Veronai busztragédia

Friss hír: Végre kiderülhet, mi okozta a veronai busztragédiát

Friss hír: Végre kiderülhet, mi okozta a veronai busztragédiát

Bár a bal­eset pon­tos oka egy­előre is­me­ret­len, van pár nyom, ami se­gít­het ki­de­rí­teni az igaz­sá­got.

Veronai tragédia: Rettegnek a magyarok a buszos utazástól

Veronai tragédia: Rettegnek a magyarok a buszos utazástól

Sorra mond­ják le a kül­földi uta­kat a ma­gya­rok, a ve­ro­nai tra­gé­dia mély nyo­mot ha­gyott min­den­ki­ben.

Sorra mond­ják le a kül­földi uta­kat a ma­gya­rok, a ve­ro­nai tra­gé­dia mély nyo­mot ha­gyott min­den­ki­ben.

Hajnalban szállítják haza a veronai buszbaleset halálos áldozatait

Hajnalban szállítják haza a veronai buszbaleset halálos áldozatait

A várt­nál egy nap­pal ké­sőbb, szom­ba­ton tud­ják csak Bu­da­pestre szál­lí­tani a tra­gi­kus bal­eset ál­do­za­ta­i­nak holt­tes­tét.

Nemsokára eltemetik a veronai áldozatokat

Napokon belül temethetik a veronai áldozatokat

Nehéz napok vár­nak a hoz­zá­tar­to­zókra.

A hét­vé­gére az összes ál­do­zat holt­tes­tét Ma­gyar­or­szágra szál­lít­ják, így akár na­po­kon belül el is te­met­he­tik őket. Nehéz napok vár­nak a hoz­zá­tar­to­zókra.

Veronai busztragédia: összefog a két ősi ellenség

Veronai busztragédia: összefog a két ellenség

Ko­rábbi ka­pu­sára em­lé­ke­zik a két ősi ri­vá­lis. Vígh Ba­lázs jég­ko­rong­ka­pus a ve­ro­nai tra­gé­di­á­ban hunyt el.

Ko­rábbi ka­pu­sára em­lé­ke­zik a két ősi ri­vá­lis. Vígh Ba­lázs jég­ko­rong­ka­pus a ve­ro­nai tra­gé­di­á­ban hunyt el.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Megrázó videó a veronai busztragédiáról: Ez történt valójában

Megrázó videó a veronai busztragédiáról: Ez történt valójában

A ször­nyű rész­le­te­ket rejtő fel­vé­telt csak most hoz­ták nyil­vá­nos­ságra.

A ször­nyű rész­le­te­ket rejtő fel­vé­telt csak most hoz­ták nyil­vá­nos­ságra.

Pokoli: nem engedik a veronai kórházban fekvő sérültek közelébe a rokonokat

Pokoli várakozás: nem engedik a veronai kórházban fekvő sérültek közelébe a rokonokat

Még köz­vet­len hoz­zá­tar­to­zóik sem néz­he­tik meg azt a két sé­rül­tet, aki most is vál­sá­gos ál­la­pot­ban fek­szik a ve­ro­nai kór­ház­ban. A köz­vet­len azo­no­sí­tás he­lyett a DNS dönt­het...

Buszkatasztrófa: fájdalmas részletek derültek ki

Buszkatasztrófa: fájdalmas részletek derültek ki

Fáj­dal­ma­san nehéz hí­re­ket kö­zöl­tek.

Fáj­dal­ma­san nehéz hí­re­ket kö­zölt Szij­jártó Péter a ve­ro­nai busz­bal­eset ál­do­za­ta­i­ról.

Felkavaró dolgokat mondott a veronai busztragédia sofőrjének felesége

Felkavaró dolgokat mondott a veronai busztragédia sofőrjének felesége

K. Zol­tán­ról ki­de­rült, hogy nem is kel­lett volna a bu­szon len­nie.

K. Zol­tán­ról ki­de­rült, hogy nem is kel­lett volna a bu­szon len­nie, egy másik já­ra­tot szo­kott ve­zetni, csak ba­rátja ké­ré­sére ug­rott be vál­tó­társ­ként.

NE HAGYD KI!

Mindkét sofőr elhunyt a veronai buszbalesetben

Mindkét sofőr elhunyt a veronai buszbalesetben

Bé­kés­csa­bán gyá­szol­ják őket.

Aki a tra­gé­dia pil­la­na­ta­i­ban ült a volán mö­gött, már a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette, vál­tó­társa ké­sőbb, a kór­ház­ban hunyt el. Bé­kés­csa­bán gyá­szol­ják őket.

Erről a furcsaságról számoltak be a túlélők a veronai buszbaleset után

Erről a furcsaságról számoltak be a túlélők a veronai buszbaleset után

A gye­re­kek több­sége arról szá­molt be, hogy több­ször is fel­ri­ad­tak ál­muk­ból a bu­szon a tra­gé­dia előtt is.

Újabb szörnyűség derült ki a veronai buszbalesetről, a fiatal lány sokkot kapott

Újabb szörnyűség derült ki a veronai buszbalesetről, a fiatal lány sokkot kapott

Fi­a­tal sze­rel­mes­pár is volt a Ve­ro­ná­ban ki­égett busz uta­sai kö­zött...

Fi­a­tal sze­rel­mes­pár is volt a Ve­ro­ná­ban ki­égett busz uta­sai kö­zött: a tra­gé­diát azon­ban csak egyi­kük élte túl...

Napi 70 g szénhidrát: Íme, Rubint Réka zsírgyilkos étrendje

Napi 70 g szénhidrát: Íme, Rubint Réka zsírgyilkos étrendje

Éhes biz­tos nem le­szel, vi­szont ga­ran­tál­tan fogyni fogsz. Vágj bele te is a ta­va­szi át­ala­ku­lásba minél ha­ma­rabb!

A leg­jobb étel­össze­ál­lí­tás a le­hető leg­ke­ve­sebb szén­hid­rát­tal! Éhes biz­tos nem le­szel, vi­szont ga­ran­tál­tan fogyni fogsz. Vágj bele te is a ta­va­szi át­ala­ku­lásba minél ha­ma­rabb!

Itt az almáspite-szezon, így lesz tökéletes és omlós a tészta

Itt az almáspite-szezon, így lesz tökéletes és omlós a tészta

Me­le­gebbé va­rá­zsol­ha­tod a la­kást az il­la­tá­val. Most el­árul­juk, mitől lesz iga­zán tö­ké­le­tes gye­rek­ko­rod ked­venc édes­sége.

Mennyei, olaszos paradicsomleves - rabja leszel, ha megkóstolod!

Mennyei, olaszos paradicsomleves - rabja leszel, ha megkóstolod!

Mind­össze 5 hoz­zá­va­ló­ból ké­szít­he­ted el ezt az is­teni, egész­sé­ges és könnyű le­vest. Az egész csa­lád imádni fogja!

A legnagyobb divatbaki, amit tél végén mindenki elkövet

A legnagyobb divatbaki, amit tél végén mindenki elkövet

Új ka­bá­tot vet­tél a tél végi le­ára­zá­son? Nem csak annyi vele a dol­god, hogy be­te­szed a szek­rénybe, vagy máris fel­ve­szed!

Veronai busztragédia: "Fogd meg a kezét, ha még teheted!"

Veronai busztragédia: "Fogd meg a kezét, ha még teheted!"

Mind­össze né­hány perc, amely min­dent meg­vál­toz­tat. Egy uta­zás, ami után már semmi nem lesz többé olyan, mint volt.

Mind­össze né­hány perc, amely min­dent meg­vál­toz­tat. Egy uta­zás, ami után már semmi nem lesz többé olyan, mint volt. Csönd, sokk és fáj­da­lom, ami ve­lünk marad. És ami­ben nem te­he­tünk semmi mást, mint meg­ölel­nünk azt, akit sze­re­tünk. És hálát adni azért, hogy mi még meg­te­het­jük.

Elképesztő felajánlásokat tesznek az áldozatok hozzátartozóinak

Elképesztő felajánlásokat tesznek az áldozatok hozzátartozóinak

Nem­csak az itt­honi, hanem a kül­földi ma­gya­rok is össze­fog­tak.

Nem­csak az itt­honi, hanem a kül­földi ma­gya­rok is össze­fog­tak.

Megrendítő vallomás Geszti Pétertől: így gyászolja a diákokat

Megrendítő vallomás Geszti Pétertől: így gyászolja a diákokat

Nincs helye po­é­nok­nak a mai napon.

"Ma hall­ga­tok, és fél­ár­bocra eresz­tem a szí­ve­met" - írta Geszti Péter, aki sze­rint nincs helye po­é­nok­nak a mai napon.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Brutális támadás érte a magyar foci nagy reménységét

Brutális támadás érte a magyar foci nagy reménységét

Mentő vitte kór­házba a te­het­sé­get.

Mentő vitte kór­házba a te­het­sé­get. Csak a fel­csú­tiak til­ta­ko­zása miatt gon­dolta meg magát a já­ték­ve­zető, végül ezért vil­lant a piros lap?

Folytatódik az úszóbalhé, kap a fejére Hosszú Katinka és Gyurta Dani

Folytatódik az úszóbalhé, kap a fejére Hosszú Katinka és Gyurta Dani

Semmi sem marad ti­tok­ban. Ki­pa­kol a bot­rá­nyok első számú ta­núja. Be­lül­ről élte át Gyár­fás el­tá­vo­lí­tá­sát, most borít.

Se bugyi, se más, kacéran tartja a deszkát a vadóc szépség

Se bugyi, se más, kacéran tartja a deszkát a vadóc szépség

Profikra bízta az akt­fo­tó­zást Ch­ris­tina Ge­i­ger. A német síg­utó iga­zán el­en­gedte magát a ka­me­rák előtt.

Gyertyát gyújtottak a gimnázium előtt: az ország osztozik a gyászban

Gyertyát gyújtottak a gimnázium előtt: az ország osztozik a gyászban

Több­szá­zan em­lé­kez­tek meg a Szi­nyei Merse Gim­ná­zium előtt a tra­gi­kus olasz­or­szági bal­eset ál­do­za­ta­i­ról.

Veronai buszbaleset: drámai részletek a magyar áldozatokról

Veronai buszbaleset: drámai részletek a magyar áldozatokról

Ti­zen­hat sú­lyo­san meg­égett holt­tes­tet emel­tek ki a tűz­ol­tók a Ve­rona mel­lett bal­ese­tet szen­ve­dett, ma­gyar di­á­ko­kat szál­lító au­tó­busz ron­csai közül.

Sokkoló részletek: Így mentette diáktársát a veronai baleset túlélője

Sokkoló részletek: Így mentette diáktársát a veronai baleset túlélője

Az egyik túl­élő lé­lek­je­len­lé­tén múlt, hogy di­ák­társa nem halt meg.

Az egyik túl­élő lé­lek­je­len­lé­tén múlt, hogy di­ák­társa nem halt meg.

Nemzeti gyásznapot rendeltek el

Nemzeti gyásznapot rendeltek el

Hét­főre nem­zeti gyász­na­pot ren­delt el a kor­mány.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök kez­de­mé­nye­zé­sére a kor­mány az olasz­or­szági busz­bal­eset­ben el­hunyt ál­do­za­tok em­lé­kére ja­nuár 23-át nem­zeti gyász­nappá nyil­vá­ní­totta.

Pokoli percek: Felolvasták a veronai buszbaleset túlélőinek névsorát

Pokoli percek: Felolvasták a veronai buszbaleset túlélőinek névsorát

A bu­da­pesti Szi­nyei Merse Pál Gim­ná­zium előtt szom­bat reg­gel óta égnek a mé­cse­sek.

Szemtanú állítja: Ez vezethetett a magyar buszbaleset tragédiájához

Szemtanú állítja: Ez vezethetett a magyar buszbaleset tragédiájához

Egye­lőre még korai meg­mon­dani biz­to­san, hogy mi okozta a bal­ese­tet.

Egye­lőre még korai meg­mon­dani biz­to­san, hogy mi okozta a bal­ese­tet.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Drámai: Szijjártó Péter könnyezve beszélt a buszbaleset áldozatairól

Drámai: Szijjártó Péter könnyezve beszélt a buszbaleset áldozatairól

Ti­zen­ha­tan meg­hal­tak egy ma­gyar kö­zép­is­ko­lá­so­kat szál­lító busz olasz­or­szági bal­ese­té­ben.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Megszólalt a fiatal túlélő: Drámai részletek a magyar buszbalesetről

Megszólalt a fiatal túlélő: Drámai részletek a magyar buszbalesetről

Leg­ke­ve­sebb heten meg­hal­tak egy gyer­me­ke­ket szál­lító ma­gyar busz olasz­or­szági bal­ese­té­ben.

Friss: Gyermekekkel teli magyar busz borult fel, sokan meghaltak

Friss: Gyermekekkel teli magyar busz borult fel, sokan meghaltak

Olasz­or­szág­ban szen­ve­dett bal­ese­tet egy ma­gyar busz, ame­lyik gyer­me­ke­ket szál­lí­tott.