ÉLETMÓDI

BIZARR

Ha megnézed ezt a videót, megmondjuk, melyik italt fogod meginni

Ha megnézed ezt a videót, megmondjuk, melyik italt fogod meginni

A ma­gyar il­lu­zi­o­nista egy va­rázs­la­tos vi­de­ó­ban ta­lálja ki, hogy mi jár a fe­jed­ben. Egy­szerű, nagy­szerű, és a te szád is biz­to­san tátva marad a vég­ered­mény­től.

Nincs több rejtély: Így leshetsz be vadidegenek titkaiba a Facebookon

Nincs több rejtély: Így leshetsz be vadidegenek titkaiba a Facebookon

Rég el­fe­le­dett Fa­ce­book funk­ciót bá­nyá­szott elő a mély­ről egy va­gány prog­ra­mozó.

Íme, a legbizarrabb módszer, amivel valaha is fokozták a férfipotenciált

Íme, a legbizarrabb módszer, amivel valaha is fokozták a férfipotenciált

El­ké­pesztő mód­szer­rel ruk­kolt elő egy man­ches­teri szé­pé­szeti kli­nika.

El­ké­pesztő mód­szer­rel ruk­kolt elő egy man­ches­teri szé­pé­szeti kli­nika.

Hamarosan szexelhet a férfi, aki bionikus péniszt kap

Hamarosan szexelhet a férfi, aki bionikus péniszt kap

A 40 éves szűz nem­csak egy film címe, hanem a va­ló­ság And­rew szá­mára. A tu­do­mány azon­ban a se­gít­sé­gére siet, így négy év­ti­ze­des ár­tat­lan­sá­gát ve­szít­heti el.

Ijesztő! A Facebook azt is tudja, mit gondolsz!

Ijesztő! A Facebook azt is tudja, mit gondolsz!

Egy fény­kép­ről fel­is­mer min­den fel­hasz­ná­lót.

Egy fény­kép­ről fel­is­mer min­den fel­hasz­ná­lót, és amit meg­tud rólad, azt egy életre el is tá­rolja. Amit meg nem, meg­szerzi má­sok­tól. A nagy test­vér min­dent lát.

A testnek ezen a pontján még sosem volt piercing

Döbbenetes új divat: A testnek ezen a pontján még sosem volt piercing

Az ame­ri­kai re­a­lity celeb olyan kör­mö­ket vil­lan­tott, ami­től ga­ran­tál­tan dobsz egy há­tast.

Az ame­ri­kai re­a­lity celeb olyan kör­mö­ket vil­lan­tott, ami­től ga­ran­tál­tan dobsz egy há­tast.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Sokaknál kiverte a biztosítékot a kávéimádók kissé bizarr új kedvence

Sokaknál kiverte a biztosítékot a kávéimádók kissé bizarr új kedvence

Ez a leg­újabb ká­vé­kü­lön­le­ges­ség elég meg­osz­tóra si­ke­rült.

A ká­vé­bab ezer­arcú ter­més, fő­ze­tét a vég­te­len­sé­gig lehet kom­bi­nálni. A leg­újabb vál­to­zat meg­le­he­tő­sen fur­csa el­já­rás­sal ké­szül, vi­szont na­gyon egész­sé­ges!

Miért dobál az amerikai hadsereg kocsikat a tengerbe?

Miért dobál az amerikai hadsereg kocsikat a tengerbe?

Sosem jön­nél rá. Pedig az alábbi videó is bi­zo­nyítja, nem csak sima gép­jár­mű­vek, kis­te­her­au­tók is rend­sze­re­sen a ten­ger­ben lan­dol­nak. Nem ok nél­kül.

Sosem jön­nél rá. Pedig az alábbi videó is bi­zo­nyítja, rend­sze­re­sen re­pül­nek a ko­csik.

Újra bekeményít az időjárás! - jönnek a mínuszok

Újra bekeményít az időjárás! - jönnek a mínuszok

Ennek nem fogsz örülni.

Ennek nem fogsz örülni. Ma még esik, hol­nap­tól jön a le­hű­lés és a mí­nu­szok. Fel­me­le­ge­désre a jövő hét vé­géig nem szá­mít­ha­tunk.

Ezt rejtette az Aldi paradicsomlé doboza: Ilyen undorítót rég láttál!

Ezt rejtette az Aldi paradicsomlé doboza: Ilyen undorítót rég láttál!

A brit csa­lád­anya pa­ra­di­csom­le­vet vá­sá­rolt, de ami a doboz alján la­pult...

A brit csa­lád­anya pa­ra­di­csom­le­vet vá­sá­rolt, hogy Blo­ody Mary kok­tél­lal ké­nyez­tet­hesse magát...

Szereted a Nutellát? Mától nem fogod...

Szereted a Nutellát? Mától nem fogod...

Ag­gasztó kép ke­rült fel az in­ter­netre.

A kö­zel­múlt­ban fu­tó­tűz­ként ter­jedt a neten, a Nu­tella akár rákot is okoz­hat. A mo­gyo­ró­krém sze­rel­me­se­i­nek most itt az újabb csa­pás: az in­ter­netre ke­rült egy kép, ami el­bi­zony­ta­la­nít­hat.

Videóra vette, hogy elsodorja a lavina!

Videóra vette, hogy elsodorja a lavina!

Ezt a bal­ese­tet senki nem él­heti túl.

Ezt a bal­ese­tet senki nem él­heti túl. A ta­pasz­talt auszt­rál snow­boar­dos sem te­he­tett sem­mit, imád­ko­zott az éle­té­ért, ami­kor a meg­in­duló la­vina ma­gá­val so­dorta.

Bevizsgálták a csirkehúst - megdöbbentő az eredmény!

Bevizsgálták a csirkehúst - megdöbbentő az eredmény!

Hi­va­ta­los, ami­ről rég­óta be­szél­nek. Ame­ri­kai ku­ta­tók be­bi­zo­nyí­tot­tak, a plety­kák saj­nos iga­zak. Úgy tűnik, itt­hon is ez a gya­kor­lat.

Hi­va­ta­los, ami­ről rég­óta be­szél­nek. Ame­ri­kai ku­ta­tók be­bi­zo­nyí­tot­tak, a plety­kák saj­nos iga­zak. Rá­adá­sul úgy tűnik, hogy Ma­gyar­or­szá­gon ugyan­ez­zel a mód­szer­rel hiz­lal­ják a ba­romfi­ál­lo­mányt. Ha sze­re­ted a csir­két és ki­tar­tasz mel­lette, ezt ne ol­vasd el!

Bizarr és életveszélyes divat terjed a párok között!

Bizarr és életveszélyes divat terjed a párok között!

4 má­sod­perc vá­lasztja el őket a ha­lál­tól! Ja­pán­ban hódít ez az őrü­let. Több mint 400-an már be­vál­lal­ták.

4 má­sod­perc vá­lasztja el őket a ha­lál­tól! Ja­pán­ban hódít ez az őrü­let.

6 hátborzongató tény: Péntek 13 tényleg a szerencsétlenség napja?

6 hátborzongató tény: Péntek 13 tényleg a szerencsétlenség napja?

Ahány for­rás, annyi­féle hi­vat­ko­zás ol­vas­ható arról, miért is ret­te­günk a dátum sze­rint 13-ra eső pén­teki na­pok­tól.

Micsoda ötlet: ezentúl így szórakoztat a borosüveg

Micsoda ötlet: ezentúl így szórakoztat a borosüveg

Mire van szük­sé­ged egy csön­des téli estén? Egy bor­for­gal­mazó tár­sa­ság ki­ta­lálta!

Mire van szük­sé­ged egy csön­des téli estén? Egy bor­for­gal­mazó tár­sa­ság ki­ta­lálta!

Hajtóvadászat! Ő verte meg a jegyellenőrt!

Hajtóvadászat! Ő verte meg a jegyellenőrt!

Aki is­meri, hívja a rend­őr­sé­get!

Va­sár­nap szállt vo­natra, ér­vé­nyes jegye azon­ban nem volt. A ka­lauz fel­szó­lí­totta, hagyja el a sze­rel­vényt, a férfi azon­ban tá­ma­dásba len­dült.

Eszméletlen, mire képes ez a nő a vaginájával!

Eszméletlen, mire képes ez a nő a vaginájával!

A va­gina-fit­ness nagy­asszo­nya sze­rint min­den­ki­nek ja­vulna a sze­xu­á­lis élete, ha rend­sze­re­sen edzené a hü­vely­iz­mait!

Brutális! Íme a videó a floridai lövöldözésről!

Brutális! Íme a videó a floridai lövöldözésről!

Vér­fa­gyasztó fel­vé­tel ke­rült elő a flo­ri­dai lö­völ­dö­zés­ről! Az ame­ri­kai TMZ hír­por­tál tette közé azt a vi­deót, ame­lyet a Fort Lau­der­dale-i re­pü­lő­tér egyik biz­ton­sági ka­me­rája rög­zí­tett.

Vér­fa­gyasztó fel­vé­tel ke­rült elő a flo­ri­dai lö­völ­dö­zés­ről! Az ame­ri­kai TMZ hír­por­tál tette közé a lö­völ­dö­zős vi­deót.

Egy orvosi rutinműtét megváltoztatta az emberi evolúciót!

Egy orvosi rutinműtét megváltoztatta az emberi evolúciót!

Egy friss ta­nul­má­nya sze­rint az el­múlt év­ti­ze­dek­ben annyira ál­ta­lá­nossá vált a csá­szár­met­szés, hogy az már ha­tás­sal van az em­beri evo­lú­ci­óra is.

Repeszt a vízisín ez a hat hónapos kisfiú

Repeszt a vízisín ez a hat hónapos kisfiú

Szü­lei sze­rint él­vezi. Nem eről­tet­ték. Ap­rócska men­tő­mel­lé­nye van.

Szü­lei sze­rint él­vezi. Nem eről­tet­ték. Ap­rócska men­tő­mel­lé­nye van. Ő lehet a re­kor­der.

Hihetetlen! Így mentette meg a 2 éves ikertestvére életét!

Hihetetlen! Így mentette meg a 2 éves ikertestvére életét!

A szük­ség meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan erő­ket moz­gat meg. A na­pok­ban egy pici hős szü­le­tett...

A szük­ség meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan erő­ket moz­gat meg. A na­pok­ban egy pici hős szü­le­tett...

Nézd meg az újszülött kétfejű borjút!

Nézd meg az újszülött kétfejű borjút!

A fur­csa kis jö­ve­vény vi­lág­hírű lett. Gaz­dái na­gyon büsz­kék rá. Kettő he­lyett eszik. Sze­ren­csés­nek mond­hatja magát.

A fur­csa kis jö­ve­vény vi­lág­hírű lett. Gaz­dái na­gyon büsz­kék rá. Kettő he­lyett eszik.

Megújult az ananász: mindenki rajong az új színért!

Megújult az ananász: mindenki rajong az új színért!

Ró­zsa­szín lett a gyü­mölcs húsa.

A Del Monte élel­mi­szer­ipari óri­ás­vál­la­lat pi­acra dobta a ró­zsa­szín húsú ana­nászt.

Döbbenetes: Hamarosan sivataggá változik a legnépszerűbb tengerpart

Döbbenetes: Hamarosan sivataggá változik a legnépszerűbb tengerpart

A glo­bá­lis fel­me­le­ge­dés nem vic­cel.

A glo­bá­lis fel­me­le­ge­dés nem vic­cel, uno­ká­ink csak kép­ről fog­ják él­vezni a Me­di­ter­rá­ne­u­mot.

Basszus: a Mónika-show "sztárjait" újrahangolták!

Basszus: a Mónika-show "sztárjait" újrahangolták!

800-szor nézte meg az epi­zó­dot.

Vám­pír Ági és Csip­kés Zol­tán te­le­ví­ziós sze­rep­lése ma már le­genda: a Mó­nika-show "fel­fe­de­zett­jei" egy fi­a­tal ze­nészt is meg­ih­let­tek. Ezen pörög az in­ter­net.

Íme az elcseszett szájplasztikaverseny döntősei!

Íme az elcseszett szájplasztikaverseny döntősei!

Miért? Miért, miért, miért?

Miért? Miért, miért, miért? Ezek azok a kér­dé­sek, ame­lyekre nem is fel­tét­le­nül vár­nánk vá­la­szo­kat. Mert talán nin­cse­nek is vá­la­szok.

Ha látod ezt a pontot a képernyőn, evolúciós csoda vagy!

Ha látod ezt a pontot a képernyőn, evolúciós csoda
vagy!

Az em­beri agy haj­la­mos a lé­nyeg­te­len in­for­má­ci­ó­kat fi­gyel­men kívül hagyni. És ebből na­gyon sok min­den kö­vet­ke­zik, ezt nézd!

Az em­beri agy haj­la­mos a lé­nyeg­te­len in­for­má­ci­ó­kat fi­gyel­men kívül hagyni. És ebből na­gyon sok min­den kö­vet­ke­zik, ezt nézd!

Ilyen izgató videót sosem láttál a teljes testes orgazmusról!

Ilyen izgató videót sosem láttál a teljes testes orgazmusról!

A nő min­den por­ci­kája meg­re­meg attól az él­mény­től, amit kap. El­ké­pesztő lát­vány.

A nő min­den por­ci­kája meg­re­meg attól az él­mény­től, amit kap. El­ké­pesztő lát­vány.

"Ujjazós" meztelen szelfi az új őrület

"Ujjazós" meztelen szelfi az új őrület

El­ké­pesztő, mire ké­pe­sek a tinik. Ezt ugyanis biz­to­san a fi­a­ta­lok ta­lál­ták ki. Mez­te­len lá­nyok és fiúk "ujj­azós" ké­pe­i­vel van tele a vi­lág­háló. Ez az új ki­hí­vás vi­lág­szerte.

El­ké­pesztő, mire ké­pe­sek a tinik. Ezt ugyanis biz­to­san a fi­a­ta­lok ta­lál­ták ki. Mez­te­len lá­nyok és fiúk "ujj­azós" ké­pe­i­vel van tele a vi­lág­háló. Új ki­hí­vás!

5 jel, hogy azonnal be kell fejezned a túlzott kávézást!

5 jel, hogy azonnal be kell fejezned a túlzott kávézást!

Ezért szen­vedsz nap mint nap.

Kis­mér­ték­ben or­vos­ság, Na­gyon ke­ve­sen van­nak, akik­nek az éle­té­hez nem tar­to­zik hozzá a min­den­na­pos ká­vé­zás. Sőt, a fe­kete fo­gyasz­tása ma már ki­kap­cso­ló­dás is. Saj­nos...

Ismét egy kép, amin milliók vesztek össze: Te milyen színeket látsz?

Ismét egy kép, amin milliók vesztek össze: Te milyen színeket látsz?

Két részre sza­kítja a ne­te­zők tá­bo­rát a kö­vet­kező teszt, hi­szen az em­be­rek más és más szí­nű­nek lát­ják ezt a strand­pa­pu­csot.

Villám IQ teszt: Benne vagy a felső elit 15 %-ban?

Villám IQ teszt: Benne vagy a felső elit 15 %-ban?

Lé­tez­nek olyan rövid, pár kér­dés­ből álló tesz­tek, me­lyek­kel gyor­san pró­bára te­he­ted szel­lemi ké­pes­sé­ge­i­det.

14 milliós mobilszámlát kapott Daniela!

14 milliós mobilszámlát kapott Daniela!

Kül­földi nya­ra­lása után a bank­szám­lá­ját is zá­rol­ták, ami­kor ki­nyi­totta a le­ve­let, majd­nem le­esett a szék­ről.

Kül­földi nya­ra­lása után a bank­szám­lá­ját is zá­rol­ták, ami­kor ki­nyi­totta a szol­gál­tató le­ve­lét, majd­nem le­esett a szék­ről.

Ez igen! Itt vannak a legkeményebb Black Friday-bunyók

Ez igen! Itt vannak a legkeményebb Black Friday-bunyók

Vá­sár­lás, vagy tö­meg­ve­re­ke­dés?

Vá­sár­lás, vagy tö­meg­ve­re­ke­dés? Itt egy kis össze­ál­lí­tás a leg­jobb full-kon­takt ese­mé­nyek­ből.

Csodaikerpár: mindketten idősebbek a másiknál!

Csodaikerpár: mindketten idősebbek a másiknál!

Sa­muel előbb lá­tott nap­vi­lá­got, mint a test­vére, Ronan, aki mégis ko­ráb­ban szü­le­tett Sa­mu­el­nél!

Kétmillió embert temetett el a Facebook!

Kétmillió embert temetett el a Facebook!

Em­be­rek tíz­mil­liói döb­ben­tek meg a Fa­ce­boo­kon: egy-egy kö­zeli is­me­rő­sük ha­lál­hí­rét je­len­tette a por­tál.

Em­be­rek tíz­mil­liói döb­ben­tek meg a Fa­ce­boo­kon: egy-egy kö­zeli is­me­rő­sük ha­lál­hí­rét je­len­tette a por­tál.

Alig száz év múlva már júliusra fog esni karácsony!

Alig száz év múlva már júliusra fog esni karácsony!

Ha a ten­den­ciák nem vál­toz­nak meg, akkor már nyá­ron él­vez­het­jük a ka­rá­csonyt...

Ha a ten­den­ciák nem vál­toz­nak meg, akkor ifjú tu­dó­sok szá­mí­tá­sai sze­rint már nyá­ron él­vez­het­jük a ka­rá­csonyt...

Hátborzongató tengeri szörny tűnt fel a jeges vízben, mi lehet ez?

Hátborzongató tengeri szörny tűnt fel a jeges vízben, mi lehet ez?

A közel 5 méter hosszú te­remt­mény vígan úszott fel a jeges víz fel­szí­nére, nem csoda, hogy egy­ből be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok...

Részegen kotyogta ki a hétpecsétes titkokat az 51-es körzet dolgozója

Részegen kotyogta ki a hétpecsétes titkokat az 51-es körzet dolgozója

A ko­ráb­ban a rej­té­lyes ka­to­nai tá­masz­pon­ton dol­gozó férfit már szám­ta­lan­szor pró­bálta szóra bírni egyik is­me­rőse..

Döbbenetesen élethű szexrobotokat dob piacra egy cég - Galéria

Döbbenetesen élethű szexrobotokat dob piacra egy cég - Galéria

Ilyen egy mé­reg­drága élethű szex­baba...

Egy új autó áráért akár hi­per­re­a­lisz­ti­kus szex­ba­bát is lehet majd a jövő évtől vá­sá­rolni. Gyár­tója sze­rint amit ez a baba nem tud, azt egy élő nő sem, sőt, es­kü­szik rá, hogy a per­ver­ziók ki­elé­gí­té­sé­vel gyárt­má­nya a tár­sa­dal­mat is meg­gyó­gyítja.

Horror diagnózis: Durva, ami a kisfiú füléből előkerült!

Horror diagnózis: Durva, ami a kisfiú füléből előkerült!

A kisfiú füle gyak­ran visz­ke­tett, szü­lei több­ször is el­vit­ték a fül-orr-gé­gé­szetre.

A kisfiú füle gyak­ran visz­ke­tett, szü­lei több­ször is el­vit­ték a fül-orr-gé­gé­szetre. De csak ne­gyed­szerre ta­lál­ták meg a baj okát.

Ilyen az igazi kajapornó: Semmi nem az, aminek látszik!

Ilyen az igazi kajapornó: Semmi nem az, aminek látszik!

Rossz az, aki rosszra gon­dol, tartja a mon­dás. No, de eze­ket a ké­pe­ket el­nézve, ki az, aki­nek más jut eszébe, mint a szex?

Csodájára jár a világ: Így tornázik minden nap a 104 éves néni!

Csodájára jár a világ: Így tornázik minden nap a 104 éves néni!

Meg­kér­dez­ték, mi a titka

A 104 éves Ei­leen Ash szinte az egész vi­lá­got ámu­latba ej­tette már cso­dás meg­je­le­né­sé­vel. Meg­kér­dez­ték, mi a titka

Lehet, hogy későn szólunk: Holnap lesz a világvége

Lehet, hogy későn szólunk: Holnap lesz a világvége

Azok­nak, akik már tü­rel­met­le­nül vár­ják a Hal­lo­ween-napi bulit, van egy rossz hí­rünk! Va­ló­szí­nű­leg a vi­lág­vége miatt el­ma­rad!

Azok­nak, akik már tü­rel­met­le­nül vár­ják a Hal­lo­ween-napi bulit, van egy rossz hí­rünk! Va­ló­szí­nű­leg a vi­lág­vége miatt el­ma­rad! Leg­alábbis ezt ál­lítja egy őrült ke­resz­tény tár­sa­ság, akik fa­na­ti­ku­san vár­ják, hogy tény­elg vége le­gyen ennek az egész­nek...

A tudósok értetlenül állnak: Különös tárgyat fotózott a marsjáró

A tudósok értetlenül állnak: Különös tárgyat fotózott a marsjáró

Olyas­mirt ta­lál­tak, amit aligha lehet az em­beri fan­tá­zi­á­val ma­gya­rázni.

Már eddig is sok ér­de­kes alak­za­tot fe­dez­tek fel a vörös boly­gón az ame­ri­kai űr­hi­va­tal mars­já­ró­i­nak fel­vé­te­lein a szem­fü­les ama­tőr ku­ta­tók, de a leg­utóbb olyas­mire buk­kan­tak, amit aligha lehet csak az em­beri fan­tá­zi­á­val ma­gya­rázni.

Sokkot kaptak az orvosok, amikor rendelőbe került a maszturbáló férfi

Sokkot kaptak az orvosok, amikor rendelőbe került a maszturbáló férfi

A kö­vet­kező sztori nálad is biz­to­san ki­veri a biz­to­sí­té­kot.

A kö­vet­kező sztori nálad is biz­to­san ki­veri a biz­to­sí­té­kot.

Sokkoló dolgot fedezett fel a Holdon egy amatőr csillagász

Sokkoló dolgot fedezett fel a Holdon egy amatőr csillagász

Rej­té­lyes ob­jek­tu­mot fe­de­zett fel egy ama­tőr csil­la­gász, mi­köz­ben te­le­szkó­já­val a Hol­dat fi­gyelte... Vajon tény­leg egy épít­mény, vagy csak kép­ze­lő­dünk?

Sikoly-álarcos tartja rettegésben a magyar várost!

Sikoly-álarcos tartja rettegésben a magyar várost!

A rend­őr­ség már ke­resi.

A rend­őr­ség már ke­resi az el­kö­ve­tőt, aki­nek a he­lyiek sze­rint társa is lehet. Egy biz­tos, a híres hor­rorfilm ijesztő alakja már töb­be­ket az őrü­letbe ker­ge­tett.

Ismeretlen eredetű űreszközt fogott be a Nemzetközi Űrállomás?

Ismeretlen eredetű űreszközt fogott be a Nemzetközi Űrállomás?

Ren­ge­teg fur­csa dol­got lát­hat­tunk már a Nem­zet­közi űr­ál­lo­más ka­me­rái által köz­ve­tí­tett, élő­ben néz­hető steam vi­de­ó­kon.

Megdőlt egy nagy legenda: íme az igazság a teliholdról!

Megdőlt egy nagy legenda: íme az igazság a teliholdról!

Hogy hat a női testre a Hold?

Annyi min­dent hal­lot­tunk már arról, hogy hat a női testre a Hold. Utá­na­jár­tunk, mi lehet az igaz­ság. Itt az ideje, hogy né­hány tév­hit­ről le­ránt­suk a lep­let.

Bepánikolt a fél világ ezen a fotón! Te is azt látod, amit ők?!

Bepánikolt a fél világ ezen a fotón! Te is azt látod, amit ők?!

Ér­tet­le­nül áll­nak az em­be­rek a fény­kép előtt, amit egy ki­rán­duló tel­je­sen vé­let­le­nül ké­szí­tett.

Ér­tet­le­nül áll­nak az em­be­rek a fény­kép előtt, amit egy ki­rán­duló tel­je­sen vé­let­le­nül ké­szí­tett.

Normális? Laza cigi a 4-es metrón

Normális? Laza cigi a 4-es metrón

A ke­ve­sebb mint 20 má­sod­per­ces videó fu­tó­tűz­ként ter­jed.

A ke­ve­sebb mint 20 má­sod­per­ces videó fu­tó­tűz­ként ter­jed az in­ter­ne­ten, és ga­ran­tál­tan min­den­kit fel­ide­ge­sít, aki csak meg­nézi...

Rejtélyes kék fénygömb miatt kapcsolták le az űrállomás kameráit

Rejtélyes kék fénygömb miatt kapcsolták le az űrállomás közvetítését

Ez már a so­ka­dik al­ka­lom, hogy ami­kor va­lami kü­lö­nös dolog tűnik fel a kép­er­nyő­kön...

Te is ilyenről álmodoztál: Ismerd meg a világ legszexibb tanárnőjét

Te is ilyenről álmodoztál: Ismerd meg a világ legszexibb tanárnőjét

Ok­sana Ne­ve­se­laya még a leg­vá­sot­tabb di­á­kok fi­gyel­mét is fel­kelti...

Ok­sana Ne­ve­se­laya bá­mu­la­to­san szép, és az esze is a he­lyén lehet, hi­szen ma­te­ma­ti­kát tanít.

Ez a szexi nagypapa a kifutók sztárja

Ez a szexi nagypapa a kifutók sztárja

Meg­do­bog­tatja a női szí­ve­ket a 80 éves, örök­ifjú bácsi, aki fél­mez­te­le­nül, lo­bogó haj­jal vonul végig a ki­fu­tón... Min­denki kí­ván­csi a tit­kára.

Meg­do­bog­tatja a női szí­ve­ket a 80 éves, örök­ifjú bácsi, aki fél­mez­te­le­nül, lo­bogó haj­jal vonul végig a ki­fu­tón... Min­denki kí­ván­csi a tit­kára.

Elképesztő fotóra bukkantak az Apollo-program levéltárában

Elképesztő fotóra bukkantak az Apollo-program levéltárában

Igen­csak fel­bor­zolta a ke­dé­lye­ket.

Szá­mos el­mé­let lá­tott már nap­vi­lá­got a Holdra szál­lás­sal kap­cso­lat­ban. Egye­sek sze­rint meg­tör­tént, mások úgy vélik, csak el­ját­szot­ták, itt, a föl­dön...

Megőrült az internet ettől a férfifenéktől

Megőrült az internet ettől a férfifenéktől

Egy auszt­rál fiú ver­senyre kelt Kim Kar­das­hi­an­nal.

Egy auszt­rál fiú ver­senyre kelt Kim Kar­das­hi­an­nal, már ami a hát­só­kat il­leti. Az övé is tö­ké­le­te­sen kerek és izmos. Sze­rin­ted me­lyik a szebb?

Ezért a nőért őrül meg mindenki a neten

Ezért a nőért őrül meg mindenki a neten

El­ké­pesztő póz­ban uta­zott ez a nő a met­rón, egy szem­fü­les utas­társa le­fo­tózta. A kép fu­tó­tűz­ként ter­jed az in­ter­ne­ten, rá­adá­sul min­denki hoz­zá­tesz va­la­mit.

El­ké­pesztő póz­ban uta­zott ez a nő a met­rón, egy szem­fü­les utas­társa le­fo­tózta. A kép fu­tó­tűz­ként ter­jed az in­ter­ne­ten, rá­adá­sul min­denki hoz­zá­tesz va­la­mit.

Mit keres modern kori lövésnyom egy ősi neandervölgyi koponyán?

Mit keres modern kori lövésnyom egy ősi neandervölgyi koponyán?

A mai napig nem tudta senki meg­ma­gya­rázni...

Majd száz éve tartja iz­ga­lom­ban az al­ter­na­tív ré­gé­szet ked­ve­lőit egy kü­lö­nös csont­ma­rad­vány.

Migránsos legó robbantotta fel a netet

Migránsos legó robbantotta fel a netet

Ez tény­leg az, ami­nek lát­szik?

Úgy tűnik, hogy a cég­óri­ást sem hagyta hi­de­gen az mig­rán­sára­dat. Sokak sze­rint ez ih­lette az egyik új já­té­ku­kat.

Meztelenül szelfizett a konditeremben a hatalmas mellű modell

Meztelenül szelfizett a konditeremben a hatalmas mellű modell

Két képet is meg­osz­tott a sze­mé­lyes Ins­tag­ram-ol­da­lán, már több száz ezren meg­cso­dál­ták a fo­tó­kat.

Eszement szelfizési mód terjed a neten: te csináltál már így képet?

Eszement szelfizési mód terjed a neten: te csináltál már így képet?

Ehhez az új mód­hoz csak az kezd­jen hozzá, aki nem félti a te­le­fon­ját.

Ehhez az új mód­hoz csak az kezd­jen hozzá, aki nem félti ha­lá­lo­san a te­le­fon­ját.

5 éves kislány szült egy 3 kilós gyereket! Fotó!

5 éves kislány szült egy 3 kilós gyereket!

Ami­kor el­kez­dett nőni a hasa, azt hit­ték tu­mora van. Rej­tély, hogy ki az apa.

Ami­kor el­kez­dett nőni a hasa, azt hit­ték tu­mora van...

Bizarr élőlényeket fotóztak a Marson, igaz lehet a legenda?

Bizarr élőlényeket fotóztak a Marson, igaz lehet a legenda?

Nem ez az első eset, hogy el­ké­pesztő le­letre buk­kan­nak a vörös boly­gón a lel­kes ufó­hí­vők.

Nem ez az első eset, hogy el­ké­pesztő le­letre buk­kan­nak a vörös boly­gón a lel­kes ufó­hí­vők.

Kidobta a kutyáját a szeméttelepnél!

Kidobta a kutyáját a szeméttelepnél!

Most min­denki azt a férfit ke­resi, aki ilyen gaz­tettre képes.

A Gö­döllő nevű Fa­ce­book-cso­portba töl­töt­tek fel egy vi­deót, ami miatt ál­lí­tó­lag már a ha­tó­sá­gok is nyo­moz­nak - de ami ettől is na­gyobb je­len­tő­ség­gel bír: egy or­szág há­bo­rog! A fel­vé­te­lek alap­ján nem is csoda.

Rémálom a tengernél: Halott sellőt sodort partra az ár!

Rémálom a tengernél: Halott sellőt sodort partra az ár!

Mi lehet ez a kü­lö­nös lény?

El­ké­pesz­tően bi­zarr tetem miatt tört ki pánik az egyik köz­ked­velt brit stran­don! Még a szak­ér­tők is csak ta­lál­gat­nak, hogy mi lehet ez a kü­lö­nös lény...

Álmában lepte meg a nőt a szobájában rejtőző kísértet!

Álmában lepte meg a nőt a szobájában rejtőző kísértet!

Meg­tör­tént, ami­től min­dig is tar­tott...

A fi­a­tal lány rég­óta érezte, hogy ott­ho­ná­nak meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan ki­su­gár­zása van. Egy este végül meg­tör­tént, ami­től min­dig is tar­tott...

Fantasztikus filmbe illő jelenetet fotózott az egyik műholdunk

Fantasztikus filmbe illő jelenetet fotózott az egyik műholdunk

Kü­lö­nös kép­koc­kákra buk­kan­tak a kí­ván­csi in­ter­ne­te­zők a SOHO Lasco C3 napfi­gyelő fel­vé­te­lei közt.

Kü­lö­nös kép­koc­kákra buk­kan­tak a kí­ván­csi in­ter­ne­te­zők a SOHO napfi­gyelő mű­hold sfel­vé­te­lei közt.

Rémisztő: Eltűnt emberek arcképeire bukkantak a horrorerdőben!

Rémisztő: Eltűnt emberek arcképeire bukkantak a horrorerdőben!

Fából össze­tá­kolt ágy, em­ber­nagy­ságú ket­rec és rég­óta bo­lyongó em­be­rek arc­képe dí­szel­gett a fák közt.

Sok otthon a porcica? Erre használhatod!

Sok otthon a porcica? Erre használhatod!

Így hasz­no­sít­ható újra a ház­tar­tási por, pi­szok és szösz.

Így hasz­no­sít­ható újra a ház­tar­tási por, pi­szok és szösz. Bár sokan biz­to­san nem fog­ják ki­pró­bálni az efféle új­ra­hasz­no­sí­tást.

Sokkot kapott a látványtól a kiránduló, de még videózni volt ereje

Sokkot kapott a látványtól a kiránduló, de még videózni volt ereje

Sokan két­kedve fo­gad­ták az alábbi fel­vé­telt...

Sokan két­kedve fo­gad­ták az alábbi fel­vé­telt, hi­szen annyira va­ló­sze­rűt­len...

Egy férfi cerkáját rejtette a méretes tonhal gyomra!

Egy férfi cerkáját rejtette a méretes tonhal gyomra!

De vajon hogy ke­rül­he­tett egy férfi leg­ne­me­sebb test­ré­sze a hal szer­ve­ze­tébe?

A ha­lá­szok sok­kot kap­tak, ami­kor fel­vág­ták a ko­pol­tyús gyom­rát! De vajon hogy ke­rül­he­tett egy férfi leg­ne­me­sebb test­ré­sze a hal szer­ve­ze­tébe?

Mérgező vegyi felhőt videózott, amikor még ennél is durvábbat látott...

Mérgező vegyi felhőt videózott, amikor még ennél is durvábbat látott..

A kü­lö­nös vegyi fel­hő­csík je­len­sé­get vi­de­ózta egy férfi, ami­kor még ennél is hát­bor­zon­ga­tóbb dol­got vett észre az ég­bol­ton...

Sokkoló videó: Kétszer támadt rá ugyanaz a medve a turistára!

Sokkoló videó: Kétszer támadt rá ugyanaz a medve a turistára!

Egy anya­medve ron­tott a férfira...

Egy anya­medve ron­tott rá az 50 éves férfire, aki a cso­dá­val ha­tá­ros módon élte túl a tá­ma­dást.

Rossz helyre dugta a férfiasságát, a tűzoltók sem tudták levágni róla

Rossz helyre dugta a férfiasságát, a tűzoltók sem tudták levágni róla

Pórul járt saját maga ké­nyez­te­tése köz­ben a kéj­vá­gyó férfi.

Igen­csak pórul járt az a férfi, aki saját maga ké­nyez­te­tése köz­ben még egy passzen­tos fém­gyű­rűt is rá­hú­zott férfi­as­sá­gára, hogy még na­gyobb le­gyen az él­ve­zet... Azon­ban le­szedni már nem tudta...

Atyaég: Kétfejű kígyót talált a döbbent járókelő!

Atyaég: Kétfejű kígyót talált a döbbent járókelő!

A ritka mu­táns épp az utcán te­ker­gett, ami­kor a meg­le­pett asszony meg­ta­lálta.

A ritka mu­táns épp az utcán te­ker­gett, ami­kor a meg­le­pett asszony meg­ta­lálta. Az első ijedt­ség után ér­te­sí­tette az ál­lat­vé­dő­ket.

Pánik: A végzet éjszakáját hozza el a pénteki Fekete Hold!

Pánik: A végzet éjszakáját hozza el a pénteki Fekete Hold!

Óri­ási pusz­tí­tást okoz­hat...

Azt sut­tog­ják: a pén­te­ken be­kö­vet­kező égi je­len­ség sö­tét­ségbe bo­rítja a Föl­det és óri­ási pusz­tí­tást okoz­hat...

Olyat művelt a nemi szervével a bedrogozott pasi, hogy a hajad is eldobod!

Olyat művelt a nemi szervével a bedrogozott pasi, hogy a hajad is eldobod!

Ennél sú­lyo­sabb tör­té­ne­tet ke­ve­set hal­lot­tál. Elég erős hozzá az ideg­ze­ted?

Hullámvasúton videózott - frászt kapott attól, amit véletlenül felvett

Hullámvasúton videózott - frászt kapott attól, amit véletlenül felvett

Vidám hét­végi prog­ram­nak in­dult a ki­ruc­ca­nás ma­ry­landi vi­dám­parkba.

Csak egy vidám hét­végi prog­ram­nak in­dult a ki­ruc­ca­nás ma­ry­landi vi­dám­parkba. Az el­va­rá­zsolt kas­tély után, a hul­lám­vas­úton kö­te­lező si­kon­ga­tós videó is ké­szült, de arra, amit fel­vet­tek, senki sem szá­mí­tott.