SZTÁR

Nem hiszed el, mit csinálnak az énekesek a Sztárban Sztár meg 1 kicsi szünetében

Nem hiszed el, mit csinálnak az énekesek a Sztárban Sztár+1 kicsi szünetében

Ahogy szü­net van az élő adá­sá­ban, az éne­ke­sek azon­mód elő­kap­ják mo­bil­ja­i­kat és szelfiz­nek.

Most jelentették be: nagy a baj Törőcsik Marival!

Most jelentették be: nagy a baj Törőcsik Marival!

Újra le­be­te­ge­dett a nem­zeti szí­né­sze.

Nem­rég épült fel, de újra le­be­te­ge­dett a nem­zet szí­né­sze - Tö­rő­csik Ma­ri­nak most pi­he­nésre van szük­sége, elő­adá­sait is le­mondta.

Ellepték a világsztárok Budapestet

Ellepték a világsztárok Budapestet

Több hol­ly­woodi hí­res­ség is itt for­gat, vagy for­ga­tott a fő­vá­ro­sunk­ban az el­múlt hó­na­pok­ban és szinte mind­egyik posz­tolt képet kö­zös­ségi ol­da­lán erről.

Több hol­ly­woodi hí­res­ség is itt for­gat, vagy for­ga­tott a Fő­vá­ro­sunk­ban az el­múlt hó­na­pok­ban és szinte mind­egyik posz­tolt képet kö­zös­ségi ol­da­lán erről.

Szerencsemalac hozta meg a továbbjutást A Dal indulóinak?

Szerencsemalac hozta meg a továbbjutást A Dal indulóinak?

Hatan ju­tot­tak to­vább.

A szom­bati élő adás­ban hatan ju­tot­tak to­vább, ebben talán egy ka­ba­lá­nak is sze­repe volt.

Vilmos herceg komoly döntést hozott a nagyanyja miatt

Vilmos herceg komoly döntést hozott a nagyanyja miatt

Egy álmát fel kel­lett adnia.

Bi­zo­nyos szin­ten már most Diana na­gyob­bik fia veszi át II. Er­zsé­bet sze­re­pét, de emi­att egy álmát fel kel­lett adnia.

Elképesztő! Kigyúrta magát a Megasztár nyertese!

Elképesztő! Kigyúrta magát a Megasztár nyertese!

Hi­he­tet­len, mi lett a Me­gasztár nyer­te­sé­ből! Igaz, sosem vol­tak súly­prob­lé­mái, most szinte már test­építő.

Hi­he­tet­len, mi lett a Me­gasztár nyer­te­sé­ből! Igaz, sosem vol­tak súly­prob­lé­mái, most szinte már test­építő.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Gyászol a Zámbó család: Elment az énekes

Gyászol a Zámbó család: Elment az énekes

Fi­a­ta­lon, tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt a mu­la­tós sztár, aki nél­kül nem múlt el fa­lu­nap az utóbbi évek­ben.

Fi­a­ta­lon, tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt a mu­la­tós sztár, aki nél­kül nem múlt el fa­lu­nap az utóbbi évek­ben. Az éne­kes Jimmy-díjat is ka­pott ko­ráb­ban.

Hoppá: Ezért szokott le a meztelenkedésről a csinos műsorvezető

Hoppá: Ezért szokott le a meztelenkedésről a csinos műsorvezető

Mádai Vi­vien nyíl­tan be­szélt...

Mádai Vi­vien nyíl­tan be­szélt arról, mi­ként élt és vi­sel­ke­dett ott­ho­ná­ban az­előtt, hogy va­la­mi­vel több mint két éve meg­szü­le­tett kisfia.

Fillérekért árulják az örökösök Harangozó Teri hagyatékát

Fillérekért árulják az örökösök Harangozó Teri hagyatékát

Méltó he­lyet akar­nak a hol­mik­nak.

A le­gen­dás éne­kesnő uno­ka­hú­gai sze­ret­nék, ha a hol­mik méltó helyre ke­rül­né­nek.

Bomba nő lett, mégis egyedül van Tóth Vera. Hát ezért...

Bomba nő lett, mégis egyedül van Tóth Vera. Hát ezért...

Csak úgy olvad róla a fe­les­leg. 45 ki­ló­nál tart, és gya­kor­la­ti­lag fe­ne­kes­tül fel­for­dult az élete, a szó leg­jobb ér­tel­mé­ben. De mi van a pa­sik­kal?

Csak úgy olvad róla a fe­les­leg. 45 ki­ló­nál tart, és gya­kor­la­ti­lag fe­ne­kes­tül fel­for­dult az élete, a szó leg­jobb ér­tel­mé­ben. De mi van a pa­sik­kal?

Félelmetes: idegen anyagot ültettek Demjén Ferenc karjába!

Félelmetes: idegen anyagot ültettek Demjén Ferenc karjába!

A ze­nész nehéz hó­na­po­kon van túl, ko­moly mű­té­tet haj­tot­tak végre rajta.

A ze­nész nehéz hó­na­po­kon van túl, ko­moly mű­té­tet haj­tot­tak végre rajta.

Klinikai halálból hozták vissza Badár Sándort

Klinikai halálból hozták vissza Badár Sándort

Bal­tát vág­tak a fe­jébe a szí­nész­nek.

Ke­ve­sen tud­ják a ma már köz­is­mert hu­mo­ris­tá­ról, hogy 12 éven ke­resz­tül a MÁV-nál dol­go­zott ka­la­uz­ként, mert kezdő szí­nész­ként 800 Ft volt a fi­ze­tése.

Felébredt a kómából Lerch István, az orvosok nem mernek találgatni!

Felébredt a kómából Lerch István, az orvosok nem mernek találgatni!

Más­fél hete ke­ze­lik az in­ten­zív osz­tá­lyon, az influ­en­za­jár­vány miatt rit­kán lá­to­gat­ható.

Kitört a háború: Gábor Zsazsa hamvain civakodnak a szerettei!

Kitört a háború: Gábor Zsazsa hamvain civakodnak a szerettei!

A de­cem­ber­ben el­hunyt díva fér­jét töb­ben ke­gye­let­sér­tés­sel vá­dol­ják.

A de­cem­ber­ben el­hunyt díva fér­jét töb­ben ke­gye­let­sér­tés­sel vá­dol­ják.

Autóban kapott infarktust Agárdy Gábor özvegye!

Autóban kapott infarktust Agárdy Gábor özvegye!

Bo­riska néni élete per­ce­ken múlt, sze­ren­csére a ba­rá­tai vele vol­tak a baj­ban.

Bo­riska néni élete per­ce­ken múlt, sze­ren­csére a ba­rá­tai vele vol­tak a baj­ban.

Meglepő vallomás: ezért ment Kubába Lajcsi

Meglepő vallomás: ezért ment ki Kubába Lajcsi

Ha­van­ná­ban, egy ma­gyar te­le­ví­zió ri­por­te­ré­től tudta meg Lagzi Laj­csi, hogy újra vádat emel­tek el­lene.

Ha­van­ná­ban, egy ma­gyar te­le­ví­zió ri­por­te­ré­től tudta meg Lagzi Laj­csi, hogy újra vádat emel­tek el­lene a víz- és áram­lo­pási ügy miatt.

Élő adásban vallott Szandi! Erre senki sem számított

Élő adásban vallott Szandi! Erre senki sem számított

Szandi őszin­tén val­lott.

Szandi és Len­tu­lay Krisz­tián fel­rob­ban­totta a Sz­tár­ban sztár meg egy kicsi szín­pa­dát.

Hagyatéki botrány: Némedi Mari nővére beperelte Terry Blacket!

Hagyatéki botrány: Némedi Mari nővére beperelte Terry Blacket!

A busás ha­gya­ték miatt azóta is ha­da­koz­nak a le­het­sé­ges örö­kö­sök. Egyre bot­rá­nyo­sabb a hely­zet!

Megtörte a csendet Klapka özvegye: A férjem lánya tart életben!

Megtörte a csendet Klapka özvegye: A férjem lánya tart életben!

Az el­hunyt üz­let­em­ber fe­le­sége, Mária kép­te­len fel­esz­mélni a gyász­ból!

Most jelentették be: ismét apa lesz a 64 éves színész

Most jelentették be: ismét apa lesz a 64 éves színész

Má­so­dik gyer­me­kü­ket vár­ják.

A 64 éves szí­nész és 33 éves fe­le­sége má­so­dik gyer­me­kü­ket vár­ják.

Less be te is A Dal 2017 kulisszái mögé! - Galéria!

Less be te is A Dal 2017 kulisszái mögé! - Galéria!

A szom­bati első élő adás­ban hatan ju­tot­tak to­vább, négy pro­duk­ci­ó­nak bú­csúz­nia kel­lett a ver­seny­től.

A szom­bati első élő adás­ban hatan ju­tot­tak to­vább, négy pro­duk­ci­ó­nak bú­csúz­nia kel­lett a ver­seny­től.

Hoppá! Dér Heni két-három gyermeket szeretne

Hoppá! Dér Heni két-három gyermeket szeretne

Ki­bé­kült exé­vel az éne­kesnő.

Még 2016-ban va­ló­sággá vált az éne­kesnő kí­ván­sága, mi­sze­rint sze­retne egy férfit maga mellé, erre ki­bé­kült exé­vel.

Szabó Zsófi és férje tudja, mi a hosszú házasság titka

Szabó Zsófi és férje tudja, mi a hosszú házasság titka

Nem­rég kö­töt­ték össze éle­tü­ket.

Nem­rég kö­töt­ték össze éle­tü­ket. A pár kö­zött azóta is tom­bol a sze­re­lem.

Súlyos érbetegségben szenved Kulcsár Edina

Súlyos érbetegségben szenved Kulcsár Edina

A Ri­post­nak val­lott az egyre sú­lyos­bodó tü­ne­tek­ről!

A ma­gyar szép­ség­ki­rálynő a Ri­post­nak val­lott az egyre sú­lyos­bodó tü­ne­tek­ről!

Egyedül sem boldogtalanok a magyar sztáranyukák

Egyedül sem boldogtalanok a magyar sztáranyukák

Bi­zony a honi sztár­vi­lág­ban is gyak­ran elő­for­dul, hogy a há­zas­társi eskü még­sem tart örökké.

Bi­zony a honi sztár­vi­lág­ban is gyak­ran elő­for­dul, hogy a há­zas­társi eskü még­sem tart örökké. A sztá­rok­nak is meg kell küz­de­niük a hét­köz­napi prob­lé­mák­kal.

Sebestyén Balázs lenyomta Bochkor Gábort

Sebestyén Balázs lenyomta Bochkor Gábort

A Class Fm át­ala­ku­lása óta meg­vál­to­zott a hazai rá­diós piac.

A Class Fm át­ala­ku­lása óta meg­vál­to­zott a hazai rá­diós piac.

Megállt a magyar rádiós szíve!

Megállt a magyar rádiós szíve!

Újra kel­lett élesz­teni Ke­resz­tes Ti­bort! A be­avat­ko­zás si­ke­res volt!

Újra kel­lett élesz­teni Ke­resz­tes Ti­bort! A be­avat­ko­zás si­ke­res volt!

Reagált a kínos pletykára Kamarás Iván: Darvas Iván az apja?

Reagált a kínos pletykára Kamarás Iván: Darvas Iván az apja?

Most végre el­árulta, mi az igaz­ság! Év­ti­ze­dek óta ke­ring a pletyka, amit eddig nem tu­dott tisz­tázni!

RetRózsi: Így nézett ki 1991-ben Demjén Ferenc!

RetRózsi: Így nézett ki 1991-ben Demjén Ferenc!

Az éne­kes­nek élete egyik leg­si­ke­re­sebb éve volt ez.

Az éne­kes­nek élete egyik leg­si­ke­re­sebb éve volt ez.

Végre kiderültek A Dal kulisszatitkai!

Végre kiderültek A Dal kulisszatitkai!

Szom­ba­ton 19.30-kor indul Ma­gyar­or­szág dal­vá­lasztó show-ja, A Dal. A ver­seny­zők és a ver­senybe kül­dött dalok már is­mer­tek...

Szom­ba­ton 19.30-kor indul Ma­gyar­or­szág dal­vá­lasztó show-ja, A Dal. A ver­seny­zők és a ver­senybe kül­dött dalok már is­mer­tek...

Megrázó: Így gyászol Céline Dion!

Megrázó: Így gyászol Céline Dion!

Éppen egy évvel ez­előtt, ja­nuár 14-én adta fel a rák el­leni har­cot az éne­kesnő férje! Cé­line azóta sem tudta fel­dol­gozni a ha­tal­mas vesz­te­sé­get.

Éppen egy évvel ez­előtt, ja­nuár 14-én adta fel a rák el­leni har­cot az éne­kesnő férje! Cé­line azóta sem tudta fel­dol­gozni a ha­tal­mas vesz­te­sé­get.

Megírja végrendeletét a születésnapos Nagy Feró!

Megírja végrendeletét a születésnapos Nagy Feró!

Sze­retne fel­ké­szülni min­denre!

A 71 éves éne­kes úgy érzi, el­jött az ideje, hogy meg­fo­gal­mazza vég­aka­ra­tát! Ez per­sze nem azt je­lenti, hogy ké­szül az el­mú­lásra...

Méltatlan: Garázsvásáron árulják Harangozó Teri relikviáit!

Méltatlan: Garázsvásáron árulják Harangozó Teri relikviáit!

Az el­hunyt éne­kesnő ru­háit, ér­té­keit ga­rázs­vá­sár ke­re­tén belül lehet meg­venni.

Kitört a háború: Hajdú Péter válaszolt Sarka Kata vádjaira!

Kitört a háború: Hajdú Péter válaszolt Sarka Kata vádjaira!

Nyil­vá­no­san üzen­get­nek egy­más­nak!

A leg­na­gyobb kö­zös­ségi ol­da­lon üzen­get egy­más­nak a vá­ló­fél­ben lévő há­zas­pár, a nyil­vá­nos­ság előtt!

Dráma: Súlyos Pataky Attila állapota!

Dráma: Súlyos Pataky Attila állapota!

Újra sú­lyos kór dön­tötte le a lá­bá­ról az éne­kest!

Újra sú­lyos kór dön­tötte le a lá­bá­ról az éne­kest, aki úgy véli, a ren­ge­teg munka lehet az oka, hogy meg­be­te­ge­dett!

Bemutatjuk A Dal 2017 versenyzőit, közöttük lehet a győztes!

Bemutatjuk A Dal 2017 versenyzőit, közöttük lehet a győztes!

A har­minc in­du­ló­ból ja­nuár 14-én szom­ba­ton tíz éne­kes dalát hall­hatja élő­ben a nagy­kö­zön­ség.

A har­minc in­du­ló­ból ja­nuár 14-én szom­ba­ton tíz éne­kes dalát hall­hatja élő­ben a nagy­kö­zön­ség.

Nyílt háború: Sarka Kata a Facebookon teregeti ki a szennyest!

Nyílt háború: Sarka Kata a Facebookon teregeti ki a szennyest!

Úgy tűnik, meg­kez­dő­dött a nyil­vá­nos harc Hajdú Péter és Sarka Kata kö­zött.

Nagy a baj? Kórházba került Törőcsik Mari!

Nagy a baj? Kórházba került Törőcsik Mari!

Egy fő­vá­rosi kór­ház­ban fek­szik a mű­vésznő, aki mé­lyen hall­gat ál­la­po­tá­ról.

Egy fő­vá­rosi kór­ház­ban fek­szik a mű­vésznő, aki mé­lyen hall­gat ál­la­po­tá­ról. Vajon mi tör­tén­he­tett?

Kitálalt Lajcsi ügyvédje: A zenész így próbálja kivédeni a börtönt!

Kitálalt Lajcsi ügyvédje: A zenész így próbálja kivédeni a börtönt!

A neves mu­la­tós ze­nészt Ku­bá­ban érte a hír: vádat emel­tek el­lene!

A neves mu­la­tós ze­nészt Ku­bá­ban érte a hír: vádat emel­tek el­lene, újra bör­tönbe ke­rül­het.

Megtörte a csendet Gaál Noémi: Képtelen feleszmélni a gyászból!

Megtörte a csendet Gaál Noémi: Képtelen feleszmélni a gyászból!

El­mondta, je­len­leg hogy érzi magát, mi­lyen a han­gu­lata, van­nak-e meg­ke­re­sé­sei.

El­mondta, je­len­leg hogy érzi magát, mi­lyen a han­gu­lata...

Autóbalesetek érik Fábián Anitát...

Sorozatos autóbalesetek érik Fábián Anitát

Mintha nyo­má­ban ott járna a bal­sze­ren­cse!

Mintha Fá­bián Anita nyo­má­ban fo­lya­ma­to­san ott járna a bal­sze­ren­cse!

Eltitkolt sztárgyerekek: örökké rajtuk marad a bélyeg

Eltitkolt sztárgyerekek: örökké rajtuk marad a bélyeg

Nem min­dent vál­lal­nak fel.

A hí­res­sé­gek éle­té­ben is adód­hat­nak olyan bot­lá­sok, ame­lye­ket nem szí­ve­sen vál­lal­nak fel...

Varga Gyöző felesége meglepő kijelentést tett

Varga Gyöző felesége meglepő kijelentést tett

A hu­mo­rista több mint húsz éve bol­dog há­zas­ság­ban él, de fe­le­sé­gé­ről, Bö­bé­ről eddig nem sokat tud­hat­tunk.

A hu­mo­rista több mint húsz éve bol­dog há­zas­ság­ban él, de fe­le­sé­gé­ről Bö­bé­ről eddig nem sokat tud­hat­tunk.

Hoppá: Lilu bemutatta új barátját

Hoppá: Lilu bemutatta új barátját

Lilu a zord idő­já­rás­nak kö­szön­heti új is­me­ret­sé­gét, és ha már így össze­akad­tak, egy rövid vi­de­ó­ban be is mu­tatta kö­ve­tő­i­nek.

Lilu a zord idő­já­rás­nak kö­szön­heti új is­me­ret­sé­gét, és ha már így össze­akad­tak, egy rövid vi­de­ó­ban be is mu­tatta kö­ve­tő­i­nek.

Világsztárral találkozott Iszak Eszter

Világsztárral találkozott Iszak Eszter

Sokak ked­ven­cé­vel fu­tott össze.

A mű­sor­ve­zető sokak ked­ven­cé­vel fu­tott össze a ten­ge­ren­tú­lon. A képet kö­zös­ségi ol­da­lán mu­tatta meg kö­ve­tő­i­nek.

Sírógörcs! Világsztárok bőrébe bújt ez a családanya!

Sírógörcs! Világsztárok bőrébe bújt ez a családanya!

Az in­ter­ne­ten ma ennek nincs párja.

Me­g­elé­gelte a ma­ga­zi­nok cím­lap­jait, a vi­lág­sztá­rok csil­logó éle­tét, és tett egy kí­sér­le­tet! Ez az egy­szerű csa­lád­anya ma a világ leg­ün­ne­pel­tebb in­ter­ne­tes sztárja.

Meglepő vallomás: Plasztikával tartja magát fiatalon Lakatos Márk!

Meglepő vallomás: Plasztikával tartja magát fiatalon Lakatos Márk!

Fer­ge­te­ges bu­li­val ün­ne­pelte negy­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­ját!

Fer­ge­te­ges bu­li­val ün­ne­pelte negy­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­ját a nép­szerű sty­list, aki el­ké­pesztő for­má­ban van! El­me­sélte la­punk­nak, ő bi­zony nem veti meg a szé­pé­szeti be­avat­ko­zá­so­kat!

Curtis exfelesége munkanélküli lett

Curtis exfelesége munkanélküli lett

Cur­tis és fe­le­sége, Kar­dos Csilla kap­cso­la­tá­nak, a két ünnep kö­zött, bé­ké­ben vége lett, amit je­len­leg Csilla egye­dül pró­bál fel­dol­gozni.

Cur­tis és fe­le­sége, Kar­dos Csilla kap­cso­la­tá­nak, a két ünnep kö­zött, bé­ké­ben vége lett, amit je­len­leg Csilla egye­dül pró­bál fel­dol­gozni.

Mitől nőnek vajon? Tolvai Reni mellei eltakarják a tengert!

Mitől nőnek vajon? Tolvai Reni mellei eltakarják a tengert!

Gya­nít­juk, nő a kül­földi ra­jon­gók száma,. nem is cso­dál­ko­zunk rajta. Kál­lay Sa­un­ders And­rás résen van.

Gya­nít­juk, nő a kül­földi ra­jon­gók száma,. nem is cso­dál­ko­zunk rajta. Rossz hír, Kál­lay Sa­un­ders And­rás résen van...

Váratlan fordulat: különleges ütőkártya van Lajcsi kezében?

Váratlan fordulat: különleges ütőkártya van Lajcsi kezében?

Min­dent meg­vál­toz­tat­hat?

A trom­bi­ta­mű­vész a szü­le­tés­nap­ján egy olyan do­ku­men­tu­mot fog be­mu­tatni, ami min­dent meg­vál­toz­tat­hat.

Véres leszámolás a ringben! Boros és Voga életre-halálra - humorral!

Véres leszámolás a ringben! Boros és Voga életre-halálra - humorral!

Köz­kí­vá­natra! VÉGRE! La­posra ka­la­pál­ták egy­mást a Bo­ros­ról és Vo­gá­ról min­tá­zott rajzfilmfi­gu­rák!

Szexuális ajánlatokkal zaklatják Árpa Attilát

Szexuális ajánlatokkal zaklatják Árpa Attilát

A szí­nész sze­rint a nők lelki ter­ror­ban sok­kal erő­seb­bek, mint a férfiak.

A szí­nész sze­rint a nők lelki ter­ror­ban sok­kal erő­seb­bek, mint a férfiak. Árpa At­tila vallja: sok ra­jon­gója nem tartja tisz­te­let­ben ma­gán­éle­tét.

Galambos Lajos: Nem menekültem el!

Galambos Lajos: Nem menekültem el!

Már előre szólt a Bu­da­örsi Já­rási Ügyész­ség­nek a ze­nész, hogy el­uta­zik.

Már előre szólt a Bu­da­örsi Já­rási Ügyész­ség­nek a ze­nész, hogy üz­leti ügy­ben el­uta­zik egy másik föld­részre. Laj­csi na­gyon re­mélte, hogy nem ebben a pár nap­ban tör­té­nik vál­to­zás az ügyé­ben.

Retro 2005: Lovin fogadott Trokán Péter!

Retro 2005: Lovin fogadott Trokán Péter!

A szín­mű­vész vi­dá­man zárta az évet egy év­ti­zed­del ez­előtt. Ló­ver­senyre ment ki, ahol ba­rá­ta­i­val tett szert egy kis nye­re­ményre.

A szín­mű­vész vi­dá­man zárta az évet egy év­ti­zed­del ez­előtt. Ló­ver­senyre ment ki, ahol ba­rá­ta­i­val tett szert egy kis nye­re­ményre.

Titokban műtötték meg Gesztesi Károlyt

Titokban műtötték meg Gesztesi Károlyt

A szí­nészre most egy hónap lá­ba­do­zás vár, mi­u­tán meg­mű­töt­ték szer­dán.

A szí­nészre most egy hónap lá­ba­do­zás vár, mi­u­tán meg­mű­töt­ték szer­dán.

Hajdú Péter: Túl közel engedtem magamhoz az áruló kígyót

Hajdú Péter: Túl közel engedtem magamhoz az áruló kígyót

Nehéz éve volt a pro­du­cer­nek.

Min­den szem­pont­ból nehéz éve volt a te­le­ví­zi­ós­nak, aki már el­küldte a vá­lási pa­pí­ro­kat Sarka Ka­tá­nak. Nem akarta, hogy gye­re­kei is át­él­je­nek egy vá­lást.

Pánik: mi történik a Klapka üzletházban?

Pánik: mi történik a Klapka üzletházban?

Ko­moly ag­go­dal­mat vál­tott ki Klapka üz­le­té­nek ügy­fe­lei kö­ré­ben az a fel­hí­vás, amely­ben arra kérik őket, hogy mi­ha­ma­rabb vált­sák ki zá­logba tett arany ék­sze­re­i­ket és an­tik­vi­tá­sa­i­kat.

Ko­moly ag­go­dal­mat vál­tott ki Klapka üz­le­té­nek ügy­fe­lei kö­ré­ben az a fel­hí­vás, hogy mi­ha­ma­rabb vált­sák ki zá­logba tett ék­sze­re­i­ket.

Friss: Kihallgatták a rendőrök Kis Grófot

Friss: Kihallgatták a rendőrök Kis Grófot

A bu­li­ki­rály túl van a ne­gye­dik szem­be­sí­té­sen is, mely­nek rész­le­te­i­ről a Ri­post­nak szá­molt be! Foly­ta­tó­dik a nyo­mo­zás!

A bu­li­ki­rály túl van a ne­gye­dik szem­be­sí­té­sen is, mely­nek rész­le­te­i­ről a Ri­post­nak szá­molt be! Foly­ta­tó­dik a nyo­mo­zás!

Drámai diagnózis: Hullanak Aleska fogai!

Drámai diagnózis: Hullanak Aleska fogai!

A csi­nos lég­tán­cosnő lel­ki­leg pad­lóra ke­rült!

A csi­nos lég­tán­cosnő lel­ki­leg pad­lóra ke­rült! Fo­g­or­vosa sze­rint annyira sú­lyos a hely­zet, hogy im­plan­tá­tumra lesz szük­sége!

Edzőteremben villantotta meg gyönyörű melleit Pintér Tibor barátnője

Edzőteremben villantotta meg gyönyörű melleit Pintér Tibor barátnője

Bár egész­sé­ge­sen él, az ün­ne­pek alatt Ács Be­at­rix sem tu­dott el­len­állni a finom fa­la­tok­nak.

A humor mentette meg az összeomlástól Kiss Ádámot

A humor mentette meg az összeomlástól Kiss Ádámot

A nép­szerű stand up co­medy-s élete egyik leg­fá­jóbb sza­ka­szá­ról val­lott.

A nép­szerű stand up co­medy-s élete egyik leg­fá­jóbb sza­ka­szá­ról val­lott. Kiss Ádám őszin­tén me­sélt arról, hogy ami­kor meg­halt az édes­apja, szinte tel­je­sen össze­om­lott, hi­szen két hónap alatt kel­lett fel­nő­nie és gon­dos­kod­nia a csa­lád­já­ról. Ké­sőbb rá­jött min­dent édes­ap­já­tól örö­költ.

Az orvosok sem tudnak segíteni Kulcsár Edinán!

Ijesztő! Az orvosok sem tudnak segíteni Kulcsár Edinán!

Durva kép­pel sok­kolta a ra­jon­góit a szép­ség­ki­rálynő, és el­mon­dása sze­rint nincs ma­gya­rá­zat a be­teg­sé­gére.

Durva kép­pel sok­kolta a ra­jon­góit a mű­sor­ve­zető-szép­ség­ki­rálynő, és el­mon­dása sze­rint nincs ma­gya­rá­zat a be­teg­sé­gére.

Újabb fejlemény Lajsz András rendőrségi ügyében!

Újabb fejlemény Lajsz András rendőrségi ügyében!

Bízik az ár­tat­lan­sá­gá­ban.

A kok­tél­ki­rály bízik az ár­tat­lan­sá­gá­ban, amely­nek bi­zo­nyí­tá­sá­hoz ér­de­kes te­ó­riát ve­tett fel.

Újra rettegésben él Lajcsi családja

Újra rettegésben él Lajcsi családja

Bé­ké­ben töl­töt­ték Laj­csiék az ün­ne­pe­ket, kezd­tek be­gyó­gyulni a sebek.

Nyu­god­tan, bé­ké­ben töl­töt­ték Laj­csiék az ün­ne­pe­ket, kezd­tek be­gyó­gyulni a fáj­dal­mas sebek, ami­ket a ze­nész elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tása és meg­vá­do­lása oko­zott.

Pesten forgat - szexvideó került a netre Jennifer Lawrenceről!

Pesten forgat - szexvideó került a netre Jennifer Lawrenceről!

A nép­sze­rű­ség átka: fel­kap­ták a pi­káns kép­so­ro­kat a ma­gya­rok.

A nép­sze­rű­ség átka: fel­kap­ták a pi­káns kép­so­ro­kat a ma­gya­rok. Jen­ni­fer Law­rence-nek az el­múlt évek­ben akad al­kalma a ma­gya­ráz­ko­dásra, ami a pi­káns ké­pe­ket, vi­de­ó­kat il­leti. A Bu­da­pes­ten for­gató szí­nész­nőt most a ma­gya­rok kap­ták fel.

Nehéz döntést hozott Nyertes Zsuzsa

Nehéz döntést hozott Nyertes Zsuzsa

Élete egyik leg­ne­he­zebb dön­té­sét hozta meg a múlt­ban, ame­lyet azóta is bán. Vissza­for­dí­taná az idő ke­re­két, ha te­hetné.

Élete egyik leg­ne­he­zebb dön­té­sét hozta meg a múlt­ban, ame­lyet azóta is bán. Vissza­for­dí­taná az idő ke­re­két, ha te­hetné.

Kulcsár Edina összeveszett párjával

Kulcsár Edina összeveszett párjával

Edina tel­je­sen ki­bo­rult. Párja szív­hez szóló meg­le­pe­tés­sel en­gesz­telte. Akár­mek­kora is a sze­re­lem, bi­zony min­den kap­cso­lat­ban elő­for­dul­nak ki­sebb-na­gyobb össze­zör­re­né­sek, ve­sze­ke­dé­sek.

Edina tel­je­sen ki­bo­rult. Párja szív­hez szóló meg­le­pe­tés­sel en­gesz­telte.

Kiderült: Ezért nem fog az idő az 56 éves Eszenyi Enikőn!

Kiderült: Ezért nem fog az idő az 56 éves Eszenyi Enikőn!

Meg­tud­tuk, mi a fi­a­tal­sá­gá­nak a titka!

Hi­he­tet­len! A Víg­szín­ház igaz­ga­tó­nője szer­dán tölti be 56. élet­évét! A Ri­post meg­tudta, mi a szí­nésznő fi­a­tal­sá­gá­nak a titka!

Nem hiszed el, melyik rádióadót hallgatták a legtöbben!

Nem hiszed el, melyik rádióadót hallgatták a legtöbben!

Ki­de­rült, me­lyik rádió a ked­venc!

Ki­de­rült, me­lyik rá­diót hall­gat­ják a leg­szí­ve­seb­ben a bu­da­pesti hall­ga­tók!

Bojkottálják a felvidéki magyarok Tóth Gabit?

Bojkottálják a felvidéki magyarok Tóth Gabit?

Vissza­vo­nult a nyil­vá­nos­ság elől.

Az éne­kesnő épp vissza­vo­nult a nyil­vá­nos­ság elől, új neve miatt azon­ban máris tá­ma­dá­sok érik őt.

Retro: így szabadult a börtönből Zalatnay Cini!

Retro: így szabadult a börtönből Zalatnay Cini!

Ez volt élete mély­pontja.

Az éne­kesnő szá­mára a ké­tez­res évek kö­zepe volt élete mély­pontja.

Újabb fordulat Sarka Kata és Hajdú Péter drámájában

Újabb fordulat Sarka Kata és Hajdú Péter drámájában

Az egy­kori sztár­pár sza­kí­tása eddig sem volt zök­ke­nő­men­tes, most azon­ban még to­vább bo­nyo­lód­hat az ügy!

Az egy­kori sztár­pár sza­kí­tása eddig sem volt zök­ke­nő­men­tes, most azon­ban még to­vább bo­nyo­lód­hat az ügy!

Titokban házasodott össze Debreczeni Zita és Gianni?

Titokban házasodott össze Debreczeni Zita és Gianni?

A pár sosem ta­gadta, hogy akár egy ten­ger­par­ton is ki­mon­daná a bol­do­gító igent, lehet, hogy ez most meg is tör­tént.

Újabb részletek derültek ki Klapka temetéséről

Újabb részletek derültek ki Klapka temetéséről

Leg­ki­sebb lánya meg­törte a csen­det.

A 88 éves ko­rá­ban el­hunyt üz­let­em­ber végső bú­csúz­ta­tó­já­ról leg­ki­sebb lánya, Sandy me­sélt.

Enyhült a fagy: Végre eltemethetik Klapka Györgyöt!

Enyhült a fagy: Végre eltemethetik Klapka Györgyöt!

Ér­de­kes tit­ko­kat tu­dott meg a Ri­post arról, miért kel­lett két hetet várni a te­me­tés­sel!

Ki­de­rül­tek a rész­le­tek a vá­rat­la­nul el­hunyt üz­let­em­ber bú­csúz­ta­tó­já­ról! Ér­de­kes tit­ko­kat tu­dott meg a Ri­post arról, miért kel­lett két hetet várni a te­me­tés­sel!

Mesés örökséget hazudik magának Zsazsa özvegye?

Mesés örökséget hazudik magának Zsazsa özvegye?

A nem­zet­közi sajtó 20 mil­lió dol­lá­ros örök­sé­get em­le­get Gábor Zsa­zsá­val kap­cso­lat­ban.

A nem­zet­közi sajtó 20 mil­lió dol­lá­ros örök­sé­get em­le­get a de­cem­ber 18-án el­hunyt Gábor Zsa­zsá­val kap­cso­lat­ban.

Szívszorító: Ez történt Psota Irén lakásával a halála óta!

Szívszorító: Ez történt Psota Irén lakásával a halála óta!

Az asszony könnyek kö­zött val­lott...

Az asszony könnyek kö­zött val­lott a le­gen­dás mű­vész­nő­ről, aki­vel napi kap­cso­lat­ban vol­tak.

Mi történt? Újra orvosi segítségre szorul Torgyán József!

Mi történt? Újra orvosi segítségre szorul Torgyán József!

Nem meg­nyug­tató az ál­la­pota.

Az ex­po­li­ti­kus fe­le­sége arról szá­molt be a Ri­post­nak, még min­dig nem meg­nyug­tató Józsi bácsi ál­la­pota.

Hallani sem akar Bajor Imréről a megtagadott fia!

Hallani sem akar Bajor Imréről a megtagadott fia!

A fiú már tel­je­sen más­ként érez az el­hunyt szí­nész iránt, mint né­hány évvel ez­előtt.

A fiú már tel­je­sen más­ként érez az el­hunyt szí­nész iránt, mint né­hány évvel ez­előtt.