SZTÁR

LELKIZŐ

Most jelentették be: nagy a baj Törőcsik Marival!

Most jelentették be: nagy a baj Törőcsik Marival!

Újra le­be­te­ge­dett a nem­zeti szí­né­sze.

Nem­rég épült fel, de újra le­be­te­ge­dett a nem­zet szí­né­sze - Tö­rő­csik Ma­ri­nak most pi­he­nésre van szük­sége, elő­adá­sait is le­mondta.

Autóban kapott infarktust Agárdy Gábor özvegye!

Autóban kapott infarktust Agárdy Gábor özvegye!

Bo­riska néni élete per­ce­ken múlt.

Bo­riska néni élete per­ce­ken múlt, sze­ren­csére a ba­rá­tai vele vol­tak a baj­ban.

Gyászol a Zámbó család: Elment az énekes

Gyászol a Zámbó család: Elment az énekes

Fi­a­ta­lon, tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt a mu­la­tós sztár, aki nél­kül nem múlt el fa­lu­nap az utóbbi évek­ben.

Fi­a­ta­lon, tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt a mu­la­tós sztár, aki nél­kül nem múlt el fa­lu­nap az utóbbi évek­ben. Az éne­kes Jimmy-díjat is ka­pott ko­ráb­ban.

Bomba nő lett, mégis egyedül van Tóth Vera. Hát ezért...

Bomba nő lett, mégis egyedül van Tóth Vera. Hát ezért...

Csak úgy olvad róla a fe­les­leg.

Csak úgy olvad róla a fe­les­leg. 45 ki­ló­nál tart, és gya­kor­la­ti­lag fe­ne­kes­tül fel­for­dult az élete, a szó leg­jobb ér­tel­mé­ben. De mi van a pa­sik­kal?

Felébredt a kómából Lerch István, az orvosok nem mernek találgatni!

Felébredt a kómából Lerch István, az orvosok nem mernek találgatni!

Más­fél hete ke­ze­lik az in­ten­zív osz­tá­lyon, az influ­en­za­jár­vány miatt rit­kán lá­to­gat­ható.

Megrázó: Így gyászol Céline Dion!

Megrázó: Így gyászol Céline Dion!

Éppen egy évvel ez­előtt, ja­nuár 14-én adta fel a rák el­leni har­cot az éne­kesnő férje! Cé­line azóta sem tudta fel­dol­gozni a ha­tal­mas vesz­te­sé­get.

Éppen egy évvel ez­előtt, ja­nuár 14-én adta fel a rák el­leni har­cot az éne­kesnő férje! Cé­line azóta sem tudta fel­dol­gozni a ha­tal­mas vesz­te­sé­get.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Nagy a baj: Megrázó vallomást tett Stohl András

Nagy a baj: Megrázó vallomást tett Stohl András

Bár nem­rég azt nyi­lat­kozta, sok­kal ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb, mióta el­köl­tö­zött An­csi­ká­tól, va­lami mégis nyo­masztja!

Bár nem­rég azt nyi­lat­kozta, sok­kal ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb, mióta el­köl­tö­zött An­csi­ká­tól, va­lami mégis nyo­masztja!

Retro: szeretettel ölelte egymást Pécsi Ildikó és Pártos Csilla

Retro: szeretettel ölelte egymást Pécsi Ildikó és Pártos Csilla

Már csak a bí­ró­sá­gon ta­lál­koz­nak.

Régen le­gen­dá­san jó volt köz­tük a vi­szony, ma már csak a bí­ró­sá­gon ta­lál­koz­nak.

Újabb részletek Klapka György temetéséről: Ez volt a kívánsága

Újabb részletek Klapka György temetéséről: Ez volt a kívánsága

Ki­de­rült az Arany­em­ber vég­aka­rata, ám a csa­lád nem biz­tos hogy tudja tel­je­sí­teni az üz­let­em­ber min­den ké­ré­sét.

Klapka György legkisebb lánya megtörte a csendet!

Klapka György legkisebb lánya megtörte a csendet!

Sandy még csak hu­szon­hat éves, de édes­apja ha­lá­lá­val min­den fe­le­lős­ség az ő nya­kába sza­kadt.

Sandy még csak hu­szon­hat éves, de édes­apja ha­lá­lá­val min­den fe­le­lős­ség az ő nya­kába sza­kadt.

Ezzel a fotóval búcsúzik Klapka Györgytől Jakupcsek Gabriella

Ezzel a fotóval búcsúzik Klapka Györgytől Jakupcsek Gabriella

A nép­szerű tévés szí­vé­hez is közel állt a neves üz­let­em­ber.

A nép­szerű tévés szí­vé­hez is közel állt a neves üz­let­em­ber.

Súlyos családi titok derült ki George Michaelről

Súlyos családi titok derült ki George Michaelről

Gyá­szolt a csa­ládja szü­le­té­se­kor.

Bár 1963. jú­nius 25-én szü­le­tett meg George Mi­chael, mégis az a nap volt az éne­kes csa­lád­já­nak leg­szo­mo­rúbb napja.

Szívszorító interjú Klapka Györggyel, teljesült utolsó kívánsága

Szívszorító interjú Klapka Györggyel, teljesült utolsó kívánsága

Né­hány nap­pal ez­előtt még ön­fe­led­ten mu­la­tott szü­le­tés­napi est­jén, majd ja­nuár 4-én örökre el­aludt.

Könnyek közt vettek búcsút a sztárok Leia hercegnőtől és anyjától

Könnyek közt vettek búcsút a sztárok Leia hercegnőtől és anyjától

Ren­ge­te­gen je­len­tek meg az egyik Los An­ge­les-i te­me­tő­ben.

Ren­ge­te­gen je­len­tek meg az egyik Los An­ge­les-i te­me­tő­ben, hogy le­ró­ják tisz­te­le­tü­ket a két szí­nésznő em­léke előtt.

Magánéleti problémáiról vallott Joshi Bharat

Magánéleti problémáiról vallott Joshi Bharat

A sors­elemző szűk­szavú a saját ma­gán­éle­tét il­le­tően, nem sze­reti ki­mu­tatni, ha gond­jai van­nak.

A sors­elemző szűk­szavú a saját ma­gán­éle­tét il­le­tően, nem sze­reti ki­mu­tatni, ha gond­jai van­nak.

Tragikus: utolsó magazininterjújában Mary Zsuzsiról mesélt Klapka György!

Tragikus: utolsó magazininterjújában Mary Zsuzsiról mesélt Klapka György!

Nem sok­kal a ha­lála előtt ta­lálta meg volt fe­le­sége neki írt bú­csú­le­ve­lét.

Az Arany­em­ber nem sok­kal a ha­lála előtt ta­lálta meg volt fe­le­sége neki írt bú­csú­le­ve­lét.

Komoly műtéten esett át Batiz András

Komoly műtéten esett át Batiz András

Az egy­kori tévés a ci­ga­ret­tá­ról is le­szo­kott.

Az egy­kori tévés a ci­ga­ret­tá­ról is le­szo­kott, gyer­meke ked­véért új éle­tet kez­dett.

Összeomlás: Nyertes Zsuzsa megrázó nyilatkozatot tett Klapka Györgyről!

Összeomlás: Nyertes Zsuzsa megrázó nyilatkozatot tett Klapka Györgyről!

A ba­rát­sá­guk le­gen­dás volt, a szí­nésznő zo­kogva me­sélt az utolsó ta­lál­ko­zás­ról.

Megható: így búcsúznak a sztárok Klapka Györgytől!

Megható: így búcsúznak a sztárok Klapka Györgytől!

Ren­ge­te­gen sze­ret­ték őt.

Az Arany­em­bert ren­ge­te­gen sze­ret­ték, a hí­res­sé­gek most meg­tör­ten kö­szön­tek el tőle.

Meglepő bejelentés: ezért maradt együtt Bochkor Várkonyi Andival

Meglepő bejelentés: ezért maradt együtt Bochkor Várkonyi Andival

Boch­kor Gábor Lo­vász László La­kástalk­show című mű­so­rá­ban me­sélt ma­gán­életi tit­ka­i­ról.

Elhunyt Klapka György

Gyász: Elhunyt Klapka György

Nyolc­van­nyolc éve­sen el­hunyt Klapka György. A le­gen­dás üz­let­em­ber né­hány napja ün­ne­pelte ba­rá­ta­i­val a szü­le­tés­nap­ját.

Nyolc­van­nyolc éve­sen el­hunyt Klapka György. A le­gen­dás üz­let­em­ber né­hány napja ün­ne­pelte ba­rá­ta­i­val a szü­le­tés­nap­ját.

Durva dolgok derültek ki Harrison Ford és Carrie Fisher titkos románcáról

Durva dolgok derültek ki Harrison Ford és Carrie Fisher titkos románcáról

A le­hető leg­ke­vésbé sem lehet ro­man­ti­kus­nak ne­vezni azt, ami köz­tük volt, és egy életre meg­nyo­mo­rí­totta a szí­nész­nőt.

Az interneten árulja a bútorait Bangó Margit

Az interneten árulja a bútorait Bangó Margit

A Kos­suth-díjas éne­kesnő egy­kori ott­ho­nát már meg is vá­sá­rol­ták. Ti­ná­val és Emi­li­ó­val most köl­töz­köd­nek, a ház ki­pa­ko­lása pedig fáj­dal­mas szá­mára.

A Kos­suth-díjas éne­kesnő egy­kori ott­ho­nát már meg is vá­sá­rol­ták. Ti­ná­val és Emi­li­ó­val most köl­töz­köd­nek, a ház ki­pa­ko­lása pedig fáj­dal­mas szá­mára.

Megható: Így emlékeznek Jimmyre szerettei

Megható: Így emlékeznek Jimmyre szerettei

Zámbó Jimmy éppen 16 éve ezen a napon hunyt el, amáig rej­té­lyes kö­rül­mé­nyek kö­zött.

Zámbó Jimmy éppen 16 éve ezen a napon hunyt el a máig rej­té­lyes kö­rül­mé­nyek kö­zött le­zaj­lott bal­eset­ben. Csa­lád­tag­jai ma így em­lé­kez­tek rá.

A férj döntött: Nem engedi Magyarországra Gábor Zsazsa hamvait

A férj döntött: Nem engedi Magyarországra Gábor Zsazsa hamvait

Hiába a díva egy­ér­telmű kí­ván­sága, férje a szer­tar­tás után nem en­ge­dé­lyezte, hogy Zsa­zsa ham­vai ha­za­tér­je­nek.

Zámbó Jimmy sajátjaként nevelte a testvérpárt

Zámbó Jimmy sajátjaként nevelte a testvérpárt

Hét "gyer­meke" volt...

Jimmy első fe­le­sége egy sosem hal­lott csa­ládi ti­tok­ról leb­ben­tette fel a fáty­lat a ki­rály ha­lá­lá­nak 16. év­for­du­ló­ján.

A kamerák okozhatták a legendás magyar tévés halálát

A kamerák okozhatták a legendás magyar tévés halálát

Ta­mási Esz­tert egy­kor egy or­szág fi­gyelte nap mint nap, hi­szen ő volt a te­le­ví­zi­ó­zás hős­ko­rá­nak első be­mon­dó­nője.

Ta­mási Esz­tert egy­kor egy or­szág fi­gyelte nap mint nap, hi­szen ő volt a te­le­ví­zi­ó­zás hős­ko­rá­nak első be­mon­dó­nője. Ha­lá­lát agy­da­ga­nat okozta 25 évvel ez­előtt.

Gyász: Karácsonykor vesztette el édesapját a szomszédok sztárja

Gyász: Karácsonykor vesztette el édesapját a szomszédok sztárja

Ivan­csics Ilo­nát vá­rat­la­nul érte 93 éves édes­apja el­vesz­tése. A férfi még meg­ün­ne­pelte csa­lád­já­val a szent­es­tét...

Ivan­csics Ilo­nát vá­rat­la­nul érte 93 éves édes­apja el­vesz­tése.

Őszinte vallomás: összetörték Medveczky Ilona szívét

Őszinte vallomás: összetörték Medveczky Ilona szívét

A díva nem szí­ve­sen em­lék­szik vissza az idei évre, ezért lehet, hogy ma­gá­nyo­san tölti majd a szil­vesz­tert.

Hihetetlen ajánlatot tett Demcsák Zsuzsa

Hihetetlen ajánlatot tett Demcsák Zsuzsa

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője élő adás­ban hívta meg fi­a­tal fiút...

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője élő adás­ban hívta meg az ál­lami gon­do­zás­ból éppen csak ki­ke­rült fi­a­tal fiút, hogy a csa­lád­já­val töltse a szent­es­tét.

Nagy Adri mindenhol kicsapja a biztosítékot...

Nagy Adri mindenhol kicsapja a biztosítékot

Pár hó­napja fur­csa je­len­sé­ge­ket ta­pasz­tal a Jóban Rossz­ban csi­nos szí­nész­nője. Is­me­rő­se­i­től kért se­gít­sé­get!

Pár hó­napja fur­csa je­len­sé­ge­ket ta­pasz­tal a Jóban Rossz­ban csi­nos szí­nész­nője. Is­me­rő­se­i­től kért se­gít­sé­get!

Első szerelmüket gyászolják a magyar sztárok

Első szerelmüket gyászolják a magyar sztárok

A szí­nésznő vá­rat­lan ha­lála vi­lág­szerte meg­rázta a ra­jon­gó­kat, köz­tük a ma­gyar hí­res­sé­ge­ket is.

A szí­nésznő vá­rat­lan ha­lála vi­lág­szerte meg­rázta a ra­jon­gó­kat, köz­tük a ma­gyar hí­res­sé­ge­ket is. A Ri­post­nak meg­szó­lalt Ben­cze Ilona is, aki több epi­zód­ban is a hang­ját köl­csö­nözte a her­ceg­nő­nek.

Sztárok vigasztalják az összetört szívű Hajdú Pétert

Sztárok vigasztalják az összetört szívű Hajdú Pétert

Nehéz év áll mö­götte.

A mű­sor­ve­zető a ra­jon­gói ol­da­lán fog­lalta össze az el­múlt év meg­pró­bál­ta­tá­sait, amire a ba­rá­tai is re­a­gál­tak.

Szívszorító: súlyos betegségéről vallott a fiatal modell anyuka

Szívszorító: súlyos betegségéről vallott a fiatal modell anyuka

Vik­tó­ria nem adja fel a har­cot!

A gyö­nyörű mo­dell nem adja fel a har­cot! Ma­gá­nál is job­ban félti egyet­len kisfiát...

Súlyos betegségéről vallott Csákányi Eszter!

Súlyos betegségéről vallott Csákányi Eszter!

A szí­nésznő mö­gött bor­zal­mas év áll.

A szí­nésznő mö­gött bor­zal­mas év áll, de meg­tudta, kik az igazi ba­rá­tai.

Így gyászolja a világsztár George Michaelt

Így gyászolja a világsztár George Michaelt

Egy­kori du­ett­part­nere össze­tört.

A vi­lág­sztár ha­lál­híre össze­törte egy­kori du­ett­part­ne­rét. Az éne­kes csu­pán 53 éves volt...

Karácsonykor végre kezébe foghatja unokáját Majka édesanyja

Karácsonykor végre kezébe foghatja unokáját Majka édesanyja

Fi­nom­ság­ból és sze­re­tet­ből nem lesz hiány!

A leg­na­gyobb aján­dék idén, hogy Majka édes­anyja velük tölt­heti a szent na­po­kat.

Mély gyászban a szupermodellek George Michael miatt

Mély gyászban a szupermodellek George Michael miatt

Sze­re­pel­tek a klip­jé­ben.

A '90-es évek leg­is­mer­tebb szu­per­mo­dell­jei az éne­kes Fre­e­dom című klip­jé­ben sze­re­pel­tek. Az 53 éves pop­ikon ha­lál­híre őket is tel­je­sen vá­rat­la­nul érte.

Teljesen levette a lábáról Erzsébet királynőt kisunokája

Teljesen levette a lábáról Erzsébet királynőt kisunokája

Apró, csa­ládi tit­kok de­rül­tek ki.

Ka­ta­lin her­cegné apró, csa­ládi tit­ko­kat árult el, amik­től meg­me­leg­szik a szí­ved.

Évtizedek után vallotta be a nők bálványa, hogy meleg

Évtizedek után vallotta be a nők bálványa, hogy meleg

George Mi­chael éve­ken át ti­port a női szí­ve­ken, mire be­val­lotta, hogy va­ló­já­ban saját ne­mé­hez von­zó­dik.

George Mi­chael éve­ken át ti­port a női szí­ve­ken, mire be­val­lotta, hogy va­ló­já­ban saját ne­mé­hez von­zó­dik.

Embertelen sors vár Gábor Zsazsa özvegyére

Embertelen sors vár Gábor Zsazsa özvegyére

Fréd­éric a Fa­ce­book-ol­da­lán fa­kadt ki. Az össze­om­lás szé­lére ke­rült. Min­denki el­hagyta...

Fréd­éric a Fa­ce­book-ol­da­lán fa­kadt ki. Az össze­om­lás szé­lére ke­rült. Min­denki el­hagyta...

Árulkodó fotó: így töltötte a szentestét Sarka Kata és Hajdú Péter

Árulkodó fotó: így töltötte a szentestét Sarka Kata és Hajdú Péter

Bár a há­zas­sá­guk meg­rom­lott, a gyer­me­keik ked­véért együtt ka­rá­cso­nyoz­tak.

Megható: elhunyt édesapjára emlékezett Mosolyka

Megható: elhunyt édesapjára emlékezett Mosolyka

Szo­morú ünnep az övé.

Az írónő szent­este is szív­szo­rító gon­do­la­to­kat osz­tott meg a ra­jon­gó­i­val, szo­morú ünnep az övé.

Első magányos karácsonyáról vallott Bebe

Első magányos karácsonyáról vallott Bebe

A hí­res­ség kü­lön­le­ges ha­gyo­má­nyo­kat tart az ün­ne­pek alatt, a főzés köti le a fi­gyel­mét.

A hí­res­ség kü­lön­le­ges ha­gyo­má­nyo­kat tart az ün­ne­pek alatt, a főzés köti le a fi­gyel­mét.

Nem tudja az idős díva, hogy lánya állapota mennyire súlyos

Nem tudja az idős díva, hogy lánya állapota mennyire súlyos

A le­gen­dás szí­nész­nő­vel nem kö­zöl­ték, hogy lánya az éle­té­ért küzd.

A le­gen­dás szí­nész­nő­vel nem kö­zöl­ték, hogy lánya az éle­té­ért küzd.

Ronaldo gyerekek tízezreinek karácsonyát tette szebbé!

Ronaldo gyerekek tízezreinek karácsonyát tette szebbé!

Vi­lág­klasszis já­té­kos, ér­ző­szívű ember, ma, Ka­rá­csony nap­ján is azokra gon­dolt, akik az éle­tü­kért ret­teg­nek.

Most jelentették be: gyászba borul a királyi család

Most jelentették be: gyászba borul a királyi család

Szo­morú hírt kö­zöl­tek.

Alig né­hány hete je­len­tet­ték be, hogy újabb gyer­mek­kel bővül a ki­rá­lyi csa­lád, most mégis szo­morú hírt kel­lett kö­zöl­niük.

Valami nagyon furcsa Demcsák Zsuzsa fotóján: ki az a fiú vele?

Valami nagyon furcsa Demcsák Zsuzsa fotóján: ki az a fiú vele?

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője a kö­zös­ségi por­tá­lon kö­szön­tötte a kö­ve­tőit.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője a kö­zös­ségi por­tá­lon kö­szön­tötte a kö­ve­tőit.

Egyedül van: Ezzel a fotóval kíván boldog karácsonyt Rékasi

Egyedül van: Ezzel a fotóval kíván boldog karácsonyt Rékasi

Fel­röp­pent a hír, hogy nincs min­den rend­ben a szí­nész és Pi­kali Gerda kap­cso­la­tá­val. Vajon iga­zak a plety­kák?

Fel­röp­pent a hír, hogy nincs min­den rend­ben a szí­nész és Pi­kali Gerda kap­cso­la­tá­val. Vajon iga­zak a plety­kák?

Gyász: szenteste napján lett öngyilkos Mary Zsuzsi

Gyász: szenteste napján lett öngyilkos Mary Zsuzsi

Öt évvel ez­előtti, vá­rat­lan ha­lála az egész or­szá­got meg­rázta! Mél­tat­lan kö­rül­mé­nyek kö­zött ta­lál­tak rá.

Öt évvel ez­előtti, vá­rat­lan ha­lála az egész or­szá­got meg­rázta! Mél­tat­lan kö­rül­mé­nyek kö­zött ta­lál­tak rá.

Fekete karácsony: így ünnepel vetélése után Nótár Mary

Fekete karácsony: így ünnepel vetélése után Nótár Mary

Egy hó­napja vesz­tette el a mag­za­tát.

Az éne­kesnő egy hó­napja vesz­tette el a mag­za­tát, most évek óta elő­ször a csa­lád­já­val tölti a ka­rá­csonyt.

Szívszorító: Ezért szenved karácsonykor Szabó Zsófi

Szívszorító: Ezért szenved karácsonykor Szabó Zsófi

Évek óta küzd.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető évek óta küzd. Fe­lej­teni nem sze­retne, de em­lé­kez­nie is fáj...

Bangó Margit szegénységben élte meg a legszebb karácsonyát

Bangó Margit szegénységben élte meg a legszebb karácsonyát

A két­sze­res Kos­suth-díjas éne­kesnő fel­idézi a rég­múlt ka­rá­cso­nyok em­lé­két, ami­kor még kis­lány­ként várta a csen­gő­szót.

Megtörte a csendet Gábor Zsazsa fogadott fia

Megtörte a csendet Gábor Zsazsa fogadott fia

Na­gyon közel áll­tak egy­más­hoz.

Bár a Né­met­or­szág­ban élő, is­mert köz­sze­rep­lőt Zsa­zsa és férje pén­zért vet­ték a ne­vükre, min­dig is na­gyon közel állt a va­sár­nap el­hunyt dí­vá­hoz.

Már Biztos: Hajdú nem a családjával karácsonyozik

Már Biztos: Hajdú nem a családjával karácsonyozik

Sarka Ka­tára há­rult min­den ka­rá­cso­nyi te­endő az idén, hi­szen há­zas­sága vál­ságba ju­tott.

Sarka Ka­tára há­rult min­den ka­rá­cso­nyi te­endő az idén, hi­szen há­zas­sága vál­ságba ju­tott. Úgy tűnik, a szent­este sem hoz békét a csa­ládba.

A haláltól rettegett a Tények híradósa

A haláltól rettegett a Tények híradósa

Lé­lek­ben el­kö­szönt sze­ret­te­i­től a be­avat­ko­zás előtt...

Váczi Gergő szer­dán át­esett térd­mű­té­tén, de be­val­lotta, lé­lek­ben el­kö­szönt sze­ret­te­i­től a be­avat­ko­zás előtt, amit ko­moly bo­nyo­dal­mak előz­tek meg, hi­szen ko­mo­lyan meg­sé­rült.

Előkerültek Diana hercegnő megható levelei

Előkerültek Diana hercegnő megható levelei

Nyil­vá­nos­ságra ke­rül­tek.

Nyil­vá­nos­ságra hoz­tak több tucat pri­vát hang­vé­telű és tar­talmú le­ve­let, me­lye­ket a néhai her­cegnő írt a ko­mor­nyik­já­nak.

Megrázó vallomást tett Sarka Kata

Megrázó vallomást tett Sarka Kata

Nehéz idő­sza­kot él át a két­gyer­me­kes sztár­anyuka, rá­adá­sul mind­járt itt a ka­rá­csony, amit évek óta fér­jé­vel töl­tött tö­ké­le­tes har­mó­ni­á­ban.

Nehéz idő­sza­kot él át a két­gyer­me­kes sztár­anyuka, rá­adá­sul mind­járt itt a ka­rá­csony, amit évek óta fér­jé­vel töl­tött tö­ké­le­tes har­mó­ni­á­ban.

Szívszorító: Férje próbálta újraéleszteni Gábor Zsazsát

Szívszorító: Férje próbálta újraéleszteni Gábor Zsazsát

Fréd­éric von An­halt her­ceg két­ség­be­eset­ten tár­csázta a se­gély­hí­vót, és kö­vette az uta­sí­tá­so­kat.

Fréd­éric von An­halt her­ceg két­ség­be­eset­ten tár­csázta a se­gély­hí­vót, és kö­vette az uta­sí­tá­so­kat.

Egy fillért sem hagyott magyar örököseire Gábor Zsazsa

Egy fillért sem hagyott magyar örököseire Gábor Zsazsa

Nem szá­mít­hat­nak pénzre...

Sem­mi­lyen örök­ségre nem szá­mít­hat­nak Gábor Zsa­zsa ma­gyar ro­ko­nai.

Megrázó kijelentést tett Harry anyja haláláról

Megrázó kijelentést tett Harry anyja haláláról

Nem szo­kott Di­a­ná­ról be­szélni.

Nem szo­kott Diana el­vesz­té­sé­ről be­szélni, de most mégis ki­vé­telt tett, és soha nem ta­pasz­talt őszin­te­ség­gel ki­tárta lel­két.

Szívszorító: Ezt kívánta Gábor Zsazsa a halála előtt

Szívszorító: Ezt kívánta Gábor Zsazsa a halála előtt

A férj mit sem sejtve a kö­zelgő tra­gé­di­á­ról adta hírül az üze­ne­tet. Ezt bi­zo­nyítja leg­alábbis egy kü­lö­nös be­jegy­zés.

A férj mit sem sejtve a kö­zelgő tra­gé­di­á­ról adta hírül az üze­ne­tet. Ezt bi­zo­nyítja leg­alábbis egy kü­lö­nös be­jegy­zés.

Együtt kerek a világ - ezt vallja Ivancsics Ilona színművész

Együtt kerek a világ - ezt vallja Ivancsics Ilona színművész

Rá­szo­ruló csa­lá­dok­kal és a Szom­szé­dok című té­vé­so­ro­zat mű­vé­sze­i­vel is együtt ka­rá­cso­nyo­zik Ivan­csics Ilona

Rá­szo­ruló csa­lá­dok­kal és a Szom­szé­dok című té­vé­so­ro­zat mű­vé­sze­i­vel is együtt ka­rá­cso­nyo­zik Ivan­csics Ilona

Kiderült, kihez került Zámbó Jimmy féltve őrzött relikviája!

Kiderült, kihez került Zámbó Jimmy féltve őrzött relikviája!

Újra meg­szó­lalt a régi hang­szer.

A Ki­rály ha­lála után ti­zenöt évvel újra meg­szó­lalt a régi hang­szer. Az új tu­laj­do­nos már dalt is kom­po­nált rajta.

Megrázó utolsó fotó az elhunyt Gábor Zsazsáról

Megrázó utolsó fotó az elhunyt Gábor Zsazsáról

Ott­ho­ná­ban érte a halál.

A le­gen­dás, ma­gyar szár­ma­zású szí­nész­nőt va­sár­nap éjjel, ott­ho­ná­ban érte a halál.

Újra pszichiátriára került Damu Roland felesége!

Újra pszichiátriára került Damu Roland felesége!

Edina ott­ho­ná­ban a köz­mű­ve­ket már rég ki­kap­csol­ták, és ő is kór­házba ke­rült.

Edina ott­ho­ná­ban a köz­mű­ve­ket már rég ki­kap­csol­ták, és ő is kór­házba ke­rült.

Törőcsik Mari titkolja, miért került kórházba

Törőcsik Mari titkolja, miért került kórházba

A Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő egész­ségi ál­la­pota ismét ag­gasztó. Bár meg­nyug­tatta a kö­zön­sé­get, nem tudni, miért ke­rült kór­házba.

A Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő egész­ségi ál­la­pota ismét ag­gasztó. Bár meg­nyug­tatta a kö­zön­sé­get, nem tudni, miért ke­rült kór­házba.

Halott társuk mellett sírva koncertezett a magyar zenekar

Halott társuk mellett sírva koncertezett a magyar zenekar

Fel­lé­pése előtt pár perc­cel össze­esett és meg­halt a Rajkó Ze­ne­kar 48 éves ve­zető prí­mása, Vidák Zsig­mond.

Fel­lé­pése előtt pár perc­cel össze­esett és meg­halt a Rajkó Ze­ne­kar ve­zető prí­mása, Vidák Zsig­mond.

Megszólalt Somló Tamás özvegye: Szörnyű volt látni a szenvedését

Megszólalt Somló Tamás özvegye: Szörnyű volt látni a szenvedését

A le­gen­dás ze­nész csa­ládja már öt hó­napja gyá­szol. Min­den ed­di­gi­nél ne­he­zebb ka­rá­csony vár rájuk.

Szívszorító: Már csak a temetőben találkozhat barátaival Demjén Ferenc

Szívszorító: Már csak a temetőben találkozhat barátaival Demjén Ferenc

A le­gen­dás éne­kes nehéz éven van túl. Több­nyire gyás­szal és fáj­da­lom­mal tel­tek a nap­jai.

Pszichiáter kezeli: összeomlott a gyásztól Nótár Mary!

Pszichiáter kezeli: összeomlott a gyásztól Nótár Mary!

Az éne­kesnő el­vesz­tette a mag­za­tát.

Az éne­kesnő el­vesz­tette a mag­za­tát, a fáj­dal­má­ról pedig a Ri­post­nak val­lott.

Nem engedik ki a kórházból Torgyán Józsefet

Nem engedik ki a kórházból Torgyán Józsefet

Ko­mo­lyabb a baj, mint eddig hit­ték...

Ko­mo­lyabb a baj, mint eddig hit­ték, ezért az or­vo­sok egy­előre nem en­ge­dik ki Tor­gyán Jó­zse­fet a kór­ház­ból. A leg­fon­to­sabb, hogy be­ál­lít­sák a gyógy­sze­reit.

Furcsa vallomás! Berkinek az idei lesz az első igazi karácsonya

Furcsa vallomás! Berkinek az idei lesz az első igazi karácsonya

Berki Krisz­tián em­lé­ke­i­ben nem iga­zán élnek meg­hitt ka­rá­cso­nyok, és apa­ként eddig mind­ket­tőt el­mu­lasz­totta.

Krisz­tián em­lé­ke­i­ben nem iga­zán élnek meg­hitt ka­rá­cso­nyok, és apa­ként eddig mind­ket­tőt el­mu­lasz­totta.

Tragédia: Összeomlott a gyásztól Kunovics Katinka

Tragédia: Összeomlott a gyásztól Kunovics Katinka

Kép­te­len fel­fogni a tör­tén­te­ket.

Bár hosszú évek óta be­te­ges­ke­dett az édes­apja, mégis kép­te­len fel­fogni a tör­tén­te­ket.

Stohl: Terápia számomra az új darab

Stohl: Terápia számomra az új darab

Ha má­sért nem is, de szín­házi mun­kája miatt meg­szó­lal...

Ha má­sért nem is, de szín­házi mun­kája miatt meg­szó­lal újabb kap­cso­lati vál­sá­gá­ról a szí­nész. Most a szín­pa­don néz szembe saját dé­mon­ja­i­val

Balázséknál vallott Joshi Bharat

Balázséknál vallott Joshi Bharat

Joshi nem csi­nál tit­kot abból, hogy 26 év után vál­ságba ju­tott a há­zas­sága. Ugya­n­ak­kor ő egé­szen más­képp éli meg ezt, mint a leg­több ember.

Joshi nem csi­nál tit­kot abból, hogy 26 év után vál­ságba ju­tott a há­zas­sága. Ugya­n­ak­kor ő egé­szen más­képp éli meg ezt, mint a leg­több ember.

Nehéz sorsú gyerekek lepték el a tévét

Nehéz sorsú gyerekek lepték el a tévét

Bán­tal­ma­zás, sze­gény­ség, a gye­re­kü­ket el­látni kép­te­len szü­lök... Csak né­hány ok, ami miatt gyer­mek­ott­honba ke­rül­het va­laki...

Bán­tal­ma­zás, sze­gény­ség, a gye­re­kü­ket el­látni kép­te­len szü­lök... Csak né­hány ok, ami miatt gyer­mek­ott­honba ke­rül­het va­laki...

Lajsz András nem engedi, hogy padlóra küldjék

Lajsz András nem engedi, hogy padlóra küldjék

Sok­kal bi­za­ko­dóbb, mint ko­ráb­ban.

A kok­tél­ki­rály egész­ségi ál­la­po­tá­ban ja­vu­lás állt be, és sok­kal bi­za­ko­dóbb, mint ko­ráb­ban.

Beteglelkű pedofil él vissza Schobert Lara nevével!

Beteglelkű pedofil él vissza Schobert Lara nevével!

A rend­őr­ség is te­he­tet­len.

Norbi ki­bo­rult, jogi lé­pé­se­ket fon­tol­gat, de egy­előre a rend­őr­ség is te­he­tet­len.

Klapka megrázó vallomása: Ezért nem látogatja Mary Zsuzsi sírját

Klapka megrázó vallomása: Ezért nem látogatja Mary Zsuzsi sírját

Az Arany­em­ber kép­te­len ki­menni a te­me­tőbe.

Idén lesz öt éve, hogy egy­kori fe­le­sége szent­este nap­ján ön­ként ve­tett véget éle­té­nek, az Arany­em­ber mégis kép­te­len ki­menni a te­me­tőbe.