SZTÁR

HŰHA

Kasza Tibi nem tervez esküvőt

Kasza Tibi nem tervez esküvőt

Az éne­kes a há­zas­ság in­téz­mé­nyé­ről mondta el a vé­le­mé­nyét.

Az éne­kes a há­zas­ság in­téz­mé­nyé­ről mondta el a vé­le­mé­nyét.

Megrázó vallomást tett élete legnehezebb napjáról Pápai Joci

Megrázó vallomást tett élete legnehezebb napjáról Pápai Joci

Ő kép­vi­sel­heti ha­zán­kat má­jus­ban.

Pápai Joci élete nagy le­he­tő­sé­gét kapta azzal, hogy ő kép­vi­sel­heti ha­zán­kat má­jus­ban az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon.

Megható fotó került elő Somló Tamásékról a múltból

Megható fotó került elő Somló Tamásékról a múltból

Az LGT tag­ja­i­val 2007-ben út­jára in­dult a ze­ne­vo­nat...

Az LGT tag­ja­i­val 2007-ben út­jára in­dult a ze­ne­vo­nat...

Ma 50 éves lett a színész, akinek mindent megbocsátunk

Ma 50 éves lett a színész, akinek mindent megbocsátunk

Stohl And­rás nem­csak arról híres, hogy remek szí­nész, hanem arról is, hogy nagy­ka­nál­lal falja az éle­tet!

Élő adásban forrongott Hódi Pamela!

Élő adásban forrongott Hódi Pamela!

Vő­le­gé­nye vé­del­mére kelt a csi­nos édes­anya, akit nyílt le­vél­ben szó­lí­tot­tak fel rá, hagyja el a hűt­len Ber­kit. Pam­e­lá­nak több se kel­lett... Ki­te­re­gette a szennyest, vissza­vá­gott.

Vő­le­gé­nye vé­del­mére kelt a csi­nos édes­anya, akit nyílt le­vél­ben szó­lí­tot­tak fel rá, hagyja el a hűt­len Ber­kit. Pam­e­lá­nak több se kel­lett. Ki­te­re­gette a szennyest.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Hihetetlen, de tényleg hatvanhoz közelít a legendás magyar tévés

Hihetetlen, de tényleg hatvanhoz közelít a legendás magyar tévés

A Sze­ren­cse­ke­rék egy­kori mű­sor­ve­ze­tő­i­nél va­la­hogy meg­állt az idő. Gaj­dos Tamás las­san tölti a ha­to­dik x-et...

A Sze­ren­cse­ke­rék egy­kori mű­sor­ve­ze­tő­i­nél va­la­hogy meg­állt az idő.

Nem hiszed el, mivel hódít Csányi Sándor!

Nem hiszed el, mivel hódít Csányi Sándor!

A jó­képű szí­nész nem öreg­szik, ez so­ro­za­tá­nak pre­mi­er­jén is lát­szó­dott.

A jó­képű szí­nész nem öreg­szik, ez so­ro­za­tá­nak pre­mi­er­jén is jól lát­szó­dott.

Olyat villantott Gáspár Evelin, hogy még mi is meglepődtünk!

Olyat villantott Gáspár Evelin, hogy még mi is meglepődtünk!

Gás­pár Eve­lin el­ké­pesztő vi­deót tett közzé kö­zös­ségi ol­da­lán. Meg­mu­tatta, ho­gyan for­mázza göm­bö­lyűre fe­ne­két.

A nap, amikor Baukó Éva anyázott egy szépet

A nap, amikor Baukó Éva anyázott egy szépet

VV Éva eddig tűrte, hogy másod-, sőt har­mad­osz­tá­lyú ce­leb­ként em­le­ges­sék bi­zo­nyos fó­ru­mo­kon.

VV Éva eddig tűrte, hogy másod-, sőt har­mad­osz­tá­lyú ce­leb­ként em­le­ges­sék bi­zo­nyos fó­ru­mo­kon. Most el­gu­rult a gyógy­szere, és elő­vette régi stí­lu­sát...

Nem engedték haza a színészeket a Játékszínben

Nem engedték haza a színészeket a Játékszínben

Bru­tá­lis siker...

A hazai szín­házi élet­ben nem ritka a telt házas siker, de ami szom­bat este tör­tént a Já­ték­szín­ben, olyas­mire aligha em­lék­szik bárki.

Nem nyelték le a békát az Animal Cannibals tagjai

Nem nyelték le a békát az Animal Cannibals tagjai

Pa­ca­los és békás ko­cso­nya!

Pa­ca­los és békás ko­cso­nya - ezt a menüt szol­gál­ták fel a szer­ve­zők Ric­si­pí­nek és Qka MC-nek a mis­kolci fel­lé­pé­sük után.

Meztelenül festette meg magát és párját Varga Viktor

Meztelenül festette meg magát és párját Varga Viktor

Az ext­rém sztár­pár fo­lya­ma­to­san azon van, hogy sa­já­tos élet­stí­lu­sá­val meg­hök­kentse kö­ve­tőit.

Az ext­rém sztár­pár fo­lya­ma­to­san azon van, hogy sa­já­tos élet­stí­lu­sá­val meg­hök­kentse kö­ve­tőit.

Titokzatos férfi mentette meg Zalatnay Sarolta vagyonát!

Titokzatos férfi mentette meg Zalatnay Sarolta vagyonát!

Az éne­kes­nő­nek ha­tal­mas sze­ren­cséje volt.

Az éne­kes­nő­nek ha­tal­mas sze­ren­cséje volt, hi­szen a ti­tok­za­tos jó­akaró ren­ge­teg kel­le­met­len­ség­től men­tette meg őt.

Buja blog indult: melleivel játszik a világ összes pontján a modell

Buja blog indult: melleivel játszik a világ összes pontján a modell

Az egy­kori Play­mate, Sara Un­der­wood ko­mo­lyan veszi a mun­ká­ját.

Az egy­kori Play­mate, Sara Un­der­wood ko­mo­lyan veszi a mun­ká­ját. Szexi uta­zós blo­got is in­dí­tott.

Levetkőzött Zimány Linda, csupán egy vékony lepedő takarja a testét

Levetkőzött Zimány Linda, csupán egy vékony lepedő takarja a testét

Zi­mány Linda mun­kája mel­lett is ké­nye­sen ügyel arra, hogy tes­tét bomba for­má­ban tartsa.

Petíciót írtak Tóth Gabi csalódott rajongói

Petíciót írtak Tóth Gabi csalódott rajongói

Kép­te­le­nek be­le­nyu­godni...

A kép­er­nyőn is át­jött, Tóth Gabi ne­he­zen vi­selte, hogy a sokak által győz­tes­nek várt szer­ze­ménnyel végül a leg­jobb négy közé sem ke­rül­he­tett be...

Kiutálták Európából a Balaton Soundon erőszakoskodó zenekart!

Kiutálták Európából a Balaton Soundon erőszakoskodó zenekart!

A ze­ne­kar öl­tö­ző­jé­ben két lányt ta­lál­tak ájul­tan ta­valy jú­li­us­ban, a duó tag­jai ál­lí­tó­lag be­gin­áz­ták őket.

Váratlan bejelentés a világhírű színésznőtől: 70 évesen váltana nőkre

Váratlan bejelentés a világhírű színésznőtől: 70 évesen váltana nőkre

Susan Sa­ran­don több év­ti­ze­det is le­ta­gad­hatna ko­rá­ból. A gyö­nyörű 70 éves szí­nésznő kü­lö­nös vá­gyait sem rejti véka alá!

Horrorvideó! Síbalesetben törte csontját Beckham!

Horrorvideó! Síbalesetben törte csontját Beckham!

A fut­ball­sztár fi­á­val lesz még sok baj. Pedig lát­szó­lag tel­je­sen nyu­god­tan snow­boar­do­zott a srác...

A fut­ball­sztár fi­á­val lesz még sok baj. Pedig lát­szó­lag tel­je­sen nyu­god­tan snow­boar­do­zott a srác...

Ez ám a pocak! Apa lesz a világhírű magyar sztár...

Ez ám a pocak! Apa lesz a világhírű magyar sztár...

"El­mond­ha­tat­la­nul vá­runk..."

"El­mond­ha­tat­la­nul vá­runk, kis­em­ber!" - osz­tot­ták meg az első közös kép alatt, ame­lyen egy­ér­tel­műen lát­szik, gyer­me­kük lesz. Áp­ri­lis­ban meg is ér­ke­zik...

Teljesen rákattant az edzésre Tóth Vera

Teljesen rákattant az edzésre Tóth Vera

Hiába fo­gyott le negy­venöt ki­lo­gram­mot, nem áll le az alak­for­má­lás­sal.

Hiába fo­gyott le negy­venöt ki­lo­gram­mot és néz ki egyre dö­gö­seb­ben az éne­kesnő, nem áll le az alak­for­má­lás­sal.

Mi történt D. Tóth Kriszta arcával az elmúlt egy év alatt?

Mi történt D. Tóth Kriszta arcával az elmúlt egy év alatt?

Nem­ré­gi­ben ün­ne­pelte a szü­le­tés­nap­ját. Mi tör­tént vele az el­múlt esz­ten­dő­ben?

Nem­ré­gi­ben ün­ne­pelte a szü­le­tés­nap­ját. Mi tör­tént vele az el­múlt esz­ten­dő­ben?

Élő adásban estek ki a mellei a szexi színésznőnek! - videó

Élő adásban estek ki a mellei a szexi színésznőnek! - videó

Ami egy­szer ugyanis a vi­lág­há­lóra kerül, az örökre az in­ter­ne­ten is marad. Ezek a mel­lek is.

Ami egy­szer ugyanis a vi­lág­há­lóra kerül, az örökre az in­ter­ne­ten is marad. Ezek a mel­lek is.

Atomjaira törik Berki méregdrága autóját?

Atomjaira törik Berki méregdrága autóját?

Danny Blue bátor ember lévén, koc­kára teszi Berki Krisz­tián ver­dá­ját.

Danny Blue bátor ember lévén, koc­kára teszi Berki Krisz­tián sok­mil­liós ver­dá­ját. Vajon a mu­tat­vány végén is jóban lesz­nek?

Amit Istenes Bence evett, az több, mint undorító

Amit Istenes Bence evett, az több, mint undorító

Itt a foly­ta­tás...

Csü­tör­tök este fel­ke­rült a leg­nép­sze­rűbb vi­deom­eg­osztó por­tálra Bogi és Bence ka­na­pés őrü­le­té­nek má­so­dik fel­vo­nása.

Abortusszal vádolják a Szulejmán sztárját

Abortusszal vádolják a Szulejmán sztárját

Tö­rök­or­szág­ban azt plety­kál­ják, hogy iga­zak vol­tak a nyá­ron fel­röp­pent hírek és a fi­a­tal Hür­re­met ala­kító szí­nésznő babát várt vő­le­gé­nyé­től.

Tö­rök­or­szág­ban azt plety­kál­ják, hogy iga­zak vol­tak a nyá­ron fel­röp­pent hírek és a fi­a­tal Hür­re­met ala­kító szí­nésznő babát várt vő­le­gé­nyé­től.

Se bugyi, se melltartó: a sztáranyuka meztelen fotót posztolt magáról

Se bugyi, se melltartó: a sztáranyuka meztelen fotót posztolt magáról

Ch­rissy Te­i­gen egy fo­tó­zás szü­ne­té­ben pi­hen­ge­tett anya­szült mez­te­le­nül.

Ch­rissy Te­i­gen egy fo­tó­zás szü­ne­té­ben pi­hen­ge­tett anya­szült mez­te­le­nül.

Vészesen fogy a gyomorműtéten is átesett Bangó Margit unokája

Vészesen fogy a gyomorműtéten is átesett Bangó Margit unokája

Szinte fel­is­mer­he­tet­len lett a Kos­suth-díjas mű­vésznő uno­kája. Mivel a gyo­mor­gyűrű nem vált be.

15 milliárd: George Clooney ennyit kér ezért...

15 milliárd: George Clooney ennyit kér ezért...

Jön­nek az ikrek, kevés a hely?

Jön­nek az ikrek, kevés a hely? Jú­ni­us­ban sze­rel­mé­vel gyer­me­kei szü­let­nek, most meg árulja a vil­lá­ját. Re­mél­jük, nem azért, mert ki­nőt­ték.

Teljes a káosz: Kiderült az igazság Faludy György hagyatékáról

Teljes a káosz: Kiderült az igazság Faludy György hagyatékáról

Fa­ludy Fanni, Fa­ludy György öz­ve­gye em­lék­mú­ze­u­mot hozna létre volt férje ha­gya­té­ká­ból.

Fa­ludy Fanni, Fa­ludy György öz­ve­gye em­lék­mú­ze­u­mot hozna létre volt férje ha­gya­té­ká­ból. Azt ál­lítja, már tár­gyal erről az ön­kor­mány­zat­tal, ott azon­ban semmi nyo­mát nem ta­lál­ták ennek.

Ismert magyar énekesnő kanapéján gusztustalanodik Istenes Bence

Ismert magyar énekesnő kanapéján gusztustalanodik Istenes Bence

Dal­los Bogi hang­ját már jól is­mer­jük, de erről fo­gal­munk sem volt.

Dal­los Bogi hang­ját már jól is­mer­jük, de arról fo­gal­munk sem volt, hogy talk­show-ban is erős. Pedig ala­po­san meg­for­gatta Is­te­nes Ben­cét, akit olyas­mire is rá­vett...

Szex után szelfizett Varga Viktor és kedvese

Szex után szelfizett Varga Viktor és kedvese

A sze­rel­me­sek pol­gár­puk­kasztó vi­sel­ke­dé­sük­kel rend­sze­rint azon van­nak, hogy meg­hök­kent­sék a kö­zön­sé­get.

A sze­rel­me­sek pol­gár­puk­kasztó vi­sel­ke­dé­sük­kel rend­sze­rint azon van­nak, hogy meg­hök­kent­sék a kö­zön­sé­get.

Szíven szúrja magát legújabb videoklipjében Tóth Gabi

Szíven szúrja magát legújabb videoklipjében Tóth Gabi

Az arany­torkú éne­kesnő image vál­tása utáni első vi­de­ója elég ext­rémre si­ke­rült. Gabi min­dent el­kö­ve­tett annak ér­de­ké­ben, hogy tö­ké­le­tes képi anyag szü­let­hes­sen.

Újabb Megasztárost fosztottak ki

Újabb Megasztárost fosztottak ki

A fi­a­tal éne­kes alig két hó­napja va­ló­sí­totta meg gyer­mek­kori álmát.

A fi­a­tal éne­kes alig két hó­napja va­ló­sí­totta meg gyer­mek­kori álmát azzal, hogy au­tó­ke­res­ke­dést nyi­tott. Most be­tör­tek az üz­letbe és mil­liós kárt okoz­tak.

Közúti balesetet szenvedett: cserbenhagyták a népszerű tévést

Közúti balesetet szenvedett: cserbenhagytak a népszerű tévést

Ki­sebb köz­úti bal­ese­tet szen­ve­dett Czip­pán Anett. Par­koló au­tó­já­nak haj­tot­tak neki. A koc­ca­nás kö­vet­kez­té­ben le­tört a kocsi vissza­pil­lantó tükre is.

Ezért lép ki a sorozatból a Barátok közt sztárja

Ezért lép ki a sorozatból 16 év után a Barátok közt sztárja

Kiss Ra­móna meg­hozta a fájó dön­tést.

Kiss Ra­móna mintha csa­lád­já­tól bú­csúzna, hi­szen fél éle­tét a kol­lé­gá­i­val és a Ba­rá­tok közt for­ga­tá­sán töl­tötte. Mégis meg­hozta a fájó dön­tést.

Mi lesz a vége? Így döntött Joshi a házasságáról

Mi lesz a vége? Így döntött Joshi a házasságáról

Pár hete rob­bant a hír: vál­ság­ban Joshi Bha­rat há­zas­sága. Úgy néz ki, pont ke­rül­het a vé­gére.

Pár hete rob­bant a hír: vál­ság­ban Joshi Bha­rat há­zas­sága. Úgy néz ki, pont ke­rül­het a vé­gére.

Kemény szavakkal üzent Pécsi Ildikó barátnője

Kemény szavakkal üzent Pécsi Ildikó barátnője

Il­di­kó­nak már kedve sincs be­szélni...

Pécsi Il­di­kó­nak már kedve sincs be­szélni az őt ért mél­tat­lan meg­hur­co­lás­ról, de egy kö­zeli is­me­rőse nem tesz la­ka­tot a szá­jára...

Milliomos koldus verte át Hajós Andrást

Milliomos koldus verte át Hajós Andrást

Nem egy­szerű, ha az ember híres és még jó­szívű is!

Nem egy­szerű, ha az ember híres és még jó­szívű is! Hajós And­rást pil­la­na­tok alatt be tudta há­lózni egy ha­szon­leső "haj­lék­ta­lan".

Felmondásával viccelődött Kárász Róbert

Felmondásával viccelődött Kárász Róbert

Ká­rász Ró­bert Va­len­tin-nap al­kal­má­ból kü­lön­le­ges öt­le­tet eszelt ki, hogy meg­vic­celje új­don­sült mun­ka­he­lyét.

Ká­rász Ró­bert Va­len­tin-nap al­kal­má­ból kü­lön­le­ges öt­le­tet eszelt ki, hogy meg­vic­celje új­don­sült mun­ka­he­lyét, az ATV szer­kesz­tő­sé­gét.

Berki Krisztián nem akar hűséges lenni

Berki Krisztián nem akar hűséges lenni

Berki Krisz­ti­án­ról köz­tu­dott, hogy imádja a gyö­nyörű nők­nek csapni a sze­let. Erről a hó­bort­já­ról há­zas­sága után sem akar le­mon­dani.

Berki Krisz­ti­án­ról köz­tu­dott, hogy imádja a gyö­nyörű nők­nek csapni a sze­let. Erről a hó­bort­já­ról há­zas­sága után sem akar le­mon­dani.

Palvin Barbi új szexi videói az Úr ajándékai!

Palvin Barbi új szexi videói az Úr ajándékai!

Min­dig nagy dolog, ami­kor Barbi fon­tos kar­ri­er­ál­lo­más­hoz ér­ke­zik.

Min­dig nagy dolog, ami­kor Pal­vin Barbi fon­tos kar­ri­er­ál­lo­más­hoz ér­ke­zik. Büsz­kék le­he­tünk, és van mit bá­mul­nunk is.

Egy macska sem élvezi úgy a luxust, mint Vajna Timi kedvencei

Egy macska sem élvezi úgy a luxust, mint Vajna Timi kedvencei

Andy Vajna fe­le­sé­gé­ről köz­tu­dott, hogy óri­ási ál­lat­ba­rát hí­ré­ben áll. Két cso­da­szép ci­cá­já­nak min­dent megad.

Andy Vajna fe­le­sé­gé­ről köz­tu­dott, hogy óri­ási ál­lat­ba­rát hí­ré­ben áll. Két cso­da­szép ci­cá­já­nak min­dent megad, amit csak tud.

Egy szál csőre töltött fegyverrel takargatja bombatestét a modell

Egy szál csőre töltött fegyverrel takargatja bombatestét a modell

Texan Kris­ten Ottea sem­mit sem bíz a vé­let­lenre, ál­do­za­tait lenge öl­tö­zet­ben cser­ké­szi be, mint egy igazi ra­ga­dozó...

Texan Kris­ten Ottea sem­mit sem bíz a vé­let­lenre.

Őszintén vallott jóval idősebb szerelméről Dobó Kata

Őszintén vallott jóval idősebb szerelméről Dobó Kata

Nem sze­ret ma­gán­éle­té­ről be­szélni.

A gyö­nyörű vörös szí­nésznő nem sze­ret ma­gán­éle­té­ről be­szélni, de most meg­nyílt, és őszin­tén el­mondta mit érez.

Vége, szakított a magyar álompár

Vége, szakított a magyar álompár

Pár hónap után véget ért a csi­nos mo­dell és a sár­mos éne­kes kap­cso­lata.

Pár hónap után véget ért a csi­nos mű­sor­ve­zető és a sár­mos éne­kes kap­cso­lata, pedig min­denki álom­pár­nak gon­dolta őket.

Volt TV2-s sztárral jár Nádai Anikó férje!

Volt TV2-s sztárral jár Nádai Anikó férje! - kamerák előtt is "szexelt" már

A közös munka a jelek sze­rint meg­hozta gyü­möl­csét. Nádai Anikó ta­valy nyá­ron együtt dol­go­zott a csi­nos szí­nész­nő­vel, mára már nem tit­kol­ják, egy párt al­kot­nak.

A közös munka a jelek sze­rint meg­hozta gyü­möl­csét. Nádai Anikó ta­valy nyá­ron együtt dol­go­zott a csi­nos szí­nész­nő­vel, mára már nem tit­kol­ják, egy párt al­kot­nak. Van azon­ban pár el­lent­mon­dás, amire fel­hív­nánk a fi­gyel­met.

Kórházba került a legendás komika

Kórházba került a legendás komika

Nagy a tit­ko­ló­zás a 89 éves szí­nésznő ál­la­pota körül. Csak annyi biz­tos, hogy kór­házba ke­rült, és meg­mű­töt­ték. Pá­lya­tár­sai ag­gód­nak érte.

Nagy a tit­ko­ló­zás a 89 éves szí­nésznő ál­la­pota körül. Csak annyi biz­tos, hogy kór­házba ke­rült, és meg­mű­töt­ték. Pá­lya­tár­sai ag­gód­nak érte.

Akár a rácsok mögé is kerülhet Pécsi Ildikó

Akár a rácsok mögé is kerülhet Pécsi Ildikó

Jo­gi­lag elő­áll­hat az a fa­ra­muci hely­zet, hogy a nép­szerű szí­nésznő bör­tönbe kerül. Ehhez per­sze elő­ször pert kell vesz­te­nie, majd meg kell ta­gad­nia az íté­le­tet.

Jo­gi­lag elő­áll­hat az a fa­ra­muci hely­zet, hogy a nép­szerű szí­nésznő bör­tönbe kerül. Ehhez per­sze elő­ször pert kell vesz­te­nie...

Durva, mit vallott be Tatár Csilla

Durva, mit vallott be Tatár Csilla

A csi­nos mű­sor­ve­zető hétfő este éppen egy­kori fő­nöke mel­lett ült...

A csi­nos mű­sor­ve­zető hétfő este éppen egy­kori fő­nöke mel­lett ült a NőCom­ment című élő talk­show szín­pa­dán, ami­kor el­me­sélte, mit tett, hogy el tudja vi­selni a meg­aláz­ta­tást, amit tőle ka­pott

Robbie Williams meztelenül állt színpadra!

Robbie Williams meztelenül állt színpadra!

Va­len­tinra elő­rán­totta a fegy­ve­rét.

Ru­ti­nos srác, ami a cím­la­po­kat il­leti, sőt, mar­ke­tin­ges­ként is fel­te­he­tően a világ leg­jobb­jai közé tar­tozna Rob­bie Wil­li­ams. Va­len­tin-napra elő­rán­totta a fegy­ve­rét.

Teljesen legyőzte a volt menyét Pécsi Ildikó?

Teljesen legyőzte a volt menyét Pécsi Ildikó?

A bí­ró­sá­gon fe­szül­nek egy­más­nak.

A szí­nésznő és fia volt fe­le­sége most a bí­ró­sá­gon fe­szül­nek egy­más­nak, sú­lyos mil­li­ók­ról kell dön­teni.

Cindy Crawford fiával pózolt Iszak Eszter

Cindy Crawford fiával pózolt Iszak Eszter

Iszak Esz­ter mos­ta­ná­ban elég sokat uta­zik a világ körül.

Iszak Esz­ter mos­ta­ná­ban elég sokat uta­zik a világ körül, így al­kalma nyí­lik rá, hogy vi­lág­sztá­rok­kal ta­lál­koz­zon.

Eltűnt Rékasi Károly őrült zaklatója!

Eltűnt Rékasi Károly őrült zaklatója!

A za­vart el­méjű nő éve­ken ke­resz­tül va­dá­szott híres szí­né­szekre, volt, aki­nek a kert­jébe is be­má­szott az éj­szaka kö­ze­pén.

A za­vart el­méjű nő éve­ken ke­resz­tül va­dá­szott híres szí­né­szekre, volt, aki­nek a kert­jébe is be­má­szott az éj­szaka kö­ze­pén.

Full meztelen képek keringenek a neten az eurovízió győzteséről

Full meztelen képek keringenek a neten az eurovízió győzteséről

Pi­káns fotók ke­rül­tek fel a netre...

Olyan fotók ke­rül­tek fel a netre, ami­ket jobb eset­ben csak az éne­kesnő ba­rát­já­nak lenne sza­bad lát­nia. To­vábbi pi­káns képek is elő­ke­rül­het­nek.

Bombázóriadó: Együtt pózol Weisz Fanni és Dundika

Bombázóriadó: Együtt pózol Weisz Fanni és Dundika

Mire ké­szül­nek?

Nem tudni, mire ké­szül­het a két szép­ség, de bármi is sül ki be­lőle, csak jó lehet!

Divatháború! Összeugrott Náray és Lakatos Márk

Divatháború! Összeugrott Náray és Lakatos Márk

A hét­végi ce­leb­gála után esett egy­más­nak a két di­vat­szak­em­ber. Fa­ce­boo­kon ment az adok-kapok.

A hét­végi ce­leb­gála után esett egy­más­nak a két di­vat­szak­em­ber. Fa­ce­boo­kon ment az adok-kapok.

Durván kiakadt Liptai Claudia

Durván kiakadt Liptai Claudia

Rá­adá­sul jo­go­san, hi­szen egy ál­lí­tó­la­gos is­me­rő­sé­től fur­csa nyi­lat­ko­za­tot kö­zölt az egyik na­pi­lap. Cla­u­dia dühös poszt­ban tett ren­det.

Rá­adá­sul jo­go­san, hi­szen egy ál­lí­tó­la­gos is­me­rő­sé­től fur­csa nyi­lat­ko­za­tot kö­zölt az egyik na­pi­lap. Cla­u­dia dühös poszt­ban tett ren­det.

Ez a 49 éves milliárdos férfi minden nő álma!

Ez a 49 éves férfi minden nő álma!

Az egész élete egy ha­tal­mas party! Nem vé­let­le­nül.

Las­san öt­ven­éves lesz, és úgy éli az éle­tét, mintha csak a hú­szas éveit ta­posná. Eddig is szép szám­mal akad­tak hó­do­lói, de egy ta­va­lyi tán­cos vi­de­ó­já­nak kö­szön­he­tően az egész világ meg­is­merte.

Conchita Wursttal is énekel Bencsik Tamara

Conchita Wursttal is énekel Bencsik Tamara

A Me­gasztár 4. szé­ri­á­já­ban meg­is­mert éne­kes sze­kere szé­pen meg­ló­dult azzal, hogy a német eu­ro­ví­ziós dal­vá­lasztó műsor hát­tér­éne­kese lett...

Nem tudtuk levenni a szemünket az énekesnő kivillanó mellbimbójáról

Nem tudtuk levenni a szemünket az énekesnő kivillanó mellbimbójáról

Ni­cole Scher­zin­ger nem baj­ló­dott a mell­tar­tó­vé­tel­lel.

Ni­cole Scher­zin­ger nem baj­ló­dott a mell­tar­tó­vé­tel­lel. A ra­jon­gói nagy örö­mére.

Liptai Claudia rajongói segítségét kéri!

Liptai Claudia rajongói segítségét kéri!

Cél­tábla lett, mert a csa­lád­ját vá­lasz­totta. Nem is hagyta ez hi­de­gen Claut, aki ke­mény sza­vak­kal tette helyre a kri­ti­ku­so­kat, mi­köz­ben a ra­jon­gó­i­hoz is volt pár szava.

Cél­tábla lett, mert a csa­lád­ját vá­lasz­totta. Nem is hagyta ez hi­de­gen Claut, aki ke­mény sza­vak­kal tette helyre a kri­ti­ku­so­kat...

Vallomás! Tragédiák sora éri Lajsz Andrást

Vallomás! Tragédiák sora éri Lajsz Andrást

Fél éve tra­gé­diák sora ke­se­ríti meg Lajsz And­rás éle­tét.

Fél éve tra­gé­diák sora ke­se­ríti meg Lajsz And­rás éle­tét, még csa­ládja is el­for­dult a kok­tél­ki­rály­tól.

Vállalhatatlan! Robbie Williams megsértette a királynőt!

Vállalhatatlan! Robbie Williams megsértette a királynőt!

Más ezért a bör­tön­ben kö­tött volna ki.

Más ezért a rend­őr­sé­gen kö­tött volna ki, a bot­rány­hős ezt is meg­úszta. Rá­adá­sul mindez ki sem derül, ha ő nem te­re­geti most ki.

Palvin Barbi vizes pólós mellei nyertek!

Palvin Barbi vizes pólós mellei nyertek! - fotó

Volt, aki lóval ér­ke­zett, volt aki a fér­jé­vel, volt, aki a fér­jét hagyta ott­hon és a több­ség pedig azon ve­tél­ke­dett, ki tud mé­re­te­sebb de­kol­tázst vil­lan­tani. Pal­vin Barbi egy kép­pel nyert.

Volt, aki lóval ér­ke­zett, volt aki a fér­jé­vel, volt, aki a fér­jét hagyta ott­hon és a több­ség pedig azon ve­tél­ke­dett, ki tud mé­re­te­sebb de­kol­tázst vil­lan­tani. Pal­vin Barbi egy kép­pel nyert - a leg­pi­kán­sabb da­rab­ját vette elő és tette fel az in­ter­netre. Meg­mu­tatni csak a cikk­ben tud­juk, erő­sen fel­nőt­tek­nek való ka­te­gó­ria.

Ezzel a műsorral tér vissza Kasza Tibi!

Ezzel a műsorral tér vissza Kasza Tibi! - azt is eláruljuk, melyik csatornán!

Ta­vas­szal új show-t vezet, rá­adá­sul nem akár­mi­lyen iz­gal­makra szá­mít­ha­tunk majd a Su­perTV2 kép­er­nyő­jén. Sz­tár­pá­rok­kal. A játék po­fon­egy­sze­rű­nek tűnik majd, de nem az.

Ta­vas­szal új show-t vezet, rá­adá­sul nem akár­mi­lyen iz­gal­makra szá­mít­ha­tunk majd a Su­perTV2 kép­er­nyő­jén. Sz­tár­pá­rok­kal. A játék po­fon­egy­sze­rű­nek tűnik majd, de Kasza Tibi hu­mora min­den­kit el­bi­zony­ta­la­nít­hat majd. Min­den­kit.

Ezzel lepte meg magyar rajongóját Bud Spencer barátja

Ezzel lepte meg magyar rajongóját Bud Spencer barátja

Sza­bolcs sosem gon­dolta volna, hogy Te­rence Hill ak­kora meg­le­pe­tést okoz majd neki, mint szom­bat reg­gel.

Sza­bolcs sosem gon­dolta volna, hogy Te­rence Hill ak­kora meg­le­pe­tést okoz majd neki, mint szom­bat reg­gel.

Micsoda fotó: Különös szerepcserére vállalkozott Palvin Barbara

Micsoda fotó: Különös szerepcserére vállalkozott Palvin Barbara

Sok min­dent lát­tunk már a vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell­től, ám most egy új ol­da­lá­ról is­mer­het­jük meg!

Retro: érdekes kép került elő a múltból Törőcsik Mariról!

Retro: érdekes kép került elő a múltból Törőcsik Mariról!

Év­ti­ze­dek óta az or­szág ked­vence.

A szín­mű­vésznő év­ti­ze­dek óta az or­szág ked­vence, ren­ge­teg helyre hív­ták fel­lépni.

Sarka Kata visszaszólt: 9 és fél évig tűrtem!

Sarka Kata visszaszólt: 9 és fél évig tűrtem!

A békés válás már csak álom. Egy he­ti­lap tá­ma­dá­sára Kata vissza­vá­gott.

A békés válás már csak álom. Egy he­ti­lap híre sze­rint Sarka Kata be­pa­s­izott. Az üz­let­asszony egy per­cig sem várt a vá­las­szal. Ke­ményre si­ke­rült. Ki­tört a há­ború.

Kollégájába szerelmes Demcsák Zsuzsa?

Kollégájába szerelmes Demcsák Zsuzsa?

Úgy tűnik, újra rá­ta­lált a sze­re­lem a csi­nos mű­sor­ve­ze­tőre

Úgy tűnik, újra rá­ta­lált a sze­re­lem a csi­nos mű­sor­ve­ze­tőre. Leg­alábbis a kol­lé­gák ezt sut­tog­ják a TV2 fo­lyo­sóin.

Meglepő fotón pózol Erős Antónia!

Meglepő fotón pózol Erős Antónia!

A hír­adós las­san húsz éve a ma­gyar sztár­vi­lág egyik emb­le­ma­ti­kus arca, emel­lett a cu­kor­be­te­gek tá­mo­ga­tá­sá­val is fog­lal­ko­zik.

A hír­adós las­san húsz éve a ma­gyar sztár­vi­lág egyik emb­le­ma­ti­kus arca, emel­lett a cu­kor­be­te­gek tá­mo­ga­tá­sá­val is fog­lal­ko­zik.

Nem hiszed el, hol bukkant fel Weisz Fanni!

Nem hiszed el, hol bukkant fel Weisz Fanni!

Nem min­den­napi módon uta­zott.

A szexi mo­dell nem min­den­napi módon uta­zott egyik pont­ból a má­sikba.

Pécsi Ildikónak elege lett, utcára teszi Pártos Csillát

Pécsi Ildikónak elege lett, utcára teszi Pártos Csillát

Ko­moly dön­tésre szánta el magát!

Pécsi Il­dikó eddig egyet­len tár­gya­lá­son sem vett részt, mióta fia és menye kö­zött há­ború dúl, de most ko­moly dön­tésre szánta el magát!

Lázba hozta a férfiakat dögös, bikinis képével Kárpáti Rebeka

Lázba hozta a férfiakat dögös, bikinis képével Kárpáti Rebeka

A Jóban Rossz­ban sztárja sza­u­ná­zás előtt for­ró­sí­totta fel fo­tó­já­val a han­gu­la­tot.

A Jóban Rossz­ban sztárja sza­u­ná­zás előtt for­ró­sí­totta fel fo­tó­já­val a han­gu­la­tot.

Imádkozzunk! Ma műtik Tahi Tóth Lászlót

Imádkozzunk! Ma műtik Tahi Tóth Lászlót

Az egész or­szág izgul Tahi Tóth Lász­lóért, akit - ha nem jön közbe semmi - ma mű­te­nek meg or­vo­sai.

Az egész or­szág izgul Tahi Tóth Lász­lóért, akit - ha nem jön közbe semmi - ma mű­te­nek meg or­vo­sai agyér­prob­lé­mája miatt az Ideg­tu­do­má­nyi In­té­zet­ben.

Bármikor jöhet a következő Bangó-dédunoka?

Bármikor jöhet a következő Bangó-dédunoka?

Tina és Emi­lio új ott­honba köl­töz­nek.

Tina és Emi­lio új ott­honba köl­töz­nek, ahol sok­kal több hely jut majd az egész csa­lád­nak.

Csúnyán kiakadt a magyar énekesnő

Csúnyán kiakadt a magyar énekesnő

Karda Bea csak rit­kán posz­tol szö­ve­get ra­jon­gói ol­da­lán, de most...

Karda Bea csak rit­kán posz­tol szö­ve­get ra­jon­gói ol­da­lán, de most oly­annyira sértve érzi magát, hogy hosszan fej­te­gette vé­le­mé­nyét, ami­ért ki­fe­lej­tet­ték egy em­lék­mű­sor­ból

Egy család életét mentették meg Balázsék a Reggeli Show hallgatóinak segítségével - 7 millió gyűlt össze

Megmentették egy család életét Balázsék

Ja­nuár kö­ze­pén hal­lot­tunk elő­ször arról a ma­jos­há­zai csa­lád­ról, akik­nek le­égett az ott­ho­nuk és gya­kor­la­ti­lag föl­dön­fu­tóvá vál­tak.