POLITIK

KÜLFÖLD

Döbbenetes, mit tett az apa a fiáért!

Döbbenetes, mit tett az apa a fiáért!

Így segít gyer­me­ké­nek ba­rá­to­kat sze­rezni.

Fan­tasz­ti­kus raj­zo­kat ké­szít egy apa a fi­á­nak. Így segít gyer­me­ké­nek ba­rá­to­kat sze­rezni.A raj­zok­hoz fű­zött szö­ve­gek­ből ki­de­rült, hogy fai ne­he­zen ba­rát­ko­zik az is­ko­lá­ban és ebben segít neki.

Ez a róka tényleg kockára fagyott

Ez a róka tényleg kockára fagyott Németországban

Sze­ren­csét­len állat túl vé­kony jégre lé­pett rá a Dunán.

Sze­ren­csét­len állat túl vé­kony jégre lé­pett rá a Dunán. Abban a pil­la­nat­ban vége lett, ahogy a hideg folyó el­nyelte.

Szétszakadt holttestek és vértócsák - ez maradt a lezuhanó repülő után

Szétszakadt holttestek és vértócsák - ez maradt a lezuhanó repülő után

La­kó­há­zakra, alvó csa­lá­dokra zu­hant kora reg­gel egy török re­pü­lő­gép.

La­kó­há­zakra, alvó csa­lá­dokra zu­hant kora reg­gel egy török re­pü­lő­gép.

A hűtők sem bírják a kemény hideget!

A hűtők sem bírják a kemény hideget!

Ren­ge­teg ké­szü­lék adja meg magát a tar­tós fagy miatt.

Csö­rög­nek a hű­tő­sze­re­lők te­le­fon­jai, ren­ge­teg ké­szü­lék adja meg magát a tar­tós fagy miatt. Ga­rázs­ban, nya­ra­ló­ban ér­de­mes ilyen­kor ki­húzni, de a fű­tet­len elő­szo­bák­ban is tönk­re­me­het a hűtő!

Félelemben élnek a svéd nők

Félelemben élnek a svéd nők

Sokan már az ut­cára sem mer­nek ki­lépni es­tén­ként.

Sokan már az ut­cára sem mer­nek ki­lépni es­tén­ként, annyira meg­nőtt a sze­xu­á­lis tá­ma­dá­sok száma.

A szerencse fia: 8,6 millió forintot talált a hóban

A szerencse fia: 8,6 millió forintot talált a hóban

Jól in­dult neki az idei év, az biz­tos! Sze­ren­csés a pénz meg­ta­lá­lója és a tu­laj­do­nosa is.

Jól in­dult neki az idei év, az biz­tos! Sze­ren­csés a pénz meg­ta­lá­lója és a tu­laj­do­nosa is.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Migráns suhancok verték lilára verték a 78 éves trafikos nénit

Migráns suhancok verték lilára a 78 éves trafikos asszonyt

Bosszú­ból tet­ték. Egy nap­pal ko­ráb­ban az asszony nem szol­gálta ki őket, mert látta, hogy még nin­cse­nek 18 éve­sek.

A trafi­kost bosszú­ból tá­mad­ták meg. Egy nap­pal ko­ráb­ban az asszony nem szol­gálta ki őket, mert látta, hogy még nin­cse­nek 18 éve­sek. Az eset Stutt­gart­ban tör­tént. Az öt su­han­cot el­kap­ták a rend­őrök, majd ügyész­ségi uta­sí­tásra sza­ba­don en­ged­ték mind az ötöt.

Rács, és nem volán mögött kellett volna ülnie a gyilkosnak

Rács, és nem volán mögött kellett volna ülnie a gyilkosnak

Egy olyan férfi ve­zette it­ta­san az autót, akit té­ve­dés­ből en­ged­tek ki a bör­tön­ből - egy 35 éves nő ha­lá­lát okozta.

Egy olyan férfi ve­zette it­ta­san az autót, akit té­ve­dés­ből en­ged­tek ki a bör­tön­ből - egy 35 éves nő ha­lá­lát okozta.

Szlovénia fellázadt: nem kellenek Brüsszel újabb migránsai!

Szlovénia fellázadt: nem kellenek Brüsszel migránsai!

Az EU-t nem ér­dek­lik saját pol­gá­rai

Az Eu­ró­pai Unió sze­rint a leg­fris­sebb szlo­vén tör­vény­mó­do­sí­tá­sok sér­tik a mig­rán­sok em­beri jo­gait.

20 méteren át vonszolta a nőt a vonat

20 méteren át vonszolta a nőt a vonat

Be­szo­rult a keze az aj­tóba.

Be­szo­rult a keze az aj­tóba, a vonat pedig hosszú mé­te­re­ken ke­resz­tül von­szolta a nőt ma­gá­val.

Abszurd jövő: automatából vásárolunk autót!

Abszurd jövő: automatából vásárolunk autót!

Új­don­ság az au­to­ma­ták pi­a­cán - már nem kell sokat várni, és az au­tón­kat is gé­pek­ből ve­het­jük!

Új­don­ság az au­to­ma­ták pi­a­cán - már nem kell sokat várni, és az au­tón­kat is gé­pek­ből ve­het­jük!

Bosszúból ölte meg gyermekét és magát az anya

Bosszúból ölte meg gyermekét és magát az anya

Sosem látod többé a fi­a­dat - üzente.

Sosem látod többé a fi­a­dat - üzente a fér­jé­nek. Gye­re­két is ma­gá­val vitte a túl­vi­lágra.

Itt megnézheted a világ legrégebbi pornóját - videó

Itt megnézheted a világ legrégebbi pornóját - videó

Az ero­ti­kus fel­vé­tel 1896-ban ké­szült.

Az ero­ti­kus fel­vé­tel 1896-ban ké­szült, és ez az egyik leg­első ero­ti­kus fel­vé­tel. Ké­szülj fel, mert ki­csit azért más, mint a mai fel­nőttfil­mek.

Tragikus körülmények között hunyt el a népszerű gitárművész

Tragikus körülmények között hunyt el a népszerű gitárművész

A Dél-Af­ri­ká­ból szár­mazó blues ze­nészt csü­tör­tö­kön ké­sel­ték ha­lálra a te­le­fonja miatt. Ba­rá­tai mély fáj­da­lom­mal em­lé­kez­nek rá.

A Dél-Af­ri­ká­ból szár­mazó blues ze­nészt csü­tör­tö­kön ké­sel­ték ha­lálra a te­le­fonja miatt. Ba­rá­tai mély fáj­da­lom­mal em­lé­kez­nek rá.

Vigyázzanak a turisták, figyelmeztetést adott ki a külügy!

Vigyázzanak a turisták, figyelmeztetést adott ki a külügy!

Hét­vé­gére a fo­lya­ma­tos eső­zé­sek miatt ára­dá­sokra lehet szá­mí­tani.

Hét­vé­gére a fo­lya­ma­tos eső­zé­sek miatt ára­dá­sokra lehet szá­mí­tani a tu­ris­ták által frek­ven­tált te­rü­le­te­ken.A Nak­hon Si Tham­ma­rat-i re­pü­lő­te­ret át­me­ne­ti­leg le­zár­ták. A vas­úti köz­le­ke­dés is aka­do­zik.

Döbbenet: beleharaptak a szendvicsébe, őrjöngve támadt családjára

Döbbenet: beleharaptak a szendvicsébe, őrjöngve támadt családjára

Egy férfi dü­hö­dött fel, ami­kor ked­venc éte­lébe va­laki be­le­ha­ra­pott.

Egy férfi dü­hö­dött fel, ami­kor ked­venc éte­lébe va­laki il­le­ték­te­le­nül be­le­ha­ra­pott.

Brutális videóval üzent az Iszlám Állam: csöppség végzi ki a rabot

Brutális videóval üzent az Iszlám Állam: csöppség végzi ki a rabot

Az Isz­lám Állam el­ké­pesz­tően ke­gyet­len vi­de­ó­val üzent a vi­lág­nak, amely­ben egy kisfiú volt a fő­sze­replő.

62 éves nőre támadt három erőszakos migráns egy bevásárlóközpontban

62 éves nőre támadt három erőszakos migráns egy bevásárlóközpontban

Auszt­ria még fel sem ocsú­dott a szil­vesz­teri sze­xu­á­lis tá­ma­dá­sok­ból, máris itt az újabb bot­rány...

Madarat mentett a fagyban, érte rajong most a világ

Madarat mentett a fagyban, érte rajong most a világ

Egy csőre fa­gyott rá a veréb lába.

A férfi ta­nyá­ján egy csőre fa­gyott rá az ap­rócska veréb lába. A gazda azon­nal a se­gít­sé­gére si­e­tett és sze­ren­csére le is vi­de­ózta...

Visszavágtak a terroristák: robbantás rázta meg Törökországot

Visszavágtak a terroristák: robbantás rázta meg Törökországot

Órák­kal az­után, hogy 20, az ISIS-hez köt­hető em­bert el­fo­gott a török ha­tó­ság, rob­ban­tás rázta meg Iz­mirt.

Bordélykirálysággá változott a kikötő

Bordélykirálysággá változott a kikötő

El­lep­ték a kelet-eu­ró­pai be­ván­dor­lók az ang­liai part­sza­kaszt - és velük jöt­tek a bor­dé­lyok, sztrip­tíz­bá­rok. A la­ko­sok in­kább me­ne­kül­né­nek a fertő elől, a rend­őr­ség te­he­tet­len.

El­lep­ték a kelet-eu­ró­pai be­ván­dor­lók az ang­liai part­sza­kaszt - és velük jöt­tek a bor­dé­lyok, sztrip­tíz­bá­rok. A la­ko­sok in­kább me­ne­kül­né­nek a fertő elől, a rend­őr­ség te­he­tet­len.

Ez a férfi volt a reptéren lövöldöző gyilkos

Ez a férfi volt a reptéren lövöldöző gyilkos

Le­sze­relt ame­ri­kai ve­te­rán volt.

Le­sze­relt ame­ri­kai - ko­ráb­ban Irak­ban szol­gá­la­tot tel­je­sítő - ve­te­rán volt az a 26 éves férfi, aki a flo­ri­dai Fort Lau­der­dale re­pü­lő­te­rén vak­tá­ban lö­völ­dö­zött.

Pánik a belvárosban: kisiklott egy vonat, 100 ember megsérült

Pánik a belvárosban: kisiklott egy vonat, 100 ember megsérült

Vér és pánik min­de­nütt.

Ki­sik­lott egy vonat New York bel­vá­ro­sá­ban, több mint 100 ember meg­sé­rült.

Majdnem agyonlőtték II. Erzsébet királynőt

Majdnem agyonlőtték II. Erzsébet királynőt

Az ál­mat­lan­ság­ban szen­vedő ki­rálynő éj­szaka bók­lá­szott a Buckin­gham-pa­lota kert­jé­ben, ami­kor élet­ve­szélybe so­dorta magát.

Az ál­mat­lan­ság­ban szen­vedő ki­rálynő éj­szaka bók­lá­szott a Buckin­gham-pa­lota kert­jé­ben, ami­kor élet­ve­szélybe so­dorta magát.

Igazi love story: megmentette sérült társát a hős négylábú

Igazi love story: megmentette sérült társát a hős négylábú

Lucy nem tu­dott mo­zogni: a sí­ne­ken re­kedt Zá­hony és Ung­vár kö­zött, Kis­tég­lás­nál.

Lucy nem tu­dott mo­zogni: a sí­ne­ken re­kedt Zá­hony és Ung­vár kö­zött, Kis­tég­lás­nál.

Minek a házasság, ha vannak szexrobotok?

Minek a házasság, ha vannak szexrobotok?

Új világ veszi kez­de­tét: az ember-szex­ro­bot kap­cso­la­tok arany­kora!

Új kor kö­szönt­het be: az ember-szex­ro­bot kap­cso­la­tok arany­kora pár év­ti­zed múlva kez­de­tét veszi! Az új­don­ság­nak ren­ge­teg elő­nye van...

Sokkoló: maszkos erőszakoló rántotta sikátorba a védtelen kislányt

Sokkoló: maszkos erőszakoló rántotta sikátorba a védtelen kislányt

A 12 éves kis ál­do­za­tot há­tul­ról ra­gadta meg a pe­dofil férfi.

A 12 éves kis ál­do­za­tot há­tul­ról ra­gadta meg a pe­dofil férfi és úgy rán­totta ma­gá­val a vak­sö­tétbe...

Borzalmas terrortámadás történt szilveszterkor

Borzalmas terrortámadás történt szilveszterkor

A ha­tó­sá­gok egy tá­ma­dást meg­aka­dá­lyoz­tak, de né­hány fegy­ve­res mé­szár­lást ren­de­zett egy klub­ban.

A ha­tó­sá­gok egy tá­ma­dást meg­aka­dá­lyoz­tak, de né­hány fegy­ve­res mé­szár­lást ren­de­zett egy klub­ban.

Ettől kifekszel! Nézd meg, min röhög 35 millió ember!

Ettől kifekszel! Nézd meg, min röhög 35 millió ember!

Tár­sa­so­zott a csa­lád...

Vá­rat­lan bal­esetbe tor­kol­lott a csa­ládi tár­sa­so­zás. A dé­di­vel olyasmi tör­tént, amit nem lehet meg­állni ne­ve­tés nél­kül.

Hihetetlen történet: kutyája tanította magyarra az amerikai kiképzőtisztet

Hihetetlen történet: kutyája tanította magyarra az amerikai kiképzőtisztet

A ma­gyar kutya három és fél éves volt, ami­kor Ame­ri­kába ke­rült. Nem volt haj­landó meg­ta­nulni a ve­zény­sza­va­kat.

Nem tudott ellenállni a sörnek, ez lett a veszte!

Nem tudott ellenállni a sörnek, ez lett a veszte!

Ha bár­hol meg­lá­tott a hű­tő­ben egy jég­hi­deg sört, be­in­dul­tak a refle­xei...

Ha bár­hol meg­lá­tott a hű­tő­ben egy jég­hi­deg sört, be­in­dul­tak a refle­xei...

Újabb antiszemita botrány a Jobbikban

Újabb antiszemita botrány a Jobbikban

Eti­kai vizs­gá­la­tot in­dí­tott a Job­bik a párt ve­csési szer­ve­zete ellen, mert "esze­ment öt­let­nek" ne­vez­ték, hogy üd­vö­zöl­jék ha­nuka al­kal­má­ból a zsi­dó­sá­got.

Eti­kai vizs­gá­la­tot in­dí­tott a Job­bik a párt ve­csési szer­ve­zete ellen, mert "esze­ment öt­let­nek" ne­vez­ték, hogy üd­vö­zöl­jék ha­nuka al­kal­má­ból a zsi­dó­sá­got. Nem a ve­csési ügy volt az első, ami­kor an­ti­sze­mita bot­rányba ke­ve­re­dett a Job­bik.

Zsírleszívás közben halt meg a fiatal és vadító modell

Zsírleszívás közben halt meg a fiatal és vadító modell

A még csak 22 éves Me­l­anie Mon­te­negro azért uta­zott el ott­hon­ról, hogy zsír­le­szí­vást vé­gez­ze­nek rajta.

A még csak 22 éves Me­l­anie Mon­te­negro azért uta­zott el ott­hon­ról, hogy zsír­le­szí­vást vé­gez­ze­nek rajta, nem sok­kal szü­lése után.

Gyász: újabb nagyságot veszítettünk el

Gyász: újabb nagyságot veszítettünk el

2016-nak még min­dig nincs vége...

2016-nak még min­dig nincs vége... El­vette tő­lünk Wil­liam Sa­lice-t, a Kin­der-tojás fel­ta­lá­ló­ját is.

Ilyet még nem láttál: megfeneklett minden hajó a városban

Ilyet még nem láttál: megfeneklett minden hajó a városban

Ve­lence a vizek vá­rosa. Volt.

Ve­lence a vizek vá­rosa, min­den­ki­nek a ro­man­tika, meg a gon­do­lák jut­nak róla eszébe. Most azon­ban kü­lö­nös dolog tör­tént...

Gyönyörű és meztelen séflány az internet új sztárja - videó

Gyönyörű és meztelen séflány az internet új sztárja - videó

A lány be­ce­neve Szexi Séf Steph.

A lány be­ce­neve Szexi Séf Steph, és mez­te­len főzős vi­de­ó­já­val őr­jí­tette meg a ne­tező férfi­a­kat...

Akasztással fenyegetnek a kutyatolvajok, ha a gazdi nem fizet

Akasztással fenyegetnek a kutyatolvajok, ha a gazdi nem fizet

Po­fát­lan és ke­gyet­len tol­va­jok ke­zébe ke­rült egy csa­ládi ked­venc.

Megőrül a net ezért a videóért! 25 millióan látták

Megőrül a net ezért a videóért! 25 millióan látták

Csak egy kis­lány ugrál a tram­bu­li­non, de mi­csoda vég­ki­fej­let­tel!

Csak egy kis­lány ugrál a tram­bu­li­non, de mi­csoda vég­ki­fej­let­tel!

Véres ruhában jelentkezett a börtönben az apagyilkos

Véres ruhában jelentkezett a börtönben az apagyilkos

Lel­ki­is­me­rete meg­szó­lalt, arra ké­szült, hogy fel­adja magát.

Hatalmas adományt kapott a meggyilkolt kamionos családja

Hatalmas adományt kapott a meggyilkolt kamionos családja

A brit férfi 31 mil­lió fo­rin­tot kül­dött.

Bár a brit férfi nem is­merte a len­gyel ál­do­za­tot, mégis 31 mil­lió fo­rint­tal se­gíti a Lu­kasz csa­lá­dot. És nem volt egye­dül: több ezren küld­tek ado­mányt!

Clinton azt sem tudta, miért indul

Clinton azt sem tudta, miért indul

Az ame­ri­kai al­el­nök sze­rint Hil­lary Clin­ton nem saját aka­ra­tá­ból in­dult az el­nök­vá­lasz­tá­so­kon - és ez meg is lát­szott a kam­pá­nyán.

Az ame­ri­kai al­el­nök, Joe Biden sze­rint Hil­lary Clin­ton nem saját aka­ra­tá­ból in­dult az el­nök­vá­lasz­tá­so­kon - és ez meg is lát­szott a kam­pá­nyán.

Tovább tolódik a migrációs útvonal?

Tovább tolódik a migránsok útvonala?

Fél év alatt egyre nyu­ga­tabbra ke­rült a mig­rán­sok Eu­ró­pába ve­zető út­vo­nala: már Ma­rok­kón és Spa­nyol­or­szá­gon van a nyo­más.

Fél év alatt egyre nyu­ga­tabbra ke­rült a mig­rán­sok Eu­ró­pába ve­zető út­vo­nala: már Ma­rok­kón és Spa­nyol­or­szá­gon van a nyo­más.

Megdöbbentő videó: hármas naplemente Brazília felett

Megdöbbentő videó: hármas naplemente Brazília felett

Bár erő­sen fel­hős volt az ég, mégis jó le­hett látni a nap­le­men­tét... már csak azért is, mert három nap is ra­gyo­gott az égen a fel­hők mö­gött.

Tankönyv: a keresztények még mindig gyilkolják a muszlimokat

Tankönyv: a keresztények még mindig gyilkolják a muszlimokat

El­ké­ped­tek a szü­lők, mikor ki­de­rült, mit ta­nul­nak a gye­re­kek az is­ko­lá­ban - a jövő fa­na­ti­ku­sait kép­zik?

Elképesztő dolog történt karácsonykor az autópályán

Elképesztő dolog történt karácsonykor az autópályán

Alig hit­tek a sze­mük­nek az au­tó­sok! Csoda, hogy nem lett tö­meg­ka­ram­bol a vége!

Alig hit­tek a sze­mük­nek az au­tó­sok! Csoda, hogy nem lett tö­meg­ka­ram­bol a vége!

Megrázó: Ezt a fotót csinálta halála előtt a berlini merénylet áldozata

Megrázó: Ezt a fotót csinálta halála előtt a berlini merénylet áldozata

A ször­nyű ter­ror­tá­ma­dás előtt né­hány perc­cel még bol­do­gan mo­soly­gott.

A ször­nyű ter­ror­tá­ma­dás előtt né­hány perc­cel még bol­do­gan mo­soly­gott.

Élete legtragikusabb karácsonya köszöntött II. Erzsébetre

Élete legtragikusabb karácsonya köszöntött II. Erzsébetre

Több sze­ret­tét is el­ve­szí­tette az el­múlt idő­szak­ban, és mellé fér­jé­vel együtt meg is be­te­ged­tek.

Karácsonykor is hazavárja anyja az eltűnt Madeleine-t

Karácsonykor is hazavárja anyja az eltűnt Madeleine-t

A mai napig nem adták fel a re­ményt.

A tíz éve el­tűnt skót kis­lány szü­lei a mai napig nem adták fel a re­ményt.

Tragédia: Apja fegyverével lőtte fejbe magát az angyalarcú kisfiú

Tragédia: Apja fegyverével lőtte fejbe magát az angyalarcú kisfiú

A ször­nyű bal­eset az egész kör­nyé­ket meg­rázta.

A csa­lád lel­ke­sen ké­szült a ka­rá­csonyra, ám szom­bat reg­gel min­den meg­vál­to­zott. A ször­nyű bal­eset az egész kör­nyé­ket meg­rázta.

Gyorshír: megdöbbentő dolog derült ki a berlini mészárosról

Gyorshír: megdöbbentő dolog derült ki a berlini mészárosról

Le­tar­tóz­tat­ták Anis Amri csa­lád­tag­jait is.

Le­tar­tóz­tat­ták Anis Amri csa­lád­tag­jait is, a rend­őr­ség pedig ál­lítja: volt tet­tes­társa a me­rény­lő­nek.

Ennél cukibb nem lesz! Ilyen, amikor a kislány először lát karácsonyfát - videó

Ennél cukibb nem lesz! Ilyen, amikor a kislány először lát karácsonyfát - videó

Az egy­éves kis­lány el­bű­vö­lően re­a­gál a ka­rá­cso­nyi fé­nyekre.

Az egy­éves kis­lány el­bű­vö­lően re­a­gál, ami­kor a ka­rá­cso­nyi fé­nyek fel­gyul­lad­nak a fán.

Ő az a rendőr, aki megölte a merénylőt - megsérült

Ő az a rendőr, aki megölte a merénylőt - megsérült

Két rendőr lőtte le a tá­ma­dót.

Két rendőr lőtte le a ber­lini ter­ror­tá­ma­dás el­kö­ve­tő­jét, az egyi­kük meg is sé­rült az ak­ci­ó­ban. Most min­denki őt ün­nepli!

Elmaradt a vérontás, megadták magukat a gránátos túszejtők

Elmaradt a vérontás, megadták magukat a gránátos túszejtők

Az uta­sok ha­za­tér­het­tek.

A pén­te­ken el­té­rí­tett gép uta­sai végül sze­ren­csé­sen ha­za­tér­het­tek.

Ledőlt délután pihenni, de belefulladt a sajtos szendvicsébe

Ledőlt délután pihenni, de belefulladt a sajtos szendvicsébe

A fa­la­to­zás­nak tra­gi­kus vége lett...

Az angol férfi a dél­utáni szundi előtt ked­venc cse­me­gé­jé­vel akarta ké­nyez­tetni magát, de tra­gi­kus vége lett...

Gyorshír: különös helyszínen bukkant fel a merénylő

Családokat szakított szét a merénylet: hiába kereste szeretett feleségét

Szo­rul a hurok...

A hét­fői ter­ror­tá­ma­dás még egy ál­do­za­tá­ról ki­de­rült, hogy hon­nan szár­ma­zik.

Alkoholmérgezést szenvedett a baba, mert anyja megszoptatta

Alkoholmérgezést szenvedett a baba, mert anyja megszoptatta

A fe­le­lőt­len nő ré­szeg volt, mikor meg­etette a ki­lenc hó­na­pos csöpp­sé­get.

A fe­le­lőt­len nő ré­szeg volt, mikor meg­etette a ki­lenc hó­na­pos csöpp­sé­get.

Bejelentették: tényleg a merénylet gyanúsítottját ölték meg

Bejelentették: tényleg a merénylet gyanúsítottját ölték meg

Pén­tek haj­nal­ban Mi­lá­nó­ban lőt­ték le a rend­őrök a ber­lini me­rény­let­tel gya­nú­sí­tott férfit.

Ezt kéri karácsonyra a világ legönzetlenebb gyereke

Ezt kéri karácsonyra a világ legönzetlenebb gyereke

Kí­ván­sága tel­je­sí­té­sé­hez csoda kell.

Kí­ván­sága tel­je­sí­té­sé­hez va­lódi csoda kell. Csak édes­anyja jár a fe­jé­ben...

Rémisztő dolgok derültek ki a berlini merénylőről!

Rémisztő dolgok derültek ki a berlini merénylőről!

A hét­fői me­rény­let el­kö­ve­tő­jé­nek, Anis Am­ri­nak már ko­ráb­ban is meg­gyűlt a baja a ha­tó­sá­gok­kal.

A hét­fői me­rény­let el­kö­ve­tő­jé­nek, Anis Am­ri­nak már ko­ráb­ban is meg­gyűlt a baja a ha­tó­sá­gok­kal. A 24 éves férfi­ról el­ké­pesztő dol­gok de­rül­tek ki...

Nagy bajban vannak a Trump-gyűlölők

Nagy bajban vannak a Trump-gyűlölők

Sokan nem tud­nak be­le­tö­rődni, hogy Do­nald Trump lesz az ame­ri­kai elnök - de már azt sem tud­ják, ho­gyan te­gye­nek ke­resztbe nekik.

Sokan nem tud­nak be­le­tö­rődni, hogy Do­nald Trump lesz az ame­ri­kai elnök - de már azt sem tud­ják, ho­gyan te­gye­nek ke­resztbe nekik.

Tragédia: Holtan találták otthonában a gyönyörű modellt

Tragédia: Holtan találták otthonában a gyönyörű modellt

Ször­nyű bal­eset­ben vesz­tette éle­tét.

Eddig azt sut­tog­ták, hogy az is­mert szép­ség ön­gyil­kos lett, ám most ki­de­rült, hogy ször­nyű bal­eset­ben vesz­tette éle­tét.

Hány halál kell még? Berlinben is a hatóságok hibáztak!

Hány halál kell még? Berlinben is a hatóságok hibáztak!

Nem ta­nul­tak Niz­zá­ból...

Az Isz­lám Állam egy hó­napja már meg­üzente: ka­mi­on­nal ren­dez­nek vér­für­dőt! Meg­is­mét­lő­dött a niz­zai rém­álom, pedig ki­véd­hető lett volna.

Agyrém: a muszlimok miatt nem járhatnak kávézóba a francia nők

Agyrém: a muszlimok miatt nem járhatnak kávézóba a francia nők

A no-go zónák miatt szű­kül a la­ko­sok moz­gás­tere, a nők fé­le­lem­ben élnek.

A pá­ri­zsi no-go zónák miatt szű­kül a helyi la­ko­sok moz­gás­tere, a nők fé­le­lem­ben élnek.

Így lehet meggazdagodni a terhességből

Így lehet meggazdagodni a terhességből

Hi­he­tet­len, de sokan fi­zet­nek egy po­zi­tív ter­hes­ségi tesz­tért, hogy át­ver­jék vele a pár­ju­kat...

Hi­he­tet­len, de sokan fi­zet­nek egy po­zi­tív ter­hes­ségi tesz­tért, hogy át­ver­jék vele a pár­ju­kat...

Stockholm: Évente három nemi erőszak volt, most hetente van annyi!

Stockholm: Évente három nemi erőszak volt, most hetente van annyi!

Ez a mi kul­tú­ránk, ezért, ha ide­jön­nek a své­dek, ők iga­zod­ja­nak hoz­zánk - mond­ták a no-go zó­ná­ban.

Három magyar is meghalt a berlini mészárlásban

Három magyar is meghalt a berlini mészárlásban

A ber­lini ter­ror­tá­ma­dás­ban az el­sőd­le­ges in­for­má­ciók sze­rint három ma­gyar is éle­tét vesz­tette.

A muszlimok jöttek, Jézuska ment

A muszlimok jöttek, Jézuska ment

Egy olasz vá­ros­ban idén már nem ál­lí­ta­nak bet­le­he­met, ne­hogy sért­sék ezzel a mig­rán­sok ér­zel­meit - ennek vi­szont nem örül min­denki. Mi lesz a kö­vet­kező lépés?

Egy olasz vá­ros­ban idén már nem ál­lí­ta­nak bet­le­he­met, ne­hogy sért­sék ezzel a mig­rán­sok ér­zel­meit - ennek vi­szont nem örül min­denki. Mi lesz a kö­vet­kező lépés?

Döbbenetes titkot rejt a magyar lány megöléséről szóló anonim levél

Döbbenetes titkot rejt a magyar lány megöléséről szóló anonim levél

A szö­ve­get gra­fo­ló­gus elemzi, a rend­őr­ség még nem nyi­lat­ko­zott.

Név­te­len le­ve­let ka­pott a zen­tai Vitéz csa­lád: a sorok írója azt ál­lítja, meg­gyil­kol­ták a 15 éves Bar­ba­rát. A szö­ve­get gra­fo­ló­gus elemzi, a rend­őr­ség pedig né­hány nap múlva közöl ada­to­kat a lány el­tű­né­sé­ről.

Sokkoló fotók: Felrobbant, majd porig égett az egész tűzijátékpiac

Sokkoló fotók: Felrobbant, majd porig égett az egész tűzijátékpiac

A de­to­ná­ci­ó­ban leg­alább 27-en hal­tak meg, és het­ve­nen meg­sé­rül­tek...

A de­to­ná­ci­ó­ban leg­alább 27-en hal­tak meg, és het­ve­nen meg­sé­rül­tek...

Csoda történt a sivatagban!

Nem hittek a szemüknek: csoda történt a sivatagban!

Egyet­len egy­szer tör­tént ilyen, mióta világ a világ: hó esett a Sza­ha­rá­ban!

Egyet­len egy­szer tör­tént ilyen, mióta világ a világ: hó esett a Sza­ha­rá­ban!

Ez a halálos veszély leselkedik rád a fogorvosi székben

Ez a halálos veszély leselkedik rád a fogorvosi székben

Egy­sze­rűen meg le­hetne aka­dá­lyozni.

Po­fon­egy­sze­rűen meg lehet aka­dá­lyozni a bajt, sokan még­sem te­szik meg ezt az óv­in­téz­ke­dést.

Karácsonyi terror: álruhás rendőrök a merénylők ellen

Karácsonyi terror: álruhás rendőrök a merénylők ellen

Pusz­tító ter­ror­tá­ma­dás jön?

Pusz­tító ter­ror­tá­ma­dásra ké­szül­het az Isz­lám Állam - a brit erők min­dent meg­tesz­nek, hogy meg­előz­zék a me­rény­lő­ket.

Összehangolt terrorakció vagy spontán gyilkosságok: retteg Európa

Összehangolt terrorakció vagy spontán gyilkosságok: retteg Európa

Min­denki azt kér­dez­geti, hol lesz a kö­vet­kező tá­ma­dás?! Sehol nem le­he­tünk biz­ton­ság­ban?

Így tarolta le a berlini karácsonyi vásárt a pakisztáni terrorista, már 12 halott

Így tarolta le a berlini karácsonyi vásárt a pakisztáni terrorista, már 12 halott

Pa­kisz­táni be­ván­dorló okoz­hatta 12 ember ha­lá­lát a ka­rá­cso­nyi vá­sá­ron.

Pa­kisz­táni be­ván­dorló okoz­hatta 12 ember ha­lá­lát a ber­lini ka­rá­cso­nyi vá­sá­ron. 48 ember meg­sé­rült, a ka­mion ere­deti ve­ze­tő­jét el­té­rít­het­ték és meg­öl­het­ték.

Berlini terrortámadás: megszólalt a teherautó tulajdonosa

Berlini terrortámadás: megszólalt a teherautó tulajdonosa

Egy len­gyel vál­lal­ko­zóé a ka­mion.

Egy len­gyel vál­lal­ko­zóé az a te­her­autó, amely este be­le­haj­tott egy ber­lini ka­rá­cso­nyi vá­sárba.

Döbbenetes fordulat a berlini terrortámadás ügyében!

Döbbenetes fordulat a berlini terrortámadás ügyében!

Ka­mion haj­tott a ka­rá­cso­nyi vá­sárba.

Ka­mion haj­tott a ka­rá­cso­nyi vá­sár­ban höm­pölygő tö­megbe Ber­lin­ben. Leg­alább ki­len­cen meg­hal­tak.

Gyorshír: teherautó hajtott a karácsonyi vásárban andalgó tömegbe!

Gyorshír: teherautó hajtott a karácsonyi vásárban andalgó tömegbe!

Ki­lenc ember meg­halt, a vá­sár­ban pánik tört ki. Videó a cikk­ben!

Ki­lenc ember meg­halt, a vá­sár­ban pánik tört ki. Videó a cikk­ben!

Az iraki megszállás hatalmas tévedés volt

Az iraki megszállás hatalmas tévedés volt

Ami hibát el le­he­tett kö­vetni, azt a Bush-ad­mi­niszt­rá­ció el­kö­vette az iraki in­vá­zió kez­de­tén - Szad­dám Hu­sze­int fél­re­is­mer­ték.

Ami hibát el le­he­tett kö­vetni, azt a Bush-ad­mi­niszt­rá­ció el­kö­vette az iraki in­vá­zió kez­de­tén - Szad­dám Hu­sze­int fél­re­is­mer­ték.

Rémotthon: 3 évtizede erőszakolják a gyerekeket az árvaházban

Rémotthon: 3 évtizede erőszakolják a gyerekeket az árvaházban

A se­bez­hető fi­a­ta­lok ki­hasz­ná­lása már sa­já­tos ipar­ággá vált az in­téz­mény­ben, most be­szél­tek elő­ször a túl­élők.

Tolvajtempó a román autópálya-építésben

Tolvajtempó a román autópálya-építésben

A za­va­ros­ban ha­lá­szó kül­földi cégek csak a pénzre men­nek.

A za­va­ros­ban ha­lá­szó kül­földi cégek csak a pénzre men­nek. Hi­he­tet­le­nül ala­csony áron vál­lal­ják be a mun­kát, fel­ve­szik az elő­le­get, aztán fél­kész és élet­ve­szé­lyes sztrá­dá­kat hagy­nak maguk után.

Döbbenet: 40.000 migráns tűnt el Ausztriában

Döbbenet: 40.000 migráns tűnt el Ausztriában

Közel negy­ven­ezer olyan mig­ráns buj­kál Auszt­ri­á­ban, akik­ről a ha­tó­sá­gok szinte sem­mit sem tud­nak.

Egy friss je­len­tés sze­rint közel negy­ven­ezer olyan mig­ráns buj­kál Auszt­ri­á­ban, akik­ről a ha­tó­sá­gok szinte sem­mit sem tud­nak.

Feltámad a Szovjetunió?

Feltámad a Szovjetunió?

Az egy­kori szov­jet ve­zető sze­rint csak így lehet vé­de­kezni a NATO ag­resszi­ó­já­val szem­ben. Ez a tö­mö­rü­lés azon­ban ki­csit kü­lön­bözne a régi Szov­jet­uni­ó­tól: nem lenne kö­te­lező.

Az egy­kori szov­jet ve­zető sze­rint csak így lehet vé­de­kezni a NATO ag­resszi­ó­já­val szem­ben. Ez a tö­mö­rü­lés azon­ban ki­csit kü­lön­bözne a régi Szov­jet­uni­ó­tól: nem lenne kö­te­lező.

Notórius hazudozó az erőszakkal és gyilkossággal vádolt migráns

Notórius hazudozó az erőszakkal és gyilkossággal vádolt migráns

Újabb meg­döb­bentő rész­le­tek de­rül­tek ki a bru­tá­lis gyil­kos­ság­gal vá­dolt mig­ráns­ról.

A német külügyminiszter óvatosságra int

A német külügyminiszter óvatosságra int a törökökkel kapcsolatban

Sze­rinte fon­tos a pár­be­széd...

A német kül­ügy­mi­nisz­ter sze­rint nem lenn jó dön­tés meg­sza­kí­tani a pár­be­szé­det...

Túl nagy mellei miatt vesztette el a munkáját

Túl nagy mellei miatt vesztette el a munkáját

Hiába a szu­per­ké­pes­sé­gek és az ön­álló, füg­get­len sze­mé­lyi­ség, a kép­re­gény­hős bi­zo­nyos tu­laj­don­sá­gai nem tet­szet­tek a nők­nek.

Hiába a szu­per­ké­pes­sé­gek és az ön­álló, füg­get­len sze­mé­lyi­ség, a kép­re­gény­hős bi­zo­nyos tu­laj­don­sá­gai nem tet­szet­tek a nők­nek.