DIÉTA

Kiderült, a kókusz tényleg lerobbantja rólunk a zsírt

Kiderült, a kókusz tényleg lerobbantja rólunk a zsírt

A kó­kusz az új di­é­tás őrü­let: a kó­kusz­olaj és a kó­kusz­víz már rég­óta ve­lünk van, de most itt a kó­kusz­ch­ips, a kó­kusz­fa­gyi és a többi kó­ku­szos fi­nom­ság.

Itt a legtutibb módszer, hogy végre teljesen leszokj a cukorról

Itt a legtutibb módszer, hogy végre teljesen leszokj a cukorról

Min­denki tudja, hogy a cukor nem egész­sé­ges, és mégis esszük. Vajon miért? Mert a cu­kor­füg­gő­ség nagy úr.

Ne csüggedj, télen sem lehetetlen a fogyás!

Ne csüggedj, télen sem lehetetlen a fogyás!

Már be­le­tö­rőd­tél, hogy télen min­dig fel­szedsz két-három kilót? Ag­go­da­lomra semmi ok! Ha pár do­logra oda­fi­gyelsz, a ta­vaszt már csúcs­for­má­ban kezd­he­ted.

Már be­le­tö­rőd­tél, hogy télen min­dig fel­szedsz két-három kilót? Ag­go­da­lomra semmi ok!

Így pörgesd fel a fogyást télen: mutatjuk, mit kell hozzá enni

Így pörgesd fel a fogyást télen: mutatjuk, mit kell hozzá enni

A nagy hi­deg­ben a leg­jobb be­ku­co­rodni a ka­na­péra, és enni-inni va­lami fi­no­mat. A bök­kenő csak az, hogy a ked­venc téli éte­le­ink erő­sen hiz­lal­nak.

A nagy hi­deg­ben a leg­jobb be­ku­co­rodni a ka­na­péra, és enni-inni va­lami fi­no­mat. A bök­kenő csak az, hogy a ked­venc téli éte­le­ink erő­sen hiz­lal­nak. Ha vi­szont oko­san vá­lasz­tasz, nem kell tar­ta­nod a hideg év­szak­ban fel­sze­dett ki­lók­tól. Meg­mu­tat­juk, mi­lyen éte­le­kért és ita­lo­kért nyúlj!

Figyelj, ennyit számítanak az apró étrendváltoztatások!

Figyelj, ennyit számítanak az apró étrendváltoztatások!

A di­é­tá­ban min­den apró vál­toz­ta­tás szá­mít! Meg­mu­tat­juk, mennyit fogy­hatsz, ha pár dol­gon vál­toz­tatsz.

A di­é­tá­ban min­den apró vál­toz­ta­tás szá­mít! Meg­mu­tat­juk, mennyit fogy­hatsz, ha pár dol­gon vál­toz­tatsz.

Ez a szexi nő 45 kilót fogyott a férje szeretője miatt

Ez a szexi nő 45 kilót fogyott a férje szeretője miatt

A 34 éves anyu­kát szí­ven ütötte a hír, ami­kor meg­tudta, férje meg­csalja. A sokk ha­tá­sára el­dön­tötte, hogy be­bi­zo­nyítja, sok­kal töb­bet ér, mint a sze­rető.

Kerüld el ezt a januári divatdiétát, mert csak hízhatsz tőle

Kerüld el ezt a januári divatdiétát, mert csak hízhatsz tőle

Sze­ret­néd egy gyors és ha­té­kony­nak hitt lé­böjt­kú­rá­val in­dí­tani az évet? Ne tedd, jó eséllyel töb­bet szedsz fel tőle, mint amennyit le­adsz!

A legjobb reggeli ital, ami ünnepek után méregteleníti a szervezeted

A legjobb reggeli ital, ami ünnepek után méregteleníti a szervezeted

Tú­let­ted magad az ün­ne­pek alatt? Eset­leg al­ko­hol­ból volt ki­csi­vel több?

Tú­let­ted magad az ün­ne­pek alatt? Eset­leg al­ko­hol­ból volt ki­csi­vel több a kel­le­té­nél? In­dítsd az évet finom, mé­reg­te­le­nítő mo­jito-te­á­val! Nyugi, al­ko­holt nem tet­tünk bele, van vi­szont benne min­den más, ami jót tesz neked!

Megvéd a téli hízástól és a betegségektől ez a 6 diétaszabály

Megvéd a téli hízástól és a betegségektől ez a 6 diétaszabály

Té­li­e­sítsd a di­é­tá­dat!

Fo­gyassz olyan élel­mi­sze­re­ket, ame­lyek se­gí­te­nek el­há­rí­tani a tél kel­le­met­len mel­lék­ha­tá­sait, hogy ja­nu­ár­ban is kar­csú és ener­gi­kus le­gyél.

3 nő, akik sosem számolták a kalóriákat, mégis sikerült lefogyniuk

3 nő, akik sosem számolták a kalóriákat, mégis sikerült lefogyniuk

A ka­ló­ria­szá­mol­ga­tás bo­nyo­lult és nem is túl ha­tá­sos módja a fo­gyás­nak. Ennél sok­kal jobb, ha vál­toz­tatsz az élet­mó­do­don.

7 napos étrend: ezzel kezdd az újévben a diétát!

7 napos étrend: ezzel kezdd az újévben a diétát!

Fe­lejtsd el a szi­gorú ro­ham­di­é­tá­kat! Az év eleji fo­ga­dal­mad­hoz vá­lassz in­kább olyan ét­ren­det, ame­lyik min­den szük­sé­ges táp­anyag­gal ellát.

Fe­lejtsd el a szi­gorú ro­ham­di­é­tá­kat! Az év eleji fo­ga­dal­mad­hoz vá­lassz in­kább olyan ét­ren­det, ame­lyik min­den szük­sé­ges táp­anyag­gal ellát, ki­védi az ál­landó éh­ség­ér­ze­tet, és köz­ben arról is gon­dos­ko­dik, hogy leadd a fe­les­le­get. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan ér­de­mes hoz­zá­kez­deni a di­é­tá­hoz!

Kiderült, nem az este 6 óra a legfontosabb időpont a diétában

Kiderült, nem az este 6 óra a legfontosabb időpont a diétában

Azt gon­dol­tad, ha este 6 után nem eszel, meg van oldva a fo­gyás? Ennél na­gyob­bat aligha té­ved­het­nél!

Azt gon­dol­tad, ha este 6 után nem eszel, meg van oldva a fo­gyás? Ennél na­gyob­bat aligha té­ved­het­nél! Egy másik nap­szak­ban sok­kal töb­bet te­hetsz azért, hogy pár hónap múlva egy-két szám­mal ki­sebb far­mert ve­hess. El­árul­juk, mikor!

Így edd a karácsonyi sütiket, és nem fogsz meghízni

Így edd a karácsonyi sütiket, és nem fogsz meghízni

Ilyen­kor iga­zán meg­en­ged­hetsz ma­gad­nak egy kis bű­nö­zést, pláne, ha be­tar­tod a kö­vet­kező sza­bá­lyo­kat.

Ilyen­kor iga­zán meg­en­ged­hetsz ma­gad­nak egy kis bű­nö­zést, pláne, ha be­tar­tod a kö­vet­kező sza­bá­lyo­kat.

Figyelj, ezeket a nasikat ajánlják a szakértők éhségrohamok ellen!

Figyelj, ezeket a nasikat ajánlják a szakértők éhségrohamok ellen!

A nas­so­lás min­dig ve­szé­lyes terep: ki tudna meg­állni egy al­má­nál és egy kanál tú­ró­nál, ha épp mo­gyo­ró­kré­mes ke­nyérre vá­gyik?

A nas­so­lás min­dig ve­szé­lyes terep: ki tudna meg­állni egy al­má­nál és egy kanál tú­ró­nál, ha épp mo­gyo­ró­kré­mes ke­nyérre vá­gyik? Sze­ren­csére lé­tez­nek olyan nasik, ame­lyek szinte azon­nal ele­jét ve­szik az egész­ség­te­len vá­gya­ko­zás­nak. Pró­báld ki, amit a táp­lál­ko­zás­tu­do­mány szak­ér­tői aján­la­nak!

Ez történik a testeddel, ha cukor helyett mézzel édesítesz!

Ez történik a testeddel, ha cukor helyett mézzel édesítesz!

So­ka­kat fél­re­ve­zet az első számú di­é­ta­sza­bály, mely sze­rint a fo­gyás­hoz el kell hagyni ét­ren­dünk­ből a cuk­rot.

Zéró cukor, semmi liszt: Csokis felhőpalacsinta az új diétás kedvenc

Zéró cukor, semmi liszt: Csokis felhőpalacsinta az új diétás kedvenc

Az ün­ne­pek leg­­­fan­­tasz­­ti­­ku­­sabb di­é­­tás fi­­nom­­sága bú­­za­­liszt és cukor nél­­kül! Pil­­la­­na­­tok alatt el­­ké­­szül a pil­le­könnyű pa­la­csinta!

Most végre kiderült: ezért rakódik le rád az úszógumi

Most végre kiderült: ezért rakódik le rád az úszógumi

Nem­csak esz­té­ti­kai prob­léma.

Ami kí­vül­ről zsír­pár­ná­nak lát­szik, az belül a szer­ve­i­det kö­rül­ölelő ré­te­get, az úgy­ne­ve­zett zsi­geri zsírt je­lenti, amely sú­lyos be­teg­sé­gek koc­ká­za­tát nö­veli.

Szeretnél többet enni és úgy fogyni? Most figyelj!

Szeretnél többet enni és úgy fogyni? Most figyelj!

Ha fogyni sze­ret­nél, ál­ta­lá­ban el­ve­szel abból, amit eddig ettél, pedig a drasz­ti­kus meg­vo­ná­sok nem se­gí­te­nek!

2016 legmegdöbbentőbb fogyásai! Ezektől a fotóktól leesik az állad

2016 legmegdöbbentőbb fogyásai! Ezektől a fotóktól leesik az állad

Ezek­nek a höl­gyek­nek nem kevés súlyt kel­lett le­ad­niuk, de si­ker­rel jár­tak.

Ezek­nek a höl­gyek­nek nem kevés súlyt kel­lett le­ad­niuk, de si­ker­rel jár­tak.

Kapaszkodj meg! Így hizlal a só!

Kapaszkodj meg! Így hizlal a só!

Azt mind­annyian tud­juk, hogy a cukor hiz­lal. A leg­utóbbi ku­ta­tá­sok­ból azon­ban ki­de­rült, hogy a só is leg­alább ilyen ve­szé­lyes.

Azt mind­annyian tud­juk, hogy a cukor hiz­lal. A leg­utóbbi ku­ta­tá­sok­ból azon­ban ki­de­rült, hogy a só is leg­alább ilyen ve­szé­lyes.

Így leszel karcsú akkor is, ha egész nap az irodában ülsz

Így leszel karcsú akkor is, ha egész nap az irodában ülsz

Meg­mu­tat­juk, mit kell ten­ned.

Az író­asz­tal­hoz köt a mun­kád? Van­nak olyan trük­kök, ame­lyek se­gí­te­nek, hogy ennek el­le­nére kar­csú ma­rad­jon a de­re­kad. Meg­mu­tat­juk, mit kell ten­ned.

Tarol a neten a legújabb diéta: eszméletlen hatékony és gyors fogyás

Tarol a neten a legújabb diéta: eszméletlen hatékony és gyors fogyás

Az egész világ oda­van ezért a di­é­táért, mely na­gyon gyors ered­mé­nye­ket hoz és könnyen be­tart­ható.

Itt a bizonyíték: napi 8 pohár víz így segíti a fogyást

Itt a bizonyíték: napi 8 pohár víz így segíti a fogyást

A fo­gyó­kú­rás ta­ná­csok kö­zött az első he­lyen sze­re­pel, hogy igyál több vizet. De vajon ez tény­leg segít?

A fo­gyó­kú­rás ta­ná­csok kö­zött az első he­lyen sze­re­pel, hogy igyál több vizet. De vajon ez tény­leg segít? A Pre­vent­ion új­ság­írója, Marygrace Tay­lor ki­pró­bálta. Lás­suk az ered­mé­nye­ket!

Ez történik a testeddel, ha 40 napig elhagyod az alkoholt és az édességet

Ez történik a testeddel, ha 40 napig elhagyod az alkoholt és az édességet

Vajon mi tör­té­nik, ha közel hat hétre tel­je­sen el­tün­te­ted az ét­ren­ded­ből az al­ko­holt és a cuk­rot?

Vajon mi tör­té­nik, ha közel hat hétre tel­je­sen el­tün­te­ted az ét­ren­ded­ből az al­ko­holt és a cuk­rot? Vajon lehet egy­szerre, min­den át­me­net nél­kül sza­kí­tani ezek­kel a káros anya­gok­kal? Mihez kez­desz a par­ti­kon? És hogy re­a­gál a szer­ve­ze­ted a tisz­tí­tó­kú­rára? Tény­leg szinte azon­nal meg­lát­szik az ered­mé­nye?

Utolért a jojó? Így keveredj ki belőle!

Utolért a jojó? Így keveredj ki belőle!

Vi­gyázz, mert a jojó nem­csak bosszantó, hanem ve­szé­lyes is. Mu­ta­tunk pár tip­pet ahhoz, hogy ne kell­jen to­vább küz­de­ned vele.

Időn­ként pá­nik­sze­rűen di­é­tá­zol, majd gyor­san vissza­állsz a régi szo­ká­sa­idra? Ga­ran­tál­tan in­ga­do­zik a test­sú­lyod! Vi­gyázz, mert a jojó nem­csak bosszantó, hanem ve­szé­lyes is.

10 sós nasi, ami tényleg felgyorsítja a fogyást

10 sós nasi, ami tényleg felgyorsítja a fogyást

Va­lami sósat és ro­po­gó­sat sze­ret­nél enni a fo­gyó­kúra alatt? Nem kell szám­űz­nöd az asz­ta­lod­ról eze­ket a fi­nom­sá­go­kat sem.

Va­lami sósat és ro­po­gó­sat sze­ret­nél enni a fo­gyó­kúra alatt? Nem kell szám­űz­nöd az asz­ta­lod­ról eze­ket a fi­nom­sá­go­kat sem.

7 egészségesnek tűnő étel, ami a rengeteg cukor miatt megbetegít

7 egészségesnek tűnő étel, ami a rengeteg cukor miatt megbetegít

Azt hit­ted, az egész­sé­ges­nek gon­dolt éte­lek­ben nem lehet cukor?

Azt hit­ted, az egész­sé­ges­nek gon­dolt, leg­több­ször sós éte­lek­ben nem lehet cukor? Nagy té­ve­dés! Van­nak olyan fa­la­tok, ame­lyek, bár nem éde­sek, rosszab­bul jársz velük, mintha édes­sé­get ennél. Ér­de­mes tehát ala­po­san meg­nézni a cím­ké­ket.

Ne tolj ki magaddal! 5 diétás kaja, amitől csak éhesebb leszel

Ne tolj ki magaddal! 5 diétás kaja, amitől csak éhesebb leszel

Ha rosszul vá­lasz­tasz, hamar éhes le­szel.

Ha egész­sé­ge­sen táp­lál­ko­zol fon­tos, hogy szer­ve­ze­ted meg­kap­jon min­den szük­sé­ges táp­anya­got!

Ez a tükörtojás lerobbantja rólad a pluszkilókat! Csúcs ez a recept!

Ez a tükörtojás lerobbantja rólad a pluszkilókat! Csúcs ez a recept!

Két­ség­te­len, hogy a tojás az egyik leg­jobb vá­lasz­tás reg­ge­lire! El­te­lít és lak­tat, de még min­dig tur­bóz­ha­tunk rajta, hogy egész­sé­ge­sebb lle­gyen.

Két­ség­te­len, hogy a tojás az egyik leg­jobb vá­lasz­tás reg­ge­lire! El­te­lít és lak­tat, de még min­dig tur­bóz­ha­tunk rajta, hogy egész­sé­ge­sebb le­gyen. Most egy olyan vál­to­za­tot mu­ta­tunk, ami ren­ge­teg rost­tal és vi­ta­min­nal egé­szíti ki a fe­hér­jék­ben gaz­dag fo­gást. Ha ezt reg­ge­li­zed, ebé­dig biz­tos nem le­szel éhes!

Lerobbantja a pluszkilókat ez a téli zsírégető turmix

Lerobbantja a pluszkilókat ez a téli zsírégető turmix

Hetek alatt lát­vá­nyos ered­mény!

A szu­per kar­csú­sító tur­mi­xok egyik titka a ki­vé­te­les tu­laj­don­sá­gok­kal meg­ál­dott áfo­nya. Ez a cso­da­gyü­mölcs egész télen hoz­zá­fér­hető fa­gyasztva!

Brutális felismerés: 8 különböző ok miatt hizlal a diéta

Brutális felismerés: 8 különböző ok miatt hizlal a diéta

Sosem jön­nél rá, hogy hol ron­tod el!

Akár­mi­lyen ke­mé­nyen di­é­tá­zol, nem akar­nak el­tűnni a zsír­pár­nák? Fo­gad­junk, sosem jön­nél rá, hogy hol ron­tod el az egész prog­ra­mot!

Ezt kell tenned este 6 után, és lerobban a zsír!

Ezt kell tenned este 6 után, és lerobban a zsír!

Nap­pal min­dig ura vagy a hely­zet­nek, de es­tén­ként könnyen el­csá­bulsz? Ne hagyd, hogy ez a fo­gyá­sod út­jába áll­jon! Meg­mu­tat­juk, mit kell ten­ned.

Nap­pal min­dig ura vagy a hely­zet­nek, de es­tén­ként könnyen el­csá­bulsz? Ne hagyd, hogy ez a fo­gyá­sod út­jába áll­jon! Meg­mu­tat­juk, mit kell ten­ned este hat után, hogy hamar lásd az ered­mé­nye­ket. Nem is hin­néd, mi­lyen könnyen át tudsz szokni mind­össze pár nap után az egész­sé­ges esti ru­tinra.

Erre a 10 nasira van szüksége minden stresszevőnek

Erre a 10 nasira van szüksége minden stresszevőnek

Ide­ges vagy, és kí­vá­nod az éde­set? Nem cso­dál­ko­zunk, de a cu­kor­ral min­den­képp ér­de­mes vi­gyázni!

Ide­ges vagy, és kí­vá­nod az éde­set? Nem csoda, hi­szen a cukor segít el­nyomni a stresszt. Ám min­den­képp ér­de­mes vele vi­gyázni.

Megéheztél lefekvés előtt? Nem igaz, hogy tilos enni, ezt nézd!

Megéheztél lefekvés előtt? Nem igaz, hogy tilos enni, ezt nézd!

Van né­hány egész­sé­ges öt­le­tünk!

Alvás előtt nem sze­ren­csés na­gyon be­lakni, de éhe­sen ágyba bújni sem túl jó ötlet. Vajon ho­gyan old­ha­tod fel ezt az el­lent­mon­dást? Van né­hány öt­le­tünk!

Leolvasztja a hasi zsírt a chiamagos zöldkoktél

Leolvasztja a hasi zsírt a chiamagos zöldkoktél

Szu­per re­cep­tet mu­ta­tunk!

Szu­per re­cep­tet mu­ta­tunk, mely óri­ási se­gít­sé­get nyújt abban, hogy meg­sza­ba­dulj a plusz ki­lók­tól.

Hatalmas baklövések a diétában, melyek miatt azonnal leáll a fogyás

Hatalmas baklövések a diétában, melyek miatt azonnal leáll a fogyás

6 kri­ti­kus hely­ze­tet mu­ta­tunk, ami­kor jobb nemet mon­dani a csá­bí­tásra.

Kö­vet­ke­ze­tes­nek lenni nehéz, vi­szont szinte ga­ran­tált a csi­no­sabb alak. El­len­ben, ha oly­kor túl en­ge­dé­keny vagy, romba dől­het min­den ered­mény, amit ko­ráb­ban el­ér­tél. 6 kri­ti­kus hely­ze­tet mu­ta­tunk, ami­kor jobb nemet mon­dani a csá­bí­tásra.

Ettől a 7 apró trükktől akár 10 kilót is fogyhatsz

Ettől a 7 apró trükktől akár 10 kilót is fogyhatsz

Vonz a le­he­tő­ség, hogy le­dobj ma­gad­ról 10 kilót, de nem tudod, ho­gyan kezdj hozzá? Fi­gyelj, ezek­kel a lé­pé­sek­kel ke­mény diéta nél­kül is menni fog!

Vonz a le­he­tő­ség, hogy le­dobj ma­gad­ról 10 kilót, de nem tudod, ho­gyan kezdj hozzá? Fi­gyelj, ezek­kel a lé­pé­sek­kel ke­mény diéta nél­kül is kö­ze­lebb ke­rül­hetsz a cé­lod­hoz. Egy kis tu­da­tos ter­ve­zés, pici oda­fi­gye­lés, és szinte észre sem ve­szed, de máris ke­ve­seb­bet mutat a mér­leg!

40 kilót fogyott kisbabája mellett és bombanő lett a budapesti anyuka!

40 kilót fogyott kisbabája mellett és bombanő lett a budapesti anyuka!

Akkor szó­lalt meg a vész­ha­rang, ami­kor test­sú­lya 1 mázsa fölé ke­rült...

Akkor szó­lalt meg a vész­ha­rang Bar­ba­rá­ban, ami­kor test­sú­lya 1 mázsa fölé ke­rült.

3 óriási hiba, amit az alacsony szénhidráttartalmú diétában elkövetsz

3 óriási hiba, amit az alacsony szénhidráttartalmú diétában elkövetsz

Ér­de­mes velük vi­gyázni, ha lehet, ne kö­vesd el őket!

A szén­hid­rá­tok el­ha­gyá­sá­val tény­leg fogy­hatsz, épp ezért lett rend­kí­vül nép­szerű az ala­csony szén­hid­rát­tar­talmú diéta. Ezek­kel a hi­ba­le­he­tő­sé­gek­kel azon­ban ér­de­mes vi­gyázni, ha lehet, ne kö­vesd el őket!

Íme, az éjszakai szupernasi: Isteni finom és nem hizlal!

Íme, az éjszakai szupernasi: Isteni finom és nem hizlal!

Ez a gyü­möl­csös-chia­ma­gos fi­nom­ság igazi te­li­ta­lá­lat, fö­lös­le­ges szén­hid­rá­tok nél­kül! Nyu­god­tan maj­szol­ha­tod le­fek­vés előtt is.

Ez a gyü­möl­csös-chia­ma­gos fi­nom­ság igazi te­li­ta­lá­lat, fö­lös­le­ges szén­hid­rá­tok nél­kül! Nyu­god­tan maj­szol­ha­tod le­fek­vés előtt is. Ettől nem ra­kód­nak rád plusz­ki­lók!

Ezektől az aprócska változtatásoktól máris fogyhatsz!

Ezektől az aprócska változtatásoktól máris fogyhatsz!

Néha a kis vál­toz­ta­tá­sok is sokat nyom­nak a lat­ban. Meg­mu­tat­juk a nyolc leg­ha­tá­so­sab­bat,

Ha fogyni akarsz, min­den­képp át kell ala­kí­ta­nod az élet­mó­do­dat. Néha azon­ban a kis vál­toz­ta­tá­sok is sokat nyom­nak a lat­ban.

Brutálisan felpörgeti a zsírégetést a fahéjas felhőpalacsinta

Brutálisan felpörgeti a zsírégetést a fahéjas felhőpalacsinta

Tö­ké­le­tes vá­lasz­tás reg­ge­lire vagy akár dél­utáni desszert­ként. Pil­la­na­tok alatt el­ké­szül, és hamar be­in­dítja a zsír­bon­tást, rá­adá­sul is­teni finom!

Tö­ké­le­tes vá­lasz­tás reg­ge­lire vagy akár dél­utáni desszert­ként. Pil­la­na­tok alatt el­ké­szül, és hamar be­in­dítja a zsír­bon­tást, rá­adá­sul is­teni finom!

Hihetetlen, mit művel testeddel a keserű csokoládé!

Hihetetlen, mit művel testeddel a keserű csokoládé!

Építsd bele a di­é­tádba!

Azt hit­ted, hogy ha fo­gyó­kú­rá­zol, a cso­ko­ládé szi­go­rúan tilos? Pedig nem, ha ét­cso­ki­ról van szó! Rá­adá­sul ez a fi­nom­ság még hozzá is segít az álom­ala­kod­hoz!

Ezektől az ételektől pokoli éhség tör rád

Ezektől az ételektől pokoli éhség tör rád

Jól te­szed, ha eze­ket az éte­le­ket in­kább ki­ha­gyod az ét­ren­ded­ből.

Azt hit­ted, egész­sé­ge­sen táp­lál­ko­zol? Jól te­szed, ha eze­ket az éte­le­ket in­kább ki­ha­gyod az ét­ren­ded­ből, mert hamar meg­éhe­zel utá­nuk. Mel­lén­assolsz vagy falni kez­desz, és annyi a di­é­tá­nak...

Falja rólad a kilókat ez egyszerű, de hatásos ital! Íme a recept

Falja rólad a kilókat ez egyszerű, de hatásos ital! Íme a recept

Átütő ha­tást ér­hetsz el di­é­tád­ban, ha ezzel az ital­lal tur­bó­zod fel. Mu­tat­juk, ho­gyan ké­szítsd.

Átütő ha­tást ér­hetsz el di­é­tád­ban, ha ezzel az ital­lal tur­bó­zod fel. Mu­tat­juk, ho­gyan ké­szítsd.

Vigyázz, kész, start: így kezdd el a diétát!

Vigyázz, kész, start: így kezdd el a diétát!

Az át­me­net­nek is meg kell adni a mód­ját.

Az, hogy ala­csony szén­hid­rát­tar­talmú ét­rendre vál­tasz, nem csak annyit je­lent, hogy a tészta he­lyett húst, a reg­geli pi­rí­tós he­lyett pedig to­jást eszel. Az át­me­net­nek is meg kell adni a mód­ját.

10 bombabiztos fogyókúratipp: megszólalnak a sikeres diétázók

10 bombabiztos fogyókúratipp: megszólalnak a sikeres diétázók

Egy ét­rend­ki­egé­szí­tők­kel fog­lal­kozó brit cég 1000 di­é­tá­zót kér­de­zett a si­ke­res fo­gyás tit­ká­ról. Ez volt a 10 leg­jobb tipp­jük.

Íme a magocska, ami felgyorsítja a fogyást és mennyei lesz tőle a szex

Íme a magocska, ami felgyorsítja a fogyást és mennyei lesz tőle a szex

Az ókori gö­rö­gök gyógy­nö­vény­ként is hasz­nál­ták.

Ennek a cso­dá­la­tos mag­nak az íze, mint a ju­har­szi­rupé. Az ókori gö­rö­gök gyógy­nö­vény­ként is hasz­nál­ták.

Egy hét cukor nélkül: Ezzel az étrenddel legyőzhetetlen leszel, ha diétázol!

Egy hét cukor nélkül: Ezzel az étrenddel legyőzhetetlen leszel, ha diétázol!

Min­ta­ét­ren­dünk­kel könnye­dén és finom ízek­kel sza­ba­dul­hatsz meg a cu­kor­tól - és per­sze a súly­fe­les­leg­től is.

Íme a legnagyobb diétacsapda! Így kerülheted el

Íme a legnagyobb diétacsapda! Így kerülheted el

Nem kell má­ni­á­ku­san mér­ned magad!

Aki di­é­tába kezd, gyak­ran má­ni­á­ku­san fi­gyeli a sú­lyát. Ám a mér­leg nem a leg­jobb ba­rá­tod. Meg­mu­tat­juk, miért nem mérd foly­ton magad.

Eszméletlen diétás ötletek: Mondj nemet a szénhidrátra!

Eszméletlen diétás ötletek: Mondj nemet a szénhidrátra!

Leg­ked­vel­tebb fo­gá­sa­ink - pl. a tész­ták, a finom kö­re­tek, a pizza, a ke­nyér - dur­ván sok szén­hid­rá­tot tar­tal­maz­nak.

A tészta, a pizza, a ke­nyér, a sok finom köret dur­ván sok szén­hid­rá­tot tar­tal­maz, ezért egy­től egyig hiz­lal­nak. Sze­ren­csére nem kell le­mon­da­nod róluk akkor sem, ha di­é­tá­zol. He­lyet­te­síts, mu­tat­juk, ho­gyan!

Melyik fogyaszt jobban: a diéta, vagy az edzés?

Melyik fogyaszt jobban: a diéta, vagy az edzés?

Azt eddig is tud­tuk, hogy a fo­gyás két alap­fel­té­tele az egész­sé­ges ét­rend és a rend­sze­res moz­gás.

Azt eddig is tud­tuk, hogy a fo­gyás két alap­fel­té­tele az egész­sé­ges ét­rend és a rend­sze­res moz­gás. De vajon me­lyik a fon­to­sabb?

Fogyózol, de megállt a fogyás? Így indítsd be újra!

Fogyózol, de megállt a fogyás? Így indítsd be újra!

Meg­mu­tat­juk, ho­gyan pö­rög­hetsz fel.

El­szán­tad magad, hogy le­adod a fe­les­le­get, és egy ideig megy is min­den szé­pen, de aztán leáll a fo­gyás? Meg­mu­tat­juk, ho­gyan tör­hetsz ki ebből a csap­dá­ból!

Utálod, hogy folyton nassolsz? Ezek az ételek elnyomják az étvágyadat!

Utálod, hogy folyton nassolsz? Ezek az ételek elnyomják az étvágyadat!

Sze­ret­néd, ha ét­ke­zés után so­káig nem éhez­nél meg újra?

Sze­ret­néd, ha ét­ke­zés után so­káig nem éhez­nél meg újra? Ezek az éte­lek so­káig el­lát­ják ten­ni­va­ló­val az emész­tő­rend­sze­re­det, így töb­bet hoz­hatsz ki egyet­len ét­ke­zés­ből. és meg­őr­zöd a sú­lyo­dat.

Káposzta az ősz diétás csodafegyvere: 5 kiló mínusz 2 hét alatt

Káposzta az ősz diétás csodafegyvere: 5 kiló mínusz 2 hét alatt

Olcsó és ha­tá­sos fo­gyasz­tó­szert ke­re­sel? Irány a zöld­sé­ges, ve­gyél egy nagy fej ká­posz­tát!

Olcsó és ha­tá­sos fo­gyasz­tó­szert ke­re­sel? Irány a zöld­sé­ges, ve­gyél egy nagy fej ká­posz­tát! Ennél jobb alap­anya­got ugyanis ke­resve sem ta­lál­nál a ha­té­kony fo­gyó­kú­rá­hoz. Két hát alatt egy tel­jes ru­ha­mé­ret­tel le­hetsz vé­ko­nyabb.

Dobsz egy hátast ha megtudod, miből készül a legújabb egészséges üdítő!

Dobsz egy hátast ha megtudod, miből készül a legújabb egészséges üdítő!

Az ősz őrü­lete a ten­ge­ren­tú­lon: az ece­tes üdítő.

Az ősz őrü­lete a ten­ge­ren­tú­lon: az ece­tes üdítő. Egész­sé­ges, és a fo­gyást is se­gíti.

Figyelj, ennyit tudsz hízni egy nap alatt!

Figyelj, ennyit tudsz hízni egy nap alatt!

Vajon mennyi tud fel­sza­ladni rád, ami­kor egy nap el­en­ge­ded magad, és nem ra­gasz­kodsz az egész­sé­ges ét­ke­zés­hez, rá­adá­sul spor­tolni sem mész? El­árul­juk, kell-e fél­ned a hir­te­len fel­sza­ladó zsír­pár­nák­tól.

Vajon mennyi tud fel­sza­ladni rád, ami­kor egy nap el­en­ge­ded magad, és nem ra­gasz­kodsz az egész­sé­ges ét­ke­zés­hez, rá­adá­sul spor­tolni sem mész? El­árul­juk, kell-e fél­ned a hir­te­len fel­sza­ladó zsír­pár­nák­tól.

A totális zsírégetés: 5 szuperhatékony turmix gyümölcs nélkül!

A totális zsírégetés titka ez: 5 szuperhatékony turmix gyümölcs nélkül!

Jó ötlet egész­sé­ges tur­mi­xok­kal fel­pör­getni a fo­gyó­kú­rát, pláne ezek­kel az is­teni re­cep­tek­kel!

Íme, az 5 legveszélyesebb diétacsapda: vigyázz, blokkolják a fogyást!

Íme, az 5 legveszélyesebb diétacsapda: vigyázz, blokkolják a fogyást!

Vajon miért nem men­nek le rólad a fe­les­le­ges kilók, ha egy­szer min­dent meg­te­szel a si­ke­rért? Egy vi­lág­hírű táp­lál­ko­zás­tani szak­értő el­ma­gya­rázza az oko­kat.

Vajon miért nem men­nek le rólad a fe­les­le­ges kilók, ha egy­szer min­dent meg­te­szel a si­ke­rért? Egy vi­lág­hírű táp­lál­ko­zás­tani szak­értő el­ma­gya­rázza az oko­kat. Ga­ran­tál­tan meg fogsz le­pődni!

Elképesztő fogyás: csak úgy robbantak lefelé a kilók a túlsúlyos házaspárról

Elképesztő fogyás: csak úgy robbantak lefelé a kilók a túlsúlyos házaspárról

130 kiló mí­nusz: itt a bi­zo­nyí­ték, hogy mi­lyen ha­té­kony a páros fo­gyó­kúra!

130 kiló mí­nusz: itt a bi­zo­nyí­ték, hogy mi­lyen ha­té­kony a páros fo­gyó­kúra!

Norbi megcsinálta a lehetetlent! Ilyen a világon nincs

Norbi megcsinálta a lehetetlent! Ilyen a világon nincs.

Itt a pék­sü­tik di­a­dala!

Az Up­date atyja, csa­pa­tá­val jó ideje kí­sér­le­te­zett azzal, hogy meg­al­kossa a tö­ké­le­te­sen bűn­te­len pék­sü­te­ményt és most be is mu­tatta az új ter­mék­csa­lá­dot.

Most kiderül az igazság: tényleg nem szabad este 6 után enni?

Most kiderül az igazság: tényleg nem szabad este 6 után enni?

Biz­to­san neked is sok­szor mond­ták már, hogy ha fogyni akarsz, ne egyél este 6 óra után. De vajon tény­leg igaz ez?

5 rossz szokás, amitől állandóan éhesnek érzed magad

5 rossz szokás, amitől állandóan éhesnek érzed magad

Most ettél, és máris éhes vagy?

Alig etted meg az ebé­de­det, máris újra éhes­nek érzed magad? Vajon mi lehet az oka? Ha meg­fej­ted a tes­ted jel­zé­seit, nem kell újra ettől tar­ta­nod!

Kiderült az olasz titok: így maradhatsz karcsú, ha imádod a tésztát!

Kiderült az olasz titok: így maradhatsz karcsú, ha imádod a tésztát!

Meg­lepő ered­ménnyel zá­rult egy ko­moly táp­lál­ko­zás­tu­do­má­nyi ku­ta­tás.

Meg­lepő ered­ménnyel zá­rult egy ko­moly táp­lál­ko­zás­tu­do­má­nyi ku­ta­tás. A lé­nyege: nem tilos tész­tát enni, csak né­hány trük­köt kell be­vetni, hogy meg­ma­rad­jon a kar­csú­ság!

A halál torkából tépte ki magát a kétgyerekes magyar anyuka

A halál torkából tépte ki magát a kétgyerekes magyar anyuka

És ezt szó sze­rint kell ér­teni! Zsu­zsa egyik pil­la­nat­ról a má­sikra tudta meg, hogy nyi­rok­mi­rigy rákja van, csont­velő át­té­tek­kel.

Így szabadulj meg 6 kilótól, anélkül, hogy diétáznál!

Így szabadulj meg 6 kilótól, anélkül, hogy diétáznál!

Az éhe­zés nem meg­ol­dás!

Ha korog a hasad edzés köz­ben, az nem jó jel. Akár azt is je­lent­heti, hogy a zsír­ége­tés ellen dol­go­zol. Va­gyis sem­mire nem mész azzal, ha gyö­tör az éhség.

- 3 kiló 72 óra alatt: eltünteti rólad az úszógumit a fogyókúrás zöld koktél

- 3 kiló 72 óra alatt: eltünteti rólad az úszógumit a fogyókúrás zöld koktél

Könnyen el­ér­­hető alap­a­nya­­gok­­ból ké­szül a ha­té­kony fo­gyó­kú­rás kok­tél.

Könnyen el­ér­­hető alap­a­nya­­gok­­ból ké­szül ez az el­ké­pesz­tően ha­té­kony fo­gyó­kú­rás kok­tél. Na­ponta 3 pohár, és erő­fe­szí­té­sek nél­kül sza­ba­dul­hatsz meg a fölös ki­lók­tól. Rá­adá­sul a szer­ve­ze­tet is ki­vá­lóan mé­reg­te­le­níti.

Ezt keverd a reggeli italodba, és biztos, hogy gyorsabban lefogysz

Ezt keverd a reggeli italodba, és biztos, hogy gyorsabban lefogysz

Ha fe­hér­je­dús tur­mix­szal in­dí­tod a napot, máris sokat tet­tél a fo­gyá­sért.

Ha fe­hér­je­dús tur­mix­szal in­dí­tod a napot, máris sokat tet­tél a si­ke­res fo­gyás ér­de­ké­ben. Ám van egy olyan tit­kos össze­tevő, ame­lyik pil­la­na­tok alatt ma­ga­sabb fo­ko­zatba kap­csolja a zsír­ége­tést.

-7 kg 2 hét alatt: az uborkadiéta lerobbantja rólad a hashájat!

-7 kg 2 hét alatt: az uborkadiéta lerobbantja rólad a hashájat!

Egész­sé­ges, egy­szerű és ha­tá­sos ez a diéta. Az ered­mény pedig na­gyon lát­vá­nyos!

Egész­sé­ges, egy­szerű és ha­tá­sos ez a diéta. Az ered­mény pedig na­gyon lát­vá­nyos!