POLITIK

INSIDER

Újra jön a háromhatvanas kenyér

Újra jön a háromhatvanas kenyér

A pékek ár­eme­lésre ké­szül­nek.

A pékek ár­eme­lésre ké­szül­nek, lu­xus­cikk lesz a pék­áru. A fehér ke­nyér feb­ru­ár­tól "há­rom­hat­van" lehet. Mint régen. Talán az áfa­csök­ken­tés se­gít­het...

Aggasztó: maró anyaggal tüntetik el a havat az utcákról az országban

Aggasztó: maró anyaggal tüntetik el a havat az utcákról

Tönk­re­ment láb­be­lik és autók, ki­pusz­tult nö­vény­zet: ez mind a hóra szórt só kö­vet­kez­mé­nye. A só­zást Ma­gyar­or­szá­gon mind­össze két évre til­tot­ták be.

Riasztás: nagyon veszélyes időjárás jön hétfőn!

Riasztás: nagyon veszélyes időjárás jön hétfőn!

Több me­gyére is fi­gyel­mez­te­tést adott ki a me­te­o­ro­ló­giai szol­gá­lat. Sűrű, zúz­ma­rás köd és ext­rém hideg fe­nye­get.

Több me­gyére is fi­gyel­mez­te­tést adott ki a me­te­o­ro­ló­giai szol­gá­lat. Sűrű, zúz­ma­rás köd és ext­rém hideg fe­nye­get.

Brutális idő csap le ránk!

Brutális idő csap le ránk!

Újra ke­mény idők jön­nek, igen hi­deg­nek fog­juk érezni ma az idő­já­rást.

Újra ke­mény idők jön­nek, igen hi­deg­nek fog­juk érezni ma az idő­já­rást. Aki te­heti, ne in­dul­jon útnak! Szán­kó­zásra vi­szont remek idő lesz.

Beszédes, szerencsés vagy trópusi?

Beszédes, szerencsés vagy trópusi?

Nevet keres az új­szü­lött zsi­ráf­nak az ál­lat­kert.

Nevet keres az új­szü­lött zsi­ráf­nak az ál­lat­kert.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Nincs menekvés: órákon belül lecsap a hó és az ónos eső

Nincs menekvés: órákon belül lecsap a hó és az ónos eső

Ha­va­zás és ónos eső is vár­ható a kö­vet­kező órák­ban az or­szág­ban. A ke­mény mí­nu­szok se múl­nak el...

Ha­va­zás és ónos eső is vár­ható a kö­vet­kező órák­ban az or­szág­ban. A ke­mény mí­nu­szok se múl­nak el...

Megdöbbentő dolgok derültek ki a Teréz körúti robbantásban megsérült rendőrnőről

Megdöbbentő dolgok derültek ki a Teréz körúti robbantásban megsérült rendőrnőről

A pok­lok pok­lát járta meg a Teréz kör­úti rob­ban­tás után.

A pok­lok pok­lát járta meg a Teréz kör­úti rob­ban­tás után mind­két rendőr. Sza­bina, a fi­a­tal rend­őr­lány talán most kezd lel­ki­leg is fel­épülni....

Készül az újabb Oscar-esélyes magyar film!

Készül az újabb Oscar-esélyes magyar film!

Nemes Jeles László be­vált csa­pa­tá­val nyá­ron kezdi meg a Sun­set for­ga­tá­sát.

Nemes Jeles László be­vált csa­pa­tá­val nyá­ron kezdi meg a Sun­set for­ga­tá­sát.

Miért jön Putyin Budapestre?

Miért jön Putyin Budapestre?

Vég­leg le akarja zár­nia paksi bő­ví­tést, ma­gyar cégek me­het­nek Moszk­vába.

Az elnök feb­ruár 2-án lá­to­gat hoz­zánk. Vég­leg le akarja zárni a paksi bő­ví­tést, ma­gyar cégek orosz­or­szági be­fek­te­té­se­i­ről is szó eshet. Pu­tyin óri­ás­gé­pén ér­ke­zik, li­mu­zin­ját is hozza.

Kész katasztrófa: eltűnik a tojás a polcokról

Kész katasztrófa: eltűnik a tojás a polcokról

Ha sze­re­ted a to­jást, most vá­sá­rolj be na­gyobb ada­got - amíg még lehet! Az ár­drá­gu­lás után ugyanis hiány áll be...

Ha sze­re­ted a to­jást, most vá­sá­rolj be na­gyobb ada­got - amíg még lehet! Zord idők jön­nek, ha be­vá­lik a szak­mai szö­vet­ség el­nö­ké­nek elő­re­jel­zése.

Tragédia: apja hozta ki a jég alól lánya holttestét

Tragédia: apja hozta ki a jég alól lánya holttestét

Ba­rát­nő­i­vel szö­kött kor­cso­lyázni.

Ba­rát­nő­i­vel szö­kött kor­cso­lyázni a kis­lány a Sajó part­jára. A két gye­rek látta, hogy be­esik a jég alá, de nem szól­tak sen­ki­nek, csak két óra múlva...

Eltűnt István, december óta keresik a kölyökképű fiút

Eltűnt István, december óta keresik a kölyökképű fiút

A fiú de­cem­ber­ben szö­kött meg...

A 16 éves fiú még de­cem­ber­ben szö­kött meg Hegy­kő­ről...

Megdöbbentő dolog derült ki a kokainozó gázoló családjáról

Megdöbbentő dolog derült ki a kokainozó gázoló családjáról

Az édes­anya bár el­is­meri, hogy a lánya vét­kes, mégis men­te­getni pró­bálja...

Édes­anyja el­is­merte, hogy a lánya hi­bá­zott, ami­kor se­gít­ség­nyúj­tás nél­kül to­vább­haj­tott, de úgy véli, az ál­do­zat is vét­kes, mert tilos he­lyen ment át az út­tes­ten.

Rémisztő jóslat: kegyetlen fagyok várnak ránk!

Rémisztő jóslat: kegyetlen fagyok várnak ránk!

Az idő­já­rás to­vábbra sem ismer ke­gyel­met, a hi­deg­re­kord után sem kap­juk meg a va­lódi eny­hü­lést...

Az idő­já­rás to­vábbra sem ismer ke­gyel­met, a hi­deg­re­kord után sem kap­juk meg a va­lódi eny­hü­lést...

Riadót fújtak a meteorológusok: jön a hó is

Riadót fújtak a meteorológusok: jön a hó is

Ha nem lenne elég a cson­tig ha­toló hideg, még jön a hó is. Ri­asz­tást adtak ki az or­szág több ré­szére is!

Ha nem lenne elég a cson­tig ha­toló hideg, még jön a hó is. Ri­asz­tást adtak ki az or­szág több ré­szére is!

Megható: kimentették a hattyút a jég fogságából

Megható: kimentették a hattyút a jég fogságából

Egy ön­kén­tes ment be érte.

Egy ön­kén­tes ment be a fog­ságba esett ma­dá­rért a be­fa­gyott Tisza-tóra.

Gyorshír: kiürítették a Tescót!

Gyorshír: kiürítették a Tescót!

A vá­sár­lók­nak ko­sa­ra­i­kat hát­ra­hagyva kel­lett el­hagy­niuk az épü­le­tet.

A vá­sár­lók­nak ko­sa­ra­i­kat hát­ra­hagyva kel­lett el­hagy­niuk a be­vá­sár­ló­köz­pon­tot. Ki­de­rült, mi tör­tént...

Üres tank, lemerült mobil: életét kockáztatta a gyömrői autós

Üres tank, lemerült mobil: életét kockáztatta a gyömrői autós

Csak annyi ideje volt, hogy meg­mondja a rend­őrök­nek, hol akadt el au­tó­já­val.

Sosem látott testvéreit szeretné megölelni

Újévi kívánság: Sosem látott testvéreit szeretné megtalálni

Ro­ko­nait ke­resi a 38 éves Nor­bert.

Éjt nap­pallá téve ke­resi sosem lá­tott ro­ko­nait a 38 éves Nor­bert. Min­den­képp sze­retné meg­ta­lálni és ma­gá­hoz ölelni 4 test­vé­rét.

Vörös riasztás: brutális hideg érkezik Magyarországra!

Vörös riasztás: brutális hideg érkezik Magyarországra!

A me­te­o­ro­ló­gu­sok el­ké­ped­tek: rég nem lát­tak ilyen sark­vi­déki hi­de­get, mint ami most kö­szönt ránk!

A me­te­o­ro­ló­gu­sok el­ké­ped­tek: rég nem lát­tak ilyen sark­vi­déki hi­de­get, mint ami most kö­szönt ránk!

Bejelentették: ennyibe kerül majd a cigi!

Bejelentették: ennyibe kerül majd a cigi!

A NAV köz­zé­tette az ára­kat.

A Nem­zeti Adó-és Vám­hi­va­tal köz­zé­tette a ja­nuár 9-től ér­vé­nyes ci­ga­retta-, szi­varka- és vá­gott­do­hány­ára­kat.

Az utcán ütött ki két BKV-s ellenőrt egy utas - videó!

Az utcán ütött ki két BKV-s ellenőrt egy utas - videó!

Egy utcai ka­mera vette fel...

Egy utcai ka­mera vette fel, ahogy egy dühös utas az utcán verte össze az el­len­őrö­ket.

Brutális hideggel támad az új év

Brutális hideggel támad az új év

Nem sok jót tar­to­gat az idő­já­rás az új év első nap­jára... Kutya hideg éj­szaka után leg­fel­jebb egy fok vár­ható, az is köd­del ér­ke­zik...

Nem sok jót tar­to­gat az idő­já­rás az új év első nap­jára... Kutya hideg éj­szaka után leg­fel­jebb egy fok vár­ható, az is köd­del ér­ke­zik...

Így közlekedj az év legbulisabb éjszakáján!

Így közlekedj az év legbulisabb éjszakáján!

Jobb, ha bus­szal köz­le­kedsz!

Ha nem aka­rod az egész szil­vesz­tert vá­ra­ko­zás­sal töl­teni, akkor taxi he­lyett jobb, ha bus­szal köz­le­kedsz!

Fájdalmas évbúcsúztató: ezt írta a busztragédia egyik áldozatának lánya

Fájdalmas évbúcsúztató: ezt írta édesapjáról a busztragédia egyik áldozatának lánya

Kép­te­len el­en­gedni édes­apja em­lé­két a ha­lá­los busz­tra­gé­dia egyik ál­do­za­tá­nak a lánya.

Lángokban állt az erdő - eldobott petárda okozta? - Videó

Lángokban állt az erdő - eldobott petárda okozta? - Videó

Ki­lenc mel­lék­épü­let is lángra ka­pott Új­pes­ten, a tűz­ol­tók lé­lek­sza­kadva ro­han­tak a hely­színre. Döb­be­ne­tes vi­deót for­gat­tak a hely­szí­nen...

Ki­lenc mel­lék­épü­let is lángra ka­pott Új­pes­ten, a tűz­ol­tók lé­lek­sza­kadva ro­han­tak a hely­színre. Döb­be­ne­tes vi­deót for­gat­tak a hely­szí­nen...

Ez történik most a bőnyi rendőrgyilkos családjával

Ez történik most a bőnyi rendőrgyilkos családjával

Bár ok­tó­ber végén még ha­tal­mas volt a fel­for­du­lás, mára csönd honol. Szinte senki sem látja a csa­lá­dot.

Bár ok­tó­ber végén még ha­tal­mas volt a fel­for­du­lás Bőny­ben, mára csönd honol. Szinte senki sem látja a rend­őr­gyil­kos csa­lád­ját.

Betegre esszük magunkat!

Betegre esszük magunkat!

Ri­asztó adat: ti­zenöt év alatt meg­két­sze­re­ző­dött a cu­kor­be­te­gek száma.

Ri­asztó adat: ti­zenöt év alatt meg­két­sze­re­ző­dött a cu­kor­be­te­gek száma.

Hány extra pihenőnk lesz 2017-ben?

Hány extra pihenőnk lesz 2017-ben?

Idén nem ju­tott sok be­lő­lük. Jövő ka­rá­csony­kor 4 napos lesz az ünnep.

Idén nem ju­tott sok be­lő­lük.

Elképesztően pofátlan kéréssel állt elő a kegyetlen román orvos

Elképesztően pofátlan kéréssel állt elő a kegyetlen román orvos

Kér­vényt nyúj­tott be a román tü­dő­gyó­gyász.

Kér­vényt nyúj­tott be a román tü­dő­gyó­gyász, nem akart to­vább bör­tön­ben ma­radni.

Őrült költő tombolt Budakeszin

Őrült költő tombolt Budakeszin

Nyom­ta­la­nul el­tűnt a tom­boló mű­vész. Előbb a vá­ros­há­zán, majd a mű­ve­lő­dési ház­ban in­zul­tálta az em­be­re­ket, majd szét­verte a be­ren­de­zést.

Nyom­ta­la­nul el­tűnt a tom­boló mű­vész

Életet mentett Érd alpolgármestere

Életet mentett Érd alpolgármestere

Rajta múlt, hogy egy ember nem halt meg... Nem ment el a hi­deg­ben esz­mé­let­le­nül fekvő ember mel­lett, noha ő maga is hiába kért se­gít­sé­get egy ta­xis­tól.

Rajta múlt, hogy egy ember nem halt meg... Nem ment el a hi­deg­ben esz­mé­let­le­nül fekvő ember mel­lett, noha ő maga is hiába kért se­gít­sé­get egy ta­xis­tól.

Brutális fordulat az időjárásban: elképedtek a meteorológusok

Brutális fordulat az időjárásban: elképedtek a meteorológusok

Erre a for­du­latra nem csak mi, a szak­em­be­rek sem szá­mí­tot­tak. Ké­szülj fel, az ónos eső is tá­madni fog!

Pokoli idő vár ránk: kegyetlen hideg, ónos eső keseríti meg az ünnepeket

Pokoli idő vár ránk: kegyetlen hideg, ónos eső keseríti meg az ünnepeket

Hi­deg­front csap le az or­szágra, a hideg mel­lett az ónos eső és az erős szél is meg­ke­se­ríti a nap­ja­in­kat.

Összeomlottak a csomagszállítók, sok ajándék nem lesz ott a fa alatt

Összeomlottak a csomagszállítók, sok ajándék nem lesz ott a fa alatt

Tönkre te­heti az ün­ne­pet a ki­szál­lí­tás aka­do­zása. A tör­vény sze­rint el­áll­ha­tunk a vá­sár­lás­tól emi­att.

Szívszorító: Magányosan karácsonyozik Illés bácsi, a gödöllői cukrász

Szívszorító: Magányosan karácsonyozik Illés bácsi, a gödöllői cukrász

Munka nél­kül tölti min­den­nap­jait.

Munka nél­kül tölti min­den­nap­jait az idős, beteg cuk­rász­mes­ter.

Ma kiderül, hogy karácsonyra lottónyeremény kerül-e a fa alá

Ma kiderül, hogy karácsonyra lottónyeremény kerül-e a fa alá

Ha lot­tó­zol, fi­gyelj oda, mert a Sze­ren­cse­já­ték Zrt. mó­do­sí­totta a sor­so­lási idő­pont­ját az ün­ne­pek alatt.

Eddig tötymörög a 2-es metró

Eddig tötymörög a 2-es metró

Még hó­na­po­kig csi­ga­las­san men­nek a met­rók a Pil­langó ut­cá­nál.

Még hó­na­po­kig csi­ga­las­san men­nek a met­rók a Pil­langó ut­cá­nál.

Ezt tenné most legszívesebben az M3-on felborult busz sofőrje

Ezt tenné most legszívesebben az M3-on felborult busz sofőrje

A busz so­főrje régi, ru­ti­nos sofőr. Uta­sai közül 5-en hal­tak meg.

Uta­sai közül 5-en hal­tak meg a bal­eset­ben, fel­te­he­tően ő ár­tat­lan volt, ki­de­rült, mi tör­té­nik most vele.

Pihepuha kókuszgolyó

Pihepuha kókuszgolyó

Napi cu­ki­ság: ez bi­zony most nem a ka­rá­cso­nyi desszert re­ceptje. Nem is hinné, mit ne­vez­tek el most a kó­kusz­pálma ter­mé­sé­ről. Mu­tat­juk a meg­ol­dást, ígér­jük, az ered­mény iga­zán édes lesz!

Napi cu­ki­ság: ez bi­zony most nem a ka­rá­cso­nyi desszert re­ceptje. Nem is hinné, mit ne­vez­tek el most a kó­kusz­pálma ter­mé­sé­ről...

Szörnyű, mi derült ki a gyilkos buszbalesetről: ezt mondta a halott lány szerelme

Szörnyű dolgok derültek ki a gyilkos buszbalesetről: ezt mondta a halott lány szerelme

A 22 éves har­sá­nyi lány sze­relme mel­lől zu­hant ki az ba­la­kon. A fiú kar­co­lá­sok­kal úszta meg.

Ennek a férfinak az ágyában találták meg a 7 éves kislányt, durva dolgot mondott

Ennek a férfinak az ágyában találták meg a 7 éves kislányt, durva dolgot mondott

Elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba ke­rült az a 66 éves ceg­lédi férfi, aki­nek az ágyá­ban meg­ta­lál­ták a 7 éves Ra­mó­nát. A bí­ró­sá­gon fur­csa dol­gok de­rül­tek ki.

Így halhatott meg a busztragédia 13 éves áldozata, édesanyja hiába szorította fiát

Így halhatott meg a busztragédia 13 éves áldozata, édesanyja hiába szorította fiát

Ahogy tel­nek a napok, egyre ször­nyűbb rész­le­tek de­rül­nek ki.

Ahogy tel­nek a napok, egyre ször­nyűbb rész­le­tek de­rül­nek ki a busz­bal­eset­ről, ami az M3-as au­tó­pá­lyán tör­tént.

Sokkoló részletek derültek ki a halálra éheztetett gyöngyösi kislányról

Sokkoló részletek derültek ki a halálra éheztetett gyöngyösi kislányról

Meg­rázó rész­le­tek de­rül­tek ki arról a gyön­gyösi ha­lál­eset­ről, ahol a szü­lők ha­lálra éhez­tet­ték más­fél éves kis­lá­nyu­kat.

Veszélyben az ország: brutális ónos eső csap le ránk

Veszélyben az ország: brutális ónos eső csap le ránk

Ki­ad­ták a ri­asz­tást.

Ki­ad­ták a ri­asz­tást, ónos eső sza­kad a nya­kunkba. Nem me­ne­kül­het az or­szág a ke­gyet­len idő­től.

Egyetlen dolgot mormol cellájában a gyilkos román orvos

Nyíregyházi vérengzés: Egyetlen dolgot mormol cellájában a román orvos

Egyre za­va­ro­dot­tabb ál­la­pot­ban van a ke­gyet­len gyil­kos­ság gya­nú­sí­tottja, az ügy­védje el­me­or­vosi vizs­gá­lat alá vetné.

Egyre za­va­ro­dot­tabb ál­la­pot­ban van a ke­gyet­len gyil­kos­ság gya­nú­sí­tottja, az ügy­védje el­me­or­vosi vizs­gá­lat alá vetné. A férfi a csa­lád­já­tól is el­for­dult...

Szörnyű, mit tett már megint a gyilkos román orvos

Szörnyű, mit tett már megint a gyilkos román orvos

Fur­csa dol­go­kat mon­dott vé­den­cé­ről a gyil­kos román orvos ügy­védje. Dan S. nem várt módon vi­sel­ke­dett a leg­újabb tár­gya­lá­sán.

Fur­csa dol­go­kat mon­dott vé­den­cé­ről a gyil­kos román orvos ügy­védje. Dan S. nem várt módon vi­sel­ke­dett a leg­újabb tár­gya­lá­sán.

Édesapja aggódva várja Gergőt

Édesapja aggódva várja, rossz társaságba keveredhetett az eltűnt Gergő

Nem vall Ger­gőre, hogy na­pokra el­tűn­jön.

A ti­né­dzser fiút édes­apja na­gyon félti, mert nem vall Ger­gőre, hogy na­pokra el­tűn­jön.

Váratlan fordulat a kokainos gázoló ügyében!

Váratlan fordulat a kokainos gázoló ügyében!

Egy 85 éves férfit gá­zolt ha­lálra.

T. Petra Klára egy 85 éves férfit gá­zolt ha­lálra, majd szép­ség­sza­lonba ment. Most a bí­ró­ság meg­lepő dön­tés ho­zott ügyé­ben.

Vigyázz: Lappangva terjed az újabb Facebookos vírus

Vigyázz: Lappangva terjed az újabb facebookos vírus

Már so­ka­kat be­húz­tak a csőbe.

Csaló banda szerzi meg a gya­nút­lan fel­hasz­ná­lók ada­tait egy hi­va­ta­los­nak tűnő üze­net­tel. Már so­ka­kat be­húz­tak a csőbe, az oldal szám­la­szá­mot is kér.

Időzített bomba ketyeg 300 ezer hazai autóban

Időzített bomba ketyeg 300 ezer hazai autóban

Min­den ti­ze­dik autó élet­ve­szé­lyes.

Min­den ti­ze­dik autó élet­ve­szé­lyes: spó­ro­lunk a fék­be­té­ten, át­ver­nek a ha­mi­sí­tók, va­dász­nak ránk a kon­tá­rok.

Riasztás: így csap le szombaton az időjárás!

Riasztás: így csap le szombaton az időjárás!

Ve­szé­lyes hely­ze­tekre ké­szülj!

Ve­szé­lyes hely­ze­tekre ké­szülj, már nem sok a ha­la­dék! A me­te­o­ro­ló­gu­sok ki­ad­ták a vész­jel­zést...

Tragikus sebességgel végzett az agyhártyagyulladás a pesti gimnazistával

Tragikus sebességgel végzett az agyhártyagyulladás a pesti gimnazistával

A bu­da­pesti vég­zős gim­na­zista fiú szerda haj­nal­ban fer­tőző agy­hár­tya­gyul­la­dás­ban halt meg.

Megrázó brutalitás az óvodában: ököllel ütötték a kislányt

Megrázó brutalitás az óvodában: ököllel ütötték a kislányt

Egy édes­anya tette közzé a ké­pe­ket a kis­lány­ról, akit ököl­lel ver­tek meg az óvo­dá­ban.

Egy édes­anya tette közzé a ké­pe­ket a kis­lány­ról, akit ököl­lel ver­tek meg az óvo­dá­ban.

Totális káosz Budapesten! Itt az első áldozat

Totális káosz Budapesten! Itt az első áldozat

Nagy a baj! A fő­vá­ros­ban to­tá­lis a káosz, em­be­rek szá­zai kés­nek el a mun­ká­ból az út­fel­tú­rá­sok miatt.

Nagy a baj! A fő­vá­ros­ban to­tá­lis a káosz, em­be­rek szá­zai kés­nek el a mun­ká­ból az út­fel­tú­rá­sok miatt.

Erre vár a körúti robbantással gyanúsított férfi a börtönben

Erre vár a körúti robbantással gyanúsított férfi a börtönben

A Teréz kör­úti rob­ban­tás­sal gya­nú­sí­tott férfi édes­apja már több­ször is be­szélt a fi­á­val, és most el­árulta, hogy P. László mire vár a bör­tön­ben.

Friss: ma már nem fog járni a metró, súlyos sérültjei is vannak a balesetnek!

Friss: ma már nem fog járni a metró, súlyos sérültjei is vannak a balesetnek!

A Pil­langó utcai bal­eset­ben sokan meg­sé­rül­tek, de az üt­kö­zés a vá­rost is meg­bé­ní­totta...

Megrázó részletek derültek ki a lakásában bennégett magyar énekesnőről

Megrázó részletek derültek ki a lakásában bennégett magyar énekesnőről

Ami­kor a mű­vésznő háza ki­gyul­ladt, épp a dél­utáni pi­he­nő­jét tart­hatta.

Ami­kor az idős mű­vésznő má­so­dik ke­rü­leti háza ki­gyul­ladt, va­ló­szí­nű­leg épp a dél­utáni pi­he­nő­jét tar­totta, így esé­lye sem volt a gyor­san ter­jedő lán­gok­kal szem­ben.

Brutális lehűlés tör az országra, nincs menekvés

Brutális lehűlés tör az országra, nincs menekvés

Nem ke­gyel­mez az idő­já­rás: a szél­vi­har után most ke­gyet­len hi­deg­gel kell meg­küz­de­nünk.

Nem ke­gyel­mez az idő­já­rás: a szél­vi­har után most ke­gyet­len hi­deg­gel kell meg­küz­de­nünk.

Éles fordulatot vesz az időjárás szombaton!

Készülj! Éles fordulatot vesz az időjárás szombaton!

Mi jöhet a szél­vi­ha­rok után?! Ez a me­te­o­ro­ló­gu­so­kat is meg­lepte!

Mi jöhet a kí­mé­let­len szél­vi­ha­rok után?! Ez a hir­te­len vál­to­zás még a me­te­o­ro­ló­gu­so­kat is meg­lepte! Mi ennek csak rész­ben örü­lünk...

Szereted a kutyádat? Akkor ezt mindenképp megteszed még idén

Szereted a kutyádat? Akkor ezt mindenképp megteszed még idén

Fon­tos a ku­tyák chi­pe­zése.

Újra fel­hívja a fi­gyel­met az egyik ál­lat­védő szer­ve­zet a ku­tyák chi­pe­zé­sé­nek fon­tos­sá­gára.

Több ezer forintba is fájhat a késlekedés

Több ezer forintba is fájhat a késlekedés

Fon­tos dátum jár le az au­tó­sok­nak: aki nem tartja a ha­tár­időt, nagy bün­te­tést fi­zet­het! De­cem­ber 31-ig át kell szer­ződni az új biz­to­sí­tó­hoz a kö­te­le­ző­vel.

Fon­tos dátum jár le az au­tó­sok­nak: aki nem tartja a ha­tár­időt, nagy bün­te­tést fi­zet­het! De­cem­ber 31-ig át kell szer­ződni az új biz­to­sí­tó­hoz a kö­te­le­ző­vel.

Ellepték a csalók az internetet: itt az új trükk!

Ellepték a csalók az internetet: itt az új trükk!

Ne dőlj be a meg­té­vesztő üze­ne­tek­nek! Ada­to­kat és pénzt is veszt­hetsz... Ha ilyen e-mailt kapsz, sem­mi­képp ne vá­la­szolj!

Ne dőlj be a meg­té­vesztő üze­ne­tek­nek! Ada­to­kat és pénzt is veszt­hetsz... Ha ilyen e-mailt kapsz, sem­mi­képp ne vá­la­szolj!

Elfogták a rettegett Koszi klán bérgyilkosát

Elfogták a rettegett Koszi klán bérgyilkosát

A rend­őr­ség el­fogta a Koszi klán utolsó, még sza­bad­lá­bon lévő tag­ját is. Ő rob­ban­tott fel egy pénz­szál­lí­tót még 2006-ban.

A rend­őr­ség el­fogta a Koszi klán utolsó, még sza­bad­lá­bon lévő tag­ját is. Ő rob­ban­tott fel egy pénz­szál­lí­tót még 2006-ban.

Sokkoló fotók: így húzták ki a metró alól a kalapácsos feleséggyilkost

Sokkoló fotók: így húzták ki a metró alól a kalapácsos feleséggyilkost

Fe­le­sége meg­gyil­ko­lása után a metró elé ve­tette magát egy idős férfi. Drá­mai képek je­len­tek meg arról, ho­gyan pró­bál­ták meg­men­teni.

Segélykérő üzenetet írt az eltűnt magyar tinilány, nagy veszélyben lehet

Segélykérő üzenetet írt az eltűnt magyar tinilány, nagy veszélyben lehet

Csül­lög And­rea he­tek­kel ez­előtt tűnt el, most se­gély­kérő üze­ne­tet írt. Édes­apja egyre in­kább két­ségbe van esve.

Repedező üveg csúfítja el a nemzeti emlékhelyet!

Repedező üveg csúfítja el a nemzeti emlékhelyet!

Több ezren jár­nak el előtte na­ponta.

Több ezren jár­nak el előtte na­ponta, és tu­ris­ták szá­zai cso­dál­ják meg, hi­szen fon­tos tör­té­nelmi emlék a Bat­thyány-örök­mé­cses. Most vi­szont baj van!

Így vágták ki és hozták Pestre az Ország Karácsonyfáját - KÉPGALÉRIA

Így vágták ki és hozták Pestre az Ország Karácsonyfáját - KÉPGALÉRIA

Va­sár­nap be­kö­szönt az Ad­vent. Ad­digra állni fog a Kos­suth téren, a Par­la­ment előtt a fa.

Megszólalt a Teréz körúti robbantó, ezt mondta az ügyvédjének

Megszólalt a Teréz körúti robbantó, ezt mondta az ügyvédjének

Ügy­véd­jé­vel tel­je­sen kom­mu­ni­ka­tívvá vált a Teréz kör­úti rob­bantó.

Ügy­véd­jé­vel tel­je­sen kom­mu­ni­ka­tívvá vált a Teréz kör­úti rob­ban­tás­sal gya­nú­sí­tott férfi, most ki­de­rült, hogy miről be­szél­nek egy­más­sal.

Friss: Dobverővel erőszakolhatták meg a kerecsendi kisfiút, kórházba kellett vinni

Friss: Dobverővel erőszakolhatták meg a kerecsendi kisfiút, kórházba kellett vinni

Három na­gyobb fiú le­fo­gott egy gye­re­ket a Heves me­gyei Ke­re­csen­den, és sze­xu­á­li­san mo­lesz­tál­ták.

Mentőhelikopter repült a kutyatámadás áldozatáért

Mentőhelikopter repült a kutyatámadás áldozatáért

A 83 éves Anna nénit 23 al­ka­lom­mal tépte meg az el­sza­ba­dult, bru­tá­lis ams­taff...

Megint ölik egymást az emberek a Fekete Pénteken

Megint ölik egymást az emberek a Fekete Pénteken

A Black Fri­day ugyan jó kez­de­mé­nye­zés­nek tűnik, de még nem min­den ma­gyar­or­szági üzlet ké­szült fel rá.

A Black Fri­day ugyan jó kez­de­mé­nye­zés­nek tűnik, de még nem min­den ma­gyar­or­szági üzlet ké­szült fel rá.

Újra támad az időjárás, ezzel nem árt vigyázni...

Újra támad az időjárás, nem árt vigyázni...

So­ro­zat­ban adják ki a vész­jel­zé­se­ket a me­te­o­ro­ló­gu­sok! Durva reg­ge­lekre ké­szülj, megint nem kímél az idő­já­rás...

So­ro­zat­ban adják ki a vész­jel­zé­se­ket a me­te­o­ro­ló­gu­sok! Durva reg­ge­lekre ké­szülj, megint nem kímél az idő­já­rás...

Miatta halhatott meg a rimóci polgármester, megdöbbentő dolgot mondott

Ő miatta halhatott meg a rimóci polgármester, megdöbbentő dolgot mondott

A ri­móci pol­gár­mes­tert csü­tör­tö­kön te­me­tik, Szé­csény és Rimóc kö­zött halt meg, mert ki­ke­rült egy ré­szeg bi­cik­list, ezért fron­tá­li­san üt­kö­zött. A bi­cik­lis, most rész­le­te­sen be­szélt arról, hogy sze­rinte mi tör­tént.

Erre vágyik a börtönben a ceglédi gyerekgyilkos anya

Erre vágyik a börtönben a ceglédi gyerekgyilkos anya

Az asszony min­den­órás vá­ran­dós.

A min­den­órás vá­ran­dós asszony, akit egy­éves gye­reke meg­ölé­sé­vel gya­nú­sí­ta­nak, a szü­lés után még hó­na­po­kig lehet külön na­gyob­bik gye­re­ké­től. Egye­lőre nem lát­hatja őt.

Kiderült: alig két hónapja vette a haláljárgányt a salgótarjáni fiatal

Kiderült: alig két hónapja vette a haláljárgányt a salgótarjáni fiatal

Szinte szó­hoz sem ju­tott a Volks­wa­gent fel­tun­in­goló férfi...

A Ri­post meg­ta­lálta az autó előző tu­laj­do­no­sát. Szinte szó­hoz sem ju­tott a Volks­wa­gent fel­tun­in­goló férfi... Ki­de­rült, az au­tó­nak bru­tá­lis tel­je­sít­mé­nye volt.

Magyar fejlesztéssel tanulnak a spanyol diákok

Magyar fejlesztéssel tanulnak a spanyol diákok

A szoft­ver már 108 or­szá­got hó­dí­tott meg, ám a spa­nyo­lok­nál kö­te­le­zővé is tet­ték azt egy ka­to­li­kus is­ko­lá­ban.

A szoft­ver már 108 or­szá­got hó­dí­tott meg, ám a spa­nyo­lok­nál kö­te­le­zővé is tet­ték azt egy ka­to­li­kus is­ko­lá­ban.

Három orvos elutasította: meghalt a féléves kislány

Három orvos is elutasította: nagymamája karjai közt halt meg a féléves kislány

Két orvos ellen el­já­rás in­dult.

Az ügy­ben két orvos ellen is el­já­rás in­dult, az egyi­kü­ket fel­men­tet­ték, a má­si­kuk pénz­bír­sá­got ka­pott, most újra kell tár­gyalni az ügyü­ket.

Egyre durvább dolgok derülnek ki a salgótarjáni horrorbalesetről

Egyre durvább dolgok derülnek ki a salgótarjáni horrorbalesetről

A két Volks­wa­gen so­főrje ver­seny­zett egy­más­sal, tövig nyom­ták a gázt, csak arra fi­gyel­tek, hogy ki hajt gyor­sab­ban a má­sik­nál. Mind a ket­ten meg­hal­tak.

Jó éjt! - így búcsúzott édesanyjától a rejtélyesen eltűnt fiú

Jó éjt! - így búcsúzott édesanyjától a rejtélyesen eltűnt fiú

Olyan, mintha el­nyelte volna a föld Dá­vi­dot! A fi­ú­nak nin­cse­nek ba­rá­tai, nem tudni, hová me­he­tett...

Olyan, mintha el­nyelte volna a föld Dá­vi­dot! A fi­ú­nak nin­cse­nek ba­rá­tai, nem tudni, hová me­he­tett...