POLITIK

INSIDER

Visszalépünk az olimpiai pályázattól

Visszalépünk az olimpiai pályázattól

A fő­vá­ros és a MOB vissza­lép az olim­piai pá­lyá­zat­tól.

Orbán Vik­tor, Tar­lós Ist­ván és Bor­kai Zsolt egyez­te­tés után úgy dön­tött: a fő­vá­ros és a MOB vissza­lép az olim­piai pá­lyá­zat­tól.

Arabul beszél a kerítés a migránsokhoz a határon

Arabul beszél a kerítés a migránsokhoz a határon

Érin­tésre kap­csol be az ér­zé­kelő.

Érin­tésre kap­csolja be az ér­zé­kelő a hang­szó­rót, ami ara­bul és an­go­lul is fi­gyel­mez­teti az il­le­ga­li­tás­ban já­ró­kat!

Nyáron kezdődik a 3-as metró felújítása

Nyáron kezdődik a 3-as metró felújítása

A munka és a met­rók pót­lása fél­mil­lió ember éle­tét ne­he­zí­tik meg.

A mun­kák és a met­rók pót­lása fél­mil­lió ember éle­tét ne­he­zí­tik meg: ennyien utaz­nak ugyanis na­ponta a kék vo­na­lon.

Börtönt kapott a rákosokat megtévesztő orvos

Börtönt kapott a rákosokat megtévesztő orvos

Ál­lat­or­vosi dip­lo­mája van csak.

Dávid Tamás ál­lat­or­vosi dip­lo­má­val vallja magát rák­ku­ta­tó­nak.

Teljesen kikészítik a bekokainozva gázoló nőt

Teljesen kikészítik a bekokainozva gázoló nőt

Mintha egy dró­ton rán­gat­nák T. Pet­rát, aki előtt újra fel­csil­lant a re­mény­su­gár.

Mintha egy dró­ton rán­gat­nák T. Pet­rát, aki előtt újra fel­csil­lant a re­mény­su­gár.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Döbbenetes fordulatot vesz az időjárás, ezt kell a héten elviselnünk

Döbbenetes fordulatot vesz az időjárás, ezt kell a héten elviselnünk

A ta­vasz saj­nos még nem ér­ke­zik meg, de a fagy el­kö­szön tő­lünk.

A ta­vasz saj­nos még nem ér­ke­zik meg, de a fagy las­san el­kö­szön tő­lünk. A szél azon­ban nem ke­gyel­mez...

Sokkot kaptak a tinilányok: beteg férfiak vadászterülete a villamos

Sokkot kaptak a tinilányok: betegek vadászterülete a villamos

Életre szóló trau­mát okoz­hat­nak a dör­gö­lő­zök.

Egyre töb­ben van­nak, és nagy trau­mát okoz­hat­nak a tö­meg­köz­le­ke­dési esz­kö­zö­kön tá­madó dör­gö­lő­zök.

Elképesztő sikert ért el a magyar rendezőnő, 42 éve nem volt ilyen

Elképesztő sikert ért el a magyar rendezőnő, 42 éve nem volt ilyen

Enyedi Il­dikó Test­ről és lé­lek­ről című al­ko­tása nyerte a leg­jobb film­nek járó Arany Medve díjat.

Váratlan fordulat: beismerő vallomást tett a Teréz körúti robbantó

Váratlan fordulat: beismerő vallomást tett a Teréz körúti robbantó

Ki­de­rült, hogy mit mon­dott a nyo­mo­zók­nak a Teréz kör­úti rob­ban­tás­sal gya­nú­sí­tott férfi.

Ha ilyen halat vettél, azonnal vidd vissza a boltba

Ha ilyen halat vettél, azonnal vidd vissza a boltba

Sok benne a hi­gany.

Az egyik fa­gyasz­tott kard­halfi­lé­ben a ha­tár­ér­té­ket meg­ha­ladó hi­gany­mennyi­sé­get mér­tek.

Életveszély a panelházban: Sósavat locsolnak a liftbe

Életveszély a panelházban: Sósavat locsolnak a liftbe

Drasz­ti­kus lé­pést tett egy lakó.

Évek óta tartó prob­léma az egyik 18. ke­rü­leti ház­ban, hogy va­laki rend­sze­re­sen a tíz­eme­le­tes lift­jébe vizel. Ezt már több lakó meg­elé­gelte.

Brutális idő csap le ránk, riasztást adtak ki

Brutális idő csap le ránk, riasztást adtak ki

Ri­asz­tást adott ki a me­te­o­ro­ló­giai szol­gá­lat, ónos eső zúdul az or­szágra. Mu­tat­juk, hol kell vi­gyázni.

Ri­asz­tást adott ki a me­te­o­ro­ló­giai szol­gá­lat, ónos eső zúdul az or­szágra. Mu­tat­juk, hol kell vi­gyázni.

Így teszi tönkre az egészségedet a kedvenc üdítőitalod

Így teszi tönkre az egészségedet a kedvenc üdítőitalod

Ha az össze­te­vője nem tud ki­ürülni a szer­ve­ze­ted­ből, akkor na­gyon nagy lesz a baj...

Ha az össze­te­vője nem tud ki­ürülni a szer­ve­ze­ted­ből, akkor na­gyon nagy lesz a baj...

Veronai tragédia: Rettegnek a magyarok a buszos utazástól

Veronai tragédia: Rettegnek a magyarok a buszos utazástól

Sorra mond­ják le a kül­földi uta­kat a ma­gya­rok, a ve­ro­nai tra­gé­dia mély nyo­mot ha­gyott min­den­ki­ben.

Sorra mond­ják le a kül­földi uta­kat a ma­gya­rok, a ve­ro­nai tra­gé­dia mély nyo­mot ha­gyott min­den­ki­ben.

Most megfizet: halálos betegeket ámított a kuruzsló

Most megfizet: halálos betegeket ámított a kuruzsló

Ku­ruzs­lá­sért áll bí­ró­ság elé.

El­is­mert rák­ku­ta­tó­ként és pro­fesszor­ként hir­deti magát - pedig ál­lat­or­vos. Az egyik té­vé­csa­torna még ma is su­gá­rozza a mű­so­rát, most áll bí­ró­ság elé.

Rendkívüli időt ígérnek a meteorológusok, kiadták a riasztást

Rendkívüli időt ígérnek a meteorológusok, kiadták a riasztást

Csü­tör­tö­kön ket­té­sza­kad az or­szág... Ha jót akarsz ma­gad­nak, nem ülsz au­tóba!

Meglepő felmérés a magyar fiatalokról: erre vágynak igazán

Meglepő felmérés a magyar fiatalokról: erre vágynak igazán

Pél­dául es­kü­vőre és csa­ládra.

A köz­vé­le­ke­dés­sel el­len­tét­ben a fi­a­ta­lok több­sége már itt­hon kép­zeli el a jö­vő­jét, vá­gyik es­kü­vőre és csa­ládra.

Rendkívüli időjárás érkezik: kiadták a riasztást a fél országra!

Rendkívüli időjárás érkezik: kiadták a riasztást a fél országra!

A der­mesztő mí­nu­szok­tól egy­előre nem sza­ba­du­lunk, de for­du­la­tot hoz az idő­já­rás!

Ez a mentőket szexuális zaklatással vádoló lány titkos szenvedélye

Ez a mentőket szexuális zaklatással vádoló lány titkos szenvedélye

Va­len­tin-nap al­kal­má­ból posz­tolt a 17 éves lány.

Va­len­tin-nap al­kal­má­ból posz­tolt a 17 éves lány.

Így vettek végső búcsút Torgyán Józseftől szerettei - képek

Így vettek végső búcsút Torgyán Józseftől szerettei - képek

Meg­ható szer­tar­tás ke­re­té­ben rót­ták le tisz­te­le­tü­ket az is­me­rő­sök és ro­ko­nok a po­li­ti­kus előtt.

Ezzel az egyszerű dologgal vetnek véget az autós csalásoknak

Ezzel az egyszerű dologgal vetnek véget az autós csalásoknak

Ma­gyar­or­szág roncs­autó-te­mető.

Így aka­dá­lyoz­zák meg, hogy Ma­gyar­or­szág vég­képp a nyu­gati or­szá­gok roncs­autó-te­me­tője le­gyen.

Durva fordulatot vesz az időjárás: megsülünk a hóesésben!

Durva fordulatot vesz az időjárás: megsülünk a hóesésben!

A hét ele­jén gúnyt űz ve­lünk az idő­já­rás: egy­mást váltja a nap­sü­tés és a hó­esés!

A hét ele­jén gúnyt űz ve­lünk az idő­já­rás: egy­mást váltja majd a nap­sü­tés és a hó­esés!

Szörnyű dolgot árult el a veronai busztragédia áldozatának édesapja

Szörnyű dolgot árult el a veronai busztragédia áldozatának édesapja

Az apa na­ponta két­szer meg­si­ratja a 15 éves fiát, bár ki­felé nem mu­tatja mér­he­tet­len fáj­dal­mát.

Az apa na­ponta két­szer meg­si­ratja a 15 éves fiát.

Ezeknek a traffipaxoknak biztos nem fogsz örülni Budapesten

Ezeknek a traffipaxoknak biztos nem fogsz örülni Budapesten

A fő­vá­ros­ban 32 he­lyen lesz traffi­pax va­sár­nap, egy táb­lá­zat­ban össze­ál­lí­tot­tuk, hol mérik majd a se­bes­sé­get a rend­őrök!

Drasztikus változást hoz a március, nagyot tévedtek a meteorológusok

Drasztikus változást hoz a március, nagyot tévedtek a meteorológusok

Eddig úgy tűnt, hi­he­tünk a hosszú­távú elő­re­jel­zé­sek­nek. A lég­köri vál­to­zá­sok azon­ban min­den ed­digi jós­la­tot fe­lül­ír­tak!

Veszélyes fordulatot vesz az időjárás, kiadták a riasztást

Veszélyes fordulatot vesz az időjárás, kiadták a riasztást

Bár ha­zánk je­len­tős ré­szén még za­var­ta­lan a nap­sü­tés, nyolc me­gyé­ben kri­ti­kus lehet a hely­zet!

Bár ha­zánk je­len­tős ré­szén még za­var­ta­lan a nap­sü­tés, nyolc me­gyé­ben kri­ti­kus lehet a hely­zet!

Itt megtudhatod a jövőt, interjú a Nostradamus Társaság elnökével

Itt megtudhatod a jövőt, interjú a Nostradamus Társaság elnökével

Az ame­ri­kai Nost­ra­da­mus Tár­sa­ság el­nöke el­árulta, hogy ki hozza el a har­ma­dik vi­lág­há­bo­rút...

Ezzel mérgezik magukat a tinik

Ezzel mérgezik magukat a magyar tinik

Több or­szág már be­til­totta 18 év alat­ti­ak­nak az ener­gia­ita­lok áru­sí­tá­sát.

Több or­szág már be­til­totta 18 év alat­ti­ak­nak az ener­gia­ita­lok áru­sí­tá­sát, mert sú­lyo­san ve­szé­lyez­te­tik az egész­sé­gü­ket. Mi mire vá­runk?

Megdöbbentő változás a Széll Kálmán téren!

Megdöbbentő változás a Széll Kálmán téren!

Szinte már el sem hisszük, hogy meg­tör­tén­he­tett. Hetek óta nem si­ke­rült meg­ol­dani a prob­lé­mát. Most talán si­ke­rült. Már csak az a kér­dés, hogy med­dig.

Szinte már el sem hisszük, hogy meg­tör­tén­he­tett. Hetek óta nem si­ke­rült meg­ol­dani a prob­lé­mát. Most talán si­ke­rült. Már csak az a kér­dés, hogy med­dig.

Rémálom a Havanna-lakótelepen, megfagyott óriáskígyókat találtak

Rémálom a Havanna-lakótelepen, megfagyott óriáskígyókat találtak

Egy hét alatt két piton te­te­mét ta­lál­ták meg.

Egy hét alatt két piton te­te­mét ta­lál­ták meg a la­kó­te­lep ku­tya­fut­ta­tója mel­lett, az is­mert vad­ál­lat­be­fogó sze­rint meg­unt ka­rá­cso­nyi aján­dé­kok le­het­tek a kí­gyók.

Itt csap le a tél: brutális lehűlés közeleg

Itt csap le a tél: brutális lehűlés közeleg

Kel­le­met­len meg­le­pe­té­se­ket tar­to­gat az idő­já­rás... Ne té­ves­szen meg a nap­sü­tés!

Nem sza­ba­du­lunk az igazi té­lies idő­től! Kel­le­met­len meg­le­pe­té­se­ket tar­to­gat az idő­já­rás...

Forró erotika a mentőket szexuális zaklatással vádoló lány Facebookján

Forró erotika a mentőket szexuális zaklatással vádoló lány Facebookján

Mintha nem bírna ma­gá­val az a fi­a­tal lány, akit a gyanú sze­rint orá­lis szexre kény­sze­rí­tett két men­tős még no­vem­ber­ben.

Érdekes dolgok derültek ki a bőnyi gyilkosságról: hibázott a rendőrség?

Érdekes dolgok derültek ki a bőnyi gyilkosságról: hibázott a rendőrség?

Bár 106 nap már el­telt, még min­dig nem tud­ják, ki adta le a ha­lá­los lö­vést Pál­völ­gyi Péter nyo­mo­zóra. A rend­őr­ség csak most ren­delte ki a leg­fon­to­sabb szak­ér­tőt...

Meglepő, de betiltották a fogmosást a debreceni óvodákban

Meglepő, de betiltották a fogmosást Debrecenben

Meg­lepő dön­tést ho­zott né­hány deb­re­ceni óvoda. Náluk már nem mos­nak fogat az óvo­dá­sok!

Öngyilkosság élő adásban

Öngyilkosság élő adásban

Ag­gasztó, hogy mi ter­jed a tinik kö­ré­ben.

Ag­gasztó, hogy mi ter­jed a tinik kö­ré­ben. A Fa­ce­book-őrü­let Ame­ri­ká­ból ki­in­dulva hódít: köz­ve­tí­tik saját ha­lá­lu­kat az in­ter­ne­ten.

Lecsapott a hó az országra

Lecsapott a hó az országra

Az or­szág nagy ré­szére le­csa­pott a ha­va­zás, bár van, ahol még eső­vel ke­ve­re­dik. De ez még nem min­den: ónos eső is kö­ze­lít!

Az or­szág nagy ré­szére le­csa­pott a ha­va­zás, bár van, ahol még eső­vel ke­ve­re­dik.

Szörnyű kínokat élt át a Kamaraerdőből megmentett kutya

Szörnyű kínokat élt át a Kamaraerdőből megmentett kutya

Egy kon­té­ner alól szed­ték ki Döm­pert.

Egy kon­té­ner alól szed­ték ki Döm­pert, ko­ráb­ban ember- és ku­tya­tá­ma­dás is érte az ál­la­tot. Most sze­rető be­fo­ga­dót ke­res­nek ide­ig­le­nes gon­do­zói.

Így tüntettek Budapesten a székelyek kedvenc söréért

Így tüntettek Budapesten a székelyek kedvenc söréért

A román bí­ró­ság be­til­totta az Igazi Csíki Sört, de a ma­gya­rok nem hagy­ják! Közös imát és kon­cer­te­ket szer­vez­tek.

Újabb információk derültek ki a veronai buszbalesetről

Újabb információk derültek ki a veronai buszbalesetről

Az ola­szok to­vábbra is elem­zik a ka­me­ra­fel­vé­te­le­ket, ám úgy tűnik, a meg­ol­dást a busz so­főrje tud­hatja.

Az ola­szok to­vábbra is elem­zik a ka­me­ra­fel­vé­te­le­ket, ám úgy tűnik, a meg­ol­dást a busz so­főrje tud­hatja. V. Já­nost je­len­leg is lé­le­gez­te­tő­gép tartja élet­ben...

Erre készül most a Teréz körúti robbantás gyanúsítottja

Erre készül most a Teréz körúti robbantás gyanúsítottja

Köz­le­ményt kül­dött a me­rény­let­tel gya­nú­sí­tott férfi, aki a mai napig nem tett val­lo­mást.

Köz­le­ményt kül­dött a me­rény­let­tel gya­nú­sí­tott férfi, aki a mai napig nem tett val­lo­mást.

Itt a vége - eddig tartott a korai tavasz! Újra támad a tél!

Itt a vége - eddig tartott a korai tavasz! Újra támad a tél!

Özön­víz után jön­nek a mí­nu­szok.

Özön­víz után jön­nek ismét a mí­nu­szok. Még nem ve­het­jük elő a ta­va­szi ka­bá­tot.

Életükkel játszanak az autó védelmi rendszerét átverő sofőrök

Életükkel játszanak az autó védelmi rendszerét átverő sofőrök

Az újabb autók sí­po­lás­sal jel­zik a so­főr­nek, ha nincs be­kötve, ám sokan úgy­ne­ve­zett vak­csat­tal verik át a vé­delmi rend­szert.

Durva lehűlés csap le az országra: újra megkínoz minket a fagy

Durva lehűlés csap le az országra: újra megkínoz minket a fagy

Az enyhe hét­vége után hi­deg­gel kö­szönt min­ket a hét.

Az enyhe hét­vége után hi­deg­gel kö­szönt min­ket a hét, így pedig még ne­he­zebb el­vi­selni a hét­főt...

Kegyetlen csavar a hétvégi időjárásban: sötétbe borul az ország

Kegyetlen csavar a hétvégi időjárásban: sötétbe borul az ország

Nem sok jót ígér a hét­vége, hi­szen köd­del és eső­vel ked­ves­ke­dik ne­künk.

Nem sok jót ígér a hét­vége, hi­szen köd­del és eső­vel ked­ves­ke­dik ne­künk.

Végrehajtás alá került az Index!

Végrehajtás alá került az Index!

A bí­ró­ság a mai napon vég­re­haj­tást ren­delt el az Index.hu ellen.

A bí­ró­ság a mai napon vég­re­haj­tást ren­delt el az Index.hu ellen. A vég­re­haj­tás té­nyét a cég­nyil­ván­tar­tásba is be­je­gyez­ték.

Nemsokára eltemetik a veronai áldozatokat

Napokon belül temethetik a veronai áldozatokat

Nehéz napok vár­nak a hoz­zá­tar­to­zókra.

A hét­vé­gére az összes ál­do­zat holt­tes­tét Ma­gyar­or­szágra szál­lít­ják, így akár na­po­kon belül el is te­met­he­tik őket. Nehéz napok vár­nak a hoz­zá­tar­to­zókra.

Ezért nem lesz víz a lakásodban

Ezért nem lesz víz a lakásodban

Ren­ge­teg a cső­tö­rés a hideg miatt. Gon­dol­tad volna, hogy az ol­va­dás­kor még több a kár­eset, mint ami­kor fagy?

Ren­ge­teg a cső­tö­rés a hideg miatt. Gon­dol­tad volna, hogy az ol­va­dás­kor még több a kár­eset, mint ami­kor fagy?

Sétálni indult a Duna-partra, majd nyomtalanul tűnt el az édesapa

Sétálni indult a Duna-partra, majd nyomtalanul tűnt el az édesapa

Fél­mil­lió fo­rin­tot aján­lot­tak fel a nyom­ra­ve­ze­tő­nek.

A szo­ká­sos tú­rá­ját tette meg még ja­nuár 24-én Gaál László, ám az 55 éves férfi­ről tíz napja nem tud a csa­ládja. Fél­mil­lió fo­rin­tot aján­lot­tak fel a nyom­ra­ve­ze­tő­nek.

Ez már a meteorológusoknak is sok: ezzel támad az időjárás

Ez már a meteorológusoknak is sok: ezzel támad az időjárás

A hideg végre eny­hül, de az eső marad...

A hideg végre eny­hül, de az eső marad. Kel­le­met­len utunk lehet pén­te­ken, hi­szen min­dent la­tyak borít...

Brutális idő csap le ránk, kiadták a riasztást

Brutális idő csap le ránk, kiadták a riasztást

Nem lé­le­gez­he­tünk fel.

Nem lé­le­gez­he­tünk fel, a tél szo­rí­tása egyre erő­sebb lesz.

Útlezárások Budapesten, leszállt Putyin gépe

Útlezárások Budapesten, leszállt Putyin gépe

Óri­á­siak a biz­ton­sági elő­ké­szü­le­tek.

A város jó ré­szén alig lehet köz­le­kedni a biz­ton­sági elő­ké­szü­le­tek miatt. Megér­ke­zett Vl­agyi­mir Pu­tyin orosz elnök, aki Orbán Vik­tor kor­mány­fő­vel is tár­gyal.

Nincs fűtés a főváros több lakótelepén

Nincs fűtés a főváros több lakótelepén

Se fűtés, se meleg víz nincs Zugló több ré­szén.

Se fűtés, se meleg víz nincs Zugló több ré­szén. A szak­em­be­rek mű­szaki hi­bára hi­vat­koz­nak.

Riasztó fordulat az időjárásban: csak ekkor jön az enyhülés

Riasztó fordulat az időjárásban: csak ekkor jön az enyhülés

Jól jönne már egy kis ol­va­dás...

Na­po­kig tü­kör­jé­gen kel­lett egyen­sú­lyoz­nunk, ezért na­gyon jól jönne már egy kis ol­va­dás...

Újra borzasztó csapás érte Stadler Józsefet

Újra borzasztó csapás érte Stadler Józsefet

Gyá­szol St­ad­ler Jó­zsef, el­vesz­tette azt, aki szá­mára a leg­fon­to­sabb volt. 20 éves ba­rát­nője vi­gasz­talja...

Gyá­szol St­ad­ler Jó­zsef, el­vesz­tette azt, aki szá­mára a leg­fon­to­sabb volt. Az akasz­tói ju­hászt 20 éves ba­rát­nője vi­gasz­talja...

Megszólalt a Teréz körúti robbantó, érdekes dolgot üzent

Megszólalt a Teréz körúti robbantó, érdekes dolgot üzent

Hosszú hall­ga­tás után szó­lalt meg.

Hosszú hall­ga­tás után meg­törte a csen­det és meg­szó­lalt a Teréz kör­úti rob­bantó...

Fagy, köd, szmog, jég: ez jöhet még

Fagy, köd, szmog, jég: ez jöhet még

Elég volt a tél­ből! Mikor lesz ennek vége? Ki be­szél itt fel­me­le­ge­dés­ről?

Elég volt a tél­ből! Mikor lesz ennek vége? Ki be­szél itt glo­bá­lis fel­me­le­ge­dés­ről, mikor hosszú évek óta ez a leg­hi­de­gebb te­lünk?

Érdekes dolgot mondott a veronai busztragédia sofőrjének főnöke

Érdekes dolgot mondott a veronai busztragédia sofőrjének főnöke

Meg­szó­lalt a buszt üze­mel­tető Pi­zo­lit Kft. ve­ze­tője.

Meg­szó­lalt a buszt üze­mel­tető Pi­zo­lit Kft. ve­ze­tője, azt mondta, őt nem ér­te­sí­tet­ték mun­ka­társa meg­gya­nú­sí­tá­sá­ról.

Támad a herpesz: egymás után kerülnek kórházba a fiatalok

Támad a herpesz: egymás után kerülnek kórházba a fiatalok

A csók­be­teg­ség az év ele­jén a leg­ak­tí­vabb. Na­gyon sú­lyos szö­vőd­mé­nyei van­nak, s he­te­kig tart a gyó­gyu­lás...

A csók­be­teg­ség az év ele­jén a leg­ak­tí­vabb. Na­gyon sú­lyos szö­vőd­mé­nyei van­nak.

Fájdalmas dolgot mondott fiáról a tragédia sofőrjének édesanyja

Fájdalmas dolgot mondott életben maradt fiáról a veronai tragédia buszsofőrjének édesanyja

A tra­gé­dia éj­sza­ká­ján az asszony fel­éb­redt és szo­ron­gás tört rá, na­gyon meg­ijedt...

Kiadták a legdurvább riasztást: jégpáncél fedi be az országot

Kiadták a legdurvább riasztást: jégpáncél fedi be az országot

Még min­dig esni fog.

Ha eddig úgy érez­ted, hogy to­já­so­kon lép­kedve kell köz­le­ked­ned, saj­nos még min­dig nem szol­gál­ha­tunk jó hír­rel...

Kiderült a titok: ez az egyszerű dolog megvéd az ónos esőtől

Kiderült a titok: ez az egyszerű dolog megvéd az ónos esőtől

Jég­pá­lyává vál­to­zott a fél or­szág: azt gon­dol­nánk, a csú­szós uta­kon szinte kép­te­len­ség tal­pon ma­radni, egy egy­szerű mód­szer mégis se­gít­het....

Jég­pá­lyává vál­to­zott a fél or­szág: azt gon­dol­nánk, a csú­szós uta­kon szinte kép­te­len­ség tal­pon ma­radni, egy egy­szerű mód­szer mégis se­gít­het....

Durva fordulat az időjárásban: kiadták a riasztást az ónos eső miatt

Durva fordulat az időjárásban: kiadták a riasztást az ónos eső miatt

Ha azt hin­néd, hogy végre fel­lé­le­gez­hetsz, mert már nincs olyan hideg, akkor le­csap az ónos eső...

A déli határon tartott szemlét Orbán Viktor - Képgaléria

A déli határon tartott szemlét Orbán Viktor + Képgaléria

Orbán Vik­tor a hideg el­le­nére is fel­ke­reste a rösz­kei tran­zit­zó­nát és meg­szem­lélte a déli ha­tár­zá­rat.

Újabb durva dolog derült ki Szita Bence gyilkosáról

Újabb durva dolog derült ki Szita Bence gyilkosáról

Polcz Erika, aki az or­szág egyik leg­utál­tabb em­bere volt, sosem szá­molt el tet­té­vel, ami a ne­vé­hez fű­ző­dik...

Polcz Erika, aki az or­szág egyik leg­utál­tabb em­bere volt, sosem szá­molt el tet­té­vel, ami a ne­vé­hez fű­ző­dik...

Szita Bence apja kimondta: így akarta halálba küldeni a kisfiú gyilkosát

Szita Bence apja kimondta: így akarta halálba küldeni a kisfiú gyilkosát

"Saj­ná­lom, hogy nem ta­lál­koz­hat­tam vele, nem néz­het­tem a sze­mébe".

Saj­ná­lom, hogy nem ta­lál­koz­hat­tam vele, nem néz­het­tem a sze­mébe, és nem mond­hat­tam el neki, amit sze­ret­tem volna, mondta Szita Bence ne­ve­lő­apja....

Még durvábban megkínoz minket a fagy, itt csap le az extrém hideg

Még durvábban megkínoz minket a fagy, itt csap le az extrém hideg

Több me­gyére is ri­asz­tást adtak ki az ext­rém hideg miatt.

Több me­gyére is ri­asz­tást adtak ki az ext­rém hideg miatt. Egyes he­lye­ken akár mí­nusz 20 fok­nál is hi­de­gebb lesz!

Gyanús körülmények között tűnt el Vágó Annamária

Gyanús körülmények között tűnt el Vágó Annamária

An­na­má­riát szom­ba­ton lát­ták.

An­na­má­riát szom­ba­ton lát­ták utol­jára, este in­dult el ott­hon­ról...

Kíváncsi vagy, hol élnek a legboldogabb magyarok? Mutatjuk!

Kíváncsi vagy, hol élnek a legboldogabb magyarok? Mutatjuk!

Az is ki­de­rült, mi teszi bol­doggá őket!

Min­den ti­ze­dik vá­lasz­adó nyi­lat­ko­zott úgy, hogy "a csú­cson van", vagyis min­den szem­pont­ból derűs az élete. De mi van a töb­bi­ek­kel?

Kiadták a riasztást: itt csap le ránk a könyörtelen hideg

Kiadták a riasztást: itt csap le ránk a könyörtelen hideg

A hideg to­vábbra sem ke­gyel­mez.

A hideg to­vábbra sem ke­gyel­mez, szom­ba­ton is fa­gyos­kod­nunk kel­lett, a meleg pedig még hosszú ideig nem ér­ke­zik meg...

Pokoli: nem engedik a veronai kórházban fekvő sérültek közelébe a rokonokat

Pokoli várakozás: nem engedik a veronai kórházban fekvő sérültek közelébe a rokonokat

Még köz­vet­len hoz­zá­tar­to­zóik sem néz­he­tik meg azt a két sé­rül­tet, aki most is vál­sá­gos ál­la­pot­ban fek­szik a ve­ro­nai kór­ház­ban. A köz­vet­len azo­no­sí­tás he­lyett a DNS dönt­het...

Nem véletlen: Ezért ment elsőként a brit kormányfő Trumphoz

Nem véletlen: Ezért ment elsőként a brit kormányfő Trumphoz

Po­li­ti­kai elem­zők máris egy új szö­vet­ség ki­ala­ku­lá­sá­ról be­szél­nek.

Po­li­ti­kai elem­zők máris egy új szö­vet­ség ki­ala­ku­lá­sá­ról be­szél­nek.

Szobrot kapott a Főkukac!

Szobrot kapott a Főkukac!

A rajzfilmfi­gura bronzba ön­tött mását a Ha­lász ut­cá­nál ál­lí­tot­ták fel.

A rajzfilmfi­gura bronzba ön­tött mását a Ha­lász ut­cá­nál ál­lí­tot­ták fel. Nem fog­lal sok he­lyet: mind­össze 15 centi.

Felkavaró dolgokat mondott a veronai busztragédia sofőrjének felesége

Felkavaró dolgokat mondott a veronai busztragédia sofőrjének felesége

K. Zol­tán­ról ki­de­rült, hogy nem is kel­lett volna a bu­szon len­nie, egy másik já­ra­tot szo­kott ve­zetni.

Kegyetlen hideg csap le ránk, kiadták a riasztást!

Kegyetlen hideg csap le ránk, kiadták a riasztást!

A me­te­o­ro­ló­gu­sok ext­rém hi­degre fi­gyel­mez­tet­nek! A durva szélre is ké­szülni kell...

A me­te­o­ro­ló­gu­sok ext­rém hi­degre fi­gyel­mez­tet­nek! A durva szélre is ké­szülni kell...

Komoly elismerést kaptak a magyarok: Széll Tamást ismét díjazták

Komoly elismerést kaptak a magyarok: Széll Tamást ismét díjazták

Kü­lön­dí­jat nyert Széll Tamás a Bo­cuse d'Or-on.

Kü­lön­dí­jat nyert Széll Tamás a Bo­cuse d'Or-on.

Buszkatasztrófa: fájdalmas részletek derültek ki

Buszkatasztrófa: fájdalmas részletek derültek ki

Fáj­dal­ma­san nehéz hí­re­ket kö­zöl­tek.

Fáj­dal­ma­san nehéz hí­re­ket kö­zölt Szij­jártó Péter a ve­ro­nai busz­bal­eset ál­do­za­ta­i­ról.

Rejtélyek a diákbusz tragédiája körül

Rejtélyek a diákbusz tragédiája körül

Az egész or­szá­got sok­kolta a sí­tá­bor­ból ha­za­térő ma­gyar busz tra­gé­di­ája.

Az egész or­szá­got sok­kolta a Szi­nyei Merse Pál gim­ná­zium fran­cia­or­szági sí­tá­bo­rá­ból ha­za­térő ma­gyar busz tra­gé­di­ája - ám ren­ge­teg a meg­vá­la­szo­lat­lan kér­dés.

Megdöbbentő: semmit nem ér a maszk a szmogban!

Megdöbbentő: semmit nem ér a maszk a szmogban!

Az influ­en­za­jár­vány és a szmog miatt is több maszk fogy a pa­ti­kák­ban. De ki­de­rült, a har­mincöt fo­rin­tos kis pa­pír­da­rab töb­bet árt, mint hasz­nál!

Az influ­en­za­jár­vány és a szmog miatt is több maszk fogy a pa­ti­kák­ban. De ki­de­rült, a har­mincöt fo­rin­tos kis pa­pír­da­rab töb­bet árt, mint hasz­nál!

Újabb szörnyűség derült ki a veronai buszbalesetről, a fiatal lány sokkot kapott

Újabb szörnyűség derült ki a veronai buszbalesetről, a fiatal lány sokkot kapott

Fi­a­tal sze­rel­mes­pár is volt a Ve­ro­ná­ban ki­égett busz uta­sai kö­zött...

Fi­a­tal sze­rel­mes­pár is volt a Ve­ro­ná­ban ki­égett busz uta­sai kö­zött: a tra­gé­diát azon­ban csak egyi­kük élte túl...

Közelebb kerül Békéscsaba Budapesthez

Közelebb kerül Békéscsaba Budapesthez

45 per­cet spó­rol­ha­tunk majd az úton.

45 per­cet spó­rol­ha­tunk majd az úton. 110 km/h lesz a se­bes­ség­ha­tár.

Elképesztő felajánlásokat tesznek az áldozatok hozzátartozóinak

Elképesztő felajánlásokat tesznek az áldozatok hozzátartozóinak

Nem­csak az itt­honi, hanem a kül­földi ma­gya­rok is össze­fog­tak, hogy eny­hí­teni tud­ja­nak a gyász fel­dol­go­zá­sá­ban.

Durva bírságra számíthatsz, figyelj, ha jön a számla!

Durva bírságra számíthatsz, figyelj, ha jön a számla!

Van, hogy észre sem vesszük: fi­zetni kéne már az au­tó­pá­lya-mat­ri­cáért. Főleg a me­gye­ha­tá­ron lehet baj.

Van, hogy észre sem vesszük: fi­zetni kéne már az au­tó­pá­lya-mat­ri­cáért. Főleg a me­gye­ha­tá­ron lehet baj.