POLITIK

NÍNÓ

Hős Tesla-sofőr akadályozta meg a tragédiát az autópályán

Hős Tesla-sofőr akadályozta meg a tragédiát az autópályán

Fel­te­he­tően egy hős sofőr lé­lek­je­len­lé­té­nek kö­szön­hető, hogy nem tör­tént na­gyobb tra­gé­dia az au­tó­pá­lyán.

Bevallotta tettét: Ez a fiatal az idős magyar férfi kegyetlen gyilkosa

Bevallotta tettét: Ez a fiatal az idős magyar férfi kegyetlen gyilkosa

Hol­tan ta­lál­tak Per­kátán egy idős férfit a csa­ládi háza ud­va­rán pén­tek éjjel.

Zárt osztályon kezelték a csepeli gyilkost

Zárt osztályon kezelték a csepeli gyilkost

Íté­let he­lyett kény­szer­gyógy­ke­ze­lésre szá­mít­hat a cse­peli gyil­kos. A Ri­post meg­tudta: a nőt pszi­chi­át­rián ke­zel­ték.

Íté­let he­lyett kény­szer­gyógy­ke­ze­lésre szá­mít­hat a cse­peli gyil­kos.

Halálos baleset a 84-es úton: Gyilkos autóst keresnek

Halálos baleset a 84-es úton: Gyilkos autóst keresnek

Egy har­ma­dik autós lehet a fe­le­lős.

A Nagy­cenk­nél tör­tént ha­lá­los ka­ram­bolt egy har­ma­dik, a hely­szín­ről el­hajtó sofőr okoz­hatta. A rend­őrök egy sötét színű jár­mű­ről gyűj­te­nek in­for­má­ci­ó­kat.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Fordulat a veronai busztragédia sérültjének ügyében

Fordulat a veronai busztragédia sérültjének ügyében

Nem­so­kára egyez­tet­nek a kó­má­ból fel­éb­resz­tett sé­rült ha­za­szál­lí­tá­sá­ról. Vár­ha­tóan jövő héten ér­kez­het haza.

Nem­so­kára egyez­tet­nek a kó­má­ból fel­éb­resz­tett sé­rült ha­za­szál­lí­tá­sá­ról. Vár­ha­tóan jövő héten ér­kez­het haza.

Robbantásra készülnek a folyón

Robbantásra készülnek a folyón

A ti­sza­löki erő­mű­nél kell törni a jeget. Ezért rob­ban­tani fog­nak a szak­em­be­rek. Nehéz hely­zetre ké­szül­nek fel. A víz­erőmű már hétfő óta nem mű­kö­dik.

A ti­sza­löki erő­mű­nél kell törni a jeget. Ezért rob­ban­tani fog­nak a szak­em­be­rek. Nehéz hely­zetre ké­szül­nek fel. A víz­erőmű már hétfő óta nem mű­kö­dik.

Borzalom: meghalt a lépcsőről leesett baba

Borzalom: meghalt a lépcsőről leesett baba

Amíg az anya ajtót nyi­tott, gyer­meke ki­esett a ba­ba­ko­csi­ból, és meg­halt.

Min­den anya rém­álma vált va­lóra egy mis­kolci ház la­ká­sá­nak aj­taja előtt, a lép­cső­ház lép­cső­jén: amíg az anya a zár­ral bab­rált, gyer­meke ki­esett a ba­ba­ko­csi­ból, le­zu­hant és meg­halt. Az anyá­nak teg­nap gon­dat­lan­ság­ból el­kö­ve­tett em­ber­ölés miatt kel­lett bí­ró­ság elé áll­nia.

Meglepő titkot árul el a 3 hónapa eltűnt tini Facebookja

Meglepő titkot árul el a 3 hónapa eltűnt tini Facebookja

Kö­rözi a rend­őr­ség Iszak Gert­rú­dot.

Kö­rözi a rend­őr­ség a 13 éves Iszak Gert­rú­dot, aki még no­vem­ber­ben tűnt el Szom­bat­hely­ről. A fi­a­tal lány a kö­zös­ségi ol­da­lán üzent is­me­rő­se­i­nek.

Horror Pereden!

Horror Pereden!

Szán­dé­ko­san gyúj­totta fel az édes­any­ját a szlo­vá­kiai férfi, mi­u­tán össze­vesz­tek! A csa­ládi ház­ban nagy mennyi­ségű ká­bí­tó­szert is ta­lált a rend­őr­ség. A 27 éves el­kö­ve­tőt hal­mo­zot­tan több, mint 20 év bör­tönre ítél­he­tik.

Szán­dé­ko­san gyúj­totta fel az édes­any­ját szlo­vá­kiai férfi, mi­u­tán össze­vesz­tek! A nő tes­té­nek 80%-a meg­égett. Élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban van. A csa­ládi ház­ban nagy mennyi­ségű ká­bí­tó­szert ta­lál­tak.

Majdnem a sztrádán született Kamilla

Majdnem a sztrádán született Kamilla az orosz elnök miatt

Ren­dőri fel­ve­ze­tés­sel kí­sér­ték a kór­házba a va­júdó kis­ma­mát az M3-asról.

Ren­dőri fel­ve­ze­tés­sel kí­sér­ték a kór­házba a va­júdó kis­ma­mát az M3-asról.

Kizsákmányolták és szexrabszolgaként tartották a magyar férfiakat

Kizsákmányolták és szexrabszolgaként tartották a magyar férfiakat

A jó élet re­mé­nyé­ben in­dul­tak el az Egye­sült Ál­la­mokba, de web­ka­me­rás szexre kény­sze­rí­tet­ték a ho­mo­sze­xu­á­lis férfi­a­kat.

Borzalmas fotók a kiskunfélegyházi halálos balesetről!

Borzalmas fotók a kiskunfélegyházi halálos balesetről!

Vonat és sze­mély­autó üt­kö­zött össze, egy 16 éves lány a hely­szí­nen meg­halt hét­főn.

Vonat és sze­mély­autó üt­kö­zött össze, egy 16 éves lány a hely­szí­nen meg­halt hét­főn.

Elfogták a 2-es metró embertelen utasverőit - videó

Elfogták a 2-es metró embertelen utasverőit - videó

Két biz­ton­sági őr vert meg egy ké­re­gető férfti, aki sen­kit sem fe­nye­ge­tett a met­rón.

Két biz­ton­sági őr vert meg egy ké­re­gető férfti, aki sen­kit sem fe­nye­ge­tett a met­rón.

Ezeken a helyeken nem fogsz örülni a traffipaxoknak Budapesten

Ezeken a helyeken nem fogsz örülni a traffipaxoknak Budapesten

Meg­mu­tat­juk, hol mérik majd a se­bes­sé­get a rend­őrök.

Bu­da­pes­ten 36 he­lyen lesz traffi­pax szom­ba­ton, egy táb­lá­zat­ban meg­mu­tat­juk, hol mér­nek majd.

Friss: Gyermekekkel teli magyar busz borult fel, sokan meghaltak

Friss: Gyermekekkel teli magyar busz borult fel, sokan meghaltak

Olasz­or­szág­ban szen­ve­dett bal­ese­tet egy ma­gyar busz, ame­lyik gyer­me­ke­ket szál­lí­tott.

Brutális fotó a halálos balesetről: ilyen durván összetört az autó

Brutális fotó a halálos balesetről: ilyen durván összetört az autó

Pén­tek haj­nal­ban tör­tént sú­lyos bal­eset Bu­da­pes­ten, a Határ úti fe­lül­já­ró­nál, egy ember meg is halt.

Borzalmas: értéktelen mobilért kellett meghalnia a nagypapának

Borzalmas: értéktelen mobilért kellett meghalnia a nagypapának

Cső­kulccsal ver­ték ha­lálra a 89 éves férfit Cse­mőn, uno­kája is benne volt.

Daisy szolgálatra jelentkezik

Igen fiatal, de máris nagy feladat van a mancsain

A Fejér me­gyei Ercsi rend­őr­ka­pi­tány­sá­gán állt szol­gá­latba a német ju­hász.

A Fejér me­gyei Ercsi Rend­őr­őr­sé­nél fog bűnt ül­dözni a 18 hó­na­pos német ju­hász.

Durva: így úszhatja meg botrányos tettét a pesti szatír

Durva: így úszhatja meg botrányos tettét a pesti szatír

Gye­re­kek­nek mu­to­gatta magát a 30 éves férfi. Bör­tönbe is me­hetne, de úgy tűnik meg­ússza.

Gye­re­kek­nek mu­to­gatta magát a 30 éves férfi.

Kiugrott egy férfi a hatodikról Dunaújvárosban, szörnyethalt

Kiugrott egy férfi a hatodikról Dunaújvárosban, szörnyethalt

Ba­le­set vagy ön­gyil­kos­ság le­he­tett, a rend­őr­ség egy­előre még vizs­gá­ló­dik az üggyel kap­cso­lat­ban.

Eltűnt egy kisfiú: segíts megtalálni Krisztiánt!

Eltűnt egy kisfiú: segíts megtalálni Krisztiánt!

A rend­őr­ség egy 13 éves me­ző­falvi kisfiú el­tű­nése miatt kéri a se­gít­sé­gün­ket, aki pén­tek dél­után nem ér­ke­zett haza.

A rend­őr­ség egy 13 éves me­ző­falvi kisfiú el­tű­nése miatt kéri a se­gít­sé­gün­ket, aki pén­tek dél­után nem ér­ke­zett haza.

Vigyázz: Magyar nyugdíjasokra szakosodott az aljas csaló

Vigyázz: Magyar nyugdíjasokra szakosodott az aljas csaló

Egy régi, ám saj­nos ha­tá­sos trük­kel sze­rez idő­sek­től pénzt a csaló.

Meg­nyert gyógy­ta­ka­róra hi­vat­kozva jut be a nyug­dí­ja­sok la­ká­sába.

Felrobbanthatták a balatonfűzfői cég telephelyét

Felrobbanthatták a balatonfűzfői cég telephelyét

Mű­anyag tar­tá­lyok gyul­lad­tak meg.

Mű­anyag tar­tá­lyok gyul­lad­tak meg, ez ve­ze­tett a rob­ba­nás­hoz.

Megszólalt László, aki szex közben fojtotta meg a prostituáltat

Megszólalt László, aki szex közben fojtotta meg a prostituáltat

Hosszú per­ce­ken át sze­xelt a nővel az­után is, hogy ő már nem lé­leg­zett. S. László val­lo­má­sá­ban döb­be­ne­tes rész­le­te­ket árult el...

Hosszú per­ce­ken át sze­xelt a nővel az­után is, hogy ő már nem lé­leg­zett. S. László val­lo­má­sá­ban döb­be­ne­tes rész­le­te­ket árult el...

Életveszély! Kerekesszékkel hajtottak be a körfogalomba

Életveszély! Kerekesszékkel hajtottak be a körfogalomba

A 42 éves nap­kori férfit végül a rend­őrök vit­ték haza...

A 42 éves nap­kori férfit végül a rend­őrök vit­ték haza...

Börtön várhat a részeg gázolókra

Börtön várhat a részeg gázolókra

Azt is le­csuk­hat­ják, aki át­en­gedte a vo­lánt.

Azt is le­csuk­hat­ják, aki át­en­gedte a vo­lánt. Nem győ­ző­dött meg arról, hogy a férfi ve­ze­tői en­ge­déllyel ren­del­ke­zik-e. Rá­adá­sul tudta róla, hogy ré­szeg, hi­szen együtt ittak...

Inába szállt a bátorsága

Inába szállt a bátorsága

A pa­lack­ban ma­radt a 100 ezres bor. Nem merte el­fo­gyasz­tani.

A pa­lack­ban ma­radt a 100 ezres bor.

Bulldogmaffia garázdálkodik keleten

Bulldogmaffia garázdálkodik keleten

Több mint egy tucat kutya tűnt el két vá­ros­ból. Ka­rá­csony előtt Dé­va­vá­nyá­ról két nagy ér­tékű bull­do­got lo­pott el va­laki a ház ud­va­rá­ról. De nem ez volt az egyet­len eset.

Több mint egy tucat kutya tűnt el két vá­ros­ból. Ki­zá­ró­lag faj­ta­tiszta, fran­cia és angol bull­do­go­kat, il­letve mop­szo­kat lop­tak el is­me­ret­le­nek. Kö­zü­lük sok­nak rá­adá­sul mil­li­ókra rúg az esz­mei ér­téke.

Késik az újév!

Késik az újév!

A szil­vesz­teri vissza­szám­lá­lás­nál, koc­cin­tás előtt az 1 után még egy nul­lát is mon­da­nunk kell. Idén de­cem­ber 31-én éjfél előtt még 23 óra 59 perc 60 má­sod­perc is lesz, még mi­előtt át­lép­nénk 2017-be.

A vissza­szám­lá­lás­nál az 1 után még egy nul­lát is mond­ha­tunk.

Karácsonyi tréfa? Szándékosan gyújthatták fel panelházat

Karácsonyi tréfa? Szándékosan gyújthatták fel panelházat

Fe­kete füst lepte el egy tíz­eme­le­tes panel lép­cső­há­zát Szom­bat­he­lyen.

A pos­ta­lá­dák­nál ki­gyul­ladt pa­pír­kö­teg­ről a tűz át­ter­jedt az aj­tókra is. Nem zár­ták ki a szán­dé­kos­sá­got.

Rendőrházaspár mentett ki két nőt az égő házból

Rendőrházaspár mentett ki két nőt az égő házból

Idő­ben ész­re­vet­ték a bajt.

A sza­bad­na­pos há­zas­pár épp úton volt, ami­kor ész­re­vet­ték a bajt.

20 éves gyilkossági ügy oldódhat meg

20 éves gyilkossági ügy oldódhat meg

Meg­ta­lál­hat­ták a cla­re­monti so­ro­zat­gyil­kost.

Meg­ta­lál­hat­ták a cla­re­monti so­ro­zat­gyil­kost

Radikális iszlamista a berlini merénylő

Radikális iszlamista a berlini merénylő

Az új gya­nú­sí­tott nem volt is­me­ret­len a német ha­tó­sá­gok előtt.

Az új gya­nú­sí­tott nem volt is­me­ret­len a német ha­tó­sá­gok előtt.

Itt vannak az első képek a brutális pesti tűzvészről

Itt vannak az első képek a brutális pesti tűzvészről

A 18. ke­rü­let­ben min­den­hon­nan lehet látni a ha­tal­mas füs­töt, amely egy lán­goló csa­ládi ház­ból szállt fel...

A 18. ke­rü­let­ben min­den­hon­nan lehet látni a ha­tal­mas füs­töt, amely egy lán­goló csa­ládi ház­ból szállt fel...

Halott a kórház vécéjében: Sajnáljuk, de nem hibáztunk!

Halott a kórház vécéjében: Sajnáljuk, de nem hibáztunk!

Le­zá­rult a vizs­gá­lat..

Le­zá­rult a vizs­gá­lat a Dél-pesti kór­ház­ban a hol­tan ta­lált nő ügyé­ben. Nem tud­hat­tak róla.

A balatonkenesei rendőrnél ma már nem lesz nagyobb hős

A balatonkenesei rendőrnél ma már nem lesz nagyobb hős

Tes­té­vel fű­tötte az idős férfit.

Tes­té­vel fű­tötte az idős férfit, amíg ki­ér­tek a men­tők.

Kettévágta a fa az autót

Kettévágta a fa az autót

Sok­koló fotók a so­mo­gyi tra­gé­dia hely­szí­né­ről. Ket­ten meg­hal­tak a bal­eset­ben. Egye­lőre nem tudni, miért haj­tott fának az autó.

Fotók a so­mo­gyi tra­gé­dia hely­szí­né­ről.

Egészségügyi szűréseken verik át az időseket

Egészségügyi szűréseken verik át az időseket

Ál­or­vo­sok adnak el cso­dát ígérő "mű­sze­re­ket". Egy idős nyug­dí­jas pár­nak 200 eze­rért adtak el egy vil­logó órát.

Ál­or­vo­sok adnak el cso­dát ígérő "mű­sze­re­ket".

Szex közben rabolt a prosti a nyílt utcán

Szex közben rabolt a prosti a nyílt utcán

A térfi­gyelő ka­me­rák rög­zí­tet­ték, aho­gyan a kun­csaft és az ut­ca­lány...

A térfi­gyelő ka­me­rák rög­zí­tet­ték, aho­gyan a kun­csaft és az ut­ca­lány meg­kö­tik az üz­le­tet majd egy ka­pu­aljba hú­zód­nak...

Arathat ma a halál az utakon: ne engedd

Arathat ma a halál az utakon: ne engedd

Az éj­sza­kai ha­lá­los busz­bal­eset után újabb ka­ram­bo­lok­ról ér­ke­zett hír!

Az éj­sza­kai ha­lá­los busz­bal­eset után újabb ka­ram­bo­lok­ról ér­ke­zett hír! A rend­ör­ség min­den­kit fi­gyel­mez­tet, or­szág­szerte jég­pá­lyává vál­toz­tak az utak.

Nagyot hibáztak a mentősök a buszbalesetnél

Nagyot hibáztak a mentősök a buszbalesetnél

Két ve­ze­tőt is fel­füg­gesz­tet­tek ál­lá­sá­ból a men­tők­nél. A re­gi­o­ná­lis igaz­gató el­ső­nek ért oda, de még­sem kezdte el a sé­rül­tek el­lá­tá­sát.

Két ve­ze­tőt is fel­füg­gesz­tet­tek ál­lá­sá­ból a men­tők­nél.

Sokkoló: Képek a mezőkövesdi buszbalesetről

Sokkoló: Képek a mezőkövesdi buszbalesetről

Ad­venti vá­sár­ról tar­tott haza az a busz, ame­lyen a mos­tani in­for­má­ciók sze­rint hár­man meg­hal­tak.

Ad­venti vá­sár­ról tar­tott haza az a busz, ame­lyen a mos­tani in­for­má­ciók sze­rint hár­man meg­hal­tak és ren­ge­te­gen meg­sé­rül­tek az M3-ason.

Szenzációs siker a magyar egészségügyben

Szenzációs siker a magyar egészségügyben

Már 18-an kap­tak új tüdőt.

Ko­ráb­ban el­kép­zel­he­tet­len volt, mára már 18 be­te­gen haj­tot­tak végre tü­dő­transz­plan­tá­ciót.

Tragédia: ezt a 22 éves fiatalt ölte meg a 82 éves sofőr

Tragédia: ezt a 22 éves fiatalt ölte meg a 82 éves sofőr

Élete első au­tó­já­ban lelte ha­lá­lát.

Élete első au­tó­já­ban lelte ha­lá­lát a 22 éves Gábor, akit meg­ha­tóan gyá­szol­nak hoz­zá­tar­to­zói.

A villamosvezetőt is lerúgta: őket keresi a rendőrség!

A villamosvezetőt is lerúgta: őket keresi a rendőrség!

Két utast, a vil­la­mos­ve­ze­tőt, egy já­ró­ke­lőt, órák­kal ko­ráb­ban öt másik em­bert tá­mad­tak meg. Egyi­kő­jük rend­őr­ké­zen, így kap­ták el.

Két utast, a vil­la­mos­ve­ze­tőt, egy já­ró­ke­lőt, órák­kal ko­ráb­ban öt másik em­bert tá­mad­tak meg. Egyi­kő­jük rend­őr­ké­zen, így kap­ták el. V. Ist­ván azon­ban fel­te­he­tően hall­gat, társa ugyanis to­vábbra is is­me­ret­len. A rend­őr­ség a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri. Íme a videó a tá­ma­dás­ról.

Tragédia: Holtan találták az öt napja eltűnt édesanyát

Tragédia: Holtan találták az öt napja eltűnt édesanyát

A csa­lád­ta­gok és a rend­őr­ség is ke­reste a 62 éves asszonyt, aki­nek szer­dán ve­szett nyoma. Saj­nos már csak a holt­tes­tét ta­lál­ták meg...

A csa­lád­ta­gok és a rend­őr­ség is ke­reste a 62 éves asszonyt, aki­nek szer­dán ve­szett nyoma. Saj­nos már csak a holt­tes­tét ta­lál­ták meg...

Befellegzett a nem adózó főbérlőknek: jövőre rájuk száll a NAV

Befellegzett a nem adózó albérlet kiadóknak

Már idén is na­pi­ren­den volt a téma az adó­ha­tó­ság­nál, jö­vőre jöhet a raz­zia.

Már idén is na­pi­ren­den volt a téma az adó­ha­tó­ság­nál, jö­vőre jöhet a raz­zia.

Gyerekek is kaphattak a hamisított almaléből?

Gyerekek is kaphattak a hamisított almaléből?

Mil­liós bír­ságra szá­mít­hat­nak...

Mil­liós bír­ságra szá­mít­hat a Ki­váló Ma­gyar Élel­mi­szer Véd­je­gyű ter­mé­ket gyártó cég. Eddig gye­re­ke­ket is tá­mo­gat­tak...

Borzalmas fotók: Szörnyű balesetben hunyt el két sofőr a 8-as úton

Borzalmas fotók: Szörnyű balesetben hunyt el két sofőr a 8-as úton

Két autó fron­tá­li­san üt­kö­zött, mi­u­tán az egyik át­sza­kí­totta a két ol­dalt el­vá­lasztó sza­lag­kor­lá­tot szom­bat dél­után.

Ezt a jogerős döntést hozta a bíróság a kakucsi gyilkosság ügyében

Ezt a jogerős döntést hozta a bíróság a kakucsi gyilkosság ügyében

Még már­­ci­us­­ban ké­­sel­­ték ha­­lálra a 20 éves Vi­­vi­ent, a fel­­té­­te­­le­­zett gyil­­kosa azóta elő­­ze­­tes le­­tar­­tóz­­ta­­tás­­ban van.

Akár 5 évet is kaphat a 40 forintot rabló nő

Akár 5 évet is kaphat a 40 forintot rabló nő

Pénze nem lett, rá­adá­sul több évre bör­tönbe ke­rül­het.

Dup­lán is pórul jár­hat az az 51 éves káli nő, aki egy idős höl­gyet fosz­tott ki. Pénze nem lett, rá­adá­sul több évre bör­tönbe ke­rül­het.

Mentő gázolta halálra

Mentő gázolta halálra: így gyászolják a békéscsabai tinilányt...

Így gyá­szol­ják a bé­kés­csa­bai ti­ni­lányt. Két hete min­den nap friss virág, ko­szo­rúk és égő mé­cse­sek em­lé­kez­tet­nek a tra­gé­di­ára ke­resz­te­ző­dés­ben. A gim­ná­zi­um­ban sors­fát ül­tet­nek majd a lány bú­csúz­ta­tása után.

Kit­tit még kór­házba szál­lí­tot­ták, de már nem tud­tak se­gí­teni rajta.

Borzalmas fotók az M1-es autópályán történt tömegkarambolról

Borzalmas fotók az M1-es autópályán történt tömegkarambolról

Szinte egy idő­ben, egy­más­tól pár száz mé­terre üt­köz­tek az autók, hár­man meg is sé­rül­tek a szom­bati bal­eset­ben.

Holttest Siófokon: Rejtélyes gyilkosságról suttognak

Holttest Siófokon: Rejtélyes gyilkosságról suttognak

El­gá­zolt a vonat egy 19 éves fi­a­talt.

El­gá­zolt a vonat egy 19 éves fi­a­talt Sió­fo­kon, ám az ál­do­zat édes­anyja sze­rint meg­öl­ték a fiát.

Friss: felmentették a darnózseli darálós gyilkosság vádlottját

Friss: felmentették a darnózseli darálós gyilkosság vádlottját

N. Já­nost a bí­ró­ság bi­zo­nyí­tott­ság hi­á­nyá­ban pén­te­ken fel­men­tette. A tár­gya­lás során végig ta­ga­dott.

N. Já­nost a bí­ró­ság bi­zo­nyí­tott­ság hi­á­nyá­ban pén­te­ken fel­men­tette. A tár­gya­lás során végig ta­ga­dott.

Aggasztó: Rejtélyes módon tűnt el a Tiszában a 15 éves Barbara

Aggasztó: Rejtélyes módon tűnt el a Tiszában a 15 éves Barbara

To­vábbra sem ta­lál­ják a Ti­szába esett lányt, zá­po­roz­nak a tra­gé­di­á­val kap­cso­la­tos kér­dé­sek.

Szörnyű részletek derültek ki a budapesti szerelmi gyilkosságról

Szörnyű részletek derültek ki a budapesti szerelmi gyilkosságról

Ön­maga ke­reste fel a rend­őr­sé­get a bu­da­pesti J. János no­vem­ber 18-án: azt ál­lí­totta, hogy meg­szúrta fe­le­sé­gét.

Titkos hangfelvétel került elő a pedofíliával vádolt csepeli testnevelő tanár ügyében

Titkos hangfelvétel került elő a pedofíliával vádolt csepeli testnevelő tanár ügyében

Szá­mí­tás­tech­ni­ku­sok dol­goz­nak rajta.

Je­len­leg szá­mí­tás­tech­ni­ku­sok dol­goz­nak rajta, hogy a bíró is meg­hall­gat­hassa a bi­zo­nyító erejű be­szél­ge­tést.

Tragédia: így gyászolják a békéscsabai tinilányt

Tragédia: így gyászolják a békéscsabai tinilányt

Nem hal­lotta a zene miatt a szi­ré­nát.

Két is­ko­lája kö­zött ütötte el Kit­tit a men­tő­autó, va­ló­szí­nű­leg nem hal­lotta a zene miatt a szi­ré­nát.

Megbénította a fővárost a Gellért téri baleset! - Fotók

Megbénította a fővárost a Gellért téri baleset! - Fotók

A Bar­tók Béla úton volt bal­eset.

A Bar­tók Béla úton össze­üt­kö­zött egy autó és egy vil­la­mos. Az em­be­re­ket pót­ló­bu­szok vi­szik to­vább.

Brutális drogfogás Budapesten

Brutális drogfogás Budapesten

Fel­te­he­tően a zsa­ruk­nak is el­akadt a sza­vuk, ami­kor a ház­ku­ta­tás során be­kuk­kan­tot­tak a gya­nú­sí­tott pin­cé­jébe és meg­ta­lál­ták a teli zsá­ko­kat...

Fel­te­he­tően a zsa­ruk­nak is el­akadt a sza­vuk, ami­kor a ház­ku­ta­tás során be­kuk­kan­tot­tak a gya­nú­sí­tott pin­cé­jébe és meg­ta­lál­ták a teli zsá­ko­kat...

Robbanás Újpesten, egy életveszélyes sérült - drámai fotók

Robbanás Újpesten, egy életveszélyes sérült - drámai fotók

Be­sza­kadt a tető, a csa­ládi ház több fala ki­dőlt, a kör­nyék­beli épü­le­tek is meg­ron­gá­lód­tak. Mindez egy el­ha­nya­golt kon­vek­tor miatt...

Be­sza­kadt a tető, a csa­ládi ház több fala ki­dőlt, a kör­nyék­beli épü­le­tek is meg­ron­gá­lód­tak. Mindez egy el­ha­nya­golt kon­vek­tor miatt...

Megrázó részletek a pécsi szerelmi gyilkosságról

Megrázó részletek a pécsi szerelmi gyilkosságról

So­káig csak ta­lál­gat­ták, mi okoz­hatta a férfi ha­lá­lát. Nem gon­dol­ták volna, hogy párja képes lenne ilyes­mire...

So­káig csak ta­lál­gat­ták, mi okoz­hatta a férfi ha­lá­lát. Nem gon­dol­ták volna, hogy párja képes lenne ilyes­mire...

Ezek voltak az eltűnt magyar lány utolsó szavai édesanyjának

Ezek voltak az eltűnt magyar lány utolsó szavai édesanyjának

Öt napja nem ta­lál­ják a 20 éves lányt.

Öt napja nem ta­lál­ják a 20 éves Szil­viát, aki utol­jára anyu­ká­já­val be­szélt te­le­fo­non no­vem­ber 13-án. A rend­őr­ség egy­előre nem nyo­moz az ügy­ben.

Durva családi dráma: kalapáccsal támadt anyjára a 21 éves fiú Debrecenben

Durva családi dráma: kalapáccsal támadt anyjára a 21 éves fiú Debrecenben

Úgy vágta fejbe ka­la­páccsal any­ját, hogy a szer­szám nyele el­tört. A rend­őr­sé­gen nem ta­ga­dott: ölni akart, mondta.

Kegyetlen: Tűkkel átszúrt húsdarabot akart etetni a kutyával

Kegyetlen: Tűkkel átszúrt kolbászdarabokat akart etetni a kutyával

Gom­bos­tű­ket szur­kált va­laki a hús­da­ra­bokba, majd azo­kat egy csa­ládi ház ud­va­rába dobta.

Kidobta a migráns a feleségét az ablakon, majd még nyakon is szúrta

Kidobta a migráns a feleségét az ablakon, majd még nyakon is szúrta

Fél­té­keny­ségi vita rázta meg Senft­len­berg vá­ro­sát. A há­zas­pár gyer­me­kei vé­gig­néz­ték a csa­ládi tra­gé­diát.

Meglógott a rendőrök elől a robogós

Meglógott a rendőrök elől a robogós

A jár­dán már nem si­ke­rült kö­vetni a rend­szám nél­kül me­ne­külő mo­to­rost - vi­de­ó­val. A rend­őr­ség sze­rint a nagy for­ga­lom miatt úszta meg a ro­bo­gós.

A jár­dán már nem si­ke­rült kö­vetni a rend­szám nél­kül me­ne­külő mo­to­rost - vi­de­ó­val. A rend­őr­ség sze­rint a nagy for­ga­lom miatt úszta meg a ro­bo­gós.

Vigyázat! Újabb módszerrel támadnak időseknél a csalók!

Vigyázat! Újabb módszerrel támadnak időseknél a csalók!

Úgy tűnik, min­dig van új a nap alatt.

Úgy tűnik, min­dig van új a nap alatt: már nem az uno­ká­val áll­nak elő a csa­lók, hanem a pa­ti­kus­sal.

Élve dobta ki a kukába babáját a fehérvári nő, zokogott a tárgyaláson

Élve dobta ki a kukába babáját a fehérvári nő, zokogott a tárgyaláson

Kü­lö­nös ke­gyet­len­ség­gel el­kö­ve­tett em­ber­ölés­sel vá­dol­ják az anyát.

Hevesen szerette, mégis megölte párját a magyar lány

Hevesen szerette, mégis megölte párját a magyar lány

A 16 éves lány egyet­len szú­rás­sal ölte meg sze­rel­mét, ami­kor közös gyer­me­kü­ket már a szíve alatt hordta.

A 16 éves lány egyet­len szú­rás­sal ölte meg sze­rel­mét, ami­kor már ter­hes volt.

Újabb magyar lányt öltek meg Németországban, sorozatgyilkostól rettegnek

Újabb magyar lányt öltek meg Németországban, sorozatgyilkostól rettegnek

Újabb pros­ti­tu­ál­tat gyil­kol­tak meg.

Alig telt el pár hét, még el sem fog­ták a ma­gyar lány gyil­ko­sát, ami­kor ki­de­rült, egy újabb ma­gyar pros­ti­tu­ál­tat is meg­öl­tek Né­met­or­szág­ban.

Eldőlt a bekokainozva gázoló nő sorsa!

Eldőlt a bekokainozva gázoló nő sorsa!

El­ső­fo­kon 2 mil­liós óva­dék el­le­né­ben sza­ba­dult volna.

Dön­tött a má­sod­fokú bí­ró­ság arról, hogy sza­bad­lá­bon vagy a rá­csok mö­gött vé­de­kez­het a fi­a­tal nő.

Botrány: megerőszakolhatott egy lányt a magyar énekes

Botrány: megerőszakolhatott egy lányt a magyar énekes

Erre senki nem szá­mí­tott! Akár nyolc évre is rács mögé ke­rül­het az erő­sza­kos férfi. A fi­a­tal te­het­ség kar­ri­er­jé­nek ezzel vége...

Interneten kereste, hogy ölhetné meg legdurvábban a nejét

Interneten kereste, hogy ölhetné meg legdurvábban a nejét

A be­ván­dorló ta­xi­so­főr arra volt kí­ván­csi, hova kell szúr­nia, hogy a le­hető leg­töb­bet szen­ved­jen a fe­le­sége...

A be­ván­dorló ta­xi­so­főr arra volt kí­ván­csi, hova kell szúr­nia, hogy a le­hető leg­töb­bet szen­ved­jen a fe­le­sége...

Brutális baleset: vasbeton szakította le a munkások állványát Budapesten

Brutális baleset: vasbeton szakította le a munkások állványát Budapesten

A har­ma­dik eme­let ma­gas­sá­gá­ból zu­hant le egy mun­kás.

A har­ma­dik eme­let ma­gas­sá­gá­ból zu­hant le egy mun­kás.

Így várta ítéletét a kegyetlen ceglédi asszony! - Videó!

Így várta ítéletét a kegyetlen ceglédi asszony! - Videó!

Csü­tör­tökre meg­tört B. Mó­nika.

Csü­tör­tökre meg­tört B. Mó­nika, zseb­ken­dő­jét szo­ron­gatva ült a bí­ró­ság fo­lyo­só­ján. A bí­ró­ság az ügyész­ség ja­vas­lata után le­tar­tóz­tatta.

Ezrek keresik a nyomtalanul eltűnt magyar tinilányt

Ezrek keresik a nyomtalanul eltűnt magyar tinilányt

Egy hó­napja nem ment haza a 15 éves And­rea, aki után már a rend­őr­ség is nagy erők­kel nyo­moz!

Egy hó­napja nem ment haza a 15 éves And­rea, aki után már a rend­őr­ség is nagy erők­kel nyo­moz!