SPORT

A NAP VIDEÓJA

Puszta kézzel zúzta szét a tv-jét az őrült szurkoló - videó

Puszta kézzel zúzta szét a tv-jét az őrült szurkoló - videó

Nem bírta el­vi­selni, hogy ked­venc csa­pata drá­mai meccsen ki­esett a rá­ját­szás­ból.

Nem bírta el­vi­selni, hogy ked­venc csa­pata drá­mai meccsen ki­esett a rá­ját­szás­ból. Az sem ér­de­kelte, ha ma­gá­ban kárt tesz.

Nem kétség, C. Ronaldo valójában egy tahó

Nem kétség, C. Ronaldo valójában egy tahó

Ki­ka­pott a Real Mad­rid.

Ese­mény­dús meccsen bukta el ve­ret­len­ségi so­ro­za­tát a Real Mad­rid, amely 2-1-re ki­ka­pott a Se­villa ott­ho­ná­ban.

Itt a videó a magyar sztársportoló brutális balesetéről!

Itt a videó a magyar sztársportoló brutális balesetéről!

Men­tő­he­li­kop­ter­rel vit­ték el.

Nézni is rossz, ahogy a síelő ma­ga­te­he­tet­le­nül csú­szik a pá­lyán. Men­tő­he­li­kop­ter­rel és ro­ham­ko­csi­val vit­ték kór­házba.

Hosszú Katinka támadást indított Rubint Réka ellen

Hosszú Katinka támadást indított Rubint Réka ellen

Így kezdi a be­me­le­gí­tést haj­nal­ban a világ leg­jobbja. Tes­sék róla pél­dát venni!

A szexi műsorvezető megmarkolta válogatott párja botját

A szexi műsorvezető megmarkolta válogatott párja botját

Sof­ron Ist­ván elég ke­mény tem­pót dik­tál, nem csoda, hogy Tücsi oly­kor na­gyo­kat si­kolt.

Elégették a válogatott játékos mezét a Fradi miatt

Elégették a válogatott játékos mezét a Fradi miatt

A szur­ko­lók nem tud­ták lep­lezni csa­ló­dott­sá­gu­kat. Ked­ven­cük az ősi ri­vá­lis­hoz iga­zol­hat.

A szur­ko­lók nem tud­ták lep­lezni csa­ló­dott­sá­gu­kat. Ked­ven­cük az ősi ri­vá­lis­hoz iga­zol­hat. Nyílt utcán estek neki a sze­re­lés­nek.

Pucér fenékkel zavarták a büntetőző focistát

Pucér fenékkel zavarták a büntetőző focistát

A szur­koló min­dent be­ve­tett.

A szen­ve­dé­lyes szur­koló min­dent be­ve­tett, hogy ked­venc csa­pata ne kap­jon gólt ti­zen­egyes­ből. A me­rész húzás be­jött, a rúgás fölé szállt.

Pofátlan csalás a Real meccsén

Elképesztően pofátlan csalás a Real Madrid meccsén

Hi­he­tet­len, hogy a ki­rá­lyiak mit be nem vet­nek a győ­ze­lem ér­de­ké­ben.

Hi­he­tet­len, hogy a ki­rá­lyiak mit be nem vet­nek a győ­ze­lem ér­de­ké­ben. Át­ver­ték az el­len­fe­let, a já­ték­ve­ze­tőt és talán még egy­mást is.

Köszönés helyett leütötte ellenfelét az MMA-harcos

Köszönés helyett leütötte ellenfelét az MMA-harcos

A vá­rat­lan húzás miatt alig három má­sod­perc alatt véget ért a ta­lál­kozó. A ba­rát­ság­ta­lan gesz­tus végül győ­zel­met ért a bok­szo­ló­nak.

A vá­rat­lan húzás miatt alig három má­sod­perc alatt véget ért a ta­lál­kozó. A ba­rát­ság­ta­lan gesz­tus végül győ­zel­met ért a bok­szo­ló­nak, rá­adá­sul sem­mi­féle bün­te­tésre nem szá­mít­hat.

Íme, a világ leggyorsabb büntetője

Íme, a világ leggyorsabb büntetője

Egy de­cem­beri angol FA Trophy ta­lál­ko­zón si­ke­rült ke­ve­sebb mint 7 má­sod­perc alatt össze­hozni egy ti­zen­egyest. A bün­tető ugyan ki­ma­radt, de így is tör­té­nelmi re­kord szü­le­tett.

Egy de­cem­beri angol FA Trophy ta­lál­ko­zón si­ke­rült ke­ve­sebb mint 7 má­sod­perc alatt össze­hozni egy ti­zen­egyest. A bün­tető ki­ma­radt.

Britney Spearst énekelt a világbajnok

Britney Spearst énekelt a rekorder világbajnok. Cikkünkben a videó

A sportág le­gen­dája to­vább pör­gette a szen­zá­ciós vb han­gu­la­tát.

A sportág le­gen­dája to­vább pör­gette a szen­zá­ciós torna han­gu­la­tát. Egy nyíl el­do­bá­sát így még nem ün­ne­pel­ték.

Bakiparádé a múltból: ezen nevettünk a legtöbbet!

Bakiparádé a múltból: ezen nevettünk a legtöbbet!

Szil­vesz­teri vi­deó­vá­lo­ga­tás.

Az MLSZ szil­vesz­teri vi­deó­vá­lo­ga­tása a lab­da­rúgó NB I ko­rábbi vic­ces je­le­ne­teit idézi.

Fanatikus őrült vitte el a világbajnoki kupát

Fanatikus őrült vitte el a világbajnoki kupát

Mi­chael van Ger­wen ma­ga­biz­to­san meg­nyerte a 2017-es vi­lág­baj­nok­sá­got, de egy köz­já­ték rövid időre ki­zök­ken­tette a fi­ná­lé­ban. Sú­lyos bün­te­tés vár­ható.

Mi­chael van Ger­wen ma­ga­biz­to­san meg­nyerte a 2017-es vi­lág­baj­nok­sá­got, de egy köz­já­ték rövid időre ki­zök­ken­tette a fi­ná­lé­ban. Sú­lyos bün­te­tésre szá­mít­hat a rend­bontó, bár jogi kö­vet­kez­mé­nyei nem lesz­nek az eset­nek.

Szédelgett az ütéstől, újra elverték a szépséget

Szédelgett az ütéstől, újra elverték a szépséget

Egy évvel a ve­re­sége után vissza­tért a ringbe nap­ja­ink leg­is­mer­tebb har­cos­nője.

Egy évvel a ve­re­sége után vissza­tért a ringbe nap­ja­ink leg­is­mer­tebb har­cos­nője.

Titkokat árult el babájáról Kozák Danuta

Titkokat árult el babájáról Kozák Danuta

Egy évig biz­tos, hogy nem lát­juk ver­se­nyen öt­szö­rös olim­piai baj­nok ka­ja­ko­sun­kat.

Egy évig biz­tos, hogy nem lát­juk ver­se­nyen öt­szö­rös olim­piai baj­nok ka­ja­ko­sun­kat. Utána vi­szont gőz­erő­vel ké­szül a To­ki­óra.

Itt az év műesése

Itt az év legnagyobb műesése

Olyan ütem­ké­sés­sel ho­mo­rí­tott a Hull City já­té­kosa a Man­ches­ter City ellen, hogy ga­ran­tál­tan el­rö­hö­göd magad.

Olyan ütem­ké­sés­sel ho­mo­rí­tott a Hull City já­té­kosa a Man­ches­ter City ellen, hogy ga­ran­tál­tan el­rö­hö­göd magad. Sem a rú­gá­sért, sem a szi­mu­lá­lá­sért nem jött sárga.

Tömegverekedés a bajnoki döntőn

Tömegverekedés a bajnoki döntőn

A me­xi­kói baj­nok­sá­got drá­mai kö­rül­mé­nyek közt nyerte a Tig­res.

A me­xi­kói lab­da­rúgó-baj­nok­ság őszi fél­sze­zon­ját drá­mai kö­rül­mé­nyek közt nyerte a Tig­res. A já­té­ko­sok nem csak a fo­ci­pá­lyán meg­szo­kott esz­kö­zök­kel csap­tak össze.

Fél éve ért véget az éjjel

Fél éve ért véget az éjjel

A vá­lo­ga­tott fe­led­he­tet­len él­ménnyel aján­dé­kozta meg a szur­ko­ló­kat.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott fe­led­he­tet­len él­ménnyel aján­dé­kozta meg a ma­gyar szur­ko­ló­kat 2016-ban. Ke­re­ken fél éve a Bel­gium el­leni meccsen ért véget a nagy me­ne­te­lés.

Pucérkodás után nagyon elverték a bunyós bombázót

Pucérkodás után nagyon elverték a bunyós bombázót

Paige VanZant nem jött za­varba...

Paige VanZant nem jött za­varba, simán meg­sza­ba­dult va­la­mennyi ru­há­já­tól a meccs előtt. Aztán nagy po­fonba sza­ladt bele...

Storck karácsonyi videóban üzent a szurkolóknak

Storck karácsonyi videóban üzent a szurkolóknak

A ma­gyar szö­vet­ségi ka­pi­tány össze­gezte az évet. Vé­le­mé­nye sze­rint a vá­lo­ga­tott a druk­ke­rek nél­kül nem lett volna képes ilyen tel­je­sít­ményre.

A ma­gyar szö­vet­ségi ka­pi­tány össze­gezte az évet. Vé­le­mé­nye sze­rint a vá­lo­ga­tott a druk­ke­rek nél­kül nem lett volna képes ilyen tel­je­sít­ményre.

Vissza a múltba: így még nem láttad Hosszú Katinkát

Vissza a múltba: így még nem láttad Hosszú Katinkát

Hét­éves kis­lány­ként is tudta, mit akar.

Hét­éves kis­lány­ként is tudta, mit akar. Ugyan­olyan mo­soly­gós és cél­tu­da­tos volt, mint most. Még tö­rött csuk­ló­val, gipsz­ben is.

Itt a videó a sztársportoló esküvőjéről!

Itt a videó a sztársportoló esküvőjéről!

Az úszó rá­adá­sul fél­mez­te­len is.

Bár már hó­na­pok­kal ez­előtt meg­há­za­so­dott, most lát­hat­juk csak a ké­pe­ket.

Mesterhármassal búcsúzott Nikolics

Mesterhármassal búcsúzott Nikolics

A ma­gyar csa­tár min­den bi­zonnyal az utolsó mér­kő­zé­sét ját­szotta a Legia War­szawa szí­ne­i­ben. Rej­tély, hogy hol foly­tatja a tá­madó, több aján­lata is van.

A ma­gyar csa­tár min­den bi­zonnyal az utolsó mér­kő­zé­sét ját­szotta a Legia War­szawa szí­ne­i­ben. Rej­tély, hogy hol foly­tatja a tá­madó, több aján­lata is van.

Csattant a pofon, kiütötték a ringből a bokszlegendát

Csattant a pofon, kiütötték a ringből a bokszlegendát

Ezt is meg­élte Ber­nard Hopkins. A boksz­le­genda ak­ko­rát ka­pott, hogy a rin­gen kívül tért ma­gá­hoz.

Ezt is meg­élte Ber­nard Hopkins. A boksz­le­genda ak­ko­rát ka­pott, hogy a rin­gen kívül tért ma­gá­hoz.

Bulizásban is focistánk a legnagyobb király

Bulizásban is focistánk a legnagyobb király

Egy ke­rü­let­tel odébb is hódít.

A kis­pesti bál­vány egy ke­rü­let­tel odébb is hódít. Nem csak a pá­lyán, a mun­ká­ban, de a fe­szült­ség le­ve­ze­té­sé­ben is az élen jár.

Sporttörténelem, Kassai használta a videóbírót

Sporttörténelem, Kassai használta a videóbírót

Elő­ször dön­tős Ázsia leg­jobbja.

A ma­gyar bíró a klub­vi­lág­baj­nok­sá­gon ho­zott he­lyes dön­tést, elő­ször ju­tott Ázsia leg­jobbja a dön­tőbe, ahol min­den bi­zonnyal a Real Mad­rid lesz az el­len­fél.

Tényleg ő kapta az Aranylabdát? Itt nevethetsz Ronaldón

Tényleg ő kapta az Aranylabdát? Itt nevethetsz C. Ronaldón

Ká­r­ör­ven­dők, ide! Na­gyot bé­ná­zott a por­tu­gál me­ga­sztár. A meccs végén azért ő ne­ve­tett.

Ká­r­ör­ven­dők, ide! Na­gyot bé­ná­zott a por­tu­gál me­ga­sztár. A meccs végén azért ő ne­ve­tett.

Maradona álla Dzsudzsák góljától esett le? - videó

Maradona álla Dzsudzsák góljától esett le? - videó

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya na­gyon szép gólt lőtt, de ez is kevés volt csa­pata győ­zel­mé­hez.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya na­gyon szép gólt lőtt, de ez is kevés volt csa­pata győ­zel­mé­hez.

Dárdai csodacseréje dobogót ér

Dárdai csodacseréje dobogót ér

A ma­gyar edző elő­húzta a Jo­kert a pak­li­ból, meg­for­dí­tot­ták a ta­lál­ko­zót.

A ma­gyar edző elő­húzta a Jo­kert a pak­li­ból, meg­for­dí­tot­ták a Wolfs­burg el­leni ta­lál­ko­zót. Nem elő­ször vál­toz­ta­tott cél­ra­ve­ze­tően a Her­tha Ber­lin edzője. Jövő héten foly­ta­tód­hat a si­ker­sztori.

Brutális belépő az argentin sztártól, azonnal piros

Brutális belépő az argentin sztártól, azonnal piros

El­sza­kadt a cérna a tá­ma­dó­nál.

A nap egyik rang­adó­ján el­sza­kadt a cérna a zse­ni­á­lis tá­ma­dó­nál. Agü­ero len­dü­let­ből be­le­szállt el­len­fe­lébe, azon­nal me­he­tett az öl­tö­zőbe.

Elborult az agya, asztallal támadt a bunyós

Elborult az agya, asztallal támadt a bunyós

Bot­rányba ful­ladt két ököl­vívó szer­dai saj­tó­tá­jé­koz­ta­tója. Szá­mí­tani le­he­tett a cir­kuszra.

Bot­rányba ful­ladt két ököl­vívó szer­dai saj­tó­tá­jé­koz­ta­tója. Szá­mí­tani le­he­tett a cir­kuszra.

Döbbent képviselők, lólengés a parlamentben

Döbbent képviselők, lólengés a parlamentben

Ilyet még tuti nem lát­tál ko­ráb­ban. Volt olyan is, aki mo­bil­lal ka­me­rázta a nem min­den­napi lát­vá­nyos­sá­got.

Ilyet még tuti nem lát­tál ko­ráb­ban. Volt olyan is, aki mo­bil­lal ka­me­rázta a nem min­den­napi lát­vá­nyos­sá­got. Ez ám az igazi el­nöki belép, az al­pesi or­szág­ban nem ap­róz­zák el a be­ug­rót.

Életveszélyes foci, ne ütközz a világ legfélelmetesebb kapusával

Életveszélyes foci, ne ütközz a világ legfélelmetesebb kapusával

Ez kü­lö­nö­sen akkor igaz, ha a kapus egy óri­ási mar­koló.

Az au­tós­foci na­gyon lát­vá­nyos, de ugyan­ak­kor nem élet­biz­to­sí­tás a lab­da­rú­gás ezen faj­tá­ját ját­szani.

Végre! Erre a gólra vártunk hét évig

Végre! Erre a gólra vártunk hét évig

Ma­gyar szív­nek ked­ves, őrült re­kord a Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Ma­gyar szív­nek ked­ves, őrült re­kord a Baj­no­kok Li­gá­já­ban. 2575 nap után végre meg­tört a jég!

Hihetetlen, mit művelnek: egy videón a világ kilenc csodája

Hihetetlen, mit művelnek: egy videón a világ kilenc csodája

Mű­vé­szi szin­ten ko­sa­raz­nak.

Mű­vé­szi szin­ten űzik a lab­da­zsong­lőr­kö­dést. Egy nap alatt meg­dön­töt­tek egy sor vi­lág­re­kor­dot.

Nagy a baj? Ezért vitték le hordágyon a magyar kapust

Nagy a baj? Ezért vitték le hordágyon a magyar kapust

Így sé­rült meg Bog­dán Ádám.

Ez a le­hető leg­rosszabb­kor jött vá­lo­ga­tott lé­gi­ó­sunk szá­mára. Így sé­rült meg Bog­dán Ádám a Wigan meccsén.

Lesd meg Király Gábor kulisszatitkát

Lesd meg Király Gábor kulisszatitkát! Így készül élete meccsére

Így ké­szül élete meccsére.

A kapus szor­go­san kefél a své­dek el­leni ta­lál­ko­zóra.

Mászni akart, lezuhant a lelátóról a drukker

Mászni akart, lezuhant a lelátóról a drukker

Döb­be­ne­tes je­le­net ját­szó­dott le a Mönc­heng­lad­bach-Cel­tic meccsen. Egy druk­ker meg­pró­bált kö­té­len lej­jebb eresz­kedni.

Döb­be­ne­tes je­le­net ját­szó­dott le a Mönc­heng­lad­bach-Cel­tic meccsen. Egy druk­ker meg­pró­bált kö­té­len lej­jebb eresz­kedni.

Hatalmas bravúr, magyar kapust ünnepel Lipcse

Hatalmas bravúr, magyar kapust ünnepel Lipcse

Újabb si­kert ara­tott az RB Le­ip­zig.

Újabb si­kert ara­tott a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban az RB Le­ip­zig, és ebben vas­ta­gon benne volt Gu­lá­csi Péter.

Élőben sírta el magát a magyar focista

Élőben sírta el magát a magyar focista

Ju­hász Ro­land nem tudta vissza­tar­tani könnyeit.

Ju­hász Ro­land nem tudta vissza­tar­tani könnyeit. A Vi­deo­ton vé­dője Ki­rály Gá­bor­ral együtt a své­dek el­leni meccsen bú­csú­zott a nem­zeti csa­pat­tól.

Dzsudzsák beszólt, elveszik Szalai gólját?

Dzsudzsák beszólt, elveszik Szalai gólját?

Öngól, vagy nem, ez itt a kér­dés. A hi­va­ta­los ol­da­lak egy­előre a ma­gyar csa­tár­nak ked­vez­nek. Ez így is marad va­ló­szí­nű­leg.

Öngól, vagy nem, ez itt a kér­dés. A hi­va­ta­los ol­da­lak egy­előre a ma­gyar csa­tár­nak ked­vez­nek.

Andorrai bombázótól félhet a magyar válogatott

Andorrai bombázótól félhet a magyar válogatott

Aki azt hiszi, hogy a mi­ni­ál­lam fo­cis­tái nem tud­nak ját­szani, az téved. Svájc­nak ha­tal­mas gólt lőt­tek.

Aki azt hiszi, hogy a mi­ni­ál­lam fo­cis­tái nem tud­nak ját­szani, az téved. Svájc­nak ak­kora gólt rúg­tak, hogy majd­nem ki­sza­kadt a háló.

Tetovált verőemberért rajong Hosszú Katinka

Tetovált verőemberért rajong Hosszú Katinka

Nem va­ló­színű, hogy Shane Tusup fél­té­keny lesz.

Nem va­ló­színű, hogy Shane Tusup fél­té­keny lesz, de az Iron Lady­nek bejön a te­to­vált ke­ményfiú stí­lusa.

Szörnyű autóbalesetet szenvedett a teniszlegenda

Szörnyű autóbalesetet szenvedett a teniszlegenda

Már az éle­té­ért ag­gód­tak.

Na­gyot buk­fen­ce­zett, már az éle­té­ért ag­gód­tak. Óri­á­sit pe­re­celt ra­li­au­tó­já­val az ar­gen­tin sztár.

Videó Dzsudzsákék csütörtöki éjszakájáról

Videó Dzsudzsákék csütörtöki éjszakájáról

Csak egy já­té­kos ehe­tett, mégis jó volt a han­gu­lat.

Csak egy já­té­kos ehe­tett mégis jó volt a han­gu­lat.

Durván telibe talált a szexi magyar focidrukker

Durván telibe talált a szexi magyar focidrukker

Dudás Re­gina nem csak be­szél a fo­ci­ról. Kat­tints a vi­de­óra, s meg­néz­he­ted mit művel a DVSC szép­ség­ki­rály­nője.

Dudás Re­gina nem csak be­szél a fo­ci­ról. Kat­tints a vi­de­óra, s meg­néz­he­ted mit művel a DVSC szép­ség­ki­rály­nője.

Kassai Viktort nagyon utálják Angliában, csúnyán leszerepelt a bíró

Kassai Viktort nagyon utálják Angliában, csúnyán leszerepelt a bíró

Csúcs­meccsen égeti magát magát Kas­sai Vik­tor fo­ci­bíró. A ma­gyar já­ték­ve­zető csú­nyán el­né­zett egy ti­zen­egyest.

A mellei között turkált a szuperszexi sportcsillag - videó

A mellei között turkált a szuperszexi sportcsillag - videó

Híres ame­ri­kai ce­le­bet után­zott.

Az egyik leg­hí­re­sebb ame­ri­kai ce­le­bet pró­bálta le­má­solni a fi­a­tal te­ni­szező, ehhez vi­szont fel kel­lett "tur­bózni" adott­sá­gait. Azt is meg­mu­tatta, mennyire.

Kedvence nyalta szét a sztárfocista fülét

Kedvence nyalta szét a sztárfocista fülét

Diego Costa tö­ké­le­tes szom­bat estét zárt. Ott­hon nem ma­radt el a ju­ta­lom sem, s ezt ké­nyez­te­tést a spa­nyol fo­cista él­vezte is.

Diego Costa tö­ké­le­tes szom­bat estét zárt. Ott­hon nem ma­radt el a ju­ta­lom sem, s ezt a spa­nyol fo­cista él­vezte is.

A szexorgiák után itt az újabb Usain Bolt-őrület

A szexorgiák után itt az újabb Usain Bolt-őrület

Alig he­ver­tük ki Usan Bolt or­gi­áit, itt az újabb bő­dü­le­tes húzás a világ leg­gyor­sabb em­be­ré­től. Re­mél­jük, csak vic­cel...

Alig he­ver­tük ki Usan Bolt or­gi­áit, itt az újabb bő­dü­le­tes húzás a világ leg­gyor­sabb em­be­ré­től. Re­mél­jük, csak vic­cel...

Lengő melleivel sokkol a legdögösebb golfos lány

Lengő melleivel sokkol a legdögösebb golfos lány

Pa­rá­dés vi­de­ó­val je­lent­ke­zett az ame­ri­ka­iak leg­sze­xibb gol­fo­zója. A szőke szép­ség az ütő­vel is ügye­sen bánik...

Pa­rá­dés vi­de­ó­val je­lent­ke­zett az ame­ri­ka­iak leg­sze­xibb gol­fo­zója.

Aljas támadás a magyarok ellen

Aljas támadás a magyarok ellen

A já­té­kost ki akar­ták ül­dözni az or­szág­ból. Nem ez az első eset.

A já­té­kost ki akar­ták ül­dözni az or­szág­ból. Nem ez az első eset.

A Barcelona színészein röhög a világ

A Barcelona pocsék színészein röhög a világ

Fon­tos ta­nul­ság, nem mind­egy, kit talál el a pa­lack.

Fon­tos ta­nul­ság, nem mind­egy, kit talál el a pa­lack. A Barca sztár­jai sem­mit nem bíz­tak a vé­let­lenre.

Óriási botrány a Barca-meccsen, Messit úgy kellett lefogni

Óriási botrány a Barca-meccsen, Messit úgy kellett lefogni

Így még nem lát­tad, ki­kelt ma­gá­ból.

Rosszul tűr­ték az el­len­fél szur­ko­lói a ve­re­sé­get. Messi meg az alat­to­mos tá­ma­dás miatt akadt ki. Tel­je­sen ki­kelt ma­gá­ból.

Ez a magyar foci legnagyobb világsikere

Ez a magyar foci legnagyobb világsikere

Ezért jött Bu­da­pestre Ro­nal­dinho.

Bu­da­pestre ér­ke­zett Ro­nal­dinho, hogy egy kü­lön­le­ges sport­esz­közt nép­sze­rű­sít­sen. Mi az a teq­ball? Min­den, amit ér­de­mes tudni az asz­tal­ról.

Hosszú Katinka fontos üzenetet küldött az egész országnak

Hosszú Katinka fontos üzenetet küldött az egész országnak

Vá­rat­lan videó, na­gyon ko­moly és ün­ne­pé­lyes az Iron Lady. Ki­vé­te­le­sen nem az úszás a téma.

Vá­rat­lan videó, na­gyon ko­moly és ün­ne­pé­lyes az Iron Lady. Ki­vé­te­le­sen nem az úszás a téma.

Brutálisan összeverte barátnőjét a futballsztár

Brutálisan összeverte barátnőjét a futballsztár

Bor­zal­mas és sok­koló fel­vé­te­lek...

Bor­zal­mas és sok­koló fel­vé­te­lek ke­rül­tek elő. Egy fut­ball­sztár a lift­ben tá­madt rá ba­rát­nő­jére.

Ronaldinho Budapestért kampányol

Ronaldinho Budapestért kampányol

Ma­gyar­or­szá­gon nyerne olim­piát.

Az arany­lab­dás sztár Ma­gyar­or­szá­gon nyerne olim­piát 2024-ben, de Mes­sit vagy Ney­mart nem hívná ki.

Robban, amit izmos combjaik közé kapnak a szexi sportoló lányok

Robban, amit izmos combjaik közé kapnak a szexi sportoló lányok

A fris­sen ki­rob­banó dús lé rá­frö­csög a comb­jukra, a ka­mera pedig min­dent rög­zít. A vi­lág­há­lón ter­jed az őrü­let.

A fris­sen ki­rob­banó dús lé rá­frö­csög a comb­jukra, a ka­mera pedig min­dent rög­zít. Ez maga az őrü­let...

Röhög a világ a legendán, bődületeset bakizott

Röhög a világ a legendán, bődületeset bakizott

Nem sűrűn lá­tunk ilyet, ezért ér­de­mes meg­nézni a vi­deót. Gi­an­luigi Buffon ha­tal­mas hibát vé­tett.

Nem sűrűn lá­tunk ilyet, ezért ér­de­mes meg­nézni a vi­deót. Gi­an­luigi Buffon ha­tal­mas hibát vé­tett.

Szex a MTK-nál, itt a magyarázat

Szex a MTK-nál, itt a magyarázat

Meg­van, ki hi­bá­zott, va­ló­ban por­nófilm ment a ki­jel­zőn.

Meg­van, ki hi­bá­zott, va­ló­ban por­nófilm ment a ki­jel­zőn. Mi­chelle Wild egyik orá­lis je­le­nete ment pár­hu­za­mo­san a két óriás kép­er­nyőn. A hibás bo­csá­na­tot kér min­den­ki­től.

Ronaldo labdaszedő a fia meccsén!

Ronaldo labdaszedő a fia meccsén!

Min­denki le­döb­bent. A vi­lág­sztár nem tud­hatta, hogy ka­me­ráz­zák.

A világ leg­jobb fut­bal­lis­tája most egy egé­szen em­beri ol­da­lá­ról mu­tatta meg magát, mind­ezt úgy, hogy ez­út­tal fo­galma sem le­he­tett róla, hogy ka­me­rák fi­gye­lik.

Ütős videó! Shakira képtelen leállni

Ütős videó! Shakira képtelen leállni

Az éne­kesnő pár­já­val, Ge­rard Pi­qu­é­vel már megint mást csi­nál, mint kel­lene. És, ha ez még nem lenne elég, a gye­re­ke­ket is erre biz­tat­ják...

Az éne­kesnő pár­já­val, Ge­rard Pi­qu­é­vel már megint mást csi­nál, mint kel­lene. És, ha ez még nem lenne elég, a gye­re­ke­ket is erre biz­tat­ják...

Pornó a stadionban, reagált az MTK

Pornó a stadionban, reagált az MTK

Az MTK sta­di­on­ját meg­lepő módon avat­ták fel a Troll­foci sze­rint. Ero­ti­kus vi­deót ját­szot­tak az ered­mény­jel­zőn. Meg­döb­bent a klub.

Az MTK sta­di­on­ját meg­lepő módon avat­ták fel a Troll­foci sze­rint. Ero­ti­kus vi­deót ját­szot­tak az ered­mény­jel­zőn. Meg­döb­bent a klub.

Kenderesi Tamás vajon mit szívott? - Videó

Kenderesi Tamás angolnak érzi magát

Most azt is meg­tud­hat­tuk, mit szív.

Azt már tud­juk, olim­piai bronz­ér­mes úszónk mi­lyen ételt kíván a leg­in­kább, most azt is meg­tud­hat­tuk, mit szív.

Megkergette ellenfelét a kiesett autóversenyző

Megkergette ellenfelét a kiesett autóversenyző

Ez az év­ti­zed bal­héja?

Ez az év­ti­zed bal­héja? El­gu­rult a fi­a­tal pi­ló­ta­te­het­ség gyógy­szere. Mintha az ovi­ban len­né­nek, nem pedig több száz ló­erős gé­pe­ket ve­zet­né­nek.

Retteghetnek a magyar védők, ez vár rájuk pénteken

Retteghetnek a magyar védők, ez vár rájuk pénteken

A svájci vá­lo­ga­tott kulcs­já­té­kosa újra meg­vil­lan­totta fan­tasz­ti­kus tech­ni­kai tu­dá­sát, nem lesz őt egy­szerű meg­ál­lí­tani Bu­da­pes­ten sem.

A svájci vá­lo­ga­tott kulcs­já­té­kosa újra meg­vil­lan­totta fan­tasz­ti­kus tech­ni­kai tu­dá­sát, nem lesz őt egy­szerű meg­ál­lí­tani Bu­da­pes­ten sem.

Ezért imádták a Fradi váratlanul elhunyt kapusát

Ezért imádták a Fradi váratlanul elhunyt kapusát

Hor­váth Dezső oly­kor a szív­bajt hozta a szur­ko­lókra egyedi vé­dési tech­ni­ká­já­val. Volt, hogy ki­fe­jelte a sza­bad­rú­gá­so­kat.

Hor­váth Dezső oly­kor a szív­bajt hozta a szur­ko­lókra egyedi vé­dési tech­ni­ká­já­val. Volt, hogy ki­fe­jelte a sza­bad­rú­gá­so­kat, de Ma­gyar Kupát el­döntő vé­dése is volt. Hosszú be­teg­ség után, na­gyon fi­a­ta­lon halt meg.

Megtámadták Drogbát, veréssel fenyegették

Megtámadták Drogbát, veréssel fenyegették

Bal­hés véget ért az ame­ri­kai baj­nok­ság­ban a Mont­real-New York Red Bulls meccs.

Bal­hés véget ért az ame­ri­kai baj­nok­ság­ban a Mont­real-New York Red Bulls meccs.

Hátulról ütötték ájultra a szurkolót a focimeccsen

Hátulról ütötték ájultra a szurkolót a focimeccsen

Ugyan­an­nak a csa­pat­nak szur­kol­nak.

Rá­adá­sul nem is az el­len­fél egyik fa­na­ti­kusa kö­vette el a gusz­tus­ta­lan ak­ciót. Los An­ge­les­ben is volt balhé, egy kisfiút is ki kel­lett men­teni a forró hely­zet­ből.

Te végignézed faarccal ezt a videót? Fogadjunk, hogy nem!

Te végignézed faarccal ezt a videót? Fogadjunk, hogy nem!

Hiába pró­bál­koz­tunk, nem bír­tuk ki.

Hiába pró­bál­koz­tunk, nem bír­tuk ki ne­ve­tés nél­kül. A ko­reai fo­ci­ka­pus az in­ter­net mai sztárja.

Palvin Barbi után újabb magyar szépség varázsolta el a Forma-1-et

Palvin Barbi után újabb magyar szépség varázsolta el a Forma-1-et

Egy ma­gyar fo­ci­edző gyö­nyörű lánya be­pil­lant­ha­tott a ku­lisszák mögé. Mos­tan­tól más szem­mel nézi a ver­se­nye­ket.

Férficsók a nagy magyar siker után

Férficsók a nagy magyar siker után

A szö­vet­ségi ka­pi­tány egy szo­kat­lan gesz­tus­sal kezdte az in­ter­jút.

A szö­vet­ségi ka­pi­tány egy szo­kat­lan gesz­tus­sal kezdte a mér­kő­zés utáni in­ter­jút. Utána azt kérte kol­lé­gá­i­tól, hogy men­je­nek végig a ri­por­te­ren. Rég nem lá­tott bra­vúr a csa­pat­tól.

Ronaldót durván leoltotta új csajának az exe!

Ronaldót durván leoltotta új csajának az exe!

Vi­de­ó­ban üzent az "ifjú pár­nak" a Miami profi futt­bal­lis­tája, akit fel­te­he­tően Ro­naldo miatt dob­tak ki.

Vi­de­ó­ban üzent az "ifjú pár­nak" a Miami profi futt­bal­lis­tája, akit fel­te­he­tően Ro­naldo miatt dob­tak ki. Stí­lu­so­san re­a­gált.

Kedvence szerszámának hűlt helyét szaglászta a rajongó

Kedvence szerszámának hűlt helyét szaglászta a rajongó

Túl­zásba vitte a ra­jon­gást az át­szel­le­mült druk­ker. Meg­kapta, amit akart, aztán...

Robbantottak a focistadionban

Robbantottak a focistadionban, hatalmas volt a káosz

Lon­don­ban elég lát­vá­nyos tű­zi­já­té­kot ren­dez­tek.

Lon­don­ban elég lát­vá­nyos tű­zi­já­té­kot ren­dez­tek, a rob­ban­tás után óri­ási rum­lit hagy­tak maguk után a tet­te­sek.

Óriási balhé, életveszély a magyar focirangadón

Óriási balhé, életveszély a magyar focirangadón

Több­ször is meg­ta­lálta egy­mást a két szur­ko­ló­tá­bor. Nem csak szit­kok röp­köd­tek.

Több­ször is meg­ta­lálta egy­mást a két szur­ko­ló­tá­bor. Nem csak szit­kok röp­köd­tek.

Állt a bál, csapatkapitány tombolt az NB I-es meccs után

Állt a bál, csapatkapitány tombolt az NB I-es meccs után

Még az edző is be­szállt, csak úgy zen­gett min­den.

Még az edző is be­szállt, csak úgy zen­gett min­den a sta­di­on­ban. Kö­zép­pont­ban a volt vá­lo­ga­tott já­té­kos.

Übercuki videót posztolt lányáról Berki Krisztián

Übercuki videót posztolt lányáról Berki Krisztián

Nem esik messze az alma a fá­já­tól.

Nem esik messze az alma a fá­já­tól. Kis­lá­nya már apu­ká­já­val együtt gya­ko­rol. A ma­gyar olim­pia baj­nok ló­len­gés­ben már képzi az után­pót­lást.

Hét év után láthatunk magyar BL-gólt

Hét év után láthatunk magyar BL-gólt

Ni­ko­lics Ne­manja óri­ási sza­bad­rú­gás gólt lőtt a hét­vé­gén.

Ni­ko­lics Ne­manja óri­ási sza­bad­rú­gás gólt lőtt a hét­vé­gén. Ha­son­lót ké­rünk tőle a Baj­no­kok Li­gá­já­ban is.

Hajmeresztő Forma-1-es videó: életéért futott a pályabíró

Hajmeresztő Forma-1-es videó: életéért futott a pályabíró

Túl­sá­go­san is iz­gal­masra si­ke­rült a szin­ga­púri futam rajtja.

Túl­sá­go­san is iz­gal­masra si­ke­rült a szin­ga­púri futam rajtja. Nem csak a pi­ló­ták, a ren­de­zők is hi­báz­tak.

Megjárta a hatszoros olimpiai bajnok: élő adásban támadtak rá

Megjárta a hatszoros olimpiai bajnok: élő adásban támadtak rá

Sok min­denre fel­ké­szült, de ilyen durva at­takra nem szá­mít­ha­tott. Nem bo­csát­ják meg neki a kínos bot­rá­nyát.

Sok min­denre fel­ké­szült, de ilyen durva at­takra nem szá­mít­ha­tott. Nem bo­csát­ják meg neki a bot­rá­nyát.

9/11: megrázó felvétel került elő!

9/11: megrázó felvétel került elő!

Kol­lé­gista lány rög­zí­tette a drá­mát, az első rob­ba­nás kel­tette fel.

Va­sár­nap volt ti­zen­ötö­dik éve, hogy az al-Kaida ter­ro­ris­tái el­té­rí­tett utas­szál­lí­tók­kal re­pül­tek neki a World Trade Cen­ter tor­nya­i­nak, most talán min­den ed­di­gi­nél meg­rá­zóbb videó buk­kant elő.

Kőkemény utcai balhé a hétvége meccse után

Kőkemény utcai balhé a hétvége meccse után

A pá­lyán a City nyert.

A pá­lyán a City nyert, az ut­cá­kon az erő­szak. Egye­lőre nem tudni, van­nak e ko­mo­lyabb sé­rül­tek.

Festői látvány: pazar popsit villant az egyik legszexibb sportolónő

Festői látvány: pazar popsit villant az egyik legszexibb sportolónő

Lin­dsey Vonn sze­ren­csére még min­dig nem szé­gyel­lős. Nincs is ta­kar­gat­ni­va­lója a ki­spor­tolt tes­tén. Most a szo­ká­sos­nál is töb­bet mutat.

Lin­dsey Vonn sze­ren­csére még min­dig nem szé­gyel­lős. Nincs is ta­kar­gat­ni­va­lója a ki­spor­tolt tes­tén. Most a szo­ká­sos­nál is töb­bet mutat.