Majka

Nem hiszed el, miért költöztek külföldre a magyar sztárok

Nem hiszed el, miért költöztek külföldre a magyar sztárok

Sok ma­gyar sztár köl­tö­zik kül­földre, hiába van­nak kar­ri­er­jük csú­csán. Maj­káék még csak ter­ve­zik.

Egyre több ma­gyar sztár köl­tö­zik kül­földre, hiába van­nak kar­ri­er­jük csú­csán. Leg­utóbb Cso­bot Adél köl­tö­zött csa­lád­já­val Kölnbe, Maj­káék pedig Ame­ri­kába men­né­nek.

Nem hiszed el, mire készül Majka, ez mindenkit sokkolt

Nem hiszed el, mire készül Majka, ez mindenkit sokkolt

Nyelv­tan­fo­lyamra is jár.

A mű­sor­ve­zető töb­bek kö­zött an­gol­nyelv-tan­fo­lyamra is jár. Majka leg­főbb vá­gyai közt sze­re­pel, hogy idő­vel csa­lád­já­val együtt Las Ve­gasba köl­töz­zön.

Erdei Zsolt élő adásban fenyegette meg Majkát

Erdei Zsolt élő adásban fenyegette meg Majkát

A dön­tőig ju­tott Judy és Madár.

A dön­tőig ju­tott Judy és Madár Az 50 mil­liós játsz­má­ban. Az áp­ri­lis ele­jén in­duló Nagy Duett sztár­párja rop­pant szó­ra­koz­tató volt.

Szívszorító pillanat: Majka élő adásban búcsúzott el

Szívszorító pillanat: Majka élő adásban búcsúzott el

Majka egy­szer csak fél­be­sza­kí­totta a mű­sort és el­bú­csú­zott. Min­denki meg­le­pő­dött...

Majka egy­szer csak fél­be­sza­kí­totta a mű­sort és el­bú­csú­zott. Min­denki meg­le­pő­dött...

Majka kitálalt Pápai Jociról

Majka kitálalt Pápai Jociról

A Dal 2017 nyer­tese fe­le­sé­gé­vel együtt ját­szott Maj­ká­nál.

A Dal 2017 nyer­tese fe­le­sé­gé­vel együtt ját­szott Maj­ká­nál. Az 50 mil­liós játszma csü­tör­töki adá­sá­ban Pápai Jo­ci­nak és Ani­tá­nak is meg volt a le­he­tő­sége arra, hogy el­vi­gye a fő­nye­re­ményt.

Nem hiszed el, ki lesz Majka vendége ma este

Nem hiszed el, ki lesz Majka vendége ma este

Kü­lön­le­ges ven­dé­gek a TV2-n!

A csü­tör­tök esti Az 50 mil­liós játsz­má­nak iga­zán kü­lön­le­ges ven­dége lesz, erről a mű­sor­ve­zető szá­molt be.

Családja érdekében visszavesz a tempóból Majka

Családja érdekében visszavesz a tempóból Majka

Majka drasz­ti­kus dön­tést ho­zott: le­las­sí­tott, és mos­tan­tól meg­vá­lo­gatja, mi­lyen fel­ké­résre mond igent.

Majka drasz­ti­kus dön­tést ho­zott.

Félrekezelték Majka tíz hónapos kisfiát!

Félrekezelték Majka tíz hónapos kisfiát!

A rap­per ki­seb­bik fia, Oli­vér a báty­já­tól kapta el a csú­nya ví­rust, ami­ről ele­inte azt hit­ték, meg­fá­zás. Végül a kór­ház­ban de­rült ki, hogy na­gyobb a baj.

A rap­per ki­seb­bik fia, Oli­vér a báty­já­tól kapta el a csú­nya ví­rust, ami­ről ele­inte azt hit­ték, meg­fá­zás. Végül a kór­ház­ban de­rült ki, hogy na­gyobb a baj.

Csak pár perce osztotta meg Majka: íme, itt van a legfrissebb száma

Csak pár perce osztotta meg Majka: íme, itt van a legfrissebb száma

Alig 10 perce osz­totta meg Majka leg­újabb szá­mát.

Alig 10 perce osz­totta meg Majka leg­újabb szá­mát, és egy já­tékra is hívta a ra­jon­gó­kat.

Egyéjszakás kalandokról szól Király Viktor és Majka új dala

Egyéjszakás kalandokról szól Király Viktor és Majka új dala

Az Ame­ri­ká­ban is el­is­mert éne­kes össze­állt a Majka-Cur­tis du­ó­val és olyan zenét al­kot­tak, ami el­mon­dá­suk sze­rint iga­zán fül­be­má­szó lesz.

Nem hiszed el, ki Magyarország legnépszerűbb sztárja

Nem hiszed el, ki Magyarország legnépszerűbb sztárja

El­ké­szült a Top25 lista.

A Mar­ke­ting és Média idén is el­ké­szí­tette a Top25 leg­nép­sze­rűbb hí­res­ség lis­tá­ját.

Fülledt erotika: Meztelenül romantikázik Majka és Dundika

Fülledt erotika: Meztelenül romantikázik Majka és Dundika

Hűha! A ma­gyar sztár­pár meg­mu­tatja, ho­gyan is kell él­vezni az éle­tet!

Hűha! A ma­gyar sztár­pár meg­mu­tatja, ho­gyan is kell él­vezni az éle­tet!

Botrányosan őszinte videóval ünnepelte Pápai Jocit cimborája, Majka

Botrányosan őszinte videóval ünnepelte Pápai Jocit cimborája, Majka

A Dal dön­tő­jét Pápai Joci nyerte meg Origo című da­lá­val.

A Dal dön­tő­jét Pápai Joci nyerte meg Origo című da­lá­val.

Ezért nézed te is a TV2-t mostantól

Ezért nézed te is a TV2-t mostantól

Va­do­natúj sa­ját­gyár­tású mű­so­rok, sztá­rok­kal vissza­térő event show...

Va­do­natúj sa­ját­gyár­tású mű­so­rok, sztá­rok­kal vissza­térő show, nagy­sza­bású fil­mek, or­szá­gos so­ro­zat­pre­mi­e­rek és egy le­nyű­göző szu­per­pro­duk­ció. Ezek jön­nek ta­vas­szal a TV2 cso­port csa­tor­náin.

Majka elverte ellenfelét

Majka elverte ellenfelét

Ja­nu­ár­ban ta­rolt a TV2 cso­port és ala­po­san ki­élezte a ver­senyt.

Ja­nu­ár­ban ta­rolt a TV2 cso­port és ala­po­san ki­élezte a ver­senyt örök el­len­fe­lé­vel szem­ben. A Sz­tár­ban sztár meg egy kicsi és Majka is dü­bö­rög.

Brutál cukin tolja Majka tíz hónapos kisfia

Brutál cukin tolja Majka tíz hónapos kisfia

Az alma nem esett messze a fá­já­tól.

Mond­juk úgy, hogy az alma nem esett messze a fá­já­tól. Oli­vér még csak tíz hó­na­pos, de ha meg­hallja ked­venc dalát...

Sokkoló: így nézett ki 34 évvel ezelőtt Majka

Sokkoló: így nézett ki 34 évvel ezelőtt Majka

Meg­lepő fotót mu­ta­tott ma­gá­ról a rap­per. A csa­ládi fotó na­gyon retro.

Meg­lepő fotót mu­ta­tott ma­gá­ról a rap­per. A csa­ládi fotó annyira retro, hogy el sem hi­szed... A pi­zsama és az au­tós­kár­tya min­dent visz!

Harminc pasival kell megküzdenie Majkának!

Harminc pasival kell megküzdenie Majkának!

Ko­moly ki­hí­vás­sal néz szembe a rap­per, 30 kő­ke­mény macsó, köz­tük Tilla, Rácz Gergő, Bye Alex is indul a nagy ver­seny­ben az Év Em­bere dí­jért!

Ko­moly ki­hí­vás­sal néz szembe a rap­per, 30 kő­ke­mény macsó, köz­tük Tilla, Rácz Gergő, Bye Alex is indul a nagy ver­seny­ben az Év Em­bere dí­jért!

Majka lenyomta az RTL-t

Majka lenyomta az RTL-t

A rap­per leg­újabb ve­tél­ke­dője el­ké­pesztő né­zett­sé­get ho­zott.

A rap­per leg­újabb ve­tél­ke­dője el­ké­pesztő né­zett­sé­get ho­zott: meg­verte a kon­ku­rens csa­torna leg­né­zet­tebb mű­so­rát.

Majka keményen visszavágott a sztárokat kiosztó Fenyő Ivánnak

Majka keményen visszavágott a sztárokat kiosztó Fenyő Ivánnak

Fenyő Iván Fa­ce­boo­kon osz­totta ki a ma­gyar sztá­ro­kat, de ők sem hagy­ták ma­gu­kat...

Majkát lerohanta rajongója

Majkát lerohanta rajongója

Szó sze­rint Majka a kar­jába re­pült Az 50 mil­liós játsz­má­ban Non­csi, ami­kor a stú­di­óba lépve meg­látta ked­ven­cét. Cse­rébe ka­pott két nagy pu­szit.

Szó sze­rint Majka a kar­jába re­pült Az 50 mil­liós játsz­má­ban Non­csi, ami­kor a stú­di­óba lépve meg­látta ked­ven­cét. Cse­rébe ka­pott két nagy pu­szit.

Dundika kitálalt: "Akaratos férfiakkal élek"

Dundika kitálalt: "Akaratos férfiakkal élek"

Dun­dika a Ri­post­nak el­árulta, néha úgy érzi, könnyebb lenne vi­lággá men­nie.

Dun­dika a Ri­post­nak el­árulta, Ma­rián nem­csak kül­ső­leg, de tu­laj­don­sá­ga­i­ban is Maj­kára ütött.

Durva: Csalók élnek vissza Majka nevével

Durva: Csalók élnek vissza Majka nevével

Arra kér min­den­kit, ne dől­je­nek be a ka­muprofi­lon írot­tak­nak!

A nép­szerű tévés a Fa­ce­book-ol­da­lán dü­höng! Arra kér min­den­kit, ne dől­je­nek be a ka­muprofi­lon írot­tak­nak!

Majka kisfiánál cukibbat ma már nem fogsz látni

Majka kisfiánál cukibbat ma már nem fogsz látni

Kisfiát Dun­dika mu­tatta meg.

A ze­nész kisfiát az ins­tag­ra­mon mu­tatta meg édes­anyja, Dun­dika. A nyolc hó­na­pos Oli­vér bű­bá­jos!

Karácsonykor végre kezébe foghatja unokáját Majka édesanyja

Karácsonykor végre kezébe foghatja unokáját Majka édesanyja

Fi­nom­ság­ból és sze­re­tet­ből nincs hiány!

A leg­na­gyobb aján­dé­kot idén az je­lenti szá­mukra, hogy Majka édes­anyja velük tölt­heti a szent na­po­kat. Fi­nom­ság­ból és sze­re­tet­ből nem lesz hiány!

Élőben osztogat milliókat Majka

Élőben osztogat milliókat Majka

Majka nél­kül ma már szinte nem in­dul­hat szu­per­pro­duk­ció a TV2-n. Ja­nu­ár­tól új sze­rep­ben szórja majd a mil­li­ó­kat a rap­per-mű­sor­ve­zető.

Majka nél­kül ma már szinte nem in­dul­hat szu­per­pro­duk­ció a TV2-n. Ja­nu­ár­tól új sze­rep­ben szórja majd a mil­li­ó­kat a rap­per-mű­sor­ve­zető.

Hihetetlen, mennyire édesek Majka gyerekei

Hihetetlen, mennyire édesek Majka gyerekei

Szív­me­len­gető képet osz­tott meg.

Szív­me­len­gető képet osz­tott meg a rap­per-mű­sor­ve­zető a Fa­ce­boo­kon.

Majka vallomása: Tizenöt éve retteg a haláltól

Majka vallomása: Tizenöt éve retteg a haláltól

Őszin­tén me­sélt fé­lel­me­i­ről...

A TV2 sztárja sok éve vesz­tette el édes­ap­ját, de csak ké­sőbb de­rült ki, hogy ő maga is szív­be­teg­ség­gel kény­te­len élni.

Nem hiszed el, mit vett magára Majka

Nem hiszed el, mit vett magára Majka

Meg­hök­ken­tek a Fa­ce­boo­ko­zók a rap­per egyik leg­utóbbi fo­tó­ján. Ezen egy meg­le­he­tő­sen kü­lön­le­ges ruhát ka­pott ma­gára.

Meg­hök­ken­tek a Fa­ce­boo­ko­zók Majka egyik leg­utóbbi fo­tó­ján.

Majkának már a fia is szelfizik

Majkának már a fia is szelfizik

Na­gyon cuki képet posz­tolt ki Ins­tag­ram-ol­da­lára az ózdi rap­per. A fotó elő­te­ré­ben Majka na­gyob­bik fia lát­ható, hátul pedig a mű­sor­ve­zető, Oli­vér­rel.

Na­gyon cuki képet posz­tolt ki Ins­tag­ram-ol­da­lára az ózdi rap­per. A kép elő­te­ré­ben a Mar­ci­nak ne­ve­zett gyer­meke lát­szik, mi­köz­ben hátul édes­apja a ki­seb­bik fiút, a pár hó­na­pos Oli­vért eteti és szó­ra­koz­tatja. A nép­szerű mű­sor­ve­zető annyit írt a fotó alá: el­lopja a te­le­fo­nom és szelfiz­get, teg­nap meg még járni sem tu­dott.

Őszinte vallomás: halálfélelméről beszélt Majka

Őszinte vallomás: halálfélelméről beszélt Majka

A mű­sor­ve­zető a ve­le­szü­le­tett szív­rend­el­le­nes­sége miatt éve­ken át ret­te­gés­ben élt.

A mű­sor­ve­zető a ve­le­szü­le­tett szív­rend­el­le­nes­sége miatt éve­ken át ret­te­gés­ben élt.

Botrány! Meg sem hívták, pedig nyert a dala a Cometen

Botrány! Meg sem hívták, pedig nyert a dala a Cometen

A gála fur­csára si­ke­re­dett...

Leg­alábbis fur­csára si­ke­re­dett az idei Comet díj­át­adó gála. Akad, akit el sem hív­tak, pedig nyert a dala, akad, aki el sem ment a gömb­jéért...

Szerzői jogvita: millióktól eshet el Majka

Szerzői jogvita: millióktól eshet el Majka

Ál­lí­tó­lag szer­zői jo­go­kat sér­tett.

A rap­per leg­utóbbi szá­mát el­tá­vo­lí­tot­ták a Yo­u­tube-ról, mivel Majka sze­rin­tük szer­zői jo­go­kat sér­tett.

Ilyen fotót még nem láttál: elképesztően édesek Majka gyermekei!

Ilyen fotót még nem láttál: elképesztően édesek Majka gyermekei!

Oli­vér és Ma­rián úgy pó­zol­nak, mint eddig még soha, nem csoda, hogy a büszke apuka meg­mu­tatta őket a ra­jon­gó­i­nak.

Majka cáfol, nincs igaza Ibrahimovicnak

Majka cáfol, nincs igaza Ibrahimovicnak

Zla­tan Ib­ra­hi­movic ala­pos meg­le­pe­tést oko­zott.

Zla­tan Ib­ra­hi­movic ala­pos meg­le­pe­tést oko­zott, olyan vá­ros­ban érzi jól magát, amely Maj­ká­nak pél­dául egy­ál­ta­lán nem tet­szik.

Majka posztja után bezárhatod a netet

Majka posztja után bezárhatod a netet

Van az úgy, hogy az ember fia olyan slá­gert rittyent...

Van az úgy, hogy az ember fia olyan slá­gert rittyent, ami­hez min­denki hozzá akar nyúlni. Ilyen lett a mára már emb­le­ma­ti­kussá vált Be­le­ha­lok című szer­ze­mény is...

Hihetetlen, hogy repül az idő: ötéves lett Majka fia!

Hihetetlen, hogy repül az idő: ötéves lett Majka fia!

Fél év­ti­zede vált fe­le­lős édes­apává.

A mű­sor­ve­zető öt évvel ez­előtt vált bu­li­zós sztár­ból fe­le­lős édes­apává.

Hosszú Katinka a rajongóival verheti meg Majkát

Hosszú Katinka a rajongóival verheti meg Majkát

Ezt a ver­senyt ön­erő­ből most nem nyer­heti meg az olim­piai baj­nok klasszis.

Ezt a ver­senyt ön­erő­ből most nem nyer­heti meg az olim­piai baj­nok klasszis. Szük­sége lesz a szur­ko­ló­ira, akik­nek a vé­le­mény­áből sok erőt merít.

Az orvosok kezében Majka súlyos beteg édesanyjának élete

Az orvosok kezében Majka súlyos beteg édesanyjának élete

Egy biz­tos: bármi is tör­tén­jék Ibo­lya néni sosem adja fel a re­ményt! Addig küzd, amed­dig bírja erő­vel!

Egy biz­tos: bármi is tör­tén­jék Ibo­lya néni sosem adja fel a re­ményt! Addig küzd, amed­dig bírja erő­vel!

Durván korhatárosat alakított Majka!

Durván korhatárosat alakított Majka!

Le­g­újabb szer­ze­mé­nyé­ben be­hozza az el­telt 15 évet...

Majka eddig leg­in­kább arról volt híres, hogy da­la­i­ban messze el­ke­rülte a trá­gár szö­ve­ge­ket. Nos, ennek vége! Le­g­újabb szer­ze­mé­nyé­ben be­hozza az el­telt 15 évet...

Ő nem lehet ott a Sztárban sztár következő adásában

Ő nem lehet ott a Sztárban sztár következő adásában

Egy ki­váló éne­kes bú­csú­zott el ma.

Egy ki­váló éne­kes bú­csú­zott el ma este, a kö­vet­kező hét­vé­gén pedig már jön a dupla döntő... Kö­ze­leg a nagy show be­fe­je­zése!

Ez csúnya volt! Majka durván beszólt Keresztesnek

Ez csúnya volt! Majka durván beszólt Keresztesnek

Majka ugyan hu­mor­nak szánta de egy ki­csit túl­tolta a dol­got és per­ce­ken át pi­á­lás­sal ol­to­gatta a Star Academy zsű­ri­tag­ját.

Majka ugyan hu­mor­nak szánta de egy ki­csit túl­tolta a dol­got és per­ce­ken át pi­á­lás­sal ol­to­gatta a Star Academy zsű­ri­tag­ját.

Megható üzenetet küldött Majka élő adásban Claudiának és a babának

Megható üzenetet küldött Majka élő adásban Claudiának és a babának

Meg­kez­dő­dött a Sz­tár­ban sztár újabb adása, és nem is akár­hogy...

Meg­kez­dő­dött a Sz­tár­ban sztár újabb adása, és nem is akár­hogy...

Meghökkentő helyre rakott testékszert Dundika!

Meghökkentő helyre rakott testékszert Dundika!

A párja tet­szé­sét is el­nyerte.

Majka ked­vese bol­do­gan pó­zolt az új kül­se­jé­vel, ami a párja tet­szé­sét is el­nyerte.

Elképesztő dolgot csinált Majka és Bereczki a kulisszák mögött!

Elképesztő dolgot csinált Majka és Bereczki a kulisszák mögött!

Ér­de­kes je­le­net­nek le­he­tett szem­ta­núja, aki el­lá­to­ga­tott a Sz­tár­ban sztár stú­di­ó­jába! A két zsű­ri­tag mit csi­nál­hat a képen?

Nem hiszed el, mire vállalkozott Majka kisfia

Nem hiszed el, mire vállalkozott Majka kisfia

A mű­sor­ve­zető el­ké­pesz­tően cuki képet osz­tott meg na­gyob­bik gyer­me­ké­ről és egy ku­lissza­tit­kot is el­árult a fel­vé­tel ké­szí­té­sé­ről.

A mű­sor­ve­zető el­ké­pesz­tően cuki képet osz­tott meg na­gyob­bik gyer­me­ké­ről és egy ku­lissza­tit­kot is el­árult a fel­vé­tel ké­szí­té­sé­ről.

Titokban filmezték le a bulizó Ördög Nórát

Titokban filmezték le a bulizó Ördög Nórát

A Star Academy mű­sor­ve­ze­tő­jére a szín­pad ta­ka­rá­sá­ban jött rá a "bug­iz­hat­nék" mi­u­tán fel­csen­dült ka­masz­ko­rá­nak emb­le­ma­ti­kus dala.

A Star Academy mű­sor­ve­ze­tő­jére a szín­pad ta­ka­rá­sá­ban jött rá a "bug­iz­hat­nék" mi­u­tán fel­csen­dült ka­masz­ko­rá­nak emb­le­ma­ti­kus dala.

És megint Majka férfiassága a téma!

És megint Majka férfiassága a téma!

Majka az élő adá­sok előtt rendre po­é­nok­kal me­le­gíti be magát és a kö­zön­sé­get is. Ma sem volt ez más­képp és ma sem ma­rad­ha­tott ki egy kis al­testi humor.

Majka az élő adá­sok előtt rendre po­é­nok­kal me­le­gíti be magát és a kö­zön­sé­get is. Ma sem volt ez más­képp és ma sem ma­rad­ha­tott ki egy kis al­testi humor.

Ennyi volt, távozott a TV2 tehetsége!

Ennyi volt, távozott a műsorból a TV2 tehetsége!

Jecs­me­nik Ar­nold esett ki a Star Academy he­te­dik élő adá­sá­ban.

Jecs­me­nik Ar­nold nem tu­dott meg­me­ne­külni a ve­szély­zó­ná­ból a Star Academy he­te­dik élő adá­sá­ban.

Váratlan vallomás: ezért a lányért csorgatja a nyálát Majka

Váratlan vallomás: ezért a lányért csorgatja a nyálát Majka

Pádár Ale­xandra ismét el­káp­ráz­tatta a Star Academy zsű­ri­jét, Majka el­ol­vadt a lát­vány­tól...

Ezért féltékeny Király Viktor a TV2 fiatal sztárjára

Ezért féltékeny Király Viktor a TV2 fiatal sztárjára

Hegyi Dávid igen jól tán­colt a dal­hoz...

Hegyi Dávid a Take That egyik dalát éne­kelte, és rend­kí­vül jól tán­colt hozzá. A ma­xi­má­lis száz pon­tot kapta, de nem ennek örült a leg­job­ban...

Hoppá! Majka beszólt Keresztes Ildikónak, aki beintett neki!

Hoppá! Majka beszólt Keresztes Ildikónak, aki beintett neki!

A mű­sor­ve­zető nem tett la­ka­tot a szá­jára, sze­rinte a zsű­ri­tag saját ma­gá­nak adott ma­xi­má­lis pont­szá­mot.

Kiderült: Majka édesanyja újra a rettegett kórral küzd

Kiderült: Majka édesanyja újra küzd a rákkal! Így viseli...

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője mos­ta­ná­ban gyak­ran volt le­tört. Nem is csoda, hi­szen az anyu­kája sú­lyos beteg...

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője mos­ta­ná­ban gyak­ran volt le­tört. Nem is csoda, hi­szen az anyu­kája sú­lyos be­teg­ség­gel küzd!

Dundika kiposztolta Majka büszkeségét!

Dundika
kiposztolta
Majka fő
büszkeségét!

Ki­tett egy fotót a tévés mű­sor­ve­zető fe­le­sége, nem is akár­mi­lyet...

Ki­tett egy fotót a tévés mű­sor­ve­zető fe­le­sége, nem is akár­mi­lyet...

Majka alaposan kikészült a Sztárban sztár előtt!

Majka alaposan kikészült a Sztárban sztár előtt!

Em­bert pró­báló do­logba vá­gott bele...

A szó­ki­mondó mű­sor­ve­zető egy percre sem tud las­sí­tani. Szív­mű­tétje el­le­nére sem pihen, sőt! Em­bert pró­báló do­logba vá­gott bele...

Futóversenyen áll rajthoz a szívműtétje után Majka

Futóversenyen áll rajthoz a szívműtétje után Majka

A Star Academy mű­sor­ve­ze­tője nem érzi koc­ká­za­tos­nak a dol­got, amellyel jó­té­kony célt szol­gál.

A Star Academy mű­sor­ve­ze­tője nem érzi koc­ká­za­tos­nak a dol­got, amellyel jó­té­kony célt szol­gál.

Az életével játszott Majka: ezért kellett letennie az italt

Az életével játszott Majka: ezért kellett letennie az italt

Majka saját be­val­lása sze­rint meg­halt volna, ha to­vább foly­tatja az ed­digi élet­vi­te­lét.

Majka saját be­val­lása sze­rint meg­halt volna, ha to­vább foly­tatja az ed­digi élet­vi­te­lét.

Ez durva! Majka obszcén tánc közben mutatta meg fenekét!

Ez durva! Majka obszcén tánc közben mutatta meg fenekét!

Ki tudja, miért!

Ki tudja, miért, de Maj­ká­ból éppen Ki­rály Vik­tor éneke hozta ki a fe­ne­va­dat. Olyat kavar az ózdi hős, hogy két­szer is meg kell néz­niod!

Kínos csend a stúdióban: Majka kikotyogta Ördög Nóra fizetését!

Kínos csend a stúdióban: Majka kikotyogta Ördög Nóra fizetését!

Meg­fa­gyott a le­vegő a Sz­tár­ban sztár stú­di­ó­já­ban, ami­kor a szó­ki­mondó rap­per bi­zal­mas tit­kot fe­cse­gett ki...

Meghökkentő hasonlóság: Kisfiában született újjá Majka!

Meghökkentő hasonlóság: Kisfiában született újjá Majka!

El­ké­pesztő fotó ju­tott el szer­kesz­tő­sé­günkbe! Len­cse­végre kap­ták a mű­sor­ve­zető ked­ve­sét és na­gyob­bik gyer­me­két!

El­ké­pesztő fotó ju­tott el szer­kesz­tő­sé­günkbe! Len­cse­végre kap­ták a mű­sor­ve­zető ked­ve­sét és na­gyob­bik gyer­me­két!

Elképesztő! Ezt dobta össze Majka, laza 35 perc alatt

Elképesztő! Ezt dobta össze Majka, laza 35 perc alatt

Majka mell­kasa dagad a büsz­ke­ség­től és ebből nem is csi­nál tit­kot. Ja, és nem is kell!

Majka mell­kasa dagad a büsz­ke­ség­től és ebből nem is csi­nál tit­kot. Ha jön az ihlet, csak utat kell en­gedni neki, és ilyes­mik szü­let­nek!

Bokszmeccsel zárnák le Norbi és Majka vitáját

Bokszmeccsel zárnák le Norbi és Majka vitáját

Ezer ember már biz­to­san el­menne.

Ezer ember már biz­to­san el­menne arra a boksz­meccsre, amin a fit­nesz­guru és az ózdi hős csapna össze.

Mi lesz ebből? Majka durván támad Norbira!

Mi lesz ebből? Majka durván támad Norbira!

Csak egy rossz mon­dat kel­lett...

Csak egy rosszul meg­vá­lasz­tott mon­dat­ként in­dult...

Újabb fordulat: Balázs Pali is beszállt Norbi és Majka háborújába!

Újabb fordulat: Balázs Pali is beszállt Norbi és Majka háborújába!

A rap­per és a fit­nesz­guru vi­tá­já­tól han­gos az in­ter­net, most bé­kí­te­nék őket.

A rap­per és a fit­nesz­guru vi­tá­já­tól han­gos az in­ter­net, most bé­kí­te­nék őket.

Ilyet még nem láttál: így szórakoztatják magukat a TV2 zsűritagjai

Ilyet még nem láttál: így szórakoztatják magukat a TV2 zsűritagjai

El­ké­pesz­tően vic­ces vi­deót töl­tött fel a Sz­tár­ban sztár egyik zsű­ri­tagja.

El­ké­pesz­tően vic­ces vi­deót töl­tött fel a Sz­tár­ban sztár egyik zsű­ri­tagja ma­gá­ról és kol­lé­gá­i­ról. Így még tuti nem lát­tad őket.

Pajzán felirat: Élő adásban készítette ki Majkát Ördög Nóra!

Pajzán felirat: Élő adásban készítette ki Majkát Ördög Nóra!

Ér­de­kes je­le­net...

A Star Academy mű­sora ér­de­kes je­le­net­tel in­dult szom­bat este! A TV2 mű­sor­ve­ze­tői ki­ké­szül­tek!

Aljas támadás Majka ellen

Aljas támadás Majka ellen, névtelen tettesek

A fra­dis­ták szur­ko­lás he­lyett az in­ter­ne­ten üzen­get­nek.

A fra­dis­ták szur­ko­lás he­lyett az in­ter­ne­ten üzen­get­nek. Ma az ősi ri­vá­lis druk­ke­reit ta­lál­ták meg.

Titok a múltból: Majka miatt szenvedett csonttörést Fresh Andi!

Titok a múltból: Majka miatt szenvedett csonttörést Fresh Andi!

A Ze­ne­bu­tik ar­cá­nak ko­rábbi pár­kap­cso­la­tát vic­ces pil­la­na­tok sora övezte.

Mérföldkőhöz érkezett Majka és Dundika kapcsolata

Mérföldkőhöz érkezett Majka és Dundika kapcsolata

Sok min­de­nen men­tek ke­resz­tül.

A nagy­szájú mű­sor­ve­zető a kö­zös­ségi ol­da­lán me­sélt ér­zé­se­i­ről.

Így reagált Majka vádjaira Schobert Norbi

Így reagált Majka vádjaira Schobert Norbi

Fel­ke­res­tük a fit­nesz­gu­rut, aki tiszta vizet ön­tött a po­hárba. Úgy érzi, Majka bosszúja áll­hat a be­jegy­zés mö­gött.

Fel­ke­res­tük a fit­nesz­gu­rut, aki tiszta vizet ön­tött a po­hárba. Úgy érzi, Majka bosszúja áll­hat a be­jegy­zés mö­gött.

Megvan Majka utódja? Beugrott a klón

Megvan Majka utódja? Beugrott a klón

Majka csak egyet­len adást ha­gyott ki a Star Academy­ben.

Majka csak egyet­len adást ha­gyott ki a Star Academy­ben, de a trón­kö­ve­telő máris a he­lyére lé­pett. Ke­le­men Laci be­ug­rott és jól csi­nálta.

Egyedül maradt Ördög Nóra!

Egyedül maradt Ördög Nóra!

Ördög Nóra el­ár­vul­tan áll szom­bat este a Star Academy szín­pa­dán.

Ördög Nóra el­ár­vul­tan áll szom­bat este a Star Academy szín­pa­dán, ugyanis mű­sor­ve­zető társa, Majka egy kon­cert miatt nem tud jelen lenni a show-n.

Sorsdöntő napok várnak Majka édesanyjára

Sorsdöntő napok várnak Majka édesanyjára

Ibo­lya néni tü­rel­me­sen várja, hogy a ke­mo­te­rá­pia után szer­ve­zete ismét erőre kap­jon.

Ibo­lya néni tü­rel­me­sen várja, hogy a ke­mo­te­rá­pia után szer­ve­zete ismét erőre kap­jon.

Veréssel és rugdosással fenyegetőzik Majka!

Veréssel és rugdosással fenyegetőzik Majka!

Rá­adá­sul teszi mind­ezt egy jó ügy ér­de­ké­ben, han­goz­zék ez bár­mi­lyen fur­csán is ebben a kon­tex­tus­ban

Rá­adá­sul teszi mind­ezt egy jó ügy ér­de­ké­ben, han­goz­zék ez bár­mi­lyen fur­csán is ebben a kon­tex­tus­ban

Váratlan fordulat a Star Academyben!

Váratlan fordulat a Star Academyben!

A va­sár­napi be­köl­töző show után négy fiú tá­vo­zott a stú­di­ó­ból.

A va­sár­napi be­köl­töző show után négy csa­ló­dott fiú tá­vo­zott a stú­di­ó­ból. A sor­suk most a te ke­zed­ben van!

Elképesztő cuki fotón kuporog Majka nagyfia

Elképesztő cuki fotón kuporog Majka nagyfia

A rap­per va­sár­nap este már a Star Academyt ve­zeti, de addig is, a csa­ládi napot tart.

A rap­per va­sár­nap este már a Star Academyt ve­zeti, de addig is, a csa­ládi napot tart.

Újabb hírek Majka édesanyjáról

Újabb hírek Majka édesanyjáról

Ibo­lya néni úgy ter­vezte, hogy az utolsó ke­ze­lés utáni he­tek­ben végre meg­lá­to­gatja négy hó­na­pos uno­ká­ját, akit a be­teg­sége miatt eddig nem lát­ha­tott. Saj­nos még vár­nia kell...

Ibo­lya néni úgy ter­vezte, hogy az utolsó ke­ze­lés utáni he­tek­ben végre meg­lá­to­gatja négy hó­na­pos uno­ká­ját, akit a be­teg­sége miatt eddig nem lát­ha­tott. Saj­nos még vár­nia kell...

Hihetetlen fotót mutatott kisfiáról Majka!

Csodagyerek: Hihetetlen fotót mutatott kisfiáról Majka!

A mű­sor­ve­zető má­so­dik gyer­meke már három hó­na­pos. Nála cu­kibb ce­leb­bé­bit nem iga­zán ta­lá­lunk! És az a fotó...

Sorstársainak üzent Majka édesanyja! Túl van a nehezén

Sorstársainak üzent Majka édesanyja! Túl van a nehezén

Ibo­lya néni túl van a te­rá­pián.

Ibo­lya néni túl van az utolsó ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lé­sen. Már csak vár­nia kell az ered­ményre, de tíz nap múlva meg­lá­to­gatja má­so­dik uno­ká­ját.

Majka durcás kisfiánál ma nem lesz cukibb!

Majka durcás kisfiánál ma nem lesz cukibb!

Oli­vér­rel négy hó­napja ér­ke­zett meg a gólya Maj­ká­hoz és Dun­di­ká­hoz. A szü­lők azóta szám­ta­lan képen mu­tat­ták meg a csöpp­sé­get, de mind közül ez a leg­éde­sebb.

Oli­vér­rel négy hó­napja ér­ke­zett meg a gólya Maj­ká­hoz és Dun­di­ká­hoz. A szü­lők azóta szám­ta­lan képen mu­tat­ták meg a csöpp­sé­get, de mind közül ez a leg­éde­sebb.

Ők lesznek a TV2 új tehetségkutatójának zsűritagjai

Ők lesznek a TV2 új tehetségkutatójának zsűritagjai

A Star Academy mű­sor­ve­ze­tői le­rán­tot­ták a lep­let. Hi­va­ta­lo­san is meg­van­nak szó­ra­koz­tató műsor íté­szei.

A Star Academy mű­sor­ve­ze­tői le­rán­tot­ták a lep­let. Hi­va­ta­lo­san is meg­van­nak szó­ra­koz­tató műsor íté­szei.

Majka kisfiánál nincs cukibb ma a neten!

Majka kisfiánál nincs cukibb ma a neten!

Ma­jo­ros Oli­vér csu­pán három hó­na­pos, de már most úgy úsz­kál, mint a na­gyok! Lát­ha­tóan iga­zán bol­dog baba, rá­adá­sul hi­he­tet­le­nül ara­nyos...

Ma­jo­ros Oli­vér csu­pán három hó­na­pos, de már most úgy úsz­kál, mint a na­gyok! Lát­ha­tóan iga­zán bol­dog baba, rá­adá­sul hi­he­tet­le­nül ara­nyos...

Majka nagybeteg édesanyja már készül fia lagzijára

Majka nagybeteg édesanyja már készül fia lagzijára

Ibo­lya né­ni­vel ma­da­rat lehet fo­gatni.

Ibo­lya né­ni­vel be­teg­sége el­le­nére is ma­da­rat lehet fo­gatni, mióta tudja, hogy fia meg­kérte Hajni kezét, és ké­szül­nek az es­kü­vőre.

Majka újszülött kisfiánál ma már cukibbat nem látsz

Majka újszülött kisfiánál ma már cukibbat nem látsz

A rap­per és Dun­dika kisfia, Oli­vér egy igazi bol­dog, mo­soly­gós baba.