ÉLETMÓDI

MEDICINA

Tea vagy kávé? Most kiderül, neked, mit kellene inni reggelente!

Tea vagy kávé? Most kiderül, neked, mit kellene inni reggelente!

Ha bár­ki­től meg­kér­de­zik a tea vagy a kávé az egész­sé­ge­sebb, sokan au­to­ma­ti­ku­san a teát vá­laszt­ják. De vajon igaz?

Te jó ég! Kiderült, minden második fiatal nő ettől a betegségtől szenved

Te jó ég! Kiderült, minden második fiatal nő ettől a betegségtől szenved

Ki­me­rül­tél? Lehet, hogy vas­hi­á­nyod van! Ez a prob­léma a 11-18 éves lá­nyok közel felét érinti.

Tedd fel magadnak ezeket a kérdéseket, és boldogabb leszel!

Tedd fel magadnak ezeket a kérdéseket, és boldogabb leszel!

Biz­tos, hogy azt az éle­tet éled, amit sze­ret­nél? És ha nem, akkor ho­gyan tud­nál ja­ví­tani a hely­ze­ten?

Biz­tos, hogy azt az éle­tet éled, amit sze­ret­nél? És ha nem, akkor ho­gyan tud­nál ja­ví­tani a hely­ze­ten? Vá­la­szolj őszin­tén ezekre a kér­dé­sekre!

Ez a betegség fenyeget, ha örökké hideg a kezed

Ez a betegség fenyeget, ha örökké hideg a kezed

Gyak­ran elő­for­dul veled?

Gyak­ran elő­for­dul veled, hogy kezed-lábad kihűl, pedig meleg ruha van raj­tad? Jó, ha tudod, hogy ezt a je­len­sé­get nem­csak a hideg okoz­hatja.

Ezekkel az ételekkel állíthatod meg a hajhullást

Ezekkel az ételekkel állíthatod meg a hajhullást

Eze­ket az éte­le­ket fo­gyaszd rend­sze­re­sen és bú­csút int­hetsz a za­varó, ál­landó haj­hul­lás­nak!

Boldog akarsz lenni 2017-ben? Akkor ezeket ne csináld!

Boldog akarsz lenni 2017-ben? Akkor ezeket ne csináld!

Sze­ret­nél bol­do­gab­ban élni az új évben? Akkor ér­de­mes pár rossz szo­kást ki­gyom­lálni a na­pi­ren­ded­ből.

Sze­ret­nél bol­do­gab­ban élni az új évben? Akkor ér­de­mes pár rossz szo­kást ki­gyom­lálni a na­pi­ren­ded­ből.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

5 jel, amivel a tested azt üzeni, túl sok sót eszel

5 jel, amivel a tested azt üzeni, túl sok sót eszel

A magas vér­nyo­más nem az egyet­len ve­szé­lyes kö­vet­kez­mé­nye a sok nát­ri­u­mot tar­tal­mazó ét­rend­nek.

A magas vér­nyo­más nem az egyet­len ve­szé­lyes kö­vet­kez­mé­nye a sok nát­ri­u­mot tar­tal­mazó ét­rend­nek. A sós éte­lek­től rosszul érez­he­ted magad - íme 5 meg­lepő tünet, ame­lyik arra utal, hogy túl sok van be­lőle az ét­ren­ded­ben.

Hihetetlen: ez a magyar finomság a legjobb immunerősítő

Hihetetlen: ez a magyar finomság a legjobb immunerősítő

Hit­ted volna, hogy az egyik nép­szerű ma­gyar étel­től akár még a szo­ron­gá­sod is el­múl­hat?

Hit­ted volna, hogy az egyik nép­szerű ma­gyar étel­től akár még a szo­ron­gá­sod is el­múl­hat?

Használsz alufóliát? Durva, ami kiderült az alumíniumról

Használsz alufóliát? Durva, ami kiderült az alumíniumról

Egy brit ku­ta­tás sze­rint az alu­mí­ni­um­nak ko­moly sze­repe van az Alz­hei­mer-kór ki­ala­ku­lá­sá­ban. A gyanú már ko­ráb­ban fel­me­rült erre.

Így aludd ki magad az ünnepek alatt

Így aludd ki magad az ünnepek alatt

Végre sza­bad­sá­gon vagy, és van időd egy ki­csit töb­bet aludni?

Végre sza­bad­sá­gon vagy, és van időd egy ki­csit töb­bet aludni? Fi­gyelj jól, így hoz­ha­tod ki a leg­töb­bet az al­vás­sal töl­tött időd­ből!

Ezért mártsd sóba az ujjad

Ezért mártsd sóba az ujjad

Meg­éget­ted az ujjad, és nincs más kéz­nél, csak egy kis só? Sebaj! Ha­tá­sos cso­da­szer, bát­ran al­kal­maz­ha­tod! És még mi min­dent a kony­há­ból!

Meg­éget­ted az ujjad, és nincs más kéz­nél, csak egy kis só? Sebaj! Ha­tá­sos cso­da­szer, bát­ran al­kal­maz­ha­tod! És még mi min­dent a kony­há­ból!

7 szuper gyógynövény, ami tényleg segít legyőzni a náthát

7 szuper gyógynövény, ami tényleg segít legyőzni a náthát

Le­rö­vi­dí­tik a be­teg­sé­get!

Meg­fáz­tál és úgy érzed, semmi nem segít? Pró­báld ki eze­ket a gyógy­nö­vé­nye­ket, bi­zo­nyí­tot­tan le­rö­vi­dí­tik a be­teg­sé­get!

Ettől villámgyorsan megnő a hajad: Íme, a legjobb hajnövesztő ételek

Ettől villámgyorsan megnő a hajad: Íme, a legjobb hajnövesztő ételek

Ezek az éte­lek tele van­nak olyan táp­anya­gok­kal, amik a haj szá­mára ér­té­ke­sek le­het­nek. Fe­lejtsd el a drága pa­ko­lá­so­kat!

Fehér félhold a körmön: ezt jelenti, ha látod!

Fehér félhold a körmön: ezt jelenti, ha látod!

El­árul­juk, mire ér­de­mes fi­gyelni vele kap­cso­lat­ban!

El­árul­juk, mire ér­de­mes fi­gyelni vele kap­cso­lat­ban!

2 hét alatt 3 kilót olvaszt le rólad az immunerősítő, reggeli csodaital

2 hét alatt 3 kilót olvaszt le rólad az immunerősítő, reggeli csodaital

Éh­gyo­morra kor­tyolj be­lőle reg­ge­lente egy csé­szé­vel: fan­tasz­ti­kus hatás!

Éh­gyo­morra kor­tyolj el be­lőle min­den reg­gel egy csé­szé­vel, és fan­tasz­ti­kus a hatás!

Az egészséges és ápolt vagina titka

Az egészséges és ápolt vagina titka

Tartsd tisz­tán és picit sa­va­san, ahogy sze­reti.

Tartsd tisz­tán és picit sa­va­san, ahogy sze­reti és ne avat­kozz bele a ter­mé­sze­tes ál­la­po­tába. Mu­tat­juk, mire fi­gyelj!

Intő jelek! Ezt árulja el a körmöd az egészségedről

Intő jelek! Ezt árulja el a körmöd az egészségedről

Fi­gyelj oda a kör­möd jel­zé­se­ire!

Fi­gyelj oda a kör­möd jel­zé­se­ire, mert ren­ge­teg in­for­má­ciót ad neked a tes­ted­ről.

Titkos jelek a kézfejen: ezt árulják el rólad az ujjaid

Most lebuktál: ezt árulják el rólad az ujjaid

Gon­dol­tad volna, hogy az uj­jaid alap­ján is meg lehet mon­dani, mi­lyen sze­mé­lyi­ség vagy? Is­merd meg ön­ma­gad!

Gon­dol­tad volna, hogy az uj­jaid alap­ján is meg lehet mon­dani, mi­lyen sze­mé­lyi­ség vagy? Akkor most fi­gyelj, mert ez az egy­szerű a teszt úgy mű­kö­dik, mint egy tükör. Vé­gezd el, és is­merd meg va­lódi ön­ma­gad! Vajon te me­lyik tí­pusba tar­to­zol? Most végre ki­de­rül!

Vigyázz, ezektől a reggeli szokásoktól leszel totál kimerült!

Vigyázz, ezektől a reggeli szokásoktól leszel totál kimerült!

Nézd meg, ho­gyan kez­ded a napot!

Ele­get alud­tál, mégis egész nap csak von­szo­lod magad? Lehet, hogy a reg­geli szo­ká­sa­id­ban ta­lálsz rá a fá­radt­ság ma­gya­rá­za­tára.

Hullik a hajad? Vesd be a nagy szódabikarbóna-trükköt!

Hullik a hajad? Vesd be a nagy szódabikarbóna-trükköt!

Légy hűt­len a mu­ta­tós, di­va­tos fla­ko­nok­ban árult, drága sam­po­nok­hoz, pró­bálj ki va­lami ter­mé­sze­te­seb­bet.

Árulkodó testrészek: így üzen az egészségedről a feneked

Árulkodó testrészek: így üzen az egészségedről a feneked

Nem is gon­dol­nád, mi­lyen be­szé­des is a hátsó feled! Fi­gyelj rá! Ér­de­mes.

Nem is gon­dol­nád, mi­lyen be­szé­des is a hátsó feled! El­árulja pl, mi­lyen be­teg­ségre vagy haj­la­mos. Fi­gyelj rá!

Töredezett a hajad vége? Így teheted gyorsan rendbe

Töredezett a hajad vége? Így teheted gyorsan rendbe

Ki­lenc hasz­nos ötlet.

Ki­lenc hasz­nos ötlet. De miért is olyan fon­tos a rend­sze­res haj­vá­gás?

Te is kidőlsz, ha túleszed magad? Most kiderül, mi okozza a kajakómát!

Te is kidőlsz, ha túleszed magad? Most kiderül, mi okozza a kajakómát!

Kü­lö­nös vizs­gá­lat során de­rí­tet­ték ki a tu­dó­sok, mely élel­mi­sze­rek össz­ha­tá­sa­ként tör ránk evés után ke­gyet­len ál­mos­ság.

Tudtad, hogy az orrod mindent elárul a személyiségedről?

Tudtad, hogy az orrod mindent elárul a személyiségedről?

Ha eddig nem tud­tad, hogy az orrod alakja is árul­ko­dik rólad, most meg­mu­tat­juk.

Ha eddig nem tud­tad, hogy az orrod alakja is árul­ko­dik rólad, most meg­mu­tat­juk.

Döbbenetes rombolás: Ezt műveli a testeddel az energiaital

Döbbenetes rombolás: Ezt műveli a testeddel az energiaital

Ku­ta­tá­sok sze­rint olyan, mint a drog.

Vágysz egy kis friss ener­gi­ára munka köz­ben? Job­ban ten­néd, ha nem ener­gia­ital­hoz nyúl­nál ilyen­kor!

Nem idegesít többé a párod horkolása! Így lesz nyugodt éjszakád

Nem idegesít többé a párod horkolása! Így lesz nyugodt éjszakád

Mu­tat­juk a leg­jobb mód­sze­re­ket!

Veled is elő­for­dult már, hogy a párod hor­ko­lá­sára éb­red­tél az éj­szaka kö­ze­pén, és azon gon­dol­koz­tál, ho­gyan vet­het­nél ennek véget?

Fáj a gyomrod? Ezt edd, hogy gyorsan elmúljon

Fáj a gyomrod? Ezt edd, hogy gyorsan elmúljon

El­ron­tot­tad a gyom­rod, vagy el­kap­tál va­lami gyo­mor­ví­rust, és most gyo­mor­fá­jás­sal, hány­in­ger­rel küz­desz?

El­ron­tot­tad a gyom­rod, vagy el­kap­tál va­lami gyo­mor­ví­rust, és most gyo­mor­fá­jás­sal, hány­in­ger­rel küz­desz? Nem csak annyit te­hetsz, hogy ki­vá­rod, amíg el­mú­lik: egyes éte­lek­től hamar job­ban érzed magad. Pró­báld ki va­la­me­lyi­ket, hogy ne kell­jen so­káig szen­ved­ned a tü­ne­tek­től.

Csodát művel testeddel a fokhagyma-méz kombó

Csodát művel testeddel a fokhagyma-méz kombó

Tur­bózd fel az im­mun­rend­sze­re­det fok­hagy­má­val és méz­zel!

Ne tömd magad gyógy­sze­rek­kel, in­kább fek­tesd a hang­súlyt a meg­elő­zésre! Mu­tat­juk, ho­gyan.

Most figyelj! Erről árulkodik a mellbimbód

Most figyelj! Erről árulkodik a mellbimbód

Be­felé áll a mell­bim­bód?

A mell­bim­bód nem ki­felé, hanem in­kább be­felé áll? Nem ritka je­len­ség - de ezt azért nem árt tud­nod róla! Van, ami­kor fon­tos do­log­ról árul­ko­dik.

Nem a panír a legnagyobb gond! Ezért nem egészséges a rántott hús!

Nem a panír a legnagyobb gond! Ezért nem egészséges a rántott hús!

Tudod, mi tör­té­nik a ser­pe­nyő­ben, ami­kor rán­tott húst sütsz? Meg­mu­tat­juk, miért lenne jó, ha minél ke­ve­sebb­szer ten­ned.

Ezt a csodát teszi a testeddel az egyszerű almaecet

Ezt a csodát teszi a testeddel az egyszerű almaecet

A leg­sok­ol­da­lúbb ott­honi szép­ség­ápo­lási szer! Ja­vítja a vér­ke­rin­gést, ápolja a bőrt, fris­sít és élén­kít!

A leg­sok­ol­da­lúbb ott­honi szép­ség­ápo­lási szer! Ja­vítja a vér­ke­rin­gést, ápolja a bőrt, fris­sít és élén­kít! Nézd meg, mi min­denre hasz­nál­ha­tod ezt a fil­lé­res cso­da­szert! Légy for­má­ban a ter­mé­szet ere­jé­vel!

Ez történik a testeddel, ha rendszeresen eszel sajtot

Ez történik a testeddel, ha rendszeresen eszel sajtot

Sze­re­ted a saj­tot, de néha rád tör a bűn­tu­dat, ha túl sokat eszel be­lőle?

Sze­re­ted a saj­tot, de néha rád tör a bűn­tu­dat, ha túl sokat eszel be­lőle? Nem ér­de­mes bán­kód­nod, egy új ku­ta­tás sze­rint ugyanis a sajt jót tesz az egész­ség­nek, pél­dául a szív­nek is. Va­gyis nyu­god­tan ren­deld meg azt a sajt­tá­lat!

A tél csodafűszere: ezt idd inkább kávé helyett

A tél csodafűszere: ezt idd inkább kávé helyett

A reg­geli kávét cse­réld le egy meleg gyöm­bé­res italra! Hi­he­tet­len, hogy mi­lyen jó­té­kony.

A reg­geli kávét cse­réld le egy meleg gyöm­bé­res italra! Hi­he­tet­len, hogy mi­lyen jó­té­kony ha­tás­sal lesz a szer­ve­zetre. Pró­báld ki te is a tél cso­da­fű­sze­rét!

Ezért tegyél egy fél citromot az ágyad mellé éjszakára

Ezért tegyél egy fél citromot az ágyad mellé éjszakára

Nem lehet eléggé di­csérni a cit­rom egész­ségre gya­ko­rolt fan­tasz­ti­kus ha­tá­sait. Már az il­la­tát is a tisz­ta­ság, a fris­ses­ség fo­gal­má­val tár­sít­juk.

Nem lehet eléggé di­csérni a cit­rom egész­ségre gya­ko­rolt fan­tasz­ti­kus ha­tá­sait. Már az il­la­tát is a tisz­ta­ság, a fris­ses­ség fo­gal­má­val tár­sít­juk - nem is hin­néd, hogy még mennyi min­denre jó! A tes­ted és a lel­ked egész­sé­gét egy­aránt védi, de még a reg­geli mor­cos­sá­got is képes el­űzni.

Azonnal enyhít a stressz szorításán ez az ősi módszer

Azonnal enyhít a stressz szorításán ez az ősi módszer

A stressz min­den te­rü­le­ten rom­bol...

A stressz, kü­lö­nö­sen a tar­tós fe­szült­ség szinte min­den te­rü­le­ten rom­bolja a szer­ve­ze­tün­ket. Ke­ve­sen tud­ják, hogy akár még cu­kor­be­teg­sé­get is ki­vált­hat. De vajon ho­gyan lehet könnyen és gyor­san csök­ken­teni?

Kiderült, ezért vitatkoznak legtöbbet a párok a hálószobában

Kiderült, ezért vitatkoznak legtöbbet a párok a hálószobában

Télen, amíg oda­kint a mí­nu­szok röp­köd­nek, bent ala­po­san be­fű­töt­te­tek, te vi­szont egy per­cet sem tudsz aludni párod mel­lett?

Így mulaszd el a fejfájásod két perc alatt!

Így mulaszd el a fejfájásod két perc alatt!

Rád tört a fej­fá­jás, de nem akarsz azon­nal fáj­da­lom­csil­la­pí­tóért nyúlni? Mu­ta­tunk egy jó mód­szert el­lene.

Rád tört a fej­fá­jás, de nem akarsz azon­nal fáj­da­lom­csil­la­pí­tóért nyúlni? Mu­ta­tunk egy jó mód­szert a fáj­da­lom ellen.

6 jel, ami megmutatja, hogy túl sok kávét iszol

6 jel, ami megmutatja, hogy túl sok kávét iszol

A kávé egész­sé­ges ital, de csak akkor, ha nem vi­szed túl­zásba a fo­gyasz­tá­sát. Ha ezt a hat jelet ta­pasz­ta­lod ma­ga­don, akkor fogd vissza egy ki­csit a ká­vé­zást!

A kávé egész­sé­ges ital, de csak akkor, ha nem vi­szed túl­zásba a fo­gyasz­tá­sát. Ha ezt a hat jelet ta­pasz­ta­lod ma­ga­don, akkor min­den­képp fogd vissza egy ki­csit a ká­vé­zást! Így csak a ká­vé­nak a szer­ve­zetre gya­ko­rolt jó ha­tá­sait fogod érezni, de az ár­tal­mait könnye­dén el­ke­rül­he­ted.

Ez a 6 trükk éjszaka pörgeti fel a fogyást

Ez a 6 trükk éjszaka pörgeti fel a fogyást

Ha ke­ve­set al­szol, nem­csak a más­nap reg­gelt koc­káz­ta­tod, hanem a di­é­tád és az edzés­prog­ra­mod ered­mé­nyét is. Ám ha be­ve­ted eze­ket a trük­kö­ket, fel­pö­rög a fo­gyás!

Ha ke­ve­set al­szol, nem­csak a más­nap reg­gelt koc­káz­ta­tod, hanem a di­é­tád és az edzés­prog­ra­mod ered­mé­nyét is. Ám ha be­ve­ted eze­ket a trük­kö­ket, fel­pö­rög a fo­gyás!

Ezért menthet meg a fogorvos a szívinfarktustól

Ezért menthet meg a fogorvos a szívinfarktustól

A fog­prob­lé­mák a szív­nek is ár­ta­nak!

Ha ki­ha­gyod az éves fog­or­vosi el­len­őr­zést, nem­csak a mo­so­lyod szép­sége kerül ve­szélybe. A fog­prob­lé­mák ugyanis szív­be­teg­sé­gek­hez is ve­zet­het­nek.

Ezért nem szabad egy újszülöttet 30 percnél tovább autóztatni

Ezért nem szabad egy újszülöttet 30 percnél tovább autóztatni

Ve­szély­ben lehet a baba!

Brit ku­ta­tók sze­rint a kis­ba­bát akár a ful­la­dás ve­szé­lye is fe­nye­get­heti, ha hosszabb ideig az au­tós­ülés­ben ül. Leg­fel­jebb fél órát au­tóz­tas­suk!

Mindig használsz sampont hajmosáshoz? Megdöbbentő, de ez nagy hiba!

Mindig használsz sampont hajmosáshoz? Megdöbbentő, de ez nagy hiba!

Fo­gal­mad sincs, mi­lyen hi­bá­kat kö­vetsz el haj­mo­sás köz­ben. Fi­gyelj, mert meg­le­pődsz!

Egész télen őrzi egészségedet ez a gyógyerejű magyar zöldség

Egész télen őrzi egészségedet ez a gyógyerejű magyar zöldség

Ez a finom, kissé csí­pős zöld­ség meg­véd az őszi-téli idő­szak fer­tő­zé­se­i­től, ha pedig mégis el­ka­pod a nát­hát, segít gyor­san meg­gyó­gyulni.

Ez a finom, kissé csí­pős zöld­ség meg­véd az őszi-téli idő­szak fer­tő­zé­se­i­től, ha pedig mégis el­ka­pod a nát­hát, segít gyor­san meg­sza­ba­dulni a kel­le­met­len tü­ne­tek­től. Le­gyen be­lőle min­dig a kam­rá­ban, mert na­gyon sok­féle egész­sé­ges fi­nom­ság alap­anyaga lehet a sa­lá­tá­tól a kö­hö­gés el­leni házi gyógy­sze­rig.

9 betegség, ami megvakíthat

9 betegség, ami megvakíthat

Talán azt hi­szed, veled ilyen nem tör­tén­het, de a te sze­med is örökre el­ro­mol­hat. A több mint 130 ezer ma­gyar vak a szü­le­té­se­kor még látó volt. Mond­juk, mit te­hetsz!

Talán azt hi­szed, veled ilyen nem tör­tén­het, de a te sze­med is örökre el­ro­mol­hat. A több mint 130 ezer ma­gyar vak a szü­le­té­se­kor még látó volt. Mond­juk, mit te­hetsz!

Eleget aludtál? Öt másodperc alatt kiderül!

Eleget aludtál? Öt másodperc alatt kiderül!

Azt hi­szed, ele­get al­szol, mégis min­dig fá­radt vagy? Most öt má­sod­perc alatt meg­tud­ha­tod, vajon tény­leg al­vás­hi­ány­ban szen­vedsz-e.

Azt hi­szed, ele­get al­szol, mégis min­dig fá­radt vagy? Lehet, hogy még­sem al­szol ele­get, vagy a pi­he­né­sed mi­nő­sége nem meg­fe­lelő. Most öt má­sod­perc alatt meg­tud­ha­tod, vajon tény­leg al­vás­hi­ány­ban szen­vedsz-e. Ha igen, igye­kezz ko­ráb­ban le­fe­küdni, mert a kevés alvás na­gyon ár­tal­mas!

Durva különbség: így alakul a testsúlyod ha házas vagy, illetve ha egyedül élsz

Durva különbség: így alakul a testsúlyod ha házas vagy, illetve ha egyedül élsz

Egy új ku­ta­tás sze­rint a há­zas­ság segít az ide­á­lis súly meg­tar­tá­sá­ban.

Egy új ku­ta­tás sze­rint a há­zas­ság segít az ide­á­lis súly meg­tar­tá­sá­ban. És ez nem­csak a nőkre, hanem a házas férfi­akra is igaz! Sőt, az ő ese­tük­ben még ko­mo­lyabb a hatás, a há­zas­ság szá­mos ko­moly kór­kép meg­elő­zé­sé­ben segít.

15 százalék az esélye, hogy cukorbeteg leszel! Olvasd el ezt, hogy elkerüld

15 százalék az esélye, hogy cukorbeteg leszel! Olvasd el ezt, hogy elkerüld

50 fö­lött el­ké­pesz­tően sok az érin­tett. Az élet­mód át­ala­kí­tás se­gí­tene!

50 fö­lött el­ké­pesz­tően sok az érin­tett. Az élet­mód át­ala­kí­tás se­gí­tene!

Ez történik a testeddel, ha minden reggel vizet iszol

Ez történik a testeddel, ha minden reggel vizet iszol

Min­den reg­gel ká­vé­val in­dí­tod a napot? Lehet, hogy jobb ötlet lenne előtte még egy pohár vizet is meg­inni. Meg­mu­tat­juk, mi min­den tör­té­nik, ha rá­szoksz.

Min­den reg­gel ká­vé­val in­dí­tod a napot? Lehet, hogy jobb ötlet lenne előtte még egy pohár vizet is meg­inni. Meg­mu­tat­juk, mi min­den tör­té­nik, ha rá­szoksz. Ko­ráb­ban talán nem is gon­dol­tad volna, mennyi min­den­ben se­gít­het ez az egy­szerű reg­geli ri­tu­álé, pedig az egész szer­ve­ze­ted örülni fog neki!

A legjobb ötletek, hogy soha többet ne ébredj karikás szemekkel

A legjobb ötletek, hogy soha többet ne ébredj karikás szemekkel

A szem alatti ka­ri­kák és duz­za­na­tok, apró szar­ka­lá­bak el­tün­te­tése nem kis fel­adat. Ha ezt a 7 ta­ná­csot meg­fo­ga­dod, nem lesz többé gon­dod vele.

Itt a csodacsoki, ami megszünteti a menstruációs fájdalmat!

Itt a csodacsoki, ami egycsapásra megszünteti a menstruációs fájdalmat!

A Nők Holdja nevet kapta az a kéz­mű­ves csoki, mely ha­té­ko­nyan eny­híti a nők szen­ve­dé­sét.

Naponta zuhanyzol? Nagy hiba! Szokj le róla!

Naponta zuhanyzol? Nagy hiba! Szokj le róla!

Igen, bár­mi­lyen fur­csán is hang­zik, a szak­ér­tők sze­rint té­ve­dés­ben élünk.

Igen, bár­mi­lyen fur­csán is hang­zik, a szak­ér­tők sze­rint té­ve­dés­ben élünk.

Kiderült, miért vagy őrülten éhes, miközben diétázol

Kiderült, miért vagy őrülten éhes, miközben diétázol

Ész­re­vet­ted már, hogy ha fogyni pró­bálsz, azon­nal ré­me­sen éhes le­szel, és min­dent meg­en­nél, ami eléd kerül?Meg­mu­tat­juk, mi áll a hát­tér­ben.

Ész­re­vet­ted már, hogy ha fogyni pró­bálsz, azon­nal ré­me­sen éhes le­szel, és leg­szí­ve­seb­ben min­dent meg­en­nél, ami eléd kerül? Nos, ezzel egy­ál­ta­lán nem vagy egye­dül, sőt: min­den fo­gyó­kú­rázó meg­ta­pasz­talja ezt a kel­le­met­len­sé­get. Meg­mu­tat­juk, mi áll­hat az éh­ség­ro­ha­mok hát­te­ré­ben.

Itt a legújabb extrém intim-kezelés: A vaginamaszk!

Itt a legújabb extrém intim-kezelés: A vaginamaszk!

Egé­szen el­ké­pesztő a leg­újabb szé­pé­szeti ke­ze­lés. A va­gi­na­maszk öt­lete elő­ször őrült­ség­nek hang­zik...

Egé­szen el­ké­pesztő a leg­újabb szé­pé­szeti ke­ze­lés. A va­gi­na­maszk öt­lete elő­ször őrült­ség­nek hang­zik...

Most érik a hosszú élet vágykeltő gyümölcse, ismerd meg te is!

Most érik a hosszú élet vágykeltő gyümölcse, ismerd meg te is!

Lé­te­zik egy olyan gyü­mölcs, mely­nek an­ti­oxi­dáns-tar­talma min­den­nél ma­ga­sabb. Is­merd meg!

Lé­te­zik egy olyan gyü­mölcs, mely­nek an­ti­oxi­dáns-tar­talma min­den­nél ma­ga­sabb.

Szoktál inni ásványvizet? Durva, ami a műanyag palackokról kiderült!

Szoktál inni ásványvizet? Durva, ami a műanyag palackokról kiderült!

Egyre több ku­ta­tás bi­zo­nyítja, hogy tele van­nak a hor­mon­rend­szerbe sú­lyo­san be­avat­kozó ve­gyü­le­tek­kel.

Hihetetlen, de sok nő, emiatt az ital miatt nem esik teherbe

Hihetetlen, de sok nő, emiatt az ital miatt nem esik teherbe

Kis­ba­bát sze­ret­nél? Akkor ezt ke­rüld!

Kis­ba­bát sze­ret­nél? Akkor jobb, ha el­ke­rü­löd a di­é­tás üdí­tő­ket. Egy ta­nul­mány sze­rint ugyanis a mes­ter­sé­ges éde­sí­tő­sze­rek ront­ják a te­herbe esés esé­lyeit.

A legtöbb ember rosszul eszi a gyümölcsöket, így rontod te is el

A legtöbb ember rosszul eszi a gyümölcsöket, így rontod te is el

5 meg­lepő tényt mu­ta­tunk, amire ér­de­mes oda­fi­gyel­ned.

Te is azt gon­do­lod, hogy min­den gyü­mölcs egész­sé­ges és bár­mennyit fo­gyaszt­hatsz be­lő­lük? Ne tedd! 5 meg­lepő tényt mu­ta­tunk, amire ér­de­mes oda­fi­gyel­ned.

Ebből a gyümölcsből főzz esténként teát! Sokkal jobban fogsz aludni

Ebből a gyümölcsből főzz esténként teát! Sokkal jobban fogsz aludni

Sze­ret­nél jó dön­té­se­ket hozni, ha­té­ko­nyan vé­gezni a mun­kád? A si­ke­res nap kul­csa a pi­hen­tető éj­szaka.

Vágás nélkül gyógyítják Magyarországon a pajzsmirigyet - videó

Vágás nélkül gyógyítják Magyarországon a pajzsmirigyet - videó

A kü­lön­le­ges el­já­rás a kör­nyező or­szá­gok közül csak ide­haza ér­hető el. A beteg két napon belül meg­gyó­gyul!

Most lehidalsz, ettől a gyümölcstől lesz gyönyörű fehér a fogad

Most lehidalsz, ettől a gyümölcstől lesz gyönyörű fehér a fogad

Lé­te­zik egy gyü­mölcs, ami­nek a hé­já­tól ra­gyogó lesz a mo­so­lyod!

Lé­te­zik egy gyü­mölcs, ami nem csak is­teni finom, de a fo­ga­id­nak is jót tesz, ugyanis a hé­já­tól ra­gyo­góbb lehet a mo­so­lyod, mint eddig va­laha! Fe­lejtsd el a drága fog­fe­hé­rí­tő­ket, in­kább pró­báld ki ezt a házi prak­ti­kát!

Ijesztő: ezért veszélyes, ha a zsebedben hordod a telefonod!

Ijesztő: ezért veszélyes, ha a zsebedben hordod a telefonod!

A hosszan tartó su­gár­zás fo­ko­za­to­san rontja a sper­mium mi­nő­sé­gét.

A hosszan tartó su­gár­zás fo­ko­za­to­san rontja a sper­mium mi­nő­sé­gét. És ez még nem min­den!

A lelked gyógyítsd, ne csak a tested! - Íme az egyes betegségek lelki hátterei

A lelked gyógyítsd, ne csak a tested! - Íme az egyes betegségek lelki hátterei

Le­gyen szó meg­fá­zás­ról, cel­lu­lit­is­ről vagy epe­kő­ről, a lel­ke­det is ápold!

Le­gyen szó meg­fá­zás­ról, cel­lu­lit­is­ről vagy epe­kő­ről, a lel­ke­det is ápold!

A fogamzásgátló tablettáknak ez mellékhatását eddig nem vették észre

A fogamzásgátló tablettáknak ezt a mellékhatását eddig nem vették észre

El­ké­pesztő fel­is­me­résre ju­tot­tak a tu­dó­sok: azok a nők, akik fo­gam­zás­gát­lót szed­nek, men­tá­li­san ki­ké­szül­nek a tab­let­ták­tól.

Végre nem tilos az alkohol: 10 jó ok, hogy leguríts egy pohár sört

Végre nem tilos az alkohol: 10 jó ok, hogy leguríts egy pohár sört

Nem vé­let­le­nül olyan nép­szerű!

A sör az egyik leg­ré­gebbi és leg­nép­sze­rűbb ital. Nem vé­let­le­nül: na­gyon gaz­dag B-vi­ta­min­ban és ás­vá­nyi anya­gok­ban.

4 ötlet, hogy vedd rá a partnered, hogy ne horkoljon

4 ötlet, hogy vedd rá a partnered, hogy ne horkoljon

A bök­dö­sés sajna nem hasz­nál.

Már tudod, hogy a bök­dö­sés, döf­kö­dés nem hasz­nál. Van más meg­ol­dás is!

Ezt tudnod kell, ha a hátadon alszol

Ezt mindenkinek tudnia kell, aki a hátán szeret aludni

Ér­de­mes meg­fo­gad­nod a tip­pe­ket, hogy to­vábbra is ki­pi­hen­ten éb­redj!

Tud­tad, hogy a háton alvás a leg­egész­sé­ge­sebb póz? Ennek el­le­nére mégis ér­de­mes meg­fo­gad­nod a tip­pe­ket, hogy to­vábbra is fit­ten és ki­pi­hen­ten éb­redj!

Orvosi csoda mentheti meg a szívbetegeket Magyarországon!

Orvosi csoda mentheti meg a szívbetegeket Magyarországon!

A szív­ko­szo­rúér-be­teg­ség az egyik ve­zető ha­lá­lo­zási ok ha­zánk­ban. Ez most meg­vál­toz­hat!

A szív­ko­szo­rúér-be­teg­ség az egyik ve­zető ha­lá­lo­zási ok ha­zánk­ban. Ez most meg­vál­toz­hat!

7 fantasztikus ital, hogy sokkal jobban aludj éjszaka

7 fantasztikus ital, hogy sokkal jobban aludj éjszaka

Egé­szítsd ki velük az esti ru­ti­no­dat.

A saját, jól be­vált esti ru­ti­no­dat egé­szítsd ki ezek­kel a tra­di­ci­o­ná­lis, ter­mé­sze­tes ita­lok­kal. Mé­lyeb­ben, hosszab­ban, za­var­ta­la­nab­bul fogsz tőle aludni.

Még az orvosok is meglepődtek: így hat az egészségre az erőspaprika

Még az orvosok is meglepődtek: így hat az egészségre az erőspaprika

Gon­dol­tad volna, hogy a csí­pős pap­rika fo­gyasz­tása el­len­ál­lóvá tesz és to­vább fogsz élni?

Így tüntetheted el 2 perc alatt egy egyszerű trükkel a fejfájásod

Így tüntetheted el 2 perc alatt egy egyszerű trükkel a fejfájásod

Nem akarsz foly­ton fáj­da­lom­csil­la­pí­tó­kon élni? Meg fogsz le­pődni, mi se­gí­tett több, mint egy mil­lió em­ber­nek.

Ez az egyszerű turmixital hatékonyan csökkenti a vérnyomásodat

Ez az egyszerű turmixital hatékonyan csökkenti a vérnyomásodat

A magas vér­nyo­más csend­ben, ész­re­vét­le­nül teszi tönkre a szer­ve­ze­te­det.

Így szabadulhatsz meg a leggyorsabban az őszi náthától

Így szabadulhatsz meg a leggyorsabban az őszi náthától

Hir­te­len kö­szön­tött ránk a hideg ősz, ami egy­út­tal azt is je­lenti, hogy mos­tan­tól a nát­ha­sze­zon­nal is szá­mol­nunk kell.

Hir­te­len kö­szön­tött ránk a hideg ősz, ami egy­út­tal azt is je­lenti, hogy mos­tan­tól a nát­ha­sze­zon­nal is szá­mol­nunk kell. De vajon mit te­hetsz, hogy minél ha­ma­rabb ki­lá­balj a be­teg­ség­ből, ha egy­szer utol­ért? Nyugi, akár három nap is elég lehet a gyó­gyu­lás­hoz!

Utánajártunk: tényleg veszélyes hason aludni a férfiaknak?

Utánajártunk: tényleg veszélyes hason aludni a férfiaknak?

Két­ség­kí­vül az egyik leg­ké­nyel­me­sebb póz a hason alvás, ennek el­le­nére né­hány em­ber­nek ve­szé­lyes lehet!

Két­ség­kí­vül az egyik leg­ké­nyel­me­sebb póz a hason alvás, ennek el­le­nére né­hány em­ber­nek ve­szé­lyes lehet!

Ezért nem szabadna soha a saját lakásodban dohányozni

Ezért nem szabadna soha a saját lakásodban dohányozni

Szinte hi­he­tet­len, de a ci­ga­ret­ta­füst még hat hónap el­tel­té­vel is jelen van a la­kás­ban, és mér­gezi a csa­lá­do­dat.

Íme az ital, ami legyőzte a kávét! Ezt kellene innod minden reggel

Íme az ital, ami legyőzte a kávét! Ezt kellene innod minden reggel

Mit szól­nál, ha ezen­túl a reg­geli ká­vé­dat egy sok­kal egész­sé­ge­sebb italra cse­rél­néd? A zöld tea az éle­te­det meg­ment­heti!

Állandóan elalszol a tévé előtt? Téged is támadhat a csendes gyilkos

Állandóan elalszol a tévé előtt? Téged is támadhat a csendes gyilkos

Mu­tat­juk, mi lehet az oka. Férfi­ak­nak kü­lö­nö­sen ve­szé­lyes!

Te is azok közé tar­to­zol, akik el­al­sza­nak a tévé előtt és alig vár­ják, hogy ágyba ke­rül­hes­se­nek? Mu­tat­juk, mi lehet az oka. Férfi­ak­nak kü­lö­nö­sen ve­szé­lyes!