SZTÁR

LOVE

Előnászúton a magyar sztárpár?

Előnászúton a magyar sztárpár?

Dobó Katát és sztár­fod­rász ked­ve­sét egy hete kap­ták len­cse­végre.

Dobó Katát és sztár­fod­rász ked­ve­sét egy hete kap­ták len­cse­végre a re­pü­lő­té­ren, mi­köz­ben éppen be­csek­kol­tak a Maldív-szi­ge­tekre tartó gépre.

Kitálalt Istenes Bence:ezért megy el az országból

Kitálalt Istenes Bence:ezért megy el az országból

Tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

A mű­sor­ve­zető most tiszta vizet ön­tött a po­hárba, el­árulta, mit akar va­ló­já­ban.

Súlyos titok derült ki Katalin hercegnőről! Ezt senki sem gondolta volna

Súlyos titok derült ki Katalin hercegnőről! Ezt senki sem gondolta volna

Ka­ta­lin her­cegnő és Vil­mos her­ceg éle­té­ben volt egy titok.

Ka­ta­lin her­cegnő és Vil­mos her­ceg éle­té­ben volt egy titok.

Gyönyörű menyasszony lesz! Liptai Claudia oltár elé állhat

Gyönyörű menyasszony lesz! Liptai Claudia hamarosan oltár elé állhat

Cla­u­dia ra­gyog a bol­dog­ság­tól: ha­ma­ro­san pedig össze­há­za­sod­hat sze­rel­mé­vel!

Ezért ment tönkre Király Viktor kapcsolata

Ezért ment tönkre Király Viktor kapcsolata

A fi­a­tal éne­kes má­so­dik kap­cso­la­tát ál­dozza fel kar­ri­erje ol­tá­rán. A jelek sze­rint ezt ő maga is tudja...

A fi­a­tal éne­kes má­so­dik kap­cso­la­tát ál­dozza fel kar­ri­erje ol­tá­rán. A jelek sze­rint ezt ő maga is tudja, de nem akar vál­toz­tatni jö­vő­ké­pén.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Családi titkok: Fia képességeiről beszélt George Clooney édesanyja

Családi titkok: Fia képességeiről beszélt George Clooney édesanyja

Bol­do­gan me­sélt a pil­la­nat­ról, ami­kor George el­árulta, hogy apa lesz.

Bol­do­gan me­sélt a pil­la­nat­ról, ami­kor George el­árulta, hogy apa lesz.

Döbbenetes vallomást tett nászéjszakájáról Gór Nagy Mária

Döbbenetes vallomást tett nászéjszakájáról Gór Nagy Mária

Ezt te sem gon­dol­tad volna róla!

Ezt te sem gon­dol­tad volna a ka­lan­dos életű szí­nész­nő­ről!

Megdöbbentő bejelentést tett a szerelmes Polyák Lilla

Megdöbbentő bejelentést tett a szerelmes Polyák Lilla

Nem korai ez még?

A 40 éves szí­nésznő már egy éve van együtt fi­a­tal sze­rel­mé­vel. De még így is fel­me­rül a kér­dés: nem korai ez még?

Megmutatta régi-új vőlegényét Dér Heni

Megmutatta régi-új vőlegényét Dér Heni

Lát­szik, hogy na­gyon sze­rel­me­sek, mi pedig örü­lünk, hogy újra össze­jöt­tek. Eddig csak az el­jegy­zési gyű­rűt lát­hat­tuk...

Lát­szik, hogy na­gyon sze­rel­me­sek, mi pedig örü­lünk, hogy újra össze­jöt­tek. Eddig csak az el­jegy­zési gyű­rűt lát­hat­tuk...

Fiatal élsportoló rabolta el Delhusa Gjon szívét

Fiatal élsportoló rabolta el Delhusa Gjon szívét

A gyö­nyörű lány nem­csak a ked­vese, a mú­zsája is lett a 63 éves éne­kes­nek! Még a kor­kü­lönb­ség sem za­varja...

A gyö­nyörű lány nem­csak a ked­vese, a mú­zsája is lett a 63 éves éne­kes­nek! Még a kor­kü­lönb­ség sem za­varja...

Gianni az esküvője részleteiről mesélt

Gianni az esküvője részleteiről mesélt

Gi­anni An­noni és ked­vese több mint két éve al­kot­nak egy párt.

Gi­anni An­noni és ked­vese több mint két éve al­kot­nak egy párt.

Tóth Gabi: "Gigivel nem vagyunk egymás konkurenciái!"

Tóth Gabi: "Gigivel nem vagyunk egymás konkurenciái!"

A két éne­kesnő jó vi­szonyt ápol egy­más­sal, eszükbe sem jut ne­ga­tí­van gon­dol­kodni a má­sik­ról.

Váratlan vallomás: Exe barátjával jár Nagy Adri

Váratlan vallomás: Exe barátjával jár Nagy Adri

A TV2 sztár­jára fél év szing­li­ség után ta­lált rá a sze­re­lem. Bár új kap­cso­la­tá­ról még óva­to­san fo­gal­maz, csak úgy ra­gyog a bol­dog­ság­tól.

A TV2 sztár­jára fél év szing­li­ség után ta­lált rá a sze­re­lem. Bár új kap­cso­la­tá­ról még óva­to­san fo­gal­maz, is­me­rő­sei sze­rint csak úgy ra­gyog a bol­dog­ság­tól.

Szextitkairól mesélt Aleska

Szextitkairól mesélt Aleska

Ma már Ale­ska, azaz Sáf­rány Emese neve hal­la­tán egyre ke­ve­sebb em­ber­nek jut eszébe a por­nó­ipar. Ren­ge­te­get dol­go­zik: lég­tor­nász­ként ver­seny­zik, szín­ház­ban ját­szik.

Ma már Ale­ska, azaz Sáf­rány Emese neve hal­la­tán egyre ke­ve­sebb em­ber­nek jut eszébe a por­nó­ipar. Ren­ge­te­get dol­go­zik: lég­tor­nász­ként ver­seny­zik, szín­ház­ban ját­szik.

Radics Gigi elárulta, mi ihlette az eurovíziós dalát!

Radics Gigi elárulta, mi ihlette az eurovíziós dalát!

Ko­moly izom­láz­zal küz­dött szom­ba­ton, mégis olyan jól tel­je­sí­tett, hogy ma­ga­san az első he­lyen vég­zett.

Az éne­kesnő ko­moly izom­láz­zal küz­dött szom­ba­ton, mégis olyan jól tel­je­sí­tett, hogy ma­ga­san az első he­lyen vég­zett.

Hoppá, újabb milliós, szerelmi karkötőt kapott Sarka Kata!

Hoppá, újabb milliós, szerelmi karkötőt kapott Sarka Kata!

Drága ék­sze­rek csil­log­nak a csuk­ló­ján.

Az üz­let­asszony csuk­ló­ján most már két, külön-külön há­rom­mil­lió fo­rin­tot érő ék­szer dí­sze­leg.

Összeomlott a szakítástól Kylie Minogue

Összeomlott a szakítástól Kylie Minogue

Már az es­kü­vőt ter­vezte sze­rel­mé­vel.

A dögös vi­lág­sztár már az es­kü­vőt ter­vezte sze­rel­mé­vel. Nem is sej­tette, hogy a fi­a­tal szí­nész köz­ben más­sal tölti az ide­jét...

Újabb gyereket akar Gönczi Gábor és szerelme

Újabb gyereket akar Gönczi Gábor és szerelme

Igen­csak be­le­jött az apa­sze­repbe.

A Té­nyek hír­adósa igen­csak be­le­jött az apa­sze­repbe, oly­annyira, hogy máris újabb gye­re­ket ter­vez.

Szandi otthagyott csapot-papot, hogy boldog legyen

Szandi otthagyott csapot-papot, hogy boldog legyen

Az éne­kesnő jól dön­tött...

Szandi 22 éve egy­sze­rűen fa­kép­nél hagyta csa­lád­ját, hogy sze­rel­mé­vel le­hes­sen. Az akkor 18 éves éne­kesnő jól dön­tött...

Így ünnepelte egyéves évfordulóját Polyák Lilla és fiatal szerelme

Így ünnepelte egyéves évfordulóját Polyák Lilla és fiatal szerelme

A szí­né­szek au­ten­ti­kus módon a szín­ház­ban is meg­for­dul­tak a jeles napon.

A szí­né­szek au­ten­ti­kus módon a szín­ház­ban is meg­for­dul­tak a jeles napon.

Kiderült, miért hagyta el a fővárost Tücsi!

Kiderült, miért hagyta el a fővárost Tücsi!

Van va­laki, aki­nek a ked­véért a vál­to­zás mel­lett dön­tött.

Bár a mun­kája Bu­da­pest­hez köti, van va­laki, aki­nek a ked­véért a vál­to­zás mel­lett dön­tött.

Váratlan fordulat: újra munkába állt Liptai Claudia!

Váratlan fordulat: újra munkába állt Liptai Claudia!

Örö­met oko­zott a ba­rát­nő­jé­nek.

A mű­sor­ve­zető a le­hető leg­éde­sebb módon oko­zott örö­met a ba­rát­nő­jé­nek.

Meg sem született, de kiderült, kire hasonlít Dopeman unokaöccse!

Meg sem született, de kiderült, kire hasonlít Dopeman unokaöccse!

A Pi­tyin­ger csa­lád leg­újabb tagja ha­ma­ro­san vi­lágra jön, és az is ki­de­rül, kinek a gén­jeit örö­költe a pici.

A Pi­tyin­ger csa­lád leg­újabb tagja ha­ma­ro­san vi­lágra jön, és az is ki­de­rül, kinek a gén­jeit örö­költe a pici.

Visszatért az álompár: itt mondta ki a boldogító igent Szabó Zsófi

Visszatért az álompár: itt mondta ki a boldogító igent Szabó Zsófi

Szabó Zsófi és férje még min­dig ugyan­olyan he­ve­sen sze­re­tik egy­mást.

Szabó Zsófi és férje még min­dig ugyan­olyan he­ve­sen sze­re­tik egy­mást, mint cso­dás es­kü­vő­jük nap­ján.

Exkluzív interjú: magánéletéről mesél Alec Baldwin!

Exkluzív interjú: magánéletéről mesél Alec Baldwin!

Be­pil­lan­tást en­ged­tek az ott­ho­nukba.

A há­zas­pár be­pil­lan­tást en­ge­dett New York-i ott­ho­nukba, ahol három közös gyer­me­kük­kel élnek.

Meggyógyult a cukorbetegségből Boggie!

Meggyógyult a cukorbetegségből Boggie!

Él­vezi az anya­ság nyúj­totta örö­mö­ket.

Az éne­kesnő és is kis­ba­bája egész­sé­ges, Bog­gie él­vezi az anya­ság nyúj­totta örö­mö­ket.

Exkluzív: Szerelmükről beszélt Apáti Bence és kedvese!

Exkluzív: Szerelmükről beszélt Apáti Bence és kedvese!

A pár két éve él bol­dog pár­kap­cso­lat­ban, a több­éves kor­kü­lönb­ség sem za­varja őket.

A pár két éve él bol­dog pár­kap­cso­lat­ban, a több­éves kor­kü­lönb­ség sem za­varja őket.

Elhunyt férjétől kap tanácsokat Csongrádi Kata

Elhunyt férjétől kap tanácsokat Csongrádi Kata

A szí­nész-éne­kesnő két éve vesz­tette el sze­re­tett fér­jét, de a mai napig kap­cso­lat­ban van vele.

A szí­nész-éne­kesnő két éve vesz­tette el sze­re­tett fér­jét, de a mai napig kap­cso­lat­ban van vele.

Durván kitálalt: Ezért szakított Ács Beatrix Pintér Tiborral

Durván kitálalt: Ezért szakított Ács Beatrix Pintér Tiborral

Ács Be­at­rix kö­zös­ségi ol­da­lán szá­molt be a sza­kí­tás rész­le­te­i­ről.

Álomesküvő! Íme a magyar sztárpár első fotója!

Álomesküvő! Íme a magyar sztárpár első fotója!

Min­den­kit meg­lep­tek az es­kü­vő­vel.

Min­den­kit meg­lep­tek az es­kü­vő­vel, ami­ről teg­na­pig senki sem tu­dott sem­mit. Mára már a fotók is meg­ér­kez­tek. Egy újabb sztár fejét kö­töt­ték be.

Házassági válság: Joshi Bharat megtörte a csendet!

Házassági válság: Joshi Bharat megtörte a csendet!

A mű­sor­ve­zető őszin­tén val­lott az el­múlt hó­na­pok meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról és jö­vő­beni ter­ve­i­ről.

A mű­sor­ve­zető őszin­tén val­lott az el­múlt hó­na­pok meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról és jö­vő­beni ter­ve­i­ről.

Tóth Vera megható fotót posztolt a Teréz körúti rendőrökről

Tóth Vera megható fotót posztolt a Teréz körúti rendőrökről

Az éne­kesnő a nekik ren­de­zett se­gély­kon­cer­ten ta­lál­ko­zott a fi­a­ta­lok­kal.

Az éne­kesnő a nekik ren­de­zett se­gély­kon­cer­ten ta­lál­ko­zott a fi­a­ta­lok­kal.

Árulkodó fotót tett közzé születendő gyermekéről Horváth Éva!

Árulkodó fotót tett közzé születendő gyermekéről Horváth Éva!

A mo­dell a ter­hes­sége alatt is su­gár­zik a bol­dog­ság­tól.

A mo­dell a ter­hes­sége alatt is su­gár­zik a bol­dog­ság­tól, a ra­jon­gók pedig máris ta­lál­gatni kezd­tek.

Hoppá: Újra szerelmes a sármos magyar színész

Hoppá: Újra szerelmes a sármos magyar színész

Nagy Ervin csak né­hány hete je­len­tette be, hogy sza­kí­tott gyer­meke any­já­val...

Nagy Ervin csak né­hány hete je­len­tette be, hogy sza­kí­tott gyer­meke any­já­val, de máris be­ko­pog­ta­tott hozzá az új sze­re­lem.

Végre: Újra együtt Iszak Eszter és Dobrády Ákos

Végre: Újra együtt Iszak Eszter és Dobrády Ákos

Iszak Eszter árulkodó fotókat tesz közzé amerikai álomnyaralásáról, melyeken ugyan Ákos nem szerepel, de...

Iszak Eszter árulkodó fotókat tesz közzé amerikai álomnyaralásáról, melyeken ugyan Ákos nem szerepel, de...

Szabó Zsófi és férje tudja, mi a hosszú házasság titka

Szabó Zsófi és férje tudja, mi a hosszú házasság titka

Nem­rég kö­töt­ték össze éle­tü­ket.

Nem­rég kö­töt­ték össze éle­tü­ket. A pár kö­zött azóta is tom­bol a sze­re­lem.

Lebukott: Gyönyörű, fiatal nővel kavar Kamarás Iván

Lebukott: Gyönyörű, fiatal nővel kavar Kamarás Iván

Csak úgy iz­zott köz­tük a le­vegő!

A nép­szerű mű­vészt egy bel­vá­rosi ét­te­rem­ben kap­ták len­cse­végre új ked­ve­sé­vel. Csak úgy iz­zott köz­tük a le­vegő!

Közösségi oldalán vallott szerelmet Zsidró Tamás

Közösségi oldalán vallott szerelmet Zsidró Tamás

A képet el­nézve nem is le­hetne sze­rel­me­sebb a mes­ter­fod­rász és gyö­nyörű párja, Dobó Kata.

A képet el­nézve nem is le­hetne sze­rel­me­sebb a mes­ter­fod­rász és gyö­nyörű párja, Dobó Kata.

Meglepő dologra derült fény az ismert magyar énekes esküvőjéről

Meglepő dologra derült fény az ismert magyar énekes esküvőjéről

Ha­ma­ro­san há­za­sodni fog L.L Ju­nior, ki­de­rült, ki lesz az egyik es­kü­vői tanú a kö­zelgő es­kü­vőn.

Nem titkolják tovább: Ezért tűnt el Galambos Dorina és Pély Barna

Nem titkolják tovább: Ezért tűnt el Galambos Dorina és Pély Barna

Né­hány éve még há­ló­szo­ba­tit­ka­i­kat is meg­osz­tot­ták a nyil­vá­nos­ság­gal, majd egyik nap­ról a má­sikra el­tűn­tek.

L.L. Junior esküvőre készül! Nem hiszed el, ki a menyasszony

L.L. Junior esküvőre készül! Nem hiszed el, ki a menyasszony

Sosem tit­kolta a ze­nész, hogy mióta véget ért kap­cso­la­tuk gyer­me­kei any­já­val, bol­dog pár­kap­cso­lat­ban él.

Sosem tit­kolta a ze­nész, hogy mióta véget ért kap­cso­la­tuk gyer­me­kei any­já­val, bol­dog pár­kap­cso­lat­ban él.

Friss: Megszületett az 50 éves Janet Jackson első gyermeke

Friss: Megszületett az 50 éves Janet Jackson első gyermeke

Bár sokan fél­tet­ték a kései gyer­mek­vál­la­lás­tól, Mi­chael Jack­son húga egész­sé­ges kisfi­ú­nak adott éle­tet.

Bár sokan fél­tet­ték a kései gyer­mek­vál­la­lás­tól, Mi­chael Jack­son húga egész­sé­ges kisfi­ú­nak adott éle­tet.

Most jelentették be: Babát vár Simon Boglárka

Most jelentették be: Babát vár Simon Boglárka

De vajon ki veszi át a sze­re­peit?

Élete leg­szebb idő­szaka elé néz a fi­a­tal te­het­ség! De vajon ki veszi át a sze­re­peit?

Rékasi Károly nem hagyja annyiban, fotóval bizonyít

Rékasi Károly nem hagyja annyiban, fotóval bizonyít

Ezzel a kép­pel kíván min­den­ki­nek bol­dog új esz­ten­dőt.

Bréking: Anya lett Boggie, itt az első babafotó

Bréking: Anya lett Boggie, itt az első babafotó

A fi­a­tal te­het­ség a Fa­ce­boo­kon tu­datta ra­jon­gó­i­val, hogy egy egész­sé­ges kis­lány­nak adott éle­tet.

A fi­a­tal te­het­ség a Fa­ce­boo­kon tu­datta ra­jon­gó­i­val, hogy egy egész­sé­ges kis­lány­nak adott éle­tet.

Első fotó: így szereti egymást Cserpes Laura és Gyurta Dani!

Első fotó: így szereti egymást Cserpes Laura és Gyurta Dani!

A fi­a­ta­lok hó­na­pok óta egy párt al­kot­nak, mégis ke­rü­lik a nyil­vá­nos­sá­got.

A fi­a­ta­lok hó­na­pok óta egy párt al­kot­nak, mégis ke­rü­lik a nyil­vá­nos­sá­got.

Iszak Eszter és Dobrády Ákos képtelenek elengedni egymást

Iszak Eszter és Dobrády Ákos képtelenek elengedni egymást

A páros négy hó­napja sza­kí­tott, de most újra fel­me­le­gí­te­nék a kap­cso­la­tu­kat.

Hűha: Pikáns karácsonyi videó Osvárt Andiról és új szerelméről

Hűha: Pikáns karácsonyi videó Osvárt Andiról és új szerelméről

A gyö­nyörű ma­gyar szí­nésznő eddig féltve őrizte ma­gán­éle­tét, csak sej­tel­mes fo­tók­kal utalt arra, hogy rá­ta­lált a bol­dog­ság.

Elképesztő történet a múltból: íme Fodor Zsóka vallomása

Elképesztő történet a múltból: íme Fodor Zsóka vallomása

Közel nyolc évvel édes­anyja ha­lála után val­lott színt. Félte őr­zött ti­tok­ról me­sélt.

Közel nyolc évvel édes­anyja ha­lála után val­lott színt. Félte őr­zött ti­tok­ról me­sélt.

Gönczi Gábor őszintén vallott magánéletéről, ez vár rá karácsonykor

Gönczi Gábor őszintén vallott magánéletéről, ez vár rá karácsonykor

A Té­nyek nép­szerű hír­adó­sá­nak élete tel­je­sen fel­for­dult az el­múlt né­hány hét­ben!

A Té­nyek nép­szerű hír­adó­sá­nak élete tel­je­sen fel­for­dult az el­múlt né­hány hét­ben!

Hoppá: Ezért nem költözik össze szerelmével Radics Gigi

Hoppá: Ezért nem költözik össze szerelmével Radics Gigi

A fan­tasz­ti­kus hangú éne­kesnő végre tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

A fan­tasz­ti­kus hangú éne­kesnő végre tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Vastag Tamás végre megmutatta a kisfiát!

Vastag Tamás végre megmutatta a kisfiát!

A ka­rá­csony szel­leme az éne­kesre is ha­tás­sal volt.

A ka­rá­csony szel­leme az éne­kesre is ha­tás­sal volt, be­mu­tatta féltve őr­zött kin­csét.

Hoppá: Tücsi szerelme a válogatott sportoló

Hoppá: Tücsi szerelme a válogatott sportoló

A szexi mű­sor­ve­zető ezi­dáig egé­szen jól tit­kolta a ma­gán­éle­tét.

A szexi mű­sor­ve­zető ezi­dáig egé­szen jól tit­kolta a ma­gán­éle­tét, most árul­kodó fotót tett közzé. Vá­lo­ga­tott csa­tár a sze­ren­csés ki­vá­lasz­tott.

Eljegyezte párja Gallusz Nikit

Eljegyezte párja Gallusz Nikit

Sze­rel­mük ki­állta az idők pró­bá­ját. Bol­do­gab­bak, mint va­laha.

Sze­rel­mük ki­állta az idők pró­bá­ját. Bol­do­gab­bak, mint va­laha.

Baronits Gábor exe újra szerelmes

Baronits Gábor exe újra szerelmes

Az egy­kori álom­pár már a múlté, de úgy tűnik Syd­ney újra sze­rel­mes.

Az egy­kori álom­pár már a múlté, de úgy tűnik Syd­ney újra ró­zsa­szín­fel­hő­ben úszik.

Romantikus hangulatban töltötte születésnapját Kulcsár Edina

Romantikus hangulatban töltötte születésnapját Kulcsár Edina

A gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető 26. élet­évét töl­tötte.

A gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető 26. élet­évét töl­tötte a szent­este előtti napon.

Curtisék boldogan várják a karácsonyt

Curtisék boldogan várják a karácsonyt

Vissza­tért a sze­re­lem a rap­per és fe­le­sége, Csilla há­ló­szo­bá­jába.

Vissza­tért a sze­re­lem a rap­per és fe­le­sége, Csilla há­ló­szo­bá­jába.

Zsidró Tamás váratlan vallomása: Nem tetszett Dobó Kata!

Zsidró Tamás váratlan vallomása: Nem tetszett Dobó Kata!

Nagy a sze­re­lem...

Nagy a sze­re­lem a gyö­nyörű szí­nésznő és a sztár­fod­rász kö­zött, ko­ráb­ban vi­szont tabu volt Kata, mert Zsidró Tamás egyik ba­rát­já­val járt.

Orosz Barbara vallomása: híres férfivel folytatott viszonyt!

Orosz Barbara vallomása: híres férfivel folytatott viszonyt!

A mű­sor­ve­zető éle­té­ben most elő­ször szingli.

A mű­sor­ve­zető éle­té­ben most elő­ször szingli, de még min­dig volt ked­ve­sét sze­reti.

Új szerelem: Zacher Gábor először beszélt a válásáról

Új szerelem: Zacher Gábor először beszélt a válásáról

A híres to­xi­ko­ló­gus úgy gon­dolja, jó eset­ben egy­szer adó­dik le­he­tő­ség az élet­ben az új­ra­kez­désre.

A híres to­xi­ko­ló­gus úgy gon­dolja, jó eset­ben egy­szer adó­dik le­he­tő­ség az élet­ben az új­ra­kez­désre.

Így készül karácsonyra Istenes Bence

Így készül a karácsonyra Istenes Bence

Ins­tag­ram­ján be­pil­lan­tást enged csa­ládja éle­tébe a mű­sor­ve­zető.

Ins­tag­ram­ján be­pil­lan­tást enged csa­ládja éle­tébe a mű­sor­ve­zető. Gyer­meke anyja, Cso­bot Adél is sze­re­pel fo­tó­ján...

Esküvőre készül Nyertes Zsuzsa

Esküvőre készül Nyertes Zsuzsa

A szí­nésznő év­ti­ze­dek óta bol­dog pár­kap­cso­lat­ban él, még­sem há­za­so­dott.

A szí­nésznő hiába él év­ti­ze­dek óta bol­dog pár­kap­cso­lat­ban, még­sem lett be­lőle fe­le­ség.

Vajna Timi: nem akartam hozzámenni Andyhez!

Vajna Timi megdöbbentő vallomása: nem akartam hozzámenni Andyhez!

Andy Vajna gyógyír volt Vajna Timi lelki se­be­ire, két éven belül ér­kez­het az első közös gye­re­kük.

Andy Vajna gyógyír volt Vajna Timi lelki se­be­ire, két éven belül ér­kez­het az első közös gye­re­kük.

38 évvel fiatalabb nőt vett el a magyar színész

38 évvel fiatalabb nőt vett el a magyar színész

Fe­le­sé­gül vette ked­ve­sét Dózsa László. A 74 éves szí­nész-ren­dező egy évvel ez­előtt is­merte meg a 36 éves Gab­ri­el­lát.

Fe­le­sé­gül vette ked­ve­sét Dózsa László. A 74 éves szí­nész-ren­dező egy évvel ez­előtt is­merte meg a 36 éves Gab­ri­el­lát.

Végre kiderült, hogy ismerte meg ifjú szerelmét Pintér Tibor

Végre kiderült, hogy ismerte meg ifjú szerelmét Pintér Tibor

Egy or­szá­got ne­vet­te­tet­tek meg...

Egy or­szá­got ne­vet­te­tett meg a szí­nész új ked­vese, ami­kor a Mok­ká­ban fél­re­ér­tette a kér­dést...

Ajjaj: Fésűs Nelly párja nem hisz a monogámiában

Ajjaj: Fésűs Nelly párja nem hisz a monogámiában

Öt éve al­kot­nak egy párt.

A szí­nésznő és Vajtó Lajos öt éve al­kot­nak egy párt, a férfi azon­ban maga sem ta­gadja, hogy nagy ked­ve­lője a női nem­nek.

Hűha! Lagzi Lajcsi lánya ezt a férfit szereti!

Hűha! Lagzi Lajcsi lánya ezt a férfit szereti!

Be­töl­tötte a ti­zen­nyol­cat és meg­mu­tatta a vi­lág­nak. De vajon mit szól ehhez Laj­csi?

Be­töl­tötte a ti­zen­nyol­ca­dik élet­évét, majd pil­la­na­tok­kal ké­sőbb fel­fedte éle­té­nek talán leg­na­gyobb tit­kát. Lagzi Laj­csi ezen­túl te­he­tet­len. A mu­la­tós ki­rály maga is­merte el nem­rég, egy idő­ben nyo­moz­ta­tott a lánya után, annyira félti kis­lá­nyát, Bogit. Sőt, a Szi­getre is ki­ment vele.

Hoppá! Ezzel a trükkel csajozik Gesztesi Károly

Hoppá! Ezzel a trükkel csajozik Gesztesi Károly

Gesz­tesi Ká­rolyt ugyan idő­ről időre hírbe hoz­zák kü­lön­féle höl­gyek­kel, de a szí­nész je­len­leg szingli.

Gesz­tesi Ká­rolyt ugyan idő­ről időre hírbe hoz­zák kü­lön­féle höl­gyek­kel, de a szí­nész je­len­leg szingli. Min­den jel arra utal, hogy ez az ál­la­pot azon­ban nem lesz tar­tós, hi­szen be­vált mód­szer van a hó­dí­tásra.

Meglestük: így telnek Kulcsár Edina és Csuti mindennapjai!

Meglestük: így telnek Kulcsár Edina és Csuti mindennapjai!

A TV2 mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek nem tel­nek unal­ma­san a nap­jai, főleg mióta ismét rá­ta­lált a sze­re­lem.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek nem tel­nek unal­ma­san a nap­jai, főleg mióta ismét rá­ta­lált a sze­re­lem.

Szabó Zsófit elfogadja férje családja

Szabó Zsófit elfogadja férje családja

Ro­má­nak vallja magát még akkor is, ha emi­att sokan tá­mad­ják.

A mű­sor­ve­zető ro­má­nak vallja magát még akkor is, ha emi­att sokan tá­mad­ják.

Gólyahír: Meghökkentő vallomás Bárdositól

Gólyahír! Bárdosi Sándor nem értette a terhességi teszt eredményét

Óri­ási az öröm a Bár­dosi csa­lád­ban!

Óri­ási az öröm a Bár­dosi csa­lád­ban, hisz ha­ma­ro­san két­sze­res apa lesz az olim­pi­kon.

Meglepő dolog történt Hajdú Péter válóperén! Erre senki se számított

Meglepő dolog történt Hajdú Péter válóperén! Erre senki se számított

Kedd reg­gelre tűzte ki a bí­ró­ság a bé­kél­tető tár­gya­lást. Vá­lá­suk azon­ban nem várt for­du­la­tot vett.

Újra együtt: hűtlen férje visszatalált Zalatnay Saroltához!

Újra együtt: hűtlen férje visszatalált Zalatnay Saroltához!

A bör­tön­évek előtt hagyta el Cinit.

A hu­szon­két évvel fi­a­ta­labb Csaba akkor hagyta el Cinit, ami­kor az éne­kesnő bör­tönbe ke­rült.

Váratlan vallomást tett Cserpes Laura

Megdöbbentő vallomást tett Cserpes Laura

Az éne­kesnő Berki Krisz­tián óta nem volt kap­cso­lat­ban, azon­ban most úgy tűnik újra rá­ta­lált a sze­re­lem. Erről me­sélt egy té­vé­mű­sor­ban.

Az éne­kesnő Berki Krisz­tián óta nem volt kap­cso­lat­ban, azon­ban most úgy tűnik újra rá­ta­lált a sze­re­lem.

Janicsák Veca szereti, hogy a kedvese tutyimutyi

Janicsák Veca szereti, hogy a kedvese tutyimutyi

Évek óta bol­dog kap­cso­lat­ban él.

Az éne­kesnő évek óta bol­dog kap­cso­lat­ban él, el­árulta, mi a tit­kuk.

Ismét segítő kezet nyújtott Rubint Réka!

Ismét segítő kezet nyújtott Rubint Réka!

A fit­nesz­lady nem vá­lo­gat, ott segít, ahol tud, és ahol módja van rá.

A fit­nesz­lady nem vá­lo­gat, ott segít, ahol tud, és ahol módja van rá.

Hien bevallotta, Amerikában pasizik

Hien bevallotta, Amerikában pasizik

A gyö­nyörű éne­kesnő im­má­ron két éve Ame­ri­ká­ban él, ahol a világ egyik leg­ne­ve­sebb zenei egye­te­mé­nek hall­ga­tója, és mel­les­leg ott ke­resi az iga­zit.

A gyö­nyörű éne­kesnő im­má­ron két éve Ame­ri­ká­ban él, ahol a világ egyik leg­ne­ve­sebb zenei egye­te­mé­nek hall­ga­tója, és mel­les­leg ott ke­resi az iga­zit.

Újabb megrázó vallomás Rékasi Károlytól

Újabb megrázó vallomás Rékasi Károlytól

Bár a nép­szerű szí­nész nem ta­gadja, be­teg­sége már sze­relmi éle­tére is ha­tás­sal van...

Bár a nép­szerű szí­nész to­vábbra is min­dent meg­tesz a gyó­gyu­lá­sért, nem ta­gadja, be­teg­sége már sze­relmi éle­tére is ha­tás­sal van...

Ilyen fotót még nem láttál: elképesztően édesek Majka gyermekei!

Ilyen fotót még nem láttál: elképesztően édesek Majka gyermekei!

Oli­vér és Ma­rián úgy pó­zol­nak, mint eddig még soha, nem csoda, hogy a büszke apuka meg­mu­tatta őket a ra­jon­gó­i­nak.

Összeköltöztek a TV2-s sztárok

Összeköltöztek a szerelmes TV2-s sztárok

A fi­a­ta­lok nem te­ke­tó­ri­áz­tak, össze­bú­to­roz­tak.

A fi­a­ta­lok nem te­ke­tó­ri­áz­tak, szinte a ver­seny utáni első pil­la­nat­ban meg­kezd­ték közös éle­tü­ket. Per­sze nem min­den ment simán...

Árulkodó fotó: új szerelméhez költözött Bálint Antónia?

Árulkodó fotó: új szerelméhez költözött Bálint Antónia?

Úgy tűnik, az egy­kori szép­ség­ki­rálynő élete a meg­pró­bál­ta­tá­sok után végre egye­nesbe jött.

Úgy tűnik, az egy­kori szép­ség­ki­rálynő élete a meg­pró­bál­ta­tá­sok után végre egye­nesbe jött.