ÉLETMÓDI

MEDICINA

Ezért kellene télen minden férfinek hetente izzadnia

Ezért kellene télen minden férfinek hetente izzadnia

Mi lehet jobb a téli hi­deg­ben, mint egy jó meleg sza­una? Min­den stresszt ki­iz­zadsz, mé­reg­te­le­ní­tesz, erő­sí­ted az im­mun­rend­sze­red.

Rossz hír azoknak, akik tejjel és cukorral isszák a kávét

Rossz hír azoknak, akik tejjel és cukorral isszák a kávét

Mu­tat­juk, mit tesz a szer­ve­ze­ted­del.

Te is tej­jel és cu­kor­ral iszod a reg­geli ká­vé­dat? Mu­tat­juk, mit tesz a szer­ve­ze­ted­del.

Enyhíti a fejfájást és a cukorrohamokat - mégsem eszünk belőle eleget!

Enyhíti a fejfájást, a szorongást és a cukorrohamokat - mégsem eszünk belőle eleget!

Mit szól­nál, ha azt mon­da­nánk, hogy az édes­ség­ro­ha­maid csoki nél­kül is meg­old­ha­tók?

Felesleges a plasztikai sebész! Ezzel az olcsó módszerrel is 10 évet fiatalodhatsz

Felesleges a plasztikai sebész! Ezzel az olcsó módszerrel is 10 évet fiatalodhatsz

Így őrizd meg fi­a­ta­los kül­ső­det, ra­gyogó bő­rö­det! 10 dolog, ami meg­véd a korai rán­co­so­dás­tól, az UV su­ga­rak káros ha­tá­sá­tól.

Nem tudsz aludni a stressztől? Kiderül, mit lehet ellene tenni

Nem tudsz aludni a stressztől? Kiderül, mit lehet ellene tenni

Vi­gyázz, mert a ki­al­vat­lan­ság, és a fo­lya­ma­tos fe­szült­ség szá­mos be­teg­ség for­rása lehet, rá­adá­sul hiz­lal is.

Vi­gyázz, mert a ki­al­vat­lan­ság, és a fo­lya­ma­tos fe­szült­ség szá­mos be­teg­ség for­rása lehet, és hiz­lal is.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Nem tudsz aludni? Utánajártunk, hogy szüntetheted végre meg

Nem tudsz aludni? Utánajártunk, hogy szüntetheted végre meg

Aludd magad egész­sé­gesre, fáj­dal­mak nél­kül, töl­tődj fel ener­gi­á­val.

Aludd magad egész­sé­gesre, mu­laszd el a fáj­dal­ma­i­dat, töl­tődj fel ener­gi­á­val. A kulcs az al­vási pó­zok­ban és a jól ki­vá­lasz­tott pár­nák mi­nő­sé­gé­ben van. Mu­tat­juk, hogy hasz­náld!

Ilyen finomat még nem ettél: Készíts vajat egyszerűen otthon

Ilyen finomat még nem ettél: Készíts vajat egyszerűen otthon

Bolti mar­ga­rint vagy pasz­tő­rö­zött tej­ből ké­szült vajat eszel? Nem is tudod, mi­lyen az or­ga­ni­kus tej­szín­ből ké­szült, va­lódi vaj!

Vigyázz, van, amikor tilos a kávé!

Vigyázz, van, amikor tilos a kávé!

A kávét szinte min­denki sze­reti, rá­adá­sul egy sor jó ha­tása is van.

A kávét szinte min­denki sze­reti, rá­adá­sul egy sor jó ha­tása is van. Mégis akad­nak olyan hely­ze­tek, ami­kor nem aján­la­tos ká­vézni. Mu­tat­juk, mikor.

Zseniális trükk: soha többé nem leszel feledékeny

Zseniális trükk: soha többé nem leszel feledékeny

Van egy remek trük­künk: azzal ta­nul­hatsz a leg­job­ban, ha má­so­kat ta­ní­tasz!

Van egy remek trük­künk: azzal ta­nul­hatsz a leg­job­ban, ha má­so­kat ta­ní­tasz!

Elképesztő japán diétaötlet: Ez a reggeli megváltoztatja a napodat!

Elképesztő japán diétaötlet: Ez a reggeli megváltoztatja a napodat!

Vágy­ál­ma­id­ban min­dig fa­gyit reg­ge­li­zel? Nos, lehet, hogy ez nem is olyan rossz ötlet, mint eddig hit­ted!

Döbbenetes, ilyen komoly betegséget okoz a mobiltelefon

Döbbenetes, ilyen komoly betegséget okoz a mobiltelefon

Füg­günk az okos­te­le­fo­nunk­tól.

El­ké­pesztő mér­ték­ben füg­günk az okos­te­le­fo­nunk­tól, enni, aludni sem tu­dunk nél­küle, sőt, sokan a vé­cére is ma­guk­kal vi­szik.

4 ital, ami sokkal egészségesebb reggel, mint a citromos víz

4 ital, ami sokkal egészségesebb reggel, mint a citromos víz

Fogyni sze­ret­nél? Nem vált be a reg­gel, éh­gyo­morra ivott cit­ro­mos víz? Aján­lunk he­lyette 4 má­si­kat.

Fogyni sze­ret­nél? Nem vált be a reg­gel, éh­gyo­morra ivott cit­ro­mos víz? Aján­lunk he­lyette 4 má­si­kat.

Két évig hat, és mellékhatása sincs: itt a férfi fogamzásgátló!

Két évig hat, és mellékhatása sincs: itt a férfi fogamzásgátló!

Rég vár­tunk rá, és most el­ké­szült.

Rég vár­tunk rá, és most úgy tűnik, el­ké­szült: a férfi­ak­nak be­ad­ható fo­gam­zás­gátló in­jek­ció.

Kevés vízben főzöd a rizst? Vigyázz, veszélyes lehet!

Kevés vízben főzöd a rizst? Vigyázz, veszélyes lehet!

Tud­tad, hogy ha egy­sze­rűen ha­gyod, hogy a rizs fel­szívja a fő­ző­vi­zét, ve­szé­lyes ar­zént jut­tat­hatsz a szer­ve­ze­tedbe?

Csak óvatosan! Ezért veszélyes a férfiakra a tej és a sajt

Csak óvatosan! Ezért veszélyes a férfiakra a tej és a sajt

Min­dent meg­ten­né­tek egy kis­ba­báért? Akkor jó, ha a le­endő apuka is vi­gyáz az ét­rend­jére.

Min­dent meg­ten­né­tek egy kis­ba­báért? Akkor jó, ha a le­endő apuka is vi­gyáz az ét­rend­jére: egy ame­ri­kai ku­ta­tás sze­rint ugyanis napi három sze­let sajt, vagy három adag zsí­ros tej­ter­mék már ko­mo­lyan ront­hatja a sperma mi­nő­sé­gét.

Vigyázz, így rontod el a napodat már reggel!

Vigyázz, így rontod el a napodat már reggel!

Neked sincs túl sok időd, mi­előtt el­in­dul­nál a mun­ka­he­lyedre?

Neked sincs túl sok időd a ké­szü­lő­désre, mi­előtt el­in­dul­nál a mun­ka­he­lyedre? Ha így van, akkor leg­alább ne ronts a hely­ze­ten, és ke­rüld el azo­kat a szo­ká­so­kat, ame­lyek­kel már előre tönk­re­te­szed a na­po­dat.

Mondj nemet a kétségekre! - Íme a boldogabb jövőd titka

Mondj nemet a kétségekre! - Íme a boldogabb jövőd titka

Tedd félre az ag­go­dal­ma­kat! Hagy a hátad mö­gött a fé­lel­me­ket! Ha ezt a 7 lé­pést be­tar­tod, nem marad előt­ted aka­dály, és bár­mit el­ér­hetsz.

Most figyelj! Ezért nagyon egészséges a retek

Most figyelj! Ezért nagyon egészséges a retek

Ret­tegsz az influ­en­zá­tól? Min­denki köhög-prüsz­köl kö­rü­löt­ted? Téged is meg­véd a retek! Mu­tat­juk, ho­gyan.

Ret­tegsz az influ­en­zá­tól? Min­denki köhög-prüsz­köl kö­rü­löt­ted? Téged is meg­véd a retek! Mu­tat­juk, ho­gyan.

Ezért nagyon veszélyes diétázni az influenzaszezonban

Ezért nagyon veszélyes diétázni az influenzaszezonban

Egy­ol­dalú di­é­ták, lé­böjt? Ne most!

Egy­ol­dalú di­é­ták, in­ten­zív, mé­reg­te­le­nítő lé­böjt? Ne most! Az egész­sé­ge­det koc­káz­ta­tod, ha pont most nem fi­gyelsz oda a ki­egyen­sú­lyo­zott táp­lál­ko­zásra.

Ezt az ételt edd, és jobban alszol este

Ezt az ételt edd, és jobban alszol este

Meg­mu­tat­juk, mi az az öt étel, amit ér­de­mes fo­gyasz­tani.

Ha nem al­szol jól, más­nap is fá­radt, gyű­rött le­szel. A pi­hen­tető éj­sza­kát pedig az is be­fo­lyá­solja, mit eszel le­fek­vés előtt. Meg­mu­tat­juk, mi az az öt étel, amit ér­de­mes fo­gyasz­tani, és mi az, amit min­den­képp ke­rülj.

Ha így eszel, nem veszekedtek majd a pároddal

Ha így eszel, nem veszekedtek majd a pároddal

Is­me­red azt az ér­zést, hogy egyre ide­ge­sebb le­szel az éh­ség­től? Eset­leg nem tudsz vi­lá­go­san gon­dol­kodni?

Is­me­red azt az ér­zést, hogy egyre ide­ge­sebb le­szel az éh­ség­től? Eset­leg nem tudsz vi­lá­go­san gon­dol­kodni? Vi­gyázz, a kap­cso­la­tod is bán­hatja!

Megmutatta csodababáit a világ legboldogabb anyukája

Megmutatta csodababáit a világ legboldogabb anyukája

A 9 hó­na­pos ikrek anyu­kája a Fa­ce­bookra tett fel képet a ki­csik­ről. El­ké­pesztő, de a kis­ba­bák szem- és bőr­színe is kü­lön­bö­zik.

Sosem gondoltad volna! Erre is remek a fokhagyma

Sosem gondoltad volna! Erre is remek a fokhagyma

Hi­he­tet­len, mi­lyen ha­tá­sos.

A téli hó­na­pok kel­le­met­len­sé­geit kú­ráld ezzel a cso­da­szer­rel! Hi­he­tet­len, mi­lyen ha­tá­sos.

Tényleg szükség van a probiotikumra, ha antibiotikumot szedsz?

Tényleg szükség van a probiotikumra, ha antibiotikumot szedsz?

Vajon miért ja­va­sol­ják az or­vo­sok a pro­bi­o­ti­ku­mok sze­dé­sét?

Vajon miért ja­va­sol­ják az or­vo­sok a pro­bi­o­ti­ku­mok sze­dé­sét, ha an­ti­bio­ti­ku­mot írnak fel? Vajon tény­leg szük­ség van rájuk? És ho­gyan kell szedni őket, hogy op­ti­má­lis le­gyen a ha­tá­suk? Nem elég egy­sze­rűen jog­hur­tot enni?

Íme a hibák, amiket arctisztítás közben elkövetsz

Íme a hibák, amiket arctisztítás közben elkövetsz

Azt hin­néd, hogy ezt a vég­te­le­nül egy­szerű dol­got aztán vég­képp nem lehet el­ron­tani, pedig ren­ge­te­get árt­hatsz vele a bő­röd­nek, ha nem jól mosol arcot.

Túl sokat ettél? Ez az 5 gyógytea segít

Túl sokat ettél? Ez az 5 gyógytea segít

Is­me­red a bajt: az étel fan­tasz­ti­ku­san néz ki és nem bírsz el­len­állni neki.

Is­me­red a prob­lé­mát: az étel fan­tasz­ti­ku­san néz ki és nem bírsz el­len­állni a csá­bí­tás­nak. Még akkor sem, ha tudod, hogy rosszat te­szel ma­gad­dal.

Végre egy szuper ital, amely természetesen csökkenti a vérnyomásod

Végre egy szuper ital, amely természetesen csökkenti a vérnyomásod

Ne hagyd, hogy le­gyűr­jön ez az alat­to­mo­san ki­ala­kuló be­teg­ség!

Ne hagyd, hogy le­gyűr­jön ez az alat­to­mo­san ki­ala­kuló be­teg­ség! Ezzel a cso­dás hoz­zá­va­lók­ból össze­ál­lí­tott ital­lal nyerő le­hetsz.

Meglepő, de így lehet a legjobban megelőzni az influenzát

Meglepő, de így lehet a legjobban megelőzni az influenzát

Sok min­dent te­hetsz azért, hogy ne dönt­sön le a lá­bad­ról az influ­enza.

Sok min­dent te­hetsz azért, hogy ne dönt­sön le a lá­bad­ról az influ­enza. Leg­jobb, ha már meg­elő­zés­kép­pen al­kal­ma­zod eze­ket a hét­köz­napi mód­sze­re­ket.

Tedd fel magadnak ezeket a kérdéseket, és boldogabb leszel!

Tedd fel magadnak ezeket a kérdéseket, és boldogabb leszel!

Jól érzed magad az éle­ted­ben?

Biz­tos, hogy azt az éle­tet éled, amit sze­ret­nél? És ha nem, ho­gyan tud­nál ja­ví­tani a hely­ze­ten? Meg­mu­tat­juk, mi­lyen kér­dé­se­ket te­gyél fel ma­gad­nak.

Ez a betegség fenyeget, ha örökké hideg a kezed

Ez a betegség fenyeget, ha örökké hideg a kezed

Gyak­ran elő­for­dul veled?

Gyak­ran elő­for­dul veled, hogy kezed-lábad kihűl, pedig meleg ruha van raj­tad? Jó, ha tudod, hogy ezt a je­len­sé­get nem­csak a hideg okoz­hatja.

Ezekkel az ételekkel állíthatod meg a hajhullást

Ezekkel az ételekkel állíthatod meg a hajhullást

Eze­ket az éte­le­ket fo­gyaszd rend­sze­re­sen és bú­csút int­hetsz a za­varó, ál­landó haj­hul­lás­nak!

5 jel, amivel a tested azt üzeni, túl sok sót eszel

5 jel, amivel a tested azt üzeni, túl sok sót eszel

A magas vér­nyo­más nem az egyet­len ve­szé­lyes kö­vet­kez­mé­nye a sok nát­ri­u­mot tar­tal­mazó ét­rend­nek. A sós éte­lek­től rosszul érez­he­ted magad.

Boldog akarsz lenni 2017-ben? Akkor ezeket ne csináld!

Boldog akarsz lenni 2017-ben? Akkor ezeket ne csináld!

Sze­ret­nél bol­do­gab­ban élni az új évben? Akkor elő­ször is ér­de­mes pár rossz szo­kást ki­gyom­lálni a na­pi­ren­ded­ből.

Hihetetlen: ez a magyar finomság a legjobb immunerősítő

Hihetetlen: ez a magyar finomság a legjobb immunerősítő

Hit­ted volna, hogy az egyik nép­szerű ma­gyar étel­től akár még a szo­ron­gá­sod is el­múl­hat?

Így aludd ki magad az ünnepek alatt

Így aludd ki magad az ünnepek alatt

Végre sza­bad­sá­gon vagy, és van időd egy ki­csit töb­bet aludni? Fi­gyelj jól, így hoz­ha­tod ki a leg­töb­bet az al­vás­sal töl­tött időd­ből!

Végre sza­bad­sá­gon vagy, és van időd egy ki­csit töb­bet aludni? Fi­gyelj jól, így hoz­ha­tod ki a leg­töb­bet az al­vás­sal töl­tött időd­ből!

Fehér félhold a körmön: ezt jelenti, ha látod!

Fehér félhold a körmön: ezt jelenti, ha látod!

El­árul­juk, mire ér­de­mes fi­gyelni vele kap­cso­lat­ban!

7 szuper gyógynövény, ami tényleg segít legyőzni a náthát

7 szuper gyógynövény, ami tényleg segít legyőzni a náthát

Le­rö­vi­dí­tik a be­teg­sé­get!

Meg­fáz­tál és úgy érzed, semmi nem segít? Pró­báld ki eze­ket a gyógy­nö­vé­nye­ket, bi­zo­nyí­tot­tan le­rö­vi­dí­tik a be­teg­sé­get!

Ezért mártsd sóba az ujjad

Ezért mártsd sóba az ujjad

Meg­éget­ted az ujjad, és nincs más kéz­nél, csak egy kis só? Sebaj! Ha­tá­sos cso­da­szer, bát­ran al­kal­maz­ha­tod! És még mi min­den a kony­há­ból

Meg­éget­ted az ujjad, és nincs más kéz­nél, csak egy kis só? Sebaj! Ha­tá­sos cso­da­szer, bát­ran al­kal­maz­ha­tod!

Ettől villámgyorsan megnő a hajad: Íme, a legjobb hajnövesztő ételek

Ettől villámgyorsan megnő a hajad: Íme, a legjobb hajnövesztő ételek

Ezek az éte­lek telis-tele van­nak ér­té­kes táp­anya­gok­kal a haj szá­mára.

Ezek az éte­lek telis-tele van­nak ér­té­kes táp­anya­gok­kal a haj szá­mára.

2 hét alatt 3 kilót olvaszt le rólad az immunerősítő, reggeli csodaital

2 hét alatt 3 kilót olvaszt le rólad az immunerősítő, reggeli csodaital

Éh­gyo­morra kor­tyolj el be­lőle min­den reg­gel egy csé­szé­vel, és fan­tasz­ti­kus a hatás!

Az egészséges és ápolt vagina titka

Az egészséges és ápolt vagina titka

Tartsd tisz­tán és picit sa­va­san, ahogy sze­reti.

Tartsd tisz­tán és picit sa­va­san, ahogy sze­reti és ne avat­kozz bele a ter­mé­sze­tes ál­la­po­tába. Mu­tat­juk, mire fi­gyelj!

Titkos jelek a kézfejen: ezt árulják el rólad az ujjaid

Most lebuktál: ezt árulják el rólad az ujjaid

Gon­dol­tad volna, hogy az uj­jaid alap­ján is meg lehet mon­dani, mi­lyen sze­mé­lyi­ség vagy? Is­merd meg ön­ma­gad!

Gon­dol­tad volna, hogy az uj­jaid alap­ján is meg lehet mon­dani, mi­lyen sze­mé­lyi­ség vagy? Akkor most fi­gyelj, mert ez az egy­szerű a teszt úgy mű­kö­dik, mint egy tükör. Vé­gezd el, és is­merd meg va­lódi ön­ma­gad! Vajon te me­lyik tí­pusba tar­to­zol? Most végre ki­de­rül!

Intő jelek! Ezt árulja el a körmöd az egészségedről

Intő jelek! Ezt árulja el a körmöd az egészségedről

Fi­gyelj oda a kör­möd jel­zé­se­ire, mert ren­ge­teg in­for­má­ciót ad neked a tes­ted­ről.

Fi­gyelj oda a kör­möd jel­zé­se­ire, mert ren­ge­teg in­for­má­ciót ad neked a tes­ted­ről.

Vigyázz, ezektől a reggeli szokásoktól leszel totál kimerült!

Vigyázz, ezektől a reggeli szokásoktól leszel totál kimerült!

Ele­get alud­tál, mégis egész nap csak von­szo­lod magad? Nézd meg ala­po­san, ho­gyan kez­ded a napot!

Ele­get alud­tál, mégis egész nap csak von­szo­lod magad? Nézd meg, ho­gyan kez­ded a napot!

Árulkodó testrészek: így üzen az egészségedről a feneked

Árulkodó testrészek: így üzen az egészségedről a feneked

Nem is gon­dol­nád, mi­lyen be­szé­des is a hát­só­fe­led! Néz­zük, mi jel­le­mez téged.

Töredezett a hajad vége? Így teheted gyorsan rendbe

Töredezett a hajad vége? Így teheted gyorsan rendbe

Ki­lenc hasz­nos ötlet.

Ki­lenc hasz­nos ötlet. De miért is olyan fon­tos a rend­sze­res haj­vá­gás?

Te is kidőlsz, ha túleszed magad? Most kiderül, mi okozza a kajakómát!

Te is kidőlsz, ha túleszed magad? Most kiderül, mi okozza a kajakómát!

Kü­lö­nös vizs­gá­lat során de­rí­tet­ték ki a tu­dó­sok, mely élel­mi­sze­rek össz­ha­tá­sa­ként tör ránk evés után ke­gyet­len ál­mos­ság.

Fáj a gyomrod? Ezt edd, hogy gyorsan elmúljon

Fáj a gyomrod? Ezt edd, hogy gyorsan elmúljon

El­ron­tot­tad a gyom­rod?

El­ron­tot­tad a gyom­rod, vagy el­kap­tál va­lami gyo­mor­ví­rust, és most gyo­mor­fá­jás­sal, hány­in­ger­rel küz­desz? Egyes éte­lek­től hamar job­ban érzed magad.

Hullik a hajad? Vesd be a nagy szódabikarbóna-trükköt!

Hullik a hajad? Vesd be a nagy szódabikarbóna-trükköt!

Légy hűt­len a mu­ta­tós, di­va­tos fla­ko­nok­ban árult, drága sam­po­nok­hoz!

Légy hűt­len a mu­ta­tós, di­va­tos fla­ko­nok­ban árult, drága sam­po­nok­hoz, pró­bálj ki va­lami ter­mé­sze­te­seb­bet.

Ezért tegyél sót és citromot a samponodba! Nem fogod megbánni

Ezért tegyél sót és citromot a samponodba! Nem fogod megbánni

Sokan es­küsz­nek a ten­geri só és a cit­rom ál­dá­sos ha­tá­sára a haj­ápo­lás­ban. Pró­báld ki te is!

Tudtad, hogy az orrod mindent elárul a személyiségedről?

Tudtad, hogy az orrod mindent elárul a személyiségedről?

Fitos vagy hosszú, sas­orr vagy hor­gas?

Fitos vagy hosszú, sas­orr vagy hor­gas? Ha eddig nem tud­tad, hogy az orrod alakja is árul­ko­dik rólad, most meg­mu­tat­juk.

Nem idegesít többé a párod horkolása! Így lesz nyugodt éjszakád

Nem idegesít többé a párod horkolása! Így lesz nyugodt éjszakád

Veled is elő­for­dult már, hogy a párod hor­ko­lá­sára éb­red­tél az éj­szaka kö­ze­pén?

Veled is elő­for­dult már, hogy a párod hor­ko­lá­sára éb­red­tél az éj­szaka kö­ze­pén?

Ezt a csodát teszi a testeddel az almaecet

Ezt a csodát teszi a testeddel az egyszerű almaecet

A leg­sok­ol­da­lúbb szép­ség­ápo­lási szer!

A leg­sok­ol­da­lúbb ott­honi szép­ség­ápo­lási szer! Ja­vítja a vér­ke­rin­gést, ápolja a bőrt, fris­sít és élén­kít!

Most figyelj! Erről árulkodik a mellbimbód

Most figyelj! Erről árulkodik a mellbimbód

Be­felé áll a mell­bim­bód?

A mell­bim­bód nem ki­felé, hanem in­kább be­felé áll? Nem ritka je­len­ség - de ezt azért nem árt tud­nod róla! Van, ami­kor fon­tos do­log­ról árul­ko­dik.

Csodát művel testeddel a fokhagyma-méz kombó

Csodát művel testeddel a fokhagyma-méz kombó

Tur­bózd fel az im­mun­rend­sze­re­det fok­hagy­má­val és méz­zel!

Ne tömd magad gyógy­sze­rek­kel, in­kább fek­tesd a hang­súlyt a meg­elő­zésre! Tur­bózd fel az im­mun­rend­sze­re­det fok­hagy­má­val és méz­zel. Mu­tat­juk, ho­gyan!

Nem a panír a legnagyobb gond! Ezért nem egészséges a rántott hús!

Nem a panír a legnagyobb gond! Ezért nem egészséges a rántott hús!

Tudod, mi tör­té­nik a ser­pe­nyő­ben, ami­kor rán­tott húst sütsz? Meg­mu­tat­juk, miért lenne jó, ha minél ke­ve­seb­bet hasz­nál­nád ezt a tech­ni­kát.

Tudod, mi tör­té­nik a ser­pe­nyő­ben, ami­kor rán­tott húst sütsz? Meg­mu­tat­juk, miért lenne jó, ha minél ke­ve­seb­bet hasz­nál­nád ezt a tech­ni­kát. A forró olaj­ban sütés ugyanis a leg­ke­vésbé sem egész­sé­ges el­já­rás, több dolog miatt is árt­hat a szer­ve­ze­ted­nek. vagyis nem­csak az a baj, hogy a rán­tott hús hiz­lal.

A tél csodafűszere: ezt idd inkább kávé helyett

A tél csodafűszere: ezt idd inkább kávé helyett

A reg­geli kávét cse­réld le egy meleg gyöm­bé­res italra! Hi­he­tet­len, hogy mi­lyen jó­té­kony.

A reg­geli kávét cse­réld le egy meleg gyöm­bé­res italra! Hi­he­tet­len, hogy mi­lyen jó­té­kony ha­tás­sal lesz a szer­ve­zetre. Pró­báld ki te is a tél cso­da­fű­sze­rét!

Ez történik a testeddel, ha rendszeresen eszel sajtot

Ez történik a testeddel, ha rendszeresen eszel sajtot

Sze­re­ted a saj­tot, de néha rád tör a bűn­tu­dat, ha túl sokat eszel be­lőle?

Sze­re­ted a saj­tot, de néha rád tör a bűn­tu­dat, ha túl sokat eszel be­lőle? Nem ér­de­mes bán­kód­nod, egy új ku­ta­tás sze­rint ugyanis a sajt jót tesz az egész­ség­nek, pél­dául a szív­nek is. Va­gyis nyu­god­tan ren­deld meg azt a sajt­tá­lat!

Ezért tegyél egy fél citromot az ágyad mellé éjszakára

Ezért tegyél egy fél citromot az ágyad mellé éjszakára

Nem lehet eléggé di­csérni a cit­rom egész­ségre gya­ko­rolt fan­tasz­ti­kus ha­tá­sait. Már az il­la­tát is a tisz­ta­ság, a fris­ses­ség fo­gal­má­val tár­sít­juk.

Nem lehet eléggé di­csérni a cit­rom egész­ségre gya­ko­rolt fan­tasz­ti­kus ha­tá­sait. Már az il­la­tát is a tisz­ta­ság, a fris­ses­ség fo­gal­má­val tár­sít­juk - nem is hin­néd, hogy még mennyi min­denre jó! A tes­ted és a lel­ked egész­ségre egy­aránt jó ha­tás­sal van, sőt, a reg­geli mor­cos­sá­got is elűzi.

Azonnal enyhít a stressz szorításán ez az ősi módszer

Azonnal enyhít a stressz szorításán ez az ősi módszer

A stressz, kü­lö­nö­sen a tar­tós fe­szült­ség szinte min­den te­rü­le­ten rom­bolja a szer­ve­ze­tün­ket.

A stressz, kü­lö­nö­sen a tar­tós fe­szült­ség szinte min­den te­rü­le­ten rom­bolja a szer­ve­ze­tün­ket. Akár még cu­kor­be­teg­sé­get is ki­vált­hat.

Így mulaszd el a fejfájásod két perc alatt!

Így mulaszd el a fejfájásod két perc alatt!

Gyógy­szer nél­kül is el­mú­lik!

Rád tört a fej­fá­jás, de nem akarsz fáj­da­lom­csil­la­pí­tóért nyúlni? Mu­ta­tunk egy mód­szert, amellyel két perc alatt meg­sza­ba­dul­hatsz a fáj­da­lom­tól.

Kiderült, ezért vitatkoznak legtöbbet a párok a hálószobában

Kiderült, ezért vitatkoznak legtöbbet a párok a hálószobában

Télen, amíg oda­kint a mí­nu­szok röp­köd­nek, bent ala­po­san be­fű­töt­te­tek, te vi­szont egy per­cet sem tudsz aludni párod mel­lett?

6 jel, ami megmutatja, hogy túl sok kávét iszol

6 jel, ami megmutatja, hogy túl sok kávét iszol

Ha ezt érzed, fogd vissza magad!

A kávé egész­sé­ges ital, de csak akkor, ha nem vi­szed túl­zásba a fo­gyasz­tá­sát. Ha ezt a hat jelet ta­pasz­ta­lod, akkor fogd vissza egy ki­csit a ká­vé­zást!

Ez a 6 trükk éjszaka pörgeti fel a fogyást

Ez a 6 trükk éjszaka pörgeti fel a fogyást

A fo­gyás leg­fon­to­sabb össze­te­vői: egész­sé­ges ét­rend, moz­gás és alvás. Ez utób­bit sem tudod meg­spó­rolni: ha ke­ve­set al­szol, nem­csak a más­nap reg­gelt koc­káz­ta­tod, hanem a di­é­tád és az edzés­prog­ra­mod ered­mé­nyét is.

A fo­gyás leg­fon­to­sabb össze­te­vői: egész­sé­ges ét­rend, moz­gás és alvás. Ez utób­bit sem tudod meg­spó­rolni: ha ke­ve­set al­szol, nem­csak a más­nap reg­gelt koc­káz­ta­tod, hanem a di­é­tád és az edzés­prog­ra­mod ered­mé­nyét is. Ám ha be­ve­ted eze­ket a trük­kö­ket, fel­pö­rög a fo­gyás!

Mindig használsz sampont hajmosáshoz? Megdöbbentő, de ez nagy hiba!

Mindig használsz sampont hajmosáshoz? Megdöbbentő, de ez nagy hiba!

Fo­gal­mad sincs, mi­lyen hi­bá­kat kö­vetsz el haj­mo­sás köz­ben. Fi­gyelj, mert meg­le­pődsz!

Fo­gal­mad sincs, mi­lyen hi­bá­kat kö­vetsz el haj­mo­sás köz­ben. Fi­gyelj, mert meg­le­pődsz!

Ezért menthet meg a fogorvos a szívinfarktustól

Ezért menthet meg a fogorvos a szívinfarktustól

A fog­prob­lé­mák a szív­nek is ár­ta­nak!

Ha ki­ha­gyod az éves fog­or­vosi el­len­őr­zést, nem­csak a mo­so­lyod szép­sége kerül ve­szélybe. A fog­prob­lé­mák ugyanis szív­be­teg­sé­gek­hez is ve­zet­het­nek.

Eleget aludtál? Öt másodperc alatt kiderül!

Eleget aludtál? Öt másodperc alatt kiderül!

Vé­gezd el az egy­szerű arc­tesz­tet!

Azt hi­szed, ele­get al­szol, mégis min­dig fá­radt vagy?Most öt má­sod­perc alatt meg­tud­ha­tod, vajon tény­leg al­vás­hi­ány­ban szen­vedsz-e.

9 betegség, ami megvakíthat

9 betegség, ami megvakíthat

A több mint 130 ezer ma­gyar vak a szü­le­té­se­kor még látó volt.

Talán azt hi­szed, veled ilyen nem tör­tén­het, de a te sze­med is örökre el­ro­mol­hat. A több mint 130 ezer ma­gyar vak a szü­le­té­se­kor még látó volt. Mond­juk, mit te­hetsz!

Egész télen őrzi egészségedet ez a gyógyerejű magyar zöldség

Egész télen őrzi egészségedet ez a gyógyerejű magyar zöldség

Ez a finom, kissé csí­pős zöld­ség meg­véd az őszi-téli idő­szak fer­tő­zé­se­i­től.

Ez a finom, kissé csí­pős zöld­ség meg­véd az őszi-téli idő­szak fer­tő­zé­se­i­től, ha pedig mégis el­ka­pod a nát­hát, segít gyor­san meg­sza­ba­dulni a kel­le­met­len tü­ne­tek­től. Le­gyen be­lőle min­dig a kam­rá­ban!

Durva különbség: így alakul a testsúlyod ha házas vagy, illetve ha egyedül élsz

Durva különbség: így alakul a testsúlyod ha házas vagy, illetve ha egyedül élsz

Egy új ku­ta­tás sze­rint a há­zas­ság segít az ide­á­lis súly meg­tar­tá­sá­ban.

Egy új ku­ta­tás sze­rint a há­zas­ság segít az ide­á­lis súly meg­tar­tá­sá­ban.

A legjobb ötletek, hogy soha többet ne ébredj karikás szemekkel

A legjobb ötletek, hogy soha többet ne ébredj karikás szemekkel

A szem alatti ka­ri­kák és duz­za­na­tok, apró szar­ka­lá­bak el­tün­te­tése nem kis fel­adat. Ha ezt a 7 ta­ná­csot meg­fo­ga­dod, nem lesz többé gon­dod vele.

Ez történik a testeddel, ha minden reggel vizet iszol

Ez történik a testeddel, ha minden reggel vizet iszol

Ér­de­mes rá­szokni!

Min­den reg­gel ká­vé­val in­dí­tod a napot? Lehet, hogy jobb ötlet lenne előtte még egy pohár vizet is meg­inni. Meg­mu­tat­juk, mi min­den tör­té­nik, ha rá­szoksz.

15 százalék az esélye, hogy cukorbeteg leszel! Olvasd el ezt, hogy elkerüld

15 százalék az esélye, hogy cukorbeteg leszel! Olvasd el ezt, hogy elkerüld

A 2-es tí­pusú cu­kor­be­teg­ség nem hir­te­len ala­kul ki: évek alatt jön létre.

A 2-es tí­pusú cu­kor­be­teg­ség nem hir­te­len ala­kul ki: évek alatt jön létre, de 50 fö­lött el­ké­pesz­tően sok az érin­tett. Élet­mód­juk át­ala­kí­tá­sá­val sokan el­ke­rül­het­nék a tény­le­ges be­teg­sé­get. Mu­tat­juk azo­kat a je­le­ket, amikre oda kel fi­gyelni!