POLITIK

BOZÓT

Elképesztő, mit veszünk méz helyett...

Elképesztő, mit veszünk méz helyett...

Arany­ár­ban mérik, de azt sem tud­juk, mi van benne.

Arany­ár­ban mérik, de azt sem tud­juk, mi van benne. A mé­hész sze­rint a biz­to­san va­lódi mézet onnan is­merni meg, hogy drága.

Nyakunkon a kukássztrájk!

Nyakunkon a kukássztrájk!

Fi­gyel­mez­te­tik a la­kó­kat, hogy még a héten te­gyék ki a sze­me­tet.

Fi­gyel­mez­te­tik a la­kó­kat, hogy még a héten te­gyék ki a sze­me­tet. A ku­ká­sok 30 szá­za­lé­kos bér­eme­lést sze­ret­né­nek, és mun­ka­be­szün­te­tésre ké­szül­nek.

Büntetőeljárás Vona Gábor kedvenc polgármestere ellen: Korrupció!

Büntetőeljárás Vona Gábor kedvenc polgármestere ellen: Korrupció!

Nem­rég kö­töt­tek együtt­mű­kö­dési szer­ző­dést. Vona pél­da­ként ál­lí­totta a Job­bik tag­sága elé. Nem szá­mít a kor­rup­ciós vád.

Így hazudoznak álszent politikusok az olimpia ügyéről

Így hazudoznak álszent politikusok az olimpia ügyéről

Döb­be­ne­tes ol­vas­mány.

Döb­be­ne­tes ol­vas­mány, mi min­dent ha­zu­doz­tak már össze ma­gyar po­li­ti­ku­sok az olim­pia ügyé­ben. Min­dig azt, amit a pil­la­nat­nyi, rö­vid­látó ér­de­kük dik­tált.

Csoportosan végezhetik dolgukat a szegedi étteremben

Csoportosan végezhetik dolgukat a szegedi étteremben - fotó

Jól si­ke­rült a fel­újí­tás - még nem tud­juk, hogy csa­ládi-e, vagy csak ko­e­du­kált.

Jól si­ke­rült a fel­újí­tás - még nem tud­juk, hogy csa­ládi-e az il­lem­hely, vagy csak egy­sze­rűen ko­e­du­kált.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Nem csak a Valentin-nap miatt: ezért adják dupla áron a rózsát

Nem csak a Valentin-nap miatt: ezért adják dupla áron a rózsát

Jön a Va­len­tin-nap, fel­szö­kött a rózsa ára! De nem csak az ünnep miatt...

Jön a Va­len­tin-nap, fel­szö­kött a rózsa ára! Mint azt a Ri­post ki­nyo­mozta, nem csak azért, mert ilyen­kor na­gyobb a ke­letje!

Ezért nem járnak az új trolik a fővárosban

Ezért nem járnak az új trolik a fővárosban

Ki­nyíl­tak az ajtók menet köz­ben - pót­ló­bu­szok jár­nak a va­diúj tro­lik he­lyett. Egy ideje már tud­tak a prob­lé­má­ról, de a BKV sze­rint csak egyedi ese­tek vol­tak.

Ki­nyíl­tak az ajtók menet köz­ben - pót­ló­bu­szok jár­nak a va­diúj tro­lik he­lyett. Egy ideje már tud­tak a prob­lé­má­ról.

Szívekkel terítette be a várost

Szívekkel terítette be a várost

Nem min­den­napi Va­len­tin-napi meg­le­pe­té­se­ket rejt Bu­da­pest.

Nem min­den­napi Va­len­tin-napi meg­le­pe­té­se­ket rejt Bu­da­pest.

Rágalmazásért elítélték
Szigetvári Viktort

Rágalmazásért elítélték Szigetvári Viktort

Az Együtt nem­rég le­kö­szönt el­nö­két a Nyír­egy­házi Já­rás­bí­ró­ság mondta ki bű­nös­nek.

Botrány a benzinkúton! Autókat tett tönkre a tévedés

Botrány a benzinkúton! Autókat tett tönkre a tévedés

Össze­ke­ver­ték az üzem­anya­go­kat a kis­te­leki OMW-kúton. Vagy va­lami ha­sonló tör­tént.

Össze­ke­ver­ték az üzem­anya­go­kat a kis­te­leki OMW-kúton. Vagy va­lami ha­sonló tör­tént.

Nagy a baj: ezért van aranyárban a zöldség

Nagy a baj: ezért van aranyárban a zöldség

El­ké­pesztő árak, a ta­va­lyi­ak­nak leg­alább a dup­lája fo­gadja a vá­sár­ló­kat.

El­ké­pesztő árak, a ta­va­lyi­ak­nak leg­alább a dup­lája fo­gadja a vá­sár­ló­kat a pi­a­co­kon és a hi­per­mar­ke­tek zöld­ség­pult­jain. De ná­lunk leg­alább van: az an­go­lok­nál már kor­lá­toz­ták a vá­sá­rol­ható mennyi­sé­get!

Erre figyelj, nélküle már nem ülhetsz autóba

Erre figyelj, nélküle már nem ülhetsz autóba

Ha el­in­dulsz, pórul jár­hatsz.

Ha el­in­dulsz, pórul jár­hatsz. A pénz­tár­cád fogja bánni. De van még más is amit jó, ha tudsz.

Belepte a hó a várost, erre számíts, ha útra kelsz

Belepte a hó a várost, erre számíts, ha útra kelsz

Be­csa­pós lesz az idő. Durva fa­gyok jön­nek, de a nap is sütni fog. Hét végén újra jön a mí­nusz 10 fok.

Be­csa­pós lesz az idő. Durva fa­gyok jön­nek, de a nap is sütni fog. Hét végén újra jön a mí­nusz 10 fok.

Nevetségessé tette magát a bíróságon a Jobbik

Nevetségessé tette magát a bíróságon a Jobbik

El­ső­sor­ban azt pró­bál­ták meg­tudni, hogy ki szi­vá­rog­tat a pár­ton belül.

El­ső­sor­ban azt pró­bál­ták meg­tudni, hogy ki szi­vá­rog­tat a pár­ton belül. Sőt azt is meg­pró­bál­ták hely­re­i­ga­zít­tatni, hogy tö­rés­vo­na­lak len­né­nek a Job­bi­kon belül.

Vona mecseteket akar építeni, a jobbikosok kegyetlenül ízekre szedték

Vona mecseteket akar építeni, a jobbikosok kegyetlenül ízekre szedték

A Job­bik el­nöke el­szólta magát, tá­mo­gatja me­cse­tek épí­té­sét.

A Job­bik el­nöke el­szólta magát egy té­vé­mű­sor­ban, ki­bökte, hogy tá­mo­gatja Ma­gyar­or­szá­gon me­cse­tek épí­té­sét. A Job­bik kö­vet­ke­ze­tes hívei ízekre szed­ték a kuruc.info-n!

Erről hallgat Juhász Péter: A bíróság a Ripostnak adott igazat

Erről hallgat Juhász Péter: A bíróság a Ripostnak adott igazat

Ezt már nem kür­töli vi­lággá Ju­hász

Ezt nem kür­töli vi­lággá a 15 évre ítélt Por­tik Tamás saj­tósa, az Együtt al­el­nöke, Ju­hász Péter. Pert vesz­tett, a Ri­post nyert.

Öt év börtön jár az embercsempészeknek

Üzenjük: Öt év jár az embercsempészeknek

A zöld­ha­tá­ron el­ka­pott bű­nö­zők gyor­sí­tott el­já­rásra szá­mít­hat­nak.

Ma­gyar­or­szág a le­hető leg­ha­tá­ro­zot­tab­ban lép fel a mig­rán­so­kon élős­kö­dők­kel szem­ben. A zöld­ha­tá­ron el­ka­pott bű­nö­zők gyor­sí­tott el­já­rásra szá­mít­hat­nak.

Újabb, kabaréba illő botrány a Jobbikban, vetkőznek és lehallgatnak

Újabb, kabaréba illő botrány a Jobbikban, vetkőznek és lehallgatnak

Az újabb ka­baré úgy kez­dő­dött, hogy a párt al­el­nöke, Vona he­lyet­tese, az év végén mez­te­lenre vet­kő­zött a saját iro­dá­já­ban....

Aszteroidariadó! Elzúgott mellettünk, szinte észrevétlenül

Aszteroidariadó! Elzúgott mellettünk, szinte észrevétlenül

Egy fél Hold­nyi tá­vol­ságra, kö­rül­be­lül 170 ezer ki­lo­mé­terre ha­ladt el mel­let­tünk egy ki­sebb kő­szikla ja­nuár 9-én.

Egy fél Hold­nyi tá­vol­ságra, kö­rül­be­lül 170 ezer ki­lo­mé­terre ha­ladt el mel­let­tünk egy ki­sebb kő­szikla ja­nuár 9-én.

Hadházy, az LMP társelnöke hazudik. Le kell mondania!

Hadházy, az LMP társelnöke hazudik. Le kell mondania!

Tény­sze­rűen bi­zo­nyít­ható mindez.

Tény­sze­rűen bi­zo­nyít­ható, hogy a po­li­ti­kus ha­zu­dik. Nem igaz, hogy édes­anyja 300 mil­lió fo­rin­tért nem pró­bált meg­sze­rezni egy ha­tal­mas bir­to­kot!

Berúgott vagy belőtte magát az MSZP politikusa

Berúgott vagy belőtte magát az MSZP politikusa

Kun­halmi Ágnes nyil­ván­va­lóan va­la­mi­féle szer be­fo­lyása alatt áll­ha­tott. Má­sutt azon­nal le­mon­dat­nák...

Kun­halmi Ágnes össze-vissza rö­hög­csélt és fura gri­ma­szo­kat vá­gott. Nyil­ván­va­lóan va­la­mi­féle szer be­fo­lyása alatt áll­ha­tott.

Végzetes érzelmek: ők gyilkoltak a szerelemért 2016-ban

Végzetes érzelmek: ők gyilkoltak a szerelemért 2016-ban

A leg­sok­ko­lóbb bűn­ügyek mö­gött idén is a fél­té­keny­ség állt: sok kö­ve­tel­tek a vi­szon­zat­lan sze­rel­mek.

A leg­sok­ko­lóbb bűn­ügyek mö­gött idén is a fél­té­keny­ség állt: sok kö­ve­tel­tek a vi­szon­zat­lan sze­rel­mek.

Furcsa helyzet az ATV-ben:
Mi lesz Kálmán Olga férjével?

Furcsa helyzet az ATV-ben: Mi lesz Kálmán Olga férjével?

Az ATV-t vá­rat­la­nul, a ka­rá­cso­nyi parti után kész hely­zet elé ál­lító mű­sor­ve­zető esete nagy vi­hart ka­vart. Férje eköz­ben szép csend­ben to­vább dol­go­zik a csa­tor­ná­nál.

Zázrivecz Gábor az igazi neve. Miért lett belőle Vona Gábor?

Zázrivecz Gábor az igazi neve. Miért lett belőle Vona Gábor?

Évek óta fe­sze­ge­tik a kér­dést.

Évek óta fe­sze­ge­tik a kér­dést a Job­bik háza táján, va­ló­sá­gos "me­se­könyv" szü­le­tett már arról, miért is nem az ere­deti nevén sze­re­pel Vona Gábor.

Juhász Péter megint hazudott: Már a huszadik pert vesztette el

Juhász Péter megint hazudott:
Már a huszadik pert vesztette el

A rá­ga­lom­ári­á­i­ról köz­is­mert po­li­ti­kus ismét na­gyot ha­zu­dott

A rá­ga­lom­ári­á­i­ról és ká­bí­tó­szer-ra­jon­gá­sá­ról köz­is­mert po­li­ti­kus ismét na­gyot ha­zu­dott. Már a hu­sza­dik vesz­tes pert ír­hatja fel "di­cső­ség­táb­lá­jára".

Viszlát PeCsa! Kezdődik a legendás ház bontása a Városligetben

Viszlát PeCsa! Kezdődik a legendás ház bontása a Városligetben

Har­minc­évi mű­kö­dés után vég­leg be­zárt a Pe­tőfi Csar­nok.

Har­minc­évi mű­kö­dés után vég­leg be­zárt a Pe­tőfi Csar­nok. A Ri­post utol­jára kö­rül­néz­he­tett...

Inog Vona Gábor széke.
Izzik a levegő a Jobbikban

Inog Vona Gábor széke. Izzik a levegő a Jobbikban

A kri­ti­kát le­fojtó dik­tá­tor ellen ér­le­lő­dik a lá­za­dás. Az ön­ké­nyes­kedő párt­el­nök so­ka­kat ma­gára ha­ra­gí­tott.

Szívszorító: több métert zuhant egy kutya, a mélyben találtak rá

Szívszorító: több métert zuhant egy kutya, a mélyben találtak rá

A kis­ku­tya ha­lálra volt ré­mülve, ami­kor rá­ta­lál­tak. Nyolc mé­tert zu­hant...

Így bukkantak a két hónapja eltűnt magyar lány nyomára

Így bukkantak a két hónapja eltűnt magyar lány nyomára Olaszországban

Nem­zet­közi szintű nyo­mo­zást in­dí­tott az Együtt az El­tűnt Gyer­me­ke­kért Ala­pít­vány a 15 éves And­rea után, aki végül szerda este ke­rült elő.

Nem­zet­közi szintű nyo­mo­zást in­dí­tott az Együtt az El­tűnt Gyer­me­ke­kért Ala­pít­vány a 15 éves And­rea után, aki végül szerda este ke­rült elő To­ri­nó­ban.

Fontos pert nyert a Ripost Vona Gáborral szemben!

Fontos pert nyert
a Ripost Vona Gáborral szemben!

Hiába tün­tette el a bűn­je­le­ket, hiába pró­bálta le­ta­gadni a szá­mára kínos té­nye­ket, a bí­ró­ság a Ri­post­tal ér­tett egyet.

Hiába tün­tette el a bűn­je­le­ket, hiába pró­bálta le­ta­gadni a szá­mára kínos té­nye­ket, a bí­ró­ság a Ri­post­tal ér­tett egyet.

Írásbeli bizonyíték a Jobbik és a rendőrgyilkos szervezet szoros együttműködésre

Írásbeli bizonyíték a Jobbik és a rendőrgyilkos szervezet szoros együttműködésre

A Job­bik par­la­menti kép­vi­se­lője ...

A Job­bik par­la­menti kép­vi­se­lője je­len­tette be a ha­tó­sá­gok­nál...

Cigány barátnője miatt leváltották Vona testőrét: Rasszista botrány a Jobbikban!

Cigány barátnője miatt leváltották Vona testőrét: Rasszista botrány a Jobbikban!

Ki­zár­ták, meg­aláz­ták a Job­bik ren­dez­vé­nyeit biz­to­sító test­őr­gárda bu­da­pesti fő­nö­két.

Terry Black átszakította a gátat: Fura fotót posztolt Vona Gáborról

Terry Black átszakította a gátat: Fura fotót posztolt Vona Gáborról

Lé­pés­ről lé­pésre ada­golja a kínos in­for­má­ci­ó­kat a Vona-bot­rányt ki­rob­bantó, Né­met­or­szág­ban élő elő­adó­mű­vész.

A Jobbik szerint Trump kiszámíthatatlan őrült. Kibújt a szög a zsákból?

A Jobbik szerint Trump kiszámíthatatlan őrült. Kibújt a szög a zsákból?

A Job­bik szó­vi­vője sú­lyos sza­vak­kal ítéli el az USA fris­sen meg­vá­lasz­tott el­nö­két.

Egyre többen lázadnak Vona ellen a Jobbikban, rátámadt Budaházy húga is...

Egyre többen lázadnak Vona ellen a Jobbikban, rátámadt Budaházy húga is...

A kvó­ta­el­le­nes al­kot­mány­mó­do­sí­tás el­uta­sí­tása is so­ka­kat szem­be­for­dít a párt­el­nök­kel.

Vona válságstábot állított fel a Terry Black-botrány kezelésére!

Vona válságstábot állított fel a Terry Black-botrány kezelésére!

A párt­el­nök leg­fon­to­sabb em­be­reit, köz­tük a fe­le­sé­gét ál­lí­totta csa­ta­sorba.

Leg­fon­to­sabb em­be­reit, köz­tük a fe­le­sé­gét ál­lí­totta csa­ta­sorba a ve­szé­lyes­nek ítélt hely­zet ke­ze­lé­sére.

Zuschlag is megvádolta Vonát: Valljon színt végre!

Zuschlag is megvádolta Vonát: Valljon színt végre!

Szé­les kör­ben is­mert a dolog?

A szo­ci­a­lista párt egy­kori üd­vös­kéje sze­rint szé­les kör­ben is­mert Vona Gá­bor­ról, amit egy té­vé­in­ter­jú­ban Terry Black ál­lí­tott róla.

Terry Black megtámadta Vonát: Valld be, hetente sokszor találkoztunk!

Terry Black megtámadta Vonát: Valld be őszintén, hetente többször is találkoztunk!

Azt ál­lítja, hogy Vona Gábor sok min­dent le­ta­gad a múlt­já­ból, ami kel­le­met­len lehet neki.

Horror: Nyomorban él a tótújfalui gyilkos lánya

Horror: Nyomorban él a tótújfalui gyilkos lánya

A meg­erő­sza­kolt nő ke­gyel­met ka­pott, mi­u­tán le­lőtte ne­ve­lő­ap­ját. Ám ez­után el­tűnt, kis­lá­nyát is hát­ra­hagyta.

A meg­erő­sza­kolt nő ke­gyel­met ka­pott, mi­u­tán le­lőtte ne­ve­lő­ap­ját. Ám ez­után el­tűnt, kis­lá­nyát is hát­ra­hagyta.

A rendőrgyilkos fiával partizott Vona Gábor: Leleplező fotó!

A rendőrgyilkos fiával partizott Vona Gábor: Leleplező fotó!

Meg­döb­bentő kép ke­rült nyil­vá­nos­ságra. A Job­bik el­nöke a bőnyi rend­őr­gyil­kos fi­á­val ün­ne­pel.

Meg­döb­bentő kép ke­rült nyil­vá­nos­ságra. A Job­bik el­nöke a bőnyi rend­őr­gyil­kos fi­á­val ün­ne­pel.

Eltüntette a Rogán Antalról szóló hazug cikket a Vasárnapi Hírek

Eltüntette a Rogán Antalról szóló hazug cikket a Vasárnapi Hírek

Be­bi­zo­nyo­so­dott, hogy min­den ál­lí­tá­suk va­lót­lan.

Min­den bi­zonnyal a bün­te­tő­el­já­rás elől pró­bál­nak így me­ne­külni. Be­bi­zo­nyo­so­dott, hogy min­den ál­lí­tá­suk va­lót­lan.

A Népszava lebuktatta a rendőrgyilkossal együttműködő Jobbikot

A Népszava lebuktatta a rendőrgyilkossal együttműködő Jobbikot

A bal­ol­dali lap egy ti­tok­ban ké­szült fo­tó­val le­lep­lezte a Job­bik kép­vi­se­lő­jét.

A bal­ol­dali lap egy ti­tok­ban ké­szült fo­tó­val le­lep­lezte a Job­bik kép­vi­se­lő­jét.

Törvénysértő az ítélet a Simicska-perben? Kapkodott a sértődött bíró?

Törvénysértő az ítélet a Simicska-perben? Kapkodott a sértődött bíró?

El­fo­gult­sági in­dít­vá­nyok, meg nem en­ge­dett bi­zo­nyí­tás, akadt jó­né­hány fur­csa­ság. Foly­ta­tása kö­vet­ke­zik!

Az ünnepek után elöntheti a szemét Budapestet: Kukássztrájk!

Az ünnepek után elöntheti a szemét Budapestet: Kukássztrájk!

A sze­mét­szál­lí­tók­nak na­gyon elege lett, ha­lot­tak napja után jöhet a sztrájk!

Vona tárja fel sötét múltját! Terry Black újra megtámadta a Jobbik elnökét...

Vona tárja fel sötét múltját! Terry Black újra megtámadta a Jobbik elnökét...

A transz­vesz­tita elő­adó­mű­vész egy­szer már térdre kény­sze­rí­tette ...

A transz­vesz­tita elő­adó­mű­vész eddig nem be­szélt a le­ve­gőbe, egy­szer már be­is­merő val­lo­másra kény­sze­rí­tette a Job­bik el­nö­két. Foly­ta­tása kö­vet­ke­zik?

Jobbikos parlamenti képviselő rokona randalírozott a Fradi pálya székházánál

Jobbikos parlamenti képviselő rokona randalírozott
a Fradi pálya székházánál

A fel­szó­lí­tás el­le­nére még a szék­házba is be­ron­tott...

Né­hány napja az FTC pálya be­já­ra­tá­nál Szil­ágyi György job­bi­kos kép­vi­selő ro­kona ga­ráz­dál­ko­dott. A fel­szó­lí­tás el­le­nére még a szék­házba is be­ron­tott...

A Jobbikban közkézen forognak Vona szexuálisan túlfűtött magánlevelei

A Jobbikban közkézen forognak Vona szexuálisan túlfűtött magánlevelei

A fe­le­sé­gük mel­lett sze­re­tőt is tart­hat­nak a job­bi­kos po­li­ti­ku­sok?

A fe­le­sé­gük mel­lett sze­re­tőt is tart­hat­nak a job­bi­kos po­li­ti­ku­sok?

Tovább fecsegnek Juhász Péterről Portik rokonai!

Tovább fecsegnek Juhász Péterről Portik rokonai!

Még­hozzá egy té­vé­ka­mera előtt.

A maffi­ózó sötét po­li­ti­kai cél­ja­ira sze­mé­lye­sen je­lölte ki az Együtt al­el­nö­két. Ő irá­nyítja, ő dik­tál. Ezt Por­tik ro­kona fe­csegte el egy ka­mera előtt.

Megszólalt a Rogán-Juhász per koronatanúja, Portik rabtársa

Megszólalt a Rogán-Juhász per koronatanúja, Portik rabtársa

Meg­szó­lalt a Ri­post­nak Por­tik Tamás egy­kori rab­társa, akit a bí­ró­ság rö­vi­de­sen meg­hall­gat a Rogán által in­dí­tott per­ben.

Rogán szerint Juhász Péter Portik Tamás elítélt bűnöző samesza

Rogán szerint Juhász Péter Portik Tamás elítélt bűnöző samesza

A Mi­nisz­ter­el­nöki Ka­bi­net­iro­dát ve­zető mi­nisz­ter sze­rint össze­ját­sza­nak azért, hogy le­já­ras­sák őt.

Vona Gábor menekül, mindent letagad: törli a saját Facebookját is!

Vona Gábor menekül, mindent letagad: törli a saját Facebookját is!

A múl­tat vég­képp el­tö­rölni...

Akár­csak a kom­mu­nis­ták, akik idő­ről időre át­ír­ták a saját múlt­ju­kat, a Job­bik el­nöke is meg­pró­bálja el­tün­tetni saját elő­éle­té­nek ma már ké­nyel­met­len fe­je­ze­teit. Mintha csak az In­ter­na­ci­o­nálé sorai kel­né­nek új életre: A múl­tat vég­képp el­tö­rölni...

Az ellenzék árulónak nyilvánította a Portikkal szövetkező Juhász Pétert!

Az ellenzék árulónak nyilvánította a Portikkal szövetkező Juhász Pétert!

A bű­nöző test­őre a fü­tyü­lős tün­te­tés fő szer­ve­zője.

A bű­nöző test­őre a fü­tyü­lős tün­te­tés fő szer­ve­zője.

Vona Gábor egy hírhedt török terrorszervezet tiszteletbeli tagja

Vona Gábor egy hírhedt török terrorszervezet tiszteletbeli tagja

Ko­ráb­ban, még a cu­ki­ság­kam­pány előtt ő maga di­cse­ke­dett el a Szürke Far­ka­sok ba­rát­sá­gá­val. Amit a mai napig ki­tar­tóan ápol.

Lemond-e Vona Gábor? Beleragadt a politikába?

Lemond-e Vona Gábor? Beleragadt a politikába?

A Job­bik lé­nyege csak a gyű­lö­let?

A Job­bik lé­nyege a gyű­lö­let, a párt ál­szent, és nem a va­lódi arcát mu­tatja - ál­lítja a ko­rábbi al­el­nök. Sze­rinte Vona bot­csi­nálta po­li­ti­kus.

Portik testőrével akarja szétverni október 23-át
Juhász Péter

Portik testőrével akarja szétverni október 23-át
Juhász Péter

Por­tik bom­ba­ke­reső test­őré­vel és egy po­li­ti­kai ka­lan­dor­ral szö­vet­ke­zett.

A ki­szi­várgó in­for­má­ciók sze­rint Por­tik bom­ba­ke­reső test­őré­vel és egy hír­hedt po­li­ti­kai ka­lan­dor­ral akarja bot­rányba ful­lasz­tani a va­sár­napi ün­nepi meg­em­lé­ke­zést Ju­hász Péter. A szer­ve­zés­ben Por­tik sza­bad­lá­bon lévő em­be­rei se­gí­te­nek.

Ki a hazaáruló?
Vona jól belekeveredett a politikai kufárkodásba.

Vona jól belekeveredett a politikai kufárkodásba.
Ki a hazaáruló?

Most akkor ha­za­áruló vagy sem?

Most akkor ha­za­áruló vagy sem, aki nem sza­vazza meg az al­kot­mány­mó­do­sí­tást?

Mocskos zsidók!- üvöltötték:Amerikai film a Jobbik titkos történetéről

Mocskos zsidók!- üvöltötték: Amerikai film a Jobbik titkos történetéről

New York­ban egy híres fesz­ti­vá­lon mu­tat­ták be nem­rég a Job­bik el­tit­kolt tör­té­ne­té­ről szóló do­ku­men­tumfil­met.

Simicska fia zöldfülű kezdőként teszi tönkre apja birodalmát

Simicska fia zöldfülű kezdőként teszi tönkre apja birodalmát

A vér­ségi ala­pon ki­ne­ve­zett 24 éves ifjonc há­lyog­ko­vács­ként teszi sorra az ut­cára az em­be­re­ket.

Ki mer-e állni nyílt vitára zsidó alelnökével Vona Gábor?

Ki mer-e állni
nyílt vitára zsidó alelnökével Vona Gábor?

Ala­po­san fel­ka­varta a ke­dé­lye­ket egy, a Job­bik­ról szóló do­ku­men­tumfilm.

Ala­po­san fel­ka­varta a ke­dé­lye­ket egy, a Job­bik­ról szóló ame­ri­kai do­ku­men­tumfilm. Ho­gyan utál­ták ki maguk közül a párt al­el­nö­két, mi­u­tán nyíl­tan meg­val­lotta zsidó szár­ma­zá­sát.

Ózdra, Novák Előd nejéhez kerülnek a magyar választók adatai!

Ózdra, Novák Előd nejéhez kerülnek a magyar választók adatai!

Kész őrü­let. A vá­lasz­tók ada­tait Novák Előd neje fogja ke­zelni Ózdon!

Kész őrü­let. Egy Ózdra be­jegy­zett egye­sü­let­hez ke­rül­nek a Job­bik kon­zul­tá­ci­ója során vissza­ér­kező le­ve­lek. Nem a párt in­tézi a le­ve­le­zést és az adat­fel­dol­go­zást, hanem egy seb­ti­ben össze­ho­zott egye­sü­let.

A játékgépmaffia ügynöke a jobbikos politikus? A sógoráért lobbizik!

A játékgépmaffia ügynöke a jobbikos politikus? A sógoráért lobbizik!

Szo­ros szá­lak fűzik a sze­ren­cse­já­ték-al­vi­lág­hoz. Só­gora vas­ta­gon benne volt.

A Job­bik leg­sze­gé­nyebb­nek mon­dott kép­vi­se­lő­jét szo­ros szá­lak fűzik a sze­ren­cse­já­ték-al­vi­lág­hoz.

Őket ölték meg a Budapestről útnak indított ISIS harcosok...

Őket ölték meg a Budapestről útnak indított ISIS harcosok...

Döb­be­ne­tes él­mény szem­be­nézni az ál­do­za­tok ar­cá­val, látni a fi­a­ta­lon meg­gyil­kolt em­be­re­ket. Akik ma is él­het­né­nek...

Hazugságok és félreértések a népszavazással kapcsolatban

Hazugságok és félreértések a népszavazással kapcsolatban

Egy videó meg­pró­bál ren­det tenni a za­var­keltő ma­gya­rá­za­tok kö­zött.

Így politizál a börtönben Portik: ki akar szabadulni!

Így politizál a börtönben Portik: ki akar szabadulni!

Fura jegy­ző­könyv lett ol­vas­ható...

Ha va­laki ké­tel­kedne, ho­gyan irá­nyít po­li­ti­ku­so­kat a bör­tön­ből a 15 évre ítélt maffi­ózó, az el­mé­lyed­het egy nyil­vá­nos­ságra ke­rült rend­őr­ségi val­lo­más­ban.

Juhász Péter elvakult híve verte meg G. Fodor Gábort!

Juhász Péter elvakult híve verte meg G. Fodor Gábort!

Az új­ság­író meg­ve­rése után po­li­ti­kai el­fo­gult­sá­got bi­zo­nyító posz­tok­kal ün­ne­pelt a ve­rő­le­gény a fi­á­val együtt...

Az új­ság­író meg­ve­rése után nyom­ban di­a­dal­it­tas, posz­tok­kal ün­ne­pelt a ve­rő­le­gény a fi­á­val együtt...

Vadászidény a panelek tövében

Vadászidény a panelek tövében

El­sza­po­rod­tak Óbu­dán a vad­disz­nók, ki­lö­vési en­ge­délyt adtak ki rájuk.

El­sza­po­rod­tak Óbu­dán a vad­disz­nók, be­jár­nak a ker­tekbe, ve­szélyt je­lent­het­nek a la­kókra, s a prob­léma az ön­kor­mány­zat sze­rint csak a ki­lö­vé­sük­kel old­ható meg.

Se inge, se lakása: Politikai alapítvány pénzét éli fel Juhász Péter?

Se inge, se lakása: Politikai alapítvány pénzét éli fel Juhász Péter?

Vajon ki fi­zette az Ad­rián, Pag-szi­ge­tén az álom­nya­ra­lást, egy gyö­nyörű ba­la­toni va­ká­ci­ó­ról nem is be­szélve.

Gazdag vállalkozó látta vendégül Juhász Pétert a luxusnyaralóhelyen!

Gazdag vállalkozó látta vendégül Juhász Pétert a luxusnyaralóhelyen!

Az Együtt po­li­ti­kusa el­is­merte, hogy a mil­li­ár­do­sok ked­venc he­lyén, Niz­zá­ban nya­ralt. Kinek a pén­zén?

Az Együtt po­li­ti­kusa el­is­merte, hogy a mil­li­ár­do­sok ked­venc he­lyén, Niz­zá­ban nya­ralt. Kinek a pén­zén?

Kukkoló házigazda: szexbotrány a lakáshotel-oldalon

Kukkoló házigazda: szexbotrány a lakáshotel-oldalon

Egy in­ter­ne­ten ter­jedő tör­té­net...

Egy in­ter­ne­ten ter­jedő tör­té­net­tel rom­bol­ják a nép­szerű la­kás­ho­tel-szol­gál­ta­tás, az Airbnb imá­zsát.

Juhász Péter maga vallotta be, hogy Portiknak dolgozik!

Juhász Péter maga vallotta be, hogy Portiknak dolgozik!

A gyil­kos­ságra való fel­buj­tás miatt 15 évre ítélt maffi­ózó szo­ro­san együtt­mű­kö­dik az Együtt el­len­zéki párt al­el­nö­ké­vel Ju­hász Pé­ter­rel.

Las­san, lé­pés­ről-lé­pésre ki­de­rül az igaz­ság. A gyil­kos­ságra való fel­buj­tás miatt 15 évre ítélt maffi­ózó szo­ro­san együtt­mű­kö­dik az Együtt el­len­zéki párt al­el­nö­ké­vel Ju­hász Pé­ter­rel.

A gyilkos orvosról ír bizalmas információkat egy román lap

A gyilkos orvosról ír bizalmas információkat egy román lap

Ma­gyar for­rásra hi­vat­kozva közöl ér­te­sü­lé­se­ket.

Ma­gyar for­rásra hi­vat­kozva közöl ér­te­sü­lé­se­ket a nyír­egy­házi gyil­kos­ság kö­rül­mé­nye­i­ről az újság.

Hitler-hívő neonáciknak juttat közpénzt a Jobbik!

Hitler-hívő neonáciknak juttat közpénzt a Jobbik!

A 888.hu kö­vette végig a pénz útját.

A 888.hu kö­vette végig a pénz útját a Job­bik-frak­ci­ó­tól, ala­pít­vá­nyo­kon ke­resz­tül a náci szim­pa­ti­zán­so­kig. A párt dísz­le­tei mö­gött min­den a régi.

Vona Gábor elvesztette a józan eszét. Vadállatokat akar simogatni!

Vona Gábor elvesztette a józan eszét. Vadállatokat akar simogatni!

A szél­ső­jobb­ol­dali po­li­ti­kus meg­döb­bentő kér­dést in­té­zett az Orbán-kor­mány egyik mi­nisz­te­ré­hez!

Így lopnak a fővárosi közterület-fenntartónál:
kitört a botrány!

Így lopnak a fővárosi közterület-fenntartónál: kitört a botrány!

Lé­nye­gé­ben saját ma­gá­nak ír­ha­tott ki pá­lyá­za­tot a ké­sőbbi nyer­tes.

Lé­nye­gé­ben saját ma­gá­nak ír­ha­tott ki pá­lyá­za­tot a ké­sőbbi nyer­tes. Aki már régi "csó­kos­nak" szá­mít a cég­nél. Még az igaz­ga­tó­val is egyez­tet, így aztán biz­to­san ő nyer.