ÉLETMÓDI

SZEX & MÁS

Most kiderül, hogy sötétben vagy lámpafénynél jó-e a szex

Sötétben vagy világosban jó a szex?

Egy fel­mé­rés­ből nem­ré­gi­ben ki­de­rült, hogy a leg­több ember még min­dig a sö­tét­sé­get vá­lasztja a szex­hez. Most össze­gyűj­töt­tük, mi­lyen elő­nye lehet, ha mégis a fényt vá­lasz­tod az éj­sza­ká­ban.

Ezért imádnak a nők nős férfival szexelni

Ezért imádnak a nők nős férfival szexelni

A fél­re­lé­pés bi­zony egy na­gyon ké­nyes kér­dés. Min­denki sé­rül­het.

A fél­re­lé­pés bi­zony egy na­gyon ké­nyes kér­dés. Min­denki sé­rül­het, és szinte biz­tos, hogy nem vég­ző­dik jól a tör­té­net. De miért vá­laszt­ják mégis ezt az utat az em­be­rek?

Ezt minden férfinek tudnia kell: így őrülnek meg a nők az ágyban

Ezt minden férfinek tudnia kell: így őrülnek meg a nők az ágyban

Ro­man­tika, kel­le­mes zene? Mocs­­kos sza­­vak? Nem. Ennél sok­­kal egy­­sze­­rűbb a titok!

Ro­man­tika, kel­le­mes zene? Mocs­­kos sza­­vak? Nem. Ennél sok­­kal egy­­sze­­rűbb a titok!

Ennél forróbb napindító nincs: 69-póz

Ennél forróbb napindító nincs: 69-póz

A ha­gyo­má­nyos orá­lis szex­nél egy jobb dolog van: ha egy­szerre csi­nál­já­tok! Tud­juk, hogy az ere­deti is meg­un­ha­tat­lan, de fű­sze­rezd bát­ran és buján!

Így taszítod el magadtól a férfiakat, anélkül, hogy észrevennéd

Így taszítod el magadtól a férfiakat, anélkül, hogy észrevennéd

Ne­he­zen in­dul­nak a kap­cso­la­taid, vagy hamar véget érnek? Fo­gal­mad sincs, hogy mi a baj?

Szexbombák győznek kiütéssel: ebben az edzőteremben sokat fizetnek a férfiak

Szexbombák győznek kiütéssel: ebben az edzőteremben sokat fizetnek a férfiak

Iz­gal­mas szo­rí­tá­sok és pi­káns vég­ki­fej­let a ring­ben, mu­tat­juk a fel­vé­te­le­ket!

Iz­gal­mas szo­rí­tá­sok és pi­káns vég­ki­fej­let a ring­ben, mu­tat­juk a fel­vé­te­le­ket!

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Kitálaltak a férfiak: ezt rontják el a nők orál szex közben

Kitálaltak a férfiak: ezt rontják el a nők orál szex közben

Egyál­ta­lán nem mind­egy, ho­gyan csi­ná­lod. Igenis lehet hi­bázni!

A férfiak imád­ják, ha orá­li­san ké­nyez­teti őket a nő. Azon­ban egy­ál­ta­lán nem mind­egy, ho­gyan csi­ná­lod. Igenis lehet hi­bázni! Meg­mu­tat­juk az öt leg­gya­ko­ribb bakit, amit a foly­ta­tás­ban aján­la­tos volna el­ke­rülni.

Már telefonnal is vizsgálható a sperma

Már telefonnal otthon is vizsgálható a sperma

A férfiak egyik leg­na­gyobb prob­lé­mája a nem­ző­kép­te­len­ség.

Szó­val a hely­zet az, hogy a ma férfiak egyik leg­na­gyobb prob­lé­mája a nem­ző­kép­te­len­ség. De sze­ren­csére már ott­hon is tesz­tel­he­ted magad.

Vadító szexpózok: Ha az autóban törne rád a fékezhetetlen vágy

Vadító szexpózok: Ha az autóban törne rád a fékezhetetlen vágy

Min­den har­ma­dik fel­nőtt­nek volt már sze­xu­á­lis ka­landja au­tó­ban. Mu­ta­tunk pár iz­gal­mas po­zi­tú­rát, ha ehhez a tá­bor­hoz sze­ret­nél csat­la­kozni!

Vigyázz! Ma csal meg a legnagyobb eséllyel a párod!

Vigyázz! Ma csal meg a legnagyobb eséllyel a párod!

Egy fel­mé­rés sze­rint ja­nuár 9-én lép­nek félre a leg­töb­ben, és ennek na­gyon kü­lö­nös oka van.

Egy fel­mé­rés sze­rint ja­nuár 9-én lép­nek félre a leg­töb­ben, és ennek na­gyon kü­lö­nös oka van.

Erről ismered fel, hogy ő az igazi

Erről ismered fel, hogy ő az igazi

7 jelet mu­ta­tunk, ami­ből tudni fogod a vá­laszt.

Pár­kap­cso­lat­ban élsz vagy csak ke­re­sed az iga­zit? Újra és újra fel­te­szed ma­gad­nak a kér­dést, hogy vajon ő éle­ted sze­relme? 7 jelet mu­ta­tunk, ami­ből tudni fogod a vá­laszt.

Erre gondolnak a nők, mielőtt szexelnek egy új férfival

Erre gondolnak a nők, mielőtt szexelnek egy új férfival

Új pa­si­val ágyba bújni nem egy­szerű.

Új part­ner­rel ágyba bújni sosem egy­szerű. Tel­je­sen is­me­ret­len hely­zet, mert bár van egy ru­ti­nunk, mégis iz­gal­mas és fel­fe­de­zet­len te­rü­letre lé­pünk.

Amikor nem akar kapcsolatot: 10 jel, hogy nem kellesz eléggé!

Amikor nem akar kapcsolatot: 10 jel, hogy nem kellesz eléggé!

Már ran­diz­tok egy ideje, te egyre job­ban kez­desz be­le­ha­ba­rodni...

Már ran­diz­tok egy ideje, te egyre job­ban kez­desz be­le­ha­ba­rodni, arról vi­szont még min­dig fo­gal­mad sincs, hogy ő mit akar tőled. Ha is­me­rős ez a hely­zet, akkor job­ban te­szed, ha még most ki­szállsz az egész­ből.

Hoppá: Így mosd a fogad és sokkal jobb lesz az erekciód

Hoppá: Így mosd a fogad és sokkal jobb lesz az erekciód

Tartsd a fo­ga­i­dat tisz­tán, így nagy esé­lyed lesz rá, hogy meg­előzd a me­re­ve­dési za­va­ro­kat.

Tartsd a fo­ga­i­dat tisz­tán, így nagy esé­lyed lesz rá, hogy meg­előzd a me­re­ve­dési za­va­ro­kat.

Egy kis nosztalgia: 2016-ban ezektől a fenekektől őrültek meg a pasik

Egy kis nosztalgia: 2016-ban ezektől a fenekektől őrültek meg a pasik

Tö­ké­le­tes női ido­mok­ból 2016-ban sem volt hiány. A férfiak leg­na­gyobb örö­mére, a sztá­rok sem ta­kar­gat­ták a kerek pop­si­kat!

Tö­ké­le­tes női ido­mok­ból 2016-ban sem volt hiány. A férfiak leg­na­gyobb örö­mére, a sztá­rok sem ta­kar­gat­ták a kerek pop­si­kat!

Csodát tesz a férfiassággal ez a kávé!

Csodát tesz a férfiassággal ez a kávé!

Nem akár­mi­lyen cso­da­kávé ke­rült a pi­acra, és ennek el­ső­sor­ban a férfiak, majd ezt kö­ve­tően a part­ne­reik örül­het­nek. Íme a cso­da­ital...

Nem akár­mi­lyen cso­da­kávé ke­rült a pi­acra, és ennek el­ső­sor­ban a férfiak, majd ezt kö­ve­tően a part­ne­reik örül­het­nek. A "cso­da­ital" ugyanis a Viag­ráé­hoz ha­sonló ha­tó­anya­go­kat tar­tal­maz, így a ha­tása is ahhoz ha­sonló. Ha ér­de­kel, hol és ho­gyan sze­rez­het­néd be, ezt el kell ol­vas­nod.

Elárulták a nők, milyen az igazán tébolyító előjáték

Elárulták a nők, milyen az igazán tébolyító előjáték

Egy kap­cso­lat­ban a kom­mu­ni­ká­ció a ra­gasztó, ami össze­tartja az em­be­re­ket. Akad azon­ban egy másik fon­tos össze­tevő is, ami­nek tö­ké­le­tes­nek kell len­nie.

A gésák ősi szextitka: Ilyen vaginaszorításra vágynak a férfiak

A gésák ősi szextitka: Ilyen vaginaszorításra vágynak a férfiak

A nagy tit­­kot a gésák ge­ne­rá­ci­ó­ról ge­ne­rá­ci­óra adták to­­vább egy­más­nak. Ezzel a mód­szer­rel te is me­se­beli él­mé­nyek­hez jut­tat­ha­tod a ked­ve­sed!

Felforr a véred: megmutatjuk, milyen a gyönyör édeshármasban

Felforr a véred: megmutatjuk, milyen a gyönyör édeshármasban

El­ké­pesz­tően szexi, buja és vér­pezs­dítő lát­ványt mu­ta­tunk.

El­ké­pesz­tően szexi, buja és vér­pezs­dítő lát­ványt mu­ta­tunk. Ettől ga­ran­tál­tan lázba jössz...

A legforróbb szex mindig nedves - Így vidd csúcsra zuhany alatt a kéjt

A legforróbb szex mindig nedves - Így vidd csúcsra zuhany alatt a kéjt

Mu­tat­juk, hogy a vizes hun­cut­ko­dás­sal ho­gyan tud­já­tok a leg­él­ve­ze­te­sebb örö­mö­ket meg­ta­pasz­talni!

Teszteld magad! Mennyit tudsz a szexről?

Teszteld magad! Mennyit tudsz a szexről?

Itt a nagy szex­teszt, amely­ből ki­de­rül, hogy csak ösz­tön­lény vagy-e, vagy egy igazi sze­xis­ten.

Itt a nagy szex­teszt, amely­ből ki­de­rül, hogy csak ösz­tön­lény vagy-e, vagy egy igazi sze­xis­ten.

Ilyen szexuálisan még biztos nem vásároltál a zöldségesnél!

Ilyen szexuálisan még biztos nem vásároltál a zöldségesnél!

Meg­hök­kentő ero­ti­kus fel­vé­telt mu­ta­tunk. Magad sem hit­ted volna, hogy ilyet látsz...

Meg­hök­kentő ero­ti­kus fel­vé­telt mu­ta­tunk. Magad sem hit­ted volna, hogy ilyet látsz...

Hogyan fogjunk pasit szilveszterkor? Íme a legegyszerűbb módszer

Hogyan fogjunk pasit szilveszterkor?

Ennek az öt sza­bály­nak a be­tar­tá­sá­val meg­ta­lá­lod új­évre az iga­zit! Ami­kor el­in­dulsz a szil­vesz­teri bu­liba, ne gör­csölj rá, hogy min­den­kép­pen össze akarsz jönni va­la­ki­vel.

A legbizarrabb szexsztorik! Ilyet még nem hallottál

A legbizarrabb szexsztorik! Ilyet még nem hallottál

Név nél­kül. A mél­tó­ság marad.

A forró, fé­kez­he­tet­len vágy néha kel­le­met­len hely­zetbe hoz­hatja az em­be­re­ket. Né­hány bátor férfi és nő most el­me­sélte a leg­bi­zar­rabb szext­ör­té­ne­tü­ket.

4 piszokul jó szexpóz, amiben tényleg a férfi irányít

4 piszokul jó szexpóz, amiben tényleg a pasi irányít

Sze­re­ted dik­tálni a tem­pót az ágy­ban, ked­ve­led a ki­fe­je­zet­ten mocs­kos sze­xet? Akkor ezt az öt szex­pózt imádni fogod.

Sze­re­ted dik­tálni a tem­pót az ágy­ban, ked­ve­led a ki­fe­je­zet­ten mocs­kos sze­xet? Akkor ezt az öt, kü­lön­böző ne­héz­ségi fo­ko­zatú, de ugyan­olyan po­ko­lian vad és fül­ledt szex­pózt imádni fogod.

Ezek a szexfantáziák minden férfit begerjesztenek!

Ezek a szexfantáziák minden férfit begerjesztenek!

Szex köz­ben nem ritka, hogy az ember agya egy ki­csit el­ka­lan­do­zik. Nincs ezzel semmi baj.

Szex köz­ben nem ritka, hogy az ember agya egy ki­csit el­ka­lan­do­zik. Nincs ezzel semmi baj.

Hoppá: Kiderült, miért nem szeretik a nők az egyéjszakás kalandot

Hoppá: Kiderült, miért nem szeretik a nők az egyéjszakás kalandot

Lás­suk, mi ennek az oka.

A New York Times blog­gere meg­vizs­gálta, miért nem jön össze a csa­jok­nak az or­gaz­mus az egy­éj­sza­kás ka­lan­dok során.

Pikáns titkok: erre gondolnak a nők önkielégítés közben

Pikáns titkok: erre gondolnak a nők önkielégítés közben

A tes­tünk is­me­rete na­gyon fon­tos. Ahhoz, hogy más­sal ki­tel­je­sed­hes­sünk a szex­ben, elő­ször ma­gun­kat kell ké­nyez­tet­nünk.

5 intimbaki: ezeket SOHA ne csináld szex előtt!

5 intimbaki: ezeket SOHA ne csináld szex előtt!

Könnyű hi­bá­kat vé­teni szex előtt. Így a ro­man­ti­kus együtt­lét kel­le­met­len él­ménnyé is vál­hat.

Könnyű hi­bá­kat vé­teni szex előtt. Így a ro­man­ti­kus együtt­lét kel­le­met­len él­ménnyé is vál­hat. Mu­tat­juk, mit tilos csi­nálni, ha han­cú­rozni akarsz.

Síkosítót használnál? Akkor ezt tudnod kell!

Síkosítót használnál? Akkor ezt tudnod kell!

A sí­ko­sító nem­csak azért jó, mert hosszabb ideig tart ned­ve­sen a szex során, de sok új él­ve­zet­hez is hoz­zá­se­gít. Né­hány do­logra azon­ban fi­gyelj oda, ha hasz­nálni sze­ret­néd!

A sí­ko­sító nem­csak azért jó, mert hosszabb ideig tart ned­ve­sen a szex során, de sok új él­ve­zet­hez is hoz­zá­se­gít. Né­hány do­logra azon­ban fi­gyelj oda, ha hasz­nálni sze­ret­néd!

Válás után derül ki a lényeg: ez a házasság 10 sarkalatos pontja

Válás után derül ki a lényeg: ez a házasság 10 sarkalatos pontja

Egy idő után el­kez­ded vi­lá­go­sab­ban látni, mit kel­lett volna más­kép­pen csi­nálni.

Egy idő után el­kez­ded vi­lá­go­sab­ban látni, mit kel­lett volna más­kép­pen csi­nálni. Akár ta­nul­hatsz is be­lőle.

Tudtad, hogy tízféle női orgazmus létezik? Most figyelj!

Tudtad, hogy tízféle női orgazmus létezik? Most figyelj!

Ti­ze­negye­dik, ha ve­szel egy Fer­ra­rit.

A ti­zen­egye­dik az, ha ve­szel neki egy Fer­ra­rit, de mivel erre nem mind­annyi­unk­nak telik, itt van tíz, ami­hez bio­ló­gia kell, nem pénz­tárca.

Elképesztő szexadat: Havi 21 orgazmus ezt teszi a férfival!

Elképesztő szexadat: Havi 21 orgazmus ezt teszi a férfival!

A leg­újabb vizs­gá­la­tok­nak kö­szön­he­tően ki­de­rült, hogy mit művel a férfi­val havi 21 gyö­nyör­tel­jes együtt­lét.Sze­resd egész­sé­gesre a pá­ro­dat!

Ezért vadulnak meg a férfiak a nagy fenekű nőktől

Ezért vadulnak meg a férfiak a nagy fenekű nőktől

A göm­böly­ded és kí­vá­na­to­san for­más pop­sik lát­tán min­den pa­si­ban mo­co­rogni kezd a férfi­erő, de mi a hely­zet a mé­ret­tel? Vajon tény­leg akkor jó a nő fe­neke, ha van rajta mit fogni?

5 baki, amit mindenki csinál szex közben, de senki nem beszél róla

5 baki, amit mindenki csinál szex közben, de senki nem beszél róla

Akad né­hány kínos moz­za­nat szex köz­ben, ami akár el is ront­hatja az együtt­lé­tet. Min­den­ki­vel meg­esett már leg­alább egy­szer. Nem kell pá­ni­kolni!

A leghajmeresztőbb kérdések, melyeket valaha szexről hallottál

A leghajmeresztőbb kérdések, melyeket valaha szexről hallottál

A szex már régen nem ta­bu­téma. Akkor mégis ho­gyan szü­let­het­tek ezek a kér­dé­sek?

Falatnyi textilben domborít a világ leghíresebb ducimodellje

Eszelős idomok: falatnyi textilben domborít a világ leghíresebb ducimodellje

Szem­káp­ráz­tató fo­tók­kal küldi forró üd­vöz­le­tét Pu­erto Ri­co­ból hir­detve: a göm­bö­lyű gyö­nyörű!

7 titok arról, hogyan kényeztetik magukat az ágyban a nők

7 titok arról, hogyan kényeztetik magukat az ágyban a nők

Rit­káb­ban csi­nál­ják, mint a férfiak, de leg­alább olyan szen­ve­dé­lye­sen. A nők az egész tes­tü­ket ké­nyez­te­tik.

Rit­káb­ban csi­nál­ják, mint a férfiak, de leg­alább olyan szen­ve­dé­lye­sen.

5 mámorító szexpóz a hideg téli éjszakákra

5 mámorító szexpóz a hideg téli éjszakákra

A szex­pó­zok is tud­nak sze­zo­ná­li­sak lenni: a sza­bad­ban el­kö­ve­tett kufir­co­lá­sok­kal pél­dául nem jár­ná­tok jól most, el­len­ben a jó meleg szo­bá­ban el­kez­dőd­het a va­du­lás.

A szex­pó­zok is tud­nak sze­zo­ná­li­sak lenni: a sza­bad­ban el­kö­ve­tett kufir­co­lá­sok­kal pél­dául nem jár­ná­tok jól most.

Így hergeli a férfiakat a világ legszexibb nője

Így hergeli a férfiakat a világ legszexibb nője

Esze­lő­sen ero­ti­kus mi­ni­vi­de­ó­kat mu­ta­tunk!

A vi­lág­hírű ame­ri­kai mo­dell fotói ki­vé­tel nél­kül fel­for­ró­sít­ják a han­gu­la­tot. De ami most jön, még ennél is iz­gal­ma­sabb: esze­lő­sen ero­ti­kus mi­ni­vi­deók!

Most vagy soha: Eszelős orgazmust hoz ez a 7 szexpóz!

Most vagy soha: Eszelős orgazmust hoz ez a 7 szexpóz!

Klasszi­kus jó­ga­pó­zok­ból me­rít­hetsz ih­le­tet a leg­bu­jább éj­sza­kák­hoz!

10 gyönyörű, tetovált nő, akikért megőrülnek a férfiak

10 gyönyörű, tetovált nő, akikért megőrülnek a férfiak

Gyö­nyörű ama­zo­nok, akik­hez nyil­ván kell a jó fény, egy nem túl kezdő fotós, némi utó­munka, de az ered­mény min­den­kép­pen a vi­lág­örök­ség része.

Gyö­nyörű ama­zo­nok, akik­hez nyil­ván kell a jó fény, egy nem túl kezdő fotós, némi utó­munka, de az ered­mény min­den­kép­pen a vi­lág­örök­ség része. Per­sze a kü­lön­le­ges ki­su­gár­zás, a vad­ság sem hi­á­nyoz­hat a fo­tók­ról, de az élet­ből sem. Neked ki a ked­ven­ced?

Ezt műveli a férfival az ágyban egy szexuálisan kiteljesedett nő

Ezt műveli a férfival az ágyban egy szexuálisan kiteljesedett nő

Egy ta­pasz­talt nő mel­lett csak kel­le­mes meg­le­pe­tés ér­heti a férfit.

Egy ta­pasz­talt nő mel­lett csak kel­le­mes meg­le­pe­tés ér­heti a férfit, most meg­tud­ha­tod miért is!

Így ismered fel a nőt, akik szereti a vad szexet! Ezzel varázsold el!

Így ismered fel a nőt, akik szereti a vad szexet! Ezzel varázsold el!

Ha sze­ret­nél igazi szen­ve­dé­lyes és vad sze­xet, de nem tudod, hogy a part­ne­red vevő lenne-e rá, akkor fi­gyeld a je­le­ket!

Így viselheted el a párod legidegesítőbb szokásait

Így viselheted el a párod legidegesítőbb szokásait

A falra tud­nál mászni? Ne tedd!

Azon kapod magad, hogy a párod bi­zo­nyos szo­ká­sa­i­tól, ame­lye­ket eddig észre sem vet­tél, most a falra tud­nál mászni?

Ezt még a melleknél is jobban szeretik a férfiak a nőkben

Ezt még a melleknél is jobban szeretik a férfiak a nőkben

Nyil­ván­való, hogy a pasik imád­ják a ci­ci­ket. Va­ló­já­ban azon­ban tel­je­sen mást ke­res­nek ál­maik nő­jé­ben.

Nyil­ván­való, hogy a pasik imád­ják a ci­ci­ket. Va­ló­já­ban azon­ban tel­je­sen mást ke­res­nek ál­maik nő­jé­ben. És ha hi­szed, ha nem, ezen a lis­tán nem sze­re­pel a mell.

Szexteszt: az orrod elárulja, mennyire vagy jó az ágyban

Szexteszt: az orrod elárulja, mennyire vagy jó az ágyban

Bi­zo­nyos test­ré­sze­ink sokat el­árul­nak a sze­mé­lyi­sé­günk­ről. Azt azon­ban ke­ve­sen tud­ják, hogy az or­runk for­mája mesél a sze­xu­á­lis éle­tünk­ről is.

Bi­zo­nyos test­ré­sze­ink sokat el­árul­nak a sze­mé­lyi­sé­günk­ről. Azt azon­ban ke­ve­sen tud­ják, hogy az or­runk for­mája mesél a sze­xu­á­lis éle­tünk­ről is.

Ritkítod a szőrt odalent? Ilyen a szexuális életed

Ritkítod a szőrt odalent? Ilyen a szexuális életed

Ame­ri­kai ku­ta­tók sze­rint könnyeb­ben kap­hatsz nemi be­teg­sé­get, ha rend­sze­re­sen szőr­te­le­ní­ted magad!

Ame­ri­kai ku­ta­tók sze­rint könnyeb­ben kap­hatsz nemi be­teg­sé­get, ha rend­sze­re­sen szőr­te­le­ní­ted magad!

Hihetetlen, de ennyien lépnek félre manapság

Hihetetlen, de ennyien lépnek félre manapság

Most végre ki­de­rül!

Úgy gon­do­lod, hű­sé­ges hoz­zád a párod, de azért min­dig is volt ben­ned egy­fajta fé­le­lem, hogy a hátad mö­gött fél­re­lép? Most végre ki­de­rült, az em­be­rek hány szá­za­léka ha­zu­dik!

A legdurvább esküvői sztorik: oltárnál hagyott menyasszonyok

A legdurvább esküvői sztorik: oltárnál hagyott menyasszonyok

Vajon mi­lyen érzés, ami­kor éle­tünk sze­relme egy­szer csak úgy dönt, még­sem vesz fe­le­sé­gül, sőt ott­hagy az oltár előtt?

Vaginalexikon: ezt árulja el a nőről a szeméremdombja

Vaginalexikon: ezt árulja el a nőről a szeméremdombja

A női com­bok forró tit­kot rej­te­nek.

A női com­bok forró tit­kot rej­te­nek. A va­gi­nát a ter­mé­szet egyik cso­dá­já­nak is ne­vez­het­jük, hi­szen nincs két tel­je­sen egy­forma a vi­lá­gon.

Ezekre a szuperizgató felvételekre gerjedt be a legtöbb férfi 2016-ban

Ezekre a szuperizgató felvételekre gerjedt be a legtöbb férfi 2016-ban

Olyan fel­vé­te­le­ket szed­tünk cso­korba, me­lyek­től esze­det fogod vesz­teni!

Olyan fel­vé­te­le­ket szed­tünk cso­korba, me­lyek­től esze­det fogod vesz­teni!

Álmodban sem gondolnád! Ezt nézi meg a férfi először egy meztelen nőn

Álmodban sem gondolnád! Ezt nézi meg a férfi először egy meztelen nőn

Az első együtt­lét min­dig iz­gal­mas, hi­szen a tel­jes mez­te­len­ke­dés egé­szen idáig ki­ma­radt. Sok nő ilyen­kor izgul, hogy...

Ettől a szeméremszőrzettől indul be legjobban a férfi

Ettől a szeméremszőrzettől indul be legjobban a férfi

Dús, vé­kony, ter­mé­sze­tes vagy for­mára vá­gott? Most ki­de­rül, mi a nyerő.

Dús, vé­kony, ter­mé­sze­tes vagy for­mára vá­gott? Vajon me­lyik az a fazon, ami leg­in­kább izgat egy férfit?

Ezeken a pontokon izgasd a nő ölét, és eszét veszti a gyönyörtől

Ezeken a pontokon izgasd a nő ölét, és eszét veszti a gyönyörtől

Pró­báld ki a leg­ér­zé­kibb tech­ni­ká­kat, és kéjes szex­él­mény­ben lesz ré­sze­tek.

A be­ha­to­lás nél­küli gyö­nyör is lehet iga­zán in­ten­zív, pró­báld ki a leg­ér­zé­kibb tech­ni­ká­kat!

Szuperkeményre izgatja a férfit ez az ártatlan szextrükk

Szuperkeményre izgatja a férfit ez az ártatlan szextrükk

Buja örö­mök­kel vég­ződ­het az este egy ilyen fel­ve­ze­tő­vel, nincs az a férfi, aki ennek ellen tudna állni!

Kiderült, mi jár a férfiak fejében misszionárius póz közben

Kiderült, mi jár a férfiak fejében misszionárius póz közben

Sokan úgy gon­dol­ják, hogy ez a póz unal­mas és meg­szo­kott. De sok­kal több iz­gal­mat rejt, mint gon­dol­nánk.

Döbbenetes szexadat: így szeretkeztek a párok 2016-ban

Döbbenetes szexadat: így szeretkeztek a párok 2016-ban

Vajon mi a nők ked­venc póza? És ugyan­azt imád­ták idén a férfiak is? Most ki­de­rül.

Vajon mi a nők ked­venc póza? És ugyan­azt imád­ták idén a férfiak is? Most ki­de­rül.

A tudósok rájöttek, mitől szexi egy nő a férfiak szemében

A tudósok rájöttek, mitől szexi egy nő a férfiak szemében

Sze­ret­néd, ha a férfiak von­zó­nak és csá­bí­tó­nak tar­ta­ná­nak? Mu­tat­juk, ho­gyan ér­he­ted el!

Sze­ret­néd, ha a férfiak von­zó­nak és csá­bí­tó­nak tar­ta­ná­nak? Mu­tat­juk, ho­gyan ér­he­ted el!

Ezért menekülnek el a férfiak, miután lefeküdtél velük

Ezért menekülnek el a férfiak, miután lefeküdtél velük

Végre őszinte vá­laszt kap­hatsz.

Fo­gad­junk, téged is megöl a kí­ván­csi­ság, hogy vajon mit csi­nál­tál rosszul, ami­kor fa­kép­nél ha­gyott a pasi az első együtt töl­tött éj­szaka után.

Ezért hazudj arról, hogy hány férfival feküdtél le

Ezért hazudj arról, hogy hány férfival feküdtél le

Csak egy szám, mégis nagy je­len­tő­sége van, főleg, ha a gyen­géb­bik nem­hez tar­to­zol. Egy férfi igazi al­fa­hím, ha sok part­nere volt. Ezzel szem­ben a nő...

Most kiderül, miért a legjobb párosítás a szex és az alkohol

Most kiderül, miért a legjobb párosítás a szex és az alkohol

Csak egy-két italra ug­rot­tál fel a pa­si­hoz, de máris azon kapod magad, hogy he­ve­sen vet­kőz­te­ti­tek egy­mást? Ne ag­gódj emi­att!

Csak egy-két italra ug­rot­tál fel a pa­si­hoz, de máris azon kapod magad, hogy he­ve­sen vet­kőz­te­ti­tek egy­mást? Ne ag­gódj emi­att, ugyanis ha némi al­ko­hol­lal fű­sze­re­zi­tek a ran­di­to­kat, éle­ted egyik leg­jobb éj­sza­kája vár­hat rád!

Brutális orgazmus hármasban: csúcsgyönyört ígér ez a szexuális újítás

Brutális orgazmus hármasban: csúcsgyönyört ígér ez a szexuális újítás

Új kor­szak kez­dő­dik a sze­xu­a­li­tás­ban, végre meg­él­he­ted rej­tett vá­gya­i­dat!

In­nen­től kezdve nem tabu a hár­mas szex! Új kor­szak kez­dő­dik a sze­xu­a­li­tás­ban, végre min­denki bün­tet­le­nül él­heti meg vágy­tól fű­tött, eset­leg per­verz ál­mait.

Így lehetsz biztos benne, hogy boldoggá teszed az ágyban

Így lehetsz biztos benne, hogy boldoggá teszed az ágyban

Nem az a fon­tos, hogy min­dent tudj az ágy­ban, ami­ről már hal­lot­tál éle­ted­ben.

Nem az a fon­tos, hogy min­dent tudj az ágy­ban, ami­ről már hal­lot­tál éle­ted­ben.

Robbanásig feszült otthon a légkör? Íme, 5 tipp és jól végződik a vita!

Robbanásig feszült otthon a légkör? Íme, 5 tipp és jól végződik a vita!

Lehet úgy is ren­dezni a né­zet­el­té­ré­se­ket, hogy az építse és ne rom­bolja a kap­cso­la­to­to­kat. Öt tech­ni­kát mu­ta­tunk, ami segít.

Kamerák előtt vett meztelen fürdőt a világ egyik legjobb nője

Kamerák előtt vett meztelen fürdőt a világ egyik legjobb nője

Forró ad­vent a ja­vá­ból! Heidi Klum anya­szült mez­te­le­nül mu­tatta meg bá­jait, mi­köz­ben egy kád forró víz­ben lu­bic­kol.

A legkínosabb bakik, amiket egy férfi elkövethet, ha akar egy nőt

A legkínosabb bakik, amiket egy férfi elkövethet, ha akar egy nőt

Ha egy férfi von­zó­dik egy nőhöz, több­féle módon vi­sel­ked­het. Lehet fé­lénk vagy ma­ga­biz­to­san nyo­muló is.

Ez mutatja, hogy még nem vagy túl az exeden

Ez mutatja, hogy még nem vagy túl az exeden

Azt hi­szed, hogy már túl vagy a sza­kí­tá­son? Úgy érzed, hogy jöhet egy új sze­re­lem, már nem kí­vá­nod vissza a régit?

A legérzékibb erotikus fotók, amik beindítják a fantáziát

A legérzékibb erotikus fotók, amik beindítják a fantáziát

Pá­rat­lan bu­ja­ság és vad ero­ti­kus hely­ze­tek: Ilyen ér­zé­ke­ket fel­kor­bá­csoló szexi fo­tó­kat még nem lát­tál!

Pá­rat­lan bu­ja­ság és vad ero­ti­kus hely­ze­tek: Ilyen ér­zé­ke­ket kor­bá­csoló szexi fo­tó­kat még nem lát­tál!

Ez durva! Ezért nem veszik észre a nők, hogy házasságuk romokban hever

Ez durva! Ezért nem veszik észre a nők, hogy házasságuk romokban hever

Sokan meg­döb­ben­nek, ami­kor a há­zas­tár­suk be­je­lenti, hogy válni sze­retne. De vajon miért nem vet­ték észre az árul­kodó je­le­ket?

Így add meg a párodnak élete legjobb szeretkezését

Így add meg a párodnak élete legjobb szeretkezését

Az esz­mé­let­len jó szex titka a kü­lön­le­ges és forró elő­já­ték. Ami­kor annyira bi­zse­reg a part­ne­rünk, hogy alig bír ma­gá­val.

Nincs férfi, aki ezeknek a meztelen testeknek ellen tudna állni!

Nincs férfi, aki ezeknek a meztelen testeknek ellen tudna állni!

Olyan gyö­nyörű fel­vé­te­le­ket mu­ta­tunk, me­lyek­től el­ámulsz!

Olyan gyö­nyörű fel­vé­te­le­ket mu­ta­tunk, me­lyek lát­tán még a lé­leg­ze­ted is el­akad...

Mérgező kapcsolatban élsz! 5 kérdés, és kiderül!

Mérgező kapcsolatban élsz! 5 kérdés, és kiderül!

Nehéz ész­re­venni a je­le­ket.

Ha már nya­kig benne vagy a rom­boló vi­szony­ban, nehéz ész­re­venni a je­le­ket. Meg­mu­tat­juk, mi­lyen kér­dé­se­ket te­gyél fel ma­gad­nak.

Hullámokban árasztja el a gyönyör a nők testét, amikor ez teljesül

Hullámokban árasztja el a gyönyör a nők testét, amikor ez teljesül

Ez az, amit a nők át akar­nak élni: ké­szülj fel és add meg nekik ezt a szex­él­ményt! Raj­tad múlik, hogy ki­ho­zod-e pá­rod­ból.

Így lesz a szex őrületes behatolás nélkül

Így lesz a szex őrületes behatolás nélkül

Ha ele­ged van a meg­szo­kás­ból, akkor itt az ideje újí­tani az ágy­ban. Fe­lejtsd el a klasszi­kus sze­xet, sok­kal iz­gal­ma­sab­bat mu­ta­tunk!

Ha ele­ged van a meg­szo­kás­ból, akkor itt az ideje újí­tani az ágy­ban. Fe­lejtsd el a klasszi­kus sze­xet, sok­kal iz­gal­ma­sab­bat mu­ta­tunk!

Így tette boldoggá férjét a vagina nélkül született lány

Így tette boldoggá férjét a vagina nélkül született lány

Ren­ge­teg bán­tás érte egé­szen addig, amíg nem ta­lál­ko­zott fér­jé­vel, aki­vel a sze­xu­á­lis élete is ki­tel­je­sed­he­tett.

Ren­ge­teg meg­aláz­ta­tás érte egé­szen addig, amíg nem ta­lál­ko­zott a fér­jé­vel, aki­vel végre sze­xu­á­lis élete is ki­tel­je­sed­he­tett.

Kitálalt a luxusprosti: Így kívánják a gyönyört a férfiak

Kitálalt a luxusprosti: Így kívánják a gyönyört a férfiak

Hi­va­ta­los öröm­lá­nyok­hoz nem­csak a napi szex­me­ne­tért jár­nak a férfiak. A fi­a­tal szex­mun­kás most be­pil­lan­tást nyújt szak­mája leg­pi­kán­sabb rész­le­te­ibe.

Szuperkeményre izgatja a férfit, ha ezt mondod neki szex előtt

Szuperkeményre izgatja a férfit, ha ezt mondod neki szex előtt

Ahhoz, hogy fe­lejt­he­tet­le­nül tüzes él­mény­ben le­gyen ré­sze­tek, meg kell ala­poz­no­tok a han­gu­la­tot.

Durván rápörgött a net ezekre az elképesztően izgató szeméremajkakra!

Durván rápörgött a net ezekre az elképesztően izgató szeméremajkakra!

Ezek a fotók ga­ran­tál­tan nem hagy­nak hi­de­gen...

Ké­szülj fel, hogy ezek a fotók nem fog­nak hi­de­gen hagyni. El­ké­pesztő ké­pe­ket mu­ta­tunk.