ÉLETMÓDI

OTTHONKA

A legjobb filléres ötletek a húsvéti szuper asztalhoz

A legjobb filléres ötletek a húsvéti szuper asztalhoz

Össze­szed­tünk né­hány meg­ol­dást

A hús­vét kö­ze­led­té­vel ideje ki­ta­lálni, mi­lyen is le­gyen az ün­nepi asz­tal. Össze­szed­tünk né­hány ins­pi­ráló meg­ol­dást, ami­vel kre­a­tí­vab­ban dí­szít­hetsz.

Ezt a 10 növényt jó, ha együtt ülteted el a kertben

Ezt a 10 növényt jó, ha együtt ülteted el a kertben

Ha iga­zán szép és egész­sé­ges ker­tet sze­ret­nél, akkor eze­ket a nö­vé­nye­ket csak egy­más mellé ül­tesd! 10 nö­vényt mu­ta­tunk, amik együtt cso­dákra ké­pe­sek.

Ezért spriccelj citromos vizet a ruhákra mosás előtt

Ezért spriccelj citromos vizet a ruhákra mosás előtt

Nézz körül a kony­há­ban!

Nem kell drága pén­zen, káros ké­miai össze­te­vő­ket tar­tal­mazó tisz­tí­tó­sze­re­ket vá­sá­rol­nod! Nézz körül a kony­há­ban, ott ta­lá­lod a meg­ol­dást!

Így lesz a hűtőd igazán egészséges

Így lesz a hűtőd igazán egészséges

Meg­mu­tat­juk, hogy ho­gyan le­gyen a hűtőd iga­zán egész­sé­ges.

A hűtő el­sőd­le­ges fel­adata az, hogy a hű­tés­sel le­las­sítsa vagy meg­előzze az élel­mi­sze­rek­ben levő bak­té­ri­u­mok el­sza­po­ro­dá­sát, és ezzel to­vább el­tart­ha­tóvá tegye az éte­le­ket.

Nem gondoltad volna, mennyi mindenre használhatod a babahintőport

Nem gondoltad volna, mennyi mindenre használhatod a babahintőport

A ba­ba­hin­tő­por nem csak a baba bőrét védi.

A ba­ba­hin­tő­por nem csak a baba bőrét védi.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Most kiderül az igazság: kézzel vagy géppel érdemes mosogatni?

Most kiderül az igazság: kézzel vagy géppel érdemes mosogatni?

Te me­lyik cso­portba tar­to­zol: aki kéz­zel mo­so­gat vagy aki gép­pel?

Te me­lyik cso­portba tar­to­zol: aki kéz­zel mo­so­gat vagy aki gép­pel? A gépi mo­so­ga­tás va­ló­ban időt spó­rol, de van, aki sze­ret mo­so­gatni. 7 érvet és el­len­ér­vet mu­ta­tunk.

Ne dobd ki a régi farmered! Trendi cuccot csinálhatsz belőle

Ne dobd ki a régi farmered! Trendi cuccot csinálhatsz belőle

He­gyek­ben áll­nak ott­hon a régi nad­rá­gok? Vagy ki­híz­tuk min­det, vagy egy­sze­rűen már nem di­va­to­sak.

Hihetetlen, mennyi mindenre jó egy cipősdoboz

Hihetetlen, mennyi mindenre jó egy cipősdoboz

Mu­tat­juk, miket ké­szít­hetsz be­lő­lük.

Nálad is tor­nyo­sul­nak a ki nem do­bott ci­pős­do­bo­zok azzal a fel­ki­ál­tás­sal, hogy jók lesz­nek még va­la­mire? Mu­tat­juk, miket va­rá­zsol­hatsz be­lő­lük.

Kicsírázott a krumplid? Ki ne dobd! Megmutatjuk, mit kezdj vele!

Kicsírázott a krumplid? Ki ne dobd! Megmutatjuk, mit kezdj vele!

Itt a nagy le­he­tő­ség, hogy saját ve­te­mé­nye­sed le­gyen.

Itt a nagy le­he­tő­ség, hogy saját ve­te­mé­nye­sed le­gyen.

Mostantól ezt is megtehetik a férfiak a fürdőszobában

Mostantól ezt is megtehetik a férfiak a fürdőszobában

Ez egy va­do­natúj fej­lesz­tésű esz­köz.

Egy va­do­natúj fej­lesz­tésű prak­ti­kus esz­köz tel­je­sen meg­re­for­málja a reg­geli ru­tint.

Így lesz szép otthon télen is a páfrány

Így lesz szép otthon télen is a páfrány

Sár­gul a nyá­ron fé­nyes, pom­pás páf­rá­nyod? Még meg­ment­he­ted!

Sár­gul, pusz­tul, a nyá­ron még ra­gyogó egész­ség­ben pom­pázó, sma­ragd­zöld le­ve­le­ket hozó páf­rá­nyod? Sür­gő­sen in­téz­kedj! Még meg­ment­he­ted!

Így spórolj a kerten tavasszal: Zseniális ötletek palántázáshoz

Így spórolj a kerten tavasszal: Zseniális ötletek palántázáshoz

El­jött a ta­va­szi pa­lán­tá­zás ideje! Olcsó és prak­ti­kus öt­le­te­ket mu­ta­tunk ahhoz, hogy a le­hető leg­job­ban fej­lőd­je­nek a nö­vé­nyeid.

El­jött a ta­va­szi pa­lán­tá­zás ideje! Olcsó és prak­ti­kus öt­le­te­ket mu­ta­tunk ahhoz, hogy a le­hető leg­job­ban fej­lőd­je­nek a nö­vé­nyeid, és ne kell­jen sok pénzt köl­te­ned a ta­va­szi ker­tész­ke­désre. Szinte min­dent fel­hasz­nál­hatsz az apró üveg­há­zak­hoz, amit a ház körül ta­lálsz.

Eszméletlen szódabikarbóna-trükk! Szórd a mikróba, és csodát látsz!

Eszméletlen szódabikarbóna-trükk! Szórd a mikróba, és csodát látsz!

Rob­ban a szó­da­bi­kar­bóna-bomba: újabb trük­kö­ket osz­tunk meg veled.

Rob­ban a szó­da­bi­kar­bóna-bomba: újabb trük­kö­ket osz­tunk meg veled.

Soha többé nem törik össze a tojás: Ezt nézd, ilyet még nem láttál!

Soha többé nem törik össze a tojás: Ezt nézd, ilyet még nem láttál!

Hiába,ha egy­szer be­in­dul a biz­nisz...

Esz­mé­le­ten tem­pó­ban po­tyog­tat­ják a ma­gyar tyú­kok a to­já­so­kat! Hiába, no, ha egy­szer be­in­dul a biz­nisz... Sze­ren­csére egy na­gyon ügyes kel­lék­kel gye­rek­já­ték biz­ton­ság­ban össze­kap­kodni a drága to­já­so­kat.

Nevelj otthon citromfát, mindössze 1 db mag kell hozzá!

Nevelj otthon citromfát, mindössze 1 db mag kell hozzá!

A meg­fá­zás egyik leg­jobb el­len­szere!

A meg­fá­zás egyik leg­jobb el­len­szere fog te­remni a ker­ted­ben, és biz­tos le­hetsz benne, hogy a házi li­mo­nádé a csa­lád ked­vence lesz.

Zseniális ötlet: így tisztíts autókárpitot otthon

Zseniális ötlet: így tisztíts autókárpitot otthon

Sokak szá­mára au­tó­juk szinte má­so­dik ott­ho­nuk. Könnye­dén te­he­ted ápolttá, kel­le­messé, tisz­tává.

Sokak szá­mára au­tó­juk szinte má­so­dik ott­ho­nuk. A sze­mét­men­tes au­tó­belső, az ápolt kár­pit, a kel­le­mes, tiszta illat még a ve­ze­tési stí­lust is be­fo­lyá­sol­hatja.

Ekkora találmánya az internet óta nem volt az emberiségnek!

Ekkora találmánya az internet óta nem volt az emberiségnek!

Ez a leg­na­gyobb ked­ven­ced lesz!

Téged is ide­ge­sít, hogy a ke­tchu­pot nem bírod ki­szedni a tu­bus­ból? Akkor ez a ta­lál­mány a leg­na­gyobb ked­ven­ced lesz!

Soha ne dobd el a borosüveget!

Soha ne dobd el a borosüveget!

A korai szür­kü­let al­kal­mat adhat egy kis ro­man­ti­kára az ott­ho­nod­ban.

A korai szür­kü­let al­kal­mat adhat egy kis ro­man­ti­kára az ott­ho­nod­ban. Egy po­hárka bor, egy jó va­csora és per­sze a sej­tel­mes gyer­tya­fény össz­képe teszi tö­ké­le­tessé az estét.

Ezért csavard alumíniumfóliába a lábadat, elképesztő lesz a hatás

Ezért csavard alumíniumfóliába a lábadat, elképesztő lesz a hatás

Ez a szu­per ötlet a leg­egy­sze­rűbb módja annak, hogy vil­lám­gyor­san hely­re­ál­lítsd egész­sé­ge­det!

Végre egy remek trükk, amitől a régi, koszos tepsi újra ragyogni fog

Végre egy remek trükk, amitől a régi, koszos tepsi újra ragyogni fog

Imá­dod a friss sü­te­mény il­la­tát, de hogy fogod a tep­sit megint le­tisz­tí­tani?

Imá­dod a friss sü­te­mény il­la­tát, de hogy fogod a tep­sit megint le­tisz­tí­tani?

Szuper újdonság, amit minden salátaimádónak ismernie kell!

Szuper újdonság, amit minden salátaimádónak ismernie kell!

Nálad is elő­for­dult már, hogy ki­hagy­tad este a sa­lá­tát, mert az ap­rí­tás és mosás so­káig tar­tott? Íme, egy fan­tasz­ti­kus meg­ol­dás.

Van egy rossz hírünk: tuti, rosszul töltöd a telefonodat!

Van egy rossz hírünk: tuti, rosszul töltöd a telefonodat!

Hamar le­me­rül a te­le­fo­nod akk­sija?

Hamar le­me­rül a te­le­fo­nod akk­sija, és azt ve­szed észre, hogy egyre ke­ve­seb­bet bír? Meg­mu­tat­juk, hogy töltsd he­lye­sen a mo­bi­lod...

Soha ne ülj utcai ruhában az ágyra, amiben alszol!

Soha ne ülj utcai ruhában az ágyra, amiben alszol!

Te is ráülsz néha az ágyra az utcai nad­rá­god­ban? Soha ne tedd, azt is el­mond­juk, miért.

Te is ráülsz néha az ágyra az utcai nad­rá­god­ban? Soha ne tedd, azt is el­mond­juk, miért.

A legjobb trükk, hogy minden csepp ketchup kijöjjön a flakonból

A legjobb trükk, hogy minden csepp ketchup kijöjjön a flakonból

Ne az asz­tal­te­rí­tőn lan­dol­jon.

Min­d­annyian bosszan­kod­tunk már azon, hogy a ke­tchup a ru­hán­kon vagy az asz­tal­te­rí­tőn lan­dolt.

Így jelent meg a békásmegyeri lakótelep felett a tavasz

Így jelent meg a békásmegyeri lakótelep felett a tavasz

Ri­pos­te­rünk­től kap­tuk ma dél­ben ezt a vidám és végre ta­vaszt idéző képet.

Ezeket a trükköket minden szakács ismeri - neked is kellene!

Ezeket a trükköket minden szakács ismeri - neked is kellene!

Sze­ret­nél a profi sza­ká­csok­tól ta­nulni? Most meg­te­he­ted: el­hoz­tuk a leg­jobb ét­ter­mek séfje­i­nek apró trükk­jeit.

Sze­ret­nél a profi sza­ká­csok­tól ta­nulni? Most meg­te­he­ted: el­hoz­tuk a leg­jobb ét­ter­mek séfje­i­nek apró trükk­jeit. Nem nehéz őket kö­vetni, mégis egé­szen más lesz tőlük az étel.

Hihetetlen, de erre is jó egy félpár zokni!

Hihetetlen, de erre is jó egy félpár zokni!

Rej­té­lyes módon pá­rat­lan zokni min­den ház­tar­tás­ban akad. Ne bosszan­kodj! 5 prak­ti­kus és kre­a­tív öt­le­tet mu­ta­tunk, mire hasz­nál­ha­tod őket.

Rej­té­lyes módon pá­rat­lan zokni min­den ház­tar­tás­ban akad. Ne bosszan­kodj! 5 prak­ti­kus és kre­a­tív öt­le­tet mu­ta­tunk, mire hasz­nál­ha­tod őket.

Nem is gondolnád, de erre is használhatod a citromot

Nem is gondolnád, de erre is használhatod a citromot

A cit­rom nem csak a li­mo­ná­déba való,

Ha eddig úgy gon­dol­tad, a cit­rom csak a li­mo­ná­déba való, akkor fi­gyelj! Most meg­mu­tat­juk, ho­gyan hasz­nál­ha­tod, hogy meg­könnyítse a hét­köz­na­po­kat.

Soha többet nem lesz büdös, olajszagú a konyhád

Soha többet nem lesz büdös, olajszagú a konyhád

Meg­mu­tat­juk, mit kell ten­ned!

Sze­re­ted az olaj­ban sült éte­le­ket, de nem bírod a büdös olaj­sza­got a kony­há­ban? Nem kell akár egy tel­jes napig is sza­gol­nod, és el­vi­sel­ned.

A legjobb trükkök, hogy szárítsuk télen, hideg időben a ruhát

A legjobb trükkök, hogy szárítsuk télen, hideg időben a ruhát

Ahogy nagy­anyáid csi­nál­ták?

Tél, hideg, ne­he­zen szá­radó, meg­bü­dö­sö­dött ruhák. Vagy még­sem? Van meg­ol­dás! Mu­tat­juk.

Eszméletlen, mennyi mindenre jó egy régi kulcs

Eszméletlen, mennyi mindenre jó egy régi kulcs

Mu­ta­tunk né­hány zse­ni­á­lis öt­le­tet.

Mu­ta­tunk né­hány zse­ni­á­lis öt­le­tet, mit tudsz ké­szí­teni régi, hasz­ná­la­ton kí­vüli kul­csok­ból.A hasz­ná­la­ton kí­vüli, régi kul­cso­kat nem vé­let­le­nül őriz­get­jük.

Koszos és ragad a sütőd? Ez a filléres tisztítószer az igazi megoldás

Koszos és ragad a sütőd? Ez a filléres tisztítószer az igazi megoldás

Min­den van ott­hon, amire szük­sé­ged lesz hozzá, állj neki most!

Ideje végre meg­tisz­tí­tani a sü­tő­det! Min­den van ott­hon, amire szük­sé­ged lesz hozzá, állj neki most!

Tarol a raklap: Fillérekből szuper trendi bútorok!

Tarol a raklap: Fillérekből szuper trendi bútorok!

Miért ven­nél ka­na­pét, asz­talt, ágyat vagy bár­mi­lyen más szo­ba­be­ren­de­zést sok pén­zért, ami­kor rak­la­pok­ból egy­sze­rűen el­ké­szít­he­ted őket.

Ezeket az ételeket soha ne tedd együtt a hűtőbe!

Ezeket az ételeket soha ne tedd együtt a hűtőbe!

Meg­vet­ted a drága zöld­sé­ge­ket, gyü­möl­csö­ket. Tá­rold őket úgy, hogy a leg­töb­bet hozd ki be­lő­lük ízben, el­tart­ha­tó­ság­ban.

Csodaszer a fürdőszobában - most kapd elő a szódabikarbónát

Csodaszer a fürdőszobában - most kapd elő a szódabikarbónát

Szürke a fuga a kosz­tól? Ne ke­ress bur­ko­lót, nem ör­dön­gös­ség ki­pu­colni!

Szürke a fuga a kosz­tól? Ne ke­ress bur­ko­lót, nem ör­dön­gös­ség ki­pu­colni! Mitől mocs­kos, ha mosom?

Ki ne dobd a kályhából a hamut! Ennyi mindenre használhatod

Ki ne dobd a kályhából a hamut! Ennyi mindenre használhatod

An­ti­kold ha­mu­lúg­gal a fa­ke­rí­té­se­det, a faház lé­ceit!

An­ti­kold ha­mu­lúg­gal a fa­ke­rí­té­se­det, a faház lé­ceit! És még mennyi min­denre jó a fa­hamu...

10 szuper ötlet, hogy beköltözzön végre a lakásodba a tavasz

10 szuper ötlet, hogy beköltözzön végre a lakásodba a tavasz

Sze­ret­néd az ott­ho­nodba csa­lo­gatni?

Sze­ret­néd az ott­ho­nodba csa­lo­gatni a ta­vasz han­gu­la­tát? Játssz el a gon­do­lat­tal és va­rá­zsolj üde szí­ne­ket magad köré.

Így öntözd az orchideát és hónapokig virágzik majd

Így öntözd az orchideát és hónapokig virágzik majd

Ez a virág olyan szép, hogy meg­ér­demli a ké­nyez­te­tést. Ha meg­fo­ga­dod ta­ná­csa­in­kat, sok örö­möt ad majd!

Soha ne dobd el a rossz autógumit: szuper, mire használhatod

Soha ne dobd el a rossz autógumit: szuper, mire használhatod

A rak­lap­bú­to­rok után itt a leg­újabb őrü­let. 

A rak­lap­bú­to­rok után itt a leg­újabb őrü­let. Hasz­nált au­tó­gu­mi­ból némi fes­ték­kel és öt­let­tel hi­he­tet­le­nül jó­pofa dol­go­kat va­rá­zsol­hatsz.   

Ezt tedd a hűtőbe, soha többé nem lesz büdös

Ezt tedd a hűtőbe, soha többé nem lesz büdös

Nem is egy, de mind­járt hét házi cso­da­szert mu­ta­tunk, ami­vel újra frissé, il­la­tossá va­rá­zsol­ha­tod a hű­tő­det.

Nem is egy, de mind­járt hét házi cso­da­szert mu­ta­tunk, ami­vel újra frissé, il­la­tossá va­rá­zsol­ha­tod a hű­tő­det.

Egy kupleráj a garázsod? A legjobb trükkök, hogy végre rend legyen

Egy kupleráj a garázsod? A legjobb trükkök, hogy végre rend legyen

Eszedbe ju­tott már, hogy ren­det csi­nálj a ga­rázs­ban fel­gyü­lem­lett hol­mik, szer­szá­mok, jár­mű­vek ká­o­szá­ból?

Rémisztő hiba, amit a vágódeszkával otthon mindenki elkövet

Rémisztő hiba, amit a vágódeszkával otthon mindenki elkövet

Le­het­né­nek hosszú éle­tűek a ké­seid!

Ho­gyan le­het­nek hosszú éle­tűek a ked­venc ké­seid és a vá­gó­desz­kád? Mu­tat­juk, mi­lyen hi­bá­kat ne kö­vess el!

Vigyázz, mert idén nagy lesz a számlád! Így spórolj a fűtésen

Vigyázz, mert idén nagy lesz a számlád! Így spórolj a fűtésen

Akár azért, hogy ke­ve­seb­bet árts a Föld­nek, akár azért, hogy kí­méld a pénz­tár­cá­dat, min­den­kép­pen hasz­nos, ha oda­fi­gyelsz, ho­gyan fű­tesz.

Akár azért, hogy ke­ve­seb­bet árts a Föld­nek, akár azért, hogy kí­méld a pénz­tár­cá­dat, min­den­kép­pen hasz­nos, ha oda­fi­gyelsz, ho­gyan fű­tesz.

Vége a karácsonynak, máris nyakunkon a következő ünnep

Vége a karácsonynak, máris nyakunkon a következő ünnep

Ké­szítsd el ma­gad­nak a leg­szebb Va­len­tin napi dí­szí­tést. Ha­ma­ro­san itt a ta­vasz!

Amint le­szed­jük a ka­rá­cso­nyi de­ko­rá­ciót, már jöhet is egy újabb ünnep. Ké­szítsd el ma­gad­nak a leg­szebb Va­len­tin napi dí­szí­tést. Ha­ma­ro­san itt a ta­vasz!

10 takarítószer, amit jobb, ha azonnal kidobsz

10 takarítószer, amit jobb, ha azonnal kidobsz

Veled is elő­for­dul néha, hogy egyes tisz­tí­tó­sze­rek­től nem tudsz meg­sza­ba­dulni? Mu­tat­juk azo­kat, ami­ket sosem ér­de­mes fel­hal­moz­nod.

Így nyírjuk ki a mosógépet: íme a legnagyobb hibák, amit mindenki elkövet

Így nyírjuk ki a mosógépet: íme a legnagyobb hibák, amit mindenki elkövet

14 hiba, ame­lye­ket ha el­ke­rülsz, meg­őriz­he­ted mo­só­gé­ped és ru­háid ép­sé­gét.

Önts teát a parkettára! Leesik az állad a hatásától!

Önts teát a parkettára! Leesik az állad a hatásától!

Fe­lejtsd el, hogy a teát csak kor­tyol­ga­tod. Sok­kal jobb öt­le­tet mu­ta­tunk most neked!

10 dolog, amiben segít a ragasztópisztoly

10 dolog, amiben segít a ragasztópisztoly

Zse­ni­á­lis esz­köz a ház­tar­tás­ban, amit nem csak ra­gasz­tásra hasz­nál­hatsz!

Zse­ni­á­lis esz­köz a ház­tar­tás­ban, amit nem csak ra­gasz­tásra hasz­nál­hatsz! Rend­kí­vül sok le­he­tő­sé­get rejt még ez a kis szer­ke­zet!

Döbbenetes látványosság a téli Balatonon: UFO-kör a tó jegén!

Döbbenetes látványosság a téli Balatonon: UFO-kör a tó jegén!

Légi fel­vé­te­lek is ké­szül­tek a 15 méter át­mé­rőjű geo­met­ri­kus alak­zat­ról.

Légi fel­vé­te­lek is ké­szül­tek a 15 méter át­mé­rőjű geo­met­ri­kus alak­zat­ról. A kör pedig el­moz­dult...

Nagyanyáink házi csodaszere: Te tudod, mire jó a borkő?

Nagyanyáink házi csodaszere: Te tudod, mire jó a borkő?

Ké­szíts já­té­kot be­lőle, űzd el a han­gyá­kat, tün­tesd el a bosszantó, ma­kacs fol­to­kat. Min­dig tarts ott­hon bor­kö­vet.

Ké­szíts já­té­kot be­lőle, űzd el a han­gyá­kat, tün­tesd el a bosszantó, ma­kacs fol­to­kat.

Szuper konyhatrükk: tedd a vágódeszkát a mikróba!

Szuper konyhatrükk: tedd a vágódeszkát a mikróba!

Nem csak a kávéd vagy a vacsi meg­me­le­gí­té­sére való. Meg­könnyít­heti az éle­ted, és még időt is spó­rol­hatsz.

Nem csak a kávéd vagy a va­cso­rád meg­me­le­gí­té­sére hasz­nál­ha­tod a mik­rót. Mu­ta­tunk 4 remek trük­köt.

Kicsi a fürdőszobád? Ezekkel a trükkökkel lesz rögtön tágasabb

Kicsi a fürdőszobád? Ezekkel a trükkökkel lesz rögtön tágasabb

Merd át­ala­kí­tani! Mu­tat­juk, ho­gyan.

Merd át­ala­kí­tani! Mu­tat­juk, ho­gyan va­rá­zsolj tágas lu­xus­he­lyi­sé­get a szűk, je­len­ték­te­len fül­ké­ből.

Erdélyi Mónika spaklival vágta ki magát szorult helyzetéből

Erdélyi Mónika spaklival vágta ki magát szorult helyzetéből

Er­dé­lyi Mó­nika évek óta egye­dül küzd a hét­köz­na­pok összes nyű­gé­vel, de mint erős, talpara esett nő, meg­ta­lálja a meg­ol­dást.

Trükkök, amiket ismerned kell: Így könnyíti meg a vasalást az ecet

Trükkök, amiket ismerned kell: Így könnyíti meg a vasalást az ecet

A va­saló kar­ban­tar­tá­sára, kis bal­ese­tek or­vos­lá­sára is jó ez a cso­da­szer.

A va­saló kar­ban­tar­tá­sára, kis bal­ese­tek or­vos­lá­sára is ki­váló ez a házi cso­da­szer. Arról nem is be­szélve, hogy be­szer­zése egy­szerű és olcsó!

Ezért gyűjtsd a babakajás üveget

Ezért gyűjtsd a babakajás üveget

Ahol pici gye­re­kek van­nak, tör­vény­szerű, hogy fel­hal­mo­zód­nak a bé­bi­éte­les üve­gek. Mu­ta­tunk né­hány öt­le­tet, mi min­denre hasz­nál­ha­tod őket.

Ahol pici gye­re­kek van­nak, tör­vény­szerű, hogy fel­hal­mo­zód­nak a bé­bi­éte­les üve­gek. Mu­ta­tunk né­hány öt­le­tet, mi min­denre hasz­nál­ha­tod őket.

Utál a gyereked leckét írni? Nézz körül a szobájában, lehet, hogy ott a baj!

Utál a gyereked leckét írni? Nézz körül a szobájában, lehet, hogy ott a baj!

Meg­nyer­ted a mai csa­tát, és rá­vet­ted a gye­re­ket a lec­ke­írásra? Még nincs vége, ugyanis sok min­den el­von­hatja a fi­gyel­mét.

2017-ben ezek lesznek a nagy filmek a mozikban

2017-ben ezek lesznek a nagy filmek a mozikban

Íme a leg­job­ban várt al­ko­tá­sok lis­tája.

Úgy tűnik remek évnek néz­he­tünk elébe, hisz fan­tasz­ti­kus lesz a mo­zi­kí­ná­lat 2017-ben. Íme a leg­job­ban várt al­ko­tá­sok lis­tája. Már ja­nu­ár­tól a mo­zik­ban.

Dermesztő: sarkvidéki hideggel indul a hét!

Dermesztő: sarkvidéki hideggel indul a hét!

Ebben az idő­já­rás­ban nem lesz kö­szö­net: fel­tá­mad a szél, és még a hó is rá­kezd! A hő­mér­sék­let tar­tó­san fagy­pont alatt marad.

Ebben az idő­já­rás­ban nem lesz kö­szö­net: fel­tá­mad a szél, és még a hó is rá­kezd! A hő­mér­sék­let tar­tó­san fagy­pont alatt marad.

10 dolog, amit titokban minden nő csinál!

10 dolog, amit titokban minden nő csinál!

Aki ta­gadja, nyil­ván­va­lóan nem mond iga­zat. Íme, mi­lyen szo­ká­saik van­nak a nők­nek.

Min­den em­ber­nek van­nak fura, vagy éppen ide­ge­sítő szo­ká­sai és ezzel nincs is semmi baj. Ha azon­ban a nemek sze­rint vizs­gál­juk a prob­lé­mát, akad­nak olyan dol­gok, ame­lyek szinte min­den nőben kö­zö­sek. Itt a lista első tíz he­lye­zettje, nem sor­rend­ben.

Figyelem: Sokkal keményebb lesz a pénteki időjárás, mint gondoltuk

Figyelem: Sokkal keményebb lesz a pénteki időjárás, mint gondoltuk

Pén­tek ti­zen­har­ma­dika az elő­re­jel­zők éle­tét is igen meg­bo­nyo­lítja.

Pén­tek ti­zen­har­ma­dika az elő­re­jel­zők éle­tét is igen meg­bo­nyo­lítja.

Ez csúcs: Így néz ki a disznótor a lakótelepi teraszon!

Ez csúcs: Így néz ki a disznótor a lakótelepi teraszon!

Le­le­mé­nyes nép a ma­gyar!

Le­le­mé­nyes nép a ma­gyar! Nem­csak a vi­déki ember ki­vált­sága a házi hurka és a kol­bász! La­kó­te­le­pen sem múl­hat el sze­zon disz­nó­to­ros nél­kül!

Horkol a párod? Ilyet vegyél neki!

Horkol a párod? Ilyet vegyél neki!

Hi­he­tet­len ta­lál­mány for­ra­dal­ma­sítja a nyu­godt al­vást...

Egy hor­koló férj, rit­kább eset­ben fe­le­ség, vagy ba­rátnő szá­mos bosszú­sá­got okoz az éj­szaka fo­lya­mán. Meg­ol­dásra pedig min­den sar­kon akad egy jó tipp. Mű­kö­dő­ké­pes meg­ol­dásra azon­ban eddig vár­nunk kel­lett.

Önts tejet a mosásba! Meg fogsz döbbenni!

Önts tejet a mosásba! Meg fogsz döbbenni!

Igen, jól ol­vas­tad. És hogy miért te­gyél így? Per­sze, hogy el­mond­juk azt is!

Igen, jól ol­vas­tad. És hogy miért te­gyél így? Per­sze, hogy el­mond­juk azt is!

Néhány apró trükk és jobban fűt a radiátor!

Néhány apró trükk és jobban fűt a radiátor!

Ezek­kel a trük­kök­kel me­le­gebb lesz a la­kás­ban és még spó­rol­hatsz is.

Ezek­kel a trük­kök­kel me­le­gebb lesz a la­kás­ban és még spó­rol­hatsz is.

Így tárold a krumplit télen, nem teszi tönkre a csíra

Így tárold a krumplit télen, nem teszi tönkre a csíra

Akár magad ter­me­led, akár vá­sá­ro­lod a krump­lit té­lire, a tá­ro­lása min­dig gond. Se­gí­tünk!

Akár magad ter­me­led, akár vá­sá­ro­lod a krump­lit té­lire, a tá­ro­lása min­dig gond. Se­gí­tünk!

Soha ne edd meg teljesen az újhagymát, ezt nézd!

Soha ne edd meg teljesen az újhagymát, ezt nézd!

Pár nap alatt megnő az ab­lak­ban!

Sze­ret­néd, ha min­dig lenne ott­hon friss, har­ma­tos új­hagy­mád? Csak annyit kell ten­ned, hogy nem eszed meg az egé­szet, és máris nőhet az ab­lak­ban!

Csoda a rekordhidegben: befagyott a magyar vízesés!

Csoda a rekordhidegben: befagyott a magyar vízesés! Elképesztő fotók

A cso­dás lát­vány­ról gyö­nyörű fotók ké­szül­tek. Igazi pompa a der­mesztő hi­deg­ben.

Kenj hagymát a szélvédődre, és megdöbbensz, mi történik

Kenj hagymát a szélvédődre, és megdöbbensz, mi történik

Fogj egy fél­be­vá­gott, nyers hagy­mát, és dör­zsöld be vele autód szél­vé­dő­jét.

Fogj egy fél­be­vá­gott, nyers hagy­mát, és dör­zsöld be vele autód szél­vé­dő­jét. Hogy miért? El­árul­juk.

Brutális hidegben ez mindenképp legyen nálad, ha autóba ülsz

Brutális hidegben ez mindenképp legyen nálad, ha autóba ülsz

Vi­gyázz, jön­nek a nagy fa­gyok! Ha au­tó­val in­dulsz útnak, ezek a tár­gyak min­den­kép­pen le­gye­nek nálad.

Vi­gyázz, jön­nek a nagy fa­gyok! Ha au­tó­val in­dulsz útnak, ezek a tár­gyak min­den­kép­pen le­gye­nek nálad.

Íme a legnagyobb hiba, amit mosogatás közben mindenki elkövet

Íme a legnagyobb hiba, amit mosogatás közben mindenki elkövet

Egy ku­ta­tás sze­rint nem szá­mít, mi­lyen tiszta vagy, va­ló­színű, hogy a kony­hád sok­kal ko­szo­sabb, mint a für­dő­szo­bád.

Ezért rakj rendszeresen ecetes törölközőt a csapra

Ezért rakj rendszeresen ecetes törölközőt a csapra

Így min­den zugba be­ha­tol­hatsz!

A rozs­da­men­tes­acél-csap csak tö­ké­le­te­sen csil­lo­góan szép. Zse­ni­á­lis trük­köt mu­ta­tunk, ami­vel a leg­tit­ko­sabb zu­gokba is be­ha­tol­hatsz.

Hoppácska: ezért szórj a kávédba mindig egy csipet sót

Hoppácska: ezért szórj a kávédba mindig egy csipet sót

Kő­táb­lába vé­sett arany­sza­bá­lyok, me­lye­ket min­den ká­vé­ra­jon­gó­nak tud­nia kell.

Kő­táb­lába vé­sett arany­sza­bá­lyok, me­lye­ket min­den ká­vé­ra­jon­gó­nak tud­nia kell.

Áztasd a lábad ecetbe! Jobb, mint a pedikűr

Áztasd a lábad ecetbe! Jobb, mint a pedikűr

Az ün­ne­pek alatt el­fá­rad a lá­bunk a ma­gas­sarkú vi­se­lé­sé­től. Ne ag­gódj, nem kell va­gyo­no­kat köl­te­ned a pe­di­kű­rösre. Nagy­ma­má­ink ősi prak­ti­kái cso­dákra ké­pe­sek!

Az ün­ne­pek alatt el­fá­rad a lá­bunk a ma­gas­sarkú vi­se­lé­sé­től. Ne ag­gódj, nem kell va­gyo­no­kat köl­te­ned a pe­di­kű­rösre.

Tegyél sütőport a mosógépbe, nem hiszed el, mi történik

Tegyél sütőport a mosógépbe, nem hiszed el, mi történik

Mu­tat­juk a trük­köt!

Ha tö­ké­le­te­sen puha és friss il­latú ru­hákra vágysz, ezzel az egy­szerű prak­ti­ká­val könnyen meg­old­ha­tod. Mu­tat­juk a trük­köt!

Kenj szódabikarbónát a szemed alá és ints búcsút a karikáknak!

Kenj szódabikarbónát a szemed alá és ints búcsút a karikáknak!

A szó­da­bi­kar­bóna az egyik leg­ol­csóbb és leg­ha­tá­so­sabb szép­ség­ápo­lási szer. Könnyen hasz­nál­ha­tod ott­hon.

Ezért tarts fogkrémet a kesztyűtartóban!

Ezért tarts fogkrémet a kesztyűtartóban!

A kocsi fény­szó­rója egy idő után mattá válik. Nem kell rög­tön sze­re­lő­höz vinni és ki­cse­rél­tetni. Mu­ta­tunk egy ha­té­kony házi prak­ti­kát.

A kocsi fény­szó­rója egy idő után mattá válik. Nem kell rög­tön sze­re­lő­höz vinni és ki­cse­rél­tetni. Mu­ta­tunk egy ha­té­kony házi prak­ti­kát.