Sági Szilárd

Így él a TV2 sztárja, bejutottunk hozzá

Így él a TV2 sztárja, bejutottunk hozzá

Nyolc éve lakik ked­ve­sé­vel csa­ládi há­zuk­ban a gaszt­ro­ki­bic Sági Szi­lárd. Az ikrek már két­éve­sek, a ház is majd­nem ké­szen van. Kö­rül­néz­tünk!

Nyolc éve lakik ked­ve­sé­vel csa­ládi há­zuk­ban a gaszt­ro­ki­bic Sági Szi­lárd. Az ikrek már két­éve­sek, a ház is majd­nem ké­szen van. Kö­rül­néz­tünk!

Sági Szilárd és Völgyesi Gabi egymásra hangolódik

Sági Szilárd és Völgyesi Gabi egymásra hangolódik

Áp­ri­lis 2-án indul A Nagy Duett.

Áp­ri­lis 2-án, va­sár­nap indul a TV2 egyik leg­si­ke­re­sebb mű­sora.Az ötö­dik évad­ban is ren­ge­teg iz­ga­lom várja a né­ző­ket.

Bűn rosszak Sági Szilárd ikrei

Bűn rosszak Sági Szilárd ikrei

A gaszt­ro­ki­bic őszin­tén me­sélt az apa­ság vidám ol­da­la­i­ról.

A gaszt­ro­ki­bic őszin­tén me­sélt az apa­ság vidám ol­da­la­i­ról, il­letve a meg­lepő hely­ze­tek­ről, ame­lyek­ből bőven ki­ju­tott már neki.

Élő adásban okoztak káoszt a sztárgyerekek

Élő adásban okoztak káoszt a sztárgyerekek

Az egész stú­diót át­ren­dez­ték.

A TV2 sztár­já­nak gye­re­kei miatt az egész stú­diót át kel­lett ren­dezni, sőt, meg­tet­ték ezt ők maguk is.

Szülés utáni depresszióban szenvedett férfi létére Sági Szilárd

Szülés utáni depresszióban szenvedett férfi létére Sági Szilárd

A min­dig vi­dám­nak tűnő tévés sza­kács sú­lyos lelki vál­sá­gon ment ke­resz­tül mi­u­tán meg­szü­let­tek ikerfiai.

Eltúlzott hisztinek tartják a vadászó celebek Oroszlánkirály megölését

Eltúlzott hisztinek tartják a vadászó celebek az Oroszlánkirály megölését

Bod­rogi Gyula és Sági Szi­lárd is el­mondta vé­le­mé­nyét az iko­ni­kus állat ki­lö­vé­sé­vel kap­csán.