ÉLETMÓDI

OTTHONKA

Dermesztő: sarkvidéki hideggel indul a hét!

Dermesztő: sarkvidéki hideggel indul a hét!

Ebben az idő­já­rás­ban nem lesz kö­szö­net: fel­tá­mad a szél, és a hó is rá­kezd!

Ebben az idő­já­rás­ban nem lesz kö­szö­net: fel­tá­mad a szél, és még a hó is rá­kezd!

Figyelem: Sokkal keményebb lesz a pénteki időjárás, mint gondoltuk

Figyelem: Sokkal keményebb lesz a pénteki időjárás, mint gondoltuk

Dél­nyu­gat felől ugyanis me­di­ter­rán cik­lon hoz nagy ned­ves­ség­tar­talmú, ele­inte eny­hébb, majd ismét egyre hi­de­gebb le­ve­gőt.

Utál a gyereked leckét írni? Nézz körül a szobájában, lehet, hogy ott a baj!

Utál a gyereked leckét írni? Nézz körül a szobájában, lehet, hogy ott a baj!

Meg­nyer­ted a mai csa­tát, és rá­vet­ted a gye­re­ket a lec­ke­írásra?

Meg­nyer­ted a mai csa­tát, és rá­vet­ted a gye­re­ket a lec­ke­írásra? Még nincs vége!

2017-ben ezek lesznek a nagy filmek a mozikban

2017-ben ezek lesznek a nagy filmek a mozikban

Íme a leg­job­ban várt al­ko­tá­sok lis­tája.

Úgy tűnik remek évnek néz­he­tünk elébe, hisz fan­tasz­ti­kus lesz a mo­zi­kí­ná­lat 2017-ben. Íme a leg­job­ban várt al­ko­tá­sok lis­tája. Már ja­nu­ár­tól a mo­zik­ban.

10 dolog, amit titokban minden nő csinál!

10 dolog, amit titokban minden nő csinál!

Aki ta­gadja, nyil­ván­va­lóan fül­lent.

Min­den em­ber­nek van­nak fura, vagy éppen ide­ge­sítő szo­ká­sai és ezzel nincs is semmi baj. A nők kü­lö­nö­sen erő­sek ebben. Mu­tat­juk, mi min­denre ké­pe­sek.

Ez csúcs: Így néz ki a disznótor a lakótelepi teraszon!

Ez csúcs: Így néz ki a disznótor a lakótelepi teraszon!

Le­le­mé­nyes nép a ma­gyar! Nem­csak a vi­déki ember ki­vált­sága a házi hurka és a kol­bász!

Le­le­mé­nyes nép a ma­gyar! Nem­csak a vi­déki ember ki­vált­sága a házi hurka és a kol­bász! La­kó­te­le­pen sem múl­hat el sze­zon disz­nó­to­ros nél­kül!

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Önts tejet a mosásba! Meg fogsz döbbenni!

Önts tejet a mosásba! Meg fogsz döbbenni!

Igen, jól ol­vas­tad. És hogy miért te­gyél így? Per­sze, hogy el­mond­juk azt is! Sőt mu­ta­tunk még ennél is meg­le­pőbb trük­köt.

Igen, jól ol­vas­tad. És hogy miért te­gyél így? Per­sze, hogy el­mond­juk azt is!

Horkol a párod? Ilyet vegyél neki!

Horkol a párod? Ilyet vegyél neki!

Egy hor­koló férj, rit­kább eset­ben fe­le­ség, vagy ba­rátnő szá­mos bosszú­sá­got okoz az éj­szaka fo­lya­mán. Meg­ol­dásra pedig min­den sar­kon akad egy jó tipp. Most meg­ol­dás is van.

Egy hor­koló férj, rit­kább eset­ben fe­le­ség, vagy ba­rátnő szá­mos bosszú­sá­got okoz az éj­szaka fo­lya­mán. Meg­ol­dásra pedig min­den sar­kon akad egy jó tipp. Most meg­ol­dás is van.

Így tárold a krumplit télen, nem teszi tönkre a csíra

Így tárold a krumplit télen, nem teszi tönkre a csíra

Akár magad ter­me­led, akár vá­sá­ro­lod a krump­lit té­lire, a tá­ro­lása min­dig gond. Se­gí­tünk!

Soha ne edd meg teljesen az újhagymát, ezt nézd!

Soha ne edd meg teljesen az újhagymát, ezt nézd!

Pár nap alatt megnő az ab­lak­ban!

Sze­ret­néd, ha min­dig lenne ott­hon friss, har­ma­tos új­hagy­mád? Csak annyit kell ten­ned, hogy nem eszed meg az egé­szet, és máris nőhet az ab­lak­ban!

Csoda a rekordhidegben: befagyott a magyar vízesés! Elképesztő fotók

Csoda a rekordhidegben: befagyott a magyar vízesés! Elképesztő fotók

A lát­vány egy­sze­rűen hi­he­tet­len...

A cso­dás lát­vány­ról gyö­nyörű fotók ké­szül­tek.

Kenj hagymát a szélvédődre, és megdöbbensz, mi történik

Kenj hagymát a szélvédődre, és megdöbbensz, mi történik

Fogj egy fél­be­vá­gott, nyers hagy­mát, és dör­zsöld be vele autód szél­vé­dő­jét. Hogy miért? El­árul­juk.

Brutális hidegben ez mindenképp legyen nálad, ha autóba ülsz

Brutális hidegben ez mindenképp legyen nálad, ha autóba ülsz

Vi­gyázz, jön­nek a nagy fa­gyok!

Vi­gyázz, jön­nek a nagy fa­gyok! Ha au­tó­val in­dulsz útnak, ezek a tár­gyak min­den­kép­pen le­gye­nek nálad, a saját biz­ton­sá­god ér­de­ké­ben!

Néhány apró trükk és jobban fűt a radiátor!

Néhány apró trükk és jobban fűt a radiátor!

Ezek­kel a trük­kök­kel me­le­gebb lesz a la­kás­ban és még spó­rol­hatsz is. Ér­de­mes be­vet­ned őket, hogy ked­vezz ott­ho­nod­nak és a tár­cád­nak is.

Ezek­kel a trük­kök­kel me­le­gebb lesz a la­kás­ban és még spó­rol­hatsz is.

Íme a legnagyobb hiba, amit mosogatás közben mindenki elkövet

Íme a legnagyobb hiba, amit mosogatás közben mindenki elkövet

Mi­lyen hi­bá­kat kö­ve­tünk el mo­so­ga­tás köz­ben?

Vajon mi­lyen hi­bá­kat kö­ve­tünk el mo­so­ga­tás köz­ben?

Ezért rakj rendszeresen ecetes törölközőt a csapra

Ezért rakj rendszeresen ecetes törölközőt a csapra

Így min­den zugba be­ha­tol­hatsz!

A rozs­da­men­tes­acél-csap csak tö­ké­le­te­sen csil­lo­góan szép. Zse­ni­á­lis trük­köt mu­ta­tunk, ami­vel a leg­tit­ko­sabb zu­gokba is be­ha­tol­hatsz.

Áztasd a lábad ecetbe! Jobb, mint a pedikűr

Áztasd a lábad ecetbe! Jobb, mint a pedikűr

Az ün­ne­pek alatt el­fá­rad a lá­bunk a ma­gas­sarkú vi­se­lé­sé­től.

Az ün­ne­pek alatt el­fá­rad a lá­bunk a ma­gas­sarkú vi­se­lé­sé­től. Ne ag­gódj, nem kell va­gyo­no­kat köl­te­ned a pe­di­kű­rösre.

Hoppácska: ezért szórj a kávédba mindig egy csipet sót

Hoppácska: ezért szórj a kávédba mindig egy csipet sót

Kő­táb­lába vé­sett arany­sza­bá­lyok, me­lye­ket min­den ká­vé­ra­jon­gó­nak tud­nia kell.

Kő­táb­lába vé­sett arany­sza­bá­lyok, me­lye­ket min­den ká­vé­ra­jon­gó­nak tud­nia kell.

Ezért tarts fogkrémet a kesztyűtartóban!

Ezért tarts fogkrémet a kesztyűtartóban!

Mu­ta­tunk egy ha­té­kony házi prak­ti­kát.

A kocsi fény­szó­rója egy idő után mattá válik. Nem kell rög­tön sze­re­lő­höz vinni és ki­cse­rél­tetni. Mu­ta­tunk egy ha­té­kony házi prak­ti­kát.

Szórj sót a sütődbe! - Meghökkentő, szuper trükköt mutatunk!

Szórj sót a sütődbe! - Meghökkentő, szuper trükköt mutatunk!

Olyan tip­pet osz­tunk meg veled, ami egy­szerű, ha­té­kony és hi­he­tet­le­nül olcsó is!

Tegyél sütőport a mosógépbe, nem hiszed el, mi történik

Tegyél sütőport a mosógépbe, nem hiszed el, mi történik

Ha tö­ké­le­te­sen puha és friss il­latú ru­hákra vágysz, ezzel az egy­szerű prak­ti­ká­val könnyen meg­old­ha­tod.

Ha tö­ké­le­te­sen puha és friss il­latú ru­hákra vágysz, ezzel az egy­szerű prak­ti­ká­val könnyen meg­old­ha­tod.

Kenj szódabikarbónát a szemed alá és ints búcsút a karikáknak!

Kenj szódabikarbónát a szemed alá és ints búcsút a karikáknak!

A szó­da­bi­kar­bóna az egyik leg­ol­csóbb és leg­ha­tá­so­sabb szép­ség­ápo­lási szer. Könnyen hasz­nál­ha­tod ott­hon.

Boldogabbak vagyunk a Facebook nélkül - ezt derítette ki egy kutatás

Boldogabbak vagyunk a Facebook nélkül - ezt derítette ki egy kutatás

Le­gin­kább azok­nak se­gí­tett az "el­vo­nó­kúra", akik irigy­ked­tek más fel­hasz­ná­lók élete miatt...

Ezért szórj a nyakláncodra babahintőport

Ezért szórj a nyakláncodra babahintőport

Ked­venc nyak­lán­cod ment­he­tet­le­nül össze­gu­ban­co­ló­dott? Fi­gyelj, itt a meg­ol­dás!

Ked­venc nyak­lán­cod ment­he­tet­le­nül össze­gu­ban­co­ló­dott? Itt a meg­ol­dás! És még mu­ta­tunk né­hány öt­le­tet, mire hasz­nál­ha­tod.

Ki ne dobd a használt csomagolópapírt! Szuper trükköt mutatunk!

Ki ne dobd a használt csomagolópapírt! Szuper trükköt mutatunk!

A szent­es­té­ről meg­ma­radt cso­ma­go­ló­pa­pírt nagy­sze­rűen fel­hasz­nál­ha­tod.

A szent­es­té­ről meg­ma­radt cso­ma­go­ló­pa­pírt nagy­sze­rűen fel­hasz­nál­ha­tod.

Kézműves ajándékok, amiket még ma is elkészíthetsz

Kézműves ajándékok, amiket még ma is elkészíthetsz

In­dul­tok hol­nap a ro­ko­nok­hoz és el­fe­lej­tet­tél va­la­ki­nek aján­dé­kot venni? Még nincs késő, hogy össze­dobj neki va­la­mit, így nem kell szé­gyen­kez­ned!

Ünnepi tippek a legszebb karácsonyi csomagoláshoz

Ünnepi tippek a legszebb karácsonyi csomagoláshoz

Mu­tat­juk a leg­jobb öt­le­te­ket.

Egy kis kre­a­ti­vi­tás­sal könnye­dén meg­old­ható, és tel­je­sen egyedi lehet. Mu­tat­juk a leg­jobb öt­le­te­ket.

Így lesz újra ragyogó az összes serpenyő és tepsi!

Így lesz újra ragyogó az összes serpenyő és tepsi!

Min­den­ki­nek van ott­hon egy olyan tep­sije, ame­lyen már vas­ta­gon áll a ráégett kosz, mégis saj­nálja ki­dobni.

Min­den­ki­nek van ott­hon egy olyan tep­sije, ame­lyen már vas­ta­gon áll a ráégett kosz, mégis saj­nálja ki­dobni. Most meg­mu­tat­juk, ho­gyan lehet min­den ugyan­olyan ra­gyogó, mint az új.

Nyomj citromot a karácsonyfádra! Elképesztő a hatás!

Nyomj citromot a karácsonyfádra! Elképesztő a hatás!

A szé­pen fel­dí­szí­tett fe­nyő­ben jó lenne minél hosszab­ban gyö­nyör­ködni? Mu­tat­juk a tit­kát.

Ezt az egyszerűen elkészíthető karácsonyfadíszt imádni fogod

Ezt az egyszerűen elkészíthető karácsonyfadíszt imádni fogod

Már most átjár a ka­rá­csony han­gu­lata? Akkor íme egy cso­dá­la­tos dísz, amit alig pár perc alatt el is ké­szít­hetsz!

Álomszép dekoráció szentestére mindössze 5 perc alatt!

Álomszép dekoráció szentestére mindössze 5 perc alatt!

Mesés lát­ványt va­rá­zsol­hatsz ott­ho­nodba. És még csak nem is kell hozzá kéz­ügyes­ség!

Mesés lát­ványt va­rá­zsol­hatsz ott­ho­nodba. És még csak nem is kell hozzá kéz­ügyes­ség!

Koszos az ülőgarnitúrád? A legjobb trükkök, hogy újra szép legyen

Koszos az ülőgarnitúrád? A legjobb trükkök, hogy újra szép legyen

Fél óra alatt el­vé­gez­he­ted a ka­rá­csony előtti utolsó, ala­pos tisz­tí­tást.

Fél óra alatt el­vé­gez­he­ted a ka­rá­csony előtti utolsó, ala­pos tisz­tí­tást. Megéri, mert ez a bútor szem előtt van, és jó érzés lesz rá­pil­lan­tani az ün­ne­pe­ken.

Készíts karácsonyfát dobozból: ettől eláll a lélegzeted

Készíts karácsonyfát dobozból: ettől eláll a lélegzeted

Ezzel a kar­to­nos meg­ol­dás­sal neked lehet a leg­kü­lön­le­ge­sebb ka­rá­csony­fád idén!

Ezzel a kar­to­nos meg­ol­dás­sal neked lehet a leg­kü­lön­le­ge­sebb ka­rá­csony­fád idén!

Felejtsd el a bolti fehérítőket, mutatunk valami sokkal jobbat!

Felejtsd el a bolti fehérítőket, mutatunk valami sokkal jobbat!

Hasz­nál­nál házi ké­szí­tésű fe­hé­rí­tőt?

Hasz­nál­nál olyan fe­hé­rí­tőt, ami nem­csak a ru­há­dat, hanem a bő­rö­det is kí­méli? Ettől a szer­től biz­tos nem kell fél­ned!

Sokat érő trükk: Így nyithatod ki a konzervet egy kiskanállal

Sokat érő trükk: Így nyithatod ki a konzervet egy kiskanállal

Meg­mu­tat­juk, ho­gyan nyit­ha­tod ki könnye­dén a kon­zer­vet egyet­len kis­ka­nál se­gít­sé­gé­vel.

Hoppácska! Rózsaaranyban pompázik az idei karácsony

Hoppácska! Rózsaaranyban pompázik az idei karácsony

Ele­gan­cia és pompa jel­lemzi a 2016-os ka­rá­cso­nyi szín­tren­det. Bom­basz­ti­kus öt­le­te­ket mu­ta­tunk!

Törölközőt használsz arcmosás után?! Soha többé ne tedd!

Törölközőt használsz arcmosás után?! Soha többé ne tedd!

Ki­de­rült, tel­je­sen rosszul tisz­tí­tod az arcod. Pedig nem is gon­dol­tad volna.

Ki­de­rült, tel­je­sen rosszul tisz­tí­tod az arcod. Pedig nem is gon­dol­tad volna.

Dobj el mindent: Íme, minden idők legröhejesebb karácsonyi ajándékai

Dobj el mindent: Íme, minden idők legröhejesebb karácsonyi ajándékai

Ennél be­te­gebb lát­vány­ban régen volt már ré­szed: ezek az aján­dé­kok min­dent visz­nek!

Ezért ne dobd el soha karácsony előtt az üres üvegeket!

Ezért ne dobd el soha karácsony előtt az üres üvegeket!

Mesés dí­sze­ket ké­szít­hetsz.

Sze­ret­nél kü­lön­le­ges és iga­zán han­gu­la­tos ka­rá­cso­nyi de­ko­rá­ciót? Egy kis fan­tá­zi­á­val mesés dí­sze­ket ké­szít­hetsz a la­kásba. Csak né­hány üvegre lesz szük­sé­ged!

Ez durva! Ez történik, ha összekevered a háztartási tisztítószereket

Ez durva! Ez történik, ha összekevered a háztartási tisztítószereket

Ha azt hi­szed, hogy együtt majd job­ban hat­nak, ha­tal­ma­sat té­vedsz! Egyál­ta­lán nem prak­ti­kus, sőt ve­szé­lyes!

Sajnáljuk, de biztos, hogy mindvégig rosszul mostad a farmereidet!

Sajnáljuk, de biztos, hogy mindvégig rosszul mostad a farmereidet!

Ho­gyan kel­lene he­lye­sen mosni? Most el­mond­juk, és hidd el, örülni fogsz neki.

Most kiderül, hogy melyik ajándékot utálják a nők, és melyiket a férfiak

Most kiderül, hogy melyik ajándékot utálják a nők, és melyiket a férfiak

Íme, a leg­ré­me­sebb ka­rá­cso­nyi aján­dé­kok lis­tája! Ol­vasd el!

Íme, a leg­ré­me­sebb ka­rá­cso­nyi aján­dé­kok lis­tája! Ha el­ol­va­sod, el­ke­rül­he­ted, hogy dur­ván mel­lé­nyúlj a vá­lasz­tás­sal. Mu­tat­juk, mit utál­nak leg­job­ban kapni az em­be­rek.

12 ötlet, hogy végre stresszmentes legyen a karácsony

12 ötlet, hogy végre stresszmentes legyen a karácsony

Le­gyen a ka­rá­csony idén tö­ké­le­tes! Így előz­he­ted meg a te­en­dők fel­tor­nyo­su­lá­sát, a tel­jes ki­me­rü­lést.

Le­gyen a ka­rá­csony idén tö­ké­le­tes! Így előz­he­ted meg a te­en­dők fel­tor­nyo­su­lá­sát, a tel­jes ki­me­rü­lést.

Hihetetlen: ennyi mindenre jó néhány szem alma

Hihetetlen: ennyi mindenre jó néhány szem alma

Az egyik leg­ősibb ked­ven­cünk.

Az alma az egyik leg­ősibb ked­ven­cünk, több ezer éve ro­pog­tatja az em­be­ri­ség. Azt azon­ban ke­ve­sen tud­ják, hogy mi min­denre jó!

Hózáporral és szélviharral indul a hét!

Brutális tél: hózáporral és szélviharral indul a hét!

Nem lesz kö­szö­net a hét­in­dító idő­já­rás­ban: csí­pős szél és ádáz csa­pa­dék­hul­lám teszi tönkre a hét­főn­ket!

Nem lesz kö­szö­net a hét­in­dító idő­já­rás­ban: csí­pős szél és ádáz csa­pa­dék­hul­lám teszi tönkre a hét­főn­ket!

Szuper ötletek: Így csomagolj ajándékot papír nélkül

Szuper ötletek: Így csomagolj ajándékot papír nélkül

Kü­lön­le­ges tech­ni­ká­kat mu­ta­tunk és nem is kell töb­bet ezen agyal­nod.

Gon­dol­koz­tál már azon, hogy az aján­dé­kok ki­bon­tása után mit kez­desz a cso­ma­go­ló­pa­pí­rok­kal? Kü­lön­le­ges tech­ni­ká­kat mu­ta­tunk és nem is kell töb­bet ezen agyal­nod.

Ettől az időjárástól a meteorológusok álla is leesik!

Ettől az időjárástól a meteorológusok álla is leesik!

Tom­boló szél és ta­va­szias meleg front­tal - ala­po­san kitol ma ve­lünk az idő! Jobb, ha min­denre fel­ké­szülsz.

Tom­boló szél és ta­va­szias meleg front­tal - ala­po­san kitol ma ve­lünk az idő! Jobb, ha min­denre fel­ké­szülsz.

Szórj homokot az üvegre, csodát látsz!

Szórj homokot az üvegre, csodát látsz!

Ne dobd ki fe­les­le­gessé vált üve­get.

Ne dobd ki fe­les­le­gessé vált üve­get, hi­szen egy egy­szerű tech­ni­ká­val most gyö­nyörű vázát ké­szít­hetsz be­lőle! Va­rá­zsold me­se­széppé az ott­ho­nod natúr de­ko­rá­ci­ó­val, mu­tat­juk, ho­gyan!

Így öltöztesd karácsonyba a kerted! Szebb lesz, mint valaha

Így öltöztesd karácsonyba a kerted! Szebb lesz, mint valaha

Ne elé­gedj meg azzal, hogy né­hány izzót te­kersz a fákra! Sok­kal iz­gal­ma­sab­bat mu­ta­tunk.

Használj körömreszelőt a cipődön, és leesik az állad!

Használj körömreszelőt a cipődön, és leesik az állad!

Na­gyon meg­lepő, de na­gyon ha­tá­sos trük­köt mu­ta­tunk. Pró­báld ki, és imádni fogod.

Még időben vagy! - Így tedd stresszmentessé a karácsonyi készülődést

Még időben vagy! - Így tedd stresszmentessé a karácsonyi készülődést

Már meg­kez­dő­dött az ün­nepi fel­ké­szü­lés, ha­ma­ro­san ér­ke­zik a hajrá. Spó­rold meg idén a stresszt!

A koszorú már a múlté! Sokkal menőbb ünnepi ajtódíszeket mutatunk!

A koszorú már a múlté! Sokkal menőbb ünnepi ajtódíszeket mutatunk!

Egyedi, öt­le­tes, stí­lu­sos aj­tó­dí­szek­kel tedd igazi ün­neppé a ka­rá­csonyt - már a be­já­rat­nál is!

Karácsonyi dekorációk maradék fonalból

Csodás karácsonyi dekorációk egy kis maradék fonalból

A vég­ered­mény káp­rá­za­tos!

Bá­mu­la­to­san egy­szerű de­ko­rá­ciók anél­kül, hogy köl­te­kez­ned kéne! Ké­szíts pom­po­no­kat és va­ri­áld őket ked­ved sze­rint!

Ezért gyűjts minél több tejes dobozt télire!

Ezért gyűjts minél több tejes dobozt télire!

Nem gon­dol­nád, ho­gyan ve­he­ted hasz­nu­kat! A tél nagy slá­ge­rét ké­szít­he­ted el!

Nem gon­dol­nád, ho­gyan ve­he­ted hasz­nát a ki­ürült do­bo­zok­nak! A tél nagy slá­ge­rét ké­szít­he­ted el velük!

Elképesztő erővel hatnak rád a színek: Kedvenced elárulja, milyen vagy

Elképesztő erővel hatnak rád a színek: Kedvenced elárulja, milyen vagy

Vá­lasz­tá­sod sok min­dent el­árul rólad! Meg­mu­tat­juk, mi min­dent.

Vá­lasz­tá­sod sok min­dent el­árul rólad! Meg­mu­tat­juk, mi min­dent mond el a ked­ven­ced.

Most leesik az állad: ezért érdemes gyűjteni a leszakadt gombokat

Most leesik az állad: ezért érdemes gyűjteni a leszakadt gombokat

Mit ké­szí­te­nél, ha ren­ge­teg kü­lön­böző színű és for­májú gom­bod lenne? Gyűjtsd össze őket, vagy vá­sá­rolj!

Így díszítsd idén a karácsonyfád és mindenkinek leesik az álla

Így díszítsd idén a karácsonyfád és mindenkinek leesik az álla

Sze­ret­nél idén va­lami kü­lön­le­ges dí­szí­tés­sel elő­ruk­kolni, vagy a meg­szo­kott de­ko­rá­ciót dob­nád fel va­lami új­don­ság­gal?

Remek karácsonyi ajándék vécépapírgurigából

Remek karácsonyi ajándék vécépapírgurigából

Gyö­nyörű szal­vé­ta­gyű­rű­ket ké­szít­hetsz be­lőle.

Ha olcsó és öt­le­tes ka­rá­cso­nyi aján­dé­kot akarsz ké­szí­teni, ne fe­led­kezz meg a vé­cé­pa­pír­gu­ri­gá­ról. Gyö­nyörű szal­vé­ta­gyű­rű­ket ké­szít­hetsz be­lőle. Mu­tat­juk, ho­gyan!

Felejtsd el a drága karácsonyfadíszeket! Készíts magadnak egyszerűen

Felejtsd el a drága karácsonyfadíszeket! Készíts magadnak egyszerűen

Miért ven­nél mé­reg­drága dí­sze­ket, ha könnyen fel­újít­ha­tod a ré­gi­e­ket, vagy ké­szít­hetsz ma­gad­nak tel­je­sen úja­kat?

Kivágott a pulóverből egy darabot, nem hiszed el, mi lett belőle

Kivágott a pulóverből egy darabot, nem hiszed el, mi lett belőle

Ha egyedi és kü­lön­le­ges téli ki­egé­szí­tőkre vágysz, akkor nézz szét a szek­ré­nyed­ben és hasz­no­sítsd a meg­unt ru­há­kat.

Eltitkolt tudomány: Ezért tegyél vattát a ruhásszekrényedbe!

Eltitkolt tudomány: Ezért tegyél vattát a ruhásszekrényedbe!

Eddig nem is­mer­ted ezt a trük­köt. Pedig mos­tan­tól biz­tos, hogy te is rá fogsz szokni!

Eddig nem is­mer­ted ezt a trük­köt. Pedig mos­tan­tól biz­tos, hogy te is rá fogsz szokni!

Remek ötletek, miből készíthetsz gyönyörű adventi naptárat

Felejtsd el a csokis adventi naptárat! Jobb ötleteket mutatunk

Egy kis kre­a­ti­vi­tás­sal min­den­ki­nek örö­met sze­rez­hetsz vele.

Az ad­venti nap­tár a ka­rá­cso­nyi han­gu­lat el­en­ged­he­tet­len kel­léke. Egy kis kre­a­ti­vi­tás­sal min­den­ki­nek örö­met sze­rez­hetsz vele.

Szanaszét hevernek a használt nejlonzacskók? Így használd újra fel

Szanaszét hevernek a használt nejlonzacskók? Így használd újra fel

Meg­mu­tat­juk, hogy hasz­nál­ha­tod újra, hogy te is védd a kör­nye­ze­tet.

Tele a kony­ha­szek­rény velük? Meg­mu­tat­juk, hogy hasz­nál­ha­tod újra, hogy te is védd a kör­nye­ze­tet.

Így használd a majonézt a konyhán kívül

Így használd a majonézt a konyhán kívül

10 zse­ni­á­lis mód­szer

Hi­he­tet­len, hogy ezt az egy­szerű kony­hai alap­anya­got, mennyi min­denre hasz­nál­ha­tod. Se­gít­het a folt­el­tá­vo­lí­tás­ban, de még a szép­ség­ápo­lás­ban is.

Őrület, többé nem fehér a fogkrém, mi lesz ebből!

Őrület, többé nem fehér a fogkrém

Íme a fog­fe­hé­rí­tős fe­kete fog­krém.

Ha azt hit­ted, össze­füg­gés­ben áll a fehér fog­krém a ra­gyo­góan fehér mo­sollyal, ha­tal­ma­sat té­ved­tél! Ettől a fe­kete fog­krém­től ugyanis va­kí­tóak lesz­nek a fo­gaid!

Eszméletlen, mit készített a magyar anyuka műanyag palackokból!

Eszméletlen, mit készített a magyar anyuka műanyag palackokból!

Íme, a bi­zo­nyí­ték: kevés pénz­ből is cso­dás ka­rá­cso­nyi de­ko­rá­ciót va­rá­zsol­hatsz ott­ho­nodba.

Eszméletlen, mi mindenre jó egy réges-régi képkeret!

Eszméletlen, mi mindenre jó egy réges-régi képkeret!

Dobd fel a la­ká­sod egy kép­ke­ret­tel.

Dobd fel a la­ká­sod egy régi kép­ke­ret­tel. Nem is hi­szed, mennyi min­denre hasz­nál­ha­tod az eset­leg se­lej­te­zésre ítélt ócska da­ra­bo­kat! Po­rold le eze­ket!

Öt tipp, hogy a fehér edzőcipőd télen is fehér legyen

Öt tipp, hogy a fehér edzőcipőd télen is fehér legyen

Sze­ret­néd, ha min­dig ra­gyo­góan fehér lenne a sport­ci­pőd, de nem aka­rod, hogy sé­rül­jön mosás köz­ben? Meg­mu­tat­juk a leg­jobb és leg­egy­sze­rűbb prak­ti­ká­kat!

Sze­ret­néd, ha min­dig ra­gyo­góan fehér lenne a sport­ci­pőd, de nem aka­rod, hogy sé­rül­jön mosás köz­ben? Meg­mu­tat­juk a leg­jobb és leg­egy­sze­rűbb prak­ti­ká­kat!

4 szuper trükk, hogy a szikkadt kenyér jó legyen

4 szuper trükk, hogy a szikkadt kenyér jó legyen

Ke­ményre szá­radt, de fáj ki­dobni. Mit te­gyél, ha már pi­rí­tott ke­nyér­koc­ká­nak se jó?

Ke­ményre szá­radt, de fáj ki­dobni. Mit te­gyél, ha már pi­rí­tott ke­nyér­koc­ká­nak se jó? Hogy lehet újra ehe­tővé tenni a szik­kadt ke­nye­ret.

Felejtsd el az adventi koszorút! Mutatunk valamit, ami sokkal menőbb

Felejtsd el az adventi koszorút! Mutatunk valamit, ami sokkal menőbb

Ne ra­gadj le a régi meg­ol­dá­sok­nál, dí­szítsd friss, új öt­le­tek­kel ad­vent­kor.

Ne ra­gadj le a régi meg­ol­dá­sok­nál, dí­szítsd friss, új öt­le­tek­kel ad­vent­kor. Ren­ge­teg tip­pet mu­ta­tunk!

Te jó ég! Ezért nem szabad soha elmosni a kávéscsészét?

Te jó ég! Ezért nem szabad soha elmosni a kávéscsészét?

Me­gint a lus­ták­nak lett iga­zuk?

Me­gint a lus­ták­nak lett iga­zuk? Hát ez hogy lehet? Pedig mi­lyen lo­gi­kus a ma­gya­rá­zat...

Kicsi a lakásod? Idén rakd a falra a karácsonyfát

Kicsi a lakásod? Idén rakd a falra a karácsonyfát

Ezek­kel a de­ko­rá­ci­ók­kal még meg­hit­tebbé és va­rázs­la­to­sabbá te­he­ted a la­kást.

A ka­rá­csony a leg­szebb ün­ne­pünk, így ennek mél­tóan a leg­gaz­da­gabb a dí­szí­tés­ben is. Ezek­kel a de­ko­rá­ci­ók­kal még meg­hit­tebbé és va­rázs­la­to­sabbá te­he­ted a la­kást.

Ha jót akarsz, ezeket soha többé nem tartod a fürdőben

Ha jót akarsz, ezeket soha többé nem tartod a fürdőben

Vi­gyázz, tönk­re­me­het­nek!

Gon­dol­tál már rá, hogy a für­dő­szoba párás, meleg le­ve­gője tönk­re­te­heti egyes tár­gya­i­dat? Meg­mu­tat­juk, minek lenne jó minél előbb új he­lyet ke­resni.

Önts citromlevet a mosógépbe! Elképesztő trükköt mutatunk

Önts citromlevet a mosógépbe! Elképesztő trükköt mutatunk

Iga­zán nagy hasz­nát ve­szed majd ennek a mód­szer­nek. És ren­ge­teg időt, pénzt spó­rol­hatsz vele.

Ki ne dobd a kerti rossz locsolócsövet, hihetetlen, mire használhatod

Ki ne dobd a kerti rossz locsolócsövet, hihetetlen, mire használhatod

Mu­ta­tunk né­hány szu­per öt­le­tet!

A régi sla­got még ren­ge­teg min­denre hasz­nál­ha­tod, nem kell a ku­ká­ban vé­gez­nie. Mu­ta­tunk né­hány szu­per öt­le­tet!