POLITIK

Brutális: Jéggé fagyott egy kiskutya Budapesten

Brutális: Jéggé fagyott egy kiskutya Budapesten

El­ké­pesztő ke­gyet­len­ség...

A sokat lá­tott jár­őr­szol­galat mun­ka­tár­sai sem tud­tak mit kez­deni azzal a lát­vánnyal ami egy bér­ház ud­va­rán fo­gadta őket.

Aljas módon verik át az embereket az interneten!

Aljas módon verik át az embereket az interneten!

Meg­nyer­hető mo­bil­ház? Fe­lejtsd el!

Szinte el­le­pik az in­ter­ne­tet az egy mil­lió fo­rin­tos, il­letve meg­nyer­hető mo­bil­há­zak. Saj­nos, sen­ki­nek sem lesz sze­ren­cséje!

Döbbenetes, mit tett az apa a fiáért!

Döbbenetes, mit tett az apa a fiáért

Fan­tasz­ti­kus raj­zo­kat ké­szít egy apa a fi­á­nak. Így segít gyer­me­ké­nek ba­rá­to­kat sze­rezni.Per­sze elő­for­dul,hogy va­la­me­lyik rajz el­ve­szik, mert át­ázik a szend­vics­től.

Fan­tasz­ti­kus raj­zo­kat ké­szít egy apa a fi­á­nak. Így segít gyer­me­ké­nek ba­rá­to­kat sze­rezni.Per­sze elő­for­dul,hogy va­la­me­lyik rajz el­ve­szik, mert át­ázik a szend­vics­től.

Szétszakadt holttestek maradtak a lezuhanó repülő után

Szétszakadt holttestek és vértócsák - ez maradt a lezuhanó repülő után

Az utca lán­gok­ban állt.

La­kó­há­zakra, alvó csa­lá­dokra zu­hant kora reg­gel egy török re­pü­lő­gép Kir­gi­zisz­tán­ban.

Adományokból temetik el a jég alá esett kislányt

Adományokból temetik el a jég alá esett kislányt

Na­gyon meg­vi­seli a csa­lá­dot a gyász.

A te­me­tésre már az édes­anyát is ki­en­ged­ték a kór­ház­ból. Az ál­la­po­tos nő ál­la­pota sta­bi­labb, de na­gyon meg­vi­seli a csa­lá­dot a gyász.

Újra jön a háromhatvanas kenyér

Újra jön a háromhatvanas kenyér

A pékek ár­eme­lésre ké­szül­nek, lu­xus­cikk lesz a pék­áru. A fehér ke­nyér feb­ru­ár­tól "há­rom­hat­van" lehet.

A pékek ár­eme­lésre ké­szül­nek, lu­xus­cikk lesz a pék­áru. A fehér ke­nyér feb­ru­ár­tól "há­rom­hat­van" lehet. Mint régen. Talán az áfa­csök­ken­tés se­gít­het...

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

A hűtők sem bírják a kemény hideget!

A hűtők sem bírják a kemény hideget!

Csö­rög­nek a hű­tő­sze­re­lők te­le­fon­jai, ren­ge­teg ké­szü­lék adja meg magát a tar­tós fagy miatt. Fű­tet­len elő­szo­bák­ban is tönk­re­me­het a hűtő!

Csö­rög­nek a hű­tő­sze­re­lők te­le­fon­jai, ren­ge­teg ké­szü­lék adja meg magát a tar­tós fagy miatt. Fű­tet­len elő­szo­bák­ban is tönk­re­me­het a hűtő!

Riasztás: nagyon veszélyes időjárás jön hétfőn!

Riasztás: nagyon veszélyes időjárás jön hétfőn!

Több me­gyére is fi­gyel­mez­te­tést adott ki a me­te­o­ro­ló­giai szol­gá­lat. Sűrű, zúz­ma­rás köd és ext­rém hideg fe­nye­get.

Több me­gyére is fi­gyel­mez­te­tést adott ki a me­te­o­ro­ló­giai szol­gá­lat. Sűrű, zúz­ma­rás köd és ext­rém hideg fe­nye­get.

Utolsó leheletéig a gyermekeket védte a buszsofőr

Utolsó leheletéig a gyermekeket védte a buszsofőr

11 éves fi­úk­kal volt tele a busz.

11 éves fi­úk­kal volt tele a busz, ami­kor a sofőr, sze­re­tett Ricsi bá­csi­juk szív­in­fark­tust ka­pott a vo­lán­nál. Még akkor is annyira vi­gyá­zott rájuk, hogy senki sem sé­rült meg.

Félelemben élnek a svéd nők

Félelemben élnek a svéd nők

Sokan már az ut­cára sem mer­nek ki­lépni es­tén­ként.

Sokan már az ut­cára sem mer­nek ki­lépni es­tén­ként, annyira meg­nőtt a sze­xu­á­lis tá­ma­dá­sok száma.

Brutális idő csap le ránk!

Brutális idő csap le ránk!

Újra ke­mény idők jön­nek, igen hi­deg­nek fog­juk érezni ma az idő­já­rást. Aki te­heti, ne in­dul­jon útnak! Szán­kó­zásra vi­szont remek idő lesz.

Újra ke­mény idők jön­nek, igen hi­deg­nek fog­juk érezni ma az idő­já­rást. Aki te­heti, ne in­dul­jon útnak! Szán­kó­zásra vi­szont remek idő lesz.

Átvágnak a kocsmákban, kijátsszák az új áfatörvényt

Átvágnak a kocsmákban

Ja­nuár ele­jé­től 18 szá­za­lé­kos áfa­kulccsal szá­mol­hat­nak azok a ven­dég­lá­tó­he­lyek, ame­lyek nem­csak ér­té­ke­sí­tik az ételt, hely­ben ké­szült italt, hanem el is lehet fo­gyasz­tani azt.

Ezért akar sürgősen tárgyalni Donald Trump Putyinnal!

Hoppá: Ezért akar sürgősen tárgyalni Donald Trump Putyinnal!

Do­nald Trump be­je­len­tette, hogy ta­lál­ko­zót ter­vez Vl­agyi­mir Pu­tyin orosz el­nök­kel...

Kamion hajtott egy családi házba!

Kamion hajtott egy családi házba!

Meg­döb­bentő bal­eset tör­tént a bor­sod-abaúj-zemp­lén me­gyei Aszaló bel­te­rü­le­tén: egy len­gyel rend­számú ka­mion vá­rat­la­nul le­tért a 3-as számú főút­ról és be­le­haj­tott egy házba.

Meg­döb­bentő bal­eset tör­tént a bor­sod-abaúj-zemp­lén me­gyei Aszaló bel­te­rü­le­tén: egy len­gyel rend­számú ka­mion vá­rat­la­nul le­tért a 3-as számú főút­ról és be­le­haj­tott egy út­széli házba. Egye­lőre nem lehet tudni, hogy a bal­ese­tet a sofőr hi­bája, vagy az idő­já­rási vi­szo­nyok okoz­hat­ták.

Ez a róka tényleg kockára fagyott Németországban

Ez a róka tényleg kockára fagyott Németországban

Sze­ren­csét­len állat túl vé­kony jégre lé­pett rá a Dunán. Abban a pil­la­nat­ban vége lett, ahogy a hideg folyó el­nyelte.

Sze­ren­csét­len állat túl vé­kony jégre lé­pett rá a Dunán. Abban a pil­la­nat­ban vége lett, ahogy a hideg folyó el­nyelte.

A szerencse fia: 8,6 millió forintot talált a hóban

A szerencse fia: 8,6 millió forintot talált a hóban

Jól in­dult neki az idei év, az biz­tos! Sze­ren­csés a pénz meg­ta­lá­lója és a tu­laj­do­nosa is.

Jól in­dult neki az idei év, az biz­tos! Sze­ren­csés a pénz meg­ta­lá­lója és a tu­laj­do­nosa is.

Kiadták a riasztást: brutális vihar mossa el az országot

Kiadták a riasztást: brutális vihar mossa el az országot

Nem sza­ba­du­lunk a mí­nu­szok­tól.

Nem sza­ba­du­lunk a der­mesztő mí­nu­szok­tól. De más kel­le­met­len­sé­get is tar­to­gat­nak az égiek!

Ez a büntetés vár az Érden holtan talált csecsemő gyilkosára

Ez a büntetés vár az Érden holtan talált csecsemő gyilkosára

Elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba ke­rül­het.

Kez­de­mé­nyez­ték annak a ke­gyet­len nőnek az elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát, aki­nek a meg­ölt cse­cse­mő­jét szer­dán ta­lál­ták meg egy érdi csa­ládi ház­nál.

Váratlan fordulat lehet a Tiszában eltűnt magyar lány ügyében

Váratlan fordulat lehet a Tiszában eltűnt magyar lány ügyében

Nem­zet­közi nyo­mo­zó­cso­por­tok, az Eu­ro­pol és az In­ter­pol is részt vesz a 15 éves Vitéz Bar­bara ke­re­sés­ben.

Fegyházra számít a mentőket szexuális zaklatással vádoló fiatal lány?

Fegyházra számít a mentőket szexuális zaklatással vádoló fiatal lány?

Mára újra el­ér­hető a 17 éves lány Fa­ce­book-adat­lapja, ahol aktív éle­tet él.

Mára újra el­ér­hető a 17 éves lány Fa­ce­book-adat­lapja, ahol aktív éle­tet él.

Öt év börtön jár az embercsempészeknek

Üzenjük: Öt év jár az embercsempészeknek

A zöld­ha­tá­ron el­ka­pott bű­nö­zők gyor­sí­tott el­já­rásra szá­mít­hat­nak.

Ma­gyar­or­szág a le­hető leg­ha­tá­ro­zot­tab­ban lép fel a mig­rán­so­kon élős­kö­dők­kel szem­ben. A zöld­ha­tá­ron el­ka­pott bű­nö­zők gyor­sí­tott el­já­rásra szá­mít­hat­nak.

Beszédes, szerencsés vagy trópusi?

Beszédes, szerencsés vagy trópusi?

Nevet keres az új­szü­lött zsi­ráf­nak az ál­lat­kert.

Nevet keres az új­szü­lött zsi­ráf­nak az ál­lat­kert.

Aggasztó: maró anyaggal tüntetik el a havat az utcákról

Aggasztó: maró anyaggal tüntetik el a havat az utcákról

Tönk­re­ment láb­be­lik, ki­pusz­tult nö­vény­zet: a hóra szórt só kö­vet­kez­mé­nye. A só­zást csak két évre til­tot­ták be.

Tönk­re­ment láb­be­lik és autók, ki­pusz­tult nö­vény­zet: ez mind a hóra szórt só kö­vet­kez­mé­nye. A só­zást csak két évre til­tot­ták be.

Rejtélyes levelet írt titkos szerelmének a mészáros, részletek szivárogtak ki

Rejtélyes levelet írt titkos szerelmének a tömegmészáros, részletek szivárogtak ki

A pá­ri­zsi ter­ror­tá­ma­dá­sok egyet­len túl­élő­jé­nek, Salah Ab­des­lam­nak ren­ge­teg női ra­jon­gója van.

Rács, és nem volán mögött kellett volna ülnie a gyilkosnak

Rács, és nem volán mögött kellett volna ülnie a gyilkosnak

Egy 35 éves nő ha­lá­lát okozta.

Egy olyan férfi ve­zette it­ta­san az autót, akit té­ve­dés­ből en­ged­tek ki a bör­tön­ből - egy 35 éves nő ha­lá­lát okozta.

Minden a nyakunkba szakad: ónos eső és hó zúdul az országra

Minden a nyakunkba szakad: ónos eső és hó zúdul az országra

Bal­jó­san indul ez a pén­tek 13... A me­te­o­ro­ló­gu­sok nem győ­zik ki­adni a vész­jel­zé­se­ket!

Bal­jó­san indul ez a pén­tek 13... A me­te­o­ro­ló­gu­sok nem győ­zik ki­adni a vész­jel­zé­se­ket!

Aszteroidariadó! Elzúgott mellettünk, szinte észrevétlenül

Aszteroidariadó! Elzúgott mellettünk, szinte észrevétlenül

Egy fél Hold­nyi tá­vol­ságra, kö­rül­be­lül 170 ezer ki­lo­mé­terre ha­ladt el mel­let­tünk egy ki­sebb kő­szikla ja­nuár 9-én.

Egy fél Hold­nyi tá­vol­ságra, kö­rül­be­lül 170 ezer ki­lo­mé­terre ha­ladt el mel­let­tünk egy ki­sebb kő­szikla ja­nuár 9-én.

Szlovénia fellázadt: nem kellenek Brüsszel újabb migránsai!

Szlovénia fellázadt: nem kellenek Brüsszel migránsai!

Az EU-t nem ér­dek­lik saját pol­gá­rai

Az Eu­ró­pai Unió sze­rint a leg­fris­sebb szlo­vén tör­vény­mó­do­sí­tá­sok sér­tik a mig­rán­sok em­beri jo­gait.

Hadházy, az LMP társelnöke hazudik. Le kell mondania!

Hadházy, az LMP társelnöke hazudik. Le kell mondania!

Tény­sze­rűen bi­zo­nyít­ható mindez.

Tény­sze­rűen bi­zo­nyít­ható, hogy a po­li­ti­kus ha­zu­dik. Nem igaz, hogy édes­anyja 300 mil­lió fo­rin­tért nem pró­bált meg­sze­rezni egy ha­tal­mas bir­to­kot!

Migráns suhancok verték lilára verték a 78 éves trafikos nénit

Migráns suhancok verték lilára a 78 éves trafikos asszonyt

Bosszú­ból tet­ték. Egy nap­pal ko­ráb­ban az asszony nem szol­gálta ki őket, mert látta, hogy még nin­cse­nek 18 éve­sek.

A trafi­kost bosszú­ból tá­mad­ták meg. Egy nap­pal ko­ráb­ban az asszony nem szol­gálta ki őket, mert látta, hogy még nin­cse­nek 18 éve­sek. Az eset Stutt­gart­ban tör­tént. Az öt su­han­cot el­kap­ták a rend­őrök, majd ügyész­ségi uta­sí­tásra sza­ba­don en­ged­ték mind az ötöt.

Káosz Budapesten: Megbénult a forgalom a havas utak miatt

Káosz Budapesten: Megbénult a forgalom a havas utak miatt

Csü­tör­tök reg­gel a fő­vá­ros min­den ke­rü­le­té­ben hó­fe­hér tájra éb­red­tek az em­be­rek, ám saj­nos havas, le­tisz­tí­tat­lan uta­kon kel­lett köz­le­kedni.

Csü­tör­tök reg­gel a fő­vá­ros min­den ke­rü­le­té­ben hó­fe­hér tájra éb­red­tek az em­be­rek, ám saj­nos havas, le­tisz­tí­tat­lan uta­kon kel­lett köz­le­kedni.

Több hullámban támadt az időjárás! Itt csap le a vihar

Több hullámban támadt az időjárás! Itt csap le a vihar

A me­te­o­ro­ló­gu­sok ki­ad­ták a ri­asz­tást. Nem csak az ónos eső miatt iz­gul­ha­tunk!

A me­te­o­ro­ló­gu­sok ki­ad­ták a ri­asz­tást. Nem csak az ónos eső miatt iz­gul­ha­tunk!

Megdöbbentő, mi derült ki a megsérült rendőrnőről

Megdöbbentő dolgok derültek ki a Teréz körúti robbantásban megsérült rendőrnőről

A pok­lok pok­lát járta meg.

A pok­lok pok­lát járta meg a Teréz kör­úti rob­ban­tás után mind­két rendőr. Sza­bina, a fi­a­tal rend­őr­lány talán most kezd lel­ki­leg is fel­épülni....

Tragédia: Így gyászolják szerettei az öngyilkos csepeli édesapát

Tragédia: Így gyászolják szerettei az öngyilkos csepeli édesapát

A férfi fel­vágta ereit majd fel­akasz­totta magát Cse­pe­len, egy tár­sas­ház er­ké­lyén. Nincs ma­gya­rá­zat az ön­gyil­kos­sá­gára.

Nincs menekvés: órákon belül lecsap a hó és az ónos eső

Nincs menekvés: órákon belül lecsap a hó és az ónos eső

Le­csap az íté­let­idő.

Ha­va­zás és ónos eső is vár­ható a kö­vet­kező órák­ban az or­szág­ban.

Sokkoló adatok a durván dráguló tojásról

Sokkoló adatok a durván dráguló tojásról

Kevés és drága lesz a tojás.

Kevés és drága lesz a tojás: be­tett a ma­dár­influ­enza, rá­adá­sul a tyú­kok télen ke­ve­set toj­nak. Így aztán hiába csök­kent a tojás áfája is öt szá­za­lékra.

Ezért hagyták magára társai a Sajó jegébe fagyott kislányt

Ezért hagyták magára társai a Sajó jegébe fagyott kislányt

Két 8 éves ba­rát­nője is ott volt, ami­kor a kis Kiara alatt be­sza­kadt a Sajó jege. A gye­re­kek nem szól­tak sen­ki­nek.

Két 8 éves ba­rát­nője is ott volt, ami­kor a kis Kiara alatt be­sza­kadt a Sajó jege. Nem szól­tak sen­ki­nek.

20 méteren át vonszolta a nőt a vonat

20 méteren át vonszolta a nőt a vonat

Be­szo­rult a keze az aj­tóba.

Be­szo­rult a keze az aj­tóba, a vonat pedig hosszú mé­te­re­ken ke­resz­tül von­szolta a nőt ma­gá­val.

Katasztrófaturisták lepték el a Lillafüredi vízesést

Katasztrófaturisták lepték el a Lillafüredi vízesést

A tiltó táb­lák el­le­nére mász­nak be.

A tiltó táb­lák el­le­nére mász­nak be az ér­dek­lő­dők, hogy egy fotó ere­jéig pó­zol­has­sa­nak a be­fa­gyott víz­esés­sel.

Méregdrága, környezetszennyező magánrepülővel repked az LMP-s politikus

Méregdrága, környezetszennyező magánrepülővel repked az LMP-s politikus

Futja rá a csa­ládi föld­mu­tyi­ból?

Így küzd a kor­rup­ció ellen? Futja rá a csa­ládi föld­mu­tyi­ból?

Vérfagyasztó titkot rejt az öngyilkos csepeli édesapa Facebookja

Vérfagyasztó titkot rejt az öngyilkos csepeli édesapa Facebookja

Egye­lőre nincs ma­gya­rá­zat arra, miért vágta fel ereit és akasz­totta fel magát.

Egye­lőre nincs ma­gya­rá­zat arra, miért vágta fel ereit és akasz­totta fel magát a 40 éves férfi Cse­pe­len.

Pokoli idő vár ránk! Ónos eső zúdul az országra

Pokoli idő vár ránk! Szerdán ónos eső zúdul az országra

Emel­ték a ri­asz­tás fo­ko­za­tát.

A me­te­o­ro­ló­gu­sok emel­ték a ri­asz­tás fo­ko­za­tát. A héten már nem jön ko­mo­lyabb eny­hü­lés...

Halott társát élesztgette a hős kutyus

Halott társát élesztgette a hős kutyus

Nem elő­ször bi­zo­nyí­totta be hű­sé­gét.

Vil­mos kutya nem elő­ször bi­zo­nyí­totta be hű­sé­gét. A ma­gá­nyos eb ha­ma­ro­san csa­ládba is ke­rül­het!

Megunták a kutyapisit a Havanna-lakótelepen

Megunták a kutyapisit a Havanna-lakótelepen, bevetettek egy trükköt

Évek óta gond az egyik pa­nel­ház­ban a rend­sze­res ku­tya­pisi a lift­ben, az egyik lakó most egy új mód­szer­rel ve­tett véget a prob­lé­má­nak.

Évek óta gond az egyik pa­nel­ház­ban a rend­sze­res ku­tya­pisi a lift­ben, az egyik lakó most egy új mód­szer­rel ve­tett véget a prob­lé­má­nak.

Szilveszterkor veszett nyoma a fiatal magyar nőnek

Szilveszterkor veszett nyoma a fiatal magyar nőnek

Vi­ha­ros gyor­sa­ság­gal össze­pa­kolt, még az ab­la­kot is ki akarta törni a 27 éves Hen­ri­etta, ami­kor el­ment ott­hon­ról.

Vi­ha­ros gyor­sa­ság­gal össze­pa­kolt, még az ab­la­kot is ki akarta törni a 27 éves Hen­ri­etta, ami­kor el­ment ott­hon­ról.

Készül az újabb Oscar-esélyes magyar film!

Készül az újabb Oscar-esélyes magyar film!

Nemes Jeles László be­vált csa­pa­tá­val nyá­ron kezdi meg a Sun­set for­ga­tá­sát.

Nemes Jeles László be­vált csa­pa­tá­val nyá­ron kezdi meg a Sun­set for­ga­tá­sát.

Több embert is megölhetett a magyar nő 20 éves gyilkosa

Több embert is megölhetett a magyar nő 20 éves gyilkosa

So­ro­zat­gyil­kos­ról sut­tog­nak, a rend­őrök azt vizs­gál­ják, hogy a Né­met­or­szág­ban ha­lálra ké­selt ma­gyar pros­ti­tu­ált gyil­kosa más nőket is meg­ölt-e.

So­ro­zat­gyil­kos­ról sut­tog­nak, a rend­őrök pedig azt vizs­gál­ják, hogy a Né­met­or­szág­ban ha­lálra ké­selt ma­gyar pros­ti­tu­ált gyil­kosa más nőket is meg­ölt-e.

Miért jön Putyin Budapestre?

Miért jön Putyin februárban Budapestre?

Az elnök feb­ruár 2-án lá­to­gat hoz­zánk. Le akarja ren­dezni a paksi bő­ví­tést, ma­gyar cégek orosz­or­szági be­fek­te­té­se­i­ről is szó eshet. Pu­tyin óri­ás­gé­pén ér­ke­zik, hozza li­mu­zin­ját is.

Az elnök feb­ruár 2-án lá­to­gat Ma­gyar­or­szágra. Vég­leg le akarja ren­dezni a paksi bő­ví­tést, ma­gyar cégek orosz­or­szági be­fek­te­té­se­i­ről is szó eshet.

Újabb, kabaréba illő botrány a Jobbikban, vetkőznek és lehallgatnak

Újabb, kabaréba illő botrány a Jobbikban, vetkőznek és lehallgatnak

Vona he­lyet­tese, az év végén mez­te­lenre vet­kő­zött a saját iro­dá­já­ban....

Az újabb job­bi­kos po­li­ti­kai ka­baré úgy kez­dő­dött, hogy a párt al­el­nöke, Vona he­lyet­tese, az év végén mez­te­lenre vet­kő­zött a saját iro­dá­já­ban....

Kész katasztrófa: eltűnik a tojás a polcokról

Kész katasztrófa: eltűnik a tojás a polcokról

Ha sze­re­ted a to­jást, most vá­sá­rolj be!

Ha sze­re­ted a to­jást, most vá­sá­rolj be na­gyobb ada­got - amíg még lehet! Az ár­drá­gu­lás után ugyanis hiány áll be a ma­gyar bol­tok­ban...

Megdöbbentő dolog derült ki a kokainozó gázoló családjáról

Megdöbbentő dolog derült ki a kokainozó gázoló családjáról

Az anya sze­rint az ál­do­zat is vét­kes.

Édes­anyja sze­rint a lánya hi­bá­zott, ami­kor se­gít­ség­nyúj­tás nél­kül to­vább­haj­tott, ugyan­ak­kor az ál­do­zat is vét­kes, mert tilos he­lyen ment át az úton.

Tragédia: apja hozta ki a jég alól lánya holttestét

Tragédia: apja hozta ki a jég alól lánya holttestét

Ba­rát­nő­i­vel szö­kött kor­cso­lyázni.

Ba­rát­nő­i­vel szö­kött kor­cso­lyázni a kis­lány a Sajó part­jára. A két gye­rek látta, hogy be­esik a jég alá, de nem szól­tak sen­ki­nek, csak két óra múlva...

Borzalmas: Szénné égett egy férfi a Dunántúlon, vizsgálják a tűz okát

Borzalmas: Szénné égett egy férfi a Dunántúlon, vizsgálják a tűz okát

A holt­test holt­test egy ve­gyes tü­ze­lésű kályha előtt fe­küdt, itt vol­tak a tűz nyo­mai is.

Egyre durvább vészjelzést adnak ki: itt sújt le az extrém hideg!

Egyre durvább vészjelzést adnak ki: itt sújt le az extrém hideg!

Már a ma­ga­sabb ri­asz­tási fo­ko­zat van ér­vény­ben!

Már a ma­ga­sabb ri­asz­tási fo­ko­zat van ér­vény­ben! De még ennyi­vel sem ússzuk meg...

Abszurd jövő: automatából vásárolunk autót!

Abszurd jövő: automatából vásárolunk autót!

Új­don­ság az au­to­ma­ták pi­a­cán!

Új­don­ság az au­to­ma­ták pi­a­cán - már nem kell sokat várni, és az au­tón­kat is gé­pek­ből ve­het­jük!

Eltűnt István, december óta keresik a kölyökképű fiút

Eltűnt István, december óta keresik a kölyökképű fiút

A fiú de­cem­ber­ben szö­kött meg...

A 16 éves fiú még de­cem­ber­ben szö­kött meg Hegy­kő­ről...

Ezt mondta László, miután megmentette a korcsolyázó életét

Ezt mondta László, miután megmentette a korcsolyázó életét

P. László ku­tya­sé­tál­ta­tás köz­ben látta meg, hogy egy kor­cso­lyázó alatt be­sza­kadt a De­seda-tó jege.

P. László ku­tya­sé­tál­ta­tás köz­ben látta meg, hogy egy kor­cso­lyázó alatt be­sza­kadt a De­seda-tó jege.

Tragikus körülmények között hunyt el a népszerű gitárművész

Tragikus körülmények között hunyt el a népszerű gitárművész

A Dél-Af­ri­ká­ból szár­mazó blues ze­nészt csü­tör­tö­kön ké­sel­ték ha­lálra a te­le­fonja miatt.

A Dél-Af­ri­ká­ból szár­mazó blues ze­nészt csü­tör­tö­kön ké­sel­ték ha­lálra a te­le­fonja miatt.

Itt megnézheted a világ legrégebbi pornóját - videó

Itt megnézheted a világ legrégebbi pornóját - videó

Az ero­ti­kus fel­vé­tel 1896-ban ké­szült.

Az ero­ti­kus fel­vé­tel 1896-ban ké­szült, és ez az egyik leg­első ero­ti­kus fel­vé­tel. Ké­szülj fel, mert ki­csit azért más, mint a mai fel­nőttfil­mek.

Vigyázzanak a turisták, figyelmeztetést adott ki a külügy!

Vigyázzanak a turisták, figyelmeztetést adott ki a külügy!

Hét­vé­gére a fo­lya­ma­tos eső­zé­sek miatt ára­dá­sokra lehet szá­mí­tani a tu­ris­ták által frek­ven­tált te­rü­le­te­ken.

Bosszúból ölte meg gyermekét és magát az anya

Bosszúból ölte meg gyermekét és magát az anya

Sosem látod többé a fi­a­dat - üzente a fér­jé­nek. Gye­re­két is ma­gá­val vitte a túl­vi­lágra.

Sosem látod többé a fi­a­dat - üzente a fér­jé­nek. Gye­re­két is ma­gá­val vitte a túl­vi­lágra.

Döbbenet: beleharaptak a szendvicsébe, őrjöngve támadt családjára

Döbbenet: beleharaptak a szendvicsébe, őrjöngve támadt családjára

Egy férfi dü­hö­dött fel, ami­kor ked­venc éte­lébe va­laki be­le­ha­ra­pott.

Egy férfi dü­hö­dött fel, ami­kor ked­venc éte­lébe va­laki il­le­ték­te­le­nül be­le­ha­ra­pott.

Rémisztő jóslat: kegyetlen fagyok várnak ránk!

Rémisztő jóslat: kegyetlen fagyok várnak ránk!

A hi­deg­re­kord után sincs eny­hü­lés.

Az idő­já­rás to­vábbra sem ismer ke­gyel­met, a hi­deg­re­kord után sem kap­juk meg a va­lódi eny­hü­lést...

62 éves nőre támadt három erőszakos migráns egy bevásárlóközpontban

62 éves nőre támadt három erőszakos migráns egy bevásárlóközpontban

Auszt­ria még fel sem ocsú­dott a szil­vesz­teri sze­xu­á­lis tá­ma­dá­sok­ból, máris itt az újabb bot­rány...

Brutális videóval üzent az Iszlám Állam: csöppség végzi ki a rabot

Brutális videóval üzent az Iszlám Állam: csöppség végzi ki a rabot

Az Isz­lám Állam el­ké­pesz­tően ke­gyet­len vi­de­ó­val üzent a vi­lág­nak.

Az Isz­lám Állam el­ké­pesz­tően ke­gyet­len vi­de­ó­val üzent a vi­lág­nak, amely­ben egy kisfiú volt a fő­sze­replő.

Riadót fújtak a meteorológusok: jön a hó is

Riadót fújtak a meteorológusok: jön a hó is

Ha nem lenne elég a cson­tig ha­toló hideg, még jön a hó is. Ri­asz­tást adtak ki az or­szág több ré­szére is!

Ha nem lenne elég a cson­tig ha­toló hideg, még jön a hó is. Ri­asz­tást adtak ki az or­szág több ré­szére is!

Megható: kimentették a hattyút a jég fogságából

Megható: kimentették a hattyút a jég fogságából

Egy ön­kén­tes ment be érte.

Egy ön­kén­tes ment be a fog­ságba esett ma­dá­rért a be­fa­gyott Tisza-tóra.

Madarat mentett a fagyban, érte rajong most a világ

Madarat mentett a fagyban, érte rajong most a világ

Egy csőre fa­gyott rá a veréb lába.

A férfi ta­nyá­ján egy csőre fa­gyott rá az ap­rócska veréb lába. A gazda azon­nal a se­gít­sé­gére si­e­tett és sze­ren­csére le is vi­de­ózta...

Daisy szolgálatra jelentkezik

Igen fiatal, de máris nagy feladat van a mancsain

A Fejér me­gyei Ercsi rend­őr­ka­pi­tány­sá­gán állt szol­gá­latba a német ju­hász.

A Fejér me­gyei Ercsi Rend­őr­őr­sé­nél fog bűnt ül­dözni a 18 hó­na­pos német ju­hász.

Így védd meg kutyádat a jeges környezet okozta sérülésektől

Így védd meg kutyádat a jeges környezet okozta sérülésektől

Télen gya­kori prob­léma a ku­tyák a láb­sé­rü­lése, me­lyért a jég, a hó, il­letve a fel­só­zott utak te­he­tők fe­le­lőssé.

Gyorshír: kiürítették a Tescót!

Gyorshír: kiürítették a Tescót!

A vá­sár­lók­nak ko­sa­ra­i­kat hát­ra­hagyva kel­lett el­hagy­niuk a be­vá­sár­ló­köz­pon­tot. Ki­de­rült, mi tör­tént: egy ta­ka­rí­tónő fújt vé­let­le­nül ri­a­dót a hi­per­mar­ket­ben.

A vá­sár­lók­nak ko­sa­ra­i­kat hát­ra­hagyva kel­lett el­hagy­niuk a be­vá­sár­ló­köz­pon­tot. Ki­de­rült, mi tör­tént: egy ta­ka­rí­tónő fújt vé­let­le­nül ri­a­dót a hi­per­mar­ket­ben.

Bordélykirálysággá változott a kikötő

Bordélykirálysággá változott a kikötő

El­lep­ték a kelet-eu­ró­pai be­ván­dor­lók az ang­liai part­sza­kaszt.

El­lep­ték a kelet-eu­ró­pai be­ván­dor­lók az ang­liai part­sza­kaszt - és velük jöt­tek a bor­dé­lyok, sztrip­tíz­bá­rok. A la­ko­sok in­kább me­ne­kül­né­nek a fertő elől, a rend­őr­ség te­he­tet­len.

Üres tank, lemerült mobil: életét kockáztatta a gyömrői autós

Üres tank, lemerült mobil: életét kockáztatta a gyömrői autós

Csak annyi ideje volt, hogy meg­mondja a rend­őrök­nek, hol akadt el au­tó­já­val.

Vörös riasztás: brutális hideg érkezik Magyarországra!

Vörös riasztás: brutális hideg érkezik Magyarországra!

A me­te­o­ro­ló­gu­sok el­ké­ped­tek: rég nem lát­tak ilyen sark­vi­déki hi­de­get, mint ami most kö­szönt ránk!

A me­te­o­ro­ló­gu­sok el­ké­ped­tek: rég nem lát­tak ilyen sark­vi­déki hi­de­get, mint ami most kö­szönt ránk!

Eltűnt egy kisfiú: segíts megtalálni Krisztiánt!

Eltűnt egy kisfiú: segíts megtalálni Krisztiánt!

A rend­őr­ség egy 13 éves me­ző­falvi kisfiú el­tű­nése miatt kéri a se­gít­sé­gün­ket, aki pén­tek dél­után nem ér­ke­zett haza.

A rend­őr­ség egy 13 éves me­ző­falvi kisfiú el­tű­nése miatt kéri a se­gít­sé­gün­ket, aki pén­tek dél­után nem ér­ke­zett haza.

Balatonfüredi gázolás: kettős csapás érte a gyászoló apát

Balatonfüredi gázolás: kettős csapás érte a gyászoló apát

Két kis­gyer­me­ket gá­zolt el.

Ke­gyet­len, mégis jo­gi­lag igaz­sá­gos dön­tés szü­le­tett abban a 2015-ös gá­zo­lási ügy­ben, amely­ben egy ál­la­po­tos nő két kis­gyer­me­ket gá­zolt el.

Teréz körúti robbantás: Bizonyítási kísérlet jöhet

Teréz körúti robbantás: Bizonyítási kísérlet jöhet

Szak­ér­tő­ket hall­gat­nak meg.

Ant­ro­po­ló­gus szak­ér­tőt von­nak be a nyo­mo­zásba.

Meglepő bejelentés: Kiderült, mi épül a Tesco helyén Budapesten

Meglepő bejelentés: Kiderült, mi épül a Tesco helyén Budapesten

Még szep­tem­ber 24-én szűnt meg az áru­ház­lánc egyik üz­lete a Pesti úton.

Még szep­tem­ber 24-én szűnt meg az áru­ház­lánc egyik üz­lete a Pesti úton, ja­nuár 11-én pedig egy új bolt várja a vá­sár­ló­kat.

Rémisztő adatokat közölt a meteorológia a szombati időjárásról

Rémisztő adatokat közölt a meteorológia a szombati időjárásról

Ala­po­san le­hűlt a le­vegő szom­bat haj­nalra, a leg­hi­de­gebb az or­szág északi ré­szén volt.

Ala­po­san le­hűlt a le­vegő szom­bat haj­nalra, a leg­hi­de­gebb az or­szág északi ré­szén volt.

Tragikus balesetben halt meg Szegeden egy fiatal lány

Tragikus balesetben halt meg Szegeden egy fiatal lány

Át­esett egy kor­lá­ton Kla­u­dia.

A 27 éves Kla­u­dia egy tár­sa­ság­gal bu­li­zott, és át­esett egy kor­lá­ton. Azon­nal men­tőt hív­tak hozzá, ám a kór­ház­ban három nap­pal ké­sőbb meg­halt.

Ezen a meteorológusok is elképedtek: sarkvidéki hétvégénk lesz!

Ezen a meteorológusok is elképedtek: sarkvidéki hétvégénk lesz!

Hét­vé­gén szembe kell néz­nünk a der­mesztő va­ló­ság­gal: akár mí­nusz 24 fok is lehet!

Ez a férfi volt a reptéren lövöldöző gyilkos

Ez a férfi volt a reptéren lövöldöző gyilkos

Le­sze­relt ame­ri­kai - ko­ráb­ban Irak­ban szol­gá­la­tot tel­je­sítő - ve­te­rán volt a 26 éves férfi.

Le­sze­relt ame­ri­kai - ko­ráb­ban Irak­ban szol­gá­la­tot tel­je­sítő - ve­te­rán volt az a 26 éves férfi, aki a flo­ri­dai Fort Lau­der­dale nem­zet­közi re­pü­lő­te­rén pén­te­ken vak­tá­ban lö­völ­dö­zött, öt em­bert meg­ölt és nyol­cat meg­se­be­sí­tett. Az ame­ri­kai média azt is ki­de­rí­tette, hogy men­tá­lis prob­lé­mák­kal küsz­kö­dött.