POLITIK

BOZÓT

Öt év börtön jár az embercsempészeknek

Üzenjük: Öt év jár az embercsempészeknek

A zöld­ha­tá­ron el­ka­pott bű­nö­zők gyor­sí­tott el­já­rásra szá­mít­hat­nak.

Ma­gyar­or­szág a le­hető leg­ha­tá­ro­zot­tab­ban lép fel a mig­rán­so­kon élős­kö­dők­kel szem­ben. A zöld­ha­tá­ron el­ka­pott bű­nö­zők gyor­sí­tott el­já­rásra szá­mít­hat­nak.

Aszteroidariadó! Elzúgott mellettünk, szinte észrevétlenül

Aszteroidariadó! Elzúgott mellettünk, szinte észrevétlenül

Egy fél Hold­nyi tá­vol­ságra volt csak.

Egy fél Hold­nyi tá­vol­ságra, kö­rül­be­lül 170 ezer ki­lo­mé­terre ha­ladt el mel­let­tünk egy ki­sebb kő­szikla ja­nuár 9-én.

Hadházy, az LMP társelnöke hazudik. Le kell mondania!

Hadházy, az LMP társelnöke hazudik. Le kell mondania!

Tény­sze­rűen bi­zo­nyít­ható mindez.

Tény­sze­rűen bi­zo­nyít­ható, hogy a po­li­ti­kus ha­zu­dik. Nem igaz, hogy édes­anyja 300 mil­lió fo­rin­tért nem pró­bált meg­sze­rezni egy ha­tal­mas bir­to­kot!

Újabb, kabaréba illő botrány a Jobbikban, vetkőznek és lehallgatnak

Újabb, kabaréba illő botrány a Jobbikban, vetkőznek és lehallgatnak

Vona he­lyet­tese, az év végén mez­te­lenre vet­kő­zött a saját iro­dá­já­ban....

Az újabb job­bi­kos po­li­ti­kai ka­baré úgy kez­dő­dött, hogy a párt al­el­nöke, Vona he­lyet­tese, az év végén mez­te­lenre vet­kő­zött a saját iro­dá­já­ban....

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Végzetes érzelmek: ők gyilkoltak a szerelemért 2016-ban

Végzetes érzelmek: ők gyilkoltak a szerelemért 2016-ban

A leg­sok­ko­lóbb bűn­ügyek hát­te­ré­ben idén is a fél­té­keny­ség állt: újra ren­ge­teg ál­do­za­tot kö­ve­tel­tek a vi­szon­zat­lan sze­rel­mek.

A leg­sok­ko­lóbb bűn­ügyek hát­te­ré­ben idén is a fél­té­keny­ség állt: újra ren­ge­teg ál­do­za­tot kö­ve­tel­tek a vi­szon­zat­lan sze­rel­mek. Gye­rek is van a ha­lot­tak kö­zött...

Berúgott vagy belőtte magát az MSZP politikusa

Berúgott vagy belőtte magát az MSZP politikusa

Kun­halmi Ágnes nyil­ván­va­lóan va­la­mi­féle szer be­fo­lyása alatt áll­ha­tott. Má­sutt azon­nal le­mon­dat­nák...

Kun­halmi Ágnes össze-vissza rö­hög­csélt és fura gri­ma­szo­kat vá­gott. Nyil­ván­va­lóan va­la­mi­féle szer be­fo­lyása alatt áll­ha­tott.

Juhász Péter megint hazudott: Már a huszadik pert vesztette el

Juhász Péter megint hazudott: Már a huszadik pert vesztette el

A rá­ga­lom­ári­á­i­ról és ká­bí­tó­szer-ra­jon­gá­sá­ról köz­is­mert po­li­ti­kus ismét na­gyot ha­zu­dott. Már a hu­sza­dik vesz­tes pere ez.

Furcsa helyzet az ATV-ben:
Mi lesz Kálmán Olga férjével?

Furcsa helyzet az ATV-ben: Mi lesz Kálmán Olga férjével?

Az ATV-t vá­rat­la­nul, a ka­rá­cso­nyi parti után kész hely­zet elé ál­lító mű­sor­ve­zető esete nagy vi­hart ka­vart. Férje eköz­ben szép csend­ben to­vább dol­go­zik a csa­tor­ná­nál.

Zázrivecz Gábor az igazi neve. Miért lett belőle Vona Gábor?

Zázrivecz Gábor az igazi neve. Miért lett belőle Vona Gábor?

Évek óta fe­sze­ge­tik a kér­dést a Job­bik háza táján, va­ló­sá­gos "me­se­könyv" szü­le­tett már.

Évek óta fe­sze­ge­tik a kér­dést a Job­bik háza táján, va­ló­sá­gos "me­se­könyv" szü­le­tett már.

Így bukkantak a két hónapja eltűnt magyar lány nyomára Olaszországban

Így bukkantak a két hónapja eltűnt magyar lány nyomára Olaszországban

Nem­zet­közi szintű nyo­mo­zást in­dí­tott az Együtt az El­tűnt Gyer­me­ke­kért Ala­pít­vány a 15 éves And­rea után.

Inog Vona Gábor széke.
Izzik a levegő a Jobbikban

Inog Vona Gábor széke. Izzik a levegő a Jobbikban

A kri­ti­kát le­fojtó dik­tá­tor ellen ér­le­lő­dik a lá­za­dás. Az ön­ké­nyes­kedő párt­el­nök so­ka­kat ma­gára ha­ra­gí­tott.

Viszlát PeCsa! Kezdődik a legendás ház bontása a Városligetben

Viszlát PeCsa! Kezdődik a legendás ház bontása a Városligetben

Har­minc­évi mű­kö­dés után vég­leg be­zárt a Pe­tőfi Csar­nok.

Har­minc­évi mű­kö­dés után vég­leg be­zárt a Pe­tőfi Csar­nok. A Ri­post utol­jára kö­rül­néz­he­tett az épü­let­ben...

Szívszorító: több métert zuhant egy kutya, a mélyben találtak rá

Szívszorító: több métert zuhant egy kutya, a mélyben találtak rá

A kis­ku­tya ha­lálra volt ré­mülve, ami­kor rá­ta­lál­tak. Nyolc mé­tert zu­hant...

A kis­ku­tya ha­lálra volt ré­mülve, ami­kor rá­ta­lál­tak. Nyolc mé­tert zu­hant...

Fontos pert nyert a Ripost Vona Gáborral szemben!

Fontos pert nyert a Ripost Vona Gáborral szemben!

Hiába tün­tette el a bűn­je­le­ket, pró­bálta le­ta­gadni a szá­mára kínos té­nye­ket, a bí­ró­ság a Ri­post­tal ér­tett egyet.

Hiába tün­tette el a bűn­je­le­ket, hiába pró­bálta le­ta­gadni a szá­mára kínos té­nye­ket, a bí­ró­ság a Ri­post­tal ér­tett egyet.

Bizonyítékok a Jobbik és a rendőrgyilkos szervezet szoros együttműködésre

Írásbeli bizonyíték a Jobbik és a rendőrgyilkos szervezet szoros együttműködésre

A Job­bik par­la­menti kép­vi­se­lője je­len­tette be a ha­tó­sá­gok­nál a rend­őr­gyil­kos Győr­kös hír­hedt náci ren­dez­vé­nyét. Együtt a gyil­kos he­lyet­te­sé­vel.

Cigány barátnője miatt leváltották Vona testőrét: Rasszista botrány a Jobbikban!

Cigány barátnője miatt leváltották Vona testőrét: Rasszista botrány a Jobbikban!

Ki­zár­ták, meg­aláz­ták a Job­bik ren­dez­vé­nyeit biz­to­sító test­őr­gárda bu­da­pesti fő­nö­két.

Terry Black átszakította a gátat: Fura fotót posztolt Vona Gáborról

Terry Black átszakította a gátat: Fura fotót posztolt Vona Gáborról

Lé­pés­ről lé­pésre ada­golja a kínos in­for­má­ci­ó­kat a Vona-bot­rányt ki­rob­bantó, Né­met­or­szág­ban élő elő­adó­mű­vész.

Terry Black megtámadta Vonát: Valld be, hetente sokszor találkoztunk!

Terry Black megtámadta Vonát: Valld be őszintén, hetente többször is találkoztunk!

Azt ál­lítja, hogy Vona Gábor sok min­dent le­ta­gad a múlt­já­ból, ami kel­le­met­len lehet neki.

A Jobbik szerint Trump kiszámíthatatlan őrült. Kibújt a szög a zsákból?

A Jobbik szerint Trump kiszámíthatatlan őrült. Kibújt a szög a zsákból?

A Job­bik szó­vi­vője sú­lyos sza­vak­kal ítéli el az USA meg­vá­lasz­tott el­nö­két.

A Job­bik szó­vi­vője sú­lyos sza­vak­kal ítélte el az USA meg­vá­lasz­tott el­nö­két.

Vona válságstábot állított fel a Terry Black-botrány kezelésére!

Vona válságstábot állított fel a Terry Black-botrány kezelésére!

A párt­el­nök leg­fon­to­sabb em­be­reit, köz­tük a fe­le­sé­gét ál­lí­totta csa­ta­sorba a ve­szé­lyes­nek ítélt hely­zet ke­ze­lé­sére.

Zuschlag is megvádolta Vonát: Valljon színt végre!

Zuschlag is megvádolta Vonát: Valljon színt végre!

Szé­les kör­ben is­mert a dolog?

A szo­ci­a­lista párt egy­kori üd­vös­kéje sze­rint szé­les kör­ben is­mert Vona Gá­bor­ról, amit egy té­vé­in­ter­jú­ban Terry Black ál­lí­tott róla.

Egyre többen lázadnak Vona ellen a Jobbikban, rátámadt Budaházy húga is...

Egyre többen lázadnak Vona ellen a Jobbikban, rátámadt Budaházy húga is...

Vona egy­sze­rűen el­sunnyo­gott a sza­va­zás elől...

Vona egy­sze­rűen el­sunnyo­gott a sza­va­zás elől...

Horror: Nyomorban él a tótújfalui gyilkos lánya

Horror: Nyomorban él a tótújfalui gyilkos lánya

A meg­erő­sza­kolt nő ke­gyel­met ka­pott, mi­u­tán le­lőtte ne­ve­lő­ap­ját. Ám ez­után el­tűnt, kis­lá­nyát is hát­ra­hagyta.

A meg­erő­sza­kolt nő ke­gyel­met ka­pott, mi­u­tán le­lőtte ne­ve­lő­ap­ját. Ám ez­után el­tűnt, kis­lá­nyát is hát­ra­hagyta.

Eltüntette a Rogán Antalról szóló hazug cikket a Vasárnapi Hírek

Eltüntette a Rogán Antalról szóló hazug cikket a Vasárnapi Hírek

Min­den bi­zonnyal a bün­te­tő­el­já­rás elől pró­bál­nak így me­ne­külni. Be­bi­zo­nyo­so­dott, hogy min­den ál­lí­tá­suk va­lót­lan.

A rendőrgyilkos fiával partizott Vona Gábor: Leleplező fotó!

A rendőrgyilkos
fiával partizott
Vona Gábor:
Leleplező fotó!

Meg­döb­bentő kép ke­rült nyil­vá­nos­ságra. A Job­bik el­nöke a bőnyi rend­őr­gyil­kos fi­á­val ün­ne­pel.

Meg­döb­bentő kép ke­rült nyil­vá­nos­ságra. A Job­bik el­nöke a bőnyi rend­őr­gyil­kos fi­á­val ün­ne­pel.

A Népszava lebuktatta a rendőrgyilkossal együttműködő Jobbikot

A Népszava lebuktatta a rendőrgyilkossal együttműködő Jobbikot

Egy ti­tok­ban ké­szült fo­tó­val le­lep­lez­ték a Job­bik kép­vi­se­lő­jét.

A bal­ol­dali lap egy ti­tok­ban ké­szült fo­tó­val egy­ér­tel­műen le­lep­lezte a Job­bik or­szág­gyű­lési kép­vi­se­lő­jét, amint a rend­őr­gyil­kos által szer­ve­zett ki­kép­ző­tá­bor egyik pa­rancs­no­ká­val tár­gyal.

Az ünnepek után elöntheti a szemét Budapestet: Kukássztrájk!

Az ünnepek
után elöntheti
a szemét Budapestet: Kukássztrájk!

A sze­mét­szál­lí­tók­nak elege lett, ha­lot­tak napja után jöhet a sztrájk!

A sze­mét­szál­lí­tók­nak na­gyon elege lett, ha­lot­tak napja után jöhet a sztrájk! Sokak sze­rint az igaz­gató a tűz­zel ját­szik...

Jobbikos parlamenti képviselő rokona randalírozott a Fradi pálya székházánál

Jobbikos parlamenti képviselő rokona randalírozott a Fradi pálya székházánál

A fel­szó­lí­tás el­le­nére még a szék­házba is be­ron­tott...

Né­hány napja az FTC pálya be­já­ra­tá­nál Szil­ágyi György job­bi­kos kép­vi­selő ro­kona ga­ráz­dál­ko­dott.

A Jobbikban közkézen forognak Vona szexuálisan túlfűtött magánlevelei

A Jobbikban közkézen forognak Vona szexuálisan túlfűtött magánlevelei

Már-már hi­va­ta­los párt­prog­ram, hogy a fe­le­sé­gük mel­lett sze­re­tőt is tart­hat­nak a job­bi­kos po­li­ti­ku­sok.

Tovább fecsegnek Juhász Péterről Portik rokonai!

Tovább fecsegnek Juhász Péterről Portik rokonai!

Még­hozzá egy té­vé­ka­mera előtt.

A maffi­ózó sötét po­li­ti­kai cél­ja­ira sze­mé­lye­sen je­lölte ki az Együtt al­el­nö­két. Ő irá­nyítja, ő dik­tál. Ezt Por­tik ro­kona fe­csegte el egy ka­mera előtt.

Megszólalt a Rogán-Juhász per koronatanúja, Portik rabtársa

Megszólalt a Rogán-Juhász per koronatanúja, Portik rabtársa

Meg­szó­lalt a Ri­post­nak Por­tik Tamás egy­kori rab­társa, akit a bí­ró­ság rö­vi­de­sen meg­hall­gat a Rogán által in­dí­tott per­ben.

Juhász Péter beszorult: A csürhe vezérének nevezik a baloldalon is!

Juhász Péter beszorult: A csürhe vezérének nevezik a baloldalon is!

Má­ni­á­kus­nak és po­li­ti­kai szél­há­mos­nak ti­tu­lál­ják. És ez még nem min­den.

Rogán szerint Juhász Péter Portik Tamás elítélt bűnöző samesza

Rogán szerint Juhász Péter Portik Tamás elítélt bűnöző samesza

A Mi­nisz­ter­el­nöki Ka­bi­net­iroda ve­ze­tője sze­rint Ju­hász és Por­tik össze­ját­sza­nak azért, hogy le­já­ras­sák őt.

A Mi­nisz­ter­el­nöki Ka­bi­net­iroda ve­ze­tője sze­rint Ju­hász és Por­tik le akar­ják já­ratni őt.

Vona Gábor menekül, mindent letagad: törli a saját Facebookját is!

Vona Gábor menekül, mindent letagad: törli a saját Facebookját is!

Akár­csak a kom­mu­nis­ták, akik idő­ről időre át­ír­ták a saját múlt­ju­kat, a Job­bik el­nöke is meg­pró­bálja.

Akár­csak a kom­mu­nis­ták, akik idő­ről időre át­ír­ták a saját múlt­ju­kat, a Job­bik el­nöke is meg­pró­bálja.

Portik testőrével akarja szétverni október 23-át
Juhász Péter!

Portik testőrével akarja szétverni október 23-át Juhász Péter!

A ki­szi­várgó in­for­má­ciók sze­rint Por­tik bom­ba­ke­reső test­őré­vel és egy hír­hedt po­li­ti­kai ka­lan­dor­ral szö­vet­ke­zett.

Vona Gábor egy hírhedt török terrorszervezet tiszteletbeli tagja

Vona Gábor egy hírhedt török terrorszervezet tiszteletbeli tagja

Ko­ráb­ban, még a cu­ki­ság­kam­pány előtt ő maga di­cse­ke­dett el a Szürke Far­ka­sok ba­rát­sá­gá­val. Amit a mai napig ki­tar­tóan ápol.

Az ellenzék árulónak nyilvánította a Portikkal szövetkező Juhász Pétert!

Az ellenzék árulónak nyilvánította a Portikkal szövetkező Juhász Pétert!

A bű­nöző test­őre a fü­tyü­lős tün­te­tés fő szer­ve­zője.

Mi­u­tán az el­len­zék döntő része szem­be­for­dult vele, Ju­hász Péter Por­tik Tamás em­be­re­i­hez for­dult. A bű­nöző test­őre a fü­tyü­lős tün­te­tés fő szer­ve­zője. A sí­po­kat is Por­tik pén­zén vet­ték.

Lemond-e Vona Gábor? Beleragadt a politikába?

Lemond-e Vona Gábor? Beleragadt a politikába?

A Job­bik lé­nyege a gyű­lö­let, a párt ál­szent, és nem a va­lódi arcát mu­tatja - ál­lítja a ko­rábbi al­el­nök.

A Job­bik lé­nyege a gyű­lö­let, a párt ál­szent, és nem a va­lódi arcát mu­tatja - ál­lítja a ko­rábbi al­el­nök. Sze­rinte Vona bot­csi­nálta po­li­ti­kus.

Ki mer-e állni nyílt vitára zsidó alelnökével Vona Gábor?

Ki mer-e állni nyílt vitára zsidó alelnökével Vona Gábor?

Ala­po­san fel­ka­varta a ke­dé­lye­ket egy, a Job­bik­ról szóló ame­ri­kai do­ku­men­tumfilm.

Mocskos zsidók!- üvöltötték:Amerikai film a Jobbik titkos történetéről

Mocskos zsidók!- üvöltötték: Amerikai film a Jobbik titkos történetéről

New York­ban egy híres fesz­ti­vá­lon mu­tat­ták be nem­rég a Job­bik el­tit­kolt tör­té­ne­té­ről szóló do­ku­men­tumfil­met.

Vona jól belekeveredett a politikai kufárkodásba.
Ki a hazaáruló?

Vona jól belekeveredett a politikai kufárkodásba. Ki a hazaáruló?

Alig né­hány napon belül hom­lok­egye­nest el­len­kező ál­lí­tá­so­kat fo­gal­ma­zott meg. Most akkor ha­za­áruló vagy sem, aki nem sza­vazza meg a kvó­ta­el­le­nes al­kot­mány­mó­do­sí­tást?

Simicska fia zöldfülű kezdőként teszi tönkre apja birodalmát

Simicska fia zöldfülű kezdőként teszi tönkre apja birodalmát

A vér­ségi ala­pon ki­ne­ve­zett 24 éves ifjonc há­lyog­ko­vács­ként pusz­tít.

A vér­ségi ala­pon ki­ne­ve­zett 24 éves ifjonc há­lyog­ko­vács­ként teszi sorra az ut­cára a Ma­gyar Nem­zet és a HírTv ta­pasz­talt mun­ka­tár­sait. Nincs ke­gye­lem.

Ózdra, Novák Előd nejéhez kerülnek a magyar választók adatai!

Ózdra, Novák Előd nejéhez kerülnek a magyar választók adatai!

Kész őrü­let. A vá­lasz­tók ada­tait Novák Előd neje fogja ke­zelni Ózdon!

Egy Ózdra be­jegy­zett egye­sü­let­hez ke­rül­nek a Job­bik kon­zul­tá­ci­ója során vissza­ér­kező le­ve­lek.

A játékgépmaffia ügynöke a jobbikos politikus? A sógoráért lobbizik!

A játékgépmaffia ügynöke a jobbikos politikus? A sógoráért lobbizik!

A Job­bik leg­sze­gé­nyebb­nek mon­dott kép­vi­se­lő­jét szo­ros szá­lak fűzik a sze­ren­cse­já­ték-al­vi­lág­hoz.

Őket ölték meg a Budapestről útnak indított ISIS harcosok...

Őket ölték meg a Budapestről útnak indított ISIS harcosok...

Döb­be­ne­tes él­mény szem­be­nézni az ál­do­za­tok ar­cá­val, látni a fi­a­ta­lon meg­gyil­kolt em­be­re­ket. Akik ma is él­het­né­nek...

Hazugságok és félreértések a népszavazással kapcsolatban

Hazugságok és félreértések a népszavazással kapcsolatban

Egy videó meg­pró­bál ren­det tenni a za­var­keltő ma­gya­rá­za­tok kö­zött.

Se inge, se lakása: Politikai alapítvány pénzét éli fel Juhász Péter?

Se inge, se lakása: Politikai alapítvány pénzét éli fel Juhász Péter?

Vajon ki fi­zette az Ad­rián, Pag-szi­ge­tén az álom­nya­ra­lást, egy gyö­nyörű ba­la­toni va­ká­ci­ó­ról nem is be­szélve.

Így politizál a börtönben Portik: ki akar szabadulni!

Így politizál a börtönben Portik: ki akar szabadulni!

Ha va­laki ké­tel­kedne, ho­gyan irá­nyít po­li­ti­ku­so­kat a bör­tön­ből a 15 évre ítélt maffi­ózó, az el­mé­lyed­het egy...

Ha még va­la­ki­nek nem lenne vi­lá­gos, ho­gyan irá­nyít po­li­ti­ku­so­kat a bör­tön­ből a 15 évre ítélt maffi­ózó, az el­mé­lyed­het egy nyil­vá­nos­ságra ke­rült rend­őr­ségi val­lo­más­ban.

Juhász Péter
elvakult híve verte meg G. Fodor Gábort!

Juhász Péter elvakult híve verte meg G. Fodor Gábort!

Az új­ság­író meg­ve­rése után nyom­ban di­a­dal­it­tas, egy­ér­telmű po­li­ti­kai el­fo­gult­sá­got bi­zo­nyító posz­tok­kal ün­ne­pelt a ve­rő­le­gény a fi­á­val együtt...

Vadászidény a panelek tövében

Vadászidény a panelek tövében

El­sza­po­rod­tak Óbu­dán a vad­disz­nók, ki­lö­vési en­ge­délyt adtak ki rájuk.

El­sza­po­rod­tak Óbu­dán a vad­disz­nók, be­jár­nak a ker­tekbe, ve­szélyt je­lent­het­nek a la­kókra, s a prob­léma az ön­kor­mány­zat sze­rint csak a ki­lö­vé­sük­kel old­ható meg.

Újabb botrány! Juhász Péter magáncélra használja egy politikai alapítvány vagyonát!

Újabb botrány! Juhász Péter magáncélra használja egy politikai alapítvány vagyonát!

Na­po­kon belül már har­mad­szor van po­li­ti­kai bot­rány a po­li­ti­kus körül.

Már har­mad­szor vana po­li­ti­kus körül.

Gazdag vállalkozó látta vendégül Juhász Pétert a luxusnyaralóhelyen!

Gazdag vállalkozó látta vendégül Juhász Pétert a luxusnyaralóhelyen!

Az Együtt po­li­ti­kusa el­is­merte, hogy a mil­li­ár­do­sok ked­venc he­lyén, Niz­zá­ban nya­ralt. Kinek a pén­zén?

Az Együtt po­li­ti­kusa el­is­merte, hogy a mil­li­ár­do­sok ked­venc he­lyén, Niz­zá­ban nya­ralt. Kinek a pén­zén?

Juhász Péter maga vallotta be, hogy Portiknak dolgozik!

Juhász Péter maga vallotta be, hogy Portiknak dolgozik!

A gyil­kos­ságra való fel­buj­tás miatt 15 évre ítélt maffi­ózó szo­ro­san együtt­mű­kö­dik az Együtt el­len­zéki párt al­el­nö­ké­vel Ju­hász Pé­ter­rel.

Kukkoló házigazda: szexbotrány a lakáshotel-oldalon

Kukkoló házigazda: szexbotrány a lakáshotel-oldalon

Egy in­ter­ne­ten ter­jedő tör­té­net...

Egy in­ter­ne­ten ter­jedő tör­té­net­tel rom­bol­ják a nép­szerű la­kás­ho­tel-szol­gál­ta­tás, az Airbnb imá­zsát.

Luxusútra, a francia Riviéra legdrágább helyére vitte barátnőjét a folyton pénzt kunyeráló Juhász Péter!

Luxusútra, a francia Riviéra legdrágább helyére vitte barátnőjét a folyton pénzt kunyeráló Juhász Péter

Niz­zá­ban nya­ralt alig né­hány napja, mi­köz­ben a meg­él­he­té­sét ál­lí­tó­lag se­gély­ado­má­nyok­ból fi­nan­szí­rozza. Élet­tár­sát is ma­gá­val vitte a lu­xus­nya­ra­ló­helyre.

Juhász Péter becsap mindenkit: Ezért menekülhetett el háromgyerekes felesége!

Juhász Péter becsap mindenkit: Ezért menekülhetett el háromgyerekes felesége!

Meg­pró­bált előnyt ko­vá­csolni be­lőle...

Ju­hász meg­pró­bált po­li­ti­kai előnyt ko­vá­csolni a csa­ládi drá­má­ból!

Így lopnak a fővárosi közterület-fenntartónál: kitört a botrány!

Így lopnak a fővárosi közterület-fenntartónál: kitört a botrány!

Lé­nye­gé­ben saját ma­gá­nak ír­ha­tott ki pá­lyá­za­tot a ké­sőbbi nyer­tes. Aki már régi "csó­kos­nak" szá­mít a cég­nél.

Hitler-hívő neonáciknak juttat közpénzt a Jobbik!

Hitler-hívő neonáciknak juttat közpénzt a Jobbik!

A 888.hu kö­vette végig a pénz útját.

A 888.hu kö­vette végig a pénz útját a Job­bik-frak­ci­ó­tól, ala­pít­vá­nyo­kon ke­resz­tül a náci szim­pa­ti­zán­so­kig. A párt dísz­le­tei mö­gött min­den a régi.

A gyilkos orvosról ír bizalmas információkat egy román lap

A gyilkos orvosról ír bizalmas információkat egy román lap

Ma­gyar for­rásra hi­vat­kozva közöl ér­te­sü­lé­se­ket az újság.

Ma­gyar for­rásra hi­vat­kozva közöl ér­te­sü­lé­se­ket a nyír­egy­házi gyil­kos­ság kö­rül­mé­nye­i­ről az újság.

Vona Gábor elvesztette a józan eszét. Vadállatokat akar simogatni!

Vona Gábor elvesztette
a józan eszét. Vadállatokat
akar simogatni!

A szél­ső­jobb­ol­dali po­li­ti­kus meg­döb­bentő kér­dést tett fel.

A szél­ső­jobb­ol­dali po­li­ti­kus meg­döb­bentő kér­dést in­té­zett az Orbán-kor­mány egyik mi­nisz­te­ré­hez!

Túlzásba vitt italozás okozta Gyurcsány súlyos balesetét: Gipszágy!

Túlzásba vitt italozás okozta Gyurcsány súlyos balesetét: Gipszágy!

Annyit már be­is­mert, hogy hosszú időre ágy­ban fekvő beteg lesz...

Annyit már be­is­mert, hogy hosszú időre ágy­ban fekvő beteg lesz, kép­te­len lábra állni.

A jobbikos Volner pofára esett, szabad volt fényképezni a bokorban!

A jobbikos Volner pofára esett, szabad volt fényképezni a bokorban!

Nős, csa­lá­dos férfi­ként be­is­merni kény­sze­rült, hogy sze­re­tőt tart, de azért egy fel­je­len­tés­sel meg­pró­bál­ko­zott.

Bélsárral öntötték le Budapesten a szcientológusok amerikai nagyfőnökét!

Bélsárral öntötték le Budapesten a szcientológusok amerikai nagyfőnökét!

Vi­lág­bot­rány! A Váci úton a fel­há­bo­ro­dott lakók em­beri fe­ká­li­á­val ön­töt­ték nya­kon.

A házkutatás után Spéder egy alkotmánybíróval egyeztetett! Fotók!

A házkutatás után Spéder egy alkotmánybíróval egyeztetett! Fotók!

A szem­mel lát­ha­tóan meg­zu­hant Index-tu­laj­do­nos ban­kár a vil­lá­já­ban le­foly­ta­tott ház­ku­ta­tás után né­hány nap­pal a leg­is­mer­tebb al­kot­mány­bí­ró­val egyez­te­tett!

Volner János Putyin barátjával járt az orosz kamuegyetemre!

Volner János Putyin barátjával járt az orosz kamuegyetemre!

Utá­na­jár­tunk az Orosz­or­szág­ban szer­zett ka­mu­dip­lo­má­nak. Van itt min­den, mint a bú­csú­ban!

Utá­na­jár­tunk a job­bi­kos frak­ció­ve­zető Orosz­or­szág­ban szer­zett ka­mu­dip­lo­má­já­nak. Van itt min­den, mint a bú­csú­ban!

Sokkoló részletek, így ölte meg Vivient gyilkosa!

Sokkoló részletek, így ölte meg Vivient gyilkosa!

To­vábbra is elő­ze­tes­ben tart­ják a ka­ku­csi K. Bá­lin­tot, aki kü­lö­nös ke­gyet­len­ség­gel ölte meg lány is­me­rő­sét. A gyil­kos­ság­ról most újabb in­for­má­ciók de­rül­tek ki.

Új bankkártyás lehúzás terjed, erre vigyázz!

Új bankkártyás lehúzás terjed, erre vigyázz!

Saj­nos, nem rém­álom...

Saj­nos, nem rém­álom, de te­hetsz el­lene...

Újabb részletek: így erőszakolták meg a kétéves kislányt

Újabb részletek: így erőszakolták meg a kétéves kislányt

Va­la­mi­lyen se­géd­esz­köz­zel bán­tal­maz­hat­ták a picit. A kis­lány to­vábbra is kór­ház­ban van.

Va­la­mi­lyen se­géd­esz­köz­zel bán­tal­maz­hat­ták a picit. A kis­lány to­vábbra is kór­ház­ban van, édes­anyja va­ló­szí­nű­leg nem kapja vissza.

A Jobbik frakcióvezetője csúnyán belekeveredett a magyarázkodásba!

A Jobbik frakcióvezetője csúnyán belekeveredett a magyarázkodásba!

No de aztán...

A bot­rány ki­rob­ba­nása után egy job­bi­kos saj­tó­köz­le­mény be­is­merte...

Volner szeretője és a felesége kínos módon kolléganők a Jobbik-frakcióban!

Volner szeretője és a felesége kínos módon kolléganők a Jobbik-frakcióban!

Sorra ér­kez­nek az in­for­má­ciók a Job­bik háza tá­já­ról. Jól is­me­rik Vol­ner gon­do­san tit­kolt sze­re­tő­jét, hi­szen ő a frak­ció jo­gá­sza.

Belezavarodott a hazudozásba a Jobbik frakcióvezetője! Bokor-botrány!

Belezavarodott a hazudozásba a Jobbik frakcióvezetője! Bokor-botrány!

A Job­bik hon­lapja és a va­gyon­nyi­lat­ko­zat sze­rint Vol­ner nős, csa­lá­dos ember. Köz­ben a párt sze­rint fel­vál­lalt sze­re­tője van.

Volner pisisztorival jönne ki a slamasztikából: Állítja, nem volt szex!

Volner pisisztorival jönne ki a slamasztikából: Állítja, nem volt szex!

Tel­jes a zűr­za­var a Job­bik háza táján!

Tel­jes a zűr­za­var a Job­bik háza táján. A frak­ció­ve­zető bo­zót­bot­rá­nyá­ból szak­ér­tők se­gít­sé­gé­vel ke­re­sik a ki­utat. 24 óra gon­dol­ko­dás után úgy dön­töt­tek, hogy Vol­ner János ki­zá­ró­lag pi­silni vitte a höl­gyet a bo­zótba.

Vigyázz: észrevétlenül szedi le egy vírus a bankszámládról a pénzt

Vigyázz: észrevétlenül szedi le egy vírus a bankszámládról a pénzt

Már a banki vissza­iga­zoló SMS-edet is ha­mi­sít­ják!

Tény­leg csak a pár­na­ci­hába rej­tett pénz van biz­ton­ság­ban?

Szomorú,
de az Indexet már régóta Simicska irányítja...

Szomorú, de az Indexet már régóta Simicska irányítja...

Sok­ként érte a li­be­rá­lis­ként ér­tel­me­zett por­tál ol­va­sóit és mun­ka­tár­sai nagy ré­szét a 168 óra híre, amit a Nép­szava is meg­erő­sí­tett.

Simicska megveszi az Indexet! Mi lesz most?

Simicska megveszi az Indexet! Mi lesz most?

A ki­szi­várgó hírek sze­rint a nagy­be­teg oli­gar­cha elő­re­me­ne­kül.

A ki­szi­várgó hírek sze­rint a nagy­be­teg oli­gar­cha elő­re­me­ne­kül. Mi­u­tán fel­adni kény­sze­rült a Met­ro­polt és a Class FM-et, élve elő­vá­sár­lási jo­gá­val, meg­ve­szi az In­de­xet!

Ne tévesszenek meg a szexi képek, ők bizony kegyetlen bűnözők!

Ne tévesszenek meg a szexi képek, ők bizony kegyetlen bűnözők!

Ha nem tud­nánk, hogy a ké­pe­ken lát­ható lá­nyok rend­őr­ségi fo­tóit né­ze­get­jük, még azt is hi­het­nénk, hogy új profil­ké­pük­höz pó­zol­nak.

Ha nem tud­nánk, hogy a ké­pe­ken lát­ható lá­nyok rend­őr­ségi fo­tóit né­ze­get­jük, még azt is hi­het­nénk, hogy új profil­ké­pük­höz pó­zol­nak.