SPORT

KIAJOBB

Őrület a Bajnokok Ligájában! Rekordokat döntöttek

Őrület a Bajnokok Ligájában! Rekordokat döntöttek

Man­ches­ter­ben és Le­ver­kus­en­ben is csú­csot re­giszt­rál­tak ked­den a Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Man­ches­ter­ben és Le­ver­kus­en­ben is csú­csot re­giszt­rál­tak ked­den a Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Edzője elárulta Szalai Ádám titkát

Edzője elárulta Szalai Ádám góljainak a titkát

Nem csak a ma­gyar csa­tár ér­deme, hogy cse­re­ként több gólt is lőtt már.

Nem csak a ma­gyar csa­tár ér­deme, hogy cse­re­ként be­állva több gólt is lőtt már a Hoffen­heim­ben. De nem is tel­je­sen vé­let­len...

Újabb kudarc érte a magyar aranylabdást

Újabb kudarc érte a magyar aranylabdást

Nagy Ádám ismét vesz­tes csa­pat tagja volt az olasz baj­nok­ság­ban.

Nagy Ádám ismét vesz­tes csa­pat tagja volt, a Bo­logna hul­lám­völgybe ke­rült az olasz baj­nok­ság­ban, már csak a 15. he­lyen áll.

Dopping után teljes káosz? Van visszaút

Dopping után teljes káosz? Van visszaút

A vá­lo­ga­tott hokis sú­lyos el­til­tásra szá­mít­hat.

A vá­lo­ga­tott hokis po­zi­tív min­tája után sú­lyos el­til­tásra szá­mít­hat.

Négymilliárd kell az NB I-es aranyhoz

Négymilliárd kell az NB I-es aranyhoz

Gaz­da­sá­gi­lag a Vi­deo­ton és az FTC emel­ke­dik.

Gaz­da­sá­gi­lag a Vi­deo­ton és az FTC emel­ke­dik ki a lab­da­rúgó-NB I me­ző­nyé­ből.

Semmibe vette Hosszú Katinkát a sportvilág

Semmibe vette Hosszú Katinkát a sportvilág

Mo­na­có­ban ün­ne­pelt a sport krémje, de a riói olim­pia ma­gyar szu­per­sztárja nél­kül. Mi az oka úszó­csil­la­gunk mel­lő­zé­sé­nek?

Mo­na­có­ban ün­ne­pelt a sport krémje, de a riói olim­pia ma­gyar szu­per­sztárja nél­kül. Mi az oka a mel­lő­zé­sé­nek?

Meglepő szerepben tér vissza Talmácsi

Meglepő szerepben tér vissza Talmácsi Gábor

Marad a Mo­toGP-nél, de az ed­di­gi­hez ké­pest egé­szen más a fel­adata.

2007-es vi­lág­baj­no­kunk marad a Mo­toGP-nél, de az ed­di­gi­hez ké­pest egé­szen más a fel­adata. Alig várja, hogy végre gázt ad­has­son.

Meglepetés? Ő kapja a magyar Aranylabdát!

Meglepetés? Ő kapja a magyar Aranylabdát!

Hét ka­te­gó­ri­á­ban sza­vaz­tak az új­ság­írók.

Hét ka­te­gó­ri­á­ban sza­vaz­tak az új­ság­írók, a ma­gyar fut­ball ta­va­lyi leg­jobb­jait dí­jaz­ták.

Doppingbotrány, eltűnt a fehérvári hokis

Doppingbotrány, eltűnt a fehérvári hokis

Sof­ron Ist­ván je­len­leg nem tagja a Fe­hér­vár ke­re­té­nek. A vá­lo­ga­tott hokis tá­vol­lé­té­ről csak ta­lál­gatni lehet.

Sof­ron Ist­ván je­len­leg nem tagja a Fe­hér­vár ke­re­té­nek. A vá­lo­ga­tott hokis tá­vol­lé­té­ről csak ta­lál­gatni lehet.

Óriási káosz, edzőt buktathat a Ferencváros

Óriási káosz, edzőt buktathat a Ferencváros

A pa­rá­dés győ­ze­lem ve­zér­ál­do­zat­tal is jár­hat. A tör­té­nelmi ve­re­ség után nem kí­mélte a csa­pa­tot a sajtó.

A pa­rá­dés győ­ze­lem ve­zér­ál­do­zat­tal is jár­hat. A tör­té­nelmi ve­re­ség után nem kí­mélte a csa­pa­tot a sajtó. Min­den idők har­ma­dik leg­na­gyobb bu­kása a mos­tani.

A nagy magyar átigazolási kvíz

A nagy magyar átigazolási kvíz

A télen több ma­gyar fo­cista is csa­pa­tot vál­tott.

A télen több ma­gyar fo­cista is csa­pa­tot vál­tott. Or­szá­gon belül is nagy volt a moz­gás, de sokan kül­föl­dön cse­rél­tek csa­pa­tot. Tesz­teld tu­dá­so­dat a Ri­post se­gít­sé­gé­vel!

Dárdaiékat már a főnök is kritizálja

Teljes a káosz, Dárdaiékat már a főnök is kritizálja

Mintha a pá­lyán sem lett volna a Her­tha Ber­lin.

Mintha a pá­lyán sem lett volna a Her­tha Ber­lin. Bőven van mit ja­ví­tani a Bayern el­leni csúcs­meccs előtt.

Drasztikus változás, merre tart a pólóválogatott?

Drasztikus változás, merre tart a pólóválogatott?

Fe­le­más for­mát mu­ta­tott a ma­gyar férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott a Volvo Kupán. Vajon me­lyik a csa­pat igazi arca?

Fe­le­más for­mát mu­ta­tott a ma­gyar férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott a Volvo Kupán. Vajon me­lyik a csa­pat igazi arca?

Csatárlegendákat előz meg Szalai

Csatárlegendákat előz meg Szalai

A baj­nok­ság leg­na­gyobb sztár­jai kul­log­nak a ma­gyar tá­madó mö­gött. Csak egyet­len já­té­kos volt képes meg­előzni nem­zeti csa­pa­tunk cen­te­rét.

A baj­nok­ság leg­na­gyobb sztár­jai kul­log­nak a ma­gyar tá­madó mö­gött. Csak egyet­len já­té­kos volt képes meg­előzni nem­zeti csa­pa­tunk cen­te­rét.

Nagy a baj, további mélyrepülésben Dárdaiék

Nagy a baj, további mélyrepülésben Dárdaiék

Ismét ve­re­sé­get szen­ve­dett a Her­tha Ber­lin, rá­adá­sul a jövő héten a Bayern Mün­chen lesz a ber­li­niek el­len­fele.

Ismét ve­re­sé­get szen­ve­dett a Her­tha Ber­lin, rá­adá­sul a jövő héten a Bayern Mün­chen lesz a ber­li­niek el­len­fele. A Herhta vissza­csúsz­hat a he­te­dik helyre.

Katinka mosolyog, mert meglepte az úszók elnöke

Katinka mosolyog, mert meglepte az úszók elnöke

Erre még az Iron Lady sem szá­mí­tott.

Olyan dolog tör­tént Kecs­ke­mé­ten, amire még az Iron Lady sem szá­mí­tott. A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok sze­rint ennél jobb ün­ne­pet ki sem lehet ta­lálni.

Őszinte vallomás, ezért vonul vissza Fa Nándor

Őszinte vallomás, ezért vonul vissza Fa Nándor

Nem tartja nor­má­lis­nak, amit csi­nál.

Nem tartja nor­má­lis­nak, amit csi­nál, soha töb­bet nem akar az óce­ánra ki­menni. Ő lett min­den idők leg­idő­sebb ha­jósa, aki egye­dül meg­ke­rülte a Föl­det.

Ez fájhatott, Dárdaiék drámai meccsen buktak

Ez fájhatott, Dárdaiék drámai meccsen buktak

A Her­tha Dort­mund­ban lé­pett fel.

A Her­tha Dort­mund­ban lé­pett fel a lab­da­rúgó Német Kupa nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Micsoda győzelem! Továbbjutott válogatottunk

Szenzációs győzelem! Továbbjutott válogatottunk

El­len­fe­lünk jóval esé­lye­sebb volt.

A ma­gyar csa­pat bra­vú­ro­san bú­csúz­tatta a jóval esé­lye­sebb el­len­fe­lét. A cso­port­ból már nem eshet ki, sőt, egé­szen so­káig jut­hat.

Óriási siker, Dzsudzsák a BL-ben folytathatja

Óriási siker, Dzsudzsák a BL-ben folytathatja

Csa­pata a se­lej­te­ző­ben ma­ga­biz­tos győ­zel­met ara­tott. A ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kosa végig a pá­lyán volt a sors­döntő mér­kő­zé­sen.

Csa­pata a se­lej­te­ző­ben ma­ga­biz­tos győ­zel­met ara­tott. A ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kosa végig a pá­lyán volt a sors­döntő mér­kő­zé­sen.

Elképesztő dolog miatt szenved Norbi, orvosok felügyelik

Elképesztő dolog miatt szenved Norbi, orvosok felügyelik

A jel­szó: min­dent a si­ke­rért!

Hi­he­tet­len, mi­lyen ap­ró­sá­go­kon múlik a győ­ze­lem. Mi­che­lisz előbb saját ma­gá­val küzd meg, az­után jö­het­nek a ve­tély­tár­sak. A jel­szó: min­dent a si­ke­rért!

Touchdown, itt a nagy Super Bowl-kvíz

Touchdown, itt a nagy Super Bowl-kvíz

A hét­vé­gén ren­de­zik az 51. Super Bowlt, az NFL dön­tő­jét.

A hét­vé­gén ren­de­zik az 51. Super Bowlt, az NFL dön­tő­jét. A New Eng­land Pat­ri­ots és az At­lanta Fal­cons össze­csa­pá­sát már Ma­gyar­or­szá­gon is tö­me­gek fog­ják nézni. Tesz­teld tu­dá­sod!

Szalai Ádámnál nincs jobb. Itt a bizonyíték

Szalai Ádámnál nincs jobb. Itt a bizonyíték

A ma­gyar csa­tár több te­kin­tet­ben is ki­emel­ke­dően tel­je­sí­tett, nem csoda, hogy el­is­mer­ték. Csak egy va­laki nyúj­tott hozzá ha­sonló tel­je­sít­ményt.

A ma­gyar csa­tár több te­kin­tet­ben is ki­emel­ke­dően tel­je­sí­tett, nem csoda, hogy el­is­mer­ték. Csak egy va­laki nyúj­tott hozzá ha­sonló tel­je­sít­ményt.

Óriási esély, eljött végre Szalai Ádám ideje?

Óriási esély, eljött végre Szalai Ádám ideje?

Nagy le­he­tő­sé­get kap­hat német klub­já­nál vá­lo­ga­tott csa­tá­runk. Most kell min­dent be­le­adni!

Nagy le­he­tő­sé­get kap­hat német klub­já­nál vá­lo­ga­tott csa­tá­runk. Most kell min­dent be­le­adni! És még egy ki­csit töb­bet.

Miért keresnek milliókat az NB I-ben?

Miért keresnek milliókat az NB I-ben?

Üres le­lá­tók, po­csék ered­mé­nyek, magas fi­ze­té­sek.

Üres le­lá­tók, po­csék ered­mé­nyek. A kon­ti­nen­sen is csak a 33. "leg­erő­sebb­nek" szá­mító NB I krémje akár az át­lagfi­ze­tés 20-30-szo­ro­sát is ha­za­vi­szi.

Forma-1-es pilóta fia a magyar csapatnál

Volt Forma-1-es pilóta fia a magyar csapatnál

A Zengő Mo­tor­sport Oli­vier Panis, volt Forma-1-es ver­senyző fi­á­val erő­sít.

A Zengő Mo­tor­sport Oli­vier Panis, volt Forma-1-es ver­senyző fi­á­val erő­sít, vi­lág­baj­no­kok sze­ret­né­nek lenni. Egy ma­gyar ki­szo­rul a csa­pat­ból.

Milliárdok csábítják vissza Husztit Ázsiába

Milliárdok csábítják vissza Husztit Ázsiába

A ma­gyar já­té­kos majd­nem dupla annyit ke­res­het, mint leg­utóbb. Je­len­legi klubja is jól jár­hat az át­iga­zo­lás­sal, két­szer annyi­ért ad­hat­ják el, mint amennyi­ért meg­vet­ték.

A ma­gyar já­té­kos majd­nem dupla annyit ke­res­het, mint leg­utóbb. Je­len­legi klubja is jól jár­hat az át­iga­zo­lás­sal, két­szer annyi­ért ad­hat­ják el, mint amennyi­ért meg­vet­ték. Már csak az or­vosi vizs­gá­lat van hátra.

Magyar-német fociháború: Storck vesztésre áll

Magyar-német fociháború: Storck vesztésre áll

Ugyan­azt fi­gyeli Jo­a­chim Löw is.

Ugyan­azt a já­té­kost fi­gyeli Bernd Storck és Jo­a­chim Löw. A ki­sze­melt most aka­rat­la­nul is el­árulta a sor­ren­det.

Federer döbbenetes összeget nyert Melbourne-ben

Federer döbbenetes összeget nyert Melbourne-ben

Véget ért az Aust­ra­lian Open.

Véget ért az Aust­ra­lian Open te­nisz­torna, a férfiak dön­tő­jé­ben Roger Fe­de­rer örök ri­vá­li­sá­val, Ra­fael Na­dal­lal ta­lál­ko­zott.

Brazil világsztár szállna be a magyar fociba

Brazil világsztár szállna be a magyar fociba

Pelé csa­pat­tár­sá­val együtt híres fo­cis­ták és edzők ér­kez­het­nek. Nagy ter­vei van­nak a vi­lág­baj­nok­nak.

Pelé csa­pat­tár­sá­val együtt híres fo­cis­ták és edzők ér­kez­het­nek. Nagy ter­vei van­nak ha­zánk­ban a vi­lág­baj­nok­nak.

Sikerszéria, Hosszú Katinka csupa mosoly

Sikerszéria, Hosszú Katinka csupa mosoly

Ez­út­tal Lu­xem­bourg­ban állt rajt­hoz az Iron Lady, aki szo­ká­sá­hoz híven sok szám­ban ér­de­kelt volt. Remek tel­je­sít­ményt nyúj­tott.

Ez­út­tal Lu­xem­bourg­ban állt rajt­hoz az Iron Lady, aki szo­ká­sá­hoz híven sok szám­ban ér­de­kelt volt. Remek tel­je­sít­ményt nyúj­tott.

Itt az év bunyója, laposra verte ellenfelét a magyar hokis

Itt az év bunyója, laposra verte ellenfelét a magyar hokis

Kő­ke­mény ve­re­ke­dés tar­kí­totta a Fe­hér­vár ho­ki­meccsét. Orbán At­tila nyert, majd büsz­kén vi­selte bün­te­té­sét.

Kimondták az ítéletet, újabb pofon a magyar kézilabdának

Kimondták az ítéletet, újabb pofon a magyar kézilabdának

Hiába pá­lyáz­tunk...

Hiába pá­lyá­zott ren­de­zésre a ma­gyar szö­vet­ség. Egye­lőre utaz­nunk kell, ha ott aka­runk lenni a vébén.

Sietve távozott az új magyar hős

Sietve távozott Ausztráliából az új magyar hős

Piros Zsom­bor va­sár­nap újra Ma­gyar­or­szá­gon lesz.

Piros Zsom­bor va­sár­nap újra Ma­gyar­or­szá­gon lesz. Ha­ma­ro­san nagy meg­tisz­tel­te­tés éri.

Millióktól estek el a kézisek

Komoly veszteség, millióktól estek el a kézisek

A vá­lo­ga­tott szá­mára 25 mil­lió fo­rin­tot ért volna az elő­döntő.

A vá­lo­ga­tott szá­mára 25 mil­lió fo­rin­tot ért volna az elő­döntő. A csa­pat végül he­te­dik lett a fran­cia­or­szági tor­nán.

Magyarverőket csodál a világ, ezt senki nem hitte volna

Magyarverőket csodál a világ, ezt senki nem hitte volna

Sza­bad­kár­tyás­ként ju­tott a dön­tőbe a Nor­vé­gia. Úgy tűnik, cso­da­csa­pat ellen esett ki vá­lo­ga­tot­tunk a ké­zi­vé­bén.

Sza­bad­kár­tyás­ként ju­tott a dön­tőbe a Nor­vé­gia. Úgy tűnik, cso­da­csa­pat ellen esett ki vá­lo­ga­tot­tunk a ké­zi­vé­bén.

Példátlan magyar teniszsiker Ausztráliában

Példátlan magyar teniszsiker Ausztráliában

Piros Zsom­bor be­ju­tott a dön­tőbe.

Piros Zsom­bor be­ju­tott az Aust­ra­lian Open dön­tő­jébe a ju­nior ver­seny­zők kö­zött. Erre soha ko­ráb­ban nem volt példa, Grand Slam-dön­tő­sünk 7 éve volt.

Shane Tusup új pozíciót kaphat az úszóknál

Shane Tusup új pozíciót kaphat az úszóknál

Kér­dés, hogy kér-e be­lőle...

Új sze­lek fúj­nak az úszó­szö­vet­ség­nél. Jár az el­is­me­rés Hosszú Ka­tinka si­ke­rei ko­vá­csá­nak. De az egy­előre még kér­dés, hogy kér-e be­lőle...

Hihetetlen! Kivertük az olimpiai bajnokot

Ez hihetetlen! Kivertük az olimpiai bajnokot

A ma­gyar csa­pat eddig leg­jobb já­té­kát nyúj­totta.

A ma­gyar csa­pat eddig leg­jobb já­té­kát nyújtva bú­csúz­tatta a vi­lág­baj­nok­ság esé­lye­sét, és to­vább­ju­tott.

Cél a továbbjutás, Csernus doki mindent bevet a kézi vb-n

Cél a továbbjutás, Csernus doki mindent bevet a kézi vb-n

Va­sár­nap Dánia ellen játsszunk.

A ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott va­sár­nap Dá­ni­á­val ját­szik a nyol­cad­dön­tő­ben a vb-n.

Egyre biztosabb a magyar Eb-hős klubváltása

Egyre biztosabb a magyar Eb-hős klubváltása

A védő nem is lé­pett pá­lyára csa­pat edző­meccsén, ne­hogy kútba essen az üzlet. Az Eb-n re­meklő hát­véd kelet felé ve­heti az irányt.

.A védő nem is lé­pett pá­lyára csa­pat edző­meccsén, ne­hogy kútba essen az üzlet. Az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon re­meklő hát­véd kelet felé ve­heti az irányt.

Vallomás, Hosszú Katinkának kemény napja volt

Vallomás, Hosszú Katinkának kemény napja volt

Hosszú Ka­tinka nyolc fu­tam­ban állt rajt­hoz szom­ba­ton a bel­gi­umi Ant­wer­pen­ben.

Hosszú Ka­tinka nyolc fu­tam­ban állt rajt­hoz szom­ba­ton a bel­gi­umi Ant­wer­pen­ben.

Hosszú Katinka nem viccel, ezt is bevállalta

Hosszú Katinka nem viccel, ezt is bevállalta

Ke­mény menet vár a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszó­nőre.

Ke­mény menet vár a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszó­nőre a hét­vé­gén.

A negyeddöntő a kézilabdázóink álma

A negyeddöntő a kézilabdázóink álma a vébén

Most kez­dő­dik a vi­lág­baj­nok­ság leg­fon­to­sabb sza­ka­sza.

Most kez­dő­dik a vi­lág­baj­nok­ság leg­fon­to­sabb sza­ka­sza a ma­gyar férfi­ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott szá­mára. In­nen­től min­den meccs sors­döntő, cél a ne­gyed­döntő.

Diadal! Babos Timi rég volt ennyire boldog

Diadal! Babos Timi rég volt ennyire boldog

Remek tel­je­sít­ményt nyújt pá­ros­ban a ma­gyar lány az auszt­rál nyílt te­nisz­baj­nok­sá­gon. A 2015-ös győz­tes ellen foly­tat­ják.

Remek tel­je­sít­ményt nyújt pá­ros­ban a ma­gyar lány az auszt­rál nyílt te­nisz­baj­nok­sá­gon. A 2015-ös győz­tes ellen foly­tat­ják.

Így eshet ki a kézi-vébéről a magyar válogatott

Így eshet ki a kézi-vébéről a magyar válogatott

Ja­nuár 20-án sors­döntő ta­lál­ko­zót ját­szik egy­más­sal Ma­gyar­or­szág és Fe­hér­orosz­or­szág. Va­ló­színű, hogy meg­van a cso­port har­ma­dik helye.

Ja­nuár 20-án sors­döntő ta­lál­ko­zót ját­szik egy­más­sal Ma­gyar­or­szág és Fe­hér­orosz­or­szág. Va­ló­színű, hogy meg­van a cso­port har­ma­dik helye, de még ki is es­he­tünk.

Mankókkal állt lábra a megműtött magyar sportoló

Mankókkal állt lábra a megműtött magyar sportoló

Fel­kelt ágyá­ból Mik­lós Edit. Gyó­gyu­lása hó­na­po­kig fog tar­tani, de a fel­töl­tött videó biz­tató.

Három nap­pal sú­lyos bal­eset után fel­kelt ágyá­ból Mik­lós Edit. Gyó­gyu­lása hó­na­po­kig fog tar­tani, de a fel­töl­tött videó biz­tató.

A sztárcsapat belépne a magyar bajnokságba

Az osztrák sztárcsapat bekéredzkedne a magyar bajnokságba

A jö­vő­ben akár ukrán vagy szlo­vén klu­bok is fel­tűn­het­nek a li­gá­ban.

A jö­vő­ben akár ukrán vagy szlo­vén klu­bok is fel­tűn­het­nek a li­gá­ban.

Sztárparádé Budapesten, világbajnokok várnak a magyar válogatottra

Világbajnokok várnak a magyar válogatottra

Áp­ri­lis­ban igazi vi­lág­klasszi­sok ér­kez­nek Bu­da­pestre, kő­ke­mény ri­vá­li­sok ellen méri fel ere­jét a ma­gyar vá­lo­ga­tott.

Erdei Zsolt megpróbálja a lehetetlent, ez nagy durranás lesz

Erdei Zsolt megpróbálja a lehetetlent, ez nagy durranás lesz

A ma­gyar sport csúcs­ve­ze­tő­jét vált­hatja a ki­váló bok­szoló. Nagy bra­vúr lenne, ha mindez össze­jönne neki.

Kézi-vb: újabb vereség, de van egy még rosszabb hír is

Kézi-vb: újabb vereség, de van egy még rosszabb hír is

Nagy csend­ben nagy be­je­len­tést tett.

A hor­vá­tok is le­győz­ték a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tat. Köz­ben a pi­henő Nagy László csend­ben nagy be­je­len­tést tett.

Újabb titok, ezzel keresi pénzét Szalai Ádám

Újabb titok, ezzel keresi pénzét Szalai Ádám

A ma­gyar vá­lo­ga­tott fo­cista már a jö­vő­jére is gon­dol. Bu­da­pes­ten száz­szá­za­lé­kos tu­laj­do­nosa egy cég­nek.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott fo­cista már a jö­vő­jére is gon­dol. Bu­da­pes­ten száz­szá­za­lé­kos tu­laj­do­nosa egy cég­nek.

Komoly a baj Kassai Viktornál

Komoly a baj Kassai Viktornál, lemarad a nagy utazásról

A fo­ci­bí­rót is utol­érte a lab­da­rú­gók átka.

A fo­ci­bí­rót is utol­érte a lab­da­rú­gók átka. Akár hosszabb időre is pi­he­nőre vo­nul­hat a világ egyik leg­jobbja.

A legfényesebb csillagok a sport egén, kvíz a legjobb magyarokról

Fényes csillagok a sport egén, kvíz a legjobb magyarokról

A héten adták át a 2016-os leg­jobb spor­to­ló­i­nak járó díjat. Az ese­mény al­kal­má­ból össze­szed­tük a leg­na­gyobb ér­de­kes­sé­ge­ket. Tesz­teld tu­dá­sod!

Gyászoló német verte meg válogatottunkat

Gyászoló német verte meg válogatottunkat

A ké­zi­labda-vi­lág­baj­nok­sá­gon nem si­ke­rült jól a ma­gyar csa­pat be­mu­tat­ko­zása, Né­met­or­szág szo­ros meccsen le­győzte nem­zeti együt­te­sün­ket. Hol­nap a hor­vá­tok ellen jön a foly­ta­tás.

A ké­zi­labda-vi­lág­baj­nok­sá­gon nem si­ke­rült jól a ma­gyar csa­pat be­mu­tat­ko­zása, Né­met­or­szág szo­ros meccsen le­győzte nem­zeti együt­te­sün­ket.

Ronaldo fejére újabb korona került

Cristiano Ronaldo fejére újabb korona került

A por­tu­gál nem állta meg, hogy ne szúr­jon oda Li­onel Mes­si­nek.

A por­tu­gál Eu­rópa-baj­nok nem állta meg, hogy ne szúr­jon oda Li­onel Mes­si­nek, aki nem je­lent meg a díj­át­adón. Ki­hir­det­ték a Pus­kás-díjat is.

Schumacheréknél óriási az öröm: nyert a nagy harcos

Schumacheréknél óriási az öröm: nyert a nagy harcos

Büsz­kék le­het­nek a csa­lád­főre.

Büsz­kék le­het­nek a csa­lád­főre. A Forma-1 le­gen­dája még Lothar Matthäusra és a sport­vi­lág többi nagy­sá­gára is kö­rö­ket vert.

Itthon is tarolt Hosszú Katinka

Magyarországon is tarolt Hosszú Katinka

Ki­osz­tot­ták az Év spor­to­lója gálán a leg­job­bak­nak járó dí­ja­kat. So­ro­zat­ban ne­gye­dik al­ka­lom­mal kapta meg az el­is­me­rést az Iron Lady.

Ki­osz­tot­ták az Év spor­to­lója gálán a leg­job­bak­nak járó dí­ja­kat. So­ro­zat­ban ne­gye­dik al­ka­lom­mal kapta meg az el­is­me­rést az Iron Lady. Dí­jaz­ták az úszó fér­jét is. Szil­ágyi Áron elő­ször lett a leg­jobb.

Micsoda? Koreába igazolt válogatottunk

Micsoda? Koreába igazolt válogatott csatárunk

Fe­c­ze­sin Ró­bert olyan helyre ke­rült, ahol ma­gyar lab­da­rúgó még nem igen járt. Je­len­tős össze­get ka­szált a Vi­deo­ton a csa­tár el­adá­sá­ból.

Fe­c­ze­sin Ró­bert olyan helyre ke­rült, ahol ma­gyar lab­da­rúgó még nem igen járt. Je­len­tős össze­get ka­szált a Vi­deo­ton a csa­tár el­adá­sá­ból.

Kassai miatt bukhat Thomas Doll

Kassai miatt bukhat Thomas Doll

Dúl a há­ború az MLSZ és a Fradi kö­zött.

Dúl a há­ború az MLSZ és a Fradi kö­zött. Meg­ta­lál­tuk azt a mon­da­tot, ami miatt el­tilt­hat­ják a zöld-fe­hé­rek ve­ze­tő­edző­jét.

Dzsudzsák reszkethet, új kihívót kapott

Dzsudzsák reszkethet, új kihívót kapott

Ug­rás­szerű vál­to­zás­sal támad a ma­gyar lab­da­rú­gás nagy te­het­sége.

Át­ren­de­ződ­nek az erő­vi­szo­nyok. Ug­rás­szerű vál­to­zás­sal támad a ma­gyar lab­da­rú­gás nagy te­het­sége.

Dzsudzsák Hollandiába szerződése újra téma

Dzsudzsák Hollandiába szerződése újra téma

A leg­na­gyobb sztá­rok­kal ke­rült egy lis­tára. Óri­ási meg­tisz­tel­te­tés érte, a hol­land baj­nok­ság­ban nem fe­lej­tet­ték a ma­gyar vá­lo­ga­tott lab­da­rú­gót.

A leg­na­gyobb sztá­rok­kal ke­rült egy lis­tára. Óri­ási meg­tisz­tel­te­tés érte, a hol­land baj­nok­ság­ban nem fe­lej­tet­ték a ma­gyar vá­lo­ga­tott lab­da­rú­gót.

Magyar játékos intézte el a Real Madridot

Magyar játékos intézte el a Real Madridot

Nem sűrűn for­dul elő, hogy ma­gyar já­té­kost ün­ne­pel­nek a ki­rá­lyi gárda ellen, de most ezt is meg­ér­tük.

Nem sűrűn for­dul elő, hogy ma­gyar já­té­kost ün­ne­pel­nek a ki­rá­lyi gárda ellen, de most ezt is meg­ér­tük.

Leértékelték a németek a liga legjobb magyarját

Leértékelték a németek a liga legjobb magyarját

Ne­he­zen ért­hető ez a lista a vá­lo­ga­tott kapus fan­tasz­ti­kus tel­je­sít­mé­nyét nézve. . De a csa­pa­tá­nak a he­lye­zése sem in­do­kolná a he­lye­zést.

Ne­he­zen ért­hető ez a lista a vá­lo­ga­tott kapus fan­tasz­ti­kus tel­je­sít­mé­nyét nézve. De a csa­pa­tá­nak a he­lye­zése sem azt mu­tatja, hogy ilyen he­lye­zést ér­de­melne.

Kiderült: ő Hosszú Katinka titokzatos új partnere

Kiderült: ő Hosszú Katinka titokzatos új partnere

Ki az úszó­mű­hely új üd­vös­kéje?

Vége a ta­lál­ga­tás­nak: Ka­pos­vár­ról ér­ke­zett a nem­rég ala­kult úszó­mű­hely, az Iron Aqua­tics új üd­vös­kéje.

Dartskvíz, csak fanatikusoknak

Dartskvíz, csak fanatikusoknak

Már csak az elő­dön­tők és a döntő van hátra a 2017-es vi­lág­baj­nok­ság­ból.

Már csak az elő­dön­tők és a döntő van hátra a 2017-es vi­lág­baj­nok­ság­ból. Az ese­mény al­kal­má­ból ez­út­tal egy kvíz­zel ké­szül­tünk, hogy ki­de­rül­jön, mennyit tudsz a sport­ág­ról.

Másodpercenként egy lakás áráért verték cipóra

Másodpercenként egy lakás áráért verték cipóra

15-ször annyit ért a ve­re­ség.

Nem csak a ket­rec­har­cos állt fejre, de a világ is. 15-ször annyit ért Ronda Ro­usey­nak a ve­re­ség, mint el­len­fe­lé­nek a fö­lé­nyes győ­ze­lem.

Kegyvesztett lett, mennie kell a magyar válogatott focistának

Kegyvesztett lett, mennie kell a magyar válogatott focistának

El­ké­szült a kegy­vesz­tet­tek lis­tája.

El­ké­szült a kegy­vesz­tet­tek lis­tája Né­met­or­szág­ban. Van ma­gyar érin­tett is, a Le­ip­zig ma­gyar vá­lo­ga­tottja ke­res­het ma­gá­nak új csa­pa­tot.

Ilyen is rég volt: nő verte Hosszú Katinkát

Ilyen is rég volt: nő verte Hosszú Katinkát

Egy, csak egy lány előzte meg. Úszó­sztá­runk a világ má­so­dik leg­jobb spor­to­ló­nője. Olyan klasszi­so­kat előz meg, mint pél­dául Se­rena Wil­li­ams.

Egy, csak egy lány előzte meg. Úszó­sztá­runk a világ má­so­dik leg­jobb spor­to­ló­nője. Olyan klasszi­so­kat előz meg, mint pél­dául Se­rena Wil­li­ams.

Magyar focistát lett a világ legjobbja

Magyar focistát választottak a világ legjobbjának

A pa­ti­nás szer­ve­zet­nél meg­győző fö­lénnyel vég­zett az élen.

A pa­ti­nás szer­ve­zet­nél meg­győző fö­lénnyel vég­zett az élen az olim­piai és Eu­rópa-baj­nok lab­da­rúgó. Öt­szö­rös vi­lág­el­sőt elő­zött meg.

Katinka brutális fölénnyel tarolt

Hosszú Katinka brutális fölénnyel tarolt

Alig volt va­laki, aki ne őt ne­vezte volna meg.

Alig volt va­laki, aki ne őt ne­vezte volna meg. A mö­götte végző úszó még csak meg­kö­ze­lí­teni sem tudta a pa­rá­dés tel­je­sít­ményt nyújtó olim­pi­ko­nun­kat.

Ezt várják Dzsudzsákéktól az újévben

Ezt várják Dzsudzsákéktól az újévben

Bosszantó hibák miatt vesz­tett fon­tos pon­to­kat az al-Vahda. Dzs­u­dzsá­kék elő­ke­lőbb he­lyen áll­hat­ná­nak.

Bosszantó hibák miatt vesz­tett fon­tos pon­to­kat az al-Vahda. Dzs­u­dzsák Ba­lázsék jóval elő­ke­lőbb he­lyen áll­hat­ná­nak a baj­nok­ság­ban.

Velük erősíthet Dárdai: jön a Hertha aranykora?

Velük erősíthet Dárdai: jön a Hertha aranykora?

A ma­gyar edző leg­idő­sebb fia is a leg­na­gyobb re­mény­sé­gek kö­zött. Ter­meli a te­het­sé­ge­ket a ber­lini aka­dé­mia.

A ma­gyar edző leg­idő­sebb fia is a leg­na­gyobb re­mény­sé­gek kö­zött. Ter­meli a te­het­sé­ge­ket a ber­lini aka­dé­mia.

Magyarok támadnak.

Magyarok támadnak. Ezúttal Bologna a célpont

Fran­cia­or­szág­ban célt értek, de mi lesz Olasz­or­szág­ban?

Fran­cia­or­szág­ban célt értek, de mi lesz Olasz­or­szág­ban? Párt­fo­golt­juk min­den­esetre ma­ga­biz­to­san ké­szül meg­hó­dí­tani az olasz vá­rost.

Magyar a világ legjobb bírója

Magyar a világ legjobb bírója

Kul­csár Ka­ta­lin 32 éve­sen lett a leg­jobb női bíró a lab­da­rú­gók közt.

Kul­csár Ka­ta­lin 32 éve­sen lett a leg­jobb női bíró a lab­da­rú­gók közt. Kas­sai Vik­tor is elő­kelő he­lyen sze­re­pel a rang­lis­tán. A női síp­mes­ter egy re­kor­dot is fel­ál­lí­tott.

Óriási elismerést kapott a magyar fociválogatott

Óriási elismerést kapott a magyar fociválogatott

A si­ke­res Eu­rópa-baj­nok­ság is köz­re­ját­szott abban, hogy be­vá­lasz­tot­ták a leg­job­bak közé a nem­zeti csa­pat ve­ze­tő­jét.

A si­ke­res Eu­rópa-baj­nok­ság is köz­re­ját­szott abban, hogy be­vá­lasz­tot­ták a leg­job­bak közé a nem­zeti csa­pat ve­ze­tő­jét. A por­tu­gá­lok szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyá­val nem ve­hette fel a ver­senyt, de ez nem csak rá volt igaz.

Elnöknek választották Szilágyi Áront

Elnöknek választották Szilágyi Áront

Két­sze­res olim­piai baj­nok kard­ví­vónk ha­tal­mas meg­tisz­tel­te­tés­nek tartja a ki­ne­ve­zést. Az idei, riói olim­piai arany­érme után nagy si­kert ért el a sport­dip­lo­má­cia te­rü­le­tén is.

Két­sze­res olim­piai baj­nok kard­ví­vónk ha­tal­mas meg­tisz­tel­te­tés­nek tartja a ki­ne­ve­zést. Nagy si­kert ért el a sport­dip­lo­má­cia te­rü­le­tén is.

Térden állva pitiztek a Barcelona sztárjának

Térden állva pitiztek a Barcelona sztárjának

A já­té­kos össze­kul­csolt kéz­zel kö­nyör­gött a csa­tár­nak.

A já­té­kos össze­kul­csolt kéz­zel kö­nyör­gött a csa­tár­nak. El­sőre úgy tűnt, a tá­madó meg­kö­nyö­rül el­len­fe­lén, aztán ke­gyet­le­nül le­csa­pott...

Magyar focista hasít az UEFA-listán: Messit megelőzi, C. Ronaldót üldözi

Magyar focista hasít az UEFA-listán: Messit megelőzi, C. Ronaldót üldözi

Még­sem min­den­hol arat a Real Mad­rid por­tu­gál arany­lab­dása! Erő­sebb a gyen­géb­bik nem a gól­lö­vés­ben?

Babát vár a riói olimpia magyar hőse

Babát vár a riói olimpia magyar hőse

Kozák Dan­uta meg­in­do­kolta, miért nem indul jö­vőre ver­se­nye­ken. Az öt­szö­rös olim­piai baj­nok ka­ja­kos anyai örö­mök elé néz.

Kozák Dan­uta meg­in­do­kolta, miért nem indul jö­vőre ver­se­nye­ken. Az öt­szö­rös olim­piai baj­nok ka­ja­kos anyai örö­mök elé néz.