SPORT

KIAJOBB

Kézi-vb: újabb vereség, de van egy még rosszabb hír is

Kézi-vb: újabb vereség, de van egy még rosszabb hír is

Nagy csend­ben nagy be­je­len­tést tett.

A hor­vá­tok is le­győz­ték a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tat. Köz­ben a pi­henő Nagy László csend­ben nagy be­je­len­tést tett.

Gyászoló német verte meg válogatottunkat

Gyászoló német verte meg válogatottunkat

A vi­lág­baj­nok­sá­gon nem si­ke­rült jól a ma­gyar csa­pat be­mu­tat­ko­zása.

A ké­zi­labda-vi­lág­baj­nok­sá­gon nem si­ke­rült jól a ma­gyar csa­pat be­mu­tat­ko­zása, Né­met­or­szág szo­ros meccsen le­győzte nem­zeti együt­te­sün­ket. Hol­nap a hor­vá­tok ellen jön a foly­ta­tás.

Itthon is tarolt Hosszú Katinka

Itthon is tarolt Hosszú Katinka

Ki­osz­tot­ták az Év spor­to­lója gálán a dí­ja­kat.

Ki­osz­tot­ták az Év spor­to­lója gálán a leg­job­bak­nak járó dí­ja­kat. So­ro­zat­ban ne­gye­dik al­ka­lom­mal kapta meg az el­is­me­rést az Iron Lady.

Ronaldo fejére újabb korona került

Cristiano Ronaldo fejére újabb korona került

A por­tu­gál nem állta meg, hogy ne szúr­jon oda Mes­si­nek.

A por­tu­gál Eu­rópa-baj­nok nem állta meg, hogy ne szúr­jon oda Li­onel Mes­si­nek.

Schumacheréknél óriási az öröm: nyert a nagy harcos

Schumacheréknél óriási az öröm: nyert a nagy harcos

Büsz­kék le­het­nek a csa­lád­főre. A Forma-1 le­gen­dája Matthäusra és a töb­bi­ekre is kö­rö­ket vert.

Büsz­kék le­het­nek a csa­lád­főre. A Forma-1 le­gen­dája még Lothar Matthäusra és a sport­vi­lág többi nagy­sá­gára is kö­rö­ket vert.

Dzsudzsák holland szerződése újra téma

Dzsudzsák Hollandiába szerződése újra téma

A leg­na­gyobb sztá­rok­kal ke­rült egy lis­tára.

A leg­na­gyobb sztá­rok­kal ke­rült egy lis­tára. Óri­ási meg­tisz­tel­te­tés érte, a hol­land baj­nok­ság­ban nem fe­lej­tet­ték a ma­gyar vá­lo­ga­tott lab­da­rú­gót.

Kassai miatt bukhat Thomas Doll

Kassai miatt bukhat Thomas Doll

Dúl a há­ború az MLSZ és a Fradi kö­zött.

Dúl a há­ború az MLSZ és a Fradi kö­zött. Meg­ta­lál­tuk azt a mon­da­tot, ami miatt el­tilt­hat­ják a zöld-fe­hé­rek ve­ze­tő­edző­jét.

Micsoda? Koreába igazolt válogatott csatárunk

Micsoda? Koreába igazolt válogatott csatárunk

Fe­c­ze­sin Ró­bert olyan helyre ke­rült, ahol ma­gyar lab­da­rúgó még nem igen járt. Je­len­tős össze­get ka­szált a Vi­deo­ton a csa­tár el­adá­sá­ból.

Fe­c­ze­sin Ró­bert olyan helyre ke­rült, ahol ma­gyar lab­da­rúgó még nem igen járt. Je­len­tős össze­get ka­szált a Vi­deo­ton a csa­tár el­adá­sá­ból.

Leértékelték a liga legjobb magyarját

Leértékelték a németek a liga legjobb magyarját

Ne­he­zen ért­hető ez a lista a vá­lo­ga­tott kapus tel­je­sít­mé­nyét nézve.

Ne­he­zen ért­hető ez a lista a vá­lo­ga­tott kapus fan­tasz­ti­kus tel­je­sít­mé­nyét nézve. De a csa­pa­tá­nak a he­lye­zése sem azt mu­tatja, hogy ilyen he­lye­zést ér­de­melne há­lóőrünk.

Kiderült: ő Hosszú Katinka titokzatos új partnere

Kiderült: ő Hosszú Katinka titokzatos új partnere

Ki az úszó­mű­hely új üd­vös­kéje?

Vége a ta­lál­ga­tás­nak: Ka­pos­vár­ról ér­ke­zett a nem­rég ala­kult úszó­mű­hely, az Iron Aqua­tics új üd­vös­kéje.

Magyar játékos intézte el a Real Madridot

Magyar játékos intézte el a Real Madridot

Nem sűrűn for­dul elő, hogy ma­gyar já­té­kost ün­ne­pel­nek a ki­rá­lyi gárda ellen, de most ezt is meg­ér­tük.

Nem sűrűn for­dul elő, hogy ma­gyar já­té­kost ün­ne­pel­nek a ki­rá­lyi gárda ellen, de most ezt is meg­ér­tük.

Dartskvíz, csak fanatikusoknak

Dartskvíz, csak fanatikusoknak

Már csak az elő­dön­tők és a döntő van hátra a 2017-es vi­lág­baj­nok­ság­ból. Az ese­mény al­kal­má­ból ez­út­tal egy kvíz­zel ké­szül­tünk, hogy ki­de­rül­jön, mennyit tudsz a sport­ág­ról.

Már csak az elő­dön­tők és a döntő van hátra a 2017-es vi­lág­baj­nok­ság­ból. Az ese­mény al­kal­má­ból ez­út­tal egy kvíz­zel ké­szül­tünk, hogy ki­de­rül­jön, mennyit tudsz a sport­ág­ról.

Másodpercenként egy lakás áráért verték cipóra

Másodpercenként egy lakás áráért verték cipóra

Nem csak a ket­rec­har­cos állt fejre, de a világ is. 15-ször annyit ért a ve­re­ség, mint a fö­lé­nyes győ­ze­lem.

Nem csak a ket­rec­har­cos állt fejre, de a világ is. 15-ször annyit ért Ronda Ro­usey­nak a ve­re­ség, mint el­len­fe­lé­nek a fö­lé­nyes győ­ze­lem.

Ilyen is rég volt: nő verte Hosszú Katinkát

Ilyen is rég volt: nő verte Hosszú Katinkát

Úszó­sztá­runk a világ má­so­dik leg­jobb spor­to­ló­nője.

Egy, csak egy lány előzte meg. Úszó­sztá­runk a világ má­so­dik leg­jobb spor­to­ló­nője. Olyan klasszi­so­kat előz meg, mint pél­dául Se­rena Wil­li­ams.

Magyar focistát lett a világ legjobbja

Magyar focistát választottak a világ legjobbjának

A pa­ti­nás szer­ve­zet­nél meg­győző fö­lénnyel vég­zett az élen.

A pa­ti­nás szer­ve­zet­nél meg­győző fö­lénnyel vég­zett az élen az olim­piai és Eu­rópa-baj­nok lab­da­rúgó. Öt­szö­rös vi­lág­el­sőt elő­zött meg.

Katinka brutális fölénnyel tarolt

Hosszú Katinka brutális fölénnyel tarolt

Alig volt va­laki, aki ne őt ne­vezte volna meg.

Alig volt va­laki, aki ne őt ne­vezte volna meg. A mö­götte végző úszó még csak meg­kö­ze­lí­teni sem tudta a pa­rá­dés tel­je­sít­ményt nyújtó olim­pi­ko­nun­kat.

Óriási elismerést kapott a magyar fociválogatott

Óriási elismerést kapott a magyar fociválogatott

A si­ke­res Eb is kel­lett hozzá.

A si­ke­res Eu­rópa-baj­nok­ság is köz­re­ját­szott abban, hogy be­vá­lasz­tot­ták a leg­job­bak közé a nem­zeti csa­pat ve­ze­tő­jét.

Kegyvesztett lett, mennie kell a magyar válogatott focistának

Kegyvesztett lett, mennie kell a magyar válogatott focistának

El­ké­szült a kegy­vesz­tet­tek lis­tája. A Le­ip­zig ma­gyar vá­lo­ga­tottja ke­res­het ma­gá­nak új csa­pa­tot.

El­ké­szült a kegy­vesz­tet­tek lis­tája Né­met­or­szág­ban. Van ma­gyar érin­tett is.

Ezt várják Dzsudzsákéktól az újévben

Ezt várják Dzsudzsákéktól az újévben

Elő­ke­lőbb he­lyen áll­hat­ná­nak.

Bosszantó hibák miatt vesz­tett fon­tos pon­to­kat az al-Vahda. Dzs­u­dzsák Ba­lázsék jóval elő­ke­lőbb he­lyen áll­hat­ná­nak a baj­nok­ság­ban.

Velük erősíthet Dárdai: jön a Hertha aranykora?

Velük erősíthet Dárdai: jön a Hertha aranykora?

Pál Ju­nior is a re­mény­sé­gek kö­zött.

A ma­gyar edző leg­idő­sebb fia is a leg­na­gyobb re­mény­sé­gek kö­zött. Ter­meli a te­het­sé­ge­ket a ber­lini aka­dé­mia.

Magyarok támadnak. Ezúttal Bologna a célpont

Magyarok támadnak. Ezúttal Bologna a célpont

Fran­cia­or­szág­ban célt értek, de mi lesz Olasz­or­szág­ban? Párt­fo­golt­juk ma­ga­biz­tos győ­ze­lemre szá­mít­hat.

Fran­cia­or­szág­ban célt értek, de mi lesz Olasz­or­szág­ban? Párt­fo­golt­juk min­den­esetre ma­ga­biz­to­san ké­szül meg­hó­dí­tani az olasz vá­rost.

Magyar a világ legjobb bírója

Magyar a világ legjobb bírója

Kul­csár Ka­ta­lin 32 éve­sen lett a leg­jobb női bíró a lab­da­rú­gók közt. Kas­sai Vik­tor is elő­kelő he­lyen sze­re­pel a rang­lis­tán. A női síp­mes­ter egy re­kor­dot is fel­ál­lí­tott.

Kul­csár Ka­ta­lin 32 éve­sen lett a leg­jobb női bíró a lab­da­rú­gók közt. Kas­sai Vik­tor is elő­kelő he­lyen sze­re­pel a rang­lis­tán. A női síp­mes­ter egy re­kor­dot is fel­ál­lí­tott.

Babát vár a riói olimpia magyar hőse

Babát vár a riói olimpia magyar hőse

Kozák Dan­uta meg­in­do­kolta, miért nem indul jö­vőre ver­se­nye­ken.

Kozák Dan­uta meg­in­do­kolta, miért nem indul jö­vőre ver­se­nye­ken. Az öt­szö­rös olim­piai baj­nok ka­ja­kos anyai örö­mök elé néz.

Térden állva pitiztek a Barcelona sztárjának

Térden állva pitiztek a Barcelona sztárjának

A já­té­kos össze­kul­csolt kéz­zel kö­nyör­gött a csa­tár­nak.

A já­té­kos össze­kul­csolt kéz­zel kö­nyör­gött a csa­tár­nak. El­sőre úgy tűnt, a tá­madó meg­kö­nyö­rül el­len­fe­lén, aztán ke­gyet­le­nül le­csa­pott...

Elnöknek választották Szilágyi Áront

Elnöknek választották Szilágyi Áront

Két­sze­res olim­piai baj­nok kard­ví­vónk ha­tal­mas meg­tisz­tel­te­tés­nek tartja a ki­ne­ve­zést. Nagy si­kert ért el a sport­dip­lo­má­cia te­rü­le­tén is.

Két­sze­res olim­piai baj­nok kard­ví­vónk ha­tal­mas meg­tisz­tel­te­tés­nek tartja a ki­ne­ve­zést. Az idei, riói olim­piai arany­érme után nagy si­kert ért el a sport­dip­lo­má­cia te­rü­le­tén is.

Magyar focista hasít az UEFA-listán: Messit megelőzi, C. Ronaldót üldözi

Magyar focista hasít az UEFA-listán: Messit megelőzi, C. Ronaldót üldözi

Nem min­den­hol arat a Real arany­lab­dása! Erő­sebb a gyen­géb­bik nem?

Még­sem min­den­hol arat a Real Mad­rid arany­lab­dása! Erő­sebb a gyen­géb­bik nem a gól­lö­vés­ben?

Miért nem kell Nikolics Európában?

Miért nem kell Nikolics Nemanja Európában?

Több­szö­rös gól­ki­rály­ként, baj­nok­ként, ku­pa­győz­tes­ként sem kap­kod­tak érte.

Több­szö­rös gól­ki­rály­ként, baj­nok­ként és ku­pa­győz­tes­ként miért csak a ten­ge­ren­tú­lon ta­lált csa­pa­tot ma­gá­nak?

Sokkoló részlet, barátja betegágyánál halt meg a magyar válogatott focista

Sokkoló részlet, barátja betegágyánál halt meg a magyar válogatott focista

Lu­kács Sán­dor Tö­rő­csik And­rást lá­to­gatta meg a kór­ház­ban, ami­kor rosszul lett. Hat orvos küz­dött az éle­té­ért, de nem tud­ták meg­men­teni.

Ez igen! Magyar focista lett a legjobb

Ez igen! Magyar focista lett a legjobb

Vá­lo­ga­tott já­té­ko­sunk tel­je­sít­mé­nyét a szur­ko­lók is el­is­me­rik. A hó­nap­ban egy baj­no­kin ő volt a meccs em­bere is.

Vá­lo­ga­tott já­té­ko­sunk tel­je­sít­mé­nyét a szur­ko­lók is el­is­me­rik. A hó­nap­ban egy baj­no­kin ő volt a meccs em­bere is.

Új ellenfelet talált magának Hosszú Katinka

Új ellenfelet talált magának Hosszú Katinka

Nincs igazi ri­vá­lisa, vagy mégis? Shane Tu­sup­pal gon­dos­kod­tak róla, hogy le­gyen kit ül­dözni.

Nincs igazi ri­vá­lisa, vagy mégis? Ame­ri­kai edző-fér­jé­vel, Shane Tu­sup­pal gon­dos­kod­tak róla, hogy Rio hő­sé­nek le­gyen kit ül­döz­nie.

Cserben hagyta párját a szexi szépség

Cserben hagyta párját a szexi szépség

Immár har­ma­dik al­ka­lom­mal ta­lál­ták Nagy-Bri­tan­nia leg­jobb­já­nak. Élete párja más­ként gon­dol­ko­zott, mint a több­ség.

Immár har­ma­dik al­ka­lom­mal ta­lál­ták Nagy-Bri­tan­nia leg­jobb­já­nak. Élete párja más­ként gon­dol­ko­zott, mint a több­ség.

Hosszú Katinka Svájcban is brillírozik

Hosszú Katinkának ezért ér fülig a szája

Az Iron Lady egy nem­zet­közi ver­se­nyen ug­rott me­den­cébe.

Az Iron Lady ahe­lyett, hogy ki­pi­henné az év fá­ra­dal­mait, egy nem­zet­közi ver­se­nyen ug­rott me­den­cébe.

Baráti rangadó, Dárdai és Lőw egymásnak feszül

Baráti rangadó, Dárdai és Lőw egymásnak feszül

Ma­gyar rang­adó a Bun­des­li­gá­ban.

Szom­ba­ton ismét szembe kerül egy­más­sal a Bun­des­li­gá­ban Dár­dai Pál és Lőw Zsolt. Ko­ráb­ban fut­bal­lis­ta­ként csa­táz­tak, most edző­ként üt­köz­nek meg.

Történelmi leszereplés az Eb-n

Fájó búcsú. Történelmi leszereplés az Eb-n

Min­den idők leg­rosszabb kon­ti­nens­tor­ná­ját pro­du­kál­ták a női ké­zi­sek.

Min­den idők leg­rosszabb kon­ti­nens­tor­ná­ját pro­du­kál­ták a női ké­zi­sek.

Ez Hosszú Katinka súlyos csomagja a hazaútra

Ez Hosszú Katinka súlyos csomagja a hazaútra

Van némi plusz súlya a re­pü­lőn.

Ma­gyar­or­szágra ér­ke­zett vi­lág­klasszis úszó­nőnk a ka­na­dai rö­vid­pá­lyás vi­lág­baj­nok­ság­ról. Van némi plusz súlya a re­pü­lőn.

Elismerés, Gerát emlegetik az angolok!

Elismerés, Gerát emlegetik az angolok!

Habár Gera Zol­tán 2014-ben el­hagyta Ang­liát, még min­dig em­le­ge­tik őt ar­ra­felé. Iga­zán il­luszt­ris tár­sa­ságba ke­rült a ma­gyar sztár.

Habár Gera Zol­tán 2014-ben el­hagyta Ang­liát, még min­dig em­le­ge­tik őt ar­ra­felé. Iga­zán il­luszt­ris tár­sa­ságba ke­rült a ma­gyar sztár.

Ezt nem vártuk a kézis lányoktól

Ezt nem vártuk a kézis lányoktól

Eddig is így kel­lett volna küz­deni, és akkor most más­hogy áll­nánk.

Eddig is így kel­lett volna küz­deni. Ezer seb­ből vérző vá­lo­ga­tot­tunk jól tar­totta magát, de csak rá­ijesz­teni tu­dott a fa­vo­rit nor­vé­gokra. Pon­tat­lan volt a játék, pont­ta­lan ma­radt a csa­pat.

Itt a bizonyíték, Ronaldo a valaha volt legjobb focista!

Itt a bizonyíték, Ronaldo a valaha volt legjobb focista!

Ro­naldo tet­tére még nem volt példa.

Ro­naldo olyat tett 2016-ban, amire még nem volt példa! A vá­lo­ga­tot­tal és a klub­já­val csúcsra ért Eu­ró­pá­ban, egyé­ni­leg pedig a világ leg­jobb­já­nak ko­ro­náz­ták.

Emberfeletti, száz felett sem lassít Hosszú Katinka

Emberfeletti, száz felett sem lassít Hosszú Katinka

Nehéz sza­va­kat ta­lálni arra, hogy az Iron Lady mi­lyen tel­je­sít­ményt nyújt idén. Állva hagyta a me­zőnyt.

Nehéz sza­va­kat ta­lálni arra, hogy az Iron Lady mi­lyen tel­je­sít­ményt nyújt idén. Gya­kor­la­ti­lag állva hagyta a me­zőnyt.

A válogatott csodakapusa már bátran álmodik

Eb-t nyerünk? A válogatott csodakapusa már bátran álmodik

A tel­je­sít­mény fel­tü­zelte a csa­pa­tot.

A Mon­te­negro el­leni tel­je­sít­mény ala­po­san fel­tü­zelte a csa­pa­tot.

Hosszú Katinka újabb világrekordja

Brutális! Hosszú Katinka újabb világrekordja

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­no­kunk­ról szól min­den.

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­no­kunk­ról szól min­den.

Szalai Ádám itthon folytatná

Szalai Ádám itthon folytatná

A ma­gyar vá­lo­ga­tott és a Hoffen­heim csa­tára el­is­merte gyen­ge­sé­geit, de tanul a hi­bák­ból, min­den ku­dar­cot a he­lyén kezel.

A csa­tár el­is­merte gyen­ge­sé­geit, de tanul a hi­bák­ból.

Ezért irigykedik a világ Hosszú Katinkára

Ezért irigykedik a világ Hosszú Katinkára

A ma­gyar úszónő a rö­vid­pá­lyás úszó-vi­lág­baj­nok­sá­gon olyat tett, amely­hez fog­ha­tót csak Mi­chael Phelps mű­velt az olim­pián.

A ma­gyar úszónő a rö­vid­pá­lyás úszó-vi­lág­baj­nok­sá­gon olyat tett, amely­hez fog­ha­tót csak Mi­chael Phelps mű­velt az olim­pián.

Négy magyar is bekerült a világválogatottba

Négy magyar is bekerült a világválogatottba

A Fra­di­ból is meg­hív­tak egy já­té­kost.

A Fra­di­ból is meg­hív­tak egy já­té­kost.

Megvan Gyárfás utóda?

Megvan Gyárfás utóda?

Az új je­lölt töb­bek kö­zött a 2024-es olim­pi­áért is dol­go­zik.

Az új je­lölt töb­bek kö­zött a 2024-es olim­pi­áért is dol­go­zik.

Hosszú Katinka a kudarcot is elismerte

Hosszú Katinka a kudarcot is elismerte

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok­nak csü­tör­tö­kön fe­le­más napja volt az úszók wind­sori rö­vid­pá­lyás vi­lág­baj­nok­sá­gán.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok­nak csü­tör­tö­kön fe­le­más napja volt az úszók wind­sori rö­vid­pá­lyás vi­lág­baj­nok­sá­gán.

Schumacher vezet, három évvel a balesete után is

Schumacher vezet, három évvel a balesete után is

Hiába eről­köd­nek az aktív ri­vá­li­sok. Esé­lyük sincs utol­érni és meg­előzni a kö­zel­jö­vő­ben a Forma-1 hét­sze­res vi­lág­baj­no­kát.

Hiába eről­köd­nek az aktív ri­vá­li­sok. Esé­lyük sincs utol­érni és meg­előzni a kö­zel­jö­vő­ben a Forma-1 hét­sze­res vi­lág­baj­no­kát.

Forma-1-es pilóta akarsz lenni? Jelentkezz!

Forma-1-es pilóta akarsz lenni? Jelentkezz!

Szinte ga­ran­tált, hogy vi­lág­baj­no­kot fa­rag­nak a nyer­tes pá­lyá­zó­ból.

Szinte ga­ran­tált, hogy vi­lág­baj­no­kot fa­rag­nak a nyer­tes pá­lyá­zó­ból.

Hosszú Katinka történelmet írt

Hosszú Katinka történelmet írt. Nincs nála jobb!

Úszó­nőnk­nél több ara­nyat senki sem szer­zett.

Úszó­nőnk­nél több ara­nyat senki sem szer­zett.

Újabb fájó kudarc, mi lesz a kézis lányokkal?

Újabb fájó kudarc, mi lesz a kézis lányokkal?

Nem si­ke­rült ja­ví­tani, újabb ku­dar­cot szen­ve­dett a női ké­zi­labda vá­lo­ga­tott.

Nem si­ke­rült ja­ví­tani, újabb ku­dar­cot szen­ve­dett a ma­gyar női ké­zi­labda vá­lo­ga­tott az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Hosszú Katinka túlagyalta, három érem a nyitónapon

Hosszú Katinka túlagyalta, három érem a nyitónapon

Ber­nek Péter is do­bo­gós lett.

A wind­sori rö­vid­pá­lyás úszó-vi­lág­baj­nok­ság első nap­ján három érem­nek örül­het­tek a ma­gyar szur­ko­lók. Az Iron Lady mel­lett Ber­nek Péter is do­bo­gós lett.

Óriási a baj, kikaptak a kézis lányok

Óriási a baj, kikaptak a kézis lányok

Cseh­or­szág­nál csak ne­he­zebb el­len­fe­lek jön­nek.

Nem úgy si­ke­rült a be­mu­tat­ko­zás a női ma­gyar ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott­nak az Eu­rópa-baj­nok­ság nyi­tó­meccsén, ahogy ter­vez­ték. Cseh­or­szág­nál csak ne­he­zebb el­len­fe­lek jön­nek.

Nagy bajban a kézis lányok: történelmi leégés fenyeget?

Nagy bajban a kézis lányok: történelmi leégés fenyeget?

A cse­hek el­leni le­bő­gés után már bra­vúr kell a to­vább­ju­tás­hoz. La­u­rencz László tudja a ki­utat.

A cse­hek el­leni le­bő­gés után már bra­vúr kell a to­vább­ju­tás­hoz. A ta­pasz­talt mes­ter­edző, La­u­rencz László tudja a ki­utat.

Hosszú Katinka a balhé ellenére is tarolhat

Hosszú Katinka a balhé ellenére is tarolhat

Érem­hal­mozó lehet az Iron Lady.

Érem­hal­mozó lehet Hosszú Ka­tinka a ked­den kez­dődő wind­sori rö­vid­pá­lyás úszó vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Gyáva játék, elviszi a balhét a kézikapitány

Gyáva játék, elviszi a balhét a kézikapitány

Kim Ras­mus­sen nem keres ki­fo­gá­so­kat a ve­re­ség után.

Kim Ras­mus­sen nem keres ki­fo­gá­so­kat a ve­re­ség után. A dán szak­em­ber sze­rint ennél csak jobb jöhet.

A szövetség helyett az államtitkár gratulált Katinka férjének

A szövetség helyett az államtitkár gratulált Katinka férjének

Eköz­ben a Ma­gyar Úszó Szö­vet­ség köz­le­mé­nyé­ből ki­ma­radt Tusup. Dr. Szabó Tünde gra­tu­lált.

Dr. Szabó Tünde spor­tért fe­le­lős ál­lam­tit­kár gra­tu­lált az Iron Lady­nek és edző­jé­nek is.

Ki nevet a végét, itt a nagy Gyárfás-kvíz

Ki nevet a végét, itt a nagy Gyárfás-kvíz

A héten le­mon­dott a MÚSZ el­nöki poszt­já­ról Gyár­fás Tamás.

A héten le­mon­dott a Ma­gyar Úszó Szö­vet­ség el­nöki poszt­já­ról Gyár­fás Tamás. Itt tesz­tel­he­ted, hogy mennyit tudsz a sport­ve­ze­tő­ről és az ak­tu­á­lis ese­mé­nyek­ről.

Így tovább, Balázs! Szép elismerést kapott Dzsudzsák

Így tovább, Balázs! Szép elismerést kapott Dzsudzsák

Pár hét alatt na­gyot for­dult a világ.

Né­hány hét alatt na­gyot for­dult a világ vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyunk­kal. Bol­do­gan tu­datta a leg­fris­sebb hírt.

Vincze Ottó magára maradt kisfiával

Vincze Ottó magára maradt kisfiával

A té­vé­ben kö­veti a női ké­zi­labda-Eb-t Vin­cze Ottó. A Fradi ko­rábbi fo­cis­tája kisfi­á­val itt­hon­ról szur­kol a világ egyik leg­jobb irá­nyí­tó­já­nak.

A té­vé­ben kö­veti a női ké­zi­labda-Eb-t Vin­cze Ottó. A Fradi ko­rábbi fo­cis­tája kisfi­á­val itt­hon­ról szur­kol a világ egyik leg­jobb irá­nyí­tó­já­nak.

Csillaghullás a magyar fociban

Csillaghullás a magyar fociban

Ma ki­esett a Ku­pá­ból három él­vo­nal­beli klub, pa­rá­déz­tak a kis csa­pa­tok.

Ma ki­esett a Ma­gyar Ku­pá­ból három él­vo­nal­beli együt­tes, pa­rá­déz­tak a kis csa­pa­tok. Öt NB I-es klub már biz­tos, hogy nincs ott a leg­jobb 16-ban, még három ta­lál­kozó hátra van.

Így emlékeznek a magyar bajnokra

Így emlékeznek a tragikusan elhunyt magyar olimpia bajnokra

A több­szö­rös vi­lág­baj­nok pá­lya­fu­tá­sát az egész or­szág­ban be­mu­tat­ják.

A több­szö­rös vi­lág­baj­nok le­genda pá­lya­fu­tá­sát az egész or­szág­ban be­mu­tat­ják.

Csalódott a magyar csatár, mégis Angliába igazol?

Csalódott a magyar csatár, mégis Angliába igazol?

Ni­ko­lics Ne­manja csak 187 per­cet ka­pott a Baj­no­kok Li­gá­já­ban, de így is elé­ge­dett tel­je­sít­mé­nyé­vel. Hal­lott az angol aján­lat­ról.

Ni­ko­lics Ne­manja csak 187 per­cet ka­pott a Baj­no­kok Li­gá­já­ban, de így is elé­ge­dett tel­je­sít­mé­nyé­vel. Hal­lott az angol aján­lat­ról, de egy­előre bi­zony­ta­lan a jö­vője.

Ez kellemetlen, Dzsudzsák edzője magyarázkodik

Ez kellemetlen, Dzsudzsák edzője magyarázkodik

Csa­ló­dást je­lentő ered­ményt ért el az Al Vahda az Arab Emír­­sé­­gek lab­­da­­rúgó-baj­­nok­­sá­­gá­­ban. Ja­vier Aguirre ma­gya­ráz­ko­dott.

Csa­ló­dást je­lentő ered­ményt ért el az Al Vahda az Arab Emír­­sé­­gek lab­­da­­rúgó-baj­­nok­­sá­­gá­­ban. Ja­vier Aguirre ma­gya­ráz­ko­dott.

Kínos, Dzsudzsákék ezt nehezen magyarázzák meg!

Kínos, Dzsudzsákék ezt nehezen magyarázzák meg!

Győ­ze­lemre ké­szült hét­főn Dzs­u­dzsák Ba­lázs klubja az Arab Emír­sé­gek lab­da­rúgó-baj­nok­sá­gá­ban.

Győ­ze­lemre ké­szült hét­főn Dzs­u­dzsák Ba­lázs klubja az Arab Emír­sé­gek lab­da­rúgó-baj­nok­sá­gá­ban.

Schumit emlegeti Rosberg, titkokat árult el

Schumachert emlegeti Rosberg, titkokat árult el

Üzent a hét­sze­res győz­tes­nek.

Nico Ros­berg sze­rint mé­re­tes sze­re­pet ját­szott mos­tani vi­lág­baj­noki cí­mé­ben Mi­chael Schu­m­a­cher. Üzent a hét­sze­res győz­tes­nek.

Micsoda rekord, Dárdaiékat csodálja Németország

Micsoda rekord, Dárdaiékat csodálja Németország

Kép­te­len ott­hon hi­bázni a Her­tha.

Kép­te­len ott­hon hi­bázni a Her­tha Ber­lin. Dár­dai Pál fo­cis­tái meg is kap­ták méltó ju­tal­mu­kat.

Ennyit ér a magyar edzőtársadalom?

Ennyit ér a magyar edzőtársadalom?

Több ma­gyar csa­pat­sport is olyan si­ke­re­ket ért el, amelyre rég vár­tunk.

Több ma­gyar csa­pat­sport is olyan si­ke­re­ket ért el, amelyre már na­gyon rég vár­tunk. Saj­ná­la­tos módon a ma­gyar szak­em­be­rek­nek nem sok közük volt ehhez.

Dzsudzsák remekelt, hálásak lehetnek neki

Dzsudzsák remekelt, hálásak lehetnek neki

Remek tel­je­sít­ményt nyúj­tott az Al Vahda csü­tör­töki baj­noki meccsén.

Remek tel­je­sít­ményt nyúj­tott az Al Vahda csü­tör­töki baj­noki meccsén a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Nincs kegyelem! Már két magyart üldöznek a németek

Nincs kegyelem! Már két magyart üldöznek a németek

A lip­cse­iek nem kö­nyö­rül­nek meg sen­kin, még más vá­ros­ban sem.

A lip­cse­iek nem kö­nyö­rül­nek meg sen­kin, még más vá­ros­ban sem.

Ilyen Cristiano Ronaldo az ágyban! - videó

Meglesheted, mit tud Cristiano Ronaldo az ágyban! - videó

De mit művel az NBA-s ko­sa­ras­sal?

De hát mit művel a Real sztárja az NBA-s ko­sa­ras­sal?

Kulisszatitkok, így készül a magyaros német éllovas

Kulisszatitkok, így készül a magyaros német éllovas

Az RB Le­ip­zig Fre­i­burg­ban lép fel.

Fre­i­burg­ban őriz­heti meg első he­lyét az év meg­le­pe­tés­csa­pata, az RB Le­ip­zig pén­te­ken Né­met­or­szág­ban.

Ő a legjobb, remekel a legszexibb magyar kapus

Ő a legjobb, remekel a legszexibb magyar kapus

Köz­meg­elé­ge­désre tel­je­sít a ten­ge­ren­tú­lon sze­replő ma­gyar ho­ki­ka­pus, Vay Ádám.

Köz­meg­elé­ge­désre tel­je­sít a ten­ge­ren­tú­lon sze­replő ma­gyar ho­ki­ka­pus. Vay Ádám nem min­den­napi el­is­me­rés­ben ré­sze­sült.

Heti sportkvíz, most kiderül mennyire figyeltél

Heti sportkvíz, most kiderül mennyire figyeltél

Tesz­teld a tu­dá­sod!

Min­den fon­tos ese­mény egy he­lyen, ami az el­múlt na­pok­ban tör­tént. Bot­rány az úszók­nál, vá­lo­ga­tott mér­kő­zé­sek és nem­zet­közi ese­mé­nyek.

Szenzációt okozott 10 perc alatt a magyar csatár!

Szenzációt okozott 10 perc alatt a magyar csatár!

Gyur­csó Ádám döb­be­ne­tet oko­zott.

El­ké­pesztő tel­je­sít­ményt nyúj­tott Gyur­csó Ádám szom­ba­ton a len­gyel lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban!

Elárulta a titkát a német bajnokság magyar hőse

Elárulta a titkát a német bajnokság magyar hőse

Vá­lo­ga­tott ka­pu­sunk így vé­dett bün­te­tőt a Bun­des­liga-rang­adón. Az első helyre se­gí­tette az újonc­csa­pa­tot.

Vá­lo­ga­tott ka­pu­sunk így vé­dett bün­te­tőt a Bun­des­liga-rang­adón. Az első helyre se­gí­tette az újonc­csa­pa­tot.

Többet vártak, Dárdai és Kleinheisler is bosszús lehet

Többet vártak, Dárdai és Kleinheisler is bosszús lehet

Nem si­ke­rült jól a szom­bat Dár­dai Pál­nak és Kle­in­heis­ler Lász­ló­nak a Bun­des­li­gá­ban.

Nem si­ke­rült jól a szom­bat Dár­dai Pál­nak és Kle­in­heis­ler Lász­ló­nak a Bun­des­li­gá­ban.

Benedek Tibor állta a szavát, nem csalódtak benne

Benedek Tibor állta a szavát, nem csalódtak benne

Szer­ző­dés lett a kéz­fo­gás­ból.

Ok­tó­ber­ben kéz­fo­gásra ala­po­zott meg­ál­la­po­dást kö­tött a ma­gyar ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott ed­digi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

Hűha, sztáredzőt győzköd a Hertha: Dárdai vs. Klopp

Hűha, sztáredzőt győzköd a Hertha: Dárdai vs. Klopp

Ma­gyar-német edző­pár­baj?

Több jel is arra mutat, hogy jók a ber­li­niek esé­lyei. Újabb pár­harc a ma­gyar és a német sztár­edző kö­zött.

Dzsudzsáknak nem ment a kiesőjelölt ellen

Dzsudzsáknak nem ment a kiesőjelölt ellen

Fon­tos pon­to­kat bu­kott a ma­gyar szélső csa­pata. Dzs­u­dzsák Ba­lázst a haj­rá­ban le­cse­rél­ték.

Fon­tos pon­to­kat bu­kott a ma­gyar szélső csa­pata. Dzs­u­dzsák Ba­lázst a haj­rá­ban le­cse­rél­ték.