MANI

LEHÚZÁS

Vigyázz: Ha ilyen levelet kaptál a bankodtól, semmiképp se bontsd ki

Vigyázz: Ha ilyen levelet kaptál a bankodtól, semmiképp se bontsd ki

Cel­lux­szal le­ra­gasz­tott, ko­ráb­ban fel­bon­tott le­ve­let ka­pott egy pesti nő.

Cel­lux­szal le­ra­gasz­tott, ko­ráb­ban fel­bon­tott le­ve­let ka­pott egy pesti nő.

Vigyázat! Ezzel a trükkel bárki feltörheti az okostelefonodat!

Vigyázat! Ezzel a trükkel bárki feltörheti az okostelefonodat!

Egy be­ál­lí­tá­son kell, hogy vál­toz­tass, és máris újból biz­ton­ság­ban lesz­nek sze­mé­lyes ada­taid...

Vigyázz: Ha kaptál ilyen csekket, semmiképp se fizesd be!

Vigyázz: Ha kaptál ilyen csekket, semmiképp se fizesd be!

Tele van csúsz­ta­tá­sok­kal és va­lót­lan­sá­gok­kal az a levél, ame­lyet a ko­rábbi táv­hő­szol­gál­tató kül­dött a la­ko­sok­nak.

Pókinvázió? Így vedd fel a harcot!

Pókinvázió? Így vedd fel a harcot!

A leg­több ember ret­teg a pó­kok­tól, de ez az ízelt­lá­bú­a­kat csep­pet sem za­varja, szí­ve­sen köl­töz­nek be a la­ká­sokba. Né­hány trük­kel azon­ban ki­la­kol­tat­hat­juk őket!

A leg­több ember ret­teg a pó­kok­tól, de ez az ízelt­lá­bú­a­kat csep­pet sem za­varja, szí­ve­sen köl­töz­nek be a la­ká­sokba. Né­hány trük­kel azon­ban ki­la­kol­tat­hat­juk őket!

Ezért takarja le az FBI igazgatója a webkameráját! Tégy te is így

Ezért takarja le az FBI igazgatója a webkameráját! Tégy te is így

El­sőre azt gon­dolná az ember, hogy pa­ra­noia, de va­ló­já­ban nem az. A Fa­ce­book atyja is ha­son­lóan jár el.

Vigyázz! Csalási kísérletek a Szerencsejáték Zrt. nevében

Vigyázz! Csalási kísérletek a Szerencsejáték Zrt. nevében

A Sze­ren­cse­já­ték Zrt. fel­hívja a fi­gyel­met arra a je­len­leg is zajló te­le­fo­nos csa­lás­so­ro­zatra.

Óriási kuponakció! De hol az átverés?

Óriási kuponakció! De hol az átverés?

Jön­nek a női ma­ga­zi­nok ked­vez­mé­nyei! De a meg­hir­de­tett ak­ciós idő­szak­ban ér­de­mes fi­gyelni, hogy va­ló­ban ol­csób­ban vá­sá­ro­lunk-e...

Jön­nek a női ma­ga­zi­nok ked­vez­mé­nyei! De a meg­hir­de­tett ak­ciós idő­szak­ban ér­de­mes fi­gyelni, hogy va­ló­ban ol­csób­ban vá­sá­ro­lunk-e...

Könnyen átverhetnek, ha az interneten próbálsz eladni valamit!

Könnyen átverhetnek, ha az interneten próbálsz eladni valamit!

Már töb­be­ket be­csa­pott egy fel­té­te­lez­he­tően kül­földi bűn­banda.

Már töb­be­ket be­csa­pott egy fel­té­te­lez­he­tően kül­földi bűn­banda. Ha szok­tál az in­ter­ne­ten ke­res­kedni, akkor mu­tat­juk, hogy mikre ér­de­mes oda­fi­gyelni...

Ne dőlj be! Eszement nyelvtanulási módszerrel verik át a tanulókat

Ne dőlj be! Eszement nyelvtanulási módszerrel verik át a tanulókat

Egy hónap alatt fo­lyé­kony ide­gen­ny­elv-tu­dást ígér­nek a neten ke­ringő újabb ta­nu­lási mód­sze­rek.

Így húznak le négyszeres árral a taxishiénák!

Így húznak le négyszeres árral a taxishiénák!

Egy újabb videó lá­tott nap­vi­lá­got.

Van olyan taxis, aki nem tartja be a ha­tó­sági ára­kat, és négy­szer annyit is elkér egy fu­va­rért, mint amennyi a ren­de­let­ben elő­írt lenne.

Érvénytelen papírpénzt kapott az automatából a zalai asszony!

Érvénytelen papírpénzt kapott az automatából a zalai asszony!

Ho­log­ram nél­küli ezer­fo­rin­tost adott egy ATM-au­to­mata.

Ho­log­ram nél­küli ezer­fo­rin­tost adott egy ATM-au­to­mata egy za­la­eger­szegi nőnek.

Drágul az eper! Kiderült, idén mennyibe fog kerülni

Drágul az eper! Kiderült, idén mennyibe fog kerülni

Idén ke­ve­sebb lesz a ter­més.

Már sze­dik a korai eper­faj­tá­kat, ám az enyhe tél miatt idén ke­ve­sebb és drá­gább lesz a ter­més a ta­va­lyi­hoz ké­pest.

Vigyázz! PayPal-os csalók bukkantak fel, magyar áldozat is van

Vigyázz! PayPal-os csalók bukkantak fel, magyar áldozat is van

Meg­mu­tat­juk, ho­gyan vé­de­kez­hetsz.

A tá­ma­dók 100 ezer fo­rint nagy­ság­rendű össze­ge­ket pró­bál­nak meg el­utalni mások szám­lá­já­ról, de néha pár tíz­ezer fo­rint­tal is be­érik.

Háromszor drágul a cigi, a benzin sem ússza meg

Háromszor drágul a cigi, a benzin sem ússza meg

Itt a jövő évi adó­tör­vény-ter­ve­zet, ami­nek né­hány vál­to­zása ér­zé­ke­nyen érinti a pénz­tár­cán­kat.

Itt a jövő évi adó­tör­vény-ter­ve­zet, ami­nek né­hány vál­to­zása ér­zé­ke­nyen érinti a pénz­tár­cán­kat.

Átlagosan 50 forinttal nőhet egy doboz cigi ára

Átlagosan 50 forinttal nőhet egy doboz cigi ára

Vál­toz­nak a do­hány­ter­mé­kekre vo­nat­kozó uniós irány­el­vek, és emi­att töb­bet fi­ze­tünk majd egy doboz ci­gi­ért.

Ré­góta tud­ható, hogy vál­toz­nak a do­hány­ter­mé­kekre vo­nat­kozó uniós irány­el­vek, és emi­att töb­bet fi­ze­tünk majd egy doboz ci­gi­ért a trafik­ban. Ehhez pár fo­rin­tot hoz­zá­te­het a ter­ve­zett jö­ve­dé­ki­adó-vál­to­zás is.

Igazi kávébotrány: átverés a nagyobb kiszerelés?

Igazi kávébotrány: átverés a nagyobb kiszerelés?

A szol­gál­tató- és a ter­me­lő­szek­tor­ban egy­aránt ott spó­rol­nak a cégek, ahol csak le­he­tő­sé­gük van. ká­vé­ház vi­szont dur­ván ki­spó­rolja bög­ré­i­ből a kávét!

Minden eddiginél durvább zsarolóvírus terjed a neten!

Minden eddiginél durvább zsarolóvírus terjed a neten!

E-ma­i­len ke­resz­tül ter­jed, fi­gyelj!

E-ma­i­len ke­resz­tül ter­jed a leg­újabb és leg­dur­vább zsa­ro­ló­ví­rus. Ha meg­nyi­tod, fi­zet­hetsz, vagy el­ve­szik min­den ada­tod, amit a gé­pe­den tá­rolsz!

Erre az SMS-re semmiképp se reagálj, ha iPhone-od van!

Erre az SMS-re semmiképp se reagálj, ha iPhone-od van!

Az Apple ID-kat akar­ják el­lopni.

Újabb mód­szer­rel pró­bál­ják csa­lók meg­sze­rezni a szol­gál­ta­tá­sok­hoz szük­sé­ges Apple ID-kat.

Brutális vízszámlát kapott egy székesfehérvári házaspár!

Brutális vízszámlát kapott egy székesfehérvári házaspár!

Közel 260 ezer fo­rint lett a havi víz­számla!

Egy la­kó­te­lepi la­kás­ban élő há­zas­pár­nak 260 ezer fo­rint lett a havi víz­szám­lája, leg­alábbis ezt ál­lítja a vízmű. A lakók sze­rint ugyan­ak­kor ez le­he­tet­len.

Magyar dm-üzletekbe is került a szennyezett fehérjeszeletből!

Magyar dm-üzletekbe is került a szennyezett fehérjeszeletből!

Egy gépi tisz­tí­tó­kefe da­rab­kái ke­rül­tek a dm által for­gal­ma­zott kek­szes fe­hér­je­sze­letbe. Ná­lunk is vissza­hív­ták...

Egy gépi tisz­tí­tó­kefe da­rab­kái ke­rül­tek a dm által for­gal­ma­zott kek­szes fe­hér­je­sze­letbe.

Vigyázz, ha kártyával fizetsz!
Így lopják el az adataidat

Vigyázz, ha kártyával fizetsz! Így lopják el az adataidat

Egyre könnyeb­ben csem­pész­nek olyan esz­kö­zö­ket a bank­kár­tya-le­ol­va­sókra, ami­vel gyor­san le lehet má­solni a vá­sár­lók ada­tait.

Fagyasztott ételeket hív vissza a Nestlé: üvegdarabkákat tartalmaznak!

Fagyasztott ételeket hív vissza a Nestlé: üvegdarabkákat tartalmaznak!

Három mil­lió do­boz­nyi spe­nó­tos éte­lükbe ke­rül­het­tek apró üveg­da­rab­kák, ame­lyek akár ko­moly sé­rü­lé­se­ket is okoz­hat­nak.

Vigyázz! Zsarolóvírus támad!

Vigyázz! Zsarolóvírus támad!

Egyre nép­sze­rűbb az új­fajta vírus, amely banki be­je­lent­ke­zési ada­to­kat sze­rez. Ha nem fi­gyelsz, könnyen oda­vesz­het a pén­zed!

Egyre nép­sze­rűbb az új­fajta vírus, amely banki be­je­lent­ke­zési ada­to­kat sze­rez. Ha nem fi­gyelsz, könnyen oda­vesz­het a pén­zed!

Három és fél év börtönt kapott a nőgyógyász, aki követelte a hálapénzt

Három és fél év börtönt kapott a nőgyógyász, aki követelte a hálapénzt

Olyan is akadt az el­múlt évek­ben ál­do­za­tai kö­zött, aki köl­csönt vett fel.

Olyan is akadt az el­múlt évek­ben ál­do­za­tai kö­zött, aki köl­csönt vett fel.

Gusztustalan módszerrel rabolta ki az öregeket az idősgondozó!

Gusztustalan módszerrel rabolta ki az öregeket az idősgondozó!

Több mint 70 mil­lió fo­rint­tal vágta meg az idő­sott­hon la­kóit a ve­zető po­zí­ci­ó­ban dol­gozó férfi és ügy­véd ha­verja.

Rákkeltő lenmagolaj a magyar üzletek polcain

Rákkeltő lenmagolaj a magyar üzletek polcain

Vissza­ve­szik az el­adott ter­mé­ke­ket.

Túl sok rák­keltő anya­got ta­lál­tak a német ha­tó­sá­gok egy ná­lunk is kap­ható len­mag­olaj­ban. Az ola­jat az üzlet már le­vette a pol­ca­i­ról.

Férgeket találtak a filteres teában? Nem, valami egészen mást!

Férgeket találtak a filteres teában? Nem, valami egészen mást!

Már több mint 9 mil­li­óan néz­ték meg a Fa­ce­boo­kon a vi­deót, és ter­jesz­tik az ál­hírt...

Már több mint 9 mil­li­óan néz­ték meg a Fa­ce­boo­kon a vi­deót, és ter­jesz­tik az ál­hírt...

Veszélyes elektromos termékeket találtak a boltokban!

Veszélyes elektromos termékeket találtak a boltokban!

56 féle elek­tor­mos esz­közt vizs­gál­tak.

A fo­gyasz­tó­vé­delmi ha­tó­ság 56 féle elek­tor­mos esz­közt vizs­gált meg az el­múlt idő­szak­ban. Szinte az összes ve­szé­lyes­nek bi­zo­nyult.

Berobban a krumpli ára, pedig most sem olcsó

Berobban a krumpli ára, pedig most sem olcsó

Ha­ma­ro­san dupla áron ve­het­jük.

Egy éve a pi­a­co­kon még 50-60 fo­rin­tért is le­he­tett bur­go­nyát venni, ma az áru­ház­lánci át­lag­árak 210 fo­rint körül ala­kul­nak. Ag­rár­pi­aci szak­ér­tők sze­rint fogy­tán a hazai ter­més, és ha­ma­ro­san dupla áron ve­het­jük a pap­ri­kás krump­li­hoz valót.

Még a gatyát is leperelnék a Facebook alapítójáról!

Még a gatyát is leperelnék a Facebook alapítójáról!

Ügy­vé­dek sze­rint Zuc­ker­berg azért bűnös, mert an­ti­sze­mita tar­tal­mak is van­nak a Fa­ce­boo­kon.

Német ügy­vé­dek sze­rint Mark Zuc­ker­berg a Fa­ce­book ala­pító-ve­ze­tő­je­ként azért bűnös, mert an­ti­sze­mita és más gyű­löl­ködő tar­tal­mak is van­nak a Fa­ce­boo­kon.

Befellegzett az átverős termékbemutatóknak!

Nem lesz több átverős termékbemutató?

Mos­tan­tól sok­kal szi­go­rúbb sza­bá­lyok vo­nat­koz­nak az idős em­be­re­ket ócska áruk­kal és ko­moly pén­zek­kel át­verő csa­lókra.

Mos­tan­tól sok­kal szi­go­rúbb sza­bá­lyok vo­nat­koz­nak az idős em­be­re­ket ócska áruk­kal és ko­moly pén­zek­kel át­verő csa­lókra.

Így lepleződik le egy telefonos csaló! Tanulságos felvétel!

Így lepleződik le egy telefonos csaló! Tanulságos felvétel!

Az ál­do­zat hagyta, hogy a csaló vé­gig­mondja a be­etető szö­ve­get, és az egész be­szél­ge­tést rög­zí­tette. A végén aztán jött a fe­kete leves...

Szereted a gíroszt? Jobb, ha nem tudod, mik lehetnek a pitatésztában!

Szereted a gíroszt? Jobb, ha nem tudod, mik lehetnek a pitatésztában!

Olyan el­ké­pesztő mo­csok­ban ké­szül­tek a piták, amin még a sokat lá­tott el­len­őrök is meg­le­pőd­tek!

Vigyázz! Megbénulhat az iPhone-od

Vigyázz! Megbénulhat az iPhone-od

Sú­lyos hibát ta­lál­tak az Apple ope­rá­ciós rend­sze­ré­ben.

Sú­lyos hibát ta­lál­tak az Apple ope­rá­ciós rend­sze­ré­ben, s még kér­dé­ses, hogy helyre lehet-e egy­ál­ta­lán ál­lí­tani a hasz­nál­ha­tat­lanná vált ké­szü­lé­ke­ket. A gyártó hi­va­ta­los ál­lás­fog­la­lása még várat ma­gára.

Digitális lázmérőd van? Dobd el! Még mindig a higanyos a legjobb!

Digitális lázmérőd van? Dobd el! Még mindig a higanyos a legjobb!

Ki­de­rült, hogy szinte mind­egyik di­gi­tá­lis láz­mérő mást mutat!

Ha va­laki be­lá­za­so­dik, és meg sze­retné mérni mennyire, akkor az lenne az alap, hogy a láz­mérő hi­te­les in­for­má­ciót ad. Ki­de­rült azon­ban, hogy ma­nap­ság ez nem így van. Leg­alábbis mióta a hi­ga­nyos láz­mé­rőt 2009-ben az EU be­til­totta!

Erre vigyázz, amikor használt kocsit veszel!

Erre vigyázz, amikor használt kocsit veszel!

Évek óta téma, hogy vissza­te­ke­rik a hasz­nált autók ki­lo­mé­ter­órá­ját a jobb el­ad­ha­tó­ság ér­de­ké­ben. De nem ez a leg­na­gyobb baj.

Évek óta téma, hogy vissza­te­ke­rik a hasz­nált autók ki­lo­mé­ter­órá­ját a jobb el­ad­ha­tó­ság ér­de­ké­ben. De nem ez a leg­na­gyobb baj.

Nem hiszed el, mit találtak a vajakban!

Nem hiszed el, mit találtak a vajakban!

33 féle ter­mé­két közül, 11 ese­té­ben azon­nal ha­tó­sági el­já­rást in­dí­tot­tak.

Ti­zen­ki­lenc gyártó har­minc­há­rom féle ter­mé­két vizs­gál­ták meg az el­len­őrök, ti­zen­egy eset­ben azon­nal ha­tó­sági el­já­rást in­dí­tot­tak.

Lopják a könyveket Szolnokon! A helyiek szerint azzal fűtenek!

Lopják a könyveket Szolnokon! A helyiek szerint azzal fűtenek!

El­tűnt a sza­bad­pol­cos könyv­tár...

Szol­no­kon so­ka­dik al­ka­lom­mal is el­tűnt a sza­bad­pol­cos könyv­tár tel­jes könyv­ál­lo­má­nya, ezért egy időre be­szün­tet­ték a pol­cok fel­töl­té­sét.

Meggyilkolt nőkkel reklámozta magát a karateklub

Meggyilkolt nőkkel reklámozta magát a karateklub

Meg­döb­bentő kam­pánnyal ruk­kolt elő egy küz­dő­sport­klub, ami­kor meg­gyil­kolt nők­kel pró­bálta lá­to­ga­tottá tenni az óráit.

Meg­döb­bentő kam­pánnyal ruk­kolt elő egy küz­dő­sport­klub, ami­kor meg­gyil­kolt nők­kel pró­bálta lá­to­ga­tottá tenni az óráit. Az ötlet, mon­da­nunk sem kell, balul sült el. Emi­att most ve­szély­ben az en­ge­dé­lyük, és megy a ma­gya­ráz­ko­dás.

Mit csinálsz, ha pénzt találsz az utcán?

Mit csinálsz, ha pénzt találsz az utcán?

So­kunk­kal elő­for­dult már, hogy pénzt ta­lál­tunk, vagy ép­pen­ség­gel hagy­tunk el. Te mit csi­nálsz ilyen­kor? Ha a ta­lált pénzt el­te­szed, még bör­tönbe is ke­rül­hetsz.

So­kunk­kal elő­for­dult már, hogy pénzt ta­lál­tunk, vagy ép­pen­ség­gel hagy­tunk el. Te mit csi­nálsz ilyen­kor? Ha el­te­szed, még bör­tönbe is ke­rül­hetsz.

Itt az 5% áfás NAV-disznó minden porcikája, ne hagyd átvágni magad!

Itt az 5% áfás NAV-disznó minden porcikája, ne hagyd átvágni magad!

Több hen­tes is azt mondja, hogy a co­cá­nak ez, vagy az az "al­kat­ré­sze" már nem tar­to­zik az 5% áfás körbe. Mit mond a NAV?

6 milliónyi hamis 20 ezrest nyomtattak! Lebuktak!

Az év fogása: 6 milliónyi hamis 20 ezrest nyomtattak! Lebuktak!

Szep­tem­ber óta te­rí­tet­ték...

Ki akar­ták hasz­nálni, hogy meg­je­lent az új húsz­ez­res, gyor­san nyom­tak hat mil­lió fo­rint­nyit a ré­gi­ből, mi­előtt be­von­ják.

Veszélyben a pénzed: Ennyibe kerül beváltani 10 eurót!

Veszélyben a pénzed: Ennyibe kerül beváltani 10 eurót!

A RIPOST ol­va­sója meg­döb­benve ta­pasz­talta, hogy 10 euró be­vál­tá­sára 500 fo­rint ke­ze­lési költ­sé­get rak­tak rá.

A RIPOST ol­va­sója meg­döb­benve ta­pasz­talta, hogy 10 euró be­vál­tá­sára 500 Ft ke­ze­lési költ­sé­get rak­tak rá.

A kemény hideg miatt tovább drágulhat a krumpli!

A kemény hideg miatt tovább drágulhat a krumpli!

Egekbe is szök­het az alap­zöld­ség ára.

Ta­valy 22 szá­za­lék­kal drá­gult a bur­go­nya. Csak ront a hely­ze­ten az idő­já­rás, egy ké­szülő ren­de­let miatt pedig egekbe is szök­het az alap­zöld­ség ára.

Virsliteszt - Nem mindegy, mit veszel szilveszterre!

Virsliteszt - Nem mindegy, mit veszel szilveszterre!

Érhet kel­le­met­len meg­le­pe­tés!

A nagy ün­nep­lés­ben alig­ha­nem fel sem tűnik, hogy mibe ha­ra­punk bele, de még ilyen­kor is ér­heti az em­bert kel­le­met­len meg­le­pe­tés!

Négy ember halálát okozta, de mivel gazdag, felmentették

Négy ember halálát okozta, de mivel gazdag, felmentették

Az ügy­véd arra hi­vat­ko­zott, hogy a gá­zoló nem von­ható fe­le­lős­ségre, mert a gaz­dag­sága egy­ben a be­teg­sége is.

Po­fát­lan és egyedi vé­dő­be­szé­dé­ben az ügy­véd arra hi­vat­ko­zott, hogy a ti­zen­éves gá­zoló nem von­ható fe­le­lős­ségre, mert annyira gaz­dag, hogy nem tud kü­lönb­sé­get tenni a jó és a rossz kö­zött. A vé­de­lem sze­rint, jelen eset­ben, a gaz­dag­ság egy­ben egy pszi­chés be­teg­ség is.

Így trükköznek az áruházak, hogy többet vásárolj

Így trükköznek az áruházak, hogy többet vásárolj

Leg­több­ször bele sem gon­do­lunk, mi­lyen apró cse­lek­kel ösz­tö­nöz­nek vá­sár­lásra a bol­tok és a hi­per­mar­ke­tek.

Leg­több­ször bele sem gon­do­lunk, mi­lyen apró cse­lek­kel ösz­tö­nöz­nek vá­sár­lásra a bol­tok és a hi­per­mar­ke­tek.

Ünnepek alatt is keményen razziáznak az adó-, és az élelmiszer-ellenőrök!

Ünnepek alatt is keményen razziáznak az adó-, és az élelmiszer-ellenőrök!

A Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal em­be­rei idén is ke­mé­nyen el­len­őr­zik a ka­rá­cso­nyi ün­ne­pek­hez kö­tődő ter­mé­ke­ket!

Már biztos, drágul a cigi januártól

Már biztos, drágul a cigi januártól

4 fo­rint­tal nő a cigik szá­lan­kénti ára. Így lehet ebből 200 fo­rin­tos drá­gu­lás.

Indul a ki­szá­mo­lósdi, hi­szen most már biz­tos, hogy ja­nu­ár­tól 4 fo­rint­tal nő egyes cigik szá­lan­kénti ára. De ho­gyan lehet ebből do­bo­zon­ként 200 fo­rin­tos drá­gu­lás?

Aranyárban mérik a cseresznyét a piacon

Aranyárban mérik a cseresznyét a piacon

Vu­jity Tvrtko egy sze­mért annyit fi­ze­tett, mintha ke­nye­ret vett volna.

Hi­he­tet­len, de saj­nos igaz: 15.000 fo­rint egy kiló cse­resz­nye. Vu­jity Tvrtko le­ug­rott a zöld­ség­hez, és egy szem cse­resz­nyéért annyit fi­ze­tett, mintha fél kiló ke­nye­ret vett volna.

Vége a jó világnak! Jön a netes letöltési korlát!

Vége a jó világnak! Jön a netes letöltési korlát!

Ame­ri­ká­ban már azt pe­dze­ge­tik, hogy be kéne ve­zetni a le­töl­tési kor­lá­tot. Aki töb­bet ne­te­zik, fi­zes­sen is töb­bet!

Ame­ri­ká­ban már azt pe­dze­ge­tik, hogy be kéne ve­zetni a le­töl­tési kor­lá­tot. Aki töb­bet ne­te­zik, fi­zes­sen is töb­bet! Ha pedig va­la­mi­vel több pénzt lehet ki­húzni az em­be­rek zse­bé­ből, az pil­la­na­tok alatt el­ter­jed a vi­lá­gon!

Még nekik áll feljebb! Pénzt követelnek, és negyedmilliárdot kapnak az elítéltek

Még nekik áll feljebb! Pénzt követelnek, és negyedmilliárdot kapnak az elítéltek

A koszra, a kis helyre és a hideg vízre pa­nasz­kod­tak.

A koszra és a hideg vízre pa­nasz­kod­tak. A jog most nekik ked­ve­zett.

A fél ország a bankokon röhög! 21 milliárdot buktak a hamis ékszereken!

A fél ország a bankokon röhög! 21 milliárdot buktak a hamis ékszereken!

Össze­sen 21 mil­li­árd fo­rin­tot buk­tak a hazai ban­kok az arany­ha­mi­sí­tási ügy miatt. Spó­rol­tak az ér­ték­becs­lé­sen!

400 forintos alma? Lesz az drágább is, ráfázunk az enyhe télre

400 forintos alma? Lesz az drágább is, ráfázunk az enyhe télre

Amit az enyhe tél miatt meg­spó­ro­lunk a fű­tés­szám­lán, annak több­szö­rö­sét hagy­juk ott a bol­tok­ban.

Olcsóbb lesz a sertéshús? Álmodik a nyomor!

Olcsóbb lesz a sertéshús? Álmodik a nyomor!

A na­pok­ban je­len­tet­ték be, hogy csök­ken­tik a ser­tés­ter­mé­kek áfá­ját, mi­ál­tal ol­csóbb lehet a hús! Ennek min­denki na­gyon örüt. Eddig...

A na­pok­ban je­len­tet­ték be, hogy csök­ken­tik a ser­tés­ter­mé­kek áfá­ját, mi­ál­tal ol­csóbb lehet a hús! Ennek min­denki na­gyon örül. Most pedig el­kezd­ték szor­tí­rozni, hogy a ser­tés mely ré­sze­ire nem vo­nat­ko­zik a csök­ken­tés! A ke­res­ke­dők egyre job­ban örül­nek! Mi meg csak né­zünk!

Robban a cukor ára! Hiány lesz édesítőszerből is

Robban a cukor ára! Hiány lesz édesítőszerből is

Ja­nu­ár­ban még 157 fo­rint volt a cukor ára, most 208 fo­rint. Az édes­szá­júak nem sok jóra szá­mít­hat­nak.

Ja­nu­ár­ban még 157 fo­rint volt a cukor ára, most 208 fo­rint. A tőzs­de­szak­ér­tők sze­rint az édes­szá­júak nem sok jóra szá­mít­hat­nak.

Négy év börtön járt a fiktív cukorügyletért

Négy év börtön járt a fiktív cukorügyletért

Kamu volt a 480 ezer ton­nás cu­kor­ügy­let.

Négy év bör­tön­bün­te­tés­sel súj­totta szer­dán a Sze­gedi Tör­vény­szék azt a la­jos­mi­zsei férfit, aki köz­re­mű­kö­dött egy 480 ezer ton­nás fik­tív cu­kor­ügy­let­ben. Ez több, mint Ma­gyar­or­szág éves cu­kor­fo­gyasz­tása.

A hét poénja: A NAV még a Mikulást is megbüntette!

A hét poénja: A NAV még a Mikulást is megbüntette!

Nem la­ca­fa­cáz­nak az el­len­őrök!

Nem la­ca­fa­cá­zik a NAV! Az el­len­őrök, sze­rető csa­lád­nak ál­cázva ma­gu­kat, ház­hoz ren­del­tek egy Mi­ku­lást. Bol­do­gan ün­ne­pel­tek, majd elő­húz­ták az iga­zol­ványt!

Hihetetlen, mit találtak a csokimikulásokban!

Hihetetlen, mit találtak a csokimikulásokban!

Húsz­féle ter­mé­ket vizs­gál­tak meg, al­ko­tó­ele­me­ire bontva! Még a la­bo­ro­sok is meg­le­pőd­tek az ered­mé­nye­ken!

Húsz­féle ter­mé­ket vizs­gál­tak meg, al­ko­tó­ele­me­ire bontva! Még a la­bo­ro­sok is meg­le­pőd­tek az ered­mé­nye­ken!

Így lopják el a visszajáródat a BKK automatákból!

Így lopják el a visszajáródat a BKK automatákból!

Lehet, hogy veled is meg­esett már...

Lehet, hogy veled is meg­esett már, hogy a BKK jegy­au­to­mata le­nyelte a vissza­járó pén­ze­det! Mu­tat­juk, ho­gyan pisz­kál­ják meg a csa­lók a gépet...

Brutálisan drágul a kávé, végképp luxuscikk lehet

Most is drága, de hamarosan megfizethetetlen lesz a kávé

El­tűn­het az ara­bica fajta.

Lu­xus­cikk lesz mil­liók reg­geli itala, a glo­bá­lis fel­me­le­ge­dés miatt el­tűn­het a ká­vé­ter­me­lés 70 szá­za­lé­kát adó ara­bica fajta.

Óriási átverés: rejtélyes hívások Afrikából!

Óriási átverés: rejtélyes hívások Afrikából!

Ha + 235-ös, vagy 238-as szám­ról hív­nak ne vedd fel, ne hívd vissza. Fél Ma­gyar­or­szá­got hív­ták már min­den­féle tá­voli, eg­zo­ti­kus or­szág­ból.

Meg­csör­ren a te­le­fon, majd egy csör­re­nés után el­hall­gat, csak a nem fo­ga­dott hívás jel­zése marad a ké­szü­lék ki­jel­ző­jén. Ha + 235-ös, vagy 238-as szám­ról hív­nak ne vedd fel, ne hívd vissza. Fél Ma­gyar­or­szá­got hív­ták már min­den­féle tá­voli, eg­zo­ti­kus or­szág­ból.

Nem fizet kárpótlást Magyarországon a VW

Nem fizet kárpótlást Magyarországon a VW

A dí­z­el­bot­rány­ban a ma­gya­rok megint a rö­vi­deb­bet húz­ták, úgy tűnik, nem fizet az au­tó­gyártó cég egy ga­rast sem. De nem csak mi va­gyunk az egye­dü­liek, egész Eu­rópa érin­tett lehet.

A dí­z­el­bot­rány­ban a ma­gya­rok megint a rö­vi­deb­bet húz­ták, úgy tűnik, nem fizet az au­tó­gyártó cég.

Szívbajt hoz rád a betiltott gabonagolyó! Messziről kerüld!

Szívbajt hoz rád a betiltott gabonagolyó! Messziről kerüld!

Azon­nal ki­von­ták a for­ga­lom­ból.

Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal (NÉBIH) a ter­mék­ben a meg­en­ge­dett transz­zsír­sav-tar­ta­lom hússzo­ro­sát ta­lálta.

Vigyázz, ha Black Friday-en vásárolsz! Átverhetnek a boltosok

Vigyázz, ha Black Friday-en vásárolsz! Átverhetnek a boltosok

Alig ta­lálni olyan bol­tot vagy web­s­ho­pot, ame­lyik ne csat­la­kozna a pén­teki Black Fri­day-hez.

Óvakodj a gagyi csokimikulástól!

Óvakodj a gagyi csokimikulástól!

Egyre több a si­lány ter­mék a bol­tok­ban! Fi­gyelj oda, mit ve­szel!

Mi­ku­lás napja ma már el­kép­zel­he­tet­len Mi­ku­lás-cso­mag és a jó öreg cso­ki­mi­ku­lás nél­kül. De nem mind­egy, hogy mit te­szünk a cso­magba, és az sem, hogy mit eszik a gye­rek! Egyre több a si­lány ter­mék a bol­tok­ban!

Téli gumi nélkül nem fizet a biztosító

Téli gumi nélkül nem fizet a biztosító

Ma­gyar­or­szá­gon még nem ve­zet­ték be a kö­te­lező téli gumi hasz­ná­la­tot, éppen ezért sok­szor el­mu­laszt­juk a cse­rét. Ez sú­lyos kö­vet­kez­mé­nyek­kel jár­hat.

Ma­gyar­or­szá­gon még nem ve­zet­ték be a kö­te­lező téli gumi hasz­ná­la­tot, éppen ezért sok­szor el­mu­laszt­juk a cse­rét. Ez sú­lyos kö­vet­kez­mé­nyek­kel jár­hat a biz­to­sító fi­ze­tési kö­te­le­zett­sé­gét il­le­tően. Mind a kö­te­lező biz­to­sí­tás, mind a casco meg­igényli az ab­ron­csok té­li­e­sí­té­sét, mely­nek hi­á­nyá­ban még az is lehet, hogy egy fo­rin­tot sem fi­zet­nek.

Életveszélyes termékek a magyar polcokon

Életveszélyes termékek a magyar polcokon

A ma­gyar bol­tok­ban kap­ható szén-mon­oxid-ri­asz­tók 71%-a nem biz­ton­sá­gos.

Min­den évben sokan hal­nak meg szén-mon­oxid-mér­ge­zés miatt.A baj el­ke­rül­hető, de saj­nos a bol­tok­ban kap­ható ér­zé­ke­lők 71%-a nem biz­ton­sá­gos.

Annyira könnyű feltörni a bankkártya-olvasókat, hogy még neked is menne!

Annyira könnyű feltörni a bankkártya-olvasókat, hogy még neked is menne!

Egy fel­mé­rés ki­de­rí­tette, hogy szinte az összes bank­kár­tya-ol­va­són, ugyanaz a jel­szó van be­ál­lítva, ami­vel ki­ke­rült a gyár­ból.

Vigyázz! Ismét támadnak az OTP-s csalók!

Vigyázz! Ismét támadnak az OTP-s csalók!

Gya­na­kodj, ha e-mailt kapsz!

Gya­na­kodj, ha e-mailt kapsz az OTP-től! Könnyen lehet ugyanis, hogy in­ter­ne­tes csa­lók pró­bál­ják így meg­sze­rezni az ada­ta­i­dat, és ké­sőbb a pén­ze­det is!

Újabb benzináremelés jön szerdán!

Újabb benzináremelés jön szerdán!

Ezen a héten is eme­lik az üzem­anya­gok árát! Bruttó 3-3 fo­rint­tal a 95-ös ben­zin és a gáz­olaj li­te­ren­kénti, nagy­ke­res­ke­delmi árát szer­dán.

Ezen a héten is eme­lik az üzem­anya­gok árát! Bruttó 3-3 fo­rint­tal a 95-ös ben­zin és a gáz­olaj li­te­ren­kénti, nagy­ke­res­ke­delmi árát szer­dán.

Miért nem baj, ha nem futja libamájra? Mutatjuk!

Miért nem baj, ha nem futja libamájra? Mutatjuk!

Mert úgy­sem azt ka­punk a pén­zün­kért! 10-ből 9 eset­ben ugyanis ka­csa­má­jat árul­nak li­ba­máj­ként.

Mert úgy­sem azt ka­punk a pén­zün­kért! 10-ből 9 eset­ben ugyanis ka­csa­má­jat árul­nak li­ba­máj­ként.

Brutális áremelés várható! Bekeményít a BKV!

Brutális áremelés várható! Bekeményít a BKV!

A vá­ros­háza eddig tit­kolta...

Az Index.hu nyil­vá­nos­ságra hozta Tar­lós Ist­ván Orbán Vik­tor­nak írt le­ve­lét. A vá­ros­háza eddig tit­kolta a tar­tal­mát...

Botrány az iskolai menzamoslék miatt!

Botrány az iskolai menzamoslék miatt!

Ked­den ke­rült ki az a fotó a Fa­ce­bookra, ame­lyen az egyik bé­kés­csa­bai ál­ta­lá­nos is­kola men­zá­já­nak az­napi "étel­spe­ci­a­li­tása" lát­ható. A gye­re­kek nem vol­tak haj­lan­dóak meg­enni.

Ked­den ke­rült ki az a fotó a Fa­ce­bookra, ame­lyen az egyik bé­kés­csa­bai is­kola men­zá­já­nak az­napi "étel­spe­ci­a­li­tása" lát­ható.

Szerdától újra többet kell fizetnünk tankoláskor

Szerdától újra többet kell fizetnünk tankoláskor

Drá­gult a ben­zin és a gáz­olaj.

Bruttó 6 fo­rint­tal emelte a 95-ös ben­zin árát a MOL, de azok­nak is mé­lyeb­ben kell a zse­bükbe nyúl­niuk, akik dí­zelt tan­kol­nak.

Durva üzemanyag áremelés jöhet!

Durva üzemanyag áremelés jöhet!

Ha­ma­ro­san je­len­tő­sen emel­ked­het az üzem­anya­gok ára, és ez a lé­nyeg!

Meg lehet ma­gya­rázni, hogy miért, de ez az au­tó­so­kat nem iga­zán ví­gasz­talja. Ha­ma­ro­san je­len­tő­sen emel­ked­het az üzem­anya­gok ára, és ez a lé­nyeg! Jobb, ha tu­dunk róla!

Hétvégén kerüld el a Délit! Nem járnak a vonatok

Hétvégén kerüld el a Délit! Nem járnak a vonatok

Szom­ba­ton és va­sár­nap nem köz­le­ked­nek a vo­na­tok Bu­da­pest-Déli pá­lya­ud­var és Ke­len­föld ál­lo­más kö­zött.

Szom­ba­ton és va­sár­nap nem köz­le­ked­nek a vo­na­tok Bu­da­pest-Déli pá­lya­ud­var és Ke­len­föld ál­lo­más kö­zött. Az ok­tó­ber 17-18-i hét­vé­gén el­kez­dett pá­lya­kar­ban­tar­tási mun­kák ebben a két nap­ban foly­ta­tód­nak, ezért a vo­na­tok csak Ke­len­föl­dig jár­nak, és onnan is in­dul­nak.