SZTÁR

HŰHA

Hoppá, visszatér Kulka János

Hoppá, visszatér Kulka János

Hosszú ki­ha­gyás után ismét kép­er­nyőre ke­rül­het a nép­szerű szí­nész!

Hosszú ki­ha­gyás után ismét kép­er­nyőre ke­rül­het a nép­szerű szí­nész - a for­ga­tás el­kez­dő­dött!

Sosem látott fotó került elő Torgyán Józsefről!

Sosem látott fotó került elő Torgyán Józsefről!

Sze­re­pelt a TV2 mű­so­rá­ban.

A nép­szerű po­li­ti­kus több mint tíz évvel ez­előtt sze­re­pelt a TV2 szó­ra­koz­tató mű­so­rá­ban Ve­re­bes Ist­ván­nal és Ke­le­men An­ná­val.

Elhagyja az Operaházat Apáti Bence, először szólalt meg döntésének okairól

Elhagyja az Operaházat Apáti Bence, először szólalt meg döntésének okairól

Hi­va­ta­lo­san is el­hagyja tár­su­la­tát.

Hi­va­ta­lo­san is el­hagyja Ma­gyar Ál­lami Ope­ra­ház tár­su­la­tát Apáti Bence. A mű­vész elő­ször szó­lalt meg dön­té­sé­nek oka­i­ról.

Ez a hosszú párkapcsolat titka, felmelegített szerelmek

Ez a hosszú párkapcsolat titka, felmelegített szerelmek a sztárvilágban

A pszi­cho­ló­gu­sok ál­lí­tása sze­rint a fel­me­le­gí­tett kap­cso­la­tok­nak semmi ér­telme nincs, ugyanis a prob­lé­mák idő­vel újra fel­színre jön­nek.

Kiszivárogtak a válófélben lévő sztáranyuka mocskos szextitkai

Kiszivárogtak a válófélben lévő sztáranyuka mocskos szextitkai

A 41 éves éne­kes­nő­ről saját fél­test­vére te­re­gette ki a szennyest. Ezt ki gon­dolta volna róla?

Megdöbbentő döntést hozott tárgyalása előtt Lajcsi

Megdöbbentő döntést hozott tárgyalása előtt Lajcsi

Ga­lam­bos Lajos annyira biz­tos abban, hogy be­bi­zo­nyo­so­dik az igaza, hogy min­den­ről le­mond, ha el­íté­lik.

Ga­lam­bos Lajos annyira biz­tos abban, hogy be­bi­zo­nyo­so­dik az igaza, hogy min­den­ről le­mond, ha el­íté­lik.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Felismeritek? Nem fogjátok elhinni, ki ő!

Felismeritek? Nem fogjátok elhinni, ki ő!

Így múlik el a világ di­cső­sége. Nem­rég a nők meg­bo­lon­dul­tak érte. Sőt, erő­fe­szí­té­se­i­nek kö­szön­he­tően is olyan tes­tet épí­tett, ami­vel a leg­ní­vó­sabb fil­mes díjat, az Os­cart is be­zse­belte.

Nem­rég a nők meg­bo­lon­dul­tak érte. Sőt, erő­fe­szí­té­se­i­nek kö­szön­he­tően is olyan tes­tet épí­tett, ami­vel a leg­ní­vó­sabb fil­mes díjat, az Os­cart is be­zse­belte.

Hihetetlen fotó! Ezt a lurkót ma mindenki ismeri!

Hihetetlen fotó! Ezt a lurkót ma mindenki ismeri!

Nem fogod el­hinni, ki ő!

Nem fogod el­hinni, ki ő! Koncz Zsu­zsa, Nyer­tes Zsu­zsa, Pa­mela An­der­son, Tóth Gabi - min­denki csak ta­lál­gat. A lur­kók egyike ma egy is­mert sztár. Szí­nész.

Sosem látott fotó került elő Somló Tamásról!

Sosem látott fotó került elő Somló Tamásról!

A hír­név el­le­nére sem szállt el.

A kép bi­zo­nyítja, hogy a ta­valy nyá­ron el­hunyt éne­kes a hír­név el­le­nére sem szállt el ma­gá­tól.

Így dubajozik a magyar sztáranyuka

Így dubajozik a magyar sztáranyuka

Har­gi­tai Bea ko­ráb­ban leg­in­kább for­más ido­ma­i­ból élt, de még egy gyer­mek szü­lése után is simán cím­la­pokra illő alak­kal bír.

Har­gi­tai Bea ko­ráb­ban leg­in­kább for­más ido­ma­i­ból élt, de még egy gyer­mek szü­lése után is simán cím­la­pokra illő alak­kal bír.

Stohl Luca párja nehezen viseli szerelme dalolászását

Stohl Luca párja nehezen viseli szerelme dalolászását

Stohl Luca már gőz­erő­vel ké­szül az áp­ri­lis 2-án in­duló A Nagy Duett című mű­sorra.

Stohl Luca már gőz­erő­vel ké­szül az áp­ri­lis 2-án in­duló A Nagy Duett című mű­sorra.

Sosem látott fotó került elő a múltból a magyar együttesről!

Sosem látott fotó került elő a múltból a magyar együttesről!

Első al­bu­muk ide­jén ké­szült a kép.

A régi fotó pont ak­ko­ri­ban ké­szült, ami­kor ki­ad­ták az első al­bu­mu­kat, amit aztán sok másik kö­ve­tett.

Ismét bimbót villantott Palvin Barbi!

Ismét bimbót villantott Palvin Barbi!

Ér­zéki fotót posz­tolt, és ettől már csak eggyel lehet me­ré­szebb­nek lenni.

Ér­zéki fotót posz­tolt.

Sosem látott fotó, együtt énekelt a két legenda!

Sosem látott fotó, együtt énekelt a két legenda!

A két éne­kes közös dala ha­tal­mas si­kert ara­tott, éve­ken át lép­tek fel kö­zö­sen.

A két éne­kes közös dala ha­tal­mas si­kert ara­tott, éve­ken át lép­tek fel kö­zö­sen.

Nem hiszed el, miről írt könyvet Görög Zita

Nem hiszed el, miről írt könyvet Görög Zita

Görög Zita több, mint öt éve ké­szül ki­adni köny­vét, azon­ban eddig nem volt hozzá elég ön­bi­zalma. Idén el­ér­ke­zett­nek látja az időt, hogy meg­mu­tassa a nagy­kö­zön­ség­nek.

Görög Zita több, mint öt éve ké­szül ki­adni köny­vét, azon­ban eddig nem volt hozzá elég ön­bi­zalma.

Ijesztő fotó, durva állapotban szelfizett Hódi Pamela!

Ijesztő fotó, durva állapotban szelfizett Hódi Pamela!

A min­dig csi­nos anyuka most egy kissé előny­te­len fény­kép­pel pre­zen­tálta, ho­gyan érzi magát éppen.

A min­dig csi­nos anyuka most egy kissé előny­te­len fény­kép­pel pre­zen­tálta, ho­gyan érzi magát éppen.

Elképesztő fotót rakott ki a lányáról Sarka Kata!

Elképesztő fotót rakott ki a lányáról Sarka Kata!

Ér­de­kes fény­ké­pet ka­pott.

A két­gyer­me­kes édes­anya ér­de­kes fény­ké­pet ka­pott az édes­any­já­tól, ezt ha­son­lí­totta össze lá­nyá­val, Non­csi­val.

Csupasz fenékkel kéjeleg az erkélyen dögös magyar modell!

Csupasz fenékkel kéjeleg az erkélyen dögös magyar modell!

Me­rész fo­tó­zá­son járt.

A Miss World Hun­gary 2016 má­so­dik he­lye­zettje me­rész fo­tó­zá­son járt.

Hatalmas változás, mérföldkőhöz érkezett Liptai Claudia élete!

Hatalmas változás, mérföldkőhöz érkezett Liptai Claudia élete!

A csi­nos mű­sor­ve­zető min­den ide­jét a kisfi­á­nak szen­teli, és ismét szem­be­néz az anya­ság örö­me­i­vel.

Bombanő lett a híres énekes kislányából!

Bombanő lett a híres énekes kislányából!

Ren­ge­teg da­lá­ban rap­pelt lá­nyá­ról a Grammy-díjas ze­nész.

Ren­ge­teg da­lá­ban rap­pelt lá­nyá­ról a Grammy-díjas ze­nész, de az idő gyor­san múlik, és gyö­nyörű nővé cse­pe­re­dett a tün­déri lány.

Hatalmas melleivel sokkolta a rajongókat Mészáros Dóra!

Hatalmas melleivel sokkolta a rajongókat Mészáros Dóra!

Ismét sok ezer férfi­ra­jon­gója nap­ját tette bol­do­gabbá, mi­u­tán meg­mu­tatta félig fe­det­len keb­leit.

Az ero­ti­kus mo­dell ismét sok ezer férfi­ra­jon­gója nap­ját tette bol­do­gabbá, mi­u­tán meg­mu­tatta félig fe­det­len keb­leit.

Hűha, Mádai Vivien nincs a helyzet magaslatán

Hűha, Mádai Vivien nincs a helyzet magaslatán

Nem tit­kolja, hogy nem tud éne­kelni.

Mádai Vi­vien nem tit­kolja, hogy nem tud éne­kelni, de úgy érzi hu­mo­rá­val meg fogja győzni a kö­zön­sé­get.

Hackertámadás a magyar sztárok privát fiókjai ellen!

Hackertámadás a magyar sztárok privát fiókjai ellen!

Sarka Kata az első ál­do­zat.

Sarka Kata az első ál­do­zat, róla né­hány hete de­rült ki, el­lop­ták a tit­kait. Most szép­ség­ki­rálynő, fit­nesz­vi­lág­baj­nok is cél­ponttá vált. Tá­mad­nak a ha­cke­rek!

Elképesztő: 14 milliárdot csaltak ki a világsztártól

Elképesztő: 14 milliárdot csaltak ki a világsztártól

Gina Lollo­bri­gida hiába ál­lítja, hogy soha nem ment fe­le­sé­gül a nála év­ti­ze­dek­kel fi­a­ta­labb férfi­hez.

Gina Lollo­bri­gida hiába ál­lítja, hogy soha nem ment fe­le­sé­gül a nála év­ti­ze­dek­kel fi­a­ta­labb férfi­hez, a bí­ró­ság ér­vé­nyes­nek látja a há­zas­sá­got.

Átok ül a magyar sztárokon? Sorra baleseteznek a hírességek!

Átok ül a magyar sztárokon? Sorra baleseteznek a hírességek!

Ba­le­se­tek még a leg­óva­to­sabb em­be­rek­kel is elő­for­dul­hat­nak,.

Ba­le­se­tek még a leg­óva­to­sabb em­be­rek­kel is elő­for­dul­hat­nak, ez alól pedig a ma­gyar hí­res­sé­gek sem ki­vé­te­lek.

Megfelezték Demcsák büntetését

Megfelezték Demcsák büntetését

Dem­csák Zsu­zsa kérte a bí­ró­sá­got, hogy eny­hít­se­nek a bün­te­té­sen.

Dem­csák Zsu­zsa könnye­i­vel küzdve kérte a bí­ró­sá­got, hogy eny­hít­se­nek a rá ki­sza­bott bün­te­té­sen és rész­ben si­ke­rült is meg­lá­gyí­ta­nia az ítész szí­vét...

Sosem látott fotó került elő Havas Henrikről!

Sosem látott fotó került elő Havas Henrikről!

Újab­ban a Fa­ce­bookra posz­tol.

A Tanár Úr év­ti­ze­dek óta a ma­gyar új­ság­írás egyik iko­ni­kus alakja, aki újab­ban pi­kírt Fa­ce­book-be­jegy­zé­se­i­vel hívja fel ma­gára a fi­gyel­met.

Brutális képeket osztott meg a Playboy villa úrnője

Brutális képeket osztott meg a Playboy villa úrnője

Ala­po­san unat­koz­hat a Play­boy vil­lá­ban a gyö­nyörű és fi­a­tal fe­le­ség, ha van ideje az in­ter­ne­ten bön­gészni, és ilyes­mi­ket ta­lálni...

Ala­po­san unat­koz­hat a Play­boy vil­lá­ban a gyö­nyörű és fi­a­tal fe­le­ség, ha van ideje az in­ter­ne­ten bön­gészni, és ilyes­mi­ket ta­lálni...

Kínos helyzetbe hozták magánélete miatt Vastag Csabát

Kínos helyzetbe hozták magánélete miatt Vastag Csabát

Vas­tag Csaba már gőz­erő­vel ké­szül A Nagy Duett jö­vő­heti adá­sára Áb­ra­hám Edit szí­nész­nő­vel.

Vas­tag Csaba már gőz­erő­vel ké­szül A Nagy Duett jö­vő­heti adá­sára Áb­ra­hám Edit szí­nész­nő­vel.

Amerikai fesztiválon lépett fel Török Ádám

Amerikai fesztiválon lépett fel Török Ádám

A ze­nész, ren­ge­teg si­kere után, ön­álló kar­ri­erbe kez­dett.

A ze­nész, ren­ge­teg si­kere után, ön­álló kar­ri­erbe kez­dett, és be­utazta a fél vi­lá­got.

Brutális adóssága van a nyomorgó színésznek!

Brutális adóssága van a nyomorgó színésznek!

Majd 30 mil­liós tar­to­zás...

Szil­ágyi Ist­ván most ugyan ka­pott némi se­gít­sé­get egy ala­pít­vány­tól, de ez csu­pán csepp a ten­ger­ben. Majd 30 mil­liós tar­to­zást gör­get maga előtt.

Életeket mentett balesete közben VV Leo

Életeket mentett balesete közben VV Leo

Min­d­annyian sze­ren­csés­nek mond­hat­ják ma­gu­kat, hogy aznap éppen a va­ló­ság­show-hős­ből lett mű­sor­ve­zető ült a vo­lán­nál.

Bár a kis­buszt ve­zető Nagy Zsolt és a vele utazó három ope­ra­tőr is meg­sé­rült a hétfő esti hor­ror­bal­eset­ben, mind­annyian sze­ren­csés­nek mond­hat­ják ma­gu­kat, hogy aznap éppen a va­ló­ság­show-hős­ből lett mű­sor­ve­zető ült a vo­lán­nál.

Pécsi Ildikó pénzzel segíti Rékasit

Pécsi Ildikó pénzzel segíti Rékasit

A nép­szerű szí­nésznő ala­pít­vá­nya azért szü­le­tett, hogy a nehéz sor­ban élő mű­vé­sze­ket tá­mo­gassa. Van, aki nem fo­gadja el a havi apa­názst, de Ré­kasi nincs köz­tük.

A nép­szerű szí­nésznő ala­pít­vá­nya azért szü­le­tett, hogy a nehéz sor­ban élő mű­vé­sze­ket tá­mo­gassa. Van, aki nem fo­gadja el a havi apa­názst, de Ré­kasi nincs köz­tük.

Óriási botrány: Klapka végrendeletében tagadja meg fiát

Óriási botrány: Klapka végrendeletében tagadja meg fiát

Min­denki várta Klapka György vég­aka­ra­tá­nak tar­tal­mát, de arra, amit ta­lál­tak, senki sem szá­mí­tott.

Min­denki várta Klapka György vég­aka­ra­tá­nak tar­tal­mát, de arra, amit ta­lál­tak, senki sem szá­mí­tott.

Soha többé nem beszél legendás kollégáival Rózsa György

Soha többé nem beszél legendás kollégáival Rózsa György

Rózsa György­ről aligha gon­dolná bárki, hogy képes egy életre meg­ha­ra­gudni va­la­kire. Pedig meg­tör­tént, rá­adá­sul nem is akár­kik vív­ták ki múl­ha­tat­lan dühét.

Most találtuk: Érzelemdús kép a Barátok közt legnagyobb sztárjáról

Most találtuk: Érzelemdús kép a Barátok közt legnagyobb sztárjáról

A csu­pa­szív ügy­védnő Ba­logh Nórát ala­kító Varga Iza­bella ez­út­tal sem oko­zott csa­ló­dást!

Belefogyott a stresszbe Zoltán Erika!

Belefogyott a stresszbe Zoltán Erika!

Vajon mi tör­tént az éne­kes­nő­vel? Meg­vál­to­zott!

Az éne­kes­nőt na­gyon rosszul érin­tette, hogy rajta kívül álló okok miatt az utolsó pil­la­nat­ban el kel­lett ha­lasz­tani ju­bi­le­umi kon­cert­jét.

Először mesélt terhességéről a népszerű énekesnő

Először mesélt terhességéről a népszerű énekesnő

Már a négy hó­napja ter­hes Fresh Viki.

Fresh Viki már a négy hó­napja ál­la­po­tos, de csak most sze­rette volna kö­zölni a hírt a nagy­vi­lág­gal.

Lehetetlen kibírni könnyek nélkül: Így énekel ez a 13 éves kislány

Lehetetlen kibírni könnyek nélkül: Így énekel ez a 13 éves kislány

Ilyen is­ten­ál­dotta te­het­ség­gel talán még nem szü­le­tett senki!

Hall­gasd egyet­len má­sod­per­cig, tel­jes ka­tar­zis! Ilyen is­ten­ál­dotta te­het­ség­gel talán még nem szü­le­tett senki!

Ez az a nap, amikor bolondot csináltak Sebestyén Balázsból

Ez az a nap, amikor bolondot csináltak Sebestyén Balázsból

Ba­lázs már kedd kora reg­gel érezte...

Ba­lázs már kedd kora reg­gel érezte, hogy ké­szül va­lami el­lene, és nem is csal­ták meg ezek a meg­ér­zé­sek. Gévai Juli ugyanis ké­szült neki va­la­mi­vel...

Megdöbbentő titkokat árult el hímtagjáról Pachmann Péter

Megdöbbentő titkokat árult el hímtagjáról Pachmann Péter

Kevés olyan haza hí­res­ség­ről tu­dunk, akik ken­dő­zet­len őszin­te­ség­gel be­szél­né­nek intim test­ré­szük kar­ban­tar­tá­sá­ról.

Oláh Gergő meglepő titkot árult el Zimány Lindáról

Oláh Gergő meglepő titkot árult el Zimány Lindáról

Zi­mány Linda el­mon­dása sze­rint már egy nyu­godt hét­vé­géje sincs, ugyanis egyre in­kább izgul a Nagy Duett miatt.

Zi­mány Linda el­mon­dása sze­rint már egy nyu­godt hét­vé­géje sincs, ugyanis egyre in­kább izgul az áp­ri­lis 2-án in­duló Nagy Duett miatt.

Forrong a dühtől Pataky Attila, nem engedték fel a színpadra!

Forrong a dühtől Pataky Attila, nem engedték fel a színpadra!

Az Edda front­em­bere ugyan­úgy járt, mint nem­ré­gi­ben Zol­tán Erika.

Az Edda front­em­bere telt házas kon­cer­tet adott volna, azon­ban ugyan­úgy járt, mint nem­ré­gi­ben Zol­tán Erika.

Otthagyja a munkahelyét, hátat fordít Eszenyinek Stohl András!

Otthagyja a munkahelyét, hátat fordít Eszenyinek Stohl András!

A szí­nész kép­te­len össze­egyez­tetni a te­en­dőit, ezen­túl talán sza­bad­úszó­ként te­vé­keny­ke­dik majd.

Hűha, ilyen a tökéletes nő Árpa Attila szerint

Hűha, ilyen a tökéletes nő Árpa Attila szerint

Egyál­ta­lán nem be­szél ma­gán­éle­té­ről.

A sár­mos szí­nész, ren­dező egy­ál­ta­lán nem be­szél ma­gán­éle­té­ről. Most ezzel ki­vé­telt tett, ugyanis ba­rát­nő­jé­ről me­sélt egy mű­sor­ban.

Ezért bukhat milliókat Hujber Ferenc

Ezért bukhat milliókat Hujber Ferenc

Sokan fel­há­bo­rod­tak a szí­nész val­lás­gya­lázó be­széde után, így akár ko­moly kö­vet­kez­mé­nyei is le­het­nek az ügy­nek.

Sokan fel­há­bo­rod­tak a szí­nész val­lás­gya­lázó be­széde után, így akár ko­moly kö­vet­kez­mé­nyei is le­het­nek az ügy­nek.

A CNN is beszámolt Bon Jovi hajmeresztő tettéről!

A CNN is beszámolt Bon Jovi hajmeresztő tettéről!

Az éne­kes kül­seje je­len­tős vál­toz­ta­tá­son ment ke­resz­tül, ami­ről a te­le­ví­zió is hírt adott.

Az éne­kes kül­seje je­len­tős vál­toz­ta­tá­son ment ke­resz­tül, ami­ről a te­le­ví­zió is hírt adott.

Leleplezte magát Szabó Zsófi: vele dolgozik legszívesebben

Leleplezte magát Szabó Zsófi: vele dolgozik legszívesebben

Szabó Zsófi új sze­rep­ben pró­bálta ki magát, édes­apja nyom­do­kain el­in­dulva ő is szink­ron­szí­nész­ke­désbe kez­dett.

Meglepő vallomást tett Oszter Sándor felesége

Meglepő vallomást tett Oszter Sándor felesége

A férje több­ször is meg­csalta.

Fa­i­loni Do­na­tella tudja, hogy a férje több­ször is meg­csalta.

Így szórakoztatott a szilveszteri bohózatokban Koós János!

Így szórakoztatott a szilveszteri bohózatokban Koós János!

A nagy ne­vet­tető min­dig fel­dobta a han­gu­la­tot.

A nagy ne­vet­tető min­dig fel­dobta a han­gu­la­tot, az évek során szá­mos té­vé­mű­sor­ban szó­ra­koz­tatta a kö­zön­sé­get.

Súlyos betegséggel küzd, de mégis dolgozik L.L. Junior

Súlyos betegséggel küzd, de mégis dolgozik L.L. Junior

A rap­per­nek ugyan nagy fáj­dal­mai vol­tak, még­sem akarta cser­ben hagyni a kol­lé­gáit.

A rap­per­nek ugyan nagy fáj­dal­mai vol­tak, még­sem akarta cser­ben hagyni a kol­lé­gáit.

Sági Szilárd és Völgyesi Gabi egymásra hangolódik

Sági Szilárd és Völgyesi Gabi egymásra hangolódik

Áp­ri­lis 2-án, va­sár­nap indul a TV2 egyik leg­si­ke­re­sebb mű­sora. Ren­ge­teg iz­ga­lom várja a né­ző­ket.

Áp­ri­lis 2-án, va­sár­nap indul a TV2 egyik leg­si­ke­re­sebb mű­sora.Az ötö­dik évad­ban is ren­ge­teg iz­ga­lom várja a né­ző­ket.

Lajcsi fejét követeli a trabantos társadalom

Lajcsi fejét követeli a trabantos társadalom

Lagzi Laj­csi ka­la­pá­csot fo­gott, és szét­vert egy régi tra­bit...

Lagzi Laj­csi ka­la­pá­csot fo­gott, és szét­vert egy régi, de annál szebb ál­la­pot­ban lévő Tra­ban­tot. Az Édes Élet sztárja nem gon­dolta, hogy bár­kit meg­sért, de té­ve­dett...

Erre nem számítottunk, döbbenetes vallomás Zimány Lindától

Erre nem számítottunk, döbbenetes vallomás Zimány Lindától

Mos­tan­tól nem titok, hogy Zi­mány Linda is sze­re­pel az áp­ri­lis 2-án in­duló A Nagy Du­ett­ben.

Világsztárral bulizott Ördög Nóra!

Világsztárral bulizott Ördög Nóra!

Min­denki irigy­ked­het a TV2 egyik leg­na­gyobb sztár­jára. Itt a közös kép.

Min­denki irigy­ked­het a TV2 egyik leg­na­gyobb sztár­jára. Nem csak közös fény­kép ké­szült, él­mény­be­szá­moló is. Ebben a cikk­ben mind­ket­tőt meg­mu­tat­juk.

Ismét veszélyben Hujber Feri élete

Ismét veszélyben Hujber Feri élete

Még min­dig sokan mo­so­lyog­tak Huj­ber Fe­renc sok­koló sze­rep­lé­sén...

Még min­dig sokan mo­so­lyog­tak Huj­ber Fe­renc sok­koló sze­rep­lé­sén, pedig meg­le­het, hogy nagy a baj, és ko­moly men­tá­lis prob­léma hú­zó­dik meg a hát­tér­ben, amely akár az éle­tét is ve­szé­lyez­tet­heti.

Íme a világ legrondább szülinapi tortája

Íme a világ legrondább szülinapi tortája

Éppen két éve, 2015-ben in­dult a Pe­tőfi Te­le­ví­zió. A csa­torna szü­le­tés­nap­jára Ró­kus­falvy Lili és Sütő Dani pró­bált tor­tát ké­szí­teni.

Éppen két éve, 2015-ben in­dult a Pe­tőfi Te­le­ví­zió. A csa­torna szü­le­tés­nap­jára Ró­kus­falvy Lili és Sütő Dani pró­bált tor­tát ké­szí­teni.

Nem hiszed el, kiknek segített Harsányi Levente

Nem hiszed el, kiknek segített Harsányi Levente

Negy­ven adag ételt szol­gált fel.

A mű­sor­ve­zető 40 adag ételt szol­gált fel a Bu­rat­tino Gyer­mek­ott­hon la­kó­i­nak, így fel­ele­ve­nít­hette kö­zép­is­ko­lai em­lé­keit is.

Meztelen kép került elő Alekosz új nőjéről!

Meztelen kép került elő Alekosz új nőjéről!

Pucér va­ló­ság­show-ban ke­reste az iga­zit.

Pucér va­ló­ság­show-ban ke­reste az iga­zit Anett, akit a sors Nagy Ale­kos­szal so­dort össze egy hó­napja. Az Édes élet sztár­já­nak új sze­rel­mét így már min­denki is­mer­heti. Ami a tes­tét il­leti.

Különös, titkos kapcsolatáról vallott Erős Antónia

Különös, titkos kapcsolatáról vallott Erős Antónia

Nem egyedi, hogy va­laki ra­jong egy híres em­be­rért, de az ritka, hogy ilyen ka­pocs ala­kul­jon ki két ember kö­zött.

Nem egyedi, hogy va­laki ra­jong egy híres em­be­rért, de az ritka, hogy ilyen ka­pocs ala­kul­jon ki két ember kö­zött.

Miért ért véget Sarka Kata és Szabó Zsófi barátsága?

Miért ért véget Sarka Kata és Szabó Zsófi barátsága?

El­vá­laszt­ha­tat­lan ba­rá­tok vol­tak, vagy leg­alábbis úgy tűnt. Va­lami mégis tör­tént, és ez már min­den­ki­nek fel­tű­nik.

El­vá­laszt­ha­tat­lan ba­rá­tok vol­tak, vagy leg­alábbis úgy tűnt. Va­lami mégis tör­tént, és ez már min­den­ki­nek fel­tű­nik.

Szexbotrány! Két világsztár pornóképei a neten!

Szexbotrány! Két világsztár pornóképei a neten!

Nem ez Emma és Amanda napja.

Nem ez Emma Wat­son és Amanda Seyfried napja, pőre ké­pe­i­ken ámul­do­zik a világ. Harry Pot­ter és Mamma Mia! ra­jon­gók - ez kö­te­lező.

Óriási baki: Rossz ünnephez gratulált a magyaroknak a világsztár

Óriási baki: Rossz ünnephez gratulált a magyaroknak a világsztár

Alap­ve­tően jó érzés, hogy egy hol­ly­woodi vi­lág­sztár­nak van­nak ma­gyar ba­rá­tai...

Sosem találod ki, melyik magyar sztár lánya ő!

Sosem találod ki, melyik magyar sztár lánya ő!

Bi­zony, las­san a híres szü­le­i­nél is na­gyobb. Pedig édes­anyja fi­a­ta­labb volt, ami­kor be­rob­bant a köz­tu­datba.

Bi­zony, las­san a híres szü­le­i­nél is na­gyobb. Pedig édes­anyja fi­a­ta­labb volt, ami­kor be­rob­bant a köz­tu­datba, és édes­ap­ját is is­merte az egész or­szág. Sze­rel­mü­ket 1999-ben es­kü­vő­vel ko­ro­náz­ták meg, majd három gyer­me­kük is szü­le­tett. Íme a leg­na­gyobb, a szü­li­na­pos.

Dögös képet posztolt magáról Sarka Kata: két gyerek után is tökéletes az alakja

Dögös képet posztolt magáról Sarka Kata: két gyerek után is tökéletes az alakja

Hi­bát­lan az alakja Sarka Ka­tá­nak, aki ezt leg­újabb fo­tó­ján meg is mu­tatta.

Hi­bát­lan az alakja Sarka Ka­tá­nak, aki ezt leg­újabb fo­tó­ján meg is mu­tatta.

Sokkoló diagnózis változtatja meg Cinthya Dictator életét

Sokkoló diagnózis változtatja meg Cinthya Dictator életét

Mos­ta­náig rej­tély övezte Cin­thya ti­tok­za­tos látás za­va­rait, most azon­ban vég­ér­vé­nye­sen le­hul­lott a lepel...

Rákattantak a fiatalok a Holnap Tali sorozatra a Petőfi TV-n

Rákattantak a fiatalok a Holnap Tali sorozatra a Petőfi TV-n

Az idő­seb­bek kö­ré­ben is hódít.

A ti­nik­nek szóló, ti­zen­éve­sek min­den­nap­jait be­mu­tató web­so­ro­zat az idő­seb­bek kö­ré­ben is hódít.

Sokkoló csontvázzal pózol a gyönyörű sztár

Sokkoló csontvázzal pózol a gyönyörű sztár

Ér­de­kes esz­kö­zök­kel hívja fel a fi­gyel­met web­lap­jára a sok­ol­dalú hí­res­ség! Ez­út­tal nem spár­gá­zás köz­ben lát­juk az is­mert mo­dellt...

Ér­de­kes esz­kö­zök­kel hívja fel a fi­gyel­met web­lap­jára a sok­ol­dalú hí­res­ség! Ez­út­tal nem spár­gá­zás köz­ben lát­juk az is­mert mo­dellt...

Ezért neveti ki szomszédja a világ legerősebb emberét

Ezért neveti ki szomszédja a világ legerősebb emberét

Fe­kete Laci be­vál­lalta, hogy uno­kái a stú­di­ó­ban csi­nál­ja­nak be­lőle bo­hó­cot. Össze is jött...

A világ leg­erő­sebb em­bere be­vál­lalta, hogy uno­kái a stú­di­ó­ban csi­nál­ja­nak be­lőle bo­hó­cot. A ha­tal­mas ember rá­adá­sul nem is bí­zott min­dent An­nára és Le­i­lára, hi­szen maga is el­me­sélte, hogy a szom­szé­dai kö­ré­ben miért vált ne­vet­ség tár­gyává.

Ezt gondolja Pachmann Péter a Hujber-botrányról

Ezt gondolja Pachmann Péter a Hujber-botrányról

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője szak­mai dön­tést ho­zott, ami­kor fél­be­sza­kí­totta a be­szél­ge­tést Huj­ber­rel.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője szak­mai dön­tést ho­zott, ami­kor kedd reg­gel fél­be­sza­kí­totta a part­ta­lanná vállt be­szél­ge­tést Huj­ber Fe­renc­cel.

Szédületes alakkal tért vissza szülése után Dobó Ági

Szédületes alakkal tért vissza szülése után Dobó Ági

Dobó Ági pár hó­napja szült.

Dobó Ági alig négy hó­napja adott éle­tet má­so­dik kisfi­á­nak, Nat­ha­ni­el­nek.

Valami nagyon furcsát tanult meg Sebestyén Balázs

Valami nagyon furcsát tanult meg Sebestyén Balázs

Az ember azt hinné, jól csi­nálja...

Az ember azt hinné, hogy a lé­leg­zet­vé­tel­ben nincs semmi kü­lö­nös, hi­szen ösz­tön­ből jól csi­nál­juk. Nos, ez té­ve­dés!

Kimenekült a Mokkából Hujber Feri

Kimenekült a Mokkából Hujber Feri

Nin­cse­nek sza­vak arra, amit Huj­ber pro­du­kált kedd reg­gel a Mok­ká­ban.

Nin­cse­nek sza­vak arra, amit Huj­ber Feri pro­du­kált kedd reg­gel a Mokka stú­di­ó­já­ban. Gya­kor­la­ti­lag össze­vissza be­szélt, és azt sem hal­lotta, hogy a mű­sor­ve­ze­tők meg­pró­bál­ták vissza­rán­gatni a va­ló­ságba.

Bevadult! Így markolja meztelen melleit Palvin!

Bevadult! Így markolja meztelen melleit Palvin!

Ez nem ero­tika, ez szex.

Ez nem ero­tika, ez szex. A fi­a­tal ma­gyar mo­dell tudja, mi kell a nép­nek. Vil­lant, pózol, és némán tűri, ha Ha­mil­ton­nal, vagy Jus­tin Bi­eber­rel bo­ro­nál­ják össze.

Mi történik? Képtelen leállni a fogyással Puzsér Róbert!

Mi történik? Képtelen leállni a fogyással Puzsér Róbert!

Sú­lyos be­teg­sége döb­ben­tette rá arra, mu­száj vál­toz­tat­nia élet­mód­ján! A kri­ti­kusra szinte rá sem lehet is­merni!

Sú­lyos be­teg­sége döb­ben­tette rá arra, mu­száj vál­toz­tat­nia élet­mód­ján!

Hoppá: Nyuszis címlaplányként szeretnék látni Tóth Verát

Hoppá: Nyuszis címlaplányként szeretnék látni Tóth Verát

Nap­ról napra vé­ko­nyabb Tóth Vera azóta, hogy vég­re­haj­tot­ták rajta a gyo­mor­szű­kítő mű­té­tet.

Óriási hír: 40 évesen újra babát vár Szinetár Dóra

Óriási hír: 40 évesen újra babát vár Szinetár Dóra

Dóra még sze­rette volna tit­kolni...

Bár Szi­ne­tár Dóra még sze­rette volna ti­tok­ban tar­tani, hogy anyai örö­mök elé néz, de már göm­bö­lyö­dik a po­cakja...

Borzalmas körülmények között él Stadler József - fotógaléria

Borzalmas körülmények között él Stadler József - fotógaléria

Né­hány napja be­mu­tat­tuk, most a tel­jes fo­tó­ga­lé­riát meg­mu­tat­juk.

Né­hány napja be­mu­tat­tuk, most a tel­jes fo­tó­ga­lé­riát meg­mu­tat­juk, ho­gyan él a fris­sen el­ítélt St­ad­ler Jó­zsef

Zoltán Erikát sokkolta, hogy elmaradt a gigabuli

Zoltán Erikát sokkolta, hogy elmaradt a gigabuli

Zol­tán Erika és csa­pata hosszú hó­na­po­kon át ké­szül­tek a szom­batra ter­ve­zett ju­bi­le­umi nagy­kon­cert­jükre...

Zol­tán Erika és csa­pata hosszú hó­na­po­kon át ké­szül­tek a szom­batra ter­ve­zett ju­bi­le­umi nagy­kon­cert­jükre...

Ezt miért? Utcára teszik a gyámügy ellen pert nyerő fiút

Ezt miért? Utcára teszik a gyámügy ellen pert nyerő fiút

Hor­váth Leon csü­tör­tö­kig ma­rad­hat.

Hor­váth Leon azzal vált is­mertté né­hány hó­nap­pal ez­előtt, hogy pert nyert a gyám­hi­va­tal ellen, ami­ért ál­lami gon­do­zott­ként egy spe­ci­á­lis ott­honba dug­ták...

Hujber tovább folytatja vallási ámokfutását

Hujber tovább folytatja vallási ámokfutását

A szí­nész né­hány napja kezdte...

A szí­nész né­hány napja kezdte el ön­ma­gát Jé­zus­nak hívni sa­já­tos, val­lá­sos té­májú Fa­ce­book-be­jegy­zé­se­i­ben. Erről a Ri­post szá­molt be szom­bati szá­má­ban.

Megmutatta féltett tetoválásait Angelina Jolie!

Megmutatta féltett tetoválásait Angelina Jolie!

Hi­he­tet­len fotók lát­tak nap­vi­lá­got. Ezért tar­toz­nak majd örökre össze Brad Pitt-tel.

Hi­he­tet­len fotók lát­tak nap­vi­lá­got. Alig egy évvel ez­előtt ké­szül­tek, és a hol­ly­woodi sztár­pár a kap­cso­la­tu­kért tette mind­ezt. Át­re­pül­tek a fél vi­lá­gon, Jolie pedig nem akár­mi­lyen fáj­dal­ma­kat vi­selt el, hogy... Ezért tar­toz­nak majd örökre össze Brad Pitt-tel.