SZTÁR

SZTÁRDZSÚSZ

Megtörte a csendet Liptai Claudia párja

Megtörte a csendet Liptai Claudia párja

Öt hó­na­pos lett Lip­tai Cla­u­dia kisfia, Pa­taki Mar­cell Ádám.

Öt hó­na­pos lett Lip­tai Cla­u­dia kisfia, Pa­taki Mar­cell Ádám. A szí­nésznő csa­lád­já­ban most min­den a ki­csi­ről szól. Pa­taki Ádám és Cla­u­dia úgy érzik, mivel egy csil­lag­jegy­ben szü­let­tek, a sors is egy­más­nak szánta őket.

Gyászol a magyar sztár, családtagját veszítette el

Gyászol a magyar sztár, családtagját veszítette el

Al­földi Ró­bert ku­tyusa örökre el­aludt.

Al­földi Ró­bert hű­sé­ges tár­sát ve­szí­tette el né­hány napja. A ren­dező ne­he­zen tudja fel­dol­gozni csa­lád­tagja ha­lá­lát, de az élet megy to­vább.

Elképesztő, meg akarták verni a magyar rádiós sztárt

Elképesztő, meg akarták verni a magyar rádiós sztárt

Se­gí­teni akart, mégis Rá­kó­czi Ferit akar­ták meg­verni. Meg­látta, hogy egy autó aj­taja nyitva, ő be­csukta.

Csak se­gí­teni akart, mégis Rá­kó­czi Ferit akar­ták meg­verni. . Az utcán meg­látta, hogy egy autó aj­taja nyitva.

Hihetetlen összeget kér eladó villájáért Friderikusz Sándor

Hihetetlen összeget kér eladó villájáért Friderikusz Sándor

Egy lu­xus­in­gat­lan-por­tá­lon hir­deti.

A show­man az egyik lu­xus­in­gat­la­no­kat ér­té­ke­sítő ol­da­lon hir­deti a pa­lo­tát. Azt be­szé­lik: túl­sá­go­san ma­gá­nyos­nak érzi magát a nagy ház­ban.

Ezért járt pszichológushoz a magyar sztár

Ezért járt pszichológushoz a magyar sztár

Szak­em­ber­hez for­dult Os­várt Andi.

Imádja a kö­zön­ség, ver­sen­ge­nek érte a kül­földi fil­me­sek, mégis szak­em­ber se­gít­sé­gét kérte Os­várt And­rea.

Kitálalt Sebestyén Balázs, bosszúból tették a helyére Stohl Andrást

Kitálalt Sebestyén Balázs, bosszúból tették a helyére Stohl Andrást

El­ké­pesztő fi­ze­té­sért szer­ződ­tette le Stohl And­rást a Class FM.

El­ké­pesztő fi­ze­té­sért szer­ződ­tette le Stohl And­rást a Class FM. Ezért hagyta el a Víg­szín­há­zat.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Som-Balogh Edina lányánál édesebbet még nem láttál

Som-Balogh Edina lányánál édesebbet még nem láttál

A szí­nésznő férje is sokat fog­lal­ko­zik két­he­tes kis­lá­nyuk­kal. Som Krisz­tián rög­tön be­le­sze­re­tett a kis Li­li­enbe.

A szí­nésznő sze­rint férje is sokat fog­lal­ko­zik két­he­tes kis­lá­nyuk­kal. Som Krisz­tián rög­tön be­le­sze­re­tett a kis Li­li­enbe.

Óriási meglepetés: Terhesen tér vissza a képernyőre a magyar sorozatsztár

Óriási meglepetés: Terhesen tér vissza a képernyőre a magyar sorozatsztár

Konta Bar­bara 12 évvel ez­előtt for­dí­tott hátat a nyil­vá­nos­ság­nak, ami­kor ki­szállt a Ba­rá­tok közt­ből.

Csak vicc volt: Mégsem bolondult meg Hujber Feri

Csak vicc volt: Mégsem bolondult meg Hujber Feri

He­rendi Gábor le­buk­tatta...

He­rendi Gábor le­buk­tatta a Mok­ká­ban ámok­futó Huj­ber Ferit, aki fel­hívta őt az első "nagy­je­le­net" után és meg­nyug­tatta.

Kiderült, erre vágyik Zimány Linda

Kiderült, erre vágyik Zimány Linda

Zi­mány Linda el tudja kép­zelni, hogy Ame­ri­ká­ban te­le­ped­jen le, ám az ki­zárt­nak tartja, hogy kül­földi férfi­val bú­to­roz­zon össze.

Zi­mány Linda el tudja kép­zelni, hogy Ame­ri­ká­ban te­le­ped­jen le, ám az ki­zárt­nak tartja, hogy kül­földi férfi­val bú­to­roz­zon össze.

Végre kiderült, kivel osztja meg ágyát a magyar sztár

Végre kiderült, kivel osztja meg ágyát a magyar sztár

Min­dig is imádta a ku­tyá­kat Szor­csik Vik­tó­ria, de so­káig nem volt sa­játja. Négy évvel ez­előtt végül vett egyet.

Min­dig is imádta a ku­tyá­kat Szor­csik Vik­tó­ria, de so­káig nem volt sa­játja. Négy évvel ez­előtt azon­ban rá­vette magát, hogy be­sze­rez­zen egyet.

Bangó Margit ruhájában parádézott Emilio

Bangó Margit ruhájában parádézott Emilio

El­ké­pesztő sztori...

Hogy a min­den szem­pont­ból je­len­té­keny éne­kes messzire haj­landó el­menni azért, hogy meg­ne­vet­tesse kör­nye­ze­tét, az nem titok.

Megrendítő vallomást tett a férjét gyászoló Görbe Nóra

Megrendítő vallomást tett a férjét gyászoló Görbe Nóra

Élete leg­ne­he­zebb idő­sza­ká­ról me­sélt.

A Linda című si­ker­so­ro­zat egy­kori fő­sze­rep­lője élete leg­ne­he­zebb idő­sza­ká­ról me­sélt.

Hatalmas melleivel hódít a magyar sztár

Hatalmas melleivel hódít a magyar sztár

Él­vezi a ta­va­szi nap­sü­tést Ins­tag­ram fo­tó­ján Hódi Pa­mela. Berki Krisz­tián párja is egyre len­gébb öl­tö­zet­ben jár ebben a jó idő­ben, a férfiak nagy örö­mére.

Él­vezi a ta­va­szi nap­sü­tést Ins­tag­ram fo­tó­ján Hódi Pa­mela. . Berki Krisz­tián párja is egyre len­gébb öl­tö­zet­ben jár ebben a jó idő­ben, a férfiak nagy örö­mére. Ha­tal­mas szil­ikon­mel­le­i­vel és dögös alak­já­val ren­ge­teg férfi fan­tá­zi­á­ját be­in­dítja. Per­sze tesz is érte, rend­sze­re­sen spor­tol, amit Krisz­tián el is vár tőle.

Nem hiszed el, hová jár fiával a magyar sztár

Nem hiszed el, hová jár fiával a magyar sztár

Ami­kor 2015 ja­nu­ár­já­ban meg­szü­le­tett az olim­piai ezüst­ér­mes bir­kózó kisfia, Sa­nyi­nak meg kel­lett ta­nul­nia az apai te­en­dő­ket.

Ami­kor 2015 ja­nu­ár­já­ban meg­szü­le­tett az olim­piai ezüst­ér­mes bir­kózó kisfia, Sa­nyi­nak meg kel­lett ta­nul­nia az apai te­en­dő­ket. Ami nem volt könnyű, hi­szen fia, mint min­den kisfiú, na­gyon anyás. Bár­dosi fe­le­sége, Il­dikó egy ideig na­gyon él­vezte, hogy sokat van ket­tes­ben kisfi­á­val.

Elképesztő, az életét veszélyezteti a magyar sztár

Elképesztő, az életét veszélyezteti a magyar sztár

Ezen a héten indul a Mount Eve­rest meg­hó­dí­tá­sára Klein Dávid és Su­hajda Szi­lárd. Ba­dárt or­vosa el­til­totta.

Ezen a héten indul a Mount Eve­rest meg­hó­dí­tá­sára Klein Dávid és Su­hajda Szi­lárd. Ba­dárt or­vosa el­til­totta a má­szás­tól.

Műtét közben derült ki: gyilkos kór támadta meg Galla Miklós testét

Műtét közben derült ki: gyilkos kór támadta meg Galla Miklós testét

Erős fáj­dal­mat ér­zett: tudta, hogy va­lami nin­csen rend­ben, ezért or­vos­hoz for­dult. Két nap­pal ké­sőbb már ope­rál­ták.

Új párkapcsolatáról vallott az elvált Árpa Attila

Új párkapcsolatáról vallott az elvált Árpa Attila

Ismét bol­dog új ked­vese mel­lett.

Közel egy évvel azt kö­ve­tően, hogy zá­tonyra fu­tott a há­zas­sága, ismét bol­dog új ked­vese, Gab­ri­ella mel­lett.

Családostól hagyta el az országot Majka

Családostól hagyta el az országot Majka

Mos­tan­tól egy hó­na­pig nem hal­lunk Maj­ká­ról.

Mos­tan­tól egy hó­na­pig csak akkor hal­lunk Maj­ká­ról, ha posz­tol va­la­mit a kö­zös­ségi ol­da­lára. A rap­per és csa­ládja már a fel­le­gek­ben jár, ezek­ben a per­cek­ben is úton van­nak Ame­ri­kába.

Kórházba szállították Törőcsik Marit: infúzióra kötötték

Kórházba szállították Törőcsik Marit: infúzióra kötötték

Sze­ren­csére nin­csen nagy baj! A Kos­suth-díjas szí­nésznő csu­pán egy újabb erő­sítő kúrán vesz részt.

Sze­ren­csére nin­csen nagy baj! A Kos­suth-díjas szí­nésznő csu­pán egy újabb erő­sítő kúrán vesz részt.

Egy korszak véget ért, eldőlt a sorsa Tahi Tóth Lászlónak

Egy korszak véget ért, eldőlt a sorsa Tahi Tóth Lászlónak

Végre ki­en­ged­ték a kór­ház­ból.

Nagy a bol­dog­ság a Tahi Tóth csa­lád­ban. Végre ott­hon gyó­gyul­hat a le­gen­dás szí­nész, aki két hó­na­pig volt kór­ház­ban. Él­vezi, hogy sé­tál­hat a te­ra­szon.

Elképesztő, el kell hagynia Amerikát Tóth Verának

Elképesztő, el kell hagynia Amerikát Tóth Verának

Na­gyon csa­ló­dott az éne­kesnő.

Na­gyon sokat ké­szült los an­ge­lesi kon­cert­jére a gyö­nyörű éne­kesnő. Ren­ge­te­get pró­bált, hogy a kint élő ma­gya­rok­nak egy fan­tasz­ti­kus bulit csi­nál­jon.

Világrekordra készül Schobert Norbert

Világrekordra készül Schobert Norbert

Scho­bert Nor­bert egye­dül­álló, nagy­sza­bású kez­de­mé­nye­zést indít el, mely­nek célja, hogy egy­szerre 2000 em­bert sza­ba­dít meg a túl­súly rab­sá­gá­tól.

Scho­bert Nor­bert egye­dül­álló, nagy­sza­bású kez­de­mé­nye­zést indít el, mely­nek célja, hogy egy­szerre 2000 em­bert sza­ba­dít meg a túl­súly rab­sá­gá­tól.

Meglepő vallomás, újra házasodna Hajdú Péter

Meglepő vallomás, újra házasodna Hajdú Péter

Áp­ri­lis 13-án bí­ró­ság elé áll Sarka Kata és Hajdú Péter. Re­mé­lik, sza­bad em­ber­ként hagy­ják el a tár­gya­ló­ter­met.

Áp­ri­lis 13-án bí­ró­ság elé áll Sarka Kata és Hajdú Péter. Re­mé­lik, sza­bad em­ber­ként hagy­ják el a tár­gya­ló­ter­met.

Ritka fotó, megmutatta kedvesét a magyar sztár

Ritka fotó, megmutatta kedvesét a magyar sztár

Bod­rogi és Voith Ági sosem vál­tak el.

Bod­rogi Gyula és Voith Ági 35 éve há­za­sok, mégis évek óta mind­ket­ten más­sal élnek.

Nem hiszed el, mire készül a magyar sztár

Nem hiszed el, mire készül a magyar sztár

A 70 éves Tibi bácsi most is fel­lép az EFOTT-on, meg­le­pe­tés­sel is ké­szül.

A 70 éves Tibi bácsi, ahogy az utóbbi idő­ben min­dig, most is fel­lép az EFOTT fesz­ti­vá­lon, ám most meg­le­pe­tés­sel is ké­szül. Nem egye­dül, hanem két fi­á­val együtt pör­ge­tik majd a le­me­ze­ket.

Meglepő vallomás, így vadássza a nőket a magyar sztár

Meglepő vallomás, így vadássza a nőket a magyar sztár

Kü­lö­nös mód­ját vá­lasz­totta a pár­ke­re­sés­nek a 43 éves szí­nész, aki két hó­napja él szing­li­ként.

Kü­lö­nös mód­ját vá­lasz­totta a pár­ke­re­sés­nek a 43 éves szí­nész, aki két hó­napja él szing­li­ként. Nagy rá az esély, hogy a szín­ház­ban fogja meg­ta­lálni kö­vet­kező part­ne­rét, még­pe­dig a nézők kö­zött! Ugyan nem­rég ért véget a kap­cso­lata, még­sem tűnik szo­mo­rú­nak és csa­ló­dott­nak.

Elképesztő ajánlatot tett Joshi Bharatnak Pártos Csilla

Elképesztő ajánlatot tett Joshi Bharatnak Pártos Csilla

Va­ló­szí­nű­leg maga a mű­sor­ve­zető sem gon­dolta soha, hogy va­laha ilyen fel­aján­lást kap Csil­lá­tól.

Va­ló­szí­nű­leg maga a mű­sor­ve­zető sem gon­dolta soha, hogy va­laha ilyen fel­aján­lást kap Csil­lá­tól.

Nem hiszed el, miért költöztek külföldre a magyar sztárok

Nem hiszed el, miért költöztek külföldre a magyar sztárok

Cso­bot Adé­lék már Köln­ben élnek.

Egyre több ma­gyar sztár köl­tö­zik kül­földre, hiába van­nak kar­ri­er­jük csú­csán. Leg­utóbb Cso­bot Adél köl­tö­zött csa­lád­já­val Kölnbe.

Itt az igazság! Ezért csak a nevét tudja leírni Demjén Ferenc

Itt az igazság! Ezért csak a nevét tudja leírni Demjén Ferenc

Műtét he­lyett elő­ször csak gip­szel­ték.

Ta­valy jú­ni­us­ban tör­tént bal­esete óta még min­dig nem jött rendbe Dem­jén Fe­renc keze. Alig tudja hasz­nálni, a nevén kívül sem­mit sem tud le­írni.

Újabb magyar filmsiker: Itt tarolt a hazai alkotás

Újabb magyar filmsiker: Itt tarolt a hazai alkotás

A leg­jobb já­tékfilm­nek járó Urá­nia Csil­laga-díjat nyerte el a ma­gyar film. Ha­tal­mas az öröm!

A leg­jobb já­tékfilm­nek járó Urá­nia Csil­laga-díjat nyerte el a ma­gyar film. Ha­tal­mas az öröm!

Nem hiszel a szemednek: így megnőtt már D. Tóth Kriszta lánya!

Nem hiszel a szemednek: így megnőtt már D. Tóth Kriszta lánya!

Per­sze, tud­juk, hogy rohan az idő, de akkor is meg­lepő.

Per­sze, tud­juk, hogy rohan az idő, de akkor is meg­lepő, hogy a kis Lola már ilyen nagy­lány!

Elképesztő kulisszatitkok a Kincsem forgatásáról

Elképesztő kulisszatitkok a Kincsem forgatásáról

Kin­csem-láz­ban ég az or­szág, a be­mu­tató óta közel száz­ez­ren néz­ték meg, és száz­mil­liós be­vé­telt ho­zott.

Kin­csem-láz­ban ég az or­szág, a be­mu­tató óta közel száz­ez­ren néz­ték meg, és száz­mil­liós be­vé­telt ho­zott.

Keményen megizzasztották Vajna Timit

Keményen megizzasztották Vajna Timit

Vajna Timi jó ideje a ten­ge­ren­tú­lon tölti min­den­nap­jait, de per­sze ott sem fe­led­ke­zik meg az edzés­ről, és sze­ren­csére kö­ve­tő­i­ről sem.

Kiszivárogtak a magyar sztárpár esküvőjének részletei

Kiszivárogtak a magyar sztárpár esküvőjének részletei

So­káig tit­ko­lóz­tak.

So­káig tit­ko­lóz­tak, most mégis fény de­rült né­hány ap­ró­ságra a rész­le­tek­kel kap­cso­lat­ban.

Most megszavazhatod Aleska randiját

Most megszavazhatod Aleska randiját

A káp­rá­za­tos Sáf­rány Emese Ale­ska egy ideje szingli...

A káp­rá­za­tos Sáf­rány Emese Ale­ska egy ideje szingli, de nem ha­tá­ro­ló­dik el egy újabb pár­kap­cso­lat­tól, nyi­tott a sze­re­lemre.

Edzőteremben villantotta meg szexi testét Zimány Linda

Edzőteremben villantotta meg szexi testét Zimány Linda

Sze­mé­lyi edző­vel for­málja tes­tét.

Sze­mé­lyi edző­vel for­málja tes­tét, az amúgy is dögös ma­gyar mo­dell. Az ügy­véd­gya­kor­nok jól érzi magát a bő­ré­ben, de tö­ké­le­tes ala­kot sze­retne.

Nem hiszed el, mire készül a magyar sztár

Nem hiszed el, mire készül a magyar sztár

Jövő hét­főn indul út­jára a Ma­gyar Eve­rest Ex­pe­dí­ció 2017. Su­hajda Szi­lárd és Klein Dávid arra ké­szül, hogy oxi­gén­pa­lack nél­kül ér­je­nek fel a Föld leg­ma­ga­sabb pont­jára.

Jövő hét­főn indul út­jára a Ma­gyar Eve­rest Ex­pe­dí­ció 2017. Su­hajda Szi­lárd és Klein Dávid oxi­gén­pa­lack nél­kül vág neki a csúcs meg­hó­dí­tá­sá­nak.

Nem hiszed el, mit kérnek a közértben Kasszás Erzsitől

Nem hiszed el, mit kérnek a közértben Kasszás Erzsitől

And­re­á­val na­gyot for­dult a világ...

Ba­lázs And­re­á­val na­gyot for­dult a világ, ami­óta Kasszás Er­zsi­ként fel­tűnt a CBA-rek­lám­ban.

Sztárok, akik sosem fognak elválni

Sztárok, akik sosem fognak elválni

Min­denki tudja, hogy na­gyon nehéz hosszú­tá­von...

Min­denki tudja, hogy na­gyon nehéz hosszú­tá­von jól mű­köd­tetni egy há­zas­sá­got, és talán még ne­he­zebb akkor, ha a pár ál­lan­dóan a fi­gye­lem kö­zép­pont­já­ban van. Sok­szor pont a ma­gán­élet hi­á­nya, a plety­kák, és a kétes cik­kek miatt ki­ala­kuló bi­zal­mat­lan­ság teszi tönkre, az amúgy mű­kő­ké­pes kap­cso­la­to­kat. Sze­ren­csére van­nak, akik tűzön-vízen át is ki­tar­ta­nak egy­más mel­lett. Íme né­hány üdítő el­len­példa:

Remegett a félelemtől: Bezárkózott otthonába Vámos Erika

Remegett a félelemtől: Bezárkózott otthonába Vámos Erika

Ki­sebb sok­kot ka­pott a TV2 mű­sor­ve­ze­tője, ami­kor meg­pil­lan­totta ka­puja előtt az is­me­ret­len férfit.

Ki­sebb sok­kot ka­pott, ami­kor meg­pil­lan­totta ka­puja előtt az is­me­ret­len férfit.

Váratlan vallomást tett Erdélyi Mónika: Négy éven keresztül kínlódtam

Váratlan vallomást tett Erdélyi Mónika: Négy éven keresztül kínlódtam

A mű­sor­ve­ze­tő­ben mély nyo­mot hagy­tak a tör­tén­tek. Olyas­mit eről­tet­tek rá, amit na­gyon utált.

Horváth Éva Vadon Janival cicázott

Horváth Éva Vadon Janival cicázott

Egy kü­lön­le­ges, macs­kák­kal teli bel­vá­rosi ká­vé­zó­ban ta­lál­koz­tak!

Egy kü­lön­le­ges, macs­kák­kal teli bel­vá­rosi ká­vé­zó­ban ta­lál­koz­tak!

Bevállalta, így szépül Molnár Anikó

Bevállalta, így szépül Molnár Anikó

Évek óta mig­ré­nes fej­fá­jás gyötri Mol­nár Ani­kót, de most vége a szen­ve­dé­se­i­nek egy szé­pé­szeti be­avat­ko­zás­nak kö­szön­he­tően.

Évek óta mig­ré­nes fej­fá­jás gyötri Mol­nár Ani­kót, de most vége a szen­ve­dé­se­i­nek.

10 dolog, amit nem tudtál Kincsemről

10 dolog, amit nem tudtál Kincsemről

Hesp Jó­zsef, a Kin­cse­met edző Hesp Ro­bert déd­uno­kája nem csu­pán a tré­ner le­szár­ma­zottja, de a fél éle­tét a ma­gyar cso­daló tör­té­ne­té­nek ku­ta­tá­sá­val töl­tötte.

Hesp Jó­zsef, a Kin­cse­met edző Hesp Ro­bert déd­uno­kája nem csu­pán a tré­ner le­szár­ma­zottja, de a fél éle­tét a ma­gyar cso­daló tör­té­ne­té­nek ku­ta­tá­sá­val töl­tötte.

Rémálommá vált Tóth Vera amerikai nyaralása

Rémálommá vált Tóth Vera amerikai nyaralása

Mű­szaki hiba okozta a bajt.

Mű­szaki hiba miatt hosszú időre fog­lyul ej­tette az éne­kes­nőt a Harry Pot­ter Szel­lem­vasút Los An­ge­les­ben, a Uni­versal Stu­dios vi­dám­park­já­ban.

Megint bántalmazták Szilágyi Istvánt: Ijesztő a sérülése

Megint bántalmazták Szilágyi Istvánt: Ijesztő a sérülése

Szív­szo­rító lát­ványt nyúj­tott.

Szív­szo­rító lát­ványt nyúj­tott az or­szág Ló­pici Gás­párja, ami­kor sé­rü­lé­sek­kel az arcán át­vette a Mű­vé­szek a mű­vé­sze­kért Ala­pít­vány Rem­em­ber-díját.

Jogerős ítélet született: verte a férje Demcsák Zsuzsát

Jogerős ítélet született: verte a férje Demcsák Zsuzsát

Verte a mű­sor­ve­ze­tőt az ex­férje, vagy sem? Ebben a rég­óta hú­zódó ügy­ben végre íté­let szü­le­tett. A volt férj és ügy­védje fel­leb­bez­nek.

Verte a mű­sor­ve­ze­tőt az ex­férje, vagy sem? Ebben a rég­óta hú­zódó ügy­ben végre íté­let szü­le­tett. A volt férj és ügy­védje fel­leb­bez­nek.

Milliókat érhetnek Torgyán öltönyei

Milliókat érhetnek Torgyán öltönyei

Tor­gyán Jó­zsef az or­szág egyik leg­is­mer­tebb po­li­ti­kusa volt, meg­je­le­né­sére min­dig gon­do­san ügyelt, ele­gan­ci­ája le­gen­dás volt. Most bárki hoz­zá­jut­hat ezek­hez a da­ra­bok­hoz.

Tor­gyán Jó­zsef az or­szág egyik leg­is­mer­tebb po­li­ti­kusa volt, meg­je­le­né­sére min­dig gon­do­san ügyelt, ele­gan­ci­ája le­gen­dás volt. Most bárki hoz­zá­jut­hat ezek­hez a da­ra­bok­hoz.

Kórházban kezelték, agyvérzést kapott Csuja Imre

Kórházban kezelték, agyvérzést kapott Csuja Imre

Őszin­tén be­szélt be­teg­sé­gé­ről a Já­szai Mari-díjas szí­nész, aki lábon hordta ki agy­vér­zé­sét!

Őszin­tén be­szélt be­teg­sé­gé­ről a Já­szai Mari-díjas szí­nész, aki lábon hordta ki agy­vér­zé­sét!

Balesetet szenvedett, műteni kell Gundel Takács Gábort

Balesetet szenvedett, műteni kell Gundel Takács Gábort

Több csontja el­tö­rött.

Még ka­rá­csony után sí­e­lés köz­ben törte el több csont­ját, ame­lye­ket mű­téti úton csa­va­rok­kal rög­zí­tet­tek. Most eze­ket a fém­da­ra­bo­kat tá­vo­lít­ják majd el.

Bochkor Gábor híres exével barátkozik Várkonyi Andrea!

Bochkor Gábor híres exével barátkozik Várkonyi Andrea!

Ő maga is jóban van vele.

A mű­sor­ve­ze­tőt nem za­varja, hogy párja ba­ráti kap­cso­la­tot ápol a volt ked­ve­sé­vel, sőt, ő maga is jóban van vele.

Ha bejön a gasztronómia, akkor ezt imádni fogod

Ha bejön a gasztronómia, akkor ezt imádni fogod

Irány a Chii TV!

Hét­fő­től min­den este ér­de­mes lesz a Chili TV-re kap­csolni, ha ra­jongsz a gaszt­ro­mű­so­ro­kért. Ott ugyanis meg­néz­he­ted a BBC-n óri­ási si­ker­rel futó Ju­nior Mes­ter­sza­kács, és a Sü­times­ter epi­zód­jait.

Durva, ezért szakított párjával a magyar sztár

Durva, ezért szakított párjával a magyar sztár

Két év után lett vál­tak el egy­más­tól.

Két év után lett vál­tak el egy­más­tól.

Ezért koncerteznek még mindig a nyugdíjas magyar rockénekesek

Ezért koncerteznek még mindig a nyugdíjas magyar rockénekesek

Hiába érték el a nyug­díj­kor­ha­tárt, még min­dig kon­cer­tez­nek.

Hiába érték el a nyug­díj­kor­ha­tárt, még min­dig kon­cer­te­zik a hazai éne­ke­sek több­sége.

Nagy Ervin: nem kellett dublőr az erotikus jelenetekhez

Nagy Ervin: nem kellett dublőr az erotikus jelenetekhez

Óri­ási siker a Kin­csem!

Óri­ási siker a va­laha ké­szült leg­drá­gább ma­gyar film, a Kin­csem! Nem csoda, hogy ren­ge­te­gen csám­csog­nak a film szex­je­le­ne­tén. Nagy Ervin, a mozi fő­sze­rep­lője el­árulta, hogy test­dub­lőr nél­kül vál­lalta az ak­ciót.

Így alázta meg Puzsér Róbert Kiszel Tündét

Így alázta meg Puzsér Róbert Kiszel Tündét

A kri­ti­kus nem áll le. Újabb hazai hí­res­ség mun­kás­sá­gát becs­mé­relte.

A kri­ti­kus nem áll le. Újabb hazai hí­res­ség mun­kás­sá­gát becs­mé­relte.

Nem hiszed el, mire készül Majka, ez mindenkit sokkolt

Nem hiszed el, mire készül Majka, ez mindenkit sokkolt

A mű­sor­ve­zető töb­bek kö­zött an­gol­nyelv-tan­fo­lyamra is jár. Most pedig egy hó­napra Las Ve­gasba köl­töz­nek.

A mű­sor­ve­zető an­gol­tan­fo­lyamra is jár. Majka vá­gyai közt sze­re­pel, hogy Las Ve­gasba köl­töz­ze­nek csa­lád­já­val.

Bréking! Első gyermekével várandós a magyar szár

Bréking! Első gyermekével várandós a magyar szár

Nyá­ron kel egybe sze­rel­mé­vel Fresh Wiki, aki csak a baba szü­le­tése után áll oltár elé.

Nyá­ron kel egybe sze­rel­mé­vel Fresh Wiki, aki csak a baba szü­le­tése után áll oltár elé.

Nem hiszed el, milyen allergiáktól szenvednek a hazai sztárok

Nem hiszed el, milyen allergiáktól szenvednek a hazai sztárok

Becs­lé­sek sze­rint 400 mil­lió ember al­ler­giás ma a vi­lá­gon és ez a szám ro­ha­mo­san nö­vek­szik.

Nem hiszed el, ki a legújabb áldozata az Irigy Mirigynek

Nem hiszed el, ki a legújabb áldozata az Irigy Mirigynek

Nagy­szerű masz­kok­kal ké­szül­tek.

Masz­kok­kal pa­ro­di­zálta ki az Irigy Hón­alj­mi­rigy a Ha­lott Pénz fel­dol­go­zá­sát. A fi­a­tal srá­cok Dem­jén Fe­renc és Bródy Sán­dor szer­ze­mé­nyét dol­gozta fel.

Így él a TV2 sztárja, bejutottunk hozzá

Így él a TV2 sztárja, bejutottunk hozzá

Nyolc éve lakik ked­ve­sé­vel csa­ládi há­zuk­ban a gaszt­ro­ki­bic Sági Szi­lárd. Az ikrek már két­éve­sek, a ház is majd­nem ké­szen van. Kö­rül­néz­tünk!

Nyolc éve lakik ked­ve­sé­vel csa­ládi há­zuk­ban a gaszt­ro­ki­bic Sági Szi­lárd. Az ikrek már két­éve­sek, a ház is majd­nem ké­szen van. Kö­rül­néz­tünk!

Egymás után születtek a tavaszi magyar sztárbabák

Egymás után születtek a tavaszi magyar sztárbabák

Pár napos ké­sés­sel három gyö­nyörű hí­res­sé­günk is vi­lágra hozta gyer­me­két.

Pár napos ké­sés­sel három gyö­nyörű hí­res­sé­günk is vi­lágra hozta gyer­me­két. De még min­dig nem ért véget a ta­va­szi sztár­baba-várás.

Kiderült az igazság Tahi Tóth László állapotáról

Kiderült az igazság Tahi Tóth László állapotáról

Fe­le­sége ag­gó­dik a szí­nész miatt.

Erős­nek kell len­nie Tahi Tóth László fe­le­sé­gé­nek, aki a te­he­tet­len­sé­get és a bi­zony­ta­lan­sá­got vi­seli a leg­ne­he­zeb­ben, mióta férje kór­ház­ban van.

Ennek köszönhető Mádai Vivien drasztikus fogyása

Ennek köszönhető Mádai Vivien drasztikus fogyása

Mádai Vi­vien sosem volt nád­szál­vé­kony alkat. Oly­kor be­le­vá­gott fo­gyó­kú­rákba, de azok ál­ta­lá­ban jojó-effek­tus­sal vég­ződ­tek.

Erdei Zsolt élő adásban fenyegette meg Majkát

Erdei Zsolt élő adásban fenyegette meg Majkát

A dön­tőig ju­tott Judy és Madár Az 50 mil­liós játsz­má­ban. Az áp­ri­lis ele­jén in­duló Nagy Duett sztár­párja rop­pant szó­ra­koz­tató volt.

A dön­tőig ju­tott Judy és Madár Az 50 mil­liós játsz­má­ban. Az áp­ri­lis ele­jén in­duló Nagy Duett sztár­párja rop­pant szó­ra­koz­tató volt a sok­szor utolsó pil­la­na­tig váró dön­té­se­ik­kel. Majka min­dent meg­tett, hogy össze­za­varja őket. Az éne­kes­nőt si­ke­rült is, amit egy idő után meg­elé­gelt a bok­szoló.

Ezért nem született gyermeke Borbás Marcsinak

Ezért nem született gyermeke Borbás Marcsinak

Tíz évig nem tu­dott arról be­szélni a Gaszt­ro­an­gyal mű­sor­ve­ze­tője, miért nem szü­le­tett gyer­meke.

Tíz évig nem tu­dott arról be­szélni a Gaszt­ro­an­gyal mű­sor­ve­ze­tője, miért nem szü­le­tett gyer­meke. Min­den nőnek fon­tos az anya­ság, ő is sze­rette volna át­élni, de neki nem ada­tott meg. Mint ki­de­rült, egy gyer­mek­kori be­teg­ség kö­vet­kez­mé­nye­ként nem le­he­tett gyer­meke.

Visszafordíthatatlan, ezt tette magával Majka

Visszafordíthatatlan, ezt tette magával Majka

Me­rész dön­tést ho­zott. Úgy tűnik, a nép­szerű tévés még a fáj­da­lom­tól sem riad vissza.

Me­rész dön­tést ho­zott. Úgy tűnik, a nép­szerű tévés még a fáj­da­lom­tól sem riad vissza.

Először szólalt meg második szüléséről Som-Balogh Edina

Először szólalt meg második szüléséről Som-Balogh Edina

Már­cius 10-én vi­lágra hozta Li­li­ent.

Som-Ba­logh Edina már­cius 10-én ter­mé­sze­tes úton adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek Li­li­en­nek.

Bangó Margit áron alul is eladja házát

Bangó Margit áron alul is eladja házát

Bangó Mar­git dön­tött: ve­len­cei nya­ra­lója után el­adja bu­da­pesti ott­ho­nát is.

Bangó Mar­git dön­tött: ve­len­cei nya­ra­lója után el­adja bu­da­pesti ott­ho­nát is. A Kos­suth-díjas éne­kesnő 33 mil­lió fo­rin­tért hir­dette meg a házát. Az okok­ról a Ri­post­nak me­sélt a le­gen­dás éne­kesnő.

Felsikoltott a látványtól Liptai Claudia: Ezt látta a tükörben

Felsikoltott a látványtól Liptai Claudia: Ezt látta a tükörben

A min­dig hiú tévés még nő­i­es­sé­gét is hát­térbe szo­rí­totta, hogy ismét helyt­áll­jon anya­ként.

Szinetár Dóra: Vannak bennem félelmek

Szinetár Dóra: Vannak bennem félelmek

Szi­ne­tár Dóra és férje, Mak­ran­czi Zalán is na­gyon bol­do­gok...

Szi­ne­tár Dóra és férje, Mak­ran­czi Zalán is na­gyon bol­do­gok, hogy ilyen gyor­san tel­je­sült a vá­gyuk, és közös gyer­me­kük ér­ke­zik.

Megtörte a csendet Tahi Tóth László felesége

Megtörte a csendet Tahi Tóth László felesége

Ja­vu­ló­ban van, de még min­dig a kór­ház­ban ke­ze­lik Tahi Tóth Lász­lót. Kos­suth-díját fe­le­sége vette át he­lyette.

Bár ja­vu­ló­ban van, de még min­dig a kór­ház­ban ke­ze­lik Tahi Tóth Lász­lót.

Váratlan bejelentést tett Havas Henrik

Váratlan bejelentést tett Havas Henrik

Egy in­ter­jú­ban őszin­tén be­szélt a kül­földre "me­ne­kü­lés" gon­do­la­tá­ról!

Egy in­ter­jú­ban őszin­tén be­szélt a kül­földre "me­ne­kü­lés" gon­do­la­tá­ról!

Újabb sztárpár fordított hátat Magyarországnak

Újabb sztárpár fordított hátat Magyarországnak

Kü­lön­le­ges al­ka­lom miatt utaz­tak el.

Csak semmi pánik! A sze­rel­me­sek csu­pán egy kü­lön­le­ges al­ka­lom miatt utaz­tak el.

Rajtuk nevethetünk majd A Nagy Duettben!

Rajtuk nevethetünk majd A Nagy Duettben!

Áp­ri­lis 2-án indul a TV2 egyik leg­si­ke­re­sebb mű­sora. Az ötö­dik évad­ban is na­gyon ér­de­kes párok ala­kul­tak ki.

Áp­ri­lis 2-án indul a TV2 egyik leg­si­ke­re­sebb mű­sora. Az ötö­dik évad­ban is na­gyon ér­de­kes párok ala­kul­tak ki.

Egy film kedvéért bújtak elő a szerelmes magyar sztárok

Egy film kedvéért bújtak elő a szerelmes magyar sztárok

Kedd este egy gom­bos­tűt sem le­he­tett volna le­ej­teni a Kin­csem pre­mier előtti ve­tí­té­sén.

Kedd este egy gom­bos­tűt sem le­he­tett volna le­ej­teni a Kin­csem pre­mier előtti ve­tí­té­sén.

Négy hónapos kisfiával pózol a TV2 sztárja

Négy hónapos kisfiával pózol a TV2 sztárja

Nem bír be­telni kisfi­á­val a hír­adós.

Nem bír be­telni kisfi­á­val Gönczi Gábor.

Családja érdekében visszavesz a tempóból Majka

Családja érdekében visszavesz a tempóból Majka

Majka drasz­ti­kus dön­tést ho­zott.

Majka drasz­ti­kus dön­tést ho­zott: le­las­sí­tott, és mos­tan­tól meg­vá­lo­gatja, mi­lyen fel­ké­résre mond igent.

Váratlan fordulat a gyógyíthatatlan beteg Mosolyka állapotában

Váratlan fordulat a gyógyíthatatlan beteg Mosolyka állapotában

Át­ala­kult a teste! Erről a ha­tal­mas vál­to­zás­ról szá­molt be a kö­zös­ségi profil­ján Mo­solyka.

Át­ala­kult a teste! Erről a ha­tal­mas vál­to­zás­ról szá­molt be a kö­zös­ségi profil­ján Mo­solyka.