ÉLETMÓDI

SZEX & MÁS

Így mentsd meg a házasságod drága terápiák nélkül!

Így mentsd meg a házasságod drága terápiák nélkül!

Min­den há­zas­ság­ban van­nak nehéz idő­sza­kok. Mu­ta­tunk né­hány olyan tech­ni­kát, amely­nek se­gít­sé­gé­vel te­rá­pia nél­kül is meg­ment­he­ted a kap­cso­la­tot.

Ez a videó megtanít rá, hogyan masszírozd gyönyörig a nőt

Ez a videó megtanít rá, hogyan masszírozd gyönyörig a nőt

Né­hány fogás csu­pán, és olyan él­mény­ben lesz része part­ne­red­nek, mely­ről eddig még ál­modni sem mert.

Beleremegsz a gyönyörbe - így próbáld ki a tantrikus szex csodáját!

Beleremegsz a gyönyörbe - így próbáld ki a tantrikus szex csodáját!

Hi­he­tet­len él­ve­zet­ben lesz ré­sze­tek. Él­ve­zet, ex­tá­zis, tel­je­sen új él­mé­nyek!

Hi­he­tet­len él­ve­zet­ben lesz ré­sze­tek. Él­ve­zet, ex­tá­zis, tel­je­sen új él­mé­nyek!

7 különböző női orgazmus létezik

7 különböző női orgazmus létezik

Min­den nőnél más mód­szer váltja ki leg­gyor­sab­ban a gyö­nyört.

Min­den nőnél más mód­szer váltja ki leg­gyor­sab­ban a gyö­nyört. Ha is­me­red a kü­lön­böző or­gaz­mu­so­kat, könnyeb­ben ala­kí­tod úgy szex köz­ben az ese­mé­nye­ket, hogy csa­jod mi­előbb el­jus­son a csúcsra.

3 különböző pornófilmfogyasztó létezik, te melyik vagy?

3 különböző pornófilmfogyasztó létezik, te melyik vagy?

Te ho­gyan nézel por­nót? És vajon mit árul el ez rólad? Egy fel­mé­rés­ből most ki­de­rül.

Ettől kiakadsz: Így kell milliárdokat keresni Instagram-posztokkal

Ettől kiakadsz: Így kell milliárdokat keresni Instagram-posztokkal

Gon­dol­tad volna, hogy csak egy Ins­tag­ram-fi­ó­kot nyitsz, és máris dől a lé? Nem ki­zárt.

Gon­dol­tad volna, hogy csak egy Ins­tag­ram-fi­ó­kot nyitsz, és máris dől a lé? Nem ki­zárt.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Ilyen az, amikor a fotós művészetté teszi a pornográfiát!

Ilyen az, amikor a fotós művészetté teszi a pornográfiát!

Fan­tasz­ti­kus fény­ké­pek ké­szül­nek, ha egy fotós az ero­ti­kát a mű­vész sze­mé­vel látja meg. Gyö­nyörű fel­vé­te­le­ket mu­ta­tunk.

Fan­tasz­ti­kus fény­ké­pek ké­szül­nek, ha egy fotós az ero­ti­kát a mű­vész sze­mé­vel látja meg. Gyö­nyörű fel­vé­te­le­ket mu­ta­tunk.

Ez a legjobb póz az ágyban a csillagjegyed szerint!

Ez a legjobb póz az ágyban a csillagjegyed szerint!

A szex egy­ér­tel­műen al­kat­függő, de in­ten­zi­tá­sára és jel­le­gére alap­ve­tően van­nak be­fo­lyás­sal csil­lag­je­gye­ink.

A szex egy­ér­tel­műen al­kat­függő, de jel­le­gére alap­ve­tően van­nak be­fo­lyás­sal csil­lag­je­gye­ink.

Elképesztő pajzánok voltak nagyanyáink! Pikáns erotika a múltból

Elképesztő pajzánok voltak nagyanyáink! Pikáns erotika a múltból

A sze­mér­mes­ség­nek még csak nyoma sincs azo­kon a ké­pe­ken, me­lye­ket mu­ta­tunk. És hol volt még akkor az in­ter­net....

Megtaláltuk a világ legbizarrabb szexjátékát! Nem hiszel a szemednek!

Megtaláltuk a világ legbizarrabb szexjátékát! Nem hiszel a szemednek!

Ennél el­ké­pesz­tőbb sze­xu­á­lis se­géd­esz­közt még éle­ted­ben nem lát­tál. Ebben egé­szen biz­to­sak va­gyunk.

Kiderült, milyen a nő, akit tényleg érdemes feleségül venni

Kiderült, milyen a nő, akit tényleg érdemes feleségül venni

Ne té­to­vázz, ha meg­ta­lál­tad! Csak is­merd fel, hogy ő az a nő, aki­vel le tudod élni az éle­te­det.

Ne té­to­vázz, ha meg­ta­lál­tad! Csak is­merd fel, hogy ő az a nő, aki­vel le tudod élni az éle­te­det.

Minden férfi erre vágyik, ha jön a reggeli merevedés

Minden férfi erre vágyik, ha jön a reggeli merevedés

A reg­gel nem­csak a si­et­ség­ről és a mun­kába ju­tás­ról szól! Fon­tos mo­men­tum, hogy a haj­nal­ban éb­re­dező férfi­as­sá­got bir­tokba vedd és ja­vadra for­dítsd.

Elakad a lélegzet: Fedetlenül pózolt a világ legszexibb ducimodellje

Elakad a lélegzet: Fedetlenül pózolt a világ legszexibb ducimodellje

A duci szu­per­mo­dell mez­te­le­nül pó­zolt a ka­me­rá­nak, még­hozzá egy­szerre több pél­dány­ban! Mu­tat­juk a dögös fo­tó­kat!

7 árulkodó jel: Amikor a feleség titokban félrelép

7 árulkodó jel: Amikor a feleség titokban félrelép

Min­dig van­nak árul­kodó jelek. Légy ala­pos, a kö­vet­ke­zőkre fi­gyelj oda!

Bi­zony elő­for­dul­hat, rá­adá­sul pont akkor, ami­kor nem is szá­mí­ta­nál rá, hogy ked­ve­sed más­sal is ran­diz­gat. Hogy va­ló­já­ban hár­man vagy­tok a kap­cso­lat­ban. De min­dig van­nak árul­kodó jelek. Légy ala­pos, a kö­vet­ke­zőkre fi­gyelj oda!

Falatnyi bikiniben mutatta meg álomtestét az ultraszexi topmodell

Falatnyi bikiniben mutatta meg álomtestét az ultraszexi topmodell

Ch­rissy Te­i­gen ön­ma­gá­hoz hűen ismét meg­mu­tatta bá­jait.

Ch­rissy Te­i­gen a férfiak nagy örö­mére vissza­tért és ön­ma­gá­hoz hűen ismét meg­mu­tatta bá­jait.

Így vetül az árnyék a meztelen női testre

Így vetül az árnyék a meztelen női test hajlatain

Az ár­nyé­kok néha sem­mit sem rej­te­nek el...

A híres fotós mind­össze né­hány alig ta­karó ár­nyékba öl­töz­tette mez­te­len mo­dell­jeit. Az ár­nyé­kok néha annyit sem rej­te­nek el, mint egy fa­lat­nyi tanga...

Szoros és feszes lesz a vagina: Itt a legújabb módszer!

Szoros és feszes lesz a vagina: Itt a legújabb módszer!

Mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

A leg­újabb tech­ni­ká­nak kö­szön­he­tően olyan szo­ros lehet a nők va­gi­nája, ami­lyen még sosem volt! Mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

Így találhatod meg az igazi gyönyör forrását!

Így találhatod meg az igazi gyönyör forrását!

A G-pont fel­fe­de­zése min­den­kép­pen iz­gal­mas ki­rán­du­lás a gyö­nyö­rök vi­lá­gába. Egye­dül vagy a pá­rod­dal is ki­pró­bál­ha­tod. Ki ne hagyd!

A G-pont fel­fe­de­zése min­den­kép­pen iz­gal­mas ki­rán­du­lás a gyö­nyö­rök vi­lá­gába. Egye­dül vagy a pá­rod­dal is ki­pró­bál­ha­tod. Ki ne hagyd!

Aranytrió-izgatás: szuperszex a tökéletes női orgazmus titka

Aranytrió-izgatás: szuperszex a tökéletes női orgazmus titka

Ez a leg­jobb módja annak, hogy elérd a női csú­csor­gaz­must, másra nincs is szük­sé­ged!

5 centi plusz: Elképesztő módon növelik péniszüket a férfiak

5 centi plusz: Elképesztő módon növelik péniszüket a férfiak

Egy lon­doni plasz­ti­kai se­bé­szeti kli­nika új mód­szer­rel képes meg­nö­velni a hoz­zá­juk for­duló férfiak pé­nisz­mé­re­tét.

Kihűlt a kapcsolatod? Ezekkel a trükkökkel megint fergeteges lesz a szex

Kihűlt a kapcsolatod? Ezekkel a trükkökkel megint fergeteges lesz a szex

Ugyan­a­zok a hely­­szí­­nek, pózok, és sze­­rep­­lők is. Mit lehet tenni?

Unal­­massá vál­t a szex? Mit lehet tenni?

Kiderült, ettől a női testrésztől gerjednek be igazán az a férfiak

Kiderült, ettől a női testrésztől gerjednek be igazán az a férfiak

For­­más popsi hozza őket iz­ga­lomba?

A férfiak több­­sége nem ta­­gadja, hogy az első dolog, amit meg­­néz egy nőn, az a fe­­neke. Mi lehet ennek az oka?

Eszméletlen szexin rázta domborulatait Kubában a dögös ducimodell

Eszméletlen szexin rázta domborulatait Kubában a dögös ducimodell

A vi­lág­hírű du­ci­mo­dell leg­újabb bi­ki­nis kam­pá­nyá­ról el­ké­szült a videó, mely­ben kubai nők­kel is esz­mé­let­len ero­ti­ku­san ropja.

Ilyen nincs: Megnyílt Európa első gumibaba bordélya!

Ilyen nincs: Megnyílt Európa első gumibaba bordélya!

Az öreg kon­ti­nenst is be­vette a bi­zarr távol-ke­leti dili.

Az öreg kon­ti­nenst is be­vette a bi­zarr távol-ke­leti dili.

Ilyen eszelősen izgató a női arc orgazmus közben

Ilyen eszelősen izgató a női arc orgazmus közben

A szex köz­ben átélt gyö­nyör min­den egyes rész­lete kiül az arcra. A száj és a szem a leg­árul­ko­dóbb.

A szex köz­ben átélt gyö­nyör min­den egyes rész­lete kiül az arcra. A száj és a szem a leg­árul­ko­dóbb.

Eszét veszti a nő, ha itt kezded simogatni! Szuperorgazmus az eredmény!

Eszét veszti a nő, ha itt kezded simogatni! Szuperorgazmus az eredmény!

A női test egyik rit­kán ké­nyez­te­tett, de annál ér­zé­ke­nyebb pont­ját si­mo­gasd, és új gyö­nyö­rök vár­nak rátok.

Eszméletlen, mit művel a vaginával a fürdőgolyó

Eszméletlen, mit művel a vaginával a fürdőgolyó

Lehet, hogy jobb lenne vi­gyázni vele?

A szí­nes, il­la­tos, víz­ben pezsgő für­dő­bom­bá­kat min­denki sze­reti. A leg­töb­ben azon­ban nem vesz­nek fi­gye­lembe egy apró kö­rül­ményt.

Így látja a meztelen női testet egy francia aktfotós

Így látja a meztelen női testet egy francia aktfotós

A fran­cia szár­ma­zású fo­tó­mű­vész fel­vé­te­le­ire indul be a férfi­tár­sa­da­lom, képei tob­zód­nak az ero­ti­ká­ban! Ezt nézd!

A fran­cia szár­ma­zású fo­tó­mű­vész fel­vé­te­le­ire indul be a férfi­tár­sa­da­lom, képei tob­zód­nak az ero­ti­ká­ban! Esz­mé­let­len ér­zé­ki­ség­gel mu­tatja meg akt­fo­tóin vi­lág­hírű mo­dell­jeit. Ezt nézd!

Ez a jel biztosan megmutatja: Pofátlanul megcsal a csajod

Ez a jel biztosan megmutatja: Pofátlanul megcsal a csajod

Te is ké­tel­kedsz néha, ugye? De vajon van-e rá igazi okod?

Te is ké­tel­kedsz néha, ugye? De vajon van-e rá igazi okod?

Tudományos kutatás Ilyen és így néz ki a tökéletes pénisz!

Tudományos kutatás Ilyen és így néz ki a tökéletes pénisz!

Min­dig is kí­ván­csi vol­tál, mi­lyen az ide­á­lis pé­nisz? Most egy fel­mé­rés­ből ki­de­rült, mit gon­dol­nak a nők.

Bombanőktől hemzseg a világ legütőképesebb hadserege

Bombanőktől hemzseg a világ legütőképesebb hadserege

Iz­rael azon kevés or­szá­gok egyike, ahol a mai napig sor­ka­to­na­ság van ér­vény­ben.

Ez a biztos módja, hogy megtaláld a G-pontot! - VIDEÓ

Ez a biztos módja, hogy megtaláld a G-pontot! - VIDEÓ

A G-pon­tot meg­ta­lálni ne­héz­nek tűnik, de va­ló­já­ban nem is olyan bo­nyo­lult. Az ered­mény pedig maga a mámor.

A G-pon­tot meg­ta­lálni ne­héz­nek tűnik, de va­ló­já­ban nem is olyan bo­nyo­lult. Az ered­mény pedig maga a mámor.

Iszonyatosan bizarr szeméremajakra gerjednek a japánok

Iszonyatosan bizarr szeméremajakra gerjednek a japánok

A ja­pá­nok fan­tá­zi­ája meg­le­he­tő­sen dús, pláne ha szex­ről van szó. Ám ez a fétis tény­leg ki­verte ná­lunk a biz­to­sí­té­kot.

A ja­pá­nok fan­tá­zi­ája meg­le­he­tő­sen dús, pláne ha szex­ről van szó. Ám ez a fétis tény­leg ki­verte ná­lunk a biz­to­sí­té­kot.

Mutasd az útleveled, és megmondom, hogyan csókolsz!

Mutasd az útleveled, és megmondom, hogyan csókolsz!

Mit tar­ta­nak fon­tos­nak az egyes nem­ze­tek a csó­ko­ló­zás­ban? Le­lep­lez­zük Eu­rópa né­peit!

Mit tar­ta­nak fon­tos­nak az egyes nem­ze­tek a csó­ko­ló­zás­ban? Le­lep­lez­zük Eu­rópa né­peit!

Beleremeg a nő teste: így izgasd a gyönyörért

Beleremeg a nő teste: így izgasd a gyönyörért

El­ké­pesztő él­ve­ze­tek­ben lesz része.

El­ké­pesztő él­ve­ze­tek­ben lesz része a nőnek, ha három egy­szerű lé­pést kö­vetsz.

Bordélyházi körszemle: Eszméletlen, mire vágynak a férfiak

Bordélyházi körszemle: Eszméletlen, mire vágynak a férfiak

A gyö­nyört szol­gál­tató egy­sé­gek tárt ka­rok­kal fo­gad­ják a spe­ci­á­lis igé­nye­ket ke­reső kun­csaf­to­kat is. Kuk­kant­sunk be az ér­zé­kek fül­ledt bar­lang­jába!

Fazon bugyi alatt: Ezt árulja el szeméremszőrzeted a személyiségedről

Fazon bugyi alatt: Ezt árulja el szeméremszőrzeted a személyiségedről

Rö­vidre vá­gott? Csu­pasz? Dús? Sze­mé­rem­szőr­ze­ted töb­bet el­árul rólad, mint gon­dol­nád.

Brutális melleket villantott a világ legjobb nője

Brutális melleket villantott a világ legjobb nője

Nina Agdal de­kol­tá­zsa min­dent visz!

Az, hogy mi tör­té­nik a lu­xus­li­mu­zin hátsó ülé­sén, va­ló­já­ban mel­lé­kes. Nina Agdal mell­bim­bó­de­kol­tá­zsa min­den más­ról el­vonja a fi­gyel­met.

Így változik a szex, ha leszoksz az alkoholról

Így változik a szex, ha leszoksz az alkoholról

Vajon ho­gyan hat az al­ko­hol a sze­xu­á­lis éle­tedre? Ezt akkor tudod meg a leg­gyor­sab­ban, ha egy ideig tel­je­sen le­mon­dasz a sze­szes ita­lok él­ve­ze­té­ről.

Vajon ho­gyan hat az al­ko­hol a sze­xu­á­lis éle­tedre? Ezt akkor tudod meg a leg­gyor­sab­ban, ha egy ideig tel­je­sen le­mon­dasz a sze­szes ita­lok él­ve­ze­té­ről.

Ha így kényezteted a csiklót, csúcsorgazmusa lesz a csajodnak!

Ha így kényezteted a csiklót, csúcsorgazmusa lesz a csajodnak!

Sa­­já­­títsd el ezt a tech­­ni­­kát, és pá­­rod­­nak el­­ké­­pesztő örö­­möt oko­­zol, ebben biz­­tos le­­hetsz!

Tuti tippek, ettől lesz fergeteges a szex

Tuti tippek, ettől lesz fergeteges a szex

Soha ne hagyd, hogy meg­szo­kott és unal­mas le­gyen a szex.

Soha ne hagyd, hogy meg­szo­kott és unal­mas le­gyen a szex. A leg­jobb, ha már nap­köz­ben be­in­dí­tod a ra­ké­tá­i­dat, az ágy­ban pedig me­ré­szen el­en­ge­ded a fan­tá­ziád.

A nők 67%-a egészen elképesztő dolgokra gondol orgazmus közben

A nők 67%-a egészen elképesztő dolgokra gondol orgazmus közben

A nők szex köz­ben is ké­pe­sek egy­szerre több min­denre kon­cent­rálni.

Bi­zony, van némi bája annak, hogy a nők szex köz­ben is ké­pe­sek több min­denre kon­cent­rálni.

Íme, a plus size műfaj új királynője: Ezektől az idomoktól tuti megizzadsz!

Íme, a plus size műfaj új királynője: Ezektől az idomoktól tuti megizzadsz!

A Sports Il­lustra­ted für­dő­ru­cis kü­lön­szá­má­nak Hun­ter McG­rady az új fel­fe­de­zettje. A férfiak nagy örö­mére!

5 árulkodó jel: ezt figyeld, és kiderül, hogy a nő nemrég szexelt

5 árulkodó jel: ezt figyeld, és kiderül, hogy a nő nemrég szexelt

A mo­soly­gós nők­nek jó eséllyel ki­adós éj­sza­ká­ban volt ré­szük. Ha fi­gye­led a je­le­ket, te is tudni fogod, me­lyik nő hun­cut.

Mindennél jobban felizgatja a férfiakat a japánok ősi szexmódszere

Mindennél jobban felizgatja a férfiakat a japánok ősi szexmódszere

Mu­tat­juk a ta­bu­men­tes fo­tó­kat!

No­buyo­shi Araki Japán leg­el­is­mer­tebb akt­fo­tósa, aki bi­zony idős ko­rára való te­kin­tet­tel ren­ge­teg sze­xu­á­lis töl­tetű kat­tin­tá­son van már túl. Fo­tóin ázsiai nőkön ke­resz­tül mu­tatja meg azt a kő­ke­mény sze­xet, ami a ja­pá­no­kat iga­zán be­in­dítja.

Íme, a nők ősi szexmódszere, és azonnal ágaskodik a férfiasság

Íme, a nők ősi szexmódszere, és azonnal ágaskodik a férfiasság

Le­gyen ez a reg­gel a puha aj­kaké és az oda­le­helt csó­koké! Re­pül­je­tek együtt a va­dító kéj­ben, és egész nap lesz miért mo­so­lyogni!

Brutális mellbimbót villantott a világ legszexibb ducimodellje

Brutális mellbimbót villantott a világ legszexibb ducimodellje

A vi­lág­hírű du­ci­mo­dell ismét be­dobta magát és újabb ero­ti­kus fel­vé­tel­lel ked­ves­ke­dett a ra­jon­gó­i­nak.

Nudista világutazó lány hergeli képeivel az izgalmakra éhes férfiakat

Nudista világutazó lány hergeli képeivel az izgalmakra éhes férfiakat

El­ké­pesztő fotók!

A női test ön­ma­gá­ban is gyö­nyörű. Ez a len­gyel lány azon­ban meg­ke­reste a leg­szebb és leg­iz­gal­ma­sabb hát­te­re­ket, hogy for­más alak­ját mél­tó­kép­pen mu­tat­hassa meg a vi­lág­nak. Az ered­mény el­ké­pesztő!

Csak bugyi és melltartó: Így torkoskodik a szexi időjós

Csak bugyi és melltartó: Így torkoskodik a konyhában a szexi időjós

Esze­lő­sen szexi fel­vé­te­lek kö­vet­kez­nek!

Latin-Ame­rika leg­dö­gö­sebb idő­jósa pop­si­vil­lan­tá­sok­kal fű­sze­rezve mu­tatta meg, ho­gyan is ké­szíti ked­venc sü­ti­jét a kony­há­ban. Esze­lő­sen szexi fel­vé­te­lek kö­vet­kez­nek!

Kiderült, ezt akarják valójában a férfiak szex közben

Kiderült, ezt akarják valójában a férfiak szex közben

Néha nem árt számba venni azo­­kat az ár­­nya­­lat­­nyi ap­­ró­­sá­­go­­kat is, amik­­kel még in­­kább fel­­her­­gel­­hető a férfi­­vágy.

Néha nem árt számba venni azo­­kat az ár­­nya­­lat­­nyi ap­­ró­­sá­­go­­kat is, amik­­kel még in­­kább fel­­her­­gel­­hető a férfi­­vágy.

Döbbenetes szexadat: Így változott az aktusok száma az elmúlt 20 évben

Döbbenetes szexadat: Így változott az aktusok száma az elmúlt 20 évben

Sok­kal több a szex, de a part­ne­rek száma is, mint 20-30 évvel ez­előtt! De vajon mi lehet ennek az oka?

Kiscsoportos foglalkozás: 10 nő iratkozott be az orál továbbképzésre

Kiscsoportos foglalkozás: 10 nő iratkozott be az orál továbbképzésre

A magas szintű szexre vágyó nők mos­tan­tól egy jó nevű sza­lon­ban sa­já­tít­hat­ják el az orá­lo­zás min­den csín­ját-bín­ját.

Íme a bizonyíték: így imádják a rosszfiúkat a nők

Íme a bizonyíték: így imádják a rosszfiúkat a nők

A bör­tönt is meg­járt férfi ma már a ki­fu­tók sztárja. Le­hen­gerlő vonz­ere­jé­től, acé­los te­kin­te­té­től egye­ne­sen meg­őrül­nek a nők.

A többszörös női orgazmus titka: így lesz igazán gyorstüzelő a csajod

A többszörös női orgazmus titka: így lesz igazán gyorstüzelő a csajod

Már akkor is okkal bont­hatsz pezs­gőt, ha egy or­gaz­must adtál neki: adj egy ötöst, gra­tu­lá­lunk! De ha emel­néd a tétet....

Elképesztő domborulatok: Íme, 10 brutál szexi popószelfi!

Elképesztő domborulatok: Íme, 10 brutál szexi popószelfi!

Egy jól el­ta­lált kép a cso­dás női fe­nék­ről ti­pi­ku­san az a műfaj, ami­től a férfiak azon­nal be­ger­jed­nek.

Egy jól el­ta­lált kép a cso­dás női fe­nék­ről ti­pi­ku­san az a műfaj, ami­től a férfiak azon­nal be­ger­jed­nek.

Ezt biztosan megtanulhatod, ha egy nős férfival lépsz félre

Ezt biztosan megtanulhatod, ha egy nős férfival lépsz félre

Bo­nyo­lód­tál már kap­cso­latba nős férfi­val? Nem biz­tos, hogy csak a te hibád, de min­den­kép­pen jel­zés szá­modra.

Melyik jegyben születtél? Ez a szex tesz boldoggá a horoszkópod szerint

Melyik jegyben születtél? Ez a szex tesz boldoggá a horoszkópod szerint

Csil­lag­je­gyed se­gít­sé­gé­vel most végre fel­tér­ké­pez­he­ted, mi­lyen stí­lus­je­gyek jel­lem­zik a sze­xu­a­li­tá­so­dat.

Újra tele lesz meztelen nőkkel a Playboy

Újra tele lesz meztelen nőkkel a Playboy

A Play­boy ügy­ve­zető igaz­ga­tója azt mondta, hogy hibás dön­tés volt ki­venni a mez­te­len nőket a lap­ból. Most vissza­áll a régi rend...

A Play­boy ügy­ve­zető igaz­ga­tója azt mondta, hogy hibás dön­tés volt ki­venni a mez­te­len nőket a lap­ból. Most vissza­áll a régi rend...

Nem hiszel a fülednek, erre a számra huncutkodnak az ausztrálok

Nem hiszel a fülednek, erre a számra huncutkodnak az ausztrálok

Az egyik ze­ne­szol­gál­tató tette közzé az igen el­gon­dol­kod­tató ada­tot.

Az egyik in­ter­ne­tes ze­ne­szol­gál­tató tette közzé az igen el­gon­dol­kod­tató ada­tot.

A szemed színe elárulja, milyen vagy az ágyban

A szemed színe elárulja, milyen vagy az ágyban

Tüzes sze­rető la­ko­zik ben­nünk?

Meg­döb­bentő, de a sze­münk színe sok­kal több min­dent el­árul ró­lunk, mint gon­dol­nánk. Azt is meg­tud­hat­juk, hogy mennyire tüzes sze­rető la­ko­zik ben­nünk.

Mellbimbóorgazmus: minden, amit a férfinek ehhez a kéjhez tudnia kell

Mellbimbóorgazmus: minden, amit a férfinek ehhez a kéjhez tudnia kell

A mell fan­­tasz­­ti­­ku­­san ér­­zé­­keny te­­rü­­let. Akár arra is képes, hogy soha nem ta­­pasz­­talt or­­gaz­­mus­­hoz jut­­tassa a nőt!

Az önkielégítés titkai: így kényezteti magát egy nő

Az önkielégítés titkai: így kényezteti magát egy nő

A masz­­tur­­bá­­lás a nők­­nél is a nemi élet ter­­mé­­sze­­tes része, még­­sem gya­­kori be­­széd­­téma. Is­­merd meg a tit­­ko­­kat!

A masz­­tur­­bá­­lás a nők­­nél is a nemi élet ter­­mé­­sze­­tes része, még­­sem gya­­kori be­­széd­­téma. Mi lehet ennek az oka? A nők nem nyi­tot­tak? Vagy a férfiak soha nem kér­de­zik ezt meg? Nem is a vá­lasz a fon­tos a kér­dé­sekre, hanem hogy is­­merd meg a tit­­ko­­kat!

Mit tegyünk, ha meg akarunk hódítani egy férfit?

Mit tegyünk, ha meg akarunk hódítani egy férfit?

Tet­szik egy férfi, de nem tudod, ho­gyan csá­bítsd el? Hidd el, nem is olyan bo­nyo­lult az egész.

Tet­szik egy férfi, de nem tudod, ho­gyan csá­bítsd el? Hidd el, nem is olyan bo­nyo­lult az egész, csak né­hány ap­ró­sá­got kell előre el­ter­vez­ned!

Ne Valentin-napon szeress! Évente 365 napod van rá...!

Ne Valentin-napon szeress! Évente 365 napod van rá...!

Imá­dod ezt az ün­ne­pet? Vagy pont, hogy a fal­nak mész tőle? Mind­egy, me­lyik cso­portba tar­to­zol, mert pró és kontra ér­vünk is van.

Ez a biztos jele a női orgazmusnak! Nem az, amire gondolsz...

Ez a biztos jele a női orgazmusnak! Nem az, amire gondolsz...

Hon­nan tud­ha­tod, hogy a párod biz­to­san el­él­ve­zett? Most ki­de­rül, miből jö­hetsz rá biz­to­san.

Ledózerolta az internetet a hatalmas mellű szexbomba!

Ledózerolta az internetet a hatalmas mellű szexbomba!

Az ame­ri­kai ke­bel­csoda csá­bos képei el­le­nére nem él ki­csa­pongó éle­tet.

Az ame­ri­kai ke­bel­csoda csá­bos képei el­le­nére nem él ki­csa­pongó éle­tet. A dögös külső egy rend­sze­rető, pe­dáns hölgy­höz tar­to­zik, aki nem él vissza testi adott­sá­ga­i­val.

Kiderült, ettől a 3 apróságtól soha nem lesz unalmas a szex

Kiderült, ettől a 3 apróságtól soha nem lesz unalmas a szex

Le­­gyen a há­­ló­­szoba le­­ve­­gője újra fül­­ledt! Tudod a mód­ját, vál­toz­tass, he­lyet, pózt, hozd vissza a régi iz­gal­ma­kat!

Le­­gyen a há­­ló­­szoba le­­ve­­gője újra fül­­ledt! Tudod a mód­ját, vál­toz­tass, he­lyet, pózt, hozd vissza a régi iz­gal­ma­kat! Egy kis fan­tá­zia, egy kis szen­ve­dély, máris meg­fő­zöd a párod, mint egy remek va­cso­rát. Elég volt a ta­ka­rék­ból, van ott nagy láng, csak át kell kap­csolni!

Kiderült: ettől a fajta pornótól indulnak be a legjobban a nők

Kiderült: ettől a fajta pornótól indulnak be a legjobban a nők

Egy fel­mé­rés során meg­lepő ered­mény szü­le­tett. Ki­de­rült, mi­lyen por­nót néz­nek leg­szí­ve­seb­ben a nők.

Meg­lepő ered­mény szü­le­tett. Ki­de­rült, mi­lyen por­nót néz­nek leg­szí­ve­seb­ben a nők.

Ez az apró trükk minden nőt a gyönyör csúcsára repít az ágyban

Ez az apró trükk minden nőt a gyönyör csúcsára repít az ágyban

Mind­össze egyet­len ap­ró­ság, és mégis min­den nőre olyan ha­tás­sal van, hogy a teste to­tá­li­san a fel­le­gekbe repül.

Óriási, ezt nézik meg szex előtt a nők a pasikon

Óriási, ezt nézik meg szex előtt a nők a pasikon

Az ide­á­­lis férfi füg­­get­­len, gon­­dos­­kodó.

Az ide­á­­lis férfi füg­­get­­len, gon­­dos­­kodó és va­­lódi társ. De miből derül ez ki? Mi­lyen szem­pon­tok sze­rint vá­laszt a nő, mit fi­gyel meg a férfin, ve­gyük csak sorba.

Íme a szex, amitől minden nőnek teljesen elmegy az esze

Íme a szex, amitől minden nőnek teljesen elmegy az esze

Min­­dig akkor kell a leg­­­job­­ban, ha nem lehet! Íme az al­­kal­­mak, amik arra vár­­nak, hogy szexre váltsd őket!

Szexiskola: így lesz minden nőnek mennyei az orál

Szexiskola: így lesz minden nőnek mennyei az orál

Sze­re­tik ezt a férfiak?

Igaz, a nők sok­szor han­goz­ta­tott vé­le­mé­nye, hogy a férfiak több­sége nem sze­reti és nem is tudja orá­li­san ké­nyez­tetni part­ne­rét? Mit gon­dol­tok?

A világ legszexibb rendőrnője úgy vetkőzik mint a profik!

A világ legszexibb rendőrnője úgy vetkőzik mint a profik!

Sa­mantha mi­u­tán le­rakja jel­vé­nyét, úgy pózol fe­hér­ne­mű­ben a ka­me­rák előtt, mint egy hi­va­tá­sos mo­dell.

Sa­mantha mi­u­tán le­rakja jel­vé­nyét, úgy pózol fe­hér­ne­mű­ben a ka­me­rák előtt, mint egy hi­va­tá­sos mo­dell.

Antik örömszerzés: Az ókori egyiptomiak bizarr vágyfokozóitól leesik az állad

Antik örömszerzés: Az ókori egyiptomiak bizarr vágyfokozóitól leesik az állad

Több ezer évvel ez­előtt el­ké­pesztő mó­do­kon se­gí­tet­tek rá a gyö­nyörre...

Több ezer évvel ez­előtt el­ké­pesztő mó­do­kon se­gí­tet­tek rá a gyö­nyörre...

Az orális szex magasiskolája: Szuperkemény lesz a férfi!

Az orális szex magasiskolája: Szuperkemény lesz a férfi!

Így tedd bol­doggá párod a csók­ja­id­dal, és a gyö­nyör nem marad el!

Így tedd bol­doggá párod a csók­ja­id­dal, és a gyö­nyör nem marad el!

Nem akarsz lebukni? Íme, a munkahelyi szex titka

Nem akarsz lebukni? Íme, a munkahelyi szex titka

Ha eze­­ket be­­tar­­tod, nem­­hogy nem buksz le, de az egész na­­po­­dat be­­ra­­gyogja a gyö­­nyör!

Így lesz az első menet után újra harcra kész a férfiasság

Így lesz az első menet után újra harcra kész a férfiasság

A leg­újabb ku­ta­tás­ból ki­de­rül, mennyi idő­nek kell el­tel­nie két erek­ció kö­zött, és ho­gyan lehet ezt az idő­tar­ta­mot csök­ken­teni.

Ezt műveli a nővel a síkosító szex közben

Ezt műveli a nővel a síkosító szex közben

Ezen­túl min­dig lesz ott­hon egy kis extra sí­ko­sító, hogy kel­lően fo­kozd az iz­gal­ma­kat. Part­ne­red igen­csak hálás lesz érte. Le­gyen még for­róbb a szex!

Ezen­túl min­dig lesz ott­hon egy kis extra sí­ko­sító, hogy kel­lően fo­kozd az iz­gal­ma­kat. Part­ne­red igen­csak hálás lesz érte. Le­gyen még for­róbb a szex!

Íme, az 5 legjobb szexpóz: Eszelős orgazmussal jutnak csúcsra a nők

Íme, az 5 legjobb szexpóz: Eszelős orgazmussal jutnak csúcsra a nők

Ezzel az 5 szex­póz­zal csúcs­gyö­nyört aján­dé­ko­zol part­ne­red­nek!

Ezzel az 5 szex­póz­zal csúcs­gyö­nyört aján­dé­ko­zol part­ne­red­nek! Or­gaz­mus ga­ran­tált! Akció indul!

Ezekkel a hírességekkel akar a legtöbb férfi ágyba bújni

Ezekkel a hírességekkel akar a legtöbb férfi ágyba bújni

Sze­rin­ted a férfi­ak­nak is van tit­kos és el­ér­he­tet­len kí­ván­ság­lis­tája? Vajon me­lyik nő vonzza őket az is­mert arcok közül?

Ezen csillagjegy szülöttei csalnak meg a leggyakrabban

Ezen csillagjegy szülöttei csalnak meg a leggyakrabban

Elő­for­dult már veled, hogy be­le­sé­tál­tál a csap­dába és nem vet­ted észre, ha hűt­len lett hoz­zád a párod?

15 dolog, ami pont úgy néz ki, mint egy vagina - pedig nem az!

15 dolog, ami pont úgy néz ki, mint egy vagina - pedig nem az!

Nem kell túl­zot­tan pisz­kos fan­tá­zia ahhoz, hogy meg­lásd eze­ken a fo­tó­kon a nők leg­in­ti­mebb test­ré­szét.

Nem kell túl­zot­tan pisz­kos fan­tá­zia ahhoz, hogy meg­lásd eze­ken a fo­tó­kon a nők leg­in­ti­mebb test­ré­szét. Pedig va­ló­já­ban mind­egyik ár­tat­lan kép.