SZTÁR

SHOWBIZ

Szerencsemalac hozta meg a továbbjutást A Dal indulóinak?

Szerencsemalac hozta meg a továbbjutást A Dal indulóinak?

Hatan ju­tot­tak to­vább.

A szom­bati élő adás­ban hatan ju­tot­tak to­vább, ebben talán egy ka­ba­lá­nak is sze­repe volt.

Retro 2005: Lovin fogadott Trokán Péter!

Retro 2005: Lovin fogadott Trokán Péter!

A szín­mű­vész vi­dá­man zárta az évet egy év­ti­zed­del ez­előtt.

A szín­mű­vész vi­dá­man zárta az évet egy év­ti­zed­del ez­előtt.

Élő adásban vallott Szandi! Erre senki sem számított

Élő adásban vallott Szandi! Erre senki sem számított

Szandi és Len­tu­lay Krisz­tián fel­rob­ban­totta a Sz­tár­ban sztár meg egy kicsi szín­pa­dát.

Szandi és Len­tu­lay Krisz­tián fel­rob­ban­totta a Sz­tár­ban sztár meg egy kicsi szín­pa­dát.

Less be te is A Dal 2017 kulisszái mögé! - Galéria!

Less be te is A Dal 2017 kulisszái mögé! - Galéria!

Hatan ju­tot­tak to­vább.

A szom­bati első élő adás­ban hatan ju­tot­tak to­vább, négy pro­duk­ci­ó­nak bú­csúz­nia kel­lett a ver­seny­től.

Bemutatjuk A Dal 2017 versenyzőit, közöttük lehet a győztes!

Bemutatjuk A Dal 2017 versenyzőit, közöttük lehet a győztes!

A har­minc in­du­ló­ból ja­nuár 14-én szom­ba­ton tíz éne­kes dalát hall­hatja élő­ben a nagy­kö­zön­ség.

Nem hiszed el, melyik rádióadót hallgatták a legtöbben!

Nem hiszed el, melyik rádióadót hallgatták a legtöbben!

Egy fel­mé­rés alap­ján ki­de­rült, me­lyik rá­diót hall­gat­ják a leg­szí­ve­seb­ben a bu­da­pesti hall­ga­tók!

Ki­de­rült, me­lyik rá­diót hall­gat­ják a leg­szí­ve­seb­ben a bu­da­pesti hall­ga­tók!

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

A Golden Globe sztárjai megcsinálták az év videóját

A Golden Globe sztárjai megcsinálták az év videóját

A díj­át­adó maga volt az una­lom, el­len­ben a show kez­dése igazi hol­ly­woodi móka és va­rázs­lat volt.

A díj­át­adó maga volt az una­lom, el­len­ben a show kez­dése igazi hol­ly­woodi móka és va­rázs­lat volt.

Durván nekiment Koncz Zsuzsának Kovács Kati és Zalatnay Cini!

Durván nekiment Koncz Zsuzsának Kovács Kati és Zalatnay Cini!

A két éne­kesnő kü­lö­nös vé­le­ményt fo­gal­ma­zott meg pá­lya­tár­suk­ról, aki azon­ban mé­lyen hall­gat.

Megdöbbentő beszédet mondott Meryl Streep

Mindenkit megdöbbentett Meryl Streep: ilyen kemény beszédet régen mondtak díjátadón

A Gol­den Globe-gálán be­szélt.

Meryl St­re­epet élet­mű­díj­jal ju­tal­maz­ták a Gol­den Globe-díj-át­adón.

Egy ország várta! Liptai megmutatta babáját!

Egy ország várta! Liptai megmutatta babáját!

Ennél cu­kib­bat ma már nem látsz. Ra­jon­gói hetek óta azon mor­go­lód­tak, sosem lát­ták még Cla­u­dia kisfiát. Eddig...

Ennél cu­kib­bat ma már nem látsz. Ra­jon­gói hetek óta azon mor­go­lód­tak, sosem lát­ták még Cla­u­dia kisfiát. Sőt, egye­sek azt is fel­ve­tet­ték, "nincs arca". Cla­u­dia ma csat­ta­nós vá­laszt adott min­den­ki­nek, meg­mu­tatta kisfiát, Mar­cellt, aki éppen ma ün­nepli a név­nap­ját.

Nem hiszed el, kire hasonlít Koós Réka!

Nem hiszed el, kire hasonlít Koós Réka!

A szí­nésznő sza­kál­lat ra­gasz­tott a Sz­tár­ban sztár meg egy kicsi elő­adá­sán. Tom­boló si­kert ara­tott elő­adása, majd a zsűri meg­ál­la­pí­totta, kire ha­son­lít a leg­job­ban...

A szí­nésznő sza­kál­lat ra­gasz­tott a Sz­tár­ban sztár meg egy kicsi elő­adá­sán. Tom­boló si­kert ara­tott elő­adása, majd a zsűri meg­ál­la­pí­totta, kire ha­son­lít a leg­job­ban...

Nézd meg: így könyörög Berki Krisztián - videó

Nézd meg: így könyörög Berki Krisztián - videó

A macsó hiába ácso­rog a jégen...

Berki párja, Hódi Pa­mela vé­gigfil­mezte, ahogy a macsó kö­nyö­rög a fő­vá­rosi mű­jé­gen. Ám tel­je­sen hiába...

Baj van? Mi történt Tóth Gabival?

Baj van? Mi történt Tóth Gabival?

He­lyette nő­vére nyi­lat­ko­zik. Fur­csa!

Azt, hogy az éne­kes­nő­nek al­ko­tói el­vo­nu­lásra van szük­sége, Tóth Vera je­len­tette be kö­zös­ségi ol­da­lán. A két test­vér ugyanis Sis­ter Act néven vál­lalt eddig közös kon­cer­te­ket...

Sírva nevetett Ábel Anita a zsűrizés közben

Sírva nevetett Ábel Anita a zsűrizés közben

A szí­nész­nő­nél na­gyon be­ta­lált az egyik szám a Sz­tár­ban sztár és egy ki­csi­ben...

A szí­nész­nő­nél na­gyon be­ta­lált az egyik szám a Sz­tár­ban sztár és egy ki­csi­ben... Alig bírt meg­nyu­godni, mi­u­tán Sipos Peti DJ Bobót meg­idézte a szín­pa­don.

Megint kizártak valakit A Dalból

Megint kizártak valakit A Dalból

Idő előtt ke­rült nyil­vá­nos­ságra az il­lető klipje. ár napja még az egy­kori Anti Fit­ness Club front­em­ber állt ér­tet­len­kedve a tör­tén­tek miatt...

Idő előtt ke­rült nyil­vá­nos­ságra az il­lető klipje. ár napja még az egy­kori Anti Fit­ness Club front­em­ber állt ér­tet­len­kedve a tör­tén­tek miatt...

Új szerepben tér vissza a képernyőre Azurák Csaba

Új szerepben tér vissza a képernyőre Azurák Csaba

A mű­sor­ve­zető álma közel egy év ter­vez­ge­tés után vált va­lóra.

A mű­sor­ve­zető álma közel egy év ter­vez­ge­tés után vált va­lóra.

Keményen beszóltak a szexi Csobot Adélnak

Keményen beszóltak a szexi Csobot Adélnak

Tár­sai nem tud­tak szó nél­kül el­menni meg­je­le­nése mel­lett.

Tár­sai nem tud­tak szó nél­kül el­menni meg­je­le­nése mel­lett a Sz­tár­ban sztár meg egy kicsi mű­so­rá­ban.

Őrjöngött Puzsér, a mikrofont is a közönséghez vágta

Őrjöngött Puzsér, a mikrofont is a közönséghez vágta

Nem tudni, mi tör­tén­he­tett.

Nem tudni, mi tör­tén­he­tett a meg­mon­dó­em­ber­rel, aki ha­tal­mas tömeg előtt kez­dett el őr­jön­geni.

Gyerekként egyetlen barátja sem volt George Michaelnek

Gyerekként egyetlen barátja sem volt George Michaelnek

Ap­já­val ne­he­zen ér­tet­tek szót.

Édes­any­já­val rend­kí­vül szo­ros és sze­re­tet­tel­jes volt a vi­szo­nya, ap­já­val azon­ban ne­he­zen ér­tet­ték meg egy­mást.

Friss: Váratlanul elhunyt a népszerű zenész

Friss: Váratlanul elhunyt a népszerű zenész

Most je­len­tette be me­ne­dzsere.

Most je­len­tette be me­ne­dzsere, hogy a kór­ház­ban éle­tét vesz­tette a vi­lág­hírű ze­nész.

Megdöbbentő: itt vannak az utolsó fotók George Michaelről

Megdöbbentő: itt vannak az utolsó fotók George Michaelről

A pop­le­genda az utóbbi idő­ben bor­zal­ma­san meg­hí­zott. A Last Ch­rist­mas elő­adója ka­rá­csony­kor halt meg.

A pop­le­genda bor­zal­ma­san meg­hí­zott. A Last Ch­rist­mas elő­adója ka­rá­csony­kor halt meg.

Kiderült! Ez okozta George Michael halálát!

Kiderült! Ez okozta George Michael halálát!

Ka­rá­csony­kor hunyt el a le­genda.

Ka­rá­csony­kor hunyt el a le­genda, vá­rat­la­nul, ox­fords­hire-i ott­ho­ná­ban. Me­ne­dzsere most meg­előzte a ta­lál­ga­tá­so­kat, és el­árulta, mi okoz­hatta az éne­kes vesz­tét.

Gyászba borult a világ a popikon miatt

Gyászba borult a világ a popikon miatt

Amúgy is nép­szerű slá­ge­rei soha nem lá­tott né­zett­ségi csú­cso­kat dön­te­nek.

Amúgy is nép­szerű slá­ge­rei soha nem lá­tott né­zett­ségi csú­cso­kat dön­te­nek, web­lapja pár perc alatt össze­om­lott.

Zarándokhely: ennyiért veheted meg Kevinék házát!

Zarándokhely: ennyiért veheted meg Kevinék házát!

Hi­he­tet­len, így néz ki be­lül­ről a le­gen­dás ház, amely­hez min­den nap ér­kez­nek tu­ris­ták.

Hi­he­tet­len, így néz ki be­lül­ről a le­gen­dás ház, amely­hez min­den nap ér­kez­nek tu­ris­ták. A Go­ogle el is tün­tette a tér­ké­pé­ről.

Őrült siker: három nap alatt már 3 millióan látták ezt a dalt!

Őrült siker: három nap alatt már 3 millióan látták ezt a dalt!

A Pen­ta­to­nix te­het­sé­ges fi­a­tal­jai most megint meg­ad­ták a mód­ját a ka­rá­cso­nyi han­gu­lat­te­rem­tés­nek.

A Pen­ta­to­nix te­het­sé­ges fi­a­tal­jai most megint meg­ad­ták a mód­ját a ka­rá­cso­nyi han­gu­lat­te­rem­tés­nek.

Retro: nézd meg az elképesztően dögös Liptai Claudiát!

Retro: nézd meg az elképesztően dögös Liptai Claudiát!

Szá­mos fron­ton ki­pró­bálta magát.

A mű­sor­ve­zető mö­gött ko­moly szak­mai múlt hú­zó­dik, szá­mos fron­ton ki­pró­bálta magát.

Négy érdekesség, amit te sem tudtál Gábor Zsazsáról!

Négy érdekesség, amit te sem tudtál Gábor Zsazsáról!

A fél világ gyá­szolja a hí­res­sé­get.

A fél világ gyá­szolja a hí­res­sé­get, aki in­ter­net és mo­dern tech­nika nél­kül lett a sem­mi­ből sztár!

Ez merész: Pikáns felkérést kapott Görög Zita, el is fogadta

Ez merész: Pikáns felkérést kapott Görög Zita, el is fogadta

Nem min­den­napi sze­rep­ben tér vissza a film­vá­szonra a gyö­nyörű sztár­anyuka!

Nem min­den­napi sze­rep­ben tér vissza a film­vá­szonra a gyö­nyörű sztár­anyuka!

Gyilkos valóságshow indul: félmilliárdot kap, aki túléli!

Gyilkos valóságshow indul: félmilliárdot kap, aki túléli!

A je­lent­ke­zők­nek alá kel ír­niuk, az éle­tük a tét. Fél­mil­li­ár­dot zse­bel be, aki nem hal meg és ki­bírja a ki­lenc hó­na­pot.

A je­lent­ke­zők­nek alá kel ír­niuk, az éle­tük a tét. Fél­mil­li­ár­dot zse­bel be, aki nem hal meg és ki­bírja a ki­lenc hó­na­pot.

Kirúgták a TV2-től Gaál Noémit?

Kirúgták a TV2-től Gaál Noémit?

A kez­de­tek óta idő­já­rás­je­len­tő­ként dol­go­zott.

1997-ben csat­la­ko­zott a csa­tor­ná­hoz, a kez­de­tek óta idő­já­rás­je­len­tő­ként dol­go­zott.

Sosem volt még ilyen boldog David Beckham

Sosem volt még ilyen boldog David Beckham

A csa­lád­apa min­dent elért az élet­ben.

A csa­lád­apa min­dent elért az élet­ben, amire csak vá­gyott, most mégis büsz­kébb, mint va­laha.

Kezeivel tartja meztelen melleit a pucsító fitneszmodell

Kezeivel tartja meztelen melleit a pucsító fitneszmodell

El­ké­pesztő bom­bázó, aki nem szé­gyelli tö­ké­le­tes tes­tét mu­to­gatni.

El­ké­pesztő bom­bázó, aki nem szé­gyelli tö­ké­le­tes tes­tét mu­to­gatni.

Kis Grófo elárulta, mi lett a Szabó Zsófi-ügy vége!

Kis Grófo elárulta, mi lett a Szabó Zsófi-ügy vége!

A bu­li­ki­rály és a mű­sor­ve­zető te­le­fo­non tisz­táz­ták a fél­re­ér­té­se­ket.

A bu­li­ki­rály és a mű­sor­ve­zető te­le­fo­non tisz­táz­ták a fél­re­ér­té­se­ket.

Megdöbbentő, mit tett magával Cinthya Dictator

Megdöbbentő, mit tett magával Cinthya Dictator

Elájulsz, ha meg­né­zed, mire ve­te­me­dett a ka­mé­le­on­ként vál­tozó celeb.

Elájulsz, ha meg­né­zed, mire ve­te­me­dett a ka­mé­le­on­ként vál­tozó celeb.

Úristen: hová fogy Weisz Fanni?

Úristen: hová fogy Weisz Fanni?

A gyö­nyörű mo­dell friss képet osz­tott meg ma­gá­ról, ag­gasz­tóan vé­kony...

A gyö­nyörű mo­dell friss képet osz­tott meg ma­gá­ról, amin ag­gasz­tóan vé­kony...

Ezen a mamipornós videón pörög most az internet

Ezen a mamipornós videón pörög most az internet

Jö­vőre ér­ke­zik a mo­zikba.

Jö­vőre ér­ke­zik csak A sötét ötven ár­nya­lata című film, de a leg­újabb elő­ze­te­sét már most meg­néz­heti min­denki.

Megszólalt a férfi, akit Sebestyén Balázsék miatt rúgtak ki

Megszólalt a férfi, akit Sebestyén Balázsék miatt rúgtak ki

Es­pe­res Ákos húsz éve rá­di­ó­zott.

Es­pe­res Ákos húsz éve fog­lal­ko­zik mű­sor­ké­szí­tés­sel, Ba­lázsék ér­ke­zé­sé­vel vi­szont neki tá­voz­nia kel­lett.

Reagált az MTVA: nincs szükségük Sebestyén Balázsra!

Reagált az MTVA: nincs szükségük Sebestyén Balázsra!

Re­a­gál­tak a va­lót­lan ál­lí­tá­sokra.

Re­a­gál­tak a va­lót­lan ál­lí­tá­sokra.

Így telt Balázsék első napja a Rádió 1-ben!

Így telt Balázsék első napja a Rádió 1-ben!

Tö­ké­le­te­sen fel­sze­relt stú­dió, csil­logó bú­to­rok és pazar ki­lá­tás várta a Mor­ning Show egy­kori stáb­ját. Nézd meg te is, hol dol­goz­nak ezen­túl!

Tö­ké­le­te­sen fel­sze­relt stú­dió, csil­logó bú­to­rok és pazar ki­lá­tás várta a Mor­ning Show egy­kori stáb­ját. Nézd meg te is, hol dol­goz­nak ezen­túl!

Így nézett ki az István, a király sztárja: felismered Varga Miklóst?

Így nézett ki az István, a király sztárja: felismered Varga Miklóst?

Ma ün­nepli 60. szü­le­tés­nap­ját Varga Mik­lós, aki az iko­ni­kus rock­opera, az Ist­ván, a ki­rály fő­sze­re­pét is ját­szotta.

Nem térsz majd magadhoz Dér Heni formás popsijától

Nem térsz majd magadhoz Dér Heni formás popsijától

Heni ke­mé­nyen edz a bomba ala­kért.

Egyre sze­xibb fotók buk­kan­nak fel az éne­kesnő kö­zös­ségi ol­da­lán. Ez nem csoda, hi­szen Heni ke­mé­nyen edz a bomba ala­kért.

Balázsék aláírtak, de lehet, hogy Morning Show nem lesz

Balázsék aláírtak, de lehet, hogy Morning Show nem lesz

Az egyet­len le­het­sé­ges al­ter­na­tí­vát vá­lasz­tot­ták. És még egy nagy be­je­len­tést is tet­tek.

A Mor­ning Show nép­szerű tri­ója az egyet­len le­het­sé­ges al­ter­na­tí­vát vá­lasz­totta. És még egy nagy be­je­len­tést is tet­tek.

Nagy dobásra készül Veréb Tamás!

Nagy dobásra készül Veréb Tamás!

Az éne­kes bol­dog, ami­ért már nem csak szín­házi mun­káit is­meri a nagy­kö­zön­ség. Rá­adá­sul a Sz­tár­ban sztár után új ki­hí­vás vár rá.

Az éne­kes bol­dog, ami­ért már nem csak szín­házi mun­káit is­meri a nagy­kö­zön­ség. Rá­adá­sul a Sz­tár­ban sztár után új ki­hí­vás vár rá.

Új kihívás előtt Hien

Új kihívás előtt Hien

Új ol­da­lá­ról is­mer­het­jük meg a Me­gasztár egy­kori fel­fe­de­zett­jét. A Super TV2 új mű­so­rába ze­ne­szer­ző­ként kérte fel Hajós And­rás.

Új ol­da­lá­ról is­mer­het­jük meg a Me­gasztár egy­kori fel­fe­de­zett­jét. A Super TV2 új mű­so­rába ze­ne­szer­ző­ként kérte fel Hajós And­rás.

Furcsa dolgokra gondol szex közben Bochkor Gábor

Furcsa dolgokra gondol szex közben a népszerű rádiós

Nem elő­ször for­dult elő.

Nem elő­ször for­dult elő olyan eset, hogy az élő adás he­vé­ben olyat mon­dott, ami fél­re­ért­hető.

Nem hiszed el! 10 év után tér vissza a magyar énekes

Nem hiszed el! 10 év után tér vissza a magyar énekes

Tíz éve lát­tuk leg­utóbb te­het­ség­ku­ta­tó­ban Pély Bar­nát. A ze­nész hosszú hall­ga­tás után a Sz­tár­ban sztár+1 ki­csi­ben tér vissza ítész­ként.

Tíz éve lát­tuk leg­utóbb te­het­ség­ku­ta­tó­ban Pély Bar­nát. A ze­nész hosszú hall­ga­tás után a Sz­tár­ban sztár+1 ki­csi­ben tér vissza ítész­ként a Su­perTV2 kép­er­nyő­jén.

Vajna Timi lenyomta a hobbitokat

Vajna Timi lenyomta a hobbitokat

A Miss Uni­verse Hun­gary le­győzte a ve­tély­tár­sa­kat, sok­kal több em­bert ér­de­kel­tek a szép lá­nyok, mint a ba­rát­sá­gos hob­bi­tok.

A Miss Uni­verse Hun­gary le­győzte a ve­tély­tár­sa­kat, sok­kal több em­bert ér­de­kel­tek a szép lá­nyok, mint a ba­rát­sá­gos hob­bi­tok.

Hidegzuhany érte Andy Vajnát

Hidegzuhany érte Andy Vajnát

A mi­nisz­teri biz­tos fe­le­sége ren­dez­vé­nyét lá­to­gatta meg...

A mi­nisz­teri biz­tos fe­le­sége ren­dez­vé­nyét lá­to­gatta meg, de az egyik tán­cos pro­duk­ció alatt na­gyon pórul járt...

Lebuktatta magát: így szépítkezik Vajna Timi

Lebuktatta magát: így szépítkezik Vajna Timi

A Miss Uni­verse 2016 dön­tője előtt nem bírt ma­gá­val.

A Miss Uni­verse 2016 dön­tője előtt olyan lel­kes lett, hogy nem bírt ma­gá­val: élő­ben je­lent­ke­zett be a backs­tage-ből, s meg­mu­tatta, ho­gyan is ké­szül az ember egy szép­ség­ver­senyre.

Megszületett a döntés: ő lett a szépségkirálynő!

Megszületett a döntés: ő lett a szépségkirálynő!

A Miss Uni­verse 2016 végső me­ző­nyébe a 16 leg­szebb lány ke­rül­he­tett be. S hogy ki lett a győz­tes?

A Miss Uni­verse 2016 végső me­ző­nyébe a 16 leg­szebb lány ke­rül­he­tett be, akik nagy­sza­bású show-n mu­tat­ták be, mit is tud­nak. Elő­ször kö­zön­ség­dí­jast hir­det­tek, de hogy ki lett a győz­tes?

Videóval hálálkodik hallgatóinak Balázs

Videóval hálálkodik hallgatóinak Balázs

A tévés-rá­diós mű­sora most szűnt meg, s a Class Fm szom­ba­ton éj­fél­kor el­hall­ga­tott... Ba­lázs azon­ban nem fe­led­ke­zett meg azok­ról, akik az el­múlt hét évben min­den reg­gel hall­gat­ták...

A tévés-rá­diós mű­sora most szűnt meg, s a Class Fm szom­ba­ton éj­fél­kor el­hall­ga­tott... Ba­lázs azon­ban nem fe­led­ke­zett meg azok­ról, akik az el­múlt hét évben min­den reg­gel hall­gat­ták...

Nézd meg bikiniben Magyarország 16 legszebb lányát

Nézd meg bikiniben Magyarország 16 legszebb lányát

Va­sár­nap este ki­de­rül, kié lesz a ko­rona a Miss Uni­verse Hun­gary dön­tő­jé­ben. Vá­lassz ked­ven­cet már most!

Va­sár­nap este ki­de­rül, kié lesz a ko­rona a Miss Uni­verse Hun­gary dön­tő­jé­ben. A zsű­ri­nek idén sem lesz könnyű dolga, annyi szent...

Formás mellek, sima comb: Tücsi alaposan kitett magáért!

Formás mellek, sima comb: Tücsi alaposan kitett magáért!

Mintha Aryee Cla­u­dia egyre jobb for­má­ban lenne. Pedig már azt hit­tük, nem lehet fo­kozni...

Jelentősen visszaesett a híres RTL sorozat nézettsége

Jelentősen visszaesett a híres RTL sorozat nézettsége

A 2. évad na­gyon gyen­gén in­dí­tott.

A Vá­ló­tár­sak má­so­dik évada na­gyon gyen­gén in­dí­tott. Az RTL-nél még szokni kell az ilyes­fajta zu­ha­nó­re­pü­lést...

Kitálalt a rádiós kolléga Sebestyén Balázsék jövőjéről

Kitálalt a rádiós kolléga Sebestyén Balázsék jövőjéről

Tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

A mű­sor­ve­zető tiszta vizet ön­tött a po­hárba. A Ri­post­nak re­a­gált a Mor­ning Show meg­szű­nése után fel­röp­pent plety­kákra.

Balázsék döntöttek! Befejezték

Balázsék döntöttek! Befejezték

Szerda reg­gel 10 óra­kor vég­leg el­hall­gat­nak a Class FM-en.

Bár csü­tör­tö­kön is meg­szó­lal­ná­nak, a rá­diós tri­um­vi­rá­tus dön­tött, és szerda reg­gel 10 óra­kor vég­leg el­hall­gat­nak a Class FM-en.

Botrány: rendhagyó módon büntetik a hallgatók a Class FM-et!

Botrány: rendhagyó módon büntetik a hallgatók a Class FM-et!

Boj­kot­tál­ják a hall­ga­tók a rá­diót.

Boj­kot­tál­ják a hall­ga­tók a rá­diót, már a ne­vü­ket sem haj­lan­dóak adni az adó­hoz.

Váratlan fordulat: a Class FM tulajdonosa üzent Balázsnak!

Váratlan fordulat: a Class FM tulajdonosa üzent Balázsnak!

Velős módon vá­la­szolt.

Rövid, de velős módon vá­la­szolt az el­múlt napok bot­rá­nya­ira.

Sztárfocista felesége lesz Harry herceg barátnője

Sztárfocista felesége lesz Harry herceg barátnője

A kar­ri­er­jé­nek is jót tett a sze­re­lem.

Meg­han Markle kar­ri­er­jére is remek ha­tás­sal van új sze­relme, hi­szen egy nagy költ­ség­ve­tésű élet­rajzi filmbe akar­ják szer­ződ­tetni.

Hatalmas meglepetés: megvan a Sztárban sztár győztese!

Hatalmas meglepetés: megvan a Sztárban sztár győztese!

A he­te­ken át tartó ver­seny során ma végre ki­de­rült, ki­csoda az át­vál­to­zás nagy­mes­tere!

A he­te­ken át tartó ver­seny során ma végre ki­de­rült, ki­csoda az át­vál­to­zás nagy­mes­tere!

Gyönyörű dekoltázst villantott élő adásban Ördög Nóra!

Gyönyörű dekoltázst villantott élő adásban Ördög Nóra!

A szexi mű­sor­ve­zető el­ké­pesztő öl­tö­zék­ben je­lent meg a Star Academy dön­tő­jé­ben!

A szexi mű­sor­ve­zető el­ké­pesztő öl­tö­zék­ben je­lent meg a Star Academy dön­tő­jé­ben!

Kiderült az igazság! - Csak Fásy Ádám távozik a Sláger TV-től

Kiderült az igazság! - Csak Fásy Ádám távozik a Sláger TV-től

Tel­je­sen ki­bo­rul­tak a hír hal­la­tán.

Új­ság­cikk­ből tudta meg Zol­tán Erika és Bangó Mar­git, hogy mun­ka­he­lyet vál­ta­nak...

Belestünk: Nézd meg Kocsis Tibor rendkívüli átalakulását!

Belestünk: Nézd meg Kocsis Tibor rendkívüli átalakulását!

Bajor Imrét idézte meg az éne­kes.

A Sz­tár­ban sztár leg­utóbbi adá­sá­ban Bajor Imrét idézte meg az arany­torkú éne­kes.

Kalmár Tibor: "A kezünkben iszonyúan veszélyes fegyver van"

Kalmár Tibor: "A kezünkben iszonyúan veszélyes fegyver van"

Már nem­csak ki­ta­lá­ció a Ter­mi­ná­tor vi­lága, hanem a kü­szö­bén ál­lunk - mondta el Kal­már Tibor, aki­nek most je­lent meg Di­gi­tá­lis mes­siás könyve.

Már nem­csak ki­ta­lá­ció a Ter­mi­ná­tor vi­lága, hanem a kü­szö­bén ál­lunk annak a vi­lág­nak - mondta el Kal­már Tibor, aki K. T. Ze­le­nay néven pub­li­kálta ötö­dik köny­vét, a Di­gi­tá­lis mes­si­ást.

Nem hiszed el, ki tér haza Vajna Timi kedvéért

Nem hiszed el, ki tér haza Vajna Timi kedvéért

Vajna Timi nem ap­rózza el idén sem a dol­go­kat, és ha­tal­mas show-t ígér a Miss Uni­verse dön­tő­jére.

Vajna Timi nem ap­rózza el idén sem a dol­go­kat, és ha­tal­mas show-t ígér a Miss Uni­verse dön­tő­jére.

Budapesten lép fel a brit popikon

Budapesten lép fel a brit popikon

Ti­zen­nyolc or­szág­ban össze­sen 29 kon­cer­tet ad.

Ti­zen­nyolc or­szág­ban össze­sen 29 kon­cer­tet ad. Leg­utóbb ta­valy au­gusz­tus­ban a Szi­ge­ten lát­hat­ták ma­gyar ra­jon­gói: 75 ezer néző előtt adott óri­ási si­kerű kon­cer­tet.

Mi van Tóth Gabi szájában? Így még biztosan nem láttad

Mi van Tóth Gabi szájában? Így még biztosan nem láttad az énekesnőt

A nő­vére, Tóth Vera le­buk­tatta...

A nő­vére, Tóth Vera le­buk­tatta... Nem semmi, hogy mi­lyen fotót posz­tolt a két test­vér­ről.

Ismét meghökkenti a közönséget Pásztor Anna!

Ismét meghökkenti a közönséget Pásztor Anna!

Az éne­kesnő el­ké­pesztő le­mez­be­mu­tató kon­certre ké­szül, a kö­zön­ség min­den igé­nyét ki fogja szol­gálni.

Az éne­kesnő el­ké­pesztő le­mez­be­mu­tató kon­certre ké­szül, a kö­zön­ség min­den igé­nyét ki fogja szol­gálni.

Újabb férfigyőzelemért drukkolnak a Sztárban sztár nézői

Újabb férfigyőzelemért drukkolnak a Sztárban sztár nézői

Meg­lepő lenne, ha idén si­ke­rülne meg­törni a szo­kást.

Meg­lepő lenne, ha idén si­ke­rülne meg­törni a szo­kást, mi­sze­rint min­den évben férfi nyeri a mű­sort.

Álmok törtek össze a TV2 színpadán szombat este

Álmok törtek össze a TV2 színpadán szombat este

Talán a leg­ne­he­zebb azok­nak a ver­seny­zők­nek, akik éppen a döntő előtt esnek ki egy ver­seny­ből.

Talán a leg­ne­he­zebb azok­nak a ver­seny­zők­nek, akik éppen a döntő előtt esnek ki egy ver­seny­ből.

Fluor Tomi: Még csajozni sem tudtam a forgatáson

Fluor Tomi: Még csajozni sem tudtam a forgatáson

Végre meg­ér­ke­zett a Well­hello mozi.

Végre meg­ér­ke­zett a várva várt mozi; film ké­szült a rap­csa­pat da­la­i­ból. A So­ha­vé­get­ne­mé­rős - Tör­té­ne­tek a Well­hello-ra film ha­ma­ro­san a mo­zikba kerül.

Ő nem lehet ott a Sztárban sztár következő adásában

Ő nem lehet ott a Sztárban sztár következő adásában

Egy ki­váló éne­kes bú­csú­zott el ma.

Egy ki­váló éne­kes bú­csú­zott el ma este, a kö­vet­kező hét­vé­gén pedig már jön a dupla döntő... Kö­ze­leg a nagy show be­fe­je­zése!

Atyaég, ezt hogy képzelte Tilla? Így néz ki élő adásban...

Atyaég, ezt hogy képzelte Tilla? Így néz ki élő adásban...

Ez bi­zony már több, mint di­vat­baki!

Ez bi­zony már több, mint egy­szerű di­vat­baki! Ezt job­ban is meg­gon­dol­hatta volna!

A visszaszámlálás elkezdődött: 15 adás múlva elhallgat a Morning Show

A visszaszámlálás elkezdődött: 15 adás múlva elhallgat a Morning Show

A Mor­ning Show, és így Se­bes­tyén Ba­lázs és csa­pa­tá­nak nap­jai meg van­nak szám­lálva.

Elképesztő módon emlékeznek meg Bud Spencerről

Elképesztő módon emlékeznek meg Bud Spencerről

Pár lel­kes ra­jongó úgy dön­tött, hogy vi­deo­já­té­kot ké­szí­te­nek a nyá­ron el­hunyt le­gen­dás szí­nész em­lé­kére.

Pár lel­kes ra­jongó úgy dön­tött, hogy vi­deo­já­té­kot ké­szí­te­nek a nyá­ron el­hunyt le­gen­dás szí­nész em­lé­kére.

Megható üzenetet küldött Majka élő adásban Claudiának és a babának

Megható üzenetet küldött Majka élő adásban Claudiának és a babának

Meg­kez­dő­dött a Sz­tár­ban sztár újabb adása, és nem is akár­hogy... Lip­tai Cla­u­dia a szü­lés után ért­hető módon nincs ott.

Az egész világ ezt a videót nézi! Te láttad már?

Az egész világ ezt a videót nézi! Te láttad már?

El­ké­pesztő si­ker­nek ör­vend.

Ko­runk egyik leg­nép­sze­rűbb pop­csa­pata, a Pen­ta­to­nix leg­újabb dala el­ké­pesztő si­ker­nek ör­vend, és ezen nem is cso­dál­ko­zunk.

Csapatostul támadják egykori rajongói Nótár Maryt

Csapatostul támadják egykori rajongói Nótár Maryt

Né­hány hete még az or­szág egyik leg­ked­vel­tebb elő­adója volt, mos­tanra vi­szont min­denki csa­ló­dott benne.

Né­hány hete még az or­szág egyik leg­ked­vel­tebb elő­adója volt, mos­tanra vi­szont min­denki csa­ló­dott benne.

Damu Roland nagy lépésre szánta rá magát

Damu Roland nagy lépésre szánta rá magát

A szí­nész min­dent meg­tesz a siker ér­de­ké­ben, le­fo­gyott, és a ra­jon­góit szol­gálja ki.

A szí­nész min­dent meg­tesz a siker ér­de­ké­ben, le­fo­gyott, és a ra­jon­góit szol­gálja ki.

Negyedszerre emelkedik magasba a Páva!

Negyedszerre emelkedik magasba a Páva!

Hoksz At­tila élete meg­vál­to­zott.

Ta­valy egy kisfiú, Hoksz At­tila éle­tét vál­toz­tatta meg gyö­ke­re­sen az MTVA nép­szerű mű­sora.

Nemrég még köztársasági elnök akart lenni Dopeman, most meg...

Nemrég még köztársasági elnök akart lenni Dopeman, most meg...

A lob­ba­né­kony ter­mé­szet már a múlté, ha min­den jól megy, alig né­hány év alatt si­ke­rül­het a terve.

A botrány ára: elfordultak a rajongók Nótár Marytől

A botrány ára: elfordultak a rajongók Nótár Marytől

Sokak sze­rint az éne­kesnő meg­vál­to­zott, és már tel­je­sen el­fe­lej­tette, ki ő és hon­nan jött. A ra­jon­gó­tá­bor meg­ti­ze­de­lő­dött.

Sokak sze­rint az éne­kesnő meg­vál­to­zott, és már tel­je­sen el­fe­lej­tette, ki ő és hon­nan jött. A ra­jon­gó­tá­bor meg­ti­ze­de­lő­dött.