POLITIK

KÜLFÖLD

Németország, Európa legnagyobb bordélya

Németország, Európa legnagyobb bordélyháza

A "pros­ti­tu­ál­tak Al­dija" egye­sek sze­rint Né­met­or­szág.

A "pros­ti­tu­ál­tak Al­dija" egye­sek sze­rint Né­met­or­szág, ahol vi­rág­zik a szex­tu­riz­mus, és a tör­vé­nyes ke­re­tek el­le­nére is arat­nak az em­ber­ke­res­ke­dők.

Az EU-nak annyi!

Az Európai Uniónak annyi!

Az Eu­ró­pai Uniót ebben a for­má­ban már kép­te­len­ség fenn­tar­tani, de eu­ró­pai egy­ségre szük­ség van.

Az Eu­ró­pai Uniót ebben a for­má­ban már kép­te­len­ség fenn­tar­tani, de eu­ró­pai egy­ségre szük­ség van. A ro­mo­kon egy új kö­zös­ség szü­le­tik a fran­cia el­nök­je­lölt sze­rint.

Terrortámadástól védik II. Erzsébet otthonát

Terrortámadástól védik II. Erzsébet otthonát

Ronda, de szük­sé­ges aka­dá­lyok ke­rül­tek több lon­doni tu­ris­ta­cél­pont, va­la­mint ki­rá­lyi lak­hely elé is.

Ronda, de szük­sé­ges aka­dá­lyok ke­rül­tek több lon­doni tu­ris­ta­cél­pont, va­la­mint ki­rá­lyi lak­hely elé is.

Elkezdődött a Brexit - de mi történik ezután?

Elkezdődött a Brexit - de mi történik ezután?

Szer­dán hi­va­ta­lo­san is meg­kez­dő­dött az Egye­sült Ki­rály­ság ki­lé­pése.

Szer­dán hi­va­ta­lo­san is meg­kez­dő­dött az Egye­sült Ki­rály­ság ki­lé­pése az EU-ból, mi­u­tán The­resa May alá­írta a ki­lé­pés­ről szóló, Do­nald Tusk­nak cím­zett le­ve­let.

Emberevő kígyóra bukkantak

Emberevő kígyóra bukkantak

Ru­hás­tul falta fel a hüllő a férfit, még a gu­mi­csizma is a lábán volt.

Ru­hás­tul falta fel a hüllő a férfit, még a gu­mi­csizma is a lábán volt.

Írország döntheti romba a brüsszeli kártyavárat

Írország döntheti romba a brüsszeli kártyavárat

Egy olyan or­szág ad­hatja meg az EU-nak a ke­gye­lem­dö­fést, amelyre a brüsszeli ve­zér­kar nem is szá­mí­tott.

Egy olyan or­szág ad­hatja meg az EU-nak a ke­gye­lem­dö­fést, amelyre talán a brüsszeli ve­zér­kar nem is szá­mí­tott: Ír­or­szág.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Hatvan ember halt meg a dzsihadisták legújabb piszkos húzásától

Hatvan ember halt meg a dzsihadisták legújabb piszkos húzásától

A mo­szuli házat fel­te­he­tően alá­ak­náz­ták a dzsi­ha­dis­ták...

Hat­van­egy holt­tes­tet emel­tek ki egy össze­dőlt mo­szuli ház rom­jai alól, ame­lyet fel­te­he­tően alá­ak­náz­tak a dzsi­ha­dis­ták - kö­zölte va­sár­nap az iraki had­se­reg...

Anya nem tud felébredni! - mondta a kisfiú, mikor rátaláltak

Anya nem tud felébredni! - mondta a kisfiú, mikor rátaláltak

Szív­szo­rító lát­vány volt, ami­kor rá­ta­lál­tak Ly­di­ára. Kisfia éb­reszt­getni pró­bálta napok óta ha­lott édes­any­ját...

Szív­szo­rító lát­vány volt, ami­kor rá­ta­lál­tak Ly­di­ára. Kisfia éb­reszt­getni pró­bálta ha­lott édes­any­ját...

Chat-üzenetben kaphatott utasítást a támadásra a londoni terrorista!

Chat-üzenetben kaphatott utasítást a támadásra a londoni terrorista!

A me­rénylő per­cek­kel a tá­ma­dás előtt még a mo­bil­te­le­fon­ján cha­telt, nem sok­kal ké­sőbb három em­bert ölt meg.

Kimentették, majd újraélesztették a kiskutyát a hős tűzoltók - videó

Kimentették, majd újraélesztették a kiskutyát a hős tűzoltók - videó

Szá­jon át lé­le­gez­tet­ték az élet­te­len ku­tyát, akit az égő la­kás­ból men­tet­tek ki.

A terrortámadásokat nem lehet megelőzni

Nem lehet megelőzni a terrortámadásokat

A szak­ér­tők sze­rint lo­gi­kus, ha las­san fé­lünk el­hagyni az ott­ho­nun­kat - a ter­ro­ris­tá­kat ugyanis a kö­zel­jö­vő­ben nem lehet meg­fé­kezni.

A szak­ér­tők sze­rint lo­gi­kus, ha las­san fé­lünk el­hagyni az ott­ho­nun­kat - a ter­ro­ris­tá­kat ugyanis a nem lehet meg­fé­kezni.

Pelenkában alszanak a nők, nehogy megerőszakolják őket

Pelenkában alszanak a nők, nehogy megerőszakolják őket

A mig­ráns­tá­bo­rok min­den­nap­jai...

Ál­dat­lan ál­la­po­tok ural­kod­nak a mig­ráns­tá­bo­rok­ban: nők, fi­a­tal fiúk és kis­lá­nyok is pe­len­ká­ban al­sza­nak - azért, hogy ne tud­ják meg­erő­sza­kolni őket.

Veszélyben a gyerekek, a szexuális ragadozók fénykorát éljük

Veszélyben a gyerekek, a szexuális ragadozók fénykorát éljük

Min­den ti­ze­dik perc­ben sze­xu­á­li­san bán­tal­maz­nak egy gye­re­ket!

Sok­koló sta­tisz­ti­kát tett közzé egy brit szer­ve­zet: az Egye­sült Ki­rály­ság­ban min­den ti­ze­dik perc­ben sze­xu­á­li­san bán­tal­maz­nak egy gye­re­ket - leg­alábbis a rend­őr­ség ennyi eset­ről sze­rez tu­do­mást!

Véletlenül felakasztotta magát a 4 éves kisfiú a próbafülkében

Véletlenül felakasztotta magát a 4 éves kisfiú a próbafülkében

Egy hasz­nált­ruha-ke­res­ke­dés pró­ba­fül­ké­jé­ben ful­ladt meg a gyer­mek.

Egy hasz­nált­ruha-ke­res­ke­dés pró­ba­fül­ké­jé­ben ful­ladt meg a gyer­mek.

Gyomorforgató történet: 225-ször erőszakolta meg a kislányt a pedofil

Gyomorforgató történet: 225-ször erőszakolta meg a kislányt a pedofil

Nem is ér­de­kelte, mi­lyen kö­vet­kez­mé­nyei van­nak vad­ál­lati tet­té­nek.

A drog- és al­ko­hol­függő férfit nem is ér­de­kelte, mi­lyen kö­vet­kez­mé­nyei van­nak vad­ál­lati tet­té­nek.

Áll a bál az egykori alelnök családjánál

Áll a bál az egykori alelnök családjánál

Csa­lá­don be­lüli pár­vál­tás, dro­gok és pros­ti­tu­ál­tak...

Csa­lá­don be­lüli pár­vál­tás, dro­gok és pros­ti­tu­ál­tak - mint egy bra­zil szap­pan­opera! Pedig ez a rideg va­ló­ság.

Lassan már csak a migránsok szülnek

Lassan már csak a migránsok szülnek

Ennek a fo­lya­mat­nak sú­lyos kö­vet­kez­mé­nyei le­het­nek.

Egyre ke­ve­sebb eu­ró­pai nő szül, mi­köz­ben a kon­ti­nensre ér­kező mig­rán­sok közül egyre több esik te­herbe. Ennek a fo­lya­mat­nak sú­lyos kö­vet­kez­mé­nyei le­het­nek.

Így él egy raktáros, aki terroristákat gyilkol

Így él egy raktáros, aki terroristákat gyilkol

Az 58 éves Ste­ven Kerr Szí­ri­ába sze­retne utazni - har­colni.

Az 58 éves Ste­ven Kerr kü­lö­nös okból gyűjti a pén­zét: Szí­ri­ába sze­retne utazni, ahol a kurd fel­ke­lők­höz csat­la­kozva gyil­kolná az Isz­lám Állam har­co­sait.

Mit tennél, ha rájönnél, hogy egy pedofillal élsz?

Mit tennél, ha rájönnél, hogy egy pedofillal élsz?

Alice tör­té­nete el­bor­zasztó.

Mi­lyen érzés az, ami­kor egy édes­anya rá­esz­mél, hogy köz­tisz­te­let­ben álló férje faj­ta­lan­ko­dott a lá­nyuk­kal, és gyer­mek­por­no­gráf ké­pe­ket rej­te­ge­tett?

Élet a romokon: Moszul elpusztíthatatlan

Élet a romokon: Moszul elpusztíthatatlan

Irak má­so­dik leg­na­gyobb vá­ro­sá­ban szün­te­le­nül szól­nak a fegy­ve­rek, az Isz­lám Állam még min­dig tartja magát.

Irak má­so­dik leg­na­gyobb vá­ro­sá­ban szün­te­le­nül szól­nak a fegy­ve­rek, az Isz­lám Állam ugyan egyre ki­sebb te­rü­le­ten, de még min­dig tartja magát.

Anyából apa, fiúból lány - nemet változtatott a fél család

Anyából apa, fiúból lány - nemet változtatott a fél család

Meg­döb­bentő tör­té­net: az anya és fia egy­mást tá­mo­gatva dön­tött úgy, hogy át­ope­rál­tat­ják ma­gu­kat.

Borzasztó hideget mértek, mínusz 31 fok volt a szomszédban

Borzasztó hideget mértek, mínusz 31 fok volt a szomszédban

Ro­má­ni­á­ban ret­te­ne­tes fagy van.

Hoz­zánk már meg­ér­ke­zett a ta­vasz, a ro­má­niai he­gyek­ben azon­ban ret­te­ne­tes fa­gyok van­nak. Nap­köz­ben is.

Putyin új arca: parfümmel hódít az elnök

Putyin új arca: parfümmel hódít az elnök

Meg­tör­tént, amire senki sem szá­mí­tott: az orosz elnök saját par­fü­möt do­bott pi­acra!

Meg­tör­tént, amire senki sem szá­mí­tott: az orosz elnök saját par­fü­möt do­bott pi­acra!

Öngyilkos akart lenni a migráns, aki megölte a képviselő lányát

Öngyilkos akart lenni a migráns, aki megölte a képviselő lányát

Az erő­szak­tevő, hazug mig­ráns így me­ne­kült volna az igaz­ság­szol­gál­ta­tás elől.

Az erő­szak­tevő, ha­zu­dós mig­ráns így me­ne­kült volna az igaz­ság­szol­gál­ta­tás elől.

Friss: így történt a párizsi terrortámadás

Friss: így történt a párizsi terrortámadás

A férfi egy jár­őr­cso­port női tag­ját a földre te­perte a re­pü­lő­té­ren.

A férfi egy három re­pü­lő­tiszt­ből álló jár­őr­cso­port női tag­ját a földre te­perte a re­pü­lő­té­ren, hogy el­ve­gye a gép­pisz­to­lyát.

Ez történik, ha meghal a királynő

Ez történik, ha meghal a királynő

Az Egye­sült Ki­rály­ság rég­óta ké­szül II. Er­zsé­bet ha­lá­lára.

Az Egye­sült Ki­rály­ság rég­óta ké­szül II. Er­zsé­bet ha­lá­lára: ha be­kö­vet­ke­zik a tra­gé­dia, és má­sod­per­cekre ki­dol­go­zott for­ga­tó­könyv lép életbe.

Hihetetlen, de igaz: Allergiás volt az anya saját magzatára

Hihetetlen, de igaz: Allergiás volt az anya saját magzatára

A kis­ba­bám meg akart ölni! - mondja Jes­sica Wil­li­ams, ami­kor a ter­hes­sé­gé­ről kér­de­zik. Csak­nem be­le­halt abba, hogy ki­hordja gyer­me­két!

A kis­ba­bám meg akart ölni! - mondja Jes­sica Wil­li­ams, ami­kor a ter­hes­sé­gé­ről kér­de­zik. Csak­nem be­le­halt abba, hogy ki­hordja gyer­me­két!

Tehénpostával folytatódik a diplomáciai háború

Tehénpostával folytatódik a diplomáciai háború

Fur­csa for­du­la­tot vett a ka­taszt­ro­fá­lis ál­la­potú török-hol­land vi­szony: már a négy­lá­búak sem ma­rad­hat­nak!

Fur­csa for­du­la­tot vett az egyre ka­taszt­ro­fá­li­sabb ál­la­potú török-hol­land vi­szony: már a négy­lá­búak sem ma­rad­hat­nak!

A tudósok is megdöbbentek, amikor rájöttek, mi kering az űrben

A tudósok is megdöbbentek, amikor rájöttek, mi kering az űrben

Eddig azt hit­ték a ma­gá­nyo­san ke­ringő ob­jek­tum­ról, hogy bolygó. De most rá­jöt­tek, hogy még­sem az.

Jogot a szexrobotoknak!

Jogot a szexrobotoknak!

Nagy lépés előtt áll a világ: a ro­bo­tok ha­ma­ro­san gon­dol­kodni fog­nak!

Nagy lé­pé­sek előtt áll a világ: a szex­ro­bo­tok már ha­ma­ro­san gon­dol­kodni is fog­nak! De nem lesz ebből végül ka­taszt­rófa?

Terroristákat hoz magára a feledékeny Theresa May

Terroristákat hoz magára a feledékeny Theresa May

A brit mi­nisz­ter­el­nök szét­szórt­sága akár az éle­tébe is ke­rül­het: May ugyanis az Edin­burghba tartó vo­na­ton fe­lej­tette ha­tár­idő­nap­ló­ját.

A brit mi­nisz­ter­el­nök szét­szórt­sága akár az éle­tébe is ke­rül­het: May ugyanis az Edin­burghba tartó vo­na­ton fe­lej­tette ha­tár­idő­nap­ló­ját.

Különös dolgot tett egy kislány, miután kirabolták őket

Különös dolgot tett egy kislány, miután kirabolták őket

Wendy Chay Son csa­lád­já­val még csak pár napja köl­tö­zött be Lake Worth-i ott­ho­nába, mikor be­tö­rők fosz­tot­ták ki őket. A kis­lány tol­lat ra­ga­dott...

Wendy Chay Son csa­lád­já­val még csak pár napja köl­tö­zött be Lake Worth-i ott­ho­nába, mikor be­tö­rők fosz­tot­ták ki őket. A kis­lány tol­lat ra­ga­dott...

Hóvihar bénítja meg várost, hurrikán tombol

Hóvihar bénítja meg várost, hurrikán tombol

A hó­vi­ha­rok mel­lett immár ára­dá­sok is sújt­ják az Egye­sült Ál­la­mok ke­leti part­vi­dé­két, ahol kedd óta tom­bol a vihar.

A hó­vi­ha­rok mel­lett immár ára­dá­sok is sújt­ják az Egye­sült Ál­la­mok ke­leti part­vi­dé­két, ahol kedd óta tom­bol a Stella névre ke­resz­telt téli vihar.

Büntethetik a férfiakat, ha otthon magukhoz nyúlnak

Büntethetik a férfiakat, ha otthon magukhoz nyúlnak

Bot­rá­nyos tör­vény ké­szül!

Bot­rá­nyos tör­vény­ter­ve­ze­tet ter­jesz­tett be egy te­xasi kép­vi­se­lőnő: a férfiak le­mond­hat­nak a Viag­rá­ról és a masz­tur­bá­ci­ó­ról is.

Hihetetlen videó Vilmos hercegről: ezt művelte a bárban felesége nélkül

Hihetetlen videó Vilmos hercegről: ezt művelte a bárban felesége nélkül

Hi­he­tet­len fel­vé­te­lek ke­rül­tek nap­vi­lágra a bri­tek jö­vendő ki­rá­lyá­ról. De mit szól ehhez Ka­ta­lin?

A közpénzből érzik jól magukat a képviselők

A közpénzből érzik jól magukat a képviselők

Lu­xus­nya­ra­lás, Mi­che­lin-csil­la­gos ét­ter­mek, busi­ness class re­pü­lő­utak...

Lu­xus­nya­ra­lás, Mi­che­lin-csil­la­gos ét­ter­mek, busi­ness class re­pü­lő­utak - és ezért vajon ki fizet?

Vihar előtti csend a Balkánon, mozgolódnak a migránsok

Vihar előtti csend a Balkánon, mozgolódnak a migránsok

Úgy tűnik, a bal­káni mig­rá­ciós út­vo­nal le­zá­rá­sá­val je­len­tő­sen eny­hült a mig­rán­sok nyo­mása - de a siker csak lát­szó­la­gos.

Valamit valamiért - bekeményített Kelet-Európa

Valamit valamiért - bekeményített Kelet-Európa

A bri­tek sokat kö­ve­tel­nek - a kí­ván­sá­gaik tel­je­sí­té­sét vi­szont a tér­ség po­li­ti­ku­sai fel­té­te­lek­hez kötik.

A bri­tek sokat kö­ve­tel­nek - a kí­ván­sá­gaik tel­je­sí­té­sét vi­szont Kelet- és Közép-Eu­rópa po­li­ti­ku­sai fel­té­te­lek­hez kötik.

Megdöbbentek az orvosok, amikor meglátták a kisfiút!

Megdöbbentek az orvosok, amikor meglátták a kisfiút

15 kéz­ujj és 16 láb­ujj - ezzel szü­le­tett.

15 kéz­ujj és 16 láb­ujj - ezzel a rend­el­le­nes­ség­gel szü­le­tett a kisfiú. Az or­vo­sok minél ha­ma­rabb meg­mű­te­nék.

Kamera buktatta le: sántára verte barátnőjét a brutális férfi

Kamera buktatta le: sántára verte barátnőjét a brutális férfi

Bru­tá­lis fel­vé­telt ho­zott nyil­vá­nos­ságra egy nő: a há­zuk­ban rög­zí­tett fel­vé­te­len jól lát­szik, ré­szeg párja hogy veri agyba-főbe.

Haldoklik az Iszlám Állam vezetője

Haldoklik az Iszlám Állam kegyetlen vezetője

A vé­res­kezű ter­ro­rista már csak ár­nyéka régi ön­ma­gá­nak, szem­ta­núk sze­rint egy két lábon járó holt­testre ha­son­lít.

A vé­res­kezű ter­ro­rista már csak ár­nyéka régi ön­ma­gá­nak, szem­ta­núk sze­rint egy két lábon járó holt­testre ha­son­lít.

Migránsháború dúl Hollandiában

Migránsháború dúl Hollandiában

Szer­dán tart­ják az et­ni­ka­i­lag sok­színű Hol­lan­di­á­ban a vá­lasz­tá­so­kat - és a be­ván­dor­lók is be­le­szól­nak az ered­mé­nyekbe.

Szer­dán tart­ják az et­ni­ka­i­lag sok­színű Hol­lan­di­á­ban a vá­lasz­tá­so­kat - és a sza­va­zó­ur­nák­nál a be­ván­dor­lók is be­le­szól­nak az ered­mé­nyekbe.

Hihetetlen, mit találtak ki az unatkozó könyvárusok!

Hihetetlen, mit találtak ki az unatkozó könyvárusok!

Az új őrü­let pil­la­na­tok alatt meg­hó­dí­totta a vi­lá­got, vic­ce­sebb­nél vic­ce­sebb ké­pek­kel ne­vez­nek a "ver­seny­zők"!

Háromlábú kutyát kért az amputált fiú

Háromlábú kutyát kért az amputált fiú

Szív­me­len­gető ba­rát­ság szü­le­tett az Ame­ri­kai Egye­sült Ál­la­mok­ban!

Szív­me­len­gető ba­rát­ság szü­le­tett az Ame­ri­kai Egye­sült Ál­la­mok­ban: egy lát­szó­lag sen­ki­nek nem kellő három lábú kutya sze­rető gaz­dára ta­lált - egy fél­lábú fiú sze­mé­lyé­ben!

Mégis kell a magyar munkaerő a briteknek?

Mégis kell a magyar munkaerő a briteknek?

Össze­omol­hat a brit gaz­da­ság, ha The­resa May-ék meg­gon­do­lat­la­nul le­zár­ják a ha­tá­ro­kat a kül­földi ál­lás­ke­re­sők előtt.

Össze­omol­hat a brit gaz­da­ság, ha The­resa May-ék meg­gon­do­lat­la­nul le­zár­ják a ha­tá­ro­kat a kül­földi ál­lás­ke­re­sők előtt.

Nem engedjük, hogy megöljék a fiunkat!

Nem engedjük, hogy megöljék a fiunkat!

Egy fi­a­tal há­zas­pár küzd a kisfiuk éle­té­ért - az or­vo­sok­kal, akik sze­rint a babát hagyni kel­lene mél­tó­ság­gal meg­halni.

Egy fi­a­tal há­zas­pár küzd a kisfiuk éle­té­ért - az or­vo­sok­kal, akik sze­rint a babát hagyni kel­lene mél­tó­ság­gal meg­halni.

Vérbe borult a vasútállomás

Vérbe borult a vasútállomás

Düs­sel­dorf­ban tört ki a pánik: egy férfi bal­tá­val ámok­fu­tásba kez­dett.

Csü­tör­tök este Düs­sel­dorf fő­pá­lya­ud­va­rán tört ki a pánik, mi­u­tán egy férfi bal­tá­val ámok­fu­tásba kez­dett.

Letartóztatták a jegyespárt, mert házasságon kívül szexeltek!

Abszurd! Letartóztatták a jegyespárt, mert házasságon kívül szexeltek

A fi­a­tal je­gyes­pár már ja­nuár óta elő­ze­tes­ben van az Egye­sült Arab Emi­rá­tu­sok­ban.

A jószívű kisfiú szétosztotta az iskolában nagyszülei vagyonát

A jószívű kisfiú szétosztotta az iskolában nagyszülei vagyonát

Több mint há­rom­mil­lió fo­rint­nyi eurót osz­tott szét egy kisfiú.

Több mint há­rom­mil­lió fo­rint­nyi eurót osz­tott szét is­ko­la­tár­sai kö­zött egy tíz­éves kisfiú a spa­nyol Cal­des de Mont­bu­i­ban.

A bűnözők Mekkájává válik Svédország

A bűnözők Mekkájává válik Svédország

Ro­ha­mo­san nö­vek­szik Svéd­or­szág­ban a bűn­ügyek száma - és egyre több eset marad meg­ol­dat­lan. A rend­őr­ség te­he­tet­len, és nincs se­gít­ség...

Ro­ha­mo­san nö­vek­szik Svéd­or­szág­ban a bűn­ügyek száma - és egyre több eset marad meg­ol­dat­lan. A rend­őr­ség te­he­tet­len, és nincs se­gít­ség...

Migránsgyerek miatt vált pokollá a család élete

Migránsgyerek miatt vált pokollá a család élete

Egy nagy­lelkű anya se­gí­teni akart egy ma­gá­nyos mig­ráns­gye­re­ken. Meg­bánta...

Egy nagy­lelkű anya se­gí­teni akart egy ma­gá­nyos mig­ráns­gye­re­ken. Meg­bánta: lánya biz­ton­sá­gáért re­me­gett nap mint nap!

Véletlenül elhamvasztotta a kórház a kisbabát

Véletlenül elhamvasztotta a kórház a kisbabát

Bor­za­lom, mit élt át a pár.

So­ro­za­tos tra­gé­di­á­kat kel­lett át­él­nie egy fi­a­tal pár­nak: rég­óta várt kis­lá­nyuk halva szü­le­tett, és a kór­ház hi­bá­já­ból el sem bú­csúz­hat­tak tőle.

Belehalt a molesztálásba a 3 éves kislány

Belehalt a 3 éves kislány a molesztálásba!

Kent és Wil­li­am­son a két el­kö­vető.

Kent és Wil­li­am­son egy­mást hi­báz­tatta a bí­ró­sá­gon a meg­döb­bentő sze­xu­á­lis zak­la­tás miatt, amibe a kis­lány be­le­halt.Tet­tük meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan.

Pusztulás és kínhalál - ez vár a Föld lakóinak többségére

Pusztulás és kínhalál - ez vár a Föld lakóinak többségére

Ször­nyű ál­la­potba jut­tat­tuk a Föl­det.

Bor­zal­mas ál­la­potba jut­tat­tuk a Föl­det - és las­san késő lesz meg­ál­lí­tani a pusz­tí­tást!

Még mindig itt vagyunk! - üzentek a terroristák

Még mindig itt vagyunk! - üzentek a terroristák

Bel­gi­um­ban ki­tört a pánik.

Bel­gi­um­ban oko­zott pá­ni­kot a ter­ro­ris­ták leg­újabb vi­de­ója: ez alap­ján újra vérbe bo­rí­ta­ná­nak egy eu­ró­pai vá­rost, ez­út­tal Ant­wer­pent.

Kémnek hitték a szexi Playboy-modellt

Kémnek hitték a szexi Playboy-modellt

Nehéz hely­zetbe ke­rült az orosz play­mate, Vic­to­ria Bonya, mikor Los An­ge­lesbe uta­zott: a rep­té­ren ki­szó­lí­tot­ták el­len­őr­zésre, és egyre ké­nye­sebb kér­dé­se­ket ka­pott!

Nehéz hely­zetbe ke­rült az orosz play­mate, Vic­to­ria Bonya, mikor Los An­ge­lesbe uta­zott: a rep­té­ren ki­szó­lí­tot­ták el­len­őr­zésre...

Több mint száz ember halt meg két nap alatt!

Több mint száz ember halt meg két nap alatt!

Ka­taszt­ró­fa­hely­zet van a tér­ség­ben!

Hu­ma­ni­tá­rius ka­taszt­rófa van ki­ala­ku­ló­ban Szo­má­li­á­ban. Amennyi­ben nem kap­nak se­gít­sé­get, a tér­ség­ben több mil­lió ember éhen hal.

Oltástól bénult le a fiatal balerina!

Oltástól bénult le a fiatal balerina!

Tán­colt, spor­tolt, szó­ra­ko­zott... eddig. Ma már mindez a múlté!

Tán­colt, spor­tolt, szó­ra­ko­zott és vol­tak ba­rá­tai. Ma már mindez a múlté! Ma­ga­te­he­tet­le­nül fek­szik egy ágyon,esé­lye sincs a gyó­gyu­lásra.

Calais hátat fordít a migránsoknak

Calais hátat fordít a migránsoknak

A ki­kö­tő­vá­ros pol­gár­mes­tere be­ke­mé­nyí­tett: meg­til­totta min­den­ki­nek, hogy élel­mi­szert osz­to­gas­sa­nak a mig­rán­sok­nak.

A ki­kö­tő­vá­ros pol­gár­mes­tere be­ke­mé­nyí­tett: meg­til­totta min­den­ki­nek, hogy élel­mi­szert osz­to­gas­sa­nak a mig­rán­sok­nak.

Több mint három mázsa, élettársa mégis imádja!

Több mint három mázsa, élettársa mégis imádja

Nicol és párja, Char­lie min­den­nap egy­mást pu­szil­gatva men­nek be­vá­sá­rolni. Ez a ki­kap­cso­ló­dá­suk.

Nicol és párja, Char­lie min­den­nap egy­mást pu­szil­gatva men­nek be­vá­sá­rolni. Mivel Ni­col­nak ez az egyet­len ki­kap­cso­ló­dás...

Migránsuralom: eltűntek a nők az utcákról

Migránsuralom: eltűntek a nők az utcákról

A mig­rán­sok dik­tál­ják a tör­vényt.

A mig­rán­sok dik­tál­ják már a tör­vényt abban az or­szág­ban, amely se­gítő kezet nyúj­tott nekik. A svéd nők már az ott­ho­nu­kat sem merik el­hagyni.

Nemzetbiztonsági kockázatot jelent már a rendőrség is

Nemzetbiztonsági kockázatot jelent már a rendőrség is

Na­gyon nagy a baj!

Meg­vá­la­szo­lat­lan vész­hí­vá­sok, sza­ba­don jár­káló bű­nö­zők, fruszt­rált rend­őrök - na­gyon nagy a baj!

Icipici gond miatt pánikoltak a reptéren!

Icipici gond miatt pánikoltak a reptéren!

Órá­kig nem tu­dott fel­szállni a gép rep­tér­ről. Né­hány láb­bal több volt a fe­dél­ze­ten, mint kel­lett volna. De az is lehet, hogy nem volt út­le­vele a po­tya­utas­nak.

Órá­kig nem tu­dott fel­szállni a gép rep­tér­ről. Né­hány láb­bal több volt a fe­dél­ze­ten, mint kel­lett volna. De az is lehet, hogy nem volt út­le­vele a po­tya­utas­nak.

Megvan a módszer, ami kimutatja, mennyi vizelet van a medencében

Megvan a módszer, ami kimutatja, mennyi vizelet van a medencében

Eddig sem volt titok: az em­be­rek egy része be­le­pi­sil az úszó­me­den­cékbe.

Eddig sem volt titok: az em­be­rek egy része be­le­pi­sil az úszó­me­den­cékbe.

Gyilkos szárítógépek?

Gyilkos szárítógépek?

A cég el­is­merte, hogy a szá­rí­tó­gé­pek élet­ve­szé­lye­sek, mivel ki­gyul­lad­hat­nak. Kö­rül­be­lül más­fél mil­lió gép hibás.

A cég el­is­merte, hogy a szá­rí­tó­gé­pek élet­ve­szé­lye­sek, mivel ki­gyul­lad­hat­nak. Kö­rül­be­lül más­fél mil­lió gép hibás.

A transzneműek miatt betiltja a szoknyákat a hadsereg

A transzneműek miatt betiltja a szoknyákat a hadsereg

Ennek nem min­denki örül.

A brit lé­gi­erő kü­lö­nös módon sze­retne nyitni a transz­ne­műek felé - ennek azon­ban nem min­denki örül.

Házhoz jöhet a sajtburesz

Házhoz jöhet a sajtburesz

Leg­alábbis ebben gon­dol­ko­dik a McDo­nald's, hogy meg­oldja csök­kenő for­gal­mát. Az Uber­rel kö­zö­sen tesz­tel­tek Flo­ri­dá­ban. A gyor­sa­ság a leg­főbb szem­pont.

Leg­alábbis ebben gon­dol­ko­dik a McDo­nald's, hogy meg­oldja csök­kenő for­gal­mát. Az Uber­rel kö­zö­sen tesz­tel­tek Flo­ri­dá­ban. A gyor­sa­ság a leg­főbb szem­pont.

Kannibál terroristák: megtanulták, hogyan egyék meg áldozataikat

Kannibál terroristák: megtanulták, hogyan egyék meg áldozataikat

Az Isz­lám Állam új szintre emelte a ke­gyet­len­sé­get.

Az Isz­lám Állam új szintre emelte a ke­gyet­len­sé­get: tan­köny­ve­ken ke­resz­tül arra ok­tatja a dzsi­há­d­is­tá­kat, hogy ho­gyan egyék meg a nem-musz­li­mo­kat.

Váratlan fordulat a Tiszába esett lány ügyében

Váratlan fordulat a Tiszába esett lány ügyében

Ti­tok­za­tos kö­rül­mé­nyek közt tűnt el.

A 15 éves lány ti­tok­za­tos kö­rül­mé­nyek kö­zött, három hó­nap­pal ez­előtt tűnt el. Azóta az ügy egyre szö­ve­vé­nye­sebb és gya­nú­sabb...

Egészséges babának adott életet a férfivá operált nő

Egészséges babának adott életet a férfivá operált nő

Meg­szült egy transz­nemű!

Gyer­me­ket ho­zott vi­lágra egy transz­nemű férfi az auszt­riai Graz mel­lett.

Rálőttek egy fiatalra Kolozsváron, mert magyarul beszélt

Rálőttek egy fiatalra Kolozsváron, mert magyarul beszélt

Meg­ver­tek három fi­a­talt.

Meg­ver­tek három fi­a­talt szom­bat haj­nal­ban Ko­lozs­vár bel­vá­ro­sá­ban, az utcán, mert ma­gya­rul be­szél­tek.

Párizs még mindig forrong: beszálltak a diákok is

Párizs még mindig forrong: beszálltak a diákok is

A za­var­gá­sok új len­dü­le­tet kap­tak.

Las­san két hete lán­gol ki­sebb-na­gyobb hév­vel a fran­cia fő­vá­ros. A za­var­gá­sok most új len­dü­le­tet kap­tak, a kö­zép­is­ko­lá­sok is ut­cára vo­nul­tak.

Gyilkos járvány pusztít Romániában: Gyerekek az áldozatok

Gyilkos járvány pusztít Romániában: Gyerekek az áldozatok

Már ti­zen­ha­tan meg­hal­tak Ro­má­ni­á­ban a ka­nya­ró­jár­vány miatt. A cse­cse­mők van­nak leg­in­kább ve­szély­ben!

Már ti­zen­ha­tan meg­hal­tak Ro­má­ni­á­ban a ka­nya­ró­jár­vány miatt.

Sokkoló felvétel: Járdán gázolta el a tinit az ámokfutó sofőr

Sokkoló felvétel: Járdán gázolta el a tinit az ámokfutó sofőr

A fi­a­tal lány sú­lyos fej­sé­rü­lést szen­ve­dett. A rend­őr­ség sze­rint szán­dé­kos gá­zo­lás tör­tént.

Szent háború: leszámol a korrupcióval a Vatikán

Szent háború: leszámol a korrupcióval a Vatikán

Mű­kö­dik a pénz­mo­soda...

Az egy­házi ál­la­mot a ke­resz­tény­ség szék­he­lye mel­lett a pénz­mo­sás pa­ra­di­cso­má­nak is tart­ják...

A lakosok visszatérhetnek Fukusimába

A lakosok visszatérhetnek Fukusimába

Hat évvel az erőmű-ka­taszt­rófa után a la­ko­sok vissza­tér­het­nek ere­deti lak­he­lyükre - ezzel vi­szont van egy kis baj...

Hat évvel az erőmű-ka­taszt­rófa után a la­ko­sok vissza­tér­het­nek ere­deti lak­he­lyükre - ezzel vi­szont van egy kis baj...

Balesetet okozott a csendőr, majd öngyilkos lett

Balesetet okozott a csendőr, majd öngyilkos lett

Bár fron­tá­li­san üt­kö­zött, senki sem sé­rült meg, így tel­je­sen ért­he­tet­len miért dön­tött a vég­ze­tes tett mel­lett.

Bár fron­tá­li­san üt­kö­zött, senki sem sé­rült meg, így tel­je­sen ért­he­tet­len miért dön­tött a vég­ze­tes tett mel­lett.

Egymásra találtak az özvegyek

Mint a mesében: egymásra találtak az özvegyek

Ha­sonló tra­gé­dia érte, majd hozta össze Crys­talt és Je­remyt.

Ha­sonló tra­gé­dia érte, majd hozta össze Crys­talt és Je­remyt. Elő­ször mind­ket­tő­jük­nek majd' meg­sza­kadt a szíve tár­suk ha­lála miatt.

Terhes nőkkel játsszák ki a kelet-európaiak a briteket

Terhes nőkkel játsszák ki a kelet-európaiak a briteket

Az "egész­ség­tu­riz­mus" miatt áll a bál!

Az "egész­ség­ügyi tu­riz­mus" miatt rob­bant ki a bot­rány.

Szexbombából lett miniszterhelyettes!

Szexbombából lett miniszterhelyettes!

A mind­össze 27 éves Na­talja nem­csak bom­bázó, még mil­li­o­mos is. Mos­tan­tól az ukrán ener­gia­ipar eu­ro­in­teg­rá­ci­ó­jáért lesz fe­le­lős.

A mind­össze 27 éves Na­talja nem­csak bom­bázó, még mil­li­o­mos is. Az ukrán saj­tót azon­ban te­het­sége he­lyett job­ban fog­lal­koz­tatja a ki­né­zete és va­gyona. Pedig mos­tan­tól az ukrán ener­gia­ipar eu­ro­in­teg­rá­ci­ó­jáért lesz fe­le­lős.

A britek fizették a mosolygó terroristát

A britek fizették a mosolygó terroristát

Meg­döb­bentő rész­le­tek de­rül­tek ki az Isz­lám Állam ön­gyil­kos me­rény­lő­jé­ről: még ame­ri­kai bör­tön­ben is ült ter­ro­rista múltja miatt!

Meg­döb­bentő rész­le­tek de­rül­tek ki az Isz­lám Állam ön­gyil­kos me­rény­lő­jé­ről: még ame­ri­kai bör­tön­ben is ült ter­ro­rista múltja miatt!

A rendőröket kiköltöztetik a lakásukból, mert az kell a migránsoknak!

A rendőröket kiköltöztetik a lakásukból, mert az kell a migránsoknak!

Olyan csa­lá­do­kat is ki­la­kol­tat­tak már, ame­lyek­ben a rendőr apa szol­gá­lat köz­ben ve­szí­tette éle­tét...

Hátborzongató az új őrület: vacsora után hullát boncolnak!

Hátborzongató az új őrület: vacsora után hullát boncolnak!

Jó va­cso­rá­hoz bon­colj hul­lát!

Jó va­cso­rá­hoz bon­colj hul­lát - akár ez is le­hetne az új őrü­let mot­tója.A ven­dé­gek csak egy ki­lógó lábat lát­nak, amely akár egy em­beré is le­hetne.

8 éves kisfiúra zuhant a sírkő

8 éves kisfiúra zuhant a sírkő

Azon­nal meg­halt, ami­kor a te­me­tő­ben játék köz­ben rá­zu­hant egy sírkő. Két társa is meg­sé­rült. Szak­ér­tők arra gya­na­kod­nak: egy kö­zel­ben álló fa gyö­ke­rei moz­dít­hat­ták el a követ.

Azon­nal meg­halt, ami­kor a te­me­tő­ben játék köz­ben rá­zu­hant egy sírkő. Két társa is meg­sé­rült. Szak­ér­tők arra gya­na­kod­nak: egy kö­zel­ben álló fa gyö­ke­rei moz­dít­hat­ták el a követ.