SPORT

Óriási fordulat, hazudtak Maradonával kapcsolatban?

Óriási fordulat, hazudtak Maradonával kapcsolatban?

A vi­lág­baj­nok le­genda ál­lí­tó­lag fő­sze­re­pet ját­szott abban, hogy a Bar­ce­lona klasszi­sát sú­lyo­san meg­bün­tet­ték.

A vi­lág­baj­nok le­genda ál­lí­tó­lag fő­sze­re­pet ját­szott abban, hogy a Bar­ce­lona klasszi­sát sú­lyo­san meg­bün­tet­ték. Most üzent min­den­ki­nek.

Újra együtt? Neymar összebújt az exével

Újra együtt? Neymar összebújt az exével

Úgy fest, nem tud­nak el­sza­kadni egy­más­tól.

Úgy fest, nem tud el­sza­kadni egy­más­tól az FC Bar­ce­lona fut­ball­sztárja és Bruna Mar­quezine.

Németek szövetkeznek a magyar foci felemelésére

Németek szövetkeznek a magyar foci felemelésére

Bernd Storck, And­reas Möl­ler, Tho­mas Doll és a töb­biek éb­reszt­ge­tik téli ál­má­ból a lab­da­rú­gá­sun­kat.

FRISS HÍREK

Két év börtönt kaphat világbajnokunk

Két év börtönt kaphat világbajnokunk

Alig egy hónap múlva eldől olim­piai bronz­ér­me­sünk sorsa.

Alig egy hónap múlva eldől olim­piai bronz­ér­me­sünk sorsa.

Tomboltak a szexhormonok a magyar válogatott sikere után

Tomboltak a szexhormonok a magyar válogatott sikere után

Ma­gyar­or­szá­gon a nor­vé­gok el­leni di­a­dal bé­bi­bum­mot oko­zott.

Bugyi és melltartó nélkül fürdőzik DiCaprio exe

Bugyi és melltartó nélkül fürdőzik DiCaprio exe

Csak né­hány kar­kö­tőt visel a ten­ger­par­ton ej­tőző fe­szes mellű, szőke mo­dell.

Csak né­hány kar­kö­tőt visel a ten­ger­par­ton ej­tőző fe­szes mellű, szőke mo­dell.

Koporsólopásra készült a maffia, óriási balhé lett belőle

Koporsólopásra készült a maffia, óriási balhé lett belőle

300-nál is több fegy­ve­res kel­lett.

300-nál is több fegy­ve­res kel­lett az olasz bűn­banda le­kap­cso­lá­sá­hoz. Évek óta ter­vez­get­ték a rab­lást.

Súlyos titkot árult el a megalázott sztáredző

Súlyos titkot árult el a megalázott sztáredző

Ta­valy cso­dát tett az angol kis­csa­pat­tal, aztán ki­rúg­ták.

Ta­valy cso­dát tett az angol kis­csa­pat­tal, ebben a sze­zon­ban aztán ki­rúg­ták. Eddig nem be­szélt arról, ho­gyan élte meg mind­ezt.

Kétszeres olimpiai bajnokunknak gyermeke született

Olimpiai bajnokunknak gyermeke született

A pár napja ér­ke­zett jö­ve­vény ma már ott­hon, édes­anyja kar­ja­i­ban pi­hen­he­tett.

A pár napja ér­ke­zett jö­ve­vény ma már ott­hon, édes­anyja kar­ja­i­ban pi­hen­he­tett.

Jakabos Zsú fürdőruha nélkül is pazarul fest az Úszóaréna medencéje szélén

Jakabos Zsú fürdőruha nélkül is pazarul fest a medence szélén

Tény­leg im­po­záns lát­vány a Duna Úszó­aréna, de a szexi ma­gyar úszónő mel­lett nehéz másra is fi­gyelni.

Szomorú döntés, visszavonul olimpiai érmesünk

Szomorú döntés, visszavonul olimpiai érmesünk

A sok mű­tétje miatt is dön­tött így.

A 29 éves spor­to­ló­nak ren­ge­teg mű­tétje volt az utóbbi évek­ben, csak a bal vál­lát négy­szer ope­rál­ták. A sza­bály­mó­do­sí­tá­sok sem ked­vez­tek neki.

Benevezték a Bajnokok Ligájába a magyar Eb-hőst

Benevezték a Bajnokok Ligájába a magyar Eb-hőst

A vá­lo­ga­tott ásza a Bar­ce­lona ellen lép pá­lyára, de akár a Real Mad­rid skalp­ját is meg­sze­rez­heti.

A vá­lo­ga­tott ásza a Bar­ce­lona ellen lép pá­lyára, de akár a Real Mad­rid skalp­ját is meg­sze­rez­heti.

Súlyos veszteség, Gera már nem játszik a szezonban

Súlyos veszteség, Gera már nem játszik a szezonban

A tá­madó mel­lett 42-sze­res ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tá­runk sem lép­het pá­lyára.

A tá­madó mel­lett 42-sze­res vá­lo­ga­tott csa­tá­runk sem lép­het pá­lyára.

Schumacher fia megtörte a csendet, őszintén beszélt az apjáról

Schumacher fia megtörte a csendet, őszintén beszélt az apjáról

Mick eddig még soha nem nyi­lat­ko­zott a le­gen­dá­ról. Most ki­vé­telt tett.

Mick eddig még soha nem nyi­lat­ko­zott a le­gen­dá­ról. Most, immár a Forma-1 elő­szo­bá­já­ban ki­vé­telt tett.

Hatalmas focibotrány, Maradona hátba támadta Messit

Hatalmas focibotrány, Maradona hátba támadta Messit

Tá­mo­gatta a FIFA dön­té­sét.

A Bar­ce­lona szu­per­sztár­ját né­hány órá­val a Bo­lí­via el­leni meccs előtt til­tot­ták el, a hírek sze­rint az ar­gen­ti­nok le­gen­dája is szor­gal­mazta a szi­gorú dön­tést.

Doll megmondta a magáét, ez a baj a magyar focival

Doll megmondta a magáét, ez a baj a magyar focival

Nem ker­telt a Fradi német edzője.

Nem ker­telt a Fe­renc­vá­ros német ve­ze­tő­edzője. Sze­rinte ezek a lab­da­rú­gá­sunk alap­vető prob­lé­mái.

Elképesztő, visszatértek a pályára a bundakirályok

Elképesztő, visszatértek a pályára a bundakirályok

Az MTK nem sér­tett sza­bályt.

A sze­re­pel­té­te­té­sük­kel nem sér­tett sza­bályt az MTK, ahol úgy gon­dol­ják, min­denki meg­ér­de­mel egy má­so­dik esélyt. Eddig nem volt rájuk pa­nasz.

Felfedte óriási melleit az ejtőernyős bombázó

Felfedte óriási melleit az ejtőernyős bombázó

Anais Zan­otti oda­fi­gyel a tes­tére...

Anais Zan­otti oda­fi­gyel a tes­tére, a fit­nesz-ma­ga­zi­nok pedig őt szem­lé­zik elő­sze­re­tet­tel. Nem hiába, rendre dögös ké­pe­ket lőnek róla...

Súlyosan megbüntethetik Messit

Súlyosan megbüntethetik Messit

A Bar­ce­lona sztárja mi­nő­sít­he­tet­le­nül vi­sel­ke­dett a part­jel­ző­vel. Nehéz hely­zetbe so­dor­hatja csa­pa­tát.

A Bar­ce­lona sztárja mi­nő­sít­he­tet­le­nül vi­sel­ke­dett a part­jel­ző­vel. Nehéz hely­zetbe so­dor­hatja csa­pa­tát.

Házipornó-botrány újratöltve, színre lép a szexi bajnoknő

Házipornó-botrány újratöltve, színre lép a szexi bajnoknő

Meg­szó­lalt a dögös fő­sze­replő.

To­vább gyű­rű­zik a vi­lág­ra­szóló balhé. Meg­törte végre a csen­det a pi­káns fel­vé­te­lek dögös fő­sze­rep­lője. Jaj az el­szánt har­cos lány el­len­fe­le­i­nek!

Gyász, meghalt a németek legendás labdarúgója

Gyász, meghalt a németek legendás labdarúgója

Tíz évet ját­szott a Schal­ké­ban.

A Schalke egy­kori já­té­kosa tíz éven ke­resz­tül ját­szott a gel­sen­kir­cheni csa­pat­ban, ahol majd­nem 200 meccset ját­szott.

Rekordszámú gyermekáldást hozott a válogatott Eb-sikere

Rekordszámú gyermekáldást hozott a válogatott Eb-sikere

Ki gon­dolta volna, hogy egy lab­da­rúgó-mér­kő­zés vég­ered­mé­nye a pá­ro­kat is kö­ze­lebb hozza egy­más­hoz?

Ki gon­dolta volna, hogy egy lab­da­rúgó-mér­kő­zés vég­ered­mé­nye a pá­ro­kat is kö­ze­lebb hozza egy­más­hoz?

Lemondtak a magyar szurkolók Dzsudzsák Balázsékról

Lemondtak a magyar szurkolók Dzsudzsákékról

A druk­ke­rek már a por­tu­gá­lok el­leni meccs előtt "fel­ad­ták". Ve­szí­tet­tünk, a fo­ga­dók nyer­tek.

A druk­ke­rek már a por­tu­gá­lok el­leni meccs előtt "fel­ad­ták". Ve­szí­tet­tünk, a fo­ga­dók nyer­tek.

Storck eleget látott? Kihagyott egy lehetőséget a kapitány

Storck eleget látott? Kihagyott egy lehetőséget a kapitány

Akár ked­den is pá­lyára lép­het a ma­gyar vá­lo­ga­tott, amely szom­ba­ton 3-0-ra ki­ka­pott Por­tu­gá­li­á­tól vi­lág­baj­noki-se­lej­te­zőn.

Gera az áldozat? Három pontnál több is veszett Lisszabonban

Gera az áldozat? Három pontnál több is veszett Lisszabonban

Uta­zás he­lyett a fi­a­ta­lí­tás indul.

Uta­zás he­lyett a fi­a­ta­lí­tás indul a nem­zeti ti­zen­egy­nél. Mi lesz így a Fradi és a vá­lo­ga­tott ve­te­rán ve­zé­ré­vel?

Szenzációs igazolást jelentett be a Fradi

Szenzációs igazolást jelentett be a Fradi

Első profi szer­ző­dé­sét kapta a 17 éves já­té­kos, aki már ját­szott hat me­cset a Fra­di­ban. Az Eb-re ki­jutó U17-es vá­lo­ga­tott­nak pedig az alap­em­bere.

Első profi szer­ző­dé­sét kapta a 17 éves já­té­kos, aki már ját­szott hat me­cset a Fra­di­ban. Az Eb-re ki­jutó U17-es vá­lo­ga­tott­nak pedig az alap­em­bere.

Focisztárunk szexi párja elárulta: ezért kap sok ajánlatot

Focisztárunk szexi párja elárulta: ezért kap sok ajánlatot

Jö­ve­del­mező vál­lal­ko­zást irá­nyít a híres já­té­kos sze­relme. Örö­mét is leli a mun­ká­ban.

Jö­ve­del­mező vál­lal­ko­zást irá­nyít a híres já­té­kos sze­relme. Örö­mét is leli az ál­do­za­tos mun­ká­ban. Akár tíz­mil­liót is be­fek­tet­nek, de meg­éri.

Hamilton nem felejt, a földbe tiporta Rosberget

Hamilton nem felejt, a földbe tiporta Rosberget

Egy másik né­me­tet vi­szont él­te­tett.

A brit szu­per­sztár oda­szúrt ren­de­sen ko­rábbi csa­pat­tár­sá­nak, aki ta­valy le­győzte a vi­lág­baj­noki cí­mért foly­ta­tott csa­tá­ban.

Hoppá, nem a barátját ölelgette Kapás Bogi!

Hoppá, nem a barátját ölelgette Kapás Bogi!

A Thai­föl­dön edző­tá­bo­rozó úszó­nak se­gít­ségre volt szük­sége.

A Thai­föl­dön edző­tá­bo­rozó úszó­nak se­gít­ségre volt szük­sége, amit az edző­jé­től ka­pott meg. A ma­gyar le­le­mé­nyes­ség­nek nincs párja.

Meztelenül nyalogat a feszes mellű szőke bombázó

Meztelenül nyalogat a feszes mellű szőke bombázó

A brit szép­ség még így sem tudja el­vonni a fi­gyel­met a tö­ké­le­tes keb­le­i­ről.

A szép­sé­ges brit mo­dell még így sem tudja el­vonni a fi­gyel­met a tö­ké­le­tes keb­le­i­ről.

Szuperdögös bombázó a világ legjobban kereső ringlánya

Szuperdögös bombázó a világ legjobban kereső ringlánya

Ari­anny Ce­les­tét szé­pen meg­fi­ze­tik, és nem csak a ring­ben nyújt el­ső­osz­tá­lyú tel­je­sít­ményt.

Ari­anny Ce­les­tét szé­pen meg­fi­ze­tik, és nem csak a ring­ben nyújt el­ső­osz­tá­lyú tel­je­sít­ményt.

Tragikus hír érkezett: gyilkos kór ragadta el a sikeres magyar sportolót

Tragikus hír érkezett: gyilkos kór ragadta el a sikeres magyar sportolót

Rej­té­lyes be­teg­ség tá­madta meg a fi­a­tal sport­em­ber szer­ve­ze­tét.

Rej­té­lyes be­teg­ség tá­madta meg a fi­a­tal sport­em­ber szer­ve­ze­tét. A kór­ház­ban vesz­tette éle­tét.

Szomorú számok, összetört a fociálom

Szomorú számok, összetört a magyar fociálom

Bernd Storck együt­tese kezd­heti az épít­ke­zést a 2020-as vi­a­dalra.

Vég­leg véget ért az Eb utáni fo­ci­láz. Bernd Storck együt­tese kezd­heti az épít­ke­zést a 2020-as vi­a­dalra.

Szörnyű vérengzés, leszúrtak két fociszurkolót

Szörnyű vérengzés, leszúrtak két fociszurkolót

Meccs után tá­mad­tak rájuk.

Az orosz druk­ke­rekre egy ba­rát­sá­gos meccs után tá­mad­tak rá Belg­rád­ban, az ál­do­za­to­kat sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel kel­lett kór­házba vinni.

Életet mentett a hős magyar dzsúdós

Életet mentett a hős magyar dzsúdós, nem kímélte magát

A jég­hi­deg Du­nába ug­rott be, hogy meg­mentse egy fiú éle­tét.

A jég­hi­deg Du­nába ug­rott be gon­dol­ko­dás nél­kül, hogy meg­mentse egy fiú éle­tét, aki ön­gyil­kos akart lenni.

Betelt a pohár, kirúgták a szövetségi kapitányt!

Betelt a pohár, kirúgták a szövetségi kapitányt!

Ki­lenc meccsé­ből ötöt el­ve­szí­tett.

Ki­lenc meccsé­ből ötöt el­ve­szí­tett, nem csoda, hogy el­küld­ték. A leg­utóbbi vi­lág­baj­nok­ság bronz­ér­mese nehéz hely­zetbe ke­rült a saját cso­port­já­ban.

A késelés óta félti a karrierjét a wimbledoni bajnoknő

A késelés óta félti a karrierjét a wimbledoni bajnoknő

Petra Kvit­ová to­vábbra sem tudja, mikor tér­het vissza a te­nisz­pá­lyára. Egy be­törő meg­szúrta a kezét.

Petra Kvit­ová to­vábbra sem tudja, mikor tér­het vissza a te­nisz­pá­lyára. Egy be­törő meg­szúrta a kezét.

Dárdai nélkül búcsúzkodott Király

Dárdai nélkül búcsúzkodott Király Gábor

Gá­la­meccset ren­dez­tek a Her­tha Ber­lin sta­di­on­já­ban.

Gá­la­meccset ren­dez­tek a Her­tha Ber­lin sta­di­on­já­ban. Ki­rály Gábor is meg­je­lent, egy le­gen­dát azon­ban hiába ke­res­tünk.

Titok a Fradi-öltözőből: kitoltak Kleinheislerrel

Titok a Fradi-öltözőből: kitoltak Kleinheislerrel

Hogy lesz ebből nyelv­tu­dás?

Hogy lesz ebből nyelv­tu­dás? Német lé­giós me­sélt az Üllői úti ku­lissza­tit­kok­ról. Stern­berg el­árulta, ho­gyan be­szél­nek a Fe­renc­vá­ros­nál.

Nem takargatja óriási melleit a bűbájos modell

Nem takargatja óriási melleit a bűbájos modell

Több fut­bal­lista fejét is el­csa­varta már, de arra is akadt példa, hogy egy is­mert spor­toló el­hagyta va­laki má­sért.

A nyu­szis lány több fut­bal­lista fejét is el­csa­varta már, de arra is akadt példa, hogy egy is­mert spor­toló el­hagyta va­laki má­sért.

Ezért lehet világbajnok Sebastian Vettel

Ezért lehet világbajnok Vettel

A szá­mok a Fer­rari né­metje mel­lett szól­nak. Per­sze ehhez a Mer­ce­des­nek és Lewis Ha­mil­ton­nak is lesz egy-két szava.

A szá­mok a Fer­rari né­metje mel­lett szól­nak. Per­sze ehhez Lewis Ha­mil­ton­nak is lesz egy-két szava.

Focicsoda, újra Eb-t ért a norvégverés

Focicsoda, újra Eb-t ért a norvégverés

A szom­bati le­tar­gia után végre jó hír a ma­gyar fo­ci­ban.

A szom­bati le­tar­gia után végre jó hír a ma­gyar fo­ci­ban. U17-es vá­lo­ga­tot­tunk ki­ju­tott az Eu­rópa-baj­nok­ságra.

Dzsudzsákék helyett mást néztek a veszprémi kézisek

Dzsudzsákék helyett mást néztek a veszprémi kézisek

Fog­lal­ko­zási ár­ta­lom...

Fog­lal­ko­zási ár­ta­lom, a ké­zi­se­ket saját sport­águk ér­dekli. A já­té­ko­sok így le­ma­rad­tak a fo­cis­ták ku­dar­cá­ról.

Gyász, brutális balesetben halt meg a legendás versenyző

Gyász, brutális balesetben halt meg a legendás versenyző

A szá­za­dik ver­se­nyén tör­tént a tra­gé­dia, a 42 éves ver­senyző a szur­ko­lók és a ver­seny­zők kö­zött is nép­szerű volt.

A szá­za­dik ver­se­nyén tör­tént a tra­gé­dia, a 42 éves ver­senyző a szur­ko­lók és a ver­seny­zők kö­zött is nép­szerű volt.

Szenzáció, Hamiltont már az első versenyen elverték

Szenzáció, Hamiltont már az első versenyen elverték

A Fer­rari a téli tesz­te­ken már mu­ta­tott biz­tató je­le­ket, most éles ver­seny­ben is le­győz­ték a Mer­ce­dest.

A Fer­rari a téli tesz­te­ken már mu­ta­tott biz­tató je­le­ket, most éles ver­seny­ben is le­győz­ték a Mer­ce­dest.

A meccs végén a szorítóban halt meg egy 17 éves bokszoló

A meccs végén a szorítóban halt meg egy 17 éves bokszoló

A bíró kapta el, hogy ki ne zu­han­jon...

Éppen el­hagyni ké­szült a rin­get, ami­kor vá­rat­la­nul össze­esett. A bíró kapta el, hogy ki ne zu­han­jon a nézők közé. Már nem tud­tak rajta se­gí­teni...

Nincs bocsánat, azonnal kirúgnák a szövetségi kapitányt

Nincs bocsánat, azonnal kirúgnák a szövetségi kapitányt

Újabb ha­tal­mas pofon.

Újabb ha­tal­mas pofon érte a hol­land focit. A szófiai ku­darc után sem érzi magát kel­lően fe­le­lős­nek Danny Blind.

Milyen bravúrokról beszél Dzsudzsák?

Milyen további bravúrokról beszél Dzsudzsák?

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya nem adná fel a har­cot a vi­lág­baj­nok­sá­gért. Igaz, olyat vár, ami meg sem tör­tént még.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya nem adná fel a har­cot a vi­lág­baj­nok­sá­gért. Igaz, olyat vár, ami meg sem tör­tént még.

Elkezdődött a Forma-1-es háború

Elkezdődött a Forma-1-es háború

A Mer­ce­des, vagy a Fer­rari do­mi­nál majd az idei sze­zon­ban? A Ri­post meg­mu­tatja, mit kell tudni a csa­pa­tok­ról.

A Mer­ce­des, vagy a Fer­rari do­mi­nál majd az idei sze­zon­ban? A Ri­post meg­mu­tatja, mit kell tudni a csa­pa­tok­ról.

Pucér képeket osztottak meg a bajnoknőről

Pucér képeket osztottak meg a bajnoknőről

Sorra szer­zik meg a ko­ráb­ban pank­rá­tor­ként hír­ne­vet szerző höl­gyek házi fo­tóit és vi­de­óit.

Sorra szer­zik meg a ko­ráb­ban pank­rá­tor­ként hír­ne­vet szerző höl­gyek házi fo­tóit és vi­de­óit.

Se bugyi se más, csak egy kígyó a meztelen modellen

Se bugyi se más, csak egy kígyó a meztelen modellen

A hölgy ügy­véd­ként dol­go­zik.

A szőke bom­bázó ügy­véd­ként is meg­állja a he­lyét. A gyö­nyörű hölgy rá­adá­sul még a focit is sze­reti...

Dzsudzsákék lemondhatnak álmukról

Dzsudzsákék lemondhatnak legnagyobb álmukról

Sima ve­re­sé­get Por­tu­gá­li­á­ban.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott sima ve­re­sé­get szen­ve­dett Por­tu­gá­li­á­ban.

Storck újoncot avat Portugália ellen

Újoncot avatunk, így állunk fel Portugália ellen

A szö­vet­ségi ka­pi­tány ki­hir­dette kez­dő­csa­pa­tát.

Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány ki­hir­dette kez­dő­csa­pa­tát.

Igazi horror, a focista sérülését nézni sem lehet

Igazi horror, a focista sérülését nézni sem lehet

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek...

Csak erős ideg­ze­tűek néz­zék meg az eset­ről ké­szült ké­pe­ket... A bru­tá­lis láb­tö­rés után hord­ágyon vit­ték le a já­té­kost.

Eldőlt, milyen mezben lépnek pályára ma este Dzsudzsák Balázsék

Eldőlt, milyen mezben lépnek pályára ma este Dzsudzsák Balázsék

Az MLSZ a Twit­ter-ol­da­lán kö­zölte a dön­tést.

Az MLSZ a Twit­ter-ol­da­lán kö­zölte a dön­tést.

Szalai Ádám jelezte, mire készül a portugálok ellen

Szalai Ádám jelezte, mire készül a portugálok ellen

A csa­tár ké­szen áll az üt­kö­zetre.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár ké­szen áll az üt­kö­zetre. Re­mél­jük, este be­vá­lik a "jós­lata".

Ezért szenved a magyar kézilabda

Ezért szenved a magyar kézilabda

Messze a leg­több lé­gi­óst fog­lal­koz­tatja a két ma­gyar sztár­klub.

Messze a leg­több lé­gi­óst fog­lal­koz­tatja a két ma­gyar sztár­klub.

Így indul a hétvége Hosszú Katinkánál

Így indul a hétvége Hosszú Katinkánál

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nőnk ön­ma­gát is meg­szó­lítja a siker ér­de­ké­ben. A hét­vége nem sok min­den­ben kü­lön­bö­zik a hét­köz­na­pok­tól...

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nőnk ön­ma­gát is meg­szó­lítja a siker ér­de­ké­ben. A hét­vége nem sok min­den­ben kü­lön­bö­zik a hét­köz­na­pok­tól...

Életveszélyben volt a történelmet író világbajnok

Életveszélyben volt a történelmet író világbajnok

Csak a já­ték­ve­ze­tő­nek és sze­ren­csé­nek kö­szön­hető, hogy nem lett ko­mo­lyabb baj.

Csak a já­ték­ve­ze­tő­nek és sze­ren­csé­nek kö­szön­hető, hogy nem lett ko­mo­lyabb baj.

Letépte magáról falatnyi ruháját az igéző fitneszmodell

Letépte magáról falatnyi ruháját az igéző fitneszmodell

Imádja a te­to­vá­lá­so­kat a dán hölgy.

Imádja a te­to­vá­lá­so­kat a dán hölgy, ma­gára is var­ra­tott jó párat. Per­sze nem ez fog fel­tűnni el­sőre a férfi­ak­nak.

Újabb világszenzációra készül a magyar válogatott

Újabb világszenzációra készül a magyar válogatott

Ta­valy si­ke­rült meg­lepni Ro­nal­dóé­kat.

Por­tu­gá­li­á­val óri­ási meccset ját­szot­tunk a ta­va­lyi Eu­rópa-baj­nok­sá­gon, azóta sok csere volt a csa­pat­ban. Ettől még nem let­tünk esély­te­le­nek.

Portugálok helyett óriásokkal barátkozik a magyar válogatott csatár

Portugálok helyett óriásokkal barátkozik a magyar válogatott csatár

A Chi­cago Fire tá­ma­dója nem ala­csony, mégis na­gyon pi­ci­nek tűnik.

A Chi­cago Fire tá­ma­dója nem ala­csony, mégis na­gyon pi­ci­nek tűnik.

A világbajnok legenda lefejelné ellenfelét

A világbajnok legenda lefejelné ellenfelét

Sors­döntő idő­szakra ké­szül, amit em­lé­ke­ze­tes módon akar le­zárni. A klasszis a vb-dön­tők egyik le­gen­dás je­le­ne­tét idézte fel.

Sors­döntő idő­szakra ké­szül, amit em­lé­ke­ze­tes módon akar le­zárni. A klasszis a vb-dön­tők egyik le­gen­dás je­le­ne­tét idézte fel.

Dzsudzsák rég örült ennyire más góljának

Dzsudzsák Balázsék rég örültek ennyire más góljának

Még a vá­lo­ga­tott fel­ké­szü­lé­sét is meg­sza­kí­totta, hogy ki­szur­kolja a si­kert.

Még a vá­lo­ga­tott fel­ké­szü­lé­sét is meg­sza­kí­tot­ták, hogy ki­szur­kol­ják a si­kert.

Megdöbbentő lépés, véget érhet Hamilton karrierje?

Megdöbbentő lépés, véget érhet Hamilton karrierje?

Nem akárki szó­lalt meg az ügy­ben.

A 12-sze­res fu­tam­győz­tes David Co­ult­hard sze­rint a há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok ha­ma­rabb je­lent­heti be vissza­vo­nu­lá­sát, mint aho­gyan arra sokan szá­mí­ta­nak.

Aljas tett, súlyosan megsértette a portugálokat a magyar szurkoló

Aljas tett, súlyosan megsértette a portugálokat a magyar szurkoló

Ha for­dítva tör­ténne ilyen, óri­ási bot­rány lenne.

Ha for­dítva tör­ténne ilyen, óri­ási bot­rány lenne.

Gyász, holtan találtak rá a híres sportvezetőre

Gyász, holtan találtak rá a híres sportvezetőre

Még ja­nu­ár­ban tűnt el, ami­kor ré­sze­gen el­in­dult ha­za­felé. Most az egyik fo­lyó­ban ta­lál­tak rá a bú­vá­rok, a sze­mé­lyi iga­zol­vá­nya is meg­lett.

Még ja­nu­ár­ban tűnt el, ami­kor ré­sze­gen el­in­dult ha­za­felé. Most az egyik fo­lyó­ban ta­lál­tak rá a bú­vá­rok, a sze­mé­lyi iga­zol­vá­nya is meg­lett.

Kemény vádak, Bernd Storck megalázta a magyar edzőket

Kemény vádak, Bernd Storck megalázta a magyar edzőket

Tény­leg sen­kit sem hall­gat meg a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya?

Tény­leg sen­kit sem hall­gat meg a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya?

Messi igazi bunkó volt a partjelzőkkel

Messi igazi bunkó volt a partjelzőkkel

Nem vi­selte jól a sza­bály­ta­lan­sá­go­kat az ar­gen­tin klasszis.

Nem vi­selte jól a sza­bály­ta­lan­sá­go­kat az ar­gen­tin klasszis, aki ke­mé­nyen ki­fa­kadt. A meccs köz­ben és után is osz­totta a bí­ró­kat.

C. Ronaldo nővére eltűnt, milliós tartozás miatt keresik

C. Ronaldo nővére eltűnt, milliós tartozás miatt keresik

Katia tar­to­zá­so­kat hal­mo­zott fel.

Katia Aveiro tar­to­zá­so­kat hal­mo­zott fel, ami­ket sze­ret­né­nek be­haj­tani rajta.

Hanga Ádám a Real és a Barca helyett Amerikát választaná

Hanga Ádám a Real és a Barca helyett Amerikát választaná

Az NBA-be vá­gyik.

Könnyen lehet, hogy Dávid Kor­nél után újabb ma­gyar ko­sár­lab­dázó ke­rül­het az NBA-be.

Meztelenül terpeszt a brutális mellű, piros hajú színésznő

Meztelenül terpeszt a brutális mellű, piros hajú színésznő

Brit­ta­nya ha­tal­mas mel­le­ket vil­lant.

Nincs az a mell­tartó, póló vagy bi­kini, ami el­ta­karná Brit­ta­nya Ra­zavi ha­tal­mas mel­leit. Újabb fo­tók­kal bi­zo­nyít­juk!

Fájó csapás, kidőlt a magyar válogatott alapembere

Fájó csapás, kidőlt a magyar válogatott alapembere

Rossz hír ér­ke­zett a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott lissza­boni fő­ha­di­szál­lá­sá­ról...

Rossz hír ér­ke­zett a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott lissza­boni fő­ha­di­szál­lá­sá­ról...

Hosszú Katinka új frizurája a férjének is jól áll!

Hosszú Katinka új frizurája a férjének is jól áll!

Ér­de­kes lát­ványt nyúj­ta­nak...

A ma­gyar úszónő leg­újabb, pén­teki haj­nali ké­pére a férje is fel­ke­rült. Ér­de­kes lát­ványt nyúj­ta­nak...

Megszálljuk Lisszabont! Totális támadás Portugáliában

Megszálljuk Lisszabont! Totális támadás Portugáliában

Fran­cia­or­szág után Por­tu­gá­lia is íze­lí­tőt kap a ma­gyar szur­ko­lói me­net­ből.

Pocsék főpróba, fociválogatottjaink kudarcot vallottak

Pocsék főpróba, fociválogatottjaink kudarcot vallottak

Három kor­osz­tály, három ve­re­ség, két rú­gott gól. A hetet csak a nagy­vá­lo­ga­tott ment­heti meg.

Három kor­osz­tály, három ve­re­ség, két rú­gott gól. A hetet csak a nagy­vá­lo­ga­tott ment­heti meg.

Meztelen szurkoló balhézott a német focisztár búcsúmeccsén

Meztelen szurkoló balhézott a német focisztár búcsúmeccsén

Bot­rá­nyo­san vi­sel­ke­dett az egész angol tábor a dort­mundi sta­di­on­ban.

Bot­rá­nyo­san vi­sel­ke­dett az egész angol tábor a dort­mundi sta­di­on­ban, erre tett rá egy la­pát­tal az egyik fa­na­ti­kus.

Jósolt a portugálok beépítette embere, ebben bízhatunk?

Jósolt a portugálok beépítette embere, ebben bízhatunk?

Az első per­cek dön­tőek lesz­nek.

A Deb­re­cen ve­ze­tő­edzője ki­emelte, hogy a por­tu­gál fo­ci­vá­lo­ga­tott­ban jobb já­té­ko­sok van­nak, mint a ma­gyar­ban. Vi­szont bajba ke­rül­het­nek, ha nem lőnek gyor­san gólt.

Durva vallomás, elhanyagolta családját a sztáredző

Durva vallomás, elhanyagolta családját a sztáredző

Ő sem gon­dolta volna, hogy ez lesz.

A Man­ches­ter Uni­ted le­gen­dás skót mes­tere 27 éven ke­resz­tül irá­nyí­totta a csa­pa­tot. Nem csoda, hogy sok­szor nem ma­radt ideje a gye­re­ke­ire.

Fehér Miklós szobrát nem lehet meglátogatni

Fehér Miklós szobrát nem lehet meglátogatni

A vi­lág­baj­noki se­lej­te­zők miatt el­ma­rad­nak a sta­di­on­tú­rák. Abban sta­di­on­ban ját­szunk, ahol Fehér az utolsó meccsét ját­szotta.

A vi­lág­baj­noki se­lej­te­zők miatt el­ma­rad­nak a sta­di­on­tú­rák. Abban sta­di­on­ban ját­szunk, ahol Fehér az utolsó meccsét ját­szotta.

Hihetetlen változás, rá se lehet ismerni olimpiai érmesünkre

Hihetetlen változás, rá se lehet ismerni olimpiai érmesünkre

Rek­lámfilm­ben sze­re­pelt egy­kori bir­kó­zónk, több je­le­ne­tet is ő ál­mo­dott meg.

Rek­lámfilm­ben sze­re­pelt egy­kori bir­kó­zónk, több je­le­ne­tet is ő ál­mo­dott meg. A film­ben fel­tű­nik ifj. Lo­son­czi Ottó és Német Zsa­nett U23-as Eu­rópa-baj­nok is.

Jogtalanul támadják Katinkát és a milliós szerződését

Jogtalanul támadják Katinkát és a milliós szerződését

Kü­lö­nö­sen a vb bü­dzsé­jét látva.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok a vb költ­ség­ve­té­sé­hez ké­pest ap­ró­pén­zért vál­lalta a rek­lá­mo­zást.

Hamilton félmeztelen, tökéletes testtel üzent

Hamilton félmeztelen, tökéletes testtel üzent

Lewis Ha­mil­ton már a hét­végi Forma-1-es idény­nyitó lá­zá­ban ég.

Lewis Ha­mil­ton már a hét­végi Forma-1-es idény­nyitó lá­zá­ban ég. A brit sztár nem min­den­napi képet posz­tolt...

Jakabos Zsu brutáldögös: apró bikiniben, új frizurával villant

Jakabos Zsu brutáldögös: apró bikiniben, új frizurával villant

Fo­ga­dunk, hogy ezzel a kép­pel to­vább gya­ra­pí­totta népes kö­ve­tő­tá­bo­rát.

Fo­ga­dunk, hogy ezzel a kép­pel a ma­gyar úszónő to­vább gya­ra­pí­totta az amúgy is népes kö­ve­tő­tá­bo­rát.