Horváth Éva

Horváth Éva Vadon Janival cicázott

Horváth Éva Vadon Janival cicázott

Egy kü­lön­le­ges, macs­kák­kal teli bel­vá­rosi ká­vé­zó­ban ta­lál­koz­tunk Hor­váth Évá­val és Vadon Já­nos­sal. Mind­ket­ten bol­do­gan me­sél­tek a kis házi ked­ven­cük­höz fű­ződő kap­cso­la­tuk­ról.

Egy kü­lön­le­ges, macs­kák­kal teli bel­vá­rosi ká­vé­zó­ban ta­lál­koz­tunk Hor­váth Évá­val és Vadon Já­nos­sal. Mind­ket­ten bol­do­gan me­sél­tek a kis házi ked­ven­cük­höz fű­ződő kap­cso­la­tuk­ról.

Nem hiszed el, milyen allergiáktól szenvednek a hazai sztárok

Nem hiszed el, milyen allergiáktól szenvednek a hazai sztárok

Becs­lé­sek sze­rint 400 mil­lió ember al­ler­giás ma a vi­lá­gon és ez a szám ro­ha­mo­san nö­vek­szik.

Furcsa ultrahang felvétel: Mi történik Horváth Éva magzatával?

Furcsa ultrahang felvétel: Mi történik Horváth Éva magzatával?

Le kel­lett áll­nia a ter­hes­ségi vi­ta­mi­nok sze­dé­sé­vel a gyö­nyörű mo­dell­nek, mert túl nagyra nőtt po­cak­já­ban a kisfia!

Kismamaként mutatta meg bájait Horváth Éva

Kismamaként mutatta meg bájait Horváth Éva

Az egy­kori mo­dell ál­la­po­to­san is csúcs­for­má­ban van, amit most egy kis­mama fo­tó­zá­son mu­ta­tott meg.

Az egy­kori mo­dell ál­la­po­to­san is csúcs­for­má­ban van, amit most egy kis­mama fo­tó­zá­son mu­ta­tott meg a nagy­kö­zön­ség­nek.

Stresszes várakozás: Megjöttek Horváth Éva babájának genetikai leletei!

Stresszes várakozás: Megjöttek Horváth Éva babájának genetikai leletei!

Kisfiút hord a szíve alatt! Kéz­hez kapta az összes vizs­gá­lat ered­mé­nyét, mely­ből ki­de­rült, egész­sé­ges-e po­cak­já­ban a gyer­meke!

Ijesztő perceket élt át a várandós Horváth Éva

Ijesztő perceket élt át a várandós Horváth Éva

Az első gyer­me­két váró mű­sor­ve­ze­tő­nek min­den bá­tor­sá­gát össze kel­lett szed­nie. Ezt nem sokan csi­nál­ták volna utána!

Az első gyer­me­két váró mű­sor­ve­ze­tő­nek min­den bá­tor­sá­gát össze kel­lett szed­nie. Ezt nem sokan csi­nál­ták volna utána!

Jóga közben mozog a baba Horváth Éva pocakjában!

Jóga közben mozog a baba Horváth Éva pocakjában!

A vá­ran­dós sztár nem ha­nya­golja el magát! A ter­hes­ség ideje alatt is bom­ba­for­má­ban van, rá­adá­sul ba­bája egész­sé­gé­ről is ő dönt!

A vá­ran­dós sztár nem ha­nya­golja el magát! A ter­hes­ség ideje alatt is bom­ba­for­má­ban van, rá­adá­sul ba­bája egész­sé­gé­ről is ő dönt!

Árulkodó fotót tett közzé születendő gyermekéről Horváth Éva!

Árulkodó fotót tett közzé születendő gyermekéről Horváth Éva!

A mo­dell a ter­hes­sége alatt is su­gár­zik a bol­dog­ság­tól.

A mo­dell a ter­hes­sége alatt is su­gár­zik a bol­dog­ság­tól, a ra­jon­gók pedig máris ta­lál­gatni kezd­tek.

Bíróságra megy kisbabája miatt Horváth Éva!

Bíróságra megy kisbabája miatt Horváth Éva!

Ez élete leg­bol­do­gabb idő­szaka!

Ez élete leg­bol­do­gabb idő­szaka, és nem en­gedi, hogy bárki kel­le­met­len pil­la­na­to­kat okoz­zon neki és csa­lád­já­nak!

Aggódik magzatáért Horváth Éva: Otthon is figyeli babája szívhangját!

Aggódik magzatáért Horváth Éva: Otthon is figyeli babája szívhangját!

A gyö­nyörű kis­mama sze­retné ma­xi­má­lis biz­ton­ság­ban tudni kis­ba­bája egész­sé­gét!

Horváth Éva rettegett terhessége elején

Horváth Éva rettegett terhessége elején

A mo­dell-mű­sor­ve­zető min­den­kit meg­le­pett, ami­kor po­ca­kos ké­pé­vel kö­zölte a vi­lág­gal, hogy vá­ran­dós. Évá­nak nem volt könnyű kor­szaka, de úgy tűnik, a ne­he­zén túl van.

A mo­dell-mű­sor­ve­zető min­den­kit meg­le­pett, ami­kor po­ca­kos ké­pé­vel kö­zölte a vi­lág­gal, hogy vá­ran­dós.

Váratlan vallomás: Kisbabát vár Horváth Éva!

Váratlan vallomás: Kisbabát vár Horváth Éva!

Élete leg­bol­do­gabb idő­sza­kát éli a gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető, anyai örö­mök elé néz!

Élete leg­bol­do­gabb idő­sza­kát éli a gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető, aki a Ri­post­nak el­árulta: anyai örö­mök elé néz!

Váratlan bejelentés: Terhes Horváth Éva!

Váratlan bejelentés: Terhes Horváth Éva!

Egy kü­lön­le­ges fo­tó­val hozta nyil­vá­nos­ságra: kis­ba­bát vár!

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető a kö­zös­ségi ol­da­lon, egy kü­lön­le­ges fo­tó­val hozta nyil­vá­nos­ságra: kis­ba­bát vár!

A sztárokat is meglátogatta a Mikulás

A sztárokat is meglátogatta a Mikulás

Vajon ki mit ka­pott?

De­cem­ber 6-án ér­te­lem­szerű a kér­dés: vajon jók vol­tak-e ce­leb­je­ink egész évben? Lás­suk, mit ho­zott nekik a nagy sza­kállú Té­l­apó.

Őrjítő melltitkokat árultak el hazánk legszexibb sztárjai!

Őrjítő melltitkokat árultak el hazánk legszexibb sztárjai!

Ma van a mell­tar­tó­men­tes vi­lág­nap!

Tudod minek a vi­lág­napja van csü­tör­tö­kön? El­árul­juk: ez bi­zony a mell­tar­tó­men­tes vi­lág­nap! Ki­de­rült, mit gon­dol­nak erről ha­zánk gyö­nyörű sztár­jai!

Ágaskodó mellbimbót villantott Horváth Éva

Ágaskodó mellbimbót villantott Horváth Éva

El­ké­pesztő for­má­ban van a mű­sor­ve­zető-mo­dell.

El­ké­pesztő for­má­ban van a mű­sor­ve­zető-mo­dell. For­más alak­ját egy sárga ru­há­ban mu­tatta meg. Csak el­fe­lej­tett mell­tar­tót húzni.

Vásárlás közben szabadultak el Horváth Éva rakoncátlan mellei!

Vásárlás közben szabadultak el Horváth Éva rakoncátlan mellei!

A gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető bom­ba­for­má­ban van!

A gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető bom­ba­for­má­ban van!

Itt valami készül: Esküvői ruhában fotózták le Horváth Évát!

Itt valami készül: Esküvői ruhában fotózták le Horváth Évát!

A gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető csak úgy tün­dö­köl! Bom­ba­for­má­ban van, szebb, mint va­laha!

Hatalmas melleivel őrjítette meg a férfiakat Horváth Éva!

Hatalmas melleivel őrjítette meg a férfiakat Horváth Éva!

Őrü­le­te­sen jól néz ki új fény­ké­pén.

A mo­dell leg­újabb fény­ké­pé­nél rög­tön meg­je­len­tek a ra­jongó férfiak hoz­zá­szó­lá­sai.

Árulkodó fotó: Vajon mire készül Horváth Éva ebben a ruhában?

Árulkodó fotó: Vajon mire készül Horváth Éva ebben a ruhában?

A hí­res­ség fél­re­ért­hető fotót posz­tolt a Fa­ce­book-ol­da­lára, a ra­jon­gók ér­tet­le­nül áll­nak a hely­zet előtt.

A hí­res­ség fél­re­ért­hető fotót posz­tolt a Fa­ce­book-ol­da­lára, a ra­jon­gók ér­tet­le­nül áll­nak a hely­zet előtt.

Horváth Éva bikinis testétől az esőfelhők is eltűnnek

Horváth Éva bikinis testétől az esőfelhők is eltűnnek

A mo­dell-mű­sor­ve­zető a Ti­szá­nál nya­ral, mind­ezt ter­mé­sze­te­sen bi­ki­ni­ben teszi.

A mo­dell-mű­sor­ve­zető a Ti­szá­nál nya­ral, mind­ezt ter­mé­sze­te­sen bi­ki­ni­ben teszi.

Nézd meg, hogy hűsölnek a magyar sztárcsajok a kánikulában!

Nézd meg, hogy hűsölnek a magyar sztárcsajok a kánikulában!

Ilyen­kor min­denki igyek­szik a leg­ke­ve­sebb/leg­ki­sebb ru­ha­da­rab­ban túl­élni a hő­sé­get. Ők sem ki­vé­te­lek!

Durván kiosztotta kritizálóját Horváth Éva

Durván kiosztotta kritizálóját Horváth Éva

De vajon kinek van igaza?

Vajon kinek van igaza? A ma­gá­ról foly­ton ké­pe­ket posz­toló hí­res­ség­nek, vagy a ra­jon­gó­i­nak, akik sze­rint kezdi túl­zásba vinni a fo­tó­zást?

Ettől borult ki Horváth Éva Spanyolországban

Ettől borult ki Horváth Éva Spanyolországban

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő a za­rán­dokút alatt meg­élt él­mé­nye­i­ről és fáj­dal­ma­i­ról me­sélt. Mind­ket­tő­ből ki­ju­tott bőven.

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő a za­rán­dokút alatt meg­élt él­mé­nye­i­ről és fáj­dal­ma­i­ról me­sélt. Mind­ket­tő­ből ki­ju­tott bőven.

Határait feszegeti a magyar celeb!

Határait feszegeti a magyar celeb!

Új hely­ze­té­ben a híres mo­dell csak a ki­tar­tá­sá­ban bíz­hat és tel­je­sen ma­gára van utalva. Tudja, hogy amire vál­lal­ko­zott, nehéz lesz, de el­ha­tá­rozta, hogy meg­csi­nálja.

Új hely­ze­té­ben a híres mo­dell csak a ki­tar­tá­sá­ban bíz­hat és tel­je­sen ma­gára van utalva. Tudja, hogy amire vál­lal­ko­zott, nehéz lesz, de el­ha­tá­rozta, hogy meg­csi­nálja.

Világsztárhoz hasonlítják Horváth Évát!

Világsztárhoz hasonlítják Horváth Évát!

A mű­sor­ve­zető bom­ba­for­má­ban van.

A mű­sor­ve­zető meg­mu­tatta for­más ido­mait, egye­sek azon­ban alig hit­tek a sze­mük­nek. Éva a fotón egy vi­lág­hírű éne­kesnő ki­kö­pött mása.

Milliókat kaszálnak sztárjaink a Facebookon

Milliókat kaszálnak sztárjaink a Facebookon

Szép kis fi­ze­tés ki­egé­szí­tés.

A cégek ugyanis felfi­gyel­tek a száz­ez­res tö­me­gek­hez elérő ce­le­bekre, akik benne van­nak egy kis rek­lá­mo­zás­ban.

Horváth Éva merész villantásánál nincs jobb hétindító!

Horváth Éva merész villantásánál nincs jobb hétindító!

A ne­te­zők szeme nem vé­let­le­nül ke­re­ke­dett ki a mű­sor­ve­zető szexi fo­tója lát­tán.

A mű­sor­ve­zető nap­ról napra dö­gö­sebb lesz, Fa­ce­book-ol­da­lán ezért öröm­mel mu­to­gatja for­más alak­ját kö­ve­tő­i­nek. Míg leg­utóbb po­pó­fo­tó­já­val zse­belt be el­is­merő pil­lan­tá­so­kat, addig most tűz­pi­ros, mé­lyen ki­vá­gott es­té­lyi­ben káp­ráz­tatta el az in­ter­net népét.

Hatalmas melleivel nyitotta meg a futószezont Horváth Éva

Hatalmas melleivel nyitotta meg a futószezont Horváth Éva

Így kell ha­té­ko­nyan égetni a ka­ló­riát a gyö­nyörű mű­sor­ve­zető sze­rint!

A gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető azon­nal ki­me­rész­ke­dett a sza­badba, ahogy ki­sü­tött a nap és ta­va­szi­asra for­dult az idő­já­rás. A szexi sztár a Ri­post ol­va­só­i­nak iz­gal­mas vi­de­óüze­net­ben mu­tatja be, hogy kell ha­té­ko­nyan égetni a ka­ló­riát!

így sütteti gyönyörű melleit Horváth Éva a napon

így sütteti gyönyörű melleit Horváth Éva a napon

Bár már majd­nem itt a ta­vasz, Hor­váth Éva azon­nal el­hozza ne­künk a nya­rat! Nem is akár­hogy!

Bár már majd­nem itt a ta­vasz, Hor­váth Éva azon­nal el­hozza ne­künk a nya­rat! Nem is akár­hogy!

Jó kérdés: Ki nyúlt bele Horváth Éva ruhájába?

Jó kérdés: Ki nyúlt bele Horváth Éva ruhájába?

A mű­sor­ve­zető em­lé­kei ren­dez­ge­tése kö­ze­pette egy eléggé meg­döb­bentő képre buk­kant, me­lyet nem volt rest meg­osz­tani ra­jon­gó­i­val.

Horváth Éva szexi képe megoldást nyújt a mínuszok ellen

Horváth Éva szexi képe megoldást nyújt a mínuszok ellen

A mű­sor­ve­zető Balin pi­heni ki magát.

A mű­sor­ve­zető Bali szi­ge­tére me­ne­kült a téli hideg elől, dögös für­dő­ru­hás fo­tója lát­tán te is azon­nal el­fe­lej­ted a rossz időt. Fel­for­ró­sítja a le­ve­gőt!

Jimmynek köszönheti a koronáját Horváth Éva!

Jimmynek köszönheti a koronáját Horváth Éva!

Hin­tó­val vo­nul­tak az And­rássy úton.

Ő ko­ro­názta meg a szép­ség­ki­rály­nőt. Az Opera szín­pa­dára vi­szont nem akar­ták fel­en­gedni a Ki­rályt.

Fehér trutyit kentek az egyik legjobb magyar nő arcára - fotó

Fehér trutyit kentek az egyik legjobb magyar nő arcára - fotó

Még egy volt szép­ség­ki­rály­nő­nek is szük­sége van néha egy kis tö­rő­désre! Hor­váth Éva sze­rint arc­pa­ko­lás­ból so­ha­sem elég.

Horváth Évának még az árnyéka is szexi

Horváth Évának még az árnyéka is szexi

A mo­dell-mű­sor­ve­zető ma nap­sü­tésre éb­redt, ami nem­csak a jó­ked­vét, hanem a mű­vé­szi vé­ná­ját is elő­hozta. Ez pedig egy szexi fotót ered­mé­nye­zett.

A mo­dell-mű­sor­ve­zető ma nap­sü­tésre éb­redt, ami nem­csak a jó­ked­vét, hanem a mű­vé­szi vé­ná­ját is elő­hozta.

Horváth Éva megmutatja, milyen szexi pulóverben!

Horváth Éva megmutatja, milyen szexi pulóverben!

Meg­le­he­tő­sen me­részre si­ke­re­dett a mű­sor­ve­zető egyik fo­tója, pedig Éva egy ma­gas­nyakú pu­ló­verbe bur­kolta magát.

Szavazz! Melyik celebnő nyerje a fenékszépségversenyt?

Szavazz! Melyik celebnő nyerje a fenékszépségversenyt?

Négy nő, négy for­más fenék!

Négy gyö­nyörű nő, négy for­más fenék! A te dön­té­sed, ki nyeri el a Ri­pos­ton az or­szág leg­for­má­sabb fe­nekű sztárja címet!

Formás melleivel szakította át a célszalagot Horváth Éva!

Formás melleivel szakította át a célszalagot Horváth Éva!

A szexi mo­dell-mű­sor­ve­zető va­sár­nap le­fu­totta a fél­ma­ra­tont.

A szexi mo­dell-mű­sor­ve­zető va­sár­nap le­fu­totta a fél­ma­ra­tont.

Így futja Horváth Éva a félmaratont! - Fotó!

Így futja Horváth Éva a félmaratont! - Fotó!

Hetek óta a mai napra edzett a mo­dell, aki egy szelfi­vel kí­vánt sok si­kert fu­tó­tár­sa­i­nak. Azt már tud­juk, hogy első nem lett.

Hetek óta a mai napra edzett a mo­dell, aki egy szelfi­vel kí­vánt sok si­kert fu­tó­tár­sa­i­nak. Azt már tud­juk, hogy első nem lett.

Erotikus edzés Horváth Évával és hatalmas melleivel - Exkluzív videó!

Erotikus edzés Horváth Évával és hatalmas melleivel - Exkluzív videó!

A Ri­post el­kí­sérte a de­ko­ra­tív mo­dellt egy kü­lön­le­ges edzésre. Vi­gyá­zat, za­varba ejtő fel­vé­te­lek kö­vet­kez­nek!

Medencében úsztatta hatalmas melleit Horváth Éva

Medencében úsztatta hatalmas melleit Horváth Éva

Ilyen a szét­tárt lábú mo­dell bi­ki­ni­ben!

A mo­dell sem bírja a hő­sé­get, ezért bi­ki­nibe bújt és pan­csolni in­dult. A szét­tárt lábú Éva extra dögös a tür­kiz für­dő­ru­há­ban, mégis bál­ná­nak ne­vezte magát.

Fóbiák keserítik a magyar sztárok életét

Fóbiák keserítik a magyar sztárok életét

A hazai hí­res­sé­gek kö­zött is akad­nak bőven olya­nok, akik min­den nap va­la­mi­lyen kínzó fé­le­lem­mel kény­te­le­nek szem­be­nézni. Az ér­zés­től pedig kép­te­le­nek meg­sza­ba­dulni.

A hazai hí­res­sé­gek kö­zött is akad­nak bőven olya­nok, akik min­den nap va­la­mi­lyen kínzó fé­le­lem­mel kény­te­le­nek szem­be­nézni. Az ér­zés­től pedig kép­te­le­nek meg­sza­ba­dulni.

Horváth Éva hatalmas melleit nyaldossák a tenger hullámai!

Horváth Éva hatalmas melleit nyaldossák a tenger hullámai!

A szexi mű­sor­ve­zető lé­leg­zet­el­ál­lító fo­tó­kat osz­tott meg a ra­jon­gó­i­val. For­más keb­le­i­től alig lát­szik a ten­ger.

A mű­sor­ve­zető lé­leg­zet­el­ál­lító fo­tó­kat osz­tott meg a ra­jon­gó­i­val. For­más keb­le­i­től alig lát­szik a ten­ger.

Izzasztó kilométerek! Futással teszik szexissé a testüket a sztárok!

Izzasztó kilométerek! Futással teszik szexissé a testüket a sztárok!

Van­nak hí­res­sé­gek, akik nem nézik tét­le­nül, ha hí­zás­nak in­dul­nak a rend­szer­te­len élet­mód miatt.

Horváth Évának is tetszik Mádai Vivien szülés utáni feneke - Fotó

Horváth Évának is tetszik Mádai Vivien szülés utáni feneke - Fotó

A mű­sor­ve­zető nem szé­gyelli, hogy szü­lés utáni for­mája messze van a tö­ké­le­tes­től.

Így áztak bőrig a celebek - Fotók!

Így áztak bőrig a celebek - Fotók!

Czu­tor Zoli hang­sze­rei tér­dig érő víz­ben áll­tak, a gyö­nyörű Hor­váth Éva pedig egy ki­csit Ve­len­cé­ben érez­hette magát, szinte gon­do­la­ként hasz­nálta au­tó­ját az ut­cá­juk­ban.

A teg­napi pusz­tító eső­zés még a ce­le­be­ket sem kí­mélte. Czu­tor Zoli hang­sze­rei tér­dig érő víz­ben áll­tak, a gyö­nyörű Hor­váth Éva pedig egy ki­csit Ve­len­cé­ben érez­hette magát, szinte gon­do­la­ként hasz­nálta au­tó­ját az ut­cá­juk­ban. Mol­nár Ani­kór még nem tudja, hogy mek­kora a kár érte, de szép­ség­sza­lon­já­ban éj­fé­lig mer­ték a vizet ba­rá­ta­i­val.

Kínos! - Lerágta egy kecske Horváth Éva haját! - FOTÓ!

Kínos! - Lerágta egy kecske Horváth Éva haját! - FOTÓ!

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető éppen mo­so­lyogva pó­zolt a ka­me­rák­nak, ami­kor arra lett fi­gyel­mes: egy kecske eszi a haj­ko­ro­ná­ját.

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető éppen mo­so­lyogva pó­zolt a ka­me­rák­nak, ami­kor arra lett fi­gyel­mes: egy kecske eszi a haj­ko­ro­ná­ját.

Ők a legszexibb bikinis bombázók! Íme a Miss Balaton döntősei - Fotók

Ők a legszexibb bikinis bombázók! Íme a Miss Balaton döntősei - Fotók

Ez a 16 for­más idomú szép­ség száll harcba idén a Miss Ba­la­ton cí­mért.

Meg­szü­le­tett a dön­tés: ez a 16 for­más idomú szép­ség száll harcba idén a Miss Ba­la­ton cí­mért.

Altatóval küzdi le a félelmet Horváth Éva

Altatóval küzdi le a félelmet Horváth Éva

A leg­na­gyobb szen­ve­dé­lye egy­ben a leg­na­gyobb fé­lelme is.

A leg­na­gyobb szen­ve­dé­lye egy­ben a leg­na­gyobb fé­lelme is. Hor­váth Éva hasz­nos ta­náccsal szol­gál azok­nak, akik­nek ha­lál­fé­lel­mük van a re­pü­lés­től.

Új feneket kapott Horváth Éva

Új feneket kapott Horváth Éva

Sosem elég­szik meg a jóval, ő tö­ké­le­tes sze­retne lenni.

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő ma­xi­ma­lista, sosem elég­szik meg a jóval, ő tö­ké­le­tes sze­retne lenni. Ebben pedig egy kü­lön­le­ges ké­szü­lék segít neki.

Szuperdögös fotókkal indítja a nyarat Horváth Éva

Szuperdögös fotókkal indítja a nyarat Horváth Éva

Ha most ki­né­zel az ab­la­kon, biz­to­san nem az jut eszedbe, hogy végre meg­kez­dő­dött a bi­kini sze­zon.

Gyereknapi ki-kicsoda

Gyereknapi ki-kicsoda

Elég volt mára a gye­rek­nap­ból? Ugye, hogy nem!

Elég volt mára a gye­rek­nap­ból? Ugye, hogy nem! Akkor le­ve­ze­tés­ként nézd meg ők mi­lye­nek vol­tak, ami­kor még ez a nap szá­mukra is a já­ték­ról szólt!

Ki se találnád, hogyan tér vissza Horváth Éva

Ki se találnád, hogyan tér vissza Horváth Éva

Hor­váth Éva úgy el­tűnt, mint az a bi­zo­nyos szürke a köd­ben. Most vissza­gu­rul a köz­tu­datba.