ÉLETMÓDI

KEDVENC

Star Wars: Sosem látott bakiparádé került elő!

Star Wars: Sosem látott bakiparádé került elő!

40 éves videó a neten.

40 éves videó a neten. George Lucas már akkor gon­dolt arra, hogy gon­do­san össze­gyűjtse a balul si­ke­rült je­le­ne­te­ket. Most mi is ka­cag­ha­tunk raj­tuk.

7 tény, ami közös minden intelligens nőben!

7 tény, ami közös minden intelligens nőben!

Ma­gadra is­mersz? Me­lyik illik rád?

Egyre több férfi pa­nasz­ko­dik: már nem elég, ha egy nő szép, cuki és ott­ho­no­san mozog a kony­há­ban. In­tel­li­gens nőt pedig nem fel­tét­le­nül csak egye­temi klu­bok­ban ta­lálni.

Ilyen csodálatos felvételeket még biztosan nem láttál a jeges Dunáról! - videó

Ilyen csodálatos felvételeket még biztosan nem láttál a jeges Dunáról!

Akár az Északi-sar­kon is ké­szül­he­tett volna.

El­sőre azt gon­dol­hat­nánk, hogy nem is Bu­da­pes­ten, hanem az Északi-sar­kon for­gott ez film.

Ezt a magyar kutyát imádják most Amerikában

Ezt a magyar kutyát imádják most Amerikában

Őt ün­nep­lik most!

Ame­rika leg­ran­go­sabb ku­tya­ver­se­nyén egy ma­gyar kutya lett a leg­szebb. Őt ün­nep­lik most a világ másik ol­da­lán! Idén elő­ször egy ma­gyar faj­tát vá­lasz­tot­tak.

A csend mesterei - a legdurvább gyerekcsínyek!

A csend mesterei - a legdurvább gyerekcsínyek!

Eze­ken a ké­pe­ken vinnyog a világ.

Ha hisz­tiz­nek a gye­re­kek, egy szülő sem bol­dog. Ettől csak egy rosszabb hely­zet lehet, ha csend­ben van­nak. Azt is meg­mu­tat­juk, miért.

Új őrület a Mondd el krumplival!

Új őrület a Mondd el krumplival!

10.000 dol­lárt keres krump­li­üze­ne­tek kül­dé­sé­vel egy hónap alatt! Ma­gyar­or­szág­ról Ang­li­ába össze­sen 5-6 ezer fo­rin­tért lehet egy Bol­dog Anyák Napja fel­irat­tal el­lá­tott krump­lit kül­deni.

10.000 dol­lárt keres krump­li­üze­ne­tek kül­dé­sé­vel egy hónap alatt. Ma­gyar­or­szág­ról Ang­li­ába össze­sen 5-6 ezer fo­rin­tért lehet egy Bol­dog Anyák Napja fel­irat­tal.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Vége a féltékenységnek: kapcsolj "szellemüzemmódra" a Facebookon!

Vége a féltékenységnek: kapcsolj "szellemüzemmódra" a Facebookon!

Nem látja: on­line vagy, ol­vas­tad-e!

Téged is za­vart már, hogy min­dig nyo­mon kö­vet­hető, mikor vol­tál fent a Fa­ce­book Cha­ten utol­jára? És az is, hogy le­ve­le­ző­part­ne­red pon­to­san tudta, el­ol­vas­tad-e a so­rait, és ha igen, mikor? Nos, ennek vége.

Tiéd lehet ez a ház! Nincs egymillió!

Tiéd lehet ez a ház! Nincs egymillió!

Öt nap alatt bár­hol fel­épí­tik, sőt, már szá­mos vál­lal­ko­zás fog­lal­ko­zik ki­zá­ró­lag azzal, hogy ezzel a tech­ni­ká­val építse meg le­endő ott­ho­nod. Ál­lí­tó­lag szinte fil­lé­rek­ből.

Öt nap alatt bár­hol fel­épí­tik, sőt, már szá­mos vál­lal­ko­zás fog­lal­ko­zik ki­zá­ró­lag azzal, hogy ezzel a tech­ni­ká­val építse meg le­endő ott­ho­nod. Ál­lí­tó­lag szinte fil­lé­rek­ből.

15 baklövés - igen, ezeket emberek alkották!

15 baklövés - igen, ezeket emberek alkották!

A terv­raj­zo­kon vajon mi sze­re­pelt?

A terv­raj­zo­kon vajon mi sze­re­pelt? Az em­beri elme cso­dákra képes, és a mér­nö­kök egy je­len­tős része is. A ma­ra­dék mun­kás­sá­gát itt cso­dál­hat­juk meg.

Mosolybomba: ezt gondolják a gyerekek a Karácsonyról!

Mosolybomba: ezt gondolják a gyerekek a Karácsonyról!

A hat éves Csilla min­dent visz.

A hat éves Csilla min­dent visz. Per­sze a töb­biek miatt sem kell a szü­lők­nek szé­gyen­kez­niük. Íme a vá­la­szok, ho­gyan lát­ják a gye­re­kek az ün­ne­pe­ket.

Megújult a Facebook - neked bekapcsolták már az új funkciót?

Megújult a Facebook - neked bekapcsolták már az új funkciót?

For­ra­da­lom - vége a szürke hét­köz­na­pok­nak. Zuc­ker­ber­gék megint na­gyot dob­tak.

For­ra­da­lom - vége a szürke hét­köz­na­pok­nak. Zuc­ker­ber­gék megint na­gyot dob­tak.

Űrtechnika! Íme Zuckerberg okosotthona!

Űrtechnika! Íme Zuckerberg okosotthona!

Be­já­ró­nőre köl­te­nie sem kell.

A Fa­ce­book-vezér idén ja­nu­ár­ban vette a fe­jébe, hogy olyan mes­ter­sé­ges in­tel­li­gen­ciát alkot meg, ami az összes ház kö­rüli te­en­dőt segít el­vé­gezni he­lyette.

Ilyen az összetartás: Ennél meghatóbb videó ma már nem lesz

Ilyen az összetartás: Ennél meghatóbb videó ma már nem lesz

Van egy osz­tály va­la­hol a vi­lá­gon, ahol a srá­cok nem hor­da­nak szem­el­len­zőt.

Lista! Erre a dalra szexeltünk idén a legtöbbet!

Lista! Erre a dalra szexeltünk idén a legtöbbet!

A Spo­tify-nak kö­szön­he­tően idén már az sem titok, me­lyek azok a zenei slá­ge­rek, ame­lye­ket a leg­több­ször pör­get­tünk az idén a mobil-esz­kö­ze­in­ken.

A Spo­tify-nak kö­szön­he­tően idén már az sem titok, me­lyek azok a zenei slá­ge­rek, ame­lye­ket a leg­több­ször pör­get­tünk az idén a mobil-esz­kö­ze­in­ken. A vál­la­lat rá­adá­sul nem csak egy top­lis­tát, hanem egy te­ma­ti­kus rang­lét­rát is fel­ál­lí­tott. Neked is ez ment alatta?

Reszkessetek betörők: 11 trükk, amit nem vettél észre!

Reszkessetek betörők: 11 trükk, amit nem vettél észre!

Ha ezt el­ol­va­sod, idén már más­képp nézed majd a ked­venc fil­med. Hi­he­tet­len tit­kok­ról ránt­juk le a lep­let.

Ha ezt el­ol­va­sod, idén már más­képp nézed majd a ked­venc fil­med. Hi­he­tet­len tit­kok­ról ránt­juk le a lep­let.

Zokogva fogadta a kislány, hogy csoda történt vele!

Zokogva fogadta a kislány, hogy csoda történt vele!

Plüss­ku­tyá­ját sze­rette a leg­job­ban.

A világ leg­jobb szü­le­i­nek ti­tu­lál­ják az in­ter­ne­ten azt a há­zas­párt, akik nem min­den­napi meg­le­pe­tés­sel ked­ves­ked­tek sze­re­tett lá­nyuk­nak. Zo­ko­gó­gör­csöt ka­pott.

Minden idők legnézettebb előzetese! Te láttad már?

Minden idők legnézettebb előzetese! Te láttad már?

A Ha­lá­los iram­ban nyol­ca­dik része min­dent visz. Száz­negy­ven mil­li­óan lát­ták - egyet­len nap alatt.

Másnaposok sms-ei! - Vajon mi történt éjszaka?

Másnaposok sms-ei! - Vajon mi történt éjszaka?

Eze­ken az üze­ne­te­ken pusz­tul a világ. Az in­ter­ne­ten fel­buk­kant egy lista, durva bulik utáni sms-eket gyűj­töt­tek össze.

Eze­ken az üze­ne­te­ken pusz­tul a világ. Az in­ter­ne­ten fel­buk­kant egy lista, durva bulik utáni sms-eket gyűj­töt­tek össze. Most mi is meg­mu­tat­juk azo­kat az üze­ne­te­ket, ame­lyekre ma­gya­rá­zat sok­szor nincs. Hi­szen egy át­mu­la­tott éj­szaka során sok olyan dolog meg­tör­tén­het, amire nem, vagy nem szí­ve­sen em­lék­szünk.

Milyen formájú a homlokod? Mindent elmond valódi személyiségedről

Milyen formájú a homlokod? Mindent elmond valódi személyiségedről

Hom­lo­kod íve és ma­gas­sága meg­mu­tatja va­lódi éne­det. Nézd meg, rád mi­lyen jel­lem­zők iga­zak.

Robbantsd le az úszógumid! Zsírgyilkos gyakorlatok a derékháj ellen

Robbantsd le az úszógumid! Zsírgyilkos gyakorlatok a derékháj ellen

Ezek­kel a ha­té­kony gya­kor­la­tok­kal cso­dás de­re­kat va­rá­zsol­hatsz ma­gad­nak. Vágj bele!

Milyen pózban alszol? Ezt árulja el rólad!

Milyen pózban alszol? Ezt árulja el rólad!

Ha lehet hinni a szak­ér­tők­nek, sokat el­árul ró­lunk az is, mi­lyen póz­ban tölt­jük az éj­sza­kánk na­gyob­bik ré­szét. Most te is meg­tu­dod, mi­lyen ember is vagy va­ló­já­ban.

Ha lehet hinni a szak­ér­tők­nek, sokat el­árul ró­lunk az is, mi­lyen póz­ban tölt­jük az éj­sza­kánk na­gyob­bik ré­szét. Most te is meg­tu­dod, mi­lyen vagy...

Megható történet! Egy kislány és az öreg bácsi különös találkozása

Megható történet! Egy kislány és az öreg bácsi különös találkozása

A be­szél­ge­tés a négy­éves kis­lány és az öreg bácsi kö­zött könnye­kig ha­totta a gyer­mek édes­any­ját és az ol­va­sók tá­bo­rát is.

Elképesztő, amit ez a 13 éves a szájával művel

Elképesztő, amit ez a 13 éves a szájával művel

A te­het­ség az utcán "hever".

Hála a mo­bil­esz­kö­zök­nek, ma már sen­ki­nek nem kell le­ma­rad­nia az él­mény­ről, még akkor sem, ha a világ másik felén van. A te­het­ség az utcán "hever".

Ezeken a képeken nevet az ország: kínos helyesírási hibák

Ezeken a képeken nevet az ország: kínos helyesírási hibák

A vá­ros­ban járva vagy akár az in­ter­ne­ten is ren­ge­teg meg­mo­so­lyog­tató he­lyes­írási hi­bá­val ta­lál­koz­ha­tunk.

A vá­ros­ban járva vagy akár a neten is ren­ge­teg meg­mo­so­lyog­tató he­lyes­írási hi­bá­val ta­lál­koz­ha­tunk.

Nézz ma fel az égre! Csodát látsz

Nézz ma fel az égre! Csodát látsz

Nem akár­mi­lyen cso­dá­nak le­het­nek szem­ta­núi azok, akik haj­lan­dóak vir­rasz­tani mind­ezért. Kedv­csi­ná­ló­ként csak annyi: ha­sonló le­he­tő­sé­günk leg­kö­ze­lebb 2034. no­vem­ber 25-én lesz.

Nem akár­mi­lyen cso­dá­nak le­het­nek szem­ta­núi azok, akik haj­lan­dóak vir­rasz­tani mind­ezért. Kedv­csi­ná­ló­ként csak annyi: ha­sonló le­he­tő­sé­günk leg­kö­ze­lebb 2034. no­vem­ber 25-én lesz.

A fél világot törte ki a frász ettől a macskától! Ilyet még nem láttál

A fél világot törte ki a frász ettől a macskától! Ilyet még nem láttál

Te mit szól­nál, ha egy­szer csak szem­be­jönne veled ez az állat? A leg­töb­ben ko­mo­lyan be­pá­ni­kol­ná­nak.

Friss! Hírek az IPhone 8-ról!

Friss! Hírek az IPhone 8-ról!

Ki­szi­vár­gott, mi­lyen mo­del­lek ér­kez­nek.

Sokan még meg sem tud­ták venni az Apple új ge­ne­rá­ciós IP­hone-jait, már most itt van­nak az első in­for­má­ciók a cég jö­vőre meg­je­lenő ké­szü­lé­ke­i­ről. Nem min­den­napi ti­ze­dik szü­li­nap jöhet.

Aggódsz, hogy valaki belépett a Facebookodba?

Aggódsz, hogy valaki belépett a Facebookodba?

Pár­kap­cso­la­to­kat, üz­leti ügye­ket is tönk­re­te­het, ha il­le­ték­te­le­nek is be­jár­nak a Fa­ce­book-fi­ó­kunkba. Így el­len­őriz­he­ted.

Pár­kap­cso­la­to­kat, üz­leti ügye­ket is tönk­re­te­het, ha il­le­ték­te­le­nek is be­jár­nak a Fa­ce­book-fi­ó­kunkba, de még ez sem kell ahhoz, hogy ki­je­lent­sük: fel­te­he­tően ke­ve­sen egyez­né­nek bele, hogy mások is hasz­nál­ják a ne­vünk alatt futó ol­dalt. Így el­len­őriz­he­ted le!

Mindent eldobsz, ha meglátod ezt a rúdtáncos lányt

Mindent eldobsz, ha meglátod ezt a rúdtáncos lányt

Ez több, mint tö­mény ero­tika vagy ak­ro­ba­ti­kus tor­na­mu­tat­vány: igazi mű­vé­szet.

Ez több, mint tö­mény ero­tika vagy ak­ro­ba­ti­kus tor­na­mu­tat­vány: igazi mű­vé­szet.

Ahogy fogod, az mindent elárul rólad!

Nincs menekvés: ahogy fogod, az mindent elárul rólad!

Egy pil­la­nat elég, hogy le­lep­lezd magad!

Mi­ni­ma­lista? Fur­fan­gos? Ke­mény csávó? Eset­leg tank? Egy pil­la­nat elég, hogy le­lep­lezd magad! Indul a nagy sze­mé­lyi­ség­teszt a volán mö­gött!

Így tüntetheted el a melltartó pántját!

Így tüntetheted el a melltartó pántját!

Ügyes trükk höl­gyek­nek, és fél perc múlva már nincs miért szé­gyen­kezni.

Min­denki tisz­tá­ban van vele, hogy a női mel­lek meg­ha­tá­rozó sze­re­pet töl­te­nek be a férfiak éle­té­ben. Így a nők éle­té­ben is ki­emelt je­len­tő­ség­gel bír­nak. Csak azok a frá­nya mell­tartó-pán­tok ne len­né­nek!

Szörnyű! Fésűvel végezte ki a kiskutyát a tatabányai kutyakozmetikus

Szörnyű! Fésűvel végezte ki a kiskutyát a tatabányai kutyakozmetikus

A kör­nyé­ken min­denki meg­döb­bent, a kutya gaz­dája fel­je­len­tést tett.

A kör­nyé­ken min­denki meg­döb­bent, a kutya gaz­dája fel­je­len­tést tett a rend­őr­sé­gen. A ha­tó­ság el­já­rást in­dí­tott ál­lat­kín­zás gya­nú­já­val.

Azt hiszed, tudtad, miért vénasszonyok nyara?

Azt hiszed, tudtad, miért vénasszonyok nyara?

Az ősz be­kö­szön­té­vel szinte min­dig fel­buk­kan a "vén­asszo­nyok nyara" ki­fe­je­zés, de vajon hon­nan is ered va­ló­já­ban?

Az ősz be­kö­szön­té­vel szinte min­dig fel­buk­kan a "vén­asszo­nyok nyara" ki­fe­je­zés, azt azon­ban csak na­gyon ke­ve­sen tud­ják, hogy hon­nan is ered va­ló­já­ban. Nos, elöl­já­ró­ban annyit: a pó­kok­nak, ök­rök­nek több közük van hozzá, mint a ko­ro­sodó asszo­nyok­nak.

6 évig senkinek sem kellett, most mozisztár lett a menhelyi kutyusból

6 évig senkinek sem kellett, most mozisztár lett a menhelyi kutyusból

Sir An­thony Hopkins szí­nész­társa lett a kutya.

Sir An­thony Hopkins szí­nész­társa lett a kutya, rá­adá­sul gaz­dára is lelt.

Gyerekekkel játszik az eltévedt delfin: videók

Gyerekekkel játszik az eltévedt delfin - videók!

A sze­ren­csé­sek fo­tóz­hat­ják vagy vi­de­óz­hat­ják is a víz­ben

A sze­ren­csé­sek fo­tóz­hat­ják vagy vi­de­óz­hat­ják is a víz­ben, na­gyon ba­rát­sá­gos. A né­met­or­szági Ki­el­ben tör­tént az eset

A macskád ölelgetése az életedbe kerülhet

A macskád ölelgetése az életedbe kerülhet

Csó­kol­gatni szi­go­rúan tilos!

Sok­kal gya­ko­ribb egy macs­kák ter­jesz­tette bak­te­ri­á­lis fer­tő­zés, mint ko­ráb­ban gon­dol­ták. Csó­kol­gatni szi­go­rúan tilos!

Levegőben született ez a baba!

Levegőben született ez a baba!

El­ké­pesztő aján­dé­kot ka­pott a lé­gi­tár­sa­ság­tól.

Nem min­den­napi aján­dék lett a ju­talma. Több ezer méter ma­ga­san, egy utas­szál­lító fe­dél­ze­tén jött a vi­lágra egy kisfiú, akit a re­pülő sze­mély­zete, azaz a stew­ar­des­sek se­gí­tet­tek a vi­lágra.

Ez a kávé 18 órán át ébren tart!

Ez a kávé 18 órán át ébren tart!

Nem is adják ki min­den­ki­nek.

Egy ade­la­ide-i ká­vézó olyan kávét fej­lesz­tett ki a ven­dé­ge­i­nek, ami­ben nyolc­van­szor több koffein van, mint egy nor­mál eszp­resszó­ban. A ta­pasz­ta­la­taik sze­rint ti­zen­nyolc órán ke­resz­tül tartja ébren a ven­dé­ge­i­ket.

Eszméletlen, mit művelt a só ezzel a ruhával!

Eszméletlen, mit művelt a só ezzel a ruhával!

Hosszú időn át ázott a Holt-ten­ger vi­zé­ben az ütött-ko­pott kabát. Egé­szen el­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül!

Hosszú időn át ázott a Holt-ten­ger vi­zé­ben az ütött-ko­pott kabát. Egé­szen el­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül!

Eszméletlen, amit ez a kis torzonborz kutyus véghezvitt!

Eszméletlen, amit ez a kis torzonborz kutyus véghezvitt!

Egy kó­borló ku­tyus a leg­el­eset­tebb!

Egy si­va­tag­ban cél­ta­la­nul kó­borló ku­tyus­nál nem lé­te­zik el­eset­tebb állat. Dion nagy sze­ren­cséje egy fu­tó­ver­seny volt, mely­hez csat­la­ko­zott.

Ez a macska annyira szép, hogy fal adja a másikat!

Ez a macska annyira szép, hogy fal adja a másikat!

Thor igazi sztár.

Thor igazi sztár. Nem tud­nak be­telni kü­lön­le­ges bun­dá­já­val a ra­jon­gói. Kevés hozzá ha­sonló cica lé­te­zik.

Te is fel-alá járkálsz telefonálás közben? Ezért!

Te is fel-alá járkálsz telefonálás közben? Ezért!

Meg­csör­ren a mobil, az ember fel­emeli és már el is indul ugyan­az­zal a len­dü­let­tel. De miért?

Meg­csör­ren a mobil, az ember fel­emeli és már el is indul ugyan­az­zal a len­dü­let­tel. Vagy csak egy­sze­rűen el­kezdi bi­riz­gálni a haját. De miért?

A legőszintébb autóhirdetésen röhög a net!

A legőszintébb autóhirdetésen röhög a net!

Ez­út­tal egy Ford Mon­deo tu­laj­do­nosa, pon­to­sab­ban a tu­laj­do­no­sá­nak a gyer­meke tette fel a netre.

Ez­út­tal egy Ford Mon­deo tu­laj­do­nosa, pon­to­sab­ban a tu­laj­do­no­sá­nak a gyer­meke tette fel a vi­lág­há­lóra - fu­tó­tűz­ként ter­jed.

Garázda gólya tartja rettegésben a kisvárost!

Garázda gólya tartja rettegésben a kisvárost!

A ma­dár­nak semmi nem szent...

A ma­dár­nak semmi nem szent: ahogy üve­get lát, kar­col és rom­bol. A fa­lu­siak egyet­len vá­lasz­tása, hogy hét lakat alatt tart­ják ér­té­ke­i­ket...

Fagyizz a kutyáddal!

Fagyizz együtt a kutyáddal! Íme a legjobb diétás recept

Ku­tya­me­leg­ben nem kell, hogy a ked­ven­ced ki­ma­rad­jon a fa­gyi­zás­ból, ké­szíts ott­hon kutya-gazdi fagy­lal­tot.

Ku­tya­me­leg­ben nem kell, hogy a ked­ven­ced ki­ma­rad­jon a fa­gyi­zás­ból, ké­szíts ott­hon kutya-gazdi fagy­lal­tot.

Így lehet ingyen wifid az egész országban!

Így lehet ingyen wifid az egész országban!

Végre el­jött az idő, amire rég­óta vár­tunk. Alig két hó­napja je­len­tette be egy szol­gál­tató, hogy in­gye­nes wifi-há­ló­za­tot épít ki or­szág­szerte, közel két­ezer te­le­pü­lé­sen - ter­vük va­ló­ság.

Végre el­jött az idő, amire rég­óta vár­tunk. Alig két hó­napja je­len­tette be egy vál­la­lat, hogy in­gye­nes wifi-há­ló­za­tot épít ki or­szág­szerte, közel két­ezer te­le­pü­lé­sen - ter­vük ma már va­ló­ság. Igaz, a szol­gál­ta­tá­su­kat csak bi­zo­nyos díj­cso­ma­gok előfi­ze­tői ve­he­tik igénybe, ami­hez egy al­kal­ma­zást is te­le­pí­te­niük kell a te­le­fonra.

Szívszorító: megfogta gazdái kezét a kiscica, miközben elaltatni vitték

Szívszorító: megfogta gazdái kezét a kiscica, miközben elaltatni vitték

Em­be­rek töm­ke­le­gét ha­totta meg a kép...

Em­be­rek töm­ke­le­gét ha­totta meg az a kép, ame­lyen egy cica lát­ható...

Íme a hét rejtvénye: Te megtalálod, amit az emberek többsége nem?

Íme a hét rejtvénye: Te megtalálod, amit az emberek többsége nem?

Itt az újabb őrü­let: az em­be­rek több­sége kép­te­len meg­ta­lálni a zsi­rá­fok kö­zött meg­búvó Yodát...

Kutyatelefon otthon maradt kedvenceknek!

Kutyatelefon otthon maradt kedvenceknek!

Bár­hon­nan el­érik őket a gaz­dik!

Bár­hon­nan el­érik őket a gaz­dik! De nem csak te­le­fo­nálni lehet a hi­ány­pótló kü­tyü­vel: anél­kül is meg­etet­het­jük a ked­ven­cün­ket, hogy haza kel­lene sza­lad­nunk mun­ka­idő­ben.

Bolond világ: Ismét kutya lett a város polgármestere

Bolond világ: Ismét kutya lett a város polgármestere

Senki nem mer el­lene in­dulni. Har­mad­szor vá­lasz­tot­ták újra, az összes sza­va­za­tot min­dig ő kapja.

Senki nem mer el­lene in­dulni. Har­mad­szor vá­lasz­tot­ták újra, az összes sza­va­za­tot min­dig ő kapja.

Állati szabadulóshow: ettől besírsz!

Állati szabadulóshow: ettől besírsz!

Ki­ta­lálni nem lehet olyan ka­lan­do­kat, ami­ket az ál­la­tok át­él­nek. Leg­utóbb egy csa­tor­nába szo­rult mo­só­med­vét szed­tek ki, de a meg­ol­dás­tól le­esik az állad...

Ki­ta­lálni nem lehet olyan ka­lan­do­kat, ami­ket az ál­la­tok át­él­nek. Leg­utóbb egy csa­tor­nába szo­rult mo­só­med­vét szed­tek ki, de a meg­ol­dás­tól le­esik az állad...

Győr városában feltalálták a tutit: Robban cukiságbomba!

Győr városában feltalálták a tutit: Robban cukiságbomba!

Az ál­lat­kert me­nedzs­mentje fel­épí­tette a világ leg­ara­nyo­sabb ki­fu­tó­ját!

A győri ál­lat­kert me­nedzs­mentje fel­épí­tette a világ leg­ara­nyo­sabb ki­fu­tó­ját! Elájulsz, ha meg­lá­tod!

Ha így viselkedik a kutyád, azonnal vidd orvoshoz!

Ha így viselkedik a kutyád, azonnal vidd orvoshoz!

Új be­teg­ség pusz­tít a ku­tyák kö­ré­ben!

Új be­teg­ség pusz­tít a ku­tyák kö­ré­ben! Akkor van esé­lyük túl­élni, ha idő­ben ki­de­rül a baj, ehhez azon­ban vért kell tőlük venni.

13 titok a sörről, amit ma muszáj megtudnod

13 titok a sörről, amit ma muszáj megtudnod

Ma van a vi­lág­napja!

Au­gusz­tus első pén­tekje a sör vi­lág­napja, egy ame­ri­kai kis­kocsma hir­dette meg 2012-ben. Eze­ket biz­to­san nem sej­tet­ted eddig az ital­ról!

A HADART Színház Süsüje Tolcsván jótékonykodott

A HADART Színház Süsüje Tolcsván jótékonykodott

Két­száz rá­szo­ruló gyer­mek, száz csa­lád élel­me­zé­sét se­gí­tette Süsü ba­rá­ta­i­val.

Ide menjünk a didergős hétvégén! Programok - ha esik, ha fúj!

Ide menjünk a didergős hétvégén! Programok - ha esik, ha fúj!

A hét­vé­gére újabb szél­vi­ha­ro­kat és fel­hő­sza­ka­dást je­lez­nek előre, de ne csüg­gedj! Azért van, hova menni bu­lizni, ki­kap­cso­lódni!

Durva felhőszakadás közeledik: itt csap le először!

Durva felhőszakadás közeledik: itt csap le először!

Ri­asz­tást adott ki az Or­szá­gos Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat, esze­rint he­lyen­ként rövid idő alatt 25-30 mm eső is eshet.

Ri­asz­tást adott ki az Or­szá­gos Me­te­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat, esze­rint he­lyen­ként 25-30 mm eső is eshet.

Rosszul kezdődik a hétvége: ne is álmodjunk strandolásról?

Rosszul kezdődik a hétvége: ne is álmodjunk strandolásról?

A me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint csa­pa­dé­kos lehet a pén­te­künk, ami, vall­juk be, nem a leg­jobb hír...

Ilyet még nem láttál! Durván káromkodott gazdájával a dühös kakadu!

Ilyet még nem láttál! Durván káromkodott gazdájával a dühös kakadu!

Eric­nek, a szó­ki­mondó szár­nyas­nak egy­ál­ta­lán nem tet­szett, hogy rá­kény­sze­rí­tet­ték egy tál brok­ko­lira.

10 évesen írt bakancslistát Nárcisz!

10 évesen írt bakancslistát Nárcisz!

Az izom­sor­va­dás egyik gyó­gyít­ha­tat­lan faj­tá­já­ban szen­ved a nagy­ba­jomi Lisz­tes Nár­cisz, aki már tíz­éves, noha cse­cse­mő­ként két évet jó­sol­tak csak neki. A kis­lány ba­kancs­lis­tát írt.

Az izom­sor­va­dás egyik gyó­gyít­ha­tat­lan faj­tá­já­ban szen­ved a nagy­ba­jomi Lisz­tes Nár­cisz, aki már tíz­éves, noha cse­cse­mő­ként két évet jó­sol­tak csak neki.

Így menti meg a perverzektől a kisgyerekeket az okos kutya

Így menti meg a perverzektől a kisgyerekeket az okos kutya

Egy spe­ci­á­li­san ki­kép­zett ame­ri­kai ku­tyus egye­dül­álló módon gye­rek­por­nó­so­kat buk­tat le!

Senki nem tudta, mire való a radír kék vége

Senki nem tudta, mire való a radír kék vége

Csak azt hit­ted, de rosszul tud­tad. Most év­ti­ze­des ti­tokra derül fény.

Csak azt hit­ted, de rosszul tud­tad. Most év­ti­ze­des ti­tokra derül fény: nem azért kék, hogy a tol­lat ra­dí­roz­zuk vele. Ezért is sza­kad­ha­tott ki a fü­ze­tünk.

Igazi társak ezek a négylábúak. Íme a 15 legkedveltebb kutyafajta

Igazi társak ezek a négylábúak. Íme a 15 legkedveltebb kutyafajta

Ház­őr­zőt vagy já­té­kos ba­rá­tot sze­ret­nél magad mellé? Meg­könnyít­jük a vá­lasz­tást. Ha eze­ket az ebe­ket meg­lá­tod, tudni fogod, me­lyi­kük lesz a leg­meg­fe­lebb szá­modra.

Egy maréknyi zsebkutya robbantotta fel a netet

Egy maréknyi zsebkutya robbantotta fel a netet

Nem min­den­napi fotók ké­szül­tek erről a tacs­kó­ma­má­ról és na­gyon édes kis köly­ke­i­ről.

Így dobta fel a zenész a dugóban dekkolókat az autópályán - videó

Így dobta fel a zenész a dugóban dekkolókat az autópályán - videó

Nincs lé­lek­ölőbb, mint egy bru­tá­li­san be­állt út, ki­véve, ha nem egy ze­ne­kar­ral vá­ra­ko­zunk együtt.

Nincs lé­lek­ölőbb, mint egy bru­tá­li­san be­állt út, ki­véve, ha nem egy ze­ne­kar­ral vá­ra­ko­zunk együtt.

Így vonatoznak a nyugdíjassal a megmentett kutyák

Így vonatoznak a nyugdíjassal a megmentett kutyák

Ez a kis­vá­ros ma már nem cso­dál­ko­zik a ku­tya­vo­na­ton.

Ez a kis­vá­ros ma már nem cso­dál­ko­zik a ku­tya­vo­na­ton.

Fél a kutyád a viharban? Ezzel a trükkel megnyugtathatod!

Fél a kutyád a viharban? Ezzel a trükkel megnyugtathatod!

Mos­ta­ná­ban ren­ge­teg a vihar, dör­gés és vil­lám­lás.

Mos­ta­ná­ban ren­ge­teg a vihar, dör­gés és vil­lám­lás. A ku­tyák na­gyon fél­nek ilyen­kor.

Cukiságbomba! Ilyen, amikor a cica horrort néz - Videó

Cukiságbomba! Ilyen, amikor a cica horrort néz - Videó

Nézd meg a vi­deót!

Egé­szen el­ké­pesztő, mi­lyen áb­rá­zata van a ci­cá­nak, ami­kor egy fé­lel­me­tes hor­rorfil­met ve­tí­te­nek neki. Nézd meg a vi­deót!

Mindenkit őrületbe kerget ez a feladat

Mindenkit őrületbe kerget ez a feladat

Szinte senki sem ta­lálja a jó meg­ol­dást.

Szinte senki sem ta­lálja a jó meg­ol­dást. Tesz­tek­ből, vic­ces és já­té­kos fel­ada­tok­kal Dunát lehet re­kesz­teni az in­ter­ne­ten. Ez, a szí­nes vi­rá­go­kat tar­tal­mazó egyen­let-rend­szer egé­szen más.

Cukiságbomba! A kiskutyát a hátán utaztatja a gazdija!

Cukiságbomba! A kiskutyát a hátán utaztatja a gazdija!

Ennél éde­seb­bet ma nem ta­lálsz.

Ennél éde­seb­bet ma nem ta­lálsz. Ez az apró po­me­rá­niai tör­pe­spicc nem elő­ször hó­dítja meg a netet. Most ismét fel­tűnt, ne ma­radj le róla!

Csúnyán beég a csaja előtt a gizda szépfiú

Csúnyán beég a csaja előtt a gizda szépfiú

Már­kás ruhák, mé­reg­drága csúcs­mo­bil, ki­adós zseb­pénz, friss jogsi és apuci drága au­tója köl­csön? Nya­kun­kon a nyár, az uta­kat el­le­pik a zsúrfiúk! Csak ne ar­cos­kod­ná­nak!

Már­kás ruhák, mé­reg­drága csúcs­mo­bil, ki­adós zseb­pénz, friss jogsi és apuci drága au­tója köl­csön? Nya­kun­kon a nyár, az uta­kat el­le­pik a zsúrfiúk!

Transformers: átalakítható bútorok

Transformers: átalakítható bútorok

Min­den nő álma va­lóra válik ebben a vi­de­ó­ban

Min­den nő álma va­lóra válik ebben a vi­de­ó­ban: Hir­te­len vá­rat­lan mennyi­ségű ven­dég ér­ke­zett? Vagy, csak sze­ret­néd át­ren­dezni a la­ká­sod? Min­denre van meg­ol­dás!

Majka gyönyörű kisfia a stábfotón!

Majka gyönyörű kisfia a stábfotón!

Ettől a fény­kép­től ol­va­do­zik az in­ter­net!

Ettől a fény­kép­től ol­va­do­zik az in­ter­net! A mű­sor­ve­zető kisfia addig ólál­ko­dott A Nagy duett sze­rep­lői körül, míg ő is oda­fért a bú­csú­képre! Tíz­ez­rek van­nak oda érte...

Íme, egy szuper módszer, amivel imádni fogod a futást

Íme, egy szuper módszer, amivel imádni fogod a futást

Ku­tyá­dat lel­ke­sí­teni fogja, hogy együtt fut­hat veled.

Ku­tyá­dat lel­ke­sí­teni fogja, hogy együtt fut­hat veled.

Ezt próbálja elmondani neked a kutyád, figyelj rá nagyon

Ezt próbálja elmondani neked a kutyád, figyelj rá nagyon

Ha fi­gyelsz rájuk, meg­ért­he­ted, hogy ku­tyád éppen mit érez, vagy mit sze­retne el­érni nálad.

Ha fi­gyelsz rájuk, meg­ért­he­ted, hogy ku­tyád éppen mit érez, vagy mit sze­retne el­érni nálad.

Ez a srác a világ hőse! Nem hiszed el mit tett a kis csikóval

Ez a srác a világ hőse! Nem hiszed el mit tett a kis csikóval

Meg­ható je­le­net­so­rok kö­vet­kez­nek!

A fel­vé­tel min­den bi­zonnyal Ame­ri­ká­ban ké­szült: egy apró csikó ke­ve­re­dett az au­tóútra.

Argentína Budapestre látogat!

Argentína
Budapestre
látogat!

Immár har­mad­szor ren­de­zik meg Bu­da­pes­ten a Nagy Latin Fesz­ti­vált.

Immár har­mad­szor ren­de­zik meg Bu­da­pes­ten a Nagy Latin Fesz­ti­vált. Kár lenne ki­hagyni!

Újabb bizonyíték, hogy a magyar vizsla a világ legtündéribb kutyája!

Újabb bizonyíték, hogy a magyar vizsla a világ legtündéribb kutyája!

Egy olyan vi­deót mu­ta­tunk, amely­nek lát­tán min­denki szíve el­ol­vad!

Azt eddig is tud­tuk, hogy a ma­gyar vizsla a vég­te­le­nül ara­nyos tud lenni, ám most egy olyan vi­deót mu­ta­tunk, amely­nek lát­tán min­denki szíve el­ol­vad majd!

A belga juhászkutyák között magyar lett a világelső

A belga juhászkutyák között magyar lett a világelső

Ki­vágó Ar­nold ku­tyája arany­ér­mes lett a vi­lág­baj­nok­sá­gon!

Ki­vágó Ar­nold ku­tyája ha­tal­ma­sat ala­kí­tott a Fran­cia­or­szág­ban ren­de­zett vi­lág­baj­nok­sá­gon! A belga ju­hász faj­tájú ku­tyus arany­ér­mes lett!

Eszméletlen, mit művel a Városligetben ez az irtó cuki kis elefánt!

Eszméletlen, mit művel a Városligetben ez az irtó cuki kis elefánt!

Már több mint egy tonna a kis trom­bi­tás, azon­ban ha pan­cso­lás­ról van szó, azon­nal ve­tő­dik!

Egy új találmány: embernyelven beszélnek a macskák

Egy új találmány: embernyelven beszélnek a macskák!

Segít az új nyak­örv.

Egy új ame­ri­kai ta­lál­mány­nak kö­szön­he­tően a gaz­dik mos­tan­tól szó sze­rint meg­ért­he­tik, mit mond a ci­cá­juk.

Nem hiszed el, mit találtak Battonyán, egy lakótelepi erkélyládában!

Nem hiszed el, mit találtak Battonyán, egy lakótelepi erkélyládában!

Fur­csa han­gok éb­resz­tet­tek fel egy há­zas­párt Bat­to­nyán a minap.

Fur­csa han­gok éb­resz­tet­tek fel egy há­zas­párt Bat­to­nyán a minap. Ami­kor reg­gel ki­néz­tek az ab­la­kon, egy ba­goly­csa­lá­dot fe­dez­tek fel az er­kély­lá­dá­juk­ban.