SPORT

TÜZELŐÁLLÁS

Megdöbbentek a fociszurkolók: azonnal kirúgták a sztáredzőt!

Megdöbbentek a fociszurkolók: azonnal kirúgták a sztáredzőt!

Cla­u­dio Ra­ni­eri ta­valy még cso­dát csi­nált, idén meg­bu­kott.

Ta­valy még cso­dát csi­nált, idén meg­bu­kott.

Cicaharc: egy nő miatt áll a bál a Barca-sztároknál

Cicaharc: egy nő miatt áll a bál a Barca-sztároknál

Ki nem áll­hat­ják egy­mást.

Ki nem áll­hat­ják egy­mást. Fotók, gri­ma­szok és tet­tek is bi­zo­nyít­ják, hogy nincs min­den rend­ben. Ennek is köze van Mes­siék lát­vá­nyos vissza­esé­sé­hez?

Fradi-MLSZ háború: folytatódik a bíróbalhé

Fradi-MLSZ háború: folytatódik a bíróbalhé

Üzen­tek a zöld-fe­hé­rek.

Akár a foci eu­ró­pai nagy­ku­tyá­i­nak is dik­tálna a Fe­renc­vá­ros. Üzen­tek a zöld-fe­hé­rek a ma­gyar szö­vet­ség­nek.

Háborognak a fociszurkolók az új stadion miatt

Háborognak a fociszurkolók az új stadion miatt

Ket­rec, zsú­folt­ság, rá­adá­sul a meccset él­vez­he­tet­lenné tevő ke­rí­tés? Vá­la­szolt az MTK.

Brutális támadás érte a magyar foci nagy reménységét

Brutális támadás érte a magyar foci nagy reménységét

Mentő vitte kór­házba a te­het­sé­get. Csak a fel­csú­tiak til­ta­ko­zása miatt vil­lant a piros lap?

Folytatódik az úszóbalhé, kap a fejére Hosszú Katinka és Gyurta Dani

Folytatódik az úszóbalhé, kap a fejére Hosszú Katinka és Gyurta Dani is

Semmi sem marad ti­tok­ban. Ki­pa­kol a bot­rá­nyok első számú ta­núja.

Semmi sem marad ti­tok­ban. Ki­pa­kol a bot­rá­nyok első számú ta­núja.

Dárdai felrobbant a dühtől, kollégája beintett

Dárdai felrobbant a dühtől, kollégája beintett

Pa­rázs meccset hoz­tak össze.

Az utolsó utáni pil­la­nat­ban men­tett pon­tot a Bayern Mün­chen a Her­tha ellen a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Óriásit buktak a világ legjobban kereső focistájával

Óriásit buktak a világ legjobban kereső focistájával

Eze­quiel La­vezzi cső­döt mon­dott.

Eze­quiel La­vezzi cső­döt mon­dott Kí­ná­ban, az ar­gen­tin csa­tár fi­no­man szólva sem vál­totta be a hozzá fű­zött re­mé­nye­ket.

Gulácsi Péter berágott, így üzent kritikusainak

Gulácsi berágott, így üzent kritikusainak

Bra­vúr­ral jel­zett a Le­ip­zig ma­gyar ka­pusa. Nem hagyja más­nak he­lyét a ka­pu­ban.

Bra­vúr­ral jel­zett a Le­ip­zig ma­gyar ka­pusa. Nem hagyja más­nak he­lyét a ka­pu­ban.

Óriási dráma, Dárdaiék másodpercekre voltak a világsikertől

Óriási dráma, Dárdaiék másodpercekre voltak a világsikertől

A meccs előtt az volt a mi­ni­má­lis cél, hogy leg­alább egy gólt tud­ja­nak rúgni.

A meccs előtt az volt a mi­ni­má­lis cél, hogy leg­alább egy gólt tud­ja­nak rúgni a Bayern Mün­chen­nek. Ez majd­nem győ­zel­met is ért a Hert­há­nak.

Világbotrány a stadionban, ebből diplomáciai balhék lehetnek

Világbotrány a stadionban, ebből diplomáciai balhék lehetnek

Na­gyon ki­húz­ták a gyu­fát a PAOK-szur­ko­lók. Hit­ler-baj­szos Mer­kel, ná­ci­zás és po­li­ti­kai üze­ne­tek a le­lá­tón.

Schumacher állapota miatt tárgyalnak

Schumacher állapota miatt tárgyalnak

Ham­burg­ban a nyil­vá­nos­ság tel­jes ki­zá­rása mel­lett ültek össze.

Ham­burg­ban a nyil­vá­nos­ság tel­jes ki­zá­rása mel­lett ültek össze ezen a héten. Az ex­pi­lóta ál­la­pota a téma.

Beszóltak Katinkának, helytelenül cselekedett

Beszóltak Hosszú Katinkának, helytelenül cselekedett

Egy másik úszó­klasszis em­lé­ke­zett vissza arra, ho­gyan élte meg a sport­ágat érintő bot­rányt.

Egy másik úszó­klasszis em­lé­ke­zett vissza arra, ho­gyan élte meg a sport­ágat érintő bot­rányt. Azt is be­val­lotta, hogy sport­pszi­cho­ló­gusra van szük­sége.

Börtönre ítélték a magyar válogatott egykori sztárját

Börtönre ítélték a magyar válogatott egykori sztárját

Két rend­beli csa­lás miatt bűn­hőd­het a Hon­véd és a Pa­nat­hi­na­ik­osz egy­kori fo­cis­tája.

Két rend­beli csa­lás miatt bűn­hőd­het a Hon­véd és a Pa­nat­hi­na­ik­osz egy­kori fo­cis­tája.

Miért titkolják a doppingoló hokis nevét?

Miért titkolják a doppingoló hokis nevét?

El­til­tásra szá­mít­hat a hokis.

El­til­tásra szá­mít­hat a ma­gyar vá­lo­ga­tott egyik ho­kisa, aki po­zi­tív dop­ping­min­tát pro­du­kált.

Doppingbotrány a magyar válogatottban, nagy a titkolózás

Doppingbotrány a magyar válogatottban, nagy a titkolózás

Til­tott szert ta­lál­tak egy ma­gyar hokis szer­ve­ze­té­ben. A jég­ko­rong-szö­vet­ség egy­előre nem árulja el já­té­kos nevét.

Kitálalt Kokóval kapcsolatban Erdei

Kitálalt Kokóval kapcsolatban Erdei, tudja, mi vár rá elnökként

Nem ér­dekli, hogy mi volt közte és Csö­tö­nyi Sán­dor kö­zött.

Nem ér­dekli, hogy mi volt Ko­vács Ist­ván és Csö­tö­nyi Sán­dor kö­zött, a lé­nyeg, hogy fej­lő­dési pá­lyára ál­lít­sák a bok­szot. Erdei már most tudja, sok el­len­fele nem lesz kor­rekt.

Világsztárjának könyörög a magyar pólókapitány

Világsztárjának könyörög a magyar pólókapitány

Varga Dénes dön­té­sére vár­nak.

A je­len­kor leg­jobb ma­gyar pó­lósa nél­kül ját­szik a ma­gyar férfi ví­zi­labda vá­lo­ga­tott a Volvo Kupán. Varga Dénes át­me­ne­ti­leg le­mondta a sze­rep­lést.

Huligánok törtek a világbajnok futballsztár életére

Huligánok törtek a világbajnok futballsztár életére

Sok­koló tá­ma­dást élt át, élt túl Luca Toni. Nem csak a tá­ma­dókra, de a tét­len rend­őrökre is ha­rag­szik.

Sok­koló tá­ma­dást élt át, és sze­ren­csére élt túl Luca Toni. Nem csak a tá­ma­dókra, de a tét­len rend­őrökre is ha­rag­szik.

Megfenyegették a Fradi focistáját, mi lesz ennek a vége?

Megfenyegették a Fradi focistáját, mi lesz ennek a vége?

Forró han­gu­lat vár­ható a vissza­vá­gón.

Forró han­gu­lat vár­ható a ku­pa­pár­harc vissza­vá­gó­ján, az üzen­ge­tés már el­kez­dő­dött mind a két fél ré­szé­ről. A szur­ko­lók is be­száll­tak a do­logba.

Történelmet írt a kopasz holland dartsos

Történelmet írt a kopasz holland dartsos

Két ki­lenc­nyi­las egy meccsen!

Ezt látni kell! Olyat tett, amelyre ko­ráb­ban csak egy va­laki volt képes. Mi­cheal van Ger­wen egy meccsen do­bott két ki­lenc­nyi­last.

Ingyenfoci, Magyar Kupa nulla forintért

Ingyenfoci, Magyar Kupa nulla forintért

Fo­rint­ban ér­ték­te­len so­ro­zat­tal kez­dő­dik a ma­gyar fo­ci­ta­vasz. Indul a Ma­gyar Kupa, ahol a ko­ráb­bi­ak­kal el­len­tét­ben nem jár pénz a leg­job­bak­nak.

Fo­rint­ban ér­ték­te­len so­ro­zat­tal kez­dő­dik a ma­gyar fo­ci­ta­vasz. Indul a Ma­gyar Kupa, ahol a ko­ráb­bi­ak­kal el­len­tét­ben nem jár pénz a leg­job­bak­nak.

Döbbenet, Gyárfásba még egy nagyot rúgtak

Döbbenet, Gyárfásba még egy nagyot rúgtak

Nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül...

Nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül az úszók egy­kori elnök, de erre talán ő sem szá­mí­tott.

Óriási pénzért vált klubot a magyar válogatott focista

Óriási pénzért vált klubot a magyar válogatott focista

Már hetek óta tár­gyal­tak a felek.

Már hetek óta tár­gyal­tak a felek, de végre csa­pa­tot vált­hat a lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott alap­em­bere.

Ettől félt Schumacher családja, nem titkolózhatnak tovább!

Ettől félt Schumacher családja, nem titkolózhatnak tovább!

Mi­chael Schu­m­a­cher ko­rábbi me­ne­dzsere meg­unta a tit­ko­ló­zást, sze­rinte itt az idő val­lani.

Mi­chael Schu­m­a­cher ko­rábbi me­ne­dzsere meg­unta a tit­ko­ló­zást, sze­rinte itt az idő val­lani.

Dárdai reagált a kudarcra, ezért bukott a Hertha

Dárdai reagált a kudarcra, ezért bukott a Hertha

A Dort­mund ju­tott to­vább a Hert­há­val szem­ben a lab­da­rúgó Német Kupa nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

A Dort­mund ju­tott to­vább a Hert­há­val szem­ben a lab­da­rúgó Német Kupa nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Szópárbaj, Storck háborúba kezdett Szalaival!

Szópárbaj, Storck háborúba kezdett Szalaival!

Nyi­lat­ko­zat­há­bo­rúba ke­ve­re­dett.

Nyi­lat­ko­zat­há­bo­rúba ke­ve­re­dett a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

Böde Dani kitálal: furcsa szokásokról beszél

Böde Dani kitálal: furcsa szokásokról beszél

A Fradi tá­ma­dója sze­retne ja­vulni.

A Fradi tá­ma­dója úgy ké­szül, hogy ta­vas­szal min­den mér­kő­zé­sen kezdő lesz. Új csa­pat­tár­sa­i­ról, és a cél­ki­tű­zé­sé­ről is me­sélt.

Súlyos büntetés, eltiltották a magyar válogatott focistáját

Súlyos büntetés, eltiltották a magyar válogatott focistáját

Ke­mény bün­te­tést ka­pott a lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon is sze­re­pelt ma­gyar fut­bal­lista.

Ke­mény bün­te­tést ka­pott a lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon is sze­re­pelt ma­gyar fut­bal­lista.

Döbbenetes csoda, legenda született az év meccsén

Döbbenetes csoda, legenda született az év meccsén

Mos­tan­tól nem vitás, az ame­ri­ka­i­fut­ball­ban bármi meg­tör­tén­het. Újra baj­nok a New Eng­land Pat­ri­ots.

Mos­tan­tól nem vitás, az ame­ri­ka­i­fut­ball­ban bármi meg­tör­tén­het. Újra baj­nok a New Eng­land Pat­ri­ots.

Kegyetlen futballsztár! Magára hagyta szeretőjét a gyerekével!

Kegyetlen futballsztár! Magára hagyta szeretőjét a gyerekével!

Ha­tal­mas bot­rány rob­bant ki az angol fut­ball­ban.

Ha­tal­mas bot­rány rob­bant ki az angol fut­ball­ban, egy jól is­mert fut­ball­sztár oko­zott bal­hét.

Óriási a balhé a német fociban

Óriási a balhé a német fociban

Szé­gyen, ami a rang­adón a le­lá­tón és az utcán tör­tént.

Szé­gyen, ami a dort­mundi Bun­des­liga-rang­adón a le­lá­tón és az utcán tör­tént. Ma­gya­rok is érin­tet­tek, Gu­lá­csi Péter és Lőw Zsolt is kö­zel­ről látta.

Itt az újabb Dárdai-csoda, százados lett a Herthával

Itt az újabb Dárdai-csoda, százados lett a magyar edző

Két perc kel­lett a győz­tes gól­hoz.

2015 feb­ru­ár­já­ban ne­vez­ték ki a ber­lini együt­tes élére Dár­dait, aki­nek két év kel­lett ahhoz, hogy össze­szed­jen 28 győ­zel­met a Bun­des­li­gá­ban.

Lázadás a pólósoknál, minket választana az olasz

Lázadás a pólósoknál, minket választana az olasz

A ka­pi­tány nem zár­kó­zik el az öt­let­től.

Az olasz ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott­ból el­űzött Alex Giorgetti most már sze­retne ma­gyar szí­nek­ben ját­szani. A ma­gyar já­té­ko­sok vi­szont látni sem akar­ják Giorget­tit maguk kö­zött.

Vincze Ottóval háborúzik a Ferencváros

Vincze Ottóval háborúzik a Ferencváros

A bí­ró­sá­gon ta­lál­koz­hat­nak.

Bí­ró­sá­gon lehet el­len­fél a Fe­renc­vá­ros fut­ball­csa­pata és a gárda ko­rábbi sztárja.

Aranylabdással erősít az FC Barcelona

Aranylabdással erősít az FC Barcelona

Nem min­den­napi be­je­len­tést tett az FC Bar­ce­lona, amely igazi vi­lág­klasszist csá­bí­tott a klub­hoz. Bra­zil sztár­ral erő­sí­tet­tek.

Nem min­den­napi be­je­len­tést tett az FC Bar­ce­lona, amely igazi vi­lág­klasszist csá­bí­tott a klub­hoz. Bra­zil sztár­ral erő­sí­tet­tek.

Részegen bántalmazta barátnőjét, lecsukták a madridi futballsztárt

Részegen bántalmazta barátnőjét, lecsukták a madridi futballsztárt

Ko­moly bajba ke­rült a fo­cista.

Pén­tek éj­szaka ri­asz­tot­ták a rend­őr­sé­get a fo­cista há­zá­hoz, aki ré­sze­gen nyi­tott ajtót.

Igazi világsztárral erősíthet a magyar válogatott

Igazi világsztárral erősíthet a magyar válogatott

Nem sűrűn for­dul elő ho­no­sí­tás...

Nem sűrűn for­dul elő ho­no­sí­tás, de könnyen lehet, hogy ha­ma­ro­san új arc tűnik fel a ma­gyar csa­pat­nál.

Kemény lépés, feljelentést tesz a Ferencváros

Kemény lépés, feljelentést tesz a Ferencváros

A FIFA-hoz for­dul az FTC, va­la­mint a kö­vet­kező na­pok­ban bün­tető fel­je­len­tést fog tenni.

A FIFA-hoz for­dul az FTC, va­la­mint a kö­vet­kező na­pok­ban bün­tető fel­je­len­tést fog tenni.

Szívtelen támadás indult Schumiék ellen

Szívtelen támadás indult Schumacherék ellen

Mind­két oldal cél­jai ne­me­sek, mégis áll a bál köz­tük. Alig in­dult el az F1-le­gen­dá­nak szen­telt jó­té­kony­sági kam­pány, máris fe­nye­get a vége?

Mind­két oldal cél­jai ne­me­sek, mégis áll a bál köz­tük. Alig in­dult el az F1-le­gen­dá­nak szen­telt jó­té­kony­sági kam­pány, máris fe­nye­get a vége?

Katinka némasága fáj a volt kapitánynak

Hosszú Katinka némasága fáj a volt úszókapitánynak

Har­gi­tay And­rás köny­vet ír az utóbbi hó­na­pok bal­hé­i­ról.

Har­gi­tay And­rás köny­vet ír az utóbbi hó­na­pok bal­hé­i­ról. Sokan meg­kö­szön­ték eddig mun­ká­ját, ám több fon­tos sze­replő nem tette ezt meg.

Szalai borított, őszintén megüzente a magyar foci nagy hibáit

Szalai borított, őszintén megüzente a magyar foci nagy hibáit

Me­gint meg­mondta a fran­kót. A 14 éve lé­gi­ós­kodó csa­tár oda­pör­költ az NB I-nek és az után­pót­lás­nak is.

Kirúgták a magyar válogatott kapitányát, itt az utód

Kirúgták a magyar válogatott kapitányát, itt az utód

Né­met­or­szág­ból ér­ke­zik az új szak­ve­zető. Nagy si­ke­re­ket ért el, Ma­gyar­or­szá­gon foly­tatná a so­ro­za­tát.

Né­met­or­szág­ból ér­ke­zik az új szak­ve­zető. Nagy si­ke­re­ket ért el, Ma­gyar­or­szá­gon foly­tatná a so­ro­za­tát.

Visszavonul a legenda, nem látjuk többé a legnagyobbat

Visszavonul a legenda, nem látjuk többé a legnagyobbat

Újabb hős int bú­csút a sport­vi­lág­nak, Phil Tay­lor nél­kül sze­gé­nyeb­bek lesz­nek a darts-vi­lág­baj­nok­sá­gok.

Újabb hős int bú­csút a sport­vi­lág­nak, Phil Tay­lor nél­kül sze­gé­nyeb­bek lesz­nek a darts-vb-k.

Nikolics bánata, szomorú napok várnak a csatárra

Nikolics bánata, szomorú napok várnak a csatárra

Nem tel­jes a fo­cista öröme.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott fo­cista meg­kezdte az edzé­se­ket Chi­ca­gó­ban. Öröme még egy­ál­ta­lán nem tel­jes.

Ilyen sokat még nem fizettek egy botrányhősért

Ilyen sokat még nem fizettek egy botrányhősért

Ha­za­tér a 2016-os lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­ság hőse, már nem tűr­ték to­vább Lon­don­ban.

Ha­za­tér a 2016-os lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­ság hőse, már nem tűr­ték to­vább Lon­don­ban.

Storck ismét beszólt a magyar edzőknek

Storck ismét beszólt a magyar edzőknek

A szö­vet­ségi ka­pi­tány be­mu­tatta az MLSZ új mun­ka­tár­sát, Jörg Da­ni­elt, és picit oda­szúrt a tré­ne­rek­nek. Nem elő­ször...

A szö­vet­ségi ka­pi­tány be­mu­tatta az MLSZ új mun­ka­tár­sát, Jörg Da­ni­elt, és picit oda­szúrt a tré­ne­rek­nek. Nem elő­ször...

Tusup kőkeményen beszólt Gyárfásnak

Tusup kőkeményen beszólt Gyárfásnak

Az Ins­tag­ra­mon üzent a meg­buk­ta­tott ve­ze­tő­nek az ame­ri­kai, Hosszú Ka­tinka sem ma­radt le a fo­tó­ról. Már teg­nap meg­kez­dő­dött az üzen­ge­tés.

Az Ins­tag­ra­mon üzent a meg­buk­ta­tott ve­ze­tő­nek az ame­ri­kai, Hosszú Ka­tinka sem ma­radt le a fo­tó­ról. Már teg­nap meg­kez­dő­dött az üzen­ge­tés.

Bíróhiány, rettegnek a magyar játékvezetők

Bíróhiány, rettegnek a magyar játékvezetők

Rend­sze­re­sen at­ro­ci­tá­sok érik a bí­ró­kat az ala­cso­nyabb osz­tá­lyok­ban.

Amíg a profi já­ték­ve­ze­tők rend­kí­vül jól ke­res­nek, addig az ala­cso­nyabb osz­tá­lyok­ban kevés a jut­ta­tás, rá­adá­sul rend­sze­re­sen at­ro­ci­tá­sok érik a bí­ró­kat.

Dárdai keményen odapörkölt a kritikusoknak

Dárdai keményen odapörkölt a kritikusoknak

Nem ker­telt a Her­tha ma­gyar edzője.

Nem ker­telt a Her­tha Ber­lin ma­gyar edzője. Be­szólt azok­nak, akik rend­sze­re­sen le­szól­ják a csa­pa­tát, és alá­be­csü­lik a mun­ká­ját.

Súlyos sérülés foszthatja meg álmától a magyar olimpikont

Súlyos sérülés foszthatja meg álmától a magyar olimpikont

A riói olim­pián drá­mai kö­rül­mé­nyek kö­zött ma­radt le az arany­érem­ről Imre Géza.

Ebből mi lesz? Botrány a kéziválogatottnál!

Ebből mi lesz? Botrány a kéziválogatottnál!

Kel­le­met­len köz­já­ték za­varta meg a ma­gyar vá­lo­ga­tott fel­ké­szü­lé­sét.

Kel­le­met­len köz­já­ték za­varta meg a ma­gyar vá­lo­ga­tott Dánia ellen fel­ké­szü­lé­sét.

Felébredtünk, egymeccses csodát kaptunk a kézilabdásoktól

Felébredtünk, egymeccses csodát kaptunk a kézilabdásoktól

A nor­vé­gok ke­gyet­le­nül ki­hasz­nál­tak min­den ma­gyar hibát.

A nor­vé­gok ke­gyet­le­nül ki­hasz­nál­tak min­den ma­gyar hibát, ame­lyek­ből elég sok volt. Egye­dül Dánia ellen ját­szott na­gyot a vá­lo­ga­tott.

Hoppá, visszavonul a teljhatalmú sportvezér!

Hoppá, visszavonul a teljhatalmú sportvezér!

Vál­to­zás jöhet a Szá­guldó Cir­kusz­ban.

Nem min­den­napi hírt kür­töl­tek vi­lággá, a bri­tek sze­rint jó­kora vál­to­zás jöhet a Szá­guldó Cir­kusz­ban.

Fradi-balhé: Kubatov durván nekiment az MLSZ-nek

Fradi-balhé: Kubatov durván nekiment az MLSZ-nek

Ringbe szállt a klub­el­nök is.

Ringbe szállt a klub­el­nök is. Nagy lé­pésre ké­szül, mert ne­hez­mé­nyezi a já­ték­ve­ze­tők ki­vé­te­le­zett hely­ze­tét.

Szörnyű dráma Katarban, újabb halál a foci-vb miatt

Szörnyű dráma, újabb halál a foci-vb miatt

Újabb ál­do­za­tot kö­ve­telt a 2022-es ka­tari lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság sta­di­on­épí­tése.

Újabb ál­do­za­tot kö­ve­telt a 2022-es ka­tari lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság sta­di­on­épí­tése.

Beleszállt a titkolózó Schumacher családba a jó barát

Beleszállt a titkolózó Schumacher családba a jó barát

Sze­rinte nem hall­gat­nak a ta­ná­csa­ira.

A hét­sze­res vi­lág­baj­nok ko­rábbi me­ne­dzsere nem érti, hogy miért nem adnak pon­to­sabb tá­jé­koz­ta­tást a német ver­seny­ző­ről, aki­nek a mai napig várja a hí­vá­sát.

Óriási fordulat, Hosszú Katinka mégis igent mond?

Óriási fordulat, Hosszú Katinka mégis igent mond?

Hosszú tár­gyal a szö­vet­ség­gel.

Új elnök, új idők. Hosszú Ka­tinka tár­gyal az úszó­szö­vet­ség­gel. Még az is lehet, hogy a baj­noknő sze­re­pelni fog a vi­lág­baj­nok­ság kisfilm­jé­ben.

Dollnak nem kegyelmeztek, kemény bírságot kapott

Dollnak nem kegyelmeztek, kemény bírságot kapott

Ko­rábbi nyi­lat­ko­zata miatt bűn­hő­dik a Fe­renc­vá­ros edzője.

Ko­rábbi nyi­lat­ko­zata miatt bűn­hő­dik a Fe­renc­vá­ros lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nak edzője.

Szinte biztos, hogy továbbjutott a magyar válogatott

Szinte biztos, hogy továbbjutott a magyar válogatott

A ké­zi­sek ma­ga­biz­tos já­ték­kal győz­ték le Szaúd-Ará­bia együt­te­sét. Ma­gyar­or­szág ott lehet a leg­jobb 16 kö­zött.

A ké­zi­lab­da­csa­pat ma­ga­biz­tos já­ték­kal győzte le Szaúd-Ará­bia együt­te­sét. Ha Chile nem nyer a hor­vá­tok ellen, akkor Ma­gyar­or­szág to­vább­jut.

Durván beszóltak a magyar kapitánynak

Durván beszóltak a magyar kapitánynak

Sze­rinte a já­té­ko­sok sem értik a szö­vet­ségi ka­pi­tányt.

A Veszp­rém ko­rábbi klasszis já­té­kosa ér­tet­le­nül áll a spa­nyol szak­em­ber dön­té­sei előtt. Sze­rinte a já­té­ko­sok sem értik a szö­vet­ségi ka­pi­tányt.

Botrány tört ki a német-magyar kézilabdameccs miatt

Botrány tört ki a német-magyar kézilabdameccs miatt

Szur­ko­lók és já­té­ko­sok is ki­akad­tak.

A szur­ko­lók és a német vá­lo­ga­tott já­té­ko­sai is fel­há­bo­rod­tak a tör­tén­te­ken. Nem ezt ér­de­melné az Eu­rópa-baj­noki cím­védő.

Rossz előjel a szünetre: Gulácsinak beszólt a főnöke

Rossz előjel a szünetre: Gulácsinak beszólt a főnöke

Rosszul zárta szen­zá­ciós őszi me­ne­te­lé­sét az RB Le­ip­zig. A ma­gyar ka­pus­nak is van fél­ni­va­lója az át­iga­zo­lási sze­zon előtt?

Rosszul zárta szen­zá­ciós őszi me­ne­te­lé­sét az RB Le­ip­zig. A ma­gyar ka­pus­nak is van fél­ni­va­lója az át­iga­zo­lási sze­zon előtt?

Kemény döntés, meglepetést okozott a kapitány

Kemény döntés, meglepetést okozott a kapitány

Fon­tos dön­tést hoz­tak a vi­lág­baj­nok­sá­gon sze­replő ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott­nál.

Fon­tos dön­tést hoz­tak a vi­lág­baj­nok­sá­gon sze­replő ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott­nál. Íme, az in­dok­lás.

Sértett kajakosok? Ezért hagyták ki a gálát a bajnokok

Sértett kajakosok? Ezért hagyták ki a gálát a bajnokok

Tün­te­tő­leg hagy­hat­ták ki a sport­gá­lát olim­piai baj­nok ka­ja­ko­sa­ink. A lá­nyok nem értik a sport­új­ság­írók dön­té­sét.

Tün­te­tő­leg hagy­hat­ták ki a sport­gá­lát olim­piai baj­nok ka­ja­ko­sa­ink. A lá­nyok nem értik a sport­új­ság­írók dön­té­sét.

Ez ciki, komoly tartozás Hosszú Katinka felé

Ez ciki, komoly tartozás Hosszú Katinka felé

Máris tör­lesz­tés­sel kezd az új elnök.

Máris tör­lesz­tés­sel kezd az úszók új el­nöke. Bi­e­nerth Gusz­táv ígéri, mi­előbb pó­tol­ják a fájó mu­lasz­tást.

Beszólt Thomas Dollnak a távozó Fradi-focista

Beszólt Thomas Dollnak a távozó Fradi-focista

Ma­radt tüske a ha­za­térő lé­gi­ós­ban.

Ma­radt tüske a ha­za­térő német lé­gi­ós­ban. Flo­rian Trinks el­mondta, miért nem ma­radt a Fe­renc­vá­ros­nál. Edző- és csa­pat­fron­ton is másra vá­gyik.

Marad az úszókapitány? Ma eldől Gyárfás emberének sorsa

Marad az úszókapitány? Ma eldől Gyárfás emberének sorsa

Ki­de­rül, szá­mít-e Har­gi­tay And­rásra az úszók új ve­ze­tése. A szak­em­ber sze­rint sokan bíz­nak benne.

Pánik a Bundesligában, nyomtalanul eltűnt a klubvezető

Pánik a Bundesligában, nyomtalanul eltűnt a klubvezető

Rej­té­lyes módon ve­szett nyoma a HSV al­kal­ma­zott­já­nak. Fe­le­sége és két kisfia vár­ják.

Horror volt a repülés: életükért rettegtek a focisták

Horror volt a repülés: életükért rettegtek a focisták

An­ta­lyába tar­tot­tak volna edző­tá­bo­rozni. Biz­to­sak vol­tak a le­zu­ha­nás­ban, le­per­gett előt­tük éle­tük filmje.

An­ta­lyába tar­tot­tak volna edző­tá­bo­rozni. Biz­to­sak vol­tak a le­zu­ha­nás­ban, le­per­gett előt­tük éle­tük filmje.

Sokkoló kijelentés: életveszélyben a legszexibb teniszezőnő

Sokkoló kijelentés: életveszélyben a legszexibb teniszezőnő

Nem csak a fél­té­keny el­len­fe­lek, de ag­resszív szur­ko­lók is tá­mad­ják. Egy­fajta el­is­me­rés­ként fogja fel mind­ezt.

Ez kínos! Kellemetlen helyzetbe került a legendás klub

Ez kínos! Kellemetlen helyzetbe került a legendás klub

El­szúr­ták a tör­té­nelmi estét.

El­szúr­ták a tör­té­nelmi estét. Nem si­ke­rült el­sőre tel­je­sí­teni a pró­bát, újra fel kell ven­niük a kesz­tyűt.

Gyárfás utoljára még vallott Hosszú Katinkáról

Gyárfás utoljára még vallott Hosszú Katinkáról

Új el­nöke van a Ma­gyar Úszó Szö­vet­ség­nek. A le­kö­szönő Gyár­fás Tamás vissza­te­kin­tett az el­múlt 24 évre.

Új el­nöke van a Ma­gyar Úszó Szö­vet­ség­nek. A le­kö­szönő Gyár­fás Tamás vissza­te­kin­tett az el­múlt 24 évre.

Új korszak kezdődik, megvan Gyárfás utódja

Új korszak kezdődik, megvan Gyárfás utódja

Meg­vá­lasz­tot­ták az el­nö­köt a Ma­gyar Úszó Szö­vet­ség rend­kí­vüli köz­gyű­lé­sén. Nem tör­tént meg­le­pe­tés.

Meg­vá­lasz­tot­ták az el­nö­köt a Ma­gyar Úszó Szö­vet­ség rend­kí­vüli köz­gyű­lé­sén. Nem tör­tént meg­le­pe­tés.

Luxusnyaralás miatt rúgták ki a focistát?

Luxusnyaralás miatt rúgták ki a focistát?

Cz­vit­ko­vics Pé­tert ka­rá­csony­kor bo­csá­totta el a Vasas.

Cz­vit­ko­vics Pé­tert ka­rá­csony­kor bo­csá­totta el a Vasas. A já­té­kos sze­rint neki kel­lett el­mon­da­nia német edző­jé­nek, hogy már nem a csa­pat fo­cis­tája. A ve­zető re­a­gált.

Leépítés a Fradinál, Eb-hős is áldozat

Leépítés a Fradinál, Eb-hős is áldozat

Szű­kí­tett ke­ret­tel kezdte az évet a Fe­renc­vá­ros fo­ci­csa­pata.

Szű­kí­tett ke­ret­tel kezdte az évet a Fe­renc­vá­ros fo­ci­csa­pata. Tho­mas Doll ve­ze­tő­edző alap­em­be­rek­től kö­szönne el.

Meglepő kijelentés! Erre készülnek a pólósok

Meglepő kijelentés! Erre készülnek a pólósok

Habár a vizes vi­lág­baj­nok­ság lá­zá­ban ég az or­szág, a pó­ló­vá­lo­ga­tott éle­té­ben nem ez a leg­fon­to­sabb.

Habár a vizes vi­lág­baj­nok­ság lá­zá­ban ég az or­szág, a pó­ló­vá­lo­ga­tott éle­té­ben nem ez a leg­fon­to­sabb.

A magyar Eb-hős a kínai milliárdokat választotta

A magyar Eb-hős a kínai milliárdokat választotta

Eu­ró­pá­ból ke­letre veszi az irányt a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott vé­dője. Tá­vo­zik Len­gyel­or­szág­ból.

Eu­ró­pá­ból ke­letre veszi az irányt a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott vé­dője. Tá­vo­zik Len­gyel­or­szág­ból.

Hosszú Katinka kegyetlenül kiszúrt több száz gyerekkel

Hosszú Katinka kegyetlenül kiszúrt több száz gyerekkel

Gyor­san tel­je­sí­tet­ték a ké­ré­sét.

Ame­ri­ká­ból ha­za­térve szem­be­sült azzal az Iron Lady, hogy nem tud meg­fe­lelő kö­rül­mé­nyek kö­zött ké­szülni. Az ál­lam­tit­kár­hoz for­dult, a ké­ré­sét pedig azon­nal te­je­sí­tet­ték.

Dzsudzsák a legnehezebb időszakáról beszélt

Dzsudzsák a legnehezebb időszakáról beszélt

Az ötö­dik he­lyen áll­nak.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs klubja az ötö­dik hely­ről várja a baj­noki foly­ta­tást az Egye­sült Arab Emi­rá­tu­sok­ban.

Eltiltásával távozhat a Fradi edzője?

Eltiltásával távozhat a Fradi edzője?

Az elnök szil­vesz­teri év­ér­té­ke­lője után a Fe­gyelmi Bi­zott­ság vá­rat­la­nul be­idézte a német szak­em­bert. Ha sú­lyos bün­te­tést kap, akkor tá­voz­hat is az or­szág­ból.

Az elnök szil­vesz­teri év­ér­té­ke­lője után a Fe­gyelmi Bi­zott­ság vá­rat­la­nul be­idézte a német szak­em­bert. Ha sú­lyos bün­te­tést kap, akkor tá­voz­hat is az or­szág­ból.