POLITIK

Gyerekjátékkal veri át a szülőket a pofátlan csaló

Gyerekjátékkal veri át a szülőket a pofátlan csaló

Fel­je­len­tést is tet­tek a rend­őr­sé­gen.

Elekt­ro­mos kis­au­tót hir­det egy nő Fa­ce­boo­kon, már sok szü­lőt át­vert azzal, hogy előre kéri a pénzt, majd köddé válik. Fel­je­len­tést is tet­tek a rend­őr­sé­gen.

Pénteki előrejelzés: fedett helyen parkoljuk le a kocsit!

Pénteki előrejelzés: fedett helyen parkoljuk le a kocsit!

Rég nem lá­tott je­len­ség ér­ke­zik.

Ko­rá­ban is meg­ír­tuk, vi­ha­rokra, ki­adós esőre lehet szá­mí­tani pén­te­ken az or­szág szá­mos te­rü­le­tén, dél­nyu­gat felől ugyan­ak­kor egy erős lég­áram­lat be­fo­lyá­sol­hatja az idő­já­rá­sun­kat.

Kiadták a riasztást: itt csap le a rendkívüli vihar

Kiadták a riasztást: itt csap le a rendkívüli vihar

A fél or­szág­ban ér­vény­ben van a vész­jel­zés... Vége a jó idő­nek, újabb le­hű­lés ér­ke­zik!

A fél or­szág­ban ér­vény­ben van a vész­jel­zés... Vége a jó idő­nek, újabb le­hű­lés ér­ke­zik!

Mutasd csak, hány centi vagy!

Mutasd csak, hány centi vagy!

Tudod, hogy me­lyik nem­zet fiai a leg­ma­ga­sab­bak?

Tudod, hogy me­lyik nem­zet fiai a leg­ma­ga­sab­bak a vi­lá­gon? Ha nem, kat­tints bát­ran, a cikk­ben el­árul­juk!

Terhes nőkkel játsszák ki a kelet-európaiak a briteket

Terhes nőkkel játsszák ki a kelet-európaiak a briteket

Az "egész­ség­ügyi tu­riz­mus" miatt rob­bant ki a bot­rány.

Az "egész­ség­ügyi tu­riz­mus" miatt rob­bant ki a bot­rány: éve­kig kap­ják a se­gélyt, mikor már másik or­szág­ban élnek!

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Idegméreg az erdőben, veszélyben az emberek is

Idegméreg az erdőben, veszélyben az emberek is

El­pusz­tult ege­rész­öly­vet ta­lál­tak a Hor­to­bá­gyi Ma­dár­park mun­ka­tár­sai, a ma­da­rat ideg­mé­reg öl­hette meg. A szer ve­szé­lyes az em­berre is!

El­pusz­tult ege­rész­öly­vet ta­lál­tak a Hor­to­bá­gyi Ma­dár­park mun­ka­tár­sai, a ma­da­rat ideg­mé­reg öl­hette meg. A szer ve­szé­lyes az em­berre is!

Brutálisan agyonvertek egy kutyát Kecskeméten!

Brutálisan agyonvertek egy kutyát Kecskeméten!

A négy­lábú éle­tét az ál­lat­or­vos sem tudta meg­men­teni. Az csak a bon­co­lás után derül ki, hogy mi tör­tént.

Az csak a bon­co­lás után derül ki, hogy mikor tör­tént pon­to­san az ál­lat­kín­zás.

Hihetetlen fordulat az elgázolt rendőrnő ügyében

Hihetetlen fordulat az elgázolt rendőrnő ügyében

Ki­en­ged­ték a gá­zoló ka­mi­o­nost.

A ka­mi­o­nos ha­lálra gá­zolta a rend­őr­nőt az M5-ösön, most mégis ki­en­ged­ték.

Végleg búcsút inthetünk a télnek, megérkezett a tavasz!

Végleg búcsút inthetünk a télnek, megérkezett a tavasz!

Csü­tör­tö­kön be­kö­szönt a jó idő!

Csü­tör­tö­kön be­kö­szönt a jó idő, nap­köz­ben akár 16 fokot is mér­he­tünk. A me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint idén már csak az év végén lesz újra fa­gyos idő.

Mit keresett a berlini filmfesztivál színpadán a Hagyó-per vádlottja?

Mit keresett a berlini filmfesztivál színpadán a Hagyó-per vádlottja?

Sokan hinni sem akar­tak a sze­mük­nek, ami­kor az Arany Medve-díj át­vé­tele köz­ben meg­lát­ták a szín­pa­don.

Sokan hinni sem akar­tak a sze­mük­nek, ami­kor meg­lát­ták a szín­pa­don.

Kiadták a riasztást: óriási változást hoz az időjárás

Kiadták a riasztást: óriási változást hoz az időjárás

A kö­vet­kező na­pok­ban nem csak a sok eső­vel gyű­lik meg a ba­junk... Ez már a me­te­o­ro­ló­gu­sok­nak is sok!

Ez félelmetes: rákkeltő, radioaktív jód lebeg Európa felett

Ez félelmetes: rákkeltő, radioaktív jód lebeg Európa felett

Egye­lőre senki nem nyi­lat­ko­zik...

El­hall­ga­tott nuk­le­á­ris bal­eset­ről, tit­kos ka­to­nai kí­sér­let­ről sut­tog­nak. Ma­gyar­or­szá­gon egy­előre senki nem nyi­lat­ko­zik.

Így ünnepelték meg a kokainozó gázoló újabb szabadulását a rokonok

Így ünnepelték meg a kokainozó gázoló újabb szabadulását a rokonok

A rend­őr­ség már négy bűn­cse­lek­ménnyel gya­nú­sítja T. Klá­rát.

A rend­őr­ség már négy bűn­cse­lek­ménnyel gya­nú­sítja T. Klá­rát, ennek el­le­nére házi őri­zetbe ke­rült, kér­dés, hogy med­dig...

Fordulat a bőnyi rendőrgyilkosságban: váratlan kijelentést tett az ügyvéd

Fordulat a bőnyi rendőrgyilkosság ügyében: váratlan kijelentést tett az ügyvéd

Az ügy­ben több szak­ér­tőt is ki­ren­del­tek.

Az ügy­ben több szak­ér­tőt is ki­ren­del­tek. Né­há­nyan már el­ké­szí­tet­ték szak­vé­le­mé­nyü­ket, a leg­többre azon­ban még várni kell.

A britek fizették a mosolygó terroristát

A britek fizették a mosolygó terroristát

Meg­döb­bentő rész­le­tek de­rül­tek ki az Isz­lám Állam ön­gyil­kos me­rény­lő­jé­ről: még ame­ri­kai bör­tön­ben is ült ter­ro­rista múltja miatt!

Meg­döb­bentő rész­le­tek de­rül­tek ki az Isz­lám Állam ön­gyil­kos me­rény­lő­jé­ről: még ame­ri­kai bör­tön­ben is ült ter­ro­rista múltja miatt!

8 éves kisfiúra zuhant a sírkő

8 éves kisfiúra zuhant a sírkő

Azon­nal meg­halt, két társa is meg­sé­rült.

Azon­nal meg­halt, ami­kor a te­me­tő­ben játék köz­ben rá­zu­hant egy sírkő. Két társa is meg­sé­rült.

Visszalépünk az olimpiai pályázattól

Visszalépünk az olimpiai pályázattól

A fő­vá­ros és a MOB vissza­lép az olim­piai pá­lyá­zat­tól.

Orbán Vik­tor, Tar­lós Ist­ván és Bor­kai Zsolt egyez­te­tés után úgy dön­tött: a fő­vá­ros és a MOB vissza­lép az olim­piai pá­lyá­zat­tól.

Műkörmösnél járt, mielőtt megölte babáját

Műkörmösnél járt, mielőtt megölte babáját

Meg­rázta az eset a nóg­rádi falut.

Meg­rázta a csepp nóg­rádi falut, hogy a kö­zös­ség egyik tagja meg­ölte cse­cse­mő­jét. A hú­szas évei végén járó nő az ap­já­val élt, nem volt párja.

Műbalhét kreáltak a melegek: zeng a kórus!

Műbalhét kreáltak a melegek: zeng a kórus!

Mu­lat­sá­gos, ahogy mond­va­csi­nált ürü­gyet kre­álva be­in­dul a nagy kórus.

Már-már mu­lat­sá­gos, ahogy mond­va­csi­nált ürü­gyet kre­álva be­in­dul a nagy kórus. Min­den al­ka­lom jól jöhet, hogy kö­töz­köd­je­nek...

Nyáron kezdődik a 3-as metró felújítása

Nyáron kezdődik a 3-as metró felújítása

A mun­kák és a met­rók pót­lása fél­mil­lió ember éle­tét ne­he­zí­tik meg: ennyien utaz­nak ugyanis na­ponta a kék vo­na­lon.

A mun­kák és a met­rók pót­lása fél­mil­lió ember éle­tét ne­he­zí­tik meg: ennyien utaz­nak ugyanis na­ponta a kék vo­na­lon.

Vigyázz, a csalók is kihasználják a madárinfluenzát

Vigyázz, a csalók is kihasználják a madárinfluenzát

Az idő­sebb em­be­re­ket lop­ják meg.

A jár­vánnyal vissza­élve újabb mód­szert ta­lál­tak ki a csa­lók, ho­gyan lop­hat­ják meg az idő­sebb em­be­re­ket.

Ezért hihetetlenül veszélyes a lakásod!

Ezért hihetetlenül veszélyes a lakásod!

Senki nem gon­dolná, de a ház­tar­tás ve­szé­lye­sebb, mint a köz­le­ke­dés!

Szek­szár­don ab­lak­pu­co­lás köz­ben esett ki egy néni a nyol­ca­dik eme­let­ről. Senki nem gon­dolná, de a ház­tar­tás ve­szé­lye­sebb, mint a köz­le­ke­dés!

Rendkívüli meleg ront be az országba, vihart hoz magával

Rendkívüli meleg ront be az országba, vihart hoz magával

A kö­vet­kező na­pok­ban egyre to­vább me­leg­szik a le­vegő, de azért nem lesz fel­hőt­len a hely­zet...

A kö­vet­kező na­pok­ban egyre to­vább me­leg­szik a le­vegő, de azért nem lesz fel­hőt­len a hely­zet...

Képtelen fordulatot hoz az időjárás, hetekig érezteti kínzó hatását

Képtelen fordulatot hoz az időjárás, hetekig érezteti kínzó hatását

Az ész meg­áll: to­vább me­leg­szik a le­vegő, de eköz­ben eső­vel és erős szél­lel támad.

Hátborzongató az új őrület: vacsora után hullát boncolnak!

Hátborzongató az új őrület: vacsora után hullát boncolnak!

Jó va­cso­rá­hoz bon­colj hul­lát!

Jó va­cso­rá­hoz bon­colj hul­lát - akár ez is le­hetne az új őrü­let mot­tója.A ven­dé­gek csak egy ki­lógó lábat lát­nak, amely akár egy em­beré is le­hetne.

A rendőröket kiköltöztetik a lakásukból, mert az kell a migránsoknak!

A rendőröket kiköltöztetik a lakásukból, mert az kell a migránsoknak!

Olya­no­kat is ame­lyek­ben a rendőr apa hősi ha­lált halt...

Olyan csa­lá­do­kat is ki­la­kol­tat­tak már, ame­lyek­ben a rendőr apa szol­gá­lat köz­ben ve­szí­tette éle­tét... Szi­cí­li­á­ban min­denki fel van há­bo­rodva.

Rémisztő tetemek: Kobra és skorpió bukkant fel a lakótelepen

Rémisztő tetemek: Kobra és skorpió bukkant fel a lakótelepen

Mér­gező ál­la­to­kat ta­lál­tak, va­laki a kör­nyék­be­li­e­ket akarta ri­o­gatni.

Mér­gező ál­la­to­kat ta­lál­tak, va­laki a kör­nyék­be­li­e­ket akarta ri­o­gatni.

Teréz körúti robbantás: Erről beszélt kihallgatásán a gyanúsított

Teréz körúti robbantás: Erről beszélt kihallgatásán a gyanúsított

Rész­le­tes be­is­merő val­lo­mást tett a fi­a­tal férfi, aki­nek a ki­hall­ga­tása szer­dán foly­ta­tó­dik.

Szokatlan meleg robban be az országba, jön a legnagyobb hőhullám

Szokatlan meleg robban be az országba, jön a legnagyobb hőhullám

Ne hagyd, hogy meg­té­ves­szen az esős idő!

Ne hagyd, hogy meg­té­ves­szen az esős idő, végre bú­csút int­he­tünk a fa­gyos­ko­dás­nak.

Ilyet még nem láttál: kedvezmény jár a jó gyerekért!

Ilyet még nem láttál: kedvezmény jár a jó gyerekért!

Ked­vez­ményt ad egy olasz ét­te­rem tu­laj­do­nosa csa­lá­dos ven­dé­ge­i­nek, ha a gyer­me­kek ren­de­sen vi­sel­ked­nek.

In­kább ked­vez­ményt biz­to­sít egy olasz­or­szági ét­te­rem tu­laj­do­nosa a csa­lá­dos ven­dé­gei szá­mára, csak ve­gyék rá a gyer­me­ke­i­ket, hogy vi­sel­ked­je­nek ren­de­sen.

Botrány a cseh pornós bálon!

Botrány a cseh pornós bálon!

Egy ré­szeg fazon fel­lé­pés köz­ben tá­madta meg a fi­a­tal cseh por­nó­sztárt. Lady Dee-nek az ijedt­sé­gen kívül nem esett ko­mo­lyabb baja, mert a biz­ton­sági őr le­te­perte a be­in­dult férfit.

Egy ré­szeg fazon fel­lé­pés köz­ben tá­madta meg fital cseh por­nó­sztárt. Lady Dee-nek az ijedt­sé­gen kívül nem esett ko­mo­lyabb baja, mivel a biz­ton­sági őr le­te­perte a be­in­dult férfit.

Durva vihar tör be az országba, a márciusi időben is fordulatot hoz

Durva vihar tör be az országba, a márciusi időben is fordulatot hoz

A kö­vet­kező na­pok­ban sok eső zúdul le. A szél csak to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket...

Vérbe borulhat a síparadicsom

Vérbe borulhat a síparadicsom

A fran­cia Alpok sí­pá­lyáit el­lep­ték a fel­fegy­ver­zett rend­őrök.

A fran­cia Alpok sí­pá­lyáit el­lep­ték a fel­fegy­ver­zett rend­őrök - a ha­tó­sá­gok ugyanis olyan in­for­má­ciót kap­tak, mely sze­rint a ter­ro­ris­ták ez­út­tal a sí­e­lőkre csap­ná­nak le.

Ezt üzente Andy Vajna az Arany Medve-díjas Enyedi Ildikónak

Ezt üzente Andy Vajna az Arany Medve-díjas Enyedi Ildikónak

A pro­du­cer Twit­te­ren gra­tu­lált.

A pro­du­cer Twit­te­ren gra­tu­lált.

Orbán Viktor megszólalt a budapesti olimpia ügyében

Orbán Viktor megszólalt a budapesti olimpia ügyében

Orbán Vik­tor a par­la­ment fo­lyo­só­ján nyi­lat­ko­zott új­ság­írók­nak a bu­da­pesti olim­piai pá­lyá­zat­tal kap­cso­la­tos fej­le­mé­nyek­ről.

Kegyetlen csavar az időjárásban: órákon belül lecsap a vihar

Kegyetlen csavar az időjárásban: órákon belül lecsap a vihar

Nem csak esőre, hanem havas esőre is szá­mít­hatsz... Mi már nem bí­runk ki­iga­zodni az idő­já­rá­son.

Nem csak esőre, hanem havas esőre is szá­mít­hatsz... Mi már nem bí­runk ki­iga­zodni az idő­já­rá­son.

Póráz nélküli kutyák téptek szét egy rókát

Póráz nélküli kutyák téptek szét egy rókát

Hiába si­et­tek az ál­lat­vé­dők, a ra­ga­dozó nem élte túl a tá­ma­dást.

Hiába si­et­tek az ál­lat­vé­dők a vérző ró­ká­val or­vos­hoz, a ra­ga­dozó nem élte túl a tá­ma­dást. Az ál­lat­ba­rá­tok két tá­borra sza­kad­tak.

Börtönt kapott a rákosokat megtévesztő orvos

Börtönt kapott a rákosokat megtévesztő orvos

Ál­lat­or­vosi dip­lo­mája van csak.

Dávid Tamás ál­lat­or­vosi dip­lo­má­val vallja magát rák­ku­ta­tó­nak.

Arabul beszél a kerítés a migránsokhoz a határon

Arabul beszél a kerítés a migránsokhoz a határon

Érin­tésre kap­csolja be az ér­zé­kelő a hang­szó­rót, ami ara­bul és an­go­lul is fi­gyel­mez­tet.

Érin­tésre kap­csolja be az ér­zé­kelő a hang­szó­rót, ami ara­bul és an­go­lul is fi­gyel­mez­tet.

Teljesen kikészítik a bekokainozva gázoló nőt

Teljesen kikészítik a bekokainozva gázoló nőt

Mintha egy dró­ton rán­gat­nák T. Pet­rát, aki előtt újra fel­csil­lant a re­mény­su­gár.

Mintha egy dró­ton rán­gat­nák T. Pet­rát, aki előtt újra fel­csil­lant a re­mény­su­gár.

Megtiltották a drogos nőnek, hogy szüljön

Megtiltották a drogos nőnek, hogy szüljön

Egy bíró meg­til­totta egy négy­gye­re­kes anyá­nak, hogy újra te­herbe essen.

Egy New York-i bíró úgy dön­tött, meg­tiltja egy négy­gye­re­kes anyá­nak, hogy újra te­herbe essen. Az íté­let nagy port ka­vart.

Emberkereskedő bandára csapott le az EUROPOL!

Emberkereskedő bandára csapott le az EUROPOL!

Sz­lo­vá­ki­á­ból vit­ték a nőket Nagy-Bri­tan­ni­ába, ahol pros­ti­tu­ált­ként 2000-5000 fon­tért adták el őket.

Sz­lo­vá­ki­á­ból vit­ték a nőket Nagy-Bri­tan­ni­ába, ahol pros­ti­tu­ált­ként több ezer fon­tért adták el őket fő­ként pa­kisz­táni férfi­ak­nak. A tő­ke­te­re­besi nők kö­zött vol­tak fér­je­zet­tek és kis­gye­re­kes anyu­kák is. Sőt, az egyik szlo­vá­kiai nő ter­hes volt, ami­kor el­ad­ták az em­ber­ke­res­ke­dők...

Bajban az autósok: ma sokkal nagyobb a veszély!

Bajban az autósok: ma sokkal nagyobb a veszély!

Ve­szé­lye­sek az or­szág útjai: a zord tél miatt idén sok­kal több a kátyú, mint más­kor!

Ve­szé­lye­sek az or­szág útjai: a zord tél miatt idén sok­kal több a kátyú, mint más­kor!

Büntetőeljárás Vona Gábor kedvenc polgármestere ellen: Korrupció!

Büntetőeljárás Vona Gábor kedvenc polgármestere ellen: Korrupció!

Nem­rég kö­töt­tek együtt­mű­kö­dési szer­ző­dést. Vona pél­da­ként ál­lí­totta a Job­bik tag­sága elé. Nem szá­mít a kor­rup­ciós vád.

Ez nem vicc: feltámadnak a gyapjas mamutok!

Ez nem vicc: feltámadnak a gyapjas mamutok!

Már csak két év...

Ha­tal­mas, hosszú bun­dájú, hónak-fagy­nak el­len­álló ős­lé­nyek jár­nak nem­so­kára kö­zöt­tünk! A tu­dó­sok még két évet kér­nek.

Ő a legaljasabb pedofil a világon: gyerekek százairól rendelt pornót

Ő a legaljasabb pedofil a világon: gyerekek százairól rendelt pornót

A 70 éves dán férfi gye­re­kek meg­erő­sza­ko­lá­sá­nak köz­ve­tí­té­sét ren­delte.

A 70 éves dán férfit azzal vá­dol­ják, hogy kis­gye­re­kek meg­erő­sza­ko­lá­sá­nak élő köz­ve­tí­té­sét ren­delte meg az in­ter­ne­ten.

Karvaly csapott le a pesti lakótelepen, durván áldozatának esett

Karvaly csapott le a pesti lakótelepen, durván áldozatának esett - videó

Kü­lö­nös lát­vány­nak le­het­tek szem­ta­núi a bu­da­pesti lakók...

Kü­lö­nös lát­vány­nak le­het­tek szem­ta­núi a bu­da­pesti lakók, ami­kor va­sár­nap dél­előtt ki­néz­tek az ab­la­kon...

Megrendítő búcsú: zokogva búcsúzott családja a buszbaleset áldozatától

Megrendítő búcsú: zokogva búcsúzott családja a buszbaleset áldozatától

A ve­ro­nai busz­tra­gé­dia három ál­do­za­tát is el­te­met­ték szom­ba­ton.

A ve­ro­nai busz­tra­gé­dia három ál­do­za­tát is el­te­met­ték szom­ba­ton.

Döbbenetes fordulatot vesz az időjárás, ezt kell a héten elviselnünk

Döbbenetes fordulatot vesz az időjárás, ezt kell a héten elviselnünk

A ta­vasz saj­nos még nem ér­ke­zik meg, de a fagy las­san el­kö­szön tő­lünk. A szél azon­ban nem ke­gyel­mez...

Elképesztő sikert ért el a magyar rendezőnő, 42 éve nem volt ilyen

Elképesztő sikert ért el a magyar rendezőnő, 42 éve nem volt ilyen

Enyedi Il­dikó Test­ről és lé­lek­ről című al­ko­tása nyerte a leg­jobb film­nek járó Arany Medve díjat.

Így fogadta Orbán a nagy vereség hírét

Így fogadta
Orbán
a nagy vereség hírét

Vajon, hogy fo­gadja egy győ­ze­lem­hez szo­kott po­li­ti­kus a ve­re­ség hírét.

Vajon, hogy fo­gadja egy győ­ze­lem­hez szo­kott po­li­ti­kus a ve­re­ség hírét. Hátha még po­li­ti­kus­tár­sai mérik rá a csa­pást?

Váratlan fordulat: beismerő vallomást tett a Teréz körúti robbantó

Váratlan fordulat: beismerő vallomást tett a Teréz körúti robbantó

Ki­de­rült, hogy mit mon­dott a nyo­mo­zók­nak a Teréz kör­úti rob­ban­tás­sal gya­nú­sí­tott férfi.

Így hazudoznak álszent politikusok az olimpia ügyéről

Így hazudoznak álszent politikusok az olimpia ügyéről

Su­nyi­ság, mel­lé­be­szé­lés, áru­lás, mi más jut­hatna erről eszünkbe. Így já­rat­ják le egész Ma­gyar­or­szá­got...

Su­nyi­ság, mel­lé­be­szé­lés, áru­lás, mi más jut­hatna erről eszünkbe. Így já­rat­ják le egész Ma­gyar­or­szá­got...

Lelőlek! Hidegvérrel húzta meg a ravaszt a 15 éves magyar fiú

Lelőlek! Hidegvérrel húzta meg a ravaszt a 15 éves magyar fiú

Máig nem tudni, miért lőtt a tini.

Cél­zott lö­vést adott le lég­pus­ká­já­val egy 21 éves lányra a mis­kolci tini, az ügyész­ség vádat emelt el­lene. Máig nem tudni, miért lőtt a tini.

Vérre van szüksége a veronai buszbaleset túlélőjének

Vérre van szüksége a veronai buszbaleset túlélőjének

Gyűj­te­nek a kö­zös­ségi ol­da­la­kon.

Nem­rég szál­lí­tot­ták a Hon­véd­kór­házba a ja­nu­ári tra­gé­dia egyik sé­rült­jét, aki­nek most vért gyűj­te­nek a kö­zös­ségi ol­da­la­kon.

Elképesztő, hogy miben más a magyar Nutella!

Elképesztő, hogy miben más a magyar Nutella!

Dagad az élel­mi­szer­bot­rány! Nem csak a ná­lunk kap­ható Coca-Cola rosszabb mi­nő­ségű nyu­gati tár­sá­nál.

Dagad az élel­mi­szer­bot­rány! Nem csak a ná­lunk kap­ható Coca-Cola rosszabb mi­nő­ségű Nyu­gat-Eu­ró­pá­ban áru­sí­tott tár­sá­nál, a gye­re­kek ked­vence, a Nu­tella sem az igazi.

Ezt elnézték a meteorológusok: durva hidegfront és ónos eső tart felénk

Ezt elnézték a meteorológusok: durva hidegfront és ónos eső tart felénk

Kel­le­met­len meg­le­pe­té­se­ket tar­to­gat a hét­végi idő­já­rás.

Ri­asz­tást ka­pott az or­szág! Kel­le­met­len meg­le­pe­té­se­ket tar­to­gat a hét­végi idő­já­rás.

Hős Tesla-sofőr akadályozta meg a tragédiát az autópályán

Hős Tesla-sofőr akadályozta meg a tragédiát az autópályán

Fel­te­he­tően egy hős sofőr lé­lek­je­len­lé­té­nek kö­szön­hető, hogy nem tör­tént na­gyobb tra­gé­dia az au­tó­pá­lyán.

Rendkívüli idő érkezik: kínzó fordulatot vesz az időjárás

Rendkívüli idő érkezik: kínzó fordulatot vesz az időjárás

Egyre dur­vább vész­jel­zést adnak ki!

A me­te­o­ro­ló­gu­sok egyre dur­vább vész­jel­zést adnak ki! Nem­so­kára min­den a nya­kunkba sza­kad...

Adjuk vissza Malmőt Dániának! Svéd-dán háborút szeretne egy politikus

Adjuk vissza Malmőt Dániának! Svéd-dán háborút szeretne egy politikus

Arra hi­vat­ko­zik, hogy Malmö 1645-ig Dánia része volt...

Agy­rém, de van benne lo­gika. Arra hi­vat­ko­zik, hogy Malmö 1645-ig Dánia része volt, más­részt a dánok job­ban ke­zel­nék a mig­rán­so­kat... Kér­dés, hogy mit szól­nak ehhez a vá­lasz­tók?

Ezzel az apró trükkel több liter benzint lehet megspórolni

Ezzel az apró trükkel több liter benzint lehet megspórolni

Évi 10 mil­lió gal­lon, vagyis több mint 40 mil­lió liter üzem­anya­got spó­rol a UPS cso­mag­szál­lító cég.

Évi 10 mil­lió gal­lon, vagyis több mint 40 mil­lió liter üzem­anya­got spó­rol a UPS cso­mag­szál­lító cég egy nem min­den­napi mód­szer­rel.

Erre senki nem számított: életveszélyben vannak a kutyák!

Erre senki nem számított: életveszélyben vannak a kutyák!

Va­ló­szí­nű­leg nem bün­te­tik meg a va­dászt, aki a gazdi szeme lát­tára lőtt le egy ku­tyát Bu­da­pes­ten.

Brutális idő csap le ránk, riasztást adtak ki

Brutális idő csap le ránk, riasztást adtak ki

Ónos eső zúdul az or­szágra.

Ri­asz­tást adott ki a me­te­o­ro­ló­giai szol­gá­lat, ónos eső zúdul az or­szágra.

Teréz körúti robbantás: Döbbenetes részletek a kihallgatásról

Teréz körúti robbantás: Döbbenetes részletek a kihallgatásról

Meg­törte a csen­det a szep­tem­beri me­rény­let fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tője.

Meg­törte a csen­det a szep­tem­beri me­rény­let fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tője és val­lo­mást tett az ügyész­sé­gen.

Ha ilyen halat vettél, azonnal vidd vissza a boltba

Ha ilyen halat vettél, azonnal vidd vissza a boltba

Az egyik fa­gyasz­tott kard­halfi­lé­ben a ha­tár­ér­té­ket meg­ha­ladó hi­gany­mennyi­sé­get mér­tek.

Az egyik fa­gyasz­tott kard­halfi­lé­ben a ha­tár­ér­té­ket meg­ha­ladó hi­gany­mennyi­sé­get mér­tek.

Életveszély a panelházban: Sósavat locsolnak a liftbe

Életveszély a panelházban: Sósavat locsolnak a liftbe

Évek óta tartó prob­léma az egyik 18. ke­rü­leti ház­ban, hogy va­laki rend­sze­re­sen a tíz­eme­le­tes lift­jébe vizel.

Évek óta tartó prob­léma az egyik 18. ke­rü­leti ház­ban, hogy va­laki rend­sze­re­sen a tíz­eme­le­tes lift­jébe vizel.

Teréz körúti robbantás: Részletes vallomást tett a gyanúsított

Teréz körúti robbantás: Részletes vallomást tett a gyanúsított

Idáig hall­ga­tott a szep­tem­beri me­rény­let fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tője, most mégis úgy dön­tött, hogy val­lo­mást tesz.

Nyakunkon a kukássztrájk!

Nyakunkon a kukássztrájk!

Fi­gyel­mez­te­tik a la­kó­kat, hogy még a héten te­gyék ki a sze­me­tet.

Fi­gyel­mez­te­tik a la­kó­kat, hogy még a héten te­gyék ki a sze­me­tet. A ku­ká­sok 30 szá­za­lé­kos bér­eme­lést sze­ret­né­nek, és mun­ka­be­szün­te­tésre ké­szül­nek.

Ónos esővel támad az időjárás, fagyos légáramlatot hoz magával

Ónos esővel támad az időjárás, fagyos légáramlatot hoz magával

A me­te­o­ro­ló­gu­sok már ki­ad­ták a ri­asz­tást! A kö­vet­kező na­pok­ban vész­hely­ze­te­ket te­remt­het az idő­já­rás.

Veronai tragédia: Rettegnek a magyarok a buszos utazástól

Veronai tragédia: Rettegnek a magyarok a buszos utazástól

Sorra mond­ják le a kül­földi uta­kat.

Sorra mond­ják le a kül­földi uta­kat a ma­gya­rok, a ve­ro­nai tra­gé­dia mély nyo­mot ha­gyott min­den­ki­ben.

Pokoli Párizs: már a turisták is veszélyben vannak!

Pokoli Párizs: már a turisták is veszélyben vannak!

Már senki nincs biz­ton­ság­ban!

Eddig csak az elő­vá­ro­sok lán­gol­tak, de a tűz és az ag­resszív tömeg mos­tanra el­érte a tu­ris­ták ked­venc he­lyeit is - már senki nincs biz­ton­ság­ban!

Egyre durvább riasztást adnak ki: ónos eső zúdul az országra

Egyre durvább riasztást adnak ki: ónos eső zúdul az országra

Szinte az egész or­szágra ki­ad­ták a vész­jel­zést a me­te­o­ro­ló­gu­sok. Nem csak az ónos eső­vel kell meg­küz­de­nünk...

Kettészakad az ország: ide adták ki a vészjelzést

Kettészakad az ország: ide adták ki a vészjelzést

Át­lát­ha­tat­lan köd eresz­ke­dik az or­szágra, de a der­mesztő fa­gyok­tól sem sza­ba­du­lunk...

Csü­tör­tö­kön át­lát­ha­tat­lan köd eresz­ke­dik az or­szágra, de a me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint a der­mesztő fa­gyok­tól sem sza­ba­du­lunk...

Rendkívüli időt ígérnek a meteorológusok, kiadták a riasztást

Rendkívüli időt ígérnek a meteorológusok, kiadták a riasztást

Csü­tör­tö­kön ket­té­sza­kad az or­szág... Ha jót akarsz ma­gad­nak, nem ülsz au­tóba!

Meglepő felmérés a magyar fiatalokról: erre vágynak igazán

Meglepő felmérés a magyar fiatalokról: erre vágynak igazán

Pél­dául es­kü­vőre és csa­ládra.

A köz­vé­le­ke­dés­sel el­len­tét­ben a fi­a­ta­lok több­sége már itt­hon kép­zeli el a jö­vő­jét, vá­gyik es­kü­vőre és csa­ládra.

75 millióért Te is lehetsz űrturista!

75 millióért Te is lehetsz űrturista!

Két év múlva star­tol­hat az orosz űr­tu­riz­mus. A hat utas be­fo­ga­dá­sára al­kal­mas űr­jármű mind­össze 15 per­cet tölt majd a vi­lág­űr­ben.

Két év múlva star­tol­hat az orosz űr­tu­riz­mus. A hat utas be­fo­ga­dá­sára al­kal­mas űr­jármű mind­össze 15 per­cet tölt majd a vi­lág­űr­ben. Ebből 5-6 per­cet a súly­ta­lan­ság ál­la­po­tá­ban töl­te­nek majd az űr­tu­ris­ták, akik­nek előtte részt kell ven­niük egy há­rom­na­pos ki­kép­zé­sen és a kö­te­lező or­vosi vizs­gá­la­to­kon.

Rémisztő idő csap le szerdán! Nem fogsz hinni a szemednek

Rémisztő idő csap le szerdán! Nem fogsz hinni a szemednek

A me­te­o­ro­ló­gu­sok arra fi­gyel­mez­tet­nek, hogy or­szág­szerte vész­hely­ze­te­ket te­remt­het az idő­já­rás...

A me­te­o­ro­ló­gu­sok arra fi­gyel­mez­tet­nek, hogy or­szág­szerte vész­hely­ze­te­ket te­remt­het az idő­já­rás...

Ez a mentőket szexuális zaklatással vádoló lány titkos szenvedélye

Ez a mentőket szexuális zaklatással vádoló lány titkos szenvedélye

Va­len­tin-nap al­kal­má­ból posz­tolt a 17 éves lány, aki­nek az ügye még min­dig nem zá­rult le.

Veronai busztragédia: a cégvezető tagad, nem történt szabálytalanság

Veronai busztragédia: a cégvezető tagad, nem történt szabálytalanság

A ko­rábbi saj­tó­ér­te­sü­lé­sek sze­rint a busz ele­jébe épí­tett pót­tank miatt gyul­lad­ha­tott ki olyan gyor­san a busz.

Élőben közvetítette nagynénje a kisfiú vérfagyasztó halálát

Élőben közvetítette nagynénje a kisfiú vérfagyasztó halálát

Chi­ca­gó­ban ko­csi­káz­tak, ami­kor tüzet nyi­tot­tak rájuk. A nagy­néni éppen azt élőzte a Fa­ce­boo­kon, hogy éne­kel.

Chi­ca­gó­ban ko­csi­káz­tak, ami­kor tüzet nyi­tot­tak rájuk. A nagy­néni éppen azt élőzte a Fa­ce­boo­kon, hogy éne­kel.