SZTÁR

HŰHA

Elképesztő! Kigyúrta magát a Megasztár nyertese!

Elképesztő! Kigyúrta magát a Megasztár nyertese!

Senki nem ismer rá.

Hi­he­tet­len, mi lett a Me­gasztár nyer­te­sé­ből! Igaz, ami­óta is­mer­jük, szinte sosem vol­tak súly­prob­lé­mái, most már test­építő-ver­se­nyen is in­dul­hatna.

Félelmetes: idegen anyagot ültettek Demjén Ferenc karjába!

Félelmetes: idegen anyagot ültettek Demjén Ferenc karjába!

A ze­nész nehéz hó­na­po­kon van túl, ko­moly mű­té­tet haj­tot­tak végre rajta.

Tatár Csilla: "A kismamánál nem lehet téma a súlya!"

Tatár Csilla: "A kismamánál nem lehet téma a súlya!"

Lá­za­san ké­szül A Dal 2017 élő adá­sa­ira, gyer­me­ket nevel, köny­vet ír, és köz­ben tele van ter­vek­kel.

Lá­za­san ké­szül A Dal 2017 élő adá­sa­ira, gyer­me­ket nevel, köny­vet ír, és köz­ben tele van ter­vek­kel: rö­vi­den így fog­lal­ható össze rö­vi­den Tatár Csilla 2017-es éve. A mű­sor­ve­zető exk­lu­zív in­ter­jút adott a Ri­post-nak.

Hoppá: Ezért szokott le a meztelenkedésről a csinos műsorvezető

Hoppá: Ezért szokott le a meztelenkedésről a csinos műsorvezető

Mádai Vi­vien nyíl­tan be­szélt...

Mádai Vi­vien nyíl­tan be­szélt arról, mi­ként élt és vi­sel­ke­dett ott­ho­ná­ban az­előtt, hogy va­la­mi­vel több mint két éve meg­szü­le­tett kisfia.

Fillérekért árulják az örökösök Harangozó Teri hagyatékát

Fillérekért árulják az örökösök Harangozó Teri hagyatékát

Méltó he­lyet akar­nak a hol­mik­nak.

A le­gen­dás éne­kesnő uno­ka­hú­gai sze­ret­nék, ha a hol­mik méltó helyre ke­rül­né­nek.

Kitört a háború: Gábor Zsazsa hamvain civakodnak a szerettei!

Kitört a háború: Gábor Zsazsa hamvain civakodnak a szerettei!

A de­cem­ber­ben el­hunyt díva fér­jét töb­ben ke­gye­let­sér­tés­sel vá­dol­ják.

A de­cem­ber­ben el­hunyt díva fér­jét töb­ben ke­gye­let­sér­tés­sel vá­dol­ják.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

RetRózsi: Így nézett ki 1991-ben Demjén Ferenc!

RetRózsi: Így nézett ki 1991-ben Demjén Ferenc!

Az éne­kes­nek élete egyik leg­si­ke­re­sebb éve volt ez.

Az éne­kes­nek élete egyik leg­si­ke­re­sebb éve volt ez.

Varga Gyöző felesége meglepő kijelentést tett

Varga Gyöző felesége meglepő kijelentést tett

Több mint húsz éve há­za­sok...

A hu­mo­rista több mint húsz éve bol­dog há­zas­ság­ban él, de fe­le­sé­gé­ről, Bö­bé­ről eddig nem sokat tud­hat­tunk.

Autóbalesetek érik Fábián Anitát...

Sorozatos autóbalesetek érik Fábián Anitát

Mintha nyo­má­ban ott járna a bal­sze­ren­cse!

Mintha Fá­bián Anita nyo­má­ban fo­lya­ma­to­san ott járna a bal­sze­ren­cse!

Dráma: Súlyos Pataky Attila állapota!

Dráma: Súlyos Pataky Attila állapota!

Újra sú­lyos kór dön­tötte le a lá­bá­ról az éne­kest, aki úgy véli, a ren­ge­teg munka lehet az oka, hogy meg­be­te­ge­dett!

Újra sú­lyos kór dön­tötte le a lá­bá­ról az éne­kest, aki úgy véli, a ren­ge­teg munka lehet az oka, hogy meg­be­te­ge­dett!

Eltitkolt sztárgyerekek: örökké rajtuk marad a bélyeg

Eltitkolt sztárgyerekek: örökké rajtuk marad a bélyeg

A hí­res­sé­gek éle­té­ben is adód­hat­nak olyan bot­lá­sok, ame­lye­ket nem szí­ve­sen vál­lal­nak fel...

A hí­res­sé­gek éle­té­ben is adód­hat­nak olyan bot­lá­sok, ame­lye­ket nem szí­ve­sen vál­lal­nak fel...

Világsztárral találkozott Iszak Eszter

Világsztárral találkozott Iszak Eszter

Sokak ked­ven­cé­vel fu­tott össze.

A mű­sor­ve­zető sokak ked­ven­cé­vel fu­tott össze a ten­ge­ren­tú­lon. A képet kö­zös­ségi ol­da­lán mu­tatta meg kö­ve­tő­i­nek.

Sírógörcs! Világsztárok bőrébe bújt ez a családanya!

Sírógörcs! Világsztárok bőrébe bújt ez a családanya!

Az in­ter­ne­ten ma ennek nincs párja.

Me­g­elé­gelte a ma­ga­zi­nok cím­lap­jait, a vi­lág­sztá­rok csil­logó éle­tét, és tett egy kí­sér­le­tet! Ez az egy­szerű csa­lád­anya ma a világ leg­ün­ne­pel­tebb in­ter­ne­tes sztárja.

Hoppá: Lilu bemutatta új barátját

Hoppá: Lilu bemutatta új barátját

Lilu a zord idő­já­rás­nak kö­szön­heti új is­me­ret­sé­gét, és ha már így össze­akad­tak, egy rövid vi­de­ó­ban be is mu­tatta kö­ve­tő­i­nek.

Lilu a zord idő­já­rás­nak kö­szön­heti új is­me­ret­sé­gét, és ha már így össze­akad­tak, egy rövid vi­de­ó­ban be is mu­tatta kö­ve­tő­i­nek.

Vajon mitől nőnek? Tolvai Reni mellei eltakarják a tengert!

Vajon mitől nőnek? Tolvai Reni mellei eltakarják a tengert!

Gya­nít­juk, nő a kül­földi ra­jon­gók száma,. nem is cso­dál­ko­zunk rajta. Kál­lay Sa­un­ders azon­ban résen.

Gya­nít­juk, nő a kül­földi ra­jon­gók száma,. nem is cso­dál­ko­zunk rajta. A Táj­föl­dön nya­ra­lók­nak rossz hír, Kál­lay Sa­un­ders And­rás kö­zel­ről fel­ügyeli az ik­re­ket. Az éne­kesnő mel­lei egyre gyak­rab­ban sze­re­pel­nek a la­pok­ban, ez talán annak kö­szön­hető, hogy egyre na­gyobb­nak tűn­nek.

Váratlan fordulat: különleges ütőkártya van Lajcsi kezében?

Váratlan fordulat: különleges ütőkártya van Lajcsi kezében?

A trom­bi­ta­mű­vész a szü­le­tés­nap­ján egy olyan do­ku­men­tu­mot fog be­mu­tatni, ami min­dent meg­vál­toz­tat­hat.

A trom­bi­ta­mű­vész a szü­le­tés­nap­ján olyan do­ku­men­tu­mot fog be­mu­tatni, ami min­dent meg­vál­toz­tat­hat.

Titokban műtötték meg Gesztesi Károlyt

Titokban műtötték meg Gesztesi Károlyt

A szí­nészre most egy hónap lá­ba­do­zás vár, mi­u­tán meg­mű­töt­ték szer­dán.

A szí­nészre most egy hónap lá­ba­do­zás vár, mi­u­tán meg­mű­töt­ték szer­dán.

Pánik: mi történik a Klapka üzletházban?

Pánik: mi történik a Klapka üzletházban?

Ko­moly ag­go­dal­mat vál­tott ki Klapka üz­le­té­nek fel­hí­vása.

Ko­moly ag­go­dal­mat vál­tott ki Klapka üz­le­té­nek ügy­fe­lei kö­ré­ben az a fel­hí­vás, amely­ben arra kérik őket, hogy mi­ha­ma­rabb vált­sák ki zá­logba tett arany ék­sze­re­i­ket és an­tik­vi­tá­sa­i­kat.

Edzőteremben villantotta meg gyönyörű melleit Pintér Tibor barátnője

Edzőteremben villantotta meg gyönyörű melleit Pintér Tibor barátnője

Bár egész­sé­ge­sen él, az ün­ne­pek alatt Ács Be­at­rix sem tu­dott el­len­állni a finom fa­la­tok­nak.

Mesés örökséget hazudik magának Zsazsa özvegye?

Mesés örökséget hazudik magának Zsazsa özvegye?

20 mil­lió dol­lár vár rá?

Mi­köz­ben a nem­zet­közi sajtó 20 mil­lió dol­lá­ros örök­sé­get em­le­get a de­cem­ber 18-án el­hunyt Gábor Zsa­zsá­val kap­cso­lat­ban, ma­gyar ro­kona csak nevet.

Az orvosok sem tudnak segíteni Kulcsár Edinán!

Ijesztő! Az orvosok sem tudnak segíteni Kulcsár Edinán!

Durva kép­pel sok­kolta a ra­jon­góit a szép­ség­ki­rálynő, és el­mon­dása sze­rint nincs ma­gya­rá­zat a be­teg­sé­gére.

Durva kép­pel sok­kolta a ra­jon­góit a mű­sor­ve­zető-szép­ség­ki­rálynő, és el­mon­dása sze­rint nincs ma­gya­rá­zat a be­teg­sé­gére.

Pesten forgat - szexvideó került a netre Jennifer Lawrenceről!

Pesten forgat - szexvideó került a netre Jennifer Lawrenceről!

A nép­sze­rű­ség átka: fel­kap­ták a pi­káns kép­so­ro­kat a ma­gya­rok. A szí­nésznő épp Bu­da­pes­ten for­gat, re­mél­jük, ha­son­lót is.

Titokban házasodott össze Debreczeni Zita és Gianni?

Titokban házasodott össze Debreczeni Zita és Gianni?

A pár sosem ta­gadta, hogy akár egy ten­ger­par­ton is ki­mon­daná a bol­do­gító igent, lehet, hogy ez most meg is tör­tént.

Ezért fél az újabb gyermekvállalástól Berki Krisztián

Ezért fél az újabb gyermekvállalástól Berki Krisztián

Az Édes élet sztár­já­ról nem is sej­te­nénk, hogy mi­lyen gon­do­la­tok gyöt­rik, pedig sze­retne még egy gyer­me­ket.

Az Édes élet sztár­já­ról nem is sej­te­nénk, hogy mi­lyen gon­do­la­tok gyöt­rik, pedig sze­retne még egy gyer­me­ket.

Durva: Ezért emeltek vádat Lagzi Lajcsi ellen

Durva: Ezért emeltek vádat Lagzi Lajcsi ellen

A Bu­da­örsi Já­rási Ügyész­ség le­töl­tendő bör­tönt kért a ze­nészre. Ál­lí­tó­lag Laj­csi sza­bály­ta­la­nul ára­mot, vizet és gázt vé­te­le­zett mo­csai in­gat­la­na­i­ban, még­hozzá il­le­gá­lis be­kö­té­sek se­gít­sé­gé­vel.

A Bu­da­örsi Já­rási Ügyész­ség le­töl­tendő bör­tönt kért a ze­nészre. Ál­lí­tó­lag Laj­csi sza­bály­ta­la­nul ára­mot, vizet és gázt vé­te­le­zett il­le­gá­lis be­kö­tés­sel.

Istenes Bence megmutatta kölni otthonát

Istenes Bence megmutatta kölni otthonát

A mű­sor­ve­zető be­tar­totta a ter­vét.

A mű­sor­ve­zető és párja, Cso­bot Adél be­tar­totta ter­vét, Né­met­or­szágba köl­töz­tek kisfi­úk­kal.

Sarka Kata új hajat villantott: Vajon mit jelent a frizuraváltás?

Sarka Kata új hajat villantott: Vajon mit jelent a frizuraváltás?

Ki­vi­rult, csi­no­sabb, mint va­laha!

A csi­nos édes­anya va­ló­ban új éle­tet kez­dett! El­ké­pesztő külső vál­to­zá­son ment ke­resz­tül! Ki­vi­rult, csi­no­sabb, mint va­laha!

Szörnyű tragédia! Zebrán ütötték el a magyar meteorológust!

Szörnyű tragédia! Zebrán ütötték el a magyar meteorológust!

Saj­nos az éle­tét nem tud­ták meg­men­teni, órá­kon át küz­döt­tek érte. Fe­le­sége a kö­zös­ségi ol­da­lon kö­zölte a hírt.

Saj­nos az éle­tét nem tud­ták meg­men­teni, órá­kon át küz­döt­tek érte. Fe­le­sége a kö­zös­ségi ol­da­lon kö­zölte a hírt. A férfi futni in­dult, de saj­nos már nem ér­ke­zett haza. az or­vo­sok min­dent meg­tet­tek, de már nem se­gít­het­tek rajta.

Ez kész! Sírva röhögünk Balázsék új dalán

Ez kész! Sírva röhögünk Balázsék új dalán

Ki­csit meg­csú­szott ugyan, de ez nem von le a szil­vesz­tert idéző új szer­ze­mény ér­té­ké­ből...

Ki­csit meg­csú­szott ugyan, de ez nem von le a szil­vesz­tert idéző új szer­ze­mény ér­té­ké­ből, amit szerda reg­gel mu­tat­tak be Ba­lázsék.

Egy évre hátat fordít a közönségének Tóth Gabi

Egy évre hátat fordít a közönségének Tóth Gabi

Min­denki meg­le­pe­té­sére a nép­szerű éne­kesnő hát­térbe sze­retne vo­nulni. A pon­tos oko­kat test­vére, Vera, és me­ne­dzsere árulta el.

Kamera előtt törte össze magát Aleska

Kamera előtt törte össze magát Aleska

A világ- és Eu­rópa-baj­nok­sá­gon is ezüst­ér­mes lég­tor­nász új útra lé­pett.

A világ- és Eu­rópa-baj­nok­sá­gon is ezüst­ér­mes lég­tor­nász új útra lé­pett, és el­szán­tan gya­ko­rol új sport­esz­kö­zén. Per­sze min­den kez­det nehéz, de ez eset­ben fáj­dal­mas is.

Kórházba került Vámos Erika

Kórházba került Vámos Erika

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője kel­le­met­len na­po­kon van túl, ugyanis ren­ge­te­get fo­gyott és tel­jes ki­me­rült­ség­gel küzd, így tel­jes ki­vizs­gá­lá­son esett át.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője kel­le­met­len na­po­kon van túl, ugyanis sokat fo­gyott és tel­jes ki­me­rült­ség­gel küzd.

Hoppá: Sosem válhatnak el Hajdúék

Hoppá: Sosem válhatnak el Hajdúék

2008 au­gusz­tus 18-án Sarka Kata és Hajdú Péter Isten előtt is igent mond­tak egy­más­nak. Ezzel fo­ga­dal­mat tet­tek, hogy együtt ma­rad­nak, amíg egyi­kük el nem tá­vo­zik az élők so­rá­ból.

2008 au­gusz­tus 18-án Sarka Kata és Hajdú Péter Isten előtt is igent mond­tak egy­más­nak. Ezzel fo­ga­dal­mat tet­tek, hogy együtt ma­rad­nak, amíg egyi­kük el nem tá­vo­zik az élők so­rá­ból. Ezt a szent­sé­get azon­ban soha nem bont­hat­ják fel!

Ezt a férfit irigyli a világ! Ez ám a luxusélet!

Ezt a férfit irigyli a világ! Ez ám a luxusélet!

Mez­te­len nők, fegy­ve­rek, au­tó­cso­dák... Alig har­minc­hat éves - pó­ker­ből lett mil­li­ár­dos! Azóta más dolga sincs, ÉL!

Mez­te­len nők, fegy­ve­rek, au­tó­cso­dák... Alig har­minc­hat éves - pó­ker­ből lett mil­li­ár­dos! Azóta más dolga sincs, ÉL!

A bíróság döntött: Két évig nem vezethet Gesztesi Károly

A bíróság döntött: Két évig nem vezethet Gesztesi Károly

A szí­nész végre nyu­god­tan alud­hat.

A szí­nész végre nyu­god­tan alud­hat, ugyanis hó­na­pok óta az íté­let ered­mé­nyét várta.

Megmutatta! Ez a cicababa Ronaldo csaja!

Megmutatta! Ez a cicababa Ronaldo csaja!

Sokan azt mond­ják, át­la­gos szép­ségű, a teste azon­ban min­dent visz.

El­lopta a showt Zü­rich­ben Cris­ti­ano új ba­rát­nője. Már ko­ráb­ban is lát­ták őket együtt, de most nyil­vá­no­san is fel­vál­lalta a hu­szon­egy éves pop­si­cso­dát. Egy­sze­rűen eláll a lé­leg­ze­tünk.

Majka lenyomta az RTL-t

Majka lenyomta az RTL-t

A rap­per leg­újabb ve­tél­ke­dője el­ké­pesztő né­zett­sé­get ho­zott.

A rap­per leg­újabb ve­tél­ke­dője el­ké­pesztő né­zett­sé­get ho­zott: meg­verte a kon­ku­rens csa­torna leg­né­zet­tebb mű­so­rát.

Sztárok, akikre ráfér idén a fogyás

Sztárok, akikre ráfér idén a fogyás

Min­den fel­té­te­lük meg­van hozzá, hogy tö­ké­le­tes for­má­ju­kat hoz­zák.

Min­den fel­té­te­lük meg­van hozzá, hogy tö­ké­le­tes for­má­ju­kat hoz­zák, de még­sem si­ke­rül nekik.

Zámbó Krisztián kifakadt: "Nem apám jogdíjaiból élek!"

Zámbó Krisztián kifakadt: "Nem apám jogdíjaiból élek!"

A Ki­rály leg­idő­sebb fia sze­rint vér­lá­zító, hogy töb­ben élős­kö­dő­nek tart­ják őt.

A Ki­rály leg­idő­sebb fia sze­rint vér­lá­zító, hogy töb­ben élős­kö­dő­nek tart­ják őt.

Majka keményen visszavágott a sztárokat kiosztó Fenyő Ivánnak

Majka keményen visszavágott a sztárokat kiosztó Fenyő Ivánnak

Fenyő Iván Fa­ce­boo­kon osz­totta ki a ma­gyar sztá­ro­kat.

Fenyő Iván Fa­ce­boo­kon osz­totta ki a ma­gyar sztá­ro­kat, de ők sem hagy­ták ma­gu­kat...

Durva: Testvére klónja lett Tóth Vera

Durva: Testvére klónja lett Tóth Vera

Tóth Vera el­ké­pesztő fo­gyá­sá­val odáig ju­tott, hogy gya­kor­la­ti­lag már simán össze­ke­ver­hető test­vé­ré­vel. Va­sár­nap ez be is bi­zo­nyo­so­dott a Super TV2 kép­er­nyő­jén.

Tóth Vera el­ké­pesztő fo­gyá­sá­val odáig ju­tott, hogy gya­kor­la­ti­lag már simán össze­ke­ver­hető test­vé­ré­vel. Va­sár­nap ez be is bi­zo­nyo­so­dott a Super TV2 kép­er­nyő­jén.

Fenyő Iván kiakadt a sztárvilágra

Fenyő Iván kiakadt a sztárvilágra

Nem tudni miért, de az is­mert szí­nész eléggé fel­dü­hí­tette magát...

Nem tudni miért, de az is­mert szí­nész eléggé fel­dü­hí­tette magát, amit Fa­ce­book profil­ján ke­resz­tül adott ki ma­gá­ból..

Fülledt buliban mutatta meg dekoltázsát a szexi énekesnő - videó

Fülledt buliban mutatta meg dekoltázsát a szexi énekesnő - videó

A The Little Mix gyö­nyörű éne­kes­nője vadul és buján bu­li­zott, amit sze­ren­csére vi­de­óra is vett.

Vajna Timi merész dekoltázsa ellopta a showt a Golden Globe-on

Vajna Timi merész dekoltázsa ellopta a showt a Golden Globe-on

Andy Vajna dögös fe­le­sége be­vál­la­lós sze­re­lést öl­tött ma­gára.

Andy Vajna dögös fe­le­sége be­vál­la­lós sze­re­lést öl­tött ma­gára.

Bejelentette: ezért vetkőzött a meztelenkedő dögös tévésztár

Bejelentette: ezért vetkőzött a meztelenkedő dögös tévésztár

A sze­xis mű­sor­ve­zető mez­te­len képei ta­valy ős­szel ke­rül­tek fel a netre.

A sze­xis mű­sor­ve­zető mez­te­len - és pri­vát - képei ta­valy ős­szel ke­rül­tek fel a netre.

Az igen: Több mint ezer nővel szexelt Klapka György

Az igen: Több mint ezer nővel szexelt Klapka György

Nagy­ka­nál­lal falta az éle­tet.

Ke­ve­sen tud­ják, de Klapka György nem­csak az üz­le­tet te­kintve falta nagy­ka­nál­lal az éle­tet, hanem a nők terén is tel­he­tet­len volt.

Szomszédai hívtak rendőrt Bochkor Gáborra!

Szomszédai hívtak rendőrt Bochkor Gáborra!

Szó sze­rint túl­lőtt a célon.

Az Ön­in­dító há­zi­gaz­dája szó sze­rint túl­lőtt a célon szil­vesz­ter este.

Döntött: nem tér haza a körözött magyar rádiós!

Döntött: nem tér haza a körözött magyar rádiós!

Zol­tán­nak esze ágá­ban sincs ha­za­jönni, azt sem érti, miért ke­resi őt a rend­őr­ség.

Zol­tán­nak esze ágá­ban sincs ha­za­jönni, azt sem érti, miért ke­resi őt a rend­őr­ség.

Az erkélyen meztelenkedett Heidi Klum

Az erkélyen meztelenkedett Heidi Klum

A le­gen­dás top­mo­dell bőven túl a negy­ve­nen sem fél meg­mu­tatni magát mind­össze egy fa­lat­nyi bi­ki­ni­al­só­ban.

A le­gen­dás top­mo­dell bőven túl a negy­ve­nen sem fél meg­mu­tatni magát mind­össze egy fa­lat­nyi bi­ki­ni­al­só­ban.

Interneten árulják a Hajdú Pétert lebuktató fotót

Interneten árulják a Hajdú Pétert lebuktató fotót

El­lent­mon­dá­sos hírek és plety­kák ter­jed­nek Hajdú Pé­ter­ről és eset­le­ges új kap­cso­la­tá­ról.

El­lent­mon­dá­sos hírek és plety­kák ter­jed­nek Hajdú Pé­ter­ről és eset­le­ges új kap­cso­la­tá­ról.

Hűha: Ferenc pápa kapja meg Zalatnay Sarolta lemezét!

Hűha: Ferenc pápa kapja meg Zalatnay Sarolta lemezét!

Ez nem min­den­ki­nek ada­tik meg.

Az éne­kes­nő­nek né­hány napon belül olyan meg­tisz­tel­te­tés­ben lesz része, ami nem min­den­ki­nek ada­tik meg.

Készítsd el fillérekből Esztergályos Cecília ízletes menüjét!

Készítsd el fillérekből Esztergályos Cecília ízletes menüjét!

Főzz együtt vele!

Az Új­szín­ház mű­vész­nője el­ké­pesz­tően te­het­sé­ges a kony­há­ban is! Hét­vé­gére kü­lön­le­ges és olcsó me­nü­vel ké­szül! Főzz együtt vele!

Meglepő bejelentést tett párkapcsolatáról a csinos műsorvezető

Meglepő bejelentést tett párkapcsolatáról a csinos műsorvezető

Ada már két éve él táv­kap­cso­lat­ban.

Ada már két éve él táv­kap­cso­lat­ban, így sokat uta­zik Né­met­or­szágba. Nem­rég arról le­he­tett hal­lani, hogy pár­já­hoz fog­nak köl­tözni fi­a­i­val.

Megszereztük Klapka György fotóalbumát: Hihetetlen dologra bukkantunk!

Megszereztük Klapka György fotóalbumát: Hihetetlen dologra bukkantunk!

Még nem sokat lát­tunk abból a sár­mos, ki­gyúrt tán­cos­ból, akire egy­kor ta­pad­tak a nők! Íme!

Sokkoló: így nézett ki 34 évvel ezelőtt Majka

Sokkoló: így nézett ki 34 évvel ezelőtt Majka

Meg­lepő fotót mu­ta­tott ma­gá­ról a rap­per. A csa­ládi fotó annyira retro, hogy el sem hi­szed... A pi­zsama és az au­tós­kár­tya min­dent visz! A kom­men­te­lők sze­rint kisfia tel­je­sen olyan, mint ő.

Meg­lepő fotót mu­ta­tott ma­gá­ról a rap­per. A csa­ládi fotó annyira retro, hogy el sem hi­szed... A pi­zsama és az au­tós­kár­tya min­dent visz!

Hihetetlen, mi került Zséda ölébe!

Hihetetlen, mi került Zséda ölébe!

Az éne­kesnő az el­múlt na­pok­ban Nagy­ka­ni­zsára uta­zott.

Az éne­kesnő az el­múlt na­pok­ban Nagy­ka­ni­zsára uta­zott, talán még ő sem gon­dolta volna, hogy mi hup­pan az ölébe.

Hoppá: Bikinire vetkőzött Sarka Kata, videón mutatta meg magát

Hoppá: Bikinire vetkőzött Sarka Kata, videón mutatta meg magát

A fi­a­tal üz­let­asszony egy fo­tó­zá­son vett részt szom­ba­ton, egy rö­vidke vi­deón meg is mu­tatta szexi für­dő­ru­há­ját.

Soha nem derül ki az igazság Nótár Mary terhességéről

Soha nem derül ki az igazság Nótár Mary terhességéről

Már bi­zo­nyos, hogy a bí­ró­sá­gon foly­ta­tó­dik a vita, ami Mary és ko­rábbi me­nedzs­mentje kö­zött rob­bant ki.

Már szinte bi­zo­nyos, hogy a bí­ró­sá­gon foly­ta­tó­dik az a vita, ami Nótár Mary és ko­rábbi me­nedzs­mentje kö­zött rob­bant ki, és amibe be­lé­pett L.L. Ju­nior is.

Hajdú Péter kitálalt: Ezért akarok elválni!

Hajdú Péter kitálalt: Ezért akarok elválni!

A RIPOST el­ső­ként szá­molt be arról, hogy Hajdú Péter be­adta a vá­ló­ke­re­se­tet, ennek va­lódi oká­ról pedig most le­rántja a lep­let.

A RIPOST el­ső­ként szá­molt be arról, hogy Hajdú Péter be­adta a vá­ló­ke­re­se­tet, ennek va­lódi oká­ról pedig most le­rántja a lep­let.

Retro: így nézett ki a rácsok mögött 2006-ban Ambrus Attila!

Retro: így nézett ki a rácsok mögött 2006-ban Ambrus Attila!

A visz­kis rab­ló­ként el­hí­re­sült egy­kori bű­nöző ma már pél­dás éle­tet él.

Váratlan bejelentést tett Kelemen Anna

Váratlan bejelentést tett Kelemen Anna

A szőke cik­lon soha nem volt át­la­gos nő, ez ké­sőbb sem lesz más­képp.

A szőke cik­lon soha nem volt át­la­gos nő, úgy gon­dolja, ez negy­ven éves kora után sem fog vál­tozni!

Hoppá! Durván megkopasztották Tóth Verát

Hoppá! Durván megkopasztották Tóth Verát

Az éne­kesnő nem csak fölös ki­ló­i­tól, de haj­ko­ro­ná­já­tól is meg­sza­ba­dult. Erről képet is posz­tolt az egyik kö­zös­ségi ol­da­lon.

Az éne­kesnő nem csak fölös ki­ló­i­tól, de haj­ko­ro­ná­já­tól is meg­sza­ba­dult. Erről képet is posz­tolt az egyik kö­zös­ségi ol­da­lon.

Nem hiszed el, mennyit akar még fogyni Tóth Vera

Nem hiszed el, mennyit akar még fogyni Tóth Vera

Az éne­kesnő drasz­ti­kus fo­gyása még nem állt meg. Hi­he­tet­len, hogy még hány kilót sze­retne le­adni.

Az éne­kesnő drasz­ti­kus fo­gyása még nem állt meg. Hi­he­tet­len, hogy még hány kilót sze­retne le­adni.

Sarka Kata kimondta: véget ért a házassága!

Sarka Kata kimondta: véget ért a házassága!

Nem pró­bál­koz­nak to­vább, el­dön­töt­ték, hogy be­fe­je­zik a kap­cso­la­tu­kat.

Nem pró­bál­koz­nak to­vább, el­dön­töt­ték, hogy be­fe­je­zik a kap­cso­la­tu­kat.

Nincs pardon: Nótár Mary beperelte L.L. Juniort!

Nincs pardon: Nótár Mary beperelte L.L. Juniort!

Nem ja­vult köz­tük a vi­szony.

A két éne­kes kö­zött nem ja­vult a vi­szony, Ju­nior ki­je­len­tése után Mary úgy dön­tött, a bí­ró­ság­hoz for­dul.

Hihetetlen, amit Klapka művelt évtizedeken át

Hihetetlen, amit Klapka művelt évtizedeken át

A szer­dán el­hunyt mil­li­ár­dos üz­let­em­ber idős ko­rá­ban is hi­he­tet­len mun­ka­bí­rás­sal élte min­den­nap­jait. Haj­nal­ban kelt és min­dig ugyan­azt tette...

A szer­dán el­hunyt mil­li­ár­dos üz­let­em­ber idős ko­rá­ban is hi­he­tet­len mun­ka­bí­rás­sal élte min­den­nap­jait. Haj­nal­ban kelt és min­dig ugyan­azt tette...

Hajdú Péter döntött: nem folytatja tovább Sarka Katával!

Hajdú Péter döntött: nem folytatja tovább Sarka Katával!

A mű­sor­ve­zető vég­le­ges­nek tűnő el­ha­tá­ro­zásra ju­tott, be­le­fá­radt az el­múlt idő­szak ese­mé­nye­ibe.

A mű­sor­ve­zető vég­le­ges­nek tűnő el­ha­tá­ro­zásra ju­tott, be­le­fá­radt az el­múlt idő­szak ese­mé­nye­ibe.

Varga Viktor pikáns filmet forgat

Varga Viktor pikáns filmet forgat

Fél évet töl­tött la­ká­sába be­zár­kózva, így szü­le­tett meg a leg­újabb pro­jektje.Fél évet töl­tött la­ká­sába be­zár­kózva, így szü­le­tett meg a leg­újabb pro­jektje.

Fél évet töl­tött la­ká­sába be­zár­kózva, így szü­le­tett meg a leg­újabb pro­jektje.Fél évet töl­tött la­ká­sába be­zár­kózva, így szü­le­tett meg a leg­újabb pro­jektje.

Retro: tizenegy év alatt semmit sem változott Ábel Anita!

Retro: tizenegy év alatt semmit sem változott Ábel Anita!

Min­dig is bom­ba­for­má­ban volt.

A szí­nésznő min­dig bom­ba­for­má­ban volt, ez pedig ma­nap­ság sem vál­to­zott.

Szakított az RTL műsorvezetője!

Hihetetlen! Válik az RTL gyönyörű műsorvezetője!

Erre aztán tény­leg nem szá­mí­tott senki.

Erre aztán tény­leg nem szá­mí­tott senki.

Angelina Jolie régen volt ilyen vidám

Angelina Jolie régen volt ilyen vidám

A gye­re­kek­kel vígan sí­el­tek, és nyoma sem volt a csa­ládi drá­má­nak.

Mi­köz­ben Brad Pitt ma­gá­nyo­san töl­tötte az ün­ne­pe­ket, fe­le­sége és a gye­re­keik vígan sí­el­tek, és nyoma sem volt a csa­ládi drá­má­nak.

Zimány Linda esküvőre készül?

Zimány Linda esküvőre készül?

Az egy­kori mo­dell lé­leg­zet­el­ál­lító meny­asszo­nyi ru­hák­ban pózol.

Az egy­kori mo­dell lé­leg­zet­el­ál­lító meny­asszo­nyi ru­há­ban pózol.

Elképesztő: Jimmy ottfelejtette, most eladó a relikvia

Elképesztő: Jimmy ottfelejtette, most eladó a relikvia

Bár sokan sze­ret­nék, ha szentté avat­nák Zámbó Jimmyt, a le­genda éle­té­ben ko­ránt­sem volt az...

Bár sokan sze­ret­nék, ha szentté avat­nák Zámbó Jimmyt, a le­genda éle­té­ben ko­ránt­sem volt az, már ami a hű­sé­get il­leti.

Buja titkokat árult el a TV2 csinos műsorvezetője

Buja titkokat árult el a TV2 csinos műsorvezetője

Orosz Bar­bit a szen­ve­dély él­teti.

Orosz Bar­bi­tól nem áll távol a szen­ve­dély, sőt! Azt mondja, élete min­den te­rü­le­tét át­hatja.

Retro: így nézett ki tíz éve Nóci!

Retro: így nézett ki tíz éve Nóci!

Az egy­kori mű­sor­ve­zető élete ma már ismét egye­nesbe jött.

Az egy­kori mű­sor­ve­zető élete ma már ismét egye­nesbe jött.

Vajna Timi bejelentette: Jövőre jön a baba

Vajna Timi bejelentette: Jövőre jön a baba

Vajna Timi több­nyire előre tudja, mi fog tör­ténni vele és sze­ret­te­i­vel. Ezt cso­dás ké­pes­sé­gé­nek kö­szön­heti.

Vajna Timi több­nyire előre tudja, mi fog tör­ténni vele és sze­ret­te­i­vel. Ezt cso­dás - eddig rej­te­ge­tett - ké­pes­sé­gé­nek kö­szön­heti. Timi ugyanis a jö­vőbe lát.

Csak ígérgetett: Eltűnt Gábor Zsazsa özvegye

Csak ígérgetett: Eltűnt Gábor Zsazsa özvegye

Gábor Zsa­zsa ma­gyar ro­kona so­káig re­mény­ke­dett abban, hogy vi­lág­hírű ro­kona földi ma­rad­vá­nyai Ma­gyar­or­szá­gon, édes­apja mel­lett lel­het­nek örök nyu­ga­lomra.

Gábor Zsa­zsa ma­gyar ro­kona so­káig re­mény­ke­dett abban, hogy vi­lág­hírű ro­kona földi ma­rad­vá­nyai Ma­gyar­or­szágra ke­rül­het­nek.

Hihetetlen: Milliárdos örökséget hagyott veszni Medveczky Ilona

Hihetetlen: Milliárdos örökséget hagyott veszni Medveczky Ilona

Bár jo­go­san tart­hatna igényt a Thurn und Taxis fa­mí­lia va­gyo­nára, ő mégis úgy dön­tött: nem kell neki a mesés örök­ség.

Baleset: Óriásit bukott az Operett sztárja

Baleset: Óriásit bukott az Operett sztárja

MÁZS a lovak sze­rel­mese, így ter­mé­sze­tes volt, hogy indul a ver­se­nyen.

MÁZS a lovak sze­rel­mese, így ter­mé­sze­tes volt, hogy indul a Kin­csem Park szil­vesz­teri fo­gat­hajtó sztár­fu­ta­mán. A mu­tat­vány kis híján az éle­tébe ke­rült.

Bréking! Talmácsi exével jár a Forma-1 sztárja!

Bréking! Talmácsi exével jár a Forma-1 sztárja!

Szé­pek együtt - itt az első fotó is. A vi­lág­hírű pi­lóta sze­ren­csés­nek mond­hatja magát, nem akár­mi­lyen bom­bá­zót ta­lált maga mellé.

Újabb ma­gyar mo­dell nevét is­mer­heti meg a világ: Mó­nika már ko­rá­ban is élt tar­tós sze­re­lem­ben egy vi­lág­baj­nok­kal, most azon­ban egy egé­szen más ka­te­gó­ri­ájú pi­lóta ol­da­lán buk­kant fel. Az első kép is el­ké­szült róluk, Mi­a­mi­ban, az óceán part­ján. Ez biz­to­san nem csak egy közös szelfi.