POLITIK

KÜLFÖLD

Terhes nőkkel játsszák ki a kelet-európaiak a briteket

Terhes nőkkel játsszák ki a kelet-európaiak a briteket

Az "egész­ség­tu­riz­mus" miatt áll a bál!

Az "egész­ség­ügyi tu­riz­mus" miatt rob­bant ki a bot­rány.

Hátborzongató az új őrület: vacsora után hullát boncolnak!

Hátborzongató az új őrület: vacsora után hullát boncolnak!

Jó va­cso­rá­hoz bon­colj hul­lát!

Jó va­cso­rá­hoz bon­colj hul­lát - akár ez is le­hetne az új őrü­let mot­tója.A ven­dé­gek csak egy ki­lógó lábat lát­nak, amely akár egy em­beré is le­hetne.

A britek fizették a mosolygó terroristát

A britek fizették a mosolygó terroristát

Meg­döb­bentő rész­le­tek de­rül­tek ki az Isz­lám Állam ön­gyil­kos me­rény­lő­jé­ről: még ame­ri­kai bör­tön­ben is ült ter­ro­rista múltja miatt!

Meg­döb­bentő rész­le­tek de­rül­tek ki az Isz­lám Állam ön­gyil­kos me­rény­lő­jé­ről: még ame­ri­kai bör­tön­ben is ült ter­ro­rista múltja miatt!

8 éves kisfiúra zuhant a sírkő

8 éves kisfiúra zuhant a sírkő

Azon­nal meg­halt, két társa is meg­sé­rült.

Azon­nal meg­halt, ami­kor a te­me­tő­ben játék köz­ben rá­zu­hant egy sírkő. Két társa is meg­sé­rült.

A rendőröket kiköltöztetik a lakásukból, mert az kell a migránsoknak!

A rendőröket kiköltöztetik a lakásukból, mert az kell a migránsoknak!

Olyan csa­lá­do­kat is ki­la­kol­tat­tak már, ame­lyek­ben a rendőr apa szol­gá­lat köz­ben ve­szí­tette éle­tét...

Botrány a cseh pornós bálon!

Botrány a cseh pornós bálon!

Egy ré­szeg fazon fel­lé­pés köz­ben tá­madta meg a fi­a­tal cseh por­nó­sztárt. Lady Dee-nek az ijedt­sé­gen kívül nem esett ko­mo­lyabb baja, mert a biz­ton­sági őr le­te­perte a be­in­dult férfit.

Egy ré­szeg fazon fel­lé­pés köz­ben tá­madta meg fital cseh por­nó­sztárt. Lady Dee-nek az ijedt­sé­gen kívül nem esett ko­mo­lyabb baja, mivel a biz­ton­sági őr le­te­perte a be­in­dult férfit.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Emberkereskedő bandára csapott le az EUROPOL!

Emberkereskedő bandára csapott le az EUROPOL!

Sz­lo­vá­ki­á­ból vit­ték a nőket Nagy-Bri­tan­ni­ába, ahol pros­ti­tu­ált­ként 2000-5000 fon­tért adták el őket.

Sz­lo­vá­ki­á­ból vit­ték a nőket Nagy-Bri­tan­ni­ába, ahol pros­ti­tu­ált­ként több ezer fon­tért adták el őket fő­ként pa­kisz­táni férfi­ak­nak. A tő­ke­te­re­besi nők kö­zött vol­tak fér­je­zet­tek és kis­gye­re­kes anyu­kák is. Sőt, az egyik szlo­vá­kiai nő ter­hes volt, ami­kor el­ad­ták az em­ber­ke­res­ke­dők...

Vérbe borulhat a síparadicsom

Vérbe borulhat a síparadicsom

A fran­cia Alpok sí­pá­lyáit el­lep­ték a fel­fegy­ver­zett rend­őrök - a ha­tó­sá­gok ugyanis olyan in­for­má­ciót kap­tak, mely sze­rint a ter­ro­ris­ták ez­út­tal a sí­e­lőkre csap­ná­nak le.

A fran­cia Alpok sí­pá­lyáit el­lep­ték a fel­fegy­ver­zett rend­őrök - a ha­tó­sá­gok ugyanis olyan in­for­má­ciót kap­tak, mely sze­rint a ter­ro­ris­ták ez­út­tal a sí­e­lőkre csap­ná­nak le.

Megtiltották a drogos nőnek, hogy szüljön

Megtiltották a drogos nőnek, hogy szüljön

Egy bíró meg­til­totta egy négy­gye­re­kes anyá­nak, hogy újra te­herbe essen.

Egy New York-i bíró úgy dön­tött, meg­tiltja egy négy­gye­re­kes anyá­nak, hogy újra te­herbe essen. Az íté­let nagy port ka­vart.

Ő a legaljasabb pedofil a világon: gyerekek százairól rendelt pornót

Ő a legaljasabb pedofil a világon: gyerekek százairól rendelt pornót

A 70 éves dán férfit azzal vá­dol­ják, hogy kis­gye­re­kek meg­erő­sza­ko­lá­sá­nak élő köz­ve­tí­té­sét ren­delte meg az in­ter­ne­ten.

Ez nem vicc: feltámadnak a gyapjas mamutok!

Ez nem vicc: feltámadnak a gyapjas mamutok!

Ha­tal­mas, hosszú bun­dájú, hónak-fagy­nak el­len­álló ős­lé­nyek jár­nak nem­so­kára kö­zöt­tünk!

Ha­tal­mas, hosszú bun­dájú, hónak-fagy­nak el­len­álló ős­lé­nyek jár­nak nem­so­kára kö­zöt­tünk! A tu­dó­sok még két évet kér­nek.

Ezzel az apró trükkel több liter benzint lehet megspórolni

Ezzel az apró trükkel több liter benzint lehet megspórolni

Évi 10 mil­lió gal­lon, vagyis több mint 40 mil­lió liter üzem­anya­got spó­rol a UPS cso­mag­szál­lító cég egy nem min­den­napi mód­szer­rel.

Pokoli Párizs: már a turisták is veszélyben vannak!

Pokoli Párizs: már a turisták is veszélyben vannak!

Már senki nincs biz­ton­ság­ban!

Eddig csak az elő­vá­ro­sok lán­gol­tak, de a tűz és az ag­resszív tömeg mos­tanra el­érte a tu­ris­ták ked­venc he­lyeit is - már senki nincs biz­ton­ság­ban!

Adjuk vissza Malmőt Dániának! Svéd-dán háborút szeretne egy politikus

Adjuk vissza Malmőt Dániának! Svéd-dán háborút szeretne egy politikus

Arra hi­vat­ko­zik, hogy Malmö 1645-ig Dánia része volt...

Agy­rém, de van benne lo­gika. Arra hi­vat­ko­zik, hogy Malmö 1645-ig Dánia része volt, más­részt a dánok job­ban ke­zel­nék a mig­rán­so­kat... Kér­dés, hogy mit szól­nak ehhez a vá­lasz­tók?

75 millióért Te is lehetsz űrturista!

75 millióért Te is lehetsz űrturista!

Két év múlva star­tol­hat az orosz űr­tu­riz­mus. A hat utas be­fo­ga­dá­sára al­kal­mas űr­jármű mind­össze 15 per­cet tölt majd a vi­lág­űr­ben.

Két év múlva star­tol­hat az orosz űr­tu­riz­mus. A hat utas be­fo­ga­dá­sára al­kal­mas űr­jármű mind­össze 15 per­cet tölt majd a vi­lág­űr­ben. Ebből 5-6 per­cet a súly­ta­lan­ság ál­la­po­tá­ban töl­te­nek majd az űr­tu­ris­ták, akik­nek előtte részt kell ven­niük egy há­rom­na­pos ki­kép­zé­sen és a kö­te­lező or­vosi vizs­gá­la­to­kon.

Élőben közvetítette nagynénje a kisfiú vérfagyasztó halálát

Élőben közvetítette nagynénje a kisfiú vérfagyasztó halálát

Chi­ca­gó­ban ko­csi­káz­tak, ami­kor tüzet nyi­tot­tak rájuk. A nagy­néni éppen azt élőzte a Fa­ce­boo­kon, hogy éne­kel.

Chi­ca­gó­ban ko­csi­káz­tak, ami­kor tüzet nyi­tot­tak rájuk. A nagy­néni éppen azt élőzte a Fa­ce­boo­kon, hogy éne­kel.

Beperli a lottótársaságot a legfiatalabb nyertes!

Beperli a lottótársaságot a legfiatalabb nyertes!

Úgy érzi, el­szúr­ták az éle­tét.

Úgy érzi, el­szúr­ták az éle­tét, mert már 17 éve­sen mul­ti­mil­li­o­mos le­he­tett. Hiába gaz­dag, ba­rá­tai nin­cse­nek, a pa­sija ott­hagyta.

Hibázott a kórház: más újszülöttjét szoptatta a kismama

Hibázott a kórház: más újszülöttjét szoptatta a kismama

Saját ba­bája azóta is beteg.

Bor­zal­mas él­ménnyé vál­to­zott Me­l­issa Rich­man egyik leg­szebb napja: csak a má­so­dik szop­ta­tás­nál de­rült ki, hogy nem is a saját lá­nyát tartja a kar­ja­i­ban.

Könnygáz és rettegés: Párizs lángokban áll

Könnygáz és rettegés: Párizs lángokban áll

Egyre ter­jed­nek a za­var­gá­sok a rend­őri túl­ka­pá­sok miatt.

Egyre ter­jed­nek a za­var­gá­sok a fran­cia fő­vá­ros­ban a rend­őri túl­ka­pá­sok miatt, mos­tanra már öt no-go zóna ala­kult ki Pá­rizs északi elő­vá­ro­sa­i­ban.

Nagyon durva dolgot talált a családapa a kakaóban

Nagyon durva dolgot talált a családapa a kakaóban

Azon­nal be­pe­relte a szu­per­mar­ke­tet.

Az első döb­be­net után már ro­hant is a rend­őr­ségre, majd el­dön­tötte, hogy be­perli a szu­per­mar­ke­tet!

Elképesztő ötlet: halottakból akarnak erdőt csinálni!

Elképesztő ötlet: halottakból akarnak erdőt csinálni!

Ha­lot­tak­ból fák, te­me­tők­ből em­lék­er­dők le­het­né­nek a kö­zel­jö­vő­ben két olasz ter­vező sze­rint.

Ha­lot­tak­ból fák, te­me­tők­ből em­lék­er­dők le­het­né­nek a kö­zel­jö­vő­ben két olasz ter­vező sze­rint.

Hajas babát szült a fodrász!

Hajas babát szült a fodrász!

Min­denki meg­cso­dálja a hat hó­na­pos gyö­nyörű kis­lányt a haja miatt.

Min­denki meg­cso­dálja a hat hó­na­pos gyö­nyörű kis­lányt a haja miatt. A kis­lány mind­ezt na­gyon él­vezi. Már az ult­ra­hang is ki­mu­tatta, hogy sok haj­jal fog meg­szü­letni.

Nem volt esélye az életben maradásra a kisfiúnak

Nem volt esélye az életben maradásra a kisfiúnak

Az or­vo­sok most cso­dá­ról be­szél­nek...

A kisfiú gya­kor­la­ti­lag agy nél­kül jött vi­lágra. Az or­vo­sok végig azt ta­ná­csol­ták az anyá­nak: ve­tesse el fiát. Az or­vo­sok most már cso­dá­ról be­szél­nek...

Brutálisat esett a motoros, amikor a teherautó befékezett előtte

Brutálisat esett a motoros, amikor a teherautó befékezett előtte

A ször­nyű üt­kö­zést egy másik autó fe­dél­zeti ka­me­rája rög­zí­tette.

A ször­nyű üt­kö­zést egy másik autó fe­dél­zeti ka­me­rája rög­zí­tette.

Meg akarta erőszakolni a fiatal nőt, durva, ami ezután történt

Meg akarta erőszakolni a fiatal nőt, durva, ami ezután történt

Egy per­verz férfi ha­tolt be egy la­kásba, ahol el­kez­dett zak­latni egy nőt.

Egy per­verz férfi ha­tolt be egy la­kásba, ahol el­kez­dett zak­latni egy nőt.

Testkamerát kapnak a tanárok

Testkamerát kapnak a tanárok

Meg­lepő ki­egé­szí­tő­vel bő­vül­het a brit ta­ná­rok ru­há­zata.

Meg­lepő ki­egé­szí­tő­vel bő­vül­het a brit ta­ná­rok ru­há­zata: biz­ton­sági és fe­gyel­me­zési okok­ból test­ka­mera kerül rájuk.

Nem hiszed el, mit találtak az óceán mélyén, a tudósok is megdöbbentek

Nem hiszed el, mit találtak az óceán mélyén, a tudósok is megdöbbentek

Hi­he­tet­len nyo­mokra buk­kan­tak a ku­ta­tók: ki­de­rült, miért ke­let­kez­he­tett törés a kon­ti­nens ta­lap­za­tán!

Nézd meg Amerika legdrágább eladó házát!

Nézd meg Amerika legdrágább eladó házát!

Az új­ság­írók egy­más­nak adják a ki­lin­cset Ame­rika leg­drá­gább eladó há­zá­ban.

Az új­ság­írók egy­más­nak adják a ki­lin­cset Ame­rika leg­drá­gább eladó há­zá­ban.

Holtan találták az ötéves kisfiút!

Holtan találták az ötéves kisfiút!

A kisfiú éjjel be­pi­silt, ezért ne­ve­lő­apja bün­te­tés­ből futni küldte. A bon­co­lás meg­ál­la­pí­totta, hogy szív­meg­ál­lás és fej­sé­rü­lés okozta a ha­lá­lát.

A kisfiú éjjel be­pi­silt, ezért ne­ve­lő­apja bün­te­tés­ből futni küldte. A bon­co­lás meg­ál­la­pí­totta, hogy szív­meg­ál­lás és fej­sé­rü­lés okozta a ha­lá­lát.

Halálos beteg gyermekét fotózza: támadják az édesanyát!

Halálos beteg gyermekét fotózza: támadják az édesanyát!

Kap hi­de­get-me­le­get az a fi­a­tal édes­anya, aki fo­lya­ma­to­san be­szá­mol négy­éves máj­rá­kos kisfia ál­la­po­tá­ról.

Megmenthették volna az Angliában elgázolt fiatal nőt

Megmenthették volna az Angliában elgázolt nőt

Ani­tát cser­ben­hagyta a gá­zo­lója.

Ani­tát gá­zo­lója cser­ben­hagyta

Szex közben halt meg a pravoszláv pap!

Szex közben halt meg a pravoszláv pap!

A 26 éves pópát egy túl­fű­tött sza­u­ná­ban pros­ti­tu­ál­tak tár­sa­sá­gá­ban érte a vég. Ha­lála után ki is ra­bol­ták az ukrán öröm­lá­nyok.

Rend­őr­ségi köz­lés sze­rint a 26 éves Ioan Kor­nuta ha­lá­lát együt­te­sen okoz­ták a "túl­fű­tött" öröm­lá­nyok és sza­una. A pópát ha­lála után ki is ra­bol­ták a pros­ti­tu­ál­tak. A ki­jevi egy­ház­ve­ze­tő­ség el­zár­kó­zott min­den­féle nyi­lat­ko­zat­tól. Ko­ráb­ban azért tá­madta őket az ukrán sajtó, hogy a pópák sok­szor it­ta­san ve­ze­tik lu­xus­au­tó­i­kat.

Kipofozzák Lenin múmiáját!

Kipofozzák Lenin múmiáját!

Fel­újí­tás miatt két hó­napra be­zár­ják Vl­agyi­mír Il­jics Lenin mau­zó­le­u­mát a moszk­vai Vörös téren. Idén lesz a "Nagy Ok­tó­beri Szo­ci­a­lista For­ra­da­lom" 100. év­for­du­lója.

Fel­újí­tás miatt 2 hó­napra be­zár­ják Vl­agyi­mír Il­jics Lenin mau­zó­le­u­mát a moszk­vai Vörös téren. Lenin be­bal­zsa­mo­zott holt­tes­tén a bio­ké­miai mun­ká­la­to­kat 2 évente szok­ták el­vé­gezni. A "ta­ta­ro­zás" azért is idő­szerű, mert idén lesz a "Nagy Ok­tó­beri Szo­ci­a­lista For­ra­da­lom" 100. év­for­du­lója.

Pucéran takarít a bevállalós anyuka!

Pucéran takarít a bevállalós anyuka!

Emily Ni­kols 18 ezer fo­rin­tos óra­bé­rért pu­colja a li­ver­pooli szingli pasik la­ká­sait! Eddig min­den mun­ka­adója úri­em­ber volt, egyik sem zak­latta.

Emily Ni­kols 18 ezer fo­rin­tos óra­bé­rért pu­colja a li­ver­pooli szingli pasik la­ká­sait! Eddig min­den mun­kál­ta­tója úri­em­ber volt, egyik sem zak­latta.

Pokoli kínok: az orvosok tévedésébe belehalt egy 5 éves kisfiú

Pokoli kínok: az orvosok tévedésébe belehalt egy 5 éves kisfiú

Akár­hány­szor or­vos­hoz vit­ték a kisfiút, min­dig csak meg­fá­zás el­leni gyógy­sze­rek­kel küld­ték haza.

A nyomozók burkát és kaftánt viselve kapták el a drogdílert!

A nyomozók burkát és kaftánt viselve kapták el a drogdílert!

Lett is be­lőle per­pat­var a Twit­te­ren...

Ezt az ál­cá­zási trük­köt eddig még soha nem al­kal­maz­ták. Lett is be­lőle per­pat­var a Twit­te­ren...

Sokkoló: 10 éves kislányt kínzott halálra az Iszlám Állam

Sokkoló: 10 éves kislányt kínzott halálra az Iszlám Állam

Az Isz­lám Állam női fa­na­ti­ku­sai vá­lo­ga­tott kín­zá­sok­nak ve­tet­ték alá a 10 éves kis­lányt.

Brutálisan megverte a kalauzt: teljes erőből támadt a dolgozóra - videó

Brutálisan megverte a kalauzt: teljes erőből támadt a dolgozóra - videó

A férfi üvöl­tö­zött, szidta a vas­úti mun­ká­so­kat, és rájuk is tá­madt, mert ők arra kér­ték: ve­gyen je­gyet.

Pórul járt sofőr: drága sportkocsiját a folyóból halászták ki - videó

Pórul járt sofőr: drága sportkocsiját a folyóból halászták ki - videó

A német sofőr Hol­lan­di­á­ban szá­gul­do­zott, de egy ka­nyar ki­bab­rált vele.

A német sofőr Hol­lan­di­á­ban szá­gul­do­zott, de egy ka­nyar ki­bab­rált vele.

A rendőrök állítják: véletlenül került a férfi fenekébe gumibot

A rendőrök állítják: véletlenül került a férfi fenekébe gumibot

Egy fran­cia férfi fe­ne­ké­ről csú­szott le a nad­rág a rend­őri in­téz­ke­dés köz­ben, és ami ez­után kö­vet­ke­zett, arra em­lé­kezni fog.

Tragédia a híres kórházban: kiugrott a nyolcadikról egy ápoló

Tragédia a híres kórházban: kiugrott a nyolcadikról egy ápoló

Nem ez az első eset..

Nem ez az első eset, hogy a kór­ház egyik dol­go­zója ön­gyil­kos lett. Egy évvel ez­előtt egy orvos is munka köz­ben halt meg.

Katasztrófába rohantak: megcsúszott a gép a kifutón

Katasztrófába rohantak: megcsúszott a gép a kifutón

Fé­lel­me­tes je­le­ne­tet rög­zí­tet­tek az egyik orosz­or­szági re­pü­lő­té­ren, meg­csú­szott a gép a jeges ki­fu­tón.

Fé­lel­me­tes je­le­ne­tet rög­zí­tet­tek az egyik orosz­or­szági re­pü­lő­té­ren, meg­csú­szott a gép a jeges ki­fu­tón.

Elképesztő megaláztatás a reptéren: Összeomlott a családanya

Elképesztő megaláztatás a reptéren: Összeomlott a családanya

A német ha­tár­ren­dé­sze­tet a sírva kö­nyörgő csa­lád­anya sem ha­totta meg.

A német ha­tár­ren­dé­sze­tet a sírva kö­nyörgő csa­lád­anya sem ha­totta meg.

Rossz tréfa: pólót kapott a delfin

Rossz tréfa: pólót kapott a delfin

Akár bele is hal­hat az öl­töz­te­tésbe, ha az orrát be­fogja a ru­ha­da­rab.

Akár bele is hal­hat az öl­töz­te­tésbe, ha az orrát be­fogja a ru­ha­da­rab.

Terrortámadástól fél a királynő testőrsége, zúgolódik London

Terrortámadástól fél a királynő testőrsége, zúgolódik London

Meg­is­mét­lőd­het a niz­zai vér­fürdő.

A hír­szer­zés sze­rint meg­is­mét­lőd­het a niz­zai vagy a ber­lini ka­mi­o­nos vér­fürdő - ezért még egy régi tra­dí­ciót is el­tö­röl­tek a bri­tek.

Ez aztán önfeláldozás: máját adta a dadus a kicsi lánynak

Ez aztán önfeláldozás: máját adta a dadus a kicsi lánynak

Cso­dá­la­tos ön­fel­ál­do­zást ta­nú­sí­tott egy fi­a­tal bé­bi­szit­ter: kés alá fe­küdt azért, hogy meg­ment­hesse a gond­ja­ira bí­zott kis­lányt.

Cso­dá­la­tos ön­fel­ál­do­zást ta­nú­sí­tott egy fi­a­tal bé­bi­szit­ter: kés alá fe­küdt azért, hogy meg­ment­hesse a gond­ja­ira bí­zott kis­lányt.

Munkahelyén, az irodában végzett kegyetlen gyilkosa a fiatal nővel

Munkahelyén, az irodában végzett kegyetlen gyilkosa a fiatal nővel

A 23 éves nő csak egy meg­bí­za­tás miatt ér­ke­zett az iro­dába.

A 23 éves nő csak egy meg­bí­za­tás miatt ér­ke­zett az iro­dába, ahon­nan soha nem tá­voz­ha­tott élve...

Most jelentették be: elhunyt gyermekkorunk hőse

Most jelentették be: elhunyt gyermekkorunk hőse

A já­ték­ipar egyik út­tö­rője 91 éves volt.

A já­ték­ipar egyik út­tö­rője 91 éves volt, és az egyik leg­fon­to­sabb és leg­ko­rábbi ked­ven­cün­ket kö­szön­het­jük neki.

Lóháton vágtatott be egy gyorsétterembe a modern cowboy

Lóháton vágtatott be egy gyorsétterembe a modern cowboy

Egy rodeó után akart be­kapni va­la­mit.

Egy rodeó után akart hir­te­len be­kapni va­la­mit...

Arccal a sárban találták: 6 éves migráns holtteste sodródott partra

Arccal a sárban találták: 6 éves migráns holtteste sodródott partra

A ca­dizi ten­ger­par­ton 6 éves ha­lott mig­ráns gyer­mek holt­tes­tét ta­lál­ták.

A ca­dizi ten­ger­par­ton egy 6 éves ha­lott mig­ráns gyer­mek holt­tes­tére ta­lál­tak a ha­tó­sá­gok. A fiú két hete tűnt el, akkor huny­ha­tott el.

Kínosan bukott le a botcsinálta csábító - egyszerre 32 nő előtt

Kínosan bukott le a botcsinálta csábító - egyszerre 32 nő előtt

Is­mer­ke­dés­kor na­gyon fon­tos az elő­vi­gyá­za­tos­ság, na meg az is, hogy a tech­nika ör­döge ne vic­cel­jen meg min­ket.

Is­mer­ke­dés­kor na­gyon fon­tos az elő­vi­gyá­za­tos­ság, na meg az is, hogy a tech­nika ör­döge ne vic­cel­jen meg min­ket.

Hátborzongató videó: kizuhant a mentőből a terhes asszony, túlélte

Hátborzongató videó: kizuhant a mentőből a terhes asszony, túlélte

Az asszony na­gyon sze­ren­csés volt, hi­szen sem neki, sem a mag­za­tá­nak nem esett baja a durva bal­eset­ben.

Az asszony na­gyon sze­ren­csés volt, hi­szen sem neki, sem a mag­za­tá­nak nem esett baja.

Megrázó fotó: Halálra késelte férje a piacon vásárolgató kismamát

Megrázó fotó: Halálra késelte férje a piacon vásárolgató kismamát

Több­ször is be­le­döfte a pen­gét.

Gya­nút­la­nul vá­lo­ga­tott a zöld­sé­gek kö­zött, ami­kor az őr­jöngő férfi rá­ron­tott és be­le­döfte a pen­gét.

Két napon múlt a csodababa élete!

Két napon múlt a csodababa élete!

Az anyu­ká­nak nem is le­he­tett volna gyer­meke, ám mégis te­herbe esett.

Az anyu­ká­nak nem is le­he­tett volna gyer­meke, ám mégis te­herbe esett. A 24. héten in­dult meg a szü­lés, nehéz dön­tést hoz­tak az or­vo­sok... Több napig küz­dött az élet­ben ma­ra­dá­sért.

Az egész országot megrázta a szépséges lány meggyilkolása

Az egész országot megrázta a szépséges lány meggyilkolása

Öt éve nem volt itt gyil­kos­ság.

Egész Iz­lan­dot sok­kolta a bru­tá­lis eset. Öt éve nem volt gyil­kos­ság a szi­get­or­szág­ban.

Donornak szülte meg kislányát!

Donornak szülte meg kislányát!

El­ké­pesztő dön­tés ho­zott az anyuka! A kis Annie csak 15 órát élt.

El­ké­pesztő dön­tés ho­zott az anyuka! A kis Annie csak 15 órát élt, tes­tét ku­ta­tási cé­lokra ado­má­nyozta az asszony.

Szakadozik az Egyesült Királyság, elégedetlenek a tagországok

Szakadozik az Egyesült Királyság, elégedetlenek a tagországok

Las­san csak az an­go­lok lép­nek ki az EU-ból!

Las­san csak az an­go­lok lép­nek ki az EU-ból!

Megbolondult az internet a világ legdögösebb tűzoltólányától

Megbolondult az internet a világ legdögösebb tűzoltólányától

Azt nem tud­juk, hogy ta­lál­koz­tál-e már női tűz­ol­tó­val, de ennyire dö­gös­sel még egész biz­to­san nem.

30 évesen lett Alzheimer-kóros

30 évesen lett Alzheimer-kóros

A két­gyer­me­kes édes­anyát kép­te­le­nek meg­lá­to­gatni gyer­me­kei.

A két­gyer­me­kes édes­anyát kép­te­le­nek meg­lá­to­gatni gyer­me­kei, mert tel­je­sen ki­bo­rul­nak, ha lát­ják any­juk kín­jait... A be­teg­sége örök­le­tes, a csa­lád több tagja is beteg lett.

Hoppá! Farkasok költöztek a fővárosba

Hoppá! Farkasok költöztek a fővárosba

Úgy el­sza­po­rod­tak, hogy már a ka­pu­kat ost­ro­mol­ják. Vo­nyí­tás­tól han­go­sak a pe­rem­ke­rü­le­tek. Leg­alább 3 pél­dány cir­kál a Pá­rizs kör­nyéki er­dők­ben.

Úgy el­sza­po­rod­tak, hogy már a ka­pu­kat ost­ro­mol­ják. Vo­nyí­tás­tól han­go­sak a pe­rem­ke­rü­le­tek.

Sokkoló: halottnak tettette magát az anya - videó

Sokkoló: halottnak tettette magát az anya - videó

Ke­gyet­len tré­fát űzött gye­re­ké­vel.

Ke­gyet­len tré­fát űzött két­ség­be­eset­ten zo­kogó gye­re­ké­vel. Va­laki pedig fel­vette a szív­szo­rító je­le­ne­tet vi­de­óra, ahe­lyett, hogy vi­gasz­talta volna a fi­úcs­kát...

Horror a parkban: futó nőre támadt egy kenguru

Horror a parkban: futó nőre támadt egy kenguru

Ve­szé­lyes sport a ko­co­gás.

Ve­szé­lyes sport Auszt­rá­li­á­ban a ko­co­gás. 35 öltés kel­lett, hogy össze­varr­ják a szét­mar­can­golt nőt.

Hihetetlen: férfi börtönbe vetik a kegyetlen gyilkos nőt

Hihetetlen: férfi börtönbe vetik a kegyetlen gyilkos nőt

Az egyik leg­ke­gyet­le­nebb, hi­deg­vérű gyil­kos­ként tart­ják szá­mon a 38 éves nőt, aki "Fa­gyis gyil­kos­ként" vált is­mertté.

Az egyik leg­ke­gyet­le­nebb, hi­deg­vérű gyil­kos­ként tart­ják szá­mon a 38 éves nőt, aki "Fa­gyis gyil­kos­ként" vált is­mertté. Az asszony két férfi­val vég­zett, majd fel­da­ra­bolta a holt­tes­te­ket.

Beismerte tettét az isztambuli merénylő

Beismerte tettét az isztambuli merénylő

Szil­vesz­ter­kor gyil­kolt az Isz­lám Állam ter­ro­ris­tája. Af­ga­nisz­tán­ban ké­pez­ték ki. Ujj­le­nyo­ma­tát meg­ta­lál­ták a mé­szár­lás hely­szí­nén.

Szil­vesz­ter­kor gyil­kolt az Isz­lám Állam ter­ro­ris­tája.

Szétszakadt holttestek maradtak a lezuhanó repülő után

Szétszakadt holttestek és vértócsák - ez maradt a lezuhanó repülő után

Az utca lán­gok­ban állt.

La­kó­há­zakra, alvó csa­lá­dokra zu­hant kora reg­gel egy török re­pü­lő­gép Kir­gi­zisz­tán­ban.

A hűtők sem bírják a kemény hideget!

A hűtők sem bírják a kemény hideget!

Ren­ge­teg ké­szü­lék adja meg magát a tar­tós fagy miatt.

Csö­rög­nek a hű­tő­sze­re­lők te­le­fon­jai, ren­ge­teg ké­szü­lék adja meg magát a tar­tós fagy miatt. Ga­rázs­ban, nya­ra­ló­ban ér­de­mes ilyen­kor ki­húzni, de a fű­tet­len elő­szo­bák­ban is tönk­re­me­het a hűtő!

Döbbenetes, mit tett az apa a fiáért!

Döbbenetes, mit tett az apa a fiáért!

Fan­tasz­ti­kus raj­zo­kat ké­szít egy apa a fi­á­nak. Így segít gyer­me­ké­nek ba­rá­to­kat sze­rezni.A raj­zok­hoz fű­zött szö­ve­gek­ből ki­de­rült, hogy fai ne­he­zen ba­rát­ko­zik az is­ko­lá­ban és ebben segít.

Fan­tasz­ti­kus raj­zo­kat ké­szít egy apa a fi­á­nak. Így segít gyer­me­ké­nek ba­rá­to­kat sze­rezni.A raj­zok­hoz fű­zött szö­ve­gek­ből ki­de­rült, hogy fai ne­he­zen ba­rát­ko­zik az is­ko­lá­ban és ebben segít neki.Per­sze elő­for­dul,hogy va­la­me­lyik rajz el­ve­szik, mert át­ázik a szend­vics­től,de a raj­zok így is ki­ad­nak egy tel­jes tör­té­ne­tet.

Félelemben élnek a svéd nők

Félelemben élnek a svéd nők

Sokan már az ut­cára sem mer­nek ki­lépni es­tén­ként, annyira meg­nőtt a sze­xu­á­lis tá­ma­dá­sok száma - és egyre több eset­ben mig­rán­sok az el­kö­ve­tők.

Sokan már az ut­cára sem mer­nek ki­lépni es­tén­ként, annyira meg­nőtt a sze­xu­á­lis tá­ma­dá­sok száma - és egyre több eset­ben mig­rán­sok az el­kö­ve­tők.

Ez a róka tényleg kockára fagyott Németországban

Ez a róka tényleg kockára fagyott Németországban

Sze­ren­csét­len állat túl vé­kony jégre lé­pett rá a Dunán. Abban a pil­la­nat­ban vége lett, ahogy a hideg folyó el­nyelte.

Sze­ren­csét­len állat túl vé­kony jégre lé­pett rá a Dunán. Abban a pil­la­nat­ban vége lett, ahogy a hideg folyó el­nyelte.

A szerencse fia: 8,6 millió forintot talált a hóban

A szerencse fia: 8,6 millió forintot talált a hóban

Jól in­dult neki az idei év, az biz­tos!

Jól in­dult neki az idei év, az biz­tos!

Rács, és nem volán mögött kellett volna ülnie a gyilkosnak

Rács, és nem volán mögött kellett volna ülnie a gyilkosnak

Egy 35 éves nő ha­lá­lát okozta.

Egy olyan férfi ve­zette it­ta­san az autót, akit té­ve­dés­ből en­ged­tek ki a bör­tön­ből - egy 35 éves nő ha­lá­lát okozta.

Migráns suhancok verték lilára a 78 éves trafikos nénit Videó

Lilára verték a 78 éves trafikos nénit migráns suhancok. Videó

Nem szol­gálta ki a kis­ko­rú­a­kat

Bosszú­ból tet­ték. Egy nap­pal ko­ráb­ban az asszony nem szol­gálta ki őket, mert látta, hogy még nin­cse­nek 18 éve­sek...

Tragikus körülmények között hunyt el a népszerű gitárművész

Tragikus körülmények között hunyt el a népszerű gitárművész

A blues ze­nészt ha­lálra ké­sel­ték.

A Dél-Af­ri­ká­ból szár­mazó blues ze­nészt csü­tör­tö­kön ké­sel­ték ha­lálra a te­le­fonja miatt. Ba­rá­tai fáj­da­lom­mal em­lé­kez­nek rá.

Szlovénia fellázadt: nem kellenek Brüsszel újabb migránsai!

Szlovénia fellázadt: nem kellenek Brüsszel migránsai!

Az Eu­ró­pai Unió sze­rint a leg­fris­sebb szlo­vén tör­vény­mó­do­sí­tá­sok sér­tik a mig­rán­sok em­beri jo­gait.

Az Eu­ró­pai Unió sze­rint a leg­fris­sebb szlo­vén tör­vény­mó­do­sí­tá­sok sér­tik a mig­rán­sok em­beri jo­gait.

20 méteren át vonszolta a nőt a vonat

20 méteren át vonszolta a nőt a vonat

Be­szo­rult a keze az aj­tóba.

Be­szo­rult a keze az aj­tóba, a vonat pedig hosszú mé­te­re­ken ke­resz­tül von­szolta a nőt ma­gá­val.

Abszurd jövő: automatából vásárolunk autót!

Abszurd jövő: automatából vásárolunk autót!

Új­don­ság az au­to­ma­ták pi­a­cán!

Új­don­ság az au­to­ma­ták pi­a­cán - már nem kell sokat várni, és az au­tón­kat is gé­pek­ből ve­het­jük!

Bosszúból ölte meg gyermekét és magát az anya

Bosszúból ölte meg gyermekét és magát az anya

Sosem látod többé a fi­a­dat - üzente a fér­jé­nek. Gye­re­két is ma­gá­val vitte a túl­vi­lágra.

Sosem látod többé a fi­a­dat - üzente a fér­jé­nek. Gye­re­két is ma­gá­val vitte a túl­vi­lágra.

Itt megnézheted a világ legrégebbi pornóját - videó

Itt megnézheted a világ legrégebbi pornóját - videó

Az ero­ti­kus fel­vé­tel 1896-ban ké­szült, és ez az egyik leg­első ero­ti­kus fel­vé­tel. Ké­szülj fel, mert ki­csit azért más.

Az ero­ti­kus fel­vé­tel 1896-ban ké­szült, és ez az egyik leg­első ero­ti­kus fel­vé­tel. Ké­szülj fel, mert ki­csit azért más, mint a mai fel­nőttfil­mek.

Beleharaptak a szendvicsébe, őrjöngve támadt családjára

Döbbenet: beleharaptak a szendvicsébe, őrjöngve támadt családjára

Egy férfi dü­hö­dött fel, ami­kor ked­venc éte­lébe va­laki il­le­ték­te­le­nül be­le­ha­ra­pott.

Brutális videóval üzent az Iszlám Állam: csöppség végzi ki a rabot

Brutális videóval üzent az Iszlám Állam: csöppség végzi ki a rabot

Az Isz­lám Állam el­ké­pesz­tően ke­gyet­len vi­de­ó­val üzent a vi­lág­nak, amely­ben egy kisfiú volt a fő­sze­replő.

Vigyázzanak a turisták, figyelmeztetést adott ki a külügy!

Vigyázzanak a turisták, figyelmeztetést adott ki a külügy!

Hét­vé­gére a fo­lya­ma­tos eső­zé­sek miatt ára­dá­sokra lehet szá­mí­tani.

Hét­vé­gére a fo­lya­ma­tos eső­zé­sek miatt ára­dá­sokra lehet szá­mí­tani a tu­ris­ták által frek­ven­tált te­rü­le­te­ken.A Nak­hon Si Tham­ma­rat-i re­pü­lő­te­ret át­me­ne­ti­leg le­zár­ták. A vas­úti köz­le­ke­dés is aka­do­zik.

62 éves nőre támadt három erőszakos migráns egy bevásárlóközpontban

62 éves nőre támadt három erőszakos migráns egy bevásárlóközpontban

Auszt­ria még fel sem ocsú­dott a szil­vesz­teri sze­xu­á­lis tá­ma­dá­sok­ból...

Auszt­ria még fel sem ocsú­dott a szil­vesz­teri sze­xu­á­lis tá­ma­dá­sok­ból, máris itt az újabb bot­rány.

Bordélykirálysággá változott a kikötő

Bordélykirálysággá változott a kikötő

El­lep­ték a kelet-eu­ró­pai be­ván­dor­lók az ang­liai part­sza­kaszt.

El­lep­ték a kelet-eu­ró­pai be­ván­dor­lók az ang­liai part­sza­kaszt - és velük jöt­tek a bor­dé­lyok, sztrip­tíz­bá­rok. A la­ko­sok in­kább me­ne­kül­né­nek a fertő elől, a rend­őr­ség te­he­tet­len.

Ez a férfi volt a reptéren lövöldöző gyilkos

Ez a férfi volt a reptéren lövöldöző gyilkos

Le­sze­relt ame­ri­kai ve­te­rán volt.

Le­sze­relt ame­ri­kai - ko­ráb­ban Irak­ban szol­gá­la­tot tel­je­sítő - ve­te­rán volt az a 26 éves férfi, aki a flo­ri­dai Fort Lau­der­dale re­pü­lő­te­rén vak­tá­ban lö­völ­dö­zött.

Madarat mentett a fagyban, érte rajong most a világ

Madarat mentett a fagyban, érte rajong most a világ

A férfi ta­nyá­ján egy csőre fa­gyott rá az ap­rócska veréb lába. A gazda azon­nal a se­gít­sé­gére si­e­tett és sze­ren­csére le is vi­de­ózta...

A férfi ta­nyá­ján egy csőre fa­gyott rá az ap­rócska veréb lába. A gazda azon­nal a se­gít­sé­gére si­e­tett és sze­ren­csére le is vi­de­ózta...