POLITIK

INSIDER

Most kiderül, érkezett-e hozzánk romlott brazil hús!

Most kiderül, érkezett-e hozzánk romlott brazil hús!

A NÉBIH tü­ze­te­sen át­vizs­gálta a lis­tát.

A NÉBIH tü­ze­te­sen át­vizs­gálta a lis­tát, amit a bra­zil hús­bot­rány ki­pat­ta­nása után kap­tak.

Felkavaró dolgokat mondtak a baleset egyik áldozatának szülei

Felkavaró dolgokat mondtak a Szentendrei úti baleset egyik áldozatának szülei

Bá­lint édes­apja nem tud sza­ba­dulni attól a kép­től, ahogy meg­látta fia tes­tét az asz­fal­ton...

Ne vidd haza! Gondot okoz az illegális agancsozás

Ne vidd haza! Gondot okoz az illegális agancsozás

Az utóbbi he­tek­ben kezd­ték le­ved­leni agan­csa­i­kat a szar­va­sok. Az el­hul­laj­tott agan­csok sze­dése tilos.

Az utóbbi he­tek­ben kezd­ték le­ved­leni agan­csa­i­kat a szar­va­sok. Az el­hul­laj­tott agan­csok sze­dése, tehát az agan­cso­zás vi­szont tilos.

Életfogytiglant követelnek a szentendrei gázolónak

Életfogytiglant követelnek a szentendrei gázolónak

Szi­go­rí­tani kell a bün­te­tést!

Egy új tör­vény­ter­ve­zet sze­rint a ha­lá­los bal­ese­tet okozó ittas, dro­gos ve­ze­tőkre élet­fogy­tig tartó bör­tön vár Ang­li­á­ban.

Készülj fel, fájni fog: ezért lesz az idén aranyárban a méz

Készülj fel, fájni fog: ezért lesz az idén aranyárban a méz

El­ké­pesztő oka van, el­árul­juk, miért!

El­ké­pesztő oka van annak, hogy az idén még a szo­kott­nál is drá­gább lesz a méz. El­árul­juk, mi tör­tént!

Az új rendelet ellenére sem írják jól a tojások árát

Az új rendelet ellenére sem írják jól a tojások árát

Egy új, életbe lépő ren­de­let sze­rint a to­já­sok ki­lón­kénti árát azo­nos mé­ret­ben kell fel­tün­tetni, mint a da­rab­árat.

Egy új, életbe lépő ren­de­let sze­rint a to­já­sok ki­lón­kénti árát ugyan­ak­kora mé­ret­ben kell fel­tün­tetni, mint a da­rab­árat.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Horror a budapesti Nagyvásárcsarnokban

Horror a budapesti Nagyvásárcsarnokban

Nem tudni, hon­nan ke­rült a hús az üz­le­tekbe. Ál­lat­kí­sér­le­tek után ma­radt te­te­me­ket árul­tak? A Nébih fel­je­len­tése nyo­mán rend­őr­ségi nyo­mo­zás in­dult az ügy­ben.

Nem tudni, hon­nan ke­rült a hús az üz­le­tekbe. Ál­lat­kí­sér­le­tek után ma­radt te­te­me­ket árul­tak? A Nébih fel­je­len­tése nyo­mán rend­őr­ségi nyo­mo­zás in­dult az ügy­ben.

Óriási felfedezés: rézkori kincsleletre bukkantak a régészek

Óriási felfedezés: rézkori kincsleletre bukkantak a régészek

Nagy­szerű fel­fe­de­zést tet­tek a ré­gé­szek a ké­szülő M67-es gyors­for­galmi út pró­ba­fel­tá­rá­sai során.

Nagy­szerű fel­fe­de­zést tet­tek a ré­gé­szek a ké­szülő M67-es gyors­for­galmi út pró­ba­fel­tá­rá­sai alatt.

Meleggel érkezik a valódi tavasz, de erre biztos nem készültél fel

Meleggel érkezik a valódi tavasz, de erre biztos nem készültél fel

Megér­ke­zett a fel­me­le­ge­dés, a szél és a fel­hők azon­ban nem tá­gí­ta­nak.

Négy kutyát lőttek ki egyszerre a mezőn

Négy kutyát lőttek ki egyszerre a mezőn

Az ál­la­tok egy­más­hoz vi­szony­lag közel fe­küd­tek a föl­dön Káloz és Dég kö­zött.

Az ál­la­tok egy­más­hoz vi­szony­lag közel fe­küd­tek a föl­dön Káloz és Dég kö­zött, ami­kor rájuk ta­lált a Fema Ál­lat­mentő Egye­sü­let ve­ze­tője. A rend­őr­ség nyo­moz az ügy­ben.

Csalóka fordulat jön az időjárásban: viharosan köszönt be a meleg

Csalóka fordulat jön az időjárásban: viharosan köszönt be a meleg

Va­lódi ta­va­szias meleg jön a jö­vő­hé­ten, de az idő­já­rás na­gyon sze­szé­lyes lesz,.

Va­lódi ta­va­szias meleg jön a jö­vő­hé­ten, de az idő­já­rás na­gyon sze­szé­lyes lesz,.

Ennyit spórolhatsz az illetékek eltörlésén

Ennyit spórolhatsz az illetékek eltörlésén

Húsz­féle il­le­té­ket és díjat tö­röl­tek el egyet­len tör­vény­mó­do­sí­tás­sal.

Húsz­féle il­le­té­ket és díjat tö­röl­tek el egyet­len tör­vény­mó­do­sí­tás­sal, ami je­len­tős meg­ta­ka­rí­tás mind a ma­gán­sze­mé­lyek­nek, mind a vál­lal­ko­zá­sok­nak. Mu­tat­juk, mennyit spó­ro­lunk!

Ügyes trükk! Eltakarták a sebességkorlátozó táblát

Ügyes trükk! Eltakarták a sebességkorlátozó táblát

Már hetek óta tart a Nagy­kő­rösi úti fe­lül­járó fel­újí­tása, ennek ke­vésbé örül­nek az au­tó­sok, aki­ket meg­bün­tet­tek gyors­haj­tá­sért.

Ez a számsor tett téged gazdaggá!

Ez a számsor tett téged gazdaggá!

Eddig iz­gul­tál? Most meg­mu­tat­juk, mennyit nyer­tél! Mire köl­te­nél 100 mil­lió fo­rin­tot? Ne­künk van pár tip­pünk, meg is mu­tat­juk...

Eddig iz­gul­tál? Most meg­mu­tat­juk, mennyit nyer­tél! Mire köl­te­nél 100 mil­lió fo­rin­tot? Ne­künk van pár tip­pünk, meg is mu­tat­juk...

Könyörtelenül gyalázzák a csecsemőgyilkost közösségi oldalán

Könyörtelenül gyalázzák a csecsemőgyilkost közösségi oldalán

A he­lyiek lát­ha­tóan úgy érzik: végre el­mond­hat­ják vé­le­mé­nyü­ket.

A he­lyiek lát­ha­tóan úgy érzik: végre el­mond­hat­ják vé­le­mé­nyü­ket őszin­tén a lány­ról!

Nagy gondban a magyar szülők: Érthetetlen a gyerekek beszéde

Nagy gondban a magyar szülők: Érthetetlen a gyerekek beszéde

Le­hi­dal, cin­kel, fec­cöl, adom - va­lami nem stim­mel a gye­re­kek szó­kin­csé­vel.

Le­hi­dal, cin­kel, fec­cöl, adom - va­lami nem stim­mel a gye­re­kek szó­kin­csé­vel.

Viharos széllel támad az időjárás, ez a hét még fordulatot hoz

Viharos széllel támad az időjárás, ez a hét még fordulatot hoz

A hét­vége meg­le­pe­tést tar­to­gat.

Erős szélre, és néhol esőre is kell ké­szülni a kö­vet­kező na­pok­ban. A hét­vége vi­szont meg­le­pe­tést tar­to­gat.

Így ünnepelhetsz ma - programok a szabadságharc évfordulóján

Így ünnepelhetsz ma - programok a szabadságharc évfordulóján

Bu­da­pes­ten, vi­dé­ken és kül­föl­dön is tar­ta­nak meg­em­lé­ke­zé­se­ket az 1848-49-es for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc év­for­du­ló­ján.

Dermesztő hideggel és köddel csap le a hétfő

Dermesztő hideggel és köddel csap le a hétfő

Fagy­pont alá csök­ken a hő­mér­sék­let, és a napot is alig fog­juk látni.

Fagy­pont alá csök­ken a hő­mér­sék­let, és a napot is alig fog­juk látni.

Magyar kutatás bizonyította: stresszelünk a mobilunk nélkül

Magyar kutatás bizonyította: stresszelünk a mobilunk nélkül

Saj­nos van annak alapja, hogy a leg­töb­ben nem bír­ná­nak ki egy napot sem a mo­bil­juk nél­kül.

Bátorságból mutat példát a nagybeteg magyar lány

Bátorságból mutat példát a nagybeteg magyar lány

Álom- és ba­kancs­lis­tá­kat ír.

Álom- és ba­kancs­lis­tá­kat ír, au­tog­ra­mo­kat és ké­pes­la­po­kat gyűjt a 18 éves Ba­lázs Dóri. Po­zi­tív gon­dol­ko­dá­sát, élet­sze­re­te­tét bárki meg­iri­gyel­hetné.

Északon készüljenek: hóval csap le a vasárnap

Északon készüljenek: hóval csap le a vasárnap

Az or­szág nagy ré­szén esni fog.

Az or­szág nagy ré­szén csak eső­vel kell szá­molni, észa­kon azon­ban hó­zá­por is lehet va­sár­nap.

Legyen elég az áldoktornő hisztériából: Odacsap Szirák polgármestere

Legyen elég az áldoktornő hisztériából: Odacsap Szirák polgármestere

Meg­alázó, amit a szi­ráki ro­mák­kal művel a média.

Meg­alázó, amit a szi­rá­ki­ak­kal, és mond­juk ki, a szi­ráki ro­mák­kal művel a média.

Durva viharral érkezik a lehűlés: a hétvégét elmossa az eső

Durva viharral érkezik a lehűlés: a hétvégét elmossa az eső

Hi­deg­front tör be az or­szágba, ami annyira le­hűti a le­ve­gőt, hogy hét­vé­gén még fagyni is fog.

Hi­deg­front tör be az or­szágba, ami annyira le­hűti a le­ve­gőt, hogy hét­vé­gén még fagyni is fog.

Kényes kérdésben döntött Orbán Viktor

Kényes kérdésben döntött Orbán Viktor

A ma­gyar kor­mányfő nem ment bele egy zsák­ut­cába.

A fran­cia Le Fi­garo sze­rint a ma­gyar kor­mányfő nem ment bele egy zsák­ut­cába.

Sokkoló adatok: családon belül erőszakolják meg a gyerekeket

Sokkoló adatok: családon belül erőszakolják meg a gyerekeket

Bár gye­re­ke­in­ket a szó­ra­ko­zó­he­lyek­től félt­jük, a sze­xu­á­lis erő­szak leg­in­kább ott­hon tör­té­nik meg.

Évekig dolgozott fogorvosként a balatoni áldoktor

Évekig dolgozott fogorvosként a balatoni áldoktor

Ku­ruzs­lás miatt emelt vádat a Veszp­rémi Ügyész­ség egy 53 éves férfi ellen, aki or­vosi dip­loma nél­kül, magát fog­or­vos­nak ki­adva prak­ti­zált.

Ku­ruzs­lás miatt emelt vádat a Veszp­rémi Ügyész­ség egy 53 éves férfi ellen, aki or­vosi dip­loma és en­ge­dé­lyek nél­kül, magát fog­or­vos­nak ki­adva prak­ti­zált éve­ken ke­resz­tül. A pá­ci­en­sek vi­szont soha nem pa­nasz­kod­tak a mun­ká­jára.

Döbbenet, mi derült ki a 15 éves kislányt megerőszakoló kameruni férfiről

Döbbenet, mi derült ki a 15 éves kislányt megerőszakoló kameruni férfiről

A férfi élet­társa kis­hú­gát erő­sza­kolta meg, élet­társa gye­re­ket várt tőle..

A férfi élet­társa kis­hú­gát erő­sza­kolta meg, élet­tár­sáét, aki épp a na­pok­ban ve­szí­tette el közös ba­bá­ju­kat, 6 hó­na­pos ter­hes volt, ami­kor meg­tör­tént a tra­gé­dia....

Vigyék a lakással az adósságot is!

Vigyék a lakással az adósságot is!

Sokat segít az adó­sok­nak a teg­nap el­fo­ga­dott jog­sza­bály­mó­do­sí­tás.

Sokat segít az adó­sok­nak a teg­nap el­fo­ga­dott jog­sza­bály­mó­do­sí­tás, mi­sze­rint csak tel­jes ér­té­kén, egy év után 90 szá­za­lé­kos áron lehet el­ár­ve­rezni a fe­de­ze­tül szol­gáló in­gat­lant.

Fájdalmas dolgok derültek ki a veronai busztragédiát túlélő gyerekekről

Fájdalmas dolgok derültek ki a veronai busztragédiát túlélő gyerekekről

Az osz­tály­tár­sa­i­kat el­vesztő gye­re­kek ne­he­zen dol­goz­zák fel a tra­gé­diát, meg­ren­dítő dol­go­kat mon­dott az igaz­gató.

Búcsúlevelet hagyott hátra budapesti férfi, egy hete nem találják

Búcsúlevelet hagyott hátra budapesti férfi, egy hete nem találják

A ve­csési Tes­coba in­dult még már­cius 1-jén haj­nal­ban a 43 éves Zol­tán, csak egy marék gyógy­szert vitt ma­gá­val. Egy bú­csú­le­ve­let írt ro­ko­na­i­nak...

A ve­csési Tes­coba in­dult még már­cius 1-jén haj­nal­ban a 43 éves Zol­tán, csak egy marék gyógy­szert vitt ma­gá­val. Egy bú­csú­le­ve­let írt ro­ko­na­i­nak...

Tanóráról tűnt el a 15 éves magyar tini, egy hónap után ment haza

Tanóráról tűnt el a 15 éves magyar tini, egy hónap után ment haza

Va­lé­ria egy Ba­ra­nya me­gyei köz­ség­ből tűnt el feb­ruár 7-én, egy Pécsre tartó bu­szon lát­ták utol­jára.

Va­lé­ria egy Ba­ra­nya me­gyei köz­ség­ből tűnt el feb­ruár 7-én, egy Pécsre tartó bu­szon lát­ták utol­jára. A rend­őr­ség is ke­reste a lányt, aki végül ha­za­ment.

Fiatal párnak gratulált Orbán Viktor a lánykérés alkalmából

Fiatal párnak gratulált Orbán Viktor a lánykérés alkalmából

Mol­nár őr­mes­ter a ha­tár­va­dá­szok es­kü­té­te­lén tér­delt le ba­rát­nője elé.

Mol­nár őr­mes­ter a ha­tár­va­dá­szok es­kü­té­te­lén tér­delt le ba­rát­nője elé.

Brutális pazarlás, így mentsük meg az ételt

Brutális pazarlás, így mentsük meg az ételt

Az élel­mi­sze­re­ink egy­ötöde a sze­mét­ben lan­dol.

A leg­újabb ku­ta­tá­sok sze­rint élel­mi­sze­re­ink egy­ötöde nem a gyom­runk­ban, hanem a sze­mét­ben lan­dol. A fej­lett or­szá­gok pa­zar­lá­sá­ból jól­lak­ná­nak a nél­kü­lö­zők.

Erre talán nem gondoltál, ezért képtelenek kifejezni magukat a tinik

Erre talán nem gondoltál, ezért képtelenek kifejezni magukat a tinik

Több ku­ta­tás is bi­zo­nyítja, hogy a ti­zen­éves ge­ne­rá­ci­ó­nak ki­sebb a szó­kin­cse ér­zel­mei ki­fe­je­zé­sére. Ez az oka...

Nyomasztó idő csap le ránk, baljós felhők lepik el az eget

Nyomasztó idő csap le ránk, baljós felhők lepik el az eget

A napot nem sok­szor lát­hat­juk!

Nyo­masztó idő csap le ránk, be­bo­rul az ég, jön az eső...

Vasrúddal verték halálra a besztercebányai édesapát

Vasrúddal verték halálra a besztercebányai édesapát

Rossz­kor volt rossz he­lyen az a férfi, aki­nek a holt­tes­tére egy ír­or­szági ben­zin­kút­nál ta­lál­tak rá.

Elhullott varjakra bukkantak Szegeden

Elhullott varjakra bukkantak Szegeden

Több var­jú­te­temre let­tek fi­gyel­me­sek a sze­gedi lakók. A kör­nyék­be­liek attól tar­tot­tak, hogy ma­dár­influ­enza pusz­títja őket.

Több var­jú­te­temre let­tek fi­gyel­me­sek a sze­gedi lakók. A kör­nyék­be­liek attól tar­tot­tak, hogy ma­dár­influ­enza pusz­títja őket.

Ezzel a módszerrel viszik el a motorokat a lakótelepi rablók

Ezzel a módszerrel viszik el a motorokat a lakótelepi rablók

Ki­de­rült, ho­gyan lop­ják a ro­bo­gó­kat.

Egy ma­gá­nyos ro­bogó állt a Ha­vanna-la­kó­te­lep egyik pa­nel­há­zá­ban, ám ami­kor a rend­őrök el­len­őriz­ték, ki­de­rült, hon­nét vit­ték el a jár­gányt.

Eddig tartott a jó idő, már csak pár óra a haladék! Mutatjuk, mi vár rád!

Eddig tartott a jó idő, már csak pár óra a haladék

Szom­ba­ton még arról szól­tak a hírek, hogy meg­dőlt a me­leg­re­kord. Va­sár­napra a jó idő­nek nyoma sem lesz...

Rejtélyes mérgezés: Speciális magyar kutyákkal keresik a nyomokat

Rejtélyes mérgezés: Speciális magyar kutyákkal keresik a nyomokat

Ideg- és pat­kány­mér­get ke­res­nek a deb­re­ceni Nagy­er­dő­ben.

Ideg- és pat­kány­mér­get ke­res­nek a deb­re­ceni Nagy­er­dő­ben.

Nincs bizonyíték a szexuális zaklatásra, felmentették a két férfit

Nincs bizonyíték a szexuális zaklatásra, felmentették a két férfit

A bí­ró­ság nem ta­lált min­den két­sé­get ki­záró bi­zo­nyí­té­kot.

A bí­ró­ság nem ta­lált min­den két­sé­get ki­záró bi­zo­nyí­té­kot.

Kitört a nyár, elképesztő felmelegedés jön!

El lehet tenni az esernyőket, jön a tavaszias idő!

Fel­üdü­lés lesz ki­lépni a la­kás­ból.

Az el­múlt napok esős-sze­les idő­já­rása után igazi fel­üdü­lés lesz pén­te­ken ki­lépni a la­kás­ból.

Döbbenet mi derült ki Bróker Marcsikáról: így bánnak vele zárkatársai

Döbbenet mi derült ki Bróker Marcsikáról: így bánnak vele zárkatársai

Mar­csi­ká­ról az el­fo­gá­sa­kor úgy tűnt, hogy a kül­ső­sé­gek rabja, je­len­leg egy négy­fős zár­ká­ban ül, sze­rény kö­rül­mé­nyek kö­zött..

Újabb botrány: verik a gyerekeket az otthonban

Újabb botrány: verik a gyerekeket az otthonban

Úgy is bün­te­tik a gye­re­ke­ket, hogy nem en­ge­dik ki őket a friss le­ve­gőre, vagy egész nap pa­pucs­ban kell jár­niuk.

Úgy is bün­te­tik a gye­re­ke­ket, hogy nem en­ge­dik ki őket a friss le­ve­gőre, vagy egész nap pa­pucs­ban kell jár­niuk, ami­ből lát­ják a ne­ve­lők, hogy rosszak vol­tak.

Elég a kifosztásból: maffiamódszerekkel húzzák ki a lakást az adósok alól

Elég a kifosztásból: maffiamódszerekkel húzzák ki a lakást az adósok alól

Fél áron kí­nál­ják a hi­te­le­sek la­ká­sát, akik­nek csak az adós­ság marad.

Fél áron kí­nál­ják a hi­te­le­sek la­ká­sát, akik­nek csak az adós­ság marad, amit fi­zet­het­nek még éve­kig.

Mostantól nem kérnek hálapénzt az orvosok

Mostantól nem kérnek hálapénzt az orvosok

A be­te­gek hoz­záál­lása is vál­to­zott.

A be­te­gek hoz­záál­lása is vál­to­zott. Száz­ból már csak hat orvos véli úgy, hogy a pa­ra­szol­ven­ci­á­hoz joga van.

Drága mulatság - tesznek az autósok a szabályokra

Drága mulatság - tesznek az autósok a szabályokra

De vajon miért?

Te­le­fo­nál­nak, át­haj­ta­nak a piros lám­pán, hol­ott sú­lyos tíz­ez­re­ket fi­zet­nek ezért az au­tó­sok. De vajon miért nem tart­ják be az elő­írá­so­kat?

Szervkereskedőktől rettegnek az áldoktornő páciensei

Szervkereskedőktől rettegnek az áldoktornő páciensei

Ami­óta "Ritát" el­vit­ték a rend­őrök, a szi­rá­ki­ak­nak nincs nyug­tuk. Ti­tok­za­tos te­le­fon­hí­vá­so­kat kap­tak, fél­nek, hogy raj­tuk ütnek a szerv­ke­res­ke­dők.

Ami­óta "Ritát" el­vit­ték a rend­őrök, a szi­rá­ki­ak­nak nincs nyug­tuk. Ko­ráb­ban ti­tok­za­tos te­le­fon­hí­vá­so­kat kap­tak, most vi­szont attól fél­nek, raj­tuk ütnek a szerv­ke­res­ke­dők.

Újabb fordulat? Így él most a börtönben a bőnyi rendőrgyilkossággal vádolt férfi

Újabb fordulat? Így él most a börtönben a bőnyi rendőrgyilkossággal vádolt férfi

Több el­lent­mon­dást is ta­lál­tak...

A rend­őr­gyil­kos­ság­gal vá­dolt férfi ügy­védje sze­rint több el­lent­mon­dást is tar­tal­maz­nak a szak­ér­tői vé­le­mé­nyek.

Könyörtelenül kínoz az időjárás: brutális borulás és szélvihar jön

Könyörtelenül kínoz az időjárás: brutális borulás és szélvihar jön

A hét­végi szik­rázó nap­sü­tést el­szo­mo­rító sö­tét­ség váltja fel, és saj­nos egy­ha­mar nem bújik elő a nap...

Ez a pattogó állat teszi tönkre a növényeidet

Ez a pattogó állat teszi tönkre a növényeidet

Az apró lep­ke­ka­bóca nem­ré­gi­ben je­lent meg Ma­gyar­or­szá­gon.

Az apró lep­ke­ka­bóca nem­ré­gi­ben je­lent meg Ma­gyar­or­szá­gon, és egy­ből el­kezdte dézs­málni a nö­vé­nye­ket. Nehéz el­lene küz­deni...

Megdöbbentő dolog derült ki a balesetben meghalt kislányól

Megdöbbentő dolog derült ki a balesetben meghalt kislányól

Ren­ge­te­gen gyá­szol­ják.

Ren­ge­te­gen gyá­szol­ják a 9 éves, rend­kí­vül te­het­sé­ges kis­lányt. Négy nap­pal a tra­gé­dia előtt lett do­bo­gós. Tes­tét tűz­oltó ke­reszt­apja emelte ki a roncs­ból...

Rosszabb a külföldi tojás, mégis azt veszi a magyar

Rosszabb a külföldi tojás, mégis azt veszi a magyar

Ki­de­rült, hogy a tojás sem az igazi...

Múlt héten rob­bant az élel­mi­szer­bot­rány: ki­de­rült, hogy mi és ke­leti szom­szé­da­ink sok­szor sok­kal si­lá­nyabb élel­mi­sze­re­ket ka­punk, mint a nyu­ga­ton élők.

Elölről kellett kezdeni a gyerekgyilkos tatai anya tárgyalását

Elölről kellett kezdeni a gyerekgyilkos tatai anya tárgyalását

Új bí­ró­val kezd­ték újra a tár­gya­lá­sát.

Két éve egy tatai pan­zi­ó­ban, több mint 100 kés­szú­rás­sal gyil­kolta meg kis­lá­nyát a nő.

Kiadták a riasztást: itt csap le a rendkívüli vihar

Kiadták a riasztást: itt csap le a rendkívüli vihar

A fél or­szág­ban ér­vény­ben van a vész­jel­zés... Vége a jó idő­nek, újabb le­hű­lés ér­ke­zik!

A fél or­szág­ban ér­vény­ben van a vész­jel­zés... Vége a jó idő­nek, újabb le­hű­lés ér­ke­zik!

Pénteki előrejelzés: fedett helyen parkoljuk le a kocsit!

Pénteki előrejelzés: fedett helyen parkoljuk le a kocsit!

Ko­rá­ban is meg­ír­tuk, vi­ha­rokra, ki­adós esőre lehet szá­mí­tani pén­te­ken az or­szág szá­mos te­rü­le­tén.

Ko­rá­ban is meg­ír­tuk, vi­ha­rokra, ki­adós esőre lehet szá­mí­tani pén­te­ken az or­szág szá­mos te­rü­le­tén. De van itt még va­lami...

Fordulat a rendőrgyilkosságban: váratlan kijelentést tett az ügyvéd

Fordulat a bőnyi rendőrgyilkosság ügyében: váratlan kijelentést tett az ügyvéd

Az ügy­ben több szak­ér­tőt is ki­ren­del­tek. A leg­több szak­ér­tői vé­le­ményre még várni kell.

Visszalépünk az olimpiai pályázattól

Visszalépünk az olimpiai pályázattól

A fő­vá­ros és a MOB vissza­lép az olim­piai pá­lyá­zat­tól.

Orbán Vik­tor, Tar­lós Ist­ván és Bor­kai Zsolt egyez­te­tés után úgy dön­tött: a fő­vá­ros és a MOB vissza­lép az olim­piai pá­lyá­zat­tól.

Így ünnepelték meg a kokainozó gázoló újabb szabadulását a rokonok

Így ünnepelték meg a kokainozó gázoló újabb szabadulását a rokonok

A rend­őr­ség már négy bűn­cse­lek­ménnyel gya­nú­sítja T. Klá­rát.

A rend­őr­ség már négy bűn­cse­lek­ménnyel gya­nú­sítja T. Klá­rát, ennek el­le­nére házi őri­zetbe ke­rült, kér­dés, hogy med­dig...

Börtönt kapott a rákosokat megtévesztő orvos

Börtönt kapott a rákosokat megtévesztő orvos

Ál­lat­or­vosi dip­lo­mája van csak.

Dávid Tamás ál­lat­or­vosi dip­lo­má­val vallja magát rák­ku­ta­tó­nak.

Arabul beszél a kerítés a migránsokhoz a határon

Arabul beszél a kerítés a migránsokhoz a határon

Érin­tésre kap­csol be az ér­zé­kelő.

Érin­tésre kap­csolja be az ér­zé­kelő a hang­szó­rót, ami ara­bul és an­go­lul is fi­gyel­mez­teti az il­le­ga­li­tás­ban já­ró­kat!

Nyáron kezdődik a 3-as metró felújítása

Nyáron kezdődik a 3-as metró felújítása

A mun­kák és a met­rók pót­lása fél­mil­lió ember éle­tét ne­he­zí­tik meg: ennyien utaz­nak ugyanis na­ponta a kék vo­na­lon.

A fel­újí­tás és a met­rók pót­lása fél­mil­lió ember éle­tét ne­he­zí­tik meg: ennyien utaz­nak ugyanis na­ponta a kék vo­na­lon.

Teljesen kikészítik a bekokainozva gázoló nőt

Teljesen kikészítik a bekokainozva gázoló nőt

Mintha egy dró­ton rán­gat­nák T. Pet­rát, aki előtt újra fel­csil­lant a re­mény­su­gár.

Mintha egy dró­ton rán­gat­nák T. Pet­rát, aki előtt újra fel­csil­lant a re­mény­su­gár. Azon­ban újra csak pár napra könnyeb­bül­het meg, aztán foly­ta­tó­dik a tor­túra.

Sokkot kaptak a tinilányok: beteg férfiak vadászterülete a villamos

Sokkot kaptak a tinilányok: betegek vadászterülete a villamos

Életre szóló trau­mát okoz­hat­nak a dör­gö­lő­zök.

Egyre töb­ben van­nak, és nagy trau­mát okoz­hat­nak a tö­meg­köz­le­ke­dési esz­kö­zö­kön tá­madó dör­gö­lő­zök.

Döbbenetes fordulatot vesz az időjárás, ezt kell a héten elviselnünk

Döbbenetes fordulatot vesz az időjárás, ezt kell a héten elviselnünk

A ta­vasz saj­nos még nem ér­ke­zik meg, de a fagy las­san el­kö­szön tő­lünk. A szél azon­ban nem ke­gyel­mez...

Elképesztő sikert ért el a magyar rendezőnő, 42 éve nem volt ilyen

Elképesztő sikert ért el a magyar rendezőnő, 42 éve nem volt ilyen

Enyedi Il­dikó Test­ről és lé­lek­ről című al­ko­tása nyerte a leg­jobb film­nek járó Arany Medve díjat.

Váratlan fordulat: beismerő vallomást tett a Teréz körúti robbantó

Váratlan fordulat: beismerő vallomást tett a Teréz körúti robbantó

Ki­de­rült, hogy mit mon­dott a nyo­mo­zók­nak a Teréz kör­úti rob­ban­tás­sal gya­nú­sí­tott férfi.

Életveszély a panelházban: Sósavat locsolnak a liftbe

Életveszély a panelházban: Sósavat locsolnak a liftbe

Drasz­ti­kus lé­pést tett egy lakó.

Évek óta tartó prob­léma az egyik 18. ke­rü­leti ház­ban, hogy va­laki rend­sze­re­sen a tíz­eme­le­tes lift­jébe vizel. Ezt már több lakó meg­elé­gelte.

Brutális idő csap le ránk, riasztást adtak ki

Brutális idő csap le ránk, riasztást adtak ki

Ónos eső zúdul az or­szágra.

Ri­asz­tást adott ki a me­te­o­ro­ló­giai szol­gá­lat, ónos eső zúdul az or­szágra.

Ha ilyen halat vettél, azonnal vidd vissza a boltba

Ha ilyen halat vettél, azonnal vidd vissza a boltba

Sok benne a hi­gany.

Az egyik fa­gyasz­tott kard­halfi­lé­ben a ha­tár­ér­té­ket meg­ha­ladó hi­gany­mennyi­sé­get mér­tek.

Veronai tragédia: Rettegnek a magyarok a buszos utazástól

Veronai tragédia: Rettegnek a magyarok a buszos utazástól

Sorra mond­ják le a kül­földi uta­kat a ma­gya­rok, a ve­ro­nai tra­gé­dia mély nyo­mot ha­gyott min­den­ki­ben.

Sorra mond­ják le a kül­földi uta­kat a ma­gya­rok, a ve­ro­nai tra­gé­dia mély nyo­mot ha­gyott min­den­ki­ben.

Rendkívüli időt ígérnek a meteorológusok, kiadták a riasztást

Rendkívüli időt ígérnek a meteorológusok, kiadták a riasztást

Csü­tör­tö­kön ket­té­sza­kad az or­szág... Ha jót akarsz ma­gad­nak, nem ülsz au­tóba!

Meglepő felmérés a magyar fiatalokról: erre vágynak igazán

Meglepő felmérés a magyar fiatalokról: erre vágynak igazán

Pél­dául es­kü­vőre és csa­ládra.

A köz­vé­le­ke­dés­sel el­len­tét­ben a fi­a­ta­lok több­sége már itt­hon kép­zeli el a jö­vő­jét, vá­gyik es­kü­vőre és csa­ládra.

Most megfizet: halálos betegeket ámított a kuruzsló

Most megfizet: halálos betegeket ámított a kuruzsló

El­is­mert rák­ku­ta­tó­ként és pro­fesszor­ként hir­deti magát - pedig ál­lat­or­vos. Most ku­ruzs­lá­sért áll bí­ró­ság elé.

El­is­mert rák­ku­ta­tó­ként és pro­fesszor­ként hir­deti magát - pedig ál­lat­or­vos. Az egyik té­vé­csa­torna még ma is su­gá­rozza a mű­so­rát, most ku­ruzs­lá­sért áll bí­ró­ság elé.

Ez a mentőket szexuális zaklatással vádoló lány titkos szenvedélye

Ez a mentőket szexuális zaklatással vádoló lány titkos szenvedélye

Va­len­tin-nap al­kal­má­ból posz­tolt a 17 éves lány.

Va­len­tin-nap al­kal­má­ból posz­tolt a 17 éves lány.

Ezzel az egyszerű dologgal vetnek véget az autós csalásoknak

Ezzel az egyszerű dologgal vetnek véget az autós csalásoknak

Ma­gyar­or­szág roncs­autó-te­mető.

Így aka­dá­lyoz­zák meg, hogy Ma­gyar­or­szág vég­képp a nyu­gati or­szá­gok roncs­autó-te­me­tője le­gyen.

Rendkívüli időjárás érkezik: kiadták a riasztást a fél országra!

Rendkívüli időjárás érkezik: kiadták a riasztást a fél országra!

A der­mesztő mí­nu­szok­tól egy­előre nem sza­ba­du­lunk, de for­du­la­tot hoz az idő­já­rás!

Így vettek végső búcsút Torgyán Józseftől szerettei - képek

Így vettek végső búcsút Torgyán Józseftől szerettei - képek

Meg­ható szer­tar­tás ke­re­té­ben rót­ták le tisz­te­le­tü­ket a po­li­ti­kus előtt.

Meg­ható szer­tar­tás ke­re­té­ben rót­ták le tisz­te­le­tü­ket az is­me­rő­sök és ro­ko­nok a po­li­ti­kus előtt.