SPORT

OLDALVONAL

Ezért utazott haza a Chile ellen védő kapus

Ezért utazott haza a Chile ellen védő kézikapus

Mikler Ro­land egy nap alatt vissza­tért Fran­cia­or­szágba. A ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott ka­pusa így ré­szese volt a Chile el­leni si­ker­nek.

Mikler Ro­land egy nap alatt vissza­tért Fran­cia­or­szágba. A ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott ka­pusa így ré­szese volt a Chile el­leni si­ker­nek.

Sokkoló diagnózis: hosszú időre kidőlt válogatott focistánk

Sokkoló diagnózis: hosszú időre kidőlt válogatott focistánk

Újabb he­te­ket kell ki­hagy­nia.

Újabb nagy po­font ka­pott az 1860 Mün­chen ma­gyar lé­gi­ósa. Me­gint he­te­ket kell ki­hagy­nia a térde miatt.

Nagy a baj, vége lehet Nagy László vb-szereplésének

Nagy a baj, vége lehet Nagy László vb-szereplésének

Még vissza­ke­rül­het a ke­retbe, de...

Azt mondta, talán ez az utolsó vá­lo­ga­tott vi­lág­ver­se­nye. Nem ilyen bú­csúra szá­mí­tott a Veszp­rém ve­te­rán vi­lág­sztárja.

Gyász: elhunyt a videojátékokból is ismert legendás sportoló

Gyász: elhunyt a videojátékokból is ismert legendás sportoló

Le­győzte a gyil­kos kór a nagy har­cost. Bot­rá­nyok­tól, rej­té­lyes ha­lál­eset­től sem volt men­tes az élete.

Furcsa dolgot mondott feleségéről Hosszú Katinka férje

Furcsa dolgot mondott feleségéről Hosszú Katinka férje

Shane Tusup az év leg­jobb edzője lett a sport­új­ság­írók sza­va­za­tai alap­ján, ennek ap­ro­pó­ján nyi­lat­ko­zott.

Családi probléma, váratlanul hazautazott a válogatott kapusa

Családi probléma, váratlanul hazautazott a válogatott kapusa

A Veszp­rém já­té­kosa a Chile el­leni cso­port­mér­kő­zé­sen már újra a vá­lo­ga­tot­tal lesz.

A Veszp­rém já­té­kosa a Chile el­leni cso­port­mér­kő­zé­sen már újra a vá­lo­ga­tot­tal lesz.

Szexi bombázók élnek a világbajnok mellett

Szexi bombázók élnek a világbajnok mellett

Nem csak a pá­lya­fu­tása miatt van Irigy­lésre méltó hely­zet­ben a baj­nok.

Nem csak a pá­lya­fu­tása miatt van Irigy­lésre méltó hely­zet­ben a vi­lág­baj­nok. Szexi szép­sé­gek ve­szik őt körül.

Fordulat az úszószövetség élén? Kulcspozícióba kerülhet Shane Tusup

Fordulat az úszószövetség élén? Kulcspozícióba kerülhet Shane Tusup

A ka­pi­tány sze­rint csak Hosszú Ka­tinka ame­ri­kai edző-fér­jén múlik, hogy ki­ne­ve­zik-e a poszt­jára.

Itt a diagnózis, ez várhat Miklós Editre

Itt a diagnózis, ez várhat Miklós Editre

A men­tő­he­li­kop­ter­rel el­szál­lí­tott ma­gyar sí­e­lőnő térde sé­rült meg. Azt egy­előre nem tudni, mennyit kell ki­hagy­nia a vi­lág­baj­nok­ságra ké­szülő spor­to­ló­nak.

A men­tő­he­li­kop­ter­rel el­szál­lí­tott ma­gyar sí­e­lőnő térde sé­rült meg. Azt egy­előre nem tudni, mennyit kell ki­hagy­nia a vi­lág­baj­nok­ságra ké­szülő spor­to­ló­nak.

Újabb csapás, magára hagyták Michael Schumachert

Újabb csapás, magára hagyták Schumachert

Csa­pás, csa­pás hátán. Hiába a nagy fo­gad­ko­zás, egyre ke­ve­seb­ben tar­ta­nak ki a Forma-1 le­gen­dája mel­lett.

Csa­pás, csa­pás hátán. Hiába a nagy fo­gad­ko­zás, egyre ke­ve­seb­ben tar­ta­nak ki a Forma-1 le­gen­dája mel­lett.

Drámai döntés: ereje teljében befejezi a magyar válogatott focista

Drámai döntés: ereje teljében befejezi a magyar válogatott focista

28 éve­sen fel­hagy a pá­lya­fu­tá­sá­val. Már tá­vo­zott is a csa­pa­tá­tól, pedig nagy szük­ség lenne rá a ki­eső­je­lölt­nél.

Életveszély! Túlélő-show lett a Dakar-rali

Életveszély! Túlélő-show lett a Dakar-rali

Eső­zé­sek és föld­csu­szam­lá­sok.

Eső­zé­sek, meg­áradt fo­lyók és föld­csu­szam­lá­sok ne­he­zí­tik a ver­seny­zők sor­sát a Dél-Ame­ri­ká­ban zajló Dakar-ralin.

Újabb csapás: megsérült válogatott légiósunk

Újabb csapás: megsérült válogatott légiósunk

Több mint egy éve szen­ve­dett hor­ror­sé­rü­lést, de máig nyögi. Me­gint baj van a tér­dé­vel.

Több mint egy éve szen­ve­dett hor­ror­sé­rü­lést, de máig nyögi. Me­gint baj van a német klub ma­gyar fo­cis­tá­já­nak tér­dé­vel.

Tusup őszinte vallomása: szembement szülőhazájával

Tusup őszinte vallomása: szembement szülőhazájával

Hosszú Ka­tinka férje Bu­da­pes­tet pre­fe­rálja.

Hosszú Ka­tinka férje egy­ér­tel­mű­sí­tette, hogy Los An­ge­les és Bu­da­pest közül me­lyik vá­rost pre­fe­rálná olim­piai ren­de­ző­ként 2024-ben.

Erdei Zsolt rettegett, hogy elveszíti a lányát

Erdei Zsolt rettegett, hogy elveszíti a lányát

Fo­lya­ma­to­san ne­héz­sé­gek­kel kel­lett szem­be­néz­nie a ma­gyar ököl­ví­vó­nak. Erdei Zsolt kis­lá­nya, Gréti 27. hétre szü­le­tett.

Fo­lya­ma­to­san ne­héz­sé­gek­kel kel­lett szem­be­néz­nie a ma­gyar ököl­ví­vó­nak. Erdei Zsolt kis­lá­nya, Gréti 27. hétre szü­le­tett.

Meglepő kijelentést tett Dárdairól a főnöke

Meglepő kijelentést tett Dárdairól a főnöke

Mi lesz az edző­vel?

Rö­vi­de­sen lejár a ma­gyar szak­em­ber ve­ze­tő­edzői meg­bí­zása a Hert­há­nál. Mi lesz vele a tá­vo­labbi jö­vő­ben?

Végre mindenki mosolyog Schumacher miatt

Végre mindenki mosolyog Schumacher miatt

Mókás je­le­ne­tet idéz­tek.

Habár a le­gen­dás au­tó­ver­seny­ző­ről egy­ál­ta­lán nem adnak hírt, a kö­zös­ségi ol­dala meg­le­he­tő­sen aktív.

Újabb fordulat az úszóknál: megmakacsolta magát Kiss László

Újabb fordulat az úszóknál: megmakacsolta magát Kiss László

Mi­u­tán meg­vá­lasz­tot­ták el­nök­nek Bi­e­nerth Gusz­tá­vot, az el­nök­ség két tagja le­mon­dott.

Schumi szomorú évfordulója, erre készült

Schumi szomorú évfordulója, erre készült hét évvel ezelőtt

Je­rez­ben állt mun­kába.

A le­gen­dás ver­senyző 2009 de­cem­be­ré­ben je­len­tette be a vissza­té­ré­sét, a kö­vet­kező év ja­nu­ár­já­ban már tesz­telt is.

Pucéran a lába közé nyúl a valóságshow-s bombázó

Pucéran a lába közé nyúl a valóságshow-s bombázó

Brit­ta­nya Ra­zavi a telt­kar­csú mo­del­lek tá­bo­rát erő­síti. Úgy is mond­hat­nánk, ő az egyik leg­nép­sze­rűbb kép­vi­se­lő­jük.

Brit­ta­nya Ra­zavi a telt­kar­csú mo­del­lek tá­bo­rát erő­síti. Úgy is mond­hat­nánk, ő az egyik leg­nép­sze­rűbb kép­vi­se­lő­jük.

Erre vártunk, visszatér a legszexibb síelő szépség

Erre vártunk, visszatér a legszexibb síelő szépség

Lin­dsey Vonn ismét sí­tal­pakra áll.

Ki­lenc hét­tel a kar­tö­rése után Lin­dsey Vonn ismét sí­tal­pakra áll, és el­in­dul egy ver­se­nyen.

Gyász: elhunyt Elton John kedvence

Gyász: elhunyt Elton John imádott kedvence

Test­vé­re­ként sze­rette a ze­nész az angol fut­ball­szak­em­bert.

Test­vé­re­ként sze­rette a ze­nész az angol fut­ball­szak­em­bert. Mun­ka­tár­sak­ból let­tek ba­rá­tok. 72 évet élt az an­go­lok ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

Ki csajozik Talmácsi Gábor nevében?

Ki csajozik Talmácsi Gábor nevében?

Gyor­sa­sági mo­to­ros vi­lág­baj­no­kunk hír­ne­vét akar­ják ki­hasz­nálni, hogy párt ta­lál­ja­nak? Va­laki visszaél Talma ké­pé­vel?

Gyor­sa­sági mo­to­ros vi­lág­baj­no­kunk hír­ne­vét akar­ják ki­hasz­nálni, hogy párt ta­lál­ja­nak? Va­laki visszaél Talma ké­pé­vel?

Örömszerzés, C. Ronaldo teljesítette Jennifer Lopez vágyát

Örömszerzés, C. Ronaldo teljesítette Jennifer Lopez vágyát

Az éne­kesnő addig-addig kér­lelte a fut­bal­lis­tát, aki végül be­adta a de­re­kát, és óri­ási örö­met oko­zott.

Az éne­kesnő addig-addig kér­lelte a fut­bal­lis­tát, aki végül be­adta a de­re­kát, és óri­ási örö­met oko­zott.

Fontos döntést hozott a magyar sztárjátékos

Fontos döntést hozott a magyar sztárjátékos

Biz­tos benne, hogy meg­egye­zik majd a csa­pa­tá­val.

Biz­tos benne, hogy meg­egye­zik majd a csa­pa­tá­val. A klub­el­nök pedig be­je­len­tette, hogy to­vábbi iga­zo­lá­so­kat ter­vez­nek.

Tragédia, elhunyt a legendás gólkirály

Tragédia, elhunyt a legendás gólkirály

Gyá­szol a nem­zet­közi lab­da­rúgó-világ, el­hunyt a het­ve­nes évek gól­vá­gója.

Gyá­szol a nem­zet­közi lab­da­rúgó-világ, el­hunyt a het­ve­nes évek egyik le­gen­dás gól­vá­gója.

Magyarországon marad a Fradi száműzött focistája

Magyarországon marad a Fradi száműzött focistája

No­vem­ber­ben ke­ve­re­dett bal­héba a já­té­kos, a baj­nok­csa­pat­nál azon­nal le­mond­tak róla. Kül­föld­ről is volt aján­lata, de nem megy el lé­gi­ós­kodni.

No­vem­ber­ben ke­ve­re­dett bal­héba a já­té­kos, a baj­nok­csa­pat­nál azon­nal le­mond­tak róla. Kül­föld­ről is volt aján­lata, de nem megy el lé­gi­ós­kodni.

Megható szavak: ezt mondta a torkon lőtt focista

Megható szavak: ezt mondta a torkon lőtt focista

Is­ten­nek a túl­élést, élete sze­rel­mé­nek a gyors gyó­gyu­lást kö­szöni a német já­té­kos.

Is­ten­nek a túl­élést, élete sze­rel­mé­nek a gyors gyó­gyu­lást, csa­pat­tár­sa­i­nak és szur­ko­ló­ik­nak a tá­mo­ga­tást kö­szöni.

Döbbenet, elküldte a csodagyereket a Real Madrid

Döbbenet, elküldte a csodagyereket a Real Madrid

Vá­rat­lan húzás.

Vá­rat­lan hú­zás­sal nyi­tott a Real Mad­rid a ja­nu­ári át­iga­zo­lási idő­szak­ban.

Így ünnepel Dárdai: Megvalósult a magyarok álma

Így ünnepel Dárdai: Megvalósult a magyarok álma

A kol­lé­gái ki­akad­tak, ő uj­jong.

A Her­tha BSC ma­gyar edzője el­lent­mond a német foci krém­jé­nek. Amit a kol­lé­gái ag­gódva, he­ve­sen bí­rál­nak, azt ő uj­jongva fo­gadja.

Megható infók Schumacherről, sztorizott a jóbarát

Megható infók Schumacherről, sztorizott a jóbarát

To­vábbra is epe­kedve vár­ják a ra­jon­gók a hí­re­ket Mi­chael Schu­m­a­cher­ről. Ross Brawn be­szélt róla.

To­vábbra is epe­kedve vár­ják a ra­jon­gók a hí­re­ket Mi­chael Schu­m­a­cher­ről. Ross Brawn be­szélt róla.

Eltiltják Dollt? Erre jutott az MLSZ a balhé ügyében

Eltiltják Dollt? Erre jutott az MLSZ a balhé ügyében

Je­le­nése volt a Fradi német edző­jé­nek a fe­gyelmi bi­zott­ság előtt. Akár 2 éves el­til­tás és 10 mil­liós pénz­bün­te­tés is a le­ve­gő­ben lóg.

Je­le­nése volt a Fradi német edző­jé­nek a fe­gyelmi bi­zott­ság előtt. Akár 2 éves el­til­tás és 10 mil­liós pénz­bün­te­tés is a le­ve­gő­ben lóg.

Óriási esélyt kapott a magyar válogatott!

Óriási esélyt kapott a magyar válogatott!

Könnyen lehet, hogy ennél na­gyobb le­he­tő­sége soha nem lesz fo­cis­tá­ink­nak, akik leg­utóbb 1986-ban sze­re­pel­tek lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Könnyen lehet, hogy ennél na­gyobb le­he­tő­sége soha nem lesz fo­cis­tá­ink­nak, akik leg­utóbb 1986-ban sze­re­pel­tek lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

A Barca sztárjai magyar családon segítettek

A Barca sztárjai magyar családon segítettek

Több száz­ezer fo­rint gyűlt össze.

Több száz­ezer fo­rint gyűlt össze egy spa­nyol­or­szági ét­te­rem ár­ve­ré­sén. Olyan csa­lád­hoz ke­rült a pénz, akik heten élnek egy más­fél szo­bás la­kás­ban.

Messi beintett, fütyül a FIFA-gálára

Messi beintett, fütyül a FIFA-gálára

A Bar­ce­lona já­té­ko­sai nem utaz­tak el a FIFA hét­fői gá­lá­jára.

A Bar­ce­lona já­té­ko­sai nem utaz­tak el a FIFA hét­fői gá­lá­jára. Fon­to­sabb dol­guk van, az Ath­le­tic Bil­bao el­leni vissza­vá­góra ké­szül­nek.

Súlyos műtét vár olimpiai bajnokunkra, ezért húzza az időt

Súlyos műtét vár olimpiai bajnokunkra, ezért húzza az időt

Odázza az újabb be­avat­ko­zást.

Nyolc műtét után sem adja föl, vissza­térne a világ te­te­jére Pars Krisz­tián. Odázza az újabb be­avat­ko­zást, mert idén is nagy célja van.

Nagy a baj a Herthánál, Dárdai is tehetetlen

Nagy a baj a Herthánál, Dárdai is tehetetlen

Rájár a rúd a ma­gyar edzőre.

Rájár a rúd a ber­li­niek ma­gyar edző­jére. Már csak abban bízik, hogy a sok csa­pás után, újabb gon­dok nél­kül ki­húzza a csa­pa­tá­val.

Apró bugyiban terpeszt a dús keblű bombázó

Apró bugyiban terpeszt a dús keblű bombázó

Le­anna De­c­ker 2012-ben le­vet­kő­zött a Play­boy­nak, és azóta tö­ret­len a kar­ri­erje. A szép­sége is örök­nek tűnik...

Le­anna De­c­ker 2012-ben le­vet­kő­zött a Play­boy­nak, és azóta tö­ret­len a kar­ri­erje. A szép­sége is örök­nek tűnik...

Luxusút, Dárdaiék nyaralni mentek

Luxusút, Dárdaiék nyaralni mentek

Ebben a hi­deg­ben leg­szí­ve­seb­ben min­denki tél­ből a nyárba me­ne­külne.

Ebben a hi­deg­ben leg­szí­ve­seb­ben min­denki tél­ből a nyárba me­ne­külne. Dár­dai Pál meg is tette...

Katinka nem edz. Fontos dolga akadt

Hosszú Katinka nem edz. Sokkal fontosabb dolga akadt

Nagy napra vir­radt ma a ma­gyar úszó­társ­da­lom.

Nagy napra vir­radt ma a ma­gyar úszó­társ­da­lom. Ebből az ese­mény­ből a világ leg­jobbja sem ma­rad­hat ki.

Nagy a baj, gyógyszereken él a világ egyik legszexibb sportolónője

Gyógyszereken él a világ egyik legszexibb sportolónője

Hó nél­kül bol­dog­ta­lan­nak érzi magát Lin­dsey Vonn.

Hó nél­kül bol­dog­ta­lan­nak érzi magát Lin­dsey Vonn. Pa­nasz­ko­dik Tiger Woods exe.

Brutális, a fél bolygót meg kellett kerülnie egy focicsapatnak

Brutális, a fél bolygót meg kellett kerülnie egy focicsapatnak

Több mint 10 ezer ki­lo­mé­tert uta­zott a fran­cia együt­tes, amely a Fran­cia Ku­pá­ban a Lille együt­te­sé­vel ta­lál­ko­zott.

Több mint 10 ezer ki­lo­mé­tert uta­zott a fran­cia együt­tes.

Ezért fogja a fejét riói érmes tehetségünk

Ezért fogja a fejét riói érmes szupertehetségünk

Ken­de­resi Tamás le­győz­hette volna pél­da­ké­pét a dön­tő­ben.

Ken­de­resi Tamás le­győz­hette volna pél­da­ké­pét a dön­tő­ben. Ma már csak nevet a sajt­bu­re­szes témán, és jól érzi ott magát, ahol van.

Súlyos, négyéves eltiltást kaphat a manchesteri sztár

Súlyos, négyéves eltiltást kaphat a manchesteri sztár

Olyan ke­ze­lést ka­pott, ami tilos.

Ha ki­de­rül Samir Nas­ri­ról, hogy vé­tett a dop­ping­sza­bá­lyok ellen, akkor jó ideig nem lát­hat­juk a pá­lyán. Olyan ke­ze­lést ka­pott, ami tilos a spor­to­lók­nál.

Gyász, meghalt a kiváló sportoló és klubelnök

Gyász, meghalt a kiváló sportoló és klubelnök

Het­ven­éves ko­rá­ban, hosszan tartó be­teg­ség után hunyt el Be­reg­szá­szi Pál. A súly­emelő edző­ként és ve­ze­tő­ként is tény­ke­dett.

Het­ven­éves ko­rá­ban, hosszan tartó be­teg­ség után hunyt el Be­reg­szá­szi Pál. A súly­emelő edző­ként és ve­ze­tő­ként is tény­ke­dett.

Mourinho megint megbukott a csapatépítésben?

Mourinho megint megbukott a csapatépítésben?

A por­tu­gál tré­ner­nek va­la­hogy nem si­ke­rült egy­sé­get ko­vá­csol­nia. Ahe­lyett, hogy be­is­merné, já­té­ko­so­kat küld el.

A por­tu­gál tré­ner­nek va­la­hogy nem si­ke­rült egy­sé­get ko­vá­csol­nia. Ahe­lyett, hogy ezt be­is­merné, in­kább já­té­ko­so­kat küld el.

Zavadszky Mónika: Erős akartam maradni a fiaim előtt

Zavadszky Mónika: Erős akartam maradni a fiaim előtt

Ma 11 éve hunyt el Za­vadszky Gábor.

Ma 11 éve hunyt el Za­vadszky Gábor. Öz­ve­gye a mai napig könnyes szem­mel gon­dol rá. Ha ér­de­kel­nek a rész­le­tek, ke­resd a Ri­pos­tot az új­ság­áru­sok­nál!

Gyászol Debrecen, meghalt a kitűnő focista

Gyászol Debrecen, meghalt a kitűnő focista

Bronz­ér­met is nyert a csa­pat­tal.

Tagja volt annak a csa­pat­nak, amely 1972-ben az NB I B-ben bronz­ér­met szer­zett. Ki­tűnő rú­gó­tech­nika, pon­tos ke­reszt­passzok, remek pont­rú­gá­sok jel­le­mez­ték já­té­kát.

Csollány Szilveszter olimpiai bajnokból háztartásbeli lett

Csollány Szilveszter olimpiai bajnokból háztartásbeli lett

A csa­ládja miatt tért haza kül­föld­ről. A tor­nász 17 évvel ez­előtt lett arany­ér­mes Syd­ney­ben, ma­nap­ság meg...

A csa­ládja miatt tért haza kül­föld­ről. A tor­nász 17 évvel ez­előtt lett arany­ér­mes Syd­ney­ben, ma­nap­ság meg...

Összejöttek, ők az új magyar álompár!

Összejöttek, ők az új magyar álompár!

Rá­ta­lált a sze­re­lem a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar ka­ja­kos klasszisra. Egy vi­lág­baj­nok höl­gyet vá­lasz­tott.

Rá­ta­lált a sze­re­lem a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar ka­ja­kos klasszisra. Egy vi­lág­baj­nok höl­gyet vá­lasz­tott.

Köntösben meztelenkedik a brutál testű kebelcsoda

Köntösben meztelenkedik a brutál testű kebelcsoda

Nita igazi eg­zo­ti­kus szép­ség, rend­kí­vül for­más mel­lek­kel ál­dotta meg a sors.

Nita Kuz­mina igazi eg­zo­ti­kus szép­ség, rend­kí­vül for­más mel­lek­kel ál­dotta meg a sors. Ér­de­mes meg­nézni.

Káosz, összecsaptak a rendőrökkel a párizsiak

Káosz, összecsaptak a rendőrökkel a párizsiak

Sú­lyos bot­rány tört ki.

Sú­lyos bot­rány tört ki, a rend­őrök kény­te­le­nek vol­tak be­avat­kozni.

Nagy bejelentés, óriási az öröm a Schumacher családban

Nagy bejelentés, óriási az öröm a Schumacher családban

Rég várt hír­ről szá­molt be Ecc­les­tone.

Rég várt jó hír­ről szá­molt be Ber­nie Ecc­les­tone. Nem marad so­káig Schumi nél­kül a szá­guldó cir­kusz?

C. Ronaldo fiát az apja miatt sértegetik

C. Ronaldo fiát az apja miatt sértegetik

Nem könnyű a sztár­fo­cista fi­á­nak, Cris­ti­ano Ro­naldo Jr.-nak.

Nem könnyű a sztár­fo­cista fi­á­nak: Cris­ti­ano Ro­naldo Jr.-t sok ver­bá­lis tá­ma­dás éri édes­apja miatt.

Kegyvesztett? Kleinheisler kap egy utolsó esélyt

Kegyvesztett? Kleinheisler kap egy utolsó esélyt

Nem si­ke­rült jól az őszi idény.

Sors­döntő ta­vasz vár a ma­gyar vá­lo­ga­tott kulcs­em­be­rére. Kle­in­heis­ler Lász­ló­nak nem si­ke­rült jól az őszi idény.

Hazatért a kórházból a nagybeteg Törőcsik András

Hazatért a nagybeteg Törőcsik András

Nő­vé­rét és ba­rá­tait lá­to­gat­hatta meg a ma­gyar fo­ci­le­genda. Az Új­pest ko­rábbi zse­ni­jét három éve ke­ze­lik kór­ház­ban.

Nő­vé­rét és ba­rá­tait lá­to­gat­hatta meg a ma­gyar fo­ci­le­genda. Az Új­pest ko­rábbi zse­ni­jét három éve ke­ze­lik kór­ház­ban.

Gyász, meghalt a magyar jégkorong legendás alakja

Gyász, meghalt a magyar jégkorong legendás alakja

Az FTC tech­ni­kai ve­ze­tője is volt.

A Ma­gyar Jég­ko­rong Szö­vet­ség a 2016. évi tiszt­újító köz­gyű­lé­sén em­lék­pla­ket­tel kö­szönte meg az egye­te­mes ma­gyar jég­ko­rong ér­de­ké­ben ki­fej­tett ál­do­za­tos mun­ká­ját.

Kassai Viktornál csak ez a biró arrogánsabb

Kassai Viktornál csak ez a biró arrogánsabb

Ang­li­á­ban ha­sonló kri­ti­ká­val il­let­tek egy já­ték­ve­ze­tőt.

Az utóbbi idő­ben szá­mos kri­tika érte a ma­gyar sztár­bí­rót. Ang­li­á­ban ha­sonló kri­ti­ká­val il­let­tek egy já­ték­ve­ze­tőt.

Most egy dubaji hajón lazulnak Dzsudzsákék

Most egy dubaji hajón lazulnak Dzsudzsákék

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya mel­lett Pris­kin Ta­másék is fel­tűn­nek. Rövid időn belül ez már a har­ma­dik közös fo­tó­juk.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya mel­lett Pris­kin Ta­másék is fel­tűn­nek. Rövid időn belül ez már a har­ma­dik közös fo­tó­juk.

Micsoda átverés, bonyolódik a Schumacher-fotó rejtélye

Micsoda átverés, bonyolódik a Schumacher-fotó rejtélye

Kamu az egész, vagy rö­vi­de­sen rob­ban a bomba?

Kamu az egész, vagy rö­vi­de­sen rob­ban a bomba? Így re­a­gál a csa­lád a bot­rá­nyos hírre.

Vadítóan kerek melleket villantott a Playboy-modell

Vadítóan kerek melleket villantott a Playboy-modell

Ka­ri­nak remek adott­sá­gai van­nak.

Kari Nau­tique-nek egy­előre nincs mil­liós tá­bora a kö­zös­ségi ol­da­la­kon, de jó úton halad afelé.

Dér Heninek szurkol a magyar fociedző

Dér Heninek szurkol a magyar fociedző

Olyan he­lyen buk­kant fel Mé­szöly Géza, ahol rit­kán lát­hat­juk.

Olyan he­lyen buk­kant fel Mé­szöly Géza, ahol rit­kán lát­hat­juk. Na­gyon tet­szett neki, amit lá­tott, egész csa­ládja a hely­szí­nen él­vezte a mű­sort. Le­nyű­gözte a profiz­mus.

Nagy a baj, különleges vírus támadta meg Dárdai focistáit

Nagy a baj, különleges vírus támadta meg Dárdai focistáit

Nem így kép­zelte el a fel­ké­szü­lés rajt­ját a Her­tha ma­gyar edzője. Ka­pás­ból tudta, mi baja a já­té­ko­sa­i­nak.

Nem így kép­zelte el a fel­ké­szü­lés rajt­ját a Her­tha ma­gyar edzője. Ka­pás­ból tudta, mi baja a já­té­ko­sa­i­nak.

Gyász, meghalt a franciák olimpiai bajnoka

Gyász, meghalt a franciák olimpiai bajnoka

Ő ta­lálta ki a to­jás­tartó-tech­ni­kát.

Ő fej­lesz­tette ki az úgy­ne­ve­zett to­jás­tar­tást, amely gyor­sabb se­bes­ség el­éré­sét tette le­he­tővé a ver­seny­zők szá­mára.

Dús melleinél csak a szexi feneke izgatóbb a ringlánynak

Dús melleinél csak a szexi feneke izgatóbb a ringlánynak

Gayana sen­kit sem hagy hi­de­gen.

Gayana Bag­da­sa­ryan sen­kit sem hagy hi­de­gen, per­ce­kig el­mé­láz­tunk a szexi orosz mo­dell bru­tá­li­san for­más tes­tén.

Katinka felkötheti a gatyáját: nagy ígéretet tett Shane Tusup

Katinka felkötheti a gatyáját: nagy ígéretet tett 2017-re Shane Tusup

Az úszó­sztár edző-férje sze­rint nem lehet ga­ran­tálni a si­ke­re­ket. Pedig pont ez a hoz­záál­lás a ga­ran­cia.

Az úszó­sztár edző-férje sze­rint nem lehet ga­ran­tálni a si­ke­re­ket. Pedig pont ez a hoz­záál­lás a ga­ran­cia.

Dárdai bulizással várta az újévet - fotó

Dárdai bulizással várta az újévet - fotó

A Her­tha ma­gyar si­ker­edzője Pé­csen ka­rá­cso­nyo­zott, az óévet is szü­lő­vá­ro­sá­ban bú­csúz­tatta. Szé­lesi Zol­tán is fel­buk­kant mel­lette.

A ma­gyar si­ker­edző Pé­csen ka­rá­cso­nyo­zott, az óévet is szü­lő­vá­ro­sá­ban bú­csúz­tatta. Szé­lesi Zol­tán is fel­buk­kant a Her­tha mes­tere mel­lett, akit Ber­lin­ben pár napja meg­vá­lasz­tot­tak az Év em­be­ré­nek.

Megható üzenetet küldött Schuminak régi riválisa

Megható üzenetet küldött Schuminak régi riválisa

A hét­sze­res vi­lág­baj­nok le­genda is esé­lyes arra, hogy be­ke­rül­jön a német Sport­hí­res­sé­gek Csar­no­kába.

A hét­sze­res vi­lág­baj­nok le­genda is esé­lyes arra, hogy be­ke­rül­jön a német Sport­hí­res­sé­gek Csar­no­kába, mel­lette kam­pá­nyolt egy­kori el­len­fele.

Mindenki bekaphatja, üzente a focilegenda

Mindenki bekaphatja, üzente a focilegenda

A svéd vi­lág­sztár­nak na­gyon elege lett az őt kri­ti­záló em­be­rek­ből.

A svéd vi­lág­sztár­nak na­gyon elege lett az őt kri­ti­záló em­be­rek­ből, ezért most egyet­len nyi­lat­ko­zat­ban ki­osz­totta mind­annyi­u­kat.

Sokk, életveszélyes balesetet szenvedett a fiatal magyar kézilabdázó

Sokk, életveszélyes balesetet szenvedett a fiatal magyar kézis

Vil­lany­osz­lop­nak és egy par­koló au­tó­nak is ne­ki­üt­kö­zött az autó, amely­ben Buj­tár Ádám, a Komló férfi ké­zi­lab­da­csa­pa­tá­nak jobb­szél­sője ült.

Mourinho megrémült, a feleségéért aggódik

Mourinho megrémült, a feleségéért aggódik

Nem volt ide­á­lis a ka­rá­csony, José Mo­u­rinho a fe­le­sége miatt ag­gó­dott.

Nem volt ide­á­lis a ka­rá­csony, José Mo­u­rinho a fe­le­sége miatt ag­gó­dott. A Man­ches­ter Uni­ted me­ne­dzsere még nem nyu­go­dott meg.

Dárdai már a nyugdíjat emlegeti

Dárdai már a nyugdíjat emlegeti

Ke­re­ken 20 éve szol­gálja a német fő­vá­rosi klu­bot. De még med­dig?

"Pál" mára in­téz­mény lett Ber­lin­ben. Ke­re­ken 20 éve szol­gálja a német fő­vá­rosi klu­bot. De még med­dig? Erről is be­szélt az ün­nepi in­ter­jú­ban.

Elhagyja a németeket a sikeredző. Magyarországra jön?

Elhagyja a németeket a sikeredző. Magyarországra jön?

A há­rom­szo­ros Baj­no­kok Li­gája-győz­tes tu­dá­sára nagy szük­ség lenne. Lenne is szá­mára hely...

A há­rom­szo­ros Baj­no­kok Li­gája-győz­tes tu­dá­sára nagy szük­ség lenne.

Kirúgták a szurkolók magyar célpontját

Kirúgták a szurkolók magyar célpontját

Ezzel újabb le­he­tő­sé­gek nyíl­tak a druk­ke­rek szá­mára.

Ezzel újabb le­he­tő­sé­gek nyíl­tak a druk­ke­rek szá­mára. A csa­tár az utóbbi

Mindenkit meglepett az olimpiák hőse

Mindenkit meglepett az olimpiák hőse

Usain Bol­tot fel­lel­ke­sí­tette ked­venc csa­pata, át­ment szak­kom­men­tá­torba.

Usain Bol­tot fel­lel­ke­sí­tette ked­venc fo­ci­csa­pata, át­ment fut­ball-szak­kom­men­tá­torba. A ki­lenc­sze­res arany­ér­mes el akarta mon­dani a vé­le­mé­nyét a Man­ches­ter Uni­ted­ről. El is mondta, nem akár­ho­gyan!

Justin Bieber durván beszólt a ketrecharcos amazonnak

Justin Bieber durván beszólt a ketrecharcos amazonnak

Az éne­kes és a spor­toló kö­zött még 2015-ben ha­ra­pó­dzott el a vi­szony. Azóta is megy az üzen­ge­tés.

Az éne­kes és a spor­toló kö­zött még 2015-ben ha­ra­pó­dzott el a vi­szony. Azóta is megy az üzen­ge­tés.

Titkos gyárlátogatáson volt Rosberg utódja?

Titkos gyárlátogatáson volt Rosberg utódja?

A hírek sze­rint ka­rá­csony előtt ug­rott be le­endő csa­pa­tá­hoz a finn ver­senyző, aki né­hány mér­nök­kel is be­szélt már. A ra­li­baj­nok nyi­lat­ko­zata is ezt tá­masztja alá.

A hírek sze­rint ka­rá­csony előtt ug­rott be le­endő csa­pa­tá­hoz a finn ver­senyző, aki né­hány mér­nök­kel is be­szélt már. A ra­li­baj­nok nyi­lat­ko­zata is ezt tá­masztja alá.

Pucérra vetkőzött, mindenét megmutatja a szexi modell

Pucérra vetkőzött, mindenét megmutatja a szexi modell

Na­ta­lie pucér ké­pek­kel vil­lant.

Na­ta­lie Ga­uvreau ka­na­dai mo­dell nem szé­gyen­lős. Szá­mos pucér képet meg­osz­tott ma­gá­ról.

Merész! Melltartó nélkül fotózta magát a teniszszépség

Merész! Melltartó nélkül fotózta magát a teniszszépség

Bo­u­chard dögös képet töl­tött fel.

Nap­ja­ink egyik leg­sze­xibb te­ni­sze­zője, Eu­ge­nie Bo­u­chard dögös képet töl­tött fel ma­gá­ról.

Kellemetlen kérdésekkel hozták zavarba Dárdait

Kellemetlen kérdésekkel hozták zavarba Dárdait

Ber­lin­ben őt vá­lasz­tot­ták az év em­be­ré­nek. Be­szélt pi­á­ról és túl­súly­ról, de Ber­lin és Pécs sor­rend­jé­ről is.

Ber­lin­ben őt vá­lasz­tot­ták az év em­be­ré­nek. De be­szélt arról is, hogy mi a sor­rend nála Pécs és a német fő­vá­ros kö­zött. No meg pi­á­lás­ról, Me­tal­li­cá­ról...

75 éves a legendás edző

75 éves a legendás edző

A Man­ches­ter Uni­ted volt edzője éle­té­nek több mint a har­ma­dát egyet­len csa­pat­nál töl­tötte, annyi re­kor­dot ál­lí­tott fel, hogy meg­szá­molni is nehéz.

A Man­ches­ter Uni­ted volt edzője éle­té­nek több mint a har­ma­dát egyet­len csa­pat­nál töl­tötte, annyi re­kor­dot ál­lí­tott fel, hogy meg­szá­molni is nehéz.

Schumacher ápolói nem beszélhetnek

Schumacher ápolói nem beszélhetnek

Napra pon­to­san három éve szen­ve­dett sí bal­ese­tet Mi­chael Schu­m­a­cher.

Napra pon­to­san három éve szen­ve­dett sí bal­ese­tet Mi­chael Schu­m­a­cher.

Felfedte csodás melleit a káprázatos szépség

Felfedte csodás melleit a káprázatos szépség

Vi­vian Kindle iga­zán sok­ol­dalú hölgy.

Vi­vian Kindle iga­zán sok­ol­dalú hölgy. Le­g­újabb hob­bija a dal­szer­zés, ha­ma­ro­san ze­nész­ként lát­hat­juk vi­szont.

Tényleg ennyit ér Szalai Ádám?

Tényleg ennyit ér Szalai Ádám?

Könnyen lehet, hogy ja­nu­ár­ban el­hagyja a Hoffen­hei­met a ma­gyar csa­tár. Sza­lai Ádám ko­moly kérőt ka­pott Tö­rök­or­szág­ból.

Könnyen lehet, hogy ja­nu­ár­ban el­hagyja a Hoffen­hei­met a ma­gyar csa­tár. Sza­lai Ádám ko­moly kérőt ka­pott Tö­rök­or­szág­ból.