ÉLETMÓDI

SZEX & MÁS

Tuti tippek, ettől lesz fergeteges a szex

Tuti tippek, ettől lesz fergeteges a szex

Soha ne hagyd, hogy meg­szo­kott és unal­mas le­gyen a szex.

Soha ne hagyd, hogy meg­szo­kott és unal­mas le­gyen a szex. A leg­jobb, ha már nap­köz­ben be­in­dí­tod a ra­ké­tá­i­dat, az ágy­ban pedig me­ré­szen el­en­ge­ded a fan­tá­ziád.

Mindennél jobban felizgatja a férfiakat a japánok ősi szexmódszere

Mindennél jobban felizgatja a férfiakat a japánok ősi szexmódszere

No­buyo­shi Araki Japán leg­el­is­mer­tebb akt­fo­tósa, aki bi­zony ren­ge­teg sze­xu­á­lis töl­tetű kat­tin­tá­son van már túl.

Brutális melleket villantott a világ legjobb nője

Brutális melleket villantott a világ legjobb nője

Nina Agdal mell­bim­bó­vo­na­láig leérő de­kol­tá­zsa min­den más­ról el­vonja a fi­gyel­met.

Az, hogy mi tör­té­nik a lu­xus­li­mu­zin hátsó ülé­sén, va­ló­já­ban mel­lé­kes. Nina Agdal mell­bimbó vo­na­láig leérő de­kol­tá­zsa min­den más­ról el­vonja a fi­gyel­met.

A nők 67%-a egészen elképesztő dolgokra gondol orgazmus közben

A nők 67%-a egészen elképesztő dolgokra gondol orgazmus közben

Bi­zony, van némi bája annak, hogy a nők szex köz­ben is ké­pe­sek egy­szerre több min­denre kon­cent­rálni.

Íme a jelek, hogy hamarosan szexmentes lesz a házasságod

Íme a jelek, hogy hamarosan szexmentes lesz a házasságod

Régi köz­hely, hogy a há­zas­pá­rok egy­szer csak le­szok­nak a szex­ről. De vajon miért, és ho­gyan lehet ezt el­ke­rülni?

Íme, a plus size műfaj új királynője: Ezektől az idomoktól tuti megizzadsz!

Íme, a plus size műfaj új királynője: Idomaitól megizzadsz!

A férfiak nagy örö­mére ő is göm­böly­de­den csá­bít.

A Sports Il­lustra­ted für­dő­ru­cis kü­lön­szá­má­nak Hun­ter McG­rady az új fel­fe­de­zettje.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

17 szexi trükk, aminek a férfiak egyszerűen nem tudnak ellenállni

17 szexi trükk, aminek a férfiak egyszerűen nem tudnak ellenállni

A kö­vet­kező tip­pek se­gít­sé­gé­vel ak­ti­vi­zál­ha­tod ero­ti­kus csáb­erő­det, a hatás pedig ga­ran­tált!

A női ér­zé­ki­ség ere­dendő tu­laj­don­ság, finom és ösz­tö­nös. Még­sem min­denki tud élni ezzel a ké­pes­ség­gel. A kö­vet­kező tip­pek se­gít­sé­gé­vel ak­ti­vi­zál­ha­tod ero­ti­kus csáb­erő­det, a hatás pedig ga­ran­tált!

5 árulkodó jel: ezt figyeld, és kiderül, hogy a nő nemrég szexelt

5 árulkodó jel: ezt figyeld, és kiderül, hogy a nő nemrég szexelt

Ha fi­gye­led a je­le­ket, te is tudni fogod, me­lyik nő hun­cut.

Ha fi­gye­led a je­le­ket, te is tudni fogod, me­lyik nő hun­cut.

Nudista világutazó lány hergeli képeivel az izgalmakra éhes férfiakat

Nudista világutazó lány hergeli képeivel az izgalmakra éhes férfiakat

Ez a len­gyel lány meg­ke­reste a leg­szebb és leg­iz­gal­ma­sabb hát­te­re­ket for­más alak­já­hoz.

Íme, a nők ősi szexmódszere, és azonnal ágaskodik a férfiasság

Íme, a nők ősi szexmódszere, és azonnal ágaskodik a férfiasság

Le­gyen ez a reg­gel a puha aj­kaké és az oda­le­helt csó­koké! Re­pül­je­tek együtt a va­dító kéj­ben, és egész nap lesz miért mo­so­lyogni!

Brutális mellbimbót villantott a világ legszexibb ducimodellje

Brutális mellbimbót villantott a világ legszexibb ducimodellje

A vi­lág­hírű du­ci­mo­dell újabb ero­ti­kus fel­vé­tel­lel ked­ves­ke­dett a ra­jon­gó­i­nak.

A vi­lág­hírű du­ci­mo­dell újabb ero­ti­kus fel­vé­tel­lel ked­ves­ke­dett a ra­jon­gó­i­nak.

Kiderült, ezt akarják valójában a férfiak szex közben

Kiderült, ezt akarják valójában a férfiak szex közben

Néha nem árt számba venni azo­­kat az ár­­nya­­lat­­nyi ap­­ró­­sá­­go­­kat is, amik­­kel még in­­kább fel­­her­­gel­­hető a férfi­­vágy.

Döbbenetes szexadat: Így változott az aktusok száma az elmúlt 20 évben

Döbbenetes szexadat: Így változott az aktusok száma az elmúlt 20 évben

Sok­kal több a szex, de a part­ne­rek száma is, mint 20-30 évvel ez­előtt! De vajon mi lehet ennek az oka?

Csak bugyi és melltartó: Így torkoskodik a szexi időjós

Csak bugyi és melltartó: Így torkoskodik a konyhában a szexi időjós

Esze­lő­sen szexi fel­vé­te­lek kö­vet­kez­nek!

Latin-Ame­rika leg­dö­gö­sebb idő­jósa pop­si­vil­lan­tá­sok­kal fű­sze­rezve mu­tatta meg, ho­gyan is ké­szíti ked­venc sü­ti­jét a kony­há­ban. Esze­lő­sen szexi fel­vé­te­lek kö­vet­kez­nek!

Íme a bizonyíték: így imádják a rosszfiúkat a nők

Íme a bizonyíték: így imádják a rosszfiúkat a nők

A bör­tönt is meg­járt férfi ma már a ki­fu­tók sztárja. Acé­los te­kin­te­té­től egye­ne­sen meg­őrül­nek a nők.

A bör­tönt is meg­járt férfi ma már a ki­fu­tók sztárja. Le­hen­gerlő vonz­ere­jé­től, acé­los te­kin­te­té­től egye­ne­sen meg­őrül­nek a nők.

Elképesztő domborulatok: Íme, 10 brutál szexi popószelfi!

Elképesztő domborulatok: Íme, 10 brutál szexi popószelfi!

Egy jól el­ta­lált kép a cso­dás női fe­nék­ről ti­pi­ku­san az a műfaj, ami­től a férfiak azon­nal be­ger­jed­nek.

Ezt biztosan megtanulhatod, ha egy nős férfival lépsz félre

Ezt biztosan megtanulhatod, ha egy nős férfival lépsz félre

Bo­nyo­lód­tál már kap­cso­latba nős férfi­val? Nem biz­tos, hogy csak a te hibád, de min­den­kép­pen jel­zés szá­modra.

Kiscsoportos foglalkozás: 10 nő iratkozott be az orál továbbképzésre

Kiscsoportos foglalkozás: 10 nő iratkozott be az orál továbbképzésre

Mos­tan­tól egy jó nevű sza­lon­ban sa­já­tít­hat­ják el a nők az orá­lo­zás tit­kait.

A magas szintű szexre vágyó nők mos­tan­tól egy jó nevű sza­lon­ban sa­já­tít­hat­ják el az orá­lo­zás min­den csín­ját-bín­ját.

Melyik jegyben születtél? Ez a szex tesz boldoggá a horoszkópod szerint

Melyik jegyben születtél? Ez a szex tesz boldoggá a horoszkópod szerint

Csil­lag­je­gyed se­gít­sé­gé­vel most végre fel­tér­ké­pez­he­ted, mi­lyen stí­lus­je­gyek jel­lem­zik a sze­xu­a­li­tá­so­dat.

Az önkielégítés titkai: így kényezteti magát egy nő

Az önkielégítés titkai: így kényezteti magát egy nő

Is­­merd meg a tit­­ko­­kat!

A masz­­tur­­bá­­lás a nők­­nél is a nemi élet ter­­mé­­sze­­tes része, még­­sem gya­­kori be­­széd­­téma. Lehet csak nem kér­dez­zük meg őket? Is­­merd meg a tit­­ko­­kat!

A többszörös női orgazmus titka: így lesz igazán gyorstüzelő a csajod

A többszörös női orgazmus titka: így lesz igazán gyorstüzelő a csajod

Már akkor is bont­hatsz pezs­gőt, ha egy or­gaz­must adtál neki, de jöhet még!

Már akkor is okkal bont­hatsz pezs­gőt, ha egy or­gaz­must adtál neki: adj egy ötöst, gra­tu­lá­lunk!

Újra tele lesz meztelen nőkkel a Playboy

Újra tele lesz meztelen nőkkel a Playboy

Hibás dön­tés volt ki­venni a mez­te­len nőket a lap­ból.

A Play­boy ügy­ve­zető igaz­ga­tója azt mondta, hogy hibás dön­tés volt ki­venni a mez­te­len nőket a lap­ból. Most vissza­áll a régi rend...

Nem hiszel a fülednek, erre a számra huncutkodnak az ausztrálok

Nem hiszel a fülednek, erre a számra huncutkodnak az ausztrálok

Az egyik in­ter­ne­tes ze­ne­szol­gál­tató tette közzé az igen el­gon­dol­kod­tató ada­tot.

A szemed színe elárulja, milyen vagy az ágyban

A szemed színe elárulja, milyen vagy az ágyban

Meg­döb­bentő, de a sze­münk színe sok­kal több min­dent el­árul ró­lunk, mint gon­dol­nánk.

Meg­döb­bentő, de a sze­münk színe sok­kal több min­dent el­árul ró­lunk, mint gon­dol­nánk.

Mellbimbóorgazmus: minden, amit a férfinek ehhez a kéjhez tudnia kell

Mellbimbóorgazmus: minden, amit a férfinek ehhez a kéjhez tudnia kell

A mell fan­­tasz­­ti­­ku­­san ér­­zé­­keny te­­rü­­let.

A mell fan­­tasz­­ti­­ku­­san ér­­zé­­keny te­­rü­­let. Nem ta­­pasz­­talt or­­gaz­­mus­­hoz jut­­tat­hatja a nőt!

Ledózerolta az internetet a hatalmas mellű szexbomba!

Ledózerolta az internetet a hatalmas mellű szexbomba!

Az ame­ri­kai ke­bel­csoda csá­bos képei el­le­nére nem él ki­csa­pongó éle­tet. A dögös külső egy rend­sze­rető, pe­dáns hölgy­höz tar­to­zik.

Ne Valentin-napon szeress! Évente 365 napod van rá...!

Ne Valentin-napon szeress! Évente 365 napod van rá...!

Imá­dod ezt az ün­ne­pet? Vagy pont, hogy a fal­nak mész tőle? Mind­egy, me­lyik cso­portba tar­to­zol, mert pró és kontra ér­vünk is van.

Mit tegyünk, ha meg akarunk hódítani egy férfit?

Mit tegyünk, ha meg akarunk hódítani egy férfit?

Tet­szik egy férfi, de nem tudod, ho­gyan csá­bítsd el? Hidd el, nem is olyan bo­nyo­lult az egész, csak né­hány ap­ró­sá­got kell előre el­ter­vez­ned!

Tet­szik egy férfi, de nem tudod, ho­gyan csá­bítsd el? Hidd el, nem is olyan bo­nyo­lult az egész, csak né­hány ap­ró­sá­got kell előre el­ter­vez­ned!

Ez a biztos jele a női orgazmusnak! Nem az, amire gondolsz...

Ez a biztos jele a női orgazmusnak! Nem az, amire gondolsz...

Hon­nan tud­ha­tod, hogy a párod biz­to­san el­él­ve­zett? Most ki­de­rül, miből jö­hetsz rá biz­to­san.

Hon­nan tud­ha­tod, hogy a párod biz­to­san el­él­ve­zett? Most ki­de­rül, miből jö­hetsz rá biz­to­san.

Kiderült: ettől a fajta pornótól indulnak be a legjobban a nők

Kiderült: ettől a fajta pornótól indulnak be a legjobban a nők

Meg­lepő ered­mény szü­le­tett.

Egy fel­mé­rés során meg­lepő ered­mény szü­le­tett. Ki­de­rült, mi­lyen por­nót néz­nek leg­szí­ve­seb­ben a nők.

Ez az apró trükk minden nőt a gyönyör csúcsára repít az ágyban

Ez az apró trükk minden nőt a gyönyör csúcsára repít az ágyban

Mind­össze egyet­len ap­ró­ság, és mégis min­den nőre olyan ha­tás­sal van, hogy a teste to­tá­li­san a fel­le­gekbe repül.

Kiderült, ettől a 3 apróságtól soha nem lesz unalmas a szex

Kiderült, ettől a 3 apróságtól soha nem lesz unalmas a szex

Le­­gyen a há­­ló­­szoba le­­ve­­gője újra fül­­ledt! Tudod a mód­ját, vál­toz­tass, he­lyet, pózt, hozd vissza a régi iz­gal­ma­kat!

Le­­gyen a há­­ló­­szoba le­­ve­­gője újra fül­­ledt! Tudod a mód­ját, vál­toz­tass, he­lyet, pózt, hozd vissza a régi iz­gal­ma­kat! Egy kis fan­tá­zia, egy kis szen­ve­dély, máris meg­fő­zöd a párod, mint egy remek va­cso­rát. Elég volt a ta­ka­rék­ból, van ott nagy láng, csak át kell kap­csolni!

Óriási, ezt nézik meg szex előtt a nők a pasikon

Óriási, ezt nézik meg szex előtt a nők a pasikon

Az ide­á­­lis férfi füg­­get­­len, gon­­dos­­kodó és va­­lódi társ. De miből derül ez ki? Mi­lyen szem­pon­tok sze­rint vá­laszt a nő, ve­gyük csak sorra.

Az ide­á­­lis férfi füg­­get­­len, gon­­dos­­kodó és va­­lódi társ. De miből derül ez ki? Min­d­annyi­unk vágya egy pasi, aki szó­ra­koz­tató, aki mel­lett biz­ton­ság­ban érez­zük ma­gun­kat, aki fi­gyel­mes, és per­sze fer­ge­te­ges az ágy­ban. És képes ma­gá­ról gon­dos­kodni: mel­lette her­ceg­kis­asszo­nyok sze­ret­nénk lenni, nem mamák.

Íme a szex, amitől minden nőnek teljesen elmegy az esze

Íme a szex, amitől minden nőnek teljesen elmegy az esze

Min­­dig akkor kell a leg­­­job­­ban, ha nem lehet! Íme az al­­kal­­mak, amik arra vár­­nak, hogy szexre váltsd őket!

Min­­dig akkor kell a leg­­­job­­ban, ha nem lehet! Al­­kal­­mak, amik arra vár­­nak, hogy szexre váltsd őket!

A világ legszexibb rendőrnője úgy vetkőzik mint a profik!

A világ legszexibb rendőrnője úgy vetkőzik mint a profik!

Sa­mantha mi­u­tán le­rakja jel­vé­nyét, úgy pózol fe­hér­ne­mű­ben a ka­me­rák előtt, mint egy hi­va­tá­sos mo­dell.

Gyönyör most: Így hozd ki a legtöbbet a villámszexből

Gyönyör most: Így hozd ki a legtöbbet a villámszexből

A spon­tán egy­más­nak esés is lehet szu­per va­dító, ha erre az öt ap­ró­ságra oda­fi­gyelsz.

Ezt műveli a nővel a síkosító szex közben

Ezt műveli a nővel a síkosító szex közben

Ezen­túl min­dig lesz ott­hon egy kis extra sí­ko­sító az iz­gal­mak fo­ko­zá­sára.

Ezen­túl min­dig lesz ott­hon egy kis extra sí­ko­sító, hogy kel­lően fo­kozd az iz­gal­ma­kat. Part­ne­red igen­csak hálás lesz érte. Le­gyen még for­róbb a szex!

Szexiskola: így lesz minden nőnek mennyei az orál

Szexiskola: így lesz minden nőnek mennyei az orál

A nők vé­le­mé­nye, hogy a férfiak több­sége nem sze­reti és nem is tudja orá­li­san ké­nyez­tetni part­ne­rét.

Igaz-e,a nők sok­szor han­goz­ta­tott vé­le­mé­nye, hogy a férfiak több­sége nem sze­reti és nem is tudja orá­li­san ké­nyez­tetni part­ne­rét.

Antik örömszerzés: Az ókori egyiptomiak bizarr vágyfokozóitól leesik az állad

Antik örömszerzés: Az ókori egyiptomiak bizarr vágyfokozóitól leesik az állad

Ha azt gon­do­lod, hogy a sze­xu­á­lis ki­egé­szí­tő­ket és a vágy­fo­kozó esz­kö­zö­ket a mo­dern világ hívta életre, akkor na­gyon té­vedsz.

Az orális szex magasiskolája: Szuperkemény lesz a férfi!

Az orális szex magasiskolája: Szuperkemény lesz a férfi!

Sze­ret­néd, hogy párod re­meg­jen a kéj­től mi­köz­ben ké­nyez­te­ted? Így tedd bol­doggá a csók­ja­id­dal, és a gyö­nyör nem marad el!

Nem akarsz lebukni? Íme, a munkahelyi szex titka

Nem akarsz lebukni? Íme, a munkahelyi szex titka

Ha eze­­ket be­­tar­­tod, nem­­hogy nem buksz le, de az egész na­­po­­dat be­­ra­­gyogja a gyö­­nyör!

Ha eze­­ket be­­tar­­tod, nem­­hogy nem buksz le, de az egész na­­po­­dat be­­ra­­gyogja a gyö­­nyör!

Így lesz az első menet után újra harcra kész a férfiasság

Így lesz az első menet után újra harcra kész a férfiasság

Meg­mu­tat­juk, hogy csök­kent­he­ted a két erek­ció kö­zötti idő­tar­ta­mot, hogy minél több kéj­ben ré­sze­sítsd a nőt!

Meg­mu­tat­juk, ho­gyan csök­kent­he­ted a két erek­ció kö­zötti idő­tar­ta­mot.

15 dolog, ami pont úgy néz ki, mint egy vagina - pedig nem az!

15 dolog, ami pont úgy néz ki, mint egy vagina - pedig nem az!

Nem kell túl­zot­tan pisz­kos fan­tá­zia ahhoz, hogy meg­lásd eze­ken a fo­tó­kon a nők leg­in­ti­mebb test­ré­szét. Pedig va­ló­já­ban mind­egyik ár­tat­lan kép.

Ezekkel a hírességekkel akar a legtöbb férfi ágyba bújni

Ezekkel a hírességekkel akar a legtöbb férfi ágyba bújni

Sze­rin­ted a férfi­ak­nak is van tit­kos és el­ér­he­tet­len kí­ván­ság­lis­tája? Vajon me­lyik nő vonzza őket az is­mert arcok közül?

Íme, az 5 legjobb szexpóz: Eszelős orgazmussal jutnak csúcsra a nők

Íme, az 5 legjobb szexpóz: Eszelős orgazmussal jutnak csúcsra a nők

Ezzel az 5 szex­póz­zal csúcs­gyö­nyört aján­dé­ko­zol part­ne­red­nek!

Ezzel az 5 szex­póz­zal csúcs­gyö­nyört aján­dé­ko­zol part­ne­red­nek! Or­gaz­mus ga­ran­tált! Akció indul!

Ezen csillagjegy szülöttei csalnak meg a leggyakrabban

Ezen csillagjegy szülöttei csalnak meg a leggyakrabban

Elő­for­dult már veled, hogy be­le­sé­tál­tál a csap­dába és nem vet­ted észre, ha hűt­len lett hoz­zád a párod?

Elő­for­dult már veled, hogy be­le­sé­tál­tál a csap­dába és nem vet­ted észre, ha hűt­len lett hoz­zád a párod?

Meglepő: ezt a női testrészt imádják legjobban a férfiak!

Meglepő: ezt a női testrészt imádják legjobban a férfiak! Nem azt, amire gondolsz...

Egy fel­mé­rés­ből ki­de­rült, hogy egy­ál­ta­lán nem az a vá­lasz, amit tip­pel­nél...

Ez a 7 jel azt mutatja, nagyon nincs rendben a házasságod

Ez a 7 jel azt mutatja, nagyon nincs rendben a házasságod

Be lehet azo­no­sí­tani a prob­lé­má­kat.

Nem­csak a meg­csa­lás és a ki­bé­kít­he­tet­len el­len­té­tek okoz­hat­ják egy há­zas­ság bu­ká­sát, rá­adá­sul jól be lehet azo­no­sí­tani a bal­jós je­le­ket.

Ilyen csodás a női mellbimbók észbontó változatossága

Ilyen csodás a női mellbimbók észbontó változatossága

Iz­gal­mas fo­tó­kon mu­tat­juk meg, mi­lyen cso­dás iz­gal­ma­kat tar­to­gat a gyö­nyörű, női mell.

Iz­gal­mas fo­tó­kon mu­tat­juk meg, mi­lyen cso­dás iz­gal­ma­kat tar­to­gat a gyö­nyörű, női mell.

Palvin Barbi, vagy Sarka Kata? Esetleg Zimány? Szavazz!

Palvin Barbi, vagy Sarka Kata? Esetleg Zimány? Szavazz!

Az or­szág tesztje foly­ta­tó­dik! Most ki­de­rül, ki az a ma­gyar sztár, aki­ért a férfiak több­sége fel­ál­dozná ön­ma­gát.

Az or­szág tesztje foly­ta­tó­dik! Most ki­de­rül, ki az a ma­gyar sztár, aki­ért a férfiak több­sége fel­ál­dozná ön­ma­gát. Igaz, a kül­föld­ről in­dult kez­de­mé­nye­zés csak egyet­len éj­szaka kap­csán tette fel a kér­dést, így most mi is ehhez tart­juk ma­gun­kat. Mert kí­ván­csiak va­gyunk.

Ezekkel a nőkkel sosem lesz jó a szex! Ismerd fel a jeleket

Ezekkel a nőkkel sosem lesz jó a szex! Ismerd fel a jeleket

Na­­gyon ve­­szé­­lye­­sek: hiába tűn­­nek káp­­rá­­za­­tos­­nak az este fé­­nyé­­ben, könnyen csap­­dába ej­­te­­nek!

Na­­gyon ve­­szé­­lye­­sek: hiába tűn­­nek káp­­rá­­za­­tos­­nak az este fé­­nyé­­ben, könnyen csap­­dába ej­­te­­nek!

Így suttogj mocskos szavakat szex közben, ettől minden pasi megőrül

Így suttogj mocskos szavakat szex közben, ettől minden pasi megőrül

Ha ké­szen állsz a já­tékra, vedd elő a rossz kis­lány éne­det! Így lehet iz­ga­tóan szexi a pisz­kos be­széd az ágy­ban!

Szavazz, melyik magyar sztárral bújnál ágyba?

Szavazz, melyik magyar sztárral bújnál ágyba?

Az or­szág tesztje!

Egy mat­ra­co­kat gyártó cég adott meg­bí­zást egy ügy­nök­ség­nek, hogy de­rít­sék ki, kik azok a sztá­rok, akik­kel szí­ve­sen ágyba búj­ná­nak az em­be­rek. Itt a ma­gyar...

A legnagyobb titkok, amit a férfiaknak tudniuk kell az orálról

A legnagyobb titkok, amit a férfiaknak tudniuk kell az orálról

12 dolog, amit jó lesz ész­­ben tar­­ta­­nod

A lá­­nyok is imád­­ják adni, de most meg­­mu­­tat­­juk, mi jár köz­­ben a fe­­jük­­ben! 12 dolog, amit jó lesz ész­­ben tar­­ta­­nod, ha több ilyen él­­ményt sze­­ret­­nél!

Megújult az egyéjszakás kapcsolat, most már így élvezik a szexet a nők

Megújult az egyéjszakás kapcsolat, most már így élvezik a szexet a nők

Kü­lön­böző korú nők val­la­nak sze­xu­á­lis kap­cso­la­taik pi­káns rész­le­te­i­ről, tabuk nél­kül.

A legbiztosabb jelek, hogy megcsal a nőd

A legbiztosabb jelek, hogy megcsal a nőd

Ha néha egy kissé fél­té­kennyé válsz, az tel­je­sen nor­má­lis dolog. Per­sze akad­nak olya­nok is, akik már be­te­ges szintre eme­lik az ag­go­dal­mas­ko­dást. Mikor jogos a gya­nak­vás?

Ha néha egy kissé fél­té­kennyé válsz, az tel­je­sen nor­má­lis dolog. Per­sze akad­nak olya­nok is, akik már be­te­ges szintre eme­lik az ag­go­dal­mas­ko­dást. Mikor jogos a gya­nak­vás?

Erről nem illik beszélni: Így maszturbálnak titokban a nők

Erről nem illik beszélni: Így maszturbálnak titokban a nők

Ha­tal­mas té­ve­dés, hogy csak a férfiak nem bír­nak ma­guk­kal, ha min­den­nél erő­seb­ben rájuk tör sze­xu­á­lis vágy!

Ezzel az 5 érzéki trükkel eszméletlen izgalmas lesz a szexuális életed

Ezzel az 5 érzéki trükkel eszméletlen izgalmas lesz a szexuális életed

A sze­ret­ke­zés mű­vé­szete egy éle­ten át tartó gya­kor­lat, me­lyet nem árt néha egy-két ügyes fo­gás­sal fel­fris­sí­teni.

Szétrobban a nő a vágytól, ha itt csókolod meg a testét

Szétrobban a nő a vágytól, ha itt csókolod meg a testét

Van egy te­rü­let a női tes­ten, me­lyet szinte alig érint a férfi­csók. Pedig vég­te­len gyö­nyörre képes.

Van egy te­rü­let a női tes­ten, me­lyet szinte alig érint a férfi­csók. Pedig vég­te­len gyö­nyörre képes.

Íme a világ kedvenc szexpóza! Meg fogsz lepődni...

Íme a világ kedvenc szexpóza! Meg fogsz lepődni...

Te tudod, hogy miért ra­jon­ga­nak leg­töb­ben vi­lág­szerte? És azt, hogy mi­lyen kü­lönb­sé­gek van­nak or­szá­gon­ként a gyö­nyör­ben?

Ha ezt a hibát elköveted, akkor örökre felejtsd el a második randit

Ha ezt a hibát elköveted, akkor örökre felejtsd el a második randit

Miért nem si­ke­rül jól az is­mer­ke­dés? Ér­de­mes el­gon­dol­kozni...

Miért nem si­ke­rül jól az is­mer­ke­dés? Hol rom­lik el az idil­li­nek ígér­kező ta­lál­kozó? Ér­de­mes el­gon­dol­kozni...

Ettől a mozdulattól olyan gyönyört él át a nő, amit sosem hitt volna

Ettől a mozdulattól olyan gyönyört él át a nő, amit sosem hitt volna

Mind­össze egyet­len moz­du­lat, de a kéj a sok­szo­ro­sára nő...

Mind­össze egyet­len moz­du­lat, de a kéj a sok­szo­ro­sára nő, a test pedig be­le­re­meg az él­ve­zetbe.

A nő orra elárulja, milyen vele az orálszex

A nő orra elárulja, milyen vele az orálszex

Mennyire va­gyunk az orál mes­te­rei?

Nem gon­dol­tuk volna, hogy az or­runk for­mája meg­mu­tat­hatja a kí­ván­csis­ko­dók­nak, mennyire va­gyunk az orál mes­te­rei.

Szeretnéd, ha forróbb lenne a szex? Így vedd rá ügyesen a párod!

Szeretnéd, ha forróbb lenne a szex? Így vedd rá ügyesen a párod!

Me­g­un­tad a misszi­o­ná­rius pózt?

Lehet, hogy meg­un­tad a misszi­o­ná­rius pózt? Kí­ván­csi vagy, mi­lyen lenne be­vetni a já­ték­ban egy vib­rá­tort, vagy egy bi­lin­cset? Több orá­lis szex?

Gondoltad volna? A dekoltázsod megmutatja, milyen vagy az ágyban

Gondoltad volna? A dekoltázsod megmutatja, milyen vagy az ágyban

Jobb, ha tudod, a ruhád árul­ko­dik rólad!

Órá­kig gon­dol­ko­zol, hogy mi­lyen ru­há­ban menj a ran­dira? Vagy csak egy­sze­rűen fel­kapsz egy gön­cöt és el­in­dulsz dol­gozni? Jobb, ha tudod, a ruhád árul­ko­dik rólad!

10 jel, hogy megcsal a párod!

10 jel, hogy megcsal a párod!

Tudni akarsz a fél­re­lé­pés­ről? Ezekre a je­lekre kell fi­gyel­ned! A leg­töb­bet ma­gad­tól is ész­re­ve­szed majd, a leg­ne­he­zebb dol­gok azon­ban csak ez­után vár­nak majd rátok.

Tudni akarsz a fél­re­lé­pés­ről? Ezekre a je­lekre kell fi­gyel­ned! A leg­töb­bet ma­gad­tól is ész­re­ve­szed majd, a leg­ne­he­zebb dol­gok azon­ban csak ez­után vár­nak majd rátok. A hűt­len­ség be­is­me­rése, vagy épp a le­bu­kás ugyanis csak egy ál­lo­más egy kap­cso­lat­ban. A meg­bo­csáj­tás és sza­kí­tás is fáj­dal­mas lesz.

5 tipp, hogy vadító legyen a szex 2017-ben

5 tipp, hogy vadító legyen a szex 2017-ben

Új év, új élet, jobb szex! Fe­lejtsd el az "idén le­fo­gyok" fo­ga­dal­mat!

Új év, új élet, jobb szex! Fe­lejtsd el az unal­mas "idén le­fo­gyok", "nem eszem többé húst" fo­ga­dal­ma­kat! Né­hány egy­szerű tipp, és va­dító lesz a 2017-es év!

A legjobb szexpózok a pénisz mérete és formája szerint

A legjobb szexpózok a pénisz mérete és formája szerint

Nagy előnyt je­lent, ha va­laki tisz­tá­ban van azzal, hogy ter­mé­sze­tes adott­sá­gá­val ho­gyan okoz­hatja a leg­na­gyobb örö­met part­ne­ré­nek az ágy­ban.

A fél világot megbotránkoztatta ujjazós fotóival ez a nő

A fél világot megbotránkoztatta ujjazós fotóival ez a nő

To­vábbra is fü­tyül a cen­zú­rára és most egy újabb so­ro­zat­tal ruk­kolt elő a nem min­den­napi fan­tá­zi­á­val meg­ál­dott fotós.

Úgy érzed, megcsal a párod? Segítünk, hogy kiderüljön!

Úgy érzed, megcsal a párod? Segítünk, hogy kiderüljön!

Vajon csak túl­re­a­gá­lod?

Még a leg­sta­bi­labb kap­cso­lat­ban is meg­je­le­nik néha a fél­té­keny­ség. Vajon tény­leg csak túl­re­a­gá­lod a dol­go­kat, vagy jogos a fél­té­keny­ség?

Ez sokkal jobb, mint az orál, ismerd meg a titkot!

Ez sokkal jobb, mint az orál, ismerd meg a titkot!

Tud­tad, hogy úgy is az egekbe re­pít­he­ted a pasit, ha nem érsz hozzá száj­jal? Egy­sze­rűen imádni fogja, és te is!

Tud­tad, hogy úgy is az egekbe re­pít­he­ted a pasit, ha nem érsz hozzá száj­jal?Egy­sze­rűen imádni fogja, és te is!

Mi köze a kikötözős szex bonyolult lélektanának a házi macskához?

Mi köze a kikötözős szex bonyolult lélektanának a házi macskához?

A tu­dó­sok is meg­döb­ben­tek, ami­kor meg­ér­tet­ték az egyik leg­újabb ku­ta­tás ered­mé­nyét. El­ké­pesztő kö­vet­kez­te­tés!

Ezt súgd a csajod fülébe szex közben, ettől azonnal benedvesedik!

Ezt súgd a csajod fülébe szex közben, ettől azonnal benedvesedik!

Ha ezt a né­hány rövid szót du­ru­zso­lod a fü­lébe, vég­képp be­in­dí­tod és min­den gát­lást fel­ol­dasz benne...

Így lesz igazán forró reggel a szex! 5 póz a zuhany alatt

Így lesz igazán forró reggel a szex! 5 póz a zuhany alatt

A hűvös, zord idő­ben a zu­ha­nyo­zót egye­ne­sen arra ta­lál­ták ki, hogy sze­rel­mes­ked­je­tek benne.

A hűvös, zord idő­ben a zu­ha­nyo­zót egye­ne­sen arra ta­lál­ták ki, hogy sze­rel­mes­ked­je­tek benne. Az egyik leg­ké­je­sebb hely a la­kás­ban.

Alapjog lehetne a maszturbálás a munkahelyeken

Alapjog lehetne a maszturbálás a munkahelyeken

Az or­gaz­mus ha­tása jó­té­kony.

Az or­gaz­mus jó­té­kony ha­tása a szer­ve­zetre köz­is­mert: testi-lelki egész­sé­gün­ket tartja rend­ben. Ezt az öröm­for­rást sokan masz­tur­bá­lás­sal érik el. De mi a hely­zet, ha a mun­ka­he­lyen érzi az ember ennek szük­sé­ges­sé­gét?

A bujálkodás örök: Íme, a Káma Szútra 5 legizgatóbb szexpóza

A bujálkodás örök: Íme, a Káma Szútra 5 legizgatóbb szexpóza

Az ősi szex­bib­lia min­denki szá­mára el­ér­hető gyö­nyö­rö­ket kínál, jut­tasd pá­ro­dat is a leg­él­ve­ze­te­sebb örö­mök­höz!

Lehúz a kapcsolatod? Ezek a jelek megmutatják!

Lehúz a kapcsolatod? Ezek a jelek megmutatják!

Ami­kor be­le­kez­dünk egy kap­cso­latba, abban re­mény­ke­dünk, hogy a pá­runk segít majd a leg­job­bat ki­hozni ma­gunk­ból.

Ami­kor be­le­kez­dünk egy kap­cso­latba, abban re­mény­ke­dünk, hogy a pá­runk segít majd a leg­job­bat ki­hozni ma­gunk­ból. Saj­nos ez nem min­dig tör­té­nik meg - néha egye­ne­sen vissza­fog, lehúz a kap­cso­lat. Vajon hon­nan ve­he­ted észre, ha veled is ez tör­té­nik?

Íme, az első számú hely, ahol a nők többsége orgazmust akar

Íme, az első számú hely, ahol a nők többsége orgazmust akar

Most ki­de­rül, mi­lyen hely­szí­nek­ről és pon­to­san miről is fan­tá­zi­ál­nak a nők.

Most ki­de­rül, mi­lyen hely­szí­nek­ről és pon­to­san miről is fan­tá­zi­ál­nak a nők.

Ezen a 4 dolgon veszekednek a legtöbbet a párok!

Ezen a 4 dolgon veszekednek a legtöbbet a párok!

Meg­old­juk a vissza­térő prob­lé­má­kat!

Van­nak olyan vissza­térő témák, ame­lyek szinte min­den pár éle­té­ben konflik­tus­for­rást je­len­te­nek. De vajon meg lehet eze­ket a té­má­kat be­szélni?

Kiderült, miért csak a nők 28%-a szereti az orált

Kiderült, miért csak a nők 28%-a szereti az orált

Ho­gyan le­gyen így közös az öröm?

Egy ku­ta­tás sze­rint a höl­gyek ko­ránt­sem él­ve­zik annyira, mint a férfiak gon­dol­ják. Az urak is se­gít­het­nek, hogy az orá­lis szex közös öröm le­gyen!

Kiderült, ez a fajta szex a jó házasság titka

Kiderült, ez a fajta szex a jó házasság titka

A sze­xo­ló­gu­sok sze­rint az orá­lis szex fon­tos, mert része a jó szex­nek, és a szex hi­á­nya a há­zas­sá­gok­ban prob­léma.

A sze­xo­ló­gu­sok sze­rint az orá­lis szex fon­tos, mert része a jó szex­nek, és a szex hi­á­nya a há­zas­sá­gok­ban prob­léma. A jó há­zas­ság titka az egy­másra fi­gye­lés­ben és a közös ta­nu­lás­ban ke­re­sendő. Bi­zony ér­de­mes olyan ka­pu­kat nyi­to­gatni a sze­xu­a­li­tás­ban ,a mit eset­leg ko­ráb­ban nem tet­tünk.