RIPOSTER

Bajban az autósok: ma nagyobb a veszély!

Bajban az autósok: ma sokkal nagyobb a veszély!

A zord tél miatt idén sok­kal több a kátyú, mint más­kor!

Ve­szé­lye­sek az or­szág útjai: a zord tél miatt idén sok­kal több a kátyú, mint más­kor!

Lelőlek! Hidegvérrel húzta meg a ravaszt a 15 éves magyar fiú

Lelőlek! Hidegvérrel húzta meg a ravaszt a 15 éves magyar fiú

Máig nem tudni, miért lőtt a tini.

Cél­zott lö­vést adott le lég­pus­ká­já­val egy 21 éves lányra a mis­kolci tini, az ügyész­ség vádat emelt el­lene. Máig nem tudni, miért lőtt a tini.

Karvaly csapott le a pesti lakótelepen, durván áldozatának esett

Karvaly csapott le a pesti lakótelepen, durván áldozatának esett

Kü­lö­nös lát­vány­nak le­het­tek szem­ta­núi a bu­da­pesti lakók.

Kü­lö­nös lát­vány­nak le­het­tek szem­ta­núi a bu­da­pesti lakók.

Így fogadta Orbán a nagy vereség hírét

Így fogadta
Orbán
a nagy vereség hírét

Vajon, hogy fo­gadja egy győ­ze­lem­hez szo­kott po­li­ti­kus a ve­re­ség hírét.

Vajon, hogy fo­gadja egy győ­ze­lem­hez szo­kott po­li­ti­kus a ve­re­ség hírét. Hátha még po­li­ti­kus­tár­sai mérik rá a csa­pást?

Vérre van szüksége a veronai buszbaleset túlélőjének

Vérre van szüksége a veronai buszbaleset túlélőjének

Nem­rég szál­lí­tot­ták a Hon­véd­kór­házba a ja­nu­ári tra­gé­dia egyik sé­rült­jét, aki­nek most vért gyűj­te­nek.

Nem­rég szál­lí­tot­ták a Hon­véd­kór­házba a ja­nu­ári tra­gé­dia egyik sé­rült­jét, aki­nek most vért gyűj­te­nek.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Rendkívüli idő érkezik: kínzó fordulatot vesz az időjárás

Rendkívüli idő érkezik: kínzó fordulatot vesz az időjárás

A me­te­o­ro­ló­gu­sok egyre dur­vább vész­jel­zést adnak ki! Nem­so­kára min­den a nya­kunkba sza­kad...

A me­te­o­ro­ló­gu­sok egyre dur­vább vész­jel­zést adnak ki! Nem­so­kára min­den a nya­kunkba sza­kad...

Ezt elnézték a meteorológusok: durva hidegfront és ónos eső tart felénk

Ezt elnézték a meteorológusok: durva hidegfront és ónos eső tart felénk

Kel­le­met­len meg­le­pe­té­se­ket tar­to­gat a hét­végi idő­já­rás.

Ri­asz­tást ka­pott az or­szág! Kel­le­met­len meg­le­pe­té­se­ket tar­to­gat a hét­végi idő­já­rás.

Teréz körúti robbantás: Döbbenetes részletek a kihallgatásról

Teréz körúti robbantás: Döbbenetes részletek a kihallgatásról

Meg­törte a csen­det a szep­tem­beri me­rény­let fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tője és val­lo­mást tett az ügyész­sé­gen.

Teréz körúti robbantás: Részletes vallomást tett a gyanúsított

Teréz körúti robbantás: Részletes vallomást tett a gyanúsított

Idáig hall­ga­tott a szep­tem­beri me­rény­let fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tője, most mégis úgy dön­tött, hogy val­lo­mást tesz.

Ónos esővel támad az időjárás, fagyos légáramlatot hoz magával

Ónos esővel támad az időjárás, fagyos légáramlatot hoz magával

A me­te­o­ro­ló­gu­sok már ki­ad­ták a ri­asz­tást!

A me­te­o­ro­ló­gu­sok már ki­ad­ták a ri­asz­tást! Vész­hely­ze­te­ket te­remt­het az idő­já­rás.

Kettészakad az ország: ide adták ki a vészjelzést

Kettészakad az ország: ide adták ki a vészjelzést

A der­mesztő fa­gyok ma­rad­nak...

Át­lát­ha­tat­lan köd eresz­ke­dik az or­szágra, de a der­mesztő fa­gyok­tól sem sza­ba­du­lunk...

Rémisztő idő csap le szerdán! Nem fogsz hinni a szemednek

Rémisztő idő csap le szerdán! Nem fogsz hinni a szemednek

Vész­hely­ze­te­ket te­remt­het az idő...

A me­te­o­ro­ló­gu­sok arra fi­gyel­mez­tet­nek, hogy or­szág­szerte vész­hely­ze­te­ket te­remt­het az idő­já­rás...

Egyre durvább riasztást adnak ki: ónos eső zúdul az országra

Egyre durvább riasztást adnak ki: ónos eső zúdul az országra

Szinte az egész or­szágra ki­ad­ták a vész­jel­zést a me­te­o­ro­ló­gu­sok.

Szinte az egész or­szágra ki­ad­ták a vész­jel­zést a me­te­o­ro­ló­gu­sok. Nem csak az ónos eső­vel kell meg­küz­de­nünk...

Veronai busztragédia: a cégvezető tagad, nem történt szabálytalanság

Veronai busztragédia: a cégvezető tagad, nem történt szabálytalanság

A busz­tár­sa­ság ve­ze­tője sze­rint nem volt il­le­gá­lis pót­tank a bu­szon.

A ko­rábbi saj­tó­ér­te­sü­lé­sek sze­rint a busz ele­jébe épí­tett pót­tank miatt gyul­lad­ha­tott ki olyan gyor­san a busz. A busz­tár­sa­ság ve­ze­tője azon­ban cá­folja a hí­re­ket.

Csak nézheti: elszakítják újszülöttjét a gyerekgyilkos Mónikától

Csak nézheti: elszakítják újszülöttjét a gyerekgyilkos Mónikától

A ceg­lédi B. Mó­nika a tö­köli rab­kór­ház­ban szülte meg kisfiát.

A ceg­lédi B. Mó­nika a tö­köli rab­kór­ház­ban szülte meg kisfiát.

Temetésén derült ki, mit adott fel Torgyán József

Temetésén derült ki, mit adott fel Torgyán József

Ked­den kí­sér­ték utolsó út­jára.

A le­gen­dás po­li­ti­kust ked­den kí­sér­ték utolsó út­jára. Bú­csúz­ta­tó­ján meg­telt a Szent Ist­ván-ba­zi­lika, ahol utolsó fel­szó­la­ló­ként fia me­sélt éle­té­ről.

Pokoli idő vár ránk! A fél országra kiadták a riasztást

Pokoli idő vár ránk! A fél országra kiadták a riasztást

Át­lát­ha­tat­lan köd te­lep­szik ránk.

A me­te­o­ro­ló­gu­sok nem győ­zik ki­adni a vész­jel­zé­se­ket... Sűrű, át­lát­ha­tat­lan köd te­lep­szik az or­szágra.

Gyilkos leállósáv: Ez vezethetett az elgázolt rendőrnő halálához

Gyilkos leállósáv: Ez vezethetett az elgázolt rendőrnő halálához

Nem tudni, miért iga­zol­ta­tott.

A ha­lá­los bal­eset kö­rül­mé­nyeit még vizs­gálja a rend­őr­ség, nem tudni, hogy miért ál­lí­tot­tak meg egy autót a ve­szé­lyes sáv­ban.

Minisztériumi dolgozó halt meg a szörnyű budapesti balesetben

Minisztériumi dolgozó halt meg a szörnyű budapesti balesetben

Két autó ka­ram­bo­lo­zott a Nép­li­get­nél.

Két autó ka­ram­bo­lo­zott a Nép­li­get­nél, a bal­eset­ben egy fi­a­tal nő ve­szí­tette éle­tét, aki az Em­beri Erő­for­rá­sok Mi­nisz­té­ri­u­má­ban dol­go­zott.

Tévedtek a meteorológusok: riasztó időt hoz a február

Tévedtek a meteorológusok: riasztó időt hoz a február

Ne té­ves­szen meg, hogy gyak­ran kisüt a nap, a fa­gyok­tól nem sza­ba­du­lunk!

Ne té­ves­szen meg, hogy gyak­ran kisüt a nap, a fa­gyok­tól nem sza­ba­du­lunk!

Ijesztő szenzáció: Ez okozta a veronai tragédiát!

Ijesztő szenzáció: Ez okozta a veronai tragédiát!

Az Origo ér­te­sü­lése sze­rint...

Az Origo ér­te­sü­lése sze­rint egy il­le­gá­li­san be­sze­relt plusz üzem­anyag­tar­tály okozta a ve­ro­nai ret­te­ne­tes busz­bal­ese­tet!

Megdöbbentő lesz a mai időjárás: már a vészjelzést is kiadták!

Megdöbbentő lesz a mai időjárás: már a vészjelzést is kiadták!

Nap­köz­ben át­ala­kul az idő­já­rás...

Durva köd­del és ke­mény mí­nu­szok­kal indul a reg­gel, de nap­köz­ben még át­ala­kul az idő­já­rás...

Szörnyű dolog történhetett az eltűnt angyalarcú magyar tinivel

Szörnyű dolog történhetett az eltűnt angyalarcú magyar tinivel

Ami­kor utol­jára lát­ták, épp egy au­tóba szállt be...

Ami­kor utol­jára lát­ták, épp egy au­tóba szállt be, ám azóta nem adott ma­gá­ról élet­je­let.

Orbán Viktornak még a nyakkendőjét is ízekre szedték

Orbán Viktornak még a nyakkendőjét is ízekre szedték

Meg­lepő színű nyak­ken­dőt vá­lasz­tott.

Meg­lepő színű nyak­ken­dőt vá­lasz­tott ma­gá­nak a di­na­miz­must, len­dü­le­tet su­gárzó mi­nisz­ter­el­nök.

Két részeg nő karambolozott, de amikor egymásra néztek...

Két részeg nő karambolozott, de amikor egymásra néztek...

Eper­je­sen össze­üt­kö­zött két autó. Az ittas so­fő­rök na­gyon meg­le­pőd­tek mi­u­tán ki­de­rült, ki ül a volán mö­gött.

Rajongói is akadnak a bekokainozva gázoló nőnek

Rajongói is akadnak a bekokainozva gázoló nőnek

Nem min­denki for­dult el­lene, egy hó­doló ér­de­kes aján­la­tot tett a je­len­leg elő­ze­tes­ben ülő nőnek.

Nem min­denki for­dult el­lene, egy hó­doló ér­de­kes aján­la­tot tett a je­len­leg elő­ze­tes­ben ülő nőnek.

Ilyen még nem volt: Hétmilliárd forintot nyert egy magyar!

Ilyen még nem volt: Hétmilliárd forintot nyert egy magyar!

Elő­ször nyerte el egy ma­gyar az Eu­ro­jack­pot fő­nye­re­mé­nyét, amely­nek ér­téke bruttó 22 569 528 euró volt.

Elő­ször nyerte el egy ma­gyar az Eu­ro­jack­pot fő­nye­re­mé­nyét, amely­nek ér­téke bruttó 22 569 528 euró volt.

Fagyos levegő érkezik, durva szélviharral támad

Fagyos levegő érkezik, durva szélviharral támad

Már nem sok a ha­la­dék!

Már nem sok a ha­la­dék! A nap kisüt ugyan, de a le­vegő még sok­kal to­vább hűl...

Tévedtek a meteorológusok: kínzóan átalakul a hétvégi időjárás

Tévedtek a meteorológusok: kínzóan átalakul a hétvégi időjárás

Ez a hét­vége nem sok jót tar­to­gat az idő­já­rás szem­pont­já­ból...

Ez a hét­vége nem sok jót tar­to­gat az idő­já­rás szem­pont­já­ból... Nem sok a ha­la­dék, le­csap a tél!

Nem hiszed el, mit talált egy egri srác a kajájában!

Nem hiszed el, mit talált egy egri srác a kajájában!

Már majd­nem meg­ette az egé­szet, ami­kor le­né­zett tá­nyér­jára. Majd­nem ki­dobta a taccsot a lát­vány­tól!

Már majd­nem meg­ette az egé­szet, ami­kor le­né­zett tá­nyér­jára. Majd­nem ki­dobta a taccsot a lát­vány­tól!

Veronai busztragédia: Ezt tették az orvosok a sofőr édesanyjával

Veronai tragédia: Ezt tették az orvosok a sofőr édesanyjával

Je­len­leg egy ve­ro­nai kór­ház­ban ke­ze­lik azt az 52 éves férfit, aki a ve­ro­nai buszt ve­zette a tra­gi­kus ja­nu­ári napon.

Je­len­leg egy ve­ro­nai kór­ház­ban ke­ze­lik azt az 52 éves férfit, aki a buszt ve­zette a tra­gi­kus napon.

Veronai buszbaleset: tedd hőssé az életmentőket!

Veronai buszbaleset: tedd hőssé az életmentőket!

Ki­tün­te­tést ad­ná­nak a ta­ná­rok­nak.

Ki­tün­te­tést ad­ná­nak a két hős ta­nár­nak. Alá­írás­gyűj­tés in­dult.

Így gyászolja édesanyja a veronai buszbaleset áldozatát! - Videó

Így gyászolja édesanyja a veronai buszbaleset áldozatát! - Videó

Meg­ható kép­so­rok­kal em­lé­ke­zik fiára a gyász­tól meg­tört édes­anya, akit csak a ba­rá­tok ha­tár­ta­lan sze­re­tete vi­gasz­tal­hat.

A meteorológusok is besokalltak: itt csap le a kegyetlen hideg

A meteorológusok is besokalltak: itt csap le a kegyetlen hideg

Már nem sok a ha­la­dék...

Már nem sok a ha­la­dék addig, amíg újra ha­zánkba ér a der­mesztő tél. Kel­le­met­len napok jön­nek...

Kiadták a vészjelzést: őrületes tempóban hűl le a levegő

Kiadták a vészjelzést: őrületes tempóban hűl le a levegő

Több fron­ton támad az idő­já­rás!

Több fron­ton támad az idő­já­rás! Nem csak a hó és az eső ke­se­ríti meg az éle­tün­ket...

Hihetetlen természeti csodát örökítettek meg a Dunántúlon

Hihetetlen természeti csodát örökítettek meg a Dunántúlon

Pig­ment­hi­á­nyos rigót ka­pott len­cse­végre egy fotós, a fe­kete-fehér tollú madár rit­ka­ság­nak szá­mít.

Pig­ment­hi­á­nyos rigót ka­pott len­cse­végre egy fotós, a fe­kete-fehér tollú madár rit­ka­ság­nak szá­mít.

Szcientológusok zaklatják a veronai tragédia gyászoló családjait

Szcientológusok zaklatják a veronai tragédia gyászoló családjait

Ke­gye­let­sértő módon egy rek­lám­kam­pány­ban akar­ják fel­hasz­nálni őket. De ré­sze­sed­né­nek az össze­gyűlt pénz­ből is...

Felháborító indok: Ezért fagynak meg az utasok a helyijáratos buszokon

Felháborító indok: Ezért fagynak meg az utasok a helyijáratos buszokon

Ha akar­ná­nak, se tud­ná­nak fű­teni a bel­vá­rosi bu­szo­kon a so­fő­rök, ugyanis nincs be­épí­tett fű­tése a ré­gebbi jár­mű­vek­nek.

Jogosítvány nélkül vitte a halálba a Facebookon megismert lányt

Jogosítvány nélkül vitte a halálba a Facebookon megismert lányt

Mind­össze 16 éves volt az a lány, aki meg­halt a vonat elé hajtó ko­csi­ban.

Mind­össze 16 éves volt az a lány, aki éle­tét vesz­tette va­sár­nap a kis­kun­fél­egy­házi vo­nat­bal­eset­ben.

Ezen a meteorológusok is elsápadtak: durva vihar szakad ránk

Ezen a meteorológusok is elsápadtak: durva vihar szakad ránk

A kö­vet­kező napok kel­le­met­len meg­le­pe­té­se­ket tar­to­gat­nak...

Már a ri­asz­tást is ki­ad­ták! A kö­vet­kező napok kel­le­met­len meg­le­pe­té­se­ket tar­to­gat­nak...

Az éj leple alatt tűnt el gyermekei mellől a budapesti édesanya

Az éj leple alatt tűnt el gyermekei mellől a budapesti édesanya

A rend­őr­ség is nagy erők­kel ke­resi.

A 44 éves Haj­nal­kát va­sár­nap reg­gel óta nem ta­lál­ják, va­ló­szí­nű­leg éj­szaka ve­szett nyoma Bu­da­pes­ten. A rend­őr­ség is nagy erők­kel ke­resi az édes­anyát.

Újabb sokkoló részletek derültek ki a veronai busztragédiáról

Újabb sokkoló részletek derültek ki a veronai busztragédiáról

A busz­bal­eset­ben el­huny­tak holt­teste szom­ba­ton ér­ke­zett Ma­gyar­or­szágra, her­me­ti­ku­san le­zárt ko­por­sók­ban.

Új módszerrel tizedelik a kutyákat a kegyetlen magyar gyilkosok

Új módszerrel tizedelik a kutyákat a kegyetlen magyar gyilkosok

Or­szág­szerte megint ret­teg­het­nek a ku­tya­tar­tók!

Or­szág­szerte megint ret­teg­het­nek a ku­tya­tar­tók, mert a ko­ráb­bi­nál is bor­zal­ma­sabb mód­sze­rek­kel pró­bál­ják meg­ölni is­me­ret­le­nek az ál­la­to­kat. Óri­ási szö­gek­kel tűz­delt kol­bá­szo­kat do­bált ki va­laki Sal­gó­tar­ján­ban, Új­pes­ten fog­pisz­ká­lót rej­te­nek az el­szórt virs­likbe.

Egyre több a furcsaság a Tiszában eltűnt magyar lány ügyében

Egyre több a furcsaság a Tiszában eltűnt magyar lány ügyében

A na­pok­ban ta­lál­ko­zott Vitéz Bar­bara csa­ládja a zen­tai lány ügyé­ben nyo­mozó rend­őrök­kel, ügyé­szek­kel.

A na­pok­ban ta­lál­ko­zott Vitéz Bar­bara csa­ládja a zen­tai lány ügyé­ben nyo­mozó rend­őrök­kel, ügyé­szek­kel.

Latyakba fullad az ország, háborognak a gyalogosok

Latyakba fullad az ország, háborognak a gyalogosok

Min­den­hol a po­cso­lya lett az el­len­ség.

Az uta­kon, jár­dá­kon lévő vas­tag jég­pán­cél a hir­te­len ér­ke­zett me­le­gebb idő miatt el­kez­dett ol­vadni, és min­den­hol a la­tyak lett az el­len­ség.

Váratlan fordulat a busztragédia ügyében

Váratlan fordulat a veronai busztragédia ügyében

Élet­ben van a buszt ve­zető sofőr. Nála lehet min­den vá­lasz a kér­dé­sekre...

Meg­lepő for­du­lat a ve­ro­nai busz­tra­gé­dia ügyé­ben, hogy élet­ben van a buszt ve­zető sofőr, aki ellen egyéb­ként az olasz ha­tó­sá­gok vádat emel­tek.

Hajnalban szállítják haza a veronai buszbaleset halálos áldozatait

Hajnalban szállítják haza a veronai buszbaleset halálos áldozatait

Szom­ba­ton tud­ják csak Bu­da­pestre szál­lí­tani a holt­tes­te­ket.

A kül­ügy­mi­nisz­té­rium tá­jé­koz­ta­tása sze­rint a várt­nál egy nap­pal ké­sőbb, szom­ba­ton tud­ják csak Bu­da­pestre szál­lí­tani a tra­gi­kus bal­eset ál­do­za­ta­i­nak holt­tes­tét.

Újra kórházban rendel a hentesnek hívott nőgyógyász

Újra kórházban rendel a hentesnek hívott nőgyógyász

Hiába ren­dült meg a be­te­gek bi­zalma a jog­erő­sen fel­men­tett, de bi­zo­nyí­tot­tan há­la­pénzt kö­ve­telő or­vos­ban. A férfi a veszp­rémi kór­ház­ban ren­del.

Hiába ren­dült meg a be­te­gek bi­zalma a jog­erő­sen fel­men­tett, de bi­zo­nyí­tot­tan há­la­pénzt kö­ve­telő or­vos­ban. A férfi újra a veszp­rémi kór­ház­ban ren­del, a pá­ci­en­sek el­ke­rülni sem tud­ják.

Elment a leukémiás kisfiú

Elment a leukémiás kisfiú

Ren­ge­te­gen se­gí­tet­tek az el­múlt évek­ben csa­lád­já­nak, és kö­vet­ték fi­gye­lem­mel a mind­össze 11 éves fiú sor­sát. Saj­nos véget ért a harc...

Ren­ge­te­gen se­gí­tet­tek az el­múlt évek­ben csa­lád­já­nak, és kö­vet­ték fi­gye­lem­mel a mind­össze 11 éves fiú sor­sát. Saj­nos véget ért a harc...

Így búcsúztatták egykori diákjai a szinyeis történelemtanárt

Így búcsúztatták egykori diákjai a szinyeis történelemtanárt

Csend­ben, egy szál vi­rág­gal rót­ták le Antal Béla Köz előtt a tisz­te­le­tü­ket az egy­kori di­á­kok.

Fagyott disznó sokkolja az autósokat a 84-es út mellett

Fagyott disznó sokkolja az autósokat a 84-es út mellett

Vizs­gál­ják, hogy kí­noz­ták-e a ma­la­cot.

A vasi ál­lat­vé­dő­ket ri­asz­totta egy sofőr, aki az út szé­lén látta meg az állat te­te­mét. Még vizs­gál­ják, hogy meg­kí­noz­ták-e a ma­la­cot.

Veronai busztragédia: koponyatöréssel engedik haza a sérültet

Veronai busztragédia: koponyatöréssel engedik haza a sérültet

A busz­bal­eset négy sé­rült­jét ke­zel­ték a Hon­véd­kór­ház­ban, kö­zü­lük ket­ten me­het­nek haza hét­főn.

Vona ellen tüntettek a gárdisták, akik a mellényt kérik vissza

Vona ellen tüntettek a gárdisták, akik a mellényt kérik vissza

Vona ki sem ment az épü­let­ből.

Bár Vona ki sem ment az épü­let­ből, hogy át­ve­gye a pe­tí­ciót, az egyik tün­tető sze­rint vir­tu­á­li­san vissza­vet­ték a mel­lényt!

Szívszorítóan nyilatkozott a busztragédiában elhunyt fiú édesapja

Szívszorítóan nyilatkozott a busztragédiában elhunyt fiú édesapja

A 15 éves Bo­ton­dot az egész or­szág gyá­szolja, nem csak szü­lei.

A 15 éves Bo­ton­dot az egész or­szág gyá­szolja, szü­lei ma­gukra te­to­vál­tat­ták a fiuk nevét.

Vigyázz: Ezt semmiképp se felejtsd el megtenni, ha autóval indulsz

Vigyázz: Ezt semmiképp se felejtsd el megtenni, ha autóval indulsz

A so­fő­rök­nek meg­éri ala­po­san le­tisz­tí­tani au­tó­i­kat, kü­lön­ben meg is bír­sá­gol­hat­ják őket, ha ko­szos a rend­szám­tábla.

Jégben rekedt őzet mentettek a polgárőrök

Jégben rekedt őzet mentettek a polgárőrök

A jég rabja lett egy fi­a­tal őz.

A jég rabja lett egy fi­a­tal őz Si­ó­a­gár­don, csak a sze­ren­csén és az épp arra lo­vagló pol­gár­őrön múlt, hogy nem tör­tént tra­gé­dia.

Kirabolták, mégis két évet kapott

Kirabolták, mégis két évet kapott

Mind­össze tás­ká­ját akarta vissza­sze­rezni a rab­lók­tól, mégis neki kel­lett bí­ró­ság előtt áll­nia, ahol rá­adá­sul jog­erő­sen két év fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tésre ítél­ték.

Mind­össze tás­ká­ját akarta vissza­sze­rezni a rab­lók­tól, mégis neki kel­lett bí­ró­ság előtt áll­nia, ahol rá­adá­sul jog­erő­sen két év fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tésre ítél­ték.

Ezeknek a traffipaxoknak biztos nem fogsz örülni Budapesten

Ezeknek a traffipaxoknak biztos nem fogsz örülni Budapesten

Bu­da­pes­ten 32 he­lyen lesz traffi­pax szom­ba­ton.

Egy táb­lá­zat­ban össze­ál­lí­tot­tuk, hol mérik majd a se­bes­sé­get a rend­őrök.

Kegyetlen csavar az időjárásban: durva veszélyre figyelmeztetnek!

Kegyetlen csavar az időjárásban: durva veszélyre figyelmeztetnek!

Der­mesztő hét­vé­gére ké­szülj! A me­te­o­ro­ló­gu­sok már ki­ad­ták a vész­jel­zést...

Kiadták a vészjelzést: hihetetlen tempóban hűl le a levegő

Kiadták a vészjelzést: hihetetlen tempóban hűl le a levegő

Faggyal és köd­del indul a reg­gel...

A me­te­o­ro­ló­gu­sok már a má­sod­fokú ri­asz­tást is ki­ad­ták! Faggyal és köd­del indul a reg­gel...

Megrázó videó a veronai busztragédiáról: Ez történt valójában

Megrázó videó a veronai busztragédiáról: Ez történt valójában

A ször­nyű rész­le­te­ket rejtő fel­vé­telt csak most hoz­ták nyil­vá­nos­ságra.

A ször­nyű rész­le­te­ket rejtő fel­vé­telt csak most hoz­ták nyil­vá­nos­ságra. A kép­so­ro­kat lát­ván talán lett volna esé­lye a ma­gyar di­á­kok­nak...

Van remény, hogy életben lehet a Tiszában eltűnt magyar lány?

Van remény, hogy életben lehet a Tiszában eltűnt magyar lány?

A csa­lád nem adja fel a ke­re­sést, úgy hi­szik, hogy lá­nyuk még élet­ben lehet.

A csa­lád nem adja fel a ke­re­sést, úgy hi­szik, hogy lá­nyuk még élet­ben lehet.

Durva világ jön: ekkor ér ide a fagyos légáramlat

Durva világ jön: ekkor ér ide a fagyos légáramlat

Ebben nem lesz kö­szö­net.

Hiába van oda­kint der­mesz­tően hideg, a le­vegő még ennél is to­vább hűl... Ebben aztán nem lesz kö­szö­net!

Macskáik miatt még a fagyhalált is vállalják

Macskáik miatt még a fagyhalált is vállalják

Három haj­lék­ta­lan és ki­lenc cica meg­in­dító tör­té­nete az óbu­dai er­dő­ből.

A -20 fokos hi­deg­ben sem ment be a me­le­ge­dőre az óbu­dai er­dő­ben élő három haj­lék­ta­lan. Min­den nap meg­küz­de­nek azért, hogy el­lás­sák a hoz­zá­juk sze­gő­dött kis­ci­cá­kat.

Egy fadarabot kapott a kifizetett processzor helyett

Pofátlanság: Egy fadarabot kapott a kifizetett processzor helyett

Csú­nyán át­ver­tek egy egri fi­a­talt, aki in­ter­ne­ten ren­delt ma­gá­nak egy szá­mí­tó­gép-al­kat­részt.

Csú­nyán át­ver­tek egy egri fi­a­talt, aki in­ter­ne­ten ren­delt ma­gá­nak egy szá­mí­tó­gép-al­kat­részt. A rend­őr­ség most ta­ná­cso­kat adott az in­ter­ne­tes csa­lá­sok meg­elő­zé­sére.

Egyre durvább vészjelzést adnak ki: jön az eddigi legnagyobb lehűlés!

Egyre durvább vészjelzést adnak ki: jön az eddigi legnagyobb lehűlés!

Nem csak az ext­rém hideg ke­se­ríti meg az éle­tün­ket...

Nem csak az ext­rém hideg ke­se­ríti meg az éle­tün­ket a kö­vet­kező na­pok­ban. A me­te­o­ro­ló­gu­sok nem győ­zik ki­adni a ri­asz­tá­so­kat...

Nem bírta a fájdalmat: Apja halála után tűnt el a magyar fiatal

Nem bírta a fájdalmat: Apja halála után tűnt el a magyar fiatal

Las­san más­fél éve ke­resi édes­anyja a 23 éves Pap Gá­bort, aki már több­ször fe­nye­ge­tő­zött ön­gyil­kos­ság­gal.

Más­fél éve ke­resi édes­anyja a 23 éves Gá­bort, aki már több­ször fe­nye­ge­tő­zött ön­gyil­kos­ság­gal.

Így emelték ki a budapesti uszodában elhunyt férfi holttestét - Fotó

Így emelték ki a budapesti uszodában elhunyt férfi holttestét - Fotó

Egy ember halt meg a Mar­git­szi­ge­ten a Hajós Alf­réd uszoda épí­tése köz­ben ked­den. A szer­viz­ak­ná­ból kel­lett ki­emelni...

Riasztást adtak ki: itt teremthet vészhelyzeteket az időjárás

Riasztást adtak ki: itt teremthet vészhelyzeteket az időjárás

To­vábbra is szá­mol­nunk kell a der­mesztő mí­nu­szok­kal. A me­te­o­ro­ló­gu­sok nem sok jót ígér­nek...

Szmogriadó: Fogynak a gyógyszertárakból az orvosi maszkok

Szmogriadó: Fogynak a gyógyszertárakból az orvosi maszkok

To­vább rom­lott a le­vegő mi­nő­sége.

To­vább rom­lott a lég­szennye­zett­ségi hely­zet, a le­vegő magas szálló por tar­talma miatt az or­szág nagy ré­szén ve­szé­lyes a le­vegő mi­nő­sége.

Vérfagyasztó baleset: száguldó autóra zuhant a magyar nő a liftből

Vérfagyasztó baleset: száguldó autóra zuhant a magyar nő a liftből

A nő sí­elni volt Auszt­ri­á­ban, ami­kor a hi­he­tet­len ször­nyű­ség tör­tént vele: a kocsi szél­vé­dő­jére zu­hant a sí­fel­vo­nó­ról.

Életveszély: Fogva tarthatják a nyomtalanul eltűnt magyar lányt

Életveszély: Fogva tarthatják a nyomtalanul eltűnt magyar lányt

Mos­dóba in­dult, majd hir­te­len nyoma ve­szett a 19 éves Mart­iná­nak...

Mos­dóba in­dult, majd hir­te­len nyoma ve­szett a 19 éves Mart­iná­nak...

Rendőrnek adják ki magukat az unokázós csalók

Rendőrnek adják ki magukat az unokázós csalók

Még min­dig pró­bál­koz­nak a csa­lók.

Hiába is­me­rik már egyre töb­ben a mód­szert, még min­dig pró­bál­koz­nak a csa­lók. Ha kell, még al­ja­sabb trük­köt is be­vet­nek!

Mindkét sofőr elhunyt a veronai buszbalesetben

Mindkét sofőr elhunyt a veronai buszbalesetben

Bé­kés­csa­bán gyá­szol­ják őket.

Aki a tra­gé­dia pil­la­na­ta­i­ban ült a volán mö­gött, már a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette, vál­tó­társa ké­sőbb, a kór­ház­ban hunyt el. Bé­kés­csa­bán gyá­szol­ják őket.

Erről a furcsaságról számoltak be a túlélők a veronai buszbaleset után

Erről a furcsaságról számoltak be a túlélők a veronai buszbaleset után

A gye­re­kek több­sége arról szá­molt be, hogy több­ször is fel­ri­ad­tak ál­muk­ból.

A gye­re­kek több­sége arról szá­molt be, hogy több­ször is fel­ri­ad­tak ál­muk­ból a bu­szon a tra­gé­dia előtt is.

Kiadták a riasztást: ónos eső és köd zúdul az országra!

Kiadták a riasztást: ma ónos eső és átláthatatlan köd zúdul az országra!

A kö­vet­kező na­pok­ban két részre sza­kad az or­szág... Most iga­zán be­ke­mé­nyít a tél!

A kö­vet­kező na­pok­ban két részre sza­kad az or­szág... Most iga­zán be­ke­mé­nyít a tél!

Végső nyugalomra helyezték a Zámbó család kedvenc énekesét

Végső nyugalomra helyezték a Zámbó család kedvenc énekesét

Több szá­zan kí­sér­ték utolsó út­jára teg­nap a ze­nészt. Fehér ko­por­só­ban, he­gedű alakú ko­szo­rú­val te­met­ték el.

Szívszorító beszámoló: így élték át a gyerekek a busztragédiát

Szívszorító beszámoló: így élték át a gyerekek a busztragédiát

Csak a sze­ren­cse se­gí­tett...

Az egyik fiú sze­ren­csék so­ro­za­tá­nak kö­szön­heti éle­tét. Szü­lei vele együtt élték át a hor­rort...

Ők a busztragédia halálos áldozatai, értük borul gyászba az ország

Ők a busztragédia halálos áldozatai, értük borul gyászba az ország

Az ál­do­za­tok az utolsó per­ce­kig hő­si­e­sen küz­döt­tek.

Össze­sen 16 em­ber­éle­tet kö­ve­telt a busz­bal­eset. Az ál­do­za­tok az utolsó per­ce­kig hő­si­e­sen küz­döt­tek.

Ma lecsap a sarkvidéki hideg, durva vihart hoz magával!

Ma lecsap a sarkvidéki hideg, durva vihart hoz magával!

A kö­vet­kező na­pok­ban nem csak a mí­nu­szok­tól kell tar­ta­nunk. El­söprő szél­vi­ha­rok ér­kez­nek...

A kö­vet­kező na­pok­ban nem csak a mí­nu­szok­tól kell tar­ta­nunk. El­söprő szél­vi­ha­rok ér­kez­nek...

Hókotró gázolta el a fiatal nőt, de nincs pénz hazaszállítani a testét

Hókotró gázolta el a fiatal nőt, de nincs pénz hazaszállítani a testét

Mind­össze 35 éves volt az a nő, akit múlt hét­vé­gén gá­zolt ha­lálra egy hó­kotró. Tünde éppen gyer­me­keit lá­to­gatta meg.

Sokkoló részletek: Így mentette diáktársát a veronai baleset túlélője

Sokkoló részletek: Így mentette diáktársát a veronai baleset túlélője

A bu­da­pesti Szi­nyei Merse Pál Gim­ná­zium di­ák­jai és ta­ná­rai szen­ved­tek tra­gi­kus busz­bal­ese­tet.

Gyertyát gyújtottak a gimnázium előtt: az ország osztozik a gyászban

Gyertyát gyújtottak a gimnázium előtt: az ország osztozik a gyászban

Több­szá­zan em­lé­kez­tek meg a tra­gi­kus olasz­or­szági bal­eset ál­do­za­ta­i­ról.

Több­szá­zan em­lé­kez­tek meg a Szi­nyei Merse Gim­ná­zium előtt a tra­gi­kus olasz­or­szági bal­eset ál­do­za­ta­i­ról.