SZTÁR

FÜLES

Hajdú Péter
először beszélt
új szerelméről

Hajdú Péter
először beszélt
új szerelméről

Vége a plety­kák­nak...

Vége a plety­kák­nak és a ta­lál­ga­tá­sok­nak. Hajdú Péter meg­erő­sí­tette, hogy újra rá­ta­lált a sze­re­lem egy 28 éves szép­ség ol­da­lán.

Robban a cukiságbomba: édesen táncol Berki Krisztián kislánya

Robban a cukiságbomba: édesen táncol Berki Krisztián kislánya

A kis Berki Na­tasa Zsely­ké­től el­ol­vad az in­ter­net: táncra pen­de­rült egy bu­li­ban!

Jáksó nem ijed meg a békától

Jáksó nem ijed meg a békától

Jáksó László a ked­vün­kért szí­ve­sen meg­kós­tolta a le­gen­dás mis­kolci bé­ka­ko­cso­nyát, ami­kor össze­fu­tot­tunk vele a mis­kolci far­sangi for­ga­tag­ban.

Jáksó László a ked­vün­kért szí­ve­sen meg­kós­tolta a le­gen­dás mis­kolci bé­ka­ko­cso­nyát, ami­kor össze­fu­tot­tunk vele a mis­kolci far­sangi for­ga­tag­ban.

Ha nem nyeri meg A Dal 2017-et, cipésznek áll Pápai Joci

Ha nem nyer, cipésznek áll Pápai Joci

Pápai Joci a szó szo­ros ér­tel­mé­ben min­dent egy lapra tett fel szom­bat este A Dal dön­tő­jé­ben.

Pápai Joci a szó szo­ros ér­tel­mé­ben min­dent egy lapra tett fel szom­bat este A Dal dön­tő­jé­ben.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Kiderült, mikor engedik haza Tahi Tóth Lászlót

Kiderült, mikor engedik haza Tahi Tóth Lászlót

Meg­nyu­god­hat végre Ká­rászy Szil­via, hosszú kál­vá­ria után végre ki­en­ged­he­tik a kór­ház­ból a fér­jét.

Meg­nyu­god­hat végre Ká­rászy Szil­via, hosszú kál­vá­ria után végre ki­en­ged­he­tik a kór­ház­ból a fér­jét.

Világsztár szurkol Radics Giginek

Világsztár szurkol Radics Giginek

Kö­ze­leg A Dal dön­tője, ahol eldől, ki kép­vi­seli majd ha­zán­kat...

Kö­ze­leg A Dal dön­tője, ahol eldől, ki kép­vi­seli majd ha­zán­kat...

Részegen vezetett Zámbó Krisztián, elkapták a rendőrök

Részegen vezetett Zámbó Krisztián, elkapták a rendőrök

Ug­rott a jog­sija Zámbó Jimmy fi­á­nak.

Ug­rott a jog­sija Zámbó Jimmy fi­á­nak, mert ré­sze­gen ve­ze­tett.

Hölgyeim, miatta lesz érdemes körbenézni a pirosnál

Hölgyeim, miatta lesz érdemes körbenézni a pirosnál

A fi­a­tal szív­tipró si­ke­re­sen vette a KRESZ vizs­gát, így ha­ma­ro­san ta­nu­ló­ve­ze­tő­ként ta­lál­koz­hatsz vele az uta­kon.

A fi­a­tal szív­tipró si­ke­re­sen vette a KRESZ vizs­gát, így ha­ma­ro­san ta­nu­ló­ve­ze­tő­ként ta­lál­koz­hatsz vele az uta­kon.

Az otthon fogságában: ettől a betegségtől rettegnek Kordáék

Az otthon fogságában: ettől a betegségtől rettegnek Kordáék

Szinte ki sem moz­dul­nak a ház­ból, vagy ha mégis, akkor csak száj­maszk­ban.

Szinte ki sem moz­dul­nak a ház­ból, vagy ha mégis, akkor csak száj­maszk­ban.

Óriási botrány: Kitiltották a temetésről George Michael szerelmét

Óriási botrány: Kitiltották a temetésről George Michael szerelmét

Hiába volt a leg­fon­to­sabb ember a sztár éle­té­ben, a gyá­szoló csa­lád látni sem akarja!

Meg akarja úszni a botrányt: Mellbimbótapaszt visel Medveczky Ilona!

Meg akarja úszni a botrányt: Mellbimbótapaszt visel Medveczky Ilona!

Mé­reg­drága es­té­lyi­ben vonul a kö­zön­ség elé a 75 éves tánc­mű­vésznő!

Hoppá: Vajna Tímea külföldre költözik férje nélkül

Hoppá, váratlan fordulat: Vajna Tímea külföldre költözik férje nélkül

Hosszú időre bú­csút int Ma­gyar­or­szág­nak Vajna Timi. Kül­föl­dön várja az új élete, de Andy nem köl­tö­zik el vele.

Hosszú időre bú­csút int Ma­gyar­or­szág­nak Vajna Timi. Kül­föl­dön várja az új élete, de Andy nem köl­tö­zik el vele.

Váratlan bejelentés: Végleg visszavonul a legendás magyar színész

Váratlan bejelentés: Végleg visszavonul a legendás magyar színész

Hátat for­dít a szí­né­szet­nek, el­köl­tö­zik vi­dékre a Já­szai Mari-díjas mű­vész.

Hátat for­dít a szí­né­szet­nek, el­köl­tö­zik vi­dékre a Já­szai Mari-díjas mű­vész.

Komoly fájdalmai vannak, azonnal műteni kell a legendás magyar zenészt

Komoly fájdalmai vannak, azonnal műteni kell a legendás magyar zenészt

Rom­lik az ál­la­pota, kór­házba kell vo­nul­nia a 65 éves bil­len­tyűs­nek.

Rom­lik az ál­la­pota, kór­házba kell vo­nul­nia a 65 éves bil­len­tyűs­nek.

Hoppá, ennél a nőnél töltötte az éjszakát Pintér Tibor

Hoppá, ennél a nőnél töltötte az éjszakát Pintér Tibor

Még reg­ge­lit is ka­pott!

A sár­mos szí­nész még reg­ge­lit is ka­pott!

Orvosi csoda: Meggyógyult Zámbó Jimmy súlyosan szívbeteg édesanyja!

Orvosi csoda: Meggyógyult Zámbó Jimmy súlyosan szívbeteg édesanyja!

Anna néni gyak­ran járt kór­ház­ban az el­múlt évek­ben, mos­ta­ná­ban vi­szont drasz­ti­kus vál­to­zás tör­tént!

Így ünnepli szülinapját az új életet kezdő Stohl András!

Így ünnepli szülinapját az új életet kezdő Stohl András!

Ha­ma­ro­san be­tölti az ötö­dik ik­szet.

A nép­szerű szí­nész­nek egyre in­kább fel­felé ívelő kar­ri­erje mel­lett bőven jut ideje ma­gán­éle­tére is!

Aradszky László őrjöng: Hitelrontás, amit művelnek velem!

Aradszky László őrjöng: Hitelrontás, amit művelnek velem!

Gya­lá­zat, amit el­kö­vet­tek el­lene!

A 81 éves éne­kes sze­rint könnyen rá­me­hetne a kar­ri­erje is a durva plety­kára!

Leleplezte testvére Győzikét: Ezért jár gyakran a NAV-ba a showman!

Leleplezte testvére Győzikét: Ezért jár gyakran a NAV-ba a showman!

Most ki­de­rült, miért jár oda fo­lya­ma­to­san!

Az utóbbi hó­na­pok­ban gyak­ran lát­ták az adó­ha­tó­ság har­ma­dik ke­rü­leti ki­ren­delt­sé­gé­ben Győ­zi­két!

Kitálalt Sütő Enikő: Így érzi magát a drámai szakítás óta!

Kitálalt Sütő Enikő: Így érzi magát a drámai szakítás óta!

Si­ke­rült fel­dol­goz­nia a csa­ló­dást!

Egy évvel ez­előtt ért véget a kap­cso­lata vő­le­gé­nyé­vel! El­me­sélte, si­ke­rült-e azóta fel­dol­goz­nia a ma­gán­életi tö­rést!

Lezárult Lajcsi ügye, ő nyert

Lezárult Lajcsi ügye, ő nyert

Ga­lam­bos Lajos szá­mára meg­nyug­ta­tóan zá­rult a per...

Ga­lam­bos Lajos szá­mára meg­nyug­ta­tóan zá­rult az a per, amit biz­to­sí­tója ellen in­dí­tott. Igaz, a tűz­ben oda­ve­szett in­gó­sá­gait nem fi­zet­ték ki, de az épü­let­ben esett kárt igen.

A Kossuth téren őrzik Torgyán József hamvait!

A Kossuth téren őrzik Torgyán József hamvait!

Az állam in­tézi az el­hunyt po­li­ti­kus bú­csúz­ta­tó­ját! A Ri­post meg­tudta: a ham­vasz­tás meg­tör­tént...

Az állam in­tézi az el­hunyt po­li­ti­kus bú­csúz­ta­tó­ját! A Ri­post meg­tudta: a ham­vasz­tás meg­tör­tént, az urnát pedig biz­ton­sá­gos he­lyen tart­ják!

Itt a bizonyíték: Családjával szökött Amerikába Polgár Kriszta

Itt a bizonyíték: Családjával szökött Amerikába Polgár Kriszta

A gyö­nyörű mo­dell a kö­zös­ségi profil­ján bu­kott le.

A gyö­nyörű mo­dell a kö­zös­ségi profil­ján bu­kott le.

Prostituáltként árulják az interneten Keleti Györgyit!

Prostituáltként árulják az interneten Keleti Györgyit!

Kü­lö­nös hir­de­tés...

Kü­lö­nös hir­de­tés je­lent meg egy német bor­dély­ház hon­lap­ján! Fel­há­bo­rító, ami tör­tént, meg­szó­lalt az érin­tett!

Családi tragédiáról vallott Rudolf Péter!

Családi tragédiáról vallott Rudolf Péter!

A szí­nész fi­á­nak fel kel­lett adnia zenei kar­ri­er­jét!

A szí­nész fi­á­nak olyan sze­ren­csét­le­nül sé­rült meg a keze, hogy fel kel­lett adnia zenei kar­ri­er­jét!

Szörnyű titokra derült fény: Megerőszakolták Gábor Zsazsát!

Szörnyű titokra derült fény: Megerőszakolták Gábor Zsazsát!

A vi­lág­hírű szí­nésznő em­lék­ira­tai bor­zal­mas dol­go­kat rej­tet­tek! Hi­he­tet­len dolog tör­tént Zsa­zsá­val!

A vi­lág­hírű szí­nésznő em­lék­ira­tai bor­zal­mas dol­go­kat rej­tet­tek! Hi­he­tet­len dolog tör­tént Zsa­zsá­val!

Kórházba került: Harcol a rák ellen a magyar politikus!

Kórházba került: Harcol a rák ellen a magyar politikus!

Évek óta kép­te­len fel­épülni a sú­lyos be­teg­ség­ből az egy­kori pénz­ügy­mi­nisz­ter! Újra kór­ház­ban ápol­ják!

Évek óta kép­te­len fel­épülni a sú­lyos be­teg­ség­ből az egy­kori pénz­ügy­mi­nisz­ter! Újra kór­ház­ban ápol­ják!

Damu Roland felesége a pszichiátriáról üzent

Damu Roland felesége a pszichiátriáról üzent

Ko­moly lé­pésre szánta el magát, de jól tudja, ehhez meg kell gyó­gyul­nia!

Ko­moly lé­pésre szánta el magát, de jól tudja, ehhez meg kell gyó­gyul­nia!

Felvásárolja a magyar politikus Harangozó Teri hagyatékát!

Felvásárolja a magyar politikus Harangozó Teri hagyatékát!

Meg­ve­szi a ha­gya­ték nagy ré­szét!

Töb­ben fel­há­bo­rod­tak a híren, mi­sze­rint a 2015 szep­tem­be­ré­ben el­hunyt éne­kesnő erek­lyé­i­ből ki­áru­sí­tást tar­tot­tak az örö­kö­sök!

Megszólalt az özvegy Klapka György síremlékéről!

Megszólalt az özvegy Klapka György síremlékéről!

Az üz­let­em­bert két hét­tel ez­előtt te­met­ték el, csa­ládja már a sír­kö­vét ter­vez­geti a mély gyász kö­ze­pette!

Az üz­let­em­bert két hét­tel ez­előtt te­met­ték el, csa­ládja már a sír­kö­vét ter­vez­geti a mély gyász kö­ze­pette!

Egy éve képtelen megszabadulni lakásától Szőke Zoltán!

Egy éve képtelen megszabadulni lakásától Szőke Zoltán!

A so­ro­zat­sztár hiába sze­retné gyor­san el­adni az egy­kori csa­ládi fész­ket...

A so­ro­zat­sztár hiába sze­retné gyor­san el­adni az egy­kori csa­ládi fész­ket, va­lami miatt a la­ká­sért nem kap­kod­nak a vevők!

Friss! Öngyilkos lett az ismert magyar fotós!

Friss! Öngyilkos lett az ismert magyar fotós!

Ha­lála sok­kolta a ce­leb­vi­lá­got. Ma­gya­rá­zat egy­előre nincs a tet­tére.

Ha­lála sok­kolta a ce­leb­vi­lá­got. Ba­rátja, volt kol­lé­gája, Ham­vai PG nem tit­kolta, órák óta po­tyog­nak a könnyei. A fi­a­tal­em­ber ha­lá­lára még nincs ma­gya­rá­zat.

Megtörte a csendet kockázatos műtétje után Kerényi Miklós Gábor!

Megtörte a csendet kockázatos műtétje után Kerényi Miklós Gábor!

Az el­is­mert ren­dező sú­lyos ope­rá­ción esett át! Arról me­sélt, ho­gyan vi­selte a meg­pró­bál­ta­tá­so­kat!

Nyitott kapcsolatban él Pásztor Anna!

Nyitott kapcsolatban él Pásztor Anna!

Néha má­so­kat is be­en­ged­nek az éle­tükbe, az ágyukba!

Néha má­so­kat is be­en­ged­nek az éle­tükbe, az ágyukba!

Szívinfarktust kapott Reviczky Gábor: Fogalma sem volt róla!

Szívinfarktust kapott Reviczky Gábor: Fogalma sem volt róla!

Lábon ki­hordta mind­ket­tőt!

Az el­is­mert mű­vész két­szer ka­pott szív­ro­ha­mot, de fo­galma sem volt róla, hogy ilyen nagy a baj! Lábon ki­hordta mind­ket­tőt!

Megszólalt az orvos: Így operálják Tahi-Tóth Lászlót!

Megszólalt az orvos: Így operálják Tahi-Tóth Lászlót!

Ugyan el­ha­lasz­tot­ták a koc­ká­za­tos ope­rá­ciót, a Ri­post meg­tudta, mi tör­té­nik majd a mű­tő­asz­ta­lon a szí­nés­szel!

Pén­te­ken ugyan el­ha­lasz­tot­ták a koc­ká­za­tos ope­rá­ciót, a Ri­post meg­tudta, mi tör­té­nik majd a mű­tő­asz­ta­lon a szí­nés­szel!

Nagy a baj: Mentő szállította kórházba Závodi Jánost!

Nagy a baj: Mentő szállította kórházba Závodi Jánost!

Sú­lyo­san meg­sé­rült...

Sú­lyo­san meg­sé­rült egy bal­eset kö­vet­kez­té­ben, egy­előre nem tudni, szük­ség lesz-e mű­tétre!

Megszólalt a kórházban fekvő Pécsi Ildikó: Remélem, még kijutok innen!

Megszólalt a kórházban fekvő Pécsi Ildikó: Remélem, még kijutok innen!

Be­kö­vet­ke­zett, ami­től min­denki félt: a szí­nész­nőt azon­nal kór­házba kel­lett szál­lí­tani!

Mi történt? Elmenekült a világ elől Gregor Bernadett!

Mi történt? Elmenekült a világ elől Gregor Bernadett!

Élete egyik leg­meg­ha­tá­ro­zóbb hely­szí­nére vitte csa­lád­ját a szí­nésznő! Ren­ge­teg emlék fűzi Bo­zsok­hoz...

Élete egyik leg­meg­ha­tá­ro­zóbb hely­szí­nére vitte csa­lád­ját a szí­nésznő! Ren­ge­teg emlék fűzi Bo­zsok­hoz...

Erős fájdalomcsillapítókon él Székhelyi József!

Erős fájdalomcsillapítókon él Székhelyi József!

Fáj­dal­mak kö­ze­pette is szín­padra állt!

Egy hét­tel ez­előtt szen­ve­dett ket­tős bor­da­tö­rést a szí­nész, aki meg­bot­lott az ud­va­ron, és egy szik­lába ütötte a mell­ka­sát.

Kiderült az igazság: Soha többé nem költözik haza Gombos Edina

Kiderült az igazság: Soha többé nem költözik haza Gombos Edina

Egy, a neve el­hall­ga­tá­sát kérő kol­lé­gája exk­lu­zív rész­le­te­ket árult el a té­má­val kap­cso­lat­ban a Ri­post na­pi­lap­nak.

Kikészült a kínos vádak miatt Klapka György gyászoló családja!

Kikészült a kínos vádak miatt Klapka György gyászoló családja!

Ke­gye­let­sér­tés, ami tör­tént! Alig van két hete, hogy el­te­met­ték Klap­kát!

Ke­gye­let­sér­tés, ami tör­tént! Alig van két hete, hogy el­te­met­ték az üz­let­em­bert, máris sértő dol­go­kat állít róla volt al­kal­ma­zottja. A csa­lád meg­ren­dült!

Dagad a botrány: Reagált a Piramis zenésze Som Lajos vádjaira!

Dagad a botrány: Reagált a Piramis zenésze Som Lajos vádjaira!

Elő­ször szó­lal­tak meg a ze­ne­kar tag­jai a bot­rány kap­csán!

Elő­ször szó­lal­tak meg a ze­ne­kar tag­jai a hosszú hó­na­pok óta zajló bot­rány kap­csán! Vajon fi­zet­niük kell?

Eltűnt a lakásából: Nyomoz a bíróság Pécsi Ildikó fia után!

Eltűnt a lakásából: Nyomoz a bíróság Pécsi Ildikó fia után!

Ki­lá­tás­ta­lan a hely­zet...

Több mint három éve foly­nak a kínos bí­ró­sági tár­gya­lá­sok Pár­tos Csilla és Szűcs Csaba vá­lása kap­csán. Most ki­lá­tás­ta­la­nabb a hely­zet, mint va­laha!

Kitálalt Klapka lánya: Feszülten várják a hagyatéki tárgyalást!

Kitálalt Klapka lánya: Feszülten várják a hagyatéki tárgyalást!

Három hét telt el a ha­lál­eset óta!

Több mint három hét telt el az üz­let­em­ber ha­lála óta, a csa­lád­ban egyre nő a fe­szült­ség! Exk­lu­zív rész­le­te­ket tud­tunk meg a je­len­legi hely­zet­ről!

Tombol Papadimitriu Athina: Újra megbírságolták!

Tombol Papadimitriu Athina: Újra megbírságolták!

A szí­nész­nőt nem az bántja, hogy megint mé­lyen a pénz­tár­cá­jába kell nyúl­nia, hanem az, hogy igaz­ság­ta­lan­ság ál­do­zata lett, mint sokan mások!

A szí­nész­nőt nem az bántja, hogy megint mé­lyen a pénz­tár­cá­jába kell nyúl­nia, hanem az, hogy igaz­ság­ta­lan­ság ál­do­zata lett, mint sokan mások!

Nagy a baj: Újabb csapás érte Rékasi Károlyt

Nagy a baj: Újabb csapás érte Rékasi Károlyt

Mintha átok súj­taná a ko­moly egész­ség­ügyi és anyagi gon­dok­kal küzdő szí­nészt! Vajon ezt hogy dol­gozza fel?

Mintha átok súj­taná a ko­moly egész­ség­ügyi és anyagi gon­dok­kal küzdő szí­nészt! Vajon ezt hogy dol­gozza fel?

91 éves édesanyjával töltötte születésnapját a szingli Kicska László!

91 éves édesanyjával töltötte születésnapját a szingli Kicska László!

Imádja édes­any­ját az EDDA ze­né­sze, aki csak na­gyon rit­kán moz­dul el az asszony mel­lől!

Az EDDA ze­né­sze csak na­gyon rit­kán moz­dul el az asszony mel­lől!

Reagált a hírekre Torgyán József özvegye: Én fizetem a síremléket!

Reagált a hírekre Torgyán József özvegye: Én fizetem a síremléket!

Az el­hunyt po­li­ti­kus gyá­szoló fe­le­sége nem en­gedi ki a ke­zé­ből a sír­em­lék meg­ter­ve­zé­sét!

Félbe kellett szakítania trópusi nyaralását Sas Józsefnek! Nagy a baj?

Félbe kellett szakítania trópusi nyaralását Sas Józsefnek! Nagy a baj?

Egy hét­tel ha­ma­rabb kel­lett ha­za­u­taz­niuk fe­le­sé­gé­vel a gyö­nyörű uta­zás­ról! Vajon mi tör­tén­he­tett?

Jakupcsek Gabriella meglepő szerepben tér vissza

Jakupcsek Gabriella nem szerepelhetne a saját műsorában

Már zaj­la­nak az elő­ké­szü­le­tek.

Már nyolc hete zaj­la­nak az elő­ké­szü­le­tek Ja­kup­csek Gab­ri­ella új mű­so­rá­hoz. A nagy vissza­té­ré­sére ké­szülő tévés kü­lön­le­ges fel­ada­tot ka­pott a TV2-től.

Sarka Kata váratlan vallomása: Négyen élünk együtt az új otthonunkban!

Sarka Kata váratlan vallomása: Négyen élünk együtt az új otthonunkban!

Az a hír járja, két gyer­me­kén kívül van egy har­ma­dik sze­mély, aki oda­köl­tö­zött hoz­zá­juk az új la­kásba! Ki­de­rült: a hír igaz!

Hoppá: Ennél a csatornánál folytatja Kárász Róbert!

Hoppá: Ennél a csatornánál folytatja Kárász Róbert!

Ki­de­rült, hogy a nép­szerű mű­sor­ve­zető hol fog dol­gozni a jö­vő­ben! Ez bi­zony min­den­kit meg­le­pett!

Ki­de­rült, hogy a nép­szerű mű­sor­ve­zető hol fog dol­gozni a jö­vő­ben! Ez bi­zony min­den­kit meg­le­pett!

Veszélyesen meghízott Hegedűs D. Géza!

Veszélyesen meghízott Hegedűs D. Géza!

A Víg­szín­ház mű­vé­sze egy film­sze­rep ked­véért szedte fel a ki­ló­kat...

A Víg­szín­ház mű­vé­sze egy film­sze­rep ked­véért szedte fel a ki­ló­kat...

Lagzi Lajcsi drámai kijelentése: Többen is ki akarnak csinálni!

Lagzi Lajcsi drámai kijelentése: Többen is ki akarnak csinálni!

A mu­la­tós ze­nészre rájár a rúd!

A ze­nészre rájár a rúd! Épp­hogy be­fe­je­ző­dik el­lene az egyik vizs­gá­lat, máris kö­vet­ke­zik a másik! Laj­csi sze­rint töb­ben is dol­goz­nak azon, hogy ki­csi­nál­ják!

Stresszes várakozás: Megjöttek Horváth Éva babájának genetikai leletei!

Stresszes várakozás: Megjöttek Horváth Éva babájának genetikai leletei!

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető el­árulta, kisfiút hord a szíve alatt!

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető el­árulta, kisfiút hord a szíve alatt!

Meglepő kijelentés: Így tér vissza Oszter Sándor

Meglepő kijelentés: Így tér vissza Oszter Sándor

Nyo­masztó bí­ró­sági ügyei el­le­nére sem me­ne­kül a nyil­vá­nos­ság elől a 68 éves szí­nész.

Nyo­masztó bí­ró­sági ügyei el­le­nére sem me­ne­kül a nyil­vá­nos­ság elől a 68 éves szí­nész.

Meglepő bejelentés: Elhagyja az országot Gesztesi Károly?

Meglepő bejelentés: Elhagyja az országot Gesztesi Károly?

Vál­to­zársa van szük­sége.

A sok ne­héz­sé­get átélt szí­nész saját be­val­lása sze­rint is rossz évet tud­hat maga mö­gött. Talán ezért van szük­sége vál­to­zásra?

Orvosi tiltás ellenére is dolgozik Kerényi Miklós!

Orvosi tiltás ellenére is dolgozik Kerényi Miklós!

Még egy ko­moly ope­rá­ció sem tán­to­rít­hatja el attól, hogy mun­ká­hoz lás­son a lá­ba­do­zás ele­jén.

Ke­ré­nyi Mik­lós Gábor igazi or­vosi csoda. Egy­sze­rűen nem lehet ki­zök­ken­teni, még egy ko­moly ope­rá­ció sem tán­to­rít­hatja el attól, hogy mun­ká­hoz lás­son a lá­ba­do­zás ele­jén.

Két éve tart a gyász: 61 éves lenne Pap Vera!

Két éve tart a gyász: 61 éves lenne Pap Vera!

Áp­ri­lis­ban lesz két éve, hogy a Kos­suth-díjas szí­nésznő el­hunyt! Pá­lya­tár­sai, ba­rá­tai és csa­ládja azóta sem tud­ták meg­emész­teni a tra­gé­diát!

Áp­ri­lis­ban lesz két éve, hogy a Kos­suth-díjas szí­nésznő el­hunyt! Pá­lya­tár­sai, ba­rá­tai és csa­ládja azóta sem tud­ták meg­emész­teni a tra­gé­diát!

Mocskolódó hozzászóló miatt törölték Zámbó Krisztián oldalát!

Mocskolódó hozzászóló miatt törölték Zámbó Krisztián oldalát!

Jimmy leg­idő­sebb fia csak a rész­vé­tét sze­rette volna ki­fe­jezni, de saj­nos min­den rosszul sült el.

Sarka Kata állítja, Hajdú elárulta magát

Sarka Kata állítja, Hajdú elárulta magát

Péter fo­lya­ma­to­san cáfol, de fe­le­sége most egé­szen fur­csa ki­je­len­tést tett.

Sarka Kata hosszú hetek óta ál­lítja, fér­jé­nek a sza­kí­tás óta már van új kap­cso­lata. Péter fo­lya­ma­to­san cáfol, de fe­le­sége most egé­szen fur­csa ki­je­len­tést tett.

Megtudtuk, miért csúszik Péter Szabó Szilvi esküvője

Megtudtuk, miért csúszik Péter Szabó Szilvi esküvője

Az éne­kesnő a Ri­post na­pi­lap­nak me­sélt elő­ször az el­jegy­zés kö­rül­mé­nye­i­ről.

Az éne­kesnő a Ri­post na­pi­lap­nak me­sélt elő­ször az el­jegy­zés kö­rül­mé­nye­i­ről.

Kivizsgálta a rendőrség Fodor Zsóka prostiügyét!

Kivizsgálta a rendőrség Fodor Zsóka prostiügyét!

Napok óta dagad a bot­rány! Köz­ben meg­jött a rend­őr­ségi nyo­mo­zás ered­mé­nye!

Napok óta dagad a bot­rány! Ahogy arról a Ri­post el­ső­ként be­szá­molt: az a hír ka­pott szárnyra, hogy a nép­szerű szí­nész­nőt őri­zetbe vet­ték, mert bor­dély­há­zat üze­mel­te­tett. Köz­ben meg­jött a rend­őr­ségi nyo­mo­zás ered­mé­nye!

Megrázó: Ő örököl Paudits Béla után!

Megrázó: Ő örököl Paudits Béla után!

A nagy­be­teg szí­nész még idő­ben ren­del­ke­zett arról, mi le­gyen va­gyo­ná­val ha­lála után! Egész­ségi ál­la­pota nem javul!

A nagy­be­teg szí­nész még idő­ben ren­del­ke­zett arról, mi le­gyen va­gyo­ná­val ha­lála után! Egész­ségi ál­la­pota nem javul!

Képtelen megünnepelni 74. születésnapját Esztergályos Cecília!

Képtelen megünnepelni 74. születésnapját Esztergályos Cecília!

Az el­is­mert szí­nésznő el­árulta, miért nem tart szü­le­tés­napi ün­nep­sé­get csü­tör­tö­kön, ami­kor be­tölti 74-et!

Durva vád: Bordélyházat üzemeltetett Fodor Zsóka, lecsukták!

Durva vád: Bordélyházat üzemeltetett Fodor Zsóka, lecsukták!

Azt be­szé­lik: bor­dély­há­zat üze­mel­te­tett, le­bu­kott, a rend­őrök pedig bi­lincsbe verve szál­lí­tot­ták bör­tönbe!

Sok pénz ütheti Lagzi Lajcsi markát: térdre kényszerítette a biztosítót

Sok pénz ütheti Lagzi Lajcsi markát: térdre kényszerítette a biztosítót

Zárt ajtók mö­gött meg­egye­zett Ga­lam­bos Lajos a biz­to­sí­tó­tár­sa­ság­gal, így kifi­zeti a le­égett mag­tá­rá­ban esett ká­ro­kat.

Váratlan fordulat Lajcsi bírósági ügyében, most aztán foghatja a fejét

Váratlan fordulat Lajcsi bírósági ügyében, most aztán foghatja a fejét

Újabb sötét fel­hők gyü­le­kez­nek a nép­szerű trom­bi­tás feje fe­lett. De vajon mi lesz a szer­dai tár­gya­lá­son?

Sorozatos tragédiák keserítik meg Gaál Noémi életét!

Sorozatos tragédiák keserítik meg Gaál Noémi életét!

Az egy­kori idő­jós de­cem­ber­től új éle­tet kez­dett, ami nem volt könnyű szá­mára.

Az egy­kori idő­jós de­cem­ber­től új éle­tet kez­dett, ami nem volt könnyű szá­mára. Több drá­mai ese­mény is tör­tént az el­múlt idő­szak­ban!

Nagy a baj: Kórházba került Benke Laci bácsi

Nagy a baj: Kórházba került Benke Laci bácsi

Tit­kolja be­teg­sé­gét a mes­ter­sza­kács.

A több­szö­rös vi­lág­baj­nok mes­ter­sza­kács nem érezte jól magát, ezért úgy dön­tött, hogy or­vos­hoz megy. A kli­ni­ká­ról már haza sem en­ged­ték...

Perverz zaklatók tartják rettegésben Rubint Rékát és családját

Perverz zaklatók tartják rettegésben Rubint Rékát és családját

A té­bo­lyo­dott ala­kok még attól sem ri­ad­tak vissza, hogy pat­kány­mér­get dob­ja­nak a ku­tyá­ik­nak. Norbi bosszút es­kü­dött!

Visszatéréséről vallott Jaksity Kata

Visszatéréséről vallott Jaksity Kata

Exk­lu­zív rész­le­tekbe avatta be a Ri­pos­tot. Az "új" mun­ká­ról, jö­vő­beni ter­ve­i­ről, és arról is me­sélt, ho­gyan érzi most magát a vá­ló­fél­ben lévő mű­sor­ve­zető.

Exk­lu­zív rész­le­tekbe avatta be a Ri­pos­tot. Az "új" mun­ká­ról, jö­vő­beni ter­ve­i­ről, és arról is me­sélt, ho­gyan érzi most magát a vá­ló­fél­ben lévő mű­sor­ve­zető.

Kórházban ünnepelte születésnapját a nagybeteg Tahi-Tóth László!

Kórházban ünnepelte születésnapját a nagybeteg Tahi-Tóth László!

Ag­gasztó hírek ér­kez­tek a Já­szai Mari-díjas mű­vész ál­la­po­tá­ról!

Ag­gasztó hírek ér­kez­tek a Já­szai Mari-díjas mű­vész ál­la­po­tá­ról!

Most jelentette be: ekkor ad életet kislányának a magyar sztár

Most jelentette be: ekkor ad életet kislányának a magyar sztár

Fejős Éva kö­zös­ségi ol­da­lán je­len­tette be, hogy mikor szü­le­tik majd meg kis­lá­nya.

Készítsd el olcsón Szily Nóra mennyei receptjét!

Készítsd el olcsón Szily Nóra mennyei receptjét!

A kony­há­ban is cso­dákra képes!

A si­ke­res mű­sor­ve­zető a kony­há­ban is cso­dákra képes! Főzz együtt vele, és mind a tíz ujjad meg­nya­lod az íz­le­tes fogás után!

Árulkodó fotó! Titokban férjhez ment a magyar énekesnő?

Árulkodó fotó! Titokban férjhez ment a magyar énekesnő?

A hí­res­ség egyik gyű­rűs­uj­ján ka­ri­ka­gyűrű, míg a má­si­kon egy el­jegy­zési gyűrű dí­sze­leg. Ez nem lehet vé­let­len!

A hí­res­ség egyik gyű­rűs­uj­ján ka­ri­ka­gyűrű, míg a má­si­kon egy el­jegy­zési gyűrű dí­sze­leg. Ez nem lehet vé­let­len!