RIPOSTER

Plázába csapódott egy repülőgép! - videó

Plázába csapódott egy repülőgép! - videó

Egy autós ka­me­rája rög­zí­tette a ka­taszt­ró­fát.

Egy a be­vá­sár­ló­köz­pont mel­lett éppen akkor el­ha­ladó autós ka­me­rája rög­zí­tette a ka­taszt­ró­fát. Úgy tűnik, a bal­ese­tet mű­szaki meg­hi­bá­so­dás okoz­hatta. A fe­dél­ze­ten négy spor­toló uta­zott.

Hihetetlen, mit talált a nő a dobozban!

Hihetetlen, mit talált a nő a dobozban!

Ri­pos­te­rünk meg akarta venni élete első ko­mo­lyabb arc­kré­mét.

Ri­pos­te­rünk az Au­chan áru­ház­ban járt, ahol meg akarta venni élete első ko­mo­lyabb arc­kré­mét. A doboz fel volt sze­relve lo­pás­gát­ló­val is. Ez sem oko­zott gon­dot.

70 millióért sem adta el kutyáját Sándor!

70 millióért sem adta el kutyáját Sándor!

Ze­bu­lon ku­tya­kö­lyök­ként sen­ki­nek nem kel­lett! A ma már ve­te­rán angol bull­mas­tiff a világ szinte összes ku­tya­ki­ál­lí­tá­sát meg­nyerte. 13 évé­vel a korát te­kintve is re­kor­der.

Ze­bu­lon kö­lyök­ku­tya­ként sen­ki­nek nem kel­lett! A világ szinte összes ran­gos ku­tya­ki­ál­lí­tá­sát meg­nyerte. 13 évé­vel a korát te­kintve is re­kor­der.

Éjszaka is forgattak az életveszélyessé nyilvánított belvárosi épületben

Éjszaka is forgattak az életveszélyessé nyilvánított belvárosi épületben

A le­égett pad­lás­terű kö­röndi épült­ben for­gat­nak, pedig innen min­den lakót ki­köl­töz­tet­tek, élet­ve­szély miatt.

Trágyás meglepetés a Tescóban!

Trágyás meglepetés a Tescóban!

Nem büdös, de nem is íz­lé­ses egy­más mellé pa­kolni.

Nem büdös, de nem is íz­lé­ses egy­más mellé pa­kolni. A vá­sár­lók pró­bál­ták je­lezni, hogy ez így talán nem sze­ren­csés, de nem ju­tot­tak sem­mire. Így le­fo­tóz­ták és el­küld­ték.

Cukiságcsúcs! Vadítóan erotikus kép kering a neten Vona Gáborról és nejéről!

Cukiságcsúcs! Vadítóan erotikus kép kering a neten Vona Gáborról és nejéről!

Ilyen nincs és mégis van... Elő­ször nem akar­tunk hinni a sze­münk­nek.

Ilyen nincs és mégis van... Elő­ször nem akar­tunk hinni a sze­münk­nek.

Újabb felhők Győzike feje felett?

Újabb felhők Győzike feje felett?

Még 2011-ben in­dult nyo­mo­zás Gás­pár Győző és fe­le­sége után adó­csa­lás miatt. A gyanú sze­rint hamis szer­ző­dé­sek­kel pró­bál­ták el­ke­rülni a több tíz­mil­liós adó befi­ze­té­sét.

Még 2011-ben in­dult nyo­mo­zás Gás­pár Győző és fe­le­sége után adó­csa­lás miatt.

Hihetetlen: Rá sem lehet ismerni az 55 éves Vincze Lillára!

Hihetetlen: Rá sem lehet ismerni az 55 éves Vincze Lillára!

Bá­mu­la­to­san néz ki!

Úgy tudni, nap­ja­ink­ban leg­több­ször temp­lomi kon­cer­te­ken lép fel, a mé­di­á­ban nem hal­lani róla. Egy szem­fü­les ol­va­sónk le­fo­tózta: bá­mu­la­to­san néz ki!

Még mindig kaphatunk vissza érvénytelen papírpénzt a boltban

Még mindig kaphatunk vissza érvénytelen papírpénzt a boltban

Fi­gyel­jünk job­ban, ami­kor vá­sá­ro­lunk, mert még min­dig elő­for­dul­hat, hogy régi pa­pír­pénzt ka­punk vissza.

A legszebb 3 videó a zajló Dunáról!

A legszebb 3 videó a zajló Dunáról!

Ki­mon­dot­tan gyö­nyörű ter­mé­szeti je­len­sé­get néz­he­tünk meg, ha le­sé­tá­lunk a Duna partra.A lát­vány el­ké­pesztő hang­ha­tá­sok­kal is jár!

Ki­mon­dot­tan gyö­nyörű ter­mé­szeti je­len­sé­get néz­he­tünk meg, ha le­sé­tá­lunk a Duna partra.A lát­vány el­ké­pesztő hang­ha­tá­sok­kal is jár. Itt­hon to­vábbra is marad a hideg idő! Auszt­ri­á­ban hár­mas fo­ko­zatú la­vina ve­szély van ér­vény­ben,fo­lya­ma­to­san ha­va­zik a he­gyek­ben.

Most végre tényleg esik itthon a hó! Íme, a legszebb fotók

Most végre tényleg esik itthon a hó! Íme, a legszebb fotók

Be­lepte a hó a zemp­léni he­gye­ket, a gye­re­kek és a téli spor­to­kat ked­ve­lők nagy örö­mére.

Be­lepte a hó a zemp­léni he­gye­ket, a gye­re­kek és a téli spor­to­kat ked­ve­lők nagy örö­mére.

Vigyázz, megfulladsz! Szmogriadót rendeltek el!

Vigyázz, megfulladsz! Szmogriadót rendeltek el!

Szál­ló­por magas kon­cent­rá­ci­ója miatt.

Szál­ló­por magas kon­cent­rá­ci­ója miatt piros jel­zés van ér­vény­ben,több te­le­ülé­sen: Mis­kolc,Eger,Deb­re­cen,Bu­da­pest,Esz­ter­gom!

Ki ne dobd a maradék sült krumplit!

Ki ne dobd a maradék sült krumplit!

Az ebéd­nél meg­ma­radt sült krump­li­ból nagy­szerű va­cso­rát ké­szít­he­tünk.

Az ebéd­nél meg­ma­radt sült krump­li­ból nagy­szerű va­cso­rát ké­szít­he­tünk. Ol­va­sónk a sült krump­lit fel­ap­rí­totta, tett hozzá to­jást, pet­re­zsely­met, sót és egy kanál lisz­tet.

Rémálom: Óriáskígyó tetemére bukkantak a budapesti kutyafuttatón

Rémálom: Óriáskígyó tetemére bukkantak a budapesti kutyafuttatón

Egy el­pusz­tult boát fe­de­zett fel a Ri­post ol­va­sója a 20. ke­rü­let­ben.

Egy el­pusz­tult boát fe­de­zett fel a Ri­post ol­va­sója a 20. ke­rü­let­ben, rej­tély, hogy a hüllő hogy ke­rült a fák közé...

Így lesz 2017 a Szerencse Éve!

Így lesz 2017 a Szerencse Éve!

Kö­te­lező ma­la­cot enni ja­nuár el­se­jén, hogy ki­túrja a sze­ren­csén­ket és tilos de­cem­ber 31-én.Az év utolsó nap­ján szár­nyast,kell fo­gyasz­ta­nunk, hogy el­ka­parja az előző év gond­jait.

Kö­te­lező ma­la­cot enni ja­nuár el­se­jén, hogy ki­túrja a sze­ren­csén­ket és tilos de­cem­ber 31-én. Az év utolsó nap­ján szár­nyast, halat vagy vadat kell fo­gyasz­ta­nunk, hogy el­ka­parja az előző év gond­jait, a hal el­úszik vele, a vad pedig el­sza­lad. Leg­alább is a nép­ha­gyo­mány sze­rint. Az év első nap­ján ez a hi­e­de­lem for­dítva van.

Bunkók vagyunk, vagy lusták?

Bunkók vagyunk, vagy lusták?

Miért van az, hogy min­dent min­den­hová le­do­bunk és nem ér­de­kes, hogy papír, üveg vagy mű­anyag fel­irat van kint?

Miért van az, hogy min­dent min­den­hová le­do­bunk és nem ér­de­kes, hogy papír, üveg vagy mű­anyag fel­irat van kint? Nem ért­jük mi a sze­lek­tív hul­la­dék.

Gyorshír: lángolt az autó az M3-on

Gyorshír: lángolt az autó az M3-on

A BMW a Nyír­egy­háza felé ve­zető ol­da­lon gyul­ladt ki a sztrá­dán...

A BMW a Nyír­egy­háza felé ve­zető ol­da­lon gyul­ladt ki a sztráda 48-as ki­lo­mé­te­ré­nél. Ri­pos­te­rünk le­fo­tózta a lán­go­kat...

Rejtély: hová tűnt Jézuska a jászolból?

Rejtély: hová tűnt Jézuska a jászolból?

A Kos­suth téren fel­ál­lí­tott bet­le­hem­ben nincs ott a kis Jézus...

A Kos­suth téren fel­ál­lí­tott bet­le­hem­ben nincs ott a kis Jézus...

Őrült sor áll már a halért!

Őrült sor áll már a halért!

A gyors moz­gású hal az új­esz­ten­dő­ben ha­la­dásra ser­kenti a csa­lá­dot.

Úgy tar­tot­ták, hogy a gyors moz­gású hal az új­esz­ten­dő­ben ha­la­dásra ser­kenti az ün­nepi asz­talt kö­rül­ülő csa­lá­dot, és a hal­pik­ke­lyek bő­sé­get ígér­nek a ház né­pé­nek a kö­vet­kező évre.

Sokkoló videó az utcáról!

Sokkoló videó az utcáról!

10 év alatt 2500 haj­lék­ta­lan fa­gyott meg Ma­gyar­or­szá­gon!

Döb­be­ne­tes ma­nö­ken ki­hí­vás vi­deót csi­nál­tak egy haj­lék­ta­lan­nal, fel­hívva a fi­gyel­met arra, hogy jön a hideg és egyre több haj­lék­ta­lan fagy meg úgy, hogy szinte észre sem vesszük, el­me­gyünk mel­let­tük.

Megmutatjuk Budapest legszebb karácsonyi vásárát!

Megmutatjuk Budapest legszebb karácsonyi vásárát!

A ka­rá­csony han­gu­la­tát gyö­nyö­rűen vissza adó téren, jég­pá­lya várja a kor­cso­lyá­zás sze­rel­me­seit.

A ka­rá­csony han­gu­la­tát gyö­nyö­rűen vissza adó téren, íny­csik­lan­dozó fi­nom­sá­gok és nagy­szerű kul­tu­rá­lis prog­ra­mok van­nak.

Hihetetlen karácsonyi varázslat Gödöllőn!

Hihetetlen karácsonyi varázslat Gödöllőn

Ka­rá­csony az év egyik leg­szebb és leg­in­kább a sze­re­tet­ről szóló ün­nepe.

Ka­rá­csony az év egyik leg­szebb és leg­in­kább a sze­re­tet­ről szóló ün­nepe. Gö­döl­lőn a Mi­ku­lás ház­ban járt Ri­pos­te­rünk és kül­dött a lá­to­ga­tás­hoz még kedv­csi­náló vi­de­ó­kat.

Eszméletlen, még december közepén is olcsó a lecsó!

Eszméletlen, még december közepén is olcsó a lecsó!

1000 fo­rint alatt meg­úszod.

1000 fo­rint alatt meg­úszod a 4 fős csa­lád va­cso­rá­ját, ha oko­san vá­sá­rolsz! A pi­a­con még min­dig a leg­ol­csóbb a pap­rika és a pa­ra­di­csom.

Durván megszorongatták Fluor Tomit

Durván megszorongatták Fluor Tomit

Alig sza­ba­dult a ra­jon­gók gyű­rű­jé­ből a fi­a­tal éne­kes.

Alig sza­ba­dult a ra­jon­gók gyű­rű­jé­ből.

Táncra perdült a Mikulás!

Táncra perdült a Mikulás!

Ez a Mi­ku­lás biz­to­san nem Finn­or­szág­ból jött, vagy ha igen, akkor na­gyon is­meri a szo­ká­so­kat!

Ez a Mi­ku­lás biz­to­san nem Finn­or­szág­ból jött, vagy ha igen, akkor na­gyon is­meri a szo­ká­so­kat!

Úristen: Mi történik Tolvai Reni pocakjával?

Úristen: Mi történik Tolvai Reni pocakjával?

Fur­csa fotót ké­szí­tett ol­va­sónk!

A gyö­nyörű éne­kes­nő­ről fur­csa fotót ké­szí­tett egy szem­fü­les ol­va­sónk! El­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok: vajon mitől nőtt meg Reni po­cakja?

Pokoli özönvíz a békásmegyeri lakótelepen, durva állapotok!

Pokoli özönvíz a békásmegyeri lakótelepen, durva állapotok!

Már az au­tó­kat úsz­tatja az óri­ási víz­tö­meg! El­tö­rött egy fő­nyo­mó­cső a bé­kás­me­gyeri la­kó­te­le­pen.

Itt a bizonyíték: Durván meghízott Polyák Lilla fiatal szerelme!

Itt a bizonyíték: Durván meghízott Polyák Lilla fiatal szerelme!

Nem­rég da­gadó iz­mok­kal szur­kolt sze­rel­mé­nek, most fel­sze­dett pár kilót

A sár­mos szí­nész a Sz­tár­ban sztár adá­sai alatt még da­gadó iz­mok­kal szur­kolt sze­rel­mé­nek, mos­tanra vi­szont fel­sze­dett pár kilót!

Lebukott: Így csajozott az éjszakában MC Hawer!

Lebukott: Így csajozott az éjszakában MC Hawer!

Nem ta­lálja a pár­ját az éne­kes, pedig na­gyon pró­bál­ko­zik! A flör­tök jut­nak csak neki...

Nem ta­lálja a pár­ját az éne­kes, pedig na­gyon pró­bál­ko­zik! A flör­tök jut­nak csak neki...

Nem hiszed el, hol élnek vissza TV2 sztárjának képeivel

Nem hiszed el, hol élnek vissza TV2 sztárjának képeivel

Hamar túl­tette magát a sza­kí­tá­son.

Hamar túl­tette magát az Ad­ri­án­nal tör­ténő sza­kí­tá­sán Balog Brigi.

Már korán reggel fekáliával volt kikenve a BKV busz

Már korán reggel fekáliával volt kikenve a BKV busz

Gyo­mor­for­gató lát­vány fo­gadta a fi­a­tal pesti nőt, ami­kor mun­kába menet leült az egyik bu­szon. Va­laki vé­cé­nek nézte a jár­mű­vet.

Gyo­mor­for­gató lát­vány fo­gadta a fi­a­tal pesti nőt, ami­kor mun­kába menet leült az egyik bu­szon. Va­laki vé­cé­nek nézte a jár­mű­vet.

Kínos! Kiszivárgott adás előtt, ki a Konyhafőnök nyertese

Kínos! Kiszivárgott adás előtt, ki a Konyhafőnök nyertese

A győz­tes fotó és a sza­kács neve máris meg­je­lent kü­lön­böző ol­da­la­kon...

Egy ol­va­sónk lett fi­gyel­mes arra, hogy bár a Kony­ha­fő­nök idei nyer­te­sét csak ma este lát­hat­juk a csa­torna mű­so­rá­ban, a győz­tes fotó és a sza­kács neve máris meg­je­lent kü­lön­böző ol­da­la­kon...

Friss: Terhesen szenvedett autóbalesetet Nótár Mary!

Friss: Terhesen szenvedett autóbalesetet Nótár Mary!

Ag­gasztó hírek ér­kez­tek szer­kesz­tő­sé­günkbe!

Egy ol­va­sónk szem­ta­núja volt az éne­kesnő au­tó­bal­ese­té­nek! Fotó is ké­szült az ijesztő eset­ről!

Illegális piavásárt rendeznek a zuglói villamosmegállóban

Illegális piavásárt rendeznek a zuglói villamosmegállóban

Whis­kyt sze­ret­nél inni? Vagy vod­kát?

Whis­kyt sze­ret­nél inni? Vagy vod­kát? Semmi gond, szállj vil­la­mosra! Az il­le­gá­lis áru­sok né­me­lyike ma­nap­ság már nem cigit árul kéz alól...

Lopott székkel utazott a budapesti villamoson a fociszurkoló

Lopott székkel utazott a budapesti villamoson a fociszurkoló

Az Il­lovszky Ru­dolf sta­di­on­ban ok­tó­ber 29-én ját­szot­tak utol­jára mér­kő­zést, 2018 ele­jére új aréna ké­szül.

Itt a bizonyíték: Még mindig mély gyászban van Somló Tamás lánya!

Itt a bizonyíték: Még mindig mély gyászban van Somló Tamás lánya!

Szo­morú fotót jut­ta­tott el szer­kesz­tő­sé­günkbe egy ol­va­sónk! Pon­to­san három hónap telt el a tra­gé­dia óta.

Hoppá: Titokzatos nővel bukott le Dolhai Attila!

Hoppá: Titokzatos nővel bukott le Dolhai Attila!

Ki lehet ez a hölgy, aki­vel le­fo­tózta a Ri­post szem­fü­les ol­va­só­ri­por­tere az Ope­rett­szín­ház szí­né­szét?

18 éve él bol­dog há­zas­ság­ban, három gyer­mek édes­apja. De ki lehet ez a hölgy, aki­vel le­fo­tózta a Ri­post szem­fü­les ol­va­só­ri­por­tere?

Új szerelmével romantikázott az éjszakában Janza Kata!

Lebuktak: Új szerelmével romantikázott az éjszakában Janza Kata!

A Ri­post szem­fü­les ol­va­só­ri­por­tere le­fo­tózta a sze­rel­me­se­ket az Ope­rett­szín­ház előtt!

Megrázó: Zarándokhellyé vált Psota Irén otthona!

Megrázó: Zarándokhellyé vált Psota Irén otthona!

Kö­ze­leg a ha­lot­tak napja...

Kö­ze­leg a ha­lot­tak napja... A nyolc hó­nap­pal ez­előtt el­hunyt mű­vésznő ott­hona előtt égnek a gyer­tyák...

Itt a bizonyíték: Mégsem válik el a magyar sztárpár!

Itt a bizonyíték: Mégsem válik el a magyar sztárpár!

Évek óta azt sut­tog­ják: zá­tonyra fu­tott a há­zas­sága az éne­ke­sek­nek! Mi tör­tént?

Évek óta azt sut­tog­ják: zá­tonyra fu­tott a há­zas­sága az éne­ke­sek­nek! Most mi is meg­bi­zo­nyo­sod­hat­tuk róla: újra egy­másra ta­lál­tak!

Hoppá: A nyilvánosság előtt fogdosta feleségét Müller Attila!

Hoppá: A nyilvánosság előtt fogdosta feleségét Müller Attila!

A sár­mos mű­sor­ve­zető egy csü­tör­tök esti díj­át­adón élt át forró per­ce­ket dögös sze­rel­mé­vel.

Mi történt? Hihetetlenül megfiatalodott a 48 éves Balázs Pali!

Mi történt? Hihetetlenül megfiatalodott a 48 éves Balázs Pali!

Az éne­kest egy ren­dez­vé­nyen kapta len­cse­végre egy szem­fü­les ol­va­sónk, aki ér­de­kes meg­fi­gye­lést tett!

Atyaég: Mi történt Xantus Barbara arcával?

Atyaég: Mi történt Xantus Barbara arcával?

Ag­gasztó fotók ér­kez­tek szer­kesz­tő­sé­günkbe a nép­szerű szí­nész­nő­ről! Vajon mi áll a drasz­ti­kus vál­to­zás hát­te­ré­ben?

Ag­gasztó fotók ér­kez­tek szer­kesz­tő­sé­günkbe a nép­szerű szí­nész­nő­ről! Vajon mi áll a drasz­ti­kus vál­to­zás hát­te­ré­ben?

Mi történt? Máris új férfi legyeskedik az Operett színésznője körül!

Mi történt? Máris új férfi legyeskedik az Operett színésznője körül!

Talán véget ért a ro­mánc? Ér­de­kes fotók ju­tot­tak el szer­kesz­tő­sé­günkbe!

Talán véget ért a ro­mánc? Ér­de­kes fotók ju­tot­tak el szer­kesz­tő­sé­günkbe!

Lebuktak: Ez a férfi Szűcs Judith vőlegénye!

Lebuktak: Ez a férfi Szűcs Judith vőlegénye!

Már hét éve meny­asszony...

Már hét éve meny­asszony a disz­kó­ki­rálynő, akit elő­ször kap­tak len­cse­végre vő­le­gé­nyé­vel! A 63 éves díva és párja kö­zött izzik a le­vegő!

Elkezdődött a karácsonyi őrület: tele a budapesti barkácsbolt ünnepi díszekkel!

Elkezdődött a karácsonyi őrület: tele a budapesti barkácsbolt ünnepi díszekkel!

Ri­pos­te­rünk 15 ezer fo­rin­tot ke­re­sett!

Ki­csit el­kap­ko­dott­nak tűnik, hogy máris ka­rá­cso­nyi dí­sze­ket kí­nál­nak a bar­kács­bolt­ban, de min­den évben előbb kez­dik az ün­nepi őrü­le­tet a bol­tok. Ri­pos­te­rünk meg­örö­kí­tette a kí­ná­la­tot, 15 ezer fo­rin­tot ke­re­sett!

Aggasztó: Belefogyott fájdalmas szakításába Szerényi László!

Aggasztó: Belefogyott fájdalmas szakításába Szerényi László!

Meg­lepő fotók ér­kez­tek szer­kesz­tő­sé­günkbe az Ope­rett­szín­ház sár­mos szív­tip­ró­já­ról! Tény­leg ennyire meg­vi­selte az el­vá­lás?

Meg­lepő fotók ér­kez­tek szer­kesz­tő­sé­günkbe az Ope­rett­szín­ház sár­mos szív­tip­ró­já­ról! Tény­leg ennyire meg­vi­selte az el­vá­lás?

Keményen beszóltak a közös képviselőnek a Havanna lakótelepen!

Csak az összefogás segíthet a Havanna lakótelepen

Ok­tó­ber 6-án szü­ne­tel a me­leg­víz-szol­gál­ta­tás a XVIII. ke­rü­let egyik tár­sas­há­zá­ban.

So­ro­za­to­san szü­ne­tel a me­leg­víz-szol­gál­ta­tás a XVIII. ke­rü­let­ben, az ott lakók kez­dik vég­leg meg­elé­gelni a dol­got...

Meghökkentő hasonlóság: Kisfiában született újjá Majka!

Meghökkentő hasonlóság: Kisfiában született újjá Majka!

El­ké­pesztő fotók...

El­ké­pesztő fotó ju­tott el szer­kesz­tő­sé­günkbe! Len­cse­végre kap­ták a mű­sor­ve­zető ked­ve­sét és na­gyob­bik gyer­me­két!

Lelepleztük: Ismeretlen nővel bukott le az éjszakában Kozso!

Lelepleztük: Ismeretlen nővel bukott le az éjszakában Kozso!

Az Ámok­fu­tók atyja egy fi­a­tal lánnyal ro­man­ti­ká­zott az egyik bel­vá­rosi ét­te­rem­ben, majd együtt tá­voz­tak.

Brutális buszbaleset - két monstrum ütközött! Galéria

Brutális buszbaleset - két monstrum ütközött! Galéria

A két bu­szon negy­ve­nen utaz­tak...

A két me­net­rend sze­rinti busz a nyír­egy­házi Szent Ist­ván ut­cá­ban üt­kö­zött össze. A két já­ra­ton több mint negy­ve­nen utaz­tak...

Kegyetlen módon megkínoztak egy védett állatot Békásmegyeren!

Kegyetlen módon megkínoztak egy védett állatot Békásmegyeren!

La­punk ri­pos­tere buk­kant ha­lott de­ne­vérre, amit egy hu­rok­kal akasz­tot­tak fel. Az ál­lat­kínzó ki­léte is­me­ret­len.

Hoppá: Fizet a meztelenkedésért a magyar egyetem!

Hoppá: Fizet a meztelenkedésért a magyar egyetem!

Olya­nok je­lent­ke­zé­sét várja az egye­tem, akik bát­ran le merik dobni a ruhát ide­gen em­be­rek előtt.

Olya­nok je­lent­ke­zé­sét várja az egye­tem, akik bát­ran le merik dobni a ruhát ide­gen em­be­rek előtt.

Tömegnyomor: ezért nem férsz fel az 1-es villamosra!

Tömegnyomor: ezért nem férsz fel az 1-es villamosra!

A régi Tat­rák ki­seb­bek a kel­le­té­nél...

A vil­la­mos immár Óbu­dá­tól Új­bu­dáig köz­le­ke­dik. A ré­gebbi jár­mű­vek ki­seb­bek, mint a fris­sen vá­sá­rolt CAF-ok, s rá­adás­ként még las­sab­bak is...

Itt a bizonyíték: testőrként védi Claudiát a párja!

Itt a bizonyíték: testőrként védi Claudiát a párja!

Egyet­len percre sem hagyja ma­gára!

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető min­den lép­tét sze­relme, Pa­taki Ádám vi­gyázza! Egyet­len percre sem hagyja ma­gára!

Itt a bizonyíték: lebukott az éjszakában Rékasi és Pikali!

Itt a bizonyíték: lebukott az éjszakában Rékasi és Pikali!

Ér­de­kes fotó ju­tott el szer­kesz­tő­sé­günkbe!

Ér­de­kes fotó ju­tott el szer­kesz­tő­sé­günkbe!