rábbi vi­ha­ros kap­cso­la­tai után úgy tűnik, hogy végre rá­ta­lált a sze­re­lem. Nem ér­dekli a ha­tal­mas kor­kü­lönb­ség.

Ko­rábbi vi­ha­ros kap­cso­la­tai után úgy tűnik, hogy végre rá­ta­lált a sze­re­lem. Nem ér­dekli a ha­tal­mas kor­kü­lönb­ség.

Elárulta gyermeke nemét Péter Szabó Szilvia!

Kiderült, kislányt vagy kisfiút vár Péter Szabó Szilvia!

Sosem volt ennyire bol­dog.

A Nagy Duett nyer­tese sok éven át tartó bol­dog­ta­lan­ság után végre őszin­tén tud mo­so­lyogni, pár­já­val rá­adá­sul egy csa­ládi ha­gyo­mányt is meg­tör­tek!

9 mondat, amit SOHA ne mondj egy férfinek!

9 mondat, amit SOHA ne mondj egy férfinek!

Van­nak dol­gok, ami­ket jobb, ha ti­tok­ban tar­tasz, és nem be­szélsz róla.

Ha azt hi­szed, a leg­jobb az őszin­te­ség egy kap­cso­lat­ban, akkor té­vedsz! Van­nak dol­gok, ami­ket jobb, ha ti­tok­ban tar­tasz, és nem be­szélsz róla...

Ezt kell tenned, hogy szerencsés legyél a szerelemben!

Ezt kell tenned, hogy szerencsés legyél a szerelemben!

Most el­mond­juk, mi a titok!

Nem érted, hogy egye­sek ho­gyan ta­lál­hat­ják meg a sze­rel­met olyan egy­sze­rűen, míg te foly­ton po­fára esel...?

Megkérték Liptai Claudia kezét?

Megkérték Liptai Claudia kezét?

A ba­rá­tok sze­rint sze­relme el­je­gyezte Cla­u­diát.

A ba­rá­tok sze­rint a mű­sor­ve­zető azért annyira bol­dog mos­ta­ná­ban, mert sze­relme el­je­gyezte őt.

Így csajozik Gianni

Így csajozik Gianni

Habár a mai férfiak egyre ke­ve­seb­bet fog­lal­koz­nak az ud­var­lás­sal, Gi­anni igyek­szik tar­tani a szo­ká­so­kat. Az olasz ét­te­rem-tu­laj­do­nos sze­rint a belső ér­té­kek a leg­fon­to­sab­bak, de a külső sem sza­bad el­ha­nya­golni.

Habár a mai férfiak egyre ke­ve­seb­bet fog­lal­koz­nak az ud­var­lás­sal, Gi­anni igyek­szik tar­tani a szo­ká­so­kat. Az olasz ét­te­rem-tu­laj­do­nos sze­rint a belső ér­té­kek a leg­fon­to­sab­bak, ugyanis hosszú távon csak ez ve­zet­het a bol­dog­ság­hoz.

Kiderült, milyen gyakran szeretkeznek a legboldogabb párok!

Kiderült, milyen gyakran szeretkeznek a legboldogabb párok!

Egy ta­nul­mány meg­lepő ered­ményre ju­tott. El­árul­ták, mi­lyen gya­ko­ri­ságú a szex a leg­bol­do­gab­bak­nál.

Most kiderül az igazság: Hetente ennyi szex kell a boldogsághoz!

Most kiderül az igazság: Hetente ennyi szex kell a boldogsághoz!

Nőt és férfit egy­aránt fog­lal­koz­tat ez a kér­dés. Vajon mennyit kell sze­rel­mes­kedni ahhoz, hogy sta­bi­lan mű­köd­jön a kap­cso­lat?

Feladja a luxust Galambos Lajos, szerényebben fog élni

Feladja a luxust Galambos Lajos, szerényebben fog élni

Laj­csi a 125 nap ra­bos­ko­dás alatt rá­döb­bent, hogy nem a fény­űzés, hanem ki­zá­ró­lag a csa­ládja teszi bol­doggá.

Laj­csi a 125 nap ra­bos­ko­dás alatt rá­döb­bent, hogy nem a fény­űzés, hanem a csa­ládja teszi bol­doggá.

10 dolog, amit taníts meg gyermekednek, hogy sikeres felnőtt legyen

10 dolog, amit taníts meg gyermekednek, hogy sikeres felnőtt legyen

Így se­gítsd őt, hogy bol­dog em­berré vál­has­son!

Így se­gítsd őt, hogy bol­dog em­berré vál­has­son!

Felejtsd el a csokit és a virágot, teljesen más ajándékokra vágynak a nők!

Felejtsd el a csokit és a virágot, teljesen más ajándékokra vágynak a nők!

Miért is ne ra­gad­hat­nánk meg min­den al­kal­mat, hogy ked­ves­ked­hes­sünk annak, akit sze­re­tünk?

Kókuszhabos forró csokoládé, hogy fergeteges legyen az éjszaka!

Kókuszhabos forró csokoládé, hogy fergeteges legyen az éjszaka!

A cso­ko­ládé vágy­keltő ha­tása rég­óta is­me­re­tes. Igazi af­ro­di­zi­á­kum­ként hat. Mu­tat­juk a leg­szen­ve­dé­lye­sebb re­cep­tet!

Szakítása után máris új barátnőre lelt Nemcsák Károly

Szakítása után máris új barátnőre lelt Nemcsák Károly

Fe­le­sé­gé­vel már nem tud­ták a kap­cso­la­tu­kat hely­re­hozni, a pletyka sze­rint azon­ban a szí­nészre újra rá­ta­lált a bol­dog­ság.

Fe­le­sé­gé­vel már nem tud­ták a kap­cso­la­tu­kat hely­re­hozni, a pletyka sze­rint azon­ban a szí­nészre újra rá­ta­lált a bol­dog­ság.

Ezt tanulhatod meg a legboldogabb országok lakóitól!

Ezt tanulhatod meg a legboldogabb országok lakóitól!

Nézd meg, mit ta­nul­hatsz azok­tól az or­szá­gok­tól, ahol kü­lö­nö­sen sok a bol­dog ember!

Te is sze­retsz pa­nasz­kodni? Nézd meg, mit ta­nul­hatsz azok­tól az or­szá­gok­tól, ahol kü­lö­nö­sen sok a bol­dog ember!

Ezért nem fogja feleségül venni Rékasi Pikalit

Ezért nem fogja feleségül venni Rékasi Pikalit

Egyál­ta­lán nem há­zas­ság­párti.

Ré­kasi Ká­roly el­árulta, hogy már egy­ál­ta­lán nem há­zas­ság­párti, és a leg­ke­vésbé sem ter­vezi, hogy oltár elé ve­zeti Pi­kali Ger­dát.

Ezek lesznek a tavasz legmenőbb divatszínei

Ezek lesznek a tavasz legmenőbb divatszínei

A könnyed, vidám ru­ha­da­ra­bok ra­gyo­góvá va­rá­zsol­ják szá­modra a ta­vaszt.

A könnyed, vidám, lé­gies, kü­lön­le­ges ru­ha­da­ra­bok ra­gyo­góbbá fog­ják va­rá­zsolni szá­modra a ta­vaszt.

14 kulcsmondat, hogy gyermeked boldog és önfeledt lehessen

14 kulcsmondat, hogy gyermeked boldog és önfeledt lehessen

Gyer­me­künk mo­so­lya, öröme és bol­dog­sága talán a leg­fon­to­sabb dolog egy szülő éle­té­ben. Van, amit ehhez nem is­mé­tel­hetsz el neki elég­szer.

Gyer­me­künk mo­so­lya, öröme és bol­dog­sága talán a leg­fon­to­sabb dolog egy szülő éle­té­ben. Van, amit ehhez nem is­mé­tel­hetsz el neki elég­szer.

5 apró változás, ami tökéletes boldogságot hoz az életedbe

5 apró változás, ami tökéletes boldogságot hoz az életedbe

Egy nagy vál­to­zás ter­mé­sze­te­sen fe­ne­kes­tül fel­for­gatja az éle­te­det. De mi tör­té­nik akkor, ha mindez nehéz?

Egy nagy vál­to­zás ter­mé­sze­te­sen fe­ne­kes­tül fel­for­gatja az éle­te­det. De mi tör­té­nik akkor, ha mindez nehéz, és meg kell küz­de­ned min­den egyes nap a bol­dog­sá­go­dért. Meg­mu­tat­juk a leg­egy­sze­rűbb, apró prak­ti­ká­kat, amik­kel sok­kal több öröm­teli pil­la­nat lesz az éle­ted­ben.

5 dolog, amit soha ne mondj a pasidnak!

5 dolog, amit soha ne mondj a pasidnak, ha jót akarsz!

Ezek­kel a mon­da­tok­kal mé­lyen a férfi lel­kébe mar­hatsz.

Elő­for­dult már veled, hogy a pil­la­nat he­vé­ben ki­csit éle­seb­ben re­a­gál­tál a kel­le­té­nél? Ezek­kel a mon­da­tok­kal mé­lyen a férfi lel­kébe mar­hatsz, és talán nem is tudsz róla.

Így vallott szerelmet a világ legjobb férje

Így vallott szerelmet a világ legjobb férje

Fu­tó­tűz­ként ter­jed az in­ter­ne­ten a fotó, amit egy nő tett közzé.

Fu­tó­tűz­ként ter­jed az in­ter­ne­ten az a fotó, amit egy nő tett közzé a na­pok­ban. A képen egy lista lát­ható, amit férje írt ki a für­dő­szo­bá­juk tük­rére. Pon­tokba szedte, hogy miért imádja fe­le­sé­gét! Ilyen egy igazi sze­re­lem!

Figyelj, így lesz tartós és boldog a házasságod!

Így lesz tartós és boldog a házasságod!

Bár a há­zas­sá­gok egyre na­gyobb szá­za­léka vég­ző­dik vá­lás­sal, te­hetsz róla, hogy ne ke­rülj bele a sta­tisz­ti­kába. Meg­mu­tat­juk, mit ta­ná­csol­nak a leg­fris­sebb fel­mé­ré­sek.

A boldogság 25 pontja. Könnyebb, mint gondolnád!

A boldogság 25 pontja. Könnyebb, mint gondolnád!

Csak apró vál­toz­ta­tá­sok kel­le­nek!

Csak né­hány apró vál­toz­ta­tásra van szük­ség ahhoz, hogy bol­do­gabb, ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb és har­mo­ni­ku­sabb le­gyél, mint aho­gyan min­dig is re­mél­ted.

10 dolog, amit ha megteszel, már ma boldogabb ember leszel

10 dolog, amit ha megteszel, már ma boldogabb ember leszel

Te is bol­dog­ságra vágysz, aho­gyan mind­annyian? Ez a lista már ma segít.

Te is bol­dog­ságra vágysz, aho­gyan mind­annyian? Ez a lista már ma segít, hogy könnyeb­ben elérd!

Így szabadulhatsz meg a boldogtalanságtól!

Őrület! Ilyen egyszerűen megszabadulhatsz a boldogtalanságtól!

A nap leg­jobb része, mikor munka után végre ha­za­érsz.

A cso­dá­san be­ren­de­zett la­ká­sod­ban sok­szor érzed magad rosszul.

Ettől a férfitípustól remélheted a legtöbb szexet

Ettől a férfitípustól remélheted a legtöbb szexet

Al­fa­hí­met ke­re­sel?

Az evo­lú­ció gon­dos­ko­dik róla, hogy pon­to­san tudd, mire van szük­sé­ged. A pár­vá­lasz­tás­ban nagy se­gít­sé­gedre le­het­nek meg­ér­zé­seid.

20 dolog, amit taníts meg a gyerekednek, hogy boldog legyen!

20 dolog, amit taníts meg a gyerekednek, hogy boldog legyen!

Ez az út­ra­való nem kerül sem­mibe, de bol­dog­sá­got ad - nem csu­pán cse­me­téd­nek, de még neked is!

Ez az út­ra­való nem kerül sem­mibe, de bol­dog­sá­got ad - nem csu­pán cse­me­téd­nek, de még neked is!

A boldog párkapcsolat 9 parancsolata

A boldog párkapcsolat 9 parancsolata

Íme, a tö­ké­le­tes pár­kap­cso­lat alap­kö­vei.

A hosszú pár­kap­cso­lat­ban min­dig van­nak hul­lám­völ­gyek. A sze­re­lem pedig hol el­hal­vá­nyul, hol lángra lob­ban. De lé­te­zik az örökké tartó bol­dog­ság!

10 pillanat, amikor ráébredsz, szülőnek lenni fantasztikus

10 pillanat, amikor ráébredsz, szülőnek lenni fantasztikus

A min­den­na­pok­ban sok­szor pa­nasz­ko­dunk és el­fá­ra­dunk a mó­kus­ke­rék­ben. De néha jó érzés meg­állni és él­vezni a bol­dog­sá­got: bi­zony, szü­lő­nek lenni cso­dá­la­tos.

Újra szerelmes a szexi énekesnő

Újra szerelmes a szexi énekesnő

Még szep­­tem­­ber ele­­jén sza­­kí­­tott a pár­­já­­val Lola, aki a na­pok­ban újra össze­jött volt sze­rel­mé­vel, a hang­mér­nök­ként dol­gozó Ben­cé­vel.

Még szep­­tem­­ber ele­­jén sza­­kí­­tott a pár­­já­­val Lola, aki a na­pok­ban újra össze­jött volt sze­rel­mé­vel, a hang­mér­nök­ként dol­gozó Ben­cé­vel.

Megmutatjuk, mitől boldog ma Nádai Anikó

Megmutatjuk, mitől boldog ma Nádai Anikó

Egy va­lódi öröm­hírt osz­tott meg az Éjjel-nap­pal Bu­da­pest ex­sze­rep­lője Fa­ce­boo­kon.

Egy va­lódi öröm­hírt osz­tott meg az Éjjel-nap­pal Bu­da­pest ex­sze­rep­lője Fa­ce­boo­kon, a bol­dog pil­la­na­to­kat kisfi­á­nak kö­szön­heti.

30 kulcsmondat: ha így szólsz a gyerekedhez, boldog lesz!

30 kulcsmondat: ha így szólsz a gyerekedhez, boldog lesz!

A hét­köz­napi ro­ha­nás­ban gyak­ran el­me­gyünk az iga­zán fon­tos dol­gok mel­lett. Pedig akár né­hány szó is elég a bol­dog­ság­hoz.

4 hónap alatt 20 kilót fogyott az elszánt magyar anyuka!

4 hónap alatt 20 kilót fogyott az elszánt magyar anyuka!

Gyö­ke­re­sen meg­vál­toz­tatta éle­tét.

Ami­kor Anita vi­szont­látta magát egy té­vé­mű­sor­ban, meg­döb­bent saját ma­gá­tól. Úgy dön­tött, ez így nem mehet to­vább, és gyö­ke­re­sen meg­vál­toz­tatta éle­tét.

Szeresd okosan a gyereked! Ez a 7 út vezet a boldogságáig

Szeresd okosan a gyereked! Ez a 7 út vezet a boldogságáig

Min­d­annyian bol­dog­nak sze­ret­nénk tudni gyer­me­kün­ket. Ez a 7 lépés a kul­csa cse­me­téd bol­dog­sá­gá­nak.

Min­d­annyian bol­dog­nak sze­ret­nénk tudni gyer­me­kün­ket. Ez a 7 lépés a kul­csa cse­me­téd bol­dog­sá­gá­nak.

Lilu újra boldog férjével! Megmentették házasságukat!

Lilu újra boldog férjével! Megmentették házasságukat!

Lilu és férje rendbe hoz­ták a ja­nu­ár­ban zá­tonyra fu­tott há­zas­sá­gu­kat.

Úgy tűnik, Lilu és férje rendbe hoz­ták a ja­nu­ár­ban zá­tonyra fu­tott há­zas­sá­gu­kat. Újra bol­do­gok együtt, rá­jöt­tek, nem tud­nak egy­más nél­kül élni!

Sörrel pózol a bikinis Bálint Toncsi!

Sörrel pózol a bikinis Bálint Toncsi!

Az el­múlt napok for­ró­sága le­csalta a ruhát An­tó­ni­á­ról, aki úgy tűnik, hogy Sarka Ka­tá­val foly­ta­tott bot­rá­nyos vi­tája miatt egy csep­pet sem bús­la­ko­dik.

Az el­múlt napok for­ró­sága le­csalta a ruhát An­tó­ni­á­ról, aki úgy tűnik, hogy Sarka Ka­tá­val foly­ta­tott bot­rá­nyos vi­tája miatt egy csep­pet sem bús­la­ko­dik.

Csernus doki megjárta a poklot, fiatal szerelmével kezd új életet

Csernus doki megjárta a poklot, fiatal szerelmével kezd új életet

Vá­lá­sát po­kol­já­rás­nak ne­vezte, ám 20 évvel fi­a­ta­labb ked­vese mel­lett ki­egyen­sú­lyo­zottá vált a negy­ven­ki­lenc éves pszi­chi­á­ter.

Rubint Réka: Sírhatsz, nevethetsz, de enélkül élni nem érdemes!

Rubint Réka: Sírhatsz, nevethetsz, de enélkül ne élj!

Norbi is alig tudja kö­vetni fe­le­sé­gét.

Még Norbi is ne­he­zen tudja kö­vetni fe­le­sége tem­pó­ját. A csi­nos fit­nesz­mami 3 gye­re­ket nevel, tö­me­ge­ket tor­náz­tat, dol­go­zik a vál­lal­ko­zá­suk­ban és még főz is.

Szeretnél boldogabb lenni? Itt a recept hozzá!

Szeretnél boldogabb lenni? Itt a recept hozzá!

Fe­lejtsd el a pénzt és a si­kert! Ki­vé­te­le­sen ne is az egész­sé­gedre kon­cent­rálj! Az igazi bol­dog­ság for­rá­sát más­hol kell ke­res­ned. Tu­dó­sok sze­rint a po­zi­tív gon­dol­ko­dás a leg­fon­to­sabb. Íme a re­cept!

Szingli vagy? Soha nem késő!

Szingli vagy? Soha nem késő!

Fan­tasz­ti­ku­san meg­ható fo­tókra buk­kan­tunk

Szingli vagy és kez­ded el­ve­szí­teni a re­ményt? Ha őket meg­lá­tod, ga­ran­tál­tan meg­ha­tódsz majd.

A jó szex megtanulható. Te felelsz a boldogságodért.

A jó szex megtanulható. Te felelsz a boldogságodért.

Nem is gon­dol­nád, mennyi min­den­től függ, hogy tüzes sze­rető, vagy gör­csös jég­csap vagy-e az ágy­ban. Egy biz­tos, ha elé­ge­det­len­nek érzed magad, nem kell be­le­tö­rőd­nöd, te­hetsz azért, hogy fej­lőd­jön a sze­relmi éle­ted.

Nem is gon­dol­nád, mi min­den­től függ, hogy tüzes sze­rető, vagy gör­csös jég­csap vagy-e az ágy­ban.

Nádaséknál nem lesz baba!

Nádaséknál nem lesz baba!

A hu­mo­rista fe­le­sé­gé­vel, Zsu­zsi­val hozta meg a dön­tést.

A hu­mo­rista, a har­ma­dik há­zas­sá­gá­ban újra ki­egyen­sú­lyo­zott és bol­dog ember lett. Gyuri fe­le­sé­gé­vel azon­ban úgy dön­tött, hogy nem vál­lal­nak közös gye­re­ket.