SPORT

Drámai fotó, beteg barátjuknak üzentek a magyar focisták

Drámai fotó, beteg barátjuknak üzentek a magyar focisták

A szív­mű­té­ten át­esett já­té­kos csak te­le­ví­zión ke­resz­tül lát­hatta a fel­emelő ese­ményt.

A szív­mű­té­ten át­esett já­té­kos csak te­le­ví­zión ke­resz­tül lát­hatta a fel­emelő ese­ményt.

Kétségbeesett Hosszú Katinka, mi vár még rá?

Kétségbeesett Hosszú Katinka, mi vár még rá?

Ezen még az Iron Lady is meg­döb­bent.

Hiába van hoz­zá­szokva a ke­mény mun­ká­hoz évek óta az úszó­ki­rálynő, még ő is meg tud döb­benni azon, hogy mennyit kell edze­nie.

Háborognak a fociszurkolók az új stadion miatt

Háborognak a fociszurkolók az új stadion miatt

Vá­la­szolt a pa­na­szokra az MTK.

Ket­rec, zsú­folt­ság, rá­adá­sul a meccset él­vez­he­tet­lenné, félig lát­ha­tat­lanná tevő ke­rí­tés? Vá­la­szolt a pa­na­szokra az MTK.

FRISS HÍREK

Tragikus állapotok a frissen felújított focistadionban

Tragikus állapotok a frissen felújított focistadionban

A hét­vé­gén NB I-es meccset ját­szot­tak volna ott, de a gyep rossz ál­la­pota miatt in­kább a ha­lasz­tás mel­lett dön­töt­tek.

Bugyi nélkül, pucéran sokkol a bringás bombázó

Bugyi nélkül, pucéran sokkol a bringás bombázó

Lucia Ja­vor­ce­kova sport­sze­rető szép­ség, nem mel­les­leg öröm­mel sza­ba­dul meg a ru­há­i­tól.

Elbúcsúzott csapatától a magyar gólkirály

Elbúcsúzott csapatától a magyar gólkirály

Az új me­ne­dzse­rei ja­vas­la­tára dön­tött így a fi­a­tal tá­madó. Ál­lí­tása sze­rint a sváj­ciak is jól jár­tak, aho­gyan a ko­rábbi csa­pa­tai is.

Az új me­ne­dzse­rei ja­vas­la­tára dön­tött így a fi­a­tal tá­madó. Ál­lí­tása sze­rint a sváj­ciak is jól jár­tak.

Michelisz cuki képet mutatott terhes feleségéről

Michelisz cuki képet mutatott terhes feleségéről

Azt is tudni, mikor jön a baba.

A ta­va­lyi év végén tudta meg a ma­gyar sztár­pi­lóta, hogy apa lesz. Azt is lehet tudni, hogy mikor jön a baba.

Meglepő fotó, ekkorát még nem utazott Hosszú Katinka

Meglepő fotó, ekkorát még nem utazott Hosszú Katinka

Úszó­sztá­runk be­mu­tatta Zsófit.

Tün­déri fotó ke­rült elő az or­szág ked­ven­cé­ről. Ki­de­rült, ki volt úszó­sztá­runk egy­kori el­vá­laszt­ha­tat­lan ba­rátja.

Eldőlt, hol folytatja Kiss Ramóna szerelme

Eldőlt, hol folytatja Kiss Ramóna szerelme

A pár együtt ter­vezi a jövőt. Ki­de­rült, hogy Ma­gyar­or­szá­gon vagy kül­föl­dön kép­ze­lik el a foly­ta­tást. A ta­lál­ko­zó­kat már nem ne­he­zíti a szap­pan­opera.

A pár együtt ter­vezi a jövőt. Ki­de­rült, hogy Ma­gyar­or­szá­gon vagy kül­föl­dön kép­ze­lik el a foly­ta­tást.

Brutális támadás érte a magyar foci nagy reménységét

Brutális támadás érte a magyar foci nagy reménységét

Mentő vitte kór­házba a te­het­sé­get. Csak a fel­csú­tiak til­ta­ko­zása miatt vil­lant a piros lap?

Mentő vitte kór­házba a te­het­sé­get. Csak a fel­csú­tiak til­ta­ko­zása miatt gon­dolta meg magát a já­ték­ve­zető, ezért vil­lant a piros lap?

Se bugyi, se más, kacéran tartja a deszkát a vadóc szépség

Se bugyi, se más, kacéran tartja a deszkát a vadóc szépség

Profikra bízta az akt­fo­tó­zást Ch­ris­tina Ge­i­ger. A német síg­utó iga­zán el­en­gedte magát a ka­me­rák előtt.

Felszámolják a legendás magyar focicsapatot

Szomorú vég, felszámolják a legendás magyar focicsapatot

Ka­o­ti­kussá vált a hely­zet Ta­ta­bá­nyán.

Az el­múlt hó­na­pok­ban a har­mad­osz­tá­lyú klub szá­mos bün­te­tést ka­pott az el­ma­radt fi­ze­té­sek miatt, já­té­ko­so­kat sem iga­zol­hat­tak.

Folytatódik az úszóbalhé, kap a fejére Hosszú Katinka és Gyurta Dani

Folytatódik az úszóbalhé, kap a fejére Hosszú Katinka és Gyurta Dani

Semmi sem marad ti­tok­ban. Ki­pa­kol a bot­rá­nyok első számú ta­núja.

Semmi sem marad ti­tok­ban. Ki­pa­kol a bot­rá­nyok első számú ta­núja. Be­lül­ről élte át Gyár­fás el­tá­vo­lí­tá­sát, most borít.

Gulácsi Péter berágott, így üzent kritikusainak

Gulácsi berágott, így üzent kritikusainak

Bra­vúr­ral jel­zett a Le­ip­zig ma­gyar ka­pusa. Nem hagyja más­nak he­lyét a ka­pu­ban.

Bra­vúr­ral jel­zett a Le­ip­zig ma­gyar ka­pusa. Nem hagyja más­nak he­lyét a ka­pu­ban.

Tragédia, elhunyt a világcsúcstartó legenda

Tragédia, elhunyt a világcsúcstartó legenda

Egyéni leg­jobb­ját az öt­ka­ri­kás já­té­ko­kon érte el, három éven át tar­totta a vi­lág­re­kor­dot a le­gen­dás spor­toló.

Egyéni leg­jobb­ját az öt­ka­ri­kás já­té­ko­kon érte el, három éven át tar­totta a vi­lág­re­kor­dot a le­gen­dás spor­toló.

Újabb kudarc érte a magyar aranylabdást

Újabb kudarc érte a magyar aranylabdást

Nagy Ádám ismét vesz­tes csa­pat tagja volt az olasz baj­nok­ság­ban.

Nagy Ádám ismét vesz­tes csa­pat tagja volt, a Bo­logna hul­lám­völgybe ke­rült az olasz baj­nok­ság­ban, már csak a 15. he­lyen áll.

Botrány a focipályán, lovakkal érkeztek a rendőrök

Botrány a focipályán, lovakkal érkeztek a rendőrök

Lovas rend­őrök ér­kez­tek a sta­di­onba.

Lovas rend­őrök ér­kez­tek a sta­di­onba, mi­u­tán a szur­ko­lók el­lep­ték a já­ték­te­ret.

Hosszú Katinka rossz hírrel búcsúzott el

Hosszú Katinka rossz hírrel búcsúzott el

Meg­néz­het­jük az ér­ke­zés és a bú­csú­zás pil­la­na­tá­ban is.

Lon­donba uta­zott Hosszú Ka­tinka. Meg­néz­het­jük az ér­ke­zés és a bú­csú­zás pil­la­na­tá­ban is.

Micsoda mellek! Mély dekoltázst villantott Mariah Carey

Micsoda mellek! Mély dekoltázst villantott Mariah Carey

NBA-meccsen szur­kolt az éne­kesnő.

NBA-meccsen szur­kolt az éne­kesnő, aki nem bízta a vé­let­lenre, hogy fel­is­mer­jék őt.

Dárdai felrobbant a dühtől, kollégája beintett

Dárdai felrobbant a dühtől, kollégája beintett

Az utolsó utáni pil­la­nat­ban men­tett pon­tot a Bayern Mün­chen a Her­tha ellen a német baj­nok­ság­ban.

Az utolsó utáni pil­la­nat­ban men­tett pon­tot a Bayern Mün­chen a Her­tha ellen a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Világsztár párt talált magának Babos

Világsztár párt talált magának Babos

A duó ját­szott már együtt ko­ráb­ban. Szép si­kert értek el.

A duó ját­szott már együtt ko­ráb­ban. Szép si­kert értek el.

Óriásit buktak a világ legjobban kereső focistájával

Óriásit buktak a világ legjobban kereső focistájával

Eze­quiel La­vezzi cső­döt mon­dott.

Eze­quiel La­vezzi cső­döt mon­dott Kí­ná­ban, az ar­gen­tin csa­tár fi­no­man szólva sem vál­totta be a hozzá fű­zött re­mé­nye­ket.

Se bugyi se más: meztelenül terpeszt a pajkos szurkolólány

Se bugyi se más: meztelenül terpeszt a pajkos szurkolólány

A ka­na­dai hölgy bát­ran oszt meg ma­gá­ról pucér ké­pe­ket az in­ter­ne­ten. Sok szé­gyell­ni­va­lója nin­csen.

A ka­na­dai hölgy bát­ran oszt meg ma­gá­ról pucér ké­pe­ket az in­ter­ne­ten. Sok szé­gyell­ni­va­lója nin­csen a tes­té­vel kap­cso­lat­ban.

Összecsaptak a Loki és a Fradi szurkolói a stadionban - videó

Összecsaptak a Loki és a Fradi szurkolói a stadionban - videó

Sze­ren­csére nem fi­zi­kai erő­szak­ról van szó, a két tábor szur­ko­lás­ban mérte össze az ere­jét Deb­re­cen­ben.

Sze­ren­csére nem fi­zi­kai erő­szak­ról van szó, a két tábor szur­ko­lás­ban mérte össze az ere­jét Deb­re­cen­ben. Ren­ge­teg pi­ro­tech­ni­kai esz­köz is elő­ke­rült.

Dopping után teljes káosz? Van visszaút

Dopping után teljes káosz? Van visszaút

A vá­lo­ga­tott hokis po­zi­tív min­tája után sú­lyos el­til­tásra szá­mít­hat.

A vá­lo­ga­tott hokis po­zi­tív min­tája után sú­lyos el­til­tásra szá­mít­hat. Van előtte példa, a ka­ja­kos Csi­pes Ta­mara el­til­tása után egy évvel lett arany­ér­mes Ri­ó­ban.

Támad a bukott kapitány, kiosztotta a magyar szurkolókat

Támad a bukott kapitány, kiosztotta a magyar szurkolókat

Hálás vi­szont a Me­ző­kö­vesd­nek.

Sze­rinte sok em­ber­nek el kel­lene gon­dol­koz­nia, ami­kor őt ci­kizi. Úgy látja, hogy azok a já­té­ko­sok, akik ered­ményt sze­ret­né­nek el­érni, sze­re­tik ők.

Óriási dráma, Dárdaiék másodpercekre voltak a világsikertől

Óriási dráma, Dárdaiék másodpercekre voltak a világsikertől

A meccs előtt az volt a mi­ni­má­lis cél, hogy leg­alább egy gólt tud­ja­nak rúgni.

A meccs előtt az volt a mi­ni­má­lis cél, hogy leg­alább egy gólt tud­ja­nak rúgni a Bayern Mün­chen­nek. Ez majd­nem győ­zel­met is ért a Hert­há­nak.

Beszóltak Katinkának, helytelenül cselekedett

Beszóltak Hosszú Katinkának, helytelenül cselekedett

Egy másik úszó­klasszis em­lé­ke­zett vissza arra, ho­gyan élte meg a sport­ágat érintő bot­rányt.

Egy másik úszó­klasszis em­lé­ke­zett vissza arra, ho­gyan élte meg a sport­ágat érintő bot­rányt. Azt is be­val­lotta, hogy sport­pszi­cho­ló­gusra van szük­sége.

Világbotrány a stadionban, ebből diplomáciai balhék lehetnek

Világbotrány a stadionban, ebből diplomáciai balhék lehetnek

Na­gyon ki­húz­ták a gyu­fát a PAOK-szur­ko­lók. Hit­ler-baj­szos Mer­kel, ná­ci­zás és po­li­ti­kai üze­ne­tek a le­lá­tón.

Ezért szerződtették Dzsduzsákot

Ezért szerződtették Dzsduzsákot

Most min­denki meg­tud­hatta, miért fi­gyelt fel a klub szél­sőnkre.

Most min­denki meg­tud­hatta, miért fi­gyelt fel a csa­pat a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyára.

Kacéran takargatja szeméremdombját a bájos modell

Kacéran takargatja szeméremdombját a bájos modell

Az egyik brit újság sze­rint a világ egyik leg­hí­re­sebb sztár­fo­cis­tá­já­val is ka­vart ré­geb­ben.

Az egyik brit újság sze­rint a világ egyik leg­hí­re­sebb sztár­fo­cis­tá­já­val is ka­vart. Több­nyire nem ezek­kel a hí­rek­kel, hanem a fo­tó­i­val hívja fel ma­gára a fi­gyel­met.

Váratlan fordulat, cáfol a válogatott játékos

Váratlan fordulat, cáfol a válogatott játékos

A ko­rábbi hírek ka­csá­nak bi­zo­nyul­tak, más­hogy ala­kul­hat klasszi­sunk sorsa. Lehet, hogy csak nyá­ron ke­rül­het pont a tör­té­net vé­gére.

A ko­rábbi hírek ka­csá­nak bi­zo­nyul­tak, más­hogy ala­kul­hat klasszi­sunk sorsa. Lehet, hogy csak nyá­ron ke­rül­het pont a tör­té­net vé­gére, addig bi­zony­ta­lan­ság­ban kell élnie.

Ez Schumacher nagy esélye? Új reménysugár csillant fel

Ez Schumacher esélye? Felcsillant egy új reménysugár

Végre egy szak­em­ber, aki­nek a sza­vai bi­za­ko­dásra adnak okot. Ame­ri­ká­ban ke­zel­nék a Forma-1 le­gen­dá­ját.

Schumacher állapota miatt tárgyalnak

Schumacher állapota miatt tárgyalnak

Ham­burg­ban a nyil­vá­nos­ság tel­jes ki­zá­rása mel­lett ültek össze.

Ham­burg­ban a nyil­vá­nos­ság tel­jes ki­zá­rása mel­lett ültek össze ezen a héten. Az ex­pi­lóta ál­la­pota a téma.

Börtönre ítélték a magyar válogatott egykori sztárját

Börtönre ítélték a magyar válogatott egykori sztárját

Két rend­beli csa­lás miatt bűn­hőd­het.

Két rend­beli csa­lás miatt bűn­hőd­het a Hon­véd és a Pa­nat­hi­na­ik­osz egy­kori fo­cis­tája.

Váratlan fordulat, Erdei sokkal hamarabb elnök lehet

Váratlan fordulat, Erdei sokkal hamarabb elnök lehet

Még áp­ri­lis­ban sor ke­rül­het erre.

A szö­vet­ségi ka­pi­tány arról be­szélt, hogy a leg­több ma­gyar csa­pat­nak a tá­mo­ga­tá­sát már meg­sze­rez­ték. Ez már elég lehet a tiszt­újí­tás­hoz is.

Pucér fenékkel napozik a Forma 1-es sztár barátnője

Pucér fenékkel napozik a Forma 1-es sztár barátnője

Tel­je­sen mez­te­len ké­pek­kel sok­kol.

A mo­dell tel­je­sen mez­te­len ké­pe­i­vel talán még a vi­lág­baj­no­kot is meg­lepte.

Sokkoló tény a Real Madridról

Sokkoló tény a Real Madridról

Egy va­la­mi­ben kel­lett volna ki­emel­ked­nie a spa­nyol klub­nak...

va­la­mi­ben kel­lett volna ki­emel­ked­nie a spa­nyol klub­nak, de pont ezen a te­rü­le­ten múl­ták felül az el­len­fe­lek. A mai fo­ci­ban a győ­ze­lem a lé­nyeg, de a mad­ridi druk­ke­rek ag­gód­hat­nak.

Miért titkolják a doppingoló hokis nevét?

Miért titkolják a doppingoló hokis nevét?

El­til­tásra szá­mít­hat a ma­gyar vá­lo­ga­tott egyik ho­kisa, aki po­zi­tív dop­ping­min­tát pro­du­kált.

El­til­tásra szá­mít­hat a ma­gyar vá­lo­ga­tott egyik ho­kisa, aki po­zi­tív dop­ping­min­tát pro­du­kált.

Semmibe vette Hosszú Katinkát a sportvilág

Semmibe vette Hosszú Katinkát a sportvilág

Mo­na­có­ban ün­ne­pelt a sport krémje, de a riói olim­pia ma­gyar szu­per­sztárja nél­kül. Mi az oka úszó­csil­la­gunk mel­lő­zé­sé­nek?

Mo­na­có­ban ün­ne­pelt a sport krémje, de a riói olim­pia ma­gyar szu­per­sztárja nél­kül. Mi az oka a mel­lő­zé­sé­nek?

Bevág a bugyi a pucér mellű vadító szurkolólánynak

Bevág a bugyi a pucér mellű vadító szurkolólánynak

Da­i­ane No­vais rend­kí­vül te­rem­tés...

Da­i­ane No­vais-t rend­kí­vül for­más mel­lek­kel ál­dotta meg a Te­remtő. A szőke szép­ség­ről csupa dögös képet ta­lál­tunk.

Doppingbotrány a magyar válogatottban, nagy a titkolózás

Doppingbotrány a magyar válogatottban, nagy a titkolózás

Til­tott szert ta­lál­tak egy ma­gyar hokis szer­ve­ze­té­ben. A jég­ko­rong-szö­vet­ség egy­előre nem árulja el já­té­kos nevét.

Doppingbotrány, eltűnt a fehérvári hokis

Doppingbotrány, eltűnt a fehérvári hokis

Sof­ron Ist­ván je­len­leg nem tagja a Fe­hér­vár ke­re­té­nek. A vá­lo­ga­tott hokis tá­vol­lé­té­ről csak ta­lál­gatni lehet.

Sof­ron Ist­ván je­len­leg nem tagja a Fe­hér­vár ke­re­té­nek. A vá­lo­ga­tott hokis tá­vol­lé­té­ről csak ta­lál­gatni lehet.

Halálra verték társai a 14 éves hokis tehetséget

Halálra verték társai a 14 éves hokis tehetséget

Bor­zal­mas tra­gé­dia tör­tént Orosz­or­szág­ban, ahol egy ho­ki­öl­tö­ző­ben estek egy­más­nak a gye­re­kek.

Bor­zal­mas tra­gé­dia tör­tént Orosz­or­szág­ban, ahol egy ho­ki­öl­tö­ző­ben estek egy­más­nak a gye­re­kek.

Megkegyelmeztek Dzsudzsáknak, fellélegezhet

Megkegyelmeztek Dzsudzsáknak, fellélegezhet

46 fo­cista ke­rült bajba.

Ilyet még sosem kér­tek a sok he­lyütt meg­for­dult ma­gyar fut­ball­sztár­tól. 46 fo­cista ke­rült bajba az Egye­sült Arab Emír­sé­gek­ben.

Orálozással motiválja a focistákat a BL-ben a színésznő

Orálozással motiválja a focistákat a BL-ben a színésznő

Nem min­den­napi aján­lat.

Nem min­den­napi aján­la­tot kap­tak a ná­po­lyi fo­cis­ták egy olasz szí­nész­nő­től.

Gyurtának minden oldalról bejön az új csodajárgánya

Gyurtának minden oldalról bejön az új csodajárgánya

Ér­de­kes kör­nye­zet­ben mu­tat­ták meg neki a va­diúj ko­csit, amit ala­po­san meg­né­zett olim­piai baj­nok úszónk.

Ér­de­kes kör­nye­zet­ben mu­tat­ták meg neki a va­diúj ko­csit, amit ala­po­san meg­né­zett olim­piai baj­nok úszónk. A Va­len­tin-nap­ról ő sem fe­led­ke­zett meg.

A Barcelonán röhög a világ, beindult a mémgyár

A Barcelonán röhög a világ, beindult a mémgyár

Ha­tal­mas ve­rést ka­pott az FC Bar­ce­lona a PSG-től a Baj­no­kok Li­gája nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Ha­tal­mas ve­rést ka­pott az FC Bar­ce­lona a PSG-től a Baj­no­kok Li­gája nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Botrány, le kellett fogni a Barca edzőjét a szégyenteljes vereség után

Botrány, le kellett fogni a Barca edzőjét a szégyenteljes vereség után

Ál­lí­tó­lag három em­berre volt ehhez szük­ség.

Ál­lí­tó­lag három em­berre volt ehhez szük­ség az­után, hogy a csa­pa­tát na­gyon meg­ver­ték Pá­rizs­ban. Nem elő­ször húzta ki a gyu­fát a ri­por­ter a ka­ta­lán tré­ner­nél.

Kitálalt Kokóval kapcsolatban Erdei

Kitálalt Kokóval kapcsolatban Erdei, tudja, mi vár rá elnökként

Nem ér­dekli, hogy mi volt közte és Csö­tö­nyi Sán­dor kö­zött.

Nem ér­dekli, hogy mi volt Ko­vács Ist­ván és Csö­tö­nyi Sán­dor kö­zött, a lé­nyeg, hogy fej­lő­dési pá­lyára ál­lít­sák a bok­szot. Erdei már most tudja, sok el­len­fele nem lesz kor­rekt.

Csányi Sándor keményen beszólt Dollnak és a Fradi vezetőinek

Csányi Sándor keményen beszólt Dollnak és a Fradi vezetőinek

A szur­ko­lók be­lép­te­té­sé­nek szi­gora, és a Kas­sai el­leni had­já­rat sem tet­szik az MLSZ el­nö­ké­nek. Ennek még foly­ta­tása lesz?

Se bugyi, se más: pucéran ünnepel a ringó mellű ringtündér

Se bugyi, se más: pucéran ünnepel a ringó mellű ringtündér

Ka­hili szá­mára dup­lán kü­lön­le­ges a Va­len­tin-nap. Saját szü­li­nap­ján aján­dé­kozta meg a vi­lá­got a mez­te­len ké­pe­i­vel.

Váratlan fordulat, Gyárfás mégis marad

Váratlan fordulat, Gyárfás Tamás mégis marad

Egy fon­tos hazai fel­adat­kör­ről nem kell le­mon­da­nia.

A nem­zet­közi posz­tok mel­lett immár egy fon­tos hazai fel­adat­kör­ről sem kell le­mon­da­nia a sport­ve­ze­tő­nek.

Csupa romantika, így Valentin-napoznak a magyar úszók

Csupa romantika, így Valentin-napoznak a magyar úszók

Kapás Bogit és Ken­de­resi Ta­mást is lát­hat­juk pár­já­val az úszó szö­vet­ség Va­len­tin-napi fo­tó­ján.

Kapás Bogit és Ken­de­resi Ta­mást is lát­hat­juk pár­já­val az úszó szö­vet­ség Va­len­tin-napi fo­tó­ján.

Vallomást tett Katinka, ezt kívánja mindenkinek

Vallomást tett Katinka, ezt kívánja minden ember számára

Régi képet osz­tott meg ra­jon­gó­i­val.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok Va­len­tin-nap al­kal­má­ból osz­tott meg egy régi képet kö­zös­ségi ol­da­lán élete egyik leg­fon­to­sabb nap­já­ról.

Könnyezve búcsúzott a nagy mellű bajnoknő

Könnyezve búcsúzott a nagy mellű bajnoknő

Rosa Men­des a jö­vő­ben in­kább a csa­lád­jára kon­cent­rál.

Rosa Men­des a jö­vő­ben az aktív sport he­lyett in­kább a csa­lád­jára kon­cent­rál. Egy­éves kis­lá­nyát és fér­jét vá­lasztja a kar­rier he­lyett.

Doppingbotrány újratöltve, eltiltották a magyar kajakos sztárt

Doppingbotrány újratöltve, eltiltották a magyar kajakos sztárt

Dön­tés szü­le­tett, csak 2018 nya­rán tér­het vissza Domb­vári. To­vábbra is ta­gadja a dop­pin­go­lást.

Dön­tés szü­le­tett, csak 2018 nya­rán tér­het vissza Domb­vári. To­vábbra is ta­gadja a dop­pin­go­lást.

Fociakadémián is tanított a gyerekmolesztálással vádolt tanár

Fociakadémián is tanított a gyerekmolesztálással vádolt tanár

Rend­őrök fag­gat­ják a gye­re­ke­ket és az edző­ket, al­kal­ma­zot­ta­kat.

Rend­őrök fag­gat­ják a kínos ügy miatt a gye­re­ke­ket és az edző­ket, al­kal­ma­zot­ta­kat.

Meglepetés? Ő kapja a magyar Aranylabdát!

Meglepetés? Ő kapja a magyar Aranylabdát!

Hét ka­te­gó­ri­á­ban sza­vaz­tak az új­ság­írók.

Hét ka­te­gó­ri­á­ban sza­vaz­tak az új­ság­írók, a ma­gyar fut­ball ta­va­lyi leg­jobb­jait dí­jaz­ták.

Anyaszült meztelenül terpeszt a nagy mellű modell

Anyaszült meztelenül terpeszt a nagy mellű modell

Sem­mit sem takar el ma­gá­ból.

Sem­mit sem takar el ma­gá­ból az Ame­ri­ká­ban élő hölgy, az Ins­tag­ra­mon is pont annyira fogja vissza magát, hogy a ké­peit ne tilt­sák le.

Meglepő szerepben tér vissza Talmácsi Gábor

Meglepő szerepben tér vissza Talmácsi Gábor

Marad a Mo­toGP-nél, de az ed­di­gi­hez ké­pest egé­szen más a fel­adata. Alig várja, hogy gázt ad­has­son.

2007-es vi­lág­baj­no­kunk marad a Mo­toGP-nél, de az ed­di­gi­hez ké­pest egé­szen más a fel­adata. Alig várja, hogy végre gázt ad­has­son.

Huligánok törtek a világbajnok futballsztár életére

Huligánok törtek a világbajnok futballsztár életére

Sok­koló tá­ma­dást élt át, élt túl Luca Toni. Nem csak a tá­ma­dókra, de a tét­len rend­őrökre is ha­rag­szik.

Sok­koló tá­ma­dást élt át, és sze­ren­csére élt túl Luca Toni. Nem csak a tá­ma­dókra, de a tét­len rend­őrökre is ha­rag­szik.

Óriási káosz, edzőt buktathat a Ferencváros

Óriási káosz, edzőt buktathat a Ferencváros

A győ­ze­lem ve­zér­ál­do­zat­tal is jár­hat.

A pa­rá­dés győ­ze­lem ve­zér­ál­do­zat­tal is jár­hat.

Ezért hanyagolja Kapás Bogit szerelme

Ezért hanyagolja Kapás Bogit szerelme

Olim­piai bronz­ér­me­sünk Mi­a­mi­ban van, párja vi­szont Me­xi­kó­ban.

Olim­piai bronz­ér­me­sünk Mi­a­mi­ban van, párja vi­szont Me­xi­kó­ban.

Ez gyors volt, Rosberg máris visszatér

Ez gyors volt, Rosberg máris visszatér

Nico Ros­berg vissza­vo­nult a vi­lág­baj­noki győ­zelme után, de még­sem sza­kad el a Forma-1-től. Öröm­mel tér vissza.

Nico Ros­berg vissza­vo­nult a vi­lág­baj­noki győ­zelme után, de még­sem sza­kad el a Forma-1-től. Öröm­mel tér vissza.

Drasztikus változás, merre tart a pólóválogatott?

Drasztikus változás, merre tart a pólóválogatott?

Fe­le­más for­mát mu­ta­tott a ma­gyar férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott a Volvo Kupán. Vajon me­lyik a csa­pat igazi arca?

Fe­le­más for­mát mu­ta­tott a ma­gyar férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott a Volvo Kupán. Vajon me­lyik a csa­pat igazi arca?

Gyászol a magyar focista, ezért hagyta ott a csapatát

Gyászol a magyar focista, ezért hagyta ott a csapatát

Nem szak­mai okból hagy­ták ki a csa­pat­ból a 32 éves ka­pust, aki édes­apja miatt tért vissza Ma­gyar­or­szágra.

Nem szak­mai okból hagy­ták ki a csa­pat­ból a 32 éves ka­pust, aki édes­apja miatt tért vissza Ma­gyar­or­szágra. Az együt­tese a Twit­te­ren üzent neki.

Váratlan fordulat Miklós Edit felépülésében

Váratlan fordulat Miklós Edit felépülésében

Al­pesi sí­zőnk is meg­le­pő­dött.

Al­pesi sí­zőnk maga is meg­le­pő­dött azon, ho­gyan halad a re­ge­ne­rá­ció.

Tragédia, elhunyt a kétszeres olimpiai bajnok

Tragédia, elhunyt a kétszeres olimpiai bajnok

Vá­rat­lan hir­te­len­ség­gel el­hunyt...

Vá­rat­lan hir­te­len­ség­gel el­hunyt a 48 éves klasszis, aki két olim­piai arany­ér­met nyert kar­ri­erje során.

Árulkodó fotó, mit tettek a Fradival?

Árulkodó fotó, mit tettek a Fradival?

Két hónap alatt óri­á­sit vál­to­zott a Fe­renc­vá­ros fo­ci­csa­pata.

Két hónap alatt óri­á­sit vál­to­zott a Fe­renc­vá­ros fo­ci­csa­pata. A Hon­véd ellen rá sem le­he­tett is­merni a kez­dőre.

Hóban esett bűnbe Jakabos Zsuzsanna

Hóban esett bűnbe Jakabos Zsuzsanna

Az úszók sin­cse­nek min­dig szi­gorú di­é­tán.

Az úszók sin­cse­nek min­dig szi­gorú di­é­tán. Egyik leg­szebb spor­to­ló­nőnk most éppen hal­mozza az él­ve­ze­te­ket.

Minden porcikáját megvillantja a dúskeblű latin bombázó

Minden porcikáját megvillantja a dúskeblű bombázó

Jes­sica Ca­ni­za­les nem egy vissza­fo­gott lány, ritka az, ami­kor mell­tar­tót húz.

Jes­sica Ca­ni­za­les nem egy vissza­fo­gott lány, ritka az, ami­kor mell­tar­tót húz. Sze­ren­csére ezt elég gyak­ran meg­cso­dál­hat­juk.

Megfenyegették a Fradi focistáját, mi lesz ennek a vége?

Megfenyegették a Fradi focistáját, mi lesz ennek a vége?

Forró han­gu­lat vár­ható a vissza­vá­gón.

Forró han­gu­lat vár­ható a ku­pa­pár­harc vissza­vá­gó­ján, az üzen­ge­tés már el­kez­dő­dött mind a két fél ré­szé­ről. A szur­ko­lók is be­száll­tak a do­logba.

Óriási az öröm Katinkánál, nagy győzelmet arattak

Óriási az öröm Katinkánál, nagy győzelmet arattak

Két csa­pa­tot is meg­előz­tek.

Pa­rá­dés ered­ménnyel zárta az úszó­ün­nep­sé­get az Iron Aqua­tics, a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok büsz­kén szá­molt be csa­pata si­ke­ré­ről.

A rivális drukkereit égette a Fradi focistája

A rivális drukkereit égette a Fradi-focista

Botka Endre némi iró­ni­á­val be­szélt a Hon­véd gya­láz­kodó szur­ko­ló­i­ról. Erre biz­to­san vá­la­szol­nak majd neki Kis­pest­ről.

Botka Endre némi iró­ni­á­val be­szélt a Hon­véd szur­ko­ló­i­ról. Erre biz­to­san vá­la­szol­nak majd Kis­pest­ről.

C. Ronaldo öregszik, cuki fotóval bizonyítja

C. Ronaldo öregszik, cuki fotóval bizonyítja

Ki­hasz­nálta vá­rat­lan sza­bad­nap­ját a Real Mad­rid por­tu­gál vi­lág­klasszisa.

Ki­hasz­nálta vá­rat­lan sza­bad­nap­ját a Real Mad­rid por­tu­gál vi­lág­klasszisa.

Csatárlegendákat előz meg Szalai

Csatárlegendákat előz meg Szalai

A baj­nok­ság leg­na­gyobb sztár­jai kul­log­nak a ma­gyar tá­madó mö­gött.

A baj­nok­ság leg­na­gyobb sztár­jai kul­log­nak a ma­gyar tá­madó mö­gött. Csak egyet­len já­té­kos volt képes meg­előzni nem­zeti csa­pa­tunk cen­te­rét.

Teljes a káosz, Dárdaiékat már a főnök is kritizálja

Teljes a káosz, Dárdaiékat már a főnök is kritizálja

Mintha a pá­lyán sem lett volna a Her­tha Ber­lin. Bőven van mit ja­ví­tani a Bayern el­leni csúcs­meccs előtt.

Mintha a pá­lyán sem lett volna a Her­tha Ber­lin. Bőven van mit ja­ví­tani a Bayern el­leni csúcs­meccs előtt.

Dobó Katával kezd dolgozni Risztov Éva

Dobó Katával kezd dolgozni Risztov Éva

Olim­piai baj­no­kunk alig pár napja "civil", máris mun­kába állt. Igazi ünnep volt szá­mára, óri­ási meg­le­pe­tés­ben volt része.

Olim­piai baj­no­kunk alig pár napja "civil", máris mun­kába állt. Igazi ünnep volt, óri­ási meg­le­pe­tés­ben volt része.

Valóra vált Maradona álma

Valóra vált Maradona álma

Az ar­gen­tin vi­lág­baj­nok 56 éve­sen él­heti át azt, amire már rég­óta vá­gyott.

Az ar­gen­tin vi­lág­baj­nok 56 éve­sen él­heti át azt, amire már rég­óta vá­gyott.

Messi és Ronaldo is szabadon doppingolhatott

Messi és Ronaldo is szabadon doppingolhatott

Senki nem el­len­őrzi a fo­cis­tá­kat.

A spa­nyol baj­nok­ság­ban senki nem el­len­őrzi a fo­cis­tá­kat. Ag­gó­dik a Nem­zet­közi Dop­ping­el­le­nes Ügy­nök­ség, hogy mikor szü­le­tik végre meg­ol­dás.

Bikiniben terpeszt Balotelli dögös topmodell exe

Bikiniben terpeszt Balotelli dögös topmodell exe

Rég hal­lot­tunk Fanny Ne­gues­há­ról, aki­nek új ké­pére meg­érte várni. Azon­nal rá­csap­tak a kö­zös­ségi ol­da­lak...

Rég hal­lot­tunk Fanny Ne­gues­há­ról, aki­nek új ké­pére meg­érte várni. Azon­nal rá­csap­tak a kö­zös­ségi ol­da­lak...