TESTFACTOR

Ha ezeket a szabályokat tudod, bátran mehetsz edzőterembe

Ha ezeket a szabályokat tudod, bátran mehetsz edzőterembe

Van­nak olyan írat­lan sza­bá­lyok, me­lye­ket illik be­tar­ta­nod! Most fi­gyelj!

Napi 70 g szénhidrát: Íme, Rubint Réka zsírgyilkos étrendje

Napi 70 g szénhidrát: Íme, Rubint Réka zsírgyilkos étrendje

Éhes biz­tos nem le­szel, vi­szont ga­ran­tál­tan fogyni fogsz. Vágj bele te is a ta­va­szi át­ala­ku­lásba minél ha­ma­rabb!

A leg­jobb étel­össze­ál­lí­tás a le­hető leg­ke­ve­sebb szén­hid­rát­tal! Éhes biz­tos nem le­szel, vi­szont ga­ran­tál­tan fogyni fogsz. Vágj bele te is a ta­va­szi át­ala­ku­lásba minél ha­ma­rabb!

Íme, a teljes igazság: így csapják be a pasikat a nők!

Íme, a teljes igazság: így csapják be a pasikat a nők!

Ne dőlj be te sem a lát­szat­nak, mert az bi­zony nem fel­tét­le­nül a va­ló­sá­got mu­tatja, vagyis azt, ahogy tény­leg kinéz az il­lető. Mu­tat­juk a fel­vé­te­le­ket!

Ne dőlj be te sem a lát­szat­nak, mert az bi­zony nem fel­tét­le­nül a va­ló­sá­got mu­tatja, vagyis azt, ahogy tény­leg kinéz az il­lető. Mu­tat­juk a meg­döb­bentő fel­vé­te­le­ket!

Ez az egyszerű trükk 15 perccel étkezés után felgyorsítja a fogyást

Ez az egyszerű trükk 15 perccel étkezés után felgyorsítja a fogyást

Neked is az az álmod, hogy ke­mény fi­zi­kai meg­eről­te­tés nél­kül ve­szí­tesz a sú­lyod­ból és éred el az álom­ala­kod?

Így vedd rá magad, hogy reggelente futni kezdj!

Így vedd rá magad, hogy reggelente futni kezdj!

Több elő­nye is van, ha reg­gel futsz.

Több elő­nye is van, ha már reg­gel rá­szá­nod magad a fu­tásra. Ener­gi­ku­sab­ban kez­ded a napot, rá­adá­sul nem for­dul­hat elő, hogy köz­be­jön va­lami.

Légy feszes, tónusos: Eszméletlen hatékony gyakorlatok karizomra

Légy feszes, tónusos: Eszméletlen hatékony gyakorlatok karizomra

Ezzel a 3 gya­kor­lat­tal ga­ran­tál­tan me­se­szép ka­ro­kat va­rá­zsol­hatsz ma­gad­nak! És az in­te­ge­tő­háj­jal is le­szá­mol­hatsz végre.

Napi 7 perc edzés is elég, és tuti lerobban rólad a zsír

Napi 7 perc edzés is elég, és tuti lerobban rólad a zsír

Gyors, ha­té­kony és rend­kí­vül egy­szerű. Ha eze­ket a gya­kor­la­to­kat na­ponta el­vég­zed, pil­la­na­tok alatt le­ug­rik rólad a fe­les­leg.

Gyors, ha­té­kony és rend­kí­vül egy­szerű. Ha eze­ket a gya­kor­la­to­kat na­ponta el­vég­zed, pil­la­na­tok alatt le­ug­rik rólad a fe­les­leg. Nem kell hozzá más, csak né­hány súlyzó.

Csődöt mondott a diétája, de felállt a padlóról! Így lett újra szexi nő

Csődöt mondott a diétája, de felállt a padlóról! Így lett újra szexi nő

A szám­ta­lan be­csőd­ölt diéta után az ame­ri­kai Sarah a lel­ké­ben kezdte ke­resni a túl­sú­lya okát. Pszi­cho­ló­gus­hoz for­dult, és sze­xis, spor­tos nő lett be­lőle!

A szám­ta­lan be­csőd­ölt diéta után az ame­ri­kai Sarah Han­cock a lel­ké­ben kezdte ke­resni a túl­sú­lya okát. Pszi­cho­ló­gus­hoz for­dult, és sze­xis, spor­tos nő lett be­lőle!

A világ leggyorsabb diétájától garantált a fogyás

Tudósok bebizonyították! A világ leggyorsabb diétájától garantált a fogyás

Ki­pró­bál­tál már szám­ta­lan kúrát és még­sem ta­lál­tad a neked leg­meg­fe­le­lőb­bet? Íme!

Ki­pró­bál­tál már szám­ta­lan kúrát és még­sem ta­lál­tad a neked leg­meg­fe­le­lőb­bet? A 8 órás-mód­szer­rel si­ke­rülni fog.

Ha ezt kipróbálod, soha többé nem nassolsz esténként

Ha ezt kipróbálod, soha többé nem nassolsz esténként

Elő­for­dult már veled, hogy egész nap igye­kez­tél, hogy egész­sé­ge­sen ét­kezz, aztán este far­kas­éhe­sen be­va­cso­ráz­tál?

Elő­for­dult már veled, hogy egész nap igye­kez­tél, hogy egész­sé­ge­sen ét­kezz, aztán este far­kas­éhe­sen be­va­cso­ráz­tál? Kö­vesd ezt a ve­zér­fo­na­lat, hogy nemet tudj mon­dani a csá­bí­tás­nak!

Rosszul aludtál éjszaka? Mutatjuk a gyógyírt!

Rosszul aludtál éjszaka? Mutatjuk a gyógyírt!

A kö­vet­kező tip­pek se­gít­sé­gé­vel ga­ran­tál­tad össze­sze­ded magad egy ál­mat­lan éj­szaka után.

A kö­vet­kező tip­pek se­gít­sé­gé­vel ga­ran­tál­tad össze­sze­ded magad egy ál­mat­lan éj­szaka után és nem kell ag­gód­nod a többi miatt sem!

Ez a gyakorlat a hasról, csípőről, fenékről is lerobbantja a zsírt

Ez a gyakorlat a hasról, csípőről, fenékről is lerobbantja a zsírt

Egyet­len gya­kor­lat­sor és rövid idő alatt meg­erő­sö­dik a fe­ne­ked, hasad, de­re­kad, sőt a hát­iz­maid is. Mu­tat­juk, mit kell ten­ned!

Térdfájós vagy? Akkor így eddz a fenekedre!

Térdfájós vagy? Akkor így eddz a fenekedre!

Veled is gyak­ran elő­for­dul, hogy meg­fáj­dul­nak a tér­deid?

Veled is gyak­ran elő­for­dul, hogy mi­köz­ben lábra edzel, meg­fáj­dul­nak a tér­deid? Nem csoda, hi­szen ilyen­kor ha­tal­mas te­her­nek van­nak ki­téve!

Pörögj fel! Zenék futáshoz, melyek lendületet adnak 2017 edzéseihez!

Pörögj fel! Zenék futáshoz, melyek lendületet adnak 2017 edzéseihez!

A leg­jobb és leg­tem­pó­sabb slá­ge­rek­ből vá­lo­gat­tunk neked, hogy semmi ne szab­jon ha­tárt a ha­té­kony fu­tá­sod­hoz.

Lerobbantja a fenékhájat ez a három elképesztően egyszerű gyakorlat!

Lerobbantja a fenékhájat ez a három elképesztően egyszerű gyakorlat!

Az ün­ne­pek­kor is fon­tos, hogy jól néz­zünk ki, a fe­szes fenék ér­de­ké­ben pedig akár ka­rá­csony­kor is mo­zog­ha­tunk.

10 bombabiztos fogyókúratipp: Erőlködés nélkül tűnnek el a pluszkilók!

10 bombabiztos fogyókúratipp: Erőlködés nélkül tűnnek el a pluszkilók!

Túl­sá­go­san el­fog­lalt vagy, nem jut időd a rend­sze­res test­moz­gásra? Mu­tat­juk a szu­per­ha­té­kony és vil­lám­gyors gya­kor­la­to­kat!

Túl­sá­go­san el­fog­lalt vagy, nem jut időd a rend­sze­res test­moz­gásra? Hidd el, sokan van­nak így. Aki vi­szont na­gyon akarja, min­den­nap meg­oldja va­la­hogy a spor­tot, és itt akár 5-10 perc is szá­mít. Mu­tat­juk a szu­per­ha­té­kony és vil­lám­gyors gya­kor­la­to­kat!

Így lesz igazán hatékony a nyújtás: Rubint Réka tuti tippje

Így lesz igazán hatékony a nyújtás: Rubint Réka tuti tippje

A min­den­na­pok te­en­dői kö­zött is időt kell sza­kí­tani a rend­sze­res test­moz­gásra, így nyúj­tásra is.

A min­den­na­pok te­en­dői kö­zött is időt kell sza­kí­tani a rend­sze­res test­moz­gásra, így nyúj­tásra is.

4 gyakorlat, 4 perc és 4 hét alatt formába lendülsz!

4 gyakorlat, 4 perc és 4 hét alatt formába lendülsz!

Vil­lám­gyor­san zsír­ége­tés!

Íme 4 szu­per, vil­lám­gyor­san el­vé­gez­hető zsír­égető gya­kor­lat, mely tes­ted min­den por­ci­ká­ját ha­té­ko­nyan át­moz­gatja. Fon­tos, hogy be­tartsd a lé­pé­se­ket!

Szuper feszes popsi 30 nap alatt! Sosem volt ilyen egyszerű!

Szuper feszes popsi 30 nap alatt! Durván hatékony gyakorlatok!

Ezek a gya­kor­la­tok épp ott fog ége­tik tes­ted­ről a zsírt, ahon­nan leg­job­ban sze­ret­néd. Fe­szes és göm­bö­lyű lesz a pop­sid.

Eszméletlen fogyás: 1 év alatt 38 kilótól szabadult meg a magyar anyuka

Eszméletlen fogyás: 1 év alatt 38 kilótól szabadult meg a magyar anyuka

Eddig is szép volt, de most gyö­­nyörű lett! Si­ke­res fo­gyá­sát mu­tat­juk.

Tel­je­sen meg­vál­to­zott a 28 éves Re­náta élete, ami­óta test­sú­lyá­nak egy­har­ma­dá­tól meg­sza­ba­dult. A Sza­bolcs­ban élő anyuka 107 ki­ló­ról 69-re fo­gyott! Eddig is szép volt, de most gyö­­nyörű lett! Si­ke­res fo­gyá­sát mu­tat­juk.

Rubint Réka: A legjobb sport télen is a futás!

Rubint Réka: A legjobb sport télen is a futás!

Sokat segít abban, hogy a téli sze­zon­ban meg­őriz­zük egész­sé­gün­ket. Az egyre hű­vö­sebbre for­duló idő sem lehet aka­dály! Íme, né­hány hasz­nos tipp Ru­bint Ré­ká­tól!

Sokat segít abban, hogy a téli sze­zon­ban meg­őriz­zük egész­sé­gün­ket. Az egyre hű­vö­sebbre for­duló idő sem lehet aka­dály! Íme, né­hány hasz­nos tipp Ré­ká­tól!

Elképesztő: Ezért fogynak gyorsabban a férfiak

Elképesztő: Ezért fogynak gyorsabban a férfiak

Könnyeb­ben megy nekik a fo­gyás?

Miért van az, hogy a pasid egy hétig nem iszik kólát, és máris úgy néz ki, mint aki 5 kilót le­do­bott? Mit te­hetsz, hogy neked is ilyen könnyen men­jen?

Megújult a plank, most tényleg minden izmot megmozgat!

Megújult a plank, most tényleg minden izmot megmozgat!

Ettől a gya­kor­lat­tól fe­sze­sebb le­szel!

Mit szól­nál, ha mos­tan­tól a plank egy­szerre dol­goz­tatná meg a karod, a hasad, a pop­sid és a lábad? Ettől a gya­kor­lat­tól sok­kal fe­sze­sebb le­szel!

Szuper popsi, feszes comb: 4 bombatipp Rubint Rékától!

Szuper popsi, feszes comb: 4 bombatipp Rubint Rékától!

Ez a 4 egy­szerű, de cél­irá­nyos gya­kor­lat 1 hónap alatt lát­ható ered­ményt hoz.

A popsi a női test egyik leg­ké­nye­sebb te­rü­lete. Rend­sze­re­sen kell rá dol­gozni ahhoz, hogy meg­tartsa cso­dá­san göm­bö­lyű for­má­ját és fe­szes ma­rad­jon. Ez a 4 egy­szerű, de cél­irá­nyos gya­kor­lat 1 hónap alatt lát­ható ered­ményt hoz.

Ez az anyuka megmutatta: 60 kilót fogyott és gyönyörű szép lett!

Ez az anyuka megmutatta: 60 kilót fogyott és gyönyörű szép lett!

Tíz­ez­rek me­rí­te­nek erőt pél­dá­já­ból, most már ő se­gíti a fogyni vá­gyó­kat!

Tíz­ez­rek me­rí­te­nek erőt az el­szánt nő pél­dá­já­ból! Dur­ván túl­sú­lyos volt ami­kor rossz szo­ká­sa­i­val fel­ha­gyott, azóta több mint 60 kiló fe­les­leg­től sza­ba­dult meg. Csi­nos lett és gyö­nyörű szép! Így most már ő se­gíti a fogyni vá­gyó­kat!

Utálsz futni? Nem baj, mutatjuk helyette az öt legjobb kardioedzést

Utálsz futni? Nem baj, mutatjuk helyette az öt legjobb kardioedzést

A futás remek edzés­forma, de nem min­denki ked­veli.

A futás remek edzés­forma, de saj­nos nem min­denki ked­veli.

Hihetetlen átváltozás: 25 kilót fogyott ez az anyuka

Hihetetlen átváltozás: 25 kilót fogyott ez az anyuka

Az ame­ri­kai Becky Huff 78 ki­ló­ról fo­gyott alig va­la­mi­vel több, mint 53-ra. Az utat a rend­sze­res sport­tal kezdte, de rá kel­lett jön­nie, hogy az ét­rend is fon­tos.

Az ame­ri­kai Becky Huff 78 ki­ló­ról fo­gyott alig va­la­mi­vel több, mint 53-ra. Az utat a rend­sze­res sport­tal kezdte, de rá kel­lett jön­nie, hogy ala­po­san meg­ter­ve­zett ét­rend nél­kül nem jut sokra. A jól mefg­vá­lasz­tott élel­mi­sze­rek azon­ban hamar meg­hoz­ták a jó meg­ér­de­melt álom­súlyt.

Tüntesd el a pluszkilókat! Íme, a legjobb karcsúsító gyakorlatok

Tüntesd el a pluszkilókat! Íme, a leghatékonyabb karcsúsító gyakorlatok

El­kezd­tél spor­tolni, és sze­ret­néd a le­hető leg­ha­ma­rabb ered­mé­nyét látni?

Új tudományos elemzés: ilyen a tökéletes női test. Meglepő eredmény!

Új tudományos elemzés: ilyen a tökéletes női test. Meglepő eredmény!

Ame­ri­kai tu­dó­sok be­bi­zo­nyí­tot­ták, hogy nem a ho­mok­óra forma, hanem a cselló a leg­von­zóbb a férfiak szá­mára.

Félre a photoshoppal! Íme az álomszép, meztelen női test a valóságban

Félre a photoshoppal! Íme az álomszép, meztelen női test a valóságban

Az lenne a szép­ség, ami re­tu­sál­tan tö­ké­le­tes? Tá­vol­ról sem!

Az lenne a szép­ség, ami re­tu­sál­tan tö­ké­le­tes? Tá­vol­ról sem! A va­lódi nő az igazi!

Feszes combokat szeretnél? Mutatjuk a leghatékonyabb gyakorlatokat!

Feszes combokat szeretnél? Mutatjuk a leghatékonyabb gyakorlatokat!

Haj­la­mos vagy combra hízni? Ezek­kel a gya­kor­la­tok­kal újra vissza­nyer­he­ted álom­ala­kod: vil­lám­edzés napi 20 perc­ben, 1 hónap alatt ered­mény!

Haj­la­mos vagy combra hízni? Ezek­kel a gya­kor­la­tok­kal újra vissza­nyer­he­ted álom­ala­kod: vil­lám­edzés napi 20 perc­ben, 1 hónap alatt ered­mény! Rá­adá­sul most a la­ká­sod sem kell el­hagy­nod, ugyanis simán ott­hon is el­vé­gez­he­ted eze­ket a gya­kor­la­to­kat! Az edző­te­rem már a múlté!

Így lett a kövér lányból bombanő az esküvőjére: 52 kg mínusz!

Így lett a kövér lányból bombanő az esküvőjére: 52 kg mínusz!

El­ké­pesztő aka­ra­tá­nak kö­szön­he­tően igazi bom­bá­zó­ként lé­pett az ol­tár­hoz.

El­ké­pesztő aka­ra­tá­nak kö­szön­he­tően, így igazi bom­bá­zó­ként mond­hatta ki a bol­do­gító igent.

Vágj bele a futásba! Ez az edzésterv biztosan sikerre visz!

Vágj bele a futásba! Ez az edzésterv biztosan sikerre visz!

Tedd félre a ha­lo­ga­tást és a fé­lel­me­ket! Kezdj bele ebbe cso­dá­la­tos sportba, és nem bánod meg!

3 szuper gyakorlat, hogy fekvőtámasz nélkül is gyönyörű legyen a karod

3 szuper gyakorlat, hogy fekvőtámasz nélkül is gyönyörű legyen a karod

Visz­lát in­te­ge­tő­háj, ezek­kel a gya­kor­la­tok­kal most újra for­mába hoz­ha­tod magad!

A legfőbb aranyszabály, amire a hatékony edzéshez szükséged van

A legfőbb aranyszabály, amire a hatékony edzéshez szükséged van

Mi a titka annak, hogy ha­té­ko­nyan vé­gezd a vá­lasz­tott spor­tot?

Mi a titka annak, hogy ha­té­ko­nyan vé­gezd a vá­lasz­tott spor­tot? Ho­gyan érd el biz­to­san a si­ke­re­ket?

A legjobb gyakorlat, hogy hetek alatt eltűnjön a tokád

A legjobb gyakorlat, hogy hetek alatt eltűnjön a tokád

Te sem sze­re­ted, ha nagy a tokád? Sze­ren­csére 2-4 héten belül lát­ható ered­ményt ér­hetsz el. Né­hány gya­kor­la­tot mu­ta­tunk.

Te sem sze­re­ted, ha nagy a tokád? Sze­ren­csére 2-4 héten belül lát­ható ered­ményt ér­hetsz el. Né­hány gya­kor­la­tot mu­ta­tunk, ami az állat, nya­kat és az áll­kap­csot is erő­síti.

Egymást segíti az ország legfittebb szerelmespárja

Egymást segíti az ország legfittebb szerelmespárja

Az or­szág leg­fit­tebb sze­rel­mes­párja, Kras­sal­ko­vics Zsófia és Szép­laki Dávid nem vesz­nek össze azon, hogy mi le­gyen a va­csora.

Az or­szág leg­fit­tebb sze­rel­mes­párja, Kras­sal­ko­vics Zsófia és Szép­laki Dávid nem vesz­nek össze azon, hogy mi le­gyen a va­csora.

Hatalmas diétakamuk: Ne dőlj be minden okoskodó tanácsnak!

Hatalmas diétakamuk: Ne dőlj be minden okoskodó tanácsnak!

Van­nak a fo­gyás­nak kőbe vé­sett­nek tűnő sza­bá­lyai.

Van­nak a fo­gyás­nak olyan kőbe vé­sett­nek tűnő sza­bá­lyai, ame­lyek se­ho­gyan sem akar­nak el­tűnni a köz­tu­dat­ból. Pedig eze­ket a tév­hi­te­ket ideje lenne már szél­nek eresz­teni, mert a gya­kor­lat egy­sze­rűen nem iga­zolja őket.

Indul a legújabb 30 napos kihívás a feszes és kerek popsiért!

Indul a legújabb 30 napos kihívás a feszes és kerek popsiért!

30 nap, né­hány egy­szerű gya­kor­lat, na meg per­sze egy jól kö­vet­hető prog­ram. Már csak raj­tad múlik, tiéd lesz-e az álom­popsi.

30 nap, né­hány egy­szerű gya­kor­lat, na meg per­sze egy jól kö­vet­hető prog­ram. Már csak raj­tad múlik, tiéd lesz-e az álom­popsi.

Hegyvidéki Fitparádé a MOM Sportban!

Hegyvidéki Fitparádé a MOM Sportban!

Min­den, ami moz­gás - ez a Hegy­vi­déki Fit­pa­rádé, amely idén 14. al­ka­lom­mal kerül meg­ren­de­zésre a MoM Uszoda és Sport­köz­pont­ban. 60 sportág, 2000 ver­senyző 9 hely­szí­nen

Min­den, ami moz­gás - ez lesz a 14. Hegy­vi­déki Fit­pa­rádé a MoM Uszoda és Sport­köz­pont­ban. 60 sportág, 2000 ver­senyző 9 hely­szí­nen

Ettől az öt gyakorlattól betonkemény lesz a feneked!

Ettől az öt gyakorlattól betonkemény lesz a feneked!

Sze­ret­nél fe­szes, kerek fe­ne­ket? Akkor nincs más dol­god, mint minél job­ban meg­erő­sí­teni a far­iz­ma­i­dat.

Felejtsd el a régi módszereket, így robbantsd le gyorsan a hasadról a zsírt

Felejtsd el a régi módszereket, így robbantsd le gyorsan a hasadról a zsírt

Sze­ret­nél lapos hasat, de ele­ged van már a fel­ülé­sek­ből? Nem vagy egye­dül. Sze­ren­csére itt van­nak a leg­újabb mód­sze­rek.

Zsírgyilkos pózok: Napi 12 perc és feszesen kerek lesz a popsid

Zsírgyilkos pózok: Napi 12 perc és feszesen kerek lesz a popsid

A bi­ki­ni­sze­zon­nak vége, de az edzést to­vábbra se ha­nya­gold el! Far­mer­ban is le­gyen ész­vesz­tően szexi a pop­sid!

30 napos kihívás a feszes és lapos hasért! Vágj bele!

30 napos kihívás a feszes és lapos hasért! Vágj bele!

Egyet­len hónap, né­hány egy­szerű gya­kor­lat lé­pés­ről lé­pésre, és el­éred az ál­mo­dat.

Regenerálódj sörrel az edzés után!

Regenerálódj sörrel az edzés után!

Per­sze nem al­ko­ho­li­zá­lásra buz­dí­tunk, csak fel­fed­jük a tit­kot. A sport­nál az egyik leg­fon­to­sabb a hid­ra­tá­lás, a fo­lya­dék­be­vi­tel, de az sem mind­egy, hogy mit iszunk.

Per­sze nem al­ko­ho­li­zá­lásra buz­dí­tunk, csak fel­fed­jük a tit­kot. A sport­nál az egyik leg­fon­to­sabb a hid­ra­tá­lás, a fo­lya­dék­be­vi­tel, de az sem mind­egy, hogy mit iszunk.

Döbbenetes fogyás: Egy év alatt 60 kilót fogyott az elszánt anyuka

Döbbenetes fogyás: Egy év alatt 60 kilót fogyott az elszánt anyuka

A szü­lés után to­tá­li­san meg­vál­toz­tatta élet­mód­ját. Az ered­mény: 135 kg-ról 75-re fo­gyott! Most sze­xibb és bol­do­gabb, mint va­laha!

A ba­ba­vá­rás hó­nap­jai alatt szök­tek fel a kilók a fi­a­tal fo­gá­szati asszisz­tensre: 50 plusz­ki­lót sze­dett fel. Egy da­ra­big be­le­tö­rő­dött túl­sú­lyába, majd a szü­lés után to­tá­li­san meg­vál­toz­tatta élet­mód­ját. Az ered­mény: 135 kg-ról 75-re fo­gyott! Most sze­xibb és bol­do­gabb, mint va­laha!

Ezt a háromgyerekes muszlim anyukát csodálja egész Amerika

Ezt a háromgyerekes muszlim anyukát csodálja egész Amerika

El­ké­pesztő nép­sze­rű­ségre tett szert a sport­ma­ga­zin cím­lap­ján a fu­tónő.

El­ké­pesztő nép­sze­rű­ségre tett szert a sport­ma­ga­zin cím­lap­ján a fu­tónő.

Folyékony narancsbőrradír: Ennél hatékonyabb feszesítő nincs!

Folyékony narancsbőrradír: Ennél hatékonyabb feszesítő nincs!

Ez a finom gyü­mölcslé be­lül­ről hat, így a ken­cék­nél is ha­té­ko­nyabb!

A na­rancs­bőr nem­csak nyári ügy, egész évben fog­lal­kozni kell vele.

5-féle has létezik: Ha tudod, milyen a tiéd, könnyebben tudsz lefogyni

5-féle has létezik: Ha tudod, milyen a tiéd, könnyebben tudsz lefogyni

Hasad for­mája függ az al­ka­tod­tól, az örök­lött adott­sá­ga­id­tól, az élet­mó­dod­tól, az ét­ren­ded­től, és több más té­nye­ző­től.

70 kilót fogyott és brutálisan jó nő lett: eszméletlen átalakulás!

70 kilót fogyott és brutálisan jó nő lett: eszméletlen átalakulás!

A 22 éves angol lány so­káig csak gyors­ét­termi éte­le­ket fo­gyasz­tott.

A 22 éves angol lány so­káig csak és ki­zá­ró­lag gyors­ét­termi éte­le­ket fo­gyasz­tott. Súlya már csak­nem más­fél má­zsát nyo­mott, ami­kor a szer­ve­zete össze­om­lott. Claire úgy meg­ijedt, hogy azon­nal vál­toz­ta­tott. Bá­mu­la­tos át­vál­to­zá­sát mu­tat­juk!

Íme a feszes és gömbölyű fenék titka - zsírgyilkos gyakorlat az átalakuláshoz

Íme a feszes és gömbölyű fenék titka - zsírgyilkos gyakorlat az átalakuláshoz

For­más és göm­bö­lyű pop­sit ér­hetsz el, ha ezt a fel­adat­sort vég­zed el na­ponta.

For­más és göm­bö­lyű pop­sit ér­hetsz el, ha ezt a fel­adat­sort vég­zed el na­ponta.

Ezektől az apróságoktól garantáltan fittebb leszel!

Ezektől az apróságoktól garantáltan fittebb leszel!

Nem kell a leg­újabb edzés­mód­szert ki­pró­bál­nod, vagy tel­je­sen új sport­ágba kez­de­ned, ha lát­vá­nyo­sabb ered­ményt sze­ret­nél.

5 gyakorlat, 5 perc és 5 hét alatt eltűnik a hasháj

5 gyakorlat, 5 perc és 5 hét alatt eltűnik a hasháj

Kezdd el még ma!

Nem csak a bi­ki­ni­sze­zonra kell gyúr­nod a ha­sadra, a ru­há­ból ki­buggyanó úszó­gumi se túl szexi lát­vány.

-4 kg 2 hét alatt: a cukkini diéta lerobbantja rólad a kilókat!

-4 kg 2 hét alatt: a cukkini diéta lerobbantja rólad a kilókat!

Egész­sé­ges, gyors és lát­vá­nyos fo­gyást ér­hetsz el. Így kezdj bele!

Egész­sé­ges, gyors és lát­vá­nyos fo­gyást ér­hetsz el, ha ezt a zöld­sé­get vá­lasz­tod hozzá. Így kezdj bele!

Tudtad, hogy 4 különböző háj létezik? Rád melyik rakódott?

Tudtad, hogy 4 különböző háj létezik? Rád melyik rakódott?

Min­den könnyebb lesz, ha tudod, mi­lyen tí­pusú háj ra­kó­dott rád, és testre sza­bott mód­sze­re­ket vetsz be el­le­nük.

Le­fogyni nehéz, az elért súlyt meg­tar­tani pedig még ne­he­zebb. Ám min­den könnyebb lesz, ha tudod, mi­lyen tí­pusú háj ra­kó­dott rád, és testre sza­bott mód­sze­re­ket vetsz be el­le­nük. Így könnyen meg­tar­tod majd az álom­súlyt.

Ez a 10 duci nő leigázta a sovány topmodelleket!

Ez a 10 duci nő leigázta a sovány topmodelleket a kifutón

Éles kri­ti­kát ka­pott az egyéb­ként csi­nos mo­dell az ügy­nök­sé­gé­től.

Saj­ná­la­tos túl­sú­lya miatt éles kri­ti­kát ka­pott az egyéb­ként csi­nos mo­dell ügy­nök­sé­gé­től.

Ez a nő 6 bordáját kivetette, hogy karcsú legyen: most így néz ki

Ez a nő 6 bordáját kivetette, hogy karcsú legyen: most így néz ki

Régi vágya tel­je­sült a 25 éves nőnek, végre tény­leg úgy néz ki, mint gyer­mek­kora ked­venc rajzfilmfi­gu­rája. Be­te­ges ötlet, durva ered­mény...

Régi vágya tel­je­sült a 25 éves nőnek, végre tény­leg úgy néz ki, mint gyer­mek­kora ked­venc rajzfilmfi­gu­rája. Be­te­ges ötlet, durva ered­mény...

Íme az igazság, ez történik a bőröddel, ha túl sokat fogysz

Íme az igazság, ez történik a bőröddel, ha túl sokat fogysz

A bő­rö­det saj­nos meg­vi­sel­heti.

Saj­nos a bő­rö­det meg­vi­sel­heti a na­gyobb ará­nyú fo­gyás. Egy ka­na­dai lány, Ra­chel Gra­ham meg­mu­tatta, mennyi fe­les­le­ges bőr ma­radt rajta a fo­gyása után.

Le az integetőhájjal! Íme, a 4 leghatásosabb zsírgyilkos gyakorlat!

Le az integetőhájjal! Íme, a 4 leghatásosabb zsírgyilkos gyakorlat!

Le­gyen a karod is for­más! Tün­tesd el a lö­työgő pety­hüdt­sé­get, így le­szel szexi és ma­ga­biz­tos!

Le­gyen a karod is for­más! Tün­tesd el a lö­työgő pety­hüdt­sé­get, így le­szel szexi és ma­ga­biz­tos!

Bátor lányok megmutatták: ilyen a valódi nők meztelen combja

Bátor lányok megmutatták: ilyen a valódi nők meztelen combja

Lehet húsos, göd­röcs­kés, izmos vagy sző­rö­sebb - ilye­nek a va­lódi nők.

Lehet húsos, göd­röcs­kés, izmos vagy éppen kissé sző­rö­sebb - ilye­nek a va­lódi nők.

Ezt nem gondoltad volna: ennyi mindenben segíti életedet a futás

Ezt nem gondoltad volna: ennyi mindenben segíti életedet a futás

A futás nem­csak arra jó, hogy fit­tebb le­gyél!

A futás nem­csak arra jó, hogy fit­tebb le­gyél, sok más te­rü­le­ten is jobbá teszi az éle­te­det.

Bátor fogyás: 3 hónap alatt 10 kilót adott le a magyar anyuka!

Bátor fogyás: 3 hónap alatt 10 kilót adott le a magyar anyuka!

Az útnak még nincs vége, de az anyuka újra kar­csúbb és fit­tebb, fáj­dal­mai is el­múl­tak.

Így válassz magadnak edzőcipőt!

Így válassz magadnak edzőcipőt!

Ahhoz, hogy él­vezd a spor­tot, nem mind­egy, hogy mi­lyen cipőt vá­lasz­tasz. Se­gí­tünk, hogy mire fon­tos fi­gyel­ned, mik a fő szem­pon­tok.

Ahhoz, hogy él­vezd a spor­tot, nem mind­egy, hogy mi­lyen cipőt vá­lasz­tasz. Se­gí­tünk, hogy mire fon­tos fi­gyel­ned.

Ez a nő soha nem volt elég bátor a bikinihez: életében először felvette!

Ez a nő soha nem volt elég bátor a bikinihez: életében először felvette!

Sokan szé­gyel­lik a tes­tü­ket a túl­súly miatt. Rá­adá­sul a több­ször meg­is­mé­telt és si­ker­te­len diéta ko­moly lelki gá­ta­kat okoz­hat.

Nyomtasd ki: itt az igazi zsírégető edzésterv

Nyomtasd ki: itt az igazi zsírégető edzésterv

Mind­össze hat hét alatt lapos és fe­szes lesz a hasad, még­pe­dig egyet­len árva fel­ülés nél­kül. Nyom­tasd ki ezt az edzés­ter­vet, tedd a kezed ügyébe!

Felejtsd el a photoshopot! Így néz ki a valódi nő teste fehérneműben

Felejtsd el a photoshopot! Így néz ki a valódi nő teste fehérneműben

A vonz­erő nem a ma­ga­zi­nok fo­tó­i­nál kez­dő­dik, hanem egé­szen más­hol...

A vonz­erő nem a ma­ga­zi­nok fo­tó­i­nál kez­dő­dik, hanem va­la­hol egé­szen más­hol...

Itt a legújabb fekvőtámasz kihívás: cél az 50!

Itt a legújabb fekvőtámasz kihívás: cél az 50!

Ve­gyél részt benne, nö­veld az erőn­lé­ted, az ál­ló­ké­pes­sé­ged és va­rá­zsolj gyö­nyörű ka­ro­kat ma­gad­nak!

Ve­gyél részt benne, nö­veld az erőn­lé­ted, az ál­ló­ké­pes­sé­ged és va­rá­zsolj gyö­nyörű ka­ro­kat ma­gad­nak!

Bombanő és feleség lett: 80 kilót fogyott, az edzője beleszeretett

Bombanő és feleség lett: 80 kilót fogyott, az edzője beleszeretett

Döb­be­ne­tes át­ala­ku­lás műtét nél­kül!

A 37 éves anyuka akkor dön­tött a vál­toz­ta­tás mel­lett, ami­kor 146 ki­ló­san vég­képp el­érte a holt­pont. Fo­gyó­kú­rázni kez­dett és be­le­vá­gott a sportba. Döb­be­ne­tes át­ala­ku­lás műtét nél­kül!

Nézz a tükörbe és azonnal kiderül, hogyan fogyhatsz le

Nézz a tükörbe és azonnal kiderül, hogyan fogyhatsz le

Akár­mennyit is mutat a mér­leg, a test­fel­épí­té­sünk sze­rint három ka­te­gó­ri­ába tar­to­zunk.

Akár­mennyit is mutat a mér­leg, a test­fel­épí­té­sünk sze­rint három ka­te­gó­ri­ába tar­to­zunk. Aki pedig azt is tudja, hogy me­lyikbe, az könnyeb­ben, ha­té­ko­nyab­ban dob­hatja le a fe­les­le­get. Mu­tat­juk a három cso­por­tot, és azt is el­árul­juk, ho­gyan se­gíti a fo­gyást, ha si­ke­rül azo­no­sí­ta­nod a test­tí­pu­so­dat.

5 tipp, hogy hosszú kihagyás után újra rávedd magad az edzésre

5 tipp, hogy hosszú kihagyás után újra rávedd magad az edzésre

Egy ki­ha­gyott edzés­ből hamar lesz kettő, három, vagy még több. Mi­e­lőtt fel­esz­mél­nél, már bele sem férsz a far­me­rodba.

Őrülten edzel, mégis hízol? Rémálom a köbön

Őrülten edzel, mégis hízol? Rémálom a köbön

Hi­he­tet­len, de saj­nos na­gyon gya­kori

Hi­he­tet­len, de saj­nos gya­ko­ribb, mint gon­dol­nád! Meg­nyug­ta­tunk nem a te tes­ted­ben van hiba. Ideje végre tisz­tázni va­ló­já­ban miért is hízol, ha rend­sze­re­sen mo­zogsz.