MAMAKLUB

Ferenc pápa elárulta, mit gondol a nyilvános szoptatásról

Ferenc pápa elárulta, mit gondol a szoptatásról

Őszent­sége a Six­tus-ká­pol­ná­ban tar­tott szer­tar­tá­son arra biz­tatta az anyá­kat, hogy nyu­god­tan etes­sék meg a szer­tar­tás alatt gyer­me­ke­i­ket.

Kiderült, mi történik a mellel szoptatás után

Kiderült, mi történik a mellel szoptatás után

Ha a kö­zép­is­ko­lá­ban sokat pa­nasz­kod­tál a la­pos­sá­god miatt, a ter­mé­szet egyen­lí­teni fog, ami­kor babát vársz: végre ki­pró­bál­ha­tod a C ko­sa­ras mell­tar­tót.

Ha a kö­zép­is­ko­lá­ban sokat pa­nasz­kod­tál a la­pos­sá­god miatt, a ter­mé­szet egyen­lí­teni fog, ami­kor babát vársz: végre ki­pró­bál­ha­tod a C, vagy még na­gyobb ko­sa­ras mell­tar­tó­kat. De vajon mi tör­té­nik, ha a baba meg­szü­le­tik, majd egy idő után a szop­ta­tás­nak is vége lesz? Vajon bú­csút mond­hatsz a lát­vá­nyos ci­cik­nek?

Ne ess vissza a régi nagy hibába, idén karácsonykor légy boldog!

Ne ess vissza a régi nagy hibába, idén karácsonykor légy boldog!

Meg­mu­tat­juk, mit tesz­nek az iga­zán bol­dog em­be­rek azért, hogy a leg­sű­rűbb idő­sza­kok­ban is jól érez­zék ma­gu­kat. Csa­kis raj­tad múlik!

Már most ag­gódsz a vár­ható sok fe­szült­ség és csa­ládi ve­sze­ke­dés miatt? Meg­mu­tat­juk, mit tesz­nek az iga­zán bol­dog em­be­rek azért, hogy a leg­sű­rűbb idő­sza­kok­ban is jól érez­zék ma­gu­kat. Csa­kis raj­tad múlik, hogy mi­lyen lesz az ünnep: fá­rasztó, konflik­tu­sok­kal teli, vagy hi­bát­lan!

Angyalhangú, 10 éves kislány karácsonyi dala robbantotta fel a netet

Angyalhangú, 10 éves kislány karácsonyi dala robbantotta fel a netet

Ví­rus­ként ter­jed a neten egy igazi ka­rá­cso­nyi han­gu­latú, szen­zá­ciós vi­deo­fel­vé­tel!

Mosolygós fogacskák a Minimax Gyerekhajón

Mosolygós fogacskák a Minimax Gyerekhajón

Fog­tün­dér, Marci Fog­manó, Pici Cica és az Isz­kiri Ze­ne­kar fer­ge­te­ges bu­lija az ok­tó­beri Mi­ni­max Gye­rek­ha­jón ok­tó­ber 16-án!

Fog­tün­dér, Marci Fog­manó, Pici Cica és az Isz­kiri Ze­ne­kar fer­ge­te­ges bu­lija.

A világ 10 legviccesebb bébigrimasza!

A világ 10 legviccesebb bébigrimasza!

Szó­ra­koz­tató, ami­kor a kis­ba­bák fel­nőtt­ként pró­bál­nak vi­sel­kedni!

Szó­ra­koz­tató, ami­kor a kis­ba­bák fel­nőtt­ként pró­bál­nak vi­sel­kedni, pláne, ha ön­álló gon­do­la­tuk egy tré­fás gri­masz­ban mu­tat­ko­zik meg.

Szülők figyelem! Íme a lista, mit kell még megtenni iskolakezdés előtt

Szülők figyelem! Íme a lista, mit kell még megtenni iskolakezdés előtt

Kü­lö­nö­sen az el­ső­sök­kel fon­tos a fel­ké­szü­lés, de a na­gyob­bak­nak sem árt.

Fit Kölyköké a vasárnap az Arénában! FitBalanceKids 2016

Fit Kölyköké a vasárnap az Arénában! FitBalanceKids 2016

Az egész­sé­ges élet­mó­dot és a spor­tot nem lehet elég korán el­kez­deni.

A Fit­ba­lance Aréna 2016 nem csak a moz­gás sze­rel­me­seit várja, hanem azo­kat a szü­lő­ket és cse­me­téit is, akik tud­ják, az egész­sé­ges élet­mó­dot és a spor­tot nem lehet elég korán el­kez­deni.

Több millió embert háborított fel ez a szülés, te mit gondolsz róla?

Több millió embert háborított fel ez a szülés, te mit gondolsz róla?

Min­den or­vosi se­gít­ség nél­kül, a ter­mé­szet­ben szült az auszt­rál nő.

Egye­dül, min­den­féle or­vosi se­gít­ség nél­kül, a ter­mé­szet­ben szült az auszt­rál nő.

Anyukák figyelem: 11 jel, hogy a gyerek egy zseni

Anyukák figyelem: 11 jel, hogy a gyerek zseni

A leg­több anyuka szent meg­győ­ző­dés­sel hiszi, hogy az ő gyer­meke in­tel­li­gen­ci­á­ját te­kintve fény­év­nyi tá­vol­ság­ban van a kor­tár­sa­i­tól. Egy­szó­val zseni.

Egyre több nő választja a szülés legújabb módszerét, leesik az állad!

Egyre több nő választja a szülés legújabb módszerét, leesik az állad!

Ter­mé­sze­tes szü­lést sze­ret­nél, és ret­tegsz a csá­szár­met­szés­től? Ne tedd, van már mód a gyen­géd csá­szárra!

Letarolta a netet, amit ez az anyuka a fotóján mutatott

Letarolta a netet, amit ez az anyuka a fotóján mutatott

Zse­ni­á­lis fény­ké­pet tett közzé egy két­gye­re­kes édes­anya. Nem hiába pörög most ezen a fél világ.

Zse­ni­á­lis fény­ké­pet tett közzé egy két­gye­re­kes édes­anya. Nem hiába pörög most ezen a fél világ.

Ez az anyuka egyszerűen leigázta a fotójával a világot!

Ez az anyuka egyszerűen leigázta a fotójával a világot!

Ennél zse­ni­á­li­sabb fény­kép a kö­zel­múlt­ban biz­to­san nem ké­szült...

Ennél zse­ni­á­li­sabb fény­kép a kö­zel­múlt­ban biz­to­san nem ké­szült...

Ennek a terhes kismamának a fotója felrobbantotta a netet

Ennek a terhes kismamának a fotója felrobbantotta a netet

Száz­ez­rek pö­rög­nek most ezen a fény­ké­pen. És ez egy­ál­ta­lán nem csoda.

Száz­ez­rek pö­rög­nek most ezen a fény­ké­pen. És ez egy­ál­ta­lán nem csoda.

Felrobbantotta a netet az őszibarack: nem hiszel a szemednek!

Felrobbantotta a netet az őszibarack: nem hiszel a szemednek!

Egy kre­a­tív anyu­ká­nak el­ké­pesztő ötlet ju­tott eszébe. Ol­tári cuki fotót ké­szí­tett kis­ba­bá­já­ról, meg­al­kotta a ba­rack­popsi kom­po­zí­ciót!

Egy kre­a­tív anyu­ká­nak el­ké­pesztő ötlet ju­tott eszébe. Ol­tári cuki fotót ké­szí­tett kis­ba­bá­já­ról, meg­al­kotta a ba­rack­popsi kom­po­zí­ciót!

Óriási a vita: hány évesen lehet először egyedül otthon hagyni egy gyereket?

Óriási a vita: hány évesen lehet először egyedül otthon hagyni egy gyereket?

A leg­több szü­lőt ré­mü­let­tel tölti el a gon­do­lat. Vajon mi­kor­tól lehet egy­ál­ta­lán ko­mo­lyan fon­to­lóra venni ezt a le­he­tő­sé­get?

Ennél meghatóbb videó ma nem lesz: ajándék a műlábú kislánynak

Ennél meghatóbb videó ma nem lesz: ajándék a műlábú kislánynak

Könny­fa­kasztó tör­té­net je­lent meg a Fa­ce­boo­kon egy te­xasi kis­lány­ról és annak szü­le­tés­napi aján­dé­ká­ról...

Minden nő ilyen férfira vágyik, de csak kevesen merik bevallani

Minden nő ilyen férfira vágyik, de csak kevesen merik bevallani

Sok aka­dályt kell le­küz­deni, mire végre meg­ta­lá­lod az iga­zit.

Sok aka­dályt kell le­küz­deni, mire végre meg­ta­lá­lod az iga­zit.

Végre kiderült, mikor kell a gyereknek lefeküdnie

Végre kiderült, mikor kell a gyereknek lefeküdnie, hogy egészséges legyen

A gye­re­kek vég­te­len ener­gi­á­ját le­csil­la­pí­tani és el­fo­gad­ható idő­ben ágyba dugni őket, néha le­he­tet­len kül­de­tés­nek tűnik. Pedig, ha tud­nád, mi­lyen ve­szé­lyes már né­hány óra vesz­te­ség is, még el­szán­tab­ban ra­gasz­kod­nál a korai le­fek­vés­hez.

Ünnepi hétvége a Gyerek Szigeten

Itt a nagy nap, ébresztő, kelj fel gyorsan, egy-kettő! Ünnepi hétvége a Gyerek Szigeten

Idén már 15. al­ka­lom­mal várja a ki­csi­ket és na­gyo­kat!

Idén már 15. al­ka­lom­mal várja a ki­csi­ket és na­gyo­kat!

Világsztár lett ez a kisbaba! Te rájössz, miért döbben meg rajta mindenki?

Világsztár lett ez a kisbaba! Te rájössz, miért döbben meg rajta mindenki?

Pil­la­na­tok alatt vált vi­lág­szerte is­mertté ez a kis­baba a fo­tó­já­val.

Pil­la­na­tok alatt vált vi­lág­szerte is­mertté ez a kis­baba a fo­tó­já­val. Rá­jössz, miért?

Ez a férfi olyat tett felesége miatt, hogy róla beszél a fél világ

Ez a férfi olyat tett felesége miatt, hogy róla beszél a fél világ

Ennél meg­ha­tóbb dol­got ma már nem látsz. A sze­rel­mes férj ked­ves­sége ha­tár­ta­lan.

Ennél meg­ha­tóbb dol­got ma már nem látsz. A sze­rel­mes férj ked­ves­sége ha­tár­ta­lan.

Így tanítsd meg a gyermekedet bocsánatot kérni

Így tanítsd meg a gyermekedet bocsánatot kérni

Ne csak szá­mon kérd, hanem ta­nítsd meg őt arra, hogy szí­vé­ből szól­jon, ha meg­bán va­la­mit.

Kiderült: különösen veszélyes a gyerekek egészségére az okostelefon

Kiderült: különösen veszélyes a gyerekek egészségére az okostelefon

Ag­gasztó ered­ményre ju­tot­tak egy ku­ta­tás során. A te­le­fon ko­moly ká­ro­kat okoz­hat a ki­csik szer­ve­ze­té­ben.

Cukiság-faktor: így szöknek a pelenkások!

Cukiság-faktor: így szöknek a pelenkások!

Ezek a babák még akár az Al­cat­raz­ból is meg­szök­né­nek. Nincs az a rács, ami vissza­tartja őket, nézd meg mi­lyen le­le­mé­nye­sek

Ezek a babák még akár az Al­cat­raz­ból is meg­szök­né­nek, nincs az a rács, ami vissza­tartja őket

Tedd bele a lelked! Szívmelengető ajándékötletek anyák napjára

Tedd bele a lelked! Szívmelengető ajándékötletek anyák napjára

Mu­tat­juk a leg­jobb öt­le­te­ket, ami­ket még a leg­ki­sebb kéz­mű­ve­sek is el tud­nak ké­szí­teni.

Sze­ret­nél va­lami kü­lön­le­ge­set, ma­ra­dandó aján­dé­kot adni anyák nap­jára? Mu­tat­juk a leg­jobb öt­le­te­ket, ami­ket még a leg­ki­sebb kéz­mű­ve­sek is el tud­nak ké­szí­teni.

Megmutatta a kendőzetlen, szülés utáni valóságot egy édesanya

Megmutatta a kendőzetlen, szülés utáni valóságot egy édesanya

Tö­ké­let­len szép­sé­gé­vel segít fel­nyitni a sze­mün­ket az édes­anya

Tö­ké­let­len szép­sé­gé­vel segít fel­is­merni az édes­anya, hogy tes­tünk igenis méltó a sze­re­te­tünkre!

Ne dobd el a tojásdobozt, örömöt okozhatsz vele!

Ne dobd el a tojásdobozt, óriási örömöt okozhatsz vele!

Kis fes­ték, né­hány szí­nes papír és cso­dás gye­rek­já­té­ko­kat ké­szít­hetsz be­lőle.

Nem is gon­dol­nád, de a to­jás­do­bozt szá­mos, kre­a­tív módon fel­hasz­nál­ha­tod. Kis fes­ték, né­hány szí­nes papír és cso­dás gye­rek­já­té­ko­kat ké­szít­hetsz be­lőle.

Döbbenetes terhességi lelet: Jézus jelent meg az ultrahang felvételen

Döbbenetes terhességi lelet: Jézus jelent meg az ultrahang felvételen

A kis­ba­bája mel­lett meg­je­lent Jézus is, még­hozzá ke­resztre fe­szí­tés után.

A frászt hozta a kis­ma­mára leg­utóbbi ult­ra­han­gos le­lete. A képen ugyanis kis­ba­bája mel­lett meg­je­lent Jézus is, még­hozzá ke­resztre fe­szí­tés után. Rossz ómen vagy a sze­ren­cse kü­lö­nös jele?

Megrengette az internetet egy ötéves kisfiú fotója

Megrengette az internetet egy ötéves kisfiú fotója

Vi­har­se­bes­ség­gel ter­jed a kép, eddig több tíz­ez­ren osz­tot­ták meg a neten. A fotón egy édes­anya lát­ható.

Vi­har­se­bes­ség­gel ter­jed a kép, eddig több tíz­ez­ren osz­tot­ták meg a neten. A fotón egy édes­anya lát­ható.

Csak elsőre vicces amit látsz: Szegény szülőket néha sajnálja valaki?

Csak elsőre vicces amit látsz: Szegény szülőket néha sajnálja valaki?

Fe­lejtsd el, hogy akkor al­szol ami­kor sze­ret­nél! Gye­rek mel­lett iga­zán ke­mé­nyek a min­den­na­pok, szülő vagy nulla-hu­szon­négy­ben, de ember csak rit­kán.

Fe­lejtsd el, hogy akkor al­szol ami­kor sze­ret­nél! Sőt, jobb, ha nem al­szol egy­ál­ta­lán. Gye­rek mel­lett iga­zán ke­mé­nyek a min­den­na­pok, szülő vagy nulla-hu­szon­négy­ben, de ember csak rit­kán.

Óriási vihart kavart ez az anyuka! Ízekre szedik őt a neten

Óriási vihart kavart ez az anyuka! Ízekre szedik őt a neten

Az édes­anya egy kis­ba­bá­val lát­ható a képen, és a fotó so­kak­nál verte ki a biz­to­sí­té­kot

Bátran lehet szoptatni: Ez a vakmerő felirat megcsinálta a forgalmat!

Bátran lehet szoptatni: Ez a vakmerő felirat megcsinálta a forgalmat!

Kö­zös­ségi te­rek­ben szinte sehol nem lát­ják szí­ve­sen a cse­cse­mő­jü­ket anya­tej­jel táp­láló anyu­ká­kat. Egy auszt­rál kocs­ma­tu­laj­do­nos most meg­elé­gelte ezt.

Kö­zös­ségi te­rek­ben szinte sehol nem lát­ják szí­ve­sen a cse­cse­mő­jü­ket anya­tej­jel táp­láló anyu­ká­kat. Egy auszt­rál kocs­ma­tu­laj­do­nos most meg­elé­gelte a durva diszk­ri­mi­ná­ciót. Ha­tal­mas táb­lán tette közzé, hogy sze­re­tet­tel lát min­den szop­ta­tós nőt ba­bá­já­val együtt.

A kisbaba világra jöttének gyönyörűséges pillanatai

A kisbaba világra jöttének gyönyörűséges pillanatai

A baba szü­le­tése, az első ta­lál­ko­zás meg­is­mé­tel­he­tet­len. Nincs annál gyö­nyö­rűbb és meg­ha­tóbb, mint éle­tet adni egy gyer­mek­nek.

A baba szü­le­tése, az első ta­lál­ko­zás meg­is­mé­tel­he­tet­len. Nincs annál gyö­nyö­rűbb és meg­ha­tóbb, mint éle­tet adni egy gyer­mek­nek.

Imádni fogja a gyerek a gyümölcsöt, ha így adod neki! 15 ötlet

Imádni fogja a gyerek a gyümölcsöt, ha így adod neki! 15 ötlet

Nem hal­lod többé: "Fújj, nem kérem!"

Össze­szed­tünk né­hány remek öt­le­tet arra, ho­gyan tedd a fi­nom­sá­go­kat a tá­nyérra úgy, hogy soha töb­bet ne mondja a gye­rek: "Fújj, ezt nem kérem!"

Őszintén vallottak a szülők: íme, a világ legrosszabb gyerekei

Őszintén vallottak a szülők: íme, a világ legrosszabb gyerekei

A gye­re­kek imád­ják fe­sze­getni a ha­tá­ro­kat, és oly­kor túl messzire men­nek. El­ké­pesztő fotók kö­vet­kez­nek!

A gye­re­kek imád­ják fe­sze­getni a ha­tá­ro­kat, és oly­kor túl messzire men­nek. El­ké­pesztő fotók kö­vet­kez­nek!

Ez a négygyerekes anyuka leigázta videójával a netet, leesik az állad!

Ez a négygyerekes anyuka leigázta videójával a netet, leesik az állad!

Ámul és bámul az in­ter­net népe, ez a négy­gye­re­kes anyuka rá­cá­fol mind­arra, amit ko­ráb­ban a nagy­csa­lá­dos lét­ről gon­dol­tunk.

Ne hizlald a gyereket! Soha nem lehet az evés jutalom

Ne hizlald a gyereket! Soha nem lehet az evés jutalom

Miért ala­kul ki és mit lehet tenni?

Ren­ge­teg túl­sú­lyos ember küzd lelki prob­lé­má­val, és saj­nos egy ré­szük ju­ta­lom­ként te­kint az ételre, sze­re­te­tet pró­bál pó­tolni az evés­sel.

Ki ne dobd a sárga, műanyag tojást! Ezeket csinálhatod belőle!

Ki ne dobd a sárga, műanyag tojást! Ezeket csinálhatod belőle!

Neked is ha­lomra áll ott­hon a cso­ki­to­jás bel­seje?

Neked is ha­lomra áll ott­hon a cso­ki­to­jás bel­seje? Nem is gon­dol­nád, hogy mennyi min­dent ké­szít­hetsz be­lőle. A gye­re­kek imádni fog­ják a cuki já­té­ko­kat, és nem kell ki­dob­nod a mű­anya­got sem.

Ettől olvad a női szív! Apák, akik imádják gyereküket! - Fotók

Ettől olvad a női szív! Apák, akik imádják gyereküket! - Fotók

Ezek a képek mu­tat­ják, hogy nem csak az anya és gyer­meke kö­zött lehet mély lelki kap­cso­lat.

Ezek a képek mu­tat­ják, hogy nem csak az anya és gyer­meke kö­zött lehet mély lelki kap­cso­lat.

Okostelefonja van a gyerekednek? Sajnáljuk, de nem jó ötlet...

Okostelefonja van a gyerekednek? Sajnáljuk, de nem jó ötlet...

Rossz hí­rünk van. Az okos­te­le­font jobb lenne in­kább el­venni a gye­rek­től, ha ilyenje van.

Támadások célpontja lett a 8 éves fiát még mindig szoptató anya! Videó!

Támadások célpontja lett a 8 éves fiát még mindig szoptató anya! Videó!

Az anyuka talán már bánja, hogy meg­osz­totta intim tit­kát a nagy­vi­lág­gal. A leg­több nő rosszal­lás­sal nézi, amit a fi­á­val művel.

Szülés után sportolnál? Ezekre figyelj oda!

Szülés után sportolnál? Ezekre figyelj oda!

Sze­ret­nél fitt és csi­nos lenni szü­lés után? Nem tudod, hogy mikor és ho­gyan kezdj hozzá? Se­gí­tünk!

Sze­ret­nél fitt és csi­nos lenni szü­lés után? Nem tudod, hogy mikor és ho­gyan kezdj hozzá? Se­gí­tünk!

Felrobbantotta a netet ez a bátor anyuka, nem hiszel a szemednek!

Felrobbantotta a netet ez a bátor anyuka, nem hiszel a szemednek!

Kis­ba­bá­ját szop­tatja a képen, mi­köz­ben ő egy pohár vizet iszik.

Kis­ba­bá­ját szop­tatja a képen, mi­köz­ben ő egy pohár vizet iszik. A fotó nyil­vá­nos he­lyen ké­szült, ezért so­kak­nál ki­verte a biz­to­sí­té­kot. A nők több­sége vi­szont az anyuka mellé állt.

Ez a kismama felrobbantotta az internetet! Ilyet még nem láttál!

Ez a kismama felrobbantotta az internetet! Ilyet még nem láttál!

Ez a kis­mama olyat mu­ta­tott, hogy le­esett az ál­lunk. A tiéd is le fog.

Ez a kis­mama olyat mu­ta­tott, hogy le­esett az ál­lunk. És biz­to­sak va­gyunk benne, hogy a tiéd is le fog.

A legszuperebb otthoni gyerekjátékok fillérekből - Fotók

A legszuperebb otthoni gyerekjátékok fillérekből - Fotók

Pró­báld ki eze­ket a zse­ni­á­lis öt­le­te­ket! Nézz körül ott­hon, hisz néha fil­lé­res tár­gyak­ból is remek já­té­kok ké­szít­he­tők!

Ha ele­ged van abból, hogy a bolti, mé­reg­drága gye­rek­já­té­kok pil­la­na­tok alatt szét­tör­nek és két perc alatt meg­unja a gye­rek, pró­báld ki eze­ket a zse­ni­á­lis öt­le­te­ket! Nézz körül ott­hon, hisz néha fil­lé­res tár­gyak­ból is remek já­té­kok ké­szít­he­tők!

Végigsöpört az interneten a bátor anyuka vallomása

Végigsöpört az interneten a bátor anyuka vallomása

Tíz­ez­rek vál­tak a ra­jon­gó­jává

Tíz­ez­rek vál­tak a ra­jon­gó­jává, mi­u­tán el­mondta a vé­le­mé­nyét és az ér­zé­seit.

Briliáns ötletek, hogy órákra leköss egy totyogó gyereket

Briliáns ötletek, hogy órákra leköss egy totyogó gyereket

Hozz létre egy­szerű dol­gok­ból zse­ni­á­lis já­ték­köz­pon­tot! Fej­leszd a ki­csit já­té­ko­san és még ma­gadra is marad időd! Mu­tat­juk a 7 leg­jobb öt­le­tet.

Vakmerő bátorság: megszegte a szabályokat a nemrég szült magyar anya!

Vakmerő bátorság: megszegte a szabályokat a nemrég szült magyar anya!

Ni­ko­lett né­hány hetes cse­cse­mője mel­lett hagyta el a szén­hid­rá­to­kat.

Szop­ta­tás alatt hagyta el a szén­hid­rá­to­kat. Nem hi­szed el, mi tör­tént!

Kiderült: mindvégig rosszul vetkőztetted eddig a gyereked

Kiderült: mindvégig rosszul vetkőztetted eddig a gyereked

Mu­tat­juk, hogy miért.

Tud­tad, hogy nem úgy kell le­venni a csiz­mát a ki­csi­ről, ahogy egyéb­ként szok­tad? Mu­tat­juk, hogy miért, és hogy va­ló­já­ban ho­gyan kel­lett volna.

Újabb lótusz-szülés! Nem engedte elvágni a köldökzsinórt az anyuka!

Újabb lótusz-szülés! Nem engedte elvágni a köldökzsinórt az anyuka!

A szü­le­tés misz­té­ri­uma min­den­kit meg­hat és ma­gá­val ragad. Van, akit talán túl­sá­go­san is?

12 ok, amiért egy nő sem szeretne újra húszéves lenni

12 ok, amiért egy nő sem szeretne újra húszéves lenni

Messze már a 20. szü­li­na­pod? Na és aztán? Leg­alább 12 okod van arra, hogy ennek na­gyon is tudj örülni.

Messze már a 20. szü­li­na­pod? Na és aztán? Leg­alább 12 okod van arra, hogy ennek na­gyon is tudj örülni.

10 hiba, amit minden anya legalább egyszer elkövet - szülők őszinte vallomásai

10 hiba, amit minden anya legalább egyszer elkövet - szülők őszinte vallomásai

Eze­ket a hi­bá­kat egyi­künk sem tudja meg­úszni. De el­ke­se­re­désre semmi ok.

Eze­ket a hi­bá­kat egyi­künk sem tudja meg­úszni. De el­ke­se­re­désre semmi ok.

Nem tud betelni a világ ezzel az anyukával! Leigázta a netet, amit csinált!

Nem tud betelni a világ ezzel az anyukával! Leigázta a netet, amit csinált!

Hős­ként ün­nepli a világ ezt az anyu­kát. Mos­tanra több mint 70 mil­li­óan vál­tak a ra­jon­gó­jává. Nem vé­let­le­nül.

10 dolog, amit taníts meg gyermekednek, hogy sikeres felnőtt legyen

10 dolog, amit taníts meg gyermekednek, hogy sikeres felnőtt legyen

A fel­nőtt­kori bol­do­gu­lás leg­fon­to­sabb pil­lére, hogy mit ta­ní­tunk meg gyer­me­ke­ink­nek.

Megrajzolják Magyarország boldogságtérképét

Megrajzolják Magyarország boldogságtérképét

Or­szá­gos mé­retű bol­dog­ság­szint-fel­mé­rés in­dult, amely­nek vég­ered­mé­nye­ként meg­raj­zol­ják ha­zánk bol­dog­ság­tér­ké­pét.

Or­szá­gos mé­retű bol­dog­ság­szint-fel­mé­rés in­dult, amely­nek vég­ered­mé­nye­ként meg­raj­zol­ják ha­zánk bol­dog­ság­tér­ké­pét. A ku­ta­tás­sal arra ke­re­sik a vá­la­szo­kat, mely vá­ro­sok, tér­sé­gek lakói le­het­nek a leg­bol­do­gab­bak, és vajon tény­leg olyan bo­rú­látó, pesszi­mista nép va­gyunk-e...

Szétszórt és rendetlen a gyereked? Ezzel a taktikával rendre szoktathatod!

Szétszórt és rendetlen a gyereked? Ezzel a taktikával rendre szoktathatod!

Van­nak, akik egy­sze­rűen kép­te­le­nek be­osz­tani az ide­jü­ket, a fel­ada­ta­i­kat.

Van­nak, akik egy­sze­rűen kép­te­le­nek be­osz­tani az ide­jü­ket, a fel­ada­ta­i­kat.

Így hagyd a gyereked az apjára - ezen a videón derül az internet népe

Így hagyd a gyereked az apjára - ezen a videón derül az internet népe

Jól tud­juk, hogy az apák néha fur­csa ne­ve­lési el­ve­ket val­la­nak, nem is be­szélve arról, ami­kor nekik kell vi­gyázni a csöpp­ségre.

Elképesztő hazugságok: ezzel tömik a szülők a gyerekeiket!

Elképesztő hazugságok: ezzel tömik a szülők a gyerekeiket!

Fo­gad­junk, hogy ezt te sem úsz­tad meg! Téged is ilyen ba­rom­sá­gok­kal fá­rasz­tot­tak ott­hon?

Így dobd fel a kisszobát, hogy igazi gyerekparadicsom legyen

Így dobd fel a kisszobát, hogy igazi gyerekparadicsom legyen

Vi­gyél egy kis vál­to­za­tos­sá­got a gyer­kő­cöd szo­bá­jába.

Vi­gyél egy kis vál­to­za­tos­sá­got a gyer­kő­cöd szo­bá­jába. Pár öt­le­tes be­ren­de­zés­sel igazi gye­rek­bi­ro­dal­mat va­rá­zsol­hatsz, amit ga­ran­tál­tan imádni fog!

Ennek a kismamának a fotója felrobbantotta a netet! Elképesztő vallomás...

Ennek a kismamának a fotója felrobbantotta a netet! Elképesztő vallomás...

Tíz­ez­rek oszt­ják meg a fény­ké­pet.

Tíz­ez­rek oszt­ják meg a fény­ké­pet, óri­ási port ka­vart né­hány nap alatt a tör­té­net.

A te gyereked is nagyon rendetlen? Mutatjuk a trükköt, ami segít - Videó

A te gyereked is nagyon rendetlen? Mutatjuk a trükköt, ami segít - Videó

Ezzel a trük­kel öt má­sod­perc alatt össze­haj­to­gat­hat­tok egy pólót.

Ezzel az egy­szerű, fil­lé­res trük­kel öt má­sod­perc alatt össze­haj­to­gat­hat­tok egy pólót.

Ezek a legszuperebb és legolcsóbb farsangi gyerekjelmezek

Ezek a legszuperebb és legolcsóbb farsangi gyerekjelmezek

Há­zi­lag és könnyen el­ké­szít­he­ted eze­ket a jel­me­ze­ket, ami­ket biz­tos, hogy a kicsi is imádni fog majd!

Há­zi­lag és könnyen el­ké­szít­he­ted eze­ket a jel­me­ze­ket, ami­ket biz­tos, hogy a kicsi is imádni fog majd!

Ne légy helikopterszülő, mert tönkreteheted a gyerekedet!

Ne légy helikopterszülő, mert tönkreteheted a gyerekedet!

Ha foly­ton el­len­őr­zöd a gye­re­ke­det, és min­dent meg­csi­nálsz he­lyette, akkor sú­lyos prob­lé­má­kat okoz­hatsz neki.

Asszonyverés az alsós énekkönyvben?!

Asszonyverés az alsós énekkönyvben?!

Fur­csa do­logra buk­kan­tunk a kö­zös­ségi por­tá­lon, egy anyuka töl­tötte fel

Fur­csa do­logra buk­kan­tunk a kö­zös­ségi por­tá­lon, egy anyuka töl­tötte fel a gye­rek köny­vé­nek egy rész­le­tét.

Soha ne hagyd a gyereket egyedül!

Soha ne hagyd a gyereket egyedül!

Ahol kis­gye­rek van a csa­lád­ban, ott bi­zony bármi elő­for­dul­hat. Elég, ha pár percre ma­gára ha­gyod a cse­me­tét, és máris meg­van a baj, mert a gye­re­kek fan­tá­zi­ája szinte ha­tár­ta­lan.

Ahol kis­gye­rek van a csa­lád­ban, ott bi­zony bármi elő­for­dul­hat. Elég, ha pár percre ma­gára ha­gyod a cse­me­tét, és máris meg­van a baj, mert a gye­re­kek fan­tá­zi­ája szinte ha­tár­ta­lan.

14 kulcsmondat, hogy gyermeked boldog és önfeledt lehessen

14 kulcsmondat, hogy gyermeked boldog és önfeledt lehessen

Gyer­me­künk mo­so­lya, öröme és bol­dog­sága talán a leg­fon­to­sabb dolog egy szülő éle­té­ben. Van, amit ehhez nem is­mé­tel­hetsz el neki elég­szer.

A boldogság igazi kulcsa nem az, amire gondolsz!

A boldogság igazi kulcsa nem az, amire gondolsz!

Mitől függ a bol­dog­ság: sze­re­lem, pénz, egész­ség, csa­lád? Min­den­ki­nek más a fon­tos.

Mitől függ a bol­dog­ság: sze­re­lem, pénz, egész­ség, csa­lád? Min­den­ki­nek más a fon­tos, de mi va­ló­já­ban a lé­nyeg? Most el­árul­juk!