SPORT

A NAP VIDEÓJA

Sose látott még havat, itt a tél legcukibb videója

Sose látott még havat, itt a tél legcukibb videója

Óri­ási tör­té­net a ve­ne­zu­e­lai spor­to­lóé. Be­ván­dor­ló­nak hit­ték, pedig csak havat akart látni.

Óri­ási tör­té­net a ve­ne­zu­e­lai spor­to­lóé. Be­ván­dor­ló­nak hit­ték, pedig csak havat akart látni.

Összecsaptak a Loki és a Fradi szurkolói

Összecsaptak a Loki és a Fradi szurkolói a stadionban - videó

Sze­ren­csére nem fi­zi­kai erő­szak­ról volt szó.

Sze­ren­csére nem fi­zi­kai erő­szak­ról van szó, a két tábor szur­ko­lás­ban mérte össze az ere­jét Deb­re­cen­ben. Ren­ge­teg pi­ro­tech­ni­kai esz­köz is elő­ke­rült.

Ezért szerződtették Dzsduzsákot

Ezért szerződtették Dzsduzsákot

Most min­denki meg­tud­hatta, miért fi­gyelt fel a klub szél­sőnkre.

Most min­denki meg­tud­hatta, miért fi­gyelt fel a csa­pat a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyára.

Újra lecsapott a mocskos szájú edző

Újra lecsapott a legmocskosabb szájú edző

Trá­gár sza­vak­kal il­lette ka­pu­sát.

Trá­gár sza­vak­kal il­lette ka­pu­sát.

Mindenkit meglepett Nikolics

Mindenkit meglepett Nikolics

A Chi­cago Fire tá­ma­dója em­lé­ke­ze­tessé tette első meccsét.

A Chi­cago Fire tá­ma­dója em­lé­ke­ze­tessé tette első meccsét új csa­pa­tá­ban, még egy kis tré­fára is fu­totta az ere­jé­ből.

A gólt is védi, megtaláltuk Király Gábor utódját

A gólt is védi, megtaláltuk Király Gábor utódját

Ilyen kapus pro­duk­ciót még soha nem lát­tunk, őrü­le­tes bra­vú­rok­kal vil­lant a há­lóőr.

Ilyen kapus pro­duk­ciót még soha nem lát­tunk, őrü­le­tes bra­vú­rok­kal vil­lant a há­lóőr.

Tömegverekedés a szuperrangadón

Tömegverekedés a szuperrangadón

Egy fel­ké­szü­lési meccset sem tud­nak le­ját­szani balhé nél­kül.

A Boca Ju­ni­ors és a River Plate egy fel­ké­szü­lési meccset sem tud le­ját­szani anél­kül, hogy ne törne ki a balhé. Há­rom­szor vil­lant a piros lap. A River nyert 2-0-ra nyert.

Titkairól mesélt Hosszú Katinka

Titkairól mesélt Hosszú Katinka

Megér­ke­zett olim­piai baj­no­kunk vi­deó­nap­ló­já­nak újabb része.

Megér­ke­zett olim­piai baj­no­kunk vi­deó­nap­ló­já­nak újabb része. A kisfilm­ből ki­de­rül, ho­gyan ké­szül a ver­senyre, kik­kel uta­zik, és hogy mi a vé­le­mé­nye a csa­pat leg­újabb tag­já­ról.

Szörnyű tragédia után győzték le az Intert

Megható győzelem. Szörnyű tragédia után győzték le az Intert

Az egész világ meg­könnyezte ezt a di­a­dalt. A bor­zal­mas sze­ren­csét­len­ség óta eddig két meccset ját­szott a csa­pat és egy­szer sem szen­ve­dett ve­re­sé­get.

Az egész világ meg­könnyezte ezt a di­a­dalt. A bor­zal­mas sze­ren­csét­len­ség óta eddig két meccset ját­szott a csa­pat és egy­szer sem szen­ve­dett ve­re­sé­get.

Micsoda kényeztetés, ezt kapták a magyar lányok a szurkolóktól

Micsoda kényeztetés, ezt kapták a magyar lányok a szurkolóktól

Fut­ball­han­gu­lat az uszo­dá­ban. Ilyen kör­nye­zet­ben nem is kap­ha­tott ki a ma­gyar csa­pat.

Fut­ball­han­gu­lat az uszo­dá­ban. Ilyen kör­nye­zet­ben nem is kap­ha­tott ki a ma­gyar csa­pat.

Újabb kínos baki Gulácsiék meccsén

Újabb kínos baki Gulácsiék meccsén

Már a ta­lál­kozó har­ma­dik per­cé­ben hi­bá­zott a kapus.

Már a ta­lál­kozó har­ma­dik per­cé­ben hi­bá­zott a kapus, meg is lát­szott a vég­ered­mé­nyen. Huszti Sza­bolcs sé­rü­lés miatt nem ját­szott, talán, nem is bánta.

Undorító, idáig süllyedt a Real Madrid sztárja

Undorító, idáig süllyedt a Real Madrid sztárja

Ramos nem lehet büszke ma­gára.

Ser­gio Ramos nem lehet büszke leg­utóbbi hú­zá­sára, egy videó le­lep­lezte őt.

Shakira hatalmas fejmosást kapott a férjétől

Shakira hatalmas fejmosást kapott a férjétől

Nem min­den­napi fel­vé­telt osz­tott meg a ko­lum­biai éne­kesnő, aki a fel­vé­te­len fér­jé­vel lát­ható.

Nem min­den­napi fel­vé­telt osz­tott meg a ko­lum­biai éne­kesnő, aki a fel­vé­te­len fér­jé­vel lát­ható.

Hinnéd? Ez izgatja fel Jakabos Zsuzsannát

Hinnéd? Ez izgatja fel Jakabos Zsuzsannát

Hosszú idő után elő­ször osz­tott meg vi­deót a ma­gyar úszónő a Fa­ce­book-ol­da­lán. Ja­ka­bos Zsu­zsan­ná­nak tet­szett, amit lá­tott.

Hosszú idő után elő­ször osz­tott meg vi­deót a ma­gyar úszónő a Fa­ce­book-ol­da­lán. Ja­ka­bos Zsu­zsan­ná­nak tet­szett, amit lá­tott.

Dzsudzsák a Videotonnal célozza meg a csúcsot

Dzsudzsák a Videotonnal célozza meg a csúcsot

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­val el­ké­pesztő ma­gas­sá­gokba ju­tott a fe­hér­vári fo­ci­csa­pat.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­val el­ké­pesztő ma­gas­sá­gokba ju­tott a fe­hér­vári fo­ci­csa­pat. A szélső meg­mu­tatta, mi a jó irány.

Puszta kézzel zúzta szét a tv-jét az őrült szurkoló - videó

Puszta kézzel zúzta szét a tv-jét az őrült szurkoló - videó

Nem ér­de­kelte, ha neki is fáj.

Nem bírta el­vi­selni, hogy ked­venc csa­pata drá­mai meccsen ki­esett a rá­ját­szás­ból. Az sem ér­de­kelte, ha ma­gá­ban kárt tesz.

Nem kétség, C. Ronaldo valójában egy tahó

Nem kétség, C. Ronaldo valójában egy tahó

Ki­ka­pott a Real Mad­rid.

Ese­mény­dús meccsen bukta el ve­ret­len­ségi so­ro­za­tát a Real Mad­rid, amely 2-1-re ki­ka­pott a Se­villa ott­ho­ná­ban.

Itt a videó a magyar sztársportoló brutális balesetéről!

Itt a videó a magyar sztársportoló brutális balesetéről!

Men­tő­he­li­kop­ter­rel vit­ték el.

Nézni is rossz, ahogy a síelő ma­ga­te­he­tet­le­nül csú­szik a pá­lyán. Men­tő­he­li­kop­ter­rel és ro­ham­ko­csi­val vit­ték kór­házba.

Elégették a válogatott játékos mezét a Fradi miatt

Elégették a válogatott játékos mezét a Fradi miatt

A szur­ko­lók csa­lód­tak.

A szur­ko­lók nem tud­ták lep­lezni csa­ló­dott­sá­gu­kat. Nyílt utcán estek neki a hazai és az ide­gen­beli sze­re­lés­nek.

Másfél gólt lőtt Dzsudzsák: mutatjuk, hogyan lehetséges

Másfél gólt lőtt Dzsudzsák: mutatjuk, hogyan lehetséges

Na­gyon be­le­jött a ma­gyar szélső. Ha kell, akár man­di­ner­ből is be­ta­lál az el­len­fél ka­pu­jába.

Na­gyon be­le­jött a ma­gyar szélső. Ha kell, akár man­di­ner­ből is be­ta­lál az el­len­fél ka­pu­jába.

Hosszú Katinka támadást indított Rubint Réka ellen

Hosszú Katinka támadást indított Rubint Réka ellen

Neki min­dig be­vá­lik ez a mód­szer.

Így kezdi a be­me­le­gí­tést haj­nal­ban a világ leg­jobb úszó­nője. Neki min­dig be­vá­lik ez a mód­szer. Tes­sék róla pél­dát venni!

A szexi műsorvezető megmarkolta válogatott párja botját

A szexi műsorvezető megmarkolta párja botját

Iz­gal­mas­nak tűnik a ki­ruc­ca­nás.

Sof­ron Ist­ván elég ke­mény tem­pót dik­tál, nem csoda, hogy Tücsi oly­kor na­gyo­kat si­kolt. Iz­gal­mas­nak tűnik a ba­la­ton­vi­lá­gosi ki­ruc­ca­nás.

Köszönés helyett leütötte ellenfelét

Köszönés helyett leütötte ellenfelét MMA-harcos

A vá­rat­lan húzás miatt alig három má­sod­perc alatt véget ért a ta­lál­kozó. A ba­rát­ság­ta­lan gesz­tus végül győ­zel­met ért a har­cos­nak.

A vá­rat­lan húzás miatt alig három má­sod­perc alatt véget ért a ta­lál­kozó. A ba­rát­ság­ta­lan gesz­tus végül győ­zel­met ért a har­cos­nak.

Pucér fenékkel zavarták a büntetőző focistát

Pucér fenékkel zavarták a büntetőző focistát

A szen­ve­dé­lyes szur­koló min­dent be­ve­tett, hogy ked­venc csa­pata ne kap­jon gólt ti­zen­egyes­ből.

A szen­ve­dé­lyes szur­koló min­dent be­ve­tett, hogy ked­venc csa­pata ne kap­jon gólt ti­zen­egyes­ből. A me­rész húzás be­jött, a rúgás fölé szállt.

Íme, a világ leggyorsabb büntetője

Ez a világ leggyorsabb büntetője

Ke­ve­sebb mint 7 má­sod­perc kel­lett ahhoz, hogy össze­hoz­zák.

Egy de­cem­beri angol FA Trophy ta­lál­ko­zón si­ke­rült ke­ve­sebb mint 7 má­sod­perc alatt össze­hozni egy ti­zen­egyest. A bün­tető ugyan ki­ma­radt, de így is tör­té­nelmi re­kord szü­le­tett.

Fanatikus őrült vitte el a világbajnoki kupát

Fanatikus őrült vitte el a világbajnoki kupát

Egy köz­já­ték rövid időre ki­zök­ken­tette a fi­ná­lé­ban van Ger­went.

Mi­chael van Ger­wen ma­ga­biz­to­san meg­nyerte a 2017-es vi­lág­baj­nok­sá­got, de egy köz­já­ték rövid időre ki­zök­ken­tette a fi­ná­lé­ban. Sú­lyos bün­te­tés vár­ható.

Pofátlan csalás a Real meccsén

Elképesztően pofátlan csalás a Real Madrid meccsén

Hi­he­tet­len, hogy a ki­rá­lyiak mit be nem vet­nek a győ­ze­lem ér­de­ké­ben. Át­ver­ték az el­len­fe­let, a já­ték­ve­ze­tőt és talán még egy­mást is.

Hi­he­tet­len, hogy a ki­rá­lyiak mit be nem vet­nek a győ­ze­lem ér­de­ké­ben. Át­ver­ték az el­len­fe­let, a já­ték­ve­ze­tőt és talán még egy­mást is. A mad­ri­diak már 2-0-ra ve­zet­tek, semmi szük­ség nem volt a vissza­ta­szító cselre, az más kér­dés, hogy ered­mé­nyes volt.

Britney Spearst énekelt a rekorder világbajnok

Britney Spearst énekelt a rekorder világbajnok

A sportág le­gen­dája to­vább pör­gette a szen­zá­ciós vb han­gu­la­tát. Re­kor­der­ként a le­hető leg­jobb dalt vá­lasz­totta.

A sportág le­gen­dája to­vább pör­gette a szen­zá­ciós vb han­gu­la­tát. Ti­zen­négy­sze­res győz­tes­ként a le­hető leg­jobb dalt vá­lasz­totta.

Szédelgett az ütéstől, újra elverték a szépséget

Szédelgett az ütéstől, újra elverték a szépséget

Ronda Ro­usey ismét ki­ka­pott.

Egy évvel a ve­re­sége után vissza­tért a ringbe nap­ja­ink leg­is­mer­tebb har­cos­nője.

Titkokat árult el babájáról Kozák Danuta

Titkokat árult el babájáról Kozák Danuta

Az olim­pi­kon egy évig nem ver­se­nyez.

Egy évig biz­tos, hogy nem lát­juk ver­se­nyen öt­szö­rös olim­piai baj­nok ka­ja­ko­sun­kat. Utána vi­szont Rio egyik ma­gyar hőse gőz­erő­vel ké­szül To­ki­óra.

Bakiparádé a múltból: ezen nevettünk a legtöbbet!

Bakiparádé a múltból: ezen nevettünk a legtöbbet!

Az MLSZ szil­vesz­teri vi­deó­vá­lo­ga­tása a lab­da­rúgó NB I ko­rábbi vic­ces je­le­ne­teit idézi.

Az MLSZ szil­vesz­teri vi­deó­vá­lo­ga­tása a lab­da­rúgó NB I ko­rábbi vic­ces je­le­ne­teit idézi.

Itt az év műesése

Itt az év műesése

Olyan ütem­ké­sés­sel ho­mo­rí­tott a Hull City já­té­kosa a Man­ches­ter City ellen, hogy ga­ran­tál­tan el­rö­hö­göd magad. Sem a rú­gá­sért, sem a szi­mu­lá­lá­sért nem jött sárga.

Olyan ütem­ké­sés­sel ho­mo­rí­tott a Hull City já­té­kosa a Man­ches­ter City ellen, hogy ga­ran­tál­tan el­rö­hö­göd magad. Sem a rú­gá­sért, sem a szi­mu­lá­lá­sért nem jött sárga. A ta­lál­ko­zót a Man­ches­ter City nyerte, a baj­nok­ság má­so­dik he­lyén áll­nak a Chel­sea mö­gött.

Tömegverekedés a bajnoki döntőn

Tömegverekedés a bajnoki döntőn

A me­xi­kói lab­da­rúgó-baj­nok­ság őszi fél­sze­zon­ját drá­mai kö­rül­mé­nyek közt nyerte a Tig­res. A já­té­ko­sok nem csak a fo­ci­pá­lyán meg­szo­kott esz­kö­zök­kel csap­tak össze.

A me­xi­kói lab­da­rúgó-baj­nok­ság őszi fél­sze­zon­ját drá­mai kö­rül­mé­nyek közt nyerte a Tig­res. A já­té­ko­sok nem csak a fo­ci­pá­lyán meg­szo­kott esz­kö­zök­kel csap­tak össze.

Fél éve ért véget az éjjel

Fél éve ért véget az éjjel

A vá­lo­ga­tott fe­led­he­tet­len él­ménnyel aján­dé­kozta meg a szur­ko­ló­kat.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott fe­led­he­tet­len él­ménnyel aján­dé­kozta meg a ma­gyar szur­ko­ló­kat 2016-ban. Ke­re­ken fél éve a Bel­gium el­leni meccsen ért véget a nagy me­ne­te­lés.

Íme, Storck karácsonyi videója a szurkolóknak

Storck karácsonyi videóban üzent a szurkolóknak

A ka­pi­tány össze­gezte az évet.

A ma­gyar szö­vet­ségi ka­pi­tány össze­gezte az évet, de előre is te­kin­tett. Vé­le­mé­nye sze­rint a ma­gyar vá­lo­ga­tott a druk­ke­rek nél­kül nem lett volna képes ilyen tel­je­sít­ményre.

Vissza a múltba: így még nem láttad Hosszú Katinkát

Vissza a múltba: így még nem láttad Hosszú Katinkát

Hét­éves kis­lány­ként is tudta, mit akar.

Hét­éves kis­lány­ként is tudta, mit akar. Ugyan­olyan mo­soly­gós és cél­tu­da­tos volt, mint most. Még tö­rött csuk­ló­val, gipsz­ben is.

Csattant a pofon, kiütötték a ringből a bokszlegendát

Csattant a pofon, kiütötték a ringből a bokszlegendát

Ezt is meg­élte Ber­nard Hopkins...

Ezt is meg­élte Ber­nard Hopkins. A boksz­le­genda ak­ko­rát ka­pott, hogy a rin­gen kívül tért ma­gá­hoz.

Itt a videó a sztársportoló esküvőjéről!

Itt a videó a sztársportoló esküvőjéről!

Bár már hó­na­pok­kal ez­előtt meg­há­za­so­dott, most lát­hat­juk csak a ké­pe­ket és az el­ké­pesztő vi­deót.

Bár már hó­na­pok­kal ez­előtt meg­há­za­so­dott, most lát­hat­juk csak a ké­pe­ket és az el­ké­pesztő vi­deót.

Pucérkodás után nagyon elverték a bunyós bombázót

Pucérkodás után nagyon elverték a bunyós bombázót

Paige VanZant nem jött za­varba...

Paige VanZant nem jött za­varba, simán meg­sza­ba­dult va­la­mennyi ru­há­já­tól a meccs előtt. Aztán nagy po­fonba sza­ladt bele...

Mesterhármassal búcsúzott Nikolics

Mesterhármassal búcsúzott Nikolics

A ma­gyar csa­tár az utolsó mér­kő­zé­sét ját­szotta a Legia War­szawa szí­ne­i­ben.

A ma­gyar csa­tár min­den bi­zonnyal az utolsó mér­kő­zé­sét ját­szotta a Legia War­szawa szí­ne­i­ben. Rej­tély, hogy hol foly­tatja a tá­madó, több aján­lata is van.

Tényleg ő kapta az Aranylabdát? Itt nevethetsz Ronaldón

Tényleg ő kapta az Aranylabdát? Itt nevethetsz C. Ronaldón

Ká­r­ör­ven­dők, ide! Na­gyot bé­ná­zott a por­tu­gál me­ga­sztár. A meccs végén azért ő ne­ve­tett.

Ká­r­ör­ven­dők, ide! Na­gyot bé­ná­zott a por­tu­gál me­ga­sztár. A meccs végén azért ő ne­ve­tett.

Bulizásban is focistánk a legnagyobb király

Bulizásban is focistánk a legnagyobb király

A kis­pesti bál­vány egy ke­rü­let­tel odébb is hódít. Nem csak a pá­lyán, a mun­ká­ban, de a fe­szült­ség le­ve­ze­té­sé­ben is az élen jár.

A kis­pesti bál­vány egy ke­rü­let­tel odébb is hódít. Nem csak a pá­lyán, a mun­ká­ban, de a fe­szült­ség le­ve­ze­té­sé­ben is az élen jár.

Maradona álla Dzsudzsák góljától esett le? - videó

Maradona álla Dzsudzsák góljától esett le? - videó

Na­gyon szép gólt lőtt a szélső.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya na­gyon szép gólt lőtt, de ez is kevés volt csa­pata győ­zel­mé­hez.

Elborult az agya, asztallal támadt a bunyós

Elborult az agya, asztallal támadt a bunyós

Bot­rányba ful­ladt a saj­tó­tá­jé­koz­tató.

Bot­rányba ful­ladt két ököl­vívó szer­dai saj­tó­tá­jé­koz­ta­tója. Szá­mí­tani le­he­tett a cir­kuszra.

Sporttörténelem, Kassai használta a videóbírót

Sporttörténelem, Kassai használta a videóbírót

A ma­gyar bíró a klub­vi­lág­baj­nok­sá­gon ho­zott he­lyes dön­tést, elő­ször ju­tott Ázsia leg­jobbja a dön­tőbe, ahol a Real lehet az el­len­fél.

A ma­gyar bíró a klub­vi­lág­baj­nok­sá­gon ho­zott he­lyes dön­tést, elő­ször ju­tott Ázsia leg­jobbja a dön­tőbe, ahol min­den bi­zonnyal a Real Mad­rid lesz az el­len­fél.

Dárdai csodacseréje dobogót ér

Dárdai csodacseréje dobogót ér

A ma­gyar edző elő­húzta a Jo­kert a pak­li­ból, meg­for­dí­tot­ták a Wolfs­burg el­leni ta­lál­ko­zót. Nem elő­ször vál­toz­ta­tott cél­ra­ve­ze­tően a Her­tha Ber­lin edzője.

A ma­gyar edző elő­húzta a Jo­kert a pak­li­ból, meg­for­dí­tot­ták a Wolfs­burg el­leni ta­lál­ko­zót. Nem elő­ször vál­toz­ta­tott cél­ra­ve­ze­tően a Her­tha Ber­lin edzője.

Döbbent képviselők, lólengés a parlamentben

Döbbent képviselők, lólengés a parlamentben

Ilyet még tuti nem lát­tál ko­ráb­ban.

Ilyet még tuti nem lát­tál ko­ráb­ban. Volt olyan is, aki mo­bil­lal ka­me­rázta a nem min­den­napi lát­vá­nyos­sá­got. Ez ám az el­nöki be­lépő.

Életveszélyes foci, ne ütközz a világ legfélelmetesebb kapusával

Életveszélyes foci, ne ütközz a világ legfélelmetesebb kapusával

Az au­tós­foci na­gyon lát­vá­nyos, de ugyan­ak­kor nem élet­biz­to­sí­tás a lab­da­rú­gás ezen faj­tá­ját ját­szani.

Brutális belépő az argentin sztártól, azonnal piros

Brutális belépő az argentin sztártól, azonnal piros

A nap egyik rang­adó­ján el­sza­kadt a cérna a zse­ni­á­lis tá­ma­dó­nál. Agü­ero len­dü­let­ből be­le­szállt el­len­fe­lébe, azon­nal me­he­tett az öl­tö­zőbe.

A nap egyik rang­adó­ján el­sza­kadt a cérna a zse­ni­á­lis tá­ma­dó­nál. Agü­ero len­dü­let­ből be­le­szállt el­len­fe­lébe, azon­nal me­he­tett az öl­tö­zőbe.

Végre! Erre a magyar gólra vártunk hét évig

Végre! Erre a gólra vártunk hét évig

Ma­gyar szív­nek ked­ves, őrült re­kord a lab­da­rúgó-Baj­no­kok Li­gá­já­ban. Pon­to­san 2575 nap után végre meg­tört a jég!

Ma­gyar szív­nek ked­ves, őrült re­kord a Baj­no­kok Li­gá­já­ban. 2575 nap után végre meg­tört a jég!

Hihetetlen, mit művelnek: egy videón a világ kilenc csodája

Hihetetlen, mit művelnek: egy videón a világ kilenc csodája

Mű­vé­szi szin­ten űzik a lab­da­zsong­lőr­kö­dést. Egy nap alatt meg­dön­töt­tek egy sor vi­lág­re­kor­dot.

Mű­vé­szi szin­ten űzik a lab­da­zsong­lőr­kö­dést. Egy nap alatt meg­dön­töt­tek egy sor vi­lág­re­kor­dot.

Nagy a baj? Ezért vitték le hordágyon a magyar kapust

Nagy a baj? Ezért vitték le hordágyon a magyar kapust

Így sé­rült meg Bog­dán Ádám.

Ez a le­hető leg­rosszabb­kor jött vá­lo­ga­tott lé­gi­ó­sunk szá­mára. Így sé­rült meg Bog­dán Ádám a Wigan meccsén.

Mászni akart, lezuhant a lelátóról a drukker

Mászni akart, lezuhant a lelátóról a drukker

Döb­be­ne­tes je­le­net.

Döb­be­ne­tes je­le­net ját­szó­dott le a Mönc­heng­lad­bach-Cel­tic meccsen. Egy druk­ker meg­pró­bált kö­té­len lej­jebb eresz­kedni.

Hatalmas bravúr, magyar kapust ünnepel Lipcse

Hatalmas bravúr, magyar kapust ünnepel Lipcse

Újabb si­kert ara­tott az RB Le­ip­zig.

Újabb si­kert ara­tott a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban az RB Le­ip­zig, és ebben vas­ta­gon benne volt Gu­lá­csi Péter.

Andorrai bombázótól félhet a magyar válogatott

Andorrai bombázótól félhet válogatottunk

Svájc­nak ha­tal­mas gólt rúg­tak.

Aki azt hiszi, hogy a mi­ni­ál­lam fo­cis­tái nem tud­nak ját­szani, az téved. Svájc­nak ak­kora gólt rúg­tak, hogy majd­nem ki­sza­kadt a háló. Arc­pi­rító lenne, ha gólt kapna Ma­gyar­or­szág.

Élőben sírta el magát a magyar focista

Élőben sírta el magát a magyar focista

Ju­hász Ro­land nem tudta vissza­tar­tani könnyeit. A Vi­deo­ton vé­dője Ki­rály Gá­bor­ral együtt a své­dek el­leni meccsen bú­csú­zott a nem­zeti csa­pat­tól.

Ju­hász Ro­land nem tudta vissza­tar­tani könnyeit. A Vi­deo­ton vé­dője Ki­rály Gá­bor­ral együtt a své­dek el­leni meccsen bú­csú­zott a nem­zeti csa­pat­tól.

Lesd meg Király Gábor kulisszatitkát

Lesd meg Király Gábor kulisszatitkát! Így készül élete meccsére

Így ké­szül élete meccsére.

A kapus szor­go­san kefél a své­dek el­leni ta­lál­ko­zóra.

Dzsudzsák beszólt, elveszik Szalai gólját?

Dzsudzsák beszólt, elveszik Szalai gólját?

A hi­va­ta­los ol­da­lak egy­előre a ma­gyar csa­tár­nak ked­vez­nek.

Öngól, vagy nem, ez itt a kér­dés. A hi­va­ta­los ol­da­lak egy­előre a ma­gyar csa­tár­nak ked­vez­nek.

Videó Dzsudzsák Balázsék csütörtöki éjszakájáról

Videó Dzsudzsákék csütörtöki éjszakájáról

Csak Sza­lai Ádám ka­pott ételt, mégis jó volt a han­gu­lat. Gera Zol­tán nem ült a töb­biek közé, in­kább állva üzent.

Csak Sza­lai Ádám ka­pott ételt, mégis jó volt a han­gu­lat. Gera Zol­tán nem ült a töb­biek közé, in­kább állva üzent.

Tetovált verőemberért rajong Hosszú Katinka

Tetovált verőemberért rajong Hosszú Katinka

Nem va­ló­színű, hogy Shane Tusup fél­té­keny lesz, de az Iron Lady­nek bejön a te­to­vált ke­ményfiú stí­lusa. Nem a ket­rec­har­cos az egyet­len, akit ki­sze­melt az olim­piai baj­nok ma­gá­nak.

Nem va­ló­színű, hogy Shane Tusup fél­té­keny lesz, de az Iron Lady­nek bejön a te­to­vált ke­ményfiú stí­lusa.

Durván telibe talált a szexi magyar focidrukker

Durván telibe talált a szexi magyar focidrukker

Re­gina nem csak be­szél a fo­ci­ról.

Dudás Re­gina nem csak be­szél a fo­ci­ról. Kat­tints a vi­de­óra, s meg­néz­he­ted mit művel a DVSC szép­ség­ki­rály­nője.

Kedvence nyalta szét a sztárfocista fülét

Kedvence nyalta szét a sztárfocista fülét

Diego Costa tö­ké­le­tes szom­bat estét zárt.

Diego Costa tö­ké­le­tes szom­bat estét zárt. Ott­hon nem ma­radt el a ju­ta­lom sem, s ezt a spa­nyol fo­cista él­vezte is.

Szörnyű autóbalesetet szenvedett a teniszlegenda

Szörnyű autóbalesetet szenvedett a teniszlegenda

Na­gyot buk­fen­ce­zett, már az éle­té­ért ag­gód­tak. Óri­á­sit pe­re­celt ra­li­au­tó­já­val az ar­gen­tin sztár.

Na­gyot buk­fen­ce­zett, már az éle­té­ért ag­gód­tak. Óri­á­sit pe­re­celt ra­li­au­tó­já­val az ar­gen­tin sztár.

Kassai Viktort nagyon utálják Angliában, csúnyán leszerepelt a bíró

Kassai Viktort nagyon utálják Angliában, csúnyán leszerepelt a bíró

Csúcs­meccsen égeti magát magát Kas­sai Vik­tor fo­ci­bíró.

Csúcs­meccsen égeti magát magát Kas­sai Vik­tor fo­ci­bíró. A ma­gyar já­ték­ve­zető csú­nyán el­né­zett egy ti­zen­egyest.

A szexorgiák után itt az újabb Usain Bolt-őrület

A szexorgiák után itt az újabb Usain Bolt-őrület

Ismét meg­le­pett min­ket.

Alig he­ver­tük ki Usan Bolt or­gi­áit, itt az újabb bő­dü­le­tes húzás a világ leg­gyor­sabb em­be­ré­től. Re­mél­jük, csak vic­cel...

Lengő melleivel sokkol a legdögösebb golfos lány

Lengő melleivel sokkol a legdögösebb golfos lány

Pa­rá­dés vi­de­ó­val je­lent­ke­zett...

Pa­rá­dés vi­de­ó­val je­lent­ke­zett az ame­ri­ka­iak leg­sze­xibb profi gol­fo­zója. A szőke szép­ség­ről ki­de­rült, hogy az ütő­vel is ügye­sen bánik...

A mellei között turkált a szuperszexi sportcsillag - videó

A mellei között turkált a szuperszexi sportcsillag - videó

Az egyik leg­hí­re­sebb ame­ri­kai ce­le­bet pró­bálta le­má­solni a fi­a­tal te­ni­szező, ehhez vi­szont fel kel­lett "tur­bózni" a testi adott­sá­gait.

Az egyik leg­hí­re­sebb ame­ri­kai ce­le­bet pró­bálta le­má­solni a fi­a­tal te­ni­szező, ehhez vi­szont fel kel­lett "tur­bózni" a testi adott­sá­gait. Azt is meg­mu­tatta, hogy mennyire.

Aljas támadás a magyarok ellen

Aljas támadás a magyarok ellen

A ma­gyar-román ket­tős ál­lam­pol­gár já­té­kost nem csak a csar­nok­ból, az or­szág­ból is ki akar­ták ül­dözni. Nem ez az első eset.

A ma­gyar-román ket­tős ál­lam­pol­gár já­té­kost nem csak a csar­nok­ból, az or­szág­ból is ki akar­ták ül­dözni. Nem ez az első eset.

A Barcelona pocsék színészein röhög a világ

A Barcelona pocsék színészein röhög a világ

Fon­tos ta­nul­ság, nem mind­egy, kit talál el a pa­lack. A Barca sztár­jai sem­mit nem bíz­tak a vé­let­lenre.

Fon­tos ta­nul­ság, nem mind­egy, kit talál el a pa­lack. A Barca sztár­jai sem­mit nem bíz­tak a vé­let­lenre.

Óriási botrány a Barca-meccsen, Messit úgy kellett lefogni

Óriási botrány a Barca-meccsen, Messit úgy kellett lefogni

Így még nem lát­tad, ki­kelt ma­gá­ból.

Rosszul tűr­ték az el­len­fél szur­ko­lói a ve­re­sé­get. Messi meg az alat­to­mos tá­ma­dás miatt akadt ki. Tel­je­sen ki­kelt ma­gá­ból.

Hosszú Katinka fontos üzenetet küldött az egész országnak

Hosszú Katinka fontos üzenetet küldött az egész országnak

Ko­moly és ün­ne­pé­lyes az Iron Lady.

Vá­rat­lan videó, na­gyon ko­moly és ün­ne­pé­lyes az Iron Lady. Ki­vé­te­le­sen nem az úszás a téma.

Brutálisan összeverte barátnőjét a futballsztár

Brutálisan összeverte barátnőjét a futballsztár

Bor­zal­mas és sok­koló fel­vé­te­lek...

Bor­zal­mas és sok­koló fel­vé­te­lek ke­rül­tek elő. Egy fut­ball­sztár a lift­ben tá­madt rá ba­rát­nő­jére.

Röhög a világ a legendán, bődületeset bakizott

Röhög a világ a legendán, bődületeset bakizott

Nem sűrűn lá­tunk ilyet...

Nem sűrűn lá­tunk ilyet, ezért ér­de­mes meg­nézni a vi­deót. Gi­an­luigi Buffon ha­tal­mas hibát vé­tett.

Ronaldinho Budapestért kampányol

Ronaldinho Budapestért kampányol

Az arany­lab­dás fo­cista Ma­gyar­or­szá­gon nyerne olim­piát, de Mes­sit vagy Ney­mart nem hívná ki.

Az arany­lab­dás fo­cista Ma­gyar­or­szá­gon nyerne olim­piát, de Mes­sit vagy Ney­mart nem hívná ki.

Ez a magyar foci legnagyobb világsikere

Ez a magyar foci legnagyobb világsikere

Ezért jött Bu­da­pestre Ro­nal­dinho.

Bu­da­pestre ér­ke­zett Ro­nal­dinho, hogy egy kü­lön­le­ges sport­esz­közt nép­sze­rű­sít­sen. Mi az a teq­ball? Min­den, amit ér­de­mes tudni az asz­tal­ról.

Robban, amit izmos combjaik közé kapnak a szexi sportoló lányok

Robban, amit izmos combjaik közé kapnak a szexi sportoló lányok

A fris­sen ki­rob­banó dús lé rá­frö­csög a comb­jukra, a ka­mera pedig min­dent rög­zít. Ahogy egy­mást lát­ják, szinte meg­kí­ván­ják.

Ütős videó! Shakira képtelen leállni

Ütős videó! Shakira képtelen leállni

Az éne­kesnő pár­já­val, Ge­rard Pi­qu­é­vel már megint mást csi­nál, mint kel­lene. És, ha ez még nem lenne elég, a gye­re­ke­ket is erre biz­tat­ják...

Az éne­kesnő pár­já­val, Ge­rard Pi­qu­é­vel már megint mást csi­nál, mint kel­lene. És, ha ez még nem lenne elég, a gye­re­ke­ket is erre biz­tat­ják...

Szex a MTK-nál, itt a magyarázat

Szex a MTK-nál, itt a magyarázat

Meg­van, ki hi­bá­zott, va­ló­ban por­nófilm ment a ki­jel­zőn. Mi­chelle Wild egyik orá­lis je­le­nete ment pár­hu­za­mo­san a két óriás kép­er­nyőn.

Meg­van, ki hi­bá­zott, va­ló­ban por­nófilm ment a ki­jel­zőn. Mi­chelle Wild egyik orá­lis je­le­nete ment pár­hu­za­mo­san a két óriás kép­er­nyőn.

Pornó a stadionban, reagált az MTK

Pornó a stadionban, reagált az MTK

Az MTK sta­di­on­ját meg­lepő módon avat­ták fel a Troll­foci sze­rint.

Az MTK sta­di­on­ját meg­lepő módon avat­ták fel a Troll­foci sze­rint. Ero­ti­kus vi­deót ját­szot­tak az ered­mény­jel­zőn. Meg­döb­bent a klub, re­ak­ci­ó­juk min­dent el­árul.

Retteghetnek a magyar védők, ez vár rájuk pénteken

Retteghetnek a magyar védők, ez vár rájuk pénteken

Ke­mény meccs vár a mi­e­inkre.

A svájci vá­lo­ga­tott kulcs­já­té­kosa újra meg­vil­lan­totta fan­tasz­ti­kus tech­ni­kai tu­dá­sát, nem lesz őt egy­szerű meg­ál­lí­tani Bu­da­pes­ten sem.

Ronaldo labdaszedő a fia meccsén!

Ronaldo labdaszedő a fia meccsén!

A világ leg­jobb fut­bal­lis­tája most egy egé­szen em­beri ol­da­lá­ról mu­tatta meg magát, mind­ezt úgy, hogy ez­út­tal fo­galma sem le­he­tett róla, hogy ka­me­rák fi­gye­lik.

A világ leg­jobb fut­bal­lis­tája most egy egé­szen em­beri ol­da­lá­ról mu­tatta meg magát, mind­ezt úgy, hogy ez­út­tal fo­galma sem le­he­tett róla, hogy ka­me­rák fi­gye­lik. Cris­ti­ano Ro­naldo apu­ka­ként bi­zo­nyí­tott ez­út­tal! A bér­anyá­tól szü­le­tett kisfia, Cris­ti­ano Jr. első hi­va­ta­los fo­ci­meccsét ját­szotta, a le­lá­tón pedig ter­mé­sze­te­sen ő is meg­je­lent. Sőt...

Kenderesi Tamás angolnak érzi magát

Kenderesi Tamás angolnak érzi magát. Elkapta a szívós őrület.

Azt már tud­juk, olim­piai bronz­ér­mes úszónk mi­lyen ételt kíván a leg­in­kább, most azt is meg­tud­hat­tuk, mit szív. Angol vá­lo­ga­tott volt a minta.

Azt már tud­juk, olim­piai bronz­ér­mes úszónk mi­lyen ételt kíván a leg­in­kább, most azt is meg­tud­hat­tuk, mit szív.

Ezért imádták a Fradi elhunyt kapusát

Ezért imádták a Fradi váratlanul elhunyt kapusát

Hor­váth Dezső a szív­bajt hozta a szur­ko­lókra egyedi vé­dési tech­ni­ká­já­val.

Hor­váth Dezső a szív­bajt hozta a szur­ko­lókra egyedi vé­dési tech­ni­ká­já­val. Volt, hogy ki­fe­jelte a sza­bad­rú­gá­so­kat, de Ma­gyar Kupát el­döntő vé­dése is volt.

Megtámadták Drogbát, veréssel fenyegették

Megtámadták Drogbát, veréssel fenyegették

Bal­hés véget ért Drog­báék meccse.

Bal­hés véget ért az ame­ri­kai baj­nok­ság­ban a Mont­real-New York Red Bulls meccs. A szur­ko­lók Di­dier Drog­bára tá­mad­tak.

Megkergette ellenfelét a kiesett autóversenyző

Megkergette ellenfelét a kiesett autóversenyző

Ez az év­ti­zed bal­héja? El­gu­rult a fi­a­tal pi­ló­ta­te­het­ség gyógy­szere. Mintha az ovi­ban len­né­nek, nem pedig több száz ló­erős gé­pe­ket ve­zet­né­nek.

Ez az év­ti­zed bal­héja? El­gu­rult a fi­a­tal pi­ló­ta­te­het­ség gyógy­szere. Mintha az ovi­ban len­né­nek, nem pedig több száz ló­erős gé­pe­ket ve­zet­né­nek.