SZTÁR

Súlyos titok derült ki Katalin hercegnőről! Ezt senki sem gondolta volna

Súlyos titok derült ki Katalin hercegnőről! Ezt senki sem gondolta volna

Az egész világ árgus sze­mek­kel fi­gyeli Ka­ta­lin her­ceg­nőt és Vil­mos her­ce­get, ám volt egy titok, amire senki sem tu­dott rá­jönni.

Betegesen vékony legújabb fotóján Dukai Regina

Betegesen vékony legújabb fotóján Dukai Regina

A mo­dell soha nem volt túl­sú­lyos.

A mo­dell, mű­sor­ve­zető soha nem volt túl­sú­lyos, de a leg­újabb fo­tó­ját el­nézve va­ló­ban sokat fogy­ha­tott.

Nyílt levélben buzdítják szakításra Hódi Pamelát!

Nyílt levélben buzdítják szakításra Hódi Pamelát!

A csi­nos anyu­ká­ról töb­ben úgy gon­dol­ják, rossz pél­dát mutat a többi nőnek.

A csi­nos anyu­ká­ról töb­ben úgy gon­dol­ják, rossz pél­dát mutat a többi nőnek.

Takarítással vezeti le a feszültséget a híres magyar színésznő

Takarítással vezeti le a feszültséget a híres magyar színésznő

Igen fur­csa szo­kás­ról szá­molt be Cseke Ka­tinka egy té­vé­mű­sor­ban. El­árulta, van egy kü­lön­le­ges pót­cse­lek­vése azokra az ese­tekre, ha lel­ki­leg nem érzi magát ki­egyen­sú­lyo­zott­nak, vagy csak sze­retné le­ve­zetni a benne fel­gyü­lem­lett fe­szült­sé­get.

Durván kiosztotta Aurelio Baukó Évát

Durván kiosztotta Aurelio Baukó Évát

Nem fogta vissza magát Au­re­lio, ami­kor egy több mint három ...

Nem fogta vissza magát Au­re­lio, ami­kor egy több mint három per­ces vi­de­óüze­net­ben porig alázta egy­kori mű­sor­ve­zető tár­sát - va­ló­szí­nű­leg fél­re­ér­tés­ből...

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Magyar sztárpárok koldusként Ázsiában!

Magyar sztárpárok koldusként Ázsiában!

Már maga az ötlet is hi­he­tet­len: napi egy dol­lár­ból kell bol­do­gul­nia a ma­gyar sztár­pá­rok­nak, és tel­je­sí­teni az elé­jük ki­tű­zött fel­ada­to­kat. Mind­ezt rá­adá­sul a Távol-Ke­le­ten.

Már maga az ötlet is hi­he­tet­len: napi egy dol­lár­ból kell bol­do­gul­nia a ma­gyar sztár­pá­rok­nak, és tel­je­sí­teni az elé­jük ki­tű­zött fel­ada­to­kat.

Megrázó titkáról vallott A Dal győztese, Pápai Joci

Megrázó titkáról vallott A Dal győztese, Pápai Joci

Meg­rázó val­lo­más­sal árulta el Pápai Joci, ho­gyan szü­le­tett nyer­tes dala, és mi­lyen pok­lo­kat járt meg az el­múlt évek­ben.

A nap, amikor Baukó Éva anyázott egy szépet

A nap, amikor Baukó Éva anyázott egy szépet

VV Éva eddig tűrte...

VV Éva eddig tűrte, hogy másod-, sőt har­mad­osz­tá­lyú ce­leb­ként em­le­ges­sék bi­zo­nyos fó­ru­mo­kon. Most el­gu­rult a gyógy­szere, és elő­vette régi stí­lu­sát...

Megszólalt lánya szakításáról Gáspár Győzike

Megszólalt lánya szakításáról Gáspár Győzike

Eve­lin kö­zös­ségi ol­dala me­rő­ben meg­vál­to­zott a na­pok­ban. El­árulta a show­man, hogy mit tud a hely­zet­ről.

Eve­lin kö­zös­ségi ol­dala me­rő­ben meg­vál­to­zott a na­pok­ban. El­árulta a show­man, hogy mit tud a hely­zet­ről.

Meghökkentő fotó került elő a Kossuth-díjas magyar zenészről

Meghökkentő fotó került elő a Kossuth-díjas magyar zenészről

1990-ben ké­szült ez a fotó Benkő Lász­ló­ról, az Omega iko­ni­kus tag­já­ról.

1990-ben ké­szült ez a fotó Benkő Lász­ló­ról, az Omega iko­ni­kus tag­já­ról.

Olyat villantott Gáspár Evelin, hogy még mi is meglepődtünk!

Olyat villantott Gáspár Evelin, hogy még mi is meglepődtünk!

Gás­pár Eve­lin el­ké­pesztő vi­deót tett közzé kö­zös­ségi ol­da­lán. Meg­mu­tatta, ho­gyan for­mázza göm­bö­lyűre fe­ne­két.

Csodagyerekből lett Európa kedvence a magyar énekes

Csodagyerekből lett Európa kedvence a magyar énekes

Az angol lap sze­rint ő lehet a be­futó.

Pápai Joci egy este alatt Eu­rópa ked­vence lett! Mi­köz­ben ide­haza meg­in­dult a szo­ká­sos in­ter­ne­tes fa­nyal­gás, addig a The Sun angol bul­vár­na­pi­lap sze­rint ő lehet a be­futó.

Nem hiszed el, mivel hódít Csányi Sándor!

Nem hiszed el, mivel hódít Csányi Sándor!

A jó­képű szí­nész nem öreg­szik, ez so­ro­za­tá­nak, a Csak szín­ház és más semmi pre­mi­er­jén is jól lát­szó­dott, ahol va­do­natúj kül­ső­vel je­lent meg.

A jó­képű szí­nész nem öreg­szik, ez so­ro­za­tá­nak, a Csak szín­ház és más semmi pre­mi­er­jén is jól lát­szó­dott, ahol va­do­natúj kül­ső­vel je­lent meg.

Folyamatos felügyelet alatt áll L.L. Junior beteg kisfia!

Folyamatos felügyelet alatt áll L.L. Junior beteg kisfia!

A rap­per nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül, hi­szen kisfia be­teg­sége tel­je­sen ki­szá­mít­ha­tat­lan.

A rap­per nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül, hi­szen kisfia be­teg­sége tel­je­sen ki­szá­mít­ha­tat­lan.

Hoppá! Kelemen Annával állt össze a magyar színészlegenda

Hoppá! Kelemen Annával állt össze a magyar színészlegenda

Ke­le­men An­ná­val sze­re­pel együtt a rek­lám­ban, ere­de­ti­leg Gesz­tesi Ká­roly lett volna a rek­lám arca.

Ke­le­men An­ná­val sze­re­pel együtt a rek­lám­ban, ere­de­ti­leg Gesz­tesi Ká­roly lett volna a rek­lám arca.

Pokoli kínokat él át balesete miatt Hajdú Péter

Pokoli kínokat él át balesete miatt Hajdú Péter

Kór­ház­ban ke­ze­lik a mű­sor­ve­ze­tőt.

Kór­ház­ban ke­ze­lik a mű­sor­ve­ze­tőt, mert fo­ci­zás köz­ben ki­ment a térde. Rá­adá­sul most is a jobb lába sé­rült meg, ame­lyet két évvel ez­előtt már meg­mű­töt­tek.

Kiderült: ezért hagyta el családját a magyar sztárszínész

Kiderült: ezért hagyta el családját a magyar sztárszínész

Az érin­tet­tek eddig nem be­szél­tek.

Az érin­tet­tek eddig nem be­szél­tek arról, mi zaj­lott a hát­tér­ben. Most azon­ban ki­de­rült, mik az igazi okok.

Két nőtől kapott arcpirító ajánlatot Majka

Két nőtől kapott arcpirító ajánlatot Majka

Élő adás­ban ki­dőlt a mű­sor­ve­zető.

Ilyen is rit­kán tör­té­nik meg az ózdi fe­ne­gye­rek­kel, aki "ki­fe­küdt" Az 50 mil­liós játszma keddi adá­sá­ban.

A Dalban kapott kemény kritikákról vallott Benji!

A Dalban kapott kemény kritikákról vallott Benji!

A fi­a­tal te­het­ség A Dal egyik győz­tese.

A fi­a­tal te­het­ség A Dal 2017 egyik csen­des győz­tese, aki a tá­ma­dá­sok el­le­nére büszke a tel­je­sít­mé­nyére.

Szerelmi háromszögbe keveredett a magyar színésznő

Szerelmi háromszögbe keveredett a magyar színésznő

Mol­nár Fe­renc igazi klasszi­ku­sát, az Üveg­ci­pőt ál­lítja szín­padra Huszti Péter a Jó­zsef At­tila Szín­ház­ban.

Mol­nár Fe­renc igazi klasszi­ku­sát, az Üveg­ci­pőt ál­lítja szín­padra Huszti Péter a Jó­zsef At­tila Szín­ház­ban.

Megdöbbentő kijelentést tett Angelina Jolie Brad Pittről

Megdöbbentő kijelentést tett Angelina Jolie Brad Pittről

Az Oscar-díjas szí­nésznő már a má­so­dik in­ter­jú­ját adja pár nap alatt, és most be­szélt le­endő ex­fér­jé­ről is.

Gyászol az ország: meghalt Burger Barna

Gyászol az ország: meghalt Burger Barna

51 éves ko­rá­ban feb­ruár 21-én, ked­den haj­nal­ban hunyt el.

51 éves ko­rá­ban feb­ruár 21-én, ked­den haj­nal­ban hunyt el.

Sosem látott fotó került elő a legendás Pa-dö-dőről

Sosem látott fotó került elő a legendás Pa-dö-dőről

A fel­vé­tel 24 évvel ez­előtt ké­szült a csa­jok­ról. Hogy, mennyit vál­toz­tak a cikk­ből ki­de­rül!

A fel­vé­tel 24 évvel ez­előtt ké­szült a csa­jok­ról. Hogy, mennyit vál­toz­tak a cikk­ből ki­de­rül!

Meztelenül festette meg magát és párját Varga Viktor

Meztelenül festette meg magát és párját Varga Viktor

Az ext­rém sztár­pár fo­lya­ma­to­san azon van, hogy sa­já­tos élet­stí­lu­sá­val meg­hök­kentse kö­ve­tőit.

Az ext­rém sztár­pár fo­lya­ma­to­san azon van, hogy sa­já­tos élet­stí­lu­sá­val meg­hök­kentse kö­ve­tőit.

Kommunistáknak jelentett a csárdáskirálynő?

Kommunistáknak jelentett a csárdáskirálynő?

Rökk volt a né­me­tek nagy ked­vence.

Rökk Ma­ri­kát a mai napig úgy em­le­ge­tik Né­met­or­szág­ban, mint a cso­da­szép csár­dás­ki­rály­nőt.

Robban a cukiságbomba: édesen táncol Berki Krisztián kislánya

Robban a cukiságbomba: édesen táncol Berki Krisztián kislánya

A kis Berki Na­tasa Zsely­ké­től el­ol­vad az in­ter­net: táncra pen­de­rült egy bu­li­ban!

Nem engedték haza a színészeket a Játékszínben

Nem engedték haza a színészeket a Játékszínben

A hazai szín­házi élet­ben nem ritka a telt házas siker, de ami szom­bat este tör­tént a Já­ték­szín­ben, olyas­mire aligha em­lék­szik bárki.

A hazai szín­házi élet­ben nem ritka a telt házas siker, de ami szom­bat este tör­tént a Já­ték­szín­ben, olyas­mire aligha em­lék­szik bárki.

Nem hiszed el, mi a titka Gálvölgyi János hosszú házasságának

Nem hiszed el, mi a titka Gálvölgyi János hosszú házasságának

Ötven éve alkot egy párt a szí­nész és mű­for­dító fe­le­sége. Pedig a lány­ké­rés nem ment egy­sze­rűen.

Ötven éve alkot egy párt a szí­nész és mű­for­dító fe­le­sége. Pedig a lány­ké­rés nem ment egy­sze­rűen.

Megnyerte A Dalt, gyűlöletáradat zúdul Pápai Jocira!

Megnyerte A Dalt, gyűlöletáradat zúdul Pápai Jocira!

Nem min­denki osz­to­zik az örö­mé­ben.

Az éne­kes­nek több év­ti­zede dé­del­ge­tett álma tel­je­sült, de nem min­denki osz­to­zott az örö­mé­ben.

Gyönyörű menyasszony lesz! Liptai Claudia hamarosan oltár elé állhat

Gyönyörű menyasszony lesz! Liptai Claudia hamarosan oltár elé állhat

Lip­tai Cla­u­dia ra­gyog a bol­dog­ság­tól!

Lip­tai Cla­u­dia ra­gyog a bol­dog­ság­tól: nem­rég szü­le­tett meg kisfia, ha­ma­ro­san pedig össze­há­za­sod­hat sze­rel­mé­vel, Pa­taki Ádám­mal!

Megszólalt Frenreisz Károly: Ez a véleménye Tóth Gabi "bukásáról"

Megszólalt Frenreisz Károly: Ez a véleménye Tóth Gabi "bukásáról"

Aki el­in­dul egy ver­seny­ben, szá­mol­nia kell azzal is, hogy eset­leg nem nyer.

Aki el­in­dul egy ver­seny­ben, szá­mol­nia kell azzal is, hogy eset­leg nem nyer.

Váratlan fordulat: Nem engedik haza a kórházból Tahi Tóth Lászlót

Váratlan fordulat: Nem engedik haza a kórházból Tahi Tóth Lászlót

Még nem tudni, mikor lá­ba­doz­hat végre az ott­ho­ná­ban....

Hosszú út előtt áll. Még nem tudni, mikor lá­ba­doz­hat végre az ott­ho­ná­ban....

Az orvosok sem segíthettek, belehalt a rákba Görbe Nóra férje

Az orvosok sem segíthettek, belehalt a rákba Görbe Nóra férje

Élete leg­ne­he­zebb idő­sza­kán megy ke­resz­tül a Linda című ma­gyar si­ker­so­ro­zat egy­kori sztárja.

Balesetet szenvedett Hajdú Péter

Balesetet szenvedett Hajdú Péter

Egy bu­da­pesti am­bu­lan­ci­á­ról tá­jé­koz­tatta ál­la­po­tá­ról kö­ve­tőit.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető egy bu­da­pesti am­bu­lan­ci­á­ról tá­jé­koz­tatta ál­la­po­tá­ról kö­ve­tőit.

Nem nyelték le a békát az Animal Cannibals tagjai

Nem nyelték le a békát az Animal Cannibals tagjai

Pa­ca­los és békás ko­cso­nya!

Pa­ca­los és békás ko­cso­nya - ezt a menüt szol­gál­ták fel a szer­ve­zők Ric­si­pí­nek és Qka MC-nek a mis­kolci fel­lé­pé­sük után.

Levetkőzött Zimány Linda, csupán egy vékony lepedő takarja a testét

Levetkőzött Zimány Linda, csupán egy vékony lepedő takarja a testét

Zi­mány Linda mun­kája mel­lett is ké­nye­sen ügyel arra, hogy tes­tét bomba for­má­ban tartsa.

Titokzatos férfi mentette meg Zalatnay Sarolta vagyonát!

Titokzatos férfi mentette meg Zalatnay Sarolta vagyonát!

Az éne­kes­nő­nek ha­tal­mas sze­ren­cséje volt.

Az éne­kes­nő­nek ha­tal­mas sze­ren­cséje volt, hi­szen jó­aka­rója ren­ge­teg kel­le­met­len­ség­től men­tette meg őt.

Sírva beszélt a válásról Angelina Jolie

Sírva beszélt a válásról Angelina Jolie

A szí­nésznő végre meg­törte a csen­det, és sza­vakba ön­tötte ér­zé­seit.

A szí­nésznő végre meg­törte a csen­det, és sza­vakba ön­tötte, hogy mi­lyen ér­zé­sek dúl­nak benne a vá­lása miatt.

Buja blog indult: melleivel játszik a világ összes pontján a modell

Buja blog indult: melleivel játszik a világ összes pontján a modell

Az egy­kori Play­mate, Sara Un­der­wood ko­mo­lyan veszi a mun­ká­ját. Szexi uta­zós blo­got is in­dí­tott, ami­től le­esik az ál­lunk.

Jáksó nem ijed meg a békától

Jáksó nem ijed meg a békától

Jáksó László a ked­vün­kért szí­ve­sen meg­kós­tolta a le­gen­dás mis­kolci bé­ka­ko­cso­nyát, ami­kor össze­fu­tot­tunk vele a mis­kolci far­sangi for­ga­tag­ban.

Jáksó László a ked­vün­kért szí­ve­sen meg­kós­tolta a le­gen­dás mis­kolci bé­ka­ko­cso­nyát, ami­kor össze­fu­tot­tunk vele a mis­kolci far­sangi for­ga­tag­ban.

Így még sosem borult ki Schobert Norbi

Így még sosem borult ki Schobert Norbi

Egy édes­ség­gyártó szö­vet­ség ál­lítja, a cukor nem okoz cu­kor­be­teg­sé­get és fog­szu­va­so­dást. Nor­bi­nak se kel­lett több...

Egy édes­ség­gyártó szö­vet­ség ál­lítja, a cukor nem okoz cu­kor­be­teg­sé­get és fog­szu­va­so­dást. Nor­bi­nak se kel­lett több...

Élete fordulópontjáról vallott Azurák Csaba!

Élete fordulópontjáról vallott Azurák Csaba!

A mű­sor­ve­zető tíz hónap ki­ha­gyás után tért vissza a TV2 kép­er­nyő­jére.

A mű­sor­ve­zető tíz hónap ki­ha­gyás után tért vissza a TV2 kép­er­nyő­jére, ahol új mű­sor­ral bi­zo­nyít­hat.

Ha nem nyer, cipésznek áll Pápai Joci

Ha nem nyer, cipésznek áll Pápai Joci

Min­dent egy lapra tett fel.

Pápai Joci a szó szo­ros ér­tel­mé­ben min­dent egy lapra tett fel szom­bat este A Dal dön­tő­jé­ben.

Petíciót írtak Tóth Gabi csalódott rajongói

Petíciót írtak Tóth Gabi csalódott rajongói

A kép­er­nyőn is át­jött, Tóth Gabi ne­he­zen vi­selte, hogy a sokak által győz­tes­nek várt szer­ze­ménnyel végül a leg­jobb négy közé sem ke­rül­he­tett be.

A kép­er­nyőn is át­jött, Tóth Gabi ne­he­zen vi­selte, hogy a sokak által győz­tes­nek várt szer­ze­ménnyel végül a leg­jobb négy közé sem ke­rül­he­tett be A Dal szom­bati dön­tő­jé­ben.

Tóth Gabi arra számított, hogy ő lesz A Dal győztese

Tóth Gabi arra számított, hogy ő lesz A Dal győztese

Az éne­kesnő ál­lítja, nem csa­ló­dott a ve­re­ség miatt, habár őszin­tén hitte, hogy meg­érett a végső győ­ze­lemre.

Az éne­kesnő ál­lítja, nem csa­ló­dott a ve­re­ség miatt, habár őszin­tén hitte, hogy pro­duk­ci­ója meg­érett a végső győ­ze­lemre.

Kiutálták Európából a Balaton Soundon erőszakoskodó zenekart!

Kiutálták Európából a Balaton Soundon erőszakoskodó zenekart!

A ze­ne­kar öl­tö­ző­jé­ben két lányt ta­lál­tak ájul­tan ta­valy jú­li­us­ban, a duó tag­jai ál­lí­tó­lag be­gin­áz­ták őket.

Világsztárral kapták le Iszak Esztit!

Világsztárral kapták le Iszak Esztit!

Sze­xit vil­lan­tott a szőke szép­ség.

Sze­xit vil­lan­tott a szőke szép­ség.

Klapka György nem hagyott hátra dugipénzt

Klapka György nem hagyott hátra dugipénzt

A ha­gya­téki tár­gya­lás vé­géig zá­rol­ták az üz­let­em­ber szám­láit. Miből tartja el magát a Klapka csa­lád?

A ha­gya­téki tár­gya­lás vé­géig zá­rol­ták az üz­let­em­ber szám­láit. Miből tartja el magát a Klapka csa­lád?

Horrorvideó! Síbalesetben törte csontját Beckham!

Horrorvideó! Síbalesetben törte csontját Beckham!

A fut­ball­sztár fi­á­val lesz még sok baj. Pedig lát­szó­lag tel­je­sen nyu­god­tan snow­boar­do­zott a srác...

A fut­ball­sztár fi­á­val lesz még sok baj. Pedig lát­szó­lag tel­je­sen nyu­god­tan snow­boar­do­zott a srác...

Meztelen fotókkal udvarolnak a sármos színésznek

Meztelen fotókkal udvarolnak a sármos színésznek

Már egy éve szingli Ba­ro­nits Gábor, de ez nem je­lenti azt, hogy a jó­képű szí­nészt vonz­ereje cser­ben hagyta volna.

Már egy éve szingli Ba­ro­nits Gábor, de ez nem je­lenti azt, hogy a jó­képű szí­nészt vonz­ereje cser­ben hagyta volna.

Ez ám a pocak! Apa lesz a világhírű magyar sztár...

Ez ám a pocak! Apa lesz a világhírű magyar sztár...

"El­mond­ha­tat­la­nul vá­runk..."

"El­mond­ha­tat­la­nul vá­runk, kis­em­ber!" - osz­tot­ták meg az első közös kép alatt, ame­lyen egy­ér­tel­műen lát­szik, gyer­me­kük lesz. Áp­ri­lis­ban meg is ér­ke­zik...

Nem a pénzes pasikra bukik Aleska

Nem a pénzes pasikra bukik Aleska

Sáf­rány Emese, azaz Ale­ska már egy ideje egye­dül van...

Sáf­rány Emese, azaz Ale­ska már egy ideje egye­dül van, azon­ban ko­ráb­ban sem hoz­ták soha össze mil­li­o­mos férfi­ak­kal a lapok.

Botrányosan őszinte videóval ünnepelte Pápai Jocit cimborája, Majka

Botrányosan őszinte videóval ünnepelte Pápai Jocit cimborája, Majka

A Dal dön­tő­jét Pápai Joci nyerte meg Origo című da­lá­val, a fan­tasz­ti­kus győ­ze­lem­ről pedig a mű­sor­ve­zető is meg­em­lé­ke­zett.

Gálvölgyi János örökletes betegségtől tart

Gálvölgyi János örökletes betegségtől tart

Már jól van au­gusz­tusi ve­se­le­ál­lása után Gál­völ­gyi János, aki­ért csa­ládja még min­dig ag­gó­dik.

Már jól van au­gusz­tusi ve­se­le­ál­lása után Gál­völ­gyi János, aki­ért csa­ládja még min­dig ag­gó­dik.

Teljesen rákattant az edzésre Tóth Vera

Teljesen rákattant az edzésre Tóth Vera

Hiába fo­gyott le negy­venöt ki­lo­gram­mot, nem áll le az alak­for­má­lás­sal.

Hiába fo­gyott le negy­venöt ki­lo­gram­mot és néz ki egyre dö­gö­seb­ben az éne­kesnő, nem áll le az alak­for­má­lás­sal.

Megszólalt a döntő után Pápai Joci: egy álom vált valóra

Megszólalt a döntő után Pápai Joci: egy álom vált valóra

A dön­tőt az Origo című szám nyerte.

A Dal 2017 dön­tő­jé­ből az Origo című szám ju­tott ki az Eu­ro­ví­zi­óra, ame­lyet Pápai Joci adott elő. Az éne­kes a győ­ze­lem után meg­ha­tot­tan adott in­ter­jút.

Váratlan bejelentés a világhírű színésznőtől: 70 évesen váltana nőkre

Váratlan bejelentés a világhírű színésznőtől: 70 évesen váltana nőkre

Susan Sa­ran­don több év­ti­ze­det is le­ta­gad­hatna ko­rá­ból.

Susan Sa­ran­don több év­ti­ze­det is le­ta­gad­hatna ko­rá­ból.

Balesetéről mesélt a népszerű műsorvezető

Balesetéről mesélt a népszerű műsorvezető

A nép­szerű mű­sor­ve­zető kis­lány­kori bal­ese­té­ről val­lott Fa­ce­book ol­da­lán, mely­ről eddig nem be­szélt. Va­len­tin-nap al­kal­má­ból vi­szont úgy dön­tött, hogy meg­osztja kö­ve­tő­i­vel.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető kis­lány­kori bal­ese­té­ről val­lott Fa­ce­book ol­da­lán, mely­ről eddig nem be­szélt.

Filléres recept: Készítsd el Oszvald Marika mennyei menüjét

Filléres recept: Készítsd el Oszvald Marika mennyei menüjét

A nép­szerű szí­nésznő nem­csak a szín­pa­don, de a kony­há­ban is cso­dákra képes!

Kényszerpihenőre kötelezték Gesztesi Károlyt

Kényszerpihenőre kötelezték Gesztesi Károlyt

Min­den­nap­ja­i­ról me­sélt a szín­mű­vész.

Min­den­nap­ja­i­ról me­sélt a szín­mű­vész.

Megszületett a trónörökös, Király Viktor büszkén pózol a csöppséggel

Megszületett a trónörökös, Király Viktor büszkén pózol a csöppséggel

A sztár­éne­kes végre nagy­bá­csi lett! Mi is üd­vö­zöl­het­jük a kis Ki­ra­lyt!

A sztár­éne­kes végre nagy­bá­csi lett! Test­vé­ré­nek párja ugyanis egész­sé­ges ba­bá­nak adott éle­tet, így mi is üd­vö­zöl­het­jük a kis Kai Brody Ki­ra­lyt!

Így ünnepelt Pápai Joci, A Dal 2017 győztese

Így ünnepelt Pápai Joci, A Dal 2017 győztese

Nem ön­ma­gá­ban, hanem a da­lá­ban hitt. Ő utaz­hat Ki­jevbe, az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­válra.

Nem ön­ma­gá­ban, hanem a da­lá­ban hitt. Ő utaz­hat Ki­jevbe, az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­válra.

Kiderült, mikor engedik haza Tahi Tóth Lászlót

Kiderült, mikor engedik haza Tahi Tóth Lászlót

Meg­nyu­god­hat végre Ká­rászy Szil­via.

Meg­nyu­god­hat végre Ká­rászy Szil­via, hosszú kál­vá­ria után végre ki­en­ged­he­tik a kór­ház­ból a fér­jét.

Mi történt D. Tóth Kriszta arcával az elmúlt egy év alatt?

Mi történt D. Tóth Kriszta arcával az elmúlt egy év alatt?

Nem­rég ün­ne­pelte a szü­le­tés­nap­ját.

Nem­ré­gi­ben ün­ne­pelte a szü­le­tés­nap­ját. Mi tör­tént vele az el­múlt esz­ten­dő­ben?

Tóth Gabi: Nem akarok többé idegesítő celeb lenni

Tóth Gabi: Nem akarok többé idegesítő celeb lenni

Az éne­kesnő sze­retné hát­ra­hagyni mind­azt, amit eddig mu­ta­tott ma­gá­ból és egy tel­je­sen új em­bert meg­mu­tatni kö­zön­sé­gé­nek.

Az éne­kesnő hátra sze­retné hagyni mind­azt, amit eddig mu­ta­tott ma­gá­ból és egy tel­je­sen új em­bert sze­retne meg­mu­tatni kö­zön­sé­gé­nek.

Kitálalt Istenes Bence:ezért megy el az országból

Kitálalt Istenes Bence:ezért megy el az országból

A mű­sor­ve­zető most tiszta vizet ön­tött a po­hárba, el­árulta, mit akar va­ló­já­ban.

A mű­sor­ve­zető most tiszta vizet ön­tött a po­hárba, el­árulta, mit akar va­ló­já­ban.

Komolyan próbára tette magát Szabó Zsófi, előtörtek belőle az érzelmek

Komolyan próbára tette magát Szabó Zsófi, előtörtek belőle az érzelmek

A mű­sor­ve­zető új ki­hí­vás elé ál­lí­totta magát: szink­ron­sze­re­pet vál­lalt.

A mű­sor­ve­zető új ki­hí­vás elé ál­lí­totta magát: szink­ron­sze­re­pet vál­lalt.

Ez a dal képviseli Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon

Ez a dal képviseli Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon

A szom­bati A Dal 2017 mű­sor­ban ki­de­rült, me­lyik elő­adó fogja kép­vi­selni ha­zán­kat az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon.

Hatalmas vita alakult ki Berki Krisztián és Pintér Tibor között

Hatalmas vita alakult ki Berki Krisztián és Pintér Tibor között

Ahogy mon­dani szok­ták: két dudás nem fér meg egy csár­dá­ban. Jelen eset­ben szín­ház­ban.

Élő adásban estek ki a mellei a szexi színésznőnek! - videó

Élő adásban estek ki a mellei a szexi színésznőnek! - videó

Az in­ter­net nem fe­lejt.

Ami egy­szer ugyanis a vi­lág­há­lóra kerül, az örökre az in­ter­ne­ten is marad. Ma már tudja ezt Vir­gi­nia Gall­ardo is. Az ar­gen­tin sztár mel­lei ki­es­tek a fel­sője alól - mindez élő­ben.

Nádai Anikó exével kavar Szorcsik H. Viki

Nádai Anikó exével kavar Szorcsik H. Viki

Úgy tűnik, mégis volt har­ma­dik fél az egy­kori mo­dell sza­kí­tá­sa­kor.

Még csak más­fél hó­napja je­len­tette be az egy­kori mo­dell és ren­dező párja, hogy öt bol­dog év és egy más­fél éves közös gyer­mek el­le­nére sza­kí­ta­nak. Úgy lát­szik, mégis volt har­ma­dik fél.

Megrendítő vallomást tett Eszenyi Enikő: Ha más volnék, élne az apám

Megrendítő vallomást tett Eszenyi Enikő: Ha más volnék, élne az apám

Esze­nyi Enikő féltve őrzi ma­gán­éle­tét, nagy rit­kán mesél ér­zé­se­i­ről.

Esze­nyi Enikő féltve őrzi ma­gán­éle­tét, nagy rit­kán mesél ér­zé­se­i­ről.

Hölgyeim, miatta lesz érdemes körbenézni a pirosnál

Hölgyeim, miatta lesz érdemes körbenézni a pirosnál

Si­ke­re­sen vette a KRESZ-vizs­gát.

A fi­a­tal szív­tipró si­ke­re­sen vette a KRESZ vizs­gát, így ha­ma­ro­san ta­nu­ló­ve­ze­tő­ként ta­lál­koz­hatsz vele az uta­kon.

Tóth Vera leoltotta húga bírálóit

Tóth Vera leoltotta húga bírálóit

Tóth Vera pén­tek este egy utolsó üze­net­ben bíz­ta­tott sza­va­zásra.

Tóth Vera pén­tek este egy utolsó buz­dító be­je­lent­ke­zés­ben igye­ke­zett tá­mo­gatni A Dal dön­tő­jé­ben szom­ba­ton fel­lépő test­vé­rét. Eköz­ben be­szólt ki­csit a kri­ti­ku­sok­nak is.

Megdöbbentő vallomás: Megcsalta feleségét a magyar színész

Megdöbbentő vallomás: Megcsalta feleségét a magyar színész

Vá­rat­la­nul val­lott színt Gesz­tesi Ká­roly, ötö­dik gyer­me­ké­ről.

Vá­rat­la­nul val­lott színt Gesz­tesi Ká­roly, ötö­dik gyer­me­ké­ről.

Abortusszal vádolják a Szulejmán sztárját

Abortusszal vádolják a Szulejmán sztárját

Tö­rök­or­szág­ban azt plety­kál­ják, hogy iga­zak vol­tak a nyá­ron fel­röp­pent hírek és a fi­a­tal Hür­re­met ala­kító szí­nésznő babát várt vő­le­gé­nyé­től.

Tö­rök­or­szág­ban azt plety­kál­ják, hogy iga­zak vol­tak a nyá­ron fel­röp­pent hírek és a fi­a­tal Hür­re­met ala­kító szí­nésznő babát várt vő­le­gé­nyé­től.

Atomjaira törik Berki méregdrága autóját?

Atomjaira törik Berki méregdrága autóját?

Danny Blue bátor ember lévén, koc­kára teszi Berki Krisz­tián ver­dá­ját.

Danny Blue bátor ember lévén, koc­kára teszi Berki Krisz­tián sok­mil­liós ver­dá­ját. Vajon a mu­tat­vány végén is jóban lesz­nek?

Eszenyi félrelépett, az előadás elmarad

Eszenyi félrelépett, az előadás elmarad

A szí­nész-igaz­gató sé­rü­lést szen­ve­dett a csü­tör­töki pró­bán.

A szí­nész-igaz­gató sé­rü­lést szen­ve­dett a csü­tör­töki pró­bán.

Most közölték: elhunyt a magyarok kedvenc sorozatának sztárja

Most közölték: elhunyt a magyarok kedvenc sorozatának sztárja

Hosszú be­teg­ség után pén­te­ken örökre el­aludt a köz­ked­velt szí­nész.

Hosszú be­teg­ség után pén­te­ken örökre el­aludt a köz­ked­velt szí­nész.