SZTÁR

LELKIZŐ

Gyászol a színész, legjobb barátját vesztette el

Gyászol a színész, legjobb barátját vesztette el

Min­den­hová ma­gá­val vitte Pan­kát.

Szinte min­den­hová ma­gá­val vitte Pan­kát.

Gyász, váratlanul elhunyt a magyar színész!

Gyász, váratlanul elhunyt a magyar színész!

Szep­tem­ber­ben lett volna 73 éves.

A Já­szai Mari-díjas szín­mű­vész szep­tem­ber­ben lett volna 73 éves, hat nap­pal ez­előtt hunyt el.

Gyász, így búcsúztak Mohamantól szerettei

Gyász, így búcsúztak Mohamantól szerettei

A Fi­u­mei úti te­me­tő­ben kí­sér­ték utolsó út­jára a szo­morú kö­rül­mé­nyek kö­zött el­hunyt rap­pert. Óri­ási tömeg gyűlt össze.

A Fi­u­mei úti te­me­tő­ben kí­sér­ték utolsó út­jára a szo­morú kö­rül­mé­nyek kö­zött el­hunyt rap­pert. Óri­ási tömeg gyűlt össze.

Sírva vette át engedélyét Steiner Kristóf

Sírva vette át engedélyét Steiner Kristóf

Fel­lé­le­gez­het...

Az öt éve Iz­ra­el­ben élő és dol­gozó Stei­ner Kris­tóf né­hány napja la­punk­nak me­sélt arról, hogy fel­ké­szült a leg­rosszabb for­ga­tó­könyvre...

Elképesztő fájdalom, gyermekeit gyászolja Zámbó Krisztián

Elképesztő fájdalom, gyermekeit gyászolja Zámbó Krisztián

Ked­vese ik­rek­kel volt vá­ran­dós.

Az éne­kes ked­vese ik­rek­kel volt vá­ran­dós, de a lány úgy dön­tött, meg­sza­kítja a ter­hes­sé­get.

Óriási összeg gyűlt össze a nyomorgó Szilágyi Istvánnak!

Óriási összeg gyűlt össze a nyomorgó Szilágyi Istvánnak!

A be­te­ges­kedő szí­nész idős ko­rára mél­tat­lan hely­zetbe ke­rült, egy ze­ne­kar vi­szont össze­fo­gott érte.

A be­te­ges­kedő szí­nész idős ko­rára mél­tat­lan hely­zetbe ke­rült, egy ze­ne­kar vi­szont össze­fo­gott érte.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Szomorú bejelentést tett gyerekeiről Lajcsi, segítségért kiált

Szomorú bejelentést tett gyerekeiről Lajcsi, segítségért kiált

A bör­tönt is meg­járt nép­szerű trom­bi­tás min­dent meg­tesz, hogy lánya és fiai fel­dol­goz­zák az átélt bor­zal­ma­kat.

Min­dent meg­tesz, hogy lánya és fiai fel­dol­goz­zák a bor­zal­ma­kat.

Megszólalt Tahi Tóth László: Vissza akarok térni!

Megszólalt Tahi Tóth László: Vissza akarok térni!

Tahi Tóth László job­ban van.

Tahi Tóth László két hó­napja fek­szik kór­ház­ban, ahol sú­lyos agy­mű­té­ten esett át, mi­u­tán egy elő­adá­son rosszul lett. Most úgy tűnik, túl van a ne­he­zén.

Tíz éve hunyt el váratlanul Kaszás Attila!

Tíz éve hunyt el váratlanul Kaszás Attila!

Egy elő­adása előtt lett rosszul.

A szín­mű­vész egy elő­adása előtt lett rosszul, na­pok­kal ké­sőbb pedig agy­vér­zés kö­vet­kez­té­ben el­hunyt.

Nem hajlandó tudomást venni a halálról Kóbor János!

Nem hajlandó tudomást venni a halálról Kóbor János!

Má­jus­ban tölti be 74. élet­évét a Kos­suth-díjas mű­vész, aki tele van ter­vek­kel, a ha­lálra gon­dolni sem akar!

Má­jus­ban tölti be 74. élet­évét a Kos­suth-díjas mű­vész, aki tele van ter­vek­kel, a ha­lálra gon­dolni sem akar!

Megrendítő vallomás, Doszpot Evelint durván bántalmazta a volt párja

Megrendítő vallomás, Doszpot Evelint durván bántalmazta a volt párja

Meg­alázó hely­zetbe ke­rült egy ko­rábbi kap­cso­la­tá­ban.

A volt fő­rendőr fe­le­sége meg­alázó hely­zetbe ke­rült egy ko­rábbi kap­cso­la­tá­ban, ami­ből alig tu­dott ki­me­ne­külni.

Csodálatos gyógyulásáról vallott a világsztár, ez segített rajta

Csodálatos gyógyulásáról vallott a világsztár, ez segített rajta

Az Oscar-díjas ren­de­ző­nek sú­lyos al­ko­hol­prob­lé­mája volt, ám si­ke­rült meg­ta­lál­nia a tö­ké­le­tes te­rá­piát.

Újabb csapás, a vizet is kikapcsolhatják a nagybeteg Szilágyi Istvánnál!

Újabb csapás, a vizet is kikapcsolhatják a nagybeteg Szilágyi Istvánnál!

Az idős szí­nész és fe­le­sége ret­te­ne­tes kö­rül­mé­nyek kö­zött élnek.

Az idős szí­nész és fe­le­sége ret­te­ne­tes kö­rül­mé­nyek kö­zött élnek, csak a jó szán­dékú em­be­rek se­gít­sé­gé­ben bíz­nak.

Tatár Csilla elárulta, ez a boldogsága kulcsa

Tatár Csilla elárulta, ez a boldogsága kulcsa

A mű­sor­ve­zető olyan, mintha tel­je­sen ki­cse­rél­ték volna. El­mondta, hogy mitől lett ennyire laza. Férje és Milán meg­vál­toz­tat­ták.

A mű­sor­ve­zető olyan, mintha tel­je­sen ki­cse­rél­ték volna. El­mondta, hogy mitől lett ennyire laza. Férje és Milán meg­vál­toz­tat­ták.

Meglepő részletek derültek ki Mohaman temetéséről

Meglepő részletek derültek ki Mohaman temetéséről

A tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt, fi­a­tal mű­vészt már­cius végén kí­sé­rik utolsó út­jára.

A tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt, fi­a­tal mű­vészt már­cius végén kí­sé­rik utolsó út­jára.

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a fiatal magyar énekesnő

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a fiatal magyar énekesnő

A sú­lyos beteg mű­vésznő meg­se­gí­té­sére szom­bat este tar­tot­tak volna jó­té­kony­sági kon­cer­tet.

Élő adásban érzékenyült el szakítása miatt Németh Kristóf!

Élő adásban érzékenyült el szakítása miatt Németh Kristóf!

A szí­nész a na­pok­ban je­len­tette be, hogy más­fél év után véget ért a kap­cso­lata ked­ve­sé­vel.

Halála előtt kibékülne fiával Hajdú Péter nagybeteg édesapja

Halála előtt kibékülne fiával Hajdú Péter nagybeteg édesapja

Nyolc éve nem be­szél­nek egy­más­sal.

A nyolc­van­nyolc éves, be­te­ges­kedő Hajdú Jó­zsef­nek egyet­len vágya ma­radt, mi­előtt vég­leg tá­vo­zik.

Gyászol Eszenyi Enikő: Mély fájdalmáról vallott!

Gyászol Eszenyi Enikő: Mély fájdalmáról vallott!

Ha­tal­mas vesz­te­ség!

A Víg­szín­ház igaz­gató asszo­nya na­gyon szo­morú a ha­tal­mas vesz­te­ség miatt! Egy or­szág gyá­szol vele együtt!

Megtörte a csendet fia öngyilkosságáról Csuja Imre

Megtörte a csendet fia öngyilkosságáról Csuja Imre

Ti­zen­négy év telt el a tra­gé­dia óta. A fáj­da­lom eny­hült, de a trau­mát va­ló­szí­nű­leg sosem lesz képes fel­dol­gozni.

Ti­zen­négy év telt el a tra­gé­dia óta. A fáj­da­lom eny­hült, de a trau­mát va­ló­szí­nű­leg sosem lesz képes fel­dol­gozni.

Így emlékezett elhunyt szerelmére Eszenyi Enikő

Így emlékezett elhunyt szerelmére Eszenyi Enikő

Szív­szo­rító be­jegy­zést tett közzé.

Szív­szo­rító be­jegy­zést tett közzé a Kos­suth-díjas szí­nésznő!

Ez borzasztó! Tragédiák sora éri a magyar színészt

Ez borzasztó! Tragédiák sora éri a magyar színészt

Ba­lázs Péter csen­de­sen ün­ne­pelt...

Ba­lázs Péter csen­de­sen ün­ne­pelte szü­le­tés­nap­ját a kö­zel­múlt­ban...

Súlyos műtéten esett át Rékasi Károly, eldőlt a sorsa!

Súlyos műtéten esett át Rékasi Károly, eldőlt a sorsa!

A szí­nész mö­gött nehéz és fáj­dal­mas idő­szak áll, amit most talán végre maga mö­gött hagy­hat.

A szí­nész mö­gött nehéz és fáj­dal­mas idő­szak áll, amit most talán végre maga mö­gött hagy­hat.

Megtörte a csendet Bajor Imre gyászoló fia: Nem mentem ki a temetőbe!

Megtörte a csendet Bajor Imre gyászoló fia: Nem mentem ki a temetőbe!

Hat­van­éves lenne a szí­nész, akit csend­ben gyá­szol­nak sze­ret­tei.

Fia el­árulta, mi­lyen ér­zé­sek ka­va­rog­nak benne a tra­gé­dia óta!

Összeomlott a válása miatt Détár Enikő!

Összeomlott a válása miatt Détár Enikő!

Ré­kasi Ká­roly 2013-ban dön­tött úgy, hogy véget vet a há­zas­sá­gá­nak.

Ré­kasi Ká­roly 2013-ban dön­tött úgy, hogy véget vet közel har­minc­éves há­zas­sá­gá­nak, és el­hagyja a fe­le­sé­gét.

Vége a szerelemnek, zátonyra futott Erdélyi Tímea és Szente Vajk házassága!

Vége a szerelemnek, zátonyra futott Erdélyi Tímea és Szente Vajk házassága!

A há­zas­pár négy év után, ta­valy dön­tött úgy, hogy tel­jes ti­tok­ban véget vet­nek a kap­cso­la­tuk­nak.

Megrázó vallomás: Súlyos betegségben szenved Sas József!

Megrázó vallomás: Súlyos betegségben szenved Sas József!

Időn­ként erőt vesz rajta a gyen­ge­ség, meg­szé­dül, rosszul­lé­tek gyöt­rik! Tel­jes ki­vizs­gá­lá­son esett át...

Időn­ként erőt vesz rajta a gyen­ge­ség, meg­szé­dül, rosszul­lé­tek gyöt­rik! Tel­jes ki­vizs­gá­lá­son esett át!

Szívszorító, ez Szilágyi István utolsó kívánsága

Szívszorító, ez Szilágyi István utolsó kívánsága

Félő, hogy már nem tel­je­sül­het...

A le­gen­dás mű­vész nem sze­ret pa­nasz­kodni, még csak kérni sem. Egyet­len nagy vágya azon­ban mégis van, de félő, hogy már nem tel­je­sül­het...

Drámai vallomást tett Erőss Zsolt édesanyja

Drámai vallomást tett Erőss Zsolt édesanyja

A tra­gi­kus sorsú ma­gyar hegy­má­szó ked­den ün­ne­pelné 49. szü­le­tés­nap­ját.

A tra­gi­kus sorsú ma­gyar hegy­má­szó ked­den ün­ne­pelné 49. szü­le­tés­nap­ját. Gyá­szoló anyu­kája éve­kig tartó hall­ga­tás után törte meg a csen­det.

Így engedte el családja Torgyán József szellemét!

Így engedte el családja Torgyán József szellemét!

Ja­nuár 22-i ha­lála után a csa­lád és a ba­rá­tok meg­ható szer­tar­tás ke­re­tein belül vet­tek vég­leg bú­csút a po­li­ti­kus­tól.

Ja­nuár 22-i ha­lála után a csa­lád és a ba­rá­tok meg­ható szer­tar­tás ke­re­tein belül vet­tek vég­leg bú­csút a po­li­ti­kus­tól.

Kábítószer és magány: így csúszott le Mohaman a lejtőn

Kábítószer és magány: így csúszott le Mohaman a lejtőn

Sze­rette volna fel­pör­getni ha­nyatló kar­ri­er­jét, pedig ele­inte fé­nyes jövő állt előtte.

Sze­rette volna fel­pör­getni ha­nyatló kar­ri­er­jét, pedig ele­inte fé­nyes jövő állt előtte.

Megrázó részletek Mohaman váratlan haláláról

Megrázó részletek Mohaman váratlan haláláról

A 90-es évek si­ker­csa­pa­tá­nak ala­pí­tója tele volt ter­vek­kel, min­den ener­gi­á­já­val a vissza­té­ré­sére ké­szült.

A 90-es évek si­ker­csa­pa­tá­nak ala­pí­tója tele volt ter­vek­kel, min­den ener­gi­á­já­val a vissza­té­ré­sére ké­szült. Az élet azon­ban más­képp hozta...

Valami történt Mohamannal, amiről nem akart beszélni!

Valami történt Mohamannal, amiről nem akart beszélni!

Ze­nész­társa sze­rint rég­óta baj volt.

A rap­per szív­elég­te­len­ség kö­vet­kez­té­ben vesz­tette éle­tét, volt ze­nész­társa sze­rint rég­óta gon­dok vol­tak.

Visszatérésre készült Mohaman, még egyszer meg akarta mutatni mit tud

Visszatérésre készült Mohaman, még egyszer meg akarta mutatni mit tud

A Happy Gang egy­kori le­gen­dás tagja szom­ba­ton tra­gi­ku­san fi­a­ta­lon hunyt el. Most ké­szült min­dent új­ra­kez­deni.

Zámbó Krisztián: "Undorító dolgot műveltem!"

Zámbó Krisztián: "Undorító dolgot műveltem!"

Meg­bánta, hogy al­ko­holt ivott.

Az éne­kes őszin­tén meg­bánta, hogy al­ko­holt ivott, mi­előtt volán mögé ült, és el­dön­tötte, soha nem tesz többé ilyet.

Félrekezelték Majka tíz hónapos kisfiát!

Félrekezelték Majka tíz hónapos kisfiát!

A rap­per ki­seb­bik fia, Oli­vér a báty­já­tól kapta el a csú­nya ví­rust.

A rap­per ki­seb­bik fia, Oli­vér a báty­já­tól kapta el a csú­nya ví­rust, ami­ről ele­inte azt hit­ték, meg­fá­zás.

Marsi Anikó férje elköltözött a gyerekekkel

Marsi Anikó férje elköltözött a gyerekekkel

A TV2 Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője a hírek sze­rint év eleje óta egye­dül él Ma­gyar­or­szá­gon.

A TV2 Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője a hírek sze­rint év eleje óta egye­dül él Ma­gyar­or­szá­gon.

Szörnyű megpróbáltatásokon megy keresztül kisfiával Nádai Anikó

Szörnyű megpróbáltatásokon megy keresztül kisfiával Nádai Anikó

Nehéz hó­na­po­kon van túl a gyö­nyörű mű­sor­ve­zető. El­köl­tö­zött pár­já­tól, vége lett a műsor mely­ben dol­go­zott.

Megrendítő vallomás: először beszélt a szörnyűségekről az Oscar-díjas színésznő

Megrendítő vallomás: először beszélt a szörnyűségekről az Oscar-díjas színésznő

Az Oscar-díjas szí­nésznő elő­ször be­szélt a nyil­vá­nos­ság előtt arról, hogy gye­rek­ként meg­erő­sza­kol­ták.

Berek Katalinra emlékezik a közmédia a Feldobott kő című filmmel

Berek Katalinra emlékezik a közmédia a Feldobott kő című filmmel

87. élet­évé­ben, hosszú be­teg­ség után el­hunyt Berek Ka­ta­lin.

87. élet­évé­ben, hosszú be­teg­ség után el­hunyt Berek Ka­ta­lin, a nem­zet szí­né­sze, két­sze­res Já­szai Mari-díjas ma­gyar szí­nésznő.

Hiába született féltestvére, egykének neveli a lányát Szulák Andrea!

Hiába született féltestvére, egykének neveli a lányát Szulák Andrea!

A szí­nésznő nem haj­landó tu­do­mást venni volt párja új gyer­me­ké­ről.

A szí­nésznő nem haj­landó tu­do­mást venni volt párja új gyer­me­ké­ről.

Gyászol az opera világa, elment a játékmester

Gyászol az opera világa, elment a játékmester

So­káig küz­dött a be­teg­ség­gel...

Hosszan tartó sú­lyos be­teg­ség után el­hunyt az Ope­ra­ház egyik kulcsfi­gu­rá­ja­ként is­mert ifj. Pal­csó Sán­dor já­ték­mes­ter.

Drámai pillanatok: Így tudta meg Zámbó Jimmy halálát Bangó Margit

Drámai pillanatok: Így tudta meg Zámbó Jimmy halálát Bangó Margit

A Kos­suth-díjas éne­kesnő őszin­tén val­lott a RIPOST ka­me­rája előtt a tra­gi­kus ja­nu­ári reg­gel­ről.

Ez durva! Nyomorog a legendás magyar színész

Ez durva! Nyomorog a legendás magyar színész

Ki ne em­lé­kezne Ló­pici Gás­párra, vagyis az őt ala­kító szí­nészre, Szil­ágyi Ist­vánra? A le­genda meg­rázó val­lo­mást tett.

Ki ne em­lé­kezne Ló­pici Gás­párra, vagyis az őt ala­kító szí­nészre, Szil­ágyi Ist­vánra? A le­genda meg­rázó val­lo­mást tett mél­tat­lan élet­kö­rül­mé­nye­i­ről.

Pontosan egy éve ment el: Így emlékezünk Psota Irénre

Pontosan egy éve ment el: Így emlékezünk Psota Irénre

87 éve­sen, hosszas be­teg­ség után szív­elég­te­len­ség­ben hunyt el.

87 éve­sen, hosszas be­teg­ség után szív­elég­te­len­ség­ben hunyt el.

Egyre többször gondol a halálra Stohl András

Egyre többször gondol a halálra Stohl András

A szí­nész ma ün­nepli 50. szü­le­tés­nap­ját, és el­gon­dol­ko­dott...

A szí­nész ma ün­nepli 50. szü­le­tés­nap­ját, és bár a kora nem fog­lal­koz­tatja, az el­mú­lás gon­do­lata gyak­ran kí­sérti meg mos­ta­ná­ban.

Először szólalt meg válásáról a Szomszédok sztárja

Először szólalt meg válásáról a Szomszédok sztárja

Nem­csák Ká­roly meg­törte a csen­det.

Nem­csák Ká­roly soha nem be­szélt ma­gán­éle­té­ről. Ehhez akkor is tar­totta magát, ami­kor ki­pat­tant, hogy meg­rom­lott a há­zas­sága.

Rémisztő betegségek támadták meg a gyönyörű magyar modell testét

Rémisztő betegségek támadták meg a gyönyörű magyar modell testét

A fi­a­tal szép­ség a sok meg­pró­bál­ta­tás el­le­nére bi­za­ko­dóan áll az élet­hez.

A fi­a­tal szép­ség a sok meg­pró­bál­ta­tás el­le­nére bi­za­ko­dóan áll az élet­hez.

Gyászolnak a magyar színészek

Gyászolnak a magyar színészek

Baj László szín­mű­vész meg­ható mon­da­tok­kal bú­csú­zott sze­re­tett kol­lé­ga­nő­jük­től, akit ki­csit csa­lád­tag­nak is érez­tek.

Baj László szín­mű­vész meg­ható mon­da­tok­kal bú­csú­zott sze­re­tett kol­lé­ga­nő­jük­től, akit ki­csit csa­lád­tag­nak is érez­tek.

Folyamatos felügyelet alatt áll L.L. Junior beteg kisfia!

Folyamatos felügyelet alatt áll L.L. Junior beteg kisfia!

A rap­per nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül, hi­szen kisfia be­teg­sége tel­je­sen ki­szá­mít­ha­tat­lan.

A rap­per nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül, hi­szen kisfia be­teg­sége tel­je­sen ki­szá­mít­ha­tat­lan.

Megdöbbentő kijelentést tett Angelina Jolie Brad Pittről

Megdöbbentő kijelentést tett Angelina Jolie Brad Pittről

Az Oscar-díjas szí­nésznő már a má­so­dik in­ter­jú­ját adja pár nap alatt, és most be­szélt le­endő ex­fér­jé­ről is.

Gyászol az ország: meghalt Burger Barna

Gyászol az ország: meghalt Burger Barna

51 éves ko­rá­ban feb­ruár 21-én, ked­den haj­nal­ban hunyt el.

51 éves ko­rá­ban feb­ruár 21-én, ked­den haj­nal­ban hunyt el.

Megnyerte A Dalt, gyűlöletáradat zúdul Pápai Jocira!

Megnyerte A Dalt, gyűlöletáradat zúdul Pápai Jocira!

Nem min­denki osz­to­zik az örö­mé­ben.

Az éne­kes­nek több év­ti­zede dé­del­ge­tett álma tel­je­sült, de nem min­denki osz­to­zott az örö­mé­ben.

Megrendítő vallomást tett Eszenyi Enikő: Ha más volnék, élne az apám

Megrendítő vallomást tett Eszenyi Enikő: Ha más volnék, élne az apám

Esze­nyi Enikő féltve őrzi ma­gán­éle­tét, nagy rit­kán mesél ér­zé­se­i­ről. Most mégis ki­vé­telt tett.

Sírva beszélt a válásról Angelina Jolie

Sírva beszélt a válásról Angelina Jolie

Az Oscar-díjas szí­nésznő végre meg­törte a csen­det, és sza­vakba ön­tötte, hogy mi­lyen ér­zé­sek dúl­nak benne a vá­lása miatt.

Az Oscar-díjas szí­nésznő végre meg­törte a csen­det, és sza­vakba ön­tötte, hogy mi­lyen ér­zé­sek dúl­nak benne a vá­lása miatt.

Tóth Gabi: Nem akarok többé idegesítő celeb lenni

Tóth Gabi: Nem akarok többé idegesítő celeb lenni

Sze­retné hát­ra­hagyni ed­digi éle­tét.

Az éne­kesnő sze­retné hát­ra­hagyni mind­azt, amit eddig mu­ta­tott ma­gá­ból és egy tel­je­sen új em­bert meg­mu­tatni kö­zön­sé­gé­nek.

Komolyan próbára tette magát Szabó Zsófi, előtörtek belőle az érzelmek

Komolyan próbára tette magát Szabó Zsófi, előtörtek belőle az érzelmek

A mű­sor­ve­zető új ki­hí­vás elé ál­lí­totta magát: szink­ron­sze­re­pet vál­lalt. A fel­adat kü­lö­nö­sen ked­ves volt szá­mára.

Détár Enikő újra költözni kényszerül

Détár Enikő újra költözni kényszerül

A szí­nésznő idén már sze­retné bir­tokba venni új házát, mely három éve ké­szül. A telki ház el­adása óta al­bér­let­ben várja, új ott­ho­ná­nak be­fe­je­zé­sét.

A szí­nésznő idén már sze­retné bir­tokba venni új házát, mely három éve ké­szül. A telki ház el­adása óta al­bér­let­ben várja, új ott­ho­ná­nak be­fe­je­zé­sét.

Csak a fia adott munkát Gesztesinek

Csak a fia adott munkát Gesztesinek

Nem áraszt­ják el fel­ké­ré­sek­kel a szí­nészt, csak fia film­jé­ben fog sze­re­pelni. Addig is test­edzésre for­dítja az ide­jét.

Nem áraszt­ják el fel­ké­ré­sek­kel a szí­nészt, csak fia film­jé­ben fog sze­re­pelni. Addig is test­edzésre for­dítja az ide­jét.

Fiatal fiút fogadott be a családjába Demcsák Zsuzsa

Fiatal fiút fogadott be a családjába Demcsák Zsuzsa

Tá­mo­ga­tást ígért és adott.

A mű­sor­ve­zető meg­saj­nálta az egyik ri­port­ala­nyát, aki­nek tá­mo­ga­tást ígért és adott.

A halál torkából menekült meg Schuster Lóri!

A halál torkából menekült meg Schuster Lóri!

Sú­lyos be­teg­sé­ge­ken esett át.

A P. Mobil front­em­bere olyan sú­lyos be­teg­sé­ge­ken esett át, ami­ket más biz­to­san nem élne túl.

Sírva mesélt öröméről Stohl András

Sírva mesélt öröméről Stohl András

A szí­nész­nek 12 év után meg­bo­csáj­tott az a férfi, aki­nek, saját be­val­lása sze­rint, min­den si­ke­rét kö­szön­heti. Egy üze­net­ben jött az eny­hü­lés.

A szí­nész­nek 12 év után meg­bo­csáj­tott az a férfi, aki­nek, saját be­val­lása sze­rint, min­den si­ke­rét kö­szön­heti. Egy üze­net­ben jött az eny­hü­lés.

Teljesen elfordult a lánya Oszter Sándortól!

Teljesen elfordult a lánya Oszter Sándortól!

A szí­nész nehéz idő­sza­kot él át, de a baj­ban nem szá­mít­hat a leg­na­gyobb kin­csére, a lá­nyára.

A szí­nész nehéz idő­sza­kot él át, de a baj­ban nem szá­mít­hat a leg­na­gyobb kin­csére, a lá­nyára.

Először és utoljára szólalt meg Lajcsi lánya apja ügyében

Először és utoljára szólalt meg Lajcsi lánya apja ügyében

A mű­vé­szetbe me­ne­kült...

Bár Laj­csi volt az, aki meg­járta a bör­tönt, nem csak neki volt nehéz az a né­hány hónap, ami­kor rá­csok mö­gött volt.

Kozsónak már nincs szüksége a volt kedvesére!

Kozsónak már nincs szüksége a volt kedvesére!

Pon­tot tett a kap­cso­lat vé­gére.

Az éne­kes egy hosszú se veled, se nél­kü­led kap­cso­lat vé­gére tett pon­tot vég­ér­vé­nye­sen.

Újabb csapás érte Oszter Sándort

Újabb csapás érte Oszter Sándort

Mintha nem lenne elég baja a be­fo­lyás­sal való üzér­ke­dés­sel vá­dolt, Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas mű­vész­nek! Még lá­nyá­val is össze­ve­szett.

Mintha nem lenne elég baja a be­fo­lyás­sal való üzér­ke­dés­sel vá­dolt, Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas mű­vész­nek! Még lá­nyá­val is össze­ve­szett.

Schobert Norbi: "Mélyponton vagyok!"

Schobert Norbi: "Mélyponton vagyok!"

El­ke­se­re­dett a fit­nesz­guru. Élő cél­tábla lett az el­múlt na­pok­ban, és bár ma­gya­rá­zat­tal is szol­gált, hi­bá­ját is el­is­merte, az el­lene in­dí­tott tá­ma­dá­sok csak ne­he­zen lát­sza­nak csil­la­podni.

El­ke­se­re­dett a fit­nesz­guru. Élő cél­tábla lett az el­múlt na­pok­ban, és bár ma­gya­rá­zat­tal is szol­gált, hi­bá­ját is el­is­merte, az el­lene in­dí­tott tá­ma­dá­sok csak ne­he­zen lát­sza­nak csil­la­podni. Most azon­ban elő­ke­rült egy ame­ri­kai do­ku­men­tumfilm a té­má­ban. Meg­döb­bentő dol­go­kat ál­lí­ta­nak benne...

Sorozatos csapások érik Lajsz Andrást

Sorozatos csapások érik Lajsz Andrást

A kok­tél­ki­rály nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül, sze­ren­csét­len­sé­gek sora éri őt. Nem­csak a csa­ládi élete és az egész­sége ment tönkre, de test­vé­rét is gyá­szolja.

A kok­tél­ki­rály nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül, sze­ren­csét­len­sé­gek sora éri őt. Nem­csak a csa­ládi élete és az egész­sége ment tönkre, de test­vé­rét is gyá­szolja.

Elvesztette barátját, gyászol Zalatnay Cini

Elvesztette barátját, gyászol Zalatnay Cini

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt az éne­kesnő leg­na­gyobb ra­jon­gója.

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt az éne­kesnő leg­na­gyobb ra­jon­gója. A férfi szinte min­den kon­certre el­kí­sérte Cinit, és ra­jon­gói ol­da­lá­nak is is­mert fi­gu­rája volt.

Újabb csapás - Gyászol Lajsz András

Újabb csapás - Gyászol Lajsz András

A kok­tél­ki­rályt sze­ren­csét­len­sé­gek so­ro­zata éri.

A kok­tél­ki­rályt sze­ren­csét­len­sé­gek so­ro­zata éri, vá­lása után most gyá­szolni kény­sze­rül.

Muri Enikő kitálalt: mélységesen megbántotta az őt ért kritika!

Muri Enikő kitálalt: mélységesen megbántotta az őt ért kritika!

Nem ju­tott to­vább a leg­jobb ti­zen­nyolc éne­kes közé A Dal 2017-ben.

Az éne­kesnő nem ju­tott to­vább a leg­jobb ti­zen­nyolc éne­kes közé A Dal 2017-ben.

Megtörte a csendet Máté Péter özvegye: Megemésztette férje halálát!

Megtörte a csendet Máté Péter özvegye: Megemésztette férje halálát!

Szív­szo­rító per­ce­ket élt át a fi­a­ta­lon el­hunyt éne­kes­le­genda csa­ládja! Em­lék­táb­lát avat­tak egy­kori ott­ho­nuk­nál...

Így emlékezik az özvegye a fiatalon elhunyt Máté Péterre

Így emlékezik az özvegye a fiatalon elhunyt Máté Péterre

Pén­te­ken dél­előtt avat­ták fel az óri­ási, há­rom­mé­te­res em­lék­mű­vet!

Folyamatosan romlik Pécsi Ildikó állapota, fél, hogy bele is hal

Folyamatosan romlik Pécsi Ildikó állapota, fél, hogy bele is hal

Az évek óta hú­zódó pe­res­ke­dés és az, hogy a saját uno­kája is meg­ta­gadta, tel­je­sen ki­bo­rí­totta a szí­nész­nőt.

Az évek óta hú­zódó pe­res­ke­dés tel­je­sen ki­bo­rí­totta a szí­nész­nőt.

Nincs pénze a műtétekre, bármelyik percben meghalhat Paudits Béla!

Nincs pénze a műtétekre, bármelyik percben meghalhat Paudits Béla!

Régen az or­szág egyik leg­na­gyobb ne­vet­te­tője volt.

Régen az or­szág egyik leg­na­gyobb ne­vet­te­tője volt, ma egy jó szán­dékú ba­rátja gon­dos­ko­dik róla, és nyo­mo­rog.

Bejelentette a színház: elhunyt a legendás színész

Bejelentette a színház: elhunyt a legendás színész

Éle­té­nek 80. élet­évé­ben hunyt el.

Éle­té­nek nyolc­va­na­dik élet­évé­ben hunyt el Mi­hály Pál szín­mű­vész, a Ko­lozs­vári Ál­lami Ma­gyar Szín­ház örö­kös tagja.

Bénító fájdalommal került kórházba a világhírű színész

Bénító fájdalommal került kórházba a világhírű színész

Fáj­da­lom bé­ní­totta meg Ban­der­ast.

Fáj­da­lom bé­ní­totta meg An­to­nio Ban­der­ast a saját ott­ho­ná­ban.

Ezt tanácsolja a sorstársainak Szabó Zsófi!

Ezt tanácsolja a sorstársainak Szabó Zsófi!

A csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­nek sú­lyos prob­lé­má­val kel­lett meg­küz­de­nie a kö­zel­múlt­ban.

A csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­nek sú­lyos prob­lé­má­val kel­lett meg­küz­de­nie a kö­zel­múlt­ban.