POLITIK

Fészekrakó programot indítottak a hortobágyi madaraknak

Fészekrakó programot indítottak a hortobágyi madaraknak

A tar­tó­san sé­rült ma­da­rak­nak se­gí­te­nek a Hor­to­bá­gyi Ma­dár­kór­ház dol­go­zói, akik gallya­kat, ága­kat tet­tek ki.

Németország, Európa legnagyobb bordélya

Németország, Európa legnagyobb bordélyháza

A "pros­ti­tu­ál­tak Al­dija" egye­sek sze­rint Né­met­or­szág.

A "pros­ti­tu­ál­tak Al­dija" egye­sek sze­rint Né­met­or­szág, ahol vi­rág­zik a szex­tu­riz­mus, és a tör­vé­nyes ke­re­tek el­le­nére is arat­nak az em­ber­ke­res­ke­dők.

Mindenki az új jegesmedvéket akarja látni

Mindenki az új jegesmedvéket akarja látni

Még csak két hete lak­nak Bu­da­pes­ten, máris tö­me­ge­ket von­zot­tak az ál­lat­kertbe a más­fél éves je­ges­med­ve­ik­rek.

Még csak két hete lak­nak Bu­da­pes­ten, máris tö­me­ge­ket von­zot­tak az ál­lat­kertbe a más­fél éves je­ges­med­ve­ik­rek.

Álorvosokat vet be az országos bűnszervezet

Álorvosokat vet be az országos bűnszervezet

Győr­től Mis­kol­cig bár­me­lyik vá­ros­ban fel­buk­kan­hat a bűn­banda.

Győr­től Mis­kol­cig bár­me­lyik vá­ros­ban fel­buk­kan­hat a bűn­banda, ame­lyik szű­rő­vizs­gá­la­tok ál­cá­já­val csá­bítja be az idős be­te­ge­ket.

A háztartások harmadának se jut kacsa- és libahús húsvétkor

A háztartások harmadának se jut kacsa- és libahús húsvétkor

A ma­dár­influ­enza miatt hús­vét­kor is ko­moly kész­let­hi­ányra kell szá­mí­ta­nia a vá­sár­lók­nak.

Terrortámadástól védik II. Erzsébet otthonát

Terrortámadástól védik II. Erzsébet otthonát

Ronda, de szük­sé­ges aka­dá­lyok ke­rül­tek több lon­doni tu­ris­ta­cél­pont, va­la­mint ki­rá­lyi lak­hely elé is.

Ronda, de szük­sé­ges aka­dá­lyok ke­rül­tek több lon­doni tu­ris­ta­cél­pont, va­la­mint ki­rá­lyi lak­hely elé is.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Itt a vég: bedarálják a vihart kavart színezőt

Itt a vég: bedarálják a vihart kavart pornográf színezőt

Még a kö­zös­ségi oldal is por­no­gráf­nak mi­nő­sí­tette a kis­is­ko­lá­sok­nak szánt fü­ze­tecs­két. Elérte a cél­ját a a szü­lők fel­há­bo­ro­dása, több ezren írták alá a pe­tí­ciót.

Még a kö­zös­ségi oldal is por­no­gráf­nak mi­nő­sí­tette a kis­is­ko­lá­sok­nak szánt fü­ze­tecs­két. Elérte a cél­ját a a szü­lők fel­há­bo­ro­dása, több ezren írták alá a pe­tí­ciót.

Elkezdődött a Brexit - de mi történik ezután?

Elkezdődött a Brexit - de mi történik ezután?

Szer­dán hi­va­ta­lo­san is meg­kez­dő­dött az Egye­sült Ki­rály­ság ki­lé­pése az Eu­ró­pai Uni­ó­ból, mi­u­tán The­resa May alá­írta a ki­lé­pés­ről szóló, Do­nald Tusk­nak cím­zett le­ve­let.

Szer­dán hi­va­ta­lo­san is meg­kez­dő­dött az Egye­sült Ki­rály­ság ki­lé­pése az EU-ból, mi­u­tán The­resa May alá­írta a le­ve­let.

Súlyos autóbalesetet szenvedett Hódi Pamela

Súlyos autóbalesetet szenvedett Hódi Pamela

A bu­da­pesti Árpád hídon üt­kö­zött...

A for­gal­mas bu­da­pesti Árpád hídon üt­kö­zött egy másik jár­mű­vel Berki Krisz­tián párja.

Emberevő kígyóra bukkantak

Emberevő kígyóra bukkantak

Ru­hás­tul falta fel a hüllő a férfit, még a gu­mi­csizma is a lábán volt.

Ru­hás­tul falta fel a hüllő a férfit, még a gu­mi­csizma is a lábán volt.

Az út közepén ütötte egymást a buszsofőr és két férfi Győrben!

Az út közepén ütötte egymást a buszsofőr és két férfi Győrben! - Videó

A balhé abból ke­re­ke­dett, hogy a zá­ró­vo­na­lon so­rolt be a busz elé egy nő a ko­csi­já­val.

A balhé abból ke­re­ke­dett, hogy a zá­ró­vo­na­lon so­rolt be a busz elé egy nő.

Álorvosokat vet be az országos bűnszervezet, lehúzzák az időseket

Álorvosokat vet be az országos bűnszervezet, lehúzzák az időseket

La­punk mun­ka­társa Du­na­új­vá­ros­ban járt, hogy ki­pró­bálja az in­gyen­szű­rést.

Az EU-nak annyi!

Az Európai Uniónak annyi!

Az Eu­ró­pai Uniót ebben a for­má­ban már kép­te­len­ség fenn­tar­tani, de eu­ró­pai egy­ségre szük­ség van.

Az Eu­ró­pai Uniót ebben a for­má­ban már kép­te­len­ség fenn­tar­tani, de eu­ró­pai egy­ségre szük­ség van. A ro­mo­kon egy új kö­zös­ség szü­le­tik a fran­cia el­nök­je­lölt sze­rint.

Egy igazi hőst ünnepel egész Baja

Egy igazi hőst ünnepel egész Baja

Min­denki hős­nek te­kinti Baján a helyi csel­gán­cso­zót, Csi­kós Lász­lót - ő azon­ban nem tartja magát kü­lön­le­ges­nek, sze­rinte tel­je­sen ter­mé­sze­tes, amit tett.

Min­denki hős­nek te­kinti Baján a helyi csel­gán­cso­zót, Csi­kós Lász­lót - ő azon­ban nem tartja magát kü­lön­le­ges­nek, sze­rinte tel­je­sen ter­mé­sze­tes, amit tett.

Bevásároltunk Ausztriában! Nekünk tényleg a vacak jut!

Bevásároltunk Ausztriában! Nekünk tényleg a vacak jut!

Nem­rég le­buk­tak a mul­ti­cé­gek: ugyan­olyan címke alatt rosszabb élel­mi­sze­re­ket árul­nak ná­lunk, mint Nyu­gat-Eu­ró­pá­ban.

Nem­rég le­buk­tak a mul­ti­cé­gek: ugyan­olyan címke alatt rosszabb élel­mi­sze­re­ket árul­nak ná­lunk. A ma­gyar ha­tó­sá­gok át­fogó vizs­gá­latba kezd­tek, hogy össze­ha­son­lít­sák az oszt­rák és a ma­gyar élel­mi­sze­re­ket. A Ri­post elébe ment a vizs­gá­lat ered­mé­nye­i­nek.

Kevesebb és drágább lesz idén a méz

Kevesebb és drágább lesz idén a méz

Is­ko­la­padba ül­tet­nék a ma­gyar mé­hé­sze­ket, mert rész­ben a szak­tu­dás hi­á­nya miatt pusz­tult el idén ta­vas­szal a ma­gyar méh­csa­lá­dok egy­har­mada.

Is­ko­la­padba ül­tet­nék a ma­gyar mé­hé­sze­ket, mert rész­ben a szak­tu­dás hi­á­nya miatt pusz­tult el idén ta­vas­szal a ma­gyar méh­csa­lá­dok egy­har­mada.

Klónozás vagy vérvonalkutatás? Vissza akarjuk kapni Kincsemet!

Klónozás vagy vérvonalkutatás? Vissza akarjuk kapni Kincsemet!

A film után sokan máris azt fir­tat­ják, ho­gyan le­hetne életre kel­teni a ló­le­gen­dát.

Felmelegszik a levegő, de elviselhetetlen dolgot hoz magával

Felmelegszik a levegő, de elviselhetetlen dolgot hoz magával

Kel­le­met­len kí­sé­ret­tel jön a ta­vasz.

Vi­ha­ros szél bor­zolja to­vább a ke­dé­lye­ket a kö­vet­kező na­pok­ban. Kel­le­met­len kí­sé­ret­tel kö­szönt be ismét a ta­vasz.

Halállal riogatva húzzák le az időseket

Halállal riogatva húzzák le az időseket

Ki­ter­jedt bűn­ban­dára buk­kant a Ri­post!

Ki­ter­jedt bűn­ban­dára buk­kant a Ri­post! Or­vosi ál­cá­val, ál­szű­rő­vizs­gá­lat­tal ve­szik rá ál­do­za­ta­i­kat a drága hol­mik meg­vá­sár­lá­sára

Szentendrei úti tragédia: az áldozatok barátja volt az ámokfutó

Szentendrei úti tragédia: az áldozatok barátja volt az ámokfutó

Meg­döb­bentő rész­le­te­ket tud­tunk meg a ha­lá­los ka­ram­bol­ról, amely­ben egy vi­lág­baj­nok ka­ja­kos is éle­tét vesz­tette.

El se hinnéd, hol tarol a Kincsem!

El se hinnéd, hol tarol a Kincsem!

Töb­ben jár­nak lo­va­golni a Kin­csem miatt. Az egyik kis bu­da­pesti lo­var­dá­ban egy sze­le­tet kap­hat­nak a film­ből a lo­va­sok.

Töb­ben jár­nak lo­va­golni a Kin­csem miatt. Az egyik kis bu­da­pesti lo­var­dá­ban egy sze­le­tet kap­hat­nak a film­ből a lo­va­sok.

Írország döntheti romba a brüsszeli kártyavárat

Írország döntheti romba a brüsszeli kártyavárat

Erre Brüs­szel sem szá­mí­tott!

Egy olyan or­szág ad­hatja meg a ver­gődő EU-nak a ke­gye­lem­dö­fést, amelyre talán a brüsszeli ve­zér­kar nem is szá­mí­tott: Ír­or­szág.

Spiccesen is szabad sörbringát vezetni

Jogsi nélkül, spiccesen is vezethetik a sörbringát

Jó buli a be­er­bike, de aka­dá­lyozza a for­gal­mat, és sok­szor ve­szé­lyes is.

Jó buli, vidám dolog a sör­bringa (angol nevén a be­er­bike), de aka­dá­lyozza a for­gal­mat, és sok­szor ve­szé­lyes is.

Megnyugtató fordulat: jön az eddigi legnagyobb felmelegedés!

Megnyugtató fordulat: jön az eddigi legnagyobb felmelegedés!

Hét­főn még hűvös idő lesz, de kedd­től meg­mu­tatja igazi arcát a ta­vasz.

Hét­főn még hűvös időre kell ké­szülni, de kedd­től meg­mu­tatja igazi arcát a ta­vasz.

Anya nem tud felébredni! - mondta a kisfiú, mikor rátaláltak

Anya nem tud felébredni! - mondta a kisfiú, mikor rátaláltak

Szív­szo­rító lát­vány volt, ami­kor rá­ta­lál­tak Ly­di­ára. Kisfia éb­reszt­getni pró­bálta napok óta ha­lott édes­any­ját...

Szív­szo­rító lát­vány volt, ami­kor rá­ta­lál­tak Ly­di­ára. Kisfia éb­reszt­getni pró­bálta ha­lott édes­any­ját...

Terrorelhárítók vonultak ki egy fővárosi házhoz: Ezt találták

Terrorelhárítók vonultak ki egy fővárosi házhoz: Ezt találták

A Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont mun­ka­tár­sai egy 40 éves bu­da­pesti férfit fog­tak el. Őri­zetbe vet­ték!

Ennyit a húsvétról, szombaton dolgoztathatják le a szabad nagypénteket

Ennyit a húsvétról, szombaton dolgoztathatják le a szabad nagypénteket

A Té­nyek által meg­kér­de­zett mun­ka­jo­gász sze­rint ez bár nem túl eti­kus, a cégek ve­ze­tői mégis meg­te­he­tik.

Csődbe ment, mégis új vállalkozást indít a hajléktalan lottómilliomos

Csődbe ment, mégis új vállalkozást indít a hajléktalan lottómilliomos

Máris egy újabb be­fek­te­té­sen gon­dol­ko­zik.

Mil­liós adó­tar­to­zás miatt húzta le a rolót ká­vé­zó­já­ban. Máris egy újabb be­fek­te­té­sen gon­dol­ko­zik.

Üzent a házi őrizetből Tasnádi Péter!

Üzent a házi őrizetből Tasnádi Péter!

A ma­gyar Ke­reszt­apát a Liszt Fe­renc re­pü­lő­té­ren fog­ták el, or­gaz­da­ság és köz­irat-ha­mi­sí­tás bűn­tette miatt. Most a Fa­ce­boo­kon üzent az em­be­rek­nek.

A ma­gyar Ke­reszt­apát a Liszt Fe­renc re­pü­lő­té­ren fog­ták el, or­gaz­da­ság és köz­irat-ha­mi­sí­tás bűn­tette miatt.

Hatvan ember halt meg a dzsihadisták legújabb piszkos húzásától

Hatvan ember halt meg a dzsihadisták legújabb piszkos húzásától

Az össze­dőlt mo­szuli házat fel­te­he­tően alá­ak­náz­ták a dzsi­ha­dis­ták - kö­zölte va­sár­nap az iraki had­se­reg...

A Nyugati Pályaudvarnál tűnt el nyomtalanul a 23 éves férfi!

A Nyugati Pályaudvarnál tűnt el nyomtalanul a 23 éves férfi!

A fi­a­tal­em­bert utol­jára ja­nuár végén lát­ták, azóta sem adott élet­je­let ma­gá­ról.

Életveszély, akár meg is fulladhat, aki belekóstol ebbe a konzervbe!

Életveszély, akár meg is fulladhat, aki belekóstol ebbe a konzervbe!

A Nébih arra kérte a vá­sár­ló­kat, hogy vé­let­le­nül se nyis­sák ki a ter­mé­ket.

A Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal arra kérte a vá­sár­ló­kat, hogy vé­let­le­nül se nyis­sák ki a ter­mé­ket.

Chat-üzenetben kaphatott utasítást a támadásra a londoni terrorista!

Chat-üzenetben kaphatott utasítást a támadásra a londoni terrorista!

A me­rénylő per­cek­kel a tá­ma­dás előtt még a mo­bil­te­le­fon­ján cha­telt.

A me­rénylő per­cek­kel a tá­ma­dás előtt még a mo­bil­te­le­fon­ján cha­telt, nem sok­kal ké­sőbb három em­bert ölt meg.

Lopott autóval szelfizgettek a helyiek Egerben

Lopott autóval szelfizgettek a helyiek Egerben

Egy Eger-pa­takba gu­rult autó vált a me­gye­szék­hely lát­vá­nyos­sá­gává, míg a tulaj haza nem szál­lít­tatta jár­gá­nyát.

Egy Eger-pa­takba gu­rult autó vált a me­gye­szék­hely lát­vá­nyos­sá­gává, míg a tulaj haza nem szál­lít­tatta jár­gá­nyát.

Tilos a vasrács, mégsem büntetnek!

Tilos a vasrács, mégsem büntetnek!

Ki­de­rült, egy egy­szerű trük­kel el­ke­rül­hető a bün­te­tés.

Ki­de­rült, egy egy­szerű trük­kel el­ke­rül­hető a bün­te­tés: ha a má­so­dik el­len­őr­zés­kor nincs kulcsra zárva az ajtó. De akkor hogy véd a rács a be­tö­rők ellen?!

Rettenetes lehűlés jön, vasárnap távozik a jó idő!

Rettenetes lehűlés jön, vasárnap távozik a jó idő!

Kel­le­met­len na­pokra szá­mít­ha­tunk.

A hi­deg­front ha­tá­sára nem csak a szél­lö­ké­sek erő­söd­nek fel, de a front­ér­zé­ke­nyek is kel­le­met­len na­pokra szá­mít­hat­nak.

Felborult egy busz az M5-ös autópályán

Felborult egy busz az M5-ös autópályán

A Röszke felé ve­zető ol­da­lon tör­tént a bal­eset, a 132-es ki­ló­mé­ter­nél.

Az au­tó­pá­lya Röszke felé ve­zető ol­da­lán tör­tént a bal­eset, a 132-es ki­ló­mé­ter­nél. A negy­ven­ki­len­cen utas közül öten sé­rül­tek meg.

Rettegnek a szülők: netes játék fenyegeti a magyar tiniket

Rettegnek a szülők: netes játék fenyegeti a magyar tiniket

Vi­lág­szerte 130 fi­a­tal halt meg.

Vi­lág­szerte 130 fi­a­tal ha­lá­lát okozta eddig egy in­ter­ne­ten ter­jedő gyil­kos "játék", a Kék Bálna. Leg­utóbb Jász­vá­sá­ron öt diák kí­sé­relt meg ön­gyil­kos­sá­got.

Gondolatrendőrség a Facebookon?

Gondolatrendőrség a Facebookon?

A jö­vő­ben új funk­ci­ó­val ta­lál­koz­ha­tunk a Fa­ce­boo­kon.

A jö­vő­ben új funk­ci­ó­val ta­lál­koz­ha­tunk a Fa­ce­boo­kon.

Kimentették, majd újraélesztették a kiskutyát a hős tűzoltók - videó

Kimentették, majd újraélesztették a kiskutyát a hős tűzoltók - videó

Szá­jon át lé­le­gez­tet­ték az élet­te­len ku­tyát, akit az égő la­kás­ból men­tet­tek ki.

Ha nem hiszel az időjósoknak, ma meg fogsz lepődni

Ha nem hiszel az időjósoknak, ma meg fogsz lepődni

Szinte hi­he­tet­len, de az idő­já­rás most szom­ba­ton pon­to­san azt teszi, amit ilyen­kor el­vár­ha­tunk tőle.

Szinte hi­he­tet­len, de az idő­já­rás most szom­ba­ton pon­to­san azt teszi, amit ilyen­kor el­vár­ha­tunk tőle. Szép ta­va­szi na­punk lesz.

Megrázó sorokkal búcsúzott barátnője a holtan talált újságírónőtől

Megrázó sorokkal búcsúzott barátnője a holtan talált újságírónőtől

Har­csás Ju­di­tot ezrek ke­res­ték négy hosszú napon át Győr­ben.

Har­csás Ju­di­tot ezrek ke­res­ték négy hosszú napon át Győr­ben és kör­nyé­kén.

Ez a szabálysértés ötvenezer forintba kerülhet

Ez drága mulatság lesz: ez a szabálysértés ötvenezer forintba kerülhet

Min­den­hol tilos etetni a ga­lam­bo­kat.

Ön­kor­mány­zata vá­lo­gatja, hogy mek­kora bír­ság jár érte, de tilos etetni a ga­lam­bo­kat.

Hidegfront forgatja fel a hétvégi időjárást, durván lehűl a levegő

Hidegfront forgatja fel a hétvégi időjárást, durván lehűl a levegő

A hét­végi le­hű­lés esőt és szél­vi­hart is hoz ma­gá­val... Egy időre el­kö­szön­he­tünk a ta­vasz­tól.

A hét­végi le­hű­lés esőt és szél­vi­hart is hoz ma­gá­val... Egy időre el­kö­szön­he­tünk a ta­vasz­tól.

Fura szexkönyv jelent meg 6 éveseknek

Fura szexkönyv jelent meg 6 éveseknek

Ki­akad­tak a szü­lők az új köny­vecs­kén. Min­dent meg­mu­tat, sem­mit se tit­kol.

Ki­akad­tak a szü­lők az új köny­vecs­kén. Min­dent meg­mu­tat, és sem­mit sem tit­kol. 6-7 éve­se­ket vi­lá­go­sí­tana fel.

Emberi egészségre ártalmatlan rovarirtó volt a teherautóból kidobott idegméreg

Emberi egészségre ártalmatlan rovarirtó volt a teherautóból kidobott idegméreg

A NAV nyo­mo­zói elől me­ne­külő férfi 42 kg fehér port ha­jí­tott ki kis­te­her­au­tó­já­ból.

Kíméletlen hidegfront érkezik, a hét végére lehűl a levegő

Kíméletlen hidegfront érkezik, a hét végére lehűl a levegő

Hasz­náld ki a a kö­vet­kező na­po­kat, mert va­sár­nap tel­je­sen ki­for­dul ma­gá­ból az idő­já­rás...

Hasz­náld ki a a kö­vet­kező na­po­kat, mert va­sár­nap tel­je­sen ki­for­dul ma­gá­ból az idő­já­rás...

A terrortámadásokat nem lehet megelőzni

A terrortámadásokat nem lehet megelőzni

A szak­ér­tők sze­rint lo­gi­kus, ha las­san fé­lünk el­hagyni az ott­ho­nun­kat - a ter­ro­ris­tá­kat ugyanis a kö­zel­jö­vő­ben nem lehet meg­fé­kezni.

A szak­ér­tők sze­rint lo­gi­kus, ha las­san fé­lünk el­hagyni az ott­ho­nun­kat - a ter­ro­ris­tá­kat ugyanis a kö­zel­jö­vő­ben nem lehet meg­fé­kezni.

Veszélyben a gyerekek, a szexuális ragadozók fénykorát éljük

Veszélyben a gyerekek, a szexuális ragadozók fénykorát éljük

Sok­koló sta­tisz­ti­kát tett közzé egy szer­ve­zet: min­den ti­ze­dik perc­ben sze­xu­á­li­san bán­tal­maz­nak egy gye­re­ket!

Sok­koló sta­tisz­tika: min­den ti­ze­dik perc­ben sze­xu­á­li­san bán­tal­maz­nak egy gye­re­ket!

Így árulják a lomisok a kitett holmit - Videó

Így árulják a lomisok a kitett holmit - Videó

A lo­misok a 3. ke­rü­let­ben árul­ják az utcán a hol­mit.

Bár a hul­la­dék­tör­vény sze­rint lo­pás­nak szá­mít a ki­tett dolog el­vi­tele, a lo­misok a 3. ke­rü­let­ben árul­ják az utcán a hol­mit.

A napok óta keresett újságírónő holttestét találták meg Győrben, az iparcsatornánál

A napok óta keresett újságírónő holttestét találták meg Győrben!

A Ri­post ér­te­sü­lése sze­rint Har­csás Judit, az el­tűnt új­ság­írónő holt­es­tét ta­lál­ták meg a győri ipari csa­tor­ná­nál.

Durva szelet és esőt hoz a tavasz, menekülj fedél alá!

Durva szelet és esőt hoz a tavasz, menekülj fedél alá!

Kínzó for­du­la­tot hoz az idő­já­rás...

Kínzó for­du­la­tot hoz az idő­já­rás... Meleg napok jön­nek, de bőrig fo­gunk ázni.

Most kiderül, érkezett-e hozzánk romlott brazil hús!

Most kiderül, érkezett-e hozzánk romlott brazil hús!

A NÉBIH tü­ze­te­sen át­vizs­gálta a lis­tát, amit a bra­zil hús­bot­rány ki­pat­ta­nása után kap­tak.

A NÉBIH tü­ze­te­sen át­vizs­gálta a lis­tát, amit a bra­zil hús­bot­rány ki­pat­ta­nása után kap­tak.

Berágtak a tűzoltók, milliókra büntethetik a társasházakat

Berágtak a tűzoltók, milliókra büntethetik a társasházakat

Fo­lya­ma­tos el­len­őr­zé­sek vár­ha­tóak.

Idén is fo­lya­ma­tos el­len­őr­zé­sek vár­ha­tóak, egy "ren­det­len" tár­sas­há­zat akár tíz­mil­lió fo­rintra is bün­tet­het­nek.

Komoly döntés született a Szentendrei úti tragédia kapcsán

Komoly döntés született a Szentendrei úti tragédia kapcsán

Janza Ri­chárd és Deli Bá­lint ha­lála rá­döb­ben­tette a ha­tó­sá­go­kat is: meg kell ál­lí­tani az ámok­fu­tó­kat.

Pelenkában alszanak a nők, nehogy megerőszakolják őket

Pelenkában alszanak a nők, nehogy megerőszakolják őket

Ál­dat­lan ál­la­po­tok ural­kod­nak a mig­ráns­tá­bo­rok­ban: nők, fi­a­tal fiúk és kis­lá­nyok is pe­len­ká­ban al­sza­nak.

Ál­dat­lan ál­la­po­tok ural­kod­nak a mig­ráns­tá­bo­rok­ban.

Véletlenül felakasztotta magát a 4 éves kisfiú

Véletlenül felakasztotta magát a 4 éves kisfiú

A tra­gé­dia az ame­ri­kai Man­kato vá­ro­sá­ban tör­tént. Egy hasz­nált­ruha bolt­ban ful­ladt meg a gyer­mek.

A tra­gé­dia az ame­ri­kai Man­kato vá­ro­sá­ban tör­tént. Egy hasz­nált­ruha bolt­ban ful­ladt meg a gyer­mek.

Váratlan lépés: sorra törli felhasználóit a legnépszerűbb közösségi oldal

Váratlan lépés: sorra törli felhasználóit a legnépszerűbb közösségi oldal

A por­tál ki­ta­lá­lói be­so­kall­tak, ezért ha­tá­ro­zott lé­pésre szán­ták el ma­gu­kat.

Új módszer: Nem szól az csengő az általános iskolában

Új módszer: Nem szól az csengő az általános iskolában

Más mód­sze­rek­kel ta­ní­ta­nak.

Más mód­sze­rek­kel ta­ní­ta­nak egy héten ke­resz­tül a Vö­rös­marty Mi­hály Ál­ta­lá­nos Is­ko­lá­ban Fe­hér­vá­ron: nincs csen­ge­tési rend, és meg­je­lent a me­di­tá­ció is.

Ne vidd haza! Gondot okoz az illegális agancsozás

Ne vidd haza! Gondot okoz az illegális agancsozás

Az utóbbi he­tek­ben kezd­ték le­ved­leni agan­csa­i­kat a szar­va­sok. Az el­hul­laj­tott agan­csok sze­dése, tehát az agan­cso­zás vi­szont il­le­gá­lis.

Az utóbbi he­tek­ben kezd­ték le­ved­leni agan­csa­i­kat a szar­va­sok. Az el­hul­laj­tott agan­csok sze­dése, tehát az agan­cso­zás vi­szont il­le­gá­lis, mégis sokan vi­szik haza.

Gyomorforgató történet: 225-ször erőszakolta meg a kislányt a pedofil

Gyomorforgató történet: 225-ször erőszakolta meg a kislányt a pedofil

A drog- és al­ko­hol­függő férfit nem is ér­de­kelte, mi­lyen kö­vet­kez­mé­nyei van­nak vad­ál­lati tet­té­nek.

Készülj fel, fájni fog: ezért lesz az idén aranyárban a méz

Készülj fel, fájni fog: ezért lesz az idén aranyárban a méz

El­ké­pesztő oka van, el­árul­juk, miért!

El­ké­pesztő oka van annak, hogy az idén még a szo­kott­nál is drá­gább lesz a méz. El­árul­juk, mi tör­tént!

Eső és szélvihar tapossa el a tavaszt, ekkor jön a lehűlés

Eső és szélvihar tapossa el a tavaszt, ekkor jön a lehűlés

Né­hány napig még meg­ma­rad a ta­va­szias meleg, de aztán megint lehűl a le­vegő.

Né­hány napig még meg­ma­rad a ta­va­szias meleg, de aztán megint lehűl a le­vegő.

Áll a bál az egykori alelnök családjánál

Áll a bál az egykori alelnök családjánál

Csa­lá­don be­lüli pár­vál­tás, dro­gok és pros­ti­tu­ál­tak - mint egy bra­zil szap­pan­opera! Pedig ez a rideg ame­ri­kai va­ló­ság.

Csa­lá­don be­lüli pár­vál­tás, dro­gok és pros­ti­tu­ál­tak - mint egy bra­zil szap­pan­opera! Pedig ez a rideg va­ló­ság.

Fordulatot hoz az időjárás: ekkor jön a legnagyobb felmelegedés

Fordulatot hoz az időjárás: ekkor jön a legnagyobb felmelegedés

Esős, sze­les idő­vel kö­szönt be az igazi ta­vasz. Már 20 fokot is mér­he­tünk!

Hullarablás Magyarországon: Ékszereket lopnak a halottakról

Hullarablás Magyarországon: Ékszereket lopnak a halottakról

Egy ott­hon el­hunyt nagy­ma­má­nak a tes­tét még ék­sze­rek­kel együtt szál­lí­tot­ták el, ám azok va­la­hol út­köz­ben el­tűn­tek róla.

Felkavaró dolgokat mondtak a baleset egyik áldozatának szülei

Felkavaró dolgokat mondtak a Szentendrei úti baleset egyik áldozatának szülei

Bá­lint édes­apja nem tud sza­ba­dulni attól a kép­től, ahogy meg­látta fia tes­tét az asz­fal­ton...

Így él egy raktáros, aki terroristákat gyilkol

Így él egy raktáros, aki terroristákat gyilkol

Az 58 éves Ste­ven Kerr Szí­ri­ába sze­retne utazni - har­colni.

Az 58 éves Ste­ven Kerr kü­lö­nös okból gyűjti a pén­zét: Szí­ri­ába sze­retne utazni, ahol a kurd fel­ke­lők­höz csat­la­kozva gyil­kolná az Isz­lám Állam har­co­sait.

Lassan már csak a migránsok szülnek

Lassan már csak a migránsok szülnek

Egyre ke­ve­sebb eu­ró­pai nő szül, mi­köz­ben a kon­ti­nensre ér­kező mig­rán­sok közül egyre több esik te­herbe. Ennek a fo­lya­mat­nak sú­lyos kö­vet­kez­mé­nyei le­het­nek.

Egyre ke­ve­sebb eu­ró­pai nő szül, mi­köz­ben a kon­ti­nensre ér­kező mig­rán­sok közül egyre több esik te­herbe. Ennek a fo­lya­mat­nak sú­lyos kö­vet­kez­mé­nyei le­het­nek.

Az új rendelet ellenére sem írják jól a tojások árát

Az új rendelet ellenére sem írják jól a tojások árát

Az áru­sok nem jól tün­te­tik fel az árat.

Egy új, életbe lépő ren­de­let sze­rint a to­já­sok ki­lón­kénti árát ugyan­ak­kora mé­ret­ben kell fel­tün­tetni, mint a da­rab­árat.

Hatalmas drogfogás Röszkén

Hatalmas drogfogás Röszkén

Majd­nem 10 kiló ma­ri­hu­á­nát rej­tett az autó.

Majd­nem 10 kiló ma­ri­hu­á­nát rej­tett az autó.

Élet a romokon: Moszul elpusztíthatatlan

Élet a romokon: Moszul elpusztíthatatlan

Irak má­so­dik leg­na­gyobb vá­ro­sá­ban szün­te­le­nül szól­nak a fegy­ve­rek, az Isz­lám Állam még min­dig tartja magát.

Irak má­so­dik leg­na­gyobb vá­ro­sá­ban szün­te­le­nül szól­nak a fegy­ve­rek, az Isz­lám Állam ugyan egyre ki­sebb te­rü­le­ten, de még min­dig tartja magát.

Óriási felfedezés: rézkori kincsleletre bukkantak a régészek

Óriási felfedezés: rézkori kincsleletre bukkantak a régészek

Nagy­szerű fel­fe­de­zést tet­tek a ré­gé­szek a ké­szülő M67-es gyors­for­galmi út pró­ba­fel­tá­rá­sai során.

Nagy­szerű fel­fe­de­zést tet­tek a ré­gé­szek a ké­szülő M67-es gyors­for­galmi út pró­ba­fel­tá­rá­sai alatt.

Miért nem idézték be Terry Blacket Vona Gábor ellen?

Miért nem idézték be Terry Blacket Vona Gábor ellen?

A TV2-t pe­relte bel Vona Gábor.

A TV2-t pe­relte bel Vona, mert a csa­torna mű­so­rá­ban Terry Black azt mondta: Vona vallja be tit­kos kap­cso­la­tait. De miért nem idéz­ték meg magát Terry Blac­ket?

Ennyi marad egy Ladából egy karambol után

Ennyi marad egy Ladából egy karambol után

Bru­tá­lis fotók az üt­kö­zés­ről.

Bru­tá­lis fotók az üt­kö­zés­ről, né­gyen is meg­sé­rül­tek.

Vége a pazarlásnak a vécén: 60 centi a fejadag!

Vége a pazarlásnak a vécén: 60 centi a fejadag!

Nem lehet töb­bet csak úgy hasz­nálni a vé­cé­pa­pírt egy kínai park­ban. Be­szi­go­rí­tot­tak, de a kínos hely­ze­te­ket is meg­old­ják.

Nem lehet töb­bet csak úgy hasz­nálni a vé­cé­pa­pírt egy kínai park­ban. Be­szi­go­rí­tot­tak, de a kínos hely­ze­te­ket is meg­old­ják.

Szörnyű hír, holtan találták a januárban eltűnt magyar férfit

Szörnyű hír, holtan találták a januárban eltűnt magyar férfit

Jó­zsef Ki­rály­egy­há­zá­ról tűnt el még ja­nuár végén, az 53 éves férfi holt­tes­tét már­cius kö­ze­pén ta­lál­ták meg.

Jó­zsef Ki­rály­egy­há­zá­ról tűnt el még ja­nuár végén, az 53 éves férfi holt­tes­tét már­cius kö­ze­pén ta­lál­ták meg.

Horror a budapesti Nagyvásárcsarnokban

Horror a budapesti Nagyvásárcsarnokban

Nem tudni, hon­nan ke­rült a hús az üz­le­tekbe.

Nem tudni, hon­nan ke­rült a hús az üz­le­tekbe. Ál­lat­kí­sér­le­tek után ma­radt te­te­me­ket árul­tak? A Nébih fel­je­len­tése nyo­mán rend­őr­ségi nyo­mo­zás in­dult az ügy­ben.

Meleggel érkezik a valódi tavasz, de erre biztos nem készültél fel

Meleggel érkezik a valódi tavasz, de erre biztos nem készültél fel

Megér­ke­zett a fel­me­le­ge­dés, a szél és a fel­hők azon­ban nem tá­gí­ta­nak.

Anyából apa, fiúból lány - nemet váltott a fél család

Anyából apa, fiúból lány - nemet változtatott a fél család

Meg­döb­bentő tör­té­net: az anya és fia egy­mást tá­mo­gatva dön­tött úgy, hogy át­ope­rál­tat­ják ma­gu­kat.

Meg­döb­bentő tör­té­net: az anya és fia egy­mást tá­mo­gatva dön­tött úgy, hogy át­ope­rál­tat­ják ma­gu­kat.