Janicsák Veca

Nem hiszed el, milyen allergiáktól szenvednek a hazai sztárok

Nem hiszed el, milyen allergiáktól szenvednek a hazai sztárok

Becs­lé­sek sze­rint 400 mil­lió ember al­ler­giás ma a vi­lá­gon.

Becs­lé­sek sze­rint 400 mil­lió ember al­ler­giás ma a vi­lá­gon és ez a szám ro­ha­mo­san nö­vek­szik.

Hihetetlen kulisszatitkok derültek ki A Nagy Duett sztárjairól

Hihetetlen kulisszatitkok derültek ki A Nagy Duett sztárjairól

Végre ki­de­rült, hogy kik­kel indul el áp­ri­lis 2-től va­sár­na­pon­ként 18 óra 50 perc­től A Nagy Duett.

Sztárcsemeték szüleik nyomában

Sztárcsemeték szüleik nyomában

Ki­de­rült, miért kö­vet­ték a csa­ládi pél­dát.

Ha egy gye­rek abban nő fel, hogy édes­ap­ját, vagy édes­any­ját min­den­hol fel­is­me­rik, vagy messzire el­ke­rüli a szín­pa­dot, vagy ő is a csil­lo­gást vá­lasztja.

Durván lefogyott szülés után Janicsák Veca!

Durván lefogyott szülés után Janicsák Veca!

A gyö­nyörű éne­kesnő ja­nu­ár­ban hozta vi­lágra kis­lá­nyát, Emmát. El­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül azóta!

A gyö­nyörű éne­kesnő ja­nu­ár­ban hozta vi­lágra kis­lá­nyát, Emmát. El­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül azóta!

Örök menyasszony marad Janicsák Veca

Örök menyasszony marad Janicsák Veca

Ja­nu­ár­ban kis­lá­nyuk szü­le­tett, még­sem hi­va­ta­lo­sít­ják a kap­cso­la­tu­kat.

Az éne­kes­nőt már két éve el­je­gyezte párja, Ábel, ja­nu­ár­ban kis­lá­nyuk szü­le­tett, még­sem hi­va­ta­lo­sít­ják a kap­cso­la­tu­kat.

Nem szülhetett természetes úton Janicsák Veca

Nem szülhetett természetes úton Janicsák Veca

Csá­szár­met­szésre volt szük­ség.

A szü­lés­nél min­den rend­ben volt, ám Veca nem szül­he­tett ter­mé­sze­tes úton egész­ségi ál­la­pota miatt.

Kemény dolgokat mesélt az anyaságról Janicsák Veca

Kemény dolgokat mesélt az anyaságról Janicsák Veca

Az éne­kesnő több mint négy hó­napja hozta vi­lágra el­ső­szü­lött kis­lá­nyát, Emmát. De az anya­ság nem csak öröm és ka­ca­gás...

Az éne­kesnő több mint négy hó­napja hozta vi­lágra el­ső­szü­lött kis­lá­nyát, Emmát. De az anya­ság nem csak öröm és ka­ca­gás...

Végre elárulta születendő babája nemét Janicsák Veca

Végre elárulta születendő babája nemét Janicsák Veca

Az éne­kesnő már a nyol­ca­dik hó­nap­ban jár, vi­szont még csak most árulta el, hogy kis­lányt hord a szíve alatt.

Az éne­kesnő már a nyol­ca­dik hó­nap­ban jár, so­káig azon­ban még ő maga sem akarta tudni gyer­me­ké­nek nemét. Most vi­szont az egész or­szág­gal meg­osz­totta az öröm­hírt, hogy kis­lá­nya lesz. Veca gőz­erő­vel ké­szül az anya­ságra, mégis úgy érzi sosem ér ten­ni­va­lói vé­gére.

Íme, az első fotó Janicsák Veca újszülött kislányáról!

Íme, az első fotó Janicsák Veca újszülött kislányáról!

Vi­lágra hozta első gyer­me­két a gyö­nyörű éne­kesnő, aki bol­do­gabb, mint va­laha.

Vi­lágra hozta első gyer­me­két a gyö­nyörű éne­kesnő, aki bol­do­gabb, mint va­laha.

Hihetetlen, milyen betegsége volt az állapotos Janicsák Vecának

Hihetetlen, milyen betegsége volt az állapotos Janicsák Vecának

Az éne­kesnő négy évvel ez­előtt még csak ál­mo­doz­ha­tott saját gyer­mek­ről, hi­szen pe­te­fé­szek­cisz­tája volt.

Végighisztizte fellépését a terhes Janicsák Veca

Végighisztizte fellépését a terhes Janicsák Veca

In­ge­rül­ten állt a szín­padra.

Rossz­ked­vűen, in­ge­rül­ten állt a szín­padra az első ba­bá­ját váró éne­kesnő, aki késve kezdte el a mű­so­rát, és még azt is meg­til­totta, hogy bárki le­fo­tózza.

Félti a színpadon babáját Janicsák Veca - Interjú

Félti a színpadon babáját Janicsák Veca - Interjú

Ja­nuár kö­ze­pére várja első gye­re­két az éne­kesnő, 25 éve­sen szül Ja­ni­csák Veca.

Fiatal fotóstól esett teherbe Janicsák Veca

Fiatal fotóstól esett teherbe Janicsák Veca - Fotó

Ka­rá­csonyra várja első gyer­me­két az X-Fak­tor­ban fel­tűnt éne­kesnő.

25 évesen lesz anya Janicsák Veca

25 évesen lesz anya Janicsák Veca

Ka­rá­csonyra várja első gye­re­két az egy­kori X-fak­to­ros.

Ka­rá­csonyra várja első gye­re­két az egy­kori X-fak­to­ros éne­kes, ami­vel gye­rek­kori álmát is va­lóra váltja.