SPORT

TÜZELŐÁLLÁS

Tomboltak a szexhormonok a magyar válogatott sikere után

Tomboltak a szexhormonok a magyar válogatott sikere után

Ma­gyar­or­szá­gon bé­bi­bum­mot oko­zott a nor­vé­gok el­leni di­a­dal.

Ma­gyar­or­szá­gon bé­bi­bum­mot oko­zott a nor­vé­gok el­leni di­a­dal.

Koporsólopásra készült a maffia, óriási balhé lett belőle

Koporsólopásra készült a maffia, óriási balhé lett belőle

300-nál is több fegy­ve­res kel­lett.

300-nál is több fegy­ve­res kel­lett az olasz bűn­banda le­kap­cso­lá­sá­hoz. Évek óta ter­vez­get­ték a rab­lást.

Áttörés a fociban, videóbíróval Puskásék vb-t nyernek

Áttörés a fociban, videóbíróval Puskásék vb-t nyernek

Be­ve­tet­ték a vi­de­ó­bí­rót...

Be­ve­tet­ték a vi­de­ó­bí­rót a Fran­cia­or­szág-Spa­nyol­or­szág meccsen. Azon­nal két eset­ben át­írta a já­ték­ve­ze­tők dön­té­sét.

FRISS HÍREK

Elképesztő, visszatértek a pályára a bundakirályok

Elképesztő, visszatértek a pályára a bundakirályok

A sze­re­pel­té­te­té­sük­kel nem sér­tett sza­bályt az MTK, ahol úgy gon­dol­ják, min­denki meg­ér­de­mel egy má­so­dik esélyt. Eddig nem volt rájuk pa­nasz.

Storck eleget látott? Kihagyott egy lehetőséget a kapitány

Storck eleget látott? Kihagyott egy lehetőséget a kapitány

Akár ked­den is pá­lyára lép­het a ma­gyar vá­lo­ga­tott, amely szom­ba­ton 3-0-ra ki­ka­pott Por­tu­gá­li­á­tól.

Akár ked­den is pá­lyára lép­het a ma­gyar vá­lo­ga­tott, amely szom­ba­ton 3-0-ra ki­ka­pott Por­tu­gá­li­á­tól.

Ezért lehet világbajnok Vettel

Ezért lehet világbajnok Vettel

A szá­mok a Fer­rari né­metje mel­lett szól­nak.

A szá­mok a Fer­rari né­metje mel­lett szól­nak. Per­sze ehhez Lewis Ha­mil­ton­nak is lesz egy-két szava.

Milyen bravúrokról beszél Dzsudzsák?

Milyen további bravúrokról beszél Dzsudzsák?

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya nem adná fel a har­cot.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya nem adná fel a har­cot a vi­lág­baj­nok­sá­gért. Igaz, olyat vár, ami meg sem tör­tént még.

Hamilton nem felejt, a földbe tiporta Rosberget

Hamilton nem felejt, a földbe tiporta Rosberget

A brit szu­per­sztár oda­szúrt ren­de­sen ko­rábbi csa­pat­tár­sá­nak, aki ta­valy le­győzte a vi­lág­baj­noki cí­mért foly­ta­tott csa­tá­ban.

A brit szu­per­sztár oda­szúrt ren­de­sen ko­rábbi csa­pat­tár­sá­nak, aki ta­valy le­győzte a vi­lág­baj­noki cí­mért foly­ta­tott csa­tá­ban.

Életveszélyben volt a történelmet író világbajnok

Életveszélyben volt a történelmet író világbajnok

Csak a já­ték­ve­ze­tő­nek és sze­ren­csé­nek kö­szön­hető, hogy nem lett ko­mo­lyabb baj.

Csak a já­ték­ve­ze­tő­nek és sze­ren­csé­nek kö­szön­hető, hogy nem lett ko­mo­lyabb baj.

A világbajnok legenda lefejelné ellenfelét

A világbajnok legenda lefejelné ellenfelét

Sors­döntő idő­szakra ké­szül, amit em­lé­ke­ze­tes módon akar le­zárni.

Sors­döntő idő­szakra ké­szül, amit em­lé­ke­ze­tes módon akar le­zárni.

Megdöbbentő lépés, véget érhet Hamilton karrierje?

Megdöbbentő lépés, véget érhet Hamilton karrierje?

Nem akárki szó­lalt meg az ügy­ben.

A 12-sze­res fu­tam­győz­tes David Co­ult­hard sze­rint a há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok ha­ma­rabb je­lent­heti be vissza­vo­nu­lá­sát, mint aho­gyan arra sokan szá­mí­ta­nak.

Újabb világszenzációra készül a magyar válogatott

Újabb világszenzációra készül a magyar válogatott

Por­tu­gá­li­á­val óri­ási meccset ját­szot­tunk a ta­va­lyi Eu­rópa-baj­nok­sá­gon, azóta sok csere volt a csa­pat­ban.

Por­tu­gá­li­á­val óri­ási meccset ját­szot­tunk a ta­va­lyi Eu­rópa-baj­nok­sá­gon, azóta sok csere volt a csa­pat­ban. Ettől még nem let­tünk esély­te­le­nek.

Kemény vádak, Bernd Storck megalázta a magyar edzőket

Kemény vádak, Bernd Storck megalázta a magyar edzőket

Tény­leg meg­alázta a tel­jes ma­gyar fut­ball­szak­mát a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya?

Tény­leg sen­kit sem hall­gat meg a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya?

Messi igazi bunkó volt a partjelzőkkel

Messi igazi bunkó volt a partjelzőkkel

Nem vi­selte jól a sza­bály­ta­lan­sá­go­kat az ar­gen­tin klasszis, aki ke­mé­nyen ki­fa­kadt. A meccs köz­ben és után is osz­totta a bí­ró­kat.

Nem vi­selte jól a sza­bály­ta­lan­sá­go­kat az ar­gen­tin klasszis, aki ke­mé­nyen ki­fa­kadt. A meccs köz­ben és után is osz­totta a bí­ró­kat.

Hanga Ádám a Real és a Barca helyett Amerikát választaná

Hanga Ádám a Real és a Barca helyett Amerikát választaná

Az NBA-be vá­gyik.

Könnyen lehet, hogy Dávid Kor­nél után újabb ma­gyar ko­sár­lab­dázó ke­rül­het az NBA-be.

Fájó csapás, kidőlt a magyar válogatott alapembere

Fájó csapás, kidőlt a magyar válogatott alapembere

Rossz hír ér­ke­zett...

Rossz hír ér­ke­zett a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott lissza­boni fő­ha­di­szál­lá­sá­ról...

Megszálljuk Lisszabont! Totális támadás Portugáliában

Megszálljuk Lisszabont! Totális támadás Portugáliában

Fran­cia­or­szág után Por­tu­gá­lia is íze­lí­tőt kap a ma­gyar szur­ko­lói me­net­ből.

Komoly büntetéssel zárult a focibotrány

Komoly büntetéssel zárult a magyar focibotrány

Jó ideig nem lát­hat­juk fo­cizni Hal­mosi Pé­tert.

Jó ideig nem lát­hat­juk fo­cizni Hal­mosi Pé­tert. A szö­vet­ség a meccs já­ték­ve­ze­tő­jé­nek adott iga­zat.

Jogtalanul támadják Katinkát és a milliós szerződését

Jogtalanul támadják Katinkát és a milliós szerződését

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok a vb költ­ség­ve­té­sé­hez ké­pest ap­ró­pén­zért vál­lalta a rek­lá­mo­zást.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok a vb költ­ség­ve­té­sé­hez ké­pest ap­ró­pén­zért vál­lalta a rek­lá­mo­zást.

Csak Dzsudzsáktól tartanak a portugálok

Csak Dzsudzsáktól tartanak a portugálok

Csu­pán egyet­len já­té­ko­sun­kat emel­ték ki név sze­rint.

Nem tar­ta­nak a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tól a por­tu­gál csa­pat já­té­ko­sai. Csu­pán egyet­len já­té­ko­sun­kat emel­ték ki név sze­rint.

Törött bordák, kivert fogak, megtámadták a magyar szurkolókat

Törött bordák, kivert fogak, megtámadták a magyar szurkolókat

Aljas tá­ma­dás érte a druk­ke­re­ket.

Aljas tá­ma­dás érte a veszp­rémi druk­ke­re­ket, töb­ben kór­ház­ban kö­töt­tek ki.

Cicaharc: Messi párja gyűlőli Shakirát

Cicaharc: Messi párja gyűlőli Shakirát

Nincs jóban az FC Bar­ce­lona két lab­da­rú­gó­já­nak sze­relme. Hét éve tart köz­tük a mo­soly­szü­net, és aligha csök­ken köz­tük a fe­szült­ség.

Nincs jóban az FC Bar­ce­lona két lab­da­rú­gó­já­nak sze­relme. Hét éve tart köz­tük a mo­soly­szü­net, és aligha csök­ken köz­tük a fe­szült­ség.

Storck már az Eb-re építi a csapatát

Storck már az Eb-re építi a csapatát

Könnyen lehet, hogy Bernd Storck már a jövő csa­pa­tát építi, és a szom­bati, Por­tu­gá­lia el­leni vi­lág­baj­noki-se­lej­te­zőt "be­ál­dozza" a 2020-es Eb ér­de­ké­ben.

Könnyen lehet, hogy Bernd Storck már a jövő csa­pa­tát építi, és a szom­bati, Por­tu­gá­lia el­leni vi­lág­baj­noki-se­lej­te­zőt "be­ál­dozza" a 2020-es Eb ér­de­ké­ben.

Végre összejött, újra volt magyar gól a topligában

Végre összejött, újra magyar gól a topligában

Több mint hat­éves átok tört meg.

Több mint hat­éves átok tört meg. A ma­gyar vá­lo­ga­tott első ta­lá­la­tán túl nem sok min­den­nek örül­he­tett.

Ki mondta, Pintér, Urbán, vagy Véber?

Mocskos-kvíz: Ki mondta, Pintér, Urbán, vagy Véber?

Né­hány ma­gyar fo­ci­edző igazi trá­gár meg­mon­dó­em­ber.

Né­hány ma­gyar fo­ci­edző igazi trá­gár meg­mon­dó­em­ber. Kö­vet­kező kví­zün­ket csak szü­lői fel­ügye­let­tel töltsd ki!

Hétfőn este Portugáliában beteljesül Storck álma

Hétfőn este Portugáliában beteljesül Storck álma

Hó­na­pok óta erre ké­szül a fo­ci­vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya. A szak­em­ber es­té­től végre tel­jes ke­ret­tel dol­goz­hat.

Hó­na­pok óta erre ké­szül a fo­ci­vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya. A szak­em­ber es­té­től végre tel­jes ke­ret­tel dol­goz­hat.

Hosszú Katinka visszaszámol, és semmin sem változtatna

Hosszú Katinka visszaszámol, és semmin sem változtatna

Az Iron Lady je­len­lé­té­ben el­in­dí­tot­ták a bu­da­pesti vizes vb órá­ját.

Az Iron Lady je­len­lé­té­ben el­in­dí­tot­ták a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­ság hi­va­ta­los vissza­szám­láló órá­ját.

Döntött Storck, nekik kell csodát tenniük Ronaldóék ellen

Döntött Storck, nekik kell csodát tenniük Ronaldóék ellen

Négy újonc is be­ke­rült a ke­retbe.

Négy újonc is be­ke­rült a ma­gyar vá­lo­ga­tott 23 fős utazó ke­re­tébe. Jövő hét szom­ba­ton ját­szunk fon­tos meccset az Eb-győz­tes ellen.

Tragikus szombat, Dárdai és Gulácsi csapatát is elverték

Tragikus szombat, Dárdai és Gulácsi csapatát is elverték

A ber­li­niek ide­gen­ben nem té­nye­zők.

A ber­li­niek ide­gen­ben nem té­nye­zők, so­ro­zat­ban ha­tod­szor kap­tak ki az ott­ho­nuk­tól távol. Sza­lai csa­pata nyert, de nem a ma­gyar csa­tár lőtte a győz­tes gólt.

Krízis, Dárdainak lövése sincs a folytatásról

Krízis, Dárdainak lövése sincs a folytatásról

Csak hazai pá­lyán ered­mé­nyes a Her­tha, ide­gen­ben bor­zal­mas tel­je­sít­ményt nyújt a ber­lini ala­ku­lat.

Csak hazai pá­lyán ered­mé­nyes a Her­tha, ide­gen­ben bor­zal­mas tel­je­sít­ményt nyújt a ber­lini ala­ku­lat.

Óriási botrány, leköpte ellenfelét a magyar sztár

Óriási botrány, leköpte ellenfelét a magyar sztár

Sú­lyos el­til­tásra szá­mít­hat a 36-szo­ros vá­lo­ga­tott já­té­kos, aki csa­pat­ka­pi­tány­ként ve­szí­tette el a fejét.

Sú­lyos el­til­tásra szá­mít­hat a 36-szo­ros vá­lo­ga­tott já­té­kos, aki csa­pat­ka­pi­tány­ként ve­szí­tette el a fejét. Na­gyobb balhé is le­he­tett volna be­lőle.

Nem szeretne sokáig a Fradiban játszani Kleinheisler

Nem szeretne sokáig a Fradiban játszani Kleinheisler

Oly­annyira nem, hogy a né­met­or­szági mo­bil­szá­mát sem cse­rélte le ma­gyarra.

Oly­annyira nem, hogy a né­met­or­szági mo­bil­szá­mát sem cse­rélte le ma­gyarra. Már meg­bánta az An­dorra el­leni fe­gyel­me­zet­len­sé­gét.

A válogatottból is eltűnt a magyar klasszis

A válogatottból is eltűnt a magyar klasszis, külföldön pihen

Még a bő ke­retbe sem hív­ták meg.

Még a bő ke­retbe sem hívta meg a szö­vet­ségi ka­pi­tány, nagy a csend kö­rü­lötte. Szinte biz­tos, hogy ki­hagyja az áp­ri­lisi vi­lág­baj­nok­sá­got.

Tizenéves focistáink kallódnak el Európában

Lesújtó adatok, tizenéves focistáink kallódnak el Európában

Nem sok a po­zi­tív példa.

Pa­u­noch Péter sze­rint az el­múlt évek ered­mény­te­len­sége ne­he­zen vál­toz­tatja meg a fi­a­ta­lok hoz­záál­lá­sát.

Őszintén beszél a piálásról a magyar focista

Őszintén beszél a piálásról a magyar focista

Egész Eu­ró­pát be­járta a csa­tár tette.

Az utóbbi na­pok­ban egész Eu­ró­pát be­járta a csa­tár meg­moz­du­lása.

Schumacher felgyógyulhat, üzent a jó barát

Schumacher felgyógyulhat, üzent a jó barát

Re­ményt kap­tak a ra­jon­gók.

Hosszú idő után elő­ször nyi­lat­ko­zott benn­fen­tes Mi­chael Schu­m­a­cher ál­la­po­tá­ról.

Újabb botrányt kavart a magyar sztárbíró - videó

Újabb botrányt kavart a magyar sztárbíró - videó

Hall­ga­tott a part­jel­ző­jére Kas­sai Vik­tor, ezért eggyel ke­ve­sebb gólt szer­zett az olasz sztár­csa­pat.

Hall­ga­tott a part­jel­ző­jére Kas­sai Vik­tor, ezért eggyel ke­ve­sebb gólt szer­zett az olasz sztár­csa­pat. Ez a to­vább­ju­tá­sukba ke­rül­he­tett.

Sorsoltak, csúcsrangadó jön a BL-ben!

Sorsoltak, csúcsrangadó jön a BL-ben!

Íme, a ne­gyed­döntő pá­ro­sí­tása.

Pén­te­ken el­ké­szí­tet­ték a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája ne­gyed­dön­tő­jé­nek sor­so­lá­sát.

Lázad az NB I, kevesebbet fizetne az MLSZ

Lázad az NB I, kevesebbet fizetne az MLSZ

Ke­ve­sebb lenne a tá­mo­ga­tás.

Az ed­di­gi­ek­től jóval ke­ve­sebb pénz­zel tá­mo­gatná az él­vo­nal­beli csa­pa­to­kat MLSZ.

Doppingbotrány, lebukott a Fradi sportolója

Doppingbotrány, lebukott a Fradi sportolója

Az Egye­sült Ál­la­mok­ban élő spor­toló ko­ráb­ban még soha nem adott po­zi­tív min­tát.

Az Egye­sült Ál­la­mok­ban élő spor­toló ko­ráb­ban még soha nem adott po­zi­tív min­tát. Ha el­uta­sít­ják a fel­leb­be­zé­sét, akkor négy évre el­tilt­hat­ják.

Balhé a Hertha körül, BL-győztes sztár szólt be Dárdainak

Balhé a Hertha körül, BL-győztes sztár szólt be Dárdainak

Nem csil­la­pod­nak az in­du­la­tok. A dort­mundi ve­zető a já­té­kosa he­lyett a ma­gyar edző­vel fog­lal­ko­zott.

Nem csil­la­pod­nak az in­du­la­tok. A dort­mundi ve­zető a já­té­kosa he­lyett a ma­gyar edző­vel fog­lal­ko­zott.

Csak Ronaldóval ért szót a magyar válogatott focistája

Csak Ronaldóval ért szót a magyar válogatott focistája

Gőz­erő­vel ké­szü­lünk Por­tu­gá­lia ellen.

Gőz­erő­vel ké­szül a Por­tu­gá­lia el­leni vi­lág­baj­noki-se­lej­te­zőre a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

Őrült ötlettel formálná meg a magyar focit Urbán

Őrült ötlettel formálná meg a magyar focit Urbán Flórián

Je­len­tő­sen csök­ken­tené a fi­ze­té­se­ket.

Az egy­kori vá­lo­ga­tott sze­rint a magas fi­ze­té­sek miatt sin­cse­nek jó meccsek az NB I-ben. Az első osz­tály­ban pedig azért nem kap mun­kát, mert a po­li­tika köz­be­szól.

Tízmilliókba kerül a válogatott portugál túrája

Tízmilliókba kerül a válogatott portugál túrája

Magas költ­sé­gek­kel jár a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott fel­lé­pése.

Magas költ­sé­gek­kel jár a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott fel­lé­pése. Ez­út­tal Por­tu­gá­li­ába uta­zik Bernd Storck együt­tese, amely két héten át ké­szül a lissza­boni ta­lál­ko­zóra.

Százkilós hős az évszázad legjobb Fradi-focistája

Százkilós hős az évszázad legjobb Fradi-focistája

Böde Dá­niel öt év alatt le­genda lett a Fe­renc­vá­ros me­zé­ben. El­mondta, hogy mi a kö­vet­kező cél­ki­tű­zése.

Böde Dá­niel öt év alatt le­genda lett a Fe­renc­vá­ros me­zé­ben. El­mondta, hogy mi a kö­vet­kező cél­ki­tű­zése.

Elképesztő 2017! A sportban nincs lehetetlen

Elképesztő 2017! A sportban nincs lehetetlen

Soha ne add fel a sport­ban!

Soha ne add fel a sport­ban! Erre ta­ní­tott min­ket a New Eng­land Pat­ri­ots és a Bar­ce­lona cso­dája.

Újra focizhat a barátnője holttestét a kutyával megetető gonosztevő

Újra focizhat a barátnője holttestét a kutyával megetető gonosztevő

Vi­lág­bot­rány, máris sza­ba­dult a 22 évre le­csu­kott lab­da­rúgó. Egy­ből ta­lált ma­gá­nak új csa­pa­tot is.

Botrány a Bajnokok Ligájában, újrajátszásra készülnek a párizsiak

Botrány a Bajnokok Ligájában, újrajátszásra készülnek a párizsiak

Az in­ter­net ko­rá­ban min­den le­het­sé­ges.

Az in­ter­net ko­rá­ban min­den le­het­sé­ges. Még az is, hogy a PSG druk­ke­rei gye­re­kes pe­tí­ci­ó­val bom­báz­zák a vi­lá­got.

Álomtestű bombázóért verekszik a bunyós

Álomtestű bombázóért verekszik a bunyós

Nem csak a vi­lág­baj­noki öv, de egy szép­ség­ki­rálynő keze is a boksz­meccs tétje. Jegy­gyű­rűre kell a győz­tes­nek járó pénz­díj.

Nem csak a vi­lág­baj­noki öv, de egy szép­ség­ki­rálynő keze is a boksz­meccs tétje. Jegy­gyű­rűre kell a győz­tes­nek járó pénz­díj.

Fradi-MLSZ háború, új fejezet a kicsinyes adok-kapokban

Fradi-MLSZ háború, új fejezet a kicsinyes adok-kapokban

Sé­tál­niuk kell a bí­rók­nak, és még ba­nánt se kap­nak. Ami az UEFA-nak meg­fe­lel, az MLSZ-nél fő­ben­járó bűn.

Sé­tál­niuk kell a bí­rók­nak, és még ba­nánt se kap­nak. Ami az UEFA-nak meg­fe­lel, az MLSZ-nél fő­ben­járó bűn.

Botrány, nagyot bukhat a Barca-PSG bírója

Botrány, nagyot bukhat a Barca-PSG bírója

Aligha nézik el Deniz Ay­te­kin hi­báit.

Aligha nézik el Deniz Ay­te­kin já­ték­ve­zető hi­báit a Nem­zet­közi Lab­da­rúgó-szö­vet­ség­nél.

Brazil védő húzhatja ki a magyar válogatottat a bajból

Brazil védő húzhatja ki a magyar válogatottat a bajból

Guz­mics Ri­chár­dot he­lyet­te­sít­heti.

Az alap­em­ber­nek szá­mító Guz­mics Ri­chárd sé­rü­lése ko­moly fej­tö­rést okoz a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nál.

Csalást emlegetnek a Barca továbbjutása kapcsán

Csalást emlegetnek a Barca továbbjutása kapcsán

Össze­es­kü­vést em­le­get­nek...

Va­ló­szí­nűt­len ese­mé­nye­ket és össze­es­kü­vést em­le­get­nek a Bar­ce­lona cso­dá­val ha­tá­ros to­vább­ju­tása óta.

Könyökkel ütött, eljárás indul a sztár ellen

Könyökkel ütött, eljárás indul a sztár ellen

Sú­lyos bün­te­tésre szá­mít­hat.

Sú­lyos bün­te­tésre szá­mít­hat a fut­ball­sztár, akit a vi­de­ó­fel­vé­te­lek alap­ján ítél­het­nek el.

Beszólt a Barca edzője a döbbenetes továbbjutás után

Beszólt a Barca edzője a döbbenetes továbbjutás után

Soha egyet­len csa­pat sem ju­tott to­vább az­után, hogy 4-0-ra ki­ka­pott az első meccsen. Mos­ta­náig.

Soha egyet­len csa­pat sem ju­tott to­vább az­után, hogy 4-0-ra ki­ka­pott az első meccsen. Mos­ta­náig.

Hosszú-Darnyi úszóharc, a gyerekek a vesztesek

Hosszú-Darnyi úszóharc, a gyerekek a vesztesek

Három me­den­cé­ből kettő üres.

A Duna Aré­ná­ban három me­den­cé­ből kettő üres, a har­ma­dik pedig zsú­fo­lá­sig tele gye­re­kek­kel...

Új úszóháború, segítséget kaphat olimpiai bajnokunk

Új úszóháború, segítséget kaphat olimpiai bajnokunk

Egy mobil me­dence lehet a meg­ol­dás.

Hosszú Ka­tin­káék meg­sze­rez­ték a bér­leti jogot az új Duna Aré­ná­ban, ezért több szá­zan ki­szo­rul­tak onnan. Egy mobil me­dence lehet a meg­ol­dás.

Végre valóra válik Hosszú Katinka álma

Végre valóra válik Hosszú Katinka álma

Már­ci­us­ban indul a Learn to Swim prog­ram, amellyel tel­je­sül a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok álma. Kor­ha­tárra való te­kin­tet nél­kül lehet re­giszt­rálni.

Már­ci­us­ban indul a Learn to Swim prog­ram, amellyel tel­je­sül a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok álma. Kor­ha­tárra való te­kin­tet nél­kül lehet re­giszt­rálni.

Újabb csapás érte a magyar focit, fájhat Storck feje

Újabb csapás érte a magyar focit, fájhat Storck feje

Már a má­so­dik fi­a­tal já­té­ko­sát ve­szíti el a szö­vet­ségi ka­pi­tány a Por­tu­gá­lia el­leni sors­döntő meccs előtt.

Már a má­so­dik fi­a­tal já­té­ko­sát ve­szíti el a szö­vet­ségi ka­pi­tány a Por­tu­gá­lia el­leni sors­döntő meccs előtt. A Vasas fut­bal­lis­tája 3-4 hét múlva edz­het újra.

Hét nap alatt tönkrement a 800 milliós libalegelő

Hét nap alatt tönkrement a 800 milliós libalegelő

Ki hi­bá­zott Új­pes­ten?

Ki hi­bá­zott Új­pes­ten? Ho­gyan lett egy hét alatt hasz­nál­ha­tat­lan a fris­sen át­adott sta­dion?

Sorsdöntő meccs, Priskin erre számít Portugáliában

Sorsdöntő meccs, Priskin erre számít Portugáliában

Pris­kin Tamás ki­váló for­má­ban van.

Pris­kin Tamás ki­váló for­má­ban van, ami remek elő­jel a ma­gyar vá­lo­ga­tott soron kö­vet­kező vi­lág­baj­noki-se­lej­te­zője előtt.

Váratlan bejelentés, külföldre igazolt a magyar sztárfocista

Váratlan bejelentés, külföldre igazolt a magyar sztárfocista

Vissza­uta­sít­ha­tat­lan aján­la­tot ka­pott a vá­lo­ga­tott kö­zép­pá­lyás, de most nem Kí­nába szer­ző­dött.

Vissza­uta­sít­ha­tat­lan aján­la­tot ka­pott a vá­lo­ga­tott kö­zép­pá­lyás, de most nem Kí­nába szer­ző­dött. Nyu­gat-Eu­ró­pá­ból nem ka­pott ko­moly aján­la­tot.

Hatalmas balhéba keveredett a sztárcsatár

Hatalmas balhéba keveredett a sztárcsatár

Per­sze, hogy ő kezdte a konflik­tust. El­len­fe­lé­vel oda-vissza osz­tot­ták egy­mást, ennek el­le­nére a pá­lyán ma­rad­hat­tak.

Per­sze, hogy ő kezdte a konflik­tust. El­len­fe­lé­vel oda-vissza osz­tot­ták egy­mást, ennek el­le­nére a pá­lyán ma­rad­hat­tak.

Edzője is tudja, baj van a magyar focistával

Edzője is tudja, baj van a magyar válogatott focistával

Kle­in­heis­ler László kép­te­len le­nyu­godni a Fe­renc­vá­ros fo­ci­csa­pa­tá­ban.

Kle­in­heis­ler László kép­te­len le­nyu­godni a Fe­renc­vá­ros fo­ci­csa­pa­tá­ban. A Né­met­or­szág­ból ha­za­térő fo­cis­tá­nak Tho­mas Doll sze­rint idő kell.

Sokkoló bejelentés, komoly csapás érte a Barcelonát

Sokkoló bejelentés, komoly csapás érte a Barcelonát

A já­té­ko­sok is most ér­te­sül­tek róla.

Már rég­óta plety­kál­tak arról, hogy el­hagy­hatja a spa­nyol gi­gászt a sztár­edző, ez most már hi­va­ta­los. A já­té­ko­sok is most ér­te­sül­tek róla.

Kleinheisler ingerült, ezzel segíthetnek rajta

Kleinheisler ingerült, ezzel segíthetnek rajta

Kle­in­heis­ler László olyan arcát mu­tatja, amit eddig nem is­mer­tünk. Fe­szült és in­ge­rült, min­den moz­du­lata nyug­ta­lan­ság­ról árul­ko­dik a Fe­renc­vá­ros tag­ja­ként.

Kle­in­heis­ler László olyan arcát mu­tatja, amit eddig nem is­mer­tünk. Fe­szült és in­ge­rült, min­den moz­du­lata nyug­ta­lan­ság­ról árul­ko­dik a Fe­renc­vá­ros tag­ja­ként.

Vészhelyzet, dühödt banda támadt a világsztárra

Vészhelyzet, dühödt banda támadt a világsztárra

Ve­szélybe ke­rült a leg­ér­té­ke­sebb fo­cista. Me­ne­kül­nie kel­lett a düh­től taj­tékzó tá­ma­dók elől.

Ve­szélybe ke­rült a leg­ér­té­ke­sebb fo­cista. Úgy föl­húzta őket, hogy me­ne­kül­nie kel­lett a düh­től taj­tékzó tá­ma­dók elől.

Pisibotrány, nappaliban könnyítenek magukon a fociszurkolók

Pisibotrány, nappaliban könnyítenek magukon a szurkolók

Balhé a világ egyik leg­jobb baj­nok­sá­gá­ban Min­den­ki­nek fönt a slicce?

Balhé a világ egyik leg­jobb fo­ci­baj­nok­sá­gá­ban. Min­den­ki­nek fönt van a slicce?

Ezért nem lesz bajnok a Ferencváros!

Ezért nem lesz bajnok a Ferencváros!

Már nyolc pont hát­rányt hal­mo­zott fel a cím­védő zöld-fehér sereg.

Már nyolc pont hát­rányt hal­mo­zott fel a cím­védő zöld-fehér sereg a lab­da­rúgó NB I-ben.

Lázár Bence eltűnt a képernyőről

Lázár Bence eltűnt a képernyőről, nagy a csend körülötte

Az Új­pest egy­kori lab­da­rú­gója ta­valy ok­tó­ber­ben tért vissza szak­ér­tő­ként.

Az Új­pest egy­kori lab­da­rú­gója ta­valy ok­tó­ber­ben tért vissza szak­ér­tő­ként. 2015-ben leu­ké­miát ál­la­pí­tot­tak meg nála.

Felvágta az ereit a focibíró, Schweinsteiger mentette meg

Felvágta az ereit a focibíró, Schweinsteiger mentette meg

Éve­ken át a Bun­des­li­gá­ban ve­ze­tett meccse­ket az a já­ték­ve­zető, aki ön­gyil­kos­sá­got kí­sé­relt meg.

Hadüzenet, háborút hirdetnek a focihuligánok

Hadüzenet, háborút hirdetnek a focihuligánok

Erő­szak­fesz­ti­vált ígér­nek.

Hiába a FIFA-elnök op­ti­miz­musa, a vb-n lesz foly­ta­tása az Eb-n ta­pasz­talt bal­hék­nak. Erő­szak­fesz­ti­vált ígér­nek.

Orvtámadás a magyar fociklub ellen

Orvtámadás a magyar fociklub ellen

Re­me­kel­nek a pá­lyán, mégis bosszan­kod­hat­nak. Csá­bító sze­rető rek­lá­mozza magát a meg­hök­kent szur­ko­lók­nak.

Re­me­kel­nek a pá­lyán, mégis bosszan­kod­hat­nak. Csá­bító sze­rető rek­lá­mozza magát a meg­hök­kent szur­ko­lók­nak.

Megható győzelem, elsírta magát a magyar teniszsztár

Megható győzelem, elsírta magát a magyar teniszsztár

Nehéz idő­sza­kot zárt le Babos Tímea.

Nehéz idő­sza­kot zárt le Babos Tímea, aki hazai pá­lyán tu­dott tor­nát nyerni. Ki­éle­zett meccset ho­zott a fi­nálé.

Óriási balhé tört ki Dárdaiék meccse miatt

Óriási balhé tört ki Dárdaiék meccse miatt

A Her­tha ve­ze­tői is te­he­tet­le­nek.

A Her­tha ve­ze­tői is te­he­tet­le­nek. Több száz ber­lini és frank­furti hu­li­gán csa­pott össze az ut­cá­kon a Bun­des­liga-mér­kő­zés előtt.

Visszavonul a magyar hokipápa, mi lesz a csapattal?

Visszavonul a magyar hokipápa, mi lesz a csapattal?

Ren­ge­te­get kö­szön­het neki a ma­gyar jég­ko­rong és Szé­kes­fe­hér­vár. Vajon mi lesz nél­küle?

Ren­ge­te­get kö­szön­het neki a ma­gyar jég­ko­rong és Szé­kes­fe­hér­vár. Vajon mi lesz nél­küle?

Cicaharc: egy nő miatt áll a bál a Barca-sztároknál

Cicaharc: egy nő miatt áll a bál a Barca-sztároknál

Ki nem áll­hat­ják egy­mást.

Ki nem áll­hat­ják egy­mást. Fotók, gri­ma­szok és tet­tek is bi­zo­nyít­ják, hogy nincs min­den rend­ben. Ennek is köze van Mes­siék lát­vá­nyos vissza­esé­sé­hez?

Fradi-MLSZ háború: folytatódik a bíróbalhé

Fradi-MLSZ háború: folytatódik a bíróbalhé

Üzen­tek a zöld-fe­hé­rek.

Akár a foci eu­ró­pai nagy­ku­tyá­i­nak is dik­tálna a Fe­renc­vá­ros. Üzen­tek a zöld-fe­hé­rek a ma­gyar szö­vet­ség­nek.

Megdöbbentek a fociszurkolók: azonnal kirúgták a sztáredzőt!

Megdöbbentek a fociszurkolók: azonnal kirúgták a sztáredzőt!

Cla­u­dio Ra­ni­eri ta­valy még cso­dát csi­nált, idén meg­bu­kott.

Ta­valy még cso­dát csi­nált, idén meg­bu­kott.

Brutális támadás érte a magyar foci nagy reménységét

Brutális támadás érte a magyar foci nagy reménységét

Mentő vitte kór­házba a te­het­sé­get.

Mentő vitte kór­házba a te­het­sé­get. Csak a fel­csú­tiak til­ta­ko­zása miatt gon­dolta meg magát a já­ték­ve­zető, végül ezért vil­lant a piros lap?

Folytatódik az úszóbalhé, kap a fejére Hosszú Katinka és Gyurta Dani

Folytatódik az úszóbalhé, kap a fejére Hosszú Katinka és Gyurta Dani

Semmi sem marad ti­tok­ban. Ki­pa­kol a bot­rá­nyok első számú ta­núja. Be­lül­ről élte át Gyár­fás el­tá­vo­lí­tá­sát, most borít.

Háborognak a fociszurkolók az új stadion miatt

Háborognak a fociszurkolók az új stadion miatt

Ket­rec, zsú­folt­ság, rá­adá­sul a meccset él­vez­he­tet­lenné tevő ke­rí­tés? Vá­la­szolt a pa­na­szokra az MTK.

Ket­rec, zsú­folt­ság, rá­adá­sul a meccset él­vez­he­tet­lenné tevő ke­rí­tés? Vá­la­szolt a pa­na­szokra az MTK.