ÉLETMÓDI

BIZARR

Videóra vette, hogy elsodorja a lavina!

Videóra vette, hogy elsodorja a lavina!

Ezt a bal­ese­tet senki nem él­heti túl.

Ezt a bal­ese­tet senki nem él­heti túl. A ta­pasz­talt auszt­rál snow­boar­dos sem te­he­tett sem­mit, imád­ko­zott az éle­té­ért, ami­kor a meg­in­duló la­vina ma­gá­val so­dorta.

Micsoda ötlet: ezentúl így szórakoztat a borosüveg

Micsoda ötlet: ezentúl így szórakoztat a borosüveg

Mire van szük­sé­ged egy csön­des téli estén? Egy bor­for­gal­mazó tár­sa­ság ki­ta­lálta!

Mire van szük­sé­ged egy csön­des téli estén? Egy bor­for­gal­mazó tár­sa­ság ki­ta­lálta!

Bizarr és életveszélyes divat terjed a párok között!

Bizarr és életveszélyes divat terjed a párok között!

Ja­pán­ban hódít ez az őrü­let.

4 má­sod­perc vá­lasztja el őket a ha­lál­tól! Ja­pán­ban hódít ez az őrü­let. Több mint 400-an már be­vál­lal­ták.

6 hátborzongató tény: Péntek 13 tényleg a szerencsétlenség napja?

6 hátborzongató tény: Péntek 13 tényleg a szerencsétlenség napja?

Ahány for­rás, annyi­féle hi­vat­ko­zás ol­vas­ható arról, miért is ret­te­günk a dátum sze­rint 13-ra eső pén­teki na­pok­tól.

Hajtóvadászat! Ő verte meg a jegyellenőrt!

Hajtóvadászat! Ő verte meg a jegyellenőrt!

Va­sár­nap szállt vo­natra, ér­vé­nyes jegye azon­ban nem volt. A ka­lauz fel­szó­lí­totta, hagyja el a sze­rel­vényt, a férfi azon­ban tá­ma­dásba len­dült.

Va­sár­nap szállt vo­natra, ér­vé­nyes jegye azon­ban nem volt. A ka­lauz fel­szó­lí­totta, hagyja el a sze­rel­vényt, a férfi azon­ban tá­ma­dásba len­dült.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Egy orvosi rutinműtét megváltoztatta az emberi evolúciót!

Egy orvosi rutinműtét megváltoztatta az emberi evolúciót!

Egy friss ta­nul­má­nya sze­rint az el­múlt év­ti­ze­dek­ben annyira ál­ta­lá­nossá vált a csá­szár­met­szés, hogy az már ha­tás­sal van az em­beri evo­lú­ci­óra is.

Ma már szinte ter­mé­sze­tes, ha egy kis­baba csá­szár­met­szés­sel jön a vi­lágra. A Bécsi Egye­tem egy friss ta­nul­má­nya sze­rint az el­múlt év­ti­ze­dek­ben annyira ál­ta­lá­nossá vált ez a ru­tin­mű­tét, hogy az már ha­tás­sal van az em­beri evo­lú­ci­óra is.

Brutális! Íme a videó a floridai lövöldözésről!

Brutális! Íme a videó a floridai lövöldözésről!

Vér­fa­gyasztó fel­vé­tel ke­rült elő a flo­ri­dai lö­völ­dö­zés­ről! Az ame­ri­kai TMZ hír­por­tál tette közé azt a vi­deót, ame­lyet a Fort Lau­der­dale-i re­pü­lő­tér egyik biz­ton­sági ka­me­rája rög­zí­tett.

Vér­fa­gyasztó fel­vé­tel ke­rült elő a flo­ri­dai lö­völ­dö­zés­ről! Az ame­ri­kai TMZ hír­por­tál tette közé a lö­völ­dö­zős vi­deót.

Repeszt a vízisín ez a hat hónapos kisfiú

Repeszt a vízisín ez a hat hónapos kisfiú

Szü­lei sze­rint él­vezi. Nem eről­tet­ték. Ap­rócska men­tő­mel­lé­nye van.

Szü­lei sze­rint él­vezi. Nem eről­tet­ték. Ap­rócska men­tő­mel­lé­nye van. Ő lehet a re­kor­der.

Eszméletlen, mire képes ez a nő a vaginájával!

Eszméletlen, mire képes ez a nő a vaginájával!

A va­gina-fit­ness nagy­asszo­nya sze­rint min­den­ki­nek ja­vulna a sze­xu­á­lis élete, ha rend­sze­re­sen edzené a hü­vely­iz­mait!

Hihetetlen! Így mentette meg a 2 éves ikertestvére életét!

Hihetetlen! Így mentette meg a 2 éves ikertestvére életét!

A szük­ség meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan erő­ket moz­gat meg. A na­pok­ban egy pici hős szü­le­tett...

A szük­ség meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan erő­ket moz­gat meg. A na­pok­ban egy pici hős szü­le­tett...

Hamarosan sivataggá változik a legnépszerűbb tengerpart

Döbbenetes: Hamarosan sivataggá változik a legnépszerűbb tengerpart

A glo­bá­lis fel­me­le­ge­dés nem vic­cel, uno­ká­ink csak kép­ről fog­ják él­vezni a Me­di­ter­rá­ne­u­mot.

Megújult az ananász: mindenki rajong az új színért!

Megújult az ananász: mindenki rajong az új színért!

Ró­zsa­szín lett a gyü­mölcs húsa.

A Del Monte élel­mi­szer­ipari óri­ás­vál­la­lat pi­acra dobta a ró­zsa­szín húsú ana­nászt.

Nézd meg az újszülött kétfejű borjút!

Nézd meg az újszülött kétfejű borjút!

A fur­csa kis jö­ve­vény vi­lág­hírű lett. Gaz­dái na­gyon büsz­kék rá. Kettő he­lyett eszik. Sze­ren­csés­nek mond­hatja magát.

A fur­csa kis jö­ve­vény vi­lág­hírű lett. Gaz­dái na­gyon büsz­kék rá. Kettő he­lyett eszik. Sze­ren­csés­nek mond­hatja magát.

Ha látod ezt a pontot a képernyőn, evolúciós csoda vagy!

Ha látod ezt a pontot a képernyőn, evolúciós csoda vagy!

Az em­beri agy haj­la­mos a lé­nyeg­te­len in­for­má­ci­ó­kat fi­gyel­men kívül hagyni. És ebből na­gyon sok min­den kö­vet­ke­zik, ezt nézd!

Basszus: a Mónika-show "sztárjait" újrahangolták!

Basszus: a Mónika-show "sztárjait" újrahangolták!

800-szor nézte meg az epi­zó­dot.

Vám­pír Ági és Csip­kés Zol­tán te­le­ví­ziós sze­rep­lése ma már le­genda: a Mó­nika-show "fel­fe­de­zett­jei" egy fi­a­tal ze­nészt is meg­ih­let­tek. Ezen pörög az in­ter­net.

10 elképesztően kínos karácsonyi fotó: te érzed majd magad kellemetlenül!

10 elképesztően kínos karácsonyi fotó: te érzed majd magad kellemetlenül!

Ka­rá­csony­kor az ün­nepi idillt illik meg­örö­kí­teni, len­cse­végre kapni.

Ka­rá­csony­kor az ün­nepi idillt illik meg­örö­kí­teni, len­cse­végre kapni. A nagy vi­lág­ban vi­szont jó né­há­nyan akad­nak, akik a meg­hitt pil­la­na­tok­ban szánt szán­dék­kal ne­vet­ség tár­gyává te­szik ma­gu­kat !

Íme az elcseszett szájplasztikaverseny döntősei!

Íme az elcseszett szájplasztikaverseny döntősei!

Miért? Miért, miért, miért?

Miért? Miért, miért, miért? Ezek azok a kér­dé­sek, ame­lyekre nem is fel­tét­le­nül vár­nánk vá­la­szo­kat. Mert talán nin­cse­nek is vá­la­szok.

Ismét egy kép, amin milliók vesztek össze: Te milyen színeket látsz?

Ismét egy kép, amin milliók vesztek össze: Te milyen színeket látsz?

Két részre sza­kítja a ne­te­zők tá­bo­rát a kö­vet­kező teszt, hi­szen az em­be­rek más és más szí­nű­nek lát­ják ezt a strand­pa­pu­csot.

Ilyen izgató videót sosem láttál a teljes testes orgazmusról!

Ilyen izgató videót sosem láttál a teljes testes orgazmusról!

A nő min­den por­ci­kája meg­re­meg attól az él­mény­től, amit kap. El­ké­pesztő lát­vány.

A nő min­den por­ci­kája meg­re­meg attól az él­mény­től, amit kap. El­ké­pesztő lát­vány.

"Ujjazós" meztelen szelfi az új őrület

"Ujjazós" meztelen szelfi az új őrület

El­ké­pesztő, mire ké­pe­sek a tinik, mez­te­len ké­pek­kel töl­tik fel a netet.

El­ké­pesztő, mire ké­pe­sek a tinik. Ezt ugyanis biz­to­san a fi­a­ta­lok ta­lál­ták ki. Mez­te­len lá­nyok és fiúk "ujj­azós" ké­pe­i­vel van tele a vi­lág­háló. Ez az új ki­hí­vás vi­lág­szerte.

5 jel, hogy azonnal be kell fejezned a túlzott kávézást!

5 jel, hogy azonnal be kell fejezned a túlzott kávézást!

Ezért szen­vedsz nap mint nap.

Kis­mér­ték­ben or­vos­ság, Na­gyon ke­ve­sen van­nak, akik­nek az éle­té­hez nem tar­to­zik hozzá a min­den­na­pos ká­vé­zás. Sőt, a fe­kete fo­gyasz­tása ma már ki­kap­cso­ló­dás is. Saj­nos...

14 milliós mobilszámlát kapott Daniela!

14 milliós mobilszámlát kapott Daniela!

Kül­földi nya­ra­lása után a bank­szám­lá­ját is zá­rol­ták, ami­kor ki­nyi­totta a le­ve­let, majd­nem le­esett a szék­ről.

Kül­földi nya­ra­lása után a bank­szám­lá­ját is zá­rol­ták, ami­kor ki­nyi­totta a szol­gál­tató le­ve­lét, majd­nem le­esett a szék­ről.

Csodaikerpár: mindketten idősebbek a másiknál!

Csodaikerpár: mindketten idősebbek a másiknál!

Sa­muel előbb lá­tott nap­vi­lá­got, mint a test­vére, Ronan, aki mégis ko­ráb­ban szü­le­tett Sa­mu­el­nél!

Villám IQ teszt: Benne vagy a felső elit 15 %-ban?

Villám IQ teszt: Benne vagy a felső elit 15 %-ban?

Lé­tez­nek olyan rövid, pár kér­dés­ből álló tesz­tek, me­lyek­kel gyor­san pró­bára te­he­ted szel­lemi ké­pes­sé­ge­i­det.

Ez igen! Itt vannak a legkeményebb Black Friday-bunyók

Ez igen! Itt vannak a legkeményebb Black Friday-bunyók

El­dönt­he­tet­len kér­dés, hogy az úgy­ne­ve­zett fe­kete pén­tek akció vajon a ter­mé­kek­ről, vagy in­kább a bru­ta­li­tás­ról szól-e! Ők el tud­ták dön­teni...

El­dönt­he­tet­len kér­dés, hogy az úgy­ne­ve­zett fe­kete pén­tek akció vajon a ter­mé­kek­ről, vagy in­kább a bru­ta­li­tás­ról szól-e! Ők el tud­ták dön­teni...

Kétmillió embert temetett el a Facebook!

Kétmillió embert temetett el a Facebook!

Em­be­rek tíz­mil­liói döb­ben­tek meg a Fa­ce­boo­kon: egy-egy kö­zeli is­me­rő­sük ha­lál­hí­rét je­len­tette a por­tál.

Em­be­rek tíz­mil­liói döb­ben­tek meg a Fa­ce­boo­kon: egy-egy kö­zeli is­me­rő­sük ha­lál­hí­rét je­len­tette a por­tál.

Döbbenetesen élethű szexrobotokat dob piacra egy cég - Galéria

Döbbenetesen élethű szexrobotokat dob piacra egy cég - Galéria

Egy új autó áráért akár hi­per­re­a­lisz­ti­kus szex­ba­bát is lehet majd a jövő évtől vá­sá­rolni.

Hátborzongató tengeri szörny tűnt fel a jeges vízben, mi lehet ez?

Hátborzongató tengeri szörny tűnt fel a jeges vízben, mi lehet ez?

A közel 5 méter hosszú te­remt­mény vígan úszott fel a jeges víz fel­szí­nére, nem csoda, hogy egy­ből be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok...

Alig száz év múlva már júliusra fog esni karácsony!

Alig száz év múlva már júliusra fog esni karácsony!

Ha a ten­den­ciák nem vál­toz­nak meg, akkor már nyá­ron él­vez­het­jük a ka­rá­csonyt...

A ka­rá­csonyt az ün­ne­pe­ket a fo­gyasz­tói tár­sa­da­lom egyre ko­ráb­ban az ar­cunkba tolja. Ha a ten­den­ciák nem vál­toz­nak meg, akkor az ifjú tu­dó­sok szá­mí­tá­sai sze­rint száz éven belül nyá­ron dí­szít­het­jük fel a ka­rá­csony­fát...

Részegen kotyogta ki a hétpecsétes titkokat az 51-es körzet dolgozója

Részegen kotyogta ki a hétpecsétes titkokat az 51-es körzet dolgozója

Egy nap töb­bet ivott a kel­le­té­nél, és meg­ol­dó­dott a nyelve...

A ko­ráb­ban a rej­té­lyes ka­to­nai tá­masz­pon­ton dol­gozó férfit már szám­ta­lan­szor pró­bálta szóra bírni egyik is­me­rőse, de az sosem mon­dott sem­mit a ti­tok­tar­tásra hi­vat­kozva. Egy nap azon­ban töb­bet ivott a kel­le­té­nél, és meg­ol­dó­dott a nyelve...

Horror diagnózis: Durva, ami a kisfiú füléből előkerült!

Horror diagnózis: Durva, ami a kisfiú füléből előkerült!

A kisfiú füle gyak­ran visz­ke­tett, szü­lei több­ször is el­vit­ték a fül-orr-gé­gé­szetre.

A kisfiú füle gyak­ran visz­ke­tett, szü­lei több­ször is el­vit­ték a fül-orr-gé­gé­szetre. De csak ne­gyed­szerre ta­lál­ták meg a baj okát.

Lehet, hogy későn szólunk: Holnap lesz a világvége

Lehet, hogy későn szólunk: Holnap lesz a világvége

Azok­nak, akik már tü­rel­met­le­nül vár­ják a Hal­lo­ween-napi bulit, van egy rossz hí­rünk! Va­ló­szí­nű­leg a vi­lág­vége miatt el­ma­rad!

Ilyen az igazi kajapornó: Semmi nem az, aminek látszik!

Ilyen az igazi kajapornó: Semmi nem az, aminek látszik!

Rossz az, aki rosszra gon­dol, tartja a mon­dás. No, de eze­ket a ké­pe­ket el­nézve, ki az, aki­nek más jut eszébe, mint a szex?

Csodájára jár a világ: Így tornázik minden nap a 104 éves néni!

Csodájára jár a világ: Így tornázik minden nap a 104 éves néni!

Meg­kér­dez­ték, mi a titka

A 104 éves Ei­leen Ash szinte az egész vi­lá­got ámu­latba ej­tette már cso­dás meg­je­le­né­sé­vel. Meg­kér­dez­ték, mi a titka

Sikoly-álarcos tartja rettegésben a magyar várost!

Sikoly-álarcos tartja rettegésben a magyar várost!

A rend­őr­ség már ke­resi.

A rend­őr­ség már ke­resi az el­kö­ve­tőt, aki­nek a he­lyiek sze­rint társa is lehet. Egy biz­tos, a híres hor­rorfilm ijesztő alakja már töb­be­ket az őrü­letbe ker­ge­tett.

A tudósok értetlenül állnak: Különös tárgyat fotózott a marsjáró

A tudósok értetlenül állnak: Különös tárgyat fotózott a marsjáró

Olyas­mit ta­lál­tak, amit aligha lehet az em­beri fan­tá­zi­á­val ma­gya­rázni.

Már eddig is sok ér­de­kes alak­za­tot fe­dez­tek fel a vörös boly­gón az ame­ri­kai űr­hi­va­tal mars­já­ró­i­nak fel­vé­te­lein a szem­fü­les ama­tőr ku­ta­tók, de a leg­utóbb olyas­mire buk­kan­tak, amit aligha lehet csak az em­beri fan­tá­zi­á­val ma­gya­rázni.

Sokkoló dolgot fedezett fel a Holdon egy amatőr csillagász

Sokkoló dolgot fedezett fel a Holdon egy amatőr csillagász

Rej­té­lyes ob­jek­tu­mot fe­de­zett fel egy ama­tőr csil­la­gász, mi­köz­ben te­le­szkó­já­val a Hol­dat fi­gyelte... Vajon tény­leg egy épít­mény, vagy csak kép­ze­lő­dünk?

Ismeretlen eredetű űreszközt fogott be a Nemzetközi Űrállomás?

Ismeretlen eredetű űreszközt fogott be a Nemzetközi Űrállomás?

Ren­ge­teg fur­csa dol­got lát­hat­tunk már az ISS élő köz­ve­tí­té­sén...

Va­lami iga­zán kü­lö­nös buk­kant fel az ISS kö­ze­lé­ben... Ez most más, mint az ed­digi ufóész­le­lé­sek...

Bepánikolt a fél világ ezen a fotón! Te is azt látod, amit ők?!

Bepánikolt a fél világ ezen a fotón! Te is azt látod, amit ők?!

Ér­tet­le­nül áll­nak az em­be­rek a fény­kép előtt, amit egy ki­rán­duló tel­je­sen vé­let­le­nül ké­szí­tett.

Ér­tet­le­nül áll­nak az em­be­rek a fény­kép előtt, amit egy ki­rán­duló tel­je­sen vé­let­le­nül ké­szí­tett.

Rejtélyes kék fénygömb miatt kapcsolták le az űrállomás kameráit

Rejtélyes kék fénygömb miatt kapcsolták le az űrállomás közvetítését

Ez már a so­ka­dik al­ka­lom, hogy ami­kor va­lami kü­lö­nös dolog tűnik fel a kép­er­nyő­kön...

Megdőlt egy nagy legenda: íme az igazság a teliholdról!

Megdőlt egy nagy legenda: íme az igazság a teliholdról!

Hogy hat a női testre a Hold?

Annyi min­dent hal­lot­tunk már arról, hogy hat a női testre a Hold. Utá­na­jár­tunk, mi lehet az igaz­ság. Itt az ideje, hogy né­hány tév­hit­ről le­ránt­suk a lep­let.

Normális? Laza cigi a 4-es metrón

Normális? Laza cigi a 4-es metrón

A ke­ve­sebb mint 20 má­sod­per­ces videó fu­tó­tűz­ként ter­jed az in­ter­ne­ten, és ga­ran­tál­tan min­den­kit fel­ide­ge­sít, aki csak meg­nézi...

A ke­ve­sebb mint 20 má­sod­per­ces videó fu­tó­tűz­ként ter­jed az in­ter­ne­ten, és ga­ran­tál­tan min­den­kit fel­ide­ge­sít aki csak meg­nézi...

Te is ilyenről álmodoztál: Ismerd meg a világ legszexibb tanárnőjét

Te is ilyenről álmodoztál: Ismerd meg a világ legszexibb tanárnőjét

Ok­sana Ne­ve­se­laya még a leg­vá­sot­tabb di­á­kok fi­gyel­mét is fel­kelti...

Ok­sana Ne­ve­se­laya bá­mu­la­to­san szép, és az esze is a he­lyén lehet, hi­szen ma­te­ma­ti­kát tanít.

Ezért a nőért őrül meg mindenki a neten

Ezért a nőért őrül meg mindenki a neten

El­ké­pesztő póz­ban uta­zott ez a nő, egy szem­fü­les utas­társa le­fo­tózta.

El­ké­pesztő póz­ban uta­zott ez a nő, egy szem­fü­les utas­társa le­fo­tózta. A kép fu­tó­tűz­ként ter­jed az in­ter­ne­ten, rá­adá­sul min­denki hoz­zá­tesz va­la­mit.

Elképesztő fotóra bukkantak az Apollo-program levéltárában

Elképesztő fotóra bukkantak az Apollo-program levéltárában

Igen­csak fel­bor­zolta a ke­dé­lye­ket.

Szá­mos el­mé­let lá­tott már nap­vi­lá­got a Holdra szál­lás­sal kap­cso­lat­ban. Egye­sek sze­rint meg­tör­tént, mások úgy vélik, csak el­ját­szot­ták, itt, a föl­dön...

Ez a szexi nagypapa a kifutók sztárja

Ez a szexi nagypapa a kifutók sztárja

Meg­do­bog­tatja a női szí­ve­ket a 80 éves, örök­ifjú bácsi, aki fél­mez­te­le­nül, lo­bogó haj­jal vonul végig a ki­fu­tón... Min­denki kí­ván­csi a tit­kára.

Meg­do­bog­tatja a női szí­ve­ket a 80 éves, örök­ifjú bácsi, aki fél­mez­te­le­nül, lo­bogó haj­jal vonul végig a ki­fu­tón... Min­denki kí­ván­csi a tit­kára.

Megőrült az internet ettől a férfifenéktől

Megőrült az internet népe ettől a férfifenéktől

Egy auszt­rál fiú ver­senyre kelt Kim Kar­das­hi­an­nal, már ami a hát­só­kat il­leti. Az övé is tö­ké­le­te­sen kerek és izmos. Sze­rin­ted me­lyik a szebb?

Egy auszt­rál fiú ver­senyre kelt Kim Kar­das­hi­an­nal, már ami a hát­só­kat il­leti. Az övé is tö­ké­le­te­sen kerek és izmos. Sze­rin­ted me­lyik a szebb? Itt a le­he­tő­ség az össze­ha­son­lí­tásra!

Mit keres modern kori lövésnyom egy ősi neandervölgyi koponyán?

Mit keres modern kori lövésnyom egy ősi neandervölgyi koponyán?

A mai napig nem tudta senki meg­ma­gya­rázni...

Majd száz éve tartja iz­ga­lom­ban az al­ter­na­tív ré­gé­szet ked­ve­lőit egy kü­lö­nös csont­ma­rad­vány.

Eszement szelfizési mód terjed a neten: te csináltál már így képet?

Eszement szelfizési mód terjed a neten: te csináltál már így képet?

Ehhez az új mód­hoz csak az kezd­jen hozzá, aki nem félti ha­lá­lo­san a te­le­fon­ját.

Migránsos legó robbantotta fel a netet

Migránsos legó robbantotta fel a netet

Ez tény­leg az, ami­nek lát­szik?

Úgy tűnik, hogy a cég­óri­ást sem hagyta hi­de­gen az mig­rán­sára­dat. Sokak sze­rint ez ih­lette az egyik új já­té­ku­kat.

Meztelenül szelfizett a konditeremben a hatalmas mellű modell

Meztelenül szelfizett a konditeremben a hatalmas mellű modell

Két képet is meg­osz­tott a sze­mé­lyes Ins­tag­ram-ol­da­lán, már több száz ezren meg­cso­dál­ták a fo­tó­kat.

5 éves kislány
szült egy 3 kilós gyereket!

5 éves kislány szült egy 3 kilós gyereket!

Ami­kor el­kez­dett nőni a hasa, azt hit­ték tu­mora van...

Ami­kor el­kez­dett nőni a hasa, azt hit­ték tu­mora van...

Bizarr élőlényeket fotóztak a Marson, igaz lehet a legenda?

Bizarr élőlényeket fotóztak a Marson, igaz lehet a legenda?

Mit keres az űrben egy skor­pió?

Nem ez az első eset, hogy el­ké­pesztő le­letre buk­kan­nak a vörös boly­gón, ezek a fur­csa te­remt­mé­nyek azon­ban újabb ta­lál­ga­tá­sokra adnak okot...

Kidobta a kutyáját a szeméttelepnél!

Kidobta a kutyáját a szeméttelepnél!

Most min­denki azt a férfit ke­resi, aki ilyen gaz­tettre képes.

A Gö­döllő nevű Fa­ce­book-cso­portba töl­töt­tek fel egy vi­deót, ami miatt ál­lí­tó­lag már a ha­tó­sá­gok is nyo­moz­nak - de ami ettől is na­gyobb je­len­tő­ség­gel bír: egy or­szág há­bo­rog! A fel­vé­te­lek alap­ján nem is csoda.

Rémálom a tengernél: Halott sellőt sodort partra az ár!

Rémálom a tengernél: Halott sellőt sodort partra az ár!

El­ké­pesz­tően bi­zarr tetem miatt tört ki pánik az egyik köz­ked­velt brit stran­don!

El­ké­pesz­tően bi­zarr tetem miatt tört ki pánik az egyik köz­ked­velt brit stran­don!

Fantasztikus filmbe illő jelenetet fotózott az egyik műholdunk

Fantasztikus filmbe illő jelenetet fotózott az egyik műholdunk

Kü­lö­nös kép­koc­kákra buk­kan­tak a kí­ván­csi in­ter­ne­te­zők a SOHO Lasco C3 napfi­gyelő fel­vé­te­lei közt.

Kü­lö­nös kép­koc­kákra buk­kan­tak a kí­ván­csi in­ter­ne­te­zők a SOHO napfi­gyelő mű­hold sfel­vé­te­lei közt.

Sok otthon a porcica? Erre használhatod!

Sok otthon a porcica? Erre használhatod!

Így hasz­no­sít­ható újra a ház­tar­tási por, pi­szok és szösz.

Így hasz­no­sít­ható újra a ház­tar­tási por, pi­szok és szösz. Bár sokan biz­to­san nem fog­ják ki­pró­bálni az efféle új­ra­hasz­no­sí­tást.

Álmában lepte meg a nőt a szobájában rejtőző kísértet!

Álmában lepte meg a nőt a szobájában rejtőző kísértet!

Meg­tör­tént, ami­től min­dig is tar­tott...

A fi­a­tal lány rég­óta érezte, hogy ott­ho­ná­nak meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan ki­su­gár­zása van. Egy este végül meg­tör­tént, ami­től min­dig is tar­tott...

Rémisztő: Eltűnt emberek arcképeire bukkantak a horrorerdőben!

Rémisztő: Eltűnt emberek arcképeire bukkantak a horrorerdőben!

Ré­góta bo­lyongó em­be­rek arc­képe dí­szel­gett a fák közt.

Fából össze­tá­kolt ágy, em­ber­nagy­ságú ket­rec és rég­óta bo­lyongó em­be­rek arc­képe dí­szel­gett a fák közt. Vajon mi célt szol­gál­ha­tott a ször­nyű tábor?

Sokkot kapott a látványtól a kiránduló, de még videózni volt ereje

Sokkot kapott a látványtól a kiránduló, de még videózni volt ereje

Sokan két­kedve fo­gad­ták az alábbi fel­vé­telt...

Sokan két­kedve fo­gad­ták az alábbi fel­vé­telt, hi­szen annyira va­ló­sze­rűt­len...

Rossz helyre dugta a férfiasságát, a tűzoltók sem tudták levágni róla

Rossz helyre dugta a férfiasságát, a tűzoltók sem tudták levágni róla

Igen­csak pórul járt az a férfi, aki saját maga ké­nyez­te­tése köz­ben még egy passzen­tos fém­gyű­rűt is rá­hú­zott férfi­as­sá­gára

Mérgező vegyi felhőt videózott, amikor még ennél is durvábbat látott...

Mérgező vegyi felhőt videózott, amikor még ennél is durvábbat látott..

A kü­lö­nös vegyi fel­hő­csík je­len­sé­get vi­de­ózta egy férfi, ami­kor még ennél is hát­bor­zon­ga­tóbb dol­got vett észre az ég­bol­ton...

Egy férfi cerkáját rejtette a méretes tonhal gyomra!

Egy férfi cerkáját rejtette a méretes tonhal gyomra!

A ha­lá­szok sok­kot kap­tak, ami­kor fel­vág­ták a ko­pol­tyús gyom­rát! De vajon hogy ke­rül­he­tett egy férfi leg­ne­me­sebb test­ré­sze a hal szer­ve­ze­tébe?

A ha­lá­szok sok­kot kap­tak, ami­kor fel­vág­ták a ko­pol­tyús gyom­rát! De vajon hogy ke­rül­he­tett egy férfi leg­ne­me­sebb test­ré­sze a hal szer­ve­ze­tébe?

Sokkoló videó: Kétszer támadt rá ugyanaz a medve a turistára!

Sokkoló videó: Kétszer támadt rá ugyanaz a medve a turistára!

Egy anya­medve ron­tott rá az 50 éves férfire, aki a cso­dá­val ha­tá­ros módon élte túl a tá­ma­dást.

Egy anya­medve ron­tott rá az 50 éves férfire, aki a cso­dá­val ha­tá­ros módon élte túl a tá­ma­dást.

Atyaég: Kétfejű kígyót talált a döbbent járókelő!

Atyaég: Kétfejű kígyót talált a döbbent járókelő!

A ritka mu­táns épp az utcán te­ker­gett, ami­kor a meg­le­pett asszony meg­ta­lálta.

A ritka mu­táns épp az utcán te­ker­gett, ami­kor a meg­le­pett asszony meg­ta­lálta. Az első ijedt­ség után ér­te­sí­tette az ál­lat­vé­dő­ket.

Hullámvasúton videózott - frászt kapott attól, amit véletlenül felvett

Hullámvasúton videózott - frászt kapott attól, amit véletlenül felvett

z el­va­rá­zsolt kas­tély után, a hul­lám­vas­úton kö­te­lező si­kon­ga­tós videó is ké­szült, de arra, amit fel­vet­tek, senki sem szá­mí­tott.

Pánik: A végzet éjszakáját hozza el a pénteki Fekete Hold!

Pánik: A végzet éjszakáját hozza el a pénteki Fekete Hold!

Óri­ási pusz­tí­tást okoz­hat...

Azt sut­tog­ják: a pén­te­ken be­kö­vet­kező égi je­len­ség sö­tét­ségbe bo­rítja a Föl­det és óri­ási pusz­tí­tást okoz­hat...

Olyat művelt a nemi szervével a bedrogozott pasi, hogy a hajad is eldobod!

Olyat művelt a nemi szervével a bedrogozott pasi, hogy a hajad is eldobod!

Ennél sú­lyo­sabb tör­té­ne­tet ke­ve­set hal­lot­tál. Elég erős hozzá az ideg­ze­ted?

Csodás alakjával hódítja meg a világot a fotós

Csodás alakjával hódítja meg a világot a fotós

A fo­to­grá­fus lány még csak 19 éves...

A fo­to­grá­fus lány még csak 19 éves és amel­lett, hogy cso­dás alakja van, amit nem szé­gyell meg­mu­tatni, na­gyon jó ké­pe­ket ké­szít.

Ő a világ legducibb macskája!

Ő a világ legducibb macskája!

Több mint két ma­gyar­or­szág­nyian: 22 mil­li­óan lát­ták az imád­ni­való macs­ká­ról a vi­deót. Nézd meg Te is! Van­nak, akik az egész­sé­géért ag­gód­nak...

Több mint két ma­gyar­or­szág­nyian: 22 mil­li­óan lát­ták az imád­ni­való macs­ká­ról a vi­deót. Nézd meg Te is! Van­nak, akik az egész­sé­géért ag­gód­nak...

Itt a bizonyíték az időutazásra?

Itt a bizonyíték az időutazásra?

Min­denki egy vi­de­ó­ról be­szél az in­ter­ne­ten.

Min­denki egy vi­de­ó­ról be­szél az in­ter­ne­ten, ami­ben több el­gon­dol­kod­tató, az idő­uta­zást bi­zo­nyító kép lát­ható.

Ez kell Berkinek: Futótűzszerűen terjed a herebotox

Ez kell Berkinek: Futótűzszerűen terjed a herebotox

Spor­to­lók­nak iga­zán ki­váló.

Spor­to­lók­nak iga­zán ki­váló, mert a he­réik gyak­ran ki­dör­zsö­lőd­nek. Hab a tor­tán, hogy a ke­ze­lés után na­gyobb­nak is tűn­nek.

Hirtelen kinyitotta szemét a 300 éve halott, angyalarcú kislány!

Hirtelen kinyitotta szemét a 300 éve halott, angyalarcú kislány!

Sok­kot kap­tak a tu­ris­ták, ami­kor a gyer­mekbe vissza­tért az élet...

Sok­kot kap­tak a tu­ris­ták, ami­kor a gyer­mekbe vissza­tért az élet...

Óra közben mutatta meg mellét a tanárnő

Óra közben mutatta meg mellét a tanárnő

Ennél szem­lé­le­te­sebb módon nem lehet ta­ní­tani az ana­tó­miát. Sokan ki­akad­tak a vi­deót lát­ván. Mások épp ilyen tan­erő­ről ál­mod­tak!

Ennél szem­lé­le­te­sebb módon nem lehet ta­ní­tani az ana­tó­miát. Sokan ki­akad­tak a vi­deót lát­ván.

Pedofil pókok - mindent a túlélésért!

Pedofil pókok - mindent a túlélésért!

A jelek sze­rint a ter­mé­szet alap­sza­bá­lyai is meg­ke­rül­he­tőek...

Ezzel a zse­ni­á­lis tech­ni­ká­val győ­zik le a kan­ni­bál­ösz­tönt a hímek a fe­kete öz­ve­gyek­nél. A jelek sze­rint pa­rá­dés ütem­ér­zék­kel a ter­mé­szet alap­sza­bá­lyai is meg­ke­rül­he­tőek...

Kétkilós harcsa esett váratlanul a fejére

Kétkilós harcsa esett váratlanul a fejére

Gya­nút­la­nul sé­tált, ami­kor fejbe kó­lin­totta a ha­tal­mas, bűzlő hal.

Gya­nút­la­nul sé­tált, ami­kor fejbe kó­lin­totta a ha­tal­mas, bűzlő hal. Egy ra­ga­dozó madár ejt­hette el. De mek­kora az esé­lye, hogy épp egy járő­ke­lőre zu­han­jon...?

Rejtélyes felfedezés: történelmi bejelentésre készül a NASA

Rejtélyes felfedezés: történelmi bejelentésre készül a NASA

A Ju­pi­ter holdja, az Eu­ropa szá­mos tit­kot rej­te­get még a ku­ta­tók elől...

A Ju­pi­ter holdja, az Eu­ropa szá­mos tit­kot rej­te­get még a ku­ta­tók elől. De va­la­mit most le­lep­lez­tek...

Borsnak nézte a döglött hangyákat a chipsén

Borsnak nézte a döglött hangyákat a chipsén

Későn éb­redt rá a kü­lönb­ségre.

Későn éb­redt rá a kü­lönb­ségre, ad­digra már jó né­há­nyat meg­evett. Utó­lag majd­nem ki­for­dult a gyomra.

Kilakoltatták, mert túl hangosan szexelt

Kilakoltatták, mert túl hangosan szexelt

Olyan han­go­san él­ve­zett, hogy fel­éb­resz­tette a la­kó­tár­sa­kat.

Ki­dob­ták a la­ká­sá­ból, mert az éj­szaka kö­ze­pén olyan han­go­san él­ve­zett, hogy fel­éb­resz­tette a la­kó­tár­sa­kat.

Bizarr meglepetést rejtett a kínai kajafutár doboza

Bizarr meglepetést rejtett a kínai kajafutár doboza

Ki tudja, miért, sokan gon­dol­ják azt, hogy a kínai gaszt­ro­nó­mi­á­tól nem ide­gen a ku­tya­hús hasz­ná­lata.

Ki tudja, miért, sokan gon­dol­ják azt, hogy a kínai gaszt­ro­nó­mi­á­tól nem ide­gen a ku­tya­hús hasz­ná­lata.