SZTÁR

FÜLES

Hagyatéki botrány: Némedi Mari nővére beperelte Terry Blacket!

Hagyatéki botrány: Némedi Mari nővére beperelte Terry Blacket!

A busás ha­gya­ték miatt azóta is ha­da­koz­nak a le­het­sé­ges örö­kö­sök. Egyre bot­rá­nyo­sabb a hely­zet!

Reagált a kínos pletykára Kamarás Iván: Darvas Iván az apja?

Reagált a kínos pletykára Kamarás Iván: Darvas Iván az apja?

Most végre el­árulta, mi az igaz­ság! Év­ti­ze­dek óta ke­ring a pletyka, amit eddig nem tu­dott tisz­tázni!

Botrány: Letartóztatták Meghan Markle bátyját

Botrány a királyi családban! Éjjel letartóztatták Harry herceg barátnőjének bátyját

Fegy­ver­rel fe­nye­gette a ba­rát­nő­jét, ezért a rend­őrök le­tar­tóz­tat­ták.

Megállt a magyar rádiós szíve!

Megállt a magyar rádiós szíve!

Újra kel­lett élesz­teni Ke­resz­tes Ti­bort! A be­avat­ko­zás si­ke­res volt!

Újra kel­lett élesz­teni Ke­resz­tes Ti­bort! A be­avat­ko­zás si­ke­res volt!

Végre kiderültek A Dal kulisszatitkai!

Végre kiderültek A Dal kulisszatitkai!

Szom­ba­ton 19.30-kor indul Ma­gyar­or­szág dal­vá­lasztó show-ja, A Dal. A ver­seny­zők és a ver­senybe kül­dött dalok már is­mer­tek...

Szom­ba­ton 19.30-kor indul Ma­gyar­or­szág dal­vá­lasztó show-ja, A Dal. A ver­seny­zők és a ver­senybe kül­dött dalok már is­mer­tek...

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Nagy a baj? Kórházba került Törőcsik Mari!

Nagy a baj? Kórházba került Törőcsik Mari!

Egy fő­vá­rosi kór­ház­ban fek­szik a mű­vésznő, aki mé­lyen hall­gat ál­la­po­tá­ról. Vajon mi tör­tén­he­tett az élet­erős szí­nész­nő­vel?

Egy fő­vá­rosi kór­ház­ban fek­szik a mű­vésznő, aki mé­lyen hall­gat ál­la­po­tá­ról. Vajon mi tör­tén­he­tett?

Meglepő vallomás: Plasztikával tartja magát fiatalon Lakatos Márk!

Meglepő vallomás: Plasztikával tartja magát fiatalon Lakatos Márk!

Fer­ge­te­ges bu­li­val ün­ne­pelte negy­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­ját a nép­szerű sty­list, aki el­ké­pesztő for­má­ban van!

Curtis exfelesége munkanélküli lett

Curtis exfelesége munkanélküli lett

Cur­tis és fe­le­sége, Kar­dos Csilla kap­cso­la­tá­nak bé­ké­ben vége lett...

Cur­tis és fe­le­sége, Kar­dos Csilla kap­cso­la­tá­nak, a két ünnep kö­zött, bé­ké­ben vége lett, amit je­len­leg Csilla egye­dül pró­bál fel­dol­gozni.

Kitálalt Lajcsi ügyvédje: A zenész így próbálja kivédeni a börtönt!

Kitálalt Lajcsi ügyvédje: A zenész így próbálja kivédeni a börtönt!

A neves mu­la­tós ze­nészt Ku­bá­ban érte a hír: vádat emel­tek el­lene!

A neves mu­la­tós ze­nészt Ku­bá­ban érte a hír: vádat emel­tek el­lene, újra bör­tönbe ke­rül­het. Laj­csi ügy­védje ki­tá­lalt!

Drámai diagnózis: Hullanak Aleska fogai!

Drámai diagnózis: Hullanak Aleska fogai!

A csi­nos lég­tán­cosnő lel­ki­leg pad­lóra ke­rült! Fo­g­or­vosa sze­rint annyira sú­lyos a hely­zet, hogy im­plan­tá­tumra lesz szük­sége!

A csi­nos lég­tán­cosnő lel­ki­leg pad­lóra ke­rült! Fo­g­or­vosa sze­rint annyira sú­lyos a hely­zet, hogy im­plan­tá­tumra lesz szük­sége!

Kiderült: Ezért nem fog az idő az 56 éves Eszenyi Enikőn!

Kiderült: Ezért nem fog az idő az 56 éves Eszenyi Enikőn!

Meg­tud­tuk, mi a fi­a­tal­sá­gá­nak a titka!

Hi­he­tet­len! A Víg­szín­ház igaz­ga­tó­nője szer­dán tölti be 56. élet­évét! A Ri­post meg­tudta, mi a szí­nésznő fi­a­tal­sá­gá­nak a titka!

Újabb fordulat Sarka Kata és Hajdú Péter drámájában

Újabb fordulat Sarka Kata és Hajdú Péter drámájában

To­vább bo­nyo­lód­hat az ügy!

Az egy­kori sztár­pár sza­kí­tása eddig sem volt zök­ke­nő­men­tes, most azon­ban még to­vább bo­nyo­lód­hat az ügy!

Újabb fejlemény Lajsz András rendőrségi ügyében!

Újabb fejlemény Lajsz András rendőrségi ügyében!

A kok­tél­ki­rály bízik az ár­tat­lan­sá­gá­ban, amely­nek bi­zo­nyí­tá­sá­hoz ér­de­kes te­ó­riát ve­tett fel.

A kok­tél­ki­rály bízik az ár­tat­lan­sá­gá­ban, amely­nek bi­zo­nyí­tá­sá­hoz ér­de­kes te­ó­riát ve­tett fel.

Újabb részletek derültek ki Klapka temetéséről

Újabb részletek derültek ki Klapka temetéséről

A 88 éves ko­rá­ban el­hunyt üz­let­em­ber végső bú­csúz­ta­tó­já­ról leg­ki­sebb lánya, Sandy me­sélt.

A 88 éves ko­rá­ban el­hunyt üz­let­em­ber végső bú­csúz­ta­tó­já­ról leg­ki­sebb lánya, Sandy me­sélt.

Enyhült a fagy: Végre eltemethetik Klapka Györgyöt!

Enyhült a fagy: Végre eltemethetik Klapka Györgyöt!

Ér­de­kes tit­ko­kat tu­dott meg a Ri­post arról, miért kel­lett két hetet várni a te­me­tés­sel!

Ki­de­rül­tek a rész­le­tek a vá­rat­la­nul el­hunyt üz­let­em­ber bú­csúz­ta­tó­já­ról! Ér­de­kes tit­ko­kat tu­dott meg a Ri­post arról, miért kel­lett két hetet várni a te­me­tés­sel!

Szívszorító: Ez történt Psota Irén lakásával a halála óta!

Szívszorító: Ez történt Psota Irén lakásával a halála óta!

Az asszony könnyek kö­zött val­lott...

Az asszony könnyek kö­zött val­lott a le­gen­dás mű­vész­nő­ről, aki­vel napi kap­cso­lat­ban vol­tak.

Mi történt? Újra orvosi segítségre szorul Torgyán József!

Mi történt? Újra orvosi segítségre szorul Torgyán József!

Nem meg­nyug­tató az ál­la­pota.

Az ex­po­li­ti­kus fe­le­sége arról szá­molt be a Ri­post­nak, még min­dig nem meg­nyug­tató Józsi bácsi ál­la­pota.

Megrázó: Olcsó temetése lesz Klapka Györgynek!

Megrázó: Olcsó temetése lesz Klapka Györgynek!

Tu­da­to­san ké­szült a ha­lálra!

Csa­ládja lel­kére kö­tötte: ne költ­se­nek sokat a bú­csúz­ta­tó­jára. Sze­rinte ugyanis fe­les­le­ges pénz­ki­do­bás lenne a drága ko­porsó vagy sírkő.

Mi történik? Kérdéses Azurák Csaba sorsa!

Mi történik? Kérdéses Azurák Csaba sorsa!

Hogy mi lesz a nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­vel, senki sem tudja!

Egye­lőre még sem­mit sem lehet tudni arról, miért nem in­dult el idő­ben Azu­rák Csaba mű­sora! Mi lesz a nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­vel?

Kiderült: Ezért került kórházba Korda György

Kiderült: Ezért került kórházba Korda György

Gyuri bácsi lel­ke­sen ké­szült 78. szü­le­tés­nap­jára, a nagy ün­nep­lés azon­ban idén el­ma­radt.

Gyuri bácsi lel­ke­sen ké­szült 78. szü­le­tés­nap­jára, a nagy ün­nep­lés azon­ban idén el­ma­radt.

Lagzi Lajcsi összecsomagolt, és elhagyta az országot

Lagzi Lajcsi összecsomagolt, és elhagyta az országot

Vajon mit tesz most?

Az újabb vád­eme­lés híre már ha­zá­já­tól távol érte a trom­bi­tást. Vajon mit tesz most?

Bréking: Kiderült, hány év börtönt kaphat Lajcsi

Bréking: Kiderült, hány év börtönt kaphat Lajcsi

A bí­ró­ság ke­zébe ke­rült a ze­nész.

Bár a ze­nész 125 po­koli napot töl­tött bör­tön­ben, ha a bí­ró­ság ki­mondja bű­nös­sé­gét, hosszú évekre rács mögé ke­rül­het a csa­lád­apa.

Az orvos szerint könnyen elvérezhet Bodrogi Gyula!

Az orvos szerint könnyen elvérezhet Bodrogi Gyula!

Az orvos azt ta­ná­csolja: sok­kal job­ban vi­gyáz­zon ma­gára, mint az ope­rá­ció előtt!

Ugyan je­len­leg jól érezi magát a mű­vész, az orvos azt ta­ná­csolja: sok­kal job­ban vi­gyáz­zon ma­gára, mint az ope­rá­ció előtt!

Megrázó: Le akarják nyúlni az örökséget Gábor Zsazsa özvegyétől!

Megrázó: Le akarják nyúlni az örökséget Gábor Zsazsa özvegyétől!

Fréd­éric An­halt meg­döb­bentő ese­mé­nyek­ről szá­molt be!

Hir­te­len sokan je­len­tek meg kö­rü­lötte, a mesés va­gyonra fáj a foguk!

A nős Lajsz András beismerte: Közeledett a fiatal lányhoz!

A nős Lajsz András beismerte: Közeledett a fiatal lányhoz!

Egyre dagad a bot­rány!

Egyre dagad a bot­rány a sztár­sza­kács ál­lí­tó­la­gos fél­re­lé­pése körül! Kínos dol­gok ke­rül­tek nyil­vá­nos­ságra!

Nagy a baj: Intenzív osztályra került a legendás magyar zenész!

Nagy a baj: Intenzív osztályra került a legendás magyar zenész!

Drá­mai hírek ér­kez­tek a ki­vé­te­les te­het­ségű ze­ne­szer­ző­ről! A 63 éves mű­vészt sú­lyos ál­la­pot­ban szál­lí­tot­ták kór­házba!

Szomorú: Orvosa eltiltotta lányától Zalatnay Cinit!

Szomorú: Orvosa eltiltotta lányától Zalatnay Cinit!

Az éne­kesnő szá­mí­tá­sait ke­resztbe húzta a be­teg­ség. Saj­nos csak ké­sőbb ta­lál­koz­hat gyer­me­ké­vel, akit már rég­óta nem lá­tott!

Az éne­kesnő szá­mí­tá­sait ke­resztbe húzta a be­teg­ség. Saj­nos csak ké­sőbb ta­lál­koz­hat gyer­me­ké­vel, akit már rég­óta nem lá­tott!

Kitálalt a dühös feleség: egy fiatal lány Lajsz András szeretője

Kitálalt a dühös feleség: egy fiatal lány Lajsz András szeretője

A kok­tél­ki­rályt le­ve­le­zése buk­tatta le.

Kép­te­len volt el­len­állni a csi­nos, fi­a­tal kol­lé­ga­nő­jé­nek a kok­tél­ki­rály, akit a te­le­fon­já­ban lévő le­ve­le­zése buk­ta­tott le.

Fertőző betegen lép színpadra Zoltán Erika!

Fertőző betegen lép színpadra Zoltán Erika!

Sú­lyos to­rok­gyul­la­dás­ban szen­ved!

A nép­szerű sztár sem úszta meg a szo­kat­la­nul hideg idő­já­rás kel­le­met­len­sé­geit. Sú­lyos to­rok­gyul­la­dás­ban szen­ved!

Megtörte a csendet: Vonzódik a nőhöz Kelemen Anna!

Megtörte a csendet: Vonzódik a nőhöz Kelemen Anna!

A csi­nos mé­dia­sze­mé­lyi­ség ér­de­kes val­lo­más­sal szol­gált: von­zal­mat érez a gyen­géb­bik nem iránt is!

A csi­nos mé­dia­sze­mé­lyi­ség ér­de­kes val­lo­más­sal szol­gált: von­zal­mat érez a gyen­géb­bik nem iránt is!

Itt a bizonyíték: Bezárt teaházában csábítja el a nőket Kozso!

Itt a bizonyíték: Bezárt teaházában csábítja el a nőket Kozso!

Az éne­kes pró­bálja meg­ta­lálni a iga­zit, ran­dit ran­dira hal­moz, de eddig még nem lé­pett elé álmai nője!

Az Ámok­fu­tók sze­rel­mes­párja, Keira és Kozso egy évvel ez­előtt sza­kí­tot­tak. Az éne­kes azóta pró­bálja meg­ta­lálni a iga­zit, ran­dit ran­dira hal­moz, de eddig még nem lé­pett elé álmai nője!

Nyertes Zsuzsa: "Szörnyű lenne, ha miattam halt volna meg Klapka"

Nyertes Zsuzsa: "Szörnyű lenne, ha miattam halt volna meg Klapka"

A szí­nész­nőt ezzel vá­dol­ják.

A szí­nésznő ál­lí­tó­lag olyan erő­vel adta oda neki a mik­ro­font, hogy ettől Klapka keze be­li­lult.

Ismét szakítottak Curtisék

Ismét szakítottak Curtisék

Cur­tis la­punk­nak el­árulta: nem si­ke­rült meg­men­te­niük a kap­cso­la­tu­kat.

A nép­szerű rap­per és fe­le­sége drá­mai be­je­len­tést tett ta­valy ok­tó­ber kö­ze­pén: sza­kí­tot­tak. Majd ki­csi­vel több mint egy hónap után ismét kéz a kéz­ben je­len­tek meg egy díj­át­adón.

Exkluzív: Újra megműtötték Kerényi Miklós Gábort

Exkluzív: Újra megműtötték Kerényi Miklós Gábort

Már "ro­han­gál" a fo­lyo­só­kon.

A Kos­suth és Erkel Fe­renc-díjas ren­dező-szín­igaz­gató csü­tör­tö­kön esett át egy sú­lyos ope­rá­ción, de már pén­tek reg­gel vi­dá­man "szá­gul­do­zott".

Most megtudhatod, ki kap ma Golden Globe-ot!

Most megtudhatod, ki kap ma Golden Globe-ot!

Ma adják át a dí­ja­kat Ame­ri­ká­ban.

Az Oscar-díj után ez a má­so­dik leg­ran­go­sabb ame­ri­kai el­is­me­rés. Ma adják át a dí­ja­kat Ame­ri­ká­ban. Egy­va­la­ki­ről biz­to­san tudni, hogy meg­kapja ma...

Váratlan bejelentés: Zalatnay Cini nagymama lett!

Váratlan bejelentés: Zalatnay Cini nagymama lett!

Meg­lepő dol­got árult el az éne­kesnő.

Meg­lepő dol­got árult el az éne­kesnő, aki már rég­óta sze­re­tett volna uno­ká­kat. Kí­ván­sága pedig lá­nyá­nak kö­szön­he­tően tel­je­sült!

Durva: Nyár óta négymilliót bukott lakásán Szőke Zoltán!

Durva: Nyár óta négymilliót bukott lakásán Szőke Zoltán!

Nem tud meg­sza­ba­dulni la­ká­sá­tól...

Áp­ri­lis óta nem tud meg­sza­ba­dulni zug­lói la­ká­sá­tól a so­ro­zat­sztár, aki arra kény­sze­rült, hogy lej­jebb vigye pa­ti­nás vil­lája árát!

Családi dráma: Infúzióra kötötték Győzike nagybeteg édesapját!

Családi dráma: Infúzióra kötötték Győzike nagybeteg édesapját!

A roma show­man édes­apja hosszú ideje szen­ved a fáj­dal­mas be­teg­ség­ben! Ál­la­pota nem javul, a csa­lád ag­gó­dik.

Azt suttogják: Itt neveli fel kisfiát Liptai Claudia

Azt suttogják: Itt neveli fel kisfiát Liptai Claudia

Ele­inte úgy tűnt, hogy a mű­sor­ve­zető és cuk­rász sze­relme egy új ott­honba köl­tö­zik majd...

Ele­inte úgy tűnt, hogy a mű­sor­ve­zető és cuk­rász sze­relme egy új ott­honba köl­tö­zik majd, ám most mégis más­hogy dön­töt­tek.

A fagy miatt csúszik Klapka György temetése!

A fagy miatt csúszik Klapka György temetése!

Meg­szó­lalt a te­met­ke­zési vál­la­lat! Ag­gasztó hírek ér­kez­tek a 88 éve­sen el­hunyt üz­let­em­ber bú­csúz­ta­tó­já­ról!

Meg­szó­lalt a te­met­ke­zési vál­la­lat! Ag­gasztó hírek ér­kez­tek a 88 éve­sen el­hunyt üz­let­em­ber bú­csúz­ta­tó­já­ról!

Meglepő bejelentést tett Szandi, nem korai ez még?

Meglepő bejelentést tett Szandi, nem korai ez még?

Ké­szen áll a nagy vál­to­zásra!

Bár a dögös éne­kesnő még csak 40 éves, máris ké­szen áll a nagy ma­gán­életi vál­to­zásra!

Halála előtt megmutatta a végrendeletét Klapka György!

Halála előtt megmutatta a végrendeletét Klapka György!

A Ri­post meg­sze­rezte a te­he­tős üz­let­em­ber vég­aka­ra­tát! Most min­den ki­de­rül arról, kire mit ha­gyott!

Jóga közben mozog a baba Horváth Éva pocakjában!

Jóga közben mozog a baba Horváth Éva pocakjában!

A vá­ran­dós sztár nem ha­nya­golja el magát! A ter­hes­ség ideje alatt is bom­ba­for­má­ban van, rá­adá­sul ba­bája egész­sé­gé­ről is ő dönt!

A vá­ran­dós sztár nem ha­nya­golja el magát! A ter­hes­ség ideje alatt is bom­ba­for­má­ban van, rá­adá­sul ba­bája egész­sé­gé­ről is ő dönt!

Itt a vége, Hajdú Péter beadta a válókeresetet

Itt a vége, Hajdú Péter beadta a válókeresetet

Sarka Kata azt mondja, nem akar há­bo­rúzni, de már nincs visszaút! Las­san a vé­gé­hez ér a nyár óta külön élő Hajdú-Sarka há­zas­pár szap­pan­ope­rája.

Sarka Kata azt mondja, nem akar há­bo­rúzni, de már nincs visszaút! Las­san a vé­gé­hez ér a nyár óta külön élő Hajdú-Sarka há­zas­pár szap­pan­ope­rája.

Gyász: Előkerült az utolsó videófelvétel Klapka Györgyről!

Gyász: Előkerült az utolsó videófelvétel Klapka Györgyről!

88 éves ko­rá­ban, ál­má­ban érte a halál

88 éves ko­rá­ban, ál­má­ban érte a halál az üz­let­em­bert, akit egy or­szág gyá­szol. A Ri­post meg­sze­re­zett egy kü­lön­le­ges fel­vé­telt...

Hoppá: Hajdú Péter újra szerelmes?

Hoppá: Hajdú Péter újra szerelmes?

Hajdú Péter ké­szen áll az új életre? Poszt­já­ban erről be­szélt.

Hajdú Péter a kö­zös­ségi ol­da­lon hosszabb poszt­ban tette egy­ér­tel­művé, hogy ké­szen áll az új életre, mi­u­tán nyá­ron vál­ságba ju­tott a há­zas­sága.

Indul a vizsgálat: Bezárt Klapka birodalma

Indul a vizsgálat: Bezárt Klapka birodalma

Klapka György ha­tal­mas va­gyont ha­gyott hátra, de a ha­gya­téki el­já­rás vé­géig senki nem tud­hatja merre to­vább.

Klapka György ha­tal­mas va­gyont ha­gyott hátra, de a ha­gya­téki el­já­rás vé­géig senki nem tud­hatja merre to­vább. A le­gen­dás üzlet egy ideig biz­to­san zárva tart majd.

Hálószobájában tartja Gábor Zsazsa hamvait Anhalt herceg!

Hálószobájában tartja Gábor Zsazsa hamvait Anhalt herceg!

A ma­gyar szár­ma­zású szí­nésznő ara­nyo­zott ur­nája még­sem a csa­ládja kö­ré­ben van el­te­metve.

A ma­gyar szár­ma­zású szí­nésznő ara­nyo­zott ur­nája még­sem a csa­ládja kö­ré­ben van el­te­metve.

Szakított Alekosz, kitálalt a volt barátnője!

Szakított Alekosz, kitálalt a volt barátnője!

A va­ló­ság­show-sztár hó­na­pok­kal ez­előtt még el­je­gyezte ked­ve­sét, ma már nin­cse­nek együtt.

A va­ló­ság­show-sztár hó­na­pok­kal ez­előtt még el­je­gyezte ked­ve­sét, ma már nin­cse­nek együtt.

Búcsúkoncertre készül Balázs Fecó!

Búcsúkoncertre készül Balázs Fecó!

Le­fo­gyott, lát­szott rajta, hogy a szív­be­teg­ség na­gyon meg­vi­selte...

Egy or­szág ag­gó­dott az éne­kes éle­té­ért az utóbbi hó­na­pok­ban. Le­fo­gyott, lát­szott rajta, hogy a szív­be­teg­ség na­gyon meg­vi­selte. El­árulta, ho­gyan foly­tatja a to­váb­bi­ak­ban kar­ri­er­jét.

Délután elhunyt, de csak este szállították el Klapka György holttestét!

Délután elhunyt, de csak este szállították el Klapka György holttestét!

Az üz­let­em­ber szerda dél­után hunyta le örökre a sze­mét, csa­lád­já­nak volt ideje el­bú­csúzni tőle...

Kiderült: Így halt meg Klapka György!

Kiderült: Így halt meg Klapka György!

Gyász! Szerda este, 88 éves ko­rá­ban el­hunyt a neves üz­let­em­ber.

Gyász! Szerda este, 88 éves ko­rá­ban el­hunyt a neves üz­let­em­ber. A Ri­post meg­tudta, mi tör­tént pon­to­san...

Újévi dráma: Újra meg kell műteni Nyertes Zsuzsa édesanyját!

Újévi dráma: Újra meg kell műteni Nyertes Zsuzsa édesanyját!

Meg­rázó hír­rel in­dult a csa­lád új éve!

A koc­ká­za­tos ope­rá­ció után rosszab­bo­dott az ál­la­pota a szí­nésznő anyu­ká­já­nak! Meg­rázó hír­rel in­dult a csa­lád új éve!

Családját félti a terrortól Palotás Petra

Családját félti a terrortól Palotás Petra

Az egy­kori mű­sor­ve­zető évek óta Né­met­or­szág­ban él.

Az egy­kori mű­sor­ve­zető évek óta Né­met­or­szág­ban él, de már nem érzi magát biz­ton­ság­ban.

Megtörte a csendet Stohl András: Így viseli az öregedést!

Megtörte a csendet Stohl András: Így viseli az öregedést!

Fel­gyor­sul­tak az ese­mé­nyek...

A szí­nész körül igen­csak fel­gyor­sul­tak az ese­mé­nyek az utóbbi idő­szak­ban. Ha­ma­ro­san kerek év­for­du­lót ün­ne­pel, ennek kap­csán nyílt meg a Ri­post­nak!

Dráma: Ilyen állapotban van térdműtétje után Csákányi Eszter!

Dráma: Ilyen állapotban van térdműtétje után Csákányi Eszter!

Újabb hírek ér­kez­tek a sú­lyos térd­mű­té­ten át­esett szí­nésznő ál­la­po­tá­ról!

Újabb hírek ér­kez­tek a sú­lyos térd­mű­té­ten át­esett szí­nésznő ál­la­po­tá­ról!

Ezért nem lehetett öngyilkos George Michael

Ezért nem lehetett öngyilkos George Michael

A ba­rá­tai sze­rint ez le­he­tet­len. Ugyanis nagy ter­vei vol­tak, és csa­lá­dot akart ala­pí­tani egy­kori ked­ve­sé­vel.

A ba­rá­tai sze­rint ez le­he­tet­len. Ugyanis nagy ter­vei vol­tak, és csa­lá­dot akart ala­pí­tani egy­kori ked­ve­sé­vel.

Ha nem fekszik kés alá, az életét kockáztatja Papadimitriu Athina!

Ha nem fekszik kés alá, az életét kockáztatja Papadimitriu Athina!

Az orvos sze­rint meg­gon­do­lat­lan dön­tést ho­zott a szí­nésznő! Újra át kell gon­dol­nia, alá­veti-e magát a mű­tét­nek!

Egyre jobban belebetegszik apja halálába Szenes Iván lánya!

Egyre jobban belebetegszik apja halálába Szenes Iván lánya!

Több mint hat éve, hogy el­hunyt a neves dal­szerző, még­sem csil­la­po­dik lá­nyá­ban a gyász.

Összetört a magánytól Brad Pitt

Összetört a magánytól Brad Pitt

Élete leg­rosszabb hetén van túl a vá­ló­fél­ben lévő szí­nész, sí­rás­sal tel­tek a nap­jai. Nem bírja to­vább a gye­re­kei hi­á­nyát.

Élete leg­rosszabb hetén van túl a vá­ló­fél­ben lévő szí­nész, sí­rás­sal tel­tek a nap­jai. Nem bírja to­vább a gye­re­kei hi­á­nyát.

Újra összecsap a bíróságon Pártos Csilla és Pécsi Ildikó!

Újra összecsap a bíróságon Pártos Csilla és Pécsi Ildikó!

Év ele­jén kerül majd sor arra a tár­gya­lásra, ami­kor eldől: a csi­nos jó­ga­ok­tató és fia ma­rad­hat­nak-e ott­ho­nuk­ban!

Év ele­jén kerül majd sor arra a tár­gya­lásra, ami­kor eldől: a csi­nos jó­ga­ok­tató és fia ma­rad­hat­nak-e ott­ho­nuk­ban!

Külföldi fiatalok fogdosták szilveszterkor Kiszel Tündét!

Külföldi fiatalok fogdosták szilveszterkor Kiszel Tündét!

A de­ko­ra­tív mé­dia­sze­mé­lyi­ség el­ké­pesztő hely­zetbe ke­ve­re­dett az év utolsó éj­sza­ká­ján! Tom­bol­tak a hor­mo­nok!

Törvénytelenséggel gyanúsítják Kapócs Zsókát!

Törvénytelenséggel gyanúsítják Kapócs Zsókát!

Egyre dagad a bot­rány!

Egyre dagad a bot­rány! A csi­nos sztár meg­men­tette egy állat éle­tét, mégis sú­lyos vá­dak­kal il­le­tik!

Megfagy az otthonában Erdélyi Mónika és kislánya!

Megfagy az otthonában Erdélyi Mónika és kislánya!

Kel­le­met­len ese­mény tette tönkre a mű­sor­ve­zető és gyer­meke ün­nep­lé­sét! Ka­zán­juk fel­mondta a szol­gá­la­tot, bor­zasz­tóan hideg van a la­ká­suk­ban!

Kel­le­met­len ese­mény tette tönkre a mű­sor­ve­zető és gyer­meke ün­nep­lé­sét! Ka­zán­juk fel­mondta a szol­gá­la­tot, bor­zasz­tóan hideg van a la­ká­suk­ban!

Nyertes Zsuzsa: Sürgősen le kell tennem az alkoholt és a cigit!

Nyertes Zsuzsa: Sürgősen le kell tennem az alkoholt és a cigit!

Van­nak olyan dol­gok az éle­té­ben, amik na­gyon nyo­maszt­ják.

Az 58 éves szí­nésznő bom­ba­for­má­ban van, jól érzi magát a bő­ré­ben, mégis van­nak olyan dol­gok az éle­té­ben, amik na­gyon nyo­maszt­ják.

Rendszeresen szanatóriumban kezelik Bódi Gusztit és feleségét!

Rendszeresen szanatóriumban kezelik Bódi Gusztit és feleségét!

Az éne­kes há­zas­pár fo­ko­zot­tan oda­fi­gyel az egész­sé­gére...

Fo­ko­zot­tan oda­fi­gyel­nek az egész­sé­gükre, mióta Guszti szív­ro­ha­mot, Margó agyi in­fark­tust ka­pott.

Oszter Alexandra nem nagyon tartja a kapcsolatot a szüleivel

Oszter Alexandra nem nagyon tartja a kapcsolatot a szüleivel

Nem be­szél­nek egy­más­sal.

Ale­xandra és édes­apja nem be­szél­nek egy­más­sal, a szí­nész­nő­nek fo­galma sincs az apja körül zajló ese­mé­nyek­ről.

Házas kollégájáért hagyta el gyermeke apját a magyar színésznő

Házas kollégájáért hagyta el gyermeke apját a magyar színésznő

A Jóban Rossz­ban so­ro­zat sztárja nős kol­lé­gá­jába ha­ba­ro­dott bele, még a kap­cso­la­tát is fel­adta az új ro­mán­cért.

Lebukott: Hajdú Pétert titkos találkozón kapták le

Lebukott: Hajdú Pétert titkos találkozón kapták le

Véget ért a há­ború?

Hajdú Pé­tert egy pi­káns ran­din kap­ták len­cse­végre. Véget ért a há­ború a mű­sor­ve­zető éle­té­ben?

Mi volt Diana hercegnő és George Michael között?

Mi volt Diana hercegnő és George Michael között?

Lady D egy­kori sza­ká­csa tá­lalt ki.

Lady D egy­kori sza­ká­csa arról me­sélt, hogy mennyire szo­ros kap­cso­lat volt a her­cegnő és az éne­kes kö­zött.

Kiszivárgott George Michael végrendelete

Kiszivárgott George Michael végrendelete

Egyál­ta­lán nem azok kap­ják a sok mil­li­ár­dos ha­gya­té­kát, akik­ről kez­det­ben szó volt. De most ki­de­rült, kik a va­lódi örö­kö­sök.

Egyál­ta­lán nem azok kap­ják a sok mil­li­ár­dos ha­gya­té­kát, akik­ről kez­det­ben szó volt. De most ki­de­rült, kik a va­lódi örö­kö­sök.

Milliós kár: Kirabolták Király Viktort

Milliós kár: Kirabolták Király Viktort

Kel­le­met­len "meg­le­pe­tés" várta...

Kel­le­met­len "meg­le­pe­tés" várta Ki­rály Vik­tort ka­rá­csony előtt. Egy fel­lé­pé­sé­ről ha­za­térve tárva-nyitva ta­lálta la­ká­sá­nak aj­ta­ját.

Retro: különös baráttal ölelkezett Gálvölgyi János!

Retro: különös baráttal ölelkezett Gálvölgyi János!

Vic­ces fotó ju­tott a Ri­post bir­to­kába.

Vic­ces fotó ju­tott a Ri­post bir­to­kába, ame­lyen a szín­mű­vész egyik vic­ces pil­la­na­tát örö­kí­tet­ték meg.

Megtörte a csendet Rékasi: Ez az igazság párkapcsolati válságáról!

Megtörte a csendet Rékasi: Ez az igazság párkapcsolati válságáról!

A szí­nész nem hall­gat to­vább: el­árulta, van-e alapja a plety­ká­nak!

A szí­nész nem hall­gat to­vább: el­árulta, van-e alapja a plety­ká­nak!

Unokaöccse még gondolkodik, hogy részt vesz-e Gábor Zsazsa temetésén

Unokaöccse még gondolkodik, hogy részt vesz-e Gábor Zsazsa temetésén

Ame­ri­ká­ban ren­ge­te­gen sze­ret­ték, de nem biz­tos, hogy ma­gyar rokon jelen lesz a bú­csúz­ta­tá­son.

Magányra és pihenésre van szüksége Gregor Bernadettnek!

Magányra és pihenésre van szüksége Gregor Bernadettnek!

A szí­nésznő meg­ál­lás nél­kül dol­go­zott az el­múlt esz­ten­dő­ben, nem csoda, hogy el­fá­radt.

Ezért utazott titokban halála előtt George Michael Bécsbe

Ezért utazott titokban halála előtt George Michael Bécsbe

Ez volt az utolsó na­gyobb ki­ruc­ca­nása. Senki nem is­merte fel az ekkor már több mint 100 kilós vi­lág­sztárt.

Ez volt az utolsó na­gyobb ki­ruc­ca­nása. Ál­lí­tó­lag senki nem is­merte fel az ekkor már több mint 100 kilós vi­lág­sztárt.