SPORT

TÜZELŐÁLLÁS

Durván beszóltak a magyar kapitánynak

Durván beszóltak a magyar kapitánynak

A Veszp­rém ko­rábbi klasszis já­té­kosa ér­tet­le­nül áll a spa­nyol szak­em­ber dön­té­sei előtt. Sze­rinte a já­té­ko­sok sem értik a szö­vet­ségi ka­pi­tányt.

A Veszp­rém ko­rábbi klasszis já­té­kosa ér­tet­le­nül áll a spa­nyol szak­em­ber dön­té­sei előtt. Sze­rinte a já­té­ko­sok sem értik a szö­vet­ségi ka­pi­tányt.

Botrány tört ki a német-magyar kézilabdameccs miatt

Botrány tört ki a német-magyar kézilabdameccs miatt

Szur­ko­lók és já­té­ko­sok is ki­akad­tak.

A szur­ko­lók és a német vá­lo­ga­tott já­té­ko­sai is fel­há­bo­rod­tak a tör­tén­te­ken. Nem ezt ér­de­melné az Eu­rópa-baj­noki cím­védő.

Kemény döntés, meglepetést okozott a kapitány

Kemény döntés, meglepetést okozott a kapitány

Fon­tos vál­to­zás: íme, az in­dok­lás.

Fon­tos dön­tést hoz­tak a vi­lág­baj­nok­sá­gon sze­replő ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott­nál. Íme, az in­dok­lás.

Ez ciki, komoly tartozás Hosszú Katinka felé

Ez ciki, komoly tartozás Hosszú Katinka felé

Máris tör­lesz­tés­sel kezd az új elnök. Bi­e­nerth ígéri, mi­előbb pó­tol­ják a mu­lasz­tást.

Beszólt Thomas Dollnak a távozó Fradi-focista

Beszólt Thomas Dollnak a távozó Fradi-focista

Ma­radt tüske a ha­za­térő lé­gi­ós­ban. El­mondta, miért nem ma­radt a Fe­renc­vá­ros­nál.

Marad az úszókapitány? Ma eldől Gyárfás emberének sorsa

Marad az úszókapitány? Ma eldől Gyárfás emberének sorsa

Ki­de­rül, szá­mít-e Har­gi­tay And­rásra az úszók új ve­ze­tése.

Ki­de­rül, szá­mít-e Har­gi­tay And­rásra az úszók új ve­ze­tése. A szak­em­ber sze­rint sokan bíz­nak benne.

Sokkoló kijelentés: életveszélyben a legszexibb teniszezőnő

Sokkoló kijelentés: életveszélyben a legszexibb teniszezőnő

Nem csak a fél­té­keny el­len­fe­lek, de ag­resszív szur­ko­lók is tá­mad­ják. Egy­fajta el­is­me­rés­ként fogja fel mind­ezt.

Ez kínos! Kellemetlen helyzetbe került a legendás klub

Ez kínos! Kellemetlen helyzetbe került a legendás klub

El­szúr­ták a tör­té­nelmi estét.

El­szúr­ták a tör­té­nelmi estét. Nem si­ke­rült el­sőre tel­je­sí­teni a pró­bát, újra fel kell ven­niük a kesz­tyűt.

Horror volt a repülés: életükért rettegtek a focisták

Horror volt a repülés: életükért rettegtek a focisták

An­ta­lyába tar­tot­tak volna edző­tá­bo­rozni. Biz­to­sak vol­tak a le­zu­ha­nás­ban, le­per­gett előt­tük éle­tük filmje.

An­ta­lyába tar­tot­tak volna edző­tá­bo­rozni. Biz­to­sak vol­tak a le­zu­ha­nás­ban, le­per­gett előt­tük éle­tük filmje.

Nyomtalanul eltűnt a német klubvezető

Pánik a Bundesligában, nyomtalanul eltűnt a klubvezető

Rej­té­lyes módon ve­szett nyoma a HSV al­kal­ma­zott­já­nak. Szom­bat éjjel bu­li­zott, és már soha nem ért haza. Fe­le­sége és két kisfia vár­ják.

Rej­té­lyes módon ve­szett nyoma a HSV al­kal­ma­zott­já­nak. Fe­le­sége és két kisfia vár­ják.

Új korszak kezdődik, megvan Gyárfás utódja

Új korszak kezdődik, megvan Gyárfás utódja

Nem tör­tént meg­le­pe­tés.

Meg­vá­lasz­tot­ták az el­nö­köt a Ma­gyar Úszó Szö­vet­ség rend­kí­vüli köz­gyű­lé­sén. Nem tör­tént meg­le­pe­tés.

Meglepő kijelentés! Erre készülnek a pólósok

Meglepő kijelentés! Erre készülnek a pólósok

Nem a vb a leg­fon­to­sabb.

Habár a vizes vi­lág­baj­nok­ság lá­zá­ban ég az or­szág, a pó­ló­vá­lo­ga­tott éle­té­ben nem ez a leg­fon­to­sabb.

Gyárfás utoljára még vallott Hosszú Katinkáról

Gyárfás utoljára még vallott Hosszú Katinkáról

Új el­nöke van a Ma­gyar Úszó Szö­vet­ség­nek. A le­kö­szönő Gyár­fás Tamás vissza­te­kin­tett az el­múlt 24 évre.

Új el­nöke van a Ma­gyar Úszó Szö­vet­ség­nek. A le­kö­szönő Gyár­fás Tamás vissza­te­kin­tett az el­múlt 24 évre.

Luxusnyaralás miatt rúgták ki a focistát?

Luxusnyaralás miatt rúgták ki a magyar focistát?

Cz­vit­ko­vics Pé­tert ka­rá­csony­kor bo­csá­totta el a Vasas. A já­té­kos sze­rint neki kel­lett el­mon­da­nia német edző­jé­nek, hogy már nem a csa­pat fo­cis­tája. A ve­zető re­a­gált.

Cz­vit­ko­vics Pé­tert ka­rá­csony­kor bo­csá­totta el a Vasas. A já­té­kos sze­rint neki kel­lett el­mon­da­nia német edző­jé­nek, hogy már nem a csa­pat fo­cis­tája. A ve­zető re­a­gált.

Leépítés a Fradinál, Eb-hős is az áldozatok között

Leépítés a Fradinál, Eb-hős is áldozat

Szű­kí­tett ke­ret­tel kezdte az évet a Fe­renc­vá­ros fo­ci­csa­pata. Tho­mas Doll ve­ze­tő­edző alap­em­be­rek­től kö­szönne el.

Szű­kí­tett ke­ret­tel kezdte az évet a Fe­renc­vá­ros fo­ci­csa­pata. Tho­mas Doll ve­ze­tő­edző alap­em­be­rek­től kö­szönne el.

A magyar Eb-hős a kínai milliárdokat választotta

A magyar Eb-hős a kínai milliárdokat választotta

Eu­ró­pá­ból ke­letre veszi az irányt.

Eu­ró­pá­ból ke­letre veszi az irányt a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott vé­dője.

Eltiltásával távozhat a Fradi edzője?

Eltiltásával távozhat a Fradi edzője?

Vá­rat­la­nul be­idézte a német szak­em­bert a Fe­gyelmi Bi­zott­ság.

Az elnök szil­vesz­teri év­ér­té­ke­lője után a Fe­gyelmi Bi­zott­ság vá­rat­la­nul be­idézte a német szak­em­bert. Ha sú­lyos bün­te­tést kap, akkor tá­voz­hat is az or­szág­ból.

Hosszú Katinka kegyetlenül kiszúrt több száz gyerekkel

Hosszú Katinka kegyetlenül kiszúrt több száz gyerekkel

Gyor­san tel­je­sí­tet­ték a ké­ré­sét.

Ame­ri­ká­ból ha­za­térve szem­be­sült azzal az Iron Lady, hogy nem tud meg­fe­lelő kö­rül­mé­nyek kö­zött ké­szülni. Az ál­lam­tit­kár­hoz for­dult, a ké­ré­sét pedig azon­nal te­je­sí­tet­ték.

Kitört a háború a focisztár poénja miatt

Kitört a brazil-német háború a focisztár poénja miatt

Kroos oda­dör­gölt egy jót újév al­kal­má­ból.

Toni Kroos oda­dör­gölt egy jót újév al­kal­má­ból a bra­zi­lok­nak. A Real Mad­rid vi­lág­baj­noka sem gon­dolta volna, mi­lyen bal­hét okoz.

Dzsudzsák a legnehezebb időszakáról beszélt

Dzsudzsák a legnehezebb időszakáról beszélt

Dzs­u­dzsák Ba­lázs klubja az ötö­dik hely­ről várja a baj­noki foly­ta­tást az Egye­sült Arab Emi­rá­tu­sok­ban.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs klubja az ötö­dik hely­ről várja a baj­noki foly­ta­tást az Egye­sült Arab Emi­rá­tu­sok­ban.

Tehetetlen düh kínozza a kisemmizett magyar olimpikont

Tehetetlen düh kínozza a magyar olimpikont

Semmi sem je­lent gyógy­írt.

Bir­kó­zónk máig nem dol­gozta föl tel­je­sen a nyil­ván­való csa­lást. Sok min­den tör­tént azóta az ügy­ben, de semmi sem je­lent gyógy­írt a fáj­dal­mára.

Újabb díj Katinka zsebében, mindenkit lenyomott Európában

Újabb díj Katinka zsebében, mindenkit lenyomott Európában

A férfi­ak­nál Cris­ti­ano Ro­naldo nyert.

Ez­út­tal az új­ság­írók sza­vaz­hat­tak arról, hogy kit tar­tot­tak a kon­ti­nens leg­jobb női és férfi spor­to­ló­já­nak a ta­va­lyi évben.

Óriási hiba, Ibrahimovic felrobbant a dühtől

Óriási hiba, Ibrahimovic felrobbant a dühtől

Ne­he­zen tu­dott ural­kodni magán a Man­ches­ter Uni­ted sztárja. Kis híján fel­falta a já­ték­ve­ze­tőt.

Ne­he­zen tu­dott ural­kodni magán a Man­ches­ter Uni­ted sztárja. Kis híján fel­falta a já­ték­ve­ze­tőt.

Schumacher nem gyógyul, ezért hallgatnak róla

Schumacher nem gyógyul, ezért hallgatnak róla

Mi­lyen ál­la­pot­ban lehet?

Vajon az is­mert ada­tok alap­ján sejt­hető-e, hogy mi­lyen ál­la­pot­ban lehet Mi­chael Schu­m­a­cher?

Schumacher lánya síbalesetről osztott meg videót

Schumacher lánya síbalesetről osztott meg videót

Gina-Maria ezt nem gon­dolta át...

Vihar egy pohár víz­ben, vagy tény­leg ér­zé­ket­len vicc a csa­lád­tag­tól? Gina-Maria ezt va­ló­szí­nű­leg nem gon­dolta át...

Rég várt vallomás, két döntetlent ajánlottak a mexikói vb-n!

Rég várt vallomás, két döntetlent ajánlottak a mexikói vb-n!

Szov­jet­unió, Ka­nada és Fran­cia­or­szág várt a ma­gyar vá­lo­ga­tottra az 1986-os fut­ball-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Szov­jet­unió, Ka­nada és Fran­cia­or­szág várt a ma­gyar vá­lo­ga­tottra az 1986-os fut­ball-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Gyárfás nem adja fel: érvénytelen lesz a szavazás?

Gyárfás nem adja fel: érvénytelen lesz a szavazás?

Nem marad az úszó­szö­vet­ség élén, de a hát­tér­ből to­vábbra is ő moz­gat­hatja a szá­la­kat.

Nem marad az úszó­szö­vet­ség élén, de a több­ség mel­lette áll. A hát­tér­ből to­vábbra is ő moz­gat­hatja a szá­la­kat.

Ezért buktunk Mexikóban, leleplezzük a 86-os kudarcot

Ezért buktunk Mexikóban, leleplezzük a 86-os kudarcot

Sok­kolta a köz­vé­le­ményt, ami­kor a ma­gyar vá­lo­ga­tott 6-0-ra ki­ka­pott Szov­jet­uni­ó­tól az 1986-os vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Katinka jobb a Forma-1 bajnokánál is

Katinka jobb a Forma-1 bajnokánál is

Cris­ti­ano Ro­nal­dó­val és Andy Mur­ray­vel ke­rült egy lapra.

Cris­ti­ano Ro­nal­dó­val és Andy Mur­ray­vel ke­rült egy lapra. A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok töb­bek közt a Forma-1 vi­lág­baj­no­kát, Nico Ros­ber­get is meg­előzte.

Ragaszkodik Gyárfáshoz a magyar úszás, itt a reakció

Ragaszkodik Gyárfáshoz a magyar úszás, itt a reakció

A le­mon­dott ve­zető tar­totta a sza­vát, és nem indul el ja­nu­ár­ban a rend­kí­vüli el­nök­vá­lasz­tá­son. Három je­lölt közül kerül ki az utódja.

A le­mon­dott ve­zető tar­totta a sza­vát, és nem indul el ja­nu­ár­ban a rend­kí­vüli el­nök­vá­lasz­tá­son. Három je­lölt közül kerül ki az utódja.

Nagy előrelépés, megszólalt Schumacher fia

Nagy előrelépés, megszólalt Schumacher fia

Osz­tályt vált Mick Schu­m­a­cher. A Forma-1 hét­sze­res vi­lág­baj­no­ká­nak fia újabb lé­pés­sel ke­rült kö­ze­lebb nagy ál­má­hoz.

Osz­tályt vált Mick Schu­m­a­cher. A Forma-1 hét­sze­res vi­lág­baj­no­ká­nak fia újabb lé­pés­sel ke­rült kö­ze­lebb nagy ál­má­hoz.

Gyárfás Tamásra szükség van, társelnök marad

Gyárfás Tamásra szükség van, társelnök marad

To­vábbra is az úszás­ban marad a sport­ve­zető. Gyár­fás kell a hazai vi­lág­baj­nok­ság ren­de­zé­sé­hez.

To­vábbra is az úszás­ban marad a sport­ve­zető. Gyár­fás kell a hazai vi­lág­baj­nok­ság ren­de­zé­sé­hez.

Hova lett az álomkarrier?

Hova lett az álomkarrier?

Dzs­u­dzsák Ba­lázs 30 éves. Tu­laj­don­kép­pen a sze­münk előtt nőtt fel.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs 30 éves. Tu­laj­don­kép­pen a sze­münk előtt nőtt fel. El­ké­pesztő kar­rier áll mö­götte, mégis érez­he­tünk egy kis hi­ány­ér­ze­tet.

Újraindul Gyárfás? Mindent tisztáz az elnök

Újraindul Gyárfás? Mindent tisztáz az elnök

Ja­nu­ár­ban lesz a rend­kí­vüli vá­lasz­tás.

A neve el­hall­ga­tá­sát kérő edző ko­ráb­ban azt mondta, hogy a meg­bu­kott ve­zető sze­mé­lye­sen hí­vo­gatta őket, hogy meg­tart­hassa po­zí­ci­ó­ját.

Vége a hülyítésnek, kisöprik a bukott magyar edzőket

Vége a hülyítésnek, kisöprik a bukott magyar edzőket

Rossz hírt kap­tak a ma­gyar edzők.

Újabb rossz hírt kap­tak a ma­gyar fut­ball­tré­ne­rek: jö­vőre egy német fel­ügyeli az edző­kép­zést.

Hivatalos, elindul az úszóelnöki posztért a kormánybiztos

Hivatalos, elindul az úszóelnöki posztért a kormánybiztos

Szabó Tünde tá­mo­gatná.

Spor­to­lók­kal, klub­ve­ze­tők­kel, szak­em­be­rek­kel, sport­dip­lo­ma­ták­kal, tá­mo­ga­tók­kal, po­li­ti­ku­sok­kal is egyez­te­tett már.

Halálos támadásban sebesült meg a német focista

Halálos támadásban sebesült meg a német focista

Sok­koló fegy­ve­res rab­lás ál­do­zata lett az is­mert lab­da­rúgó. Em­ber­életbe is ke­rült az al­jas­ság.

Sok­koló fegy­ve­res rab­lás ál­do­zata lett az is­mert lab­da­rúgó. Nép­szerű klub­já­nál min­denki meg­döb­bent. Em­ber­életbe is ke­rült az al­jas­ság.

Kevésen múlt a magyar edző élete Berlinben

Kevésen múlt a magyar edző élete Berlinben

A ka­pus­edző több­ször járt a vá­sár­ban.

A Her­tha ma­gyar ka­pus­edzője kis híján a hely­szí­nen volt. A tra­gé­dia el­le­nére a Darms­tadt el­leni baj­noki ta­lál­ko­zót nem ha­laszt­ják el.

Schumacher feleségét sokkolták a történtek

Michael Schumacher feleségét sokkolták a történtek

Meg­döb­bent a csa­lád a le­si­fotó pi­acra ke­rü­lése miatt. Áruló a svájci vil­lába?

Meg­döb­bent a csa­lád az orvul ké­szí­tett le­si­fotó pi­acra ke­rü­lése miatt. Áruló fér­kő­zött be a már-már kór­házzá ala­kí­tott svájci lu­xus­vil­lába?

C. Ronaldo mentette meg a Real Madridot

C. Ronaldo mentette meg a Real Madridot

A klub­vi­lág­baj­nok­sá­gok tör­té­ne­té­ben elő­ször ju­tott ázsiai csa­pat a fi­ná­léba, és majd­nem meg­tré­fálta a Baj­no­kok Li­gája győz­te­sét. Cris­ti­ano Ro­naldo trip­lá­zott.

A klub­vi­lág­baj­nok­sá­gok tör­té­ne­té­ben elő­ször ju­tott ázsiai csa­pat a fi­ná­léba, és majd­nem meg­tré­fálta a Baj­no­kok Li­gája győz­te­sét. Ro­naldo trip­lá­zott.

Lefényképezték Schumachert a kórházi ágyán

Lefényképezték Schumachert a kórházi ágyán

Ti­tok­ban fotót ké­szí­tett va­laki a kór­ház­ban fekvő Mi­chael Schu­m­a­cher­ről, és ki­adók­nál há­zalt a kép­pel.

Ti­tok­ban fotót ké­szí­tett va­laki a kór­ház­ban fekvő Mi­chael Schu­m­a­cher­ről, és ki­adók­nál há­zalt a kép­pel.

Kokó 14 év után bokszolt újra

Kokó 14 év után bokszolt újra

Ismét kesz­tyűt hú­zott az olim­piai baj­nok mű­sor­ve­zető.

Ismét kesz­tyűt hú­zott az olim­piai baj­nok mű­sor­ve­zető.

Őszinte belépő, ezért jött az új pólókapitány

Őszinte belépő, ezért jött az új pólókapitány

Märcz Tamás lett a férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott új szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

Märcz Tamás lett a férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott új szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya. El­árulta, mi mo­ti­válja.

Nincs esély arra, hogy Gyárfás maradjon az elnök

Nincs esély arra, hogy Gyárfás maradjon az elnök

Erről az ál­lam­tit­kár be­szélt, aki egy­ér­tel­művé tette, hogy ő maga nem vál­lalná a je­lö­lést a MÚSZ ve­zető tisz­tére.

Erről az ál­lam­tit­kár be­szélt, aki egy­ér­tel­művé tette, hogy ő maga nem vál­lalná a je­lö­lést a MÚSZ ve­zető tisz­tére. Arról is szót ej­tett, hogy kivel dol­gozna együtt szí­ve­sen.

Milliók a semmiért! Kidobják a magyar focistákat

Milliók a semmiért! Kidobják a magyar focistákat

A Vi­deo­ton csa­pa­tá­nál szű­kí­teni fog­ják a ke­re­tet a téli át­iga­zo­lási idő­szak­ban. Szá­mos já­té­kos­tól meg­vál­nak.

A Vi­deo­ton csa­pa­tá­nál szű­kí­teni fog­ják a ke­re­tet a téli át­iga­zo­lási idő­szak­ban. Szá­mos já­té­kos­tól meg­vál­nak.

Balhé a magyar tévéstúdióban: keményen dúl a bokszháború

Balhé a magyar tévéstúdióban: keményen dúl a bokszháború

Ke­mény sza­vak, heves in­du­la­tok élő adás­ban. Ringbe szállt egy­más ellen Csö­tö­nyi elnök és Rácz Félix.

Fordulat a kajakos doppingbotrányban: ebből per lesz?

Fordulat a kajakos doppingbotrányban: ebből per lesz?

Akár kár­té­rí­tést is kér­het­nek.

A meg­hur­colt spor­to­lók rö­vi­de­sen el­dön­tik, ho­gyan to­vább. Kár­té­rí­tést kö­ve­tel­het­nek, de ki adja vissza az el­ma­radt olim­piai sze­rep­lést?

Megszólalt a munkatárs, Gyárfás mégis maradhat

Megszólalt a munkatárs, Gyárfás mégis maradhat

Ha ma lenne a köz­gyű­lés, akkor a saj­tó­fő­nök sze­rint jó esély lenne arra, hogy új­ra­vá­lasszák a le­mon­dott el­nö­köt.

Ha ma lenne a köz­gyű­lés, akkor a saj­tó­fő­nök sze­rint jó esély lenne arra, hogy új­ra­vá­lasszák a le­mon­dott el­nö­köt. A Ka­tinka mögé be­álló úszók­ról is szót ej­tett.

Micsoda fordulat! Gyárfás mégis elnök lehet

Micsoda fordulat! Gyárfás mégis elnök lehet

A Ma­gyar Úszó Szö­vet­ség szer­dán dél­után a saj­tó­nak is be­szá­molt az azt meg­előző el­nök­ségi ülé­sen el­hang­zot­tak­ról.

A Ma­gyar Úszó Szö­vet­ség szer­dán dél­után a saj­tó­nak is be­szá­molt az azt meg­előző el­nök­ségi ülé­sen el­hang­zot­tak­ról.

Nemet mondott Hosszú Katinkának a magyar divatguru

Nemet mondott Hosszú Katinkának a magyar divatguru

Még Shane Tu­su­pot is kény­te­len volt el­haj­tani Náray Tamás. Máig bánja a dön­té­sét.

Még Shane Tu­su­pot is kény­te­len volt el­haj­tani Náray Tamás. Máig bánja a dön­té­sét. Ré­szese le­hetne a vi­lágra szóló si­ker­nek.

Távozik Borkai Zsolt? Válaszol az elnök

Távozik Borkai Zsolt? Válaszol az elnök

A Ma­gyar Olim­piai Bi­zott­ság el­nöke re­a­gált az el­múlt hetek bot­rá­nya­ira.

A Ma­gyar Olim­piai Bi­zott­ság el­nöke re­a­gált az el­múlt hetek bot­rá­nya­ira. Szűk­sza­vúan, de ma­ga­biz­to­san be­szélt a jö­vő­jé­ről.

Óriási baki, leleplezték az aranylabdást!

Óriási baki, leleplezték az aranylabdást!

Hi­báz­tak a France Fo­ot­ball­nál.

Habár csak hét­főn este je­len­tik be, hogy ki nyeri idén az Arany­lab­dát, a France Fo­ot­ball cím­lapja már le­lep­lezte a győz­test.

Életveszélyes helyre megy válogatott focistánk

Életveszélyes helyre megy válogatott focistánk

Tény­leg oda kell utaz­nia?

A sor­so­lás úgy hozta, hogy a gya­kori rob­ban­tá­sok hely­szí­nére hi­va­ta­los. Tény­leg oda kell utaz­nia? Nem iri­gyel­jük!

Magyar csoda, életben maradtak a női kézisek!

Magyar csoda, életben maradtak a női kézisek!

Vért ittak a vá­lo­ga­tott já­té­ko­sai.

Vért ittak a vá­lo­ga­tott já­té­ko­sai a leg­fon­to­sabb, sors­döntő mér­kő­zés előtt. Jan­urik ih­le­tett for­má­ban vé­dett.

Elborult Shane Tusup agya, megalázta Kovács Ágit

Elborult Shane Tusup agya, megalázta Kovács Ágit

Ká­rom­kodva küldte a kis bi­zott­sá­got.

A me­dence szé­lén ká­rom­kodva küldte el a kis szpon­zori bi­zott­sá­got, akik gra­tu­lálni sze­ret­tek volna Hosszú­nak. Ál­lí­tó­lag Ko­vács Ági könnyei is el­ered­tek.

Hétéves csodagyerek! Megtalálták a jövő világsztárját

Hétéves csodagyerek! Megtalálták a jövő világsztárját

A Real aka­dé­mi­á­ján ját­szik.

A Real Mad­rid aka­dé­mi­á­ján árgus sze­mek­kel fi­gyel­nek egy fo­cis­tát, aki a jövő Li­onel Mes­sije lehet.

Nikolics csalódott, januárban lelép Varsóból

Nikolics csalódott, januárban lelép Varsóból

Már nyá­ron is a ma­gyar csa­tár klub­vál­tá­sá­ról plety­kál­tak, de ja­nu­ár­ban tény­leg csa­pa­tot vált­hat.

Már nyá­ron is a ma­gyar csa­tár klub­vál­tá­sá­ról plety­kál­tak, de ja­nu­ár­ban tény­leg csa­pa­tot vált­hat.

Shane Tusup is kap a fejére: beolvastak a marakodó úszóedzőknek

Shane Tusup is kap a fejére: beolvastak a marakodó úszóedzőknek

Szé­les Sán­dor meg­mondta a tutit. Gyurta ko­rábbi mes­tere sze­rint a sportág lát­hatja kárát a nagy acsar­ko­dás­nak.

Csók helyett öklös, botrányba fulladt a találkozó

Csók helyett öklös, botrányba fulladt a találkozó

Bal­héba tor­kollt a saj­tó­tá­jé­koz­tató.

Bal­héba tor­kollt két ököl­vívó saj­tó­tá­jé­koz­ta­tója. David Haye és Tony Bel­lew egy­más­nak esett az asz­ta­lok mö­gött.

Micsoda pofátlanság: Schumacher hasonmása miatt áll a bál

Micsoda pofátlanság: Schumacher hasonmása miatt áll a bál

Évek óta nem vál­toz­tat­nak, pedig meg­ér­de­melné a Forma-1 le­gen­dája.

Évek óta nem vál­toz­tat­nak, pedig meg­ér­de­melné a Forma-1 le­gen­dája. Tisz­te­let­len­ség vele és a csa­lád­já­val szem­ben.

Új front nyílt az úszóháborúban, Hargitay tagad

Új front nyílt az úszóháborúban, Hargitay tagad

Hely­re­iga­zí­tást kért a ma­gyar úszók ka­pi­tá­nya a na­pi­lap­tól. Ta­gadja, hogy ne­ki­esett volna Hosszú­nak.

Hely­re­iga­zí­tást kért a ma­gyar úszók szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya a na­pi­lap­tól. Ta­gadja, hogy ne­ki­esett volna Hosszú Ka­tin­ká­nak az edzők meg­be­szé­lé­sén.

Újabb balhé, nekiestek Katinkának

Újabb balhé, nekiestek Katinkának

Har­gi­tay And­rás be­tá­madta az olim­piai baj­no­kot.

Nem csil­la­pod­nak a ke­dé­lyek, a wind­sori rö­vid­pá­lyás úszó-vi­lág­baj­nok­sá­gon Har­gi­tay And­rás be­tá­madta az olim­piai baj­no­kot. A szö­vet­ségi ka­pi­tány nem érti, miért tá­vo­zott Gyár­fás.

Óriási botrány, börtön várhat Cristiano Ronaldóra

Óriási botrány, börtön várhat Cristiano Ronaldóra

150 mil­lió eurót rej­tett el kü­lön­böző adó­pa­ra­di­cso­mok­ban. Nem csak a por­tu­gál érin­tett, va­ló­szí­nű­leg di­rekt az El Clá­sicó előtt rob­bant a bomba.

150 mil­lió eurót rej­tett el kü­lön­böző adó­pa­ra­di­cso­mok­ban. Nem csak a por­tu­gál érin­tett, va­ló­szí­nű­leg di­rekt az El Clá­sicó előtt rob­bant a bomba.

Gyárfással együtt bukott Water Willy is

Gyárfással együtt bukott Water Willy is

Új nevet ka­pott a bot­rá­nyos ka­bala. Az át­ke­resz­te­lés után már nem ha­son­lít a neve egy sze­xu­á­lis se­géd­esz­köz­höz.

Új nevet ka­pott a bot­rá­nyos ka­bala. Az át­ke­resz­te­lés után már nem ha­son­lít a neve egy sze­xu­á­lis se­géd­esz­köz­höz. A lányt is új­ra­al­kot­ták, igaz nem annyira drasz­ti­ku­san mint pár­ját. Ma­gya­ro­sabb lett a lét el­ne­ve­zés.

Nem erre a hírre vártak a Fradinál

Nem erre a hírre vártak a Fradinál

El­ké­szí­tet­ték a lab­da­rúgó Ma­gyar Kupa 9. for­du­ló­já­nak pá­ro­sí­tá­sát. Egy igazi rang­adóra is sor kerül a feb­ru­ári foly­ta­tás során.

El­ké­szí­tet­ték a lab­da­rúgó Ma­gyar Kupa 9. for­du­ló­já­nak pá­ro­sí­tá­sát. Egy igazi rang­adóra is sor kerül a feb­ru­ári foly­ta­tás során.

Valójában ebbe bukott bele Gyárfás Tamás

Valójában ebbe bukott bele Gyárfás Tamás

Nem fel­tét­le­nül Hosszú Ka­tinka "ost­roma" ve­ze­tett a le­mon­dá­sá­hoz.

Nem fel­tét­le­nül Hosszú Ka­tinka ki­tartó "ost­roma" ve­ze­tett az úszó­el­nök le­mon­dá­sá­hoz.

Súlyos tévedés! Gyárfás marad

Súlyos tévedés! Gyárfás marad

Hal­mozza a posz­to­kat a le­kö­szönő elnök.

Hal­mozza a posz­to­kat a le­kö­szönő elnök.

Hosszú Katinka nem nyugszik: folytatódik a harc

Hosszú Katinka nem nyugszik: folytatódik a harc

Gyár­fás Tamás tá­vo­zása nem elég.

Gyár­fás Tamás tá­vo­zása ön­ma­gá­ban nem elég. Csak csa­ta­győ­ze­lem volt, de az úszó­sport­nak másra is szük­sége van. Máris meg­van a kö­vet­kező cél.

Tusup nagyon büszke a harcos Hosszúra

Örömünnep, Tusup büszke a harcos Katinkára

Ka­tinka férje is re­a­gált arra, hogy Gyár­fás Tamás le­mon­dott.

Hosszú férje is re­a­gált arra, hogy Gyár­fás Tamás le­mon­dott. Míg az Iron Lady csak egy mon­dat­tal re­a­gált, addig ő hosszú be­jegy­zést írt.

Sokkoló fotók készültek Schumacherről

Sokkoló fotók készültek Schumacherről

Semmi sem szent?! Nem tö­rőd­nek a csa­lád ké­ré­sé­vel. Mit szól ehhez az F1-le­genda ál­la­po­tát tit­koló fe­le­ség?

Nem tö­rőd­nek a csa­lád ké­ré­sé­vel. Ezek­nek semmi sem szent?! Mit szól ehhez az F1-le­genda ál­la­po­tát tit­koló fe­le­ség?

Milliókkal verték át világbajnok bokszolónkat

Milliókkal verték át világbajnok bokszolónkat

Erdei Zsolt még az adót is befi­zette.

Erdei Zsolt még az adót is befi­zette azért, ami­ért meg­dol­go­zott. Ezek el­le­nére egy fil­lért sem lá­tott a te­te­mes összeg­ből, már maga in­tézi az ügyeit.

Cseh szerint Gyárfás lemondása nem old meg semmit

Cseh szerint Gyárfás lemondása nem old meg semmit

Meg­le­pő­dött az elnök le­mon­dá­sán.

Szá­mára az lenne meg­nyug­tató, ha le tud­ná­nak ülni az úszó­tár­sak­kal meg­be­szélni min­dent. Meg­le­pő­dött az elnök le­mon­dá­sán.

Üres a bőrfotel, ki váltja Gyárfás Tamást az úszók élén?

Üres a bőrfotel, ki váltja Gyárfás Tamást az úszók élén?

Vissza­vo­nu­lót fújt a szö­vet­ség el­nöke. Kez­dő­dik a ver­seny­fu­tás a posz­tért, vagy már le­osz­tot­ták a la­po­kat?

Vissza­vo­nu­lót fújt a szö­vet­ség el­nöke. Kez­dő­dik a ver­seny­fu­tás a posz­tért, vagy már le­osz­tot­ták a la­po­kat?

Itt van Hosszú Katinka és Gyurta reakciója Gyárfás lemondására

Itt van Hosszú Katinka és Gyurta reakciója Gyárfás lemondására

El­ér­ték a cél­ju­kat az úszók, az elnök ön­ként le­mon­dott a poszt­já­ról. Nem ké­sett sokat a baj­no­kok re­ak­ci­ója.

El­ér­ték a cél­ju­kat az úszók, az elnök ön­ként le­mon­dott a poszt­já­ról. Nem ké­sett sokat az olim­piai baj­no­kok re­ak­ci­ója.

Bréking: lemondott Gyárfás Tamás

Bréking: lemondott Gyárfás Tamás

Óri­ási csa­tát nyert Hosszú Ka­tinka.

Óri­ási csa­tát nyert Hosszú Ka­tinka. Le­lé­pett a poszt­já­ról a tá­ma­dott sport­ve­zető.

Új titkok az úszóháborúból: ennyit kaszál a szövetség Hosszú Katinkán

Úszóháború: ennyit kaszál a szövetség Hosszú Katinkán

Min­den ed­di­gi­nél pusz­tí­tóbb a harc az Iron Lady és Gyár­fás Ta­másék kö­zött. Köz­ben az úszó­szö­vet­ség egy va­gyon­nal gaz­da­go­dik.

Itt az első vicc Gyárfás lemondásáról!

Itt az első vicc Gyárfás lemondásáról!

Mind­össze pár szó, de ha le­esik, akkor sír­va­rö­hö­gős. Na jó, in­kább hom­lo­kon csa­pós. Mi lesz így az el­hí­re­sült ka­ba­lafi­gu­rák­kal?

Mind­össze pár szó, de ha le­esik, akkor sír­va­rö­hö­gős. Na jó, in­kább hom­lo­kon csa­pós. Mi lesz így az el­hí­re­sült ka­ba­lafi­gu­rák­kal?

Sztrájk miatt kell szétválasztani a magyar úszókat

Sztrájk miatt kell szétválasztani a magyar úszókat

Hosszú Ka­tinka ki­vé­te­le­zett hely­zet­ben van, ő és Shane Tusup névre szóló jeggyel repül.

Hosszú Ka­tinka ki­vé­te­le­zett hely­zet­ben van, ő és Shane Tusup névre szóló jeggyel repül, míg a töb­biek cso­por­tos je­gye­ket kap­tak.

Műpéniszbotrány! Itt van Gyárfásék válasza

Műpéniszbotrány! Itt van Gyárfásék válasza

Ne­vet­ség tár­gyává vál­tak, de a szö­vet­ség sze­rint nincs gond.

Ne­vet­ség tár­gyává vál­tak, de a szö­vet­ség sze­rint nincs gond.

Hihetetlen forduló, ilyen még nem történt a magyar fociban

Hihetetlen forduló, ilyen még nem történt a magyar fociban

Óri­ási nulla volt a 17. for­du­ló­ban.

Ha va­laki erre fo­ga­dott, akkor na­gyon jól járt. Óri­ási nulla volt a 17. for­duló első fél­ideje. A nézők nem kí­ván­csiak erre.

Gyárfásék elhatárolódtak a botrányos kabalától

Gyárfásék elhatárolódtak a botrányos kabalától

Az úszó­szö­vet­ség­nek semmi köze nem volt a vá­lasz­tás­hoz? A vb ka­ba­lafi­gu­rái közül az egyik ne­vé­vel sze­xu­á­lis se­géd­esz­köz is lé­te­zik...

Az úszó­szö­vet­ség­nek semmi köze nem volt a vá­lasz­tás­hoz? A vb ka­ba­lafi­gu­rái közül az egyik ne­vé­vel sze­xu­á­lis se­géd­esz­köz is lé­te­zik, nem is egy, hisz a Willy az angol szleng­ben férfi nemi szer­vet is je­lent.