SPORT

Szexi mezben villantanak popót a női focisták

Szexi mezben villantanak popót a női focisták

Be­mu­tat­ták a leg­újabb sze­re­lé­sü­ket, egész sze­zon­ban ebben lehet látni őket. Nem csak fe­nék­ben mutat sokat.

Be­mu­tat­ták a leg­újabb sze­re­lé­sü­ket, egész sze­zon­ban ebben lehet látni őket. Nem csak fe­nék­ben mutat sokat a dressz, hanem más­hol is.

Ezért utazott haza a Chile ellen védő kapus

Ezért utazott haza a Chile ellen védő kézikapus

Mikler Ro­land egy nap alatt vissza­tért Fran­cia­or­szágba.

Mikler Ro­land egy nap alatt vissza­tért Fran­cia­or­szágba. A ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott ka­pusa így ré­szese volt a Chile el­leni si­ker­nek.

Durván beszóltak a magyar kapitánynak

Durván beszóltak a magyar kapitánynak

Sze­rinte a já­té­ko­sok sem értik a szö­vet­ségi ka­pi­tányt.

A Veszp­rém ko­rábbi klasszis já­té­kosa ér­tet­le­nül áll a spa­nyol szak­em­ber dön­té­sei előtt. Sze­rinte a já­té­ko­sok sem értik a szö­vet­ségi ka­pi­tányt.

Nem kétség, C. Ronaldo valójában egy tahó

Nem kétség, C. Ronaldo valójában egy tahó

Ese­mény­dús meccsen bukta el ve­ret­len­ségi so­ro­za­tát a Real Mad­rid.

Sokkoló diagnózis: hosszú időre kidőlt válogatott focistánk

Sokkoló diagnózis: hosszú időre kidőlt válogatott focistánk

Újabb nagy po­font ka­pott az 1860 Mün­chen ma­gyar lé­gi­ósa. Me­gint he­te­ket kell ki­hagy­nia a térde miatt.

Újabb nagy po­font ka­pott az 1860 Mün­chen ma­gyar lé­gi­ósa. Me­gint he­te­ket kell ki­hagy­nia a térde miatt.

Shane Tusup mint úszókapitány? Elárulta a terveit Hosszú Katinka férje

Shane Tusup mint úszókapitány? Elárulta a terveit Hosszú Katinka férje

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok­nőnk edzője re­a­gált Har­gi­tay And­rás nyi­lat­ko­za­tára.

Gyász: elhunyt a videojátékokból is ismert legendás sportoló

Gyász: elhunyt a videojátékokból is ismert legendás sportoló

Le­győzte a gyil­kos kór a vi­lág­hírű har­cost. Bot­rá­nyok­tól, rej­té­lyes ha­lál­eset­től sem volt men­tes az élete.

Nagy a baj, vége lehet Nagy László vb-szereplésének

Nagy a baj, vége lehet Nagy László vb-szereplésének

Azt mondta, talán ez az utolsó vá­lo­ga­tott vi­lág­ver­se­nye. Nem ilyen bú­csúra szá­mí­tott.

Azt mondta, talán ez az utolsó vá­lo­ga­tott vi­lág­ver­se­nye. Nem ilyen bú­csúra szá­mí­tott a Veszp­rém ve­te­rán vi­lág­sztárja.

Furcsa dolgot mondott feleségéről Hosszú Katinka férje

Furcsa dolgot mondott feleségéről Hosszú Katinka férje

Shane Tusup az év leg­jobb edzője lett a sport­új­ság­írók sza­va­za­tai alap­ján, ennek ap­ro­pó­ján nyi­lat­ko­zott.

Shane Tusup az év leg­jobb edzője lett a sport­új­ság­írók sza­va­za­tai alap­ján, ennek ap­ro­pó­ján nyi­lat­ko­zott.

Váratlanul hazautazott a válogatott kapusa

Családi probléma, váratlanul hazautazott a válogatott kapusa

A két tar­ta­lék közül egyik sem kapus.

A Veszp­rém já­té­kosa a Chile el­leni cso­port­mér­kő­zé­sen már újra a vá­lo­ga­tot­tal lesz. A két tar­ta­lék közül egyik sem kapus.

Itt a diagnózis, ez várhat Miklós Editre

Itt a diagnózis, ez várhat Miklós Editre

A men­tő­he­li­kop­ter­rel el­szál­lí­tott ma­gyar sí­e­lőnő térde sé­rült meg.

A men­tő­he­li­kop­ter­rel el­szál­lí­tott ma­gyar sí­e­lőnő térde sé­rült meg. Azt egy­előre nem tudni, mennyit kell ki­hagy­nia a vi­lág­baj­nok­ságra ké­szülő spor­to­ló­nak.

Se bugyi, se más: pucéran mutogatta magát a szexi modell

Se bugyi, se más: pucéran mutogatta magát a szexi modell

A golf és szörf nagy sze­rel­mese a ko­lum­biai, aki nem­ré­gi­ben szex­bot­rányba ke­ve­re­dett. Le­ta­gadni sem tudta, a tet­kója buk­tatta le.

A golf és szörf nagy sze­rel­mese a ko­lum­biai, aki nem­ré­gi­ben szex­bot­rányba ke­ve­re­dett. Le­ta­gadni sem tudta, a tet­kója buk­tatta le.

Itt a videó a magyar sztársportoló brutális balesetéről!

Itt a videó a magyar sztársportoló brutális balesetéről!

Nézni is rossz, ahogy a síelő ma­ga­te­he­tet­le­nül csú­szik a pá­lyán. Men­tő­he­li­kop­ter­rel és ro­ham­ko­csi­val vit­ték kór­házba.

Nézni is rossz, ahogy a síelő ma­ga­te­he­tet­le­nül csú­szik a pá­lyán. Men­tő­he­li­kop­ter­rel és ro­ham­ko­csi­val vit­ték kór­házba. Egye­lőre nem tudni, mi­lyen ko­moly a sé­rü­lése.

Nem büdös a munka a magyar focilegendának: hómunkásnak állt

Nem büdös a munka a magyar focilegendának: hómunkásnak állt

Még a leg­na­gyobb ki­rály is meg­mar­kolja a hó­la­pá­tot, ha a gye­re­kek­nek kell se­gí­teni.

Disznó képet posztolt a hibátlan mellű, pucér szurkolólány

Disznó képet posztolt a hibátlan mellű, pucér szurkolólány

Kyra igazi spor­tos álomnő.

Kyra maga a spor­tos álomnő. Egy biz­tos: őt nem a ruha teszi. Bi­zo­nyí­ték gya­nánt meg­mu­tat­juk a leg­sze­xibb mez­te­len ké­peit.

Kézi-vb: újabb vereség, de van egy még rosszabb hír is

Kézi-vb: újabb vereség, de van egy még rosszabb hír is

Nagy csend­ben nagy be­je­len­tést tett.

A hor­vá­tok is le­győz­ték a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tat. Köz­ben a pi­henő Nagy László csend­ben nagy be­je­len­tést tett.

Fordulat az úszószövetség élén? Kulcspozícióba kerülhet Shane Tusup

Fordulat az úszószövetség élén? Kulcspozícióba kerülhet Shane Tusup

A ka­pi­tány sze­rint csak Hosszú Ka­tinka ame­ri­kai edző-fér­jén múlik, hogy ki­ne­ve­zik-e a poszt­jára.

Ötórás tortúra: Hosszú Katinka visszasírja az edzéseket

Ötórás tortúra: Hosszú Katinka visszasírja az edzéseket

Náray Tamás pró­bára tette az úszó­sztár ál­ló­ké­pes­sé­gét. Az ered­mény felér egy arany­érem­mel?

Náray Tamás pró­bára tette az úszó­sztár ál­ló­ké­pes­sé­gét. Az ered­mény felér egy arany­érem­mel?

Másfél gólt lőtt Dzsudzsák: mutatjuk, hogyan lehetséges

Másfél gólt lőtt Dzsudzsák: mutatjuk, hogyan lehetséges

Ha kell, akár man­di­ner­ből is be­ta­lál.

Na­gyon be­le­jött a ma­gyar szélső. Ha kell, akár man­di­ner­ből is be­ta­lál az el­len­fél ka­pu­jába a vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Szexi bombázók élnek a világbajnok mellett

Szexi bombázók élnek a világbajnok mellett

Nem csak a pá­lya­fu­tása miatt van Irigy­lésre méltó hely­zet­ben a baj­nok.

Nem csak a pá­lya­fu­tása miatt van Irigy­lésre méltó hely­zet­ben a vi­lág­baj­nok. Szexi szép­sé­gek ve­szik őt körül.

Ezek a pucér mellek tesznek csodát Dárdai játékosával

Ezek a pucér mellek tesznek csodát Dárdai játékosával

Ta­ti­ane jobb for­má­ban van, mint a férje. Vele vi­gasz­ta­ló­dik és gyó­gyul a Her­tha fo­cis­tája.

A bra­zil szép­ség, Ta­ti­ane két szü­lés után is jobb for­má­ban van, mint a férje. Vele vi­gasz­ta­ló­dik és gyó­gyul a Her­tha-edző mel­lő­zött fo­cis­tája.

Újabb csapás, magára hagyták Michael Schumachert

Újabb csapás, magára hagyták Schumachert

Csa­pás, csa­pás hátán. Hiába a nagy fo­gad­ko­zás, egyre ke­ve­seb­ben tar­ta­nak ki a Forma-1 le­gen­dája mel­lett.

Csa­pás, csa­pás hátán. Hiába a nagy fo­gad­ko­zás, egyre ke­ve­seb­ben tar­ta­nak ki a Forma-1 le­gen­dája mel­lett.

Újabb csapás: megsérült válogatott légiósunk

Újabb csapás: megsérült válogatott légiósunk

Me­gint baj van a mű­tött tér­dé­vel.

Több mint egy éve szen­ve­dett hor­ror­sé­rü­lést, de máig nyögi. Me­gint baj van a német klub ma­gyar fo­cis­tá­já­nak tér­dé­vel.

Drámai döntés: ereje teljében befejezi a magyar válogatott focista

Drámai döntés: ereje teljében befejezi a magyar válogatott focista

28 éve­sen fel­hagy a pá­lya­fu­tá­sá­val. Már tá­vo­zott is a csa­pa­tá­tól, pedig nagy szük­ség lenne rá a ki­eső­je­lölt­nél.

Botrány tört ki a német-magyar kézilabdameccs miatt

Botrány tört ki a német-magyar kézilabdameccs miatt

A szur­ko­lók és a német vá­lo­ga­tott já­té­ko­sai is fel­há­bo­rod­tak a tör­tén­te­ken.

A szur­ko­lók és a német vá­lo­ga­tott já­té­ko­sai is fel­há­bo­rod­tak a tör­tén­te­ken. Nem ezt ér­de­melné az Eu­rópa-baj­noki cím­védő.

Hosszú Katinka támadást indított Rubint Réka ellen

Hosszú Katinka támadást indított Rubint Réka ellen

Így kezdi a be­me­le­gí­tést haj­nal­ban a világ leg­jobbja. Tes­sék róla pél­dát venni!

Így kezdi a be­me­le­gí­tést haj­nal­ban a világ leg­jobbja. Nyo­masztó idő­já­rás, korai éb­re­dés, fá­radt­ság ide vagy oda: ez min­dig be­vá­lik.

Életveszély! Túlélő-show lett a Dakar-rali

Életveszély! Túlélő-show lett a Dakar-rali

Eső­zé­sek és föld­csu­szam­lá­sok.

Eső­zé­sek, meg­áradt fo­lyók és föld­csu­szam­lá­sok ne­he­zí­tik a ver­seny­zők sor­sát a Dél-Ame­ri­ká­ban zajló Dakar-ralin.

Gyászoló német verte meg válogatottunkat

Gyászoló német verte meg válogatottunkat

A vi­lág­baj­nok­sá­gon nem si­ke­rült jól a ma­gyar csa­pat be­mu­tat­ko­zása.

A ké­zi­labda-vi­lág­baj­nok­sá­gon nem si­ke­rült jól a ma­gyar csa­pat be­mu­tat­ko­zása, Né­met­or­szág szo­ros meccsen le­győzte nem­zeti együt­te­sün­ket. Hol­nap a hor­vá­tok ellen jön a foly­ta­tás.

Majd szétszakad a tanga, annyira pucsít a modell

Majd szétszakad a tanga, annyira pucsít a tökéletes testű fitness-modell

Kí­nod­ban a kép­er­nyőt kez­ded mar­ko­lászni, ha meg­lá­tod ezt a lányt. A fit­nesz­mo­dell na­gyon tudja, mitől dög­lik a légy.

Kí­nod­ban a kép­er­nyőt kez­ded mar­ko­lászni, ha meg­lá­tod ezt a lányt. A mo­dell na­gyon tudja, mitől dög­lik a légy és ezt meg is mu­tatja Ins­tag­ram-fi­ók­já­ban.

Tusup őszinte vallomása: szembement szülőhazájával

Tusup őszinte vallomása: szembement szülőhazájával

Hosszú Ka­tinka férje Bu­da­pes­tet pre­fe­rálja.

Hosszú Ka­tinka férje egy­ér­tel­mű­sí­tette, hogy Los An­ge­les és Bu­da­pest közül me­lyik vá­rost pre­fe­rálná olim­piai ren­de­ző­ként 2024-ben.

Kemény döntés, meglepetést okozott a kapitány

Kemény döntés, meglepetést okozott a kapitány

Fon­tos dön­tést hoz­tak a vi­lág­baj­nok­sá­gon sze­replő ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott­nál.

Fon­tos dön­tést hoz­tak a vi­lág­baj­nok­sá­gon sze­replő ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott­nál. Íme, az in­dok­lás.

Erdei Zsolt rettegett, hogy elveszíti a lányát

Erdei Zsolt rettegett, hogy elveszíti a lányát

Fo­lya­ma­to­san ne­héz­sé­gek­kel kel­lett szem­be­néz­nie a ma­gyar ököl­ví­vó­nak.

Fo­lya­ma­to­san ne­héz­sé­gek­kel kel­lett szem­be­néz­nie a ma­gyar ököl­ví­vó­nak.

Meglepő kijelentést tett Dárdairól a főnöke

Meglepő kijelentést tett Dárdairól a főnöke

Mi lesz az edző­vel?

Rö­vi­de­sen lejár a ma­gyar szak­em­ber ve­ze­tő­edzői meg­bí­zása a Hert­há­nál. Mi lesz vele a tá­vo­labbi jö­vő­ben?

Megható fotó: magyar lány vigasztalta a zokogó hokist

Megható fotó: magyar lány vigasztalta a zokogó hokist

Nem vé­let­le­nül bo­rul­tak össze.

Nem vé­let­le­nül bo­rul­tak össze, együtt jár­nak a ver­monti aka­dé­mi­ára, rá­adá­sul szo­ba­tár­sak is.

Ezért hagyták ki a gálát a bajnokok

Sértett kajakosok? Ezért hagyták ki a gálát a bajnokok

Tün­te­tő­leg hagy­hat­ták ki a sport­gá­lát olim­piai baj­nok ka­ja­ko­sa­ink.

Tün­te­tő­leg hagy­hat­ták ki a sport­gá­lát olim­piai baj­nok ka­ja­ko­sa­ink. A lá­nyok nem értik a sport­új­ság­írók dön­té­sét.

Új kezdet! Hosszú Katinka nem ünnepel

Új kezdet! Hosszú Katinka nem ünnepel

A ma­gyar úszó klasszis már tudja, mit vár a 2017-es évtől. Még szá­mos célja van, amit fér­jé­vel és edző­jé­vel, Shane Tu­sup­pal sze­retne el­érni.

A ma­gyar úszó klasszis már tudja, mit vár a 2017-es évtől. Még szá­mos célja van, amit fér­jé­vel és edző­jé­vel, Shane Tu­sup­pal sze­retne el­érni.

Végre mindenki mosolyog Schumacher miatt

Végre mindenki mosolyog Schumacher miatt

Mókás je­le­ne­tet idéz­tek.

Habár a le­gen­dás au­tó­ver­seny­ző­ről egy­ál­ta­lán nem adnak hírt, a kö­zös­ségi ol­dala meg­le­he­tő­sen aktív.

Hosszú, Kozák és Szász a magánéletében is sikeres volt

Hosszú, Kozák és Szász a magánéletében is sikeres volt

Mind­egy ki lett a leg­jobb.

Három olim­piai baj­nok vég­zett do­bo­gón a höl­gyek kö­zött az Év Spor­to­lója-gálán. Az arany­ér­me­sek körül a pá­lyán kívül is zaj­lott az élet.

Újabb fordulat az úszóknál: megmakacsolta magát Kiss László

Újabb fordulat az úszóknál: megmakacsolta magát Kiss László

Az új elnök meg­vá­lasz­tása után Kiss meg­lepő dön­tést ho­zott.

Mi­u­tán meg­vá­lasz­tot­ták el­nök­nek Bi­e­nerth Gusz­tá­vot, az el­nök­ség két tagja le­mon­dott.

Pucéran a lába közé nyúl a valóságshow-s bombázó

Pucéran a lába közé nyúl a valóságshow-s bombázó

Brit­ta­nya Ra­zavi a telt­kar­csú mo­del­lek tá­bo­rát erő­síti. Úgy is mond­hat­nánk, ő az egyik leg­nép­sze­rűbb kép­vi­se­lő­jük.

Brit­ta­nya Ra­zavi a telt­kar­csú mo­del­lek tá­bo­rát erő­síti. Úgy is mond­hat­nánk, ő az egyik leg­nép­sze­rűbb kép­vi­se­lő­jük.

Itthon is tarolt Hosszú

Itthon is tarolt Hosszú Katinka

Ki­osz­tot­ták az Év spor­to­lója gálán a leg­job­bak­nak járó dí­ja­kat. So­ro­zat­ban ne­gye­dik al­ka­lom­mal kapta meg az el­is­me­rést az Iron Lady.

Ki­osz­tot­ták az Év spor­to­lója gálán a leg­job­bak­nak járó dí­ja­kat. So­ro­zat­ban ne­gye­dik al­ka­lom­mal kapta meg az el­is­me­rést az Iron Lady. Szil­ágyi Áron elő­ször nyert.

Gyász: elhunyt Elton John kedvence

Gyász: elhunyt Elton John imádott kedvence

Test­vé­re­ként sze­rette a ze­nész az angol fut­ball­szak­em­bert.

Test­vé­re­ként sze­rette a ze­nész az angol fut­ball­szak­em­bert. Mun­ka­tár­sak­ból let­tek ba­rá­tok. 72 évet élt az an­go­lok ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

Erre vártunk, visszatér a legszexibb síelő szépség

Erre vártunk, visszatér a legszexibb síelő szépség

Ki­lenc hét­tel a kar­tö­rése után Lin­dsey Vonn ismét sí­tal­pakra áll, és el­in­dul egy ver­se­nyen.

Ki­lenc hét­tel a kar­tö­rése után Lin­dsey Vonn ismét sí­tal­pakra áll, és el­in­dul egy ver­se­nyen.

Hosszú Katinkáék lerobbant autóson segítettek

Hosszú Katinkáék lerobbant autóson segítettek

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó edzés után se­gí­tett a bajba ju­tott so­fő­rön.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó edzés után se­gí­tett a bajba ju­tott so­fő­rön. A kom­men­te­lők­nek tet­szik a gesz­tus.

Világsztárt fogadott a magyar olimpikon

Világsztárt fogadott a magyar olimpiai bajnok

Egy bu­da­pesti közös prog­ram hozta össze őket.

A Baj­no­kok Li­gája-győz­tes já­té­kos Bu­da­pes­ten ta­lál­ko­zott a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok le­gen­dá­val.

Schumi szomorú évfordulója, erre készült

Schumi szomorú évfordulója, erre készült hét évvel ezelőtt

Je­rez­ben állt mun­kába.

A le­gen­dás ver­senyző 2009 de­cem­be­ré­ben je­len­tette be a vissza­té­ré­sét, a kö­vet­kező év ja­nu­ár­já­ban már tesz­telt is.

Ez ciki, komoly tartozás Hosszú Katinka felé

Ez ciki, komoly tartozás Hosszú Katinka felé

Máris tör­lesz­tés­sel kezd az új elnök. Bi­e­nerth ígéri, mi­előbb pó­tol­ják a mu­lasz­tást.

Máris tör­lesz­tés­sel kezd az úszó­szö­vet­ség új el­nöke. Bi­e­nerth Gusz­táv­azon­ban ígéri, mi­előbb pó­tol­ják a fájó mu­lasz­tást.

Kiütés a meccsen! Ököllel sújtott le a magyar kapus

Kiütés a meccsen! Ököllel sújtott le a magyar kapus

Rit­kán bu­nyóz­nak a ho­ki­ka­pu­sok, éppen ezért óri­ási lát­vá­nyos­ság­nak szá­mít, ha egy­más­nak esnek.

Rit­kán bu­nyóz­nak a ho­ki­ka­pu­sok, éppen ezért óri­ási lát­vá­nyos­ság­nak szá­mít, ha egy­más­nak esnek.

Hosszú Katinka meglepő vallomása, ma nem az úszást imádja

Hosszú Katinka meglepő vallomása, ma nem az úszást imádja

Újabb ol­da­lá­ról is­mer­het­jük meg ki­váló baj­no­kun­kat.

Újabb ol­da­lá­ról is­mer­het­jük meg ki­váló baj­no­kun­kat. Ka­tin­kát a havon sem kell fél­teni.

Ki csajozik Talmácsi Gábor nevében?

Ki csajozik Talmácsi Gábor nevében?

Vi­lág­baj­no­kunk hír­ne­vét akar­ják ki­hasz­nálni, hogy párt ta­lál­ja­nak?

Gyor­sa­sági mo­to­ros vi­lág­baj­no­kunk hír­ne­vét akar­ják ki­hasz­nálni, hogy párt ta­lál­ja­nak?

Se bugyi, se más: pucéran tárja szét a lábait az olimpikon tornászlány

Se bugyi, se más: pucéran tárja szét a lábait az olimpikon tornászlány

Rio arany­ér­mes sztár­jait így még nem lát­hat­tad. Le­dobja ma­gá­ról a tex­tilt Hosszú Ka­tinka le­győ­zője is.

Örömszerzés, C. Ronaldo teljesítette Jennifer Lopez vágyát

Örömszerzés, C. Ronaldo teljesítette Jennifer Lopez vágyát

Az fut­bal­lista örö­met oko­zott.

Az éne­kesnő addig-addig kér­lelte a fut­bal­lis­tát, aki végül be­adta a de­re­kát, és óri­ási örö­met oko­zott.

Tragédia, elhunyt a legendás gólkirály

Tragédia, elhunyt a legendás gólkirály

Gyá­szol a nem­zet­közi lab­da­rúgó-világ, el­hunyt a het­ve­nes évek gól­vá­gója.

Gyá­szol a nem­zet­közi lab­da­rúgó-világ, el­hunyt a het­ve­nes évek egyik le­gen­dás gól­vá­gója.

Magyarországon marad a Fradi száműzött focistája

Magyarországon marad a Fradi száműzött focistája

No­vem­ber­ben ke­ve­re­dett bal­héba a já­té­kos, a baj­nok­csa­pat­nál azon­nal le­mond­tak róla.

No­vem­ber­ben ke­ve­re­dett bal­héba a já­té­kos, a baj­nok­csa­pat­nál azon­nal le­mond­tak róla. Kül­föld­ről is volt aján­lata, de nem megy el lé­gi­ós­kodni.

Ez döbbenetes, Ibrahimovicnak elment az esze

Ez döbbenetes, Ibrahimovicnak elment az esze

Döb­be­ne­tes hú­zás­sal vil­lant.

Ami­kor már azt hit­tük, hogy Zla­tan Ib­ra­hi­movic sem­mi­vel sem lep­het meg min­ket, akkor a fut­ball­csa­tár újabb döb­be­ne­tes hú­zás­sal vil­lant.

Fontos döntést hozott a magyar sztárjátékos

Fontos döntést hozott a magyar sztárjátékos

Biz­tos benne, hogy meg­egye­zik majd a csa­pa­tá­val.

Biz­tos benne, hogy meg­egye­zik majd a csa­pa­tá­val. A klub­el­nök pedig be­je­len­tette, hogy to­vábbi iga­zo­lá­so­kat ter­vez­nek.

Megható szavak: ezt mondta a torkon lőtt focista

Megható szavak: ezt mondta a torkon lőtt focista

Is­ten­nek a túl­élést, élete sze­rel­mé­nek a gyors gyó­gyu­lást kö­szöni a német já­té­kos.

Is­ten­nek a túl­élést, élete sze­rel­mé­nek a gyors gyó­gyu­lást, csa­pat­tár­sa­i­nak és szur­ko­ló­ik­nak a tá­mo­ga­tást kö­szöni.

Beszólt Thomas Dollnak a távozó Fradi-focista

Beszólt Thomas Dollnak a távozó Fradi-focista

Ma­radt tüske a ha­za­térő lé­gi­ós­ban. El­mondta, miért nem ma­radt a Fe­renc­vá­ros­nál.

Ma­radt tüske a ha­za­térő német lé­gi­ós­ban. Flo­rian Trinks el­mondta, miért nem ma­radt a Fe­renc­vá­ros­nál. Edző- és csa­pat­fron­ton is másra vá­gyik.

Megható infók Schumacherről, sztorizott a jóbarát

Megható infók Schumacherről, sztorizott a jóbarát

Ross Brawn be­szélt Schu­mi­ról.

To­vábbra is epe­kedve vár­ják a ra­jon­gók a hí­re­ket Mi­chael Schu­m­a­cher­ről. Ross Brawn be­szélt róla.

Mellbimbót villantott a bombatestű szurkolólány

Mellbimbót villantott a bombatestű szurkolólány

Nem a vissza­fo­gott ké­pe­i­ről híres.

A pa­ra­guayi fa­na­ti­kus nem éppen vissza­fo­gott fo­tó­kat szo­kott ma­gá­ról fel­pa­kolni az Ins­tag­ram-ol­da­lára. Az egyik spa­nyol fo­ci­csa­pat a nagy ked­vence.

Marad az úszókapitány? Ma eldől Gyárfás emberének sorsa

Marad az úszókapitány? Ma eldől Gyárfás emberének sorsa

Ki­de­rül, szá­mít-e Har­gi­tay And­rásra az úszók új ve­ze­tése.

Ki­de­rül, szá­mít-e Har­gi­tay And­rásra az úszók új ve­ze­tése. A szak­em­ber sze­rint sokan bíz­nak benne.

Dermesztő fotó, félmeztelenül állták a mínuszokat

Dermesztő fotó, félmeztelenül állták a mínuszokat

Több já­té­kost sem za­vart a hideg, és a kö­rül­mé­nyek el­le­nére is csu­pasz fel­ső­test­tel ké­szül­tek a mér­kő­zésre.

Több já­té­kost sem za­vart a hideg, és a tund­rai kö­rül­mé­nyek el­le­nére is csu­pasz fel­ső­test­tel ké­szül­tek a mér­kő­zésre.

Merész és szexi, Sarapovát alig takarja valami

Merész és szexi, Sarapovát alig takarja valami

Ezt hív­ják sze­xu­á­lis zak­la­tás­nak...

Az orosz te­nisz­szép­ség a világ végén szil­vesz­te­re­zett, dögös kép­pel je­lent­ke­zett be.

Beszóltak Hosszú Katinkának

Beszóltak Hosszú Katinkának

Saját ra­jon­gói ké­tel­ked­nek az úszó­ban?

Saját ra­jon­gói ké­tel­ked­nek az úszó­ban? Az egyik fa­na­ti­kus nem hiszi, hogy az Iron Lady annyira "iron" lenne... Ha a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok fel­ve­szi a kesz­tyűt, sokan rá­fáz­hat­nak.

Döbbenet, elküldte a csodagyereket a Real Madrid

Döbbenet, elküldte a csodagyereket a Real Madrid

Vá­rat­lan hú­zás­sal nyi­tott a Real Mad­rid a ja­nu­ári át­iga­zo­lási idő­szak­ban. Erre ke­ve­sen szá­mí­tot­tak.

Vá­rat­lan hú­zás­sal nyi­tott a Real Mad­rid a ja­nu­ári át­iga­zo­lási idő­szak­ban. Erre ke­ve­sen szá­mí­tot­tak.

Így ünnepel Dárdai: Megvalósult a magyarok álma

Így ünnepel Dárdai: Megvalósult a magyarok álma

A Her­tha ma­gyar edzője el­lent­mond a német foci krém­jé­nek. Amit a kol­lé­gái bí­rál­nak, ő uj­jongva fo­gadja.

A Her­tha BSC ma­gyar edzője el­lent­mond a német foci egész krém­jé­nek. Amit a kol­lé­gái ag­gódva, he­ve­sen bí­rál­nak, azt ő uj­jongva fo­gadja. Tré­ner­tár­sai szín­vo­nal­csök­ke­nés­től és unal­mas meccsek­től tar­ta­nak, Dár­dai azon­ban ál­lítja, jót is hoz­hat a vál­to­zás.

Horror volt a repülés: életükért rettegtek a focisták

Horror volt a repülés: életükért rettegtek a focisták

An­ta­lyába tar­tot­tak volna edző­tá­bo­rozni. Biz­to­sak vol­tak a le­zu­ha­nás­ban, le­per­gett előt­tük éle­tük filmje.

An­ta­lyába tar­tot­tak volna edző­tá­bo­rozni. Biz­to­sak vol­tak a le­zu­ha­nás­ban, le­per­gett előt­tük éle­tük filmje.

Eltiltják Dollt? Erre jutott az MLSZ a balhé ügyében

Eltiltják Thomas Dollt? Erre jutott az MLSZ a balhé ügyében

Akár 2 éves el­til­tás is a le­ve­gő­ben lóg.

Je­le­nése volt a Fradi német edző­jé­nek a fe­gyelmi bi­zott­ság előtt. Akár két­éves el­til­tás is a le­ve­gő­ben lóg.

Óriási esélyt kapott a magyar válogatott!

Óriási esélyt kapott a magyar válogatott!

Könnyen lehet, hogy ennél na­gyobb le­he­tő­sége soha nem lesz fo­cis­tá­ink­nak.

Könnyen lehet, hogy ennél na­gyobb le­he­tő­sége soha nem lesz fo­cis­tá­ink­nak.

Férfiként házasodott a női olimpiai bajnok

Férfiként házasodott össze szerelmével a női olimpiai bajnok

Képek Cas­ter Se­menya nem min­den­napi es­kü­vő­jé­ről.

Eddig a fu­tónő neme volt a téma, most vi­szont az igene. Képek Cas­ter Se­menya nem min­den­napi es­kü­vő­jé­ről.

Ronaldo fejére újabb korona került

Cristiano Ronaldo fejére újabb korona került

A por­tu­gál nem állta meg, hogy ne szúr­jon oda Li­onel Mes­si­nek.

A por­tu­gál Eu­rópa-baj­nok nem állta meg, hogy ne szúr­jon oda Li­onel Mes­si­nek, aki nem je­lent meg a díj­át­adón. Ki­hir­det­ték a Pus­kás-díjat is.

A Barca sztárjai magyar családon segítettek

A Barca sztárjai magyar családon segítettek

Több száz­ezer fo­rint gyűlt össze egy ét­te­rem ár­ve­ré­sén. Olyan csa­lád­hoz ke­rült a pénz, akik heten élnek együtt.

Több száz­ezer fo­rint gyűlt össze egy spa­nyol­or­szági ét­te­rem ár­ve­ré­sén. Olyan csa­lád­hoz ke­rült a pénz, akik heten élnek egy más­fél szo­bás la­kás­ban.

Vénuszdombot és mellbimbót villantott a tüzes szépség

Vénuszdombot és mellbimbót villantott a tüzes szépség

Min­dent sze­ret ma­gá­ból meg­mu­tatni.

A nyu­szis mo­dell ra­jong a ko­sár­lab­dáért és az ame­ri­kai fo­ci­ért - a sport­sze­rető férfiak pedig érte ra­jon­ga­nak, mert min­dent sze­ret ma­gá­ból meg­mu­tatni.

Sokkoló kijelentés: életveszélyben a legszexibb teniszezőnő

Sokkoló kijelentés: életveszélyben a legszexibb teniszezőnő

Nem csak a fél­té­keny el­len­fe­lek, de ag­resszív szur­ko­lók is tá­mad­ják. Egy­fajta el­is­me­rés­ként fogja fel mind­ezt.

A szexi műsorvezető megmarkolta válogatott párja botját

A szexi műsorvezető megmarkolta párja botját

Sof­ron Ist­ván elég ke­mény tem­pót dik­tál, nem csoda, hogy Tücsi oly­kor na­gyo­kat si­kolt.

Sof­ron Ist­ván elég ke­mény tem­pót dik­tál, nem csoda, hogy Tücsi oly­kor na­gyo­kat si­kolt. Iz­gal­mas­nak tűnik a ba­la­ton­vi­lá­gosi ki­ruc­ca­nás.

Messi beintett, fütyül a FIFA-gálára

Messi beintett, fütyül a FIFA-gálára

A Bar­ce­lona já­té­ko­sai nem utaz­tak el a FIFA hét­fői gá­lá­jára. Fon­to­sabb dol­guk van, az Ath­le­tic Bil­bao el­leni vissza­vá­góra ké­szül­nek.

A Bar­ce­lona já­té­ko­sai nem utaz­tak el a FIFA hét­fői gá­lá­jára. Fon­to­sabb dol­guk van, az Ath­le­tic Bil­bao el­leni vissza­vá­góra ké­szül­nek.

Elégették a válogatott játékos mezét a Fradi miatt

Elégették a válogatott játékos mezét a Fradi miatt

A szur­ko­lók csa­lód­tak.

A szur­ko­lók nem tud­ták lep­lezni csa­ló­dott­sá­gu­kat. Nyílt utcán estek neki a hazai és az ide­gen­beli sze­re­lés­nek.

Ez kínos! Kellemetlen helyzetbe került a legendás klub

Ez kínos! Kellemetlen helyzetbe került a legendás klub

El­szúr­ták a tör­té­nelmi estét.

El­szúr­ták a tör­té­nelmi estét. Nem si­ke­rült el­sőre tel­je­sí­teni a pró­bát, újra fel kell ven­niük a kesz­tyűt.

Botrányokból fizetik a magyar futball éhező legendáit

Botrányokból fizetik a magyar futball éhező legendáit

Öt éve mű­kö­dik az MLSZ Fo­ci­se­gély Ala­pít­vá­nya, amely azóta 139 rá­szo­ruló ko­rábbi lab­da­rú­gót, edzőt tá­mo­ga­tott.

Öt éve mű­kö­dik az MLSZ Fo­ci­se­gély Ala­pít­vá­nya, amely azóta 139 rá­szo­ruló ko­rábbi lab­da­rú­gót, edzőt tá­mo­ga­tott.

Nyomtalanul eltűnt a német klubvezető

Pánik a Bundesligában, nyomtalanul eltűnt a klubvezető

Rej­té­lyes módon ve­szett nyoma a HSV al­kal­ma­zott­já­nak. Szom­bat éjjel bu­li­zott, és már soha nem ért haza. Fe­le­sége és két kisfia vár­ják.

Rej­té­lyes módon ve­szett nyoma a HSV al­kal­ma­zott­já­nak. Fe­le­sége és két kisfia vár­ják.

Schumacheréknél óriási az öröm: nyert a nagy harcos

Schumacheréknél óriási az öröm: nyert a nagy harcos

Büsz­kék le­het­nek a csa­lád­főre.

Büsz­kék le­het­nek a csa­lád­főre. A Forma-1 le­gen­dája még Lothar Matthäusra és a sport­vi­lág többi nagy­sá­gára is kö­rö­ket vert.

Apró bugyiban terpeszt a dús keblű bombázó

Apró bugyiban terpeszt a dús keblű bombázó

Le­anna szép­sége is örök­nek tűnik...

Le­anna De­c­ker 2012-ben le­vet­kő­zött a Play­boy­nak, és azóta tö­ret­len a kar­ri­erje. A szép­sége is örök­nek tűnik...

Súlyos műtét vár olimpiai bajnokunkra, ezért húzza az időt

Súlyos műtét vár olimpiai bajnokunkra, ezért húzza az időt

Nyolc műtét után sem adja föl, vissza­térne a világ te­te­jére Pars Krisz­tián. Odázza az újabb be­avat­ko­zást.

Nyolc műtét után sem adja föl, vissza­térne a világ te­te­jére Pars Krisz­tián. Odázza az újabb be­avat­ko­zást, mert idén is nagy célja van.