SZTÁR

LELKIZŐ

Rémisztő betegségek támadták meg a gyönyörű magyar modell testét

Rémisztő betegségek támadták meg a gyönyörű magyar modell testét

A fi­a­tal szép­ség a sok meg­pró­bál­ta­tás el­le­nére bi­za­ko­dóan áll az élet­hez.

Folyamatos felügyelet alatt áll L.L. Junior beteg kisfia!

Folyamatos felügyelet alatt áll L.L. Junior beteg kisfia!

Kisfia be­teg­sége ki­szá­mít­ha­tat­lan.

A rap­per nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül, hi­szen kisfia be­teg­sége tel­je­sen ki­szá­mít­ha­tat­lan.

Egyre többször gondol a halálra Stohl András

Egyre többször gondol a halálra Stohl András

A szí­nész ma ün­nepli 50. szü­le­tés­nap­ját, és bár a kora nem fog­lal­koz­tatja, az el­mú­lás gon­do­lata gyak­ran kí­sérti meg mos­ta­ná­ban.

A szí­nész ma ün­nepli 50. szü­le­tés­nap­ját és bár a kora nem fog­lal­koz­tatja, az el­mú­lás gon­do­lata gyak­ran kí­sérti meg mos­ta­ná­ban.

Először szólalt meg válásáról a Szomszédok sztárja

Először szólalt meg válásáról a Szomszédok sztárja

Nem­csák Ká­roly meg­törte a csen­det.

Nem­csák Ká­roly soha nem be­szélt ma­gán­éle­té­ről. Ehhez akkor is tar­totta magát, ami­kor ki­pat­tant, hogy meg­rom­lott a há­zas­sága.

Gyászolnak a magyar színészek

Gyászolnak a magyar színészek

Baj László szín­mű­vész meg­ható mon­da­tok­kal bú­csú­zott.

Baj László szín­mű­vész meg­ható mon­da­tok­kal bú­csú­zott sze­re­tett kol­lé­ga­nő­jük­től, akit ki­csit csa­lád­tag­nak is érez­tek.

Megdöbbentő kijelentést tett Angelina Jolie Brad Pittről

Megdöbbentő kijelentést tett Angelina Jolie Brad Pittről

Az Oscar-díjas szí­nésznő már a má­so­dik in­ter­jú­ját adja pár nap alatt.

Az Oscar-díjas szí­nésznő már a má­so­dik in­ter­jú­ját adja pár nap alatt, és most be­szélt le­endő ex­fér­jé­ről is.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Megrendítő vallomást tett Eszenyi Enikő: Ha más volnék, élne az apám

Megrendítő vallomást tett Eszenyi Enikő: Ha más volnék, élne az apám

Esze­nyi Enikő féltve őrzi ma­gán­éle­tét, nagy rit­kán mesél ér­zé­se­i­ről. Most mégis ki­vé­telt tett.

Détár Enikő újra költözni kényszerül

Détár Enikő újra költözni kényszerül

A szí­nésznő idén már sze­retné bir­tokba venni új házát.

A szí­nésznő idén már sze­retné bir­tokba venni új házát.

Komolyan próbára tette magát Szabó Zsófi, előtörtek belőle az érzelmek

Komolyan próbára tette magát Szabó Zsófi, előtörtek belőle az érzelmek

A mű­sor­ve­zető új ki­hí­vás elé ál­lí­totta magát: szink­ron­sze­re­pet vál­lalt.

A mű­sor­ve­zető új ki­hí­vás elé ál­lí­totta magát: szink­ron­sze­re­pet vál­lalt. A fel­adat kü­lö­nö­sen ked­ves volt szá­mára, hi­szen édes­ap­jára em­lé­kez­tette.

Csak a fia adott munkát Gesztesinek

Csak a fia adott munkát Gesztesinek

Nem áraszt­ják el fel­ké­ré­sek­kel a szí­nészt, csak fia film­jé­ben fog sze­re­pelni. Addig is test­edzésre for­dítja az ide­jét.

Nem áraszt­ják el fel­ké­ré­sek­kel a szí­nészt, csak fia film­jé­ben fog sze­re­pelni. Addig is test­edzésre for­dítja az ide­jét.

Fiatal fiút fogadott be a családjába Demcsák Zsuzsa

Fiatal fiút fogadott be a családjába Demcsák Zsuzsa

Tá­mo­ga­tást ígért és adott.

A mű­sor­ve­zető meg­saj­nálta az egyik ri­port­ala­nyát, aki­nek tá­mo­ga­tást ígért és adott.

A halál torkából menekült meg Schuster Lóri!

A halál torkából menekült meg Schuster Lóri!

Sú­lyos be­teg­sé­ge­ken esett át.

A P. Mobil front­em­bere olyan sú­lyos be­teg­sé­ge­ken esett át, ami­ket más biz­to­san nem élne túl.

Sírva mesélt öröméről Stohl András

Sírva mesélt öröméről Stohl András

A szí­nész­nek 12 év után meg­bo­csáj­tott az a férfi, aki­nek, saját be­val­lása sze­rint, min­den si­ke­rét kö­szön­heti. Egy üze­net­ben jött az eny­hü­lés.

A szí­nész­nek 12 év után meg­bo­csáj­tott az a férfi, aki­nek, saját be­val­lása sze­rint, min­den si­ke­rét kö­szön­heti. Egy üze­net­ben jött az eny­hü­lés.

Teljesen elfordult a lánya Oszter Sándortól!

Teljesen elfordult a lánya Oszter Sándortól!

A szí­nész nehéz idő­sza­kot él át, de a baj­ban nem szá­mít­hat a leg­na­gyobb kin­csére, a lá­nyára.

A szí­nész nehéz idő­sza­kot él át, de a baj­ban nem szá­mít­hat a leg­na­gyobb kin­csére, a lá­nyára.

Újabb csapás érte Oszter Sándort

Újabb csapás érte Oszter Sándort

Mintha nem lenne elég baja a be­fo­lyás­sal való üzér­ke­dés­sel vá­dolt, Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas mű­vész­nek! Még lá­nyá­val is össze­ve­szett.

Mintha nem lenne elég baja a be­fo­lyás­sal való üzér­ke­dés­sel vá­dolt, Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas mű­vész­nek! Még lá­nyá­val is össze­ve­szett.

Először és utoljára szólalt meg Lajcsi lánya apja ügyében

Először és utoljára szólalt meg Lajcsi lánya apja ügyében

A mű­vé­szetbe me­ne­kült...

Bár Laj­csi volt az, aki meg­járta a bör­tönt, nem csak neki volt nehéz az a né­hány hónap, ami­kor rá­csok mö­gött volt.

Kozsónak már nincs szüksége a volt kedvesére!

Kozsónak már nincs szüksége a volt kedvesére!

Pon­tot tett a kap­cso­lat vé­gére.

Az éne­kes egy hosszú se veled, se nél­kü­led kap­cso­lat vé­gére tett pon­tot vég­ér­vé­nye­sen.

Schobert Norbi: "Mélyponton vagyok!"

Schobert Norbi: "Mélyponton vagyok!"

El­ke­se­re­dett a fit­nesz­guru. De elő­ke­rült egy videó...

El­ke­se­re­dett a fit­nesz­guru. Élő cél­tábla lett az el­múlt na­pok­ban, és bár ma­gya­rá­zat­tal is szol­gált, hi­bá­ját is el­is­merte, az el­lene in­dí­tott tá­ma­dá­sok csak ne­he­zen lát­sza­nak csil­la­podni.

Sorozatos csapások érik Lajsz Andrást

Sorozatos csapások érik Lajsz Andrást

A kok­tél­ki­rály nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül, sze­ren­csét­len­sé­gek sora éri őt. Nem­csak a csa­ládi élete és az egész­sége ment tönkre, de test­vé­rét is gyá­szolja.

A kok­tél­ki­rály nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül, sze­ren­csét­len­sé­gek sora éri őt. Nem­csak a csa­ládi élete és az egész­sége ment tönkre, de test­vé­rét is gyá­szolja.

Elvesztette barátját, gyászol Zalatnay Cini

Elvesztette barátját, gyászol Zalatnay Cini

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt az éne­kesnő leg­na­gyobb ra­jon­gója.

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt az éne­kesnő leg­na­gyobb ra­jon­gója. A férfi szinte min­den kon­certre el­kí­sérte Cinit, és ra­jon­gói ol­da­lá­nak is is­mert fi­gu­rája volt.

Muri Enikő kitálalt: mélységesen megbántotta az őt ért kritika!

Muri Enikő kitálalt: mélységesen megbántotta az őt ért kritika!

Nem ju­tott to­vább a leg­jobb ti­zen­nyolc éne­kes közé A Dal 2017-ben.

Az éne­kesnő nem ju­tott to­vább a leg­jobb ti­zen­nyolc éne­kes közé A Dal 2017-ben.

Megtörte a csendet Máté Péter özvegye: Megemésztette férje halálát!

Megtörte a csendet Máté Péter özvegye: Megemésztette férje halálát!

Szív­szo­rító per­ce­ket élt át a fi­a­ta­lon el­hunyt éne­kes­le­genda csa­ládja!

Szív­szo­rító per­ce­ket élt át a fi­a­ta­lon el­hunyt éne­kes­le­genda csa­ládja!

Újabb csapás - Gyászol Lajsz András

Újabb csapás - Gyászol Lajsz András

A kok­tél­ki­rályt sze­ren­csét­len­sé­gek so­ro­zata éri.

A kok­tél­ki­rályt sze­ren­csét­len­sé­gek so­ro­zata éri, vá­lása után most gyá­szolni kény­sze­rül.

Folyamatosan romlik Pécsi Ildikó állapota, fél, hogy bele is hal

Folyamatosan romlik Pécsi Ildikó állapota, fél, hogy bele is hal

A pe­res­ke­dés tel­je­sen ki­bo­rí­totta.

Az évek óta hú­zódó pe­res­ke­dés és az, hogy a saját uno­kája is meg­ta­gadta, tel­je­sen ki­bo­rí­totta a szí­nész­nőt.

Így emlékezik az özvegye a fiatalon elhunyt Máté Péterre

Így emlékezik az özvegye a fiatalon elhunyt Máté Péterre

Pén­te­ken dél­előtt avat­ták fel az óri­ási, há­rom­mé­te­res em­lék­mű­vet!

Pén­te­ken dél­előtt avat­ták fel az óri­ási, há­rom­mé­te­res em­lék­mű­vet!

Nincs pénze a műtétekre, bármelyik percben meghalhat Paudits Béla!

Nincs pénze a műtétekre, bármelyik percben meghalhat Paudits Béla!

Régen az or­szág egyik leg­na­gyobb ne­vet­te­tője volt.

Régen az or­szág egyik leg­na­gyobb ne­vet­te­tője volt, ma egy jó szán­dékú ba­rátja gon­dos­ko­dik róla, és nyo­mo­rog.

Bejelentette a színház: elhunyt a legendás színész

Bejelentette a színház: elhunyt a legendás színész

Éle­té­nek 80. élet­évé­ben hunyt el.

Éle­té­nek nyolc­va­na­dik élet­évé­ben hunyt el Mi­hály Pál szín­mű­vész, a Ko­lozs­vári Ál­lami Ma­gyar Szín­ház örö­kös tagja.

Bénító fájdalommal került kórházba a világhírű színész

Bénító fájdalommal került kórházba a világhírű színész

Fáj­da­lom bé­ní­totta meg Ban­der­ast.

Fáj­da­lom bé­ní­totta meg An­to­nio Ban­der­ast a saját ott­ho­ná­ban.

Ezt tanácsolja a sorstársainak Szabó Zsófi!

Ezt tanácsolja a sorstársainak Szabó Zsófi!

A csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­nek sú­lyos prob­lé­má­val kel­lett meg­küz­de­nie a kö­zel­múlt­ban.

A csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­nek sú­lyos prob­lé­má­val kel­lett meg­küz­de­nie a kö­zel­múlt­ban.

Súlyos tévedés miatt nyomorog Antal Imre örököse

Súlyos tévedés miatt nyomorog Antal Imre örököse

Soha olyan nyo­mor­ban még nem élt Jenei Jó­zsef, mint mos­ta­ná­ban. Tíz éve fut a neki járó ha­gya­ték után, mind­ed­dig hiába.

Soha olyan nyo­mor­ban még nem élt Jenei Jó­zsef, mint mos­ta­ná­ban. Tíz éve fut a neki járó ha­gya­ték után, mind­ed­dig hiába.

Fájdalmas évforduló: szoborral emlékeznek fiai a húsz éve elhunyt Dianára

Fájdalmas évforduló: szoborral emlékeznek fiai a húsz éve elhunyt Dianára

Még most is nehéz fel­fogni, hogy Diana her­cegnő el­hunyt.

Még most is nehéz fel­fogni, hogy Diana her­cegnő el­hunyt.

Klapka György özvegyét felemészti a magány: Egyedül maradt a kutyákkal!

Klapka György özvegyét felemészti a magány: Egyedül maradt a kutyákkal!

Ja­nuár 20-án kí­sér­ték utolsó út­jára a Far­kas­réti te­me­tő­ben az üz­let­em­bert, aki 88 éves ko­rá­ban, ál­má­ban hunyt el.

Aggasztó fotót tett közzé a kórházból Jaksity Kata

Aggasztó fotót tett közzé a kórházból Jaksity Kata

Rosszul ala­kult a pén­tek es­téje.

Saj­nos nem úgy ala­kult a pén­tek es­téje, ahogy azt el­ter­vezte.

Zalatnay Cini megtörte a csendet: Újabb csapás érte

Zalatnay Cini megtörte a csendet: Újabb csapás érte

Már nem elő­ször...

Bár a 69 éves éne­kesnő öröm­mel fo­gadta volt férje kö­ze­le­dé­sét, újra csa­lód­nia kel­lett. Már nem elő­ször...

Gondoltad volna? Ezzel vigasztalódik Stohl András

Gondoltad volna? Ezzel vigasztalódik Stohl András

Új szen­ve­délyt ta­lált ma­gá­nak.

A nép­szerű szí­nész az 50-hez kö­ze­ledve ta­lált új szen­ve­délyt ma­gá­nak. Vajon így si­ke­rül meg­gyó­gyí­ta­nia a lel­két?

Szörnyű kínokat él át Székhelyi József, mi lesz így?

Szörnyű kínokat él át Székhelyi József, mi lesz így?

Bár a nép­szerű mű­vész­nek pi­hen­nie kéne, ő az or­vosi uta­sí­tás el­le­nére gőz­erő­vel ké­szül jövő heti pre­mi­er­jére!

Bár a nép­szerű mű­vész­nek pi­hen­nie kéne, ő az or­vosi uta­sí­tás el­le­nére gőz­erő­vel ké­szül jövő heti pre­mi­er­jére! Nem lesz ebből baj?

Liptai Claudiát zavarba hozta kisfia

Liptai Claudiát zavarba hozta kisfia

Cla­u­dia meg­kapó hu­mor­ral és őszin­te­ség­gel ír blo­got he­tente kisfi­á­ról...

Cla­u­dia meg­kapó hu­mor­ral és őszin­te­ség­gel ír blo­got he­tente kisfi­á­ról és az anya­ság­gal járó új ta­pasz­ta­la­ta­i­ról. Most ki­de­rül, kire ütött a gye­rek, és mivel hozta za­varba ma­má­ját.

Őszinte vallomás: Megtörte a csendet a beteg Tahi-Tóth László felesége

Őszinte vallomás: Megtörte a csendet a beteg Tahi-Tóth László felesége

A Já­szai Mari-díjas szí­nész szom­bat esti elő­adása köz­ben lett rosszul.

A Já­szai Mari-díjas szí­nész szom­bat esti elő­adása köz­ben lett rosszul.

Jóbarátai sem mentek el Klapka György temetésére!

Jóbarátai sem mentek el Klapka György temetésére!

Pén­te­ken kí­sér­ték utolsó út­jára...

Pén­te­ken kí­sér­ték utolsó út­jára az üz­let­em­bert, aki­nek bú­csúz­ta­tó­jára sok­kal több em­bert vár­tak a hoz­zá­tar­to­zók.

Váratlan fordulat: Így temetik el Torgyán Józsefet!

Váratlan fordulat: Így temetik el Torgyán Józsefet!

A gyá­szoló öz­vegy egy te­le­fon­hí­vás ha­tá­sára meg­vál­toz­tatta dön­té­sét: férje ál­lami te­me­tést kap.

A gyá­szoló öz­vegy egy te­le­fon­hí­vás ha­tá­sára meg­vál­toz­tatta dön­té­sét: ál­lami te­me­tést kap az egy­kori po­li­ti­kus.

Gyorshír: most jelentették, hogy elhunyt a népszerű színész

Gyorshír: most jelentették, hogy elhunyt a népszerű színész

A neves mű­vész 75 éve­sen vesz­tette éle­tét. A szí­nész­vi­lág gyászba bo­rult.

Pintér Tibor őszintén vallott a szakítás okairól

Pintér Tibor őszintén vallott a szakítás okairól

Nem áll ké­szen a há­zas­ságra.

A szí­nész nem áll ké­szen a há­zas­ságra és a gyer­mek­vál­la­lásra, és ideje sem volt sze­rel­mére.

Szomorú hírt közölt rajongóival Bereczki Zoltán

Szomorú hírt közölt rajongóival Bereczki Zoltán

A nép­szerű szí­nész a Fa­ce­book-ol­da­lán írta meg: nem lép szín­padra! Majd azt is hoz­zá­tette, aki akarja, váltsa vissza a je­gyét!

A nép­szerű szí­nész a Fa­ce­book-ol­da­lán írta meg: nem lép szín­padra! Majd azt is hoz­zá­tette, aki akarja, váltsa vissza a je­gyét!

Hajdú Péter: Reggelente remegő gyomorral ütöm be a nevem a keresőbe

Hajdú Péter: Reggelente remegő gyomorral ütöm be a nevem a keresőbe

Péter erős­nek tartja magát há­zas­sági vál­sá­gá­nak ki­rob­ba­nása óta, de...

A tévés erős­nek tartja magát há­zas­sági vál­sá­gá­nak ki­rob­ba­nása óta, de ő is csak em­ber­ből van. Exk­lu­zív in­ter­jút adott arról, ho­gyan érzi most magát.

Klapka György felesége összeomlott a temetésen!

Klapka György felesége összeomlott a temetésen!

Az öz­vegy so­káig tar­totta magát, de a sír­hoz egye­dül már kép­te­len volt oda­menni.

Az öz­vegy so­káig tar­totta magát, de a sír­hoz egye­dül már kép­te­len volt oda­menni.

Friss: Sebestyén Balázsék így emlékeznek az elhunyt diákokra

Friss: Sebestyén Balázsék így emlékeznek az elhunyt diákokra

A Rádió 1 és a Reg­geli Show ké­szí­tő­i­nek közös dön­tése alap­ján hétfő reg­gel Se­bes­tyén Ba­lázsék nem ké­szí­te­nek mű­sort.

Megrendítő vallomás Geszti Pétertől: így gyászolja a diákokat

Megrendítő vallomás Geszti Pétertől: így gyászolja a diákokat

Nincs helye po­é­nok­nak a mai napon.

"Ma hall­ga­tok, és fél­ár­bocra eresz­tem a szí­ve­met" - írta Geszti Péter, aki sze­rint nincs helye po­é­nok­nak a mai napon.

Megtörte a csendet: kamerák előtt, könnyek között vallott a szépségkirálynő

Megtörte a csendet: kamerák előtt, könnyek között vallott a szépségkirálynő

Hosszú évek óta hall­ga­tott a ször­nyű­sé­gek­ről, most azon­ban ka­me­rák előtt val­lotta be.

Sosem látott fotóval, és saját verssel üzen fia Zámbó Jimmynek

Sosem látott fotóval, és saját verssel üzen fia Zámbó Jimmynek

Szo­morú a mai nap...

Szo­morú nap a pén­tek a Zámbó csa­lád éle­té­ben, hi­szen alig va­gyunk túl a tra­gé­dia év­for­du­ló­ján, ujj­ból az em­lé­ke­zés szo­morú óráit kell át­él­niük...

Busztragédia: Szörnyű gyermekkori emléket idéz fel Liptai Claudiában

Busztragédia: Szörnyű gyermekkori emléket idéz fel Liptai Claudiában

Gyá­szol Ma­gyar­or­szág: az egész nem­ze­tet meg­rázta a ve­ro­nai busz­bal­eset.

Gyá­szol Ma­gyar­or­szág: az egész nem­ze­tet meg­rázta a ve­ro­nai busz­bal­eset.

Eltitkolt részletek Kékes Zoltán haláláról

Eltitkolt részletek a váratlanul elhunyt magyar zenész haláláról

Csak ke­ve­sen tud­tak sú­lyos be­teg­sé­gé­ről.

Hir­te­len el­hunyt a le­gen­dás ze­nész, Kékes Zol­tán, a Dolly Roll gi­tá­rosa. Csak ke­ve­sen tud­tak sú­lyos be­teg­sé­gé­ről.

Hódi Pamela keservesen zokogott régi emlékei miatt

Hódi Pamela keservesen zokogott régi emlékei miatt

Sosem hal­lott tit­ka­ik­ról me­sél­tek.

A Há­ló­szo­ba­tit­kok leg­újabb adá­sá­nak ven­dé­gei Berki Krisz­tián és Hódi Pa­mela vol­tak, akik eddig sosem hal­lott intim tit­ka­ik­ról me­sél­tek.

Kifakadt az unokatestvér: Nem ilyen búcsú járna Klapka Györgynek

Kifakadt az unokatestvér: Nem ilyen búcsú járna Klapka Györgynek

A rokon, Répás Lajos sze­rint hibát követ el a csa­lád.

A rokon, Répás Lajos sze­rint hibát követ el a csa­lád.

Kiderült, ez Klapka György utolsó kívánsága

Kiderült, ez Klapka György utolsó kívánsága

A hónap ele­jén el­hunyt Klapka György csa­lád­já­nak még a gyászra sincs ideje, annyi munka és te­endő sza­kadt a nya­kukba.

Hajdú mélyen a zsebébe nyúlt: Újra együtt lehet a család

Hajdú mélyen a zsebébe nyúlt: Újra együtt lehet a család

A mű­sor­ve­zető meg­mu­tatta...

A mű­sor­ve­zető meg­mu­tatta, hogy ha baj van, ő az első, akire szá­mít­hat­nak azok, akik fon­to­sak a szá­mára.

Méltatlan helyzetbe került Nemcsák Károly felesége

Méltatlan helyzetbe került Nemcsák Károly felesége

Férje már fel­vál­lalja új ked­ve­sét, akit öröm­mel mutat be az is­me­rő­sök­nek.

Férje már fel­vál­lalja új ked­ve­sét, akit öröm­mel mutat be az is­me­rő­sök­nek.

A vízben jár újra Lang Györgyi

A vízben jár újra Lang Györgyi

A le­gen­dás pop­csa­pat éne­kes­nője tíz éve kény­sze­rült to­ló­székbe, mi­u­tán el­ha­tal­ma­so­dott rajta gyó­gyít­ha­tat­lan be­teg­sége. Györ­gyi ennek el­le­nére he­tente egy­szer biz­to­san jár.

A le­gen­dás pop­csa­pat éne­kes­nője tíz éve kény­sze­rült to­ló­székbe, mi­u­tán el­ha­tal­ma­so­dott rajta gyó­gyít­ha­tat­lan be­teg­sége. Györ­gyi ennek el­le­nére he­tente egy­szer biz­to­san jár.

Gyászol a Zámbó család: Elment az énekes

Gyászol a Zámbó család: Elment az énekes

Élő adás­ban ka­pott agy­vér­zést.

Fi­a­ta­lon, tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt a mu­la­tós sztár, aki nél­kül nem múlt el fa­lu­nap az utóbbi évek­ben. Az éne­kes Jimmy-díjat is ka­pott ko­ráb­ban.

Bomba nő lett, mégis egyedül van Tóth Vera. Hát ezért...

Bomba nő lett, mégis egyedül van Tóth Vera. Hát ezért...

Csak úgy olvad róla a fe­les­leg.

Csak úgy olvad róla a fe­les­leg. 45 ki­ló­nál tart, és gya­kor­la­ti­lag fe­ne­kes­tül fel­for­dult az élete, a szó leg­jobb ér­tel­mé­ben. De mi van a pa­sik­kal?

Most jelentették be: nagy a baj Törőcsik Marival!

Most jelentették be: nagy a baj Törőcsik Marival!

Nem­rég épült fel, de újra le­be­te­ge­dett a nem­zet szí­né­sze - Tö­rő­csik Ma­ri­nak most pi­he­nésre van szük­sége, elő­adá­sait is le­mondta.

Nem­rég épült fel, de újra le­be­te­ge­dett a nem­zet szí­né­sze - Tö­rő­csik Ma­ri­nak most pi­he­nésre van szük­sége, elő­adá­sait is le­mondta.

Felébredt a kómából Lerch István, az orvosok nem mernek találgatni!

Felébredt a kómából Lerch István, az orvosok nem mernek találgatni!

Más­fél hete ke­ze­lik az in­ten­zív osz­tá­lyon.

Más­fél hete ke­ze­lik az in­ten­zív osz­tá­lyon, az influ­en­za­jár­vány miatt rit­kán lá­to­gat­ható.

Autóban kapott infarktust Agárdy Gábor özvegye!

Autóban kapott infarktust Agárdy Gábor özvegye!

Bo­riska néni élete per­ce­ken múlt, sze­ren­csére a ba­rá­tai vele vol­tak a baj­ban.

Bo­riska néni élete per­ce­ken múlt, sze­ren­csére a ba­rá­tai vele vol­tak a baj­ban.

Megrázó: Így gyászol Céline Dion!

Megrázó: Így gyászol Céline Dion!

Éppen egy évvel ez­előtt adta fel a rák el­leni har­cot az éne­kesnő férje!

Éppen egy évvel ez­előtt, ja­nuár 14-én adta fel a rák el­leni har­cot az éne­kesnő férje! Cé­line azóta sem tudta fel­dol­gozni a ha­tal­mas vesz­te­sé­get.

Megtörte a csendet Gaál Noémi: Képtelen feleszmélni a gyászból!

Megtörte a csendet Gaál Noémi: Képtelen feleszmélni a gyászból!

Az egy­kori idő­jós végre meg­szó­lalt! El­mondta, je­len­leg hogy érzi magát, mi­lyen a han­gu­lata, van­nak-e meg­ke­re­sé­sei.

Hallani sem akar Bajor Imréről a megtagadott fia!

Hallani sem akar Bajor Imréről a megtagadott fia!

Már nem em­lék­szik rá jó szív­vel.

A fiú már tel­je­sen más­ként érez az el­hunyt szí­nész iránt, mint né­hány évvel ez­előtt.

Retro: szeretettel ölelte egymást Pécsi Ildikó és Pártos Csilla

Retro: szeretettel ölelte egymást Pécsi Ildikó és Pártos Csilla

Már csak a bí­ró­sá­gon ta­lál­koz­nak.

Régen le­gen­dá­san jó volt köz­tük a vi­szony, ma már csak a bí­ró­sá­gon ta­lál­koz­nak.

Bevallotta: Ezért ivott balesete előtt Gesztesi Károly

Bevallotta: Ezért ivott balesete előtt Gesztesi Károly

A nép­szerű szí­nész tudja, hogy na­gyot hi­bá­zott. Azon az éj­sza­kán mégis úgy érezte, nincs más vá­lasz­tása.

A nép­szerű szí­nész tudja, hogy na­gyot hi­bá­zott. Azon az éj­sza­kán mégis úgy érezte, nincs más vá­lasz­tása.

Nagy a baj: Megrázó vallomást tett Stohl András

Nagy a baj: Megrázó vallomást tett Stohl András

Va­lami na­gyon nyo­masztja a szí­nészt.

Bár a nép­szerű szí­nész nem­rég azt nyi­lat­kozta, sok­kal ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb, mióta el­köl­tö­zött An­csi­ká­tól, va­lami mégis nyo­masztja!

Klapka György legkisebb lánya megtörte a csendet!

Klapka György legkisebb lánya megtörte a csendet!

Sandy még csak hu­szon­hat éves.

Sandy még csak hu­szon­hat éves, de édes­apja ha­lá­lá­val min­den fe­le­lős­ség az ő nya­kába sza­kadt.

Újabb részletek Klapka György temetéséről: Ez volt a kívánsága

Újabb részletek Klapka György temetéséről: Ez volt a kívánsága

Ki­de­rült az Arany­em­ber vég­aka­rata, ám a csa­lád nem biz­tos hogy tudja tel­je­sí­teni az üz­let­em­ber min­den ké­ré­sét.

A csa­lád nem biz­tos hogy tudja tel­je­sí­teni az üz­let­em­ber min­den ké­ré­sét.

Ezzel a fotóval búcsúzik Klapka Györgytől Jakupcsek Gabriella

Ezzel a fotóval búcsúzik Klapka Györgytől Jakupcsek Gabriella

A nép­szerű tévés szí­vé­hez is közel állt a neves üz­let­em­ber.

A nép­szerű tévés szí­vé­hez is közel állt a neves üz­let­em­ber.

Súlyos családi titok derült ki George Michaelről

Súlyos családi titok derült ki George Michaelről

Gyá­szolt a csa­ládja szü­le­té­se­kor.

Bár 1963. jú­nius 25-én szü­le­tett meg George Mi­chael, mégis az a nap volt az éne­kes csa­lád­já­nak leg­szo­mo­rúbb napja.

Szívszorító interjú Klapka Györggyel, teljesült utolsó kívánsága

Szívszorító interjú Klapka Györggyel, teljesült utolsó kívánsága

Né­hány nap­pal ez­előtt még ön­fe­led­ten mu­la­tott szü­le­tés­napi est­jén, majd ja­nuár 4-én örökre el­aludt.

Könnyek közt vettek búcsút a sztárok Leia hercegnőtől és anyjától

Könnyek közt vettek búcsút a sztárok Leia hercegnőtől és anyjától

Ren­ge­te­gen je­len­tek meg az egyik Los An­ge­les-i te­me­tő­ben.

Ren­ge­te­gen je­len­tek meg az egyik Los An­ge­les-i te­me­tő­ben, hogy le­ró­ják tisz­te­le­tü­ket a két szí­nésznő em­léke előtt.