SZTÁR

SZTÁRDZSÚSZ

Nem hiszed el, mit csinálnak az énekesek a Sztárban Sztár meg 1 kicsi szünetében

Nem hiszed el, mit csinálnak az énekesek a Sztárban Sztár+1 kicsi szünetében

Ahogy szü­net van az élő adá­sá­ban, az éne­ke­sek azon­mód elő­kap­ják mo­bil­ja­i­kat és szelfiz­nek.

Elsírta magát a győzelemtől Sipos Peti kis társa

Elsírta magát a győzelemtől Sipos Peti kis társa

Most let­tek elő­ször heti győz­te­sek.

Vas­taps­sal ju­tal­mazta a kö­zön­ség az Irigy Hón­alj­mi­rigy sztár­ját és kicsi part­ne­rét, Sz­tojka Va­nes­szát. A pá­ros­nak nem volt könnyű dolga.

Ellepték a világsztárok Budapestet

Ellepték a világsztárok Budapestet

Több hol­ly­woodi hí­res­ség is itt for­gat, vagy for­ga­tott a fő­vá­ro­sunk­ban az el­múlt hó­na­pok­ban és szinte mind­egyik posz­tolt képet kö­zös­ségi ol­da­lán erről.

Több hol­ly­woodi hí­res­ség is itt for­gat, vagy for­ga­tott a Fő­vá­ro­sunk­ban az el­múlt hó­na­pok­ban és szinte mind­egyik posz­tolt képet kö­zös­ségi ol­da­lán erről.

Vilmos herceg komoly döntést hozott a nagyanyja miatt

Vilmos herceg komoly döntést hozott a nagyanyja miatt

Egy álmát fel kel­lett adnia.

Bi­zo­nyos szin­ten már most Diana na­gyob­bik fia veszi át II. Er­zsé­bet sze­re­pét, de emi­att egy álmát fel kel­lett adnia.

Veszélyeztett terhes a magyar sorozatsztár

Veszélyeztett terhes a magyar sorozatsztár

Ter­hes­sé­gé­nek vé­gé­hez ér­ke­zett a Som-Ba­logh Edina, erről a Mok­ká­ban.

Ter­hes­sé­gé­nek utolsó sza­kaszba ér­ke­zett a Som-Ba­logh Edina, erről me­sélt hét­főn reg­gel a Mok­ká­ban.

Klinikai halálból hozták vissza Badár Sándort

Klinikai halálból hozták vissza Badár Sándort

A ma már köz­is­mert hu­mo­rista 12 éven ke­resz­tül a MÁV-nál dol­go­zott, mert szí­nész­ként 800 Ft volt a fi­ze­tése.

Ke­ve­sen tud­ják a ma már köz­is­mert hu­mo­ris­tá­ról, hogy 12 éven ke­resz­tül a MÁV-nál dol­go­zott ka­la­uz­ként, mert kezdő szí­nész­ként 800 Ft volt a fi­ze­tése.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Súlyos érbetegségben szenved Kulcsár Edina

Súlyos érbetegségben szenved Kulcsár Edina

A ma­gyar szép­ség­ki­rálynő a Ri­post­nak val­lott az egyre sú­lyos­bodó tü­ne­tek­ről! Egy or­vost is meg­ke­res­tünk, aki a kór ve­szé­lye­i­ről be­szélt.

A ma­gyar szép­ség­ki­rálynő a Ri­post­nak val­lott az egyre sú­lyos­bodó tü­ne­tek­ről!

Nyílt háború: Sarka Kata a Facebookon teregeti ki a szennyest!

Nyílt háború: Sarka Kata a Facebookon teregeti ki a szennyest!

Úgy tűnik, meg­kez­dő­dött a nyil­vá­nos harc Hajdú Péter és Sarka Kata kö­zött.

Szexuális ajánlatokkal zaklatják Árpa Attilát

Szexuális ajánlatokkal zaklatják Árpa Attilát

A szí­nész sze­rint a nők lelki ter­ror­ban sok­kal erő­seb­bek, mint a férfiak.

A szí­nész sze­rint a nők lelki ter­ror­ban sok­kal erő­seb­bek, mint a férfiak. Árpa At­tila vallja: sok ra­jon­gója nem tartja tisz­te­let­ben ma­gán­éle­tét.

Sebestyén Balázs lenyomta Bochkor Gábort

Sebestyén Balázs lenyomta Bochkor Gábort

A Class Fm át­ala­ku­lása óta meg­vál­to­zott a hazai rá­diós piac.

A Class Fm át­ala­ku­lása óta meg­vál­to­zott a hazai rá­diós piac.

Hajdú Péter: Túl közel engedtem magamhoz az áruló kígyót

Hajdú Péter: Túl közel engedtem magamhoz az áruló kígyót

Min­den szem­pont­ból nehéz éve volt a te­le­ví­zi­ós­nak, aki már el­küldte a vá­lási pa­pí­ro­kat Sarka Ka­tá­nak.

Nehéz éve volt a te­le­ví­zi­ós­nak, aki már el­küldte a vá­lási pa­pí­ro­kat Sarka Ka­tá­nak.

Friss: Kihallgatták a rendőrök Kis Grófot

Friss: Kihallgatták a rendőrök Kis Grófot

Túl van a ne­gye­dik szem­be­sí­té­sen. A rész­le­tek­ről val­lott!

Túl van a ne­gye­dik szem­be­sí­té­sen is, mely­nek rész­le­te­i­ről a Ri­post­nak szá­molt be a bu­li­ki­rály!

A humor mentette meg az összeomlástól Kiss Ádámot

A humor mentette meg az összeomlástól Kiss Ádámot

A hu­mo­rista édes­apja ha­lá­lá­ról vall.

A hu­mo­rista élete leg­fá­jóbb sza­ka­szá­ról val­lott. Kiss Ádám őszin­tén me­sélt arról, hogy ami­kor meg­halt az édes­apja, szinte tel­je­sen össze­om­lott.

Galambos Lajos: Nem menekültem el!

Galambos Lajos: Nem menekültem el!

Már előre szólt a Bu­da­örsi Já­rási Ügyész­ség­nek a ze­nész, hogy üz­leti ügy­ben el­uta­zik egy másik föld­részre. Laj­csi re­mélte, addig nem tör­té­nik vál­to­zás az ügyé­ben.

Már előre szólt a Bu­da­örsi Já­rási Ügyész­ség­nek a ze­nész, hogy üz­leti ügy­ben el­uta­zik egy másik föld­részre. Laj­csi na­gyon re­mélte, hogy nem ebben a pár nap­ban tör­té­nik vál­to­zás az ügyé­ben. Mint is­mert: az ügyész­ség kö­zölte: a vád­lottra bör­tön­ben vég­re­haj­tandó sza­bad­ság­vesz­tést, köz­ügyek­től el­til­tást, 500 000 fo­rint va­gyon­el­kob­zást kért.

Újra rettegésben él Lajcsi családja

Újra rettegésben él Lajcsi családja

Nyu­god­tan, bé­ké­ben töl­töt­ték Laj­csiék az ün­ne­pe­ket, kezd­tek be­gyó­gyulni a fáj­dal­mas sebek, ami­ket a ze­nész elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tása és meg­vá­do­lása oko­zott.

Nyu­god­tan, bé­ké­ben töl­töt­ték Laj­csiék az ün­ne­pe­ket, kezd­tek be­gyó­gyulni a fáj­dal­mas sebek, ami­ket a ze­nész elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tása és meg­vá­do­lása oko­zott. Most újra fel­sza­kad­tak a hegek, is­me­rő­seik sze­rint az egész csa­lád ki­bo­rult, hogy még min­dig nem nyu­god­hat­nak meg. S ret­teg, hogy leg­rosszabb eset­ben fér­jeét bör­tönbe zár­ják.

Nehéz döntést hozott Nyertes Zsuzsa

Nehéz döntést hozott Nyertes Zsuzsa

Élete egyik leg­ne­he­zebb dön­té­sét hozta meg a múlt­ban, ame­lyet azóta is bán. Vissza­for­dí­taná az idő ke­re­két, ha te­hetné.

Élete egyik leg­ne­he­zebb dön­té­sét hozta meg a múlt­ban, ame­lyet azóta is bán. Vissza­for­dí­taná az idő ke­re­két, ha te­hetné.

Kulcsár Edina összeveszett párjával

Kulcsár Edina összeveszett párjával

Edina tel­je­sen ki­bo­rult. Párja szív­hez szóló meg­le­pe­tés­sel en­gesz­telte.

Edina tel­je­sen ki­bo­rult. Párja szív­hez szóló meg­le­pe­tés­sel en­gesz­telte.

Retro: így szabadult a börtönből Zalatnay Cini!

Retro: így szabadult a börtönből Zalatnay Cini!

Ez volt élete mély­pontja.

Az éne­kesnő szá­mára a ké­tez­res évek kö­zepe volt élete mély­pontja.

Meglepő vallomást tett Gesztesi, de mit szól ehhez Claudia?

Meglepő vallomást tett Gesztesi, de mit szól ehhez Claudia?

Vajon van alapja az ál­lí­tá­sá­nak?

A szí­nész 10 év hall­ga­tás után törte meg a csen­det. Vajon van alapja az ál­lí­tá­sá­nak?

Sírva fakadt a 9 órás szexmaratontól Sienna Miller

Sírva fakadt a 9 órás szexmaratontól Sienna Miller

Túl­sá­go­san ki­me­rítő volt szá­mára.

Túl­sá­go­san ki­me­rítő volt szá­mára, hogy egy egész for­ga­tási napon ke­resz­tül sze­xet kel­lett imi­tál­nia kol­lé­gá­já­val.

Meglepő vallomást tett Ördög Nóra

Meglepő vallomást tett Ördög Nóra

A TV2 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője leg­fris­sebb blog­be­jegy­zé­sé­ben döb­be­ne­tes őszin­te­ség­gel írta ki ma­gá­ból ér­zel­meit.

A TV2 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője leg­fris­sebb blog­be­jegy­zé­sé­ben döb­be­ne­tes őszin­te­ség­gel írta ki ma­gá­ból ér­zel­meit.

Fontos felhívást tett közzé Klapka György lánya

Fontos felhívást tett közzé Klapka György lánya

Irány a zá­log­ház!

A le­gen­dás Vám­ház kör­úti üzlet, ha nem is tel­jes gőz­zel, de már üze­mel. Az üz­let­em­ber lánya min­den ügy­fe­let arra kér, men­je­nek az ér­té­ke­i­kért.

Különös felhívás: Nem hiszed el, mit tett Nótár Mary

Különös felhívás: Nem hiszed el, mit tett Nótár Mary

Is­me­rő­sei se­gít­sé­gét kéri!

A nép­szerű éne­kesnő ér­de­kes be­jegy­zést posz­tolt a Fa­ce­book-ol­da­lán. Is­me­rő­sei se­gít­sé­gét kéri!

Betegsége miatt fogy Hajós András

Betegsége miatt fogy Hajós András

A nép­szerű tévés a kö­zös­ségi profil­ján szá­molt be az el­múlt na­pok­ról. Ször­nyű ví­rus­sal küzd, kép­te­len ki­gyó­gyulni a be­teg­ség­ből.

A nép­szerű tévés a kö­zös­ségi profil­ján szá­molt be az el­múlt na­pok­ról. Ször­nyű ví­rus­sal küzd, kép­te­len ki­gyó­gyulni a be­teg­ség­ből.

Klapka: Botrányokkal tarkított utolsó évek

Klapka: Botrányokkal tarkított utolsó évek

Klapka György volt az egyet­len olyan hazai mil­li­ár­dos, aki nem ide­gen­ke­dett a ce­lebség­től sem, annak min­den ve­le­já­ró­já­val el­fo­gadta és hasz­nálta a bul­várt.

Klapka György volt az egyet­len olyan hazai mil­li­ár­dos, aki nem ide­gen­ke­dett a ce­lebség­től sem.

Váratlan fordulat a Brangelina válóperben

Váratlan fordulat a Brangelina válóperben

Nem szá­mí­tott senki arra, hogy ilyen könnyen közös ne­ve­zőre jut­nak.

Az ed­digi har­cos üzen­ge­tés után nem szá­mí­tott senki arra, hogy ilyen könnyen és ilyen gyor­san közös ne­ve­zőre jut­nak.

Ezért vállal kevesebb fellépést Balássy Betty

Ezért vállal kevesebb fellépést Balássy Betty

Bár ter­mé­keny éven van túl, mégis las­sít.

Bár ter­mé­keny éven van túl, mégis las­sít. A Ri­post­nak val­lott arról, miért vett vissza a tem­pó­ból!

Durva baleset: Csúnyán összetörte magát Kocsis Tibor

Durva baleset: Csúnyán összetörte magát Kocsis Tibor

A zse­ni­á­lis hangú éne­kes épp síelt, ami­kor meg­tör­tént a baj. Ag­gódó ra­jon­gó­i­nak a Fa­ce­boo­kon szá­molt be az ijesztő él­mény­ről.

A zse­ni­á­lis hangú éne­kes épp síelt, ami­kor meg­tör­tént a baj. Ag­gódó ra­jon­gó­i­nak a Fa­ce­boo­kon szá­molt be az ijesztő él­mény­ről.

Retro: Nem is hinnéd, mit csinált a számítógépen Balázs Klári!

Retro: Nem is hinnéd, mit csinált a számítógépen Balázs Klári!

Az éne­kesnő min­dig lé­pést tar­tott a világ fej­lő­dé­sé­vel.

Az éne­kesnő min­dig lé­pést tar­tott a világ fej­lő­dé­sé­vel, hi­szen sze­reti az új­don­sá­go­kat.

A műtét utóhatása: Nem állhat színpadra Koncz Gábor

A műtét utóhatása: Nem állhat színpadra Koncz Gábor

Ja­nu­árra ter­vezte a vissza­té­ré­sét...

Ja­nu­árra ter­vezte a vissza­té­ré­sét, de saj­nos nem úgy ala­kul­tak a dol­gok, aho­gyan várta.

Lebukott: ő Ganxsta Zolee új szerelme

Lebukott: ő Ganxsta Zolee új szerelme

Új csa­já­val és lá­nyá­val ült be a né­ző­térre az újra bol­dog rap­per.

Meg­le­pődve ve­het­tük észre a Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi né­ző­kö­zön­sége so­ra­i­ban Ganxsta Zolee-t, aki kis­lá­nyá­val és egy csi­nos hölggyel ült be kö­zé­jük. Elő­ször min­denki azt hitte, csak egy ked­ves is­me­rőse a szép nő.

Megtanulta elfogadni a korát Ábrahám Edit

Megtanulta elfogadni a korát Ábrahám Edit

Be­töl­tötte a hat­va­na­dik élet­évét a szí­nésznő, aki nem ta­gadja, pár nap­pal a szü­le­tés­napja után is meg­le­pő­dik, hogy már ha­tos­sal kez­dő­dik a kora.

Be­töl­tötte a hat­va­na­dik élet­évét a szí­nésznő, aki nem ta­gadja, pár nap­pal a szü­le­tés­napja után is meg­le­pő­dik, hogy már ha­tos­sal kez­dő­dik a kora. Áb­ra­hám Edit azt mondja, már nem za­var­ják a rán­cai. De a ma is rop­pant csi­nos mű­vésznő sokat tesz azért, hogy meg­őrizze alak­ját és pár évet le­ta­gad­has­son to­vábbra is ko­rá­ból

Lecsapott a felügyelet: Razziáztak Klapka üzletében

Lecsapott a felügyelet: Razziáztak Klapka üzletében

Az Arany­em­ber leg­ki­sebb lánya vette át a cég ve­ze­té­sét. Ő fo­gadta a ha­tó­ság em­be­reit.

Az Arany­em­ber leg­ki­sebb lánya vette át a cég ve­ze­té­sét. Ő fo­gadta a ha­tó­ság em­be­reit.

Kiderült: Ezért adta el Hajdú Péter milliárdos cégét!

Kiderült: Ezért adta el Hajdú Péter milliárdos cégét!

Hajdú éppen a vá­lási pro­ce­dúra meg­kez­dése előtt adott túl a kö­zö­sen épít­ge­tett cég­bi­ro­dal­muk egy ré­szén...

Hajdú éppen a vá­lási pro­ce­dúra meg­kez­dése előtt adott túl a kö­zö­sen épít­ge­tett cég­bi­ro­dal­muk egy ré­szén...

Bochkor Gábor bevallotta: képtelen sírni...

Bochkor Gábor bevallotta: képtelen sírni

A sírás az egyik leg­kü­lön­le­ge­sebb em­beri tu­laj­don­ság, de Boch­kor Gá­bort va­ló­szí­nű­leg úgy ne­vel­ték, hogy a nagyfiúk nem sír­nak.

Kipakolt Tóth Vera: Ezért nem áll színpadra a testvérével

Kipakolt Tóth Vera: Ezért nem áll színpadra a testvérével

Az arany­torkú éne­kesnő tiszta vizet ön­tött a po­hárba, és el­árulta, miért nem lát­hatja őket egy pó­di­u­mon a nagy­kö­zön­ség.

Nem hiszed el, mire készül a 70 éves Dévényi Tibi bácsi

Nem hiszed el, mire készül a 70 éves Dévényi Tibi bácsi

Nyolc éve van együtt ked­ve­sé­vel a DJ.

Nyolc éve van együtt ked­ve­sé­vel a DJ, aki jövő hó­nap­ban tölti be a het­ve­ne­dik élet­évét. Tibi bá­csira akkor ta­lált rá Bea, ami­kor ő már le­mon­dott a sze­re­lem­ről.

Elhagyja családját Bárdosi Sándor

Elhagyja családját Bárdosi Sándor

Évek óta ké­szül egy négy­he­tes Ázsia-tú­rára olim­piai ezüst­ér­mes bir­kó­zónk.

Évek óta ké­szül egy négy­he­tes Ázsia-tú­rára olim­piai ezüst­ér­mes bir­kó­zónk, aki áp­ri­lis­ban lesz negy­ven éves. Szü­le­tés­napi kí­ván­ság­ként arra vá­gyik, hogy végre a ba­rá­ta­i­val át­él­jék ezt a túrát.

Lebukott: Nem hiszed el, mit találtunk Aleska táskájában

Lebukott: Nem hiszed el, mit találtunk Aleska táskájában

Meg­mu­tatta, mit rejt ked­venc há­ti­zsákja. Meg­döb­bentő esz­kö­zök ke­rül­tek elő be­lőle.

Meg­mu­tatta, mit rejt ked­venc há­ti­zsákja. Meg­döb­bentő esz­kö­zök ke­rül­tek elő be­lőle.

Borzalmas fájdalmak gyötrik Molnár Anikót

Borzalmas fájdalmak gyötrik Molnár Anikót

Csak­úgy, mint sokan mások, mig­ré­nes fej­fá­jás­sal küzd nap mint nap.

Csak­úgy, mint sokan mások - a már szinte nép­be­teg­séggé vált mig­ré­nes fej­fá­jás­sal küzd nap mint nap.

Csepregi Éva súlyos döntést hozott

Csepregi Éva súlyos döntést hozott

A Neo­ton Fa­mí­lia éne­kes­nője már nem árulja házát.

A Neo­ton Fa­mí­lia éne­kes­nője meg­gon­dolta magát és már nem árulja házát. Pedig ami­kor 15 év után sza­kí­tott pár­já­val, At­ti­lá­val, azon­nal meg akart válni közös ott­ho­nuk­tól.

Pál Dénes retteg a tánctól

Pál Dénes retteg a tánctól

Ha meg­te­hetné, min­den pro­duk­ci­ó­ból ki­hagyná a tán­co­lást a Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi ver­seny­zője. Sze­ren­cséje, hogy tánc­ta­ná­rok ké­szí­tik fel őket.

Ha meg­te­hetné, min­den pro­duk­ci­ó­ból ki­hagyná a tán­co­lást a Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi ver­seny­zője. Sze­ren­cséje, hogy tánc­ta­ná­rok ké­szí­tik fel őket.

Kiderült: Kibékült gyermeke apjával Kunovics Katinka

Kiderült: Kibékült gyermeke apjával Kunovics Katinka

Bár kez­det­ben tit­kolni pró­bálta az öröm­hírt, ké­sőbb mégis el­szólta magát.

Bár kez­det­ben tit­kolni pró­bálta az öröm­hírt, ké­sőbb mégis el­szólta magát.

Caramel elárulta: tovább bővül a család

Caramel elárulta: tovább bővül a család

Most még min­den fi­gyel­mü­ket Sop­hie köti le, sze­ret­né­nek majd egy kisfiút.

Bár most még szinte min­den fi­gyel­mü­ket a két­éves Sop­hie köti le, sze­ret­né­nek majd egy kisfiút is Ca­ra­mel­lék. . Ca­ra­mel nem is ta­gadja, sze­rel­mes a lá­nyába, elég csak rá­néz­nie és he­begni-ha­bogni kezd.

Emilio nem akar újabb gyomorszűkítést

Emilio nem akar újabb gyomorszűkítést

Tíz éve még ha­tal­mas súly­fe­les­leg­gel küz­dött az éne­kes...

Tíz éve még ha­tal­mas súly­fe­les­leg­gel küz­dött az éne­kes. Sok mód­szert ki­pró­bált, végül 2008-ban a gyo­mor­gyűrű mel­lett dön­tött.

Őrült rajongó tetováltatta magára Aleska arcképét

Őrült rajongó tetováltatta magára Aleska arcképét

Bár a kez­de­tek­ben ked­ves volt az is­me­ret­len férfi, ké­sőbb ijesz­tővé vált vi­sel­ke­dése miatt.

Bár a kez­de­tek­ben ked­ves volt az is­me­ret­len férfi, ké­sőbb ijesz­tővé vált vi­sel­ke­dése miatt.

Bochkor a tévében szólt be Borosnak

Bochkor a tévében szólt be Borosnak

A rá­di­ó­zás is­te­né­nek tar­tott mű­sor­ve­zető eddig tűrte, hogy bu­me­rán­gos társa, Boros Lajos min­dig be­szól neki va­la­mit. Most ő be­szél kí­mé­let­le­nül volt kol­lé­gá­já­ról.

A rá­di­ó­zás is­te­né­nek tar­tott mű­sor­ve­zető eddig tűrte, hogy bu­me­rán­gos társa, Boros Lajos min­dig be­szól róla va­la­mit.

Ekkora nyomorban még sosem volt Antal Imre örök barátja

Ekkora nyomorban még sosem volt Antal Imre örök barátja

Már csak két napi tü­ze­lője van.

Megér­ke­zett a der­mesztő hideg ha­zánkba, hét­vé­gére -18 fokot mon­da­nak a me­te­o­ro­ló­gu­sok. Ettől ret­teg a le­gen­dás hu­mo­rista, Antal Imre ba­rátja.

Ez volt Klapka György utolsó üzenete

Ez volt Klapka György utolsó üzenete

Klapka György nem csak va­gyo­ná­ról, de hu­mo­rá­ról is híres volt...

Klapka György nem csak va­gyo­ná­ról, de hu­mo­rá­ról és üz­leti trükk­je­i­ről is híres volt. De­cem­ber végén éppen az egyik leg­na­gyobb "svind­li­jé­ről" me­sélt egy vi­de­ó­ban.

Mi történt? Kasza Tibi barátnőjével együtt hagyta el az országot

Mi történt? Kasza Tibi barátnőjével együtt hagyta el az országot

A dön­tés oká­ról a kö­zös­ségi profil­ju­kon, vi­de­óüze­net­ben tá­jé­koz­tat­ták ra­jon­gó­i­kat.

A dön­tés oká­ról a kö­zös­ségi profil­ju­kon, vi­de­óüze­net­ben tá­jé­koz­tat­ták ra­jon­gó­i­kat.

Hoppá: Ezt találtuk Radics Gigi táskájában

Hoppá: Ezt találtuk Radics Gigi táskájában

Az arany­torkú éne­kesnő a Ri­post­nak is meg­mu­tatta, mit rejt az el­en­ged­he­tet­len ki­egé­szítő. Ta­lál­tunk benne ezt-azt.

Az arany­torkú éne­kesnő a Ri­post­nak is meg­mu­tatta, mit rejt az el­en­ged­he­tet­len ki­egé­szítő. Ta­lál­tunk benne ezt-azt.

Szívszorító: Nehéz gyerekkoráról vallott Iszak Eszter

Szívszorító: Nehéz gyerekkoráról vallott Iszak Eszter

A csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­ről ke­ve­sen tud­ják, hon­nan jött. Ki­de­rült, csa­ládja sosem "úsz­kált" a pénz­ben.

A csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­ről ke­ve­sen tud­ják, hon­nan jött. Ki­de­rült, csa­ládja sosem "úsz­kált" a pénz­ben.

Elképesztő dekoltázst villantott a magyar énekesnő

Elképesztő dekoltázst villantott a magyar énekesnő

Bomba for­má­ban van Szandi.

Bomba for­má­ban van a há­rom­gye­re­kes éne­kesnő, aki sze­reti is ki­hang­sú­lyozni szexi ido­mait. Tesz is érte, he­tente mi­ni­mum há­rom­szor jár edzeni.

Elképesztő siker volt Mága Zoltán koncertje!

Elképesztő siker volt Mága Zoltán koncertje!

Fe­lejt­he­tet­len pil­la­na­to­kat oko­zott.

A Prima Pri­mis­sima díjas neves he­ge­dű­mű­vész ismét fe­lejt­he­tet­len pil­la­na­to­kat oko­zott a kö­zön­ség­nek.

Lajcsi lányának önálló kiállítása lesz

Lajcsi lányának önálló kiállítása lesz

Még alig volt öt­éves Bogi, ami­kor szü­lei fel­fe­dez­ték, mi­lyen szé­pen raj­zol.

Még alig volt öt­éves Ga­lam­bos Bog­lárka, ami­kor szü­lei fel­fe­dez­ték, mi­lyen szé­pen raj­zol. Hogy ösz­tö­nöz­zék, min­den raj­zát be­ke­re­tez­ték, és ki­tet­ték a falra. Külön rajz­ta­nár­hoz is já­rat­ták.

Nem hiszed el, mit kért születésnapjára Korda György

Nem hiszed el, mit kért születésnapjára Korda György

Két ké­rés­sel for­dult Klá­ri­ká­hoz!

A nép­szerű éne­kes 78. szü­le­tés­napja al­kal­má­ból egy­szerre két kü­lön­le­ges ké­rés­sel for­dult Ba­lázs Klá­ri­hoz!

Megható módon emlékeznek a Zámbó testvérek Jimmyre

Megható módon emlékeznek a Zámbó testvérek Jimmyre

Jimmyt 16 évvel ha­lála után is sze­re­tet és ra­jon­gás övez körbe.

Jimmyt 16 évvel ha­lála után is sze­re­tet és ra­jon­gás övez körbe.

Klapka Györgyöt baleset érte

Klapka Györgyöt baleset érte

Még­hozzá bu­li­zás köz­ben, 88. szü­le­tés­nap­ján.

Még­hozzá bu­li­zás köz­ben, 88. szü­le­tés­nap­ján.

Halálfélelem a dzsungelben: Ragadozó vadászott Vámos Erikára

Halálfélelem a dzsungelben: Ragadozó vadászott Vámos Erikára

A TV2 csi­nos mű­sor­ve­ze­tője bor­zal­mas éj­sza­kán van túl. Egy fe­ne­vad le­sett rá a sö­tét­ben!

Elképesztő, hogy megnőtt Koós Réka lánya

Elképesztő, hogy megnőtt Koós Réka lánya

A szí­nésznő és lánya egyre job­ban ha­son­lí­ta­nak egy­másra. Nem­csak kül­sőre, de hob­bi­ja­ik­ban is.

A gyö­nyörű szí­nésznő és lánya egyre job­ban ha­son­lí­ta­nak egy­másra. Nem­csak kül­sőre, de hob­bi­ja­ik­ban is, mind­ket­ten imád­nak nyel­vet ta­nulni.

Majkát lerohanta rajongója

Majkát lerohanta rajongója

Szó sze­rint Majka a kar­jába re­pült Az 50 mil­liós játsz­má­ban Non­csi, ami­kor a stú­di­óba lépve meg­látta ked­ven­cét. Cse­rébe ka­pott két nagy pu­szit.

Szó sze­rint Majka a kar­jába re­pült Az 50 mil­liós játsz­má­ban Non­csi, ami­kor a stú­di­óba lépve meg­látta ked­ven­cét. Cse­rébe ka­pott két nagy pu­szit.

Családjával együtt hagyja el az országot Polgár Kriszta

Családjával együtt hagyja el az országot Polgár Kriszta

Min­den­kit meg­le­pett a hír!

Min­den­kit meg­le­pett a hír! Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő a Ri­post­nak val­lott elő­ször a mi­ér­tek­ről!

Kiderült: Ezért nem költözik haza családjával Gombos Edina

Kiderült: Ezért nem költözik haza családjával Gombos Edina

Úgy tűnik, a nép­szerű té­vés­nek egy­előre esze ágá­ban sincs vissza­térni Ma­gyar­or­szágra. Ki­de­rült, miért!

Összeomlott Heather Locklear: Elvonóra került

Összeomlott Heather Locklear: Elvonóra került

Ko­ráb­ban már négy­szer pró­bált meg­sza­ba­dulni a káros szen­ve­dé­lye­i­től, de egy­szer sem si­ke­rült. Ennyire rossz ál­la­pot­ban még sosem volt.

Ko­ráb­ban már négy­szer pró­bált meg­sza­ba­dulni a káros szen­ve­dé­lye­i­től, de egy­szer sem si­ke­rült. Ennyire rossz ál­la­pot­ban még sosem volt.

Zaklatója után nyomoztatott Klapka György

Zaklatója után nyomoztatott Klapka György

Fél évig alig tu­dott aludni Klapka György, mert ku­tyái uga­tása miatt fur­csa te­le­fon­hí­vá­so­kat ka­pott.

Fél évig alig tu­dott aludni Klapka György, mert ku­tyái uga­tása miatt fur­csa te­le­fon­hí­vá­so­kat ka­pott. Fel­je­len­tést tett a rend­őr­sé­gen.

Durva: 30 tárgyalás vár Oszter Sándorra

Durva: 30 tárgyalás vár Oszter Sándorra

Osz­ter­nek bőven lesz le­he­tő­sége pó­tolni az el­ma­radt tár­gya­lást.

A sú­lyos bűn­cse­lek­ménnyel meg­vá­dolt szí­nész ugyan be­teg­ségre hi­vat­kozva nem je­lent meg bün­te­tő­pe­ré­nek első tár­gya­lá­sán, de bőven lesz le­he­tő­sége be­pó­tolni a le­ma­ra­dá­sát...

Demcsák Zsuzsát idén már nem érheti rontás

Demcsák Zsuzsát idén már nem érheti rontás

Meg­lepő dol­got ka­pott aján­dékba a mű­sor­ve­zető

Meg­lepő dol­got ka­pott aján­dékba a mű­sor­ve­zető

Hónapok óta kórházban kezelik a válófélben lévő Jaksity Kata édesanyját

Hónapok óta kórházban kezelik a válófélben lévő Jaksity Kata édesanyját

Fáj­dal­mak­kal teli idő­szak ke­se­ríti meg éle­tét.

Fáj­dal­mak­kal teli idő­szak ke­se­ríti meg éle­tét.

Súlyos baleset érte Susan Sarandon kisunokáját

Súlyos baleset érte Susan Sarandon kisunokáját

Elej­tette a bé­bi­szit­ter a picit, azon­nal kór­házba kel­lett szál­lí­tani a sú­lyos sé­rü­lé­sei miatt.

Elej­tette a bé­bi­szit­ter a picit, azon­nal kór­házba kel­lett szál­lí­tani a sú­lyos sé­rü­lé­sei miatt.

Korda Gyuri bácsi: Sosem csaltam meg Klárikámat!

Korda Gyuri bácsi: Sosem csaltam meg Klárikámat!

Me­g­újí­tot­ták há­zas­sági es­kü­jü­ket.

Har­minc­négy éve él bol­dog há­zas­ság­ban Ba­lázs Klári és Korda György, akik idén meg is erő­sí­tet­ték es­kü­jü­ket. A két éne­kes ma is sze­rel­mes egy­másba.

Varga Viktor és Dér Heni is visszatért exéhez

Varga Viktor és Dér Heni is visszatért exéhez

Két ma­gyar sztár­pár is ki­bé­kült.

Két ma­gyar sztár­pár is úgy gon­dolta, az új év a leg­jobb kap­cso­la­tuk új­ra­kez­dé­sé­hez. Elő­ször Varga Vik­tor tette köz­hírré, majd Dér Heni osz­totta meg örö­mét.

Alig várja, hogy babázzon Király Linda

Alig várja, hogy babázzon Király Linda

Ame­ri­kába uta­zik az éne­kesnő, mert öccsé­nek fe­le­sége nem so­kára szül.

Bár na­gyon sze­ret a Sz­tár­ban Sz­tár+1 ki­csi­ben sze­re­pelni az éne­kesnő, de utána egy hó­napra Ame­ri­kába uta­zik pár­já­val, Zsom­bor­ral, mert öccse fe­le­sége nagy­já­ból akkor fog szülni.

Komoly elhatározásra jutott Tatár Csilla

Komoly elhatározásra jutott Tatár Csilla

A mű­sor­ve­zető nem ti­pi­kus anyuka, nem lett ag­gódó.

A mű­sor­ve­zető nem ti­pi­kus anyuka, nem lett ag­gó­dó­sabb, ami­óta fia meg­szü­le­tett, sőt, azóta la­zább lett. Nem is lett ott­hon ülő, sokat moz­dul­nak ki, mert Mi­lán­nak nagy a moz­gás­igé­nye.

Új évi fogadalmat tettek a TV2 sztárjai

Új évi fogadalmat tettek a TV2 sztárjai

Szil­vesz­ter­hez kö­ze­ledve szinte min­denki szá­mot vet az el­múlt évről és újévi fo­ga­dal­ma­i­val pró­bál meg­válni rossz szo­ká­sa­i­tól.

Szil­vesz­ter­hez kö­ze­ledve szinte min­denki szá­mot vet az el­múlt évről és újévi fo­ga­dal­ma­i­val pró­bál meg­válni rossz szo­ká­sa­i­tól.

Derekán viseli exe nevét Döglégy

Derekán viseli exe nevét Döglégy

Ha­tal­mas, vas­ta­gon varrt Petra te­to­vá­lás virít Ganxsta Zolee de­re­kán.

Ha­tal­mas, vas­ta­gon varrt Petra te­to­vá­lás virít Ganxsta Zolee de­re­kán. Egy ra­jon­gója vette észre kon­cert­jük köz­ben. Vajon je­lent­het ez? Máris ki­bé­kül­tek?

Tóth Gabi keményen visszaszólt Náraynak

Tóth Gabi keményen visszaszólt Náraynak

A di­vat­ter­vező pén­te­ken ki­akadt, mert min­denki köl­csön­ru­hát kér tőle.

A di­vat­ter­vező pén­te­ken ki­akadt, mert min­denki csak köl­csön­ru­hát kér tőle szil­vesz­terre...

Szívműtéten esett át Bodrogi Gyula

Szívműtéten esett át Bodrogi Gyula

Utál or­vos­hoz járni a le­gen­dás szí­nész, pedig nem­ré­gen ko­moly ope­rá­ción esett át, és vér­hí­gí­tót kell szed­nie. A 82 éves Bod­rogi Gyula azóta már jól van.

Utál or­vos­hoz járni a le­gen­dás szí­nész, pedig nem­ré­gen ko­moly ope­rá­ción esett át, és vér­hí­gí­tót kell szed­nie. Ha meg­üti magát, rög­tön vér­alá­fu­tás je­le­nik meg rajta.

Elváltak útjai a Jóban Rosszban sztárpárjának

Elváltak útjai a Jóban Rosszban sztárpárjának

El­köl­tö­zött ott­hon­ról Kembe Sorel, aki évek óta al­ko­tott egy párt Kon­dá­kor Zsófi­val.

El­köl­tö­zött ott­hon­ról Kembe Sorel, aki évek óta al­ko­tott egy párt Kon­dá­kor Zsófi­val.Egy ha­ra­ma­dik fél miatt sza­kí­tot­tak.

Mindennap pornót néz Varga Viktor

Mindennap pornót néz Varga Viktor

Alig telik el nap anél­kül, hogy fel­nőtt tar­talmú fil­met néz­zen.

A bot­rá­nya­i­ról is is­mert éne­kes be­vál­lalja, hogy alig telik el nap anél­kül, hogy fel­nőtt tar­talmú fil­met néz­zen. Sze­rinte min­den­ki­nek szük­sége van arra, hogy ki­elé­gítse vá­gyait akkor is, ha éppen nem él pár­kap­cso­lat­ban.

Teljes a káosz Gábor Zsazsa temetése körül

Teljes a káosz Gábor Zsazsa temetése körül

A Gábor Zsa­zsa ha­lála kö­rüli zűr­za­var olyan, akár­csak egy­kor a díva élete.

A Gábor Zsa­zsa ha­lála kö­rüli zűr­za­var olyan, akár­csak egy­kor a díva élete.

2016 - A botrányok éve - Viharos szakítások, balesetek, súlyos betegségek...

2016 - A botrányok éve - Viharos szakítások, balesetek, súlyos betegségek...

Kö­ze­leg az év vége, ilyen­kor min­denki szá­mot vet a múló esz­ten­dő­vel...

Kö­ze­leg az év vége, ilyen­kor min­denki szá­mot vet a múló esz­ten­dő­vel... Vá­lá­sok, bal­ese­tek, sú­lyos be­teg­sé­gek.