SPORT

OLDALVONAL

Szereted a szexi röpis csajokat? Tiffanytól leesik az állad

Szereted a szexi röpis csajokat? Tiffanytól leesik az állad

Nem csak csa­pa­tot és or­szá­got, de nemet is vál­tott a bra­zil bom­bázó. Csak egy­va­lami nem vál­to­zott...

Nem csak csa­pa­tot és or­szá­got, de nemet is vál­tott a bra­zil bom­bázó. Csak egy­va­lami nem vál­to­zott...

Heti 350 milliós fizetés, a pénzt választja a csatár

Heti 350 milliós fizetés, a pénzt választja a csatár

Fo­lya­ma­to­san csá­bít­ják a sztá­ro­kat.

Fo­lya­ma­to­san csá­bít­ják a vi­lág­sztár fut­bal­lis­tá­kat a kínai csa­pa­tok. A Man­ches­ter Uni­ted sztárja is lelép.

Doll kegyelmet kapott, fellélegezhet a Fradi-edző

Doll kegyelmet kapott, fellélegezhet a Fradi-edző

Tö­röl­ték a bün­te­tést.

Tö­röl­ték az ere­de­ti­leg 2 mil­lió fo­rin­tos bün­te­tést, a Fe­renc­vá­ros ve­ze­tő­edző­jét a nyi­lat­ko­za­tai so­dor­ták bajba.

Lesújtott az MLSZ, minden eddiginél durvább ítéleteket hozott

Lesújtott az MLSZ, minden eddiginél durvább ítéleteket hozott

Mil­liós és több­hó­na­pos bün­te­tés. És hol van még a vége? Annyi az ügy, hogy a fele még hát­ra­van.

Halálra ítélték a stadionkatasztrófa legfőbb bűnöseit

Halálra ítélték a stadionkatasztrófa legfőbb bűnöseit

Öt évvel a bor­zal­mak után, újabb em­ber­éle­tekbe ke­rül­nek a tör­tén­tek. Bűnös a volt rend­őr­fő­nök is.

Meleg vagyok! Árulta el Räikkönen korábbi csapattársa

Meleg vagyok! Árulta el Räikkönen korábbi csapattársa

Éve­ken át tit­ko­ló­zott, de immár nem rej­te­geti to­vább a más­sá­gát. Ha­tal­mas te­her­től sza­ba­dult meg a klasszis.

Éve­ken át tit­ko­ló­zott, de immár nem rej­te­geti to­vább a más­sá­gát. Ha­tal­mas te­her­től sza­ba­dult meg a klasszis.

Fájdalmas búcsú, elköszönt barátjától olimpiai bajnokunk

Fájdalmas búcsú, elköszönt barátjától olimpiai bajnokunk

10 éven át se­gí­tet­ték egy­mást.

10 éven át se­gí­tet­ték egy­mást, soha nem hagy­ták egy­mást cser­ben. Most azon­ban el­jött az ideje annak, hogy el­kö­szön­je­nek egy­más­tól.

Tragikus állapotok a frissen felújított focistadionban

Tragikus állapotok a frissen felújított focistadionban

Nem csak a pá­lyá­val van gond.

A hét­vé­gén NB I-es meccset ját­szot­tak volna ott, de a gyep rossz ál­la­pota miatt in­kább a ha­lasz­tás mel­lett dön­töt­tek. Úgy tűnik, hogy nem csak a pá­lyá­val van gond.

Kétségbeesett Hosszú Katinka, mi vár még rá?

Kétségbeesett Hosszú Katinka, mi vár még rá?

Hiába van hoz­zá­szokva a ke­mény mun­ká­hoz évek óta az úszó­ki­rálynő, még ő is meg tud döb­benni azon, hogy mennyit kell edze­nie.

Hiába van hoz­zá­szokva a ke­mény mun­ká­hoz évek óta az úszó­ki­rálynő, még ő is meg tud döb­benni azon, hogy mennyit kell edze­nie.

Bugyi nélkül, pucéran sokkol a bringás bombázó

Bugyi nélkül, pucéran sokkol a bringás bombázó

Lucia Ja­vor­ce­kova sport­sze­rető szép­ség, nem mel­les­leg öröm­mel sza­ba­dul meg a ru­há­i­tól.

Lucia Ja­vor­ce­kova sport­sze­rető szép­ség, nem mel­les­leg öröm­mel sza­ba­dul meg a ru­há­i­tól.

Eldőlt, hol folytatja Kiss Ramóna szerelme

Eldőlt, hol folytatja Kiss Ramóna szerelme

Ki­de­rült, hogy Ma­gyar­or­szá­gon vagy kül­föl­dön kép­ze­lik el a foly­ta­tást.

A pár együtt ter­vezi a jövőt. Ki­de­rült, hogy Ma­gyar­or­szá­gon vagy kül­föl­dön kép­ze­lik el a foly­ta­tást.

Se bugyi, se más, kacéran tartja a deszkát a vadóc szépség

Se bugyi, se más, kacéran tartja a deszkát a vadóc szépség

Profikra bízta az akt­fo­tó­zást Ch­ris­tina Ge­i­ger. A német síg­utó iga­zán el­en­gedte magát a ka­me­rák előtt.

Elbúcsúzott csapatától a magyar gólkirály

Elbúcsúzott csapatától a magyar gólkirály

Az új me­ne­dzse­rei ja­vas­la­tára dön­tött így a fi­a­tal tá­madó. Ál­lí­tása sze­rint a sváj­ciak is jól jár­tak, ahogy a ko­rábbi csa­pa­tai is.

Az új me­ne­dzse­rei ja­vas­la­tára dön­tött így a fi­a­tal tá­madó. Ál­lí­tása sze­rint a sváj­ciak is jól jár­tak.

Szomorú vég, felszámolják a legendás magyar focicsapatot

Szomorú vég, felszámolják a legendás magyar focicsapatot

Az el­múlt hó­na­pok­ban a har­mad­osz­tá­lyú klub szá­mos bün­te­tést ka­pott.

Az el­múlt hó­na­pok­ban a har­mad­osz­tá­lyú klub szá­mos bün­te­tést ka­pott az el­ma­radt fi­ze­té­sek miatt, já­té­ko­so­kat sem iga­zol­hat­tak.

Tragédia, elhunyt a világcsúcstartó legenda

Tragédia, elhunyt a világcsúcstartó legenda

Egyéni leg­jobb­ját az öt­ka­ri­kás já­té­ko­kon érte el, három éven át tar­totta a vi­lág­re­kor­dot a le­gen­dás spor­toló.

Egyéni leg­jobb­ját az öt­ka­ri­kás já­té­ko­kon érte el, három éven át tar­totta a vi­lág­re­kor­dot a le­gen­dás spor­toló.

Botrány a focipályán, lovakkal érkeztek a rendőrök

Botrány a focipályán, lovakkal érkeztek a rendőrök

Lovas rend­őrök ér­kez­tek a sta­di­onba.

Lovas rend­őrök ér­kez­tek a sta­di­onba, mi­u­tán a szur­ko­lók el­lep­ték a já­ték­te­ret.

Támad a bukott kapitány, kiosztotta a magyar szurkolókat

Támad a bukott kapitány, kiosztotta a magyar szurkolókat

Hálás vi­szont a Me­ző­kö­vesd­nek.

Sze­rinte sok em­ber­nek el kel­lene gon­dol­koz­nia, ami­kor őt ci­kizi. Úgy látja, hogy azok a já­té­ko­sok, akik ered­ményt sze­ret­né­nek el­érni, sze­re­tik ők.

Váratlan fordulat, cáfol a válogatott

Váratlan fordulat, cáfol a válogatott játékos

A ko­rábbi hírek ka­csá­nak bi­zo­nyul­tak, más­hogy ala­kul­hat klasszi­sunk sorsa.

A ko­rábbi hírek ka­csá­nak bi­zo­nyul­tak, más­hogy ala­kul­hat klasszi­sunk sorsa. Lehet, hogy csak nyá­ron ke­rül­het pont a tör­té­net vé­gére.

Bevág a bugyi a pucér mellű vadító szurkolólánynak

Bevág a bugyi a pucér mellű vadító szurkolólánynak

Da­i­ane No­vais rend­kí­vül te­rem­tés...

Da­i­ane No­vais-t rend­kí­vül for­más mel­lek­kel ál­dotta meg a Te­remtő. A szőke szép­ség­ről csupa dögös képet ta­lál­tunk.

Ez Schumacher nagy esélye? Felcsillant egy új reménysugár

Ez Schumacher nagy esélye? Felcsillant egy új reménysugár

Végre egy szak­em­ber, aki­nek a sza­vai bi­za­ko­dásra adnak okot. Ame­ri­ká­ban ke­zel­nék a Forma-1 le­gen­dá­ját.

Végre egy szak­em­ber, aki­nek a sza­vai bi­za­ko­dásra adnak okot. Ame­ri­ká­ban ke­zel­nék a Forma-1 le­gen­dá­ját.

Sokkoló tény a Real Madridról

Sokkoló tény a Real Madridról

Egy va­la­mi­ben kel­lett volna ki­emel­ked­nie a spa­nyol klub­nak...

va­la­mi­ben kel­lett volna ki­emel­ked­nie a spa­nyol klub­nak, de pont ezen a te­rü­le­ten múl­ták felül az el­len­fe­lek. A mai fo­ci­ban a győ­ze­lem a lé­nyeg, de a mad­ridi druk­ke­rek ag­gód­hat­nak.

Váratlan fordulat, Erdei sokkal hamarabb elnök lehet

Váratlan fordulat, Erdei sokkal hamarabb elnök lehet

Még áp­ri­lis­ban sor ke­rül­het erre.

A szö­vet­ségi ka­pi­tány arról be­szélt, hogy a leg­több ma­gyar csa­pat­nak a tá­mo­ga­tá­sát már meg­sze­rez­ték. Ez már elég lehet a tiszt­újí­tás­hoz is.

Halálra verték társai a 14 éves hokis tehetséget

Halálra verték társai a 14 éves hokis tehetséget

Bor­zal­mas tra­gé­dia tör­tént Orosz­or­szág­ban, ahol egy ho­ki­öl­tö­ző­ben estek egy­más­nak a gye­re­kek.

Bor­zal­mas tra­gé­dia tör­tént Orosz­or­szág­ban, ahol egy ho­ki­öl­tö­ző­ben estek egy­más­nak a gye­re­kek.

Gyurtának minden oldalról bejön az új csodajárgánya

Gyurtának minden oldalról bejön az új csodajárgánya

Ér­de­kes kör­nye­zet­ben mu­tat­ták meg neki a va­diúj ko­csit, amit ala­po­san meg­né­zett olim­piai baj­nok úszónk.

Ér­de­kes kör­nye­zet­ben mu­tat­ták meg neki a va­diúj ko­csit, amit ala­po­san meg­né­zett olim­piai baj­nok úszónk. A Va­len­tin-nap­ról ő sem fe­led­ke­zett meg.

Orálozással motiválja a focistákat a BL-ben a színésznő

Orálozással motiválja a focistákat a BL-ben a színésznő

Nem min­den­napi aján­lat.

Nem min­den­napi aján­la­tot kap­tak a ná­po­lyi fo­cis­ták egy olasz szí­nész­nő­től.

A Barcelonán röhög a világ, beindult a mémgyár

A Barcelonán röhög a világ, beindult a mémgyár

Ha­tal­mas ve­rést ka­pott a Barca.

Ha­tal­mas ve­rést ka­pott az FC Bar­ce­lona a PSG-től a Baj­no­kok Li­gája nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Megkegyelmeztek Dzsudzsáknak, fellélegezhet

Megkegyelmeztek Dzsudzsáknak, fellélegezhet

Ilyet még sosem kér­tek a ma­gyar sztár­tól. 46 fo­cista ke­rült bajba az Egye­sült Arab Emír­sé­gek­ben.

Ilyet még sosem kér­tek a sok he­lyütt meg­for­dult ma­gyar fut­ball­sztár­tól. 46 fo­cista ke­rült bajba az Egye­sült Arab Emír­sé­gek­ben.

Botrány, le kellett fogni a Barca edzőjét a szégyenteljes vereség után

Botrány, le kellett fogni a Barca edzőjét a szégyenteljes vereség után

Ál­lí­tó­lag három em­berre volt ehhez szük­ség.

Ál­lí­tó­lag három em­berre volt ehhez szük­ség az­után, hogy a csa­pa­tát na­gyon meg­ver­ték Pá­rizs­ban. Nem elő­ször húzta ki a gyu­fát a ri­por­ter a ka­ta­lán tré­ner­nél.

Vallomást tett Katinka, ezt kívánja mindenkinek

Vallomást tett Katinka, ezt kívánja minden ember számára

Régi képet osz­tott meg ra­jon­gó­i­val.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok Va­len­tin-nap al­kal­má­ból osz­tott meg egy régi képet kö­zös­ségi ol­da­lán élete egyik leg­fon­to­sabb nap­já­ról.

Könnyezve búcsúzott a nagy mellű bajnoknő

Könnyezve búcsúzott a nagy mellű bajnoknő

Rosa Men­des a jö­vő­ben in­kább a csa­lád­jára kon­cent­rál.

Rosa Men­des a jö­vő­ben az aktív sport he­lyett in­kább a csa­lád­jára kon­cent­rál. Egy­éves kis­lá­nyát és fér­jét vá­lasztja a kar­rier he­lyett.

Csányi keményen beszólt Dollnak és a Fradi vezetőinek

Csányi Sándor keményen beszólt Dollnak és a Fradi vezetőinek

A szur­ko­lók­kal szem­beni szi­gor és a csa­lás­vád sem tet­szik az MLSZ el­nö­ké­nek.

A szur­ko­lók be­lép­te­té­sé­nek szi­gora, és a bírók el­leni had­já­rat, a csa­lás­vád sem tet­szik az MLSZ el­nö­ké­nek. Ennek még foly­ta­tása kö­vet­ke­zik?

Váratlan fordulat, Gyárfás mégis marad

Váratlan fordulat, Gyárfás Tamás mégis marad

A nem­zet­közi posz­tok mel­lett immár egy fon­tos hazai fel­adat­kör­ről sem kell le­mon­da­nia. Egy bi­zott­ság­ban a Ma­gyar Úszó Szö­vet­ség volt és je­len­legi el­nöke.

A nem­zet­közi posz­tok mel­lett immár egy fon­tos hazai fel­adat­kör­ről sem kell le­mon­da­nia. Egy bi­zott­ság­ban a Ma­gyar Úszó Szö­vet­ség volt és je­len­legi el­nöke.

Doppingbotrány újratöltve, eltiltották a magyar kajakos sztárt

Doppingbotrány újratöltve, eltiltották a magyar kajakos sztárt

Dön­tés szü­le­tett, csak 2018 nya­rán tér­het vissza Domb­vári. To­vábbra is ta­gadja a dop­pin­go­lást.

Dön­tés szü­le­tett, csak 2018 nya­rán tér­het vissza Domb­vári. To­vábbra is ta­gadja a dop­pin­go­lást.

Fociakadémián is tanított a gyerekmolesztálással vádolt tanár

Fociakadémián is tanított a gyerekmolesztálással vádolt tanár

Kínos ügy­ben érin­tett a leg­si­ke­re­sebb ma­gyar in­téz­mény. Rend­őrök fag­gat­ják a gye­re­ke­ket, edző­ket, al­kal­ma­zot­ta­kat.

Ez gyors volt, Rosberg máris visszatér

Ez gyors volt, Rosberg máris visszatér

Vissza­vo­nult a vb győ­zelme után, de még­sem sza­kad el a Forma-1-től.

Nico Ros­berg vissza­vo­nult a vi­lág­baj­noki győ­zelme után, de még­sem sza­kad el a Forma-1-től.

Gyászol a magyar focista, ezért hagyta ott a csapatát

Gyászol a magyar focista, ezért hagyta ott a csapatát

Az együt­tese a Twit­te­ren üzent neki.

Nem szak­mai okból hagy­ták ki a csa­pat­ból a 32 éves ka­pust, aki édes­apja miatt tért vissza Ma­gyar­or­szágra. Az együt­tese a Twit­te­ren üzent neki.

Hóban esett bűnbe Jakabos Zsuzsanna

Hóban esett bűnbe Jakabos Zsuzsanna

Az úszók sin­cse­nek min­dig szi­gorú di­é­tán.

Az úszók sin­cse­nek min­dig szi­gorú di­é­tán. Egyik leg­szebb spor­to­ló­nőnk most éppen hal­mozza az él­ve­ze­te­ket.

Váratlan fordulat Miklós Edit felépülésében

Váratlan fordulat Miklós Edit felépülésében

Al­pesi sí­zőnk maga is meg­le­pő­dött azon, ho­gyan halad a re­ge­ne­rá­ció.

Al­pesi sí­zőnk maga is meg­le­pő­dött azon, ho­gyan halad a re­ge­ne­rá­ció.

Tragédia, elhunyt a kétszeres olimpiai bajnok

Tragédia, elhunyt a kétszeres olimpiai bajnok

Vá­rat­lan hir­te­len­ség­gel el­hunyt...

Vá­rat­lan hir­te­len­ség­gel el­hunyt a 48 éves klasszis, aki két olim­piai arany­ér­met nyert kar­ri­erje során.

Óriási az öröm Katinkánál, nagy győzelmet arattak

Óriási az öröm Katinkánál, nagy győzelmet arattak

Két csa­pa­tot is meg­előz­tek.

Pa­rá­dés ered­ménnyel zárta az úszó­ün­nep­sé­get az Iron Aqua­tics, a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok büsz­kén szá­molt be csa­pata si­ke­ré­ről.

Valóra vált Maradona álma

Valóra vált Maradona álma

Az ar­gen­tin vi­lág­baj­nok 56 éve­sen él­heti át azt, amire már na­gyon rég­óta vá­gyott. A jö­vő­ben is azt nép­sze­rű­síti, ami­hez a leg­job­ban ért.

Az ar­gen­tin vi­lág­baj­nok 56 éve­sen él­heti át azt, amire már rég­óta vá­gyott.

Messi és Ronaldo is szabadon doppingolhatott

Messi és Ronaldo is szabadon doppingolhatott

A spa­nyol baj­nok­ság­ban senki nem el­len­őrzi a fo­cis­tá­kat. Ag­gó­dik a Nem­zet­közi Dop­ping­el­le­nes Ügy­nök­ség.

A spa­nyol baj­nok­ság­ban senki nem el­len­őrzi a fo­cis­tá­kat. Ag­gó­dik a Nem­zet­közi Dop­ping­el­le­nes Ügy­nök­ség, hogy mikor szü­le­tik végre meg­ol­dás.

Agyontaposták egymást, 17 halott a stadionban

Agyontaposták egymást, 17 halott a stadionban

Sú­lyos ka­taszt­rófa tör­tént.

Sú­lyos ka­taszt­rófa tör­tént egy af­ri­kai csa­pat meccsén. Több szá­zan meg­sé­rül­tek, az ál­do­za­tok kö­zött gye­re­kek is van­nak. A mér­kő­zést le­ját­szot­ták.

Kiderült, horror miatt vonult vissza a Forma-1 sztárja

Kiderült, horror miatt vonult vissza a Forma-1 sztárja

Most már nyu­god­tab­ban alud­hat.

Nem tit­kolja to­vább a vá­rat­lan dön­tése okát a vi­lág­baj­nok. Most már ő és a csa­ládja is nyu­god­tab­ban alud­hat.

Gyász, meghalt a holland focilegenda

Gyász, meghalt a holland focilegenda

Há­rom­szor is nyert a BEK-ben, az Ajax szí­ne­i­ben 189 gólt lőtt. Hol­lan­dia vá­lo­ga­tott­já­ban is sze­re­pelt. Piet Keu­tzer 73 éve­sen tü­dő­rák­ban hunyt el.

Há­rom­szor is nyert a BEK-ben, az Ajax szí­ne­i­ben 189 gólt lőtt. Hol­lan­dia vá­lo­ga­tott­já­ban is sze­re­pelt. Piet Keu­tzer 73 éve­sen tü­dő­rák­ban hunyt el. A hét­vé­gén gyász­szü­net­tel és fe­kete kar­sza­lag­gal em­lé­kez­nek rá.

Áll a bál, mindenkit átvert a világbajnok focista

Áll a bál, mindenkit átvert a világbajnok focista

Ma­gyar klub­nál is ritka az ilyen káosz, mint most a Bayern­nél. Pác­ban elnök és edző, cso­dál­kozó csa­pat­tár­sak.

Ma­gyar klub­nál is ritka az ilyen káosz, mint most a Bayern Mün­chen­nél. Pác­ban az elnök, ta­nács­ta­lan az edző, cso­dál­koz­nak a csa­pat­tár­sak.

Szalai búcsú bulit tartott Barcelonában

Kiderült, Szalai búcsú bulit tartott Barcelonában

Vá­lo­ga­tott csa­tá­runk fő­nöke meg­mondta a vé­le­mé­nyét.

Ezért utaz­tak hét­vé­gén 2500 ki­lo­mé­tert a fo­cis­ták. Vá­lo­ga­tott csa­tá­runk fő­nöke is meg­mondta a vé­le­mé­nyét a dor­bé­zo­lás­ról.

Bolgár sztárra cserélték Hamiltont

Bolgár sztárra cserélték Hamiltont

Min­den jel arra mutat, hogy az éne­kes össze­jött Sa­rap­ova volt pa­si­já­val.

Leg­alábbis min­den jel arra mutat, hogy az ame­ri­kai sztár­éne­kes össze­jött azzal a te­ni­sze­ző­vel, aki ko­ráb­ban Ma­rija Sa­rap­ova párja volt.

Ettől retteg Szász Emese

Ettől retteg Szász Emese

Olim­piai baj­no­kunk nem akarja sem­mi­lyen ve­szély­nek sem ki­tenni szü­le­tendő gyer­me­két. Ver­senyt is le­mond a Vasas ví­vója.

Olim­piai baj­no­kunk nem akarja sem­mi­lyen ve­szély­nek sem ki­tenni szü­le­tendő gyer­me­két. Ver­senyt is le­mond a Vasas ví­vója.

Sokkoló fotót posztolt Szalai nagy ellensége

Sokkoló fotót posztolt Szalai nagy ellensége

Olyan lé­pésre szánta el magát a kö­zép­pá­lyás, amire senki sem szá­mí­tott. Kér­dés, hogy mi lesz ez­után a név­je­gyé­nek szá­mító fri­zu­rá­val.

Olyan lé­pésre szánta el magát a kö­zép­pá­lyás, amire senki sem szá­mí­tott. Kér­dés, hogy mi lesz ez­után a név­je­gyé­nek szá­mító fri­zu­rá­val. A ma­gyar csa­tár­ral az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon bal­hé­zott össze.

Szegénységben lakik az Aranycsapat utolsó élő tagja

Szegénységben lakik az Aranycsapat utolsó élő tagja

Alig kap 100 ezer fo­rint nyug­dí­jat.

Tóth II Jó­zsef alig kap 100 ezer fo­rint­nyi nyug­dí­jat. A fo­cis­tá­nak el­lop­ták az 1954-es vi­lág­baj­nok­sá­gon szer­zett ezüst­ér­mét is. Gólt lőtt a vébén.

Ebből balhé lesz, Gisele Bündchen rászólt a férjére!

Ebből balhé lesz, Gisele Bündchen rászólt a férjére!

A szu­per­mo­dell kö­zölte el­vá­rá­sát.

A bra­zil szu­per­mo­dell há­rom­szor szólt rá a fér­jére a va­sár­napi Super Bowlt kö­ve­tően.

Nagy a baj, hoppon maradhatnak a magyar focidrukkerek

Nagy a baj, hoppon maradhatnak a magyar focidrukkerek

Cup­pog­nak a pá­lyák.

Cup­pog­nak a pá­lyák, kér­dé­ses, hogy hány mér­kő­zést tud­nak meg­ren­dezni a hét­vé­gén a Ma­gyar Ku­pá­ban.

Szenzációs visszatérés, újra versenyez olimpikon úszóhősünk

Szenzációs visszatérés, újra versenyez olimpikon úszóhősünk

Gütt­ler Ká­roly az új Da­gály­ban nyerne vb-ara­nyat. A bu­da­pesti vi­lág­baj­nok­ság miatt hozta meg a nem min­den­napi dön­tést.

Miatta gondolták melegnek C. Ronaldót, most börtönbe megy

Miatta gondolták melegnek C. Ronaldót, most börtönbe megy

Cris­ti­ano Ro­nal­dó­ról és Badr Ha­ri­ról egy idő­ben annyi közös kép ké­szült, hogy össze­bo­ro­nál­ták őket.

Cris­ti­ano Ro­nal­dó­ról és Badr Ha­ri­ról egy idő­ben annyi közös kép ké­szült, hogy össze­bo­ro­nál­ták őket.

Megverte barátnőjét, börtönbe kerülhet a madridi focisztár

Megverte barátnőjét, börtönbe kerülhet a madridi focisztár

Hét­főn tár­gyalta a bí­ró­ság az ügyét.

Hét­főn tár­gyalta a bí­ró­ság a mad­ridi fut­ball­sztár ügyét, aki ko­moly bajba ke­verte magát.

Madonna kedvenc helyén ünnepelte a góljait Szalai

Madonna kedvenc helyén ünnepelte a góljait Szalai

Bar­ce­lo­náig re­pült a győ­ze­lem után.

Vá­lo­ga­tott csa­tá­runk megint meg­adta a mód­ját a bu­li­zás­nak. Egé­szen Bar­ce­lo­náig re­pült csa­pat­tár­sa­i­val a győ­ze­lem után.

Nagy a baj, vége az NB I-es focista pályafutásának

Nagy a baj, vége az NB I-es focista pályafutásának

Szív­mű­tét után lá­ba­do­zik. Va­ló­szí­nű­leg nincs esély a vissza­té­ré­sére a profi sportba.

Szív­mű­tét után lá­ba­do­zik a Loki bal­lá­bas tá­ma­dója. Va­ló­szí­nű­leg nincs esély a vissza­té­ré­sére a profi sportba.

Orálozásért állnak sorba a pornósoknál a boldog drukkerek

Orálozásért állnak sorba a pornósoknál a boldog drukkerek

Örökre em­le­getni fog­ják az 51. Super Bowlt, hi­szen el­ké­pesztő meccset hoz­tak össze.

Örökre em­le­getni fog­ják az 51. Super Bowlt, hi­szen el­ké­pesztő meccset hoz­tak össze. Két por­nós höl­gyet is érint az ered­mény.

Gyászol a Real Madrid, fájdalmas veszteség

Gyászol a Real Madrid, fájdalmas veszteség

El­hunyt a ki­rá­lyi gárda ko­rábbi el­nöke, aki 2006-ban dol­go­zott a klub­nál.

El­hunyt a ki­rá­lyi gárda ko­rábbi el­nöke, aki 2006-ban dol­go­zott a csa­pat mel­lett.

Üzent Schumacher családja, örülhetnek a rajongók

Üzent Schumacher családja, örülhetnek a rajongók

Nyu­god­tan ün­ne­pel­je­nek a szur­ko­lók!

Sa­bine Kehm me­ne­dzser sze­rint nyu­god­tan ün­ne­pel­het­nek Schumi szur­ko­lói. A Forma-1 le­gen­dá­já­nak csa­ládja is ezt sze­retné.

Kegyetlen rablás, elvitték a sztárfocista ereklyéjét

Kegyetlen rablás, elvitték a sztárfocista ereklyéjét

A döntő után a csa­pat­tár­sa­i­val ke­reste a mezét két­ség­be­eset­ten, de nem si­ke­rült meg­ta­lál­niuk.

A döntő után a csa­pat­tár­sa­i­val ke­reste a mezét két­ség­be­eset­ten, de nem si­ke­rült meg­ta­lál­niuk. A ra­jon­gók egy­ből a liga ve­ze­tő­jére kezd­tek gya­na­kodni.

Támadás Beckham ellen, kínos dolgok derültek ki a sztárról

Támadás Beckham ellen, kínos dolgok derültek ki a sztárról

Né­hány­szor nem fogta vissza magát.

A nyil­vá­nos­ságra ho­zott le­ve­lek­ből az derül kerül ki, hogy ne­he­zen vi­selte, ami­kor nem ütöt­ték lo­vaggá, egy­szer pedig a pénzt is saj­nálta be­dobni a kö­zösbe.

Bejelentette visszavonulását a sztárfocista

Bejelentette visszavonulását a sztárfocista

Kar­ri­erje ele­jén imád­ták a szur­ko­lók.

Kar­ri­erje ele­jén imád­ták a szur­ko­lók, aztán min­denki ellen for­dult, ami­kor be­bi­zo­nyí­tot­ták, hogy ku­tya­vi­a­da­lo­kat szer­vez ott­hon.

Kilenc évet vártak erre a Fradi szurkolói, megérte a böjtölés

Kilenc évet vártak erre a Fradi szurkolói, megérte a böjtölés

Leg­utóbb 2008-ban játsz­ha­tott a Nép­li­get­ben Baj­no­kok Li­gája-meccset a zöld-fehér csa­pat. Most a német baj­no­kot si­ke­rült le­győzni.

Leg­utóbb 2008-ban játsz­ha­tott a Nép­li­get­ben Baj­no­kok Li­gája-meccset a zöld-fehér csa­pat. Most a német baj­no­kot si­ke­rült le­győzni.

Ezért lehetett öngyilkos az ismert magyar sportoló

Ezért lehetett öngyilkos az ismert magyar sportoló

Az edzője írt róla hosszas meg­em­lé­ke­zé­sé­ben, ebből ki­de­rül, hogy már ko­ráb­ban is meg­pró­bált véget vetni az éle­té­nek a saját ke­zé­vel.

Az edzője írt róla hosszas meg­em­lé­ke­zé­sé­ben, ebből ki­de­rül, hogy már ko­ráb­ban is meg­pró­bált véget vetni az éle­té­nek a saját ke­zé­vel.

Ennyit kerestek a magyar klubok a foci Eb-vel

Ennyit kerestek a magyar klubok a foci Eb-vel

Egy klub na­gyon ki­emel­ke­dett, de össze­sen ti­zen­há­rom ma­gyar csa­pat tart­hatja a mar­kát.

Egy klub na­gyon ki­emel­ke­dett, de össze­sen ti­zen­há­rom ma­gyar csa­pat tart­hatja a mar­kát. Az an­go­lok na­gyon bol­do­gok le­het­nek.

Fellélegezhetnek Schumacherék, óriási pénzhez jut a család

Fellélegezhetnek Schumacherék, óriási pénzhez jut a család

Jól jön a pénz nekik.

Az ügyész­ség a le­hető leg­ma­ga­sabb kár­té­rí­tés meg­fi­ze­té­sére kö­te­lezte az egyik mé­dia­cso­por­tot. A pénz na­gyon jól jön a pi­lóta fa­mí­li­á­já­nak.

Végzetes kirúgás, mi lesz Király Gáborral?

Végzetes kirúgás, mi lesz így Király Gáborral?

Egye­lőre nem tudni, mi vár ked­venc fo­cis­tánkra.

A le­hető leg­rosszabb­kor sé­rült meg a Ha­la­dás ka­pusa. Egye­lőre nem tudni, mi vár ked­venc fo­cis­tánkra.

Akkora a baj, hogy Dárdai újra beállna focizni

Akkora a baj, hogy Dárdai újra beállna focizni

Tény­leg érik a nagy vissza­té­rés?

Gond­ban van a Her­tha ma­gyar edzője: sok a hi­ányzó, el­ma­rad­tak az új iga­zo­lá­sok. Érik a nagy vissza­té­rés?

Titkolózik gyermekével kapcsolatban Kozák

Titkolózik gyermekével kapcsolatban Kozák Danuta

Nem­so­kára lesz egy nagy be­je­len­tése.

Nem­so­kára lesz egy nagy be­je­len­tése az öt­szö­rös olim­piai baj­nok­nak. Kis­ma­ma­ként sem állt le az edzé­sek­kel, ott lebeg a szeme előtt a 2020-as to­kiói olim­pia.

Fejezzék be, túl nagy a nyomás Schumacheren!

Fejezzék be, túl nagy a nyomás Schumacheren!

Jean Todt sze­rint túl nagy az el­vá­rás, ke­ve­sebb fel­haj­tásra, több nyu­ga­lomra lenne szük­ség.

Jean Todt sze­rint túl nagy az el­vá­rás, ke­ve­sebb fel­haj­tásra, több nyu­ga­lomra lenne szük­ség.

Senkinek nem kell a magyar foci bukott reménysége

Senkinek nem kell a magyar foci bukott reménysége

Még edző­meccsen sem...

Még edző­meccsen sem mu­tat­hatta meg, mit tud. Még csak 28 éves, de több mint egy tucat csa­pata volt, most vi­szont nem tudni, merre visz majd az útja.

Orálszexszel elégítik ki a szurkolókat a pornósok

Orálszexszel elégítik ki a szurkolókat a pornósok

Meg­döb­bentő aján­la­tot tet­tek.

Meg­döb­bentő aján­lat­tal ruk­kolt elő két por­nó­szí­nésznő, akik a Super Bowl kap­csán lep­nék meg kö­ve­tő­i­ket.

Thomas Doll nagy döntést hozott, egyedül maradt

Thomas Doll nagy döntést hozott, egyedül maradt

A gyö­nyörű fél­vér ex­mo­dell többé már nem lá­to­gatja meg Bu­da­pes­ten. Újra sza­bad a Fradi-edző szíve.

A gyö­nyörű fél­vér ex­mo­dell többé már nem lá­to­gatja meg Bu­da­pes­ten. Évek óta tartó kap­cso­lat vé­gére tet­tek pon­tot. Újra sza­bad a Fradi-edző szíve.

Felháborodtak az újpestiek a Fradi húzásán

Felháborodtak az újpestiek a Fradi húzásán

Csü­tör­tök este ko­rábbi ka­pu­sára em­lé­ke­zik a két ős­el­len­ség. A je­gyek­kel van egy kis prob­léma.

Csü­tör­tök este ko­rábbi ka­pu­sára em­lé­ke­zik a két ős­el­len­ség. A je­gyek áru­sí­tása már el­kez­dő­dött, de van egy kis prob­léma az egyik csa­pat­név­vel.

Katinkáék újra tárgyaltak a szövetség elnökével

Katinkáék újra tárgyaltak a szövetség elnökével

Nyílt, egye­nes pár­be­széd zaj­lott.

Meg­vi­tat­ták a leg­fon­to­sabb prob­lé­má­kat. A Ma­gyar Úszó Szö­vet­ség szá­molt be a csúcs­ta­lál­ko­zó­ról. Nyílt, egye­nes pár­be­széd zaj­lott.

Bundagyanú a magyar focicsapat meccsén?

Bundagyanú a magyar focicsapat meccsén?

A ve­ze­tő­edző még a csa­pa­tát is le akarta hívni a pá­lyá­ról.

A ve­ze­tő­edző még a csa­pa­tát is le akarta hívni a pá­lyá­ról, annyira fel­bosszan­tot­ták a lá­tot­tak. Nem ez az első gya­nús ta­lál­kozó idén.

Perzselő perceket okozna a pucér szexterapeuta

Perzselő perceket okozna a pucér szexterapeuta

Amanda Corey ha­ma­ro­san ren­delni fog. Sze­rin­tünk na­gyon sokan ke­re­sik majd fel...

Amanda Corey ha­ma­ro­san ren­delni fog. Sze­rin­tünk na­gyon sokan ke­re­sik majd fel...

Cseh László megmondta a magáét az úszók hatalomátvételéről

Cseh László megmondta a magáét az úszók hatalomátvételéről

Laci be­szélt a szö­vet­ség­ben tör­tént vál­to­zá­sok­ról. Sze­rinte az irány jó, de...

Laci be­szélt a vál­to­zá­sok­ról, ame­lyek a szö­vet­ség­ben tör­tén­tek. Sze­rinte az irány jó, de...

Dárdai meglepően reagált a két vereségre

Dárdai meglepően reagált a két vereségre

Igaza van a Her­tha edző­jé­nek?

Me­gint na­gyon be­ra­gadt a ta­va­szi rajt­nál az ős­szel szár­nyaló csa­pata, de... Igaza van a Her­tha Ber­lin ma­gyar edző­jé­nek?

Tűz ütött ki a legendás stadionban, rohantak a tűzoltók

Tűz ütött ki a legendás stadionban, rohantak a tűzoltók

Egy lift oko­zott gon­dot hétfő reg­gel.

Egy lift oko­zott gon­dot hétfő reg­gel a déli le­lá­tó­nál, a klub tá­jé­koz­ta­tása sze­rint sze­ren­csére senki sem sé­rült meg.

Nincs több titok, lebukott a szexi teniszsztár szerelme

Nincs több titok, lebukott a szexi teniszsztár szerelme

Ko­ráb­ban is le­he­tett tudni, hogy jó ba­rát­ság­ban van­nak, de most már biz­tos, hogy több van kö­zöt­tük.

Ko­ráb­ban is le­he­tett tudni, hogy jó ba­rát­ság­ban van­nak, de most már biz­tos, hogy több van kö­zöt­tük. Most éppen kö­zö­sen nya­ral­nak.