ÉLETMÓDI

MEDICINA

Félelmetes, ami kiderült a diétás üdítőkről

Félelmetes, ami kiderült a diétás üdítőkről

Még min­dig nem szok­tál le róluk?

Még min­dig nem szok­tál le a di­é­tás kó­lá­ról? Lehet, hogy most le fogsz: olyasmi de­rült ki róla, ami még a leg­bát­rab­ba­kat is el­ijeszti a di­é­tás üdí­tők fo­gyasz­tá­sá­tól.

Ismered a vércsoportod? Életmentő lehet!

Ismered a vércsoportod? Életmentő lehet!

Van össze­füg­gés az egyes vér­cso­por­tok és bi­zo­nyos be­teg­sé­gekre való haj­lam kö­zött? A ku­ta­tók sze­rint igen! Élet­mód­vál­toz­ta­tás­sal te­gyél el­lene!

Egy órával kevesebbet alszunk. 8 tény az óraátállításról

Egy órával kevesebbet alszunk. 8 tény az óraátállításról

Szom­bat éjjel egy órá­val előre ál­lít­juk az órá­kat. Ismét itt az óra­át­ál­lí­tás, ami a tes­tünk­nek is át­ál­lást je­lent.

Szom­bat éjjel egy órá­val előre ál­lít­juk az órá­kat. Ismét itt az óra­át­ál­lí­tás, ami a tes­tünk­nek is át­ál­lást je­lent.

Hoppá, közeledik az óra, ami megváltoztatja az életed

Hoppá, közeledik az óra, ami megváltoztatja az életed

Gyor­san repül az idő, ha­ma­ro­san itt van a nyári idő­szá­mí­tás. Meg­mu­tat­juk, mi­lyen ha­tás­sal lehet ez ránk.

Hétköznapi csodák a kamrából: Ismerd meg a gyógyító ételeket!

Hétköznapi csodák a kamrából: Ismerd meg a gyógyító ételeket!

Be­teg­sé­ge­ket előz­hetsz meg velük.

Talán nem is tudod, de szá­mos hét­köz­napi étel vagy alap­anyag képes fel­venni a har­cot a szer­ve­ze­ted­ben zajló gyul­la­dá­sok­kal.

Ez a pofonegyszerű ötlet véget vet az irodai lábzsibbadásnak!

Ez a pofonegyszerű ötlet véget vet az irodai lábzsibbadásnak!

Nap­hosszat asz­tal mel­lett ülve dol­gozni egy­sze­rűen egész­ség­rom­boló.

Nap­hosszat asz­tal mel­lett ülve szá­mí­tó­gé­pen dol­gozni egy­sze­rűen egész­ség­rom­boló. Ez majd segít!

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Életveszélybe sodorhat a kézkrémed, gyúlékony anyagot kevernek bele

Életveszélybe sodorhat a kézkrémed, gyúlékony anyagot kevernek bele

Az el­múlt tíz évben egyre több ember ha­lá­lát okoz­ták a kré­mek.

Az el­múlt tíz évben egyre több ember ha­lá­lát okoz­ták az ek­céma és pik­kely­sö­mör el­leni kré­mek.

Ezért tilos a vízivást erőltetni! Teljesen kikészítheted magad

Ezért tilos a vízivást erőltetni! Teljesen kikészítheted magad

Va­ló­ban egész­sé­ges na­ponta más­fél-két liter víz? Szak­ér­tők sze­rint nem fel­tét­le­nül.

Sok­szor hal­lot­tad már, hogy na­ponta más­fél-két liter víz fo­gyasz­tása egész­sé­ges a szer­ve­zet­nek.

Kiderült, eddig mindenki rosszul pucolta a répát! Ezt rontjuk el

Kiderült, eddig mindenki rosszul pucolta a répát! Ezt rontjuk el

Utálsz zöld­sé­get pu­colni? Akkor jó hí­rünk van, lehet, hogy ab­ba­hagy­ha­tod. A táp­anya­gok ugyanis a héj alatt rej­tőz­nek.

Döbbenetes eredmény: beteggé tesz a gluténmentes étrend

Döbbenetes eredmény: beteggé tesz a gluténmentes étrend

Bár sokan di­vat­ból kö­ve­tik ezt az ét­ren­det, a ku­ta­tók sze­rint ár­ta­nak ma­guk­nak.

Figyelj, így javíthatsz azonnal a hangulatodon!

Figyelj, így javíthatsz azonnal a hangulatodon!

Rossz ked­ved van? Mu­ta­tunk né­hány trük­köt, hogy pár perc alatt jobb le­gyen, leg­alább egy ki­csit.

Rossz ked­ved van? Mu­ta­tunk né­hány trük­köt, hogy pár perc alatt jobb le­gyen, leg­alább egy ki­csit. Hidd el, egy­szerű dol­god lesz!

Őrület, mit művel a spenót a fogaiddal! Tudsz erről?

Őrület, mit művel a spenót a fogaiddal! Tudsz erről?

A spe­nót­ban egyet­len dolog van, amit nem sze­re­tünk: az, amit a fo­ga­ink­kal művel. De vajon miért hagy raj­tuk fura, csi­kor­gós nyo­mot?

Ne dobd ki a barnuló banánt! Különösen jót tesz a szervezetednek

Ne dobd ki a barnuló banánt! Különösen jót tesz a szervezetednek

Te sem sze­re­ted a túl­érett ba­nánt?

Te sem sze­re­ted a túl­érett ba­nánt? Ne fa­nya­logj! Sok jó dolog tör­té­nik veled, ha a ki­do­básra ítélt, bar­nuló ba­nánt is el­fo­gyasz­tod.

Döbbenetes okok miatt járt terápiára Selena Gomez

Döbbenetes okok miatt járt terápiára Selena Gomez

Szexi gye­rek­sztár­ból ér­zéki fel­nőtt lett Se­lena Gomez, de köz­ben lelki pok­lok mé­lyére ke­rült, és csak se­gít­ség­gel tu­dott ki­mászni a gö­dör­ből.

Szexi gye­rek­sztár­ból ér­zéki fel­nőtt lett Se­lena Gomez, de köz­ben lelki pok­lok mé­lyére ke­rült, és csak se­gít­ség­gel tu­dott ki­mászni a gö­dör­ből. Most látta el­ér­ke­zett­nek látta az időt, hogy őszin­tén fel­tárja leg­bel­sőbb tit­kait.

Figyelj, így véd a betegségektől a zenehallgatás!

Figyelj, így véd a betegségektől a zenehallgatás!

Van olyan ember, aki nem sze­reti a zenét? Jól te­szed, ha minél töb­bet hall­gatsz be­lőle.

Van olyan ember, aki nem sze­reti a zenét? Jól te­szed, ha minél töb­bet hall­gatsz be­lőle, mert be­teg­sé­ge­ket előz­het meg.

Tényleg veszélyes a szolárium? Így napozz, hogy egészséges maradj!

Tényleg veszélyes a szolárium? Így napozz, hogy egészséges maradj!

Tél végén a leg­töb­ben na­gyon vágy­nak már egy kis nap­fényre - a szo­lá­ri­u­mo­zás ve­szé­lye­ire egyre töb­ben fi­gyel­mez­tet­nek.

Kiderült, ez a könnyű edzés is meghosszabbítja az életed

Kiderült, ez a könnyű edzés is meghosszabbítja az életed

Tűzz ki egy el­ér­hető célt: adj hozzá napi 1000 lé­pést a ren­des ru­ti­nod­hoz, és nézd, mi tör­té­nik veled!

Íme az igazság: tényleg gyorsabban elalszol a jobb oldaladon?

Íme az igazság: tényleg gyorsabban elalszol a jobb oldaladon?

A kü­lön­böző al­vás­pó­zok­nak meg­van a maguk elő­nye és hát­rá­nya is.

A kü­lön­böző al­vás­pó­zok­nak meg­van a maguk elő­nye és hát­rá­nya is. Vá­ran­dós nők­nek kü­lö­nö­sen fon­tos, hogy oda­fi­gyel­je­nek, mi hasz­nos a ba­bá­nak.

Vigyázz, a kalcium nem hatásos allergiára!

Vigyázz, a kalcium nem hatásos allergiára!

Ez a tév­hit még min­dig tartja magát...

Egyre több or­vosi por­tá­lon je­le­nik meg az a tény, hogy a ko­ráb­ban gon­dol­tak­kal el­len­tét­ben a kal­cium egy­ál­ta­lán nem hat az al­ler­giás tü­ne­tekre.

Eszméletlen, mit talált ki ez a fogorvos: Imádják érte a betegei!

Eszméletlen, mit talált ki ez a fogorvos: Imádják érte a betegei!

Egy brit fog­or­vos ki­ta­lálta, ho­gyan nyug­tat­hatja meg a be­te­geit, amíg a fo­gu­kat ke­zeli.

Ebből az egyszerű növényből remek vérnyomáscsökkentő lehet

Ebből az egyszerű növényből remek vérnyomáscsökkentő lehet

Ké­szítsd el in­gyen a leg­erő­sebb vér­nyo­más­csök­ken­tőt!

Ké­szítsd el in­gyen a leg­erő­sebb vér­nyo­más­csök­ken­tőt! Mu­tat­juk, miből, ho­gyan.

Mindössze napi 4 perc lenne az örök fiatalság titka?

Mindössze napi 4 perc lenne az örök fiatalság titka?

Az edzés véd az öre­ge­dés­től.

Egy új ta­nul­mány sze­rint mind­össze né­hány­szor 4 perc in­ten­zív ke­rék­pá­ro­zás és heti 90 perc séta ha­té­ko­nyan védi a sej­te­ket az öre­ge­dés­től.

Három jel mutatja, hogy zátonyra futhat a kapcsolatod

Három jel mutatja, hogy zátonyra futhat a kapcsolatod

Lás­suk, mit mon­da­nak a tu­dó­sok!

Veled is elő­for­dult már egy pár­kap­cso­lat­ban, hogy fel­tet­ted ma­gad­nak a kér­dést, menj vagy ma­radj? Mi az esé­lye, hogy so­káig ki­tart a szen­ve­dély?

Soha ne dobd el a hagyma héját, ennyi mindenre használhatod

Soha ne dobd el a hagyma héját, ennyi mindenre használhatod

Ha ezt el­ol­va­sod, biz­tos, hogy soha nem is fogod!

Ha ezt el­ol­va­sod, biz­tos, hogy soha nem is fogod!

Kezdődik a böjt, de mire is jó mindez?

Kezdődik a böjt, de mire is jó mindez?

Itt az idő a testi-lelki meg­úju­lás­hoz. Csat­la­kozz a Hús­vét előtti nagy­böjt­höz, és szü­less újjá! Tisz­tulj meg kívül-belül, űzd el a de­pressziót és a fö­lös­le­ges ki­ló­kat

Itt az idő a testi-lelki meg­úju­lás­hoz. Csat­la­kozz a Hús­vét előtti nagy­böjt­höz, és szü­less újjá! Tisz­tulj meg kívül-belül, űzd el a de­pressziót és a fö­lös­le­ges ki­ló­kat

Ezzel az 5 szuper trükkel alvás közben tűnnek el rólad a pluszkilók

Ezzel az 5 szuper trükkel alvás közben tűnnek el rólad a pluszkilók

Sze­ret­nél ál­mod­ban ve­szí­teni a sú­lyod­ból? Nem le­he­tet­len, Csak kap­csold a szer­ve­ze­ted már este fo­gyasztó üzem­módba.

Figyelj, ezért kellene minden este lezuhanyoznod!

Figyelj, ezért kellene minden este lezuhanyoznod!

Olyan fá­radt vagy, hogy azon gon­dol­kodsz, in­kább reg­gelre ha­lasz­tod a zu­hanyt? Ne tedd! Meg­mu­tat­juk, miért jobb, ha zu­hany­zás után fek­szel le aludni.

Most tényleg megfejtették a hosszú élet titkát

Most tényleg megfejtették a hosszú élet titkát

Két­mil­lió em­bert vizs­gál­tak meg a ku­ta­tók, és ki­je­len­tet­ték: meg­van a le­he­tő­sé­günk a hosszú és egész­sé­ges életre. Kí­ván­csi vagy, mi az?

Két­mil­lió em­bert vizs­gál­tak meg a ku­ta­tók, és ki­je­len­tet­ték: meg­van a le­he­tő­sé­günk a hosszú és egész­sé­ges életre. Kí­ván­csi vagy, mi az?

Ezért kellene télen minden férfinek hetente izzadnia

Ezért kellene télen minden férfinek hetente izzadnia

Mi lehet jobb a téli hi­deg­ben, mint egy jó meleg sza­una? Min­den stresszt ki­iz­zadsz, mé­reg­te­le­ní­tesz.

Mi lehet jobb a téli hi­deg­ben, mint egy jó meleg sza­una? Min­den stresszt ki­iz­zadsz, mé­reg­te­le­ní­tesz, erő­sí­ted az im­mun­rend­sze­red.

Enyhíti a fejfájást és a cukorrohamokat - mégsem eszünk belőle eleget!

Enyhíti a fejfájást, a szorongást és a cukorrohamokat - mégsem eszünk belőle eleget!

Mit szól­nál, ha azt mon­da­nánk, hogy az édes­ség­ro­ha­maid csoki nél­kül is meg­old­ha­tók?

Felesleges a plasztikai sebész! Ezzel az olcsó módszerrel is 10 évet fiatalodhatsz

Felesleges a plasztikai sebész! Ezzel az olcsó módszerrel is 10 évet fiatalodhatsz

Így őrizd meg fi­a­ta­los kül­ső­det, ra­gyogó bő­rö­det! 10 dolog, ami meg­véd a korai rán­co­so­dás­tól, az UV su­ga­rak káros ha­tá­sá­tól.

Harmóniában test és lélek - élvezd ki a kövek gyógyító erejét!

Harmóniában test és lélek - élvezd ki a kövek gyógyító erejét!

A gyö­nyörű ás­vá­nyok, fél­drá­ga­kö­vek nem csak cso­dás ék­sze­rek, hanem gyó­gyító se­gí­tőid is.

A gyö­nyörű ás­vá­nyok, fél­drá­ga­kö­vek nem csak cso­dás ék­sze­rek, hanem gyó­gyító se­gí­tőid is.

Rossz hír azoknak, akik tejjel és cukorral isszák a kávét

Rossz hír azoknak, akik tejjel és cukorral isszák a kávét

Te is tej­jel és cu­kor­ral iszod a reg­geli ká­vé­dat? Mu­tat­juk, mit tesz a szer­ve­ze­ted­del.

Te is tej­jel és cu­kor­ral iszod a reg­geli ká­vé­dat? Mu­tat­juk, mit tesz a szer­ve­ze­ted­del.

Nem tudsz aludni a stressztől? Kiderül, mit lehet ellene tenni

Nem tudsz aludni a stressztől? Kiderül, mit lehet ellene tenni

Vi­gyázz, mert a ki­al­vat­lan­ság, és a fo­lya­ma­tos fe­szült­ség szá­mos be­teg­ség for­rása lehet, rá­adá­sul hiz­lal is.

Vi­gyázz, mert a ki­al­vat­lan­ság, és a fo­lya­ma­tos fe­szült­ség szá­mos be­teg­ség for­rása lehet, és hiz­lal is.

Íme egy nagyszerű trükk, amivel mindig elkerülheted a másnaposságot

Íme egy nagyszerű trükk, amivel mindig elkerülheted a másnaposságot

Nem gyö­tör a gyo­mor­égés, nem ka­va­rog a beled, meg­me­ne­külsz a szé­dü­lés­től. Pedig ala­po­san fo­gyasz­tot­tál...

Nem tudsz aludni? Utánajártunk, hogy szüntetheted végre meg

Nem tudsz aludni? Utánajártunk, hogy szüntetheted végre meg

Aludd magad egész­sé­gesre, fáj­dal­mak nél­kül, töl­tődj fel ener­gi­á­val. A kulcs az al­vási pó­zok­ban és a meg­fe­lelő pár­nák­ban van.

Ilyen finomat még nem ettél: Készíts vajat egyszerűen otthon

Ilyen finomat még nem ettél: Készíts vajat egyszerűen otthon

Bolti mar­ga­rint vagy pasz­tő­rö­zött tej­ből ké­szült vajat eszel? Nem is tudod, mi­lyen az or­ga­ni­kus tej­szín­ből ké­szült, va­lódi vaj!

Elképesztő japán diétaötlet: Ez a reggeli megváltoztatja a napodat!

Elképesztő japán diétaötlet: Ez a reggeli megváltoztatja a napodat!

Vágy­ál­ma­id­ban min­dig fa­gyit reg­ge­li­zel? Nos, lehet, hogy ez nem is olyan rossz ötlet, mint eddig hit­ted!

Vigyázz, van, amikor tilos a kávé!

Vigyázz, van, amikor tilos a kávé!

A kávét szinte min­denki sze­reti, rá­adá­sul egy sor jó ha­tása is van. Mégis akad­nak olyan hely­ze­tek, ami­kor nem aján­la­tos ká­vézni. Mu­tat­juk, mikor.

A kávét szinte min­denki sze­reti, rá­adá­sul egy sor jó ha­tása is van. Mégis akad­nak olyan hely­ze­tek, ami­kor nem aján­la­tos ká­vézni. Mu­tat­juk, mikor.

Zseniális trükk: soha többé nem leszel feledékeny

Zseniális trükk: soha többé nem leszel feledékeny

Sze­ret­nél min­den fon­tos ap­ró­ságra em­lé­kezni? Van egy remek trük­künk: azzal ta­nul­hatsz a leg­job­ban, ha má­so­kat ta­ní­tasz!

4 ital, ami sokkal egészségesebb reggel, mint a citromos víz

4 ital, ami sokkal egészségesebb reggel, mint a citromos víz

Fogyni sze­ret­nél?

Fogyni sze­ret­nél? Nem vált be a reg­gel, éh­gyo­morra ivott cit­ro­mos víz? Aján­lunk he­lyette 4 má­si­kat.

Csak óvatosan! Ezért veszélyes a férfiakra a tej és a sajt

Csak óvatosan! Ezért veszélyes a férfiakra a tej és a sajt

Min­dent meg­ten­né­tek egy kis­ba­báért? Akkor jó, ha a le­endő apuka is vi­gyáz az ét­rend­jére!

Min­dent meg­ten­né­tek egy kis­ba­báért? Akkor jó, ha a le­endő apuka is vi­gyáz az ét­rend­jére!

Két évig hat, és mellékhatása sincs: itt a férfi fogamzásgátló!

Két évig hat, és mellékhatása sincs: itt a férfi fogamzásgátló!

Rég vár­tunk rá, és most el­ké­szült.

Rég vár­tunk rá, és most úgy tűnik, el­ké­szült: a férfi­ak­nak be­ad­ható fo­gam­zás­gátló in­jek­ció.

Kevés vízben főzöd a rizst? Vigyázz, veszélyes lehet!

Kevés vízben főzöd a rizst? Vigyázz, veszélyes lehet!

Tud­tad, hogy ha egy­sze­rűen ha­gyod, hogy a rizs fel­szívja a fő­ző­vi­zét, ve­szé­lyes ar­zént jut­tat­hatsz a szer­ve­ze­tedbe?

Filléres magyar zöldség, ami jobb, mint a vitamin

Filléres magyar zöldség, ami jobb, mint a vitamin

Nem csak fű­szer, de gyógy­szer is! Fo­gyaszd tu­da­to­san ezt a min­den­napi cso­da­szert. Tudd meg, mire jó.

Nem csak fű­szer, de gyógy­szer is! Fo­gyaszd tu­da­to­san ezt a min­den­napi cso­da­szert. Le­gyél te is ja­vas­asszony! Tudd meg, mire jó.

Vigyázz, így rontod el a napodat már reggel!

Vigyázz, így rontod el a napodat már reggel!

Neked sincs túl sok időd a ké­szü­lő­désre, mi­előtt el­in­dul­nál a mun­ka­he­lyedre? Ha így van, ke­rüld el azo­kat a szo­ká­so­kat, ame­lyek­kel már előre tönk­re­te­szed a na­po­dat.

Neked sincs túl sok időd a ké­szü­lő­désre, mi­előtt el­in­dul­nál a mun­ka­he­lyedre?

Ezért nagyon veszélyes diétázni az influenzaszezonban

Ezért nagyon veszélyes diétázni az influenzaszezonban

Egy­ol­dalú di­é­ták, lé­böjt? Ne most!

Egy­ol­dalú di­é­ták, in­ten­zív, mé­reg­te­le­nítő lé­böjt? Ne most! Az egész­sé­ge­det koc­káz­ta­tod, ha pont most nem fi­gyelsz oda a ki­egyen­sú­lyo­zott táp­lál­ko­zásra.

Ezt az ételt edd, és jobban alszol este

Ezt az ételt edd, és jobban alszol este

Meg­mu­tat­juk, mi az az öt étel, amit ér­de­mes fo­gyasz­tani.

Ha nem al­szol jól, más­nap is fá­radt, gyű­rött le­szel. A pi­hen­tető éj­sza­kát pedig az is be­fo­lyá­solja, mit eszel le­fek­vés előtt. Meg­mu­tat­juk, mi az az öt étel, amit ér­de­mes fo­gyasz­tani, és mi az, amit min­den­képp ke­rülj.

Most figyelj! Ezért nagyon egészséges a retek

Most figyelj! Ezért nagyon egészséges a retek

Ret­tegsz az influ­en­zá­tól? Min­denki köhög-prüsz­köl kö­rü­löt­ted? Téged is meg­véd a retek! Mu­tat­juk, ho­gyan.

Ret­tegsz az influ­en­zá­tól? Min­denki köhög-prüsz­köl kö­rü­löt­ted? Téged is meg­véd a retek! Mu­tat­juk, ho­gyan.

Mondj nemet a kétségekre! - Íme a boldogabb jövőd titka

Mondj nemet a kétségekre! - Íme a boldogabb jövőd titka

Tedd félre az ag­go­dal­ma­kat! Hagy a hátad mö­gött a fé­lel­me­ket! Ha ezt a 7 lé­pést be­tar­tod, nem marad aka­dály.

Tedd félre az ag­go­dal­ma­kat! Hagy a hátad mö­gött a fé­lel­me­ket! Ha ezt a 7 lé­pést be­tar­tod, nem marad előt­ted aka­dály, és bár­mit el­ér­hetsz, amit eddig csak ál­modni mer­tél.

Ha így eszel, nem veszekedtek majd a pároddal

Ha így eszel, nem veszekedtek majd a pároddal

Is­me­red azt az ér­zést, hogy egyre ide­ge­sebb le­szel az éh­ség­től? Eset­leg nem tudsz vi­lá­go­san gon­dol­kodni?

Is­me­red azt az ér­zést, hogy egyre ide­ge­sebb le­szel az éh­ség­től? Eset­leg nem tudsz vi­lá­go­san gon­dol­kodni? Vi­gyázz, a kap­cso­la­tod is bán­hatja!

Tényleg szükség van a probiotikumra, ha antibiotikumot szedsz?

Tényleg szükség van a probiotikumra, ha antibiotikumot szedsz?

Vajon miért ja­va­sol­ják az or­vo­sok a pro­bi­o­ti­ku­mok sze­dé­sét, ha an­ti­bio­ti­ku­mot írnak fel? Vajon tény­leg szük­ség van rájuk? És ho­gyan kell szedni őket?

Vajon miért ja­va­sol­ják az or­vo­sok a pro­bi­o­ti­ku­mok sze­dé­sét, ha an­ti­bio­ti­ku­mot írnak fel? Vajon tény­leg szük­ség van rájuk? És ho­gyan kell szedni őket, hogy op­ti­má­lis le­gyen a ha­tá­suk?

Ez az ital csökkenti a vérnyomást

Ez az egyszerű ital remekül csökkenti a vérnyomást

Fo­gyassz na­ponta cék­la­le­vet, rendbe teszi a vér­nyo­má­sod.

Fo­gyassz na­ponta cék­la­le­vet, rendbe teszi a vér­nyo­má­sod, mé­reg­te­le­nít, meg­szün­teti a sav­túl­ten­gést, fel­tur­bózza az agy­mű­kö­dé­se­det.

Végre egy szuper ital, amely természetesen csökkenti a vérnyomásod

Végre egy szuper ital, amely természetesen csökkenti a vérnyomásod

Ne hagyd, hogy le­gyűr­jön ez az alat­to­mo­san ki­ala­kuló be­teg­ség! Ezzel a cso­dás hoz­zá­va­lók­ból össze­ál­lí­tott ital­lal nyerő le­hetsz.

Megmutatta csodababáit a világ legboldogabb anyukája

Megmutatta csodababáit a világ legboldogabb anyukája

A 9 hó­na­pos ikrek anyu­kája a Fa­ce­bookra tett fel képet a ki­csik­ről.

A 9 hó­na­pos ikrek anyu­kája a Fa­ce­bookra tett fel képet a ki­csik­ről.

Sosem gondoltad volna! Erre is remek a fokhagyma

Sosem gondoltad volna! Erre is remek a fokhagyma

Hi­he­tet­len, mi­lyen ha­tá­sos.

A téli hó­na­pok kel­le­met­len­sé­geit kú­ráld ezzel a cso­da­szer­rel! Hi­he­tet­len, mi­lyen ha­tá­sos.

Mutasd a lábfejed, megmondjuk, ki vagy!

Mutasd a lábfejed, megmondjuk, ki vagy!

Láb­fe­jed for­mája sok min­dent el­árul a sze­mé­lyi­sé­ged­ről.

Láb­fe­jed for­mája sok min­dent el­árul a sze­mé­lyi­sé­ged­ről. Nézd meg a láb­uj­ja­i­dat és gon­dold végig, mi­lyen is vagy va­ló­já­ban! Min­den­ki­nek egyedi a láb­feje, és több főbb fő­tí­pust tu­dunk meg­kü­lön­böz­tetni.

Íme a hibák, amiket arctisztítás közben elkövetsz

Íme a hibák, amiket arctisztítás közben elkövetsz

Mu­tat­juk, me­lyek a leg­gya­ko­ribb arc­tisz­tí­tási bakik, amikre neked is oda kell fi­gyel­ned!

Mu­tat­juk, me­lyek a leg­gya­ko­ribb arc­tisz­tí­tási bakik, amikre neked is oda kell fi­gyel­ned!

Túl sokat ettél? Ez az 5 gyógytea segít

Túl sokat ettél? Ez az 5 gyógytea segít

Is­me­red a prob­lé­mát: az étel fan­tasz­ti­ku­san néz ki és nem bírsz el­len­állni a csá­bí­tás­nak. Még akkor sem, ha tudod, hogy rosszat te­szel ma­gad­dal.

Is­me­red a prob­lé­mát: az étel fan­tasz­ti­ku­san néz ki és nem bírsz el­len­állni a csá­bí­tás­nak. Még akkor sem, ha tudod, hogy rosszat te­szel ma­gad­dal.

Tea vagy kávé? Most kiderül, neked, mit kellene inni reggelente!

Tea vagy kávé? Most kiderül, neked, mit kellene inni reggelente!

Ha bár­ki­től meg­kér­de­zik a tea vagy a kávé az egész­sé­ge­sebb, sokan au­to­ma­ti­ku­san a teát vá­laszt­ják. De vajon igaz?

Tedd fel magadnak ezeket a kérdéseket, és boldogabb leszel!

Tedd fel magadnak ezeket a kérdéseket, és boldogabb leszel!

Jól érzed magad az éle­ted­ben?

Biz­tos, hogy azt az éle­tet éled, amit sze­ret­nél? És ha nem, ho­gyan tud­nál ja­ví­tani a hely­ze­ten? Meg­mu­tat­juk, mi­lyen kér­dé­se­ket te­gyél fel ma­gad­nak.

Meglepő, de így lehet a legjobban megelőzni az influenzát

Meglepő, de így lehet a legjobban megelőzni az influenzát

Sok min­dent te­hetsz azért, hogy ne dönt­sön le a lá­bad­ról az influ­enza.

Sok min­dent te­hetsz azért, hogy ne dönt­sön le a lá­bad­ról az influ­enza. Leg­jobb, ha már meg­elő­zés­kép­pen al­kal­ma­zod eze­ket a hét­köz­napi mód­sze­re­ket.

Ez a betegség fenyeget, ha örökké hideg a kezed

Ez a betegség fenyeget, ha örökké hideg a kezed

Gyak­ran elő­for­dul veled, hogy kezed-lábad kihűl, pedig meleg ruha van raj­tad?

Gyak­ran elő­for­dul veled, hogy kezed-lábad kihűl, pedig meleg ruha van raj­tad?

Te jó ég! Kiderült, minden második fiatal nő ettől a betegségtől szenved

Te jó ég! Kiderült, minden második fiatal nő ettől a betegségtől szenved

Ki­me­rül­tél? Lehet, hogy vas­hi­á­nyod van! Ez a prob­léma a 11-18 éves lá­nyok közel felét érinti.

Boldog akarsz lenni 2017-ben? Akkor ezeket ne csináld!

Boldog akarsz lenni 2017-ben? Akkor ezeket ne csináld!

Sze­ret­nél bol­do­gab­ban élni az új évben? Akkor elő­ször is ér­de­mes pár rossz szo­kást ki­gyom­lálni a na­pi­ren­ded­ből.

Ezekkel az ételekkel állíthatod meg a hajhullást

Ezekkel az ételekkel állíthatod meg a hajhullást

Eze­ket az éte­le­ket fo­gyaszd rend­sze­re­sen és bú­csút int­hetsz a za­varó, ál­landó haj­hul­lás­nak!

Eze­ket az éte­le­ket fo­gyaszd rend­sze­re­sen és bú­csút int­hetsz a za­varó, ál­landó haj­hul­lás­nak!

Hihetetlen: ez a magyar finomság a legjobb immunerősítő

Hihetetlen: ez a magyar finomság a legjobb immunerősítő

Hit­ted volna, hogy az egyik nép­szerű ma­gyar étel­től akár még a szo­ron­gá­sod is el­múl­hat?

Hit­ted volna, hogy az egyik nép­szerű ma­gyar étel­től akár még a szo­ron­gá­sod is el­múl­hat? Ha rend­sze­re­sen eszel sa­va­nyú ká­posz­tát, nem­csak az emész­té­sed javul, hanem szá­mos más egész­ség­ügyi prob­lé­mád is eny­hül­het. Meg­mu­tat­juk, mi min­dent tehet rendbe ez az olcsó étel.

5 jel, amivel a tested azt üzeni, túl sok sót eszel

5 jel, amivel a tested azt üzeni, túl sok sót eszel

A magas vér­nyo­más nem az egyet­len ve­szé­lyes kö­vet­kez­mé­nye a sok nát­ri­u­mot tar­tal­mazó ét­rend­nek.

A magas vér­nyo­más nem az egyet­len ve­szé­lyes kö­vet­kez­mé­nye a sok nát­ri­u­mot tar­tal­mazó ét­rend­nek.

Használsz alufóliát? Durva, ami kiderült az alumíniumról

Használsz alufóliát? Durva, ami kiderült az alumíniumról

Egy brit ku­ta­tás sze­rint az alu­mí­ni­um­nak ko­moly sze­repe van az Alz­hei­mer-kór ki­ala­ku­lá­sá­ban. A gyanú már ko­ráb­ban fel­me­rült erre.

Így aludd ki magad az ünnepek alatt

Így aludd ki magad az ünnepek alatt

Végre sza­bad­sá­gon vagy, és van időd egy ki­csit töb­bet aludni?

Végre sza­bad­sá­gon vagy, és van időd egy ki­csit töb­bet aludni? Fi­gyelj jól, így hoz­ha­tod ki a leg­töb­bet az al­vás­sal töl­tött időd­ből!

Ezért mártsd sóba az ujjad

Ezért mártsd sóba az ujjad

Meg­éget­ted az ujjad, és nincs más kéz­nél, csak egy kis só? Sebaj!

Meg­éget­ted az ujjad, és nincs más kéz­nél, csak egy kis só? Sebaj! Ha­tá­sos cso­da­szer, bát­ran al­kal­maz­ha­tod!

Ettől villámgyorsan megnő a hajad: Íme, a legjobb hajnövesztő ételek

Ettől villámgyorsan megnő a hajad: Íme, a legjobb hajnövesztő ételek

Ezek az éte­lek tele van­nak olyan táp­anya­gok­kal, amik a haj szá­mára ér­té­ke­sek le­het­nek. Fe­lejtsd el a drága pa­ko­lá­so­kat!

Fehér félhold a körmön: ezt jelenti, ha látod!

Fehér félhold a körmön: ezt jelenti, ha látod!

El­árul­juk, mire ér­de­mes fi­gyelni vele kap­cso­lat­ban!

El­árul­juk, mire ér­de­mes fi­gyelni vele kap­cso­lat­ban!

7 szuper gyógynövény, ami tényleg segít legyőzni a náthát

7 szuper gyógynövény, ami tényleg segít legyőzni a náthát

Meg­fáz­tál és úgy érzed, semmi nem segít? Pró­báld ki eze­ket a gyógy­nö­vé­nye­ket, bi­zo­nyí­tot­tan le­rö­vi­dí­tik a be­teg­ség idő­tar­ta­mát!

Meg­fáz­tál és úgy érzed, semmi nem segít? Pró­báld ki eze­ket a gyógy­nö­vé­nye­ket, bi­zo­nyí­tot­tan le­rö­vi­dí­tik a be­teg­ség idő­tar­ta­mát! Gon­dol­tad volna, hogy a láz, az orr­du­gu­lás, a kö­hö­gés leg­jobb el­len­sze­rét egy­sze­rűen a kam­rá­ban ta­lá­lod meg? Meg­mu­tat­juk a 7 leg­jobb vá­lasz­tást.

Titkos jelek a kézfejen: ezt árulják el rólad az ujjaid

Titkos jelek a kézfejen: ezt árulják el rólad az ujjaid

Gon­dol­tad volna, hogy az uj­jaid alap­ján is meg lehet mon­dani, mi­lyen sze­mé­lyi­ség vagy? Is­merd meg ön­ma­gad!

Gon­dol­tad volna, hogy az uj­jaid alap­ján is meg lehet mon­dani, mi­lyen sze­mé­lyi­ség vagy? Ez az egy­szerű teszt úgy mű­kö­dik, mint egy tükör.

2 hét alatt 3 kilót olvaszt le rólad az immunerősítő, reggeli csodaital

2 hét alatt 3 kilót olvaszt le rólad az immunerősítő, reggeli csodaital

Éh­gyo­morra kor­tyolj be­lőle reg­ge­lente egy csé­szé­vel: fan­tasz­ti­kus hatás!

Éh­gyo­morra kor­tyolj el be­lőle min­den reg­gel egy csé­szé­vel, és fan­tasz­ti­kus a hatás!

Intő jelek! Ezt árulja el a körmöd az egészségedről

Intő jelek! Ezt árulja el a körmöd az egészségedről

Fi­gyelj oda a kör­möd jel­zé­se­ire!

Fi­gyelj oda a kör­möd jel­zé­se­ire, mert ren­ge­teg in­for­má­ciót ad neked a tes­ted­ről.

Vigyázz, ezektől a reggeli szokásoktól leszel totál kimerült!

Vigyázz, ezektől a reggeli szokásoktól leszel totál kimerült!

Nézd meg, ho­gyan kez­ded a napot!

Ele­get alud­tál, mégis egész nap csak von­szo­lod magad? Lehet, hogy a reg­geli szo­ká­sa­id­ban ta­lálsz rá a fá­radt­ság ma­gya­rá­za­tára.

Az egészséges és ápolt vagina titka

Az egészséges és ápolt vagina titka

Tartsd tisz­tán és picit sa­va­san, ahogy sze­reti és ne avat­kozz bele a ter­mé­sze­tes ál­la­po­tába. Mu­tat­juk, mire fi­gyelj!

Tartsd tisz­tán és picit sa­va­san, ahogy sze­reti és ne avat­kozz bele a ter­mé­sze­tes ál­la­po­tába. Mu­tat­juk, mire fi­gyelj!

Árulkodó testrészek: így üzen az egészségedről a feneked

Árulkodó testrészek: így üzen az egészségedről a feneked

Nem is gon­dol­nád, mi­lyen be­szé­des is a hátsó feled! Fi­gyelj rá! Ér­de­mes.

Nem is gon­dol­nád, mi­lyen be­szé­des is a hátsó feled! El­árulja pl, mi­lyen be­teg­ségre vagy haj­la­mos. Fi­gyelj rá!

Te is kidőlsz, ha túleszed magad? Most kiderül, mi okozza a kajakómát!

Te is kidőlsz, ha túleszed magad? Most kiderül, mi okozza a kajakómát!

Kü­lö­nös vizs­gá­lat során de­rí­tet­ték ki a tu­dó­sok, mely élel­mi­sze­rek össz­ha­tá­sa­ként tör ránk evés után ke­gyet­len ál­mos­ság.

Hullik a hajad? Vesd be a nagy szódabikarbóna-trükköt!

Hullik a hajad? Vesd be a nagy szódabikarbóna-trükköt!

Légy hűt­len a mu­ta­tós, di­va­tos fla­ko­nok­ban árult, drága sam­po­nok­hoz, pró­bálj ki va­lami ter­mé­sze­te­seb­bet.

Töredezett a hajad vége? Így teheted gyorsan rendbe

Töredezett a hajad vége? Így teheted gyorsan rendbe

Ki­lenc hasz­nos ötlet. De miért is olyan fon­tos a rend­sze­res haj­vá­gás?

Ki­lenc hasz­nos ötlet. De miért is olyan fon­tos a rend­sze­res haj­vá­gás?