RIPOSTER

Fészekrakó programot indítottak a hortobágyi madaraknak

Fészekrakó programot indítottak a hortobágyi madaraknak

A tar­tó­san sé­rült ma­da­rak­nak se­gí­te­nek a Hor­to­bá­gyi Ma­dár­kór­ház dol­go­zói, akik gallya­kat, ága­kat tet­tek ki.

Lopott autóval szelfizgettek a helyiek Egerben

Lopott autóval szelfizgettek a helyiek Egerben

Az Eger-pa­takba gu­rult az autó.

Egy Eger-pa­takba gu­rult autó vált a me­gye­szék­hely lát­vá­nyos­sá­gává, míg a tulaj haza nem szál­lít­tatta jár­gá­nyát.

Klónozás vagy vérvonalkutatás? Vissza akarjuk kapni Kincsemet!

Klónozás vagy vérvonalkutatás? Vissza akarjuk kapni Kincsemet!

A film után sokan máris azt fir­tat­ják, ho­gyan le­hetne életre kel­teni őt.

A film után sokan máris azt fir­tat­ják, ho­gyan le­hetne életre kel­teni a ló­le­gen­dát.

Felmelegszik a levegő, de elviselhetetlen dolgot hoz magával

Felmelegszik a levegő, de elviselhetetlen dolgot hoz magával

Kel­le­met­len kí­sé­ret­tel jön a ta­vasz.

Vi­ha­ros szél bor­zolja to­vább a ke­dé­lye­ket a kö­vet­kező na­pok­ban. Kel­le­met­len kí­sé­ret­tel kö­szönt be ismét a ta­vasz.

Ennyit a húsvétról, szombaton dolgoztathatják le a szabad nagypénteket

Ennyit a húsvétról, szombaton dolgoztathatják le a szabad nagypénteket

A Té­nyek által meg­kér­de­zett mun­ka­jo­gász sze­rint ez bár nem túl eti­kus, a cégek ve­ze­tői mégis meg­te­he­tik.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Ha nem hiszel az időjósoknak, ma meg fogsz lepődni

Ha nem hiszel az időjósoknak, ma meg fogsz lepődni

Szinte hi­he­tet­len, de az idő­já­rás most szom­ba­ton pon­to­san azt teszi, amit ilyen­kor el­vár­ha­tunk tőle. Szép ta­va­szi na­punk lesz.

Szinte hi­he­tet­len, de az idő­já­rás most szom­ba­ton pon­to­san azt teszi, amit ilyen­kor el­vár­ha­tunk tőle. Szép ta­va­szi na­punk lesz.

Rettenetes lehűlés jön, vasárnap távozik a jó idő!

Rettenetes lehűlés jön, vasárnap távozik a jó idő!

Nem csak a szél­lö­ké­sek erő­söd­nek fel, de a front­ér­zé­ke­nyek is kel­le­met­len na­pokra szá­mít­hat­nak.

A hi­deg­front ha­tá­sára nem csak a szél­lö­ké­sek erő­söd­nek fel, de a front­ér­zé­ke­nyek is kel­le­met­len na­pokra szá­mít­hat­nak.

Megrázó sorokkal búcsúzott barátnője a holtan talált újságírónőtől

Megrázó sorokkal búcsúzott barátnője a holtan talált újságírónőtől

Har­csás Ju­di­tot ezrek ke­res­ték négy hosszú napon át Győr­ben és kör­nyé­kén, mi­u­tán múlt va­sár­nap el­tűnt.

Hidegfront forgatja fel a hétvégi időjárást, durván lehűl a levegő

Hidegfront forgatja fel a hétvégi időjárást, durván lehűl a levegő

A le­hű­lés esőt és szél­vi­hart hoz.

A hét­végi le­hű­lés esőt és szél­vi­hart is hoz ma­gá­val... Egy időre el­kö­szön­he­tünk a ta­vasz­tól.

Kíméletlen hidegfront érkezik, a hét végére lehűl a levegő

Kíméletlen hidegfront érkezik, a hét végére lehűl a levegő

Ki­for­dul ma­gá­ból az idő­já­rás.

Hasz­náld ki a a kö­vet­kező na­po­kat, mert va­sár­nap tel­je­sen ki­for­dul ma­gá­ból az idő­já­rás...

Így árulják a lomisok a kitett holmit - Videó

Így árulják a lomisok a kitett holmit - Videó

A lo­misok a 3. ke­rü­let­ben árul­ják az utcán a hol­mit.

Bár a hul­la­dék­tör­vény sze­rint lo­pás­nak szá­mít a ki­tett dolog el­vi­tele, a lo­misok a 3. ke­rü­let­ben árul­ják az utcán a hol­mit.

Megdöbbentő adattal álltak elő a tudósok: ezt okozza a szilikon!

Megdöbbentő adattal álltak elő a tudósok: ezt okozza a szilikon!

Ma­gyar­or­szá­gon is bom­ba­ként rob­bant a hír: Ame­ri­ká­ban mell­im­plan­tá­tum miatt több szá­zan kap­tak ritka, da­ga­na­tos be­teg­sé­get.

Ma­gyar­or­szá­gon is bom­ba­ként rob­bant a hír: Ame­ri­ká­ban mell­im­plan­tá­tum miatt több szá­zan kap­tak ritka, da­ga­na­tos be­teg­sé­get, kö­zü­lük ki­len­cen meg is hal­tak. Utá­na­jár­tunk: van ok a fé­le­lemre?

Berágtak a tűzoltók, milliókra büntethetik a társasházakat

Berágtak a tűzoltók, milliókra büntethetik a társasházakat

Idén is fo­lya­ma­tos el­len­őr­zé­sek vár­ha­tóak, egy "ren­det­len" tár­sas­há­zat akár tíz­mil­lió fo­rintra is bün­tet­het­nek.

Idén is fo­lya­ma­tos el­len­őr­zé­sek vár­ha­tóak, egy "ren­det­len" tár­sas­há­zat akár tíz­mil­lió fo­rintra is bün­tet­het­nek.

Komoly döntés született a Szentendrei úti tragédia kapcsán

Komoly döntés született a Szentendrei úti tragédia kapcsán

Janza Ri­chárd és Deli Bá­lint ha­lála rá­döb­ben­tette a ha­tó­sá­go­kat is: meg kell ál­lí­tani az ámok­fu­tó­kat.

Janza Ri­chárd és Deli Bá­lint ha­lála rá­döb­ben­tette a ha­tó­sá­go­kat is: meg kell ál­lí­tani az ámok­fu­tó­kat.

Durva szelet és esőt hoz a tavasz, menekülj fedél alá!

Durva szelet és esőt hoz a tavasz, menekülj fedél alá!

Kínzó for­du­la­tot hoz az idő­já­rás...

Kínzó for­du­la­tot hoz az idő­já­rás... Meleg napok jön­nek, de bőrig fo­gunk ázni.

Váratlan lépés: sorra törli felhasználóit a legnépszerűbb közösségi oldal

Váratlan lépés: sorra törli felhasználóit a legnépszerűbb közösségi oldal

A por­tál ki­ta­lá­lói be­so­kall­tak, ezért ha­tá­ro­zott lé­pésre szán­ták el ma­gu­kat.

Új módszer: Nem szól az csengő az általános iskolában

Új módszer: Nem szól az csengő az általános iskolában

Más mód­sze­rek­kel ta­ní­ta­nak.

Más mód­sze­rek­kel ta­ní­ta­nak egy héten ke­resz­tül a Vö­rös­marty Mi­hály Ál­ta­lá­nos Is­ko­lá­ban Fe­hér­vá­ron: nincs csen­ge­tési rend, és meg­je­lent a me­di­tá­ció is.

Hullarablás Magyarországon: Ékszereket lopnak a halottakról

Hullarablás Magyarországon: Ékszereket lopnak a halottakról

Egy ott­hon el­hunyt nagy­ma­má­nak a tes­tét még ék­sze­rek­kel együtt szál­lí­tot­ták el, ám azok va­la­hol út­köz­ben el­tűn­tek róla.

Eső és szélvihar tapossa el a tavaszt, ekkor jön a lehűlés

Eső és szélvihar tapossa el a tavaszt, ekkor jön a lehűlés

Né­hány napig még meg­ma­rad a ta­va­szias meleg, de aztán megint lehűl a le­vegő.

Né­hány napig még meg­ma­rad a ta­va­szias meleg, de aztán megint lehűl a le­vegő.

Bárkivel megtörténhet a Szentendrei úti tragédia

Bárkivel megtörténhet a Szentendrei úti tragédia

Az egész or­szá­got meg­döb­ben­tette a hét­végi, Szent­end­rei úti bal­eset, ami­ben két hu­szon­éves fi­a­tal vesz­tette éle­tét.

Fordulatot hoz az időjárás: ekkor jön a legnagyobb felmelegedés

Fordulatot hoz az időjárás: ekkor jön a legnagyobb felmelegedés

Esős, sze­les idő­vel kö­szönt be az igazi ta­vasz. Már 20 fokot is mér­he­tünk!

Miért nem idézték be Terry Blacket Vona Gábor ellen?

Miért nem idézték be Terry Blacket Vona Gábor ellen?

A TV2-t pe­relte bel Vona, mi­u­tán a csa­torna mű­so­rá­ban Terry azt mondta: Vona vallja be tit­kos kap­cso­la­tait.

A TV2-t pe­relte bel Vona Gábor, mi­u­tán a csa­torna mű­so­rá­ban Terry Black azt mondta: Vona vallja be tit­kos kap­cso­la­tait.

Szörnyű hír, holtan találták a januárban eltűnt magyar férfit

Szörnyű hír, holtan találták a januárban eltűnt magyar férfit

Jó­zsef Ki­rály­egy­há­zá­ról tűnt el még ja­nuár végén, az 53 éves férfi holt­tes­tét már­cius kö­ze­pén ta­lál­ták meg.

Jó­zsef Ki­rály­egy­há­zá­ról tűnt el még ja­nuár végén, az 53 éves férfi holt­tes­tét már­cius kö­ze­pén ta­lál­ták meg.

Szörnyű részletekre derült fény: részeg sofőr okozta a kajakos halálát

Szörnyű részletekre derült fény: részeg sofőr okozta a kajakos halálát

Janza Ri­chárd, és ba­rátja szom­bat éjjel ve­szí­tet­ték éle­tü­ket, ami­kor egy autó álló ko­csi­jukba csa­pó­dott.

Összetörve emlékeznek a kajakos mellett tragikusan elhunyt fiúról

Összetörve emlékeznek a kajakos mellett tragikusan elhunyt fiúról

Szom­bat haj­nal­ban szen­ve­dett vég­ze­tes bal­ese­tet a vi­lág­baj­nok ka­ja­kozó és ba­rátja.

Ámokfutó ölte meg a két vétlen fiatalt a Szentendrei úton

Ámokfutó ölte meg a két vétlen fiatalt a Szentendrei úton

Bor­zal­mas bal­eset­ben halt meg két fi­a­tal szom­bat haj­nal­ban Óbu­dán. Az egyi­kük a 21 éves Janza Ri­chárd vi­lág­baj­nok ka­ja­kos.

Bor­zal­mas bal­eset­ben halt meg két fi­a­tal szom­bat haj­nal­ban Óbu­dán. Az egyi­kük a 21 éves Janza Ri­chárd vi­lág­baj­nok ka­ja­kos, ba­rátja, Deli Bá­lint pedig az Al­ter­na­tív Köz­gaz­da­sági Gim­ná­zium egy­kori ta­nu­lója volt.

Gyomorforgató, amit tett: ellopta a halott pénzét a budapesti orvos

Gyomorforgató, amit tett: ellopta a halott pénzét a budapesti orvos

Az idős asszonyt nem tudta meg­men­teni, de a pén­zét ma­gá­val vitte...

Az idős asszonyt nem tudta meg­men­teni, de a pén­zét ma­gá­val vitte...

Ma ideér a brutális lehűlés: viharos eső mossa el a hétvégét

Ma ideér a brutális lehűlés: viharos eső mossa el a hétvégét

A hi­deg­front egy időre elűzi a ta­vaszt.

Sok eső és vi­ha­ros szél sza­bo­tálja a sza­bad­na­po­kat. A hi­deg­front egy időre elűzi a ta­vaszt.

Toldi Miklós Orbán Viktor példaképe?

Toldi Miklós Orbán Viktor példaképe?

Mindez ma egy kü­lö­nös "kor­mány­ülé­sen" a Par­la­ment­ben ke­rült szóba.

Mindez ma dél­után egy kü­lö­nös "kor­mány­ülé­sen" a Par­la­ment épü­le­té­ben ke­rült szóba.

Ausztriában találták meg az egy hónapja eltűnt magyar nő holttestét

Ausztriában találták meg az egy hónapja eltűnt magyar nő holttestét

A 29 éves Diána feb­ruár 15-én tűnt el, egy hó­nap­pal ké­sőbb hol­tan ta­lál­ták.

A 29 éves Diána feb­ruár 15-én tűnt el, egy hó­nap­pal ké­sőbb hol­tan ta­lál­ták egy oszt­rák er­dő­ben.

Tévedtek a meteorológusok: váratlan hidegfront teszi tönkre a hétvégét

Tévedtek a meteorológusok: váratlan hidegfront teszi tönkre a hétvégét

Sok eső és szél­vi­har lesz.

Bár ko­ráb­ban ta­va­szias időt ígér­tek, egy hi­deg­front ke­resz­tül­húzta az idő­jó­sok szá­mí­tá­sait.

Esővel kísért hidegfront tart Magyarország felé, 24 óra a haladék

Esővel kísért hidegfront tart Magyarország felé, 24 óra a haladék

Pén­te­ken még sokat süt­het a nap, de pén­tek éjjel egy hi­deg­front ér­ke­zik.

Pén­te­ken még sokat süt­het a nap, de pén­tek éjjel egy hi­deg­front ér­ke­zik.

Kiderítettük, ennyivel ihatod olcsóbban a csapolt sört!

Kiderítettük, ennyivel ihatod olcsóbban a csapolt sört!

5 szá­za­lékra csök­kenne az adó!

A nagy sör­gyár­tók és a hazai kis­üzemi főz­dék kö­zö­sen for­dul­tak a nem­zet­gaz­da­sági mi­nisz­ter­hez, hogy ter­jesszék ki a csa­polt sörre is a ked­vez­mé­nyes áfát.

Borzalmas baleset: Rokona okozta a 19 éves fiú halálát

Borzalmas baleset: Rokona okozta a 19 éves fiú halálát

Fának csa­pó­dott egy autó Bor­sod­ban.

Egy 19 éves tolcs­vai fiú, Sz. Szi­lárd vesz­tette éle­tét abban a bal­eset­ben, ami Bor­sod­ban tör­tént a na­pok­ban.

Juhász Péter bármi áron botrányt akar március 15-én

Juhász Péter bármi áron botrányt akar március 15-én

A rend­őr­ség ke­resi a meg­ol­dást.

A rend­őr­ség ezek­ben a per­cek­ben meg­pró­bálja szét­vá­lasz­tani a két ren­dez­vényt, a mél­tó­ság­tel­jes ün­ne­pet és a bot­rány­kel­tők füttyös ran­da­lí­ro­zá­sát.

Durva faggyal indul a reggel: eső és viharos szél is lesz

Durva faggyal indul a reggel: eső és viharos szél is lesz

Hűvös, esős időnk lesz.

A kö­vet­kező na­pok­ban hűvös, esős időnk lesz, de a hét má­so­dik fele for­du­la­tot hoz.

Szörnyű hír: Holtan találták a januárban eltűnt magyar édesapát

Szörnyű hír: Holtan találták a januárban eltűnt magyar édesapát

Sé­­tálni in­­dult a Duna-partra, majd nyom­­ta­­la­­nul tűnt el az 55 éves László.

Sé­­tálni in­­dult a Duna-partra, majd nyom­­ta­­la­­nul tűnt el az 55 éves László.

Itt a lista: ezek a boltok lesznek nyitva március 15-én

Itt a lista: ezek a boltok lesznek nyitva március 15-én

Szer­dán se lesz min­den zárva.

Akkor sem kell két­ségbe esni, ha va­lami le­ma­radt a be­vá­sár­ló­lis­tá­ról, mert szer­dán se lesz min­den zárva.

Ráfázott a házhoz szállítással, mehetett gyalog

Ráfázott a házhoz szállítással, mehetett gyalog

Nem azt kapta, amit meg­ren­delt.

Ház­hoz szál­lí­tást kért egy bu­da­pesti fi­a­tal, de nem azt a ter­mé­ket kapta, amit meg­ren­delt. Ami­kor pa­nas­szal élt, meg­lepő ta­ná­csot ka­pott...

Nem találod ki, mit csinált az ítélethirdetés előtt a lúgos támadó

Nem találod ki, mit csinált az ítélethirdetés előtt a lúgos támadó

To­vábbra sem ren­del­ték el elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát.

To­vábbra sem ren­del­ték el elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát.

7 év kóma után pillanthatta meg először kislányát

7 év kóma után pillanthatta meg először kislányát

Cso­dá­val ha­tá­ros módon éb­redt fel.

Cso­dá­val ha­tá­ros módon éb­redt fel az a szerb kis­mama, aki kis­lá­nya szü­le­té­se­kor esett kó­mába. Or­vo­sai már rég le­mond­tak róla.

Vonaton látták Szijjártót egy kisfiú társaságában

Vonaton látták Szijjártót egy kisfiú társaságában

Ci­vil­ben lát­ták Bécs felé vo­na­tozni.

A kül­ügy­mi­nisz­tert ez­út­tal öl­töny és nyak­kendő nél­kül, tel­je­sen ci­vil­ben lát­ták Bécs felé vo­na­tozni.

Ötvenezer forintodba kerül, ha erre jársz

Ötvenezer forintodba kerül, ha erre jársz

Akadt olyan sza­bály­ta­lan­kodó autós, aki egy hét alatt 250 ezer fo­rint­nyi bün­te­tést sze­dett össze a meg­gon­do­lat­lan ka­nya­ro­dás­sal. A köz­te­rü­let-fel­ügye­let 200 mil­liót kasszí­ro­zott itt!

Akadt olyan sza­bály­ta­lan­kodó autós, aki egy hét alatt 250 ezer fo­rint­nyi bün­te­tést sze­dett össze a meg­gon­do­lat­lan ka­nya­ro­dás­sal. A köz­te­rü­let-fel­ügye­let egyet­len hónap alatt 200 mil­lió fo­rin­tot kasszí­ro­zott itt!

Nagy az öröm: Százéves épületet kap vissza Budapest!

Nagy az öröm: Százéves épületet kap vissza Budapest!

A fő­vá­ros egyik leg­na­gyobb mű­szaki em­léke a Jó­zsef te­le­fon­köz­pont pa­lo­tája a Hor­váth Mi­hály téren.

A fő­vá­ros egyik leg­na­gyobb mű­szaki em­léke a Jó­zsef te­le­fon­köz­pont pa­lo­tája a Hor­váth Mi­hály téren.

Teréz körúti robbantás: Megtörte a csendet a gyanúsított édesapja

Teréz körúti robbantás: Megtörte a csendet a gyanúsított édesapja

Elő­ször adott in­ter­jút a Ri­post­nak a me­rény­let­tel gya­nú­sí­tott férfi édes­apja, aki a mai napig hisz fia ár­tat­lan­sá­gá­ban.

Aggasztó részletek: Ez volt az eltűnt magyar tini utolsó üzenete

Aggasztó részletek: Ez volt az eltűnt magyar tini utolsó üzenete

A 15 éves Ma­ri­anna szerda óta nem je­lent­ke­zik, utol­jára az édes­any­já­nak írt egy fur­csa üze­ne­tet a vil­la­mos­ról...

A 15 éves Ma­ri­anna szerda óta nem je­lent­ke­zik, utol­jára az édes­any­já­nak írt egy fur­csa üze­ne­tet a vil­la­mos­ról...

Ez már biztos: Kegyetlen fordulatot vesz az időjárás pénteken

Ez már biztos: Kegyetlen fordulatot vesz az időjárás pénteken

A napok óta tartó ta­va­szias idő­nek vége!

A napok óta tartó ta­va­szias idő­nek vége, a me­te­o­ro­ló­gu­sok esőt és hi­deg­fron­tot jó­sol­nak!

Ma ideér a hidegfront: itt csap le a szélvihar és az eső

Ma ideér a hidegfront: itt csap le a szélvihar és az eső

A kö­vet­kező na­pok­ban esős időnk lesz, amit a szél­vi­ha­rok tesz­nek még kel­le­met­le­nebbé.

A kö­vet­kező na­pok­ban esős időnk lesz, amit a szél­vi­ha­rok tesz­nek még kel­le­met­le­nebbé.

Épp csak beköszöntött a tavasz, máris elmossa az eső

Épp csak beköszöntött a tavasz, máris elmossa az eső

Eső és vi­ha­ros szél ér­ke­zik ma.

Eső és vi­ha­ros szél rontja el a kel­le­mes, ta­va­szias időt. A meleg ru­hákra is szük­ség lesz, mert to­vább hűl a le­vegő.

Alattomos módon tizedelik a cicákat a lakótelepen

Alattomos módon tizedelik a cicákat a lakótelepen

Fagy­álló a la­kó­te­le­pen.

Fagy­álló és pat­kány­mé­reg a Re­me­nyik Zsig­mond utcai la­kó­te­le­pen, az óvo­dá­val szem­beni ga­rázs­so­ron. Több macska te­te­mét is meg­ta­lál­ták a kör­nyé­ken.

Mindenkit fenyeget 47 év felett a kanyaró Magyarországon

Mindenkit fenyeget 47 év felett a kanyaró Magyarországon

Vajon mi lehet az oka?

Vajon mi lehet az oka, hogy a kö­zép­ko­rúak van­nak a leg­na­gyobb ve­szély­ben?

MSZP-közeli cégeknél eltűnt 11 milliárd forint! Botkához vezetnek a szálak

MSZP-közeli cégeknél eltűnt 11 milliárd forint! Botkához vezetnek a szálak

El­ké­pesztő bűn­ügy tár­gya­lá­sát tar­tot­ták meg nem­rég. A meg­lo­pott kis­vál­lal­ko­zók pénze MSZP-kö­zeli cé­gek­hez ván­do­rolt.

Éles fordulatot vesz az időjárás, rendkívüli hideg jön

Éles fordulatot vesz az időjárás, rendkívüli hideg jön

Mos­tan­tól a hét vé­géig egyre to­vább zuhan a hő­mér­sék­let. Az eső és a szél csak to­vább ront a hely­ze­ten.

Mos­tan­tól a hét vé­géig egyre to­vább zuhan a hő­mér­sék­let. Az eső és a szél csak to­vább ront a hely­ze­ten.

Súlyos lefolyású vírus támadja a magyar csecsemőket

Súlyos lefolyású vírus támadja a magyar csecsemőket

Ész­re­vét­le­nül vi­he­tik haza a fel­nőt­tek.

Je­len­tő­sen nőtt idén a cse­cse­mők­nél a vírus okozta hör­gőcs­kegyul­la­dá­sos meg­be­te­ge­dé­sek száma.

Hihetetlen égi jelenség Magyarország égboltján

Hihetetlen égi jelenség Magyarország égboltján

A cso­dá­ról fotók is ké­szül­tek!

Ter­mé­szeti tü­ne­mény buk­kant fel az égen szom­bat dél­után, a cso­dá­ról fotók is ké­szül­tek!

Jön az eddigi legnagyobb felmelegedés, kiadták a riasztást

Jön az eddigi legnagyobb felmelegedés, kiadták a riasztást

Durva szél­vi­har jön, de to­vább me­leg­szik a le­vegő. A té­li­ka­bá­tok­nak le­ál­do­zott.

Újabb botrány a Csíki Sör körül!

Újabb botrány a Csíki Sör körül!

Va­laki meg­pró­bált hasz­not húzni a név­vál­to­zás­ból.

Mi­u­tán az Igazi Csíki Sör ide­ig­le­ne­sen Igazi Til­tott Sör névre vál­tott, va­laki meg­pró­bált hasz­not húzni ebből, és a til­tott­sor.hu do­main be­jegy­zé­sét kérte.

Rendkívüli időjárást jósolnak nyárra, erre senki sem számított

Rendkívüli időjárást jósolnak nyárra, erre senki sem számított

Dávid Mi­hály nyír­egy­házi víz­építő mér­nök és ma­gán­me­te­o­ro­ló­gus sze­rint a 2017-es nyár a leg­me­le­gebb lesz!

Dávid Mi­hály nyír­egy­házi víz­építő mér­nök és ma­gán­me­te­o­ro­ló­gus sze­rint a 2017-es nyár a leg­me­le­gebb lesz!

Ezzel a trükkel sosem fog lemerülni a mobiltelefonod

Ezzel a trükkel sosem fog lemerülni a mobiltelefonod

Meg­mu­tat­juk, ho­gyan le­het­sé­ges, hogy bár­hol és bár­mi­kor le­gyen nálad egy kon­nek­tor.

Meg­mu­tat­juk, ho­gyan le­het­sé­ges, hogy bár­hol és bár­mi­kor le­gyen nálad egy kon­nek­tor, amit rá­adá­sul csak egy­szer kell kifi­zet­ned, on­nan­tól in­gye­nes.

Sötét titkok derültek ki a csecsemőgyilkos anya múltjából

Sötét titkok derültek ki a csecsemőgyilkos anya múltjából

Senki sem tudja, ki a gyer­mek apja.

To­vábbra sem tud­ják a he­lyiek, ki lehet a cse­csemő apja. A he­lyiek be­teg­ség­gel ma­gya­ráz­zák a tör­tén­te­ket.

Új szexbotrány a Jobbikban: Kiskorú megrontása a vád a képviselő ellen

Új szexbotrány a Jobbikban: Kiskorú megrontásával vádolnak egy képviselőt

Tanúk ál­lí­tot­ták, hogy Kul­csár or­szág­gyű­lési kép­vi­selő bot­rá­nyos kap­cso­latba ke­ve­re­dett.

Hidegfront tör be hazánkba, fagyos eső áztatja az országot.

Hidegfront tör be hazánkba, fagyos eső áztatja az országot.

Csü­tör­tö­kön újabb le­hű­lés ér­ke­zik, ami szél­vi­har­ral és eső­vel teszi tönkre a ta­va­szias időt.

Csü­tör­tö­kön újabb le­hű­lés ér­ke­zik, ami szél­vi­har­ral és eső­vel teszi tönkre a ta­va­szias időt.

Félholt kutyát találtak Zsámbékon

Félholt kutyát találtak Zsámbékon, nyomoznak a rendőrök

A meg­kín­zott ku­tyust va­ló­szí­nű­leg töb­ben meg­rug­dos­ták, fél sze­mére is meg­va­kult. Hiába ro­han­tak vele az ál­lat­or­vos­hoz, már nem tud­ták meg­men­teni.

A meg­kín­zott ku­tyust va­ló­szí­nű­leg töb­ben meg­rug­dos­ták, fél sze­mére meg is va­kult. Egy ön­zet­len férfi ro­hant vele az ál­lat­kór­házba, de már nem tud­ták meg­men­teni a sze­ren­csét­le­nül járt ál­la­tot.

Viharral érkezik a hidegfront, erre számíthatsz

Viharral érkezik a hidegfront, erre számíthatsz

Kí­mé­let­len le­hű­lés veszi kez­de­tét... A kö­vet­kező na­pok­ban el­bú­csúz­ha­tunk a ta­va­szias idő­től.

Kí­mé­let­len le­hű­lés veszi kez­de­tét... A kö­vet­kező na­pok­ban el­bú­csúz­ha­tunk a ta­va­szias idő­től.

Hihetetlen képesség: Jelnyelven kommunikál a süket magyar tacskó

Hihetetlen képesség: Jelnyelven kommunikál a süket magyar tacskó

A ku­tyus simán tel­je­síti az ül, marad, fek­szik és gyere ve­zény­sza­va­kat is.

Emelték a riasztás fokozatát: viharos szél forgatja fel az időjárást

Emelték a riasztás fokozatát: viharos szél forgatja fel az időjárást

Az or­szág több ré­szé­ben már má­sod­fokú ri­asz­tás van ér­vény­ben a vár­ható szél­vi­ha­rok miatt.

Riasztást kapott az ország, durva vihar tiporja el a tavaszt

Riasztást kapott az ország, durva vihar tiporja el a tavaszt

Ko­moly le­hű­lés veszi ma kez­de­tét...

Szél­vi­har­ral és eső­vel támad az idő­já­rás! Ne té­ves­szen meg a nap­sü­tés, ko­moly le­hű­lés veszi ma kez­de­tét...

Nyíregyházi gyilkosság: Váratlan fordulat a román orvos ügyében

Nyíregyházi gyilkosság: Váratlan fordulat a román orvos ügyében

A bru­tá­lis gyil­kos­ság gya­nú­sí­tott­ját a na­pok­ban első fokon el­ítélte a ko­lozs­vári bí­ró­ság.

Megdöbbentő idő érkezik, már nem sok a haladék

Megdöbbentő idő érkezik, már nem sok a haladék

Ezen már mi sem tu­dunk ki­iga­zodni... Hol be­kö­szönt a ta­vasz, hol pedig vissza­tér a té­lies idő.

Ezen már mi sem tu­dunk ki­iga­zodni... Hol be­kö­szönt a ta­vasz, hol pedig vissza­tér a té­lies idő.

Hirtelen fordulatot vesz az időjárás, szokatlan idő tör be az országba

Hirtelen fordulatot vesz az időjárás, szokatlan idő tör be az országba

Hét­főn és ked­den még ta­va­szias idő lesz, de aztán vá­rat­lan hi­deg­front hűti le a le­ve­gőt.

Sorsdöntő fordulat a szexuális erőszakkal vádolt mentők ügyében

Sorsdöntő fordulat a szexuális erőszakkal vádolt mentők ügyében

Tisz­táz­hatja magát az a két mentő, aki­ket sze­xu­á­lis erő­szak­kal vádol egy fi­a­tal lány. Az ügy­ben ha­ma­ro­san meg­hall­gat­nak egy ko­ro­na­ta­nút.

Durva hidegfront érkezik, rettenet, amire számíthatunk

Durva hidegfront érkezik, rettenet, amire számíthatunk

Né­hány napig a ked­ve­sebb arcát mu­tatta az idő­já­rás, de most újra be­kö­szönt a té­lies idő.

Né­hány napig a ked­ve­sebb arcát mu­tatta az idő­já­rás, de most újra be­kö­szönt a té­lies idő.

Durva üzenet a mentőket szexuális zaklatással vádoló lány Facebookján

Durva üzenet a mentőket szexuális zaklatással vádoló lány Facebookján

Árul­kodó szö­ve­get tett ki az ol­da­lára a fi­a­tal lány.

Árul­kodó szö­ve­get tett ki az a ti­ni­lány, aki azt ál­lítja: orá­lis szexre kény­sze­rí­tette őt két mentő.

Agyonvertek egy kutyát Kecskeméten!

Brutálisan agyonvertek egy kutyát Kecskeméten!

Az ál­lat­or­vos sem tudta már meg­men­teni.

A négy­lá­bút az ál­lat­or­vos már nem tudta meg­men­teni. A bon­co­lás után tud­ják csak meg­mon­dani, hogy mikor tör­tént pon­to­san az ál­lat­kín­zás.

A meteorológusok is megdöbbentek: baljós sárga esővel jön a lehűlés

A meteorológusok is megdöbbentek: baljós sárga esővel jön a lehűlés

Ennyi­vel nem ússzuk meg, erős szélre is ké­szülni kell.

Ennyi­vel nem ússzuk meg, erős szélre is ké­szülni kell. Hét­vé­gére tel­je­sen fel­for­dul az idő­já­rás.

Idegméreg az erdőben, veszélyben az emberek is

Idegméreg az erdőben, veszélyben az emberek is

El­pusz­tult ege­rész­öly­vet ta­lál­tak a Hor­to­bá­gyi Ma­dár­park mun­ka­tár­sai, a ma­da­rat ideg­mé­reg öl­hette meg.

El­pusz­tult ege­rész­öly­vet ta­lál­tak a Hor­to­bá­gyi Ma­dár­park mun­ka­tár­sai, a ma­da­rat ideg­mé­reg öl­hette meg.

Végleg búcsút inthetünk a télnek, megérkezett a tavasz!

Végleg búcsút inthetünk a télnek, megérkezett a tavasz!

Csü­tör­tö­kön be­kö­szönt a jó idő!

Csü­tör­tö­kön be­kö­szönt a jó idő, nap­köz­ben akár 16 fokot is mér­he­tünk. A me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint idén már csak az év végén lesz újra fa­gyos idő.

Kiadták a riasztást: óriási változást hoz az időjárás

Kiadták a riasztást: óriási változást hoz az időjárás

A kö­vet­kező na­pok­ban nem csak a sok eső­vel gyű­lik meg a ba­junk... Ez már a me­te­o­ro­ló­gu­sok­nak is sok!

Hihetetlen fordulat az elgázolt rendőrnő ügyében

Hihetetlen fordulat az elgázolt rendőrnő ügyében

A ka­mi­o­nos ha­lálra gá­zolta a rend­őr­nőt az M5-ösön, most mégis ki­en­ged­ték.

A ka­mi­o­nos ha­lálra gá­zolta a rend­őr­nőt az M5-ösön, most mégis ki­en­ged­ték. A sofőr össze­rop­pant, őszinte meg­bá­nást mu­ta­tott és el­né­zést kért a csa­lád­tól.