SZTÁR

FÜLES

Megrázó vallomás: Összeroppant a gyásztól Csomós Mari!

Megrázó vallomás: Összeroppant a gyásztól Csomós Mari!

Nehéz nem­zet szí­né­szé­nek lenni!

A ha­tal­mas el­is­me­rés saj­nos min­dig egy nagy tra­gé­di­á­hoz, ha­lál­eset­hez köt­hető.

Kitálalt az ügyvéd: Durva szabálytalanság Klapka hagyatéka körül!

Kitálalt az ügyvéd: Durva szabálytalanság Klapka hagyatéka körül!

Egyre több hír lát nap­vi­lá­got Klapka György 2 mil­li­ár­dos ha­gya­téka kap­csán.

Ifj. Klapka György: Nem vesszük figyelembe apám végrendeletét!

Ifj. Klapka György: Nem vesszük figyelembe apám végrendeletét!

Klapka György két fiát is meg­ta­gadta a vég­ren­de­le­té­ben.

Ha­tal­mas vi­szály van ki­bon­ta­ko­zó­ban a Klapka csa­lád­ban, mi­u­tán ki­de­rült, hogy Klapka György két fiát is meg­ta­gadta a vég­ren­de­le­té­ben.

Nemcsák Károllyal való válásáról vallott Darvasi Ilona!

Nemcsák Károllyal való válásáról vallott Darvasi Ilona!

Mind­ket­ten új éle­tet ala­kí­tot­tak ki.

A pár 21 év há­zas­ság után dön­tött a kü­lön­köl­tö­zés mel­lett, azóta pedig mind­ket­ten új éle­tet ala­kí­tot­tak ki.

Répás Lajos állítja, lesznek meglepetések Klapka végrendeletében!

Répás Lajos állítja, lesznek meglepetések Klapka végrendeletében!

Az üz­let­em­ber sze­rint nagy­bátyja sok­kal gaz­da­gabb­nak mu­tatta magát, mint ami­lyen va­ló­já­ban volt.

Magyar lánykérés: neki énekelt a világsztár! - videó

Magyar lánykérés: neki énekelt a világsztár! - videó

A fe­led­he­tet­len el­jegy­zés­ről videó is ké­szült. Íme a sze­ren­csés hölgy, aki­ért a ked­vese egy nem­zet­közi nagy­ágyút bé­relt fel.

A fe­led­he­tet­len el­jegy­zés­ről videó is ké­szült. Íme a sze­ren­csés hölgy, aki­ért a ked­vese egy nem­zet­közi nagy­ágyút bé­relt fel.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Fia születik Lovasi Andrásnak és Földes Eszternek!

Fia születik Lovasi Andrásnak és Földes Eszternek!

A nép­szerű éne­kes el­mondta: a gyö­nyörű szí­nésznő biz­tos benne, hogy fiú­gyer­mek­nek ad majd éle­tet.

A nép­szerű éne­kes el­mondta: a gyö­nyörű szí­nésznő biz­tos benne, hogy fiú­gyer­mek­nek ad majd éle­tet.

Kitálalt a magyar valóságshow-sztár: Elrabolták szexmunkásnak!

Kitálalt a magyar valóságshow-sztár: Elrabolták szexmunkásnak!

Jól hangzó ál­lás­hir­de­tés­sel csá­bí­tot­ták Ka­na­dába, ez­után po­kollá vált az élete a gyö­nyörű lány­nak!

Költséges szépség: Ennyiért műtik meg Aleska orrát!

Költséges szépség: Ennyiért műtik meg Aleska orrát!

Kel­le­met­len tü­ne­tek kí­noz­zák!

A gyö­nyörű lég­tán­cos­nőt kel­le­met­len tü­ne­tek kí­noz­zák! Csak mű­tét­tel lehet meg­ol­dani az egyre sú­lyos­bodó prob­lé­mát!

Fellázadt Klapka György megtagadott fia: Megszerzi a hagyatékot!

Fellázadt Klapka György megtagadott fia: Megszerzi a hagyatékot!

Ifjabb Klapka György meg­unta a hall­ga­tást! Ki­tá­lalt ap­já­ról...

Ifjabb Klapka György meg­unta a hall­ga­tást! Ki­tá­lalt ap­já­ról, min­den­ről le­rán­totta a lep­let az örök­ség­gel kap­cso­lat­ban is!

Komoly döntést hozott, visszaköltözik Magyarországra Palotás Petra!

Komoly döntést hozott, visszaköltözik Magyarországra Palotás Petra!

Né­met­or­szág­ban él, de most a csa­lád­já­val együtt térne haza.

A csi­nos mű­sor­ve­zető évek óta Né­met­or­szág­ban él, de most a csa­lád­já­val együtt térne haza.

Ezért nem jelent meg a pénteki díjátadón Törőcsik Mari

Ezért nem jelent meg a pénteki díjátadón Törőcsik Mari

Ren­ge­te­gen vár­ták pén­tek este...

Ren­ge­te­gen vár­ták pén­tek este Tö­rő­csik Marit az első Psota Irén-díj­át­adó gálán, de a Nem­zet Szí­né­sze nem je­lent meg az ese­mé­nyen.

Kiderültek az újratemetés részletei: 130 éve született Kabos Gyula!

Kiderültek az újratemetés részletei: 130 éve született Kabos Gyula!

Szo­morú, hogy a le­gen­dás szí­nész csak 54 évet él­he­tett! Ám rövid földi léte alatt fe­lejt­he­tet­lent al­ko­tott.

Szívroham miatt szállították kórházba Antonio Banderast

Szívroham miatt szállították kórházba Antonio Banderast

Ott­ho­ná­ban ülve bé­nító fáj­dal­mat ére­zett a mell­ka­sá­ban. Az 56 éves szí­nész­hez men­tőt hív­tak.

Ott­ho­ná­ban ülve bé­nító fáj­dal­mat ére­zett a mell­ka­sá­ban. Az 56 éves szí­nész­hez men­tőt hív­tak.

Steiner Kristófnak mennie kell Izraelből?

Steiner Kristófnak mennie kell Izraelből?

Kris­tóf el­ke­se­re­dett szél­ma­lom­har­cot vív az iz­ra­eli bü­rok­rá­ci­á­val, mivel vá­lása óta csak tu­ris­ta­ként tar­tóz­kod­hat az or­szág­ban.

Kris­tóf el­ke­se­re­dett szél­ma­lom­har­cot vív az iz­ra­eli bü­rok­rá­ci­á­val, mivel vá­lása óta csak tu­ris­ta­ként tar­tóz­kod­hat az or­szág­ban.

Nem hiszed el, kivel telefonálgat éjjelente Csonka András

Nem hiszed el, kivel telefonálgat éjjelente Csonka András

Csonka And­rás és Ba­lázs And­rea azóta jó ba­rá­tok, ami­óta a szí­nésznő elő­ször lé­pett szín­padra.

Csonka And­rás és Ba­lázs And­rea azóta jó ba­rá­tok, ami­óta a szí­nésznő elő­ször lé­pett szín­padra.

Ál Zámbó Krisztiánok verik át a rajongókat

Ál Zámbó Krisztiánok verik át a rajongókat

Zámbó Krisz­ti­án­nak elege lett...

Zámbó Krisz­ti­án­nak elege lett az arc­má­sá­val vissza­élő ál­profi­lok­ból! Kü­lö­nö­sen, hogy konk­rét kárt is okoz­nak neki, il­letve ra­jon­gó­i­nak.

Magyar nőre repült rá a tengerparton a nőfaló hollywoodi sztárszínész

Magyar nőre repült rá a tengerparton a nőfaló hollywoodi sztárszínész

Nép­szerű nya­ra­ló­he­lyen, a mesés Ei­lat­ban kap­ták len­cse­végre Jack Ni­chol­sont. A 79 éves sztár Zsu­zsi­nak csapja a sze­let.

Dagad a Morning Show-botrány: Bosszút akartak állni Balázsékon

Dagad a Morning Show-botrány: Bosszút akartak állni Balázsékon

A rá­diós eddig hall­ga­tott a tör­tén­tek­ről. Most el­mondta az igaz­sá­got.

Sebestyén Balázs padlóra került, aljas összeesküvés áldozata lett

Sebestyén Balázs padlóra került, aljas összeesküvés áldozata lett

Mil­li­ó­kat bu­kott, de ami ennél is rosszabb: az a sze­mély árulta el, aki­ben vakon is meg­bí­zott volna.

Volt feleségétől lehet újra apa Rippel Feri

Volt feleségétől lehet újra apa Rippel Feri

Bár 3 éve el­vál­tak, nem ki­zárt, hogy a hazai hí­res­ség­nek ex­ne­jé­től szü­le­tik majd újabb gyer­meke. Vajon hogy vi­sel­nék a szür­re­á­lis hely­ze­tet?

Bár 3 éve el­vál­tak, nem ki­zárt, hogy a hazai hí­res­ség­nek ex­ne­jé­től szü­le­tik majd újabb gyer­meke. Vajon hogy vi­sel­nék a szür­re­á­lis hely­ze­tet?

Újra összehozta a családi tragédia Janza Katát és Pintér Tibort!

Újra összehozta a családi tragédia Janza Katát és Pintér Tibort!

El­hunyt uno­ka­öccsét gyá­szolja Kata!

A szí­nésznő és csa­ládja tra­gi­kus kö­rül­mé­nyek kö­zött el­hunyt uno­ka­öccsét gyá­szolja! Ka­tá­nak most min­den lelki tá­mo­ga­tásra szük­sége van!

Rokkantak életét menti meg Deák Bill Gyula!

Rokkantak életét menti meg Deák Bill Gyula!

A le­gen­dás blues­éne­kes a szí­vén vi­seli az összes sé­rült ember sor­sát! Min­den­ki­nek igyek­szik se­gí­teni, aki meg­ke­resi!

A le­gen­dás blues­éne­kes a szí­vén vi­seli az összes sé­rült ember sor­sát! Min­den­ki­nek igyek­szik se­gí­teni, aki meg­ke­resi!

Heteken belül eldőlhet Lajsz András sorsa

Heteken belül eldőlhet Lajsz András sorsa

A kot­él­ki­rály ügy­ben he­te­ken belül dön­tést hoz­hat az ügyész­ség, akár ejt­he­tik is a vá­da­kat el­lene. Ha ez meg­tör­té­nik, végre új fe­je­zet kez­dőd­het az éle­té­ben.

A kot­él­ki­rály ügy­ben he­te­ken belül dön­tést hoz­hat az ügyész­ség, akár ejt­he­tik is a vá­da­kat el­lene. Ha ez meg­tör­té­nik, végre új fe­je­zet kez­dőd­het az éle­té­ben.

Sztárszínész vette meg Szőke Zoltán lakását!

Sztárszínész vette meg Szőke Zoltán lakását!

A ke­re­ken egy évig tartó bi­zony­ta­lan­ság­nak vége!

A ke­re­ken egy évig tartó bi­zony­ta­lan­ság­nak vége! Eddig hir­det­ték ugyanis egy­kori ott­ho­nu­kat sző­kéék, amelybe ha­ma­ro­san egy szí­nész­le­genda köl­tö­zik be.

Zokogtak örömükben - babát vár a magyar sztárpár!

Zokogtak örömükben - babát vár a magyar sztárpár!

Meg­tör­ték a csen­det.

Meg­tör­ték a csen­det. A pár rég­óta sze­re­tett volna gyer­me­ket, né­hány hete arról be­szél­tek, min­dent meg­tesz­nek ezért. Úgy tűnik, már akkor tud­ták, hogy...

Újra Budapesten koncertezhet a Rolling Stones

Újra Budapesten koncertezhet a Rolling Stones

A vizes vb meg­nyi­tó­ün­nep­sé­gén ját­sza­ná­nak saj­tó­hí­rek sze­rint. A Rol­ling Stones amúgy a világ leg­drá­gább ze­ne­kara.

A vizes vb meg­nyi­tó­ün­nep­sé­gén ját­sza­ná­nak saj­tó­hí­rek sze­rint. A Rol­ling Stones amúgy a világ leg­drá­gább ze­ne­kara.

A kórházban rekedt BB Évi, nem mehet haza!

A kórházban rekedt BB Évi, nem mehet haza!

A nagy­be­teg va­ló­ság­show-sztár ál­la­pota egyre jobb lesz, gyak­ran ki­en­ge­dik a pszi­chi­át­ri­á­ról, és úgy tűnik, végre min­den jóra for­dul!

A nagy­be­teg va­ló­ság­show-sztár ál­la­pota egyre jobb lesz, gyak­ran ki­en­ge­dik a pszi­chi­át­ri­á­ról, és úgy tűnik, végre min­den jóra for­dul!

Mi történt Tóth Andi ajkával? Az énekesnő látványosan átalakult

Mi történt Tóth Andi ajkával? Az énekesnő látványosan átalakult

A szá­já­val lát­ha­tóan tör­tént va­lami.

A fi­a­tal éne­kesnő ugyan ta­gadja, hogy plasz­ti­kai se­bész­nél járt volna, a szá­já­val azon­ban lát­ha­tóan tör­tént va­lami.

Így néz ki ma a leghíresebb mémmé vált kislány!

Így néz ki ma a leghíresebb mémmé vált kislány!

Biz­to­san nem is­mer­néd fel, pedig na­ponta szem­be­jön veled a hálón. Ő az egyet­len ember(ke), aki ve­szé­lyes tud lenni Chuck Nor­risra is.

Biz­to­san nem is­mer­néd fel, pedig na­ponta szem­be­jön veled a hálón. Ő az egyet­len ember(ke), aki ve­szé­lyes tud lenni Chuck Nor­risra is. Ha va­ló­ban őt lát­hat­juk ezen a képen mai ál­la­po­tá­ban, bi­zony, ala­po­san meg­vál­to­zott. Talán csak a ter­mé­szete lehet a régi.

Intim részletek derültek ki Diana és Károly herceg életéből

Sokkoló részletek derültek ki Diana és Károly herceg életéből: levelek kerültek elő a múltból

A her­cegnő le­ve­lei ke­rül­tek nyil­vá­nos­ságra.

A her­cegnő le­ve­lei ke­rül­tek nyil­vá­nos­ságra, amely­ből több intim do­logra is fény derül.

Furcsa ultrahang felvétel: Mi történik Horváth Éva magzatával?

Furcsa ultrahang felvétel: Mi történik Horváth Éva magzatával?

Le kel­lett áll­nia a ter­hes­ségi vi­ta­mi­nok sze­dé­sé­vel...

Le kel­lett áll­nia a ter­hes­ségi vi­ta­mi­nok sze­dé­sé­vel a gyö­nyörű mo­dell­nek...

Kitálalt a család, ez okozhatta valójában Mohaman halálát

Kitálalt a család, ez okozhatta valójában Mohaman halálát

Meg le­he­tett volna men­teni?

A név­te­len­sé­get kérő rokon sze­rint meg le­he­tett volna men­teni a tra­gi­kus sorsú éne­kest.

Végrehajtás alatt áll Stohl András cége!

Végrehajtás alatt áll Stohl András cége!

Az adós­ság­nak két év múl­tán sem ért a vé­gére.

Két ma­gya­rá­zat le­het­sé­ges: vagy egy­ál­ta­lán nem fi­zeti a tar­to­zást, vagy olyan kis össze­gek­ben ren­dezi az adós­sá­got, hogy annak két év múl­tán sem ért a vé­gére.

Riasztórendszerrel védi otthonát és családját Kóbor János!

Riasztórendszerrel védi otthonát és családját Kóbor János!

Kor­szerű vé­delmi tech­no­ló­gia...

Kor­szerű vé­delmi tech­no­ló­gi­á­val sze­relte fel ott­ho­nát! A Kos­suth-díjas éne­kes sze­retné meg­vé­deni ér­té­keit és csa­lád­ját!

Újabb szomorú hírek Pécsi Ildikó és Pártos Csilla közelgő peréről!

Újabb szomorú hírek Pécsi Ildikó és Pártos Csilla közelgő peréről!

Több mint három éve tart...

Több mint három éve tart a vé­ge­lát­ha­tat­lan tár­gya­lás­so­ro­zat! Az anya­gi­ak­kal kap­cso­lat­ban még min­dig nem tud­tak meg­egyezni!

Hatalmas változás Liptai Claudia életében! Erre még ő sem számított!

Hatalmas változás Liptai Claudia életében! Erre még ő sem számított!

Bár Lip­tai Cla­u­dia és Pa­taki Ádám fel­hőt­le­nül bol­do­gok kisfi­uk­kal, úgy tűnt, még jó ideig nem le­het­nek egy csa­lád.

Most jelentették be: megszületett a magyar énekesnő gyermeke!

Most jelentették be: megszületett a magyar énekesnő gyermeke!

A mai napon vi­lágra hozta kis­lá­nyát. Az éne­kesnő és a baba is jól van­nak.

Folytatják! Itt az Igazából szerelem első előzetese!

Folytatják! Itt az Igazából szerelem első előzetese!

A siker bo­rí­té­kol­ható. Pláne így, hogy a le­gen­dássá lett film sze­rep­lő­i­nek több­sége igent mon­dott a foly­ta­tásra.

A siker bo­rí­té­kol­ható. Pláne így, hogy a le­gen­dássá lett film sze­rep­lő­i­nek több­sége igent mon­dott a foly­ta­tásra.

Reagált a súlyos vádakra Som Lajos: Meghalnék, ha innék!

Reagált a súlyos vádakra Som Lajos: Meghalnék, ha innék!

Azt ál­lít­ják, újra vissza­esett, ismét az ital­hoz nyúlt, ezért vi­sel­ke­dik ilyen fur­csán.

Azt ál­lít­ják, újra vissza­esett, ismét az ital­hoz nyúlt, ezért vi­sel­ke­dik ilyen fur­csán.

A West Balkán katasztrófája miatt maradt el Zoltán Erika koncertje

A West Balkán katasztrófája miatt maradt el Zoltán Erika koncertje

Har­minc­éves ju­bi­le­umi kon­certje ma­radt el szom­ba­ton Zol­tán Eri­ká­nak egy fa­tá­lis té­ve­dés miatt.

Családi dráma: Eltiltották imádott testvérétől Aradszky Lászlót!

Családi dráma: Eltiltották imádott testvérétől Aradszky Lászlót!

A 81 éves éne­kes ször­nyű meg­pró­bál­ta­tá­son ment ke­resz­tül! Az élet távol so­dorta tőle imá­dott test­vé­rét.

Pécsi Ildikó megrázó vallomása: Tudom, mikor fogok meghalni!

Pécsi Ildikó megrázó vallomása: Tudom, mikor fogok meghalni!

A 76 éves szí­nész­nőre rá­jára a rúd az utóbbi idő­ben! Most el­árulta, mi teszi va­ló­ban bol­doggá...

A 76 éves szí­nész­nőre rá­jára a rúd az utóbbi idő­ben! Nem elég, hogy a csa­lád­ban zajló pe­res­ke­dés meg­vi­seli, nem­rég kór­házba is ke­rült. Je­len­legi ál­la­po­tá­ról me­sélt la­punk­nak!

Itt a teljes igazság, kiderült Diana hercegnő legsötétebb titka

Itt a teljes igazság, kiderült Diana hercegnő legsötétebb titka

Sosem ta­lál­nád ki, mit mű­velt a Kens­ing­ton-pa­lota kert­jé­ben!

Sosem ta­lál­nád ki, mit mű­velt a tra­gi­kus sorsú her­cegnő a Kens­ing­ton-pa­lota kert­jé­ben!

Százak udvarolnak az Oscar-díjas magyar kislánynak

Százak udvarolnak az Oscar-díjas magyar kislánynak

Dorka mind­össze 14 éves...

Bár Gás­pár­falvi Dorka mind­össze 14 éves, azóta, hogy a Min­denki című Os­carra-díjas film révén is­mert lett, na­ponta meg kell küz­de­nie a fiúk ost­ro­má­val.

Kiszivárgott, ki lehet az X-Faktor új mentora Tóth Gabi helyett!

Kiszivárgott, ki lehet az X-Faktor új mentora Tóth Gabi helyett!

Az éne­kesnő be­je­len­tette: nem vál­lal több éva­dot men­tor­ként a nép­szerű te­het­ség­ku­ta­tó­ban! De vajon ki ül majd a szé­kébe?

Dévényi Tibor megrázó bejelentése: Megírtam a végrendeletem!

Dévényi Tibor megrázó bejelentése: Megírtam a végrendeletem!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető feb­ru­ár­ban töl­tötte be 70. élet­évét.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető feb­ru­ár­ban töl­tötte be 70. élet­évét. Na­gyon za­varja az öre­ge­dés, és úgy érezte, nem vár­hat to­vább: meg­fo­gal­mazta vég­aka­ra­tát! El­árulta, miért érezte ilyen sür­gős­nek, hogy pa­pírra vesse ha­gya­ték­kal kap­cso­la­tos gon­do­la­tait.

Nagy a baj? Belebetegedett koncertje lefújásába Zoltán Erika!

Nagy a baj? Belebetegedett koncertje lefújásába Zoltán Erika!

Az éne­kesnő még min­dig nem tért ma­gá­hoz a sokk­ból!

Az éne­kesnő még min­dig nem tért ma­gá­hoz a sokk­ból! Hét­főn derül ki, mikor tart­ják meg a kon­cer­tet!

Megalázó történet: Ennyi a nyugdíja a Kossuth-díjas Demjén Ferencnek!

Megalázó történet: Ennyi a nyugdíja a Kossuth-díjas Demjén Ferencnek!

Meg­alá­zó­nak tartja, hogy csak ennyi pénz ér­ke­zik a bank­szám­lá­jára!

Meg­alá­zó­nak tartja, hogy csak ennyi pénz ér­ke­zik a bank­szám­lá­jára! Sze­rinte sú­lyos gon­dok van­nak!

Átszabják az arcát: Megműtik Pachmann Pétert!

Átszabják az arcát: Megműtik Pachmann Pétert!

Za­var­ják a szem alatti tás­kái!

Ha­ma­ro­san plasz­ti­kai mű­tét­nek veti alá magát! Na­gyon za­var­ják a szem alatti tás­kái!

Itt a teljes igazság: Ők fújták le Zoltán Erika telt házas koncertjét!

Itt a teljes igazság: Ők fújták le Zoltán Erika telt házas koncertjét!

Ki­de­rült az ok!

Az utolsó pil­la­nat­ban de­rült ki: a nép­szerű éne­kesnő nem lép­het szín­padra a szom­batra ter­ve­zett ju­bi­le­umi kon­cer­ten!

Mi lesz ebből? Kétszázzal száguldozott Vastag Csaba!

Mi lesz ebből? Kétszázzal száguldozott Vastag Csaba!

Nem tö­rő­dött a gyor­sa­ság­gal, át­adta magát a szá­gul­dás él­ve­ze­té­nek a sár­mos éne­kes! De nem lesz ebből baja?

Imád melltartó nélkül strandolni Szűcs Judith!

Imád melltartó nélkül strandolni Szűcs Judith!

Év­ti­ze­de­ket le­ta­gad­hatna ko­rá­ból!

Év­ti­ze­de­ket le­ta­gad­hatna ko­rá­ból az arany­torkú díva, aki pi­káns ma­gán­életi ti­tok­ról val­lott la­punk­nak. Sze­ret ruha nél­kül, fel­sza­ba­dul­tan stran­dolni!

Sarka Kata mellé állt Hajdú Péter édesanyja!

Sarka Kata mellé állt Hajdú Péter édesanyja!

Kata azt kéri az asszony­tól, hogy a Bá­lint An­tó­nia ellen ví­vott bo­szor­kány­per­ben áll­jon mellé. Elő­ször ugyanis vele be­szélt a jósnő.

Kata azt kéri az asszony­tól, hogy a Bá­lint An­tó­nia ellen ví­vott bo­szor­kány­per­ben áll­jon mellé. Elő­ször ugyanis vele be­szélt a jósnő.

Öt éve ismerte meg testvéreit a magyar színésznő

Öt éve ismerte meg testvéreit a magyar színésznő

Még ta­nulja a nővér sze­re­pet...

Anikó szá­mára a leg­fon­to­sabba a sta­bil és sze­re­tet­tel­jes csa­ládi hát­tér. Éppen ezért na­gyon bol­dog volt, ami­kor 2012-ben vá­rat­la­nul fel­ke­res­ték fél­test­vé­rei.

Hétgyerekes családanyával költözik össze Harsányi Levente!

Hétgyerekes családanyával költözik össze Harsányi Levente!

A mű­sor­ve­zető egy negy­ven­hét éves asszony éle­tébe enged be­te­kin­tést, aki két saját gyer­meke mel­lett ötöt fo­ga­dott örökbe.

Súlyos betegségben szenved Szabó Zsófi!

Súlyos betegségben szenved Szabó Zsófi!

Tel­je­sen új éle­tet kel­lett kez­de­nie a csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­nek, mi­u­tán ki­de­rült, elég sú­lyos be­teg­ség­gel küzd, ami­nek kö­vet­kez­té­ben cu­kor­be­teg­ség vagy med­dő­ség is ki­ala­kul­hat nála.

Tel­je­sen új éle­tet kel­lett kez­de­nie a mű­sor­ve­ze­tő­nek, mi­u­tán ki­de­rült, sú­lyos be­teg­ség­gel küzd, ami­nek kö­vet­kez­té­ben cu­kor­be­teg­ség vagy med­dő­ség is ki­ala­kul­hat nála.

Utcán köszöntötték virággal a nőket az Operett sztárjai!

Utcán köszöntötték virággal a nőket az Operett sztárjai!

Jól in­dult a napja azok­nak a höl­gyek­nek, akik a Deák tér felé men­tek dol­gozni szerda reg­gel!

Jól in­dult a napja azok­nak a höl­gyek­nek, akik a Deák tér felé men­tek dol­gozni szerda reg­gel! Kü­lön­le­ges aján­dék­kal lep­ték meg őket a sztá­rok!

Kórházba került Klapka György özvegye!

Kórházba került Klapka György özvegye!

Kór­házba kel­lett szál­lí­tani!

Két hó­nap­pal a tra­gé­dia után rosszul lett az asszony, akit azon­nal kór­házba kel­lett szál­lí­tani.

Különvált az esküvő előtt Gianni és Debreczeni Zita!

Különvált az esküvő előtt Gianni és Debreczeni Zita!

A leg­na­gyobb ti­tok­ban zaj­lik min­den!

A leg­na­gyobb ti­tok­ban zaj­lik min­den! Egyik fél sem haj­landó nyi­lat­kozni a rész­le­tek­ről, mégis ki­de­rült az igaz­ság!

Huszonéves férfiak ajánlkoznak fel Medveczky Ilonának!

Huszonéves férfiak ajánlkoznak fel Medveczky Ilonának!

A 76 éves díva élete csep­pet sem a férfiak körül forog, mégis ren­ge­te­gen pró­bál­ják meg­hó­dí­tani a szí­vét!

A 76 éves díva élete csep­pet sem a férfiak körül forog, mégis ren­ge­te­gen pró­bál­ják meg­hó­dí­tani a szí­vét!

A nagy visszatérés: Kiszivárgott, milyen munkát kapott Kulka János!

A nagy visszatérés: Kiszivárgott, milyen munkát kapott Kulka János!

Egy éve ka­pott agyi in­fark­tust, már újra mun­kába áll!

Erre senki nem szá­mí­tott! A szí­nész máris újra mun­kába áll!

Halála előtt született gyermeke Mohamannak!

Halála előtt született gyermeke Mohamannak!

Három gyer­mek ma­radt utána árván.

A rap­per épp élete leg­bol­do­gabb idő­sza­ká­ban hunyt el vá­rat­la­nul, három gyer­mek ma­radt utána árván.

Műtéte óta fájdalmaktól szenved Koós János!

Műtéte óta fájdalmaktól szenved Koós János!

Az éne­kes egyre job­ban érzi magát...

A nép­szerű éne­kes egyre job­ban érzi magát az ope­rá­ció óta, de el­árulta, még nem épült fel tel­je­sen.

Senki nem akarja elhinni: Ez lesz az új munkája Gundel Takács Gábornak!

Senki nem akarja elhinni: Ez lesz az új munkája Gundel Takács Gábornak!

Már nem tit­kolja, hol foly­tatja to­vább az egy­kori mű­sor­ve­zető.

Már nem tit­kolja, hol foly­tatja to­vább az egy­kori mű­sor­ve­zető. Bi­zony nem a ka­mera előtt dol­go­zik majd ezen­túl!

Súlyos döntést hozott a bíróság Zámbó Krisztián ügyében

Súlyos döntést hozott a bíróság Zámbó Krisztián ügyében

Jimmy fia feb­ruár 11-én ült it­ta­san a volán mögé, a cse­peli rend­őrök per­sze azon­nal el­kap­ták. Most fog­hatja a fejét...

Jimmy fia feb­ruár 11-én ült it­ta­san a volán mögé, a cse­peli rend­őrök per­sze azon­nal el­kap­ták. Most fog­hatja a fejét...

Menhelyi állatokra költi fizetése egy részét Gregor Bernadett!

Menhelyi állatokra költi fizetése egy részét Gregor Bernadett!

Szí­vén vi­seli a men­he­lyi ál­la­tok sor­sát Gre­gor Ber­na­dett.

A mű­vésznő nagy ál­lat­ba­rát: csa­ládja öt ci­cá­val, egy ku­tyus­sal és egy ten­ge­ri­ma­lac­cal él együtt.

Bréking! Meghalt a fiatal magyar popsztár!

Bréking! Meghalt a fiatal magyar popsztár!

Bár­csak ne lenne igaz...

Bár­csak ne lenne igaz - még pár órája is re­mény­ked­tek a ra­jon­gók...

Újra gyászol a zenészvilág, öngyilkos lett a listavezető énekes

Újra gyászol a zenészvilág, öngyilkos lett a listavezető énekes

Fe­le­sége és három gyer­meke mel­lett ra­jon­gó­i­nak mil­liói gyá­szol­ják az éne­kest. A hírek sze­rint fel­akasz­totta magát.

Készítsd el fillérekből Szabó Zsófi diétás receptjét!

Készítsd el fillérekből Szabó Zsófi diétás receptjét!

A kony­há­ban is te­het­sé­ges!

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető nem­csak a ka­me­rák előtt nyújt tö­ké­le­tes ala­kí­tást, hanem a kony­há­ban is!

Most jelentették be, újra képernyőn a legendás magyar műsorvezető

Most jelentették be, újra képernyőn a legendás magyar műsorvezető

Hí­r­adós­ként tér vissza az egy­kori mű­sor­ve­zető, aki az el­múlt idő­szak­ban a TV2-nél dol­go­zott ta­nács­adó­ként.

Nem kapott ajándékot születésnapjára Balázs Fecó!

Nem kapott ajándékot születésnapjára Balázs Fecó!

Csa­ládja sza­kí­tott a ha­gyo­má­nyok­kal, náluk már nem az aján­dé­ko­zás a leg­fon­to­sabb!

Csa­ládja sza­kí­tott a ha­gyo­má­nyok­kal, náluk már nem az aján­dé­ko­zás a leg­fon­to­sabb!

Váratlan bejelentés: megszületett a magyar TV-sztár kisfia!

Váratlan bejelentés: megszületett a magyar TV-sztár kisfia!

Né­hány hete sza­kí­tás­ról val­lott.

Nem­rég arról nyi­lat­ko­zott, fe­le­sé­gé­vel már nin­cse­nek együtt. Csoda, hogy most min­denki meg­le­pő­dött?

Fellebbeznek: Nótár Mary mindenképpen beperli L.L. Juniort

Fellebbeznek: Nótár Mary mindenképpen beperli L.L. Juniort

Úgy dön­tött, harcba száll az iga­záért.

Az éne­kesnő úgy dön­tött, min­den­kép­pen harcba száll az iga­záért.

Család konfliktus: Mi lesz a neve Horváth Éva kisfiának?

Család konfliktus: Mi lesz a neve Horváth Éva kisfiának?

Min­den kis­mama éle­té­ben el­ér­ke­zik a pil­la­nat, ami­kor mu­száj dön­tést hoz­nia gyer­meke nevét il­le­tően!

Min­den kis­mama éle­té­ben el­ér­ke­zik a pil­la­nat, ami­kor mu­száj dön­tést hoz­nia gyer­meke nevét il­le­tően!

Bréking! Megszületett az ítélet a magyar sztár ügyében

Bréking! Megszületett az ítélet a magyar sztár ügyében

Dön­tött a bí­ró­ság az éne­kes ügyé­ben, ez lett az íté­let.

Dön­tött a bí­ró­ság.

Teljesen kimerültek Hollywoodtól az Oscar-díjas, magyar csemeték!

Teljesen kimerültek Hollywoodtól az Oscar-díjas, magyar csemeték!

El­ké­pesztő ki­me­rült­ség lett úrrá a két kis­lá­nyon, akik a gála óta meg­ál­lás nél­kül in­ter­jú­kat adnak!

Sírógörcsök gyötrik Kiss Ramónát, mióta felmondott a sorozatban!

Sírógörcsök gyötrik Kiss Ramónát, mióta felmondott a sorozatban!

A gyö­nyörű szí­nésznő ha­ma­ro­san új éle­tet kezd! Arról me­sélt la­punk­nak, je­len­leg hogy érzi magát, mi­lyen ter­vei van­nak!

Döntött a bíróság, öt év börtönt kapott Stadler József!

Döntött a bíróság, öt év börtönt kapott Stadler József!

Az idős vál­lal­kozó a vád sze­rint több száz­mil­lió fo­rint ér­ték­ben csalt adót. Most el­ítél­ték...

Az idős vál­lal­kozó a vád sze­rint több száz­mil­lió fo­rint ér­ték­ben csalt adót.