SZTÁR

Kínos helyzetbe hozták magánélete miatt Vastag Csabát

Kínos helyzetbe hozták magánélete miatt Vastag Csabát

Már gőz­erő­vel ké­szül.

Vas­tag Csaba már gőz­erő­vel ké­szül A Nagy Duett jö­vő­heti adá­sára Áb­ra­hám Edit szí­nész­nő­vel.

Nem engedi a műtőasztalra édesanyját Nyertes Zsuzsa

Ezért nem engedi a műtőasztalra betegeskedő édesanyját Nyertes Zsuzsa

A nép­szerű szí­nésznő vég­le­ges dön­tést ho­zott. Más­fajta gyógy­mód­ban bízik.

Edzőteremben villantotta meg szexi testét Zimány Linda

Edzőteremben villantotta meg szexi testét Zimány Linda

Saját edző­vel iz­mo­so­dik, az amúgy is dögös ma­gyar mo­dell. Az ügy­véd­gya­kor­nok tö­ké­le­tes ala­kot sze­retne.

Sze­mé­lyi edző­vel for­málja tes­tét, az amúgy is dögös ma­gyar mo­dell. Linda tö­ké­le­tes ala­kot sze­retne.

Rokkantak életét menti meg Deák Bill Gyula!

Rokkantak életét menti meg Deák Bill Gyula!

Min­den­ki­nek igyek­szik se­gí­teni!

A le­gen­dás blues­éne­kes a szí­vén vi­seli az összes sé­rült ember sor­sát! Min­den­ki­nek igyek­szik se­gí­teni, aki meg­ke­resi!

Heteken belül eldőlhet Lajsz András sorsa

Heteken belül eldőlhet Lajsz András sorsa

Akár ejt­he­tik is a vá­da­kat el­lene.

A kot­él­ki­rály ügy­ben he­te­ken belül dön­tést hoz­hat az ügyész­ség, akár ejt­he­tik is a vá­da­kat el­lene.

Újra Budapesten koncertezhet a Rolling Stones

Újra Budapesten koncertezhet a Rolling Stones

A vizes vb meg­nyi­tó­ün­nep­sé­gén ját­sza­ná­nak. A Rol­ling Stones amúgy a világ leg­drá­gább ze­ne­kara.

A vizes vb meg­nyi­tó­ün­nep­sé­gén ját­sza­ná­nak saj­tó­hí­rek sze­rint. A Rol­ling Stones amúgy a világ leg­drá­gább ze­ne­kara.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Zokogtak örömükben - babát vár a magyar sztárpár!

Zokogtak örömükben - babát vár a magyar sztárpár!

A pár rég­óta sze­re­tett volna gyer­me­ket, né­hány hete arról be­szél­tek, min­dent meg­tesz­nek ezért. Pedig már...

A pár rég­óta sze­re­tett volna gyer­me­ket, né­hány hete arról be­szél­tek, min­dent meg­tesz­nek ezért. Pedig már...

Brutális adóssága van a nyomorgó színésznek!

Brutális adóssága van a nyomorgó színésznek!

Majd 30 mil­liós tar­to­zás...

Szil­ágyi Ist­ván most ugyan ka­pott némi se­gít­sé­get egy ala­pít­vány­tól, de ez csu­pán csepp a ten­ger­ben. Majd 30 mil­liós tar­to­zást gör­get maga előtt.

Tíz éve hunyt el váratlanul Kaszás Attila!

Tíz éve hunyt el váratlanul Kaszás Attila!

Egy elő­adása előtt lett rosszul.

A szín­mű­vész egy elő­adása előtt lett rosszul, na­pok­kal ké­sőbb pedig agy­vér­zés kö­vet­kez­té­ben el­hunyt.

Megszólalt Tahi Tóth László: Vissza akarok térni!

Megszólalt Tahi Tóth László: Vissza akarok térni!

Tahi Tóth László két hó­napja fek­szik kór­ház­ban, ahol sú­lyos agy­mű­té­ten esett át.

Tahi Tóth László két hó­napja fek­szik kór­ház­ban, ahol sú­lyos agy­mű­té­ten esett át, mi­u­tán egy elő­adá­son rosszul lett. Most úgy tűnik, túl van a ne­he­zén.

Új szerelmével pihent Sarka Kata

Új szerelmével pihent Sarka Kata

Mi­köz­ben Hajdú Péter már ki­állt a nyil­vá­nos­ság elé új sze­rel­mé­vel, Sarka Kata a jelek sze­rint igyek­szik ti­tok­ban tar­tani, hogy kivel tölti ide­jét.

Mi­köz­ben Hajdú Péter már ki­állt a nyil­vá­nos­ság elé új sze­rel­mé­vel, Sarka Kata a jelek sze­rint igyek­szik ti­tok­ban tar­tani, hogy kivel tölti ide­jét.

Gólyahír: Zokogott az örömtől a magyar színész

Gólyahír: Zokogott az örömtől a magyar színész

Feke Pálék jó ideje tit­ko­lóz­tak...

Feke Pál és ked­vese jó ideje ti­tok­ban örül­nek kis­ba­bá­juk ér­ke­zé­sé­nek, de most el­árul­ták: Leila már túl van a fél­időn.

Óriási botrány: Klapka végrendeletében tagadja meg fiát

Óriási botrány: Klapka végrendeletében tagadja meg fiát

Első gyer­me­két meg­ta­gadta...

Min­denki iz­ga­tot­tan várta Klapka György vég­aka­ra­tá­nak tar­tal­mát, de arra, amit ta­lál­tak, senki sem szá­mí­tott.

Pécsi Ildikó pénzzel segíti Rékasit

Pécsi Ildikó pénzzel segíti Rékasit

A nép­szerű szí­nésznő ala­pít­vá­nya azért szü­le­tett, hogy a nehéz sor­ban élő mű­vé­sze­ket tá­mo­gassa. Van, aki nem fo­gadja el a havi apa­názst, de Ré­kasi nincs köz­tük.

A nép­szerű szí­nésznő ala­pít­vá­nya azért szü­le­tett, hogy a nehéz sor­ban élő mű­vé­sze­ket tá­mo­gassa. Van, aki nem fo­gadja el a havi apa­názst, de Ré­kasi nincs köz­tük.

Soha többé nem beszél legendás kollégáival Rózsa György

Soha többé nem beszél legendás kollégáival Rózsa György

Aligha gon­dolná bárki, hogy képes egy életre meg­ha­ra­gudni va­la­kire.

Rózsa György­ről aligha gon­dolná bárki, hogy képes egy életre meg­ha­ra­gudni va­la­kire. Pedig meg­tör­tént, rá­adá­sul nem is akár­kik vív­ták ki múl­ha­tat­lan dühét.

Hírességek, akik megbánták a szerelmes tetoválást

Hírességek, akik megbánták a szerelmes tetoválást

Nagy divat a sztá­rok kö­zött, hogy hir­te­len sze­rel­mük­ben te­to­vá­lás­sal "örökre" össze­kö­tik éle­tü­ket.

Nagy divat a sztá­rok kö­zött, hogy hir­te­len sze­rel­mük­ben te­to­vá­lás­sal "örökre" össze­kö­tik éle­tü­ket ked­ve­sük­kel.

Most találtuk: Érzelemdús kép a Barátok közt legnagyobb sztárjáról

Most találtuk: Érzelemdús kép a Barátok közt legnagyobb sztárjáról

A csu­pa­szív ügy­védnő Ba­logh Nórát ala­kító Varga Iza­bella ez­út­tal sem oko­zott csa­ló­dást!

Bezárkózott otthonába Vámos Erika

Remegett a félelemtől: Bezárkózott otthonába Vámos Erika

Sok­kot ka­pott.

Ki­sebb sok­kot ka­pott, ami­kor meg­pil­lan­totta ka­puja előtt az is­me­ret­len férfit.

Bevállalta, így szépül Molnár Anikó

Bevállalta, így szépül Molnár Anikó

Évek óta mig­ré­nes fej­fá­jás gyötri Mol­nár Ani­kót.

Évek óta mig­ré­nes fej­fá­jás gyötri Mol­nár Ani­kót, de most vége a szen­ve­dé­se­i­nek.

Horváth Éva Vadon Janival cicázott

Horváth Éva Vadon Janival cicázott

Egy kü­lön­le­ges, macs­kák­kal teli bel­vá­rosi ká­vé­zó­ban ta­lál­koz­tak!

Egy kü­lön­le­ges, macs­kák­kal teli bel­vá­rosi ká­vé­zó­ban ta­lál­koz­tak!

Váratlan bejelentést tett magánéletéről Gönczi Gábor

Váratlan bejelentést tett magánéletéről Gönczi Gábor

A mű­sor­ve­zető kisfia már négy hó­na­pos és el­mon­dása sze­rint ő ke­vésbé félti a gyer­me­ket, mint az édes­anyja.

A mű­sor­ve­zető kisfia már négy hó­na­pos és el­mon­dása sze­rint ő ke­vésbé félti a gyer­me­ket, mint az édes­anyja, de ez így van jól.

Belefogyott a stresszbe Zoltán Erika!

Belefogyott a stresszbe Zoltán Erika!

Vajon mi tör­tént az éne­kes­nő­vel? Meg­vál­to­zott!

Az éne­kes­nőt na­gyon rosszul érin­tette, hogy rajta kívül álló okok miatt az utolsó pil­la­nat­ban el kel­lett ha­lasz­tani ju­bi­le­umi kon­cert­jét.

Váratlan vallomást tett Erdélyi Mónika: Négy éven keresztül kínlódtam

Váratlan vallomást tett Erdélyi Mónika: Négy éven keresztül kínlódtam

A mű­sor­ve­ze­tő­ben mély nyo­mot hagy­tak a tör­tén­tek. Olyas­mit eről­tet­tek rá, amit na­gyon utált.

10 dolog, amit nem tudtál Kincsemről

10 dolog, amit nem tudtál Kincsemről

Hesp Jó­zsef, a Kin­cse­met edző Hesp Ro­bert déd­uno­kája nem csu­pán a tré­ner le­szár­ma­zottja, de a fél éle­tét a ma­gyar cso­daló tör­té­ne­té­nek ku­ta­tá­sá­val töl­tötte.

Hesp Jó­zsef, a Kin­cse­met edző Hesp Ro­bert déd­uno­kája nem csu­pán a tré­ner le­szár­ma­zottja, de a fél éle­tét a ma­gyar cso­daló tör­té­ne­té­nek ku­ta­tá­sá­val töl­tötte.

Lehetetlen kibírni könnyek nélkül: Így énekel ez a 13 éves kislány

Lehetetlen kibírni könnyek nélkül: Így énekel ez a 13 éves kislány

Ilyen is­ten­ál­dotta te­het­ség­gel talán még nem szü­le­tett senki!

Hall­gasd egyet­len má­sod­per­cig, tel­jes ka­tar­zis! Ilyen is­ten­ál­dotta te­het­ség­gel talán még nem szü­le­tett senki!

Rémálommá vált Tóth Vera amerikai nyaralása

Rémálommá vált Tóth Vera amerikai nyaralása

Mű­szaki hiba okozta a bajt.

Mű­szaki hiba miatt hosszú időre fog­lyul ej­tette az éne­kes­nőt a Harry Pot­ter Szel­lem­vasút Los An­ge­les­ben, a Uni­versal Stu­dios vi­dám­park­já­ban.

Megint bántalmazták Szilágyi Istvánt: Ijesztő a sérülése

Megint bántalmazták Szilágyi Istvánt: Ijesztő a sérülése

Szív­szo­rító lát­ványt nyúj­tott.

Szív­szo­rító lát­ványt nyúj­tott az or­szág Ló­pici Gás­párja, ami­kor sé­rü­lé­sek­kel az arcán át­vette a Mű­vé­szek a mű­vé­sze­kért Ala­pít­vány Rem­em­ber-díját.

Jogerős ítélet született: verte a férje Demcsák Zsuzsát

Jogerős ítélet született: verte a férje Demcsák Zsuzsát

Verte a mű­sor­ve­ze­tőt az ex­férje, vagy sem? Ebben a rég­óta hú­zódó ügy­ben végre íté­let szü­le­tett. A volt férj és ügy­védje fel­leb­bez­nek.

Verte a mű­sor­ve­ze­tőt az ex­férje, vagy sem? Ebben a rég­óta hú­zódó ügy­ben végre íté­let szü­le­tett. A volt férj és ügy­védje fel­leb­bez­nek.

Milliókat érhetnek Torgyán öltönyei

Milliókat érhetnek Torgyán öltönyei

Tor­gyán Jó­zsef az or­szág egyik leg­is­mer­tebb po­li­ti­kusa volt, meg­je­le­né­sére min­dig gon­do­san ügyelt, ele­gan­ci­ája le­gen­dás volt. Most bárki hoz­zá­jut­hat ezek­hez a da­ra­bok­hoz.

Tor­gyán Jó­zsef az or­szág egyik leg­is­mer­tebb po­li­ti­kusa volt, meg­je­le­né­sére min­dig gon­do­san ügyelt, ele­gan­ci­ája le­gen­dás volt. Most bárki hoz­zá­jut­hat ezek­hez a da­ra­bok­hoz.

Kiderült az igazság: Csúnyán átverte vőlegénye Weisz Fannit

Kiderült az igazság: Csúnyán átverte vőlegénye Weisz Fannit

Péter min­dent sze­relme, a gyö­nyörű siket mo­dell háta mö­gött in­té­zett.

Balesetet szenvedett, műteni kell Gundel Takács Gábort

Balesetet szenvedett, műteni kell Gundel Takács Gábort

Több csontja el­tö­rött.

Még ka­rá­csony után sí­e­lés köz­ben törte el több csont­ját, ame­lye­ket mű­téti úton csa­va­rok­kal rög­zí­tet­tek. Most eze­ket a fém­da­ra­bo­kat tá­vo­lít­ják majd el.

Kórházban kezelték, agyvérzést kapott Csuja Imre

Kórházban kezelték, agyvérzést kapott Csuja Imre

Őszin­tén be­szélt be­teg­sé­gé­ről a Já­szai Mari-díjas szí­nész, aki lábon hordta ki agy­vér­zé­sét!

Őszin­tén be­szélt be­teg­sé­gé­ről a Já­szai Mari-díjas szí­nész, aki lábon hordta ki agy­vér­zé­sét!

Megrendítő vallomás, Doszpot Evelint durván bántalmazta a volt párja

Megrendítő vallomás, Doszpot Evelint durván bántalmazta a volt párja

Meg­alázó hely­zetbe ke­rült egy ko­rábbi kap­cso­la­tá­ban.

A volt fő­rendőr fe­le­sége meg­alázó hely­zetbe ke­rült egy ko­rábbi kap­cso­la­tá­ban, ami­ből alig tu­dott ki­me­ne­külni.

Bochkor Gábor híres exével barátkozik Várkonyi Andrea!

Bochkor Gábor híres exével barátkozik Várkonyi Andrea!

A mű­sor­ve­ze­tőt nem za­varja, hogy párja ba­ráti kap­cso­la­tot ápol a volt ked­ve­sé­vel.

A mű­sor­ve­ze­tőt nem za­varja, hogy párja ba­ráti kap­cso­la­tot ápol a volt ked­ve­sé­vel, sőt, ő maga is jóban van vele.

Ez az a nap, amikor bolondot csináltak Sebestyén Balázsból

Ez az a nap, amikor bolondot csináltak Sebestyén Balázsból

Ba­lázs már kedd kora reg­gel érezte...

Ba­lázs már kedd kora reg­gel érezte, hogy ké­szül va­lami el­lene, és nem is csal­ták meg ezek a meg­ér­zé­sek. Gévai Juli ugyanis ké­szült neki va­la­mi­vel...

Megdöbbentő titkokat árult el hímtagjáról Pachmann Péter

Megdöbbentő titkokat árult el hímtagjáról Pachmann Péter

Kevés olyan haza hí­res­ség­ről tu­dunk, akik ken­dő­zet­len őszin­te­ség­gel be­szél­né­nek intim test­ré­szük kar­ban­tar­tá­sá­ról.

Először mesélt terhességéről a népszerű énekesnő

Először mesélt terhességéről a népszerű énekesnő

Már a négy hó­napja ter­hes Fresh Viki.

Fresh Viki már a négy hó­napja ál­la­po­tos, de csak most sze­rette volna kö­zölni a hírt a nagy­vi­lág­gal.

Ha bejön a gasztronómia, akkor ezt imádni fogod

Ha bejön a gasztronómia, akkor ezt imádni fogod

Irány a Chii TV!

Hét­fő­től min­den este ér­de­mes lesz a Chili TV-re kap­csolni, ha ra­jongsz a gaszt­ro­mű­so­ro­kért. Ott ugyanis meg­néz­he­ted a BBC-n óri­ási si­ker­rel futó Ju­nior Mes­ter­sza­kács, és a Sü­times­ter epi­zód­jait.

Oláh Gergő meglepő titkot árult el Zimány Lindáról

Oláh Gergő meglepő titkot árult el Zimány Lindáról

Zi­mány Linda el­mon­dása sze­rint már egy nyu­godt hét­vé­géje sincs, ugyanis egyre in­kább izgul a Nagy Duett miatt.

Zi­mány Linda el­mon­dása sze­rint már egy nyu­godt hét­vé­géje sincs, ugyanis egyre in­kább izgul az áp­ri­lis 2-án in­duló Nagy Duett miatt.

Harmincezer ember melegedhetett a Mága Zoltán tűzifaakciója segítségével

Harmincezer ember melegedhetett a Mága Zoltán tűzifaakciója segítségével

Öt­gyer­me­kes csa­lád­nál, Acsán zárta le a "Me­le­get az ott­ho­nokba!" jel­szó­val, feb­ruár ele­jén in­dí­tott jó­té­kony­sági ak­ci­ó­ját Mága Zol­tán.

Öt­gyer­me­kes csa­lád­nál, a Pest me­gyei Acsán zárta le a "Me­le­get az ott­ho­nokba!" jel­szó­val, feb­ruár ele­jén a re­kord­hi­deg­ben in­dí­tott, egész or­szá­got át­fogó jó­té­kony­sági ak­ci­ó­ját Mága Zol­tán.

60 felett népszerűek az ATV új műsorai

60 felett népszerűek az ATV új műsorai

A szá­mok ma­kacs dol­gok. A nyug­dí­ja­sok meg­le­he­tő­sen népes tá­bora ta­lálta meg el­ső­sor­ban az ATV új pro­duk­ci­óit, az Esti Friz­bit és a Heti Nap­lót.

A szá­mok ma­kacs dol­gok. A nyug­dí­ja­sok meg­le­he­tő­sen népes tá­bora ta­lálta meg el­ső­sor­ban az ATV új pro­duk­ci­óit, az Esti Friz­bit és a Heti Nap­lót.

Ezért koncerteznek még mindig a nyugdíjas magyar rockénekesek

Ezért koncerteznek még mindig a nyugdíjas magyar rockénekesek

Hiába érték el a nyug­díj­kor­ha­tárt, még min­dig kon­cer­tez­nek.

Hiába érték el a nyug­díj­kor­ha­tárt, még min­dig kon­cer­te­zik a hazai éne­ke­sek több­sége.

Nagy Ervin: nem kellett dublőr az erotikus jelenetekhez

Nagy Ervin: nem kellett dublőr az erotikus jelenetekhez

Óri­ási siker a Kin­csem!

Óri­ási siker a va­laha ké­szült leg­drá­gább ma­gyar film, a Kin­csem! Nem csoda, hogy ren­ge­te­gen csám­csog­nak a film szex­je­le­ne­tén. Nagy Ervin, a mozi fő­sze­rep­lője el­árulta, hogy test­dub­lőr nél­kül vál­lalta az ak­ciót.

Forrong a dühtől Pataky Attila, nem engedték fel a színpadra!

Forrong a dühtől Pataky Attila, nem engedték fel a színpadra!

Az Edda front­em­bere telt házas kon­cer­tet adott volna, azon­ban ugyan­úgy járt, mint nem­ré­gi­ben Zol­tán Erika.

Újabb csapás: A kórházban rekedt BB Évi, nem mehet haza!

Újabb csapás: A kórházban rekedt BB Évi, nem mehet haza!

A nagy­be­teg va­ló­ság­show-sztár ál­la­pota egyre jobb lesz, gyak­ran ki­en­ge­dik a pszi­chi­át­ri­á­ról, és úgy tűnik, végre min­den jóra for­dul!

A nagy­be­teg va­ló­ság­show-sztár ál­la­pota egyre jobb lesz, gyak­ran ki­en­ge­dik a pszi­chi­át­ri­á­ról, és úgy tűnik, végre min­den jóra for­dul! Édes­anyja most mégis csa­ló­dott!

Ezért bukhat milliókat Hujber Ferenc

Ezért bukhat milliókat Hujber Ferenc

Sokan fel­há­bo­rod­tak a szí­nész val­lás­gya­lázó be­széde után, így akár ko­moly kö­vet­kez­mé­nyei is le­het­nek az ügy­nek. Akár perre is szá­mít­hat a szí­nész.

Sokan fel­há­bo­rod­tak a szí­nész val­lás­gya­lázó be­széde után, így akár ko­moly kö­vet­kez­mé­nyei is le­het­nek az ügy­nek.

Otthagyja a munkahelyét, hátat fordít Eszenyinek Stohl András!

Otthagyja a munkahelyét, hátat fordít Eszenyinek Stohl András!

A szí­nész kép­te­len össze­egyez­tetni a te­en­dőit, ezen­túl talán sza­bad­úszó­ként te­vé­keny­ke­dik majd.

Újabb csapás, a vizet is kikapcsolhatják a nagybeteg Szilágyi Istvánnál!

Újabb csapás, a vizet is kikapcsolhatják a nagybeteg Szilágyi Istvánnál!

Az idős szí­nész és fe­le­sége ret­te­ne­tes kö­rül­mé­nyek kö­zött élnek, csak a jó szán­dékú em­be­rek se­gít­sé­gé­ben bíz­nak.

Őszintén beszélt a megcsalásról Pápai Joci!

Őszintén beszélt a megcsalásról Pápai Joci!

A Dal 2017 győz­tese bol­do­gan él fe­le­sé­gé­vel és két gyer­me­ké­vel, a ze­né­lé­sen kívül pedig egy­ál­ta­lán nem vá­gyik másra.

A Dal 2017 győz­tese bol­do­gan él fe­le­sé­gé­vel és két gyer­me­ké­vel, a ze­né­lé­sen kívül pedig egy­ál­ta­lán nem vá­gyik másra.

Hűha, ilyen a tökéletes nő Árpa Attila szerint

Hűha, ilyen a tökéletes nő Árpa Attila szerint

A sár­mos szí­nész, ren­dező egy­ál­ta­lán nem be­szél ma­gán­éle­té­ről. Most ki­vé­telt tett, ugyanis ba­rát­nő­jé­ről me­sélt egy mű­sor­ban.

A sár­mos szí­nész, ren­dező egy­ál­ta­lán nem be­szél ma­gán­éle­té­ről. Most ezzel ki­vé­telt tett, ugyanis ba­rát­nő­jé­ről me­sélt egy mű­sor­ban.

A CNN is beszámolt Bon Jovi hajmeresztő tettéről!

A CNN is beszámolt Bon Jovi hajmeresztő tettéről!

Az éne­kes kül­seje je­len­tős vál­toz­ta­tá­son ment ke­resz­tül, ami­ről a te­le­ví­zió is hírt adott.

Az éne­kes kül­seje je­len­tős vál­toz­ta­tá­son ment ke­resz­tül, ami­ről a te­le­ví­zió is hírt adott.

Így alázta meg Puzsér Róbert Kiszel Tündét

Így alázta meg Puzsér Róbert Kiszel Tündét

A kri­ti­kus nem áll le. Újabb hazai hí­res­ség mun­kás­sá­gát becs­mé­relte.

A kri­ti­kus nem áll le. Újabb hazai hí­res­ség mun­kás­sá­gát becs­mé­relte.

Erre költené a lottófőnyereményt a Voice tehetsége

Erre költené a lottófőnyereményt a Voice tehetsége

Karai Anna me­sélt a ter­ve­i­ről.

Karai Anna szép kar­ri­ert fu­tott be a te­het­ség­ku­tató óta, de azért még sok min­dent meg­va­ló­sí­tana ze­ne­ka­rá­val, a Li­fe­hack-kel.

Így néz ki ma a leghíresebb mémmé vált kislány!

Így néz ki ma a leghíresebb mémmé vált kislány!

Biz­to­san nem is­mer­néd fel.

Biz­to­san nem is­mer­néd fel, pedig na­ponta szem­be­jön veled a hálón. Ő az egyet­len ember(ke), aki ve­szé­lyes tud lenni Chuck Nor­risra is.

Így él a TV2 sztárja, bejutottunk hozzá

Így él a TV2 sztárja, bejutottunk hozzá

Nyolc éve lakik ked­ve­sé­vel csa­ládi há­zuk­ban a gaszt­ro­ki­bic Sági Szi­lárd.

Még be sem csön­get­tünk, a házat hő­si­e­sen őrző két kutya har­sány uga­tás­sal je­lezte a Sági csa­lád­nak ér­ke­zé­sün­ket. Mi­e­lőtt azon­ban a te­ra­szon ke­resz­tül a házba lép­tünk volna, egy rög­tön­zött lab­dá­zás vette kez­de­tét.

Durva, ezért szakított párjával a magyar sztár

Durva, ezért szakított párjával a magyar sztár

Két év után lett vége Len­gyel Tamás és párja kap­cso­la­tá­nak. Pedig nagy volt a sze­re­lem.

Két év után lett vége Len­gyel Tamás és párja kap­cso­la­tá­nak. Pedig nagy volt a sze­re­lem.

Nem hiszed el, mire készül Majka, ez mindenkit sokkolt

Nem hiszed el, mire készül Majka, ez mindenkit sokkolt

Nyelv­tan­fo­lyamra is jár.

A mű­sor­ve­zető töb­bek kö­zött an­gol­nyelv-tan­fo­lyamra is jár. Majka leg­főbb vá­gyai közt sze­re­pel, hogy idő­vel csa­lád­já­val együtt Las Ve­gasba köl­töz­zön.

Bréking! Első gyermekével várandós a magyar szár

Bréking! Első gyermekével várandós a magyar szár

Ne­gye­dik hó­nap­ban van Fresh Wiki.

Nyá­ron kel egybe sze­rel­mé­vel Fresh Wiki, aki csak a baba szü­le­tése után áll oltár elé.

Nem hiszed el, milyen allergiáktól szenvednek a hazai sztárok

Nem hiszed el, milyen allergiáktól szenvednek a hazai sztárok

Becs­lé­sek sze­rint 400 mil­lió ember al­ler­giás ma a vi­lá­gon.

Becs­lé­sek sze­rint 400 mil­lió ember al­ler­giás ma a vi­lá­gon és ez a szám ro­ha­mo­san nö­vek­szik.

Nem hiszed el, ki a legújabb áldozata az Irigy Mirigynek

Nem hiszed el, ki a legújabb áldozata az Irigy Mirigynek

Masz­kok­kal pa­ro­di­zálta ki az Irigy Hón­alj­mi­rigy a Ha­lott Pénz fel­dol­go­zá­sát, amit a neten egy­mil­li­óan lát­tak.

Nagy­szerű masz­kok­kal pa­ro­di­zálta ki az Irigy Hón­alj­mi­rigy a Ha­lott Pénz fel­dol­go­zá­sát.

Csodálatos gyógyulásáról vallott a világsztár, ez segített rajta

Csodálatos gyógyulásáról vallott a világsztár, ez segített rajta

Az Oscar-díjas ren­de­ző­nek sú­lyos al­ko­hol­prob­lé­mája volt, ám si­ke­rült meg­ta­lál­nia a tö­ké­le­tes te­rá­piát.

Így szórakoztatott a szilveszteri bohózatokban Koós János!

Így szórakoztatott a szilveszteri bohózatokban Koós János!

A nagy ne­vet­tető min­dig fel­dobta a han­gu­la­tot.

A nagy ne­vet­tető min­dig fel­dobta a han­gu­la­tot, az évek során szá­mos té­vé­mű­sor­ban szó­ra­koz­tatta a kö­zön­sé­get.

Tatár Csilla elárulta, ez a boldogsága kulcsa

Tatár Csilla elárulta, ez a boldogsága kulcsa

A mű­sor­ve­zető olyan, mintha tel­je­sen ki­cse­rél­ték volna. El­mondta, hogy mitől lett ennyire laza. Férje és Milán meg­vál­toz­tat­ták.

A mű­sor­ve­zető olyan, mintha tel­je­sen ki­cse­rél­ték volna. El­mondta, hogy mitől lett ennyire laza. Férje és Milán meg­vál­toz­tat­ták.

Leleplezte magát Szabó Zsófi: vele dolgozik legszívesebben

Leleplezte magát Szabó Zsófi: vele dolgozik legszívesebben

Szabó Zsófi új sze­rep­ben pró­bálta ki magát, édes­apja nyom­do­kain el­in­dulva ő is szink­ron­szí­nész­ke­désbe kez­dett.

Mi történt Tóth Andi ajkával? Az énekesnő látványosan átalakult

Mi történt Tóth Andi ajkával? Az énekesnő látványosan átalakult

A szá­já­val lát­ha­tóan tör­tént va­lami.

A fi­a­tal éne­kesnő ugyan ta­gadja, hogy plasz­ti­kai se­bész­nél járt volna, a szá­já­val azon­ban lát­ha­tóan tör­tént va­lami.

Elhunyt a Rock and Roll legenda!

Elhunyt a Rock and Roll legenda!

Az ott­ho­ná­ban esett össze. Éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni a ki­ér­kező men­tő­sök sem. 90 éves volt.

Az ott­ho­ná­ban esett össze.

Nem titkolózik tovább: babát vár a 32 éves gyönyörű magyar színésznő

Nem titkolózik tovább: babát vár a 32 éves gyönyörű magyar színésznő

Már a ha­to­dik hó­nap­ban van, nyá­ron ér­ke­zik az első gyer­meke.

Már a ha­to­dik hó­nap­ban van, nyá­ron ér­ke­zik az első gyer­meke.

Intim részletek derültek ki Diana és Károly herceg életéből

Intim részletek derültek ki Diana és Károly herceg életéből

A her­cegnő le­ve­lei ke­rül­tek nyil­vá­nos­ságra, amely­ből több intim do­logra is fény derül.

A her­cegnő le­ve­lei ke­rül­tek nyil­vá­nos­ságra, amely­ből több intim do­logra is fény derül.

Meglepő vallomást tett Oszter Sándor felesége

Meglepő vallomást tett Oszter Sándor felesége

A férje több­ször is meg­csalta.

Fa­i­loni Do­na­tella tudja, hogy a férje több­ször is meg­csalta.

Súlyos betegséggel küzd, de mégis dolgozik L.L. Junior

Súlyos betegséggel küzd, de mégis dolgozik L.L. Junior

Nagy fáj­dal­mai vol­tak.

A rap­per­nek ugyan nagy fáj­dal­mai vol­tak, még­sem akarta cser­ben hagyni a kol­lé­gáit.

Sági Szilárd és Völgyesi Gabi egymásra hangolódik

Sági Szilárd és Völgyesi Gabi egymásra hangolódik

Áp­ri­lis 2-án indul A Nagy Duett.

Áp­ri­lis 2-án, va­sár­nap indul a TV2 egyik leg­si­ke­re­sebb mű­sora.Az ötö­dik évad­ban is ren­ge­teg iz­ga­lom várja a né­ző­ket.

Lajcsi fejét követeli a trabantos társadalom

Lajcsi fejét követeli a trabantos társadalom

Lagzi Laj­csi ka­la­pá­csot fo­gott, és szét­vert egy régi tra­bit...

Lagzi Laj­csi ka­la­pá­csot fo­gott, és szét­vert egy régi, de annál szebb ál­la­pot­ban lévő Tra­ban­tot. Az Édes Élet sztárja nem gon­dolta, hogy bár­kit meg­sért, de té­ve­dett...

Egymás után születtek a tavaszi magyar sztárbabák

Egymás után születtek a tavaszi magyar sztárbabák

Pár napos ké­sés­sel három gyö­nyörű hí­res­sé­günk is vi­lágra hozta gyer­me­két.

Pár napos ké­sés­sel három gyö­nyörű hí­res­sé­günk is vi­lágra hozta gyer­me­két. De még min­dig nem ért véget a ta­va­szi sztár­baba-várás.

Erdei Zsolt élő adásban fenyegette meg Majkát

Erdei Zsolt élő adásban fenyegette meg Majkát

A dön­tőig ju­tott Judy és Madár.

A dön­tőig ju­tott Judy és Madár Az 50 mil­liós játsz­má­ban. Az áp­ri­lis ele­jén in­duló Nagy Duett sztár­párja rop­pant szó­ra­koz­tató volt.

Furcsa ultrahang felvétel: Mi történik Horváth Éva magzatával?

Furcsa ultrahang felvétel: Mi történik Horváth Éva magzatával?

Le kel­lett áll­nia a ter­hes­ségi vi­ta­mi­nok sze­dé­sé­vel a gyö­nyörű mo­dell­nek, mert túl nagyra nőtt po­cak­já­ban a kisfia!

Vérlázító dolgot műveltek Medveczky Ilonával, kikészült a díva

Vérlázító dolgot műveltek Medveczky Ilonával, kikészült a díva

A tánc­mű­vész­nőt már nem elő­ször ká­ro­sít­ják meg.

A 76 éve­sen is csúcs­for­má­ban lévő tánc­mű­vész­nőt már nem elő­ször ká­ro­sít­ják meg.

Világsztárral bulizott Ördög Nóra!

Világsztárral bulizott Ördög Nóra!

Min­denki irigy­ked­het a TV2 egyik leg­na­gyobb sztár­jára. Itt a közös kép.

Min­denki irigy­ked­het a TV2 egyik leg­na­gyobb sztár­jára. Nem csak közös fény­kép ké­szült, él­mény­be­szá­moló is. Ebben a cikk­ben mind­ket­tőt meg­mu­tat­juk.

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a fiatal magyar énekesnő

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a fiatal magyar énekesnő

A sú­lyos beteg mű­vésznő meg­se­gí­té­sére szom­bat este tar­tot­tak volna jó­té­kony­sági kon­cer­tet.

Meglepő részletek derültek ki Mohaman temetéséről

Meglepő részletek derültek ki Mohaman temetéséről

A tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt, fi­a­tal mű­vészt már­cius végén kí­sé­rik utolsó út­jára.

A tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt, fi­a­tal mű­vészt már­cius végén kí­sé­rik utolsó út­jára.