SZTÁR

SZTÁRDZSÚSZ

Nem hiszed el, mi a titka Gálvölgyi János hosszú házasságának

Nem hiszed el, mi a titka Gálvölgyi János hosszú házasságának

Ötven éve van­nak együtt.

Ötven éve alkot egy párt a Kos­suth-díjas szí­nész és mű­for­dító fe­le­sége. Egy szín­ját­szó kör­ben is­mer­ked­tek meg, de a lány­ké­rés nem ment egy­sze­rűen.

Az orvosok sem segíthettek, belehalt a rákba Görbe Nóra férje

Az orvosok sem segíthettek, belehalt a rákba Görbe Nóra férje

Élete leg­ne­he­zebb idő­sza­kán megy ke­resz­tül a Linda című ma­gyar si­ker­so­ro­zat egy­kori sztárja.

Milliókat bukhat: Lehúzta a rolót Szabó Zsófi vállalkozása

Milliókat bukhat: Lehúzta a rolót Szabó Zsófi vállalkozása

A csi­nos mű­sor­ve­zető rész­le­te­sen me­sélt az okok­ról. De azt mondja, nem adja fel!

A csi­nos mű­sor­ve­zető rész­le­te­sen me­sélt az okok­ról. De azt mondja, nem adja fel!

Megszólalt Frenreisz Károly: Ez a véleménye Tóth Gabi "bukásáról"

Megszólalt Frenreisz Károly: Ez a véleménye Tóth Gabi "bukásáról"

Fren­reisz sze­rint min­den éne­kes­nek, aki el­in­dul egy ver­seny­ben, szá­mol­nia kell azzal is, hogy eset­leg nem nyer.

Balesetet szenvedett Hajdú Péter

Balesetet szenvedett Hajdú Péter

A nép­szerű mű­sor­ve­zető egy bu­da­pesti am­bu­lan­ci­á­ról tá­jé­koz­tatta kö­ve­tőit. Az ál­la­po­tá­ról nem tudni semmi konk­ré­tat.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető egy bu­da­pesti am­bu­lan­ci­á­ról tá­jé­koz­tatta kö­ve­tőit. Az ál­la­po­tá­ról nem tudni semmi konk­ré­tat.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Gálvölgyi János örökletes betegségtől tart

Gálvölgyi János örökletes betegségtől tart

Már jól van au­gusz­tusi ve­se­le­ál­lása után Gál­völ­gyi János, aki­ért csa­ládja még min­dig ag­gó­dik.

Már jól van au­gusz­tusi ve­se­le­ál­lása után Gál­völ­gyi János, aki­ért csa­ládja még min­dig ag­gó­dik.

Filléres recept: Készítsd el Oszvald Marika mennyei menüjét

Filléres recept: Készítsd el Oszvald Marika mennyei menüjét

A nép­szerű szí­nésznő nem­csak a szín­pa­don, de a kony­há­ban is cso­dákra képes!

Hatalmas vita alakult ki Berki Krisztián és Pintér Tibor között

Hatalmas vita alakult ki Berki Krisztián és Pintér Tibor között

Ahogy mon­dani szok­ták: két dudás nem fér meg egy csár­dá­ban. Jelen eset­ben szín­ház­ban.

Balesetéről mesélt a népszerű műsorvezető

Balesetéről mesélt a népszerű műsorvezető

A nép­szerű mű­sor­ve­zető kis­lány­kori bal­ese­té­ről val­lott Fa­ce­book ol­da­lán, mely­ről eddig nem be­szélt. Va­len­tin-nap al­kal­má­ból vi­szont úgy dön­tött, hogy meg­osztja kö­ve­tő­i­vel.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető kis­lány­kori bal­ese­té­ről val­lott Fa­ce­book ol­da­lán, mely­ről eddig nem be­szélt. Va­len­tin - nap al­kal­má­ból vi­szont úgy dön­tött, hogy meg­osztja kö­ve­tő­i­vel.

Tóth Vera leoltotta húga bírálóit

Tóth Vera leoltotta húga bírálóit

Tóth Vera pén­tek este egy utolsó buz­dító be­je­lent­ke­zés­ben igye­ke­zett tá­mo­gatni A Dal dön­tő­jé­ben szom­ba­ton fel­lépő test­vé­rét. Eköz­ben be­szólt ki­csit a kri­ti­ku­sok­nak is.

Tóth Vera pén­tek este egy utolsó buz­dító be­je­lent­ke­zés­ben igye­ke­zett tá­mo­gatni A Dal dön­tő­jé­ben szom­ba­ton fel­lépő test­vé­rét. Eköz­ben be­szólt ki­csit a kri­ti­ku­sok­nak is.

Családi tragédia hozta össze újra Pásztor Erzsit és lányát

Családi tragédia hozta össze újra Pásztor Erzsit és lányát

Meg­törte szü­lei vá­lása.

Meg­törte szü­lei vá­lása, emi­att éve­kig nem tar­totta a kap­cso­la­tot édes­any­já­val, Pász­tor Er­zsi­vel Olasz­or­szág­ban élő lánya.

Negyven napig érintetlenek maradnak Torgyán személyes dolgai

Negyven napig érintetlenek maradnak Torgyán személyes dolgai

Cseh Mária úgy dön­tött, hosszú he­te­ken át nem nyúl sem­mi­hez amit el­hunyt férje ha­gyott hátra közös ott­ho­nuk­ban.

Nádai Anikó exével kavar Szorcsik H. Viki

Nádai Anikó exével kavar Szorcsik H. Viki

Még csak más­fél hó­napja je­len­tette be az egy­kori mo­dell és ren­dező párja, hogy öt bol­dog év és egy más­fél éves közös gyer­mek el­le­nére sza­kí­ta­nak.

Még csak más­fél hó­napja je­len­tette be az egy­kori mo­dell és ren­dező párja, hogy öt bol­dog év és egy más­fél éves közös gyer­mek el­le­nére sza­kí­ta­nak. Nádai Anikó akkor úgy nyi­lat­ko­zott, hogy nincs ér­telme foly­tatni meg­rom­lott kap­cso­la­tu­kat, de nincs har­ma­dik fél. Úgy tűnik, még­sem így volt.

Teljes a hírzárlat Lorán Lenke állapotáról

Teljes a hírzárlat Lorán Lenke állapotáról

Nagy a tit­ko­ló­zás a 89 éves mű­vésznő hogy­lé­té­ről. Egy­kori szí­nész­tár­sai sem tud­ják el­érni.

Nagy a tit­ko­ló­zás a 89 éves mű­vésznő hogy­lé­té­ről. Egy­kori szí­nész­tár­sai sem tud­ják el­érni.

Váratlan kijelentést tett a betegeskedő Pécsi Ildikó

Váratlan kijelentést tett a betegeskedő Pécsi Ildikó

Na­gyon meg­rom­lott az ál­la­pota az el­múlt évek alatt. Azt mondja, most még fáty­lat le­hetne bo­rí­tani a múltra...

Na­gyon meg­rom­lott az ál­la­pota az el­múlt évek alatt. Azt mondja, most még fáty­lat le­hetne bo­rí­tani a múltra...

Kitálalt súlyos szívműtétjéről Bodrogi Gyula

Kitálalt súlyos szívműtétjéről Bodrogi Gyula

Ál­lí­tó­lag sú­lyos ope­rá­ción esett át.

Né­hány hét­tel ez­előtt arról szól­tak a hírek: a nem­zet szí­né­sze kór­házba ke­rült, mert egy ko­szo­rúér-szű­kü­let miatt meg kel­lett mű­teni a szí­vét.

Nem hiszed el, mitől retteg Molnár Anikó

Nem hiszed el, mitől retteg Molnár Anikó

Ne­he­zen mon­dott igent a Vi­a­sat3 Si­ki­tó­frász mű­so­rára az egy­kori Nagy Ő.

Ne­he­zen mon­dott igent a Vi­a­sat3 Si­ki­tó­frász című mű­so­rára az egy­kori Nagy Ő, mert félt, hogy a csú­szó-má­szók­tól, bo­ga­rak­tól kitör rajta pá­nik­be­teg­sége.

Nem hiszed el, kikkel él együtt Kapócs Zsóka

Nem hiszed el, kikkel él együtt Kapócs Zsóka

A szí­nésznő ma­gyar vizsla má­niás lett.

Két ma­gyar vizs­lája van a szí­nész­nő­nek, de el­gon­dol­ko­zott egy har­ma­dik be­fo­ga­dá­sán is, ami­kor a na­pok­ban "ku­tya­né­ző­ben" járt.

Kiderült, melyik világsztár írt levelet Radics Giginek

Kiderült, melyik világsztár írt levelet Radics Giginek

Qu­incy Jones szur­kol.

Úgy lát­szik, nem­csak a hazai ra­jon­gók­nak tet­szett az éne­kesnő pro­duk­ci­ója a Dal 2017 elő­dön­tő­jé­ben, ten­ge­ren túli ra­jon­gója is akadt, Qu­incy Jones.

Kitálalt Nagy Adri: Csalódott a barátjában

Kitálalt Nagy Adri: Csalódott a barátjában

Meg­tör­tént, amire nem szá­mí­tott. Nem gon­dolta volna, hogy va­laki ezt meg­te­szi vele. De azért nem ha­rag­szik rá.

Meg­tör­tént, amire nem szá­mí­tott. Nem gon­dolta volna, hogy va­laki ezt meg­te­szi vele.

Gyógyszerekkel tömték volna a pánikbeteg Vámos Erikát

Máig titkolta: Gyógyszerekkel tömték volna a pánikbeteg Vámos Erikát

So­káig azt sem tudta, mi a baja. A szak­em­be­rek pi­ru­lá­kat írtak fel a tü­ne­tek eny­hí­té­sére.

Nem hiszed el, melyik világsztárral találkozott Tolvai Reni

Nem hiszed el, melyik világsztárral találkozott Tolvai Reni

Na­gyon jól érzi magát az éne­kesnő New York­ban, ahol új dalai ké­szül­nek.

Na­gyon jól érzi magát az éne­kesnő New York­ban, ahol kinti ki­adó­já­nál új dalai ké­szül­nek.

Cooky bevalotta: szoláriumfüggő

Cooky bevalotta: szoláriumfüggő

A nép­szerű rá­diós elő­ször ven­dé­ges­ke­dett Vár­ko­nyi And­rea Mi­csoda Nők! című mű­so­rá­ban. A Rádió 1 mű­sor­ve­ze­tője, Cooky év­szak­tól füg­get­le­nül min­dig kel­lően barna.

A nép­szerű rá­diós elő­ször ven­dé­ges­ke­dett Vár­ko­nyi And­rea Mi­csoda Nők! című mű­so­rá­ban. A Rádió 1 mű­sor­ve­ze­tője, Cooky év­szak­tól füg­get­le­nül min­dig kel­lően barna.

Rossz hírt közölt orvosa Gesztesivel

Rossz hírt közölt orvosa Gesztesivel

A szí­nész éppen egy hó­napja fe­küdt kés alá.

A szí­nész éppen egy hó­napja fe­küdt kés alá, hogy ren­det­len­kedő tér­dét hely­re­hoz­zák. A műtét ugyan si­ke­rült, de nem olyan ütem­ben javul az ál­la­pota, aho­gyan azt re­mélte.

Újra lecsapott az adóhatóság: Futva menekült a NAV-ból Győzike

Újra lecsapott az adóhatóság: Futva menekült a NAV-ból Győzike

Pár napja hozta nyil­vá­nos­ságra az adó­hi­va­tal a leg­na­gyobb adó­sok szé­gyen­lis­tá­ját.

Debütált Mága Zoltán lányának első klipje

Debütált Mága Zoltán lányának első klipje

Va­len­tin-napon de­bü­tált Mága Jen­ni­fer első vi­deo­klipje a vi­de­ó­meg­osztó ol­da­lon. A Sweet Lie című slá­ger klip­jé­ben igazi dí­va­ként lát­ható Jen­ni­fer.

Va­len­tin-napon de­bü­tált Mága Jen­ni­fer első vi­deo­klipje a vi­de­ó­meg­osztó ol­da­lon. A Sweet Lie című slá­ger klip­jé­ben igazi dí­va­ként lát­ható Jen­ni­fer.

Nem találod ki, kinek csókolt kezet Majka

Nem találod ki, kinek csókolt kezet Majka

Nagy tálca sü­te­ménnyel lepte meg Az 50 mil­liós játszma mű­sor­ve­ze­tő­jét az a pár, amely há­rom­mil­lió fo­rin­tot vitt haza a stú­di­ó­ból.

Nagy tálca sü­te­ménnyel lep­ték meg Az 50 mil­liós játszma mű­sor­ve­ze­tő­jét. A pár há­rom­mil­lió fo­rin­tot vitt haza a stú­di­ó­ból.

Kitálalt anyjával való viszonyáról Tordai Teri lánya

Kitálalt anyjával való viszonyáról Tordai Teri lánya

Meg­hitt rész­le­te­ket árult el.

Meg­hitt rész­le­te­ket árult el a Ri­post na­pi­lap­nak.

Nyáron már gyógyultan akar visszatérni Törőcsik Mari

Nyáron már gyógyultan akar visszatérni Törőcsik Mari

A nem­zet szí­né­sze már alig várja a jó időt, hogy ki­ül­hes­sen kert­jébe, és cso­dálja vi­rá­gait.

Sebestyén Balázs nőt keres

Sebestyén Balázs nőt keres

Rá­adá­sul nem is egyet. A hét min­den nap­jára má­si­kat. Ha­tal­mas ér­dek­lő­dés övezi körül a Rádió 1 Reg­geli Show-jának Va­len­tin-napi já­té­kát.

Rá­adá­sul nem is egyet. A hét min­den nap­jára má­si­kat. Ha­tal­mas ér­dek­lő­dés övezi körül a Rádió 1 Reg­geli Show-jának Va­len­tin-napi já­té­kát.

Így ünneplik a Valentin-napot a sztárpárok!

Így ünneplik a Valentin-napot a sztárpárok!

Min­den nap Va­len­tin-nap a szá­mukra! A Ri­post meg­kér­dezte ha­zánk is­mert pár­jait, hogy töl­tik feb­ruár 14-ét...

Min­den nap Va­len­tin-nap a szá­mukra! A Ri­post meg­kér­dezte ha­zánk is­mert pár­jait, hogy töl­tik feb­ruár 14-ét, és mit je­lent szá­mukra a szer­ele­me­sek ün­nepe.

Kétségbeesetten üzen lányának Weisz Fanni édesanyja

Kétségbeesetten üzen lányának Weisz Fanni édesanyja

Kép­te­len be­le­nyu­godni a tör­tén­tekbe. Min­den fó­ru­mot meg­ra­gad, hogy a lá­nyá­hoz szól­jon.

Kép­te­len be­le­nyu­godni a tör­tén­tekbe. Min­den fó­ru­mot meg­ra­gad, hogy a lá­nyá­hoz szól­jon.

Jakupcsek Gabriella legnagyobb kritikusai a gyermekei

Jakupcsek Gabriella legnagyobb kritikusai a gyermekei

Nem telt munka nél­kül el­múlt egy éve

Nem telt munka nél­kül el­múlt egy éve Ja­kup­csek Gab­ri­el­lá­nak, mi­előtt új mű­sort ka­pott a TV2-n Egy­más sze­mé­ben cím­mel.

Nem hiszed el, mire készül Stohl András lánya

Nem hiszed el, mire készül Stohl András lánya

Na­gyon nép­szerű Stohl Luca.

Egyre nép­sze­rűbb Stohl And­rás lánya, aki ta­valy au­gusz­tus óta a FEM3 Cafe mű­sor­ve­ze­tője. Luca a Nagy Duett egyik ver­seny­zője lesz.

Ezért tiltotta el lányát az internettől Fésűs Nelly

Ezért tiltotta el lányát az internettől Fésűs Nelly

Már 14 éves Csenge, a szí­nésznő lánya, és kezdi fe­sze­getni a ha­tá­rait. Nelly kö­vet­ke­ze­tes gyer­me­ké­vel.

Már 14 éves Csenge, a szí­nésznő lánya, és kezdi fe­sze­getni a ha­tá­rait. Nelly kö­vet­ke­ze­tes és szi­gorú az újab­ban csa­jos­kodó lánnyal.

Babapocak-villantás, kínos bakik és Adele-tarolás - erről szólt az idei Grammy

Babapocak-villantás, kínos bakik és Adele-tarolás - erről szólt az idei Grammy

Va­sár­nap éj­szaka át­ad­ták a leg­ran­go­sabb zenei el­is­me­ré­se­ket, a Grammy-dí­ja­kat. Kel­le­met­len for­du­la­tok is tör­tén­tek.

Kiderült, újra megnősült Csernus doki

Kiderült, újra megnősült Csernus doki

Ne­gyed­jére nő­sült meg a pszi­chi­á­ter.

Tel­jes ti­tok­ban mondta ki a bol­do­gító igent a pszi­chi­á­ter­ből lett bo­rász. Is­me­rő­sei sze­rint végre meg­ta­lálta az ide­á­lis nőt, akit új szak­má­já­nak kö­szön­het.

Váratlan fordulat: Ők A Dal döntősei

Váratlan fordulat: Ők A Dal döntősei

Szom­bat este ren­dez­ték meg a Dal 2017 má­so­dik elő­dön­tő­jét a Duna Te­le­ví­zi­ó­ban. A vá­lo­ga­tó­ver­seny­ben ki­lenc elő­adó lé­pett szín­padra.

Szom­bat este ren­dez­ték meg a Dal 2017 má­so­dik elő­dön­tő­jét a Duna Te­le­ví­zi­ó­ban. A vá­lo­ga­tó­ver­seny­ben ki­lenc elő­adó lé­pett szín­padra.

Édesanyja állapotáról mesélt a magyar énekes...

Édesanyja állapotáról mesélt a magyar énekes

A múlt évi haj­tás után pi­he­nés­sel töl­tötte a ja­nu­árt Kefir és ked­vese. Na­gyon meg­vi­selte az édes­any­ján vég­re­haj­tott agy­mű­tét.

70 évesen is a lányokon jár Dévényi Tibor esze

70 évesen is a lányokon jár Dévényi Tibor esze

Kis­ku­tyát ka­pott ked­ve­sé­től.

Sze­ren­csés­nek tartja magát Dé­vé­nyi Tibor, mert min­dig azt csi­nál­hatta, amit a leg­job­ban sze­ret: sze­re­pelni és adn. Szom­ba­ton ün­nepli szü­le­tés­nap­ját.

Különleges rituáléval lazítanak adás előtt A Dal 2017 versenyzői

Különleges rituáléval lazítanak adás előtt A Dal 2017 versenyzői

Szom­ba­ton ismét ki­lenc ver­senyző küzd meg a zsűri és a nézők ke­gye­i­ért A Dal 2017 kö­zép­dön­tő­jé­ben.

Szom­ba­ton ismét ki­lenc ver­senyző küzd meg a zsűri és a nézők ke­gye­i­ért A Dal 2017 kö­zép­dön­tő­jé­ben.

Kiderült, miért utazott Király Linda New Yorkba

Kiderült, miért utazott Király Linda New Yorkba

A gyö­nyörű éne­kesnő alig várta, hogy meg­ér­kez­zen vő­le­gé­nyé­vel, Zsom­bor­ral New Yorkba.

A gyö­nyörű éne­kesnő alig várta, hogy meg­ér­kez­zen vő­le­gé­nyé­vel, Zsom­bor­ral Ame­ri­kába. A Ki­rály csa­lád ugyanis ha­ma­ro­san bővül.

A 100 leggazdagabb magyarnak üzent Mága Zoltán

A 100 leggazdagabb magyarnak üzent Mága Zoltán

Egye­dül nem tud ennyit se­gí­teni.

A vi­lág­hírű he­ge­dű­mű­vész "Me­le­get az ott­ho­nokba" jel­szó­val ismét el­in­dí­totta téli ka­ri­ta­tív ak­ci­ó­ját. A ze­nész évek óta segít a rá­szo­ru­lók­nak tü­ze­lő­vel.

Pszichológushoz fordult a megalázott műsorvezető

Pszichológushoz fordult a megalázott magyar műsorvezetőnő

Óri­ási port ka­vart...

Óri­ási port ka­vart a cikk, mely­ben össze­gyűj­töt­ték az Al­föld Te­le­ví­zió mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek, Me­gyeri Csil­lá­nak ba­ki­jait.

Ezt árulta el Stohl András múltjáról Sebestyén Balázs

Ezt árulta el Stohl András múltjáról Sebestyén Balázs

A nagy­szájú rá­diós már ko­ráb­ban is sokat pisz­kálta a nép­szerű szí­nészt. Most ismét ki­tá­lalt..

A nagy­szájú rá­diós már ko­ráb­ban is sokat pisz­kálta a nép­szerű szí­nészt. Most ismét ki­tá­lalt..

Megelégelte apja ócsárlását Zámbó Adrián

Megelégelte apja ócsárlását Zámbó Adrián

Ad­rián a Zámbó csa­lád leg­sze­ré­nyebb tagja: so­káig ke­rülte a nyil­vá­nos­sá­got, majd fel­tűnt a TV2 Édes Élet című so­ro­za­tá­ban...

Hónapokig tarthat Tahi Tóth László felépülése

Hónapokig tarthat Tahi Tóth László felépülése

Sze­ren­csére úgy si­ke­rült a Já­szai Mari-díjas szí­nész agy­mű­tétje, mint aho­gyan azt or­vo­sai re­mél­ték.

Sze­ren­csére úgy si­ke­rült a Já­szai Mari-díjas szí­nész agy­mű­tétje, mint aho­gyan azt or­vo­sai re­mél­ték. Fe­le­sége le­mondta fel­lé­pé­seit.

Váratlan bejelentés: Megszűnik a Dolly Roll

Váratlan bejelentés: Megszűnik a Dolly Roll

Az éne­kesnő el­mondta, dön­té­sé­nek hát­te­ré­ben ér­zelmi okok áll­nak!

Az éne­kesnő el­mondta, dön­té­sé­nek hát­te­ré­ben ér­zelmi okok áll­nak!

Rubint Réka hatalmas rózsacsokorral köszöntötte édesanyját

Rubint Réka hatalmas rózsacsokorral köszöntötte édesanyját

Nagy doboz ró­zsá­val kí­vánt bol­dog szü­le­tés­na­pot Ru­bint Réka és Rella.

Kiteregette magánéletét Sebestyén Balázs

Kiteregette magánéletét Sebestyén Balázs

Őszin­tén me­sélt ér­zel­me­i­ről.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető az ATV-n futó Kriz­show­ban soha nem lá­tott őszin­te­ség­gel me­sélt ér­zel­me­i­ről.

Milliókat buktak Sebestyén Balázsék

Milliókat buktak Sebestyén Balázsék

Vi­ha­ro­san tá­vo­zott Se­bes­tyén Ba­lázs és csa­pata a Class FM-ről. Drága volt.

Vi­ha­ro­san tá­vo­zott Se­bes­tyén Ba­lázs és csa­pata a Class FM-ről, ami­kor egy köz­le­mény­ből tud­ták meg: más­nap nem kell be­men­niük dol­gozni. Drága válás lett a vége.

Húszezerért árulja magát az ismert magyar színész

Húszezerért árulja magát az ismert magyar színész

Gyere fel Iván­hoz! cím­mel be­szél­ge­tős, va­cso­rá­zós es­te­ket ren­dez la­ká­sá­ban Fenyő Iván.

Ér­de­kes kez­de­mé­nye­zést in­dí­tott a szí­nész, aki kö­zös­ségi ol­da­lán hir­dette meg a Gyere fel Iván­hoz! című be­szél­ge­tős, va­cso­rá­zós est­jét.

Kitálalt a lábadozó Balázs Fecó: Ezzel kockáztatja egészségét

Kitálalt a lábadozó Balázs Fecó: Ezzel kockáztatja egészségét

Sokat kel­lene pi­hen­nie, mégis sok min­de­nen bosszan­ko­dik. Ez pedig na­gyon nin­csen jó ha­tás­sal a gyó­gyu­lá­sára.

Tinilányok ajánlják fel szüzességüket a magyar zenészlegendának

Tinilányok ajánlják fel szüzességüket a zenészlegendának

Még min­dig el­ké­pesztő aján­la­tok­kal bom­báz­zák a 63 éves éne­kest.

Még min­dig el­ké­pesztő aján­la­tok­kal bom­báz­zák a 63 éves éne­kest. Szi­kora Robi azon­ban hű­sé­ges­nek vallja magát.

Romlott Kulcsár Edina állapota

Romlott Kulcsár Edina állapota

Fél a kö­vet­kez­mé­nyek­től. A csi­nos mo­del­lel ré­misztő in­for­má­ci­ó­kat osz­tot­tak meg vele a kö­ve­tői, ezért több szak­em­bert is meg­ke­res a be­teg­sége miatt.

Fél a kö­vet­kez­mé­nyek­től. A csi­nos mo­del­lel ré­misztő in­for­má­ci­ó­kat osz­tot­tak meg vele a kö­ve­tői, ezért több szak­em­bert is meg­ke­res a be­teg­sége miatt.

Ezért nézed te is a TV2-t mostantól

Ezért nézed te is a TV2-t mostantól

Va­do­natúj sa­ját­gyár­tású mű­so­rok, sztá­rok­kal vissza­térő event show...

Va­do­natúj sa­ját­gyár­tású mű­so­rok, sztá­rok­kal vissza­térő show, nagy­sza­bású fil­mek, or­szá­gos so­ro­zat­pre­mi­e­rek és egy le­nyű­göző szu­per­pro­duk­ció. Ezek jön­nek ta­vas­szal a TV2 cso­port csa­tor­náin.

Képtelen elhagyni otthonát a nagybeteg Schubert Éva

Képtelen elhagyni otthonát a nagybeteg Schubert Éva

Nincs kiút...

A 86 éves mű­vésznő hat éve ke­rült to­ló­székbe. Azóta csak nagy rit­kán jut le az ut­cára.

Jól sikerült Tahi Tóth László műtétje

Jól sikerült Tahi Tóth László műtétje

Túl van a ne­he­zén a Já­szai Mari-díjas szí­nész, akit szer­dán ope­rál­tak meg spe­ci­a­lis­ták az Ideg­tu­do­má­nyi In­té­zet­ben.

Túl van a ne­he­zén a Já­szai Mari-díjas szí­nész, akit szer­dán ope­rál­tak meg spe­ci­a­lis­ták az Ideg­tu­do­má­nyi In­té­zet­ben. Mint Ká­rászy Szil­vi­á­tól, Tahi Tóth László fe­le­sé­gé­től meg­tud­tuk: a műtét az or­vo­sok sze­rint jól si­ke­rült. Ahogy azt a Ri­post meg­írta: két hét­tel ez­előtt a Hattyú­dal a Re­pub­lic együt­tes­sel című da­rab­ban lett rosszul.

Kiderült, mire készül Joshi Bharat

Kiderült, mire készül Joshi Bharat

Mi­köz­ben min­den­ki­vel a leg­na­gyobb lelki bé­ké­vel be­szél­get, akár ma­gán­életi vál­ság­ról is a mű­so­rá­ban, sokan nem tud­ták, hogy a saját há­zas­sága ro­mok­ban hever.

Mi­köz­ben min­den­ki­vel a leg­na­gyobb lelki bé­ké­vel be­szél­get, akár ma­gán­életi vál­ság­ról is a mű­so­rá­ban, sokan nem tud­ták, hogy a saját há­zas­sága ro­mok­ban hever.

Leleplezték a legendás Hofi Géza titkát

Leleplezték a legendás Hofi Géza titkát

A hu­mo­rista mond­ha­tott bár­mit a szín­pa­don, még­sem ült bör­tön­ben.

Hofi mond­ha­tott bár­mit a szín­pa­don, a hu­mo­rista még az "át­kos­ban" sem ke­rült bör­tönbe po­én­jai miatt. Most el­árul­ták, miért is volt biz­ton­ság­ban.

Nem hiszed el, mit tettek egy családért Sebestyén Balázsék

Nem hiszed el, mit tettek egy családért Sebestyén Balázsék

Moz­gal­mat in­dí­tot­tak a rá­di­ó­sok.

Moz­gal­mat in­dí­tot­tak a rá­di­ó­sok, hogy se­gí­teni tud­ja­nak annak csa­lád­nak, ame­lyik­nek le­égett az ott­hona. Fel­hí­vá­sukra hét­mil­lió fo­rint gyűlt össze.

Négy évvel fiatalabb kézissel jár Kiss Ramóna

Négy évvel fiatalabb kézissel jár Kiss Ramóna

El­szo­mo­rod­hat­nak a so­ro­zat­sztár férfi ra­jon­gói, hosszú idő után újra sze­rel­mes a szí­nésznő.

El­szo­mo­rod­hat­nak a so­ro­zat­sztár férfi ra­jon­gói, hosszú idő után újra sze­rel­mes a szí­nésznő. Kiss Ra­móna nem akár­ki­vel jött össze, hanem a fran­cia­or­szági ké­zi­labda-vi­lág­baj­nok­ság ma­gyar hő­sé­vel, Lékai Má­té­val jár. A sze­rel­me­se­ket az sem za­varja, hogy a férfi négy évvel fi­a­ta­labb ked­ve­sé­nél.

Kállay-Saunders András mamájára emlékezett

Kállay-Saunders András mamájára emlékezett

Kál­lay-Sa­un­ders And­rás nagy­ma­mája éle­té­ért az or­vo­sok 2014 nya­rán na­po­kon ke­resz­tül har­col­tak.

Kál­lay-Sa­un­ders And­rás nagy­ma­mája éle­té­ért az or­vo­sok 2014 nya­rán na­po­kon ke­resz­tül har­col­tak.

Mi történt? Durván átalakult Hargitai Bea arca

Mi történt? Durván átalakult Hargitai Bea arca

Meg­lepő fo­tóra buk­kan­tunk a play­mate kö­zös­ségi profil­ján. Meg­hök­kentő lát­ványt nyújt új kül­seje!

Meg­lepő fo­tóra buk­kan­tunk a play­mate kö­zös­ségi profil­ján. Meg­hök­kentő lát­ványt nyújt új kül­seje!

Szülői felelőtlenség okozta Britney unokahúgának tragikus balesetét

Szülői felelőtlenség okozta Britney unokahúgának tragikus balesetét

Újabb rész­le­tek lát­tak nap­vi­lá­got a bal­eset­ről, ami miatt kri­ti­kus ál­la­pot­ban fek­szik a kór­ház­ban a 8 éves Mad­die.

Így még nem láttad Nagy Adrit

Így még nem láttad Nagy Adrit

Nagy Adri szép­sége és ma­ku­lát­lan bőre min­dig is a por­ce­lán­ba­bákra...

Nagy Adri szép­sége és ma­ku­lát­lan bőre min­dig is a por­ce­lán­ba­bákra em­lé­kez­te­tett, most azon­ban tör­tént va­lami...

Utolsó pénzét az unokájára költi Völgyi Zsuzsi édesanyja

Kiderült, mit tesz unokájáért a sztár édesanyja

Már csak pár hét, és ér­ke­zik a baba.

Már csak pár hét, és ke­zé­ben tart­hatja kis­lá­nyát az éne­kesnő, aki­nek sze­ren­csére ri­zi­kó­men­tes a ter­hes­sége. Zsu­zsit meg­hatja, ahogy édes­anyja várja uno­ká­ját.

Nem hiszed el, mire vágyik Pál Dénes

Nem hiszed el mire vágyik Pál Dénes

Most is sokk­ha­tás alatt áll­nak a Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi nyer­te­sei.

Még egy nap­pal ké­sőbb is azt mondta a Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi nyer­te­sé­nek fel­nőtt tagja: annyira iz­gult, hogy szinte sem­mire nem em­lék­szik a dön­tő­ből. Kell még pár nap, míg el­hi­szi.

Stadler József: Ha bezárnak, szakítok a barátnőmmel

Stadler József: Ha bezárnak, szakítok a barátnőmmel

Az akasz­tói ju­hász feje fö­lött ismét össze­gyűl­tek a vi­har­fel­hők. Ismét vissza­ke­rül­het a rá­csok mögé.

Az akasz­tói ju­hász feje fö­lött ismét össze­gyűl­tek a vi­har­fel­hők: édes­anyja te­me­tése és újabb bí­ró­sági tár­gya­lás­so­ro­zat vár rá.

Tűz ütött ki a TV2 stúdiójában

Tűz ütött ki a TV2 stúdiójában

Ki­sebb pánik tört ki a Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi dön­tő­jé­ben.

Ki­sebb pánik tört ki a Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi dön­tő­jé­ben, ami­kor a dal­ver­seny ered­mény­hir­de­tése köz­ben a ki­lőtt tű­zi­já­ték­tól Tilla mö­gött ki­gyul­ladt a dísz­let.

Hatalmas bejelentést tett a börtönviselt Lajcsi: A jövője forog kockán

Hatalmas bejelentést tett a börtönviselt Lajcsi: A jövője forog kockán

Meg­vál­toz­hat az élete, ha min­den úgy ala­kul, aho­gyan el­ter­vezte!

Meg­vál­toz­hat az élete, ha min­den úgy ala­kul, aho­gyan el­ter­vezte!

Nem hiszed el, mivel segítenek Bochkorék

Nem hiszed el, mivel segítenek Bochkorék

Boch­kor Gá­bort és Ist­ván Danit is be­in­dí­totta egy mad­ridi pap öt­lete. A helyi tisz­te­le­tes ét­ter­met nyi­tott, ahol haj­lék­ta­la­nok esz­nek.

Boch­kor Gá­bort és Ist­ván Danit is be­in­dí­totta egy mad­ridi pap öt­lete. A helyi tisz­te­le­tes ét­ter­met nyi­tott, ahol haj­lék­ta­la­nok esz­nek.

Szörényiről és Bródyról jelentett a CIA

Veszélyesnek tartották őket: Szörényiről és Bródyról jelentett a CIA

Tit­kos je­len­té­sek ké­szül­tek.

A Köz­ponti Hír­szerző Ügy­nök­ség tit­kos je­len­té­sei kö­zött sze­re­pel a Szö­ré­nyi-Bródy szer­ző­pá­ros neve is.

Magánnyomozóval figyeltette párját a magyar sztár

Magánnyomozóval figyeltette párját a magyar sztár

Meg akarta men­teni kap­cso­la­tát.

A rúd­tán­cosnő őszin­tén val­lott arról, hogy a vég­ső­kig el­ment, hogy meg­mentse kap­cso­la­tát. Ma­gánny­no­mo­zót fo­ga­dott fel, aki saj­nos iga­zolta meg­ér­zé­sét.

Megtörték a felvidéki magyarok Tóth Gabit

Megtörték a felvidéki magyarok Tóth Gabit

Nagy meg­le­pe­tésre szinte az utolsó pil­la­nat­ban meg­gon­dolta magát az éne­kesnő, és ere­deti nevén, Tóth Ga­bi­ként lé­pett fel csa­pa­tá­val A Dal 2017 ver­se­nyé­ben.

Nagy meg­le­pe­tésre szinte az utolsó pil­la­nat­ban meg­gon­dolta magát az éne­kesnő, és ere­deti nevén, Tóth Ga­bi­ként lé­pett fel csa­pa­tá­val A Dal 2017 ver­se­nyé­ben. Mint is­mert, három hét­tel ez­előtt ha­tal­mas bot­rányt ka­vart a volt me­ga­sztá­ros, aki új mű­vész­ne­vet vá­lasz­tott ma­gá­nak, To­to­va­ként kí­vánt szín­padra lépni.