POLITIK

HARCÉL

Elképesztő, hogy miben más a magyar Nutella!

Elképesztő, hogy miben más a magyar Nutella!

Dagad az élel­mi­szer­bot­rány!

Dagad az élel­mi­szer­bot­rány! Nem csak a ná­lunk kap­ható Coca-Cola rosszabb mi­nő­ségű Nyu­gat-Eu­ró­pá­ban áru­sí­tott tár­sá­nál, a Nu­tella sem az igazi.

Orbán Viktor szolgálati macskát és ELTE-s geográfust is talált Röszkén

Orbán Viktor szolgálati macskát és ELTE-s geográfust is talált Röszkén

A mi­nisz­ter­el­nök teg­nap vá­rat­la­nul meg­lá­to­gatta a mig­rán­sok tá­ma­dá­sá­ról el­hí­re­sült rösz­kei ha­tár­ál­lo­mást.

Már csak a pápa segíthet a magyar családokon

Már csak a pápa segíthet a magyar családokon

A ké­mény­sep­rők sze­rint senki sem fi­gyel rájuk, már csak imád­kozni tud­nak.

A ké­mény­sep­rők sze­rint senki sem fi­gyel rájuk, ezért már csak imád­kozni tud­nak.

Több tízezer embert veszélyeztet a járvány

Több tízezer embert veszélyeztet a járvány

Csak So­mogy­ban hár­man hal­tak meg idén a vírus miatt.

Csak So­mogy­ban hár­man hal­tak meg idén a vírus miatt.

Rettegnek az egyetemisták Debrecenben

Rettegnek az egyetemisták Debrecenben

Vad­disznó por­tyá­zik az egye­tem­nél.

Vad­disz­nók por­tyáz­nak az egye­temi épü­le­tek kö­zött. Az ön­kor­mány­zat is tudja, hogy va­la­mit tenni kell.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

De miért, Ábel? Itt a magyarázat az idegesítő gyógyszerreklámra

De miért, Ábel? Itt a magyarázat az idegesítő gyógyszerreklámra

Hem­zseg az in­ter­net az el­múlt na­pok­ban fel­tűnt köp­tető pa­ró­di­á­i­tól.

Hem­zseg az in­ter­net az el­múlt na­pok­ban fel­tűnt köp­tető pa­ró­di­á­i­tól, az em­be­rek nagy része falra má­szik a rek­lám­tól. A szak­értő sze­rint ez egy na­gyon jó mar­ke­ting­hú­zás ered­mé­nye.

Durvább mint az alkohol, de minden ember használja

Durvább mint az alkohol, de minden ember használja

Szinte biz­tos, hogy a te is­me­rő­seid kö­zött is van függő, de te sem tudsz élni vagy dol­gozni nél­küle.

Szinte biz­tos, hogy a te is­me­rő­seid kö­zött is van függő, de te sem tudsz élni vagy dol­gozni nél­küle. Ez a "drog" mára tel­je­sen ki­ke­rül­he­tet­lenné vált...

Nagy a baj: Még több magyar SIM-kártyával robbanthatnak a terroristák!

Nagy a baj: Még több magyar SIM-kártyával robbanthatnak a terroristák!

A Ma­gyar­or­szá­gon vá­sá­rolt SIM-kár­tyák közül még az ed­di­gi­nél töb­bet is fel­hasz­nál­hat­nak ter­ro­ris­ták vagy bű­nö­zők.

Bombák tucatjait robbanthatják magyarországi SIM-kártyákkal

Bombák tucatjait robbanthatják terroristák magyarországi SIM-kártyákkal

A szer­ve­zett al­vi­lág két­száz­ezer fel­töl­tős te­le­fon­kár­tyát vá­sá­rolt egyet­len haj­lék­ta­lan ne­vére.

Mit jelent az új nemzeti egység, mit jelent 3 millió 300 ezer szavazat?

Mit jelent az új nemzeti egység, mit jelent 3 millió 300 ezer szavazat?

A vi­lág­sajtó sa­ját­sá­gos módon ke­rül­geti a forró kását.

A vi­lág­sajtó ke­rül­geti a forró kását, mit is je­lent egy nép­sza­va­zá­son 3 mil­lió 300 ezer nem sza­va­zat.

Az illegális migráció súlyos fenyegetés az életünkre, maga a káosz..

Az illegális migráció súlyos fenyegetés az életünkre, maga a káosz..

A hol­napi nép­sza­va­zás kap­csán Orbán Vik­tor cik­ket írt a Ma­gyar Időkbe. Ebből köz­lünk rész­le­te­ket.

Csak azt tettük, amit Izrael és az USA tesz... Megszólalt Orbán Viktor

Csak azt tettük, amit Izrael és az USA tesz... Megszólalt Orbán Viktor

In­ter­jút adott a leg­na­gyobb pél­dány­számú na­pi­lap­nak, a Lo­kál­nak. Mit is tett Ma­gyar­or­szág a mig­ráns­vál­ság kap­csán?

Többen szavaztak a kvóta ellen, mint az EU-belépésre...

Többen szavaztak
a kvóta ellen,
mint az EU-belépésre...

A szá­mok ma­kacs dol­gok. A Fi­desz által fel­tett kér­désre töb­ben sza­vaz­tak nem­mel, mint az uniós be­lé­pésre 2004-ben igen­nel.

A szá­mok ma­kacs dol­gok. A Fi­desz által fel­tett kér­désre töb­ben sza­vaz­tak nem­mel, mint az uniós be­lé­pésre 2004-ben igen­nel.

Alkalmazkodj a migránsokhoz, légy "új svéd"! - sugallja egy kampányfilm

Alkalmazkodj a migránsokhoz, légy "új svéd"! - sugallja egy kampányfilm

Svéd civil szer­ve­zet át­for­málná a své­de­ket.

Svéd­or­szág­ban egy civil szer­ve­zet kam­pányfilm­ben biz­tatja arra a he­lyi­e­ket, hogy in­teg­rá­lód­ja­nak a be­ván­dor­lók­hoz.

Bárhol lecsaphat az Iszlám Állam a most fejlesztett drónbombáival

Bárhol lecsaphat az Iszlám Állam a most fejlesztett drónbombáival

Akár egy fo­ci­meccsen, zsú­folt sta­di­on­ban, pi­a­co­nis be­vet­he­tik azo­kat.

Akár egy fo­ci­meccsen, zsú­folt sta­di­on­ban, pi­a­co­nis be­vet­he­tik azo­kat.

Készül a megszállás? Az európai mecsetek egy része fegyverraktár!

Készül a megszállás? Az európai mecsetek egy része fegyverraktár!

Miért van­nak fegy­ve­rek a me­cse­tek­ben? A kér­désre vi­lá­gos ma­gya­rá­za­tot ka­punk egy új vi­de­ó­ból...

Ijesztően megnőtt a magányos terroristák száma Európában!

Ijesztően megnőtt a magányos terroristák száma Európában!

Meg­lepő a friss Eu­ro­pol je­len­tés.

Ma­gyar­or­szág sze­ren­csére még nem sze­re­pel a friss Eu­ro­pol-je­len­tés "ter­ro­rista tá­ma­dá­sok" tér­ké­pén... Több száz me­rény­le­tet si­ke­rült meg­hi­ú­sí­tani.

Új helyzet!
Ausztria betiltaná a migránsok munkavállalását, sőt...

Új helyzet! Ausztria betiltaná a migránsok munkavállalását, sőt...

...a bel­ügy­mi­nisz­te­rük ezt ki­ter­jesz­tené az egész Eu­ró­pai Uni­óra! Ezzel "nemet mond­tak" az Eu­ró­pai Bi­zott­ság újabb élet­kép­te­len öt­le­tére.

Róma a terror következő célpontja? Ezért lehetséges

Róma a terror következő célpontja? Ezért lehetséges

Mo­ha­med La­ho­u­a­iej Bo­uh­lel, a niz­zai ter­ror­tá­ma­dás el­kö­ve­tője ta­valy nyá­ron Olasz­or­szág­ban is tar­tóz­ko­dott - ér­te­sült a Cor­ri­ere della Sera című olasz na­pi­lap.

Hátborzongató! Egy család 6 tagját is megölte a nizzai mészáros!

Hátborzongató! Egy család 6 tagját is megölte a nizzai mészáros!

Csa­ládja három ge­ne­rá­ci­ó­ját is te­meti Ch­ri­stophe, a te­her­au­tó­so­főr.

Csa­ládja három ge­ne­rá­ci­ó­ját is te­meti Ch­ri­stophe, a te­her­au­tó­so­főr - ő is ott volt, de meg­úszta élve.

Virágok jelölik a holttestek helyét Nizzában

Virágok jelölik a holttestek helyét Nizzában

Meg­em­lé­ke­zést tar­tot­tak Niz­zá­ban.

Meg­em­lé­ke­zést tar­tot­tak Niz­zá­ban, a ten­ger­parti sé­tá­nyon az ál­do­za­tok he­lyét vi­rá­gok je­lö­lik.

Az Iszlám Állam vállalta a nizzai terrortámadás elkövetését!

Az Iszlám Állam vállalta a nizzai terrortámadás elkövetését!

Az Isz­lám Állam vál­lalta a csü­tör­töki 84 ha­lá­los ál­do­zat­tal és 202 se­be­sült­tel járó niz­zai ter­ror­tá­ma­dás el­kö­ve­té­sét.

Hősként ünneplik a nizzai tömeggyilkost megállító férfit

Hősként ünneplik a nizzai tömeggyilkost megállító férfit

Sok­kal több éle­tet is ki­olt­ha­tott volna a niz­zai ter­ro­rista, ha nincs egy bátor férfi...

Sok­kal több éle­tet is ki­olt­ha­tott volna a niz­zai ter­ro­rista, ha egy bátor férfi nem ugrik fel te­her­au­tó­já­nak ve­ze­tő­fül­ké­jébe.

Friss: Leverték a puccsistákat Törökországban, rengeteg a halott!

Friss: Leverték a puccsistákat Törökországban, rengeteg a halott!

Si­ker­te­len­nek bi­zo­nyult puccs­kí­sér­le­tet haj­tot­tak végre Tö­rök­or­szág­ban.

Si­ker­te­len­nek bi­zo­nyult puccs­kí­sér­le­tet haj­tot­tak végre Tö­rök­or­szág­ban.

Buli után ölték meg a csinos modellt

Buli után ölték meg a csinos modellt

Az eset­nek köze lehet a me­xi­kói szer­ve­zett bű­nö­zés­hez.

A 23 éves mo­dellt egy buli után csa­ládja szeme lát­tára vé­gez­ték ki masz­kos fegy­ve­re­sek. Az eset­nek köze lehet a me­xi­kói szer­ve­zett bű­nö­zés­hez. A gyil­kos­ság kap­csán két gyer­mek ma­radt árva.

Gyerekek előtt fejezi le áldozatait az ISIS új hóhérja

Gyerekek előtt fejezi le áldozatait az ISIS új hóhérja

Az ál­do­zat az isz­lam­is­tá­kat gú­nyolta.

A ki­vég­zett férfi bűne az volt, hogy ki­gú­nyolta az isz­lam­is­tá­kat. A bru­ta­li­tást rez­ze­nés­te­len arc­cal néz­ték végig a kis­ko­rúak is.

Nizzai terror - Magyarországot meg kell védeni!

Nizzai terror - Magyarországot meg kell védeni!

A niz­zai ter­ror­tá­ma­dás után meg kell kell vizs­gálni, mi­lyen le­he­tő­sé­gek van­nak még a vé­delmi rend­szer to­vább­erő­sí­té­sére.

A niz­zai ter­ror­tá­ma­dás után meg kell nézni, mi­lyen okok, előz­mé­nyek ve­zet­tek a tör­tén­tek­hez, s meg kell vizs­gálni, mi­lyen le­he­tő­sé­gek van­nak még a vé­delmi rend­szer to­vább­erő­sí­té­sére. Erről be­szélt a kor­mány­zati kom­mu­ni­ká­ci­ó­ért fe­le­lős ál­lam­tit­kár az M1 ak­tu­á­lis csa­torna pén­tek esti mű­so­rá­ban.

Friss hírek a hortobágyi robbanásról: ez vár a túlélő katonára

Friss hírek a hortobágyi robbanásról: ez vár a túlélő katonára

Tóth Pé­tert a mi­nisz­ter lá­to­gatta meg a kór­ház­ban.

Tóth Pé­tert a mi­nisz­ter lá­to­gatta meg a kór­ház­ban. A sé­rült túl van az élet­ve­szé­lyen, de még hosszú ke­ze­lés vár rá.

Kiáll Orbán Viktor mellett a biztonságpolitikai szakértő.

Kiáll Orbán Viktor mellett a biztonságpolitikai szakértő

Na­gyot szólt a Bild Ze­i­tung írása mely­ben Or­bánt hi­báz­tat­ják a mig­rá­ciós vál­sá­gért.

Tömegoszlatás Tiszavasváriban, kétszázan feszültek egymásnak

Tömegoszlatás Tiszavasváriban, kétszázan feszültek egymásnak

Két népes nagy­csa­lád akarta ren­dezni egy­más­sal éppen ak­tu­á­lis vi­tá­ját az al­földi vá­ros­ban.

Ők a hős, elhunyt tűzszerészek

Ők a hős, elhunyt tűzszerészek

A Ma­gyar Hon­véd­ség Fa­ce­book-ol­da­lán ke­resz­tül bú­csú­zik a Hor­to­bá­gyon el­hunyt ka­to­ná­i­tól, akik után öt árva ma­radt.

A Ma­gyar Hon­véd­ség Fa­ce­book-ol­da­lán ke­resz­tül bú­csú­zik a Hor­to­bá­gyon el­hunyt ka­to­ná­i­tól, akik után öt árva ma­radt.

Bréking: Terrorveszély Brüsszelben, lezárták a pályaudvart!

Bréking: Terrorveszély Brüsszelben, lezárták a pályaudvart!

Két gya­nús cso­mag miatt le­zár­ták va­sár­nap kora dél­után Brüs­szel köz­ponti pá­lya­ud­va­rát.

Két gya­nús cso­mag miatt le­zár­ták va­sár­nap kora dél­után Brüs­szel köz­ponti pá­lya­ud­va­rát - írta a La Libre Bel­gi­que belga na­pi­lap in­ter­ne­tes ki­adása.

Anyu, szeretlek! Meg fogok halni! - írta az orlandói mészárlás egyik áldozata

Anyu, szeretlek! Meg fogok halni! - írta az orlandói mészárlás egyik áldozata

A ter­ror­cse­lek­mény egyik ál­do­zata sms-ben bú­csú­zott az édes­any­já­tól.

Pá­rizs után a leg­több ál­do­za­tot kö­ve­telő isz­lam­ista ter­ror­cse­lek­mény egyik ál­do­zata sms-ben bú­csú­zott az édes­any­já­tól.

A migránsokkal szivárognak be az Iszlám Állam terroristái!

A most érkező migránsokkal szivárognak be az Iszlám Állam terroristái!

Nóg­rádi György arról be­szélt: a hang­adók tu­da­to­san és szer­ve­zet­ten épül­nek be.

Elképesztő gyilkossági kísérlet a volt magyar politikus házánál - Videó

Elképesztő gyilkossági kísérlet a volt magyar politikus házánál - Videó

Egy bu­kó­si­sa­kos férfi ér­ke­zett a volt SZDSZ-es kép­vi­selő há­zá­hoz, és majd­nem meg­foj­totta az ajtót nyitó höl­gyet.

Böjte atya odacsapott migránsügyben!
Na ezt kapják ki!

Böjte atya odacsapott migránsügyben!
Na ezt kapják ki!

Aki nem érti, miről be­szél, ol­vassa el két­szer is, amit mond, hátha akkor si­ke­rül...

Lórúgás, gyomorszájra mért ütés, Brüsszelből...

Lórúgás, gyomorszájra
mért ütés, Brüsszelből...

A kor­mányfő ke­mé­nyen fo­gal­ma­zott.

A kor­mányfő na­gyon ke­mé­nyen fo­gal­ma­zott a Kos­suth rádió mű­so­rá­ban...

Itt a megoldás! Így semmisítik meg az Iszlám Államot a világhatalmak!

Itt a megoldás! Így semmisítik meg az Iszlám Államot a világhatalmak!

A világ hét leg­fej­let­tebb or­szá­gát tö­mö­rítő G7-cso­port meg­erő­síti a ter­ro­riz­mus fi­nan­szí­ro­zása el­leni glo­bá­lis küz­del­met.

Videóra vette saját megerőszakolását a brit nő!

Videóra vette saját megerőszakolását a brit nő!

A film rend­kí­vüli bot­rányt ka­vart.

Fel sze­retné hívni a fi­gyel­met a nemi erő­szak el­ter­je­dé­sére, ezért meg­ren­dezte és filmre vette, amint egy férfi meg­erő­sza­kolja. A há­rom­per­ces film rend­kí­vüli bot­rányt ka­vart.

Orbán Viktor: Le kell zárni az embercsempész- útvonalakat

Orbán Viktor: Le kell zárni az embercsempész- útvonalakat

Vége van annak az idő­nek, ami­kor el­len­őr­zés nél­kül le­he­tett a nyu­gat-bal­káni út­vo­na­lon köz­le­kedni.

Felálltak az asztaltól: félbeszakadt az EU-csúcs!

Felálltak az asztaltól: félbeszakadt az EU-csúcs!

Nem egyez­tek bele a tö­rö­kök meg­ol­dá­sába, hol­na­pig fel­füg­gesz­tet­ték a tár­gya­lá­so­kat!

Tankokat vezényeltek Röszkére! Friss fotók a határról!

Tankokat vezényeltek Röszkére! Friss fotók a határról!

Ezek a harc­jár­mű­vek jár­őröz­nek a ma­gyar-szerb ha­tá­ron már hetek óta.

Ezek a harc­jár­mű­vek jár­őröz­nek a ma­gyar-szerb ha­tá­ron már hetek óta.

Az osztrák kancellár beszólt Merkelnek: "Nem vagyunk váróterem!"

Az osztrák kancellár beszólt Merkelnek: "Nem vagyunk váróterem!"

A szo­ci­a­lista oszt­rák kan­cel­lár, aki nem­rég még meg­le­pően dur­ván tá­madta a ma­gyar mig­ráns­po­li­ti­kát, Mer­kel­nek üzen­get.

Nekimentek Merkelnek a magyar szocialisták! "Kapitálisat hibázott!"

Nekimentek Merkelnek a magyar szocialisták! "Kapitálisat hibázott!"

Az MSZP fe­ne­gye­reke, Sza­nyi Tibor ke­mé­nyen oda­vá­gott az ATV teg­napi mű­so­rá­ban.

Így törik át a kerítést a migránsok

Így törik át a kerítést a migránsok

Bi­zo­nyos kör­ze­tek­ben anar­chista cso­por­tok je­len­nek meg a mig­rán­sok kö­zött, és töb­bek kö­zött a ke­rí­tés át­vá­gá­sára al­kal­mas esz­kö­zök­kel tá­mo­gat­ják őket.

Bi­zo­nyos kör­ze­tek­ben anar­chista cso­por­tok je­len­nek meg a mig­rán­sok kö­zött, és töb­bek kö­zött a ke­rí­tés át­vá­gá­sára al­kal­mas esz­kö­zök­kel tá­mo­gat­ják őket.

Bekeményítettek a macedónok és a szerbek is! Új célpont: Olaszország?

Bekeményítettek a macedónok és a szerbek is!
Új célpont:
Olaszország?

Az af­gá­no­kat már vissza­kül­dik a görög-ma­ce­dón ha­tár­ról.

Az af­gá­no­kat már vissza­kül­dik a görög-ma­ce­dón ha­tár­ról, Szer­bi­ába pedig csak fény­ké­pes iga­zo­lás­sal lehet be­jutni. A szak­ér­tők sze­rint az af­gá­nok most Olasz­or­szág fele for­dul­nak.

Megint Magyarország felé jönnek a migránsok

Megint Magyarország felé jönnek a migránsok

Hor­vát­or­szág be­zárta ha­tá­rait a mig­rán­sok előtt. A me­ne­kül­tek egy ré­szét bus­szal szál­lít­ják, ál­lí­tó­lag ha­zánk felé.

Hor­vát­or­szág be­zárta ha­tá­rait a mig­rán­sok előtt. A me­ne­kül­tek egy része gya­log in­dult útnak, másik ré­szü­ket bus­szal szál­lít­ják, ál­lí­tó­lag ha­zánk felé.

Megdöbbentő adat! Százból, tizenkét szíriai vagy halott vagy sebesült

Megdöbbentő adat! Százból, tizenkét szíriai vagy halott vagy sebesült

Miért is cso­dál­koz­nánk azon, hogy me­ne­kül­nek? A Sky News egy perc­ben fog­lalta össze a mai hely­ze­tet. Ke­mény VIDEÓ!

Állatbarátok figyelem: így kell kecskével jógázni

Állatbarátok figyelem: így kell kecskével jógázni

Íme, a nap leg­bi­zar­rabb vi­de­ója.

Meg­ta­lál­tuk a mai nap leg­bi­zar­rabb vi­de­ó­ját, amin egy fi­a­tal anyuka kis­gyer­me­két és egy fe­kete, apró ter­metű kecs­két vá­lasz­tott sport­tár­sá­nak.

Tesztoszteronrohamos elefánt gyilkolt meg egy turistát

Tesztoszteronrohamos elefánt gyilkolt meg egy turistát

A tra­gé­dia a férfi lánya előtt tör­tént.

Le­ve­tett a há­tá­ról és agyon­ta­po­sott egy brit tu­ris­tát egy meg­va­dult ele­fánt a thai­földi Sza­muj-szi­ge­ten. A tra­gé­dia a férfi lá­nyá­nak szeme lát­tára tör­tént.

Fél város üldözte az elszabadult elefántot Indiában

Fél város üldözte az elszabadult elefántot Indiában

Száz­nál is több házat ron­gált meg.

Száz­nál is több házat ron­gált meg az a vadon élő ele­fánt, ame­lyik be­sza­ba­dult egy in­diai vá­rosba. Mi­u­tán si­ke­rült el­fogni, a dzsun­gel­ben el­en­ged­ték.

Így élik túl a bombázásokat az Iszlám Állam emberei

Így élik túl a bombázásokat az Iszlám Állam emberei

Egy fog­ság­ból ki­sza­ba­dult szí­riai fi­a­tal el­me­sélte, ho­gyan tud­ják el­ke­rülni az ISIS ter­ro­ris­tái a lé­gi­tá­ma­dá­so­kat.

Egy fog­ság­ból ki­sza­ba­dult szí­riai el­me­sélte, ho­gyan tud­ják el­ke­rülni az ISIS ter­ro­ris­tái a lé­gi­tá­ma­dá­so­kat.

Titkos Facebook csoportokban élvezkednek a pedofilok

Titkos Facebook csoportokban élvezkednek a pedofilok

A kö­zös­ségi oldal kis­ka­pu­i­nak kö­szön­he­tően ked­vükre él­he­tik ki be­te­ges szen­ve­dé­lyü­ket.

Ezt üzeni neked Valentin napra az FBI

Ezt üzeni neked Valentin napra az FBI

Üze­ne­tet tett közzé az FBI Va­len­tin nap al­kal­má­ból, mely neked is szól

Üze­ne­tet tett közzé az FBI Va­len­tin nap al­kal­má­ból, mely neked is szól, és melyre mind­annyi­unk­nak ér­de­mes ki­emel­ten oda­fi­gyel­nie.

Allah nevében erőszakoltak meg egy diáklányt Hannoverben

Allah nevében erőszakoltak meg egy diáklányt Hannoverben

Sze­xu­á­lis erő­szak­ról be­szél­nek napok óta Han­no­ver­ben.

A né­met­or­szági nagy­vá­ros­ban egy 25 éves di­ák­lányt kény­sze­rí­tett szexre egy 37 éves mig­ráns.

Az USA hírszerzői szerint: Mustárgázzal támadhat Európában az ISIS!

Az USA hírszerzői szerint: Mustárgázzal támadhat Európában az ISIS!

Az ame­ri­kai hír­szer­zés ve­ze­tője sze­rint az ISIS biz­to­san hasz­nál mus­tár­gázt.

Az ame­ri­kai hír­szer­zés ve­ze­tője sze­rint az ISIS biz­to­san hasz­nált mus­tár­gázt.

Fegyverrel állítaná meg a migránsokat a határon a németek 29 százaléka!

Fegyverrel állítaná meg a migránsokat a határon a németek 29 százaléka!

Min­denki meg­döb­bent a Die Welt köz­vé­le­mény-ku­ta­tá­sán. A be­ván­dor­lás­el­le­nes párt meg­erő­söd­het már­ci­u­sig.

Ártatlan amerikai lánnyal végzett az Iszlám Állam vezetőjének özvegye

Ártatlan amerikai lánnyal végzett az Iszlám Állam vezetőjének özvegye

A 26 éves ál­do­za­tot még Szí­ri­á­ban ej­tet­ték tú­szul, a ke­gyet­len ve­zető a rab­szol­gá­ja­ként tar­totta a fi­a­tal lányt.

Sokkoló felvétel a 4 éves iszlám terroristapalántáról

Sokkoló felvétel a 4 éves iszlám terroristapalántáról

Jihad Ju­nior, így ne­ve­zik az óvo­dás korú brit kisfiút, aki "halál rátok, hi­tet­le­nek" ki­ál­tás­sal rob­ban­tott fel egy autót.

Jihad Ju­nior, így ne­ve­zik az óvo­dás korú brit kisfiút, aki "halál rátok, hi­tet­le­nek" ki­ál­tás­sal rob­ban­tott fel egy autót.

Halálfélelem a Karib-tengeren. Hurrikán csapott le a luxushajóra! Videó!

Halálfélelem a Karib-tengeren. Hurrikán csapott le a luxushajóra!

Az uta­sok attól ret­teg­tek, hogy át­for­dul és el­süllyed.

Az órán­ként 250 ki­lo­mé­te­res orkán erejű szél és a 10 mé­te­res hul­lá­mok miatt meg­dőlt a hajó.

Bizarr vallásszabadság: Sátánisták miatt tiltották be az imát!

Bizarr vallásszabadság: Sátánisták miatt tiltották be az imát!

Hosszú vita után az ame­ri­kai Pho­e­nix­ben a vá­rosi ta­nács ülé­sei többé nem kez­dőd­het­nek közös imá­val.

Na, ezért ne posztolj bármit! Meglepő oldalon bukkantak fel egy lány fotói

Na, ezért ne posztolj bármit! Meglepő oldalon bukkantak fel egy lány fotói

Egy angol di­ák­lány olyan site-on látta vi­szont a saját lá­bá­ról ké­szült ké­pe­ket, ahol na­gyon nem akarta volna...

Micsoda luxus! Itt lazított Beyoncé a Super Bowl alatt!

Micsoda luxus! Itt lazított Beyoncé a Super Bowl alatt!

A vi­lág­hírű díva által ki­bé­relt im­po­záns álom­házra bárki le­csap­hat az Airbnb-n! Igaz, kell egy ki­csit gyűj­te­nie rá...

A vi­lág­hírű díva épp csak be­ug­rott a Super Bowl fél­idei show-jába, hogy elő­adja egyik dalát. Utána máris igye­ke­zett vissza abba a ka­csa­lá­bon forgó vil­lába, amit külön erre az al­ka­lomra bé­relt, és amire bárki le­csap­hat az Airbnb-n!

Kivételesen ritka élőlény tűnt fel az ausztrál partoknál!

Kivételesen ritka élőlény tűnt fel az ausztrál partoknál!

Alby, a ró­zsa­szín szemű, hó­fe­hér tek­nős­bébi még a ta­pasz­alt ku­ta­tó­kat is meg­lepte.

A ku­ta­tó­kat is meg­lepte az a ró­zsa­szín szemű, hó­fe­hér tek­nős­bébi, ami Auszt­rá­lia egyik ked­velt part­sza­ka­szán, Cas­ta­ways Be­a­chen buk­kant fel. A mind­össze 5 centi át­mé­rőjű hül­lőt ön­kén­te­sek ta­lál­ták meg egy fé­szek al­já­ban.

Brutális kivégzés Varsóban, lefejeztek egy tanárnőt!

Brutális kivégzés Varsóban, lefejeztek egy tanárnőt!

Eu­ró­pai el­fo­ga­tó­pa­ran­csot adott ki a var­sói bí­ró­ság egy könyv­tá­ros ellen.

Eu­ró­pai el­fo­ga­tó­pa­ran­csot adott ki a var­sói bí­ró­ság egy könyv­tá­ros ellen, akit azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy le­fe­je­zett egy nyelv­ta­nár­nőt.

Na, minek öltözve karneváloznak az őrült brazilok?

Na, minek öltözve karneváloznak az őrült brazilok?

Bra­zí­li­á­ban tö­me­gek gyűl­tek össze a kar­ne­váli for­ga­tag első nap­ján. Per­sze jó né­há­nyan vol­tak, akik nem bír­tak ma­guk­kal és... ki­ta­lá­lod, minek öl­töz­tek?

Meteor csapott agyon egy buszsofőrt Indiában?

Meteor csapott agyon egy buszsofőrt Indiában?

Ő lehet az első ember, akit bi­zo­nyí­tot­tan egy űrből ér­ke­zett kő ölt meg.

Így tért haza Barbie, a két éve megszökött birka

Így tért haza Barbie, a két éve megszökött birka

Az ál­la­tot 20 kiló gyapjú bo­rí­totta.

Majd­nem két év kó­bor­lás után tért haza gaz­dá­já­hoz egy el­pusz­tult­nak hitt birka Auszt­rá­li­á­ban. A bir­kát vissza­tér­te­kor 20 kiló fe­les­le­ges gyapjú bo­rí­totta.

Az Iszlám Állam egyik parancsnokát fogták el Németországban

Az Iszlám Állam egyik parancsnokát fogták el Németországban

Két he­lyen is ház­ku­ta­tást tar­tot­tak.

Két he­lyen is ház­ku­ta­tást tar­tot­tak va­sár­nap a német ha­tó­sá­gok Mainz kör­nyé­kén, az el­fo­gott férfiak a gyanú sze­rint az Isz­lám Állam tag­jai vol­tak.

Kiderült, melyik gépet akarta felrobbantani az öngyilkos merénylő

Kiderült, melyik gépet akarta felrobbantani az öngyilkos merénylő

A szo­má­liai rep­tér fel­vé­te­lén lát­szik, ahogy egy lap­top­szerű tár­gyat adnak át egy fel­té­te­le­zett me­rény­lő­nek.

A szo­má­liai rep­tér fel­vé­te­lén lát­szik, ahogy egy lap­top­szerű tár­gyat adnak át egy me­rény­lő­nek.

Orvosi csoda: 6 szívelégtelenséggel született a kislány, mégis túlélte!

Orvosi csoda: 6 szívelégtelenséggel született a kislány, mégis túlélte!

Em­ber­fe­letti élni aka­rás­ról tett ta­nú­bi­zony­sá­got a kis Bro­oke, aki­nek az or­vo­sok mind­össze 30 per­cet jó­sol­tak.

Vihar előtti csend Kölnben: érkeznek a feljelentések a támadásokról!

Vihar előtti csend Kölnben: érkeznek a feljelentések a támadásokról!

A hét vé­géig 420 fel­je­len­tést tet­tek a kölni rend­őr­ség­nél, több­nyire zseb­tol­vaj­lás és testi sér­tés miatt.

Véres küzdelmet vívtak egy leopárddal egy indiai iskolában!

Véres küzdelmet vívtak egy leopárddal egy indiai iskolában!

Majd­nem 10 órán át ker­get­ték azt a le­o­pár­dot, ame­lyik va­sár­nap be­té­vedt egy is­ko­lába az in­diai Ben­gal­uru­ban.

Majd­nem 10 órán át ker­get­ték azt a le­o­pár­dot, ame­lyik va­sár­nap be­té­vedt egy is­ko­lába.

Egy migráns megerőszakolta, mégis a magyar nőt vizsgálják Máltán

Egy migráns megerőszakolta, mégis a magyar nőt vizsgálják Máltán

Az sze­ret­nék ki­de­rí­teni: nem volt-e ittas a nő a tá­ma­dás ide­jén...

Az sze­ret­nék ki­de­rí­teni: nem volt-e ittas a nő a tá­ma­dás ide­jén...

Nőnek öltözött a véres dublini mészárlás egyik elkövetője!

Nőnek öltözött a véres dublini mészárlás egyik elkövetője!

A meg­ter­ve­zett akció során egy ember éle­tét vesz­tette, ket­ten pedig sú­lyo­san meg­sé­rül­tek.

Újra jönnek a migránsok a déli határnál!

Újra jönnek a migránsok a déli határnál!

Me­gint nőtt az il­le­gá­li­san Ma­gyar­or­szá­gon át­utazó mig­rán­sok száma, ezért nö­ve­lik a rend­őri lét­szá­mot a déli ha­tár­nál.

Áldozatai levágott fejét árulja a neten az ISIS - állítja egy lelkész

Áldozatai levágott fejét árulja a neten az ISIS - állítja egy lelkész

Harry Walt­her, ame­ri­kai pap sze­rint bru­tá­li­san ki­vég­zett ál­do­za­ta­i­nak össze­zsu­go­rí­tott ko­po­nyá­ját árulja a ter­ror­szer­ve­zet.

Harry Walt­her, ame­ri­kai pap sze­rint bru­tá­li­san ki­vég­zett ál­do­za­ta­i­nak össze­zsu­go­rí­tott ko­po­nyá­ját árulja a ter­ror­szer­ve­zet kü­lön­böző on­line auk­ciós por­tá­lo­kon. Az atya ál­lítja: egy fe­jért akár 140 000 fo­rint­nak meg­fe­lelő össze­get is el­kér­het­nek.

Dublini terror: Fegyveresek gyilkoltak a bokszmeccsen!

Dublini terror: Fegyveresek gyilkoltak a bokszmeccsen!

Bru­tá­lis lö­völ­dö­zésbe tor­kollt a mér­kő­zés, ahol pe­hely­sú­lyú bok­szo­lók küz­döt­tek volna meg egy­más­sal.

Lö­völ­dö­zésbe tor­kollt a mér­kő­zés, ahol pe­hely­sú­lyú bok­szo­lók küz­döt­tek volna meg egy­más­sal.

Phil, a mormota megmondta, mikor köszönt be a tavasz!

Phil, a mormota megmondta, mikor köszönt be a tavasz!

Büsz­kén emel­ték a ma­gasba.

Míg ná­lunk a medve, Ame­ri­ká­ban a mor­mota a sztár. A sző­rös kis szak­értő, ha­tal­mas tömeg előtt jó­solta meg, mikor kö­szönt be az igazi ta­vasz!

Szexszel is terjed a Zika-vírus, még nagyobb bajtól tartanak a kutatók

Szexszel is terjed a Zika-vírus, még nagyobb bajtól tartanak a kutatók

Nagy kér­dés, amire még nincs vá­lasz, hogy med­dig marad fer­tő­ző­ké­pes a sper­má­ban meg­je­lent vírus.

Újabb részletek derültek ki az egyik párizsi merénylőről!

Újabb részletek derültek ki az egyik párizsi merénylőről!

Nem érzi magát biz­ton­ság­ban az a nő, aki fel­adta a rend­őr­ség­nek Abd­el­ha­mid Aba­a­oud-t, az egyik pá­ri­zsi ter­ro­ris­tát.

Nem érzi magát biz­ton­ság­ban az a nő, aki fel­adta a rend­őr­ség­nek Abd­el­ha­mid Aba­a­oud-t, a no­vem­ber 13-ai pá­ri­zsi me­rény­let­so­ro­zat egyik vég­re­haj­tó­ját. A belga-ma­rok­kói ál­lam­pol­gár­ságú dzsi­ha­dis­tát a nő val­lo­má­sá­nak kö­szön­he­tően ta­lálta meg a rend­őr­ség.