SZTÁR

LOVE

Megható esküvői fotó került elő a magyar sztárról!

Megható esküvői fotó került elő a magyar sztárról!

Cso­dá­la­tos es­kü­vője volt.

A szép­sé­ges mo­dell ha­tal­mas ven­dég­se­reg előtt mondta ki a bol­do­gító igent a sze­rel­mé­nek.

Zorán és Charlie ugyanazt a nőt vette feleségül

Zorán és Charlie ugyanazt a nőt vette feleségül

A szép szí­nésznő Zo­rán­nak még azt is meg­ígérte, hogy egy­szer újra férj­hez megy hozzá. De aztán más­ként ala­kult...

Ilyen luxusban kel egybe Debreczeni Zita és Gianni

Ilyen luxusban kel egybe Debreczeni Zita és Gianni

Egy olasz­or­szági sí­pa­ra­di­csom lu­xus­szál­lo­dá­já­ban kel egybe a gyö­nyörű mo­dell és ked­vese, Gi­anni An­noni.

Egy olasz­or­szági sí­pa­ra­di­csom lu­xus­szál­lo­dá­já­ban kel egybe a gyö­nyörű mo­dell és ked­vese, Gi­anni An­noni. 3000 mé­te­ren mond­ják ki az igent.

Lebuktak, összejött a két világsztár - Fotók

Lebuktak, összejött a két világsztár - Fotók

Vi­szo­nyuk­ról már jó ideje fel­röp­pen­tek a plety­kák.

Vi­szo­nyuk­ról már jó ideje fel­röp­pen­tek a plety­kák. Most a két sztár elég lát­vá­nyos módon erő­sí­tette meg a hí­resz­te­lé­se­ket. A a nyílt utcán estek egy­más­nak.

Tücsi párja néha sokallja szerelme dekoltázsát

Tücsi párja néha sokallja szerelme dekoltázsát

A szexi mű­sor­ve­ze­tőnő, Aryee Cla­u­dia Tücsi és él­spor­toló sze­relme, a vá­lo­ga­tott hokis, Sof­ron Ist­ván bol­dog­sá­gá­hoz két­ség sem fér­het!

Házassága alatt talált rá a boldogság Nagy Ervinre!

Házassága alatt talált rá a boldogság Nagy Ervinre!

A Kin­csem sztárja be­le­sze­re­tett egy szí­nész­nőbe, és most bol­do­gabb, mint va­laha.

A Kin­csem sztárja pró­bálta meg­men­teni a kap­cso­la­tát, de be­le­sze­re­tett egy szí­nész­nőbe, és most bol­do­gabb, mint va­laha.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Váratlan bejelentést tett magánéletéről Gönczi Gábor

Váratlan bejelentést tett magánéletéről Gönczi Gábor

A mű­sor­ve­zető kisfia már négy hó­na­pos és el­mon­dása sze­rint ő ke­vésbé félti a gyer­me­ket, mint az édes­anyja.

A mű­sor­ve­zető kisfia már négy hó­na­pos és el­mon­dása sze­rint ő ke­vésbé félti a gyer­me­ket, mint az édes­anyja, de ez így van jól.

Őszintén beszélt a megcsalásról Pápai Joci!

Őszintén beszélt a megcsalásról Pápai Joci!

Csa­lád­ján kívül nem vá­gyik másra.

A Dal 2017 győz­tese bol­do­gan él fe­le­sé­gé­vel és két gyer­me­ké­vel, a ze­né­lé­sen kívül pedig egy­ál­ta­lán nem vá­gyik másra.

Így vallott magánéletéről Détár Enikő

Így vallott magánéletéről Détár Enikő

Hi­te­le­sen játssza az el­ha­gyott nejet...

Hi­te­le­sen játssza az el­ha­gyott fe­le­sé­get...

Kiderült az igazság: Csúnyán átverte vőlegénye Weisz Fannit

Kiderült az igazság: Csúnyán átverte vőlegénye Weisz Fannit

Péter min­dent sze­relme, a gyö­nyörű siket mo­dell háta mö­gött in­té­zett.

Péter min­dent sze­relme, a gyö­nyörű siket mo­dell háta mö­gött in­té­zett.

Örökre szól Gianni és Debreczeni Zita szerelme

Örökre szól Gianni és Debreczeni Zita szerelme

Bár az el­jegy­zés már meg­tör­tént, rend­kí­vül diszk­ré­ten ke­zeli az es­kü­vő­jük kö­rüli kér­dé­se­ket.

Bár az el­jegy­zés már meg­tör­tént, rend­kí­vül diszk­ré­ten ke­zeli az es­kü­vő­jük kö­rüli kér­dé­se­ket Gi­anni, és fotós meny­asszo­nya, Deb­rec­zeni Zita.

Kulcsár Edina ápolónőnek állt

Kulcsár Edina ápolónőnek állt

Pél­da­ér­tékű, ahogy Kul­csár Edina gon­dos­ko­dik Csu­ti­ról!

Pél­da­ér­tékű, ahogy Kul­csár Edina gon­dos­ko­dik a térd­csont­ki­nö­vés-mű­tétje után lá­ba­dozó pár­já­ról, Csu­ti­ról. Még az in­jek­ci­ó­kat is ő adja be neki.

Hajdú Péter: Nem igaz, hogy gyereket akarunk Eszterrel!

Hajdú Péter: Nem igaz, hogy gyereket akarunk Eszterrel!

Hajdú Péter ala­po­san meg­le­pő­dött...

Hajdú Pé­tert ala­po­san meg­lepte, ami­kor az egyik lap­ban arról ol­va­sott, hogy gyer­me­ket ter­vez­nek fi­a­tal ked­ve­sé­vel, Esz­ter­rel.

Váratlan fordulat: Lerántja a leplet szerelmi életéről Baukó Éva

Váratlan fordulat: Lerántja a leplet szerelmi életéről Baukó Éva

Sze­re­lem­től ittas Baukó Éva,

Sze­re­lem­től ittas Baukó Éva, aki­nek bol­dog­sá­gát csak te­tézi, hogy ked­vese egy egész világ előtt fel­vál­lalta kap­cso­la­tu­kat.

Egyre nagyobb divat a vadházasság a magyar celebeknél

Egyre nagyobb divat a vadházasság a magyar celebeknél

Sok nő vá­gyik az álom­es­kü­vőre, hogy gyö­nyörű ru­há­ban oltár elé ve­zes­sék. Sokan vi­szont egy­ál­ta­lán nem tart­ják ezt fon­tos­nak.

Sok nő vá­gyik az álom­es­kü­vőre, hogy gyö­nyörű ru­há­ban oltár elé ve­zes­sék. Sokan vi­szont egy­ál­ta­lán nem tart­ják ezt fon­tos­nak.

Szabó Zsófi ezzel teszi igazán boldoggá a férjét

Szabó Zsófi ezzel teszi igazán boldoggá a férjét

Az Ins­tag­ra­mon osz­totta meg Szabó Zsófi, ho­gyan is élnek a fér­jé­vel. Ki­csat­tan a bol­dog­ság­tól!

Az Ins­tag­ra­mon osz­totta meg Szabó Zsófi, ho­gyan is élnek a fér­jé­vel.

Titokban, az ágyban fotózta le Csobot Adélt Istenes Bence!

Titokban, az ágyban fotózta le Csobot Adélt Istenes Bence!

Iz­gal­mas fo­tó­val kö­szön­tötte ra­jon­góit szom­bat reg­gel a mű­sor­ve­zető!

Megdöbbentő részleteket árult el Diana bizalmasa

Megdöbbentő részleteket árult el Diana bizalmasa

Szá­mára ő volt az egyet­len igazi nő...

A ko­mor­nyik éle­té­ben Lady Diana volt az egyet­len igazi nő...

Mi történt? Ugrott Gájer Bálint várva várt esküvője

Mi történt? Ugrott Gájer Bálint várva várt esküvője

A lag­zit el­ha­lasz­tot­ták!

Hiába volt meg a le­ány­ké­rés már ős­szel, a lag­zit el­ha­lasz­tot­ták!

Íme, az első babafotó: megszületett a 43 éves színésznő kisfia

Íme, az első babafotó: megszületett a 43 éves színésznő kisfia

A Twit­te­ren kö­zölt fotót a kisfi­á­ról.

A 43 éves szí­nésznő a Twit­te­ren kö­zölt fotót a kisfi­á­ról.

52 évesen újra terhes Monica Bellucci

52 évesen újra terhes Monica Bellucci

A gyö­nyörű szí­nésznő nem haj­landó a ma­gán­éle­té­ről be­szélni, de szem­mel lát­ha­tóan a har­ma­dik gyer­me­két várja.

A gyö­nyörű szí­nésznő nem haj­landó a ma­gán­éle­té­ről be­szélni, de szem­mel lát­ha­tóan a har­ma­dik gyer­me­két várja.

Nagy a szerelem: így romantikázik a Barátok közt sztárja

Nagy a szerelem: így romantikázik a Barátok közt sztárja

A pár már nem tit­kolja az ér­zel­me­ket.

A pár már nem tit­kolja a nagy­kö­zön­ség előtt az ér­zel­me­ket. Su­gár­zik róluk a sze­re­lem!

Miért titkolózik magánéletéről a magyar modell?

Miért titkolózik magánéletéről a magyar modell?

Vajon Bódi Sylvi szingli lenne?

Vajon Bódi Sylvi lenne a leg­szebb örök szingli, aki csak a ször­fö­zés­nek él, vagy csak egy­sze­rűen nem sze­retné el­árulni, hogy rég rá­ta­lált a sze­re­lem?

Most már hivatalos, a Facebookon mutatta meg a barátnőjét Hajdú Péter!

Most már hivatalos, a Facebookon mutatta meg a barátnőjét Hajdú Péter!

A pro­du­cer úgy dön­tött, fel­vál­lalja a kap­cso­la­tu­kat.

A pár né­hány hete ta­lált egy­másra, a pro­du­cer pedig úgy dön­tött, fel­vál­lalja a kap­cso­la­tu­kat.

Hosszú évek után békét kötött Zámbó Jimmy anyja és Edit asszony!

Hosszú évek után békét kötött Zámbó Jimmy anyja és Edit asszony!

A Ki­rály édes­anyja sze­rint az élet túl rövid a ha­rag­tar­tás­hoz.

A Ki­rály édes­anyja sze­rint az élet túl rövid a ha­rag­tar­tás­hoz, ezért úgy dön­tött, ki­bé­kül egy­kori me­nyé­vel.

Döntő hétvége vár Hajdú Péterre és kedvesére

Döntő hétvége vár Hajdú Péterre és kedvesére

A mű­sor­ve­zető ezért várt volna...

A mű­sor­ve­zető nem vé­let­le­nül várt volna azzal, hogy elő­áll­jon új kap­cso­la­tá­val, hi­szen egy na­gyon fon­tos ta­lál­kozó még hát­ra­van...

Előnászúton a magyar sztárpár?

Előnászúton a magyar sztárpár?

Dobó Katát és sztár­fod­rász ked­ve­sét egy hete kap­ták len­cse­végre.

Dobó Katát és sztár­fod­rász ked­ve­sét egy hete kap­ták len­cse­végre a re­pü­lő­té­ren, mi­köz­ben éppen be­csek­kol­tak a Maldív-szi­ge­tekre tartó gépre.

Hoppá: Gyűrűt kapott szerelmétől a legszebb magyar lány

Hoppá: Gyűrűt kapott szerelmétől a legszebb magyar lány

Kul­csár Edina nagy öröm­mel mu­tatta meg kö­ve­tő­i­nek, mit is ka­pott név­nap­jára sze­rel­mé­től. Min­den nő erre vá­gyik!

Kul­csár Edina nagy öröm­mel mu­tatta meg kö­ve­tő­i­nek, mit is ka­pott név­nap­jára sze­rel­mé­től. Min­den nő erre vá­gyik!

Súlyos titok derült ki Katalin hercegnőről! Ezt senki sem gondolta volna

Súlyos titok derült ki Katalin hercegnőről! Ezt senki sem gondolta volna

Ka­ta­lin her­cegnő és Vil­mos her­ceg éle­té­ben volt egy titok.

Ka­ta­lin her­cegnő és Vil­mos her­ceg éle­té­ben volt egy titok.

Kitálalt Istenes Bence:ezért megy el az országból

Kitálalt Istenes Bence:ezért megy el az országból

Tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

A mű­sor­ve­zető most tiszta vizet ön­tött a po­hárba, el­árulta, mit akar va­ló­já­ban.

Gyönyörű menyasszony lesz! Liptai Claudia hamarosan oltár elé állhat

Gyönyörű menyasszony lesz! Liptai Claudia hamarosan oltár elé állhat

Lip­tai Cla­u­dia ra­gyog a bol­dog­ság­tól!

Lip­tai Cla­u­dia ra­gyog a bol­dog­ság­tól: nem­rég szü­le­tett meg kisfia, ha­ma­ro­san pedig össze­há­za­sod­hat sze­rel­mé­vel, Pa­taki Ádám­mal!

Ezért ment tönkre Király Viktor kapcsolata

Ezért ment tönkre Király Viktor kapcsolata

A fi­a­tal éne­kes má­so­dik kap­cso­la­tát ál­dozza fel kar­ri­erje ol­tá­rán. A jelek sze­rint ezt ő maga is tudja, de nem akar vál­toz­tatni jö­vő­ké­pén.

A fi­a­tal éne­kes má­so­dik kap­cso­la­tát ál­dozza fel kar­ri­erje ol­tá­rán. A jelek sze­rint ezt ő maga is tudja, de nem akar vál­toz­tatni jö­vő­ké­pén.

Fekete Valentin a sztárvilágban

Fekete Valentin a sztárvilágban

Csak kap­kod­tuk a fe­jün­ket szer­dán, ami­kor gyors egy­más­után­ban három sze­rel­mes­pár is be­je­len­tette, vége a kap­cso­la­tuk­nak.

Csak kap­kod­tuk a fe­jün­ket szer­dán, ami­kor gyors egy­más­után­ban három sze­rel­mes­pár is be­je­len­tette, vége a kap­cso­la­tuk­nak.

Szakított a legszebb magyar pár

Szakított a legszebb magyar pár

A gyö­nyörű egy­kori mo­dell meg­erő­sí­tette a hírt...

A gyö­nyörű egy­kori mo­dell meg­erő­sí­tette a hírt, nem alkot egy párt a sé­rü­lés­sel küsz­ködő fo­cis­tá­val. Bé­kes­ség­ben vál­tak el.

Édes ajándékot kapott szerelmétől Liptai Claudia

Édes ajándékot kapott szerelmétől Liptai Claudia

Mi más vár­hatta kedd reg­gel?

Mi más vár­hatta kedd reg­gel a kony­ha­pul­ton az éb­redő szí­nész­nőt, mint egy édes meg­le­pe­tés, amit ked­vese saját ke­zű­leg do­bott össze az éj leple alatt?

Családi titkok: Fia képességeiről beszélt George Clooney édesanyja

Családi titkok: Fia képességeiről beszélt George Clooney édesanyja

Bol­do­gan me­sélt a szí­nész édes­anyja a pil­la­nat­ról, ami­kor George el­árulta, hogy apa lesz.

Fiatal élsportoló rabolta el Delhusa Gjon szívét

Fiatal élsportoló rabolta el Delhusa Gjon szívét

Sze­relme akár a lánya is le­hetne!

A gyö­nyörű lány nem­csak a ked­vese, a mú­zsája is lett a 63 éves éne­kes­nek!

Megmutatta régi-új vőlegényét Dér Heni

Megmutatta régi-új vőlegényét Dér Heni

Lát­szik, hogy na­gyon sze­rel­me­sek, mi pedig örü­lünk, hogy újra össze­jöt­tek. Eddig csak az éne­kesnő el­jegy­zési gyű­rű­jét lát­hat­tuk.

Lát­szik, hogy na­gyon sze­rel­me­sek, mi pedig örü­lünk, hogy újra össze­jöt­tek. Eddig csak az éne­kesnő el­jegy­zési gyű­rű­jét lát­hat­tuk.

Döbbenetes vallomást tett nászéjszakájáról Gór Nagy Mária

Döbbenetes vallomást tett nászéjszakájáról Gór Nagy Mária

Ezt te sem gon­dol­tad volna róla!

Ezt te sem gon­dol­tad volna a ka­lan­dos életű szí­nész­nő­ről!

Megdöbbentő bejelentést tett a szerelmes Polyák Lilla

Megdöbbentő bejelentést tett a szerelmes Polyák Lilla

Nem korai ez még?

A 40 éves szí­nésznő már egy éve van együtt fi­a­tal sze­rel­mé­vel. De még így is fel­me­rül a kér­dés: nem korai ez még?

Váratlan vallomás: Exe barátjával jár Nagy Adri

Váratlan vallomás: Exe barátjával jár Nagy Adri

Bár új kap­cso­la­tá­ról még óva­to­san fo­gal­maz, is­me­rő­sei sze­rint csak úgy ra­gyog a bol­dog­ság­tól.

A TV2 sztár­jára fél év szing­li­ség után ta­lált rá a sze­re­lem. Bár új kap­cso­la­tá­ról még óva­to­san fo­gal­maz, is­me­rő­sei sze­rint csak úgy ra­gyog a bol­dog­ság­tól.

Gianni az esküvője részleteiről mesélt

Gianni az esküvője részleteiről mesélt

Gi­anni An­noni és ked­vese, Deb­rec­zeni Zita több mint két éve al­kot­nak egy párt és ha­ma­ro­san össze is há­za­sod­nak.

Gi­anni An­noni és ked­vese, Deb­rec­zeni Zita több mint két éve al­kot­nak egy párt és ha­ma­ro­san össze is há­za­sod­nak.

Szextitkairól mesélt Aleska

Szextitkairól mesélt Aleska

Sáf­rány Emese el­árulta, mitől él­vezi a leg­job­ban az együtt­lé­tet.

Ma már Ale­ska, azaz Sáf­rány Emese neve hal­la­tán egyre ke­ve­sebb em­ber­nek jut eszébe a por­nó­ipar. Ren­ge­te­get dol­go­zik: lég­tor­nász­ként ver­seny­zik, szín­ház­ban ját­szik.

Radics Gigi elárulta, mi ihlette az eurovíziós dalát!

Radics Gigi elárulta, mi ihlette az eurovíziós dalát!

Ko­moly izom­láz­zal küz­dött.

Az éne­kesnő ko­moly izom­láz­zal küz­dött szom­ba­ton, mégis olyan jól tel­je­sí­tett, hogy ma­ga­san az első he­lyen vég­zett.

Tóth Gabi: "Gigivel nem vagyunk egymás konkurenciái!"

Tóth Gabi: "Gigivel nem vagyunk egymás konkurenciái!"

A két éne­kesnő jó vi­szonyt ápol egy­más­sal, eszükbe sem jut ne­ga­tí­van gon­dol­kodni a má­sik­ról.

A két éne­kesnő jó vi­szonyt ápol egy­más­sal, eszükbe sem jut ne­ga­tí­van gon­dol­kodni a má­sik­ról.

Hoppá, újabb milliós, szerelmi karkötőt kapott Sarka Kata!

Hoppá, újabb milliós, szerelmi karkötőt kapott Sarka Kata!

Az üz­let­asszony csuk­ló­ján most már két, külön-külön há­rom­mil­lió fo­rin­tot érő ék­szer dí­sze­leg.

Az üz­let­asszony csuk­ló­ján most már két, külön-külön há­rom­mil­lió fo­rin­tot érő ék­szer dí­sze­leg.

Újabb gyereket akar Gönczi Gábor és szerelme

Újabb gyereket akar Gönczi Gábor és szerelme

Igen­csak be­le­jött az apa­sze­repbe.

A Té­nyek hír­adósa igen­csak be­le­jött az apa­sze­repbe, oly­annyira, hogy máris újabb gye­re­ket ter­vez.

Így ünnepelte egyéves évfordulóját Polyák Lilla és fiatal szerelme

Így ünnepelte egyéves évfordulóját Polyák Lilla és fiatal szerelme

Bol­dog kap­cso­lat­ban élnek.

A szí­né­szek au­ten­ti­kus módon a szín­ház­ban is meg­for­dul­tak a jeles napon.

Összeomlott a szakítástól Kylie Minogue

Összeomlott a szakítástól Kylie Minogue

A dögös vi­lág­sztár már az es­kü­vőt ter­vezte sze­rel­mé­vel. Nem is sej­tette, hogy a fi­a­tal szí­nész köz­ben más­sal tölti az ide­jét...

A dögös vi­lág­sztár már az es­kü­vőt ter­vezte sze­rel­mé­vel. Nem is sej­tette, hogy a fi­a­tal szí­nész köz­ben más­sal tölti az ide­jét...

Kiderült, miért hagyta el a fővárost Tücsi!

Kiderült, miért hagyta el a fővárost Tücsi!

Bár a mun­kája Bu­da­pest­hez köti, van va­laki, aki­nek a ked­véért a vál­to­zás mel­lett dön­tött. Né­hány hó­napja úgy dön­tött, vi­dékre köl­tö­zik.

Bár a mun­kája Bu­da­pest­hez köti, van va­laki, aki­nek a ked­véért a vál­to­zás mel­lett dön­tött. Né­hány hó­napja úgy dön­tött, vi­dékre köl­tö­zik.

Váratlan fordulat: újra munkába állt Liptai Claudia!

Váratlan fordulat: újra munkába állt Liptai Claudia!

A mű­sor­ve­zető a le­hető leg­éde­sebb módon oko­zott örö­met a ba­rát­nő­jé­nek.

A mű­sor­ve­zető a le­hető leg­éde­sebb módon oko­zott örö­met a ba­rát­nő­jé­nek.

Szandi otthagyott csapot-papot, hogy boldog legyen

Szandi otthagyott csapot-papot, hogy boldog legyen

Az éne­kesnő jól dön­tött...

Szandi 22 éve egy­sze­rűen fa­kép­nél hagyta csa­lád­ját, hogy sze­rel­mé­vel le­hes­sen. Az akkor 18 éves éne­kesnő jól dön­tött...

Meg sem született, de kiderült, kire hasonlít Dopeman unokaöccse!

Meg sem született, de kiderült, kire hasonlít Dopeman unokaöccse!

Ha­ma­ro­san vi­lágra jön.

A Pi­tyin­ger csa­lád leg­újabb tagja ha­ma­ro­san vi­lágra jön, és az is ki­de­rül, kinek a gén­jeit örö­költe a pici.

Visszatért az álompár: itt mondta ki a boldogító igent Szabó Zsófi

Visszatért az álompár: itt mondta ki a boldogító igent Szabó Zsófi

Szabó Zsófi és férje még min­dig ugyan­olyan he­ve­sen sze­re­tik egy­mást, mint cso­dás es­kü­vő­jük nap­ján.

Elhunyt férjétől kap tanácsokat Csongrádi Kata

Elhunyt férjétől kap tanácsokat Csongrádi Kata

Két éve vesz­tette el sze­re­tett fér­jét.

A szí­nész-éne­kesnő két éve vesz­tette el sze­re­tett fér­jét, de a mai napig kap­cso­lat­ban van vele.

Exkluzív: Szerelmükről beszélt Apáti Bence és kedvese!

Exkluzív: Szerelmükről beszélt Apáti Bence és kedvese!

A pár két éve él bol­dog pár­kap­cso­lat­ban, a több­éves kor­kü­lönb­ség sem za­varja őket.

A pár két éve él bol­dog pár­kap­cso­lat­ban, a több­éves kor­kü­lönb­ség sem za­varja őket.

Exkluzív interjú: magánéletéről mesél Alec Baldwin!

Exkluzív interjú: magánéletéről mesél Alec Baldwin!

Be­pil­lan­tást en­ged­tek az ott­ho­nukba.

A há­zas­pár be­pil­lan­tást en­ge­dett New York-i ott­ho­nukba, ahol három közös gyer­me­kük­kel élnek.

Meggyógyult a cukorbetegségből Boggie!

Meggyógyult a cukorbetegségből Boggie!

Él­vezi az anya­ság nyúj­totta örö­mö­ket.

Az éne­kesnő és is kis­ba­bája egész­sé­ges, Bog­gie él­vezi az anya­ság nyúj­totta örö­mö­ket.

Házassági válság: Joshi Bharat megtörte a csendet!

Házassági válság: Joshi Bharat megtörte a csendet!

A mű­sor­ve­zető őszin­tén val­lott az el­múlt hó­na­pok meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról és jö­vő­beni ter­ve­i­ről.

A mű­sor­ve­zető őszin­tén val­lott az el­múlt hó­na­pok meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról és jö­vő­beni ter­ve­i­ről.

Durván kitálalt: Ezért szakított Ács Beatrix Pintér Tiborral

Durván kitálalt: Ezért szakított Ács Beatrix Pintér Tiborral

Ács Be­at­rix kö­zös­ségi ol­da­lán szá­molt be a sza­kí­tás rész­le­te­i­ről.

Ács Be­at­rix kö­zös­ségi ol­da­lán szá­molt be a sza­kí­tás rész­le­te­i­ről.

Tóth Vera megható fotót posztolt a Teréz körúti rendőrökről

Tóth Vera megható fotót posztolt a Teréz körúti rendőrökről

Se­gély­kon­cer­ten ta­lál­ko­zott velük.

Az éne­kesnő a nekik ren­de­zett se­gély­kon­cer­ten ta­lál­ko­zott a fi­a­ta­lok­kal.

Árulkodó fotót tett közzé születendő gyermekéről Horváth Éva!

Árulkodó fotót tett közzé születendő gyermekéről Horváth Éva!

A mo­dell a ter­hes­sége alatt is su­gár­zik a bol­dog­ság­tól, a ra­jon­gók pedig máris ta­lál­gatni kezd­tek.

Álomesküvő! Íme a magyar sztárpár első fotója!

Álomesküvő! Íme a magyar sztárpár első fotója!

Min­den­kit meg­lep­tek az es­kü­vő­vel, ami­ről teg­na­pig senki sem tu­dott sem­mit. Mára már a fotók is meg­ér­kez­tek. Egy újabb sztár kelt el.

Min­den­kit meg­lep­tek az es­kü­vő­vel, ami­ről teg­na­pig senki sem tu­dott sem­mit. Mára már a fotók is meg­ér­kez­tek, de nem is akár­mi­lye­nek. Gyö­nyörű ten­ger­part, cso­dás ven­dég­se­reg, rek­kenő hőság, és hó­fe­hér homok. Höl­gyeim, egy újabb sztár kelt el.

Hoppá: Újra szerelmes a sármos magyar színész

Hoppá: Újra szerelmes a sármos magyar színész

Nagy Ervin csak né­hány hete je­len­tette be, hogy sza­kí­tott gyer­meke any­já­val...

Nagy Ervin csak né­hány hete je­len­tette be, hogy sza­kí­tott gyer­meke any­já­val, de máris be­ko­pog­ta­tott hozzá az új sze­re­lem.

Szabó Zsófi és férje tudja, mi a hosszú házasság titka

Szabó Zsófi és férje tudja, mi a hosszú házasság titka

Nem­rég kö­töt­ték össze éle­tü­ket.

Nem­rég kö­töt­ték össze éle­tü­ket. A pár kö­zött azóta is tom­bol a sze­re­lem.

Közösségi oldalán vallott szerelmet Zsidró Tamás

Közösségi oldalán vallott szerelmet Zsidró Tamás

Nem is le­hetne sze­rel­me­sebb.

A képet el­nézve nem is le­hetne sze­rel­me­sebb a mes­ter­fod­rász és gyö­nyörű párja, Dobó Kata.

Végre: Újra együtt Iszak Eszter és Dobrády Ákos

Végre: Újra együtt Iszak Eszter és Dobrády Ákos

Iszak Esz­ter árul­kodó fo­tó­kat tesz közzé ame­ri­kai álom­nya­ra­lá­sá­ról, me­lye­ken ugyan Ákos nem sze­re­pel, de...

Iszak Esz­ter árul­kodó fo­tó­kat tesz közzé ame­ri­kai álom­nya­ra­lá­sá­ról, me­lye­ken ugyan Ákos nem sze­re­pel, de a Lokál egyik ol­va­sója össze­fu­tott velük a rep­té­ren.

Meglepő dologra derült fény az ismert magyar énekes esküvőjéről

Meglepő dologra derült fény az ismert magyar énekes esküvőjéről

Ha­ma­ro­san há­za­sodni fog L.L Ju­nior, ki­de­rült, ki lesz az egyik es­kü­vői tanú.

Ha­ma­ro­san há­za­sodni fog L.L Ju­nior, ki­de­rült, ki lesz az egyik es­kü­vői tanú a kö­zelgő es­kü­vőn.

Nem titkolják tovább: Ezért tűnt el Galambos Dorina és Pély Barna

Nem titkolják tovább: Ezért tűnt el Galambos Dorina és Pély Barna

Né­hány éve még há­ló­szo­ba­tit­ka­i­kat is mo­so­lyogva osz­tot­ták meg a nyil­vá­nos­ság­gal...

Né­hány éve még há­ló­szo­ba­tit­ka­i­kat is mo­so­lyogva osz­tot­ták meg a nyil­vá­nos­ság­gal...

Lebukott: Gyönyörű, fiatal nővel kavar Kamarás Iván

Lebukott: Gyönyörű, fiatal nővel kavar Kamarás Iván

Csak úgy iz­zott köz­tük a le­vegő!

A nép­szerű mű­vészt egy bel­vá­rosi ét­te­rem­ben kap­ták len­cse­végre új ked­ve­sé­vel. Csak úgy iz­zott köz­tük a le­vegő!

L.L. Junior esküvőre készül!

L.L. Junior esküvőre készül!

Csak a kö­zeli hoz­zá­tar­to­zók tud­ták, hogy ki a vá­lasz­tott.

Sosem tit­kolta a ze­nész, hogy mióta véget ért kap­cso­la­tuk gyer­me­kei any­já­val, bol­dog pár­kap­cso­lat­ban él. Azt azon­ban csak a kö­zeli hoz­zá­tar­to­zók tud­ták, hogy ki a vá­lasz­tott.

Megszületett az 50 éves Janet Jackson első gyermeke

Megszületett az 50 éves Janet Jackson első gyermeke

Egész­sé­ges kisfi­ú­nak adott éle­tet.

Bár sokan fél­tet­ték a kései gyer­mek­vál­la­lás­tól, Mi­chael Jack­son húga egész­sé­ges kisfi­ú­nak adott éle­tet.

Első fotó: így szereti egymást Cserpes Laura és Gyurta Dani!

Első fotó: így szereti egymást Cserpes Laura és Gyurta Dani!

Hó­na­pok óta egy párt al­kot­nak.

A fi­a­ta­lok hó­na­pok óta egy párt al­kot­nak, mégis ke­rü­lik a nyil­vá­nos­sá­got.

Bréking: Anya lett Boggie, itt az első babafotó

Bréking: Anya lett Boggie, itt az első babafotó

A fi­a­tal te­het­ség a Fa­ce­boo­kon tu­datta ra­jon­gó­i­val, hogy egy egész­sé­ges kis­lány­nak adott éle­tet.

A fi­a­tal te­het­ség a Fa­ce­boo­kon tu­datta ra­jon­gó­i­val, hogy egy egész­sé­ges kis­lány­nak adott éle­tet.

Most jelentették be: Babát vár Simon Boglárka

Most jelentették be: Babát vár Simon Boglárka

De vajon ki veszi át a sze­re­peit?

Élete leg­szebb idő­szaka elé néz a fi­a­tal te­het­ség! De vajon ki veszi át a sze­re­peit?

Rékasi Károly nem hagyja annyiban, fotóval bizonyít

Rékasi Károly nem hagyja annyiban, fotóval bizonyít

Ezzel a kép­pel kíván min­den­ki­nek bol­dog új esz­ten­dőt.

Elképesztő történet a múltból: íme Fodor Zsóka vallomása

Elképesztő történet a múltból: íme Fodor Zsóka vallomása

Közel nyolc évvel édes­anyja ha­lála után val­lott színt. Félte őr­zött ti­tok­ról me­sélt.

Közel nyolc évvel édes­anyja ha­lála után val­lott színt. Félte őr­zött ti­tok­ról me­sélt.

Iszak Eszter és Dobrády Ákos képtelenek elengedni egymást

Iszak Eszter és Dobrády Ákos képtelenek elengedni egymást

Újra fel­me­le­gí­te­nék a kap­cso­la­tu­kat.

A páros négy hó­napja sza­kí­tott, de most újra fel­me­le­gí­te­nék a kap­cso­la­tu­kat.

Gönczi Gábor őszintén vallott magánéletéről, ez vár rá karácsonykor

Gönczi Gábor őszintén vallott magánéletéről, ez vár rá karácsonykor

Tel­je­sen meg­vál­to­zott az élete!

A Té­nyek hír­adó­sá­nak élete tel­je­sen fel­for­dult az el­múlt né­hány hét­ben!

Hoppá: Ezért nem költözik össze szerelmével Radics Gigi

Hoppá: Ezért nem költözik össze szerelmével Radics Gigi

A fan­tasz­ti­kus hangú éne­kesnő végre tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Hűha: Pikáns karácsonyi videó Osvárt Andiról és új szerelméről

Hűha: Pikáns karácsonyi videó Osvárt Andiról és új szerelméről

A gyö­nyörű ma­gyar szí­nésznő eddig féltve őrizte ma­gán­éle­tét.

A gyö­nyörű ma­gyar szí­nésznő féltve őrizte ma­gán­éle­tét, csak sej­tel­mes fo­tók­kal utalt arra, hogy rá­ta­lált a bol­dog­ság. Egé­szen mos­ta­náig!