SPORT

OLDALVONAL

Jósolt a portugálok beépítette embere, ebben bízhatunk?

Jósolt a portugálok beépítette embere, ebben bízhatunk?

Az első per­cek dön­tőek lesz­nek.

A Deb­re­cen ve­ze­tő­edzője ki­emelte, hogy a por­tu­gál fo­ci­vá­lo­ga­tott­ban jobb já­té­ko­sok van­nak, mint a ma­gyar­ban. Vi­szont bajba ke­rül­het­nek, ha nem lőnek gyor­san gólt.

Durva vallomás, elhanyagolta családját a sztáredző

Durva vallomás, elhanyagolta családját a sztáredző

Ő sem gon­dolta volna, hogy ez lesz.

A Man­ches­ter Uni­ted le­gen­dás skót mes­tere 27 éven ke­resz­tül irá­nyí­totta a csa­pa­tot. Nem csoda, hogy sok­szor nem ma­radt ideje a gye­re­ke­ire.

Beckhamék a rák ellen küzdenek

Beckhamék a rák ellen küzdenek

Az an­go­lok klasszisa is fel­ve­szi a har­cot a gyil­kos kór­ral.

Az an­go­lok ko­rábbi vi­lág­klasszisa is fel­ve­szi a har­cot a gyil­kos kór­ral.

Katinka kitiltotta Gyurta volt edzőjét

Hosszú Katinka kitiltotta Gyurta volt edzőjét

Szé­les SMS-ben küldi az edzés­ter­vet.

Szé­les nem lép­het be a Duna Aré­nába, SMS-ben küldi az edzés­ter­vet.

Pucéran tárja szét a lábát a nagy mellű modell

Pucéran tárja szét a lábát a nagy mellű modell

Mia Gray egyre bát­rabb ké­pe­ket oszt meg ma­gá­ról. Pu­cé­ran fo­tóz­zák, és a fe­ne­két mar­ko­lásszák...

Mia Gray egyre bát­rabb ké­pe­ket oszt meg ma­gá­ról. Pu­cé­ran fo­tóz­zák, és a fe­ne­két mar­ko­lásszák...

Sokk, meglepő kijelentést tett a Fradi volt kapusa

Sokk, meglepő kijelentést tett a Fradi volt kapusa

Drasz­ti­kus lé­pésre szánná el magát.

Drasz­ti­kus lé­pésre szánná el magát a ru­ti­nos há­lóőr.

Halálosan fenyegetik, veszélyben a sztárfocista és családja élete

Halálosan fenyegetik, veszélyben a sztárfocista és családja élete

Nem ismer ha­tá­ro­kat a szur­ko­lók gyű­lö­lete. A leg­na­gyobb ked­venc­ből egy­ket­tőre köz­el­len­ség lett.

Felesége halála csődtömeggé tette a futballsztárt

Felesége halála csődtömeggé tette a futballsztárt

Párja ha­lála óta egye­dül ne­veli három gyer­me­két a Man­ches­ter Uni­ted egy­kori klasszisa.

Párja ha­lála óta egye­dül ne­veli három gyer­me­két a Man­ches­ter Uni­ted egy­kori klasszisa.

Meghalt a Sportszelet csokiikonja

Meghalt a Sportszelet csokiikonja

Disz­kosz­ve­tés­ben Eu­rópa-csúcs­tartó volt, az 1960-as olim­pián a ne­gye­dik he­lyen vég­zett. Ké­sőbb pro­fesszor­ként ta­ní­tott a Test­ne­ve­lési Egye­te­men.

Disz­kosz­ve­tés­ben Eu­rópa-csúcs­tartó volt, az 1960-as olim­pián a ne­gye­dik he­lyen vég­zett. Ké­sőbb pro­fesszor­ként ta­ní­tott a Test­ne­ve­lési Egye­te­men.

Schumachert jó barátja látni sem akarja

Újabb csapás Schumachernek, jó barátja látni sem akarja

Meg is mondta, miért nem.

Az F1 ko­rábbi min­den­ható ve­zére úgy akar em­lé­kezni a né­me­tek le­gen­dá­jára, ahogy is­merte. Mel­lé­ke­sen megint ki­osz­totta az új tu­laj­do­no­so­kat.

Harc a Forma-1-ben, Ecclestone hadat üzent

Harc a Forma-1-ben, Ecclestone hadat üzent

Fe­nye­ge­tő­zik a ki­túrt F1-vezér.

Eddig tar­tott a béke a szá­guldó cir­kusz­ban? Negy­ven évig dik­tált, most nem tud be­le­nyu­godni a fél­re­ál­lí­tá­sába. Fe­nye­ge­tő­zik a ki­túrt F1-vezér.

Ajjaj, Cseh László nagyon megbántotta korábbi mesterét

Ajjaj, Cseh László nagyon megbántotta korábbi mesterét

130 ven­dég kö­szön­tötte szü­le­tés­napja al­kal­má­ból Turi Györ­gyöt, aki a sze­ret­te­i­től még egy igen ér­té­kes órát is ka­pott.

130 ven­dég kö­szön­tötte szü­le­tés­napja al­kal­má­ból Turi Györ­gyöt, aki a sze­ret­te­i­től még egy igen ér­té­kes órát is ka­pott. Az ün­nep­lők közül vi­szont na­gyon hi­á­nyolt va­la­kit.

Gyászol a Schumacher család, újabb sorscsapás

Gyászol a Schumacher család, újabb sorscsapás

Az au­tó­ver­senyző le­genda fa­mí­li­á­já­ban csős­tül jön a baj. Nem akar véget érni a Schu­mi­é­kat sújtó tra­gé­diák sora.

Az au­tó­ver­senyző le­genda fa­mí­li­á­já­ban csős­tül jön a baj. Nem akar véget érni a Schu­mi­é­kat sújtó tra­gé­diák sora.

Nagy pofon, visszavonul a 69 éves edzőlegenda

Nagy pofon, visszavonul a 69 éves edzőlegenda

A hét­vé­gén vá­rat­lan ve­re­sé­get szen­ve­dett török sztár­csa­pa­tá­val a hol­land edző.

A hét­vé­gén vá­rat­lan ve­re­sé­get szen­ve­dett török sztár­csa­pa­tá­val a hol­land edző. Ezt kö­ve­tően sok­kolta a szur­ko­ló­kat.

Magyar edző ilyet még nem talált ki

Döbbenet, magyar edző ilyet még nem talált ki

Hi­he­tet­len ma­gya­rá­zat szü­le­tett egy sú­lyos sza­bály­sér­tésre.

Hi­he­tet­len ma­gya­rá­zat szü­le­tett egy sú­lyos sza­bály­sér­tésre.

Gyász, otthonában hunyt el a csapatkapitány

Gyász, otthonában hunyt el a csapatkapitány

A baj­no­kit még vé­gig­ját­szotta.

A baj­no­kit még vé­gig­ját­szotta, majd ott­ho­ná­ban el­hunyt a 27 éves já­té­kos.

Halálos baleset, hazugságvizsgáló várhat a magyar focistára

Halálos baleset, hazugságvizsgáló várhat a magyar focistára

A gyá­szoló apa sú­lyos tet­tel gya­nú­sítja a Vi­deo­ton lab­da­rú­gó­ját. Sze­rinte a fi­a­tal já­té­kos­nak kel­lene tisz­táz­nia magát.

Tragédia, elhunyt a legendás bajnok

Tragédia, elhunyt a legendás bajnok

Gyá­szol a sport­vi­lág, le­gen­dás győz­tes ha­gyott itt min­ket.

Gyá­szol a sport­vi­lág, le­gen­dás győz­tes ha­gyott itt min­ket.

Ganxsta Zolee ezért utálja Cristiano Ronaldót

Ganxsta Zolee ezért utálja Cristiano Ronaldót

A rap­per nem tud mit kez­deni a Real Mad­rid csil­la­gá­val, aki szom­ba­ton a ma­gyar vá­lo­ga­tott ellen lép pá­lyára.

A rap­per nem tud mit kez­deni a Real Mad­rid csil­la­gá­val, aki szom­ba­ton a ma­gyar vá­lo­ga­tott ellen lép pá­lyára.

Szégyentelenül terpeszt a nagy mellű, pucérkodó bombázó

Szégyentelenül terpeszt a nagy mellű, pucérkodó bombázó

Vi­vian újab­ban ter­pesz­teni sze­ret.

Vi­vian Kindle újab­ban ter­pesz­teni sze­ret, rendre szét­nyi­tott lá­bak­kal fo­tóz­zák. Szó se róla, így is rend­kí­vüli je­len­ség...

Botrányos szexvideó kering a dögös bajnoknőről

Botrányos szexvideó kering a dögös bajnoknőről

Két férfi­vel ke­rült intim kap­cso­latba.

Két férfi­vel ke­rült intim kap­cso­latba a szép­ség, aki vi­deót ké­szí­tett a fül­ledt együtt­lét­ről.

Forma-1: ketyeg a bomba, Hamilton bármikor leléphet?

Forma-1: ketyeg a bomba, Hamilton bármikor leléphet?

Damon Hill nem tűnt el, sőt fel­tű­nést kel­tett egy nyi­lat­ko­za­tá­val. Mit ter­vez a Mer­ce­des vi­lág­baj­noka?

Damon Hill nem tűnt el, sőt fel­tű­nést kel­tett egy nyi­lat­ko­za­tá­val. Mit ter­vez a Mer­ce­des ki­szá­mít­ha­tat­lan vi­lág­baj­noka?

Kőkemény piálásba kezdett a szépséges sztársportoló

Kőkemény piálásba kezdett a szépséges sztársportoló

Az el­til­tása alatt el­kez­dett tár­sa­dalmi éle­tet élni. Ez pedig együtt járt azzal, hogy egyre több al­ko­holt ivott.

Az el­til­tása alatt ren­ge­teg ideje lett, ezért el­kez­dett tár­sa­dalmi éle­tet élni. Ez pedig együtt járt azzal, hogy egyre több al­ko­holt ivott.

Szenzáció, Nikolics világklasszis csapattársat kaphat

Szenzáció, Nikolics világklasszis csapattársat kaphat

Már nyá­ron lét­re­jö­het az üzlet.

A német vá­lo­ga­tott ko­rábbi kö­zép­pá­lyása kevés le­he­tő­sé­get ka­pott eddig Man­ches­ter­ben, most bru­tá­lis fi­ze­té­sért köl­töz­het Ame­ri­kába.

Ágynak dőlt Király Gábor, mekkora a baj?

Ágynak dőlt Király Gábor, mekkora a baj?

Az edzé­sen még nem volt prob­léma, utána vi­szont...

Az edzé­sen még semmi prob­léma nem volt, utána vi­szont le kel­lett mon­dani a sze­rep­lést.

Gyász, szörnyű halála volt a fiatal focistának

Gyász, szörnyű halála volt a fiatal focistának

A 19 éves já­té­kost egy kro­ko­dil tá­madta meg, mi­köz­ben az egyik folyó part­ján fu­tott. Két ba­rátja is szem­ta­núja volt ennek, de se­gí­teni nem tud­tak.

A 19 éves já­té­kost egy kro­ko­dil tá­madta meg, mi­köz­ben az egyik folyó part­ján fu­tott. Két ba­rátja is szem­ta­núja volt ennek, de se­gí­teni nem tud­tak.

Baljós jelek, csalódást okozhat Schumacher fia

Baljós jelek, csalódást okozhat Schumacher fia

Nico Ros­berg ha­sonló ci­pő­ben járt, mint most a hét­sze­res vi­lág­baj­nok le­genda gyer­meke.

Nico Ros­berg ha­sonló ci­pő­ben járt, mint most a hét­sze­res vi­lág­baj­nok le­genda gyer­meke. Csak re­mélni tudja, hogy Mick az ap­jára ütött.

Hosszú Katinka ennyiért adja az arcát a vb-hez

Hosszú Katinka ennyiért adja az arcát a vb-hez

Ő is fel­tű­nik a rek­lám­ar­cok kö­zött.

Az Iron Lady is fel­tű­nik a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­ság rek­lám­ar­cai kö­zött.

Kétszer annyiért csináltak kiesőjelöltet, mint bajnokot az NB I-ben

Kétszer annyiért csináltak kiesőjelöltet, mint bajnokot az NB I-ben

Már csak a pénz tartja a deb­re­ceni kis­pa­don a por­tu­gál Le­o­nel Pon­test? A ma­gya­rok nem csak job­bak, ol­csób­bak is vol­tak.

Bajba kerül válogatott focistánk, súlyos UEFA-büntetés fenyeget

Bajba kerül válogatott focistánk, súlyos UEFA-büntetés fenyeget

Hiába szár­nyal a leg­ma­gya­rabb német csa­pat a Baj­no­kok Li­gája felé?

Hiába szár­nyal a leg­ma­gya­rabb német csa­pat a Baj­no­kok Li­gája felé?

Pucéran térdel Palvin Barbi vadítóan formás barátnője

Pucéran térdel Palvin Barbi vadítóan formás barátnője

Ale­xis Ren tel­je­sen le­vet­kő­zött, az ame­ri­kai mo­dell­ről va­dí­tóan dögös képek ké­szül­tek.

Ale­xis Ren tel­je­sen le­vet­kő­zött, az ame­ri­kai mo­dell­ről va­dí­tóan dögös képek ké­szül­tek.

Hihetetlen: a Vasasban játszott Európa legjobb jobbhátvédje

Hihetetlen: a Vasasban játszott Európa legjobb jobbhátvédje

Ko­rábbi csa­pat­társa sze­rint Ve­re­bes Jó­zsef ki­hozta a ma­xi­mu­mot a vé­dő­ből, aki el­tá­vo­lo­dott már a sport­tól.

Ko­rábbi csa­pat­társa sze­rint Ve­re­bes Jó­zsef ki­hozta a ma­xi­mu­mot a vé­dő­ből, aki tel­je­sen el­tá­vo­lo­dott már a lab­da­rú­gás­tól.

Aggasztó! Mindenkit megrémít Szalai Ádám fotója

Aggasztó! Mindenkit megrémít Szalai Ádám fotója

Ag­gód­nunk kell Sza­lai Ádá­mért?

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tára ré­misztő fotót osz­tott meg ma­gá­ról. Ag­gód­nunk kell Sza­lai Ádá­mért?

Ez ám a meglepetés, nagy visszatérő a Forma-1-ben

Ez ám a meglepetés, nagy visszatérő a Forma-1-ben

Fon­tos fel­adat vár a sztárra.

Két­sze­res vi­lág­baj­no­kot al­kal­maz a McLa­ren is­tálló. Fon­tos fel­adat vár a tu­laj­don­kép­pen ha­za­térő két­sze­res vi­lág­baj­nok sztárra.

Viníciusért harcol a Barca és a Real Madrid

Viníciusért harcol a Barca és a Real Madrid

Ez­út­tal a pá­lyán kívül csa­tá­zik egy­más ellen a két spa­nyol sztár­csa­pat.

Ez­út­tal a pá­lyán kívül csa­tá­zik egy­más ellen a két spa­nyol sztár­csa­pat. Ugyan­azt a já­té­kost néz­ték ki ma­guk­nak...

Döntő bejelentés, óriási öröm érte Dárdait

Döntő bejelentés, óriási öröm érte Dárdait

Kö­tél­nek állt a sztár.

Ez a hír meg­ha­tá­roz­hatja a Her­tha kö­vet­kező éveit. Hosszas tár­gya­lá­sok végén kö­tél­nek állt a sztár.

Gyász, meghalt a legendás magyar sportvezető

Gyász, meghalt a legendás magyar sportvezető

Óri­ási ér­de­mei vol­tak a test­épí­tés nép­sze­rű­sí­té­sé­ben és el­fo­gad­ta­tá­sá­ban Ma­gyar­or­szá­gon.

Óri­ási ér­de­mei vol­tak a test­épí­tés nép­sze­rű­sí­té­sé­ben és el­fo­gad­ta­tá­sá­ban Ma­gyar­or­szá­gon. Új­sá­got is szer­kesz­tett amel­lett, hogy a ma­gyar baj­nok­sá­go­kat is szer­vezte.

Neymar csak új néven lehet a világ ura!

Neymar csak új néven lehet a világ ura!

Egye­lőre Li­onel Messi és Cris­ti­ano Ro­naldo le­kö­rözi Ney­mart.

Egye­lőre Li­onel Messi és Cris­ti­ano Ro­naldo le­kö­rözi Ney­mart, aki­nek egy apró vál­toz­ta­tásra lenne szük­sége...

Újabb csoda a BL-ben, kiütötték az angol sztárcsapatot

Újabb csoda a BL-ben, kiütötték az angol sztárcsapatot

Hiába a hat rú­gott gól, ez is kevés volt.

Hiába a hat rú­gott gól, a mil­li­ók­ból össze­ra­kott csa­pat­nak Eu­rópa leg­jobb nyolc csa­pata közé sem si­ke­rült be­jut­nia. Gu­ar­diola ilyen korán még soha nem esett ki a so­ro­zat­ból.

Megható pillanat, erre nem számítottak a szurkolók

Megható pillanat, erre nem számítottak a szurkolók

Egy fi­a­tal pár szá­mára na­gyon em­lé­ke­ze­tes lesz a du­na­szer­da­he­lyi DAC hét­végi baj­noki meccse.

Egy fi­a­tal pár szá­mára na­gyon em­lé­ke­ze­tes lesz a du­na­szer­da­he­lyi DAC hét­végi baj­noki meccse.

Óriási balhé, José Mourinho beintett kedvenceinek

Óriási balhé, Mourinho beintett kedvenceinek

A por­tu­gál mes­ter épp azok­kal kü­lön­bö­zött össze, akik­kel köl­csö­nö­sen imád­ják egy­mást.

A por­tu­gál mes­ter épp azok­kal kü­lön­bö­zött össze, akik­kel köl­csö­nö­sen imád­ják egy­mást.

Micsoda sztorik! Ki gondolta ezt Verebesről?

Micsoda sztorik! Ki gondolta ezt Verebesről?

Bog­nár György Ve­re­bes­ről me­sélt.

Bog­nár György két edző­től ta­nulta a leg­töb­bet a fut­ball­ról. A Bu­da­örs szak­mai igaz­ga­tója Ve­re­bes Jó­zsef­ről szto­ri­zott.

Dől a pénz, élete szerződését kötötte a magyar válogatott focista

Dől a pénz, élete szerződését kötötte a magyar válogatott focista

Lé­gi­ó­sunk nem csak a csúcs­gá­zsi miatt dön­tött a sztár­csa­pat mel­lett. A kis­pa­don nem bol­do­gí­taná a vas­tag fi­ze­tési bo­rí­ték.

Gyász, meghalt a legendás csapat első pilótája

Gyász, meghalt a legendás csapat első pilótája

A si­ke­rek el­ke­rül­ték a ver­seny­pá­lyá­kon, még a do­bo­góra sem si­ke­rült fel­áll­nia. Ké­sőbb le­gen­dák sora kö­vette őt a brit is­tál­ló­nál.

A si­ke­rek el­ke­rül­ték a ver­seny­pá­lyá­kon, még a do­bo­góra sem si­ke­rült fel­áll­nia. Ké­sőbb le­gen­dák sora kö­vette őt a brit is­tál­ló­nál.

Szomorú hír, mélyütés a Schumacher családnak

Szomorú hír, mélyütés a Schumacher családnak

Így múlik el a világ di­cső­sége. El­fe­lej­tet­ték a le­gen­dás baj­no­kot, vagy szán­dé­ko­san tet­ték ezt a Mer­ce­des­nél?

Így múlik el a világ di­cső­sége. El­fe­lej­tet­ték a baj­no­kot, vagy szán­dé­ko­san tet­ték ezt a Mer­ce­des­nél?

Újabb sztár ment neki Sarapovának kőkeményen

Újabb sztár ment neki Sarapovának kőkeményen

Sokan nem örül­nek a vissza­té­ré­sé­nek.

Az orosz szép­sé­get min­den bi­zonnyal ez nem za­varja, most is mo­soly­gó­san vett részt egy saj­tó­ese­mé­nyen. Ha­ma­ro­san lejár az el­til­tása is.

Újabb csapás Storcknak

Újabb csapás Storcknak, alapember esett ki a válogatottból

Alap­em­ber esett ki a vá­lo­ga­tott­ból, rá­adá­sul pont a vé­de­lem­ből.

A le­hető leg­rosszabb­kor jött a sé­rü­lés, rá­adá­sul épp a vé­de­lem bom­lik meg.

Így emlékezik elhunyt apjára a legenda lánya

Így emlékezik elhunyt apjára a legenda lánya

Ma egy éve hunyt el Ve­re­bes Jó­zsef ki­váló ma­gyar fo­ci­edző. Vá­lo­ga­tott fo­cis­tá­ink könyv­ben em­lé­kez­nek a Má­gusra.

Ma egy éve hunyt el Ve­re­bes Jó­zsef ki­váló ma­gyar fo­ci­edző. Vá­lo­ga­tott fo­cis­tá­ink könyv­ben em­lé­kez­nek a Má­gusra.

Tömegverekedés, a rendőrök tettek rendet az utcán

Tömegverekedés, a rendőrök tettek rendet az utcán

A Tot­ten­ham 6-0-ra verte ott­hon a har­mad­osz­tá­lyú Mill­wallt az FA Kupa ne­gyed­dön­tő­jé­ben, de a meccs nem az ered­mény miatt ér­de­kes.

A Tot­ten­ham 6-0-ra verte ott­hon a har­mad­osz­tá­lyú Mill­wallt az FA Kupa ne­gyed­dön­tő­jé­ben, de a meccs nem az ered­mény miatt ke­rült kö­zép­pontba.

Meglesték a zuhanyzóban a pucéran ünneplő popsimodellt

Meglesték a zuhanyzóban a pucéran ünneplő popsimodellt

Suzy Cor­tez nem min­den­napi kép­pel ün­ne­pelte meg a Barca si­ke­rét.

Suzy Cor­tez nem min­den­napi kép­pel ün­ne­pelte meg a Bar­ce­lona to­vább­ju­tá­sát a PSG ellen.

Fülledt ágyjelenet: pucéran simogatja magát az izgató szurkolólány

Fülledt ágyjelenet: pucéran simogatja magát az izgató szurkolólány

Jes­sica Rose meg­si­ratta az Ar­se­nalt, az angol szép­ség ne­he­zen emész­tette meg a csa­pat Bayern Mün­chen el­leni za­kó­ját.

Rihannával mulattak a PSG sztárjai a kiesés előtt

Rihannával mulattak a PSG sztárjai a kiesés előtt

Sú­lyos vá­dak­kal il­le­ték őket.

Sú­lyos vá­dak­kal il­le­ték a fran­cia csa­pat két sztár­ját. Talán az éj­sza­kai ki­ma­ra­dás okozta a ve­re­sé­get?

Tragédia, a lelátón halt meg a focidrukker

Tragédia, a lelátón halt meg a focidrukker

Ször­nyű tra­gé­dia tör­tént.

Ször­nyű tra­gé­dia tör­tént a szom­bati RB Le­ip­zig-Wolfs­burg meccsen a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Kedvenceink esküdtek fel a válogatottra

Kedvenceink esküdtek fel a magyar válogatottra

Hi­va­tali úton erő­sí­tett a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott.

Hi­va­tali úton erő­sí­tett a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott. A Vi­deo­ton két já­té­kosa is ma­gyar ál­lam­pol­gár lett, kö­zü­lük Paulo Vi­ní­cius akár már Por­tu­gá­li­á­ban is bi­zo­nyít­hat.

Sikerrel mutatkozott be a Fradi új szerzeménye

Sikerrel mutatkozott be a Fradi új szerzeménye

Új arc tűnt fel a Fe­renc­vá­ros­nál szom­ba­ton a Ha­la­dás el­leni baj­noki mér­kő­zé­sen.

Új arc tűnt fel a Fe­renc­vá­ros­nál szom­ba­ton a Ha­la­dás el­leni baj­noki mér­kő­zé­sen.

Váratlan bejelentést tett Cristiano Ronaldo

Váratlan bejelentést tett Cristiano Ronaldo

Hét év után újabb nagy lé­pésre szánta el magát a fut­ball­klasszis.

Hét év után újabb nagy lé­pésre szánta el magát a fut­ball­klasszis.

Halálos fenyegetések, rettegnek a párizsiak

Halálos fenyegetések, rettegnek a párizsiak

Nem emész­tet­ték meg csa­pa­tuk ki­esé­sét a pá­ri­zsi szur­ko­lók.

Nem emész­tet­ték meg csa­pa­tuk ki­esé­sét a pá­ri­zsi szur­ko­lók. A já­té­ko­so­kat fe­nye­ge­tik.

Szerencséje volt Talmácsinak, hogy túlélte a horrorbalesetet

Szerencséje volt Talmácsinak, hogy túlélte a horrorbalesetet

Tra­gé­di­á­val is vég­ződ­he­tett volna a 2013-as bu­kása.

Tra­gé­di­á­val is vég­ződ­he­tett volna a bu­kása. Könnyeb­ben meg­úszta, mint most Del­halle.

Fájó búcsú, klasszisunk elhagyja a válogatottat

Fájó búcsú, klasszisunk elhagyja a válogatottat

A já­té­kost meg­vi­sel­ték az utóbbi idők­ben össze­sze­dett sé­rü­lé­sei. Csak a klub­csa­pa­tára kíván kon­cent­rálni.

A já­té­kost meg­vi­sel­ték az utóbbi idők­ben össze­sze­dett sé­rü­lé­sei. Csak a klub­csa­pa­tára kíván kon­cent­rálni.

Kinek van papírja az uszoda használatáról?

Kinek van papírja az uszoda használatáról?

Nem tudni, hogy a egye­sü­le­tek közül kinek van joga a me­den­cé­hez.

Egye­lőre nem tudni, hogy a ma­ra­kodó egye­sü­le­tek közül kinek is van joga a tan­me­den­cé­hez.

Megható szavak, Schumacher egy hős volt

Megható szavak, Schumacher egy hős volt

Meg­ható nyi­lat­ko­zat...

Va­ló­szí­nű­leg töb­bek sze­mébe könnye­ket csal nyi­lat­ko­za­tá­val Ross Brawn...

Súlyos döntés, Storck lemondott egyik legjobbjáról

Súlyos döntés, Storck lemondott egyik legjobbjáról

Vá­rat­lan dön­tést ho­zott Bernd Storck. A fo­ci­vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya nem viszi Por­tu­gá­li­ába Ni­ko­li­csot.

Vá­rat­lan dön­tést ho­zott Bernd Storck. A fo­ci­vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya nem viszi Por­tu­gá­li­ába Ni­ko­lics Ne­man­ját.

Gyász, szörnyű balesetben elhunyt a világbajnok sportoló

Gyász, szörnyű balesetben elhunyt a világbajnok sportoló

Edzés köz­ben ve­szí­tette éle­tét An­thony Del­halle vi­lág­baj­nok mo­to­ros. A bukás után azon­nal ször­nyet­halt.

Edzés köz­ben ve­szí­tette éle­tét An­thony Del­halle vi­lág­baj­nok mo­to­ros. A bukás után azon­nal ször­nyet­halt.

Lelőtte a kacsát a magyar válogatott focista

Lelőtte a kacsát a magyar válogatott focista

Sz­tár­csa­pat he­lyett Ame­ri­kába vá­gyik.

A sztár­csa­pat he­lyett Ame­ri­kába vá­gyik. Lé­giós csa­tá­runk tiszta vizet ön­tött a po­hárba a ter­ve­i­vel kap­cso­lat­ban.

Pucéran élvezi a vízesést a nagy mellű színésznő

Pucéran élvezi a vízesést a nagy mellű színésznő

Sara imádja a ter­mé­sze­tet.

Sara Un­der­wood imádja a ter­mé­sze­tet, rend­sze­re­sen mez­te­len ké­pek­kel üzen a tú­rá­i­ról...

Erre a pályára vajon mit mondana Thomas Doll?

Erre a pályára vajon mit mondana Thomas Doll?

Az még nem dőlt, hogy te­he­nek, vagy libák le­gel­né­nek az orosz gye­pen. Még Jose Mo­u­rinho is ki­akadt.

Az még nem dőlt, hogy te­he­nek, vagy libák le­gel­né­nek az orosz gye­pen. Még Jose Mo­u­rinho is ki­akadt.

Ágaskodó cicik miatt áll a bál a Bayern Münchennél

Ágaskodó cicik miatt áll a bál a Bayern Münchennél

Ki­hívó fotó okozta a bot­rányt. Sze­xista rek­lám, vagy csak egy ár­tal­mat­lan poén?

Ki­hívó fotó okozta a bot­rányt. Sze­xista rek­lám, vagy csak egy ár­tal­mat­lan poén? Meg­szó­lal a balhé mu­ta­tós fő­sze­rep­lője is.

Rosszul lett, órákat várt a műtétre a válogatott focista

Rosszul lett, órákat várt a műtétre a válogatott focista

Edzés­ről ro­hant a kór­házba a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott fi­a­tal já­té­kosa, órá­kon át vár­nia kel­lett a ke­ze­lésre.

Edzés­ről ro­hant a kór­házba a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott fi­a­tal já­té­kosa, órá­kon át vár­nia kel­lett a ke­ze­lésre.

Visszasírja Schumachert a Ferrari vezére

Visszasírja Schumachert a Ferrari vezére

Semmi sem a régi a tá­vo­zása óta.

Semmi sem a régi azóta, hogy Mi­chael Schu­m­a­cher el­hagyta a Forma-1-es olasz csa­pa­tot.

Bébiszitterrel jött össze Cristiano Ronaldo

Bébiszitterrel jött össze Cristiano Ronaldo

A Real Mad­rid sztárja jól vá­lasz­tott...

A Real Mad­rid sztárja körül rend­sze­re­sen szem­re­való höl­gye­ket lá­tunk, új párja is rend­kí­vüli je­len­ség...

Óriási botrányt kavarhat a világsztár bunyós

Óriási botrányt kavarhat a világsztár bunyós

Nem elő­ször verné át a vi­lá­got.

Nem elő­ször lenne példa arra, hogy az egész vi­lá­got át­veri. El­len­fele még nin­csen, Né­met­or­szág­ban pedig látni sem akar­ják.

Döbbenet, visszavonul a sportlegenda

Döbbenet, bejelentette visszavonulását a sportlegenda

Ko­ráb­ban semmi elő­jele nem volt a dön­té­sé­nek.

Sze­retne több időt töl­teni a csa­lád­já­val, a ba­rá­ta­i­val. Ko­ráb­ban semmi elő­jele nem volt a dön­té­sé­nek.

Megint kórházba került a Fradi legendás játékosa

Megint kórházba került a Fradi legendás játékosa

Sze­ren­csére nem ko­moly a baj, influ­enza dön­tötte le a lá­bá­ról az egy­kori ki­váló csa­tárt.

Sze­ren­csére nem ko­moly a baj, influ­enza dön­tötte le a lá­bá­ról az egy­kori ki­váló csa­tárt. Re­mél­he­tő­leg még a héten ha­za­en­ge­dik.

Gyász, elhunyt a magyar világbajnok

Gyász, elhunyt a magyar világbajnok

A sportág le­gen­dája fel­adta a har­cot a be­teg­ség­gel szem­ben.

A sportág le­gen­dája fel­adta a har­cot a be­teg­ség ellen.

Tragédia, lelőtték a sztárjátékos rokonát

Szörnyű tragédia, lelőtték a sztárcsapat játékosának rokonát

Rab­ló­tá­ma­dás vég­zett a vb-ezüst­ér­mes uno­ka­test­vé­ré­vel.

Rab­ló­tá­ma­dás vég­zett a vi­lág­baj­noki-ezüst­ér­mes man­ches­teri hát­véd uno­ka­test­vé­ré­vel. Még nagy­korú sem volt, 17 éves ko­rá­ban érte a halál.

Vigyázat, figyelmeztetés a magyar fociszurkolóknak

Vigyázat, figyelmeztetés a magyar fociszurkolóknak

Ele­jét ven­nék a kel­le­met­len meg­le­pe­tés­nek. Jó, ha min­denki tud erről.

Ele­jét ven­nék a kel­le­met­len meg­le­pe­tés­nek. Jó, ha a vá­lo­ga­tott hívei közül min­denki tud erről.

Szörnyű hírt kapott a műtéten átesett NB I-es focista

Szörnyű hírt kapott a műtéten átesett NB I-es focista

Feb­ruár ele­jén ope­rál­ták meg a deb­re­ceni já­té­kost, az or­vo­sok már akkor fi­gyel­mez­tet­ték.

Feb­ruár ele­jén ope­rál­ták meg a deb­re­ceni já­té­kost, az or­vo­sok már akkor fi­gyel­mez­tet­ték.

Sokkolja rajongóit a bombatestű dögös olimpikon

Sokkolja rajongóit a bombatestű dögös olimpikon

Jó­kora vál­to­zást esz­kö­zölt...

Jó­kora vál­to­zást esz­kö­zölt kar­ri­er­jé­ben a ka­na­dai olim­pi­kon, aki eddig súly­eme­lő­ként te­vé­keny­ke­dett.

Olimpia-balhé: kenőpénz segítette a pályázatot?

Olimpia-balhé: kenőpénz segítette a pályázatot?

Egyre na­gyobbra dagad a bot­rány.

Egyre na­gyobbra dagad a bot­rány. Saj­tó­hí­rek sze­rint száz­mil­li­ókra rúgó összeg­ről be­szél­he­tünk.

Újabb balhéba keveredett a Real Madrid botrányhőse

Újabb balhéba keveredett a Real Madrid botrányhőse

Több hibát is el­kö­ve­tett a fran­cia szu­per­sztár, emi­att kel­lett bűn­hőd­nie. De most leg­alább nem a honfi­tár­sát zsa­rolta szex­vi­de­ó­val.

Több hibát is el­kö­ve­tett a fran­cia szu­per­sztár, emi­att kel­lett bűn­hőd­nie. De most leg­alább nem a honfi­tár­sát zsa­rolta szex­vi­de­ó­val.

Alig kapott levegőt Kenderesi Tamás

Alig kapott levegőt Kenderesi Tamás

Olim­piai bronz­ér­mes úszónk ext­rém kö­rül­mé­nyek kö­zött ké­szült Me­xi­kó­ban. A meg­ter­helő moz­du­la­tok mel­lett a helyi étel­kul­tú­rá­val is meg kel­lett küz­de­nie.

Olim­piai bronz­ér­mes úszónk ext­rém kö­rül­mé­nyek kö­zött ké­szült Me­xi­kó­ban. A meg­ter­helő moz­du­la­tok mel­lett a helyi étel­kul­tú­rá­val is meg kel­lett küz­de­nie.

Alkoholt ivott, kirúgták a magyar csatárt

Alkoholt ivott, kirúgták a magyar csatárt

Szer­ző­dés­sze­gést kö­ve­tett el.

A já­té­kos szer­ző­dés­sze­gést kö­ve­tett el, az edzőn múlik, vissza­tér­het-e.

Örömhírt kapott a Hertha magyar edzője

Örömhírt kapott a Hertha magyar edzője

Remek tel­je­sít­ményt nyújt a Her­tha, A klub­ve­ze­tők is elé­ge­det­tek.

Remek tel­je­sít­ményt nyújt a Her­tha, és úgy fest, a klub­ve­ze­tők is elé­ge­det­tek a szak­mai stáb­bal.

Itt a nap legsúlyosabb híre, minden magyar örül

Itt a nap legsúlyosabb híre, minden magyar örül

Senki sem tudta meg­előzni Már­ton Ani­tát. A ma­gyar súly­lökő meg­védte fe­dett­pá­lyás címét.

Senki sem tudta meg­előzni Már­ton Ani­tát. A ma­gyar súly­lökő meg­védte fe­dett­pá­lyás címét.