SZTÁR

SHOWBIZ

Hatalmas változások a TV2-nél: ők a csatorna új arcai!

Hatalmas változások a TV2-nél: ők a csatorna új arcai!

Tel­je­sen meg­újul a Mokka.

A csa­torna reg­geli mű­sora va­do­natúj meg­je­le­nés­sel és iz­gal­mas ka­rak­te­rek­kel fris­sül.

Tóth Gabi arra számított, hogy ő lesz A Dal győztese

Tóth Gabi arra számított, hogy ő lesz A Dal győztese

Nem csa­ló­dott a ve­re­ség miatt.

Az éne­kesnő ál­lítja, nem csa­ló­dott a ve­re­ség miatt, habár őszin­tén hitte, hogy pro­duk­ci­ója meg­érett a végső győ­ze­lemre.

Magyar sztárpárok koldusként Ázsiában!

Magyar sztárpárok koldusként Ázsiában!

Már maga az ötlet is hi­he­tet­len: napi egy dol­lár­ból kell bol­do­gul­nia a ma­gyar sztár­pá­rok­nak, és tel­je­sí­teni az elé­jük ki­tű­zött fel­ada­to­kat. Mind­ezt rá­adá­sul a Távol-Ke­le­ten.

Már maga az ötlet is hi­he­tet­len: napi egy dol­lár­ból kell bol­do­gul­nia a ma­gyar sztár­pá­rok­nak, és tel­je­sí­teni az elé­jük ki­tű­zött fel­ada­to­kat.

A Dalban kapott kemény kritikákról vallott Benji!

A Dalban kapott kemény kritikákról vallott Benji!

A fi­a­tal te­het­ség A Dal egyik győz­tese.

A fi­a­tal te­het­ség A Dal 2017 egyik csen­des győz­tese, aki a tá­ma­dá­sok el­le­nére büszke a tel­je­sít­mé­nyére.

Élete fordulópontjáról vallott Azurák Csaba!

Élete fordulópontjáról vallott Azurák Csaba!

A mű­sor­ve­zető tíz hónap ki­ha­gyás után tért vissza a TV2 kép­er­nyő­jére.

A mű­sor­ve­zető tíz hónap ki­ha­gyás után tért vissza a TV2 kép­er­nyő­jére, ahol új mű­sor­ral bi­zo­nyít­hat.

Világsztárral kapták le Iszak Esztit!

Világsztárral kapták le Iszak Esztit!

Sze­xit vil­lan­tott a szőke szép­ség. Azt pedig csak re­mélni tud­juk, hogy Dob­rády Ákos­nak nem hul­lik ki a lát­vány­tól a haja!

Sze­xit vil­lan­tott a szőke szép­ség. Azt pedig csak re­mélni tud­juk, hogy Dob­rády Ákos­nak nem hul­lik ki a lát­vány­tól a haja!

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Ez a dal képviseli Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon

Ez a dal képviseli Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon

Ki­de­rült, ki fogja kép­vi­selni ha­zán­kat az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon.

Ki­de­rült, ki fogja kép­vi­selni ha­zán­kat az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon.

Eszenyi félrelépett, az előadás elmarad

Eszenyi félrelépett, az előadás elmarad

A szí­nész-igaz­gató sé­rü­lést szen­ve­dett a csü­tör­töki pró­bán.

A szí­nész-igaz­gató sé­rü­lést szen­ve­dett a csü­tör­töki pró­bán.

Azt beszélik: Közülük választhatják ki Gundel Takács Gábor utódját

Azt beszélik: Közülük választhatják ki Gundel Takács Gábor utódját

A nép­szerű tévés né­hány hete dön­tött a vál­tás mel­lett. Azóta ke­resi a csa­torna az utó­dot, akit már lehet, hogy meg is ta­lált...

Most közölték: elhunyt a magyarok kedvenc sorozatának sztárja

Most közölték: elhunyt a magyarok kedvenc sorozatának sztárja

Hosszú be­teg­ség után pén­te­ken örökre el­aludt a köz­ked­velt szí­nész.

Hosszú be­teg­ség után pén­te­ken örökre el­aludt a köz­ked­velt szí­nész.

Magyarország legjobb híradója készül: Jön az új Tények

Magyarország legjobb híradója készül: Jön az új Tények

A leg­profibb ame­ri­kai és brit hír­adók je­len­tet­ték a ki­in­du­ló­pon­tot. A Tv2 le­kot­tázta a vi­lág­szín­vo­na­lat.

A leg­profibb ame­ri­kai és brit hír­adók je­len­tet­ték a ki­in­du­ló­pon­tot. A Tv2 le­kot­tázta a vi­lág­szín­vo­na­lat.

Ők jutottak be Dal 2017 döntőjébe

Ők jutottak be Dal 2017 döntőjébe

Remek pro­duk­ciók kap­tak esélyt arra, hogy a dön­tő­ben bi­zo­nyít­sa­nak.

Remek pro­duk­ciók kap­tak esélyt arra, hogy a dön­tő­ben bi­zo­nyít­sa­nak.

Orosz Barbara fellázadt: le a pedofil modellfotókkal!

Orosz Barbara fellázadt: le a pedofil modellfotókkal!

Őszin­tén el­mondta a vé­le­mé­nyét.

A mű­sor­ve­zető őszin­tén el­mondta a vé­le­mé­nyét a di­vat­vi­lág visszás­sá­ga­i­ról.

Új szerepben tör a csúcsra Tóth Gabi kedvese!

Új szerepben tör a csúcsra Tóth Gabi kedvese!

Mol­nár Tibi, alias Trap ka­pi­tány Oláh Gergő csa­pa­tá­val foly­tatja to­vább a pá­lyá­ját.

Mol­nár Tibi, alias Trap ka­pi­tány Oláh Gergő csa­pa­tá­val foly­tatja to­vább a pá­lyá­ját.

Majka elverte ellenfelét

Majka elverte ellenfelét

Ja­nu­ár­ban ta­rolt a TV2 cso­port és ala­po­san ki­élezte a ver­senyt örök el­len­fe­lé­vel szem­ben. A Sz­tár­ban sztár meg egy kicsi és Majka is dü­bö­rög.

Ja­nu­ár­ban ta­rolt a TV2 cso­port és ala­po­san ki­élezte a ver­senyt örök el­len­fe­lé­vel szem­ben. A Sz­tár­ban sztár meg egy kicsi és Majka is dü­bö­rög.

Tóth Gabi elárulta, mi segítette őt győzelemhez A Dalban!

Tóth Gabi elárulta, mi segítette őt győzelemhez A Dalban!

Az éne­kesnő rend­kí­vül jól tel­je­sí­tett a szom­bati meg­mé­ret­te­té­sen.

Az éne­kesnő rend­kí­vül jól tel­je­sí­tett a szom­bati meg­mé­ret­te­té­sen, és olyan sok di­csé­re­tet ka­pott, hogy a könnye­i­vel küsz­kö­dött.

A Dal 2017: A meglepetések estéje volt

A Dal 2017: A meglepetések estéje volt

Szom­bat este az utolsó tíz éne­kes is össze­mérte a te­het­sé­gét, ki­de­rült, kik ju­tot­tak be a leg­jobb ti­zen­nyolc közé.

Előnnyel indulnak a tehetségkutatós sztárok A Dalban?

Előnnyel indulnak a tehetségkutatós sztárok A Dalban?

Ta­pasz­tal­tab­bak a töb­bi­ek­nél?

Van­nak, akik te­le­ví­ziós múlt­juk révén ta­pasz­tal­tab­bak le­het­nek a töb­bi­ek­nél.

Már nincs esélyük: kiderült, kik a Dal 2017 kiesői!

Már nincs esélyük: kiderült, kik a Dal 2017 kiesői!

Rend­kí­vül szo­ros küz­de­lem volt.

Rend­kí­vül szo­ros küz­del­met ho­zott A Dal szom­bat esti vá­lo­ga­tója!

Videón, amikor a magyarok megtudták, Oscarra jelölték őket!

Videón, amikor a magyarok megtudták, Oscarra jelölték őket!

Hi­he­tet­len ma­gyar siker.

Hi­he­tet­len ma­gyar siker. Újabb ma­gyar film­nek szo­rít­ha­tunk, be­vá­lasz­tot­ták a leg­jobb öt film közé a "Min­denki"-t.

Váratlan fordulat: Mégsem tér vissza Liptai Claudia?

Váratlan fordulat: Mégsem tér vissza Liptai Claudia?

A nép­szerű mű­sor­ve­zető időt kért a szer­ve­zők­től, hi­szen mos­ta­ná­ban min­den per­cét tün­déri kisfi­á­nak szen­teli.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető időt kért a szer­ve­zők­től, hi­szen mos­ta­ná­ban min­den per­cét tün­déri kisfi­á­nak szen­teli.

Ismerkedj meg A Dal 2017 legújabb esélyeseivel!

Ismerkedj meg A Dal 2017 legújabb esélyeseivel!

Újabb tíz éne­kes küzd meg.

A má­so­dik élő adás­ban újabb tíz éne­kes küzd meg a nem­zet­közi po­rondra ju­tá­sért.

Testőrök védik a magyar szépségkirálynőt a Fülöp-szigeteken!

Testőrök védik a magyar szépségkirálynőt a Fülöp-szigeteken!

A fi­a­tal szép­ség exk­lu­zív in­ter­jú­ban me­sélt él­mé­nye­i­ről és ta­pasz­ta­la­ta­i­ról.

Most derült ki: Azurák Csaba visszatér a TV2 képernyőjére

Most derült ki: Azurák Csaba visszatér a TV2 képernyőjére

A nép­szerű tévés új mű­sora feb­ruár ele­jén indul, és épp olyan lesz, mint ami­lyenre min­dig is vá­gyott.

Új mű­sora feb­ruár ele­jén indul, és épp olyan lesz, mint ami­lyenre min­dig is vá­gyott.

Új időpontban folytatódik A Dal 2017

Új időpontban folytatódik A Dal 2017

A hét­vé­gén tör­tént ve­ro­nai busz­tra­gé­dia a műsor for­ga­tó­köny­vét is át­írta, más idő­pont­ban lép­nek fel a ver­seny­zők.

A hét­vé­gén tör­tént ve­ro­nai busz­tra­gé­dia a műsor for­ga­tó­köny­vét is át­írta, más idő­pont­ban lép­nek fel a ver­seny­zők.

Szerencsemalac hozta meg a továbbjutást A Dal indulóinak?

Szerencsemalac hozta meg a továbbjutást A Dal indulóinak?

Hatan ju­tot­tak to­vább.

A szom­bati élő adás­ban hatan ju­tot­tak to­vább, ebben talán egy ka­ba­lá­nak is sze­repe volt.

Élő adásban vallott Szandi! Erre senki sem számított

Élő adásban vallott Szandi! Erre senki sem számított

Szandi őszin­tén val­lott.

Szandi és Len­tu­lay Krisz­tián fel­rob­ban­totta a Sz­tár­ban sztár meg egy kicsi szín­pa­dát.

Csalással vádolják A Dal 2017 esélyeseit!

Csalással vádolják A Dal 2017 esélyeseit!

Három rend­kí­vül esé­lyes éne­kest is meg­pró­bál­tak be­fe­ke­tí­teni, sze­ren­csére si­ker­te­le­nül. A ver­seny­zők ké­szül­nek a szom­bati élő adásra.

Három rend­kí­vül esé­lyes éne­kest is meg­pró­bál­tak be­fe­ke­tí­teni, sze­ren­csére si­ker­te­le­nül. A ver­seny­zők ké­szül­nek a szom­bati élő adásra.

Less be te is A Dal 2017 kulisszái mögé! - Galéria!

Less be te is A Dal 2017 kulisszái mögé! - Galéria!

A szom­bati első élő adás­ban hatan ju­tot­tak to­vább, négy pro­duk­ci­ó­nak bú­csúz­nia kel­lett a ver­seny­től.

A szom­bati első élő adás­ban hatan ju­tot­tak to­vább, négy pro­duk­ci­ó­nak bú­csúz­nia kel­lett a ver­seny­től.

Retro 2005: Lovin fogadott Trokán Péter!

Retro 2005: Lovin fogadott Trokán Péter!

A szín­mű­vész vi­dá­man zárta az évet egy év­ti­zed­del ez­előtt.

A szín­mű­vész vi­dá­man zárta az évet egy év­ti­zed­del ez­előtt.

Nem hiszed el, melyik rádióadót hallgatták a legtöbben!

Nem hiszed el, melyik rádióadót hallgatták a legtöbben!

Ki­de­rült, me­lyik rádió a ked­venc!

Ki­de­rült, me­lyik rá­diót hall­gat­ják a leg­szí­ve­seb­ben a bu­da­pesti hall­ga­tók!

Bemutatjuk A Dal 2017 versenyzőit, közöttük lehet a győztes!

Bemutatjuk A Dal 2017 versenyzőit, közöttük lehet a győztes!

Szom­ba­ton tíz éne­kes dalát hall­hatja élő­ben a nagy­kö­zön­ség.

A har­minc in­du­ló­ból ja­nuár 14-én szom­ba­ton tíz éne­kes dalát hall­hatja élő­ben a nagy­kö­zön­ség.

Bojkottálják a felvidéki magyarok Tóth Gabit?

Bojkottálják a felvidéki magyarok Tóth Gabit?

Az éne­kesnő épp vissza­vo­nult a nyil­vá­nos­ság elől, új neve miatt azon­ban máris tá­ma­dá­sok érik őt.

Az éne­kesnő épp vissza­vo­nult a nyil­vá­nos­ság elől, új neve miatt azon­ban máris tá­ma­dá­sok érik őt.

Retro: sosem látott fotó kedvéért gyűltek össze a rock nagyjai!

Retro: sosem látott fotó kedvéért gyűltek össze a rock nagyjai!

For­ma­bontó ese­ményt szer­vez­tek a ma­gyar rock­zene nagy­jai 2007-ben és 2008-ban.

For­ma­bontó ese­ményt szer­vez­tek a ma­gyar rock­zene nagy­jai 2007-ben és 2008-ban.

Ez a tíz versenyző mérkőzik meg A Dal szombati élő adásában!

Ez a tíz versenyző mérkőzik meg A Dal szombati élő adásában!

A Dal 2017 hat héten át tartó ver­se­nyé­ben idén is har­minc pro­duk­ció küzd a végső győ­ze­le­mért.

A Golden Globe sztárjai megcsinálták az év videóját

A Golden Globe sztárjai megcsinálták az év videóját

A díj­át­adó maga volt az una­lom.

A díj­át­adó maga volt az una­lom, el­len­ben a show kez­dése igazi hol­ly­woodi móka és va­rázs­lat volt.

Egy ország várta! Liptai megmutatta babáját!

Egy ország várta! Liptai megmutatta babáját!

Ennél cu­kib­bat ma már nem látsz.

Ennél cu­kib­bat ma már nem látsz. Ra­jon­gói hetek óta azon mor­go­lód­tak, sosem lát­ták még Cla­u­dia kisfiát. A mű­sor­ve­zető most en­ge­dett a nyo­más­nak.

Sírva nevetett Ábel Anita a zsűrizés közben

Sírva nevetett Ábel Anita a zsűrizés közben

A szí­nész­nő­nél be­ta­lált az egyik szám.

A szí­nész­nő­nél na­gyon be­ta­lált az egyik szám a Sz­tár­ban sztár és egy ki­csi­ben...

Durván nekiment Koncz Zsuzsának Kovács Kati és Zalatnay Cini!

Durván nekiment Koncz Zsuzsának Kovács Kati és Zalatnay Cini!

A két éne­kesnő kü­lö­nös vé­le­ményt fo­gal­ma­zott meg pá­lya­tár­suk­ról.

A két éne­kesnő kü­lö­nös vé­le­ményt fo­gal­ma­zott meg pá­lya­tár­suk­ról, aki azon­ban mé­lyen hall­gat.

Megdöbbentő beszédet mondott Meryl Streep

Mindenkit megdöbbentett Meryl Streep: ilyen kemény beszédet régen mondtak díjátadón

A Gol­den Globe-gálán be­szélt.

Meryl St­re­epet élet­mű­díj­jal ju­tal­maz­ták a Gol­den Globe-díj-át­adón.

Nem hiszed el, kire hasonlít Koós Réka!

Nem hiszed el, kire hasonlít Koós Réka!

A szí­nésznő sza­kál­lat ra­gasz­tott a Sz­tár­ban sztár meg egy kicsi elő­adá­sán.

A szí­nésznő sza­kál­lat ra­gasz­tott a Sz­tár­ban sztár meg egy kicsi elő­adá­sán. Tom­boló si­kert ara­tott elő­adása, majd a zsűri meg­ál­la­pí­totta, kire ha­son­lít a leg­job­ban...

Nézd meg: így könyörög Berki Krisztián - videó

Nézd meg: így könyörög Berki Krisztián - videó

Berki párja, Hódi Pa­mela vé­gigfil­mezte, ahogy a macsó kö­nyö­rög a fő­vá­rosi mű­jé­gen. Ám tel­je­sen hiába...

Berki párja, Hódi Pa­mela vé­gigfil­mezte, ahogy a macsó kö­nyö­rög a fő­vá­rosi mű­jé­gen. Ám tel­je­sen hiába...

Baj van? Mi történt Tóth Gabival?

Baj van? Mi történt Tóth Gabival?

Azt, hogy az éne­kes­nő­nek al­ko­tói el­vo­nu­lásra van szük­sége, Tóth Vera je­len­tette be kö­zös­ségi ol­da­lán. A két test­vér ugyanis Sis­ter Act néven vál­lalt eddig közös kon­cer­te­ket...

Azt, hogy az éne­kes­nő­nek al­ko­tói el­vo­nu­lásra van szük­sége, Tóth Vera je­len­tette be kö­zös­ségi ol­da­lán. A két test­vér ugyanis Sis­ter Act néven vál­lalt eddig közös kon­cer­te­ket...

Új szerepben tér vissza a képernyőre Azurák Csaba

Új szerepben tér vissza a képernyőre Azurák Csaba

Egy év után tel­je­sült az álma.

A mű­sor­ve­zető álma közel egy év ter­vez­ge­tés után vált va­lóra.

Keményen beszóltak a szexi Csobot Adélnak

Keményen beszóltak a szexi Csobot Adélnak

Tár­sai nem tud­tak szó nél­kül el­menni meg­je­le­nése mel­lett.

Tár­sai nem tud­tak szó nél­kül el­menni meg­je­le­nése mel­lett a Sz­tár­ban sztár meg egy kicsi mű­so­rá­ban.

Megint kizártak valakit A Dalból

Megint kizártak valakit A Dalból

Idő előtt ke­rült nyil­vá­nos­ságra az il­lető klipje. ár napja még az egy­kori Anti Fit­ness Club front­em­ber állt ér­tet­len­kedve a tör­tén­tek miatt...

Idő előtt ke­rült nyil­vá­nos­ságra az il­lető klipje. ár napja még az egy­kori Anti Fit­ness Club front­em­ber állt ér­tet­len­kedve a tör­tén­tek miatt...

Őrjöngött Puzsér, a mikrofont is a közönséghez vágta

Őrjöngött Puzsér, a mikrofont is a közönséghez vágta

Nem tudni, mi tör­tén­he­tett a meg­mon­dó­em­ber­rel, aki ha­tal­mas tömeg előtt kez­dett el őr­jön­geni.

Nem tudni, mi tör­tén­he­tett a meg­mon­dó­em­ber­rel, aki ha­tal­mas tömeg előtt kez­dett el őr­jön­geni.

Megdöbbentő: itt vannak az utolsó fotók George Michaelről

Megdöbbentő: itt vannak az utolsó fotók George Michaelről

A pop­le­genda az utóbbi idő­ben bor­zal­ma­san meg­hí­zott. A Last Ch­rist­mas elő­adója ka­rá­csony első nap­ján vesz­tette éle­tét.

Kiderült! Ez okozta George Michael halálát!

Kiderült! Ez okozta George Michael halálát!

Ka­rá­csony­kor hunyt el a le­genda.

Ka­rá­csony­kor hunyt el a le­genda, vá­rat­la­nul, ox­fords­hire-i ott­ho­ná­ban. Me­ne­dzsere most meg­előzte a ta­lál­ga­tá­so­kat, és el­árulta, mi okoz­hatta az éne­kes vesz­tét.

Gyerekként egyetlen barátja sem volt George Michaelnek

Gyerekként egyetlen barátja sem volt George Michaelnek

Édes­any­já­val rend­kí­vül szo­ros és sze­re­tet­tel­jes volt a vi­szo­nya, ap­já­val azon­ban ne­he­zen ér­tet­ték meg egy­mást.

Édes­any­já­val rend­kí­vül szo­ros és sze­re­tet­tel­jes volt a vi­szo­nya, ap­já­val azon­ban ne­he­zen ér­tet­ték meg egy­mást.

Gyászba borult a világ a popikon miatt

Gyászba borult a világ a popikon miatt

Amúgy is nép­szerű slá­ge­rei soha nem lá­tott né­zett­ségi csú­cso­kat dön­te­nek, web­lapja pár perc alatt össze­om­lott. Nyo­moz­zák, hogy miért vesz­tette éle­tét az 53 éves pop­le­genda.

Amúgy is nép­szerű slá­ge­rei soha nem lá­tott né­zett­ségi csú­cso­kat dön­te­nek, web­lapja pár perc alatt össze­om­lott. Nyo­moz­zák, hogy miért vesz­tette éle­tét az 53 éves pop­le­genda, de a gyil­kos­ság gya­nú­ját azon­nal ki­zár­ták.

Friss: Váratlanul elhunyt a népszerű zenész

Friss: Váratlanul elhunyt a népszerű zenész

Most je­len­tette be me­ne­dzsere, hogy a kór­ház­ban éle­tét vesz­tette a vi­lág­hírű ze­nész.

Most je­len­tette be me­ne­dzsere, hogy a kór­ház­ban éle­tét vesz­tette a vi­lág­hírű ze­nész.

Zarándokhely: ennyiért veheted meg Kevinék házát!

Zarándokhely: ennyiért veheted meg Kevinék házát!

Így néz ki a ház ma be­lül­ről.

Hi­he­tet­len, az el­múlt évek­ben több­ször is árul­ták, a le­endő la­kó­nak azon­ban tud­nia kell róla, sosem lesz egye­dül. Min­den nap tu­ris­ták­kal kell ha­da­kozni.

Őrült siker: három nap alatt már 3 millióan látták ezt a dalt!

Őrült siker: három nap alatt már 3 millióan látták ezt a dalt!

A Pen­ta­to­nix te­het­sé­ges fi­a­tal­jai most megint meg­ad­ták a mód­ját a ka­rá­cso­nyi han­gu­lat­te­rem­tés­nek.

Ez merész: Pikáns felkérést kapott Görög Zita, el is fogadta

Ez merész: Pikáns felkérést kapott Görög Zita, el is fogadta

Vissza­tér a film­vá­szonra!

Nem min­den­napi sze­rep­ben tér vissza a film­vá­szonra a gyö­nyörű sztár­anyuka!

Kezeivel tartja meztelen melleit a pucsító fitneszmodell

Kezeivel tartja meztelen melleit a pucsító fitneszmodell

El­ké­pesztő bom­bázó.

El­ké­pesztő bom­bázó, aki nem szé­gyelli tö­ké­le­tes tes­tét mu­to­gatni.

Retro: nézd meg az elképesztően dögös Liptai Claudiát!

Retro: nézd meg az elképesztően dögös Liptai Claudiát!

A mű­sor­ve­zető mö­gött ko­moly szak­mai múlt hú­zó­dik, szá­mos fron­ton ki­pró­bálta magát.

A mű­sor­ve­zető mö­gött ko­moly szak­mai múlt hú­zó­dik, szá­mos fron­ton ki­pró­bálta magát.

Négy érdekesség, amit te sem tudtál Gábor Zsazsáról!

Négy érdekesség, amit te sem tudtál Gábor Zsazsáról!

A fél világ gyá­szolja a hí­res­sé­get.

A fél világ gyá­szolja a hí­res­sé­get, aki in­ter­net és mo­dern tech­nika nél­kül lett a sem­mi­ből sztár!

Gyilkos valóságshow indul: félmilliárdot kap, aki túléli!

Gyilkos valóságshow indul: félmilliárdot kap, aki túléli!

Erő­szak, medve, gyil­kos­ság...

A je­lent­ke­zők­nek alá kel ír­niuk, az éle­tük a tét. Fél­mil­li­ár­dot zse­bel be, aki nem hal meg és ki­bírja a ki­lenc hó­na­pot. Egy ame­ri­kai je­lent­kező is van.

Kirúgták a TV2-től Gaál Noémit?

Kirúgták a TV2-től Gaál Noémit?

1997-ben csat­la­ko­zott a csa­tor­ná­hoz, a kez­de­tek óta idő­já­rás­je­len­tő­ként dol­go­zott. Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki a mű­sor­ve­zető vá­rat­lan tá­vo­zá­sá­ról.

1997-ben csat­la­ko­zott a csa­tor­ná­hoz, a kez­de­tek óta idő­já­rás­je­len­tő­ként dol­go­zott.

Sosem volt még ilyen boldog David Beckham

Sosem volt még ilyen boldog David Beckham

A csa­lád­apa min­dent elért az élet­ben, amire csak vá­gyott, most mégis büsz­kébb, mint va­laha. Vajon mi tör­tént, ami ilyen bol­doggá tette?

A csa­lád­apa min­dent elért az élet­ben, amire csak vá­gyott, most mégis büsz­kébb, mint va­laha. Vajon mi tör­tént?

Megdöbbentő, mit tett magával Cinthya Dictator

Megdöbbentő, mit tett magával Cinthya Dictator

Elájulsz, ha meg­né­zed...

Elájulsz, ha meg­né­zed, mire ve­te­me­dett a ka­mé­le­on­ként vál­tozó celeb.

Úristen: hová fogy Weisz Fanni?

Úristen: hová fogy Weisz Fanni?

A gyö­nyörű mo­dell friss képet osz­tott meg ma­gá­ról, ag­gasz­tóan vé­kony...

A gyö­nyörű mo­dell friss képet osz­tott meg ma­gá­ról, amin ag­gasz­tóan vé­kony...

Kis Grófo elárulta, mi lett a Szabó Zsófi-ügy vége!

Kis Grófo elárulta, mi lett a Szabó Zsófi-ügy vége!

A bu­li­ki­rály és a mű­sor­ve­zető te­le­fo­non tisz­táz­ták a fél­re­ér­té­se­ket.

A bu­li­ki­rály és a mű­sor­ve­zető te­le­fo­non tisz­táz­ták a fél­re­ér­té­se­ket.

Ezen a mamipornós videón pörög most az internet

Ezen a mamipornós videón pörög most az internet

Jö­vőre ér­ke­zik csak A sötét ötven ár­nya­lata című film, de a leg­újabb elő­ze­te­sét már most meg­néz­heti min­denki.

Jö­vőre ér­ke­zik csak A sötét ötven ár­nya­lata című film, de a leg­újabb elő­ze­te­sét már most meg­néz­heti min­denki.

Így telt Balázsék első napja a Rádió 1-ben!

Így telt Balázsék első napja a Rádió 1-ben!

Tö­ké­le­te­sen fel­sze­relt stú­dió, csil­logó bú­to­rok és pazar ki­lá­tás várta őket.

Tö­ké­le­te­sen fel­sze­relt stú­dió, csil­logó bú­to­rok és pazar ki­lá­tás várta a Mor­ning Show egy­kori stáb­ját.

Így nézett ki az István, a király sztárja: felismered Varga Miklóst?

Így nézett ki az István, a király sztárja: felismered Varga Miklóst?

Ma ün­nepli 60. szü­le­tés­nap­ját Varga Mik­lós, aki az iko­ni­kus rock­opera, az Ist­ván, a ki­rály fő­sze­re­pét is ját­szotta.

Megszólalt a férfi, akit Sebestyén Balázsék miatt rúgtak ki

Megszólalt a férfi, akit Sebestyén Balázsék miatt rúgtak ki

Es­pe­res Ákos húsz éve fog­lal­ko­zik mű­sor­ké­szí­tés­sel, Ba­lázsék ér­ke­zé­sé­vel vi­szont neki tá­voz­nia kel­lett.

Es­pe­res Ákos húsz éve fog­lal­ko­zik mű­sor­ké­szí­tés­sel, Ba­lázsék ér­ke­zé­sé­vel vi­szont neki tá­voz­nia kel­lett.

Nem térsz majd magadhoz Dér Heni formás popsijától

Nem térsz majd magadhoz Dér Heni formás popsijától

Egyre sze­xibb fotók buk­kan­nak fel az éne­kesnő kö­zös­ségi ol­da­lán. Ez nem csoda, hi­szen Heni ke­mé­nyen edz a bomba ala­kért.

Egyre sze­xibb fotók buk­kan­nak fel az éne­kesnő kö­zös­ségi ol­da­lán. Ez nem csoda, hi­szen Heni ke­mé­nyen edz a bomba ala­kért.

Reagált az MTVA: nincs szükségük Sebestyén Balázsra!

Reagált az MTVA: nincs szükségük Sebestyén Balázsra!

A köz­mé­dia saj­tó­osz­tá­lya ke­mény sza­vak­kal re­a­gált a mű­sor­ve­zető va­lót­lan ál­lí­tá­sa­ira.

A köz­mé­dia saj­tó­osz­tá­lya ke­mény sza­vak­kal re­a­gált a mű­sor­ve­zető va­lót­lan ál­lí­tá­sa­ira.

Balázsék aláírtak, de lehet, hogy Morning Show nem lesz

Balázsék aláírtak, de lehet, hogy Morning Show nem lesz

Nagy be­je­len­tést tet­tek.

A Mor­ning Show nép­szerű tri­ója az egyet­len le­het­sé­ges al­ter­na­tí­vát vá­lasz­totta. És még egy nagy be­je­len­tést is tet­tek.

Nagy dobásra készül Veréb Tamás!

Nagy dobásra készül Veréb Tamás!

Bol­dog, ami­ért már nem csak szín­házi mun­káit is­meri a nagy­kö­zön­ség.

Az éne­kes bol­dog, ami­ért már nem csak szín­házi mun­káit is­meri a nagy­kö­zön­ség.

Nem hiszed el! 10 év után tér vissza a magyar énekes

Nem hiszed el! 10 év után tér vissza a magyar énekes

Tíz éve lát­tuk te­het­ség­ku­ta­tó­ban.

10 éve lát­tuk te­het­ség­ku­ta­tó­ban Pély Bar­nát. A ze­nész hosszú hall­ga­tás után a Sz­tár­ban sztár+1 ki­csi­ben tér vissza ítész­ként a Su­perTV2 kép­er­nyő­jén.

Megszületett a döntés: ő lett a szépségkirálynő!

Megszületett a döntés: ő lett a szépségkirálynő!

16 lány közt di­a­dal­mas­ko­dott.

A Miss Uni­verse 2016 végső me­ző­nyébe a 16 leg­szebb lány ke­rül­he­tett be. S hogy ki lett a győz­tes?

Új kihívás előtt áll Nguyen Thanh Hien

Új kihívás előtt Nguyen Thanh Hien

Pár napja tért haza, máris új ol­da­lá­ról is­mer­het­jük meg a Me­gasztár egy­kori fel­fe­de­zett­jét. A Super TV2 új mű­so­rába ze­ne­szer­ző­ként kérte fel Hajós And­rás.

Új ol­da­lá­ról is­mer­het­jük meg a Me­gasztár egy­kori fel­fe­de­zett­jét. A Super TV2 új mű­so­rába ze­ne­szer­ző­ként kérte fel Hajós And­rás.

Furcsa dolgokra gondol szex közben Bochkor Gábor

Furcsa dolgokra gondol szex közben a népszerű rádiós

Nem elő­ször for­dult elő.

Nem elő­ször for­dult elő olyan eset, hogy az élő adás he­vé­ben olyat mon­dott, ami fél­re­ért­hető.

Vajna Timi lenyomta a hobbitokat

Vajna Timi lenyomta a hobbitokat

A Miss Uni­verse Hun­gary le­győzte a ve­tély­tár­sa­kat.

A Miss Uni­verse Hun­gary le­győzte a ve­tély­tár­sa­kat.

Hidegzuhany érte Andy Vajnát

Hidegzuhany érte Andy Vajnát

A mi­nisz­teri biz­tos fe­le­sége ren­dez­vé­nyét lá­to­gatta meg, de az egyik tán­cos pro­duk­ció alatt na­gyon pórul járt... Nem csi­nált nagy ügyet be­lőle...

A mi­nisz­teri biz­tos fe­le­sége ren­dez­vé­nyét lá­to­gatta meg, de az egyik tán­cos pro­duk­ció alatt na­gyon pórul járt... Nem csi­nált nagy ügyet be­lőle...

Lebuktatta magát: így szépítkezik Vajna Timi

Lebuktatta magát: így szépítkezik Vajna Timi

A Miss Uni­verse 2016 dön­tője előtt olyan lel­kes lett, hogy nem bírt ma­gá­val: élő­ben je­lent­ke­zett be a backs­tage-ből, meg­mu­tatva, mi is zaj­lik ott.

A Miss Uni­verse 2016 dön­tője előtt olyan lel­kes lett, hogy nem bírt ma­gá­val: élő­ben je­lent­ke­zett be a backs­tage-ből.

Nézd meg bikiniben Magyarország 16 legszebb lányát

Nézd meg bikiniben Magyarország 16 legszebb lányát

Va­sár­nap ki­de­rül, kié lesz a ko­rona...

Va­sár­nap este ki­de­rül, kié lesz a ko­rona a Miss Uni­verse Hun­gary dön­tő­jé­ben. A zsű­ri­nek idén sem lesz könnyű dolga, annyi szent...

Formás mellek, sima comb: Tücsi alaposan kitett magáért!

Formás mellek, sima comb: Tücsi alaposan kitett magáért!

Mintha Aryee Cla­u­dia egyre jobb for­má­ban lenne. Pedig már azt hit­tük, nem lehet fo­kozni...

Videóval hálálkodik hallgatóinak Balázs

Videóval hálálkodik hallgatóinak Balázs

A tévés-rá­diós mű­sora most szűnt meg, s a Class Fm szom­ba­ton éj­fél­kor el­hall­ga­tott... Ba­lázs azon­ban nem fe­led­ke­zett meg azok­ról, akik az el­múlt hét évben min­den reg­gel hall­gat­ták...

A tévés-rá­diós mű­sora most szűnt meg, s a Class Fm szom­ba­ton éj­fél­kor el­hall­ga­tott... Ba­lázs azon­ban nem fe­led­ke­zett meg azok­ról, akik az el­múlt hét évben min­den reg­gel hall­gat­ták...